You are on page 1of 28

CENTRUL

STUDIUL
ARTELOR

Raport
privind activitatea
ştiinţifică
pentru anii
2015-2018
Structura Centrului şi resursele umane, 2015-2018
Secţia Arte Audiovizuale –17 angajaţi Secţia Arte Audiovizuale –16 angajaţi
Secţia Arte Vizuale – 14 angajaţi Secţia Arte Vizuale – 13 angajaţi
31 cercetători - 5 dr. hab. (4- de bază; 1- cumul extern) 29 cercetători - 5 dr. hab. (4- de bază; 1- cumul intern)
- 19 dr. (prin cumul – 3) - 17 dr. (prin cumul – 3)
fără grad - 7 cerc. şt. - 6 cerc. şt. fără grad
-13 drd. -9 drd.
-Categorii de cercetători după vârstă
-Până la 35 ani – 5 -Categorii de cercetători după vârstă
-35- 44 ani – 4 -Până la 35 ani – 5
-45-54 ani – 5 -35- 44 ani – 3
-55 – 64 ani – 8 2015 -45-54 ani – 4 2016
-După 65 ani - 4 -55 – 64 ani – 12
-După 65 ani - 5

Secţia Arte Audiovizuale –17angajaţi Secţia Arte Audiovizuale –17angajaţi


Secţia Arte Vizuale – 14 angajaţi Secţia Arte Vizuale – 12 angajaţi
29 cercetători - 5 dr. hab. (4- de bază; 1- cumul intern) 29 cercetători – 6 dr. hab. (3 – de bază; 3 – cumul
- 18 dr. (prin cumul – 3) intern)
- 8 cerc. şt. fără grad (prin cumul – 2) 18 dr. (prin cumul – 4)
-7 drd. 5 cerc. şt. fără grad
-Categorii de cercetători după vârstă 5 drd.
-Până la 35 ani – 4 Categorii de cercetători după vârstă (titulari)
-35- 44 ani – 3 Până la 35 ani – 2
-45-54 ani – 4 35 – 44 ani – 5
-55 – 64 ani – 12 45 – 54 ani – 4
55 – 64 ani – 4
-După 65 ani – 5 2017 După 65 ani – 8 2018
Proiectul instituţional de cercetare fundamentală al CSA

15.817.06.01F -Interferenţe culturale europene


în arta din Republica Moldova. Studii de istoria
şi teoria artelor
 Subdiviziunile organizaţiei executoare
• Secţia Arte Audiovizuale - 2 sectoare,
• Secţia Arte Vizuale – 2 sectoare
• Termenul executării proiectului -
2015-2018

• Conducătorul proiectului -
Tudor Stavilă - dr. habilitat
Direcţia strategică

 Patrimoniul națignal și dezvoltarea societății.


 Scopul:
 Valorificarea aspectelor specifice ale dezvoltării artelor
naţionale din perioadele medievală, modernă şi contemporană
prin punerea în circuit a patrimoniului artistic comun pentru
arealul bizantino-balcanic şi al Europei de Est.
 Obiective:
 Identificarea patrimoniului artistic în domeniul artelor vizuale
şi audiovizuale (arhitectură, arte plastice, muzică, teatru şi
cinematografie) prin evaluarea patrimoniului material şi
imaterial (mobil şi imobil) din Republica Moldova vis-a-vis de
interferenţele culturale europene
Obiectivele principale ale proiectului

