PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJU, POGON I ODRŽAVANJE PLINSKIH KOTLOVNICA

(“Sl. list”, br. 10/90 i 52/90)

Pravilnik se odnosi na projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica kapaciteta preko 50 kW u kojima izgara plinovito gorivo relativne gustoće plina 1,3 uključujući i 1,3 Temelj primjene je čl. 20. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (“N. N.”, br. 158/03, 79/07) Odnosi se na kotlovnice: - smještene u objektima gdje se zadržava ili boravi veći broj osoba radnog tlaka plina do 100 mbara - smještene u posebnim građevinskim objektima do radnog tlaka plina od 4 bara - u kojima se koriste mješavine plina i zraka do radnog tlaka od 0,6 bara Ne odnosi se na: - toplinske generatore gdje osim plina izgaraju i druge vrste goriva - industrijska ložišta (sušionice, spalionice ...) - postrojenja za proizvodnju el. energije - jedinice sa plamenicima snage preko 30 MW - ukapljeni naftni plin

sastavu objekta druge osnovne namjene a) Lokacija kotlovnica .preko 40 m proizvoljna krov..) .prislonjene uz drugi objekat . prislonjena posebni objekat .. hoteli. oprema predviđena za otvoreni prostor) . . dvorane..ne u ukopanim podrumima (preko 2/3 visine) .od 22 do 40 m .na slobodnom prostoru (zaštitna ograda.) 2 vanjska zida .visina kotlovnice ovisni od ukupnog kapaciteta (tabela 1.) 1 vanjski zid .LOKACIJA I DIMENZIJE KOTLOVNICA Kotlovnice mogu biti izgrađene u: .javni objekti (kina.u sastavu objekta druge osnovne namjene (industrija.8 m oko uređaja i opreme . .ne u prostorijama bez vanjskog zida .do 22 m visine objekta .naputci b) Dimenzije kotlovnica .posebnom objektu .slobodan prostor od 0.. bolnice.

kanalizacije). el.TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA . vode. F30 (zidovi. istake) – požar nebodera u Čandekovoj . između 75oC i 130oC) . moraju biti nepropusni za plin . Za konstruktivne elemente i obloga kotlovnice moraju se upotrijebiti negorivi materijali odgovarajuće vatrootpornosti. min.zatvaranje preko vatrodojave .U pravilniku su navedene JUS norme koji se odnose na ispitivanje konstruktivnih elemenata konstrukcija. kanali za dovod-odvod zraka) .termoelementi (20oC veći od temp.Prodori cijevi (plina. F 30 .Sprječavanje preskoka požara (staklene površine. krov. pod. kabela i sl. medija tj. . elementi za brtvljenje) moraju biti od nezapaljivog materijala klase A ili A1 po HRN DIN 4102 . zaklopke u ventilacionim kanalima) jednaki su kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata tj.Protupožarne zaklopke: .Ugrađeni materijali (obloge ventilacionih kanala.Kotlovnica se projektira kao zaseban požarni sektor. godine stavljene su van snage i primjenjuju se norme HRN DIN 4102 dio 1-18 .Vatrootpornost otvora (vrata. Od 1996.Vatrootpornost konstrukcije min.

5 m obilježeni naljepnicama 2.postavljanje uz vrata na visini 1. 8/06) . vatrootpornosti konstrukcije F90 . . 130/07)* .2 kom.. N..hidrantska mreža – Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (“N.. opasnosti od požara i eksplozije.Vrata kotlovnice (otvaranje prema van.ne treba za prostore površine do 100 m2 požarnog opterećenja do 100 MJ/m2.”. mobilna . 35/94. CO25 – 1 kom .”. oznake: izlaza.površine poda od 50 do 400 m2: S9 .preko 400 m2 po Pravilniku (*) .vatrogasni aparati – Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (”N. S6 – 1 kom.površine poda do 50 m2: S6 – 2 kom. br. nezaposlenima ulaz zabranjen) . N. CO25 . br.1 kom. fiksna .Površina jednog prozora maksimalno je 1.sigurnosni izlaz (može i preko druge prostorije ako se iz nje izlazi direktno na otvoreni prostor) . 55/94.Prozor na vanjskom zidu površine 1/8 poda.površina kotlovnice preko 40 m2 ili kapaciteta preko 350 kW traži dva sigurnosna izlaza (može prozor veličine 60 x 90 cmsa penjalicama) . a 30 % te površine se mora otvarati . 103/96.5 m2 Oprema za gašenje požara 1.

