Chaëng IV ÑÖÙC GIEÂSU GAËP ÑÖÙC MEÏ

Xin ñaët taâm trí vaøo khung caûnh 14 chaëng ñöôøng thaùnh giaù ñeå cuøng suy ngaém. Laïy traùi tim thaûo hieáu voâ bôø cuûa Chuùa Gieâsu, giôø ñaây; maët ñoái maët, loøng ñoái loøng, noãi ñau ñoái noãi ñau, an uûi ñoái an uûi, yeâu thöôûng gaëp yeâu thöông, caûm thoâng gaëp caûm thoâng, traùi tim hieáu thaûo voâ bôø baét nhòp loøng maãu töû bao la. Giôø naøy ñaây, caû hai khoâng noùi ñöôïc moät lôøi caøng laøm cho hai con tim theâm traøn öù noãi nieàm rieâng nhöng cuøng hoaø chung rung nhòp tình yeâu cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa Cha. Chuùa Gieâsu ñem tình yeâu cöùu ñoä ñeán cho nhaân loaïi vaø Ñöùc Meï hieäp thoâng laø vaäy ñoù ! Laïy traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu, phaän laøm con chöõ hieáu döôøng nhö chöa troøn, nhöng khoâng, khi Chuùa lìa xa Ñöùc Meï ñeå ñi oâm laáy nhaân loaïi vaøo traùi tim ñaày yeâu thöông cuûa mình thì chaéc chaén Ñöùc Meï coù moät choã ñaëc bieät trong traùi tim cuûa Chuùa. Xa maët nhöng khoâng caùch loøng. Chuùa daønh cho Meï mình moät choã ñaëc bieät trong traùi tim mình khoâng phaûi chæ ñeå trieàu meán aâu yeám maø hôn theá Chuùa coøn ñeå laéng nghe loøng an uûi voã veà cuûa Meï mình nöõa. Hôn bao giôø heát, chính laø luùc naøy. Laïy traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu, vì chöõ hieáu, vì Chuùa caûm nhaän raát saâu saéc taám loøng muoán hieäp thoâng vaøo chöông trình ñem tình yeâu cöùu ñoä ñeán cho traàn gian cuûa

Chuùa Cha nôi Ñöùc Meï maø Chuùa ñaõ leân ñöôøng, leân ñöôøng cho ñeán giôø naøy ñaây; ñöôøng khoå giaù Canveâ. Nhôø loøng hieáu thaûo, nhôø hieåu ñöôïc loøng Meï mình nhö vaäy maø Chuùa coù theâm can ñaûm, nghò löïc ñeå uoáng caïn cheùn ñaéng maø Chuùa Cha trao cho. Chính traùi tim Chuùa hieáu thaûo, traùi tim Chuùa luoân coù Ñöùc Meï ôû cuøng, Chuùa môùi ñôõ ñi noãi xoùt xa voâ haïn khi trong giôø cuøng cöïc naøy chaúng thaáy caùc moân ñeä yeâu daáu ñaâu, oaùi aêm laïi thaáy ñoaøn luõ daân chuùng töøng ñöôïc mình nuoâi döôõng, chöõa laønh beänh taät…, töøng tung hoâ mình ñang sæ vaõ laêng nhuïc mình. Caùch rieâng caùc moân ñeä, ba naêm keà caän Chuùa ñaâu phaûi ít, (quen nhau qua moät chuyeán ñoø cuõng quen, cuõng neân thaân cô maø !), caùc moân ñeä ñaõ trôû thaønh nhöõng baèng höõu, nhöõng tri aâm, tri kyû Chuùa roài maø, theá sao giôø ñaây chaúng thaáy, thaáy moãi boùng Meï giaø ñang theo saùt goùt mình. Quaû thaät, traùi tim Chuùa hieåu roõ, raát roõ traùi tim Meï mình, neân maëc cho vöøa môùi ngaõ quî Chuùa ñaõ quyeát ñöùng leân, tieáp tuïc con ñöôøng khoå naïn cho ñeán cuøng; ñeán ñænh ñoài Canveâ phoù daâng luoân caû maïng soáng. Laïy traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu, luùc naøy ñaây hai Meï con gaëp nhau, hai quaû tim chan hoaø yeâu thöông gaëp nhau, tình yeâu noái keát tình yeâu, loøng ngöôøi noái keát loøng ngöôøi. Höông hoa voán ñaõ thôm ngaùt laïi theâm gioù muøa thu ñaët dìu caøng laøm lan toaû vaø daâng cao. Theá laø söùc maïnh tình yeâu nôi traùi tim Chuùa vaø traùi tim Meï caøng böøng chaùy leân, böøng chaùy leân gaáp muoân muoân vaïn laàn. Chuùa Gieâsu gaëp Meï Maria chính laø tình yeâu gaëp tình yeâu laøm cho Chuùa

