You are on page 1of 3

ACCESS – ćwiczenia (zestaw 1)

TABELE
Ćw. 1. Otworzyć bazę danych FIRMA1, a następnie tabelę PRACOWNICY-próby.
Zablokować kolumny z nazwiskiem i imieniem pracownika i przewinąć tabelę w prawo.
(w widoku arkusza danych tabeli kliknąć selektor pola NAZWISKO i przy wciśniętym
lewym klawiszu myszy przeciągnąć mysz na selektor pola IMIĘ;
- z menu Format wybrać polecenie Zablokuj kolumny
- przeciągnąć poziomy pasek przewijania w prawo)
Ćw. 2. Znaleźć rekord, który w polu nazwisko ma tekst Zaborski.
(- kliknąć wybrane pole na dowolnym miejscu;
- wybrać polecenie Edycja→Znajdź;
- w oknie dialogowym w zakładce Znajdź wpisać wskazany tekst i kliknąć Znajdź
pierwszy)
Ćw. 3. Posortować tabelę według stawek rosnąco.
(- kliknąć myszą w polu STAWKA;
- kliknąć przycisk Sortuj rosnąco)
Ćw. 4. Dopisać trzy nowe rekordy tabeli zawierające nazwisko Zamojski, lecz różne
imiona. Posortować tabelę alfabetycznie według nazwisk w kierunku rosnącym. Dla
rekordów zawierających te same nazwiska posortować tabelę według imion w tym samym
kierunku. Sprawdź efekty sortowania.
(- dopisać nowe rekordy do tabeli korzystając z przycisku Nowy rekord;
- z menu rekordy wybrać polecenie Filtr→Filtr→Filtrowanie zaawansowane;
- kliknąć selektor kolumny zawierającej niepotrzebny warunek porządkowania i wcisnąć
klawisz Delete;
- w pierwszej kolumnie określić pole związane z pierwszym kluczem sortowania;
- w komórce sortuj wybrać Rosnąco;
- powtórz czynności dla pola nazwisko w kolumnie drugiej;
- z menu Filtr wybierz polecenie Zastosuj filtr/sortowanie)
Ćw. 5. Wyświetlić tylko te rekordy, które w polu NAZWISKO mają wpis Zamojski.
(- z menu Rekordy wybrać polecenie Filtr→Filtr/sortowanie zaawansowane;
- w kolumnie zawierającej pole Nazwisko kliknąć komórkę Kryteria;
- wpisać kryterium Zamojski;
- kliknąć przycisk Zastosuj filtr)
Ćw. 6. Przywrócić wyświetlanie wszystkich rekordów tabeli.
(z menu Rekordy wybrać polecenie Usuń filtr/sortowanie)
Ćw. 7. Zaprojektować tabelę o polach: Identyfikator, Kategoria, Artykuł, Cena i Opis.
Przyporządkować polom typy i właściwości według podanego poniżej schematu.

Nazwa pola Typ danych Właściwości


Identyfikator Tekst 1.Rozmiar pola: 5
2.Format: automatyczna zmiana małych liter na duże po
wpisaniu danej
3.Reguła spr. poprawności: element danych musi
rozpoczynać się od liter AB
4.Tekst reguły sprawdzania: w przypadku wprowadzenia
-1-
danej, która nie spełnia wymagań pojawia się tekst:
Popraw! Identyfikator musi rozpoczynać się od liter AB!
5.Wymagane: pole musi być wypełnione
6.Indeksowane: tak, bez duplikatów
Kategoria Tekst Maksymalna liczba znaków: 15
Artykuł Tekst Maksymalna liczba znaków: 30
Cena Walutowy 2 miejsca dziesiętne, wartość domyślna: 0

(aby ustawić żądane właściwości należy:


- kliknąć w komórce właściwości Rozmiar pola i wpisać nową wartość 5;
- kliknąć komórkę parametru Format i wpisać warunek >;
- kliknąć komórkę parametru Reguła spr. poprawności i wpisać warunek AB*;
- kliknąć komórkę parametru Tekst reguły sprawdzania i wpisać tekst komunikatu
„Popraw! Identyfikator musi rozpoczynać się od liter AB!”;
- kliknąć komórkę parametru Wymagane, kliknąć strzałkę z prawej strony komórki i z
rozwiniętej listy wybrać Tak)
Ćw. 8. Ustawić klucz podstawowy tabeli dla pola Identyfikator i zapisać tabelę pod nazwą
Towary.
Ćw. 9. Wprowadzić dane do pól tabeli Towary według wzoru przedstawionego poniżej.

Identyfikator Kategoria Artykuł Cena Opis


AB101 nabiał ser biały tłusty 12,00 zł MYSIADŁO
AB102 nabiał ser biały półtłusty 11,00 zł MYSIADŁO
AB103 nabiał mleko tłuste 1,60 zł BANIOCHA, 5%
AB201 pieczywo chleb zwykły 0,85 zł piekarnia FABELSKI, 1kg
AB202 pieczywo chleb razowy 0,98 zł piekarnia CENTRUM, 0,5 kg
AB203 pieczywo bułka maślana 0,05 zł piekarnia CENTRUM
AB301 napój Mirinda 3,21 zł hurtownia DRINK, 1,5 l
AB302 napój Aqua minerale 4,12 zł hurtownia DRINK, 2l

Ćw. 10. Dopasować szerokości pól do szerokości danych.


(postępujemy jak w MS Excel)
Ćw. 11. Usunąć pole kategoria.
(zaznaczamy selektor wiersza z nazwą pola przeznaczonego do usunięcia i wybrać Edycja
→Usuń wiersze; czynność usunięcia pola wraz z danymi jest nieodwracalna!!!)
Ćw. 12. Dostawić przed polem Artykuł pole SymbolKategorii o typie tekstowym.
(- kliknąć nazwę pola Artykuł;
- wybrać polecenie Wstaw→Wiersze;
- wpisać nazwę pola i ustalić typ pola;
- w polu właściwości Tytuł wpisać: Symbol kategorii)
Ćw. 13. Przesunąć pole SymbolKategorii za pole Artykuł. Zapisać zmiany w projekcie
tabeli pod nazwą bieżącą. Wyświetlić tabelę w oknie Widok arkusza danych i obejrzeć
dane. Zamknąć tabelę.
Ćw. 14. Ustanowić relacje między tabelami PRACOWNICY, PRACOWNICY-PARKING,
ADRESY, KODY I NAZWY DZIAŁÓW oraz WYPOSAŻENIE.
(- z menu Narzędzia wybrać polecenie Relacje a następnie Narzędzia→Pokaż tabelę;
-2-
- w oknie dodawania tabel należy zaznaczyć nazwy tabel i kliknąć dodaj;
- zamknąć okno dodawania tabel po wybraniu wszystkich;
- ustawić tabele w otwartym oknie, tak aby przyszłe relacje nie przecinały się;
- w oknach tabel pogrubioną czcionką wskazane są pola, dla których podczas
projektowania ustawiono klucz;
- przeciągnąć myszą pole KODdziału z tabeli KODY I NAZWY DZIAŁÓW na pole
KODdziału tabeli WYPOSAŻENIE;
- włączyć wymuszanie więzów integralności oraz kaskadową aktualizacje pól
pokrewnych;
- kliknąć przycisk utwórz;
- połączyć tabele PRACOWNICY i KODY I NAZWY DZIAŁÓW za pomocą pola
KODdziału i wymusić więzy integralności;
- połączyć tabele PRACOWNICY i PRACOWNICY-PARKING za pomocą pola
IDENTYFIKATOR bez wymuszania więzów integralności;
- zamknąć okno relacji kliknięciem przycisku Zamknij)
azwą Pracownicy. Zamknąć formularz.

-3-