prvenstveno .mora se osigurati poprečno ventiliranje prostora . kontrole i ispitivanja Prirodna ventilacija .VENTILACIJA I ZRAK ZA IZGARANJE Kotlovnica se mora provjetravati tako da je osigurana potrebna količina zraka za izgaranje i održavanje standardnih uvjeta rada 1. pregledi.za atmosferske plamenike isključivo prirodna 2.obavljaju redovne provjere. Prisilna ventilacija Prostor kotlovnice smatra se neugroženim prostorom ako su ispunjeni uvjeti: .kvalitetno obavlja nadgledanje njenog rada u eksploataciji .kvalitetno izvedeni spojevi na cjevovodu . Prirodna ventilacija .ventilacije .

brzina zraka na dovodno otvoru do 1 m/s .preko 1.5 .preko 1.do 1.brzina zraka na dovodnom otvoru do 3 m/s b) Zrak za izgaranje uzima se izravno izvana .a) Zrak za izgaranje i ventilaciju uzima se iz prostora kotlovnice . površina dovodnog otvora za ventiliranje i zraka za izgaranje A0 (cm2) .minimalna površina odvodnog otvora A1 (cm2) .min.A1=1/3 A0 .2 MW A0 = 200 Q0.Minimalne površine bez obzira na proračun su: A0=500 cm2 A1=250 cm2 .2 MW A0 = A1 = 67 Q0.2 MW A0 = 5.5 .do 1.2 MW A0 = A1 = 2 Q .8 Q Q – ukupni kapacitet kotlovnice u kW .

a ako je kanal smješten neposredno uz dimnjak traži se odnos 2.Odnos stranica pravokutnog oblika maksimalno je 1:1. 10 cm . 1/3 unutarnje visine kotlovnice .Kraća stranica je min.5 .Dovodni otvori (A0) postavljaju se 30 cm iznad dna do max.Odnos sranica pravokutnog oblika maksimalno je 2:1.. 10 cm .Odvodni otvori (A1) postavljaju se na što većoj visini ali ne ispod 2/3 visine od poda kotlovnice i na suprotnoj strani od dovodnog otvora.Ako je odnos stranica veći od 1:1.5:1 . Mogu se priključiti i na vertikalni odvodni kanal .Ako je odnos stranica veći od 1:5 do 1:10 otvori A0 se povećavaju za 25% .Kraća stranica je min.Za kotlovnice sa atmosferskim plamenicima do 1 MW dovodni (A0) i odvodni (A1) otvori mogu biti na istom zidu .5 do 1:5 otvori A0 se povećavaju za 10% .

5 min (predventilacija min.S8. 106/07).007 ne vrijedi već HRN EN 60079-10 i HRN EN 61241-10 .kapacitet odsisnog ventilatora (L) u m3/h iznosi L = (0.ugrađuju se usisni tj.Prisilna ventilacija . instalacija i uređeja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (“N. 39/06. . 5 izmjena zraka) mogu se uključiti ostali el.2 mbara) a) Zrak za izgaranje uzima se iz prostora kotlovnice . .9) Q Q – ukupni kapacitet kotlovnice u kW b) Zrak za izgaranje uzima se izravno izvana L=Q Nakon ispravnog rada odsisnog ventilatora od min. odsisni ventilatori. a dovod zraka je prirodan (podtlak do 0.Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. N.7 – 0. oprema prisilne ventilacije ili je sa odsisnim kanalom vezana sa prostorom kotlovnice mora biti izvedena u odgovarajućoj Ex izvedbi.JUS N. Sva el. uređaji kotlovnice. Panik rasvjeta (Ex-izvedba) i pumpe napojnog sustava mogu da rade za vrijeme ventilacije.”. opreme. br.

