You are on page 1of 68

NASLOV OAIGINALA:

AL·QUR'AN THE ULTIMATE MIRACLE BY AHMED DEEDATlzdavac:

Starjes.nstvo Islamske zajednlce u Hercegovini, Hrvatskoj i Sioveniji

SA Bosni Sarajevo

Za izdavace:

Abdurahman Hukic:

Tirat:

5.000 primjeraka

stampe:

IGKAO -svjetlostStamparija Sarajevo

Za Stampariju:

Stojan Klikovac

SIuze61 se naJaavrlenlJorn metodom naufnlh dokaza, nalme matematlkom, gosp. Deedat u ovoJ knJlzl razmatra flzlfke, _splUJlve dokaze da Je Kur,-

an nepogrellva BoIIJa RIJef.

AHMED DEEDAT

KUR'AN

- -

IIAJSAVRSENIJE CUDO

S engleskog preveo Hajrudin Dubrovac

Sarajevo, 1980.

PRIZNANJE

U sluzbi KUR' AN EL KERIMA, sa svom duznom skromnosCu, uzimam slobodu da objavim naucne rezultate velikog sluge islama, dra Restuia Halife.

N akon proucavanja njegovog rada, postao sam nadahnut i duboko ganut, pa sam preuzeo duznost da odrzim nekoliko predavanja raznim grupama i javnosti uopee.

Ovaj trud je jos jedan izraz moga odusevljenja i ushicenja. Tu sam slobodno iskoristio podatke doktora Halife, a mjestimicno sam od rijeci do rijeci upotrijebio njegove vlastite rijeci, jer se nisam mogao bolje od njega izraziti.

N eka Allah dz. s. primi trud Svojih robova.

AMiN!

Ahmed Deedat

NEKOLIKO RIJECI 0 PRONALAZACU TAJNE KUR'ANSKE SIFRE

Doktor Resad Halifa je roden u sredini jako spmtualnei mistiene atmosfere egipatskog sufizma. Njegov duhovni ueitelj, Abdul Halim Halifa, veliki sejh tartkata Al-Resad AI- Sa7Jilija, mu je ujedno i otac. Od ranog djetinjstva pa sve do djecastva, autor je stalno pratio svoga oca za vrijeme njegovih propovjednth misija kroz EgLpat. Isto talro je sta1no ucestvovao u noenim obredirna zikra, koje je predvodio njegov ucitelj, otac. Vrhunac njegove sufijske po duke se desio u Mekki (1971), kad je bio sluzbeno primljen u Ianeani red sufija, Prva karika toga lanca, nepriznata od svih sufija, je uvodenje Ali Ibn ebi Taliba, po Bozijem poslanilru Muhammedu a. s. Od toga prvobitnog uvodenja je proizasla danaSnja grana sufizma.

Doktor Halifa pripada onoj grani sufizrna, koj a propovijeda ne sarno puno ueestvovanje u ovosvjetskom zivotu, nego isto tako zagovara transformaciju svakodnevnih ovosvjetskih poslova u forrnu bogocasca. Ovaj pojam je prvo bio usvojen od velikog sufijskog irnama Ali Ibn Abdullaha, koji je bolje poznat pod imenorn Abdul-Hasan Al-Sazili (oklo 1195-1257). Njegov sljedbenik sejh Abdul-Halim Halifa je inzenjer u penziji, koji je proveo 40 godina u sluzbi egipatske vlade. Njegov duhovni ueitelj, znameniti sejh Seleme AI-Radi (1867- 1939) je takoder bio u sluzbi egipatske vlade kao racunovoda. Ova dvojica velikih sufijskih voda i mnogi drugi koji pripadaju ogranku AI-Sazilija, su hili posveceni i

7

vrijedni radnioi u avOID podu. Jedlni priIovor Djihovth slulbenih starjelina je bio taj, da au Ie lIValrDg jutra 1 v~eri, skupljale grupe studenata i dervila 1 !ekale DA njih. Pronalaz~ ove Ilfre je slijedio 1ste stope IVOjUl duhovnih umtelja. Po zavrletku Kur'anske Itole, lIIoJ. je poznata u narodu u Egilptu pod Unenom .Xuttabc, doktor HalHa je pohadao osnovnu I srednju Ikolu u svom rodnom mjestu Tanta, gdje je lOden pine 1935. otilao je, potan, u Kain na ualwntltet, i kad je diplomirao na 1.Dli'Yerzite1u Ajn S.. 1 zavrtio PoljoprivndDi fadauMet 195'1, bIG [e pr¥i u Wasi. To mu je omolU6ilo da dobije ItzlpendijU da atIIdra u Amerid. Pohadao je univerzitet u Arizoni (1959- 1981), gdje je oo'ktorirao, i Riverside univerz1tet u Kal4- forniji, pa je i tamo stekao doktorat. NjeeDvo .lavno polje studiranja je bUa biljna biokemija. Ractio Je za Univerzitet Kallifornije (1964-1988), patom za eaipatsku vladu (1988-1968), te Monsanto kompadju (1988- 1970). Cd 1970. zaposlen je kao u~enj* 1 tnraltJy~ kDd firme Anheuser-Busch Inc, u odjeljenju biokemije .. prehranu. Kao stariji ~lan cen'bralnog instltuta za tatra!ivanje on istraluje nove izvorebrane i njenth saetavnih dijeJova, kao dio ~enitog nastojanja za prehrarlu BVjetskog stanovniltva koje je u stalnom poraatu.

U om 10 posljednjih godina, doktor Halifaje Utivan ~lan Udrulenja studenata muslimana u SjecUnjenim Dr!avama i Kanadi, kao i Federaeije islam8~ udru!enja, a a Islamske zajednice u St. Louiau i oikollci. On je utemeljitelj Prvog udru!enja studenata muslimana na univerzitetu u Arizoni 1960, a u~.tvo"ao je u utemeljenju P'rve islamske zajednice u Riverakle, KaJifomija. Radio je kao sekretar ~cltjaka i inlenjera muslimana u Sjevemoj Americi u 1972. i 1973. U maju 1972, on je osnovao Islamic Productions InternatiGDal linc., toje 1ma za SYI1'Ibu iilrenje Objave u zem1.~ama u kojima se govori eneleski. U ovoj avojoj djelatllosU doktor Halifa se drii moderne sufisUSEe tradiclje IVOjth duhovrrih umtelja: Abdul HaUma Halife, Seleme AI-Badia i Abdul-Hasana Sazilija.

8

RIJEC PREVODIOCA

Kad mi je, slucajern sretnih okolnosti, dopala u ruke ova knjiga, i kad sam je procitao, ostao sam zapanjen, a isto kao i pisac ove knjige Ahmed Deedat, bio sam duboko dirnut i ganut. Usto mi se ispunila zelja koju sam gajio od kako sam naucio uciti Kur'an, a to je znatizelja 0 pojedinim harfovima koja se nalaze na pocetku nekih kur'anskih sura. Pitao sam se, i kad god sam razgovarao sa islamskim teolozima i ueenim ljudima, pitao sam ih sta znace ti harfovi. Mnogi su mi rekli da oni moraju imati neko znacenje i da postoje mnoge teorije, i mnoga nagadanja, ali da niko nije siguran i da su mnogi razbijali glavu i pokusavali da daju razna tumacenja. Medutim, ovo otkrice doktora Resada Halife, koje je bilo moguce postici sarno pomoeu kompjutera, kazuje nam da je Kur'an zaista aktuelan za sva vremena. lake znam da smo mi muslimani cvrsti u svom vjerovanju i da nas nista ne moze u tome pomesti, opet je lijepo kad nam se istina dokaze, i to na fizioki nacin, da je ono 5110 smo vjerovali zbilja potvrdeno, a mozete mislibi koliko je milijuna, ne, milijardd, muslimana zivjelo i umrlo, a da nisu imali tu povlasticu da saznaju naueno dokazano cudesno svojstvo nase svete knjige Kur'ana.

Ja sam cvrsto uvjeren da ce pojavom ove knjige, koja izlaze nepobitne dokaze 0 istinitosti i originalnosti Kur'ana, prestati sva naklapanja 0 porijeklu Kur'ana i sluziti kao podstrek svima vjernicima da budu dosIjedni u nosenju i praktikovanju Njegove Rijeci,

Mora ae inlat! Da 1.aDU I cia je OVD tek poIIIak istrdivanja ovog &Jdesnog svojatva Kar'ana, a cloktor Relad Halifa DeurDorDO r&di i dalje istraluje. i I wemena na vrijeme &! se otlmiti jol mnogo druIih &ada. Upravo kad sam zavriio prijevoci ove Jmjige, on mi posla jol podataka, koje je u mec!uvremellU otkrio. te sam i njih uldju& u OVIU kinjigu, i nalaze Ie na atraMDa II. 60, 61 i 62. Objavljiyanjem ove lmj·ige. Islam.. ajedniea BiH da~ veliki doprinoa stvari islama i naJbolju hediju naiim islamskim vjernicima u pavoda obiljeIIryanja po~etka petnaestog islamtkog stolj«a.·

Hajnld:1n Dubrovae

In

KUR'AN NAJSAVRSENIJE CUDO

POGLAVLJE 1 PRVI POCECI

Od pamtivijeka su Ijudi, kad god se medu njima pojavio od Boga vodie, koji bi Ijude usmjerio Volji i Planu njegovog Stvoritelja, namjesto da prime Objavu onakvu kakva jest, zahtijevali natprirodne dokaze od ovih Bozijih Ijudi.

Na primjer, kada je Isus Krist (lsa a. s.) poceo da propovijeda svome narodu - »Djeci Izraelicansko]« - da se poprave, da se okane formalizma i da se drze pravnog duha Bozijih zakona i zapovijedi, njegov narod je zahtijevao da im prikaze ouda, da bi im dokazao da je vjerodostojan, kao sto pise u knjizi Matijinoj, poglavlje 12, pasus 38 i 39 - »Tada odgovorise neki od knjizevnika i farizeja, govoreci: UeiteIju! Mi bismo radi od tebe znak vidjeti. A on odgovarajuci reee im: rod zli i preljubotvorni trazi znak, i nece mu se dati znak, osim znaka Jone proroka«.')

Iako prema ov.ome izgleda da on nije udovoljio njihovim zahtjevima, mi cHama u p~icama Evandelja da je on prikazivao mnoga euda.

Bibhja je puna priea 0 natprirodnim dogadajima koji se pdpisuju Bozjim poslanicima. Zapravo, svi ti »znakovi« i »cu-

1) 0 predmetu ovih pasusa, pisac podrobno raspravlja u knj iz i pod naslovom: »Kakav je bio znak Jone«?

11

dac i .~esac su bila Botlja djela, all poIto _ Wa prikulvana od Ijudi, mi ih opisujemo kao l:uda Kojaijeva (Mus. a. a), iii Isusova (Isa a. s.), jer au lh oni lzvrIavali. BoIlji poslanik Muhammed a. s. je roden nekih IeIrt atotina lodIDa paslije !susa (Isa-a a. s.), u Melald, u AlrIdJtji. Kad je JII'OIlaalo svoje poslanstvo u ~etrdesetoj godiDi &VOla fJivota, nJelOYl 811- narodnjacl su i od njega istJo taka zahtljevalt de prlkde &Ida kao ltD je Isusov (Isaova. s.) narod zahtijevao oct Djeta, Djtbovog obeeanog Spasitelja .

• 1 GOVORE

DA HOtE BITI SPUSTEN

JEDAN ZNAK OD GOSPODARAe

(KIur'an 29 :50)

Takvi 9U bili omeno niihovi zabtjeVi. A posebDo su tra!ili 'ia on -Muhammed - .postavi Ijestve do neb. 1· da mese Knjigu od Bop na njihove vlastite ome. - .ONDA BI III VJEROVALIe. rut vidiA li 000 tamo bMo, pretvori I. U zlato .- .ONDA BI MI VJEROVALIc. ni, ulrlni da polloQ prote1w u pustinji - .ONDA BI MI VJEROVALIc.

AU sluiajfte biagi, Ijupki odgovor Muhammed. protiv tIIkvih sumnjt~a1'8kih zahtjeva - .Jesam Ii yam ja I'ekao da sam melek? J esam J.i yam rekao da imam u l'Ukama Bolije bl..,? J a slijedim sarno 000 Ito mi je objavljenoc. I slula,tte jol najdostojanstveniji odgovor koji mu nje,ov GoapodaT naredi da dadne nevjel'Di.eima:

.REel: CUDA SU JEDINO U ALLAHAA JA SAMO JASNO OPOMINJEMc.

(Klur'an 29 :50)

U slijedeeem ajetu Botijem poslaDilN se nareduje da pokaie Kur'an kao odgovor Da njihove Itlcemjeme zahtjeve za neki specijaLni .make iIi »cudoc, za kojim je ludio njihoY glupi, paganski mentalitet. Vldllta kale Kur'.:12

»A ZAR 1M NIJE DOSTA TO STO MI TEBI (0, MUHAMMEDE) OBJAVLJUJEMO KNJIGU KOJA 1M SE KAZUJE?

U NJOJ JE, DOISTA, BLAGODAT I POUKA NARODU KOJI VJERUJE«

..

(KJur'an 29 :511)

Kao dokaz da je Kur'an Bozije djelo i da posjeduje eudesnu moe, ovdje se navode dvije tvrdnje:

1. Da M~ (SveviSnji Bog) smo objavili TEBI Knjigu. »Te- 00« koji si potpuno neuk. Jedan »narodni« poslanik. Koji ne zna oitati ni pisati. Koji se ni potpisati ne zna. Neka nam Thomas Carlyle") posvjedoci sto se tice Muhamrnedovih naobrazbenih sposobnosti - »Ne smijemo zaboraviti jos jednu okolnost: da nije pohadao slrole, i to sto mi zovemo skolovanje, toga nikako nije imao«.

Neka nam Bozanski Autor (Svernoguci Bog) posvjedoei istirritost Muhammedove tvrdnje, da on, (Muhammed a. s.), nikako ne bi mogao da sastavi Kur'an; nije mu mogao biti pisac.

TI (0 MUHAMMEDE) NIJEDNU KNJIGU NISI CITAO PRIJE OVE,

A NISI JE NI DESNOM RUKOM SVOJOM PISAO:

INACE, POSUMNJALI BI ONI STO LAZI GOVORE«.

(Kur'an 29 :48)

2) Jedan od najvecih mislilaca proslog stoljeca, kaji je u 1840. god. dao nekoliko predavanja »0 herojirna i njihovian simpatizerima«. The World Classics.