 Punerea în valoare a patrimoniului cultural-artistic


material şi imaterial al Republicii Moldova
 Obiective ştiintifice specifice
 Identificarea unor constante conceptuale şi stilistice ale artei
muzicale naţionale;
 Teatrul ca fenomen al vieţii culturale din Republica Moldova -
factor important al dezvoltării;
 Identificarea locului şi rolului arhitecturii din spaţiul naţional în
contextul arhitecturii europene;
 Revalorificarea operelor şi personalităţilor în cinematografie;
 Raportarea artelor plastice la evoluţia artelor naţionale şi
încadrarea acestora în contextul regional, european.
Executorii proiectului
 Stavilă Tudor, dr. hab., cercetător ştiinţific
principal, prof. cerc., cumul intern Chiseliţă Vasile, dr., conf. cerc., cerc. șt.
 Spînu Constantin, dr., conf. univ., cerc. șt. coordonator
coordonator Dănilă Aurelian, dr. hab., prof. univ., cerc. șt.
 Marian Ana, dr., cercetător şt. superior coordonator
 Cravcenco Vladimir, cercetător ştiinţific Barbas Valeria, dr. cercetător ştiinţific
 Rocaciuc Victoria, dr., conf. cerc., Tcacenco Victoria, dr., cercetător ştiinţific, prof.
cercetător şt. superior univ. interimar, cumul extern
 Condraticova Liliana, dr. hab., cerc. șt. Plămădeală Ana-Maria, dr. hab., cercetător
coordonator, conf. cerc., cumul intern ştiinţific principal, conf. cerc.
 Procop Natalia, dr.,cercetător ştiinţific Olărescu Dumitru, dr., conf. cerc., cerc. șt.
 Nesterova Tamara, dr., conf. cerc., cerc. șt. coordonator
coordonator
Tipa Violeta, dr., conf. cerc., cerc. șt. coordonator
 Şlapac Mariana, dr. hab., cercetător şt.
principal, m. c. al AŞM Bohanţov Alexandru, dr., conf. cerc., cerc. șt.
 Trifan Aurelia, cercetător ştiinţific coordonator
 Malcoci Vitalie, dr., conf. cerc., cerc. șt. Coroliova Elfrida, dr., conf. cerc., cerc. șt.
Coordonator coordonator
 Ceastina Alla, dr.,cercetător ştiinţific Ghilaş Ana, dr., conf. cerc., cerc. șt. coordonator,
Ciocanu Sergius, dr.,cercetător ştiinţific cumul extern
 Galaicu Violina, dr., conf. cerc., cerc. șt. Axionova Nadejda, cercetător ştiinţific stagiar
coordonator (până la 30.10.2018)
 Ghilaş Victor, dr. hab., conf. cerc., cerc. șt. Talpă Svetlana, cercetător ştiinţific, cumul
principal, cumul intern
Donica Lilia, cercetător ştiinţific stagiar, cumul
 Nagacevschi Elena, dr.,cerc. şt. Superior
(până la 30.07.2018)
 Cocieru Mariana, dr.,cercetător ştiinţific
Rezultatele cercetării în 2015

 În cadrul proiectului au fost realizate: 1 monografie, 8 articole în culegeri


intenționale şi 4 – în culegeri naţionale; 10 articole în reviste
internaţionale; 9 articole în reviste naţionale, categoria C şi 44- în reviste,
categoria B; 9 articole în alte reviste naţionale; 51 de teze/rapoarte
publicate-internaţionale şi 37 (naţionale); 55 de participări la manifestări
ştiinţifice internaţionale şi 21 – la cele naţionale; 72 de emisiuni Radio
/Tv; 19 de publicaţii de promovare a ştiinţei. Cercetătorii au participat cu
comunicări ştiinţifice la 24 conferinţe naţionale şi cu 70- la conferinţe
internaţionale. Centrul a participat la organizarea Conferinţei ştiinţifice
internaţionale Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului
artelor din 26-28 mai 2015, a Mesei rotunde A. V. Şciusev şi patrimoniul
naţional din 20.06.2015, a lansării volumului Arta cinematografică din
Republica Moldova, a organizării Mesei rotunde Maria Bieșu – 80 de ani
de la naștere, 15 septembrie, a Mesei rotunde O viaţă şi un destin de
artist:Maestrul Ion Paulencu la 75 se ani şi a Simpozionului Internațional
Monumentul. Tradiție și viitor, în calitate de parteneri.
Sunt editate cele 2 numere ale revistei ARTA (Arte vizuale, Arte audiovizuale).
Rezultatele cercetării în 2016

 În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activităţi: 5


monografii, 3 culegeri, 12 capitole în monografii şi culegeri; 10
articole în reviste internaţionale; 3 articole în reviste
naţionale,categoria C; 33 articole/categoria B: 45 de teze
publicatela conf. intern. şi 5 – la naţionale; 63de participări la
manifestări ştiinţifice internaţionale şi 17 – la cele naţionale; 73
de emisiuni Radio/Tv şi 21 publicaţii în presa republicană, avize
-24 si 37 / relatări despre expoziții.
 Centrul a participat la organizarea Conferinţei ştiinţifice
internaţionale „Patrimoniul cultural: cercetare,
valorificare, promovare” din 31 mai-2 iunie 2016, a
Conferinţelor CSA al IPC al AŞM consacrate Maestrului
Mihail Grecu cu ocazia a 100 de ani de la naştere la
Muzeul Naţional de Artă, 24 noiembrie, 2016 şi Creaţia lui
Emil Loteanu: opera deschisă. Emil Loteanu – 80 de ani
din 15 noiembrie 2016.
Rezultatele cercetării în 2017

 În cadrul proiectului au fost realizate: 4 monografii; 1 articol în reviste cu factor


de impact; 28 materiale ale conferinţelor internaţionale publicate; 18 articole
în reviste internaţionale; 24 articole în reviste naţionale, categoria B; 6 articole
în reviste naţionale,categoria C; 43 de teze publicate la conferinţe
internaţionale; 15 articole de promovare a ştiinţei ;74 de participări la
manifestări ştiinţifice internaţionale şi 18- la conferinţe naţionale; 71 de
emisiuni Radio/Tv şi 15 publicaţii de promovare a artei în presa republicană.
Au fost prezentate 18 avize si 27 de prezentări ale manifestărilor artistice
naţionale şi internaţionale din Moldova.
 Centrul a participat la organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale
Patrimoniul cultural - cercetare, valorificare, promovare din 30 mai-31 mai
2017, a organizat Masa rotundă Maestrul Mihail Grecu la 100 de ani de la
naştere cu prezentarea Culegerii de articole cu aceiaşi denumire a conferinţei
naţionale Savantul şi omul de cultură-Leonid Cemortan şi Conferinţa ştiinţifică
internaţională Eugen Doga: reverberaţii universale. Au fost editate 2 numere
ale revistei ARTA (Arte vizuale, Arte audiovizuale)
Rezultatele cercetării în 2018

 În cadrul proiectului au fost realizate: monografii - 4, culegeri – 2; capitole în


monografii – 2; articole în reviste din străinătate – 5; articole în culegeri
naționale/internaționale – 9/3; materiale ale conferinţelor naţionale
/internaţionale – 3/23; categoria B+2; B – 36 şi categoria C – 5; 48 articole în
alte naţionale. 4 teze ale conferințelor naționale și 49 de teze publicate la
conferinţe internaţionale; 26 articole de promovare a ştiinţei; 95 – de participări
la manifestări ştiinţifice internaţionale şi 21 – la conferinţe naţionale; emisiuni
Radio/TV – 34/46.
 Au fost elaborate 11 avize si 31 de prezentări ale manifestărilor artistice
naţionale şi internaţionale din Moldova. În perioada respectivă au fost întreprinse
23 de deplasări (Bucureşti, Iaşi, Varşovia, Moscova, Mensk, Brăila, Sazopol,
Buzău, Vaslui).
 În CSA funcţionează 3 seminare ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctorat la
profilurile 651 Arte vizuale, 653 Arta muzicală și 654 Arte audiovizuale.
 Centrul a participat la organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale
Patrimoniul cultural - cercetare, valorificare, promovare din 30 mai-31 mai 2018
şi a Conferinţei omagiale „Aurelian Dănilă - cercetător şi promotor al culturii
muzicale naţionale”. Au fost editate 2 numere ale revistei ARTA (seria Arte vizuale, Arte
audiovizuale). Au fost susţinute 3 teze de doctor în studiul artelor (N. Axionova, I.
Ciobanu, T. Rașchitor) şi 1 teză de doctor habilitat (L. Condraticova)
Activitatea editorială în cadrul Centrului în anii 2015- 2018
Publi Articole Artico Articole Articole Articole Articole Monograf În
cații naţionale le în în numai în alte în ii editate culeger
/ani alte culegeri cu reviste reviste în: i
revist naţiona autori editate cu interna
e le autohto în factor ţionale
naţio ni străinăt de
nale ate impact

Cat. B+ ţară Străi


B n.ăt
C ate

2015 2/138/23 62 31 78855 50 2 14 0 14


- 559
2018
Deplasări şi participări la conferinţe

 2015 – 25
Stagiere în Polonia - V. Tipa, 3 luni,
Ghilaş V., Ceastina A., Condraticova L., Şlapac M.,
Olărescu D., Plămădeală A.-M., Rocaciuc V., Galaicu V.,
Stavilă T., Chiseliță V., ş.a.
(România, Germania, Federaţia Rusă, Austria,
Ucraina, Muntenegru)
Deplasări şi participări la conferinţe

 2016 – 31
V. Tipa (Iaşi, Hirochima), Ghilaş V. (Iaşi, Bucureşti, Ivano-
Francovsk), Ceastina A. (Kiev), Trifan A. (Italia),
Condraticova L. (Iaşi), Şlapac M. (Odesa, Piatra Neamţ),
Olărescu D. (Bucureşti), Curca R. (Ungaria, Slovacia,
Moscova),Rocaciuc V. (Moscova), Galaicu V. (Muntenegru),
Stavilă T. (Franţa), Bohanţov A.,Dănilă A., Malcoci V.
(Iaşi), Cravcenco V. ( Munchen), Axionova N. (Moscova,
Sankt Peterburg) etc.
Deplasări şi participări la conferinţe

2017 – 15
Şlapac M. Condraticova L. (Iaşi), Şlapac M. (Odesa,
Piatra Neamţ), V. Tipa, Dănilă A., Ghilaş V.,
Procop N. (Bucureşti), Curca R. (Ungaria, Slovacia,
Moscova), Rocaciuc V. (Moscova), Galaicu V.
(Muntenegru), Stavilă T. (Bacău), Şlapac M.,
Condraticova L. (Iaşi), Axionova N., M. Şlapac
(Moscova, Sankt Petersburg) etc.
Deplasări şi participări la conferinţe

2015 / 2018– 94
Moscova și Sankt Petersburg (Rusia, Axionova N.,
Ceastina A., Şlapac M.), Ucraina (Chiseliță V.),
Bulgaria, Sazopol (Galaicu V.), România, Iaşi
(Tipa V., Condraticova L., Procop N.), București
(Nesterov T., Condraticova L.) Buzău
(Condraticova L.), Suceava (Şlapac M.), Bacău
(Malcoci V., Stavilă T.), Vaslui (Condraticova L.),
Timişoara (Tipa V.), Bulgaria, Sazopol (Galaicu
V.), Ucraina (Axionova N., Chiseliţă V., Tipa V.),
Belarus (Malcoci V.), Polonia, Varşovia (Tipa V.)
Activitatea didactică – 2015-2018, 19 cursuri

 UTM - V.Rocaciuc, T. Nesterov,


 C. Spînu, Condraticova L.

 AMTAP - A.Dănilă, A.-M. Plămădeală, D. Olărescu, V. Tipa,


 V. Ghilaş, A. Ghilaş, V. Rocaciuc, V. Cravcenco

 ULIM – A. Bohanţov, V. Malcoci

 UPS “I. Creangă”- V. Malcoci

 USM – A. Bohanţov

 US “D. Cantemir” – V. Ghilaş


Activitatea în cadrul consiliilor şi a seminarelor ştiinţifice

 2 Consilii ştiinţifice specializate pentru susţinerea


tezelor de doctor şi doctor habilitat: Arte vizuale şi
Arte audiovizuale
 Ana-Maria Plămădeală, Mariana Şlapac, Victor
Ghilaş – preşedinţi
 Violeta Tipa, Vitalie Malcoci - secretari ştiinţifici
 Seminar ştiinţific de susţinere a tezelor de doctorat
la specialitatea Arte vizuale
 Şlapac Mariana, preşedinte, Condraticova Liliana, secretar
 Seminar ştiinţific de susţinere a tezelor de doctorat
la specialitatea Arte audiovizuale șiMuzicologie
 Plămădeală Ana-Maria, preşedinte, Violeta Tipa,
secretar
 Membri ai Comisiei de experţi: Tudor Stavilă,
Victor Ghilaş, Violina Galaicu, Violeta Tipa,
Dumitru Olărescu, Mariana Șlapac
Promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice
în domeniul artelor
2015 2018
În cadrul proiectului au fost realizate: monografii - 14, 2 articole în
reviste cu factor de impact; culegeri – 2; capitole în monografii –
2; articole în reviste din străinătate – 50; articole în culegeri
naționale/internaționale – 31/14; materiale ale conferinţelor
naţionale /internaţionale – 6/119; categoria B+2; B – 138 şi
categoria C – 23; 62 articole în alte reviste naţionale. 12 teze ale
conferințelor naționale și 137 de teze publicate la conferinţe
internaţionale; 84 articole de promovare a ştiinţei; 296– de
participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi 73 – la
conferinţe naţionale; emisiuni Radio/TV – 301. ”. Au fost editate 8
numere ale revistei ARTA (seria Arte vizuale, Arte audiovizuale).
Au fost elaborate 53 avize si 95 de prezentări ale manifestărilor
artistice naţionale şi internaţionale din Moldova.
Relevanţa rezultatelor în 2015-2018

