You are on page 1of 16
WaQaaaua ROK XI © NUMER 4 © 1968r. © CENA 4,50 zt Krazownik wloski sRAJMONDO MONTECUCCOLI” Opracowanie graficzne i opisowe BOGDAN WASIAK-BYDGOSZCZ Rajmondo, Montecuecol, | waned! na wyPosazenie marynarki wios- Kile} "w 1935 7, Naletal wowezas do” klasy lekkich kraiownikow. ‘Okrety tego typu cechowala duia szybkoée, silne, wszechstronne u- zbrojenié i wyposazenie oraz si be stosunkowo opancerzenie. Wie- lokrotnie przebudowywany, | prze- zbrajany i modyfikeowany, jest w chwill obeene} okretem szkoinym. wloskie}-marynarki wojennej. CHARAKTERYSTYKA ‘OKRETU Wypornosé — 7675 t, Diugosé — 182m. Szerokosé — 16,5 m, Zanurzenie — 5,4 m. Naped — 2 turbiny parowe o Iqczne}_mocy 75000 KM, Szybkose — 29 w. Zaloga — 522 osoby. Uxbrojenie 6 daiat 152 mm. 4 daiala uniwersalne 100 mm. 10 dziatek plot. 40 mm, 6 dzialek plot 20 mm oraz wyrzutnie bomb glebinowych, Pancerz: linia wodna 89 mm, po- Jdad 30 mm, artyleria gt6wna 70 250. WSKAZOWKI OGOLNE. mm. Skala modelu — Do pracy nad modelem niezbed- ne “beda dodatkowo takie mate- rialy, jak tektura 0 grubosei 1—1,5 mm,’ karton kreslarski, drut 0,5" 15 mm, szpilli, nici oraz ka- walek tupliwego drewna. Musimy onadto zaopatrzyé sie _w naste- Dujqce narzedzia: Srednie)_wiel- oscinotyezki, zuiyte szczypee uniwersalne, farby wod: ne oraz pedzelki do'farb i Kleju. ‘Autor proponuje uiyé kleju o na- zwie ,Butapren”. Daje on bardzo mocna” i elastyczna spoing oraz Gdznacza sig duza prayczepnosela do metalu i tworzyw sctucenych, nie wymaga tet pospiechu _przy sktadaniu czeéci. Mozna réwnies udyé Klejow nitrocelulozowych, jak »Cristal-Cement”, —,.Hermol” " Tub ‘Toxa-Cement”. WYKONANIE MODELU Jakkolwiek model jest _trudny i pracochlonny, brak miejsea zmu- sit autora do’ powaénego uprosz- czenia materialu i zrezygnowania z wielu drobniejszych detali wy- osazenia 1 uzbrojenia, Poprawny Wwyslad modeluuwarunkowany jest Scistym przestrzeganiem wska- zowekt zawarlych Ww opisie budo- wy. dedi spotkamy w" nim zale- cenie, e “Jakig segment nalety podiceié tektuirky "lub kartonem, Bezwaglednie naleiy to wykonat. W. preeciwnym razie czeéel te U- legnasdeformowanls, a co gorsze SB moga_ nie pasowaé dp” innych elementow, ey Ww planach u- Wwagledniona ‘zostala grubose tek- tury. Model moina wykonat w wersji stolowej, tz. do linil wod- nej lub plywajace) (z poszyciem dina). Pray siatkach \tych cogs, Klore cechuje’ skomplikowany” spo" sob wysiecia, narysowany jest sehe- Mat ich ksztaliu, ‘ma op naledy zwréclé uwage prized." wyeinaniem. Pozadane jest réwniez nacinanie dylelka lub ostrym nozem tinit za~ Bigé poszczegdlnych elementéw, co ilatwi ich montaz 1 podniesie’ es- fetyke wysladu. KADLUB Sakielet _Kadtuba dzleli sie w plaszezyénie poziome} na ez@é6 nad- wodng i podwodna. Wregi czesci hadwodne} oznaczone sq litera, W’ oraz Kolejnymi cyframi arabski- mi, Podiuinice te} czeéci_nosza o- makowanie 1, 1a, 1b, Wregi cz¢- Sci podwodne} — litera Wi nu- merami rzymskimi. Podiuinice — eyframi 2, 2a, 2b. Wszystkie te czeéei_naklejamy na tekture grubosei 11,5 mm, ‘a podiuanice ‘na jednym, ‘wystar- ezajqco dlugim pasku tektury. Dla zachowania wlagciwe} ich syme- tri postepujemy —_nastepujaco: wadiug dolne}krawedzi pasika tektury 0. rozmiarach 75X4~ em rysujemy linie prosta, kt6ra be- zie okreslala doing krawedi po- dluinie exgSci_nadwodne} ‘(cz 1, la, 1b). Po starannym wycigei podiuinic (bez wycinania szezelin ha _wregi) prayklejamy je do tek- ‘tury. wadlui nakreflone} linii, Po- dobnie postepujemy z elementa- mi ezeseiPodwodne] (cz. 2, 22, 2), z ta roiniea jedynie, iz’ wy- ‘Kreflona linia prosta oznaczaé be- dzie_gérna krawedé te} podtuini- cy. Na jednym pasku tektury na- Klejamy réwnie elementy czeéci denne} (cz, M1, M2, M3). Dotyezy to w_ réwne}” mierze dziobowe) czeéci pokladu (cz. 1, 2) jak i ru- fowe} (cz 3, 4), Poniewai w ele mencie poklidu érédokrecia (cz 3), ze wagledu na brak miejsca za- mieszezono lufy dziat_artylerii alowne} (cz. 54), nalezy je wyciné reed podllejeniem te) cxgécl tek ry. Na arkuszach A i B — obok elementow. szkieletu — zamiesz~ ezone sq szablony i wzorce koii- cowek " masztow, — urawikow, wspornikow itd.” Winniémy je przechowat do chwili, kiedy beda nam potrzebne. Moniag szkieletu Torpocaynamy ‘od praymocowania czeéci denne} (MI, 2, 3) pineska- mi do réwnej powierzchni deski (podiog). Pineski whijamy w_ kil- Ku miejseach pomigdzy wregami bo obydwu stronach linii srodko- ‘wel, co. zapobiegnie wichrowaniu sig szkieleta w trakcie jego budo- wy. Podtudnice czeéci_nadwodne} przyklejamy na’ styk wadlud lini Srodkowe}, po czym osadzamy w nie} poszczegdine wregi, w dowol- nej Kolejnosei, wzmacniajge miej- sea_styk6w Kiejem, Nie usuwajac pinesek przyklejamy do szkieletu elementy pokladu, po czym poz0- stawiamy go na jakié czas, at 21 pelnie wyschnie. W miedzyczasie Drzystepujemy do wycinania wre gow i podiuénie podwodne) cze~ Sci. kadiuba, Po usunigciu pinesek odwraca- my szkleletdnem do gory 12a pomoca diugie} linijki kreslimy pofrodku czeéei denne} linie, Keto Ta ulatwi nam przyklejenie po- diuinicy. Aby untknaé powichro- wari, nalety pineskami przymoco- wat’ rufowa czesé pokladu do sto- tu lub deski —i to w ten sposdb, aby ich ostrza nie przebijaly po Kladu, lecz tylko tebki dociskaly Jego | zewnetrzne krawedzie do plaszezyany deski, Wregi ezeéci podwodne} montujemy w dowol- ym porzadku. Z kolei wykonujemy poszycie dna. Czynnosé te naleiy rozpo- czaé od wyclgcia sklejek, lacza- eych poszezegdlne elementy po- szycia. Czeéet te oznaczone sq ty- mi samymi symbolami, co wreei denne, do ktorych sklejki winny byé przyklejone. Po praytwierdze- niu sklejek do wregéw ollejamy dno elementami poszycia (cz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7D). W pierwsze} kole}- nnosci_przymocowujemy skklejke o- znaczona numerem 4D, ktéra mies- ei sie Pomiedzy wregiem nr ,W” a .W°8 (uwaga: strzalki na” po- szytiu wskazuja_kierunek dziobu). Pozostale elementy poszycla_przy- Klejamy- po. uprzednim -uksztaito- waniu i dopasowaniu do juz za- mocowanych. Szezegéinie staran- nego uksztattowania wymaga ru- fowa c2eSé sklejkel nr 7D. W cagéci 11 nacinamy linie z0- sige i wklejamy do wnetrza _pa- Sek tektury celem je) posruble- nla { wzmocnienia, po ezym calosé Praytwierdzamy do rufowej ezesci dna (ys, 0. Waly rub,’ wykonane z drutu grubosei 1,5 mm, we wzorea VIII, oklejamy 7 jednego kofica paska- mi sklejek (cz, 19), na ktorych kolel umocowujemy’ wsporniki wa- Now (ex 13a) ab). Tak, prayeote- wane ‘waly' przytwierdzamy do Kadluba we rys. 1. Sruby (cz. 14), ich Kotpaki (cz, is) oraz pietwe sterowa (12) nalety wykonaé {2a Mocowaé racze} w ‘koficowe) fa- zle budowy. Stepki przechytowe (ez, 19) “po _wycigelu 1 zgiecit wadlué linli przerywanej_praykle- jamy na styk do dna kadtuba w mic}aeu, oanaczonym linia’ prasry~ Wana. Po usuniceiu pinesek step- Ki przyklejamy do szkieletu bur- ty, Katda z ‘nich sklada sig z trzech elementow, ktére polaczy- my ze w ‘trakele montazu waskimi “paskami “kartonu. Cugéé @ziobowa 1 rufowa wymaga odpo- wiednieyo “uformowania. przed Drayklejeniem do szkieletu, "Cay himy to jak zwykle za pomoca grzbietu nota lub’ nodyezek. Bur- ty haledy praykleiéstarannie, Zwracajac uwage, by gorne ich krawedzie nie’ Wystawaly ponad Dlaszezyzng pokiadu. Wystepy. po- Kladu (ez. 4a) — po wamocnieniu tektura — preyklejamy do. burt, Towne = pluszezyznq pokladu, w miejscach oznaczonyen linia prae~ rywang. “Kluzy koiwiczne (cz. 5- Prawa, | G-lewa) po wycigelu i sklejeniu praytwierdzamy do. dzlo- bowe} czeéci pokladu, wychylajae Jem, tewmatrz pod atem “48 rys. 2). Wzorujae sie na. tymie rysunkw prayllejamy do poklad falochron (cx. ‘otwice (cz. 8) po podklejeniu tektura wycinamy wlamana ukos- nie Zyletea i “po. pomalowaniu czarnqakwarelq ‘lub ‘tuszem, m0- eujemy w Kluzach (rys. 2). ‘Tr2e- iq kotwice umieszezamy W otwo- re na Trafic Wentylatory (ez 9) _wykonuje- my z paskéw, kibre xwijamy Ww ciasne rulontki woko! szpllek, po gzym whijamy w poklad w miej- Seach oznaczonyeh. Lebki szpileke malujemy szarq. farba Polery (ca. 10) wykonujemy row- nied. pray tyeiu szpilek‘waorujac sig na ys. 2 i po osadzeniu ich ww poktadzie malujemy wystagce koitce czarnym tuszem lub farba. NADBUDOWKI Sciany nadbudéwek érédokrecia (cz, 0) po nacieciu linii zagieé, sklejamy w zamknietq catose wi ksztaltu uwidocmnionego na rufo- ‘wej czeéci pokladu i przyklejamy Je do niego. Poklad nadbudéwki (ez, 20a) po wemocnienin tektura oklejamy relingiem (cz, 20) wz0- rujac sig na rysunku nt 3, po caym ostraem yletkiwycinamy miejsca oznaczone litera ,.W", Ca Rys. 1 Jose przyklejamy do Scian nad- budéwki, Cagéci’ 21a — po _usztywnieniu ich tektura i wycigeiu — pray- klejamy po nie zadrukowanej stro- nie czeéci 21, po czym gotowe po- krywy” lukéw rozmieszczamy na pokladzie, Podobnie postepujemy z pokrywa luku (cz. 22). Cagéci oznaczone numerami 23 i 24 po wzmoenieniu tektura przy- dejamy w rufowe) exec pola Nadbudéwke silowni (cz, 25) po wycigciu i sklejeniu przytwierdza- my w miejscu oznaczonym (tys a. Podobnic jak z nadbudéwka nr 20° postepujemy 2 nadbudéwkami nr 26 i 27, Ze wzgledu na to, 2e Telingi przylegaja do nadbudéwki nr 29 — nalety je przykleié po zamontowaniu tej czesci, Pomost Gziobowy (cz. 28, 28a) wykonuje- my inaczej niz, inne nadbud6wki, Poniewad jego Sciany (cz. 28) two- rzq x relingiem jedna calosé, Oklejamy je przeto wokét wamocnione} tektura podlogi, w Polowie wysokosei dcianek i prey- twierdzamy do pokladu Nadbudéwke (cz. 29) — po ‘wstepnyeh ezynnoselach jak wy- igcie i nacigeie lini zagige ko- niecznie!) — sklejamy i przytwier~ dzamy do pokladu pomostu (ez. Zia), po czym dopiero. przykleja- my ‘jej g6rna czefé 29a, Do czeéci te} prayklejamy z kolei wzmocnio- ny tektura pomost (ex 30) oraz nadbud6wike nawigacyjna (cz, 31, Ma). W te} fazie budowy montu: jemy wszystkie nie przyklejone Gotychezasbarierki i reling}, tym rysunkiem eym_ ont 8. Wykonanie ‘wymaga objasnieh, nalesy zwrocié Jedynie uwage na to by wazelkie bapiery i relingi, o ile jest to moaliwe, cklejaé wokél po- grubfonych.tektura poktadéw nad~ Dudéwek. “Koniecznie nalety t6w- niet pomalowae odpowiednio do- branymi Molorami, wewnetrzne,