You are on page 1of 17

Mata Pelajaran / Kelas Reka Bentuk dan Teknologi / 5 Ikhlas

Tajuk / Tema Sains Rumah Tangga


Tarikh
Masa (60minit)
Bilangan Murid 14/14 orang
Standard Kandungan 6.2 Menyediakan sajian
Standard Pembelajaran 6.2.1 Mengenal pasti sanitasi penyediaan makanan
dengan betul.
6.2.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan seperti
kutleri, sudip, senduk, mangkuk adunan, alat penyukat,
alat penimbang, kuali, periuk, dapur, alat
pengadun kek, alat pengisar, cerek elektrik, pembakar
roti dan oven elektrik.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan
dapat:
a) Menyatakan kepentingan sanitasi penyediaan
makanan dengan betul.
b) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nama dan
fungsi alatan dengan betul.
Kemahiran a. Mempraktikkan sanitasi penyediaan makanan
dengan cara yang betul.
b. Menyatakan kegunaan alatan memasak dengan
betul.
Elemen Merentasi Kurikulum a. Keusahawanan :
(EMK) EK 1- Sikap bertanggungjawab terhadap
keputusan yang dipilih.
EK 2 – Menilai idea secara kritis
b. Kreativiti dan inovatif.:
Memilih idea yang terbaik untuk inovasi.
c. Nilai murni :
Kebersihan, tekun, kesyukuran dan
bekerjasama.
Bahan Bantu Belajar (BBB) a. Apron
b. Slaid Power Point
c. Nota tentang prinsip kebersihan semasa
mengendalikan makanan
d. Video
e. Carta alir langkah mencuci tangan dengan betul
f. “Hand sanitizer”
g. Kertas mahjung
h. Gambar alatan memasak dan fungsinya
Strategi/ Kaedah/ Teknik Berpusatkan murid dan bahan, Pembelajaran secara
kontekstual (Simulasi, Kumpulan), Soal jawab,
Penerangan
LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH / KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN


MASA DAN PEMBELAJARAN
SET Soalan 1. Guru memakai apron Niai :
INDUKSI ( 5 1. Apakah perbezaan guru masuk ke dalam kelas. Kebersihan
MINIT) pada hari ini? 2. Guru bersoal jawab
2. Bilakah kita memakai dengan murid. Murid-murid KBKK :
apron? diminta untuk menjawab Menjana idea,
3.Mengapakah kita perlu soalan yang diajukan oleh Menghubung
memakai apron semasa guru. kait
menyediakan dan 3.Guru mengaitkan jawapan
memasak makanan di murid dengan tajuk pelajaran BBM :
dapur? hari ini. Apron
4. Mengapa menjaga
kebersihan apabila berada Teknik :
di dapur sangat penting Soal jawab
dalam kehidupan harian
kita?
LANGKAH 1 Tayangan slaid 1. Guru menayangkan Slaid Nilai:
(10 MINIT) Penerangan : Power Point mengenai Tekun,
(Rujuk Lampiran 1) prinsip kebersihan semasa Kebersihan
Prinsip kebersihan mengendalikan makanan
semasa mengendalikan sebelum, semasa dan KBKK:
makanan selepas. Membanding
2. Murid diminta untuk beza
Nota menumpukan perhatian
(Rujuk Lampiran 2) semasa pembentangan slaid. KBAT:
Prinsip kebersihan 3. Guru memberi nota Menilai
semasa mengendalikan tentang prinsip kebersihan
makanan semasa mengendalikan BBM :
makanan kepada murid. Slaid Power
4. Guru menyatakan Point, Nota
kepentingan sanitasi
penyediaan makanan kepada Strategi :
murid. Berpusatkan
murid dan
bahan
LANGKAH 2 Tayangan video langkah 1. Guru menayangkan video Nilai:
( 7 MINIT) mencuci tangan dengan langkah-langkah mencuci Tekun,
betul tangan dengan betul. kebersihan
2. Guru menunjukkan carta
alir mencuci tangan dengan KBAT :
betul kepada murid-murid. Mengaplikasi
3. Guru memberi “hand teori dan
sanitizer” kepada setiap menghubung
Carta alir langkah murid dan murid melakukan kait
mencuci tangan dengan simulasi mencuci tangan
betul dengan langkah-langkah KP :
(Rujuk Lampiran 3) yang betul berpandukan Kinestetik
video yang ditayangkan.
4. Murid dibimbing oleh guru. BBM :
Video, Carta
alir, “Hand
sanitizer”

Teknik/
Aktiviti:
Kaedah :
1. Membuat simulasi
Penerangan,
mencuci tangan dengan
Pembelajaran
berpandukan tayangan
secara
video
kontekstual
(Simulasi)
LANGKAH 3 Pembentangan slaid 1. Guru berbincang dengan Nilai:
(15 MINIT) alatan memasak : murid tentang alatan Tekun
(Rujuk Lampiran 4) memasak di rumah yang
digunakan untuk KBKK:
menyediakan dan memasak Menjana idea,
makanan. membanding
2..Guru memberi penerangan beza
dengan menayangkan
pembentangan slaid alatan BBM:
memasak berserta dengan Pembentangan
fungsinya. slaid alatan
3. Guru memberitahu murid memasak
supaya menjaga
keselamatan diri semasa Teknik:
menggunakan alatan Penerangan
memasak.
4. Murid diminta untuk
memberi perhatian semasa
pembentangan slaid.
5. Murid menyatakan nama
dan fungsi alatan memasak
dengan betul melalui
bimbingan guru.
LANGKAH 4 Aktiviti: 1. Murid dibahagikan kepada Nilai:
(20 MINIT) Pertandingan mini beberapa kumpulan kecil. Bekerjasama
(Rujuk Lampiran 5) 2. Murid diminta beratur
dalam kumpulan masing- KBKK:
masing di tempat yang Membanding
ditetapkan. beza
3. Guru menerangkan
peraturan pertandingan mini KP:
kepada murid dan Kinestetik
menekankan tentang
keselamatan semasa BBM: Kertas
pertandingan berlangsung. mahjung,
4. Murid diminta gambar alatan
memadankan alatan memasak dan
memasak dengan fungsinya fungsi alatan
dengan betul pada kertas memasak.
mahjung yang disediakan
mengikut kumpulan masing- Strategi/
masing. Teknik/
5. Kumpulan yang Kaedah:
menggunakan jangka masa Pembelajaran
yang paling pendek untuk secara
memadankan jawapan dikira kontekstual
menang. (kumpulan)
6. Guru menyemak jawapan
yang dipadankan oleh murid.
7 Murid dipantau oleh guru
semasa melaksanakan
pertandingan.
8. Guru memastikan setiap
ahli terlibat dalam
pertandingan.
9. Selepas pertandingan,
guru mengulang sekali
jawapan alatan memasak
dengan fungsinya.
PENUTUP (3 1. Kepentingan sanitasi 1. Guru bersoal jawab KBKK:
MINIT) penyediaan makanan dengan murid mengenai Membuat
dengan betul. pembelajaran hari ini. rumusan
2. Nama dan fungsi alatan 2. Beberapa orang murid
memasak dipilih menyatakan nama dan Teknik:
fungsi alatan memasak yang Soal jawab
telah dipelajari .
3. Guru membuat rumusan
tentang isi pelajaran hari ini.
Refleksi :
Lampiran 1
Lampiran 2

准备食物时应注意的卫生

烹饪食物的时候,头上要戴上头
套或者帽子。

穿上围裙,保证个人的高度清
洁。

准备食物和上菜之前按照正确的
洗手流程彻底洗手。

如果手上皮肤有伤口,接触食物
就应该戴上手套。

按照正确的洗菜流程把食物洗干
净。

随时保持清洁的台面,确保卫
生。
Lampiran 3

Lampiran 4
Lampiran 5
进餐时用到的
工具,包括刀、
叉和勺子
将食物打碎

炒菜时用来
翻拨食物
称食物的重

烹煮食物和
烧水用的器