You are on page 1of 2

Tilado English - Grade 12

MÔ TẢ CHUNG
- 160 bài học, mỗi bài có 1 minit-test. Các mini-test chỉ có đáp án, không có giải thích đáp án.
- 40 bài full-tests (thi đại học - cao đẳng khối D). Bắt đầu mở ra từ sau bài học 80.
- Gồm các phần lớn (section) chứa các phần nhỏ (part) với số lượng câu hỏi (item) qui định
- Hệ thống ngữ pháp riêng biệt liên kết với các phần bài tập phù hợp qua siêu liên kết (link/tags)
- Hệ thống hỗ trợ ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng thi cho từng phần nhỏ (part)
- Hệ thống full-tests tồn tại độc lập với các bài học với quyền truy cập có điều kiện
- Mỗi section bao gồm nhiều part chia làm 2 khu vực: Khu vực 1 được tiếp cận khi đủ điều kiện học bài, khu
vực hai (dấu sao *) được tiếp cận khi quay lại học lần 2.

LỘ TRÌNH HỌC TẬP (LEARNING PATH)


- Mỗi câu hỏi có thời gian học mặc định trung bình 2 phút, từ đó tính tổng thời gian mặc định của 1 phần
nhỏ (part)
- Học hết phần nhỏ (part) trước 50% thời lượng mặc định và 50% tổng điểm số sẽ mở ra bài sau và mở
phần đáp án với các câu đã làm đúng (nhưng chưa mở phần giải thích và toàn bộ đáp án)
- Học hết 80% thời lượng và đạt 80% tổng điểm số của part sẽ mở phần giải thích và đáp án đúng toàn bộ)
- Học hết 50% thời lượng và 50% điểm số của section sẽ mở section kết tiếp.
- Đạt 50% kết quả của toàn bộ các section trong bài học sẽ mở mini-test của bài.
- Đạt 50% kết quả mini-test sẽ mở bài học kế tiếp.
- Khi quay lại học lần 2 (trở đi) sẽ mở thêm các part đánh dấu sao * (các phần dấu sao sẽ ở trạng thái ẩn
khi học lần 1)
- Sau khi học hết 50% số bài học sẽ bắt đầu mở hệ thống bài kiểm tra full-tests
- Thời lượng và điểm số bài full-test trước là điều kiện để tiếp cận full-tests sau: 60% thời lượng và 60% kết
quả.

Section/Part Writer's Guide


Section 1. Quizzes - Mục đích: Tạo không khí học tập, vui vẻ, thỏa mãn tò mò hs
- Không có learning path (mở theo bài, không là điều kiện học các
Quiz 1 phần kế tiếp trong bài)
Quiz 2 - Các thể loại đó chữ, ô chữ, câu hỏi thú vị về tiếng Anh và nội dung
Quiz 3 liên quan
- Nội dung bao gồm các đặc điểm văn hóa Anh/Mỹ/Úc
Section 2. Grammar - Bài tập ngữ pháp tổng hợp
- Cần có các hiện tượng ngữ pháp xuất hiện trong bài đọc trong bài
Part 1 + các phần khác
- 10 items - Mỗi phần tập trung vào một nội dung (có thể theo hiện tượng ngữ
Part 2 pháp hoặc dạng thức kiểm tra)
- 10 items - Phần 1 và 2 nên theo nội dung chuyên biệt (discrete point), phần 3
Part 3 và 4 nên tổng hợp (global).
- 10 items - Giải thích ngắn gọn, kèm câu ví dụ minh họa

Part 4* * Ghi chú: Do có hệ thống ngữ pháp lý thuyết chạy riêng, các bài
- 15-20 items tập cần có tag để liên kết với các phần tương ứng về lý thuyết, mở
theo cửa sổ pop-up
Section 3. Vocabulary - Bài tập từ vựng tổng hợp
- Cần có các chủ đề, từ loại liên quan tới nội dung bài đọc trong bài
Part 1 + các phần khác
- 10 items - Mỗi phần tập trung vào một chủ đề từ vựng/ từ loại/ cấu tạo từ/
Part 2 dạng thức kiểm tra từ vựng.
- 10 items - Phần 1 và 2 nên theo nội dung chuyên biệt (discrete point), phần 3
Part 3 và 4 nên tổng hợp (global).
- 10 items - Giải thích ngắn gọn, kèm câu ví dụ.

EDC - Tilado English - Grade 12 - v.1.0


Part 4*
- 15-20 items
Section 4. Pronunciation - Các bài tập kiểm tra giám tiếp khả năng phát âm
- Lần lượt tập trung vào các yếu tố phát âm như trọng âm, phát âm
Part 1 khác nhau cho thành phần cùng chính tả, v.v...
- 10 items - Có nút nghe để nghe từng từ
Part 2 - Có tệp âm thanh từng từ để nghe khi nhấn nút nghe từng từ
- 10 items - Đa dạng hóa loại hình kiểm tra

Part 3*
- 10 items
Section 5. Reading - Bài tập đọc hiểu
- Khai thác mọi hình thức kiểm tra đọc hiểu: MCQs, matching, word-
Passage 1 selection, v.v...
- 200-word passage / 5 questions - Có hỗ trợ từ quan trọng (key word) trong bài
Passage 2 - Tìm các bài có nội dung thú vị, phù hợp lứa tuổi và chủ đề hay cho
- 200-word passage / 5 questions thi đại học, cao đẳng.
Passage 3
- 350-word passage / 10 questions

Passage 4*
- 350-word passage / 10 questions
Section 6. Use of English - Các loại bài tập tổng hợp chưa phân khu vực riêng biệt như các
phần trên, bao gồm (nhưng không giới hạn): điền từ, nối câu, sắp
Part 1 xếp từ/ cụm từ thành tố thành câu, v.v...
- 10 items (various types) - Thể hiện phong phú tránh nhàm chán cho người học
Part 2 - Sử dụng các mức độ văn bản khác nhau: từ, cụm từ, đoản ngữ
- 10 items (various types) (phrase), câu đơn, câu phức, đoạn văn.
Part 3
- 20 items (various types)

Part 4*
- 20 items (various types)

Unit Mini-Test - Câu hỏi tổng hợp


- Cần có 50% câu hỏi liên quan tới nội dung đã học trong bài (về
40-item test các khía cạnh khác nhau như chủ đề, cấu trúc, từ vựng, dạng thức
kiểm tra, v.v...)
40 Full-Tests - 20 bài full-tests tồn tại độc lập với các bài học
- Học hết bài 80 (50% số bài học) hệ thống full-tests bắt đầu mở
- 20 80-item tests - Coi hệ thống full-tests là các bài học độc lập nằm ở phần 2 của
- 20 100-item tests chương trình
- Full-test có giải thích đáp án
- Đạt 50% kết quả sẽ mở các đáp án đúng đã làm
- Đạt trên 80% kết quả sẽ mở toàn bộ đáp án và giải thích
- Bố trí xem kẽ các bài test ngắn (80 câu) và các bài test dài (100
câu)

Mọi câu hỏi, nhận xét, góp ý » Liên hệ tại đây:


EDC Tilado Site

EDC - Tilado English - Grade 12 - v.1.0