You are on page 1of 6
(Gh JABATAN RESUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, SELANGOR et 22.2.8 22.3, Tingkat 22 TIN (he ‘Wama WEA’ BLGeYPerslaran Pervandaran : 140000 Shah Alam “a Am: ons 0270185500664 Fu Kami JRKNISELIBOOTOULD15( Tass oupee SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN ‘Seiangor Osrul Ensan ‘Yang Tan SriDatukiDato/D:rTuanvPuan, ‘Assalamuatakumn dan Selamat Sejahtera, JEMPUTAN KE MAJLIS PERASMIAN FESTIVAL SENI BUDAYA SELANGOR 2018 — MALAM KERONCONG DAN TARIAN TRADISIONAL MALAYSIA Dengan segala hormat dan takzimnye saya merujukkan YBhg Datokepada perkara di falas. Semoga surat ini menemul YEbg Tan Si/DatudDato/Ou/Tvan/Puan dalam keadsan shat walaiat dan sejahtera hendaknya, 2 Sukacitanya maklumken behawa Jabotan Kebudayaan dan Kesenian Negara Selangor (JKKN Selangor), akan mengarjurkan Fostival Sen! Budaya Selangor 2018 bortermakan Malan Kerencong dan Taran Tradisional Malaysia, Festival ii dladakan dengan tujuan bagi menyemarakkan akivii seni, budaya dan warisan negeri Selangor terutama muzk keroncong. Bagi mencapal matiamat torsobut festival in isi dengan pelbagai aitivti seperti rersembahan seni dan budaya, pameran, jualan, manifestas pertandingan serta berbagai lag. 3. Sehudungan dengan itu, pihak kami borboser hati menjemput YEng-Tan ‘Sr/Datuk/Dato'/Dr/Tuan/Puan sorta pegawai | Kakitangan daripada Jabatan Y8ho, Datuk/Dato'/Dr/Tuan/Puan hadi sama di mails perasmian festival ini bagi memeriahkn Imajis tersebut yang akan disempurnakan olch YB. Menteri Pelancongan, Seni dan Bucaya Malaysia seperti seperti Ketetapan berkut Tanikh 4 Ogos 2018 (Sabtu) Masa 8.30 malam ~ 10.45 mala Tompat Porkarangan Stadium Malawati, Shah Alam, Solangor Pakaian Kemas dan Sopan 4, Bersama-sama in’ dlampirkan jadual aturcara majis perasmian dan_borang engesahan kenadiran untuk makluman dan tndakan —pitak —YBhg.Tan SriDatuk/Dato'Dr/Tuan/Puan jua, Sebarang maklumat lanjut berkaitan perkara tersebut AKKNISELCOOTNLD.15¢ 1 VEMPUTAN KE MAJLIS PERASWIAN FESTIVAL SENI BUDAYA SELANGOR 2018 ~ MALAM KERONCONG DAN TARIAN TRADISIONAL MALAYSIA, boleh menghubungi pegawai Karn ditalian 03-5510 2781/017 6114 626 (Pn. Zubaidal Bint! Bukhari) dan 03-8610 2791/019 8989 384 (Pn. Zara elisha Duling Binti Musit) 6, _Diatas kesudian dan sokongan pinak YBhg.Tan SiDatuk/DatoiDri/TuaryPuan melapangkan masa hadir ke majis perasmian, saya dahului dengan ueapan nbuan terima kash ua, Seki /SERKHIMAT UNTUK NEGARA ” yenurut perintan. 01N) Fengarah ‘Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Selangor 8k: Fall Timbul Jabatan aaa Wo.gae [ATURCARA MAGLIO PERASBIAN. FESTIVAL SENI EUDAYA SGLANGOR 201 Farah 4.090 8 ( Gah "empet Penang Staci Mo.awat, Saah Nam Sanger ner en, 00mm KeHIRAAW ORANG RAMA 220mm KETIAAAI PARA TETAMU KENAUAAN (parinan inayernat selempst, Ketatua sataiogesi Derslatannegart CEO sya Season CLC), xo OK Bunyan dan era eae) 40mm ETIRAA PENGURUSAN TERTINGG! KeMENI IAN PELANCCHGAN, SENT DAN EUDAYA MALAYSIA SERTA PENGAIRUSAN TERTINGG: JADATANAGENS! Dl GAWAM wmorac 4 yng, ran Sn nia Ho, KeluaPengiah Jobson Kebudayaan Can Kesnian Negara 1+ Yong Jott Ratt a Habu Kets Sina 1+ Ketan YB Oat Ad Rast Penge maaan Taap Keberayn Can Pelanconga, Por: Malaya Dan Win Nege Satoor