You are on page 1of 20

半港侨民华小

SJK( C ) KEOW MIN HUTAN MELINTANG


BORANG REKOD SEMENTARA
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5H 2019

NAMA GURU : PN. NG GEIK HUANG KELAS : 5H


J
BIL. NAMA MURID 姓名 A 1. 祥和村 2.传递爱心暖人心 3.快乐起舞
N 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
1 CHAN GAO JING 曾高靖 L
2 CHANG SHAO HANN 郑韶涵 P
3 CHEW WEI YONG 周韦雍 L
4 CHIA YEN BIN 谢妍彬 P
5 CINDY LIM YI XING 林宜欣 P
6 EG SOON XING 黄顺兴 L
7 ERIN YEAP WEN LEE 叶雯莉 P
8 HENG YAN YAN 王欣恩 P
9 HENG ZHI CHENG 林志成 L
10 HING ZHEE EN 王子轩 L
11 JANIS HENG YU JIE 王瑜婕 P
12 JAXON KEE KEAT SENG 纪杰昇 L
13 KEE HONG WAI 纪鸿伟 L
14 KEE ROU CHEN 纪柔辰 P
15 KEE SHUN ZHE 纪顺喆 L
16 KEE ZHENG LE 纪政乐 L
17 LAU XIAO CHUI 刘晓翠 P
18 LEN JUN HIN 林俊轩 L
19 LEN JUN SIANG 林俊翔 L
20 OOI JIAN YING 黄建颖 L
21 SADHANA A/P SATHIAN 珊得娜 P
22 TAN HUI YEE 陈慧瑜 P
23 TAN MIN QI 陈玟锜 P
24 TAN WEI MIN 陈伟明 L
25 TANG JIA XIN 陈佳欣 P
S : 5H


半港侨民华小
SJK( C ) KEOW MIN HUTAN MELINTANG
BORANG REKOD SEMENTARA
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5H 2019

NAMA GURU : PN. NG GEIK HUANG KELAS : 5H


J
BIL. NAMA MURID 姓名 A 4.谢谢您的付出 5.礼多人不怪 6.尊重,从我做起
N 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4
1 CHAN GAO JING 曾高靖 L
2 CHANG SHAO HANN 郑韶涵 P
3 CHEW WEI YONG 周韦雍 L
4 CHIA YEN BIN 谢妍彬 P
5 CINDY LIM YI XING 林宜欣 P
6 EG SOON XING 黄顺兴 L
7 ERIN YEAP WEN LEE 叶雯莉 P
8 HENG YAN YAN 王欣恩 P
9 HENG ZHI CHENG 林志成 L
10 HING ZHEE EN 王子轩 L
11 JANIS HENG YU JIE 王瑜婕 P
12 JAXON KEE KEAT SENG 纪杰昇 L
13 KEE HONG WAI 纪鸿伟 L
14 KEE ROU CHEN 纪柔辰 P
15 KEE SHUN ZHE 纪顺喆 L
16 KEE ZHENG LE 纪政乐 L
17 LAU XIAO CHUI 刘晓翠 P
18 LEN JUN HIN 林俊轩 L
19 LEN JUN SIANG 林俊翔 L
20 OOI JIAN YING 黄建颖 L
21 SADHANA A/P SATHIAN 珊得娜 P
22 TAN HUI YEE 陈慧瑜 P
23 TAN MIN QI 陈玟锜 P
24 TAN WEI MIN 陈伟明 L
25 TANG JIA XIN 陈佳欣 P
S : 5H

我做起
半港侨民华小
SJK( C ) KEOW MIN HUTAN MELINTANG
BORANG REKOD SEMENTARA
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5H 2019

