You are on page 1of 4

Chaëng IV

ÑÖÙC GIEÂSU GAËP ÑÖÙC MEÏ


Xin ñaët taâm trí vaøo khung caûnh
14 chaëng ñöôøng thaùnh giaù ñeå cuøng suy ngaém.
Laïy traùi tim thaûo hieáu voâ bôø cuûa Chuùa Gieâsu, giôø
ñaây; maët ñoái maët, loøng ñoái loøng, noãi ñau ñoái noãi ñau, an uûi
ñoái an uûi, yeâu thöôûng gaëp yeâu thöông, caûm thoâng gaëp caûm
thoâng, traùi tim hieáu thaûo voâ bôø baét nhòp loøng maãu töû bao la.
Giôø naøy ñaây, caû hai khoâng noùi ñöôïc moät lôøi caøng
laøm cho hai con tim theâm traøn öù noãi nieàm rieâng nhöng cuøng
hoaø chung rung nhòp tình yeâu cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa Cha.
Chuùa Gieâsu ñem tình yeâu cöùu ñoä ñeán cho nhaân loaïi vaø Ñöùc
Meï hieäp thoâng laø vaäy ñoù !
Laïy traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu, phaän laøm
con chöõ hieáu döôøng nhö chöa troøn, nhöng khoâng, khi Chuùa
lìa xa Ñöùc Meï ñeå ñi oâm laáy nhaân loaïi vaøo traùi tim ñaày yeâu
thöông cuûa mình thì chaéc chaén Ñöùc Meï coù moät choã ñaëc bieät
trong traùi tim cuûa Chuùa. Xa maët nhöng khoâng caùch loøng.
Chuùa daønh cho Meï mình moät choã ñaëc bieät trong
traùi tim mình khoâng phaûi chæ ñeå trieàu meán aâu yeám maø hôn
theá Chuùa coøn ñeå laéng nghe loøng an uûi voã veà cuûa Meï mình
nöõa. Hôn bao giôø heát, chính laø luùc naøy.
Laïy traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu, vì chöõ hieáu,
vì Chuùa caûm nhaän raát saâu saéc taám loøng muoán hieäp thoâng
vaøo chöông trình ñem tình yeâu cöùu ñoä ñeán cho traàn gian cuûa
Chuùa Cha nôi Ñöùc Meï maø Chuùa ñaõ leân ñöôøng, leân ñöôøng
cho ñeán giôø naøy ñaây; ñöôøng khoå giaù Canveâ.
Nhôø loøng hieáu thaûo, nhôø hieåu ñöôïc loøng Meï mình
nhö vaäy maø Chuùa coù theâm can ñaûm, nghò löïc ñeå uoáng caïn
cheùn ñaéng maø Chuùa Cha trao cho.
Chính traùi tim Chuùa hieáu thaûo, traùi tim Chuùa luoân
coù Ñöùc Meï ôû cuøng, Chuùa môùi ñôõ ñi noãi xoùt xa voâ haïn khi
trong giôø cuøng cöïc naøy chaúng thaáy caùc moân ñeä yeâu daáu ñaâu,
oaùi aêm laïi thaáy ñoaøn luõ daân chuùng töøng ñöôïc mình nuoâi
döôõng, chöõa laønh beänh taät…, töøng tung hoâ mình ñang sæ vaõ
laêng nhuïc mình. Caùch rieâng caùc moân ñeä, ba naêm keà caän
Chuùa ñaâu phaûi ít, (quen nhau qua moät chuyeán ñoø cuõng quen,
cuõng neân thaân cô maø !), caùc moân ñeä ñaõ trôû thaønh nhöõng
baèng höõu, nhöõng tri aâm, tri kyû Chuùa roài maø, theá sao giôø ñaây
chaúng thaáy, thaáy moãi boùng Meï giaø ñang theo saùt goùt mình.
Quaû thaät, traùi tim Chuùa hieåu roõ, raát roõ traùi tim Meï
mình, neân maëc cho vöøa môùi ngaõ quî Chuùa ñaõ quyeát ñöùng
leân, tieáp tuïc con ñöôøng khoå naïn cho ñeán cuøng; ñeán ñænh ñoài
Canveâ phoù daâng luoân caû maïng soáng.
Laïy traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu, luùc naøy ñaây
hai Meï con gaëp nhau, hai quaû tim chan hoaø yeâu thöông gaëp
nhau, tình yeâu noái keát tình yeâu, loøng ngöôøi noái keát loøng
ngöôøi. Höông hoa voán ñaõ thôm ngaùt laïi theâm gioù muøa thu
ñaët dìu caøng laøm lan toaû vaø daâng cao. Theá laø söùc maïnh tình
yeâu nôi traùi tim Chuùa vaø traùi tim Meï caøng böøng chaùy leân,
böøng chaùy leân gaáp muoân muoân vaïn laàn. Chuùa Gieâsu gaëp
Meï Maria chính laø tình yeâu gaëp tình yeâu laøm cho Chuùa
Gieâsu ñöôïc an uûi – Meï ñöôïc an uûi, Chuùa Gieâsu ñöôïc theâm
can ñaûm – Meï ñöôïc theâm can ñaûm,… Luùc naøy ñaây tình yeâu
baét ñaàu maïnh hôn söï cheát nôi caû Chuùa Gieâsu vaø Ñöùc Meï.
Cuoäc gaëp nhau naøy ñaõ laøm cho tình yeâu cöùu ñoä cuûa Thieân
Chuùa Cha leân ñeán cöïc ñieåm vó ñaïi.
Laïy Meï Maria coù traùi tim hieàn maãu bao la, noùi gì
thì noùi nhöng chaéc chaén loøng Meï cuõng ñau xoùt xeù loøng xeù
daï. Loøng Meï bao la nhö bieån Thaùi Bình, nhöng giôø naøy Thaùi
Bình naøo chöùa noåi ñöôïc loøng Meï ñaây !
Ñöùc Gieâsu Con Meï, vöøa laø aùi töû duy nhaát cuûa Meï,
vöøa laø Ñaáng Cöùu Ñoä duy nhaát cuûa traàn gian, maø Meï thöa
xin vaâng trong ngaøy truyeàn tin ñeå cuøng Ngöôøi thöïc hieän
chöông trình cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa Cha, theá maø giôø naøy
laïi nhö vaäy sao, ra ñeán noâng noãi naøy aø ! Vaâng, chính nhôø
traùi tim hieàn maãu cuûa Meï gaëp traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa
Gieâsu luùc naøy maø Meï hieåu roõ hôn vaø xaùc tín Con Meï ñang
traûi qua moät cuoäc khoå naïn bi traùng ñeå hoaøn taát vieäc ñem ôn
cöùu ñoä ñeán cho nhaân traàn. Chæ coù tình yeâu môùi giuùp hieåu
ñöôïc nhö vaäy.
Chính cuoäc gaëp gôõ naøy ñaõ ñöa Meï vaøo saâu trong
chöông trình cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa Cha.
Meï gaëp Chuùa Gieâsu loøng Meï ra tan naùt, nhöng
caøng tan naùt thì tình yeâu nôi traùi tim hieàn maãu cuûa Meï vaø
nôi traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu caøng theâm trieån nôû vaø
troøn ñaày.
Chieâm ngaém traùi tim Chuùa vaø traùi tim Meï ôû ñaây,
con caøng caûm nghieäm theá naøo laø moät tình yeâu phoå quaùt, moät
tình yeâu nhaãn nhuïc, hieàn haäu, khoâng ghen töông, khoâng veân
vang, khoâng töï ñaéc, khoâng laøm ñieàu baát chính, khoâng tìm tö
lôïi, khoâng noùng giaän, khoâng nuoâi haän thuø, moät tình yeâu tha
thöù taát caû, tin töôûng taát caû, chòu ñöïng taát caû !
Con chieâm ngaém traùi tim Chuùa Gieâsu vaø traùi tim
Meï con caøng caûm nghieäm ra tình yeâu maø Chuùa vaø Meï daønh
cho con, cho nhaân loaïi naøy thaät vó ñaïi laï luøng bieát bao !
Laïy Chuùa Gieâsu con xin cuùi ñaàu saâu thaúm ñeå öôùc
gì Chuùa cuõng ban cho con, cho nhaân loaïi naøy, ñöôïc moät tí
tình yeâu cuûa Chuùa vaø Meï thoâi thì cuõng ñuû cho con bieát yeâu
Chuùa vaø yeâu meán tha nhaân laø döôøng naøo roài !
Laïy Chuùa Gieâsu xin cho con ñöôïc 1 tí tình yeâu nhö
vaäy ñeå con cuõng coù ñöôïc moät tí bi traùng vaùc thaäp giaù mình
haèng ngaøy theo Chuùa.
Laïy Meï Maria Meï ñaõ bieát keát hieäp traùi tim yeâu
thöông bi ai cuûa Meï luùc naøy vaøo cuøng moät vôùi traùi tim ñau
khoå cuûa Chuùa Gieâsu ñeå nhôø ñoù tình yeâu nôi traùi tim Meï
cuõng ñöôïc thaêng hoa. Xin cho con cuõng bieát keát hôïp chuùt
tình moïn heøn cuûa mình vaøo tình yeâu cuûa Chuùa vaø Meï ñeå ñôøi
daâng hieán cuûa con cuõng ñöôïc thaêng hoa haàu ñeïp loøng Chuùa
vaø sinh ích cho caùc linh hoàn, trong ñoù coù linh hoàn con.
Laïy traùi tim hieáu thaûo cuûa Chuùa Gieâsu vaø traùi tim
hieàn maãu Ñöùc Meï xin thöông ñoùn nhaän, giuùp ñôõ vaø thaùnh
hoaù cuoäc ñôøi con. Amen.

SE 2002