svjetlosna signalizacija (koncentracija preko 10% DGE .Kod prisilne ventilacije potrebno je tehničko nadgledanje (dokumentacije i izvedenog stanja . napajanja osim panik rasvjete i pumpi napojnog sustava.izbacuje RO kotlovnice i EMV) .U funkciji je kontrole bez blokada i zabravljivanja ..Ventilacija se kontrolira nadziranjem potrebnog protoka i tlaka u ventilacionom kanalu (diferencijalni presostat) te kod odstupanja za 30% većih od zadanih vrijednosti u vremenu dužem od 1 min mora se obustaviti rad plamenika. ..prije puštanja u pogon) Ex agencije. bolnice.Obavezno se ugrađuje: . dvorane. . hoteli..zvučna signalizacija (preko 30% DGE .u kotlovnice javnih objekata (kina.u kotlovnice izvedene ispod razine tla . DETEKCIJA PLINA .veća brzina ventilatora) . uređaji u kotlovnici moraju ostati bez el. a svi el.) .

dostupan. nepropusnost kanala za prolaz plina) b) Mjerenje protoka plina . zavareni .Ne smiju se postavljati u: podove. postavljen 20 cm od tla – eksplozija TS u Šoićima (zrak-tlo.u prostor kotlovnice (neposredno iza ulaza plinske cijevi) c) Cjevovodni razvod . stupove. nedovoljno ventilirane prostore . obilježen. okna dizala. s prirubnicama (armature i rastavni spojevi).mjerno-regulacijska stanica .prioritetno se postavlja u posebnu prostoriju uz kotlovnicu .PLINSKA OPREMA a) Glavni zatvarač . ručni.na fasadi objekta. dimnjake. toplinskim naprezanjima ili kemiskim utjecajima .Navoji spoj: tlak do 1 bara (promjer 50 mm) tlak do 4 bara (promjer 40 mm) . grede.Ne smije biti izložen mehaničkim oštećenjima. zidove kanalizacione i ventilacione otvore.Spojevi cijevi mogu biti: navojni (samo nadzemni).

ne manje od 100 mbara (traje 5 min uz pad tlaka ne veći od 1 mbara) d) kontrola zavarenih spojeva (radnog tlaka od 1bara do 4 bara) – samo osposobljeni zavarivači e) Podzemni vanjski PE-HD cjevovodi po DVGW .od 100 mbara do 1 bara pi=pr+3 bara (ispitivanje traje 2 h nakon izjednačenja temperatura u vremenu od 3 h) .Cjevovodi radnog tlaka iznad 100 mbara ispituju se istovremeno na čvrstoću i nepropusnost .radni list G.do 100 mbara pi=pr+1 bar (traje 30 min nakon izjednačenja temperatura cjevovoda i okoline) c) ispitivanje na nepropusnost (ugrađena je armatura) .Plinska rampa (nepropusnost) pi=2 x pr .472 .ne manje od 50 mbara (traje 10 min) .Kontrola cjevovoda a) vizuelna b) ispitivanje na čvrstoću (bez armature i prije bojanja) .do 100 mbara pi=pr+10% .od 1bara do 4 bara pi=pr+2 bara (ispitivanje traje 2 h nakon izjednačenja temperatura u vremenu od 3 h) .