13

Da je Muhammed bio u~en hyJek, .. je nao .... 1 pi .. sati, ODda bi ~arlijski brbl,ilvci m~ imatl aeq. J'ato_ .. sumnjaj.u u njegovu twdDju da je Kur'an· BoIlja Rljt4 Da ,.

on bio pismen, onda bi aumnje Dj"'" D~" .. Je OIl molda prepisao svoju kDJiIu (Kur'en),. ocI ~ l Jat6JIu. ili da je moZda studirao AriItote1a i Pia ... 1 cia mora eta • koristiD Tevratom, Zeburom i IndIllom (JeyM1ael.ll), ,. to 1ft smijelao na jedan lijepi jez., mogle cia imaju neku 9ItJednest. Onda hi .ONI KOn IZNOSB LA.IIfE I KRlVI: VIJESTIc - mogli s nemm izal:i. Cak 1 taj l·zlaz 1m Ie De da, nevjemicima i cini~arima, jar nije \lOp&! doatojDo da • 0 tome govori.

2. .Knj:iga? c Da, sama .KNJIGAc nOli avoje vladHo IYJedoeanstvo da je od Boga. Razmatraj je sa Iyakoga Iledtlta. Ispituju je. Istrduj je. Njean Au1Dr (Bog) izazlva eme koj! sumnjaju:

.A ZASTO ONI NE RAZMISLE 0 KUR'ANU?

DA JE ON OD NEKOGA DRUGOGA A NE OD ALLABA SIGURNO BI U NJEMU NASLI MNOGE PROTIVRJECNOSTIc.

(IWr'a·n 4 :82)

Nijedan pisac ne mole nikako oatai doaljedan U IIVOjtm podu~avanjima u tom dvadeset i tri gocUDe. Prolaze6t kroz najprotuslovnije promjene u Ilvotu, ~vjek mora tu I temo napraV'iti neki komprom.i8, mora sebi proturjeMtl. Nijedaza lIDvjek mkako ne mole ostati stalno isti U IVOJim uhDjima kao iu> je kur'anska Objava: POTPUNO SKLADAN, od pohtk. do maja. Da Ii bi moglo biti da 8U prigovori nevjendb umo iz nepokornosti, iako je to protlv njihovog vlutltol ubj edenja?

Svaki puta kad se tralilo od Bolijeg poelanika Mubemmeda a. s. da prikaIe biela, njemu Be D8l"e4uje da pHde Kur'an - Objavu odozgor - kao »&ado«. euoo etml'&\l

14

A ueenjaci, ljudi sa knjizevnirn i duhovnim opazanjem, koji su iskreni prema sebi, priznali su i prihvatili Kur'an kao istinito i pravo Cudo, U Kur'anu se veli:

»A TO SU AJETI JASNI

U SRCIMA SU ONIH KOJIMA JE RAZUM DAT

A NASE AJETE SAMO NEPRAVEDNI ISPRAVLJAJU«.

(Kur'an 29 :49)

15

POGLA VLJ'E 2

HAVeN! DOKAZI KURJANSKB OBJAVE

Danas ima na svije1Ju oleo devet stotiDa miltjuna mUlllmana, koji bez okJ.ijevanja vjeruju da je Casn1 Xur'an .Rij~ BoZijac i da je to .Bolije Oudoc. Zal1Jo ne bi, kada ~.l aami otvoreni neprijatelji odaju J)OOast kad je u pltanju 6udeana naray ove BoZije knjlge. Vel~asni R. Bosworth-8mith u svoJoj knjizi .Muhammed i muhamed8InBtvoc daje millJenje 0 Xur'anu kao .CUDU CISTOCE STILA, MUDROSTI I ISTINEc. Jedan drugi Englez - A. J. Arberry, u Bvom predgovOl'U prtjevoda KUT'ana, kale: »KAD GOD CUJEM: UCENJE KUR'ANA, CINI MI SE KAO DA SLUSAM MUZIKU I KAO DA JE MELODIJA POPRACENA STALNIM UDARCIMA. BUBNJA, I TO KAO DA MOJE SRCE KUCAc. k ovih rijeM, kao i iz dnlgih iz njegovog predgovora. ~ovjek bi rekao da je JDUlUman, ali je umro kao krlcanin.

Jol jedan Englez, Marmaduke PiokthaU, u predgovoru pJijevoda Kur'ana, opisuje ga kao »NEUPOREDIVU SIMFONIJU CIJI ZVUCI DIRNU LJUDE DO SUZA I DO usmCENJAc. Ovaj &wj. je primio jalam prije nego Ito je preveo Kur'an, ali nismo u stanju provjef'iU da Ii je on 08jao taj uBnak na sebi prije ili posldje prelaza na islam. AU, bHo kako mu drago, prijatelji i neprijate1ji dragovoljno odaju poa .. t zadnjoj i POsljednjoj BolJijoj ObjaVl, C88Il0Dl Kur'anu. Ljudi koji su mvjeli u doba Muhammedovo vidje1ai au u kur'anatoj Ijepoti i uzviJenoeti, plemeni1Dsti poziva i veUJrocIIJInoIrtl Objave, kao Znak i Oudo Boiije rukotvorine I primali au ialam. Za sve ove pOOasti i svjed~an.etva Devjanrik l 8UDIIljibr 6e

18

reei da su ovo pristrasni osjecaji i pokusat ee da dadnu isprd.ku da ne znaju arapski. »J a ne vidim ono Sto ti Mis, ni ti osjeeam ono Sto ti osjecas. Otkud ja znam da Bog postoji i da je On inspirtsao Svoga poslanika Muhammeda tom lijepom Objavom, Kur'anom?« Zatim nastavlja: »Ja ne nijeeem ljepotu njegove filozofije, prakticnog i visokog morala, Ja sam spreman da priznam da je Muhammed bio Iskren Covjek i da je dao mnogo lijepih propisa i pravila za dobro covjeka. Ali one ito ja ne mogu da prihvatim je to sto vi muslim ani tvrdite da se radi 0 »natprlrodnom autoritetu njegovih zapovijedi«.

Ovakvom simpatienom ali u isto vrijeme i skeptienom mentalitetu, Autor Knjige (Kur'ana) pruza razne vrste dokaza da bi rasprsio njegove sumnje. Ateistima i neznaboscima, osornima i sumnjiearima, koji imaju obilje nauenog znanja, i koji se smatraju »intelektualnim gigantima«, dokazuje se da su oni u stvarnostd kao zakrzljali »patuljci«. Po put jednog patuljka, koji se [ako razvio u jednom smjeru, ali je zato zakrzljao na nekom drug om mjestu, kao sto je, recimo, prevelika glava, a malo tijelo. Svemoguei Stvoritelj ga pita. .

ALi prije nego sto mu postavimo BoZije pitanje, htio bih da zadovolj:im svoju vlastitu radoznalost. »Vi, Ijudi od nauke, koji proucavate astronomiju, i koji proueavate nas svemir kroz vase jake teleskope, kao da istrazujete neki predmet na dlanu vase ruke; recite mi kako je postao svijet?« Ovaj ueenjak, iako nema duhovnog zapazanja, ipak velikodusno hoee da nas pouci, i spremno odgovara, On kaze: »Prije milijarde i mHijarde g.odina nas svijet je bio jedan komad materije i onda je doslo do »velike eksplozije« u jezgri te ogromne mase materije, i veldki komadi materije poeese letjeti na sve strane. Od te »velike eksplozije« je postao nas suncani sistem kao i galaksije i posto u svemiru nije bilo otpora toj prapocetnoj pokretnoj sUi lroja je nastala od te prve eksplozije, zvijezde i planete p]ivaju u svojim putanjama. Nas svijet (svemir) se poveeava. Galaksije se sve brze i brze udaljavaju od nas i, kad dostignu brzinu svjetlosti, ml ih necemo vise biti u stanju vidjeti. Moramo napravitd sve veee i bolje teleskope sto prije, da bismo proucavali te vidike, inaee zakasnit eemo na voz«.

»Kad ste otkrili ovu bajku?« upitasmo gao »Ne, to nisu bajke, nego su to nauene cinjenice!«, reee nas prijatelj. »U

2

17

redu, Ja pribVMam te vale ....... , .n ad. ate-- .e ...

do· tJh linjeulca'. »Nedawlolc zeee .. U "!Ill , ..

pedeset IO'fiN' je »nedavDo«. "':'j.

:.»Jed8ll nepi&meDl Map u puetiDJi pdje 1._ .

mogao mati za teOriju »velike elalp'Jotdje. i ,,,,,." .......

mira«, zar ne? - upltasmo lac. »Ne, n '. odIo'ftd.-

hva1dsavo. »E, pa evo ODd&, Dulajte Ita em reIe po BaIljoj uputi«:

.ZAR NE ZNAJU NEVJERNICI DA SU NEBESA 1 ZEMLJA BILl JEDNA CJELINA

o ~\ /~I

, .

. :,r, \t.~ r';;: .. ~!{b • .J , r. .- ,:

,_j.,

PA SMO III MI RASKOMADALI? ..• c

; _ .• :. iI.f

(Kur'an 31:30)

i

.1 NJEGOVO (ALLAHOVO) SU DJELO I NOC 1 DAN

1 SUNCE 1 MJESEC

SVA (NEBESKA TIJELA) PLOW, SV AKO PO SV010l

PUTANJI.«(Kur'an 31 :33)

.Zar ne vidite da su ove rlje6i naro!ito upu&!De i c+oae se na VAS, u~enjake, zemljopisce, .tIraDome, lao" n .... Ito ste otkrilii ove zapanjuju6e pr.onalaske, i predaU Jrh &wJea.stvu, ;;01 uvijek ostajete tolmo .SLIJEPI« iDe» VIDlTBc Dj .. govog AufDra?c .• Sa nalim naukama I enciiklopldlj ..... , IIIl ~esto zaboravljamo Bo2ANSTVO u oviIQ lahoratadjenIW,. kale Thomas Carlyle .• Kako je ikako JIlOI1l&! cia bI ..... ni~ deva u pustinji mogao biti u s1anju da .. ben .ftIe 11- njenicec prdje biljadu i ~etiri stotine godin., oaIm alia III JII.te dobio od samog Stvoritelja »VELIKE EKSPLOZJ'.Dc'18

»A vi, bio1ozi, koji ste zarili prste u sav organski zivot, i vi imate smjelosti da nijecete postojanje izvora toga zivota, tj. Boga. Recite mi, prema vasim lstrazivanjima, sa kojima se toliko hvalite, gdje je poeeo 2ivot?« A on, kao i njegov uceni kolega, astronom, »bezvjeran«, isto tako poeinje - »Dakle, prije milijarde i mi1ijarde godina, prvobitna materija u moru je poeela protzvodrti protoplazmu, iz koje je proizasla ameba, i iz toga morskog mulja su potekle sve zive stvari. Drugim rijecima, SAV 2IVOT je potekao iz mora, tj. IZ VODE!«

»A kada ste pronasli tu cinjenicu da su sve Zive stvari proizasle iz vode?« Isti mu je odgovor, kao i njegovog kolege astronoma: »Nedavno«.

»Znaei, prtje cetvnaest stoljeea, nikakav ucenjak, ni filozof, ni pjesnik, nikako ne hi mogao pogoditi ovo vase otkrice, zar ne?« Nas biolog je isto tako odlucan kao i astronom. »Ne, nikako!«, reee. »E, pa dobro, samo sada slusajte nepismenog sina pustinje«:

»1 DA MI OD VODE STY ARAMO SVE 2IVO.

I ZAR NECE VJEROVATI?«

(Kur'an 21 :30)

A trebate imati na umu da su ove rijeei Svemogueeg, Sveznajuceg Stvoritelja Svijeta (Svemira), upueene VAMA, ueenjacima, kao odgovor vasem DANASNJEM skepticizmu, a pravo znacenje tih rijeci je bilo neshvatljivo stanovnicima pustinje prije cetmaest stoljeca. Autor se obraca VAMA, ueenjacima, pa kako da VI ne vjerujete u Boga? Barem VI ne biste smjeli nijekati Njegovo postojanje, ali VI ste bas tl sto to ci!llite! Sta je VAMA? CAK i botanicari, zoolozi i :£izicari, koji, usprkos njihova Izvanredne pronicljirvosti u stvarima prirode, nece da priznaju Tv-orca. Kako nam oni onda mogu objasni ove kur'anske rijeci:

2*

19

.NEKA JE BY AL.TEN ONAJ (SVEllOOUeI BOO) Ken U SVBMU STVARA PAR

U ONOME sro IZ ZEMI..JE NICE (biijDje c.-.tvo)

I U NJIMA SAMIMA (ljudako i Ilvotlnjrb cantvo) I U ONOME STO ONI Nt NJ: ZNAJ'U (Do u ftdcl).

~'aa 38:31)

Ajeta iz ove BofJije k.njige ruumiju se sama po aebl. om koji p~avaju Kur'an vide nepopoelivl Bollji pr8t U lVairGm novom proaalasku koji ~ovjek otkrije. To au blli • Zn.kov1c, .Cudac od njegovog Milostivog Boga, Dobro&rlte1j .. cia bt otklonio sumnju &Jvjeka i potkrijepio njepvu vjeru.

•. .. TO SU ZAISTA

POUKE ZA ONE KOJI ZNAJU .•

(Kur'an 30 :22)

Kakva bvnijal Up!"avo au .. u~enjacic ti ko,)i au nepokomi i koji su naduveni ponosom zbog njihovog hoIatoe ZIl-ja 11 pogledu materijUnih atvari. om nemaju prav. i J.aJmme poniznosti koju bi oovjek trebao da ima, alto posjeciuje;.pravo 1 istinsko znanje.

20

POGLAVLJE 3

CISTOCA SVETE KNJIGE

Dosada opisana cuda iz Bozije Knjige su bila euda za ondasnji svijet. A sta je sa danasnjim svijetom? U ovome dobu tranzistora i elektronskih vjestaka - kompjutera - »DJETETA LJUDSKOG MOZGA, A NE BEDRA« (Vidi: Ca·_ sopis »TIME«, 20. februara, 1978). Pomoeu elektronskog kompjutera, naisli smo na jedan potpuno novi ugao Kur'ana, sto cini Boziju knjigu »najsavrsenijim cudom svijeta«. Najjednostavnija definieija cud a je: »DJELO VAN DOMASAJA LJUDSKE MOCI«. Kako mozemo dokazati, na zadovoljstvo svakog ateiste, svakog neznabozca, svakoga krscanina i drugih, da je Casni Kur'an zaista BoZija Rijec, i da je Cudo Cudesa? Morat cemo ih uvjeriti jednom naukom koja je tacna i precizna, dakle, pomoeu matematike, jer matematika nije nikada pristrasna i njezina privlaenost i jezik su univerzalni.

Da bi mogao vidjeti, osjetiti, opipati i lspitati ovo kur'ansko cudo, Amerikanac Ili Kinez, Rus, Afrikanac Ili Azijat, ne mora da zna ili da nauei kur'anski jezik - ARAPSKI. Jedini uslovi su - oei, i da zna brojati makar do 19 (10 + 9).

Da bi se cijenilo oV'O najnov.ije cudo, morat cemo se vratiti na pocetak lrur'anske Objave. Mi znamo da Kur'an, kakav je danas, slijedi takozvani »tradicionalni« redoslijed, kao sto je odreden prema direktnim uputstvima Pejgambera prije njegove smrti. Ali Kur'an nije objavljen po tome redu. Njegov »kronoloski« red je drugaCiji. Citav Kur'an je objavljen Mu-

21

hammedu Ce. ..) malo po maID, prema DjepWm 11&p01ftJdNm potrebtmaj DO ...,vjeltaJlc, .VlJesti koje tretkaju ... P1tanjac iti ..najDovije vQedtc.

M1 se sje&lmo Uko je dobio prvi pozlv. OIl Je bio u Ipilji, pet ldlometara sJevemo ad grada Mekb. BU. je dYad.. 1 sedma ~ Rama ... Bilo am je &!tid .. peNna. Po avOIDe obi~aju, odlazi.o je u tu Ipilju, nekad sam, • &sID .. nojom f.eDom, Ummw-mu'min'iD BadldIet-W-K'uba Cr ••. ), .1IaJ1Dom vlenrUuc, da bi u tiIiDi poaivao i razmialijao. OvoID prlBbm je bio sam. Ulledao je plivic!enje u lmjemu mu melek DIebran (Gabriel) naredi na njegovom jezUr.u .Ikrelc,. U prvoJ DIebraiJlOvoj pojavi, data mu je ulmpDD pet -.leta od IIU'e Al-Maq, Ito je sada 96. sura C...,. Kur'8DL Boi .. Je adabrao da bude Njegov govomlak. Ali za Muhamm... OVD Dtje bilo tao da dobiva diplomu, iti kao obl~je ........ odlje1a priIikom maturdr8lllja. On ni;le bio pripremljeD • talDav jedan potrs. On je polurio kuci i SYOjoj Ienl da bl • UYjerlo i dobio podTIlau. Oaje6ao se potJpuno zlNDj_ i ~ bel _r-

mila. ~ ....

Kad se oporavio ad prvog potJreaa, po&!o je r.mdIljatt 0 Poslanici. Dopalo mu se'i htio je j.oI vile cia !oje. DuIo vnmeGa je ProIlo u ~ekanjIU i u tom vremeDU em po&! JOYOrlU o Bogu i vdiem, plemenitijem tivotru. Jeziat. pohle cia palacaju. BrbljWai ~ele da na1lucaju eta Je Muhammed .lud W opaJedDutc. Odgov .. aju~ Da OVIU optuIbu - u Dle1walkwoj sHjede&j pojavi - dato mu je jot nekoltlm ajeta kOja Ada zauzimaju 88. SUN Kur'ana, poznatu kao au.ra Al-Qalam. Ovom prWk.om how samo da skrenem palnju !itaoca D1l ajet 2. od ove Objeve::tTl NIJESI

MnDSCu GOSPODARA SVOGA, LUD.«

(K1ur'an .:2)

3) Ova Prva Objava se ~i .. j~ dnJCoI ~cwIIta u knjizi pod naslovom - ltSTA BIBLIJA KAZE 0 MUHAllMl:DUc •22

PRVA OBJAVA

Sura 96.

IKRE, ili Citaj r ili Objavi! ni ~"'L..t\Q, Ili ZaJkvacak

U IME BOGA, OPCEG DOBROCINITELJA, MILOSTIVOG.

1. CITAJ: U IME GOSPODARA TVOGA, KOJI STVARA

2. STVARA COVJEKA on ZAKVACKA

3. CITAJ, PLEMENIT JE GOSPODAR TVOJ

4. KOJI POUCA V A PERU

5. KOJI COY JEKA POUCA VA ONOME STO NE ZNA.

avo JE BILO PRVIH PET AJETA SURE AL-ALAK, KOJA JE 96. SURA KUR'ANA, A KOJI SU BILl OBJAVLJENI BOZIJEM POSLANIKU PO MELEKU nZEBRAILU PRILIKOM NJEGOVE PRVE POJAVE PRED MUHAMMEDOM.

DRUGA OBJAVA

TREBA ZAPAZITI DA JE AJET BR. 2 ODGOVOR NA OPTUZBU.

Sura 68.

QALEM

U IME BOGA, OPCEG DOBROCINITELJA, MILOSTIVOG.

1. NUN. TAKO MI KALEMA I ONOGA STO ONI PISU

23

2. TI NIJESI, MILOSCU GOSPODARA SVOGA, LUD:

3. TI CES SIGURNO NAGRADU NEPREKIDNU DOBITI

4. JER TI SI, ZAISTA, NAJLJEPSE CUDI.

(K!ur' an: 1-4)

U ovome ajetu SvemoguCi Bog odbija optuzbe klevetnika.

Muhammed je bio pametan i mudar Oovjek, ali liudi imaju obicaj da zovu istinu - laz, a mudrost - ludilo. Ni njegov ve1iki prethodnik, Isus Krist (Isa a. s.) nije bio posteden takvih kleveta od svojih neprijatelja. Nalazimo slijedeee u hriscanskom Evandelju: »Mnogi od njih govorahu: u njemu je davo, i poludio je; sta ga slusate?« (Ivan, 10:20). Cak i njegovi pratioci i drugovi su ponekad mislili da je !sus (Isa a. s.) bio bez pameti - »1 cuvSi to, rod njegov izadose da ga uhvate: jer govorahu da je izvan sebe. A knjizevnici koji bijahu siAH iz Jerusalema, govorahu: u njemu je Belzebub (davo), i on pomoeu kneza davoljskog izgoni davole«. (Marko 3:21-22). Usprkos ovih i drugih cudotvornih djela, kaZe nam se - »Jer ni braca njegova ne vjerovahu ga« (Ivan 5:7). Sreeom, Muhammed nije bio tako nesretan. Njegovi prvi i najtrajniji obracenici su bili oni koji su mu bili najbliZi i najdrazi, tj. oni koji su ga najbolje poznavali.

Dosli smo do zakljueka da je Druga Objava bila odgovor na optuzbu, Onda se Dzebrail tree! puta pojavio i dao Muharnmedu prvih nekoliko ajeta sure Muzzemm.il koja je 73. poglavlje Kur'ana. Ovdje samo zetim da vam skrenem pafnju na peti ajet, gdje Svevisnji kaze:

»MI CEMO TI, DOISTA, TESKE RIJECI SLATI.«

(Kur'an 73:5)

24

TRECA POJA VA nZEBRAILA

Sure 73.

MUZZEMMIL (UMOTANI)

U IME BOGA, OPCEG DOBROCINITELJA, MILOSTIVOGA 1. 0 TI, UMOTANI!

'2. PROBDIJ NOt, OSIM MALOG DIJELA;

3. POLOVINU NJEZINU

ILl MALO MANJE OD NJE;

4. ILl MALO VISE OD NJE,

I IZGOVARAJ KUR'AN PAZLJIVO.

5. MI tEMO TI, DOISTA, TE~KE RIJECI SLA TI.

Muhammedu, poniznom slugi Bozijem, sve stogod je primio bilo je dobro, lijepo, vazno i [ezgrovito. Ali Autor Objave je imao nesto zbilja vanredno za Svoga govornika,

U cetvrtoj pojavi hazreti Dzebraila alejhiselam (jer mi tako nazi vamo Gabriela), dade nasem Poslaniku vise od pola sure Muddessir, tj. 74-e od ajeta 1 do 30, i zavrsava se ajetom hr. 30:

»NAD NJIM JE DEVETNAEST«

Ovom prilikom Muhammedu je objavljen veei broj ajeta nego ikada prrje. Takorekuc, njega se prilagodavalo od Prve Objave od pet ajeta do sada, karla ih je trideset. Da je Objava potrajala jos 26 ajeta od ove sure, sura bi bila zavrsena. Ali Dzebrail se zaustavi na 30-ome ajetu sure 74.

25

CBTVitTA POJAVA - ....... 7.)

Sura '14.

MUDDBSSIB (POKaIVDII)

U !ME BOGA, oPCEG DOBROCINITELJA, MILOSTIVOGA.

1. 0 TI, POKRIVENI!

2. USTANI I OPOMINJI!

3. I GOSPODARA SVOGA VELICAJf

4. I HALJINE SVOJE OCISTII

5. I KUMIRA SE KLONI!

6. I NE PRIGOV ARAJ DR2ECI DA JE MNOGO!

7. I RADI GOSPODARA SVOGA TRPI!

(NASTAVLJA SE SVE DO 30-011 AJETA): 30. NAD NJ'IM JE DEVETNAEST

26

POGLAVLJE 4

OVJEROVLJENJE on GIGANTA LITERATURE

Povrsan pogled na sadrzaj ajeta 30. pokazuje da je ovaj, 30. ajet takode odgovor, a opet je odgovor na j-os jednu drugu TVRDNJU. Prvo su nevjernici op1luzili Muhammeda da je »lud«. A sada, kad su vidjelJi. da se svijet polako, ali sigurno odaziva njegovom pozivu, i da cak i neka njihova rodbina poce prihvatati Muhammedovu Objavu, .i jos kad i neki ugledni ljudi predose na njegovu stranu, onda nevjernici promijenise optuzbu od »ludila« na »CAROLIJU«. Rekose da je Muhammed, svojim lijepim ueenjem kur'anskih ajeta, zacarao svijet!

Brije nego se suoeio sa ovom optuzbom, dozvolite mi da navedem posvjedocenjs Thomasa Carlyle-a, koji je u ranije navedenom govoru u odbranu Muhammeda (a. s.), tako divno odbio tu pagansku optuzbu: »KRIVOTVORITELJ, i OBMANJIVAC? NE, NE! OVO VELIKO VATRENO I USHICENO SRCE KIPI, VRIJE, KAO JEDNA 2IVA VATRA, TO NIJE SRCE OBMANJIVACA«. Sujevjerni mekanski pagani koji ne uspjese razumjeti bozansku Uputu, gledali su da objasne njene divne posljedice na ztvot ljudi i zena, koji su Zivjeli kao Zli'Voti'nje, i nazivali su taj utjecaj »car.olija« ili »obmana«. Oni su bili produkt vrernena i olrolice u kojoj su zivjeli.

Razmatrajuei ajeta u svome sadrzaju, mi vidirno da smo vee uklonjli bu nevjernieku tvrdnju u ajetu 24. tj. »OVO NIJE NISTA DRUGO NEGO CAROLIJA .«. Ali tvrdnja u 25. ajetu, u 74. suri je ozbiljna i vazna, i bolest nevjernika u doba Muhammedovo se jos uvijek nalazi u glavama cak i

27

iskreni.h nemuslimana koji 8U prijatelJil81ama. l.amI Thoma Carlyle nije lilen te priatrMnoati. Ta uPanIa boleat W zabluda pripiauje Muhammedu alltoratvo Kur'&D8. M1Ibammed (a. s.) tVTCti da su rljKi Kur'ana njemu date po iDlplradjl. ali neprijatelj kale:

.OVO SU SAMO COVJEKOVE RIJECrfc

(Sura 74, ajet 25)

24. I REKAO: OVO NIJE NISTA

DRUGO DO VRAD2BINA KOJA BE PBBNOSI.

25. ova SU SAMO eOVJEKOVE

RIJEeI.

26. U SEKAR CU JA NJEGA BACITII

27. A ZNAS LI STA JE SEKAR?

28. NISTA ON NECE POSTEDJETI.

29. Ko2E CE SE CRNIM UCINITI

30. NAD NJIM JE DEVETNAEST

Muddessir (74): 24-30.

Drugim rije&na, nevjernik kale da je Muhammed ta. I.} pisao Kur'an. On je taj kIoji govori, a kale da to Kur'an 10- vori; da je on napisao Knjigu, cia ju je zamovao; da Ju Je krivotvorio. Moida su ani prefJpostavljali da Je on preplAo svoju Knj'igu - Kur'an - ad 2idova i kirl6ana.

Evo sarno nekoliko sjajDib ~aeti koje dadole kritl&arl islama, a koji nisu musHmani, koji-au ili namjemo ill neaamjemo pali u zabludu vjerovanja da je Muhammed (L 10) napisao Kur'IIl:

l. Gibbon, vrhunski isboricar. u svojoj knjizi It UIpOD i pad Rimskog Carstvac, daje miJljenje 0 islamu I Kur'anu: .U VJERI MUHAMMEDOVOJ NEMA SUMNJE 0 DVOUMLJBNJU, A KUR'AN JE SVIJETLO SVJEDoeANSTVO 0 JEDNOCI BOGAc, ali ipak taj veliki ~ovjek umr.tje kao nemaboiac!28

2. Thomas Carlyle, [edan od najveeih mislilaca proslog stoljeea, u svojoj lonjizi »Junaci i obozavanjo junaka«, pod naslovom »Junak kao Poslanik«, usklice 0 Muhammedovoj Objavi: »RIJECI TAKVOGA CC>VJEKA SU GLAS NEPOSREDNO IZ SAMOGA SRCA PRIRODE. LJUDI SLU8AJU r MORAJU SLU8ATI TAJ GLAS KAD NE BI NIKAKAV DRUGI SLU8ALI; SVE DRUGO JE KAO VJETAR«. Drugim rijeeima, sve drugo je prazna slama, nista, u uporedbi sa onim sto ova] covjek, Muhemmed govori, - Ovaj veliki mislilac umrije kao anglikanski ~rs6anin.

3. Velecasni R. Bosworth-Smith, krscanski misionar, u svojoj knjdzi »Muharnmed i muhamedanstvo«, je primoran da posvjedoei 0 Muhammedu (a. s.) i Kur'anu - »NEUKI COVJEK, JEDVA DA JE ZNAO CITATI I PISATI, ALI JE NAPISAO KNJIGU, KOJA JE SPJEV, ZAKONIK, MOLITVENIK I SVETO PISMO - SVE ZAJEDNO. I U2IV A DUBOKO POSTOVANJE SVE DO DANAS JEDNE 8ESTINE LJUDSKE ZAJEDNICE, KAO CUDO CISTOCE STILA, MUDROSTI I ISTINE. TO JE JEDINO cuno KOJE JE MUHAMMED SIRIO. ON JE TO NAZIVAO TRAJNO CUDO, I ZAISTA JESTE CUDO!« A ipak Bosworth-Smith umrije kao trinitarijanac!

4. La Martine, francuski istoricar, u svojoj knjizi »Istorija Turaka«, kratko navodi svijetlu pocast Muhammedu ovim rijeclma: »FILOZOF, GOV,ORNIK, POSLANIK, ZAKONODAVAC, RATNIK, POBJEDNIK IDEJA, PONOVNI OBNOVITELJ RAZUMNE VJERE I BOG08TOVLJA BEZ KIPOVA I IKONA: OSNIVAC DVADESET ZEMALJSKIH CARSTAVA I JEDNOG DUHOVNOG CARSTVA - TO JE MUHAMMED. KADA SE UZMU U OBZIR SVA MJERlLA PO KOJIMA SE MJERI VELICINA I ZNAMENITOST COVJEKA, M02EMO SLOBODNO DA SE ZAPITAMO: IMA LI I JEDAN COVJEK VECI OD NJEGA?« La Martine je odgovorio na svoje vlastito pitanje u samom pitanju kad je rekao da NEMA VECEG COVJEKA OD NJEGA! Muhammed je zaista najveCi covjek! A ipak ovaj plemeniti Francuz umrije kao nemusliman.

5. Jules Messerman, amer;iCki psihoanalitiear, u easopisu »TIME«, 15. Jula 1974., u svom doprinosu, u posebnom odlomku pod naslovom: »Gdje su vode?«, zavrsava svoj zakljueak,

29

nakon Ito je analizir., rUDe yelt_ IeteI:Qrha _: ,.110- ZDA NAJVECI V~A svm VltDIBNA. n: ~.

a naj&IdDovatlje je to cia on Do Ztdo" "vlja ........

juno&, poslanUta Mojsiju (Mula" .. a.,. ,., ~_ Dj .. ,

Isus (Isa a. s.) i Buda IN dalelr.o iza nJIh pnma ~ .. c ... neprUltramom mjerilllu. (Za potpuDe uvo&1e I '_..,.no laaII Je ovaj profesor na U·niverzlte1Rl u Ott"", lIputdJeb1o, ..... knjigU - .STA BIBLIJA KA2E 0 MlJHAIOIJ:DU •• IIoj •• moze dobiti bespllrtno, ako Be omatHe Da .W tie c.trec).

6. Michael H. Hart, tojl se ubraja u amerJ&e uf:roIMrme, istori~re i matema~are, je upravo Udao lmJiIu adS'lZ .trIBe, pod naslovom .100« iii .StDtilna najvetih., tit .StOttDa uJw- · eih ljudi u istoriji«. Nakon is1IralivanJa ljudi u ..... ql oct Adama pa do danIS, on je izabrao stotal najup1iwljih I ~uglednijUlljudi u istoriji. On stwli& Muh.,lImed. HA PBVO MJESTO. A joI 6udnije je to, ito Be t1& njepve lIate, da on stavlja svoga vlastitoga ltBola« i Spuitelja, ... xn.ta, DA treee mjesto.

Moiemo dodati brojne mDOIe ZDKajne DelDU81""-e Do Ito je GeOllJe Bemad Shaw, John Daveaport, Mahatma Gmdi itci., koji su dali obilne po~asti Muhammedu, Molmom (]norniku Botijem, koji su rekli da Muhammedu nema premca, da je najveea limost u istDriji, da je bio najuspjelnijl ocI avih vjerskih li&w8ti; molda niJcada vile ne6e biti talwoIa &10k je svijeta! Sve ovo i joi vile je pray. istiDa 0 )l1Ib .. medu. All ove lijepe ~asti stvaraju pMblem mu.Uma:ntma: ZA8TO ONDA OVI LJUDI NISU SLIJEDILI Mt1HAIDIImA? ZASTO NlSU PRIMILI ISLAM?

J a sam mislio da au ti nemualimani bUt lIleemJercl, all sam ih krivo oc.ijenio. U vldu najDOvljeg .... ana1rot otkl6a, ja sam promijenio milljenje 0 ovim veliktm ijueJima. U ... ~injeni'Ce da su neki od gore naved~ ljudi 8tnt1l Mubammeda ispred svojih vlastitih poalanika 1 wMla, 0Dt Dl8II bW spremni da prime islam, jer BU u podsvijed vjemvalt eta je Muhammed izmislio islam; i da je on napisao Kur'an. Held ad gore naveden1h pisaca su to .iZ'IiMto rek1i, a dr:ugJ. au to vjelto nazna~iJi. Ali uglavnom, svako je vjerovao eta je Muhammed uspio zaio ito je bio genij.

Zadnji u ovome popI8u pohvala je Mlabael· B. Ifart, Fosto je rekao da je Muhammed bio najuplMdji 1 ~QIJednlJl

30

covjek u istoriji - i na svjetskom i na duhovnom polju - on u svojoj raspravi pokusava da opravda taj zakljueak. To cineei, on jasno izjavljuje na 39~j strani svoje knjige, sto hi mogao biti njegov podsvjesni razlog sto rrije primio islam: »POVRH TOGA, ON JE AUTOR MUSLIMANSKOG SVET,OG PISMA KUR'ANA; ZBIRKE NEKIH MUHAMMEDOVIH ZAPAZANJA ZA KOJA JE VJEROVAO DA SU MU BILA DIREKTNO OBJAVLJENA 00 ALLAHA«. Obratite pa~nju na rijeei: »ON JE AUTOR« i u hr. 2 gore navedenom - Thomas Carlyle, koji kaze: »RIJECI TAKVOGA COVJEKA .. « i u hr. 3, Veleeasni Bosworth-Smith, koji kaze: »ALI JE NAPISAO KNJIGU. «To su dakle razlozi sto nisu prlmlli islam, Vjeru Boziju, kao sto Allah opisuje tvrdnju nevjemika koji kazu u 74:25 - »OVO SU SAMO COVJEKOVE RIJECI«; tj. da je KJur'aJIl napisao eovjek.

31

POGLAVLJE 5

Odaovarajul:i na ov.u pOgrelDu pretpoalllnla&a. Autal." (11ftmoauo Bog), daje strainu opomenu - .U SIZAR (pAKAO), CU JA NJEGA BACITI! 0 • :« A zawlava apom_u koDai!nom r~enicam:

.NAD NJIM JE DEVETNABSTc

e&r- '4:10)

Drugjm rij~aJ ako iko u~ ldnu optulbu protlv 81- iljeg PGSlanika i kale da je on au1m' BoIlje lmjlle. Nle9e11Daest« l:e se nametnuti na njega. Moral l:e Ie N061t:l ia MIevetnaest« .

STA JE TO »DEVETNAEST.?Znameniti komenta1Jori iz p1'IQlloati au izlagalt vrlo lijepa naga4anja ito bi ovo .19« moglo da ma6i. Neld rekoIe cia Ie to odDosi na 19 meleka, koji &! vladati nad staDovmetma, a nekd druei kdu da se .19« odn08i Da 19 8pCJ8ObDaItl 6ovjelra; dnlgi, opet, kdu da se odnoal na 19 .1avDih I1IIbcrn I gpovijedi islama. (Vidi komeatare od Abdullah JUIU! A1i.je t Mevrlana Daryaba). Uz to, "aki kameata1Dr zawiaftlVoje nagadanje izrazom: .ALI ALLAH NAJBOI4 ZNAc. Hlje-

32

dan od tih komentatora nij e bio drzak ni odluean u svojim tvrdnjama, Ali zasto su rekli »Allah najbolje zna«. Zato sto nas Poslanik nije objasnio na sto se odnosi broj 19. Da je on objasnio, onda mi ne bismo imali razloga da nagadamo.

»Devetnaest« je [ednostavno [edan bro]. Sta je taj broj znaeio Arapima prije objave ovoga ajeta 0 kojemu sada raspravljamo? Taj broj nije nista vise za njih znacio nego deset plus devet (10 + 9). Kakvo je znaeenje dobio taj broj u razdoblju od 1400 godina od vremena njegove objave pa ave do danas? Nikakvol Devetnaest uvijek ostaje devetnaest ... (10+9).

U raznim [ezicima svijeta, razni brojevi oznaeavaju razne stvari osirn njihove vlastite brojcane vrijednosti. Kao na primjer broj »786«. Ako upitate koje bilo muslimansko dijete u Juznoj Africi sta znaei »786«, ono ce, bez oklijevanja, odgovoriti:

Bismillahi rrahmani rrahim

sto znaei: »U IME BOGA, OPCEG DOBROCINITELJA MILOSTIVOG«. Kako se do ovoga doslo treba potanko objasniti. U suStini, jevrejskim i arapskirn slovima su date izvjesne brojcane vrijednosti. Ako se sabere brojcana vrijednost svakoga slova u gore navedenoj recenici iznos je 786. Znaei 786 je kratki oblik Hi formula gornje recenice. U Juzno] Arfrici, u nekim velikim stambenim zgradama, kada se apartmani oznaeuju brojevima, poeinje se sa 1, 2, 3 ... , a poslije 12 prelazi se na 12a, 14, 15, itd. Zasto 12a? Zasto izostave 13? Zar ne znaju napisati 13? Dobit cete odgovor da au neki ljudi sujevjerni i nece da stanuju u stanovirna koji su oznaeeni brojem 13, jer oni smatrajru da je broj 13 nesretan. A sta je (kao u Ameriei) , sa petkom, kad padne na 13-i datum? O! To bi bila nesreeal VELIKA NESRECA! Onda imamo izraz »treci step en «, sto znae; tjelesno mucenje. Upitaj kojega hilo evandelieara sta znaci »666« i kazat ee ti da se to odnosi na »znak zVlijeri«. On je dobio taj dojam iz Biblije. U Indiji i Pakistanu, ako hoees da opiseS sumnjivo lice, dzeparosa, prevaranta ili obicnog lopova, samo treba da kazes hr. 420, jer sva mala zloeinstva potpadaju pod paragraf 420 indijskog krivicnog zakona,

3

33

koji je takode i Pakistan nM"jedJe .• 'Ien Je "I~ 1: .rMDim svjetskim jemeims, u kojima ima rewA 1DDjwa. .... III dobili dn1ga~ija zna~enja nego J1Io to ~ ~.

Zar nije ~udnovato da, iako 8U mUilfmani ,...fttd .... ~enicu - »Nad njim je devemaestc - pre1ro 1_ pi .... cia ;;oj se nije prik~iJo neklO sporedDo ~, 0nJ IIftII _l'e iz Kur'ana je ostao neokaljan. 19 U?1jek 0Btaje II.

Polto je ovaj broj dat kao odgovar Da apIuIbu cia je Muhammed napisao Kinjigu, njen pravd AuIDr ava,'GIId .. je znao na I1Jo se taj broj »19« zaista odDoai. Da ;Ie lIub., ... napisao Kur'an u tom slRXaju i on bi sigumo mao 0 lemu govori. To je Ito je tvrdiJo &liji poalantk i to Sa ..., M'j1llWi Kur'an:

:tON (Muhammed) NE GOVORI PO HmU SVOME,

TO JE SAMO OBJAVA KOJA MU SE OBZNANron:,

UCI GA JEDAN OGROMNE SNAGE. '.

(lKJur'an 63:3--&)

I vile puta mu je n8ll'edeno dB kale namdu:

REel: »JA SAM COVJEK KAO I VI. MENI SE OBJAVLJUJE

DA JE VAS BOG - JEDAN BOG: 0 •• «

(XIw-'an 18:110)

Mi, kao muslimani, smo potpuno u,vjereui da Muhammed nije napisao niti krlvotvoriJO nijedDu jectiDu lIIur'ana_ djel, i s1I\1ZeCi se sa njegovim prijate1jskim lut~ Ada .. momenat, (i radi njegove tv.rdnje cia je M'lbammed D .... KnjiglU), mi cemo brzo bit! u staDju da ...... 110 eta ltD KUR'AN NAJSAVRSENIJE CUDO SVIJBT~c I beluvjetDo izvan dohvata ljudskog mozga.

Proueavajuci lm-onololki red ...... 1R'te OItjwe m1 9tcllmo da je ajet 30. sure Muddearir (lRII'e .,4):

34

»NAD NJIM JE DEVETNAEST«

bio zadnji ajet dat Muhammedu od meleka Dzebraila (andela Gabriela), kad se cetvrti put pojavio. Dzebrail ovdje zastaje i, namjesto da dadne Muhammedu ostatak od 26 ajeta ove sure, i time bi sura bila zavrsena - poee da mu objavIjuje ostatak od SUTe 96 - prve Objave. Onda mu dade jos 14 ajeta. Prihikom prve objave mu je dato 5 ajeta, lrojima je sada dodato jos 14 ajeta. Koliko je to sada svega ajeta? Odgovor je: »Devetnaest«. Kako to da, cim je Izgovorto rijee »DEVETNAEST« u gornjo] objavi, da se dovrsava sure lroje sadrzi 19 ajeta? Skeptiear ee najvjerovatnije odgovoriti da je to puki sluca]. Slueajevi se dogadaju, To se mora priznati,

Ali da Ii znate da prvdh pet ajeta od PVve Objave (96:1-5), sadrza samo 19 rijeei? TIQ je 19x1. Kako se to dogodilo? Opet »slueajno«. T.ih 19 rijeci imaju taeno 76 slova, a to je djeljivo sa 19, tj. 19 x 4. Kako se to dogodilo? »Slueajno«, A ova 96. sura! Ako poenemo brcjati od pozadi, od zadnje sure Kur'ana hr. 114, pa 113, pa 112 i 111 i tako dalje, vidjet cemo da, karl dodemo do ove sure broj 96, da je ona 19. sura ad kraja. Kako se to desilo da je sura sa 19 ajeta uklopljena na 19. mjestu od kraja? Jedini odgovor koji nam je na raspolaganju je: »slucaj«.

Kogod pise knjigu mora je prvo sastaviti u glavi. Nije rnoguee pisati preko dvije decenije i onda to smijesati i sastaviti od toga knjigu. Da je Muhammed napdsao Kur'an, on bi bio primoran da sastavi neki plan, kao sto bi i svako drugi morao to ueiniti. Dakle, morao hi sebi reei: »Napisat cu jako debelu knjigu. Uzet ce mi 23 godine da je zavrsim. Morat eu da je podijelim na poglavlja, da bi je moji sljedbenici mogld lakse proueavati«. A onda, recimo da je odlueio da ta knjiga ima 114 sura. Ne 113 ili 115, nego bas 114. Zasto 114? Zato sto je taj broj taeno djeljiv sa 10 . (19x6). Zasto 114? Zato eto je taj broj taeno djeljiv sa 19 ... (19x6). njernu pripisao autorstvo Klur'ana? Kako se desilo da ima upravo 19 x 6 = 114 sura u Knrr'anu? Nas raspolozeni cinicar Hi kriticar ce odgovorrti sa istim dosadnim izrazom: »Slucajno«! Zar u njegovom rjeCni~u nema nikakve druge rijeei kojom bi se objasnio ovaj fenomen? Ocevddno da nema. Takva ti je covjecja bolest: ako ne moze da objasni neki dogadaj,

3*

35

ODda imrisli rij~ kojom sam sebe zayuava eta je'rJeIlo pr0- blem. On se salmi'Yao iza rljeM. Proti'V'llik je 8prmaln cia Idno optuIi cia .je Muhammed Dapilao Ka.Jflluc, • Dije ... man da prima da je prije 1400 godina ovaj neulr.t puatlDjlkl &»vjek, beE papir. i olovke, slijedlo matemateld reel u proizvodnji swje knjige.

Mi SInO v~ naWi na 5 ~.jDJstic. PoIto protiWlik nije spreman da prima cia je MuhlJTMlMMl molao poM:il:i ow nemogu6nost, mi ~emo biti tollko veH.lDoclulal, pa Jh n~ raWnati. Neka mu bude. Mi sebi molemo dozvoltti toUku velikodulnost. Ali ipak, mi se sldemo sa Muhammedovtm protivnicima da je nemogu~e da je Muhammed bio Mltor Kur'ana na toj podlozi. Medutim, mi lIDO upomi, jer nepr1jate1j nelto tvrdi, ali nije sprem8ln da to dokde.

Prijate1ji i neprijate1ji se sldu u tome da je Muh""",ed bio l:ovjek od rij~i. Mnogo prlje nego Ito je dobio poallDstw. njeeovi neznabolci - drugovi i zemljaci au p nazivallAs-Sadik al-V.'d aI-Amlin - ONAJ sro ISPUNJAVA OBECANJA, POSTENI, POVJERLJIVI, PRAVEDNI. Alto je ovaj 6ovjek, Muhammed, rekao - »Nad njim je devetDaestc - »~it cete se sa devetnaestc - .na vas ce se nametDutl devetnaeetc~ onda ce on sigum.o izvrAiti svoju prije1Dju. Da vidimo ka1ro daleko 6e Muhammed i6i da bi izvrlio 8Yoje obecanje.

Hajde da pretpostav.in\O da je Muhammed reba sam ... bi: »Moja Knjiga ~e biti potp uno jedilDstvena Jmjiga. Do denas nijedlna kJnjiga nije napisana, niti ee ikada biti napisaaa u budu6Dosti, ada se bazira na matema1Bkom sistemu. Ja ~ izmislVti jedan zamrieni matemati~}(Ii sistem koji se IIk)ap. jedan u drugi da bib zaAtitiD moju Knjigu od bllo kakvol spletkaranja i upUtanja. Nilro ~ece b~ti u stanju cia doda, da izbr.iie ili da umetne nijednu riJ~ iz moga potpuDog tebta 1 taj sistem ce biti baZi'l"an na broju 191c Zalto 191 JelJi to rad1 toga 100 je sa tim brojem lako raditi? Nel To je jedaa od brojeva sa kojim je naj-tele ramti. Nema nazivnika. Ne kao njegov BUSjed bIOj 18, koji se mole podtjeli14 8a 2, 3, 8, 9, Ui kao njegov drufi susjed broj 20, kojile. mole dijeliti .. 2, 4, 5 i 10. Broj 19 je nedje1Jlv. On Je .gl8'Wlic b1'Oj u JDIIteInat1ei, a istD takD je i jediDstven broj. jar po&nJe brojem 1, kojl je najmanjii broj u naiem matematskom ~ a _niava It!

36

brojem 9, koji je najveei broj u nasem matematskom sistemu; moze se reci da je on »alfa i omega« naseg matematskog sistema. Mozda je Muhammed znao tablicu mnozenja do 19? Do loojega je stepena Muhammed znao tablicu mnozenja do 19? Mora se pretpostaviti da ju je morae znati do neogranicenog stepena, i sve sto dalje idemo, morat eemo doei do t, kvog zakljucka, ako budemo insistirali da je Muhammed bio autor Kur'ana.

POGLAVLTE 8

UCUNANIA KBOZ vlBKon

Da bi ova Kaljiga bila jedinstveaa pretpoetavkDo cia je Muhammed opet sam sebi rekao: »Pna reaanlca moJe KDJile mora imati 19 slovae. K~ hi ikako bilo JDOIU6e da 18 IIoIl r~errica sa 19 alova, da hi se zapo~e1a 1m,... 0Ilm da • proba na sve mogu~e na6ine? Dragi ~i~e, ato bI8mo Ja I tI sebl slarili takvu zaprek.u da biamo ~eli tau JliDjIlQ, morall biBmo da nagad'amo odredene r~fdce kakve D8IIl tamaraju u 11m. Da vam ja dam moj v!ast.iti primjer lEtlda an Il1'Obao da pravim eksperimeate sa takvom zaplekom, odmah mi na urn pade re~enica - .PoIla koka na pazar, ublJIIIa DOIicu«. Brzo izbrojah sJova, ali, naialOllt bjele ih 30. PreviieJ A Ita misliA za »CiBto~a je pol. zdravlja?e N. mole, ud ill je 2 vile. A Ita mialiA .Bio jednom jada care ill aSnlje1a leoka jajee. MDrai da pilei Ito mi8lll i da blO)tI alova. Drugog na~ma nema. Ja bih mogao da dam Io(p&lo obJalnjeDje ovim mojim 1mlOtvorinama, a talco biste istio i vi JDGIH. kad biste pravili takav eksperimenat, ali badava. MoW ·moId.

provesti ~itav Mot a da ne na~el podeanu r~cu ·.od II slova da zapOOnei svoju lmjigu. Ali naA »autore Muhammed, Pogodi .,meN« i to .posred ~ela«. Ne amijemo .netnuti .. uma da mi pret.poetavljamo da je on biD 18IliJ Dad leaijllDL On pOOe:

Biamillahi rrQ'lmani mzhim.

.U !ME BOGA, OPCEG DOBROCINITEI..JA, MfOSTIVOGA.e

38

j~

••

Bismillahi rrahmani rrahim

))NAD NJIM JE DEVETNAEST«

l(.KJur'an 74 :30)

Izbrojite slova (u arapskom tekstu), irna ih taeno DEVETNAEST: 19 x 1 = 19. Ja sam razdijelio slova da bah vam olaksao brojanje. Molirn vas provjerite sami tu cinjenicu prije nego sm nastavite, Kako 5e to dogodilo? »Slucajno!«, naglo rece nas materrjaltstlckl skeptieni prijatelj. Posto nismo raeunah onih 5 prijaSnjih »slueajnosti« (jer se sjecate da smo ih poklonili), mi cemo se slozitd sa nasim pr.ijateljem da ovo mo-

39

fe da bude prva slu&jDa8t. All z .. D1je Mubenuned reba - »Nad Djim je devetllaeat'c .• 5. v .. 6e .. Mmelaatt'tleftt· naestc, .Morat ~ete se ad. sa. devetDaaIt •• J __ to ,~, rtbo. all protivnlk rMDDUje da Muhauned a1je ~"~1IdiIlII da

bude tako doslovan u toj svojoj prijeflljl. ~

Recimo da je Muhammed opel rebo sam.1ebt .ova prva r.nica sa 19 slova je previle 1.. za lIleIle - _ ~u ja udesiti tako da se svaka rij~ u toj moJoj pnGj n6alol pcmori u mojoj lGDjizi, ta6no toliko i toB1llo, • cia 6e taj broJ biti DJELJIV SA 19. Da bismo utvrdill cia 11 je naI .... uspio u tom ogromnom poduIwatu, mi blano IDOr~ Itntti Kur'. kroz kompjU'ter'). Nemamo wemeua Di atrplj~a cia stalno listamo kroz KUT'an, list po list, da btamo lzbrojalt lVaku rij~ i svalm movo.

Pa hajde da ispitamo te podatlre koji au proI11 kroz 1dD .. pjuter. lTva rije~ Ito zna~ »IMEc, nalazi se 19 puta u Kur'anu (19 x 1 = 19). Kako se to dogodiJo? Proti'VDik wU: .Sl~ajnostc. U ovoj naioj novoj 1isti sllu~ajD08ti ow je lIda druga. PxV'i puta u valoj listi »s1u~ajnostJ.c bUo je KOGUeE, ali slgumo drugi puta je NEVJEROVATNOI Ip" hajde de upitamo kompjuter koliklO se pula rije~ Ito ma6i .BOOc, Dalaz'i u Kur'anu? Za ~as izlazi odgovor »2698 •. IzvadHe vdu raamaljku i podijellite sa 19. 19 x ,142 = 2898 je rezultat DO suza. Kako se to dogodilo? Opet .~a)no.? .Dac. Pa zar ne vidiJ da pOOinje da biva NEMOGUCE?! Hajde da vidimo Ill. jede6u rij~ ER-RAHMAN »NAJMILOSTMJllc. Koliko puta? Odgovor je 57 (19 x 3 = 57). Kako se to dogodilo? De,-opel. E mora biti ctmo: Slijedeea rij~ ER-RAHIM, Ito mao .NAJMILOSTIVIJlc. Koliko puta? Odgovor je 114 (19 x 8 == 114). Kako se to desilo? .S-l-'U-~-a-j-G...o. je doeadan odpvor, i jedva se &lje. Mog-ulmost da se ovo dogodi je vile D.O cuno, To je izvan moo ~ovj*«Ve, ~ak i izvan Muhammedove.

Zadnja rij~ »NAJMILOSTIVIJI. Ie Ilalazi 11" 1M*. a toliko tM:no ima sura u Kur'anu, kao da S\I Hjepo rMPOdlje-

., Doktor Reiad Halita od I.SLA.Mr:C PBODUCTIORS. .".

Pima Street, Tucson, AZ, 85712, USA, Je to vee u~t govu 1mdi31 .THE PERPETUAL MIRACLB OF

(VJi:OITO -CUDO MUHAMMEDOVO) 200 ...... '* .. IDOIe dobiti od ISI.AMIC BOOK CENTRE, 41 Madrea8a &.de, Durban •40

ljene po jedna za svaku suru, Ne moramo da budemo geniji da dodemo do zakljucka da Muhammed nikako nije mogao sve to izraditi bez naobrazbe, bez olovke i papira, bez loompjutera i kalkulatora.

Ali da hi Knjiga bila od Boga mora da posjeduje neki dokaz njene Istinltosti. Svaki pravi dokumenat mora da sadrzi pecat kao potvrdu odakle potjeee. Pozivka ili sudbeni nalog ima svoj ociti peeat. Putna isprava ima ispupceni peeat, tako da niiko ne moze zamijerriti sliku, Da bi se tacno poznalo da je Kur'an od Boga, onda i on bi isto tako trebao da irna Boziji pecat, I ima gal Formula

Bismillahi rrahmani rrahim

) U IME BOGA, OPCEG DOBROCINITELJA, MILOSTIVOGA«

Da li on bio napisan, kao 8to je ovdje, u pravoj liniji, ili u fermi monograma ovaj pee at moze da bude napravljen od drveta, gume ili metala. Za 114 sura mora biti 114 pecata, jedan za svaku kur'ansku suru, Cak i ko ne zna arapski, maze dosada da prepozna ovaj Boziji pecat na poeetku svake kur' anske sure, ali cudnovato je to da ga na pocetku 9-e sure nema. Sada se stvara problem. Ima 114 sureta, a sarno 113 pecata, a 113 nije djeljivo sa 19. Medutirn, autor se zarekao da cemo se »suociti sa 19«.

Bismillahi rrahmani r""ahim

TACAN BROJ KOLIKO SE PUTA NALAZI SVAKA RIJEC IZ OVE GORNJE FORMULE U KUR'ANU:

19 PUTA (19 x 1)

ISM ZNACI »IME« 2698 PUTA (19 x 142)

ALLAH ZNACI »BOG«

57 PUTA (19 x 3)

ERRAHMAN ZNACI »NAJMILOSTIVIJI«

41

114 PUTA (19 x 8)

ERRAHiM ZNACI .HAJ1IILOSBDNUI. 30. NAn NJIM JE DZVI:'11NAIJST

Otur'an 74:30)

114 PECATA

114 SURA

Bismillahi rrahmani rrahim

.U lME BOGA, OPCEG DOBROCINITELJA MILOSTIVOGAc.

ALI STA JE SA SUROM BR. 91

PRIMJECUJETE JEDNU IZNIMKU, NEMA BISMD,J,I! NA POCETKU SURE 9

AT-TEWBA (pOKAJANJE)

1. Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mJ)ogoboicima s kIOjdma ste zak1ju~ili ugovore:

2. Putujte pO svdjetu joA ~etiri mjeseca, ali majJte da Allabu neeete umaCi i da ce Allah Dev~ernilke osramotilti.

3. 1 proglas od AUaha i Njegova

Poslan'ilka Ijudima na da.n veHakog

hadza: »Allah i njegov Poslamk De primaju mnogobolcec. Pa am ge pokajete, to je za vas bolje; a ako

se olerenete, znajte cia Allahu Deeete umabi.l A nevjemilke obraduj kaznom nean08DDlD,

42

SAD SE STVORIO PROBLEM:

114 SURETA, A SAMO 113 BISMILA A 113 NIJE DJELJIVO SA 19.

SAD JE U PITANJU: »A NAD NJIM JE DEVETNAEST«

Ljepota i estetska vrijednost [ednog Oi:na se sastoji u tome da se u tome einu problem say lada glatko, pa bjlo to u akrobatici, aerobatici, akvabatici iIi matematici. Prvo stvoris problem, pa ga onda rjesis. Ali kako se uopee pokazao problem u 9-oj suni? Zapravo, sura br. 9 je poznata pod imenom sura »Tewba« sto znaei »Pokajanje«. 'Do je ultimatum dat musrikima, koji su upravo prelorsili ugovor Sto su ga svecano .napravi.li sa muslim anima. Treba obratiti paznju da na kraju ajeta br. 3 Allah kaze:

»A NEVJERNIKE OBRADUJ KAZNOM NESNOSNOM.«

Kad Bog daje tako strasnu opomenu, onda se ne priliCi zapoeeti ajet sa lijepom zastitnom molitvom milosti i smilevanja. U Ijudskim odnosima nonmalno je da ako jedna stranka [ednostrano prekrsi svecano obecanje ili ugovor, da ne hi ostecena stranka slijedila obieaje finoee kada opominje ili predaje ultimatum. Ne pocin]e se ovako: »Ja sam vrlo dobra srca, velikodusan i milosrdan ali cu ti zavrnuti Siju ako mi ne vratis moj novcanik!« To je vrlo parnetno i logieno objasnjenje, ali to ne rjesava nas problem - 114 SURETA a 113 BISMILLET A.

Bismillahi rrahmani rrahim

Ukratko reeeno, nedostaje nam jedan »PECAT«. Nas autor, (Allah, a ne Muhammed), nije zaboravio tu einjenicu. Pazi kako ee rjesiti taj problem koji je sam Sebi napravio! Kao neki vrhunski matematicar, koji stvara probleme da nas zapanji svojom sposobnoscu u njihovom rjesavanju.

43

POGLAVLJE 7

COVJEK NIJE AUTOB KUB'ANA

U ajetu 29. sure 27. (Neml) poOnje na najvjeltiji na!in iskaz 0 mudrom Solomonu (Sulejmanu), i Belkial, kraljici od Sabe. Ne sarno da je Solomon bio svjetski &wjek I pametan; on je takoc1er 000 jedan od Bolijih pos}an'tka. U susjednoJ zemlji je vladala milostiva kraljica i bila vladarica prosvij~enog naroda, ali ona i njen narod su bUi muAriki po vjerl - obOzavatelji Sunca. Solomon joj piJe sa samilolw za * 1 za duhovnu dobrobit njezialog naroda. Ona dobWa to pismo. Dobro ga je prou~la i ocijenna, ali kako privolje1:i 8voj narod da prihvati Solornonov poziv u vjeru u jednoga Boga? 0Ila dobra poznaje psihologiju svoga naroda. Ako glavni poglavll"i njenih podanika ne prihvate odmah taj poziv, poslije 1ft joj straino teiko bile da ih ponovo nagovori. Zato ana priprema audijenciju, pozdva svoje rrrilDistre, i ovako im kale:

29. .0 velikaii, - reee ona - Bleni je do.tavljeDO j .... o poitovanja vrijedno pismo ••

30. ud Sulejmana i ,lui: .U Ime Bo,a, Ope .. Dobro8niteJja, Milo.tivOlI.

31. He pravite se veiim od mene, i dedite d. mi .. po_rite! (Boiijoj Volji)

(Kor'an 2'1 :28-31)

44

Jednirn majstorskim potezom genija naS Autor uspjesno namiruje 114 »PECATA«, vjesto umeeuci »Bismillah« u sredini sure. U isto vrijeme on dovrsava svoje druge mnogobrojne objektive i to u samo bri ajeta.

Sura 27

NAML. (MRAVI)

Bismillahi rrahmani rrahim

»U IME BOGA, OPCEG DOBROCINITELJA MILOSTIVOGA«.

TA, SiN.

OVO SU AJETI KUR'ANA I KNJIGE JASNE

29. »0 VELIKASI, - RECE ONA - MEN I JE DOSTAVLJENO JEDNO POSTOVANJA VRIJEDNO PISMO.«

30. OD SULEJMANA, I GLASI:

»U IME BOGA, OPCEG DOBROCINITELJA MILOSTIVOG«

31. NE PRAVITE SE VECIM OD

MENE I DODITE DA MI SE POKORITE.

(KUR'AN 27:29-31)

I TAKO NAMIRUJE U AJETU BR. 30 (A) 114 pecata (Bismilla)

(B) 19 rijeci »ISM«

(C) 2698 rijeci »ALLAH«

ID) 57 rijeci »ERRAHMAN«

(E) 114 rijeci »ERRAHiM«

»NAD NJIM JE DEVETNAEST«

45

Sa 0III0Im BismilJo u !Iud ,.NaDlc Aular.i, ~

PW' '}~ :~l

1. Dobiva 11H p~at, tam cia .. Jedn~ r~1

- jedan za Svaku od 114 aura Kur'ana. ,~~,. ...",.,:.

'J't 'r,,:,ir~ . .. !~"'1"i

2. U isto vrijeme ilnstnDra ltvladare Da -..'qt« da De

budu drski i oholi. Calc i kao vladari 0Dl morajta 111ft" poslovima u ZAJEDNICKOM SPORAZUMU (KuI'- a:l8). 1 trebajru psihololkli pripremirti svoje podan1ke eta PIll ....

Objavu, . i:; j ,'tJ .~,~;

3. Da, kad piJel, pili kao da si u priauatvu..,.. .BOGA OPCEG DOBROCINITELJA, MILOSTIVOG«, koJi je 8YjecIok svim 1wojim mislima i ci1jevima.

4. Cak i kad jedan zemaJ.jakli vladar pJie JedDam ..... vladaru, ~ak da je ne mam kaIk.o ~IID OIl to mora aND.

sa ponizooiCu pred Bogom. I /.,tz:t ,'.. .

5. CineCi sve ovo, nal AUItor takoder dovrIava:

(_) 19 »ISM« rijea u K1II"'8Da

(b) 2898 .ALLAH. rijfti u Kar'lUIu

(e) 57 »ER-RAHMAN« rijeB a Kurua (d) 114 »ER-RAHIM« rijeB a It..... '

. '.' '~*,,,,: t

. \,,~,,~ ~

.;.;,"> '

Bez ovoga jednoga .PECATAc u arediDl 30.01 'I,j.., Dedostajala bi nam po jedna ad sV'ake ove rijeet, • Iato .. bl nam nedostajao jed8lll Mtav p~at u I-oJ IIIri. Da It __ zete zamisliti da jedan stanomik pWltiIlje, ~e hHJJIIIa I eetiri stotine gIOdina, bez ikakv'Og ZDanja, bez olDvke I pIIplra, za dtvadeset i tri godine vodi ra6una .U nojoj IIaW. napametc, 0 broj,u svake .Allah« rlje& u Kur'-. powtl svega drugoga Sto smo dosada vid!eli? I GIlda da Ie i.ocJmmto 800mi dane kad je vidio da j,e 2698 djeljivo". 111 u,Jeda da ovaj Covjek Muhammed, am je to 'radio, Dije IDOl. III __ vremena niBta dJrugo radriti cijeJo. &VOl Ilvota, 1 cia je Imao ~itavru vjelDost na raspolaganju, da bi ia'adto ~ IVOJe ...... matske jendadZbe. Naprotiv, on Je blo najzll .... !l ...,. u istoriji. Pogledajte navod L8 MwtlDa Da __ '_, g"" .... na mnogobrojne uloge Mubammeda. NJ8ID"i aan ... t ... narodnjaci su se ze&toko opira1t Djegori1Il """, ••• ; 1Mavt,

,.: ,.,:,

. .. ....

. .: ~,~ ~,

46

hriscarn i munafici Medine - svi su oni isH za tim da uniste njega i njegovu vjeru: on je imao pune ruke posla. Da li je i pored svega toga imao vremena da vodi raeuna 0 broju rijeci? Kako rnozemo biti tako naivni? Zar su sve ovo bili puki slucajevi?

Dosada smo se jedva dotakli Muhammedovih matematskih divota. »Njegova« knjiga - Kur'an je [edmstvena knjiga u vise pogleda, Ja kao obiean Covjek yam mogu ukazati na tuce [edinstvenih kvaliteta ove Bozije knjige. Ne sumnjam da yam ucen covjek moze ukazati na jos puno vise. Posto smo gornje radili sa matematskog gledista, sad cemo to opsirno razraditi.

Kur'an je [edina knjiga na zernaljskoj kugli u kojoj se nalaze, na pocetku nekih poglavlja, izvjesm »inicijali« ih »sifrirana slova«, ili na arapskom, »Mukatta-at« - sto znaei skraeena slova, Ovi inicij ali - sifrirana slova, na prvi pogled izgleda, da nemaju nikakvog znaeenja. Od 28 slova u arapskoj abecedi, taeno pola od njih se nalazi u ovim kur'anskim inicijalima. Ovih 14 slova saeinjavaju 14 raznih lrombinacija. Ovih 14 kombmacija se ponavljaju u Kur'anu u 29 sura. Ako saberemo 14 »imcijala« i 14 »kcmbinacija« sa 29 sura, dobi:t eemo iznos od 57, koji je djeljiv sa 19 (19 x 3 = 57). Kako se to dogodilo? Opet »slueajno?« Nemoj biti dijete!

A ako ponovo pogledamo svih 14 inicijala, mi cemo odmah pl'limijetiti da se svaka od ovih 14 raznih kombinacija sastoji od [ednog, dva, tri, cetLri ili pet slova. Ako razmotrimo sueu koja ima »samo jedno slovo«, upast ce nam u oklo sura 68, koja je zadnja sura u uobicajenom rednom broju koja ima »inicijal«, iako je to bila prva sura sa »J.inidijalom«, koja je bila objavljena Muhammedu. Ona ima slovo »n« ili »nun« na pocetku sure El-Kalem, Za neka nauena tumacenja ovoga kur'anskog inicijala, vidi komentar ad Abdullah Jusuf A]ije, biljeSka broj 5592. A1i posto smo pronasli broj »19« kao podesan kljuc u nasem otkricu cudesne prirode Kur "ana , zasto ne bismo pokusali da izbrojimo slovo »1I1«, koje je zapravo prvo slovo u suretu 68. Dobili smo 133 »n«. Podijelite sa 19. Aka yam je prj ruci raeunaljka, vrlo je lako. Rezultat je 7. 19 x 7 = 133. Ali ne morate meni vjerovati; ako hoeete da se zadovoljite izbrojite vi sami sve »nun-ove«. To clJneci duhovno eete se ushitjti, Jedva ce yam uzeti 5 minuta. Kako to da je 133 »n , taeno djeljivo sa 19? Nije potrebno ni odgovorstl.

47

1m. jot 2 sure u koJal. je inicljal mJl • IIM1Dji od ~ jedno, slova. To su sun »Kife br. 50 i .... SiII ••• 38. Tak04er, imaju 2 sure koJe imeju »kate Do ujaJn161d naziWlik, a to au sure 50 i 42. SOra br. 50 po-\tnje .. »kale, 1 ona se imve.Kafc. Isto talDo pogledaj.te IIIftI :tAi-Surae (a). koja ima kIOmbiDaciju od 5 sluva, a a'"'nje oct till je »kat •• Ab saberemo eve -.hac ·i ltmimc, :tajGe, .. IDe 1 lIlade db'bit ..." sveulaupa.i iznos od 570 (19 X 30). N_ Autar opel ..... metu! I to ta&.> u centarl Poataje Bve JmmpIJ.c:RaDtjel All daj da se driimo jedDog slow - lIIkafe, Mjedn;e1llOfr DUlWlka u surama 42 i 50. ZaAto da jaiemo na pet laanja, Do u ..... kad nismo dovoljno vjeiti iii na jeQnome?

Vi cete zapad.ti da mi ovdje ractimo .. fDa1Io fIlzJlkkD 11- njenicamA, u Ito se mole uvjeriti svalm .., ima 08 1 WI. i ko zna cia broji. Moze li6Do da iapita ovo eono, t cia • 08\'jed~i limo, da OV'U Svetu knjigu nije _tavto &wjak. He ....,. znati arapa1d jelJik da biste se osvjedoml 0 owj elDjeldci koja pobuduje strahopoltov..je. Nama posadaDja St aapdenja iIi ikakvog drugog ~enja. JedDostaWK» trail .pwu sa 2 ta&ec. kbroite glave. SUra 50. Jma 57 (18 z 8) till .aJawe i sura 42. takIOt!er ima 57 (19 x 3) tib ltglavae. Je U totk. Ijudski Uri meh8IDi6lti mogu6e? Poslije cemo pIItati eleldzoonaki kompjuter.

GoTnje 2 sure koje imaju u sebi Cafe, 8adr1I'Vaja 114 .kaf-ova«, tj. 19 x 6. Moze se komotDo prelpo8ta?Mi da .at. predstavlja Kur'an, jer »k. (kaf) je pl"YIO slovood rijeai Kuran, a ima ih 114 »kaf. ilIi »ke, a toJliko je tal!ao..... u Kur'anu, mao za svako aure po jedan .lad.1 JlnJgJm IIljeM .. Aut« nam kazuje da je svalro PGIlavlje JWr'ana samo Kur' an i niita d:rugo nego Kur'an.

Uzet ce yam samo nekoliklO mimrta da izbrojMe Oft kafove u svakoj owj 1RIri. Vi ~etI 8e fiztBal oavjedoHtI 0 audesnoj prilrodi Kur'ana. Hafizima, tj. cmima irati maJu Xur'an nap&met, j·a kalem, prebrojte ove akaf-ove. u ,lavt, upamet, i vidite hoCete Ii mom cia ih saberete. Ako Damn nekoliJro pita ne uspijete, onda &R uvidjeti Ie.kav jetooeraaaan poduhvat. Da je naI PoslanJlk taJr,o ~ l"'~v_, morao bi to raditi u glavi, jer Dlje znao cia tita I pile (Kuru 7:157).48

Cak i nadnaravni genije bi naisao na neke poteskoee da bi postigao taj zadatak. Pravi Autor nije naisao ni na kakve poteskoee, ali prije nego se iko zaleti da zakljuci da je to jedna velika »SLUCAJNOST«, Hi da je to izradiJo neki duhovni KOMPJUTER, On, (Autor) nam na svaki moguci nacin dokazuje da je neka veca Pamet od ljudske hila umijesana u ovaj posao. Evo jedne pretpostavke: kad je nas Autor zavesio u svojoj glavi ove 2 sure koje u sebi imaju ove »kaf-ove« (ako je to bio Muhammed), da hi boo siguran, on bi morao izbrojati sve (xkaf-ove«) i podijeliti ih sa 19, i ako hi to bilo djeljivo sa 19, onda bi tek mogao da to diktira svojim pisar1ma. A kad vee jednom Izdikttra, ne moze se vise vratiti nazad. Tako je obieavao.

Recimo da je Muhammedu uspjelo sa suretom 42, sa 57 (19 x 3) »kaf-ova«, ali recimo da je u suretu 50. na svoje zaprepastenje izbrojao 58, a 58 nije djeljivo sa 19. Sada, ili bi morae dodati jos nekoliko ajeta, da bi dobio JOB 18 »kaf-ova«, da talco namdri JOB [ednu garnituru od 19, ili bi morae oduzeti 1 »kaf«. Naravno da je ovo drugo lakse. Ali koji »kaf« da izbaci?

Na poeetku sure je »kaf«. Najlakse hi mu bilo da izbaci prvi »kaf«, i ne bi bilo problema. Ali, ne! Na ovome stubu mu stoji citav sistem, s kojirn nam se kaze da brojimo ove kur'anske »inicijale«, i da ih onda podijelimo sa 19, i otkri[emo djelo Sveznajuceg Matematicara. Da je u proslih 14 vjekova izgubljena jedna jedina sura od ovih 114, onda i sam bro] sura ne bi bio djeljiv sa 19. Dapace, da je i jedno jedino slovo (harf) od 14 slova, 0 kojima se radi u arapsko] abe cedi bile dodano, izbrisano ilii podvrgnuto ikakvom premjestanju, onda bi se cita·v ovaj divno isprepleten matematski sistem raspao, i onda bi i Kur'an otisao istim putem kao i druga svjetska vjerska sveta pisma, koja bi jedva cekala da ih se PREPRAVI s vremena na vrijeme. Pravi Autor je zbilja OdTzao Svoje obecanje:

»MI, UISTINU, KUR'AN OBJAVLJUJEMO; I ZAISTA CEMO MI NAD NJIM BDJETI!«

(KJur'an 15 :9)

4

49

Direktao, oko pole It.'.. je . .-., ....... ) •.•••• ~; ...... pletenom matematalrom ..... u 11 •. "'_.~"_tJi ..... jalec, kao Ito Ie vim 11 .preaIedL lad ............ ', •• ." lmjig. (Kur'an), je 811600 ...... ' SJetate .....~ :tALLAHc u Kur'8DU? Pr08je&no zije6 -ALt.ABc. J 1'1 .. tao Da je samo jedna jedilla ~enfaa blalU &big. _ .... .;. sana, !ak i u ime Allaha, AUabov .1, ........... ._. bl se raspao.

50

POGLAVLJE 8

MATEMATSKO cuno

J e H moguce da se ovaj najJrompliciranije prepleten metod cuvanja i zastite Kur'ana dogodi slucajno, pukim slucajem, da se tako »POTREFI?« Da li bi [edan nesvjesni kompjuter mogao stvoritd OVlO eudo »cistoce stila«, Mudrosti i Istine«, kao sto to veleeasni Bosworth-Smith misli? Autor Kur'ana nam na sve moguee naeine pokazujs da Njegova Knjiga nije »slucaj«, nego da je produkt Svjesne Pameti. On ostavlja tragove, tako rekuci »otiske prstiju«, po kojima cemo mi otkriti Njegovu Mocnu Ruku.

Da je ikakav Ijudski autor poduzeo [edan takav nadnaravan zadatak da napise knjigu kao sto je Kur'an, on bi u najmanju ruku oklijevao da pokusa savladati ono sto je nemoguce savladati. Svevisnji Bog je lako mogao rijeSiti ove probleme, bili oni stvarni Hi namjerno napravljeni i da nam ne dadne znaka 0 Svome nenapornom »naporu«: ali On hoee da nam svrati paznju da je to svjesno ucinjeno, On nam dokazuje da: ako je ljudsko biee napisalo Kur'an, ida, ako je sve islo kako treba, jos bi uvijek ostao jedan posebni »kaf«. Jer, nakon Sto bi napisao 2 sure sto imaju u sebi »kaf« i nakon sto bi izbrojao te »kaf-ove«, suocio bi se sa 115 »kaf-ova«, a ne sa 114 kao sto ih sada ima. Da je Muhammed 00.0 njihov autor, onda mozemo zamisliti kakve bi posebne poteskoce morae da ima da sastavi suru u glavi, jer on nije znao ni citati ni pisati. Kad bi ih zamislio u glavi, onda bi ih morao i zapamtitd. Mozete li zamisliti kako je tesko zapamtiti nepisane rijeCi koje niste nikad vidjeli ni culi, koje yam se dik-

4*

51

tiTajul Kad je Boliji poalanlk bio ~ cia cUktlr. Ileki dlo ICm'ana, OIl bi pozvao &Voje Plure tOpoeeo bl cia -neltIrae, kao da ~ita iz knjige (Kur'ul 29:48), MnlJo 88 kIlO-cia .. je napamet nau61o.

Pretpostavimo, na trenutak, tao 1 *eptik, da Je Mubemmed »postigaoe gore navedeni n~ &I, 1 oada dodao kafo-oveu obje SUTe koje u sebi imaju .at-ovec, 1 ODd. vidio da ih ima 115, i podije1io sa 19, i da mu je preoItao 1 »kafe, lroji je morao izbaci.ti prije nego ltD poIme dlktlratl. N ajlakle bi mu bilo da izbriie prvi »ltafe, ali iz v~ apomenutih razlDga OIl ga je morao zadrJati. S)ijed~ ltkale Ie Dalai odmah lza toga u slijede~im rij~ima:

»TAKO MI CASNOG KUR'ANAe

On je imao vile od trideset dTugih rije6i iatJog znahllja umjesto ove Tij~i »Ku:r'anc u samom leur'arm. Rije6 ieto, zna&tnja kao »el-Kiltabe, »el-l'utlkane, »el-Bu!rbane, .el-Zillrc, »et-Tenzile ttd., i mko Be ne hi dIOsjetio Ita je A111m' u&aio, ali on bo~e da OOkale da Meate (»te) predatnlja rtjee Kur'an, kao Ito bi .Dc predstavlJalo rij~ .Dobojc. Nd Au1m' je perfekaionista. I talro ~e nastaviti cia tra14 .kaf-ovec U lYojoj »glavie, tako da bi ih magao odetrmilti. Olro aje1a bt". 13. u SlII"i 50. nailazi na najve6u grupu ~kaf-ovac. 'tabo ih je pet. On mara bbaciti jedan ad ov.iIh. Hajde cia polleclamo 51· auru, i da probLtamo ajeta 12, 13. i 1'. Ovdje imaju laDJO f »kaf-ac. Da, ali bi ih trebalo biti 5. Vi pitate ltDa U to &.at da je Kur'an izmijenjene? Moj odtIovor je: »Nelc »Pa 0DCla kako objalnjavate vale protuslovine izjave?c Evo ovako: Autar - Bog iIi »Muhammedc je imao namjeru da ova 3 ajeta sadrie 5.kaf-ovac. - K1j~ je "ajeW 13. Pogledajte u tdkama zaokruienoj rije~i .Ih'VUlIU Lute (Dra6a LlIfDva). Trebalo je da bude »Kaumu Lute (Nllrod Lutov). ZaMo .Kaumu Lute? Zato Ito je AllIbor stalno apisivao narod Lutov rljelJma »Kaumu Lute, »Kawnu Lute, 12 PlIta k!roz Stav Xm"'an. na razimn mjesbima. Zaito bl ill Autar, leo,. n1bd Dtje promtjenio naziv tog odumog naTOda, koji je bto 1IDiIten zbo. nojlh nep!\irodDih po!uda, nazivao »ltrinaestie put, u .... eItomc &jetu, rije&na ltIhvmu Lute (Bra6a Lu1Dn). Autar, koji \'lID52

moze dati 3 rijeei istog znaeenja u 2 ajeta, kao u ajetima 12 i 13, da bi opisao »grupu ljudi«, i cak da doeara pojam »naroda«, bez ikakvog pridjeva, taj je isti lroji se drzao te neproonjenljive fraze

»Kaumu Lut«. (Narod Lutov).

Svakli pazljivi eitalac hi prdmijetio mijenjanje formule u ajetu br. 13. Da je to pisao eovjek, a znajuei Ijepotu upotrebe istoznacnih razliciJtih rijeci, a ipak je ostao dosljedan jednoj te istoj rijeCi, citavo tuce puta, prlrodno bi ponovio »Kaumu Lut«, i namirio bi na 13, pa kud je obisla krava, nek ide i tele. U tom slucaju bilo hi 58 (kaf-ova) i suri (Kaf), a 58 nije djeljivo sa 19. Zar nije receno: »Morat cete se suocitt sa devetnaest« ?

»NAD NJIM JE DEVETNAEST«

Ima sarno jos jedna sura koja ima »irricijal« koji se sastoji od jednog slova (harfa), a to je sura Sad, 38-a. Treba napomenuti da, kao u surama gdje se pojavljuju inieijali »kaf« i »nun«, ti »inicijali« se ne prevode, te tako isto »sad« ostaje »sad« u suretu 38. Ni [edan prevodilac se ne usuduje da im odredi znaeenje, Tumacenje da, ali prijevod, ne! Po milosti Bozijo] mi danas vidimo vlastiti Boziji matematski plan koji garantira i stiii Boziju Rijec od izopaeenja. Tako jednostavan sistem i tako se lako moze provjeriti - cak i dijete ga moze shvatiti! Pa kako je bilo moguce da nasi veliki komentatori - stari i moderni - promase ove ocevidne i nepobitne cinjenice? Lako je na to odgovoriti: - Nije bile vrijeme zrelo za to. Nije mu bilo doslo v:rijeme!

Sa surom 38. jos dvije druge sure dijele isti zajednieki nazivnik »sad«. To su sure 7. i 19. Gdje se u kombinaciji sa »inicijalirna« nalazi vise od jednog slova, sve bismo ih izbrojali i vidjeli bismo da su dje1jivi sa 19, ali ovdje se nas tice samo »sad«, koji je zajednieki nazivnik 3 sure. Sveukupno ih ima 152 »SAD«, 'I'aeno djeljivo sa 19 (19 x 8).

'Itreba napomenuti da nas Autor nije zainteresiran sarno za jedno pojedinacno slovo kao sto je gore navedeno. Primijeticete da se u suri 7. radi to cetiri slova, a u suri 19. 0 pet slova. Zajedno sa surom 38. u ov:oj garnituri slova, on nosi

53pobjedu sa avih 10 slova. BruJte ill, W ih UIIIebIt.Ie u 110mpjuter, tome ~udu nema krajal Je U ow ave IIOD Do odIcnor na molitvu Muhammedov'U1 On je &taIDo DD1io Ball: aAllllmI Pov~aj moje ZDanjel Allahul Pov~aj moje r...-.mjflftDjel Allahu! Pov~aj moje ~denjele

U SUB! 7 »EUF, LAM, MIM, 8ADc.U prvoj suri od »garnituree 0 kojoj diakutzll'MDo, tJ. IUrl 7. nalazimo jtoI jedan klju~, takoreku~ traeove »Ott8ab prstijuc bo!8IlSkog Autora. U ajetu 89, oamo1lrite rlj~ »be8tateDc. Prlurijetit ~ete da je napisano sa »sade, aU imad tap »1Id-a. ima jedan mali »siane, da bi nam se kazalo cia, tako je uplSaDo »sade, moramo ga atati k.ao »SiDe. U jedm Anpa, kGjib ima oko sto milijuan-a, i u njihovim mnogobrvjD4m dijalektima, nema rij~i »bestatene koja se pile sa »sadc. Arapaki jezik je fonetski jezik (kalco se pile, taka • M.u). Kod DU se Cita kako se pile, a ne kao u eogl_am, Idle Ie UWovara najf a pile se »Knife«, ill »filozofere a pile Ie ..muo-pher •• ZaAto je onda upotrebljeno dr\J;Wije pisaje rijeM. •• taten?«

Kaiu da je Boliji POslanik Muhammed Jrada je clUdkao gomji ajet 69., i dolao do te rij~i »Bestatene, rekao pJarima da mu je D!ebrail (Gabriel) kazao da se napile ovaka »~ tatene, tj. sa »sade, 0 oni su tako i Dapisali sa '-de i tUo je ostalo lm"OZ hiljadu i ~etiri stotine goctiDa. Sad Ie pcMavlja

• pitanje, zatr Muhammedovi piBari nisu mali pra'" plati?

I te kako su mali pisati.

Vidjet cete u 2:247 da je ta ista rij« »beatatene DapiADa sa »sine. Ako su je ovdje znali pravilDo napiBati, zdto 'u Je drukCije napisall u 7 :691 Dakle, llama raztike u ... _ju cia Ii se rij~ piie sa »sine, ill sa »sade. To je tabo, istlo kao eDglwa rij~ »docilee, da Ii je napisafta »dos1lec W ~., ma~enje ostaje isto; »circle iii »si.rclee ma&Dje Ie De mijea_jL Ali zalto mu je D!ebrail (Gabriel) uo~e rekao da Be bal tIko napile ta rij~1

Vile od biljadu gociina Kur'an je prapjaiftD rukom i pnnolen s koljena na kIOljeno, soca na sina. Nije biIo ItMallrija preko hiljadu gociina od Objave Kur'ana. Sri u&mi i pImaeDi •

54

ljudi, dok su prepisivali Kur'an rukom, kad su dosli do 2:447, su automatski napisali rijec »bestaten«, bez ikakvog napora u prijepisu, jer je [ezik fonetski. Ali kad su ti isti pismeni ljudi dash do 7 :69, svaki od njih je morae biti zbunjen od »pogresnog« pisanja te rijeci, Mozda je njegov otac ili djed pogrijesio? Ne! On se nije usudio da izmijeni pisanje te rijeci, jer ju je Boziji mclek tako diktirao. I taka je ostalo. Nijedan jedirri primjerak od tolrkih milijuna primjeraka koji su Prepisani rukom, nema »ispravljenu« rijec. Da se nasao kakav »pametnjakovic«, i da si je uzeo slobodu, sto je sasvim prirodno, i da je korigirao, odnosno ispravio tu Boziju Rijec, nama bi taeno bio manje jedan »sad« u 3 sure koje sadrzavaju lnicijale »sad«, irnali bismo samo 151 »sad«, a 151 nije djeIjivo sa 19.

Kako mozes odoliti a da se ne poklonis i ne ostanes zapanjem i ne pomolis se takvome Autoru, Svernogucem, Svezna[ucem Bogu, koji je svugdje u univerzumu, koji nam daje sve vise i vise znakova da Ga prepoznamo? Zaista, On je ispunio svoje obeeanje:

\)MI, UISTINU, KUR'AN OBJAVLJUJEMO I ZAISTA CEMO MI NAD NJIM BDJETI!«

(Kur'an 15:9)

Svaka kur'anska sura koja ima na pocetku »inicijale« slijedi ism ovakav divni i zaprepaseujuci uzorak. Izbrojte koliko »inicijala« ima u surama i podijelite sa 19, i bez izuzetka izlazi uvijek broj koji je djeljiv sa 19! Ko je imao vremena i sposobnosti da izmisli ovakav zapleten matematski sistem? Sigurno nije Muhammed, koji je bio najzauzetiji covjek u istoriji. Mozda bi einici htjeIi da mi vjerujemo da je Muhammed imao kompjutere sakrivene u pijesku i da je programirao ~r'an preko kompjutera na toj matematskoj bazi. Ja, naprimjer, bih radije prihvatio tu teoriju, nego Ii da je Muhammed, koji je, kao i svaki drugi covjek, od krvi i mesa, bio u stanju da Izumi jedan takav zamrsen i prepleten matematski sistem, koji se uklapa jedan u drugi, da bi zastitio svoju »pronicavost« od izopacenja.

55

Ova rasprava je tek po&stak vanrednog otIIrl6 •. A onlma Itojl lele da dublje istIraiuju Gvaj predmat j. ardamo preporuwjem lmjrigu i magne1JDfonaku wpaII od dr. Relada H .... koje se mogu dobiti od .Islamic Tape Ubrary., 318 Sayanl Centre, 165 Grey Street, Durban, South Atrie •• Ja lUll limo dulnik doktoru Halifi Ito uri je otvorio o6i ovim predme4lom. Neka mu Allah podari dug 1i'Wt da mole nesebl&1o cia sId ciljeV'ima islama.

Ali prije nego §to zawlimo sa orim matemat+tm eudam, dozvolilte mi da yam predstavim umj poa1Jednjl naart od .Mukattaat., a radi se 0 surrama lroje imaju kunblnac1ju .BHf, lam, mime. Jednostavno napiiite na komad papira flnformaciju kIoju sam pojediJnamo poredao u tabHce, 1 provjer1te rezultate. Pl'epu&ti:te kompjuterima ili elekLrobakim madlonibrima, neka oni broje sva slova, slow PO slovo. Vi samo provjerite rezultate koji su u tablicama. Odmah ~ete Be uYjer1ti u gigantsku prirodu tog naf&vje~anskog truda kojl se pog.relno pripisuje Muhammedu. .Elif-ae .lam... t .mJm-ae u ovih 8 sura ima ulcupno 26.676, Ito je strabovlto veliJd broj. Nevjerovatno je pretpostaviti da je Muhammed lnojao kroz 23 godine i podijelio ovaj strahoviti broj u glavi i da Ie 18- dovoljio istom onda kad je dostigao rezultat koj1 izDo6i 19 x 1404! Ali joA je ~udnije to da on nikome nije rekao 0 swjim gigantskim matematskim sposobnostima - ~ak D1 Ebu-Bekru, svome prisnom prijatelju i dl'lUgtU, ~ak ni svojoj IeGi, hazreti AiAi. U~e to nije sebi ·pripisao eve do smrtl. 8ta mislilte zaitJO? (Jer nije Di on znao!)

56

POGLAVWE 9

PREDVIDANJE IISPUNJENJE

Rri ovim cinjenicama, pred kojirna staje mozak, moramo zakljueiti da nikakvo Ijudsko bice, cak ni ljudska zajednica, sa svim nasim kompjuterima i kalkulatorima nije mogla duplicirati ovu Svetu knjigu - ovo cudo matematike - KUR'AN, »Savrseno eudo svijeta«. Ako yam ostaje jos ikakav tracak sumnje da nije objavljen od Boga, zasto ne bismo upitati kompjuter?

Kur'an je prosao kroz kompjuter. Proeitajte knjigu od dra Resada Halife »Vjeeno Cudo Muhammeda« (detaljs vidite na strani 59-62). Posto je umetnuo gore navedene matematske »slucajnosti« u lrompjuter, upueeno je pitanje tom elektronskorn vjestaku, i to ovako: »KAKVE SU MOGUCNOSTI DA BI SE NAPISALA JEDNA OVAKVA KNJIGA, KOJA BI SADRZAV ALA JEDAN OV AKA V ZAPLETEN SISTEM STO SE UKLAPA JEDAN U DRUGI, I KOJI SE BAZIRA NA BROJU 19, I DA TO BUDE SLUCAJNO?«. Kompjuter je odgovorio »Moguenost da se to slueajno dogodi je: Sest stotina i dvadeset i sest septilijuna prema 1!« Da bi se lakse razumjela ta ogromna citra, napisat cemo je u vidu brojke sa 42 nule: 626,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Stalno se otkrlvaju nove cinjenice ill Kur'anu na ovoj istoj bazi, tako da se bro] protiv slueajnosti jos vise povecava.

Velicina ove brojke je jos strahovitija nego li cinjenica da je zivot na zemlji zapoeeo slucajno, kako bi nas htjeli uvjeriti nevjernici. Jer da bi zivot poceo na zemlji, i da bi uspio da se odrz], evo samo nekoliko »slucajnih« prethodnih uslova:

57

1. Zemlja mora biti nagnuta na SV'Ojoj 08D'Vint. Da J3 1'2

stepel18.

2. Mora se okretati odre4enom brziDam.

3. UdalJeDOSt od SUIlea ne 8IDije bitt Di va Dl mlDja.

4. MJesec takoder mora biti tuo daleko Do lID Jelte.

5. Kombinacija gasova koji nas opkoljavajD mora bitl u ovalwom razmjeru kakav jest, itd., i1xI.

Mogu6nost za svaki ovaj ~imbeni.k koji je potnbaD cia bl zivot postojao i odriao se, jsto ovako kao Il1O jeste, 1 to alucajno, moguCnosti protiv toga au u milijardama (mWJarda 1m. 9 nula). Ali samo jedm obH~je !Wr'ansklog Ouda pnrtiv takve smcajnosti su septilijuni (septiUjun ima 42 DUle). A Jroltko jol ima drugih oblicja ove Bolije Knjige Oudeme koJ. ee Ie jol otkriti?

.Govorite prosvijeeenim narodima svijeta, ito jezibm Jaoji mogu lalro razumjeti, jezikom ltprave i tame naukec - metematikom. Pokalite im kur'aDSki matematai ltsklDpe euda. s kojim je njegov Autor - Svemogu~ Bog - S~VIO' Svoju knjigu od svih lj·udskih spletkarenja, i izuovtte te namde sa izazoV'Om k:ur'ansmg A·utora:

-ascr. »KAD BI SE SVI LJUDI I DZINOVI UDaUZILI DA SACINE

JEDAN OVAKAV KUR'AN,

ONI, KAO STO JE ON, NE BI SACINILI.

PA MAKAR JEDNI nRUGlMA POMAGALIc.

(Kur'an 17:88) •

. Novi k!lIr"anski pronalasci bi~e u stanju da poatipu ali[edeelh pet u&aka:

1. Napravit ce veMku preneralenost u ardma neprijateija islama.

2. Ubijedit ee iskrene 2idove i kriCane, svijet tao Ito je Jules Masserman i Michael H. Hart, kojl imaju dobn mIIlJe-58

nje 0 islamu, da je izvor Muhammedove Objave Svemoguci Bog i da je Casni Kur'an nepogresiva Bozija Rijec, perfektno saeuvana.

3. Ojaeat ce i okrijepiti vjeru muslim ana koji vee vjeruju da je Kur'an Bozija Rijec.

4. Odstranit ce sve sumnje iz srca muslim ana, i iskrenih »Sljedbenika Knjige«.

5. I konacno, izvret ee licemjerce i hipokrite kazni kao bijedne fanatike. Njihovo je odrediste dzehenem, koji je Svemoguei Bog pripremio za one koji namjerno odbacuju Njegovu Uputu.

Na koncu, ja se ponizno molirn da Allah obdari najodabranijim blagoslovima naseg svetog Bozijeg poslanika Muhammeda (a. s.], i da nadahne mushmane da budu vrijedm Njegove milosti i casti.

AMIN!

»A ALLAH CE SIGURNO NAGRADITI ZAHVALNE.«

(KJur'an 3 :144)

EVO JOS NEKOLIKO OTKRICA U POSLJEDNJE VRIJEME: l. Prva sura koja je objavljena, to je sura »Al-Alaq« (br. 96), je 19-ta od pozadi Kur'ana.

2. Gornja sura »AI-Alaq« se sastoji od 19 ajeta.

3. Isto tako se sastoji od 285 slova (harfova), a 285 = 19 x 15.

4. Kad se melek Dzebrail pojavio s Kur'anom prvi put, on je objavio istorijsku izjavu na pocetku sureta »Al-Alaq«, do kraja ajeta br. 5. Ovih 5 ajeta se sastoje od taeno 19 rijeci.

5. Kad je Dzebrail dosao drugi put, objavio je nekoliko prvih ajeta sure »Al-Qalem« (Pero, br. 68), do kraja ajeta br. 9. Ovih 9 ajeta se sastoje od 38 rijeci (19 x 2).

6. Kad je Dzebrail dosao treei put, objavio je nekoliko prvih ajeta sure »Al-Muzzemmil (br. 73), do kraja ajeta 10. Ovih 10 ajeta se sastojs od 57 rijee! (19 x 3).

59

'1. Ked Je Dlebrail palao ~ PUta. objaYID je prva aje. SUTe .A1-MuddessLrc .(Sr. '14) tamo do·.MnOI bmj. II (ajet 30).

8. Kad je Dlebrail dolao peti put, an je dODio prvu potpunu SUN, to je »Al-F&tihac, kDje po6iDje sa PRVOII KUB'_ ANSKOM IZJAVOM, 19 SLOVA, »BISMILLABIR-RAHKANIR-RAHIM (na arapsklOm). Prema tome, ovth 18 alov. Je objawjeoo dia-Stoo poslije sponliinjaaja Inja 18 u IIIIi .AI-Muddessir'c. Ovo POkazuje na ~tu Ve1JU izmedu broJ. 19 u surl »Al-Mwidessi1-, tj. 19 alov .. (harfova) u PI'VOID kur'anskom ajetu i ovog ~udesnog sistema lroj-i se badr. na broju 19.

9. Kao ito je prije spomemrto, BISMILLAH nedoetaje u suri Et-Tewba (br. 9). Da se nacte 10 BISMII,J,E mi 811110 vaba da po&lemo broja1Ji sure, ~evAi sa tim »Et-Tewbac Jrao hr. 1, zatim SUTe Junus kao br. 2 i taklo dalje. Kad doatilnemo br. 19. vidjet eemo da smo se naill na suri »En-HemIc (hr. 2'1), koja sadrli posebnu BISMILLU. Prema tGme. red sura kakav se da·nas nalam u Km'anu [e originalni Bot.ski propisani red.

10. Broj rijeci izmedu 2 Bismille u suri .En-Nemlc Je 342, a to je 19 x 18.

11, Kur'an sadrzi nmogo brojeva (kao na primjer: .Pozvali smo Musa-a 40 noCi«; »StvQrili Snlo '1 nebesa«; itd.). Pronuli smo da se brojevi u Kur'anu spominju na 285 mjesta

(19 x 15). •

12. Ako saberemo svih tih 285 brojeva (po njihovoj vIastitoj brojcanoj vrijedDosti), dobijamo izn08 oct 1'14.591 = 19 x 9.189.

13. Cak i kad izbacimo one brojeve koji se ponavljaju, tj. ako uzmemo jedan broj da predst~lja samo taj blrvj, nalairno da im ima 162.146 = 19 x 8.534.

14. Swjstvo koje je jedinstveno Kur'anu je da 29 lUl'a imaju na pocetku »kur' anske ilDicljalec, koji na pnri POlled ne mace niSta. Ovaj fenomen se ne nalazi ni u jecinoj drqoJ lmjizi. Pronadeno je da ovi kur'anski micijali sadde ve6i dio ovog cudesnog brojcanog sistema koji se bazira n. brvjll 19. Prvi mak te veze je Cinjen'ica da 29 8ura imaju na poIetku60

kur'anske inieijale, i broj slova (harfova) 0 lrojima se radi je 14, a broj kur'anskih inicijala je takoder 14. Prema tome, kad saberemo 29 (sura) + 14 (slova - harfova) + 14 (kombinacija), rezultat je 57 (19 x 3). (Ovo Je vee opisano u knjizi).

15. Svemoguci Bog nas uei u 8 sura, da kur'anski inicijali »SADR2E KUR'kNSKO CUDO«. Tih 8 sura su: 10, 12, 13, 15, 25, 27, 28 i 31 (u prva dva ajeta od svake te sure). 1'reba zapaziti da Kur'an upotrebljarva rijec »Ajet« ida oznaei »Cudo«. Rijec »ajet« ima mnoga znaeenja, a jedno od tih znaeenja je »Cudo«. Treba takoder zapaziti da se rijec »mu'dziza«, koja normalno znaei »Cudo« nikako ne pojavljuje u KUIT'anu. Tako je Kuc'an pogodan za sve generacije. Tako, p'rijamje generacije (prije otkrica znaeaja ovih kur'anskih inicijala), su razumjele da djee »Ajet« u 8 spomenutih sura je znacila »Ajeta«, doeim generacije poslije otkrica, znaju da rijec »Ajet« ovdje znaei »Cudo«.

Ova upotreba rijeci sa vise macenja je sarno po sebi eudo.

16. »TA« i »HA« u suri »TA HA« (br. 20), ima 342 (19x18).

17. »JA« i »SIN«, u suri »JASIN«, ima 285 (19x15).

18. »HA« i »MIM«, u 7 sura koje imaju ove inicijale, tj u surama 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46, ima 2.166 (19 x 114).

19. »ELIF«, »LAM« i »RA«, u surama, koje irnaju ove inicijale, plus »RA« u suri 13, koja ima ova] inicijal, ima 9.709 (19 x 511).

20. »TA« i »SIN«, u surama koja imaju bilo koji od ovih irricijala, a to su sure 20, 26, 27, 28, 36 i 42, ima 494 (19 x 26).

21. »TA«, »SIN« i »MIM«, u surama kode irnaju bilo koji od ovih inicijala, irna 9.177 (19 x 483).

22. »ELIF«, »LAM«, »MIM« i »RA«, u suri AI-Rad, (broj 13) koja ima ova cetiri inicijala, irna 1.501 (19 x 79).

23. »ELIF«, »LAM«, »MIM« i »SAD« u suri Al-A'raf (hr. 7), koja ima ova 4 inicijala, ima 5.358 (19 x 282).

24. »KAF«, »HA«, »JA«, »AJN« i »SAD«, u suri Meryem (br. 19), koja ima ovih 5 inicijala, irna 798 (19 x 42).

25. »HA«, »MIM«, »AJN «, »SIN« i »KAF«, u suri Es-SulTa (br. 42), lroja ima ovih pet inicijala, ima 570 (19 x 30).

61

26 .• ELIFAc, u svih 13 8IIl"a, aje fmaju .a,rr ... Iaicijal, a to su sure: 2, 3, '1, 10, II, 12, 13, It, 11, II, 30, 81.j 12, ima 17.499 (19 x 921).

27 .• LAMOVAc, u 13 sura, Jmje imaju .LAM. Do inlcJjal (istih 13 sura gore navedenih), Ima 11.780 (11 x 120).

28 .• MIMOV Ac, U 17 sura, koje imaju .MIMe Do IntctjaJ. (sure: 2, 3, 7, 13, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, a, a, oM, .. I 48, ima 8.683 (19 x 457).

29. Sura br. 110, En-Naar (.Iza dUe«) je ,.lJedDJa IUra koja je u cijelosti objavljena. Ona se saslloji iz t8!Do 19 (devetnaest) rij~i.

Prema tome, Wdi se, cia SVI kur'anald WeljaU, bel lzuze11ka, u~estvuju u ovom 6udesnom brojQ:Dom sIIItema Kurt- ana. Treba spomenUiti da se ovaj· broj~" !Ietpm, ino kao 1 Kur'an, pro1eze u kompMkovanosti, od wlo jedDo8taVDOI, 1aDji je pogodan obi~nom svijeN sa Dajnilom 1koJam. do wlo zamrsenog sklopa, koji se mole rijeliti 88IDO pcJID06u elektronskog kompj,uteTa, i pogodan je za najobrazovrmtjt nijet.

Neospoma je mnjenica de ovaj bro~aD1 alatem predatavIja pravi fizi~ki dokaz da je Kur'." Bolija KDjiga i cia Dam je dolla perfektno saruvana.

Na kraju, umoljavaju se svi ~itaoci da izvde svoju cluInost i da sire vQ.·jest 0 ovome Wdu na svald JDOIU61 _ID.

62

SADRZAJ

Priznanje (dru Resadu Halifi)

Nekoliloo rijeci 0 pronalazaeu tajne kur'anske sifre

Rijec prevodioca

POGLA VLJE 1.: Prvi poeeci

POGLAVLJE 2.: Naucni dokazi kur'anske Objave POGLAVLJE 3.: Cistoca Svete Knjige

POGLAVLJE 4.: Objavljenje od giganta literature POGLAVLJE 5.: »NAD NJIM JE DEVETNAEST« POGLAVLJE 6.: Baeunanja kroz vjekovs POGLAVLJE 7.: Covjek nije autor Kur'ana POGLAVLJE 8.: Matematsko Quao

POGLA VLJE 9.: Predvidanje i ispunjenje JrOs nekoliko otkriea u posljednje vrijeme Sadrza] . . . . . . . . . . . .

. .

5 7 9

11 16 21 27 32 38 44 51 57 59 63