Gieâsu ñöôïc an uûi – Meï ñöôïc an uûi, Chuùa Gieâsu ñöôïc theâm can ñaûm – Meï ñöôïc theâm can ñaûm,… Luùc naøy ñaây tình yeâu baét ñaàu maïnh hôn söï cheát nôi caû Chuùa Gieâsu vaø Ñöùc Meï. Cuoäc gaëp nhau naøy ñaõ laøm cho tình yeâu cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa Cha leân ñeán cöïc ñieåm vó ñaïi. Laïy Meï Maria coù traùi tim hieàn maãu bao la, noùi gì thì noùi nhöng chaéc chaén loøng Meï cuõng ñau xoùt xeù loøng xeù daï. Loøng Meï bao la nhö bieån Thaùi Bình, nhöng giôø naøy Thaùi Bình naøo chöùa noåi ñöôïc loøng Meï ñaây ! Ñöùc Gieâsu Con Meï, vöøa laø aùi töû duy nhaát cuûa Meï, vöøa laø Ñaáng Cöùu Ñoä duy nhaát cuûa traàn gian, maø Meï thöa xin vaâng trong ngaøy truyeàn tin ñeå cuøng Ngöôøi thöïc hieän chöông trình cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa Cha, theá maø giôø naøy laïi nhö vaäy sao, ra ñeán noâng noãi naøy aø ! Vaâng, chính nhôø traùi tim hieàn maãu cuûa Meï gaëp traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu luùc naøy maø Meï hieåu roõ hôn vaø xaùc tín Con Meï ñang traûi qua moät cuoäc khoå naïn bi traùng ñeå hoaøn taát vieäc ñem ôn cöùu ñoä ñeán cho nhaân traàn. Chæ coù tình yeâu môùi giuùp hieåu ñöôïc nhö vaäy. Chính cuoäc gaëp gôõ naøy ñaõ ñöa Meï vaøo saâu trong chöông trình cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa Cha. Meï gaëp Chuùa Gieâsu loøng Meï ra tan naùt, nhöng caøng tan naùt thì tình yeâu nôi traùi tim hieàn maãu cuûa Meï vaø nôi traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu caøng theâm trieån nôû vaø troøn ñaày. Chieâm ngaém traùi tim Chuùa vaø traùi tim Meï ôû ñaây, con caøng caûm nghieäm theá naøo laø moät tình yeâu phoå quaùt, moät

tình yeâu nhaãn nhuïc, hieàn haäu, khoâng ghen töông, khoâng veân vang, khoâng töï ñaéc, khoâng laøm ñieàu baát chính, khoâng tìm tö lôïi, khoâng noùng giaän, khoâng nuoâi haän thuø, moät tình yeâu tha thöù taát caû, tin töôûng taát caû, chòu ñöïng taát caû ! Con chieâm ngaém traùi tim Chuùa Gieâsu vaø traùi tim Meï con caøng caûm nghieäm ra tình yeâu maø Chuùa vaø Meï daønh cho con, cho nhaân loaïi naøy thaät vó ñaïi laï luøng bieát bao ! Laïy Chuùa Gieâsu con xin cuùi ñaàu saâu thaúm ñeå öôùc gì Chuùa cuõng ban cho con, cho nhaân loaïi naøy, ñöôïc moät tí tình yeâu cuûa Chuùa vaø Meï thoâi thì cuõng ñuû cho con bieát yeâu Chuùa vaø yeâu meán tha nhaân laø döôøng naøo roài ! Laïy Chuùa Gieâsu xin cho con ñöôïc 1 tí tình yeâu nhö vaäy ñeå con cuõng coù ñöôïc moät tí bi traùng vaùc thaäp giaù mình haèng ngaøy theo Chuùa. Laïy Meï Maria Meï ñaõ bieát keát hieäp traùi tim yeâu thöông bi ai cuûa Meï luùc naøy vaøo cuøng moät vôùi traùi tim ñau khoå cuûa Chuùa Gieâsu ñeå nhôø ñoù tình yeâu nôi traùi tim Meï cuõng ñöôïc thaêng hoa. Xin cho con cuõng bieát keát hôïp chuùt tình moïn heøn cuûa mình vaøo tình yeâu cuûa Chuùa vaø Meï ñeå ñôøi daâng hieán cuûa con cuõng ñöôïc thaêng hoa haàu ñeïp loøng Chuùa vaø sinh ích cho caùc linh hoàn, trong ñoù coù linh hoàn con. Laïy traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu vaø traùi tim hieàn maãu Ñöùc Meï xin thöông ñoùn nhaän, giuùp ñôõ vaø thaùnh hoaù cuoäc ñôøi con. Amen. SE 2002