NAMA GURU : PN. NG GEIK HUANG KELAS : 5H


J
BIL. NAMA MURID 姓名 A 7.把爱散播出去 8.公正花儿处处开 9.我住在模范新村
N 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4
1 CHAN GAO JING 曾高靖 L
2 CHANG SHAO HANN 郑韶涵 P
3 CHEW WEI YONG 周韦雍 L
4 CHIA YEN BIN 谢妍彬 P
5 CINDY LIM YI XING 林宜欣 P
6 EG SOON XING 黄顺兴 L
7 ERIN YEAP WEN LEE 叶雯莉 P
8 HENG YAN YAN 王欣恩 P
9 HENG ZHI CHENG 林志成 L
10 HING ZHEE EN 王子轩 L
11 JANIS HENG YU JIE 王瑜婕 P
12 JAXON KEE KEAT SENG 纪杰昇 L
13 KEE HONG WAI 纪鸿伟 L
14 KEE ROU CHEN 纪柔辰 P
15 KEE SHUN ZHE 纪顺喆 L
16 KEE ZHENG LE 纪政乐 L
17 LAU XIAO CHUI 刘晓翠 P
18 LEN JUN HIN 林俊轩 L
19 LEN JUN SIANG 林俊翔 L
20 OOI JIAN YING 黄建颖 L
21 SADHANA A/P SATHIAN 珊得娜 P
22 TAN HUI YEE 陈慧瑜 P
23 TAN MIN QI 陈玟锜 P
24 TAN WEI MIN 陈伟明 L
25 TANG JIA XIN 陈佳欣 P
S : 5H

范新村
半港侨民华小
SJK( C ) KEOW MIN HUTAN MELINTANG
BORANG REKOD SEMENTARA
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5H 2019

NAMA GURU : PN. NG GEIK HUANG KELAS : 5H


J
BIL. NAMA MURID 姓名 A 10.诚实是建立社会的基石 11.勤勉勋章 12.携手献爱心
N 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4
1 CHAN GAO JING 曾高靖 L
2 CHANG SHAO HANN 郑韶涵 P
3 CHEW WEI YONG 周韦雍 L
4 CHIA YEN BIN 谢妍彬 P
5 CINDY LIM YI XING 林宜欣 P
6 EG SOON XING 黄顺兴 L
7 ERIN YEAP WEN LEE 叶雯莉 P
8 HENG YAN YAN 王欣恩 P
9 HENG ZHI CHENG 林志成 L
10 HING ZHEE EN 王子轩 L
11 JANIS HENG YU JIE 王瑜婕 P
12 JAXON KEE KEAT SENG 纪杰昇 L
13 KEE HONG WAI 纪鸿伟 L
14 KEE ROU CHEN 纪柔辰 P
15 KEE SHUN ZHE 纪顺喆 L
16 KEE ZHENG LE 纪政乐 L
17 LAU XIAO CHUI 刘晓翠 P
18 LEN JUN HIN 林俊轩 L
19 LEN JUN SIANG 林俊翔 L
20 OOI JIAN YING 黄建颖 L
21 SADHANA A/P SATHIAN 珊得娜 P
22 TAN HUI YEE 陈慧瑜 P
23 TAN MIN QI 陈玟锜 P
24 TAN WEI MIN 陈伟明 L
25 TANG JIA XIN 陈佳欣 P
S : 5H

爱心
半港侨民华小
SJK( C ) KEOW MIN HUTAN MELINTANG
BORANG REKOD SEMENTARA
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5H 2019

NAMA GURU : PN. NG GEIK HUANG KELAS : 5H


J
BIL. NAMA MURID 姓名 A 13.一起实现中庸行为 14.互相礼让好处多
N 13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.4 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.1.4
1 CHAN GAO JING 曾高靖 L
2 CHANG SHAO HANN 郑韶涵 P
3 CHEW WEI YONG 周韦雍 L
4 CHIA YEN BIN 谢妍彬 P
5 CINDY LIM YI XING 林宜欣 P
6 EG SOON XING 黄顺兴 L
7 ERIN YEAP WEN LEE 叶雯莉 P
8 HENG YAN YAN 王欣恩 P
9 HENG ZHI CHENG 林志成 L
10 HING ZHEE EN 王子轩 L
11 JANIS HENG YU JIE 王瑜婕 P
12 JAXON KEE KEAT SENG 纪杰昇 L
13 KEE HONG WAI 纪鸿伟 L
14 KEE ROU CHEN 纪柔辰 P
15 KEE SHUN ZHE 纪顺喆 L
16 KEE ZHENG LE 纪政乐 L
17 LAU XIAO CHUI 刘晓翠 P
18 LEN JUN HIN 林俊轩 L
19 LEN JUN SIANG 林俊翔 L
20 OOI JIAN YING 黄建颖 L
21 SADHANA A/P SATHIAN 珊得娜 P
22 TAN HUI YEE 陈慧瑜 P
23 TAN MIN QI 陈玟锜 P
24 TAN WEI MIN 陈伟明 L
25 TANG JIA XIN 陈佳欣 P
AS : 5H

Related Interests