Glavni rezvodni ormar el. promjera najmanje DN 20 sa zaštitnom mrežicom na otvoru e) Odvod produkata izgaranja . Isključuju se svi potrošaći osim panik rasvjete i pumpi napojnog sustava . energije mora biti izvan prostora kotlovnice . N. br. 3/07) POSEBNI ZAHTJEVI PRATEĆIH INSTALACIJA .d) Dišni.Obavezna je ugradnja isključnog tipkala u blizini puta evakuacije.Traži se ugradnja umivaonika i 24 V utičnice .Kanalizacioni i vodovodni odvodi moraju se izvesti bez izravne veze sa kotlovnicom što zadovoljava izvedba preko sifona – smrtni slučaj na tržnici .Spriječiti širenje buke i vibracija iznad dopuštenih granica .Tehnički propis za dimnjake u građevinama (“N.krajevi vodova moraju biti izvedeni u atmosferu.”. ispusni i odušni vod za ispuhivanje i vod propuštenog plina . ne bliže 1 m od otvora na objektima.

Ispitivanje na nepropusnost 6. I PRVO PUŠTANJE U POGON Tehnička dokumentacija sastoji se od: 1. imena osoba koje su obavile ispitivanja sa datumom ispitivanja . radove Otpor petlje. zaštitna i radna djelovanja 2. Izvještaj o vizuelnom pregledu Provjerava se da li su oprema i uređaji isporučeni i ugrađeni prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji 7. pr. ventilaciju. GRADNJA. Dokumenat o prvom puštanju u pogon Sadrži rezultate ispitivanja. uzemljenja i izolacije. funkcionalna kontrola razvodnog ormara. lokaciju kotlovnice. Projektna dokumentacija Definira: vrstu goriva i nadgledanja. odvođenje produkata izgaranja. Dokumentacija izvedenog stanja 3. zaštita od požara. opis uređaja i opreme za ispitivanje. trasu cjevovoda. stupanj zaštite. opterećenje. ugrađena oprema 4. tehničke podatke o opremi i njenoj dispoziciji.PROJEKTIRANJE. Ispitivanje na čvrstoću 5. max. Funkcionalno ispitivanje Posebno se provjerava ispravnost udešenosti i povezanosti sigurnosne i regulacijske opreme 8. zaštitna vremena sigurnosnih uređaja. postupke u slučaju pogrešaka. Izvještaj o ispitivanju za el.

4 MW) .EKSPLOATACIJA .kotlovnice na koje se odnose propisi posuda pod tlakom.izvještava o uočenim nedostacima .provjerava parametre definirane kroz čl. upravljane i nadzirane plinske ložišne instalacije .Nadgledanje mogu obavljati samo stručno osposobljene osobe koje su upoznate s mjerama za sprječavanje nastanka i širenje požara i eksplozije te s postupcima za gašenje . više jedinica do ukupne snage 2. vrelouljne kotlovnice.Tipovi nadgledanja a) Stalna kontrola . pojedinačne jedinice snage do 1.2 MW.Nadgleda stručno osposobljena osoba za rad na konkretnoj opremi i instalaciji i to: . poluautomatski plinski plamenici b) Periodično nadgledanje .kontrolira sustave zaštite prema uputi za rukovanje .vodi dnevnik loženja . kontrola ispravnosti rada i zaustavljanja u skladu s uputom .tjedno (automatsko uključenje-isključenje. kontrole i ispitivanja .automatski regulirane. pregledi. 73.pri uključivanju plinske ložišne instalacije nadgleda program rada prema funkcionalnoj shemi . provjere.puštanje u pogon.jednodevno (koje nisu naprijed navedene) .

Pravilnika .Opseg radova i rokovi provjera. 73.) a) Provjere obavlja stručno osposobljena osoba za rad na konkretnom postrojenju b) Preglede obavlja stručna osoba osposobljena za puštanje u pogon i održavanje postrojenja određenog tipa c) Kontrole i ispitivanja obavezna su za jedinične snage preko 350 kW. a obavljaju ih osobe elektro i strojarske struke posebno stručno osposobljene .PROVJERE. KONTROLE I ISPITIVANJA (čl. kontrola i ispitivanja prikazani su tabeli 4. PREGLEDI. pregleda.

HVALA NA PAŽNJI ! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful