You are on page 1of 2

Standardni delovi alata za brizganje plastike

U cilju izvršenja osnovnih zadataka (prihvatanje rastopa plastomera i njegovo hla enje do
postizanja željenog oblika radnog komada, izbacivanje radnog komada iz kalupne šupljine i ciklusni
rad sistema za injekciono brizganje), potrebno je da alat za injekciono brizganje plastike ima slede e
komponente (Sl.1):

1. Ku ište,
2. Kalupnu šupljinu,
3. Sistem za vo enje kalupa,
4. Ulivni sistem,
5. Sistem za izbacivanje radnog komada, i
6. Elemente za temperiranje kalupa.

Slika 1. Osnovne komponente alata za brizganje plastike

Alati za injekciono brizganje


imaju pokretnu („muška“ kokilna plo a,
oslona plo a, nasadna izbaciva ka
plo a, osnovna izbaciva ka plo a,
odstojnik, donja stezna plo a, aura za
centriranje, aura za vo enje kalupa) i
nepokretnu („ženska“ kokilna plo a,
gornja stezna plo a, vo ica alata, dizna,
centriraju i prsten) stranu alata (Sl.2).
Ku ište alata se sastoji od više plo a
koje pripadaju jednoj ili drugoj strani.
Proizvo i standardnih ku išta
predvi aju i odgovaraju i set stubnih
vo ica, kliznih i centriraju ih aura i
zavrtnjeva za vezivanje plo a.
Slika 2. Pokretna i nepokretna strana alata

Kalupna šupljina je prostor unutar ku išta alata u koji se ubrizgava rastopljeni plastomer.
Kalupna šupljina može imati jedno ili više gnezda (jedno gnezdo – jedan radni komad).

Sistem za vo enje alata ima zadatak da centrira i obezbedi paralelnost hoda pokretnog i
nepokretnog dela alata. Sistem za vo enje kod kalupa za injekciono brizganje plastomera zasniva se na
stubnim vo icama. Njihov zadatak je da centriraju i osiguraju me usobnu paralelnost hoda obe strane
alata pre nego što gnezda kalupa do u jedno do drugog (Sl.3).
b)

a) c)
Slika 3. a) Sistem za vo enje, b) Vo ica sa centrirnim nastavkom, i c) aura za vo enje sa
centrirnim nastavkom

Osnovni zadatak prstena za


centriranje je da obezbedi prilaz i
naleganje mlaznice mašine na mlaznicu
alata. Kod izbora prstena za centriranje
i mlaznice alata treba voditi ra una da
pre nik glave mlaznice alata treba da
bude ve i od najmanjeg pre nika
središnjeg konusa otvora (Sl.4). Slika 4. Prsten za centriranje

Ulivni sistem podrazumeva jedan ili više kanal, povezanih u jednu celinu. Uloga ulivnog
sistema je da što lakše, brže i bez turbulencije sprovede rastopljeni materijal od mlaznice do kalupne
šupljine u kojoj se oblikuje radni komad.

Ulazni kanali povezuju razvodni kanal sa kalupnom šupljinom. To je ta ka u kojoj rastop


plastomera ulazi u šupljinu kalupa. On je znatno manjeg popre nog preseka od razvodnog kanala.

Izbijanje radnog komada iz kalupne šupljine vrši se pomo i sistema za izbacivanje (izbijanje).
Na vrstu sistema za izbijanje radnog komada uti e više faktora (npr. oblik radnog komada, broj delova
koji se brizgaju u alatu, vrsta plastomera, i sl.).

Naj eš e kori eni sistem


izbacivanja otpreska je izbaciva kim
iglama (koriste se još i izbaciva ki
prstenovi, cevasti izbaciva i, i sistemi sa
vazdušnim izbacivanjem), koji je i
najekonomi nija metoda. Broj i lokacija
igala za izbacivanje odre eni su veli inom
i blikom otpreska. Izbaciva ke igle nose
plo e izbaciva kog sistema. Glava igle je
upuštena u gornju plo u izbija a, a donja
plo a izbija a joj pruža oslonac (Sl.5). Slika 5. Izbija ki sistem