 Printre rezultatele ştiinţifice de valoare obţinute şi implementate de


Centrul Studiul Artelor al IPC al MECC la cele două compartimente
ale instituţiei pot fi menţionate:
 I. În domeniul Artelor Audiovizuale
 Prin monografiile Dimitrie Cantemir-muzicianul în contextul
culturii universale (V. Ghilaş), Filonul bizantin în cultura muzicală
naţională (V. Galaicu) şi punerea în circuitul ştiinţific ale unor
personalităţi consacrate în Maria Cebotari stea rătăcitoare (A.
Dănilă), Anatol Codru. Mitul personal (dr. Olărescu,coord.) şi a
evoluţiei Teatrului Naţional prin prisma creaţiei artistice a unor
regizori şi actori (E. Coroliova), Hermeneutica filmului despre artă
(D. Olărescu), Emil Loteanu: Splendoarea şi prăbuşirea visului
romantic (A.-M. Plămădeală), Dialogul intercultural în muzica
nouă din Republica Moldova. Iradieri ale Festivalului Zilele
Muzicii Noi (V. Barbas), Artişti notorii ai scenei lirice naţionale.
Soprana Anastasia Dicescu (V. Ghilaş, A. Dănilă), Discursul teatral
– între text și contexte (Ghilaş A.)
Relevanţa rezultatelor în 2015-2018

 II. În domeniul Artelor Vizuale :


 Prin monografiile Cetăţile bastionare din Moldova (M. Şlapac) au
fost identificate stilurile şi tendinţele artistice naţionale cu
sincronizarea acestora în ambianţa artistică europeană din secolele
XV-XX, iar în Batik-ul din Moldova (N. Procop), Compoziţii
tematice în sculptura moldovenească (anii 1940–2010) (A.
Marian), Архитекторы Бессарабии (первая половина XIX века)
(A. Ceastina), Mihail Grecu. 100 de ani de la naştere (L. Toma) au
fost puse în valoare nume de referinţă ale personalităţilor din
domeniu care au reprezentat artele plastice basarabene din perioada
interbelică şi postbelică.
 Au fost susţinute 8 teze de doctor în studiul artelor (A. Munteanu,
A.Ceastina, M. Brihuneţ, T.Ichim, V. Barbas,N. Axionova, I.
Ciobanu, T. Rașchitor) şi 1 teză de doctor habilitat (L. Condraticova)
Publicaţiile Centrului, 2015-2018
Publicaţiile Centrului, 2015-2018
ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE,
2015-2018

 Centrul a participat la organizarea celor 4 ediţii ale Conferinţei


Internaţionale Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului
artelor ( 2015-2018), a Mesei rotunde A.V. Şciusev şi patrimoniul
naţional, a lansării volumului Arta cinematografică din Republica
Moldova, a organizării Mesei rotunde Maria Bieșu – 80 de ani de la
naștere (15 septembrie), a Mesei rotunde O viaţă şi un destin de
artist:Maestrul Ion Paulencu la 75 se ani şi a Simpozionului
Internațional Monumentul. Tradiție și viitor. Iaşi, în calitate de
parteneri (2015-2018), Maestrul Mihail Grecu la 100 de ani de la
naştere la Muzeul Naţional de Artă şi Creaţia lui Emil Loteanu: opera
deschisă. Emil Loteanu – 80 de ani (2016),
 a organizat Masa rotundă Maestrul Mihail Grecu la 100 de ani de la
naştere cu prezentarea Culegerii de articole cu aceiaşi denumire, a
conferinţei naţionale Savantul şi omul de cultură-Leonid Cemortan şi
Conferinţa ştiinţifică internaţională Eugen Doga: reverberaţii
universale (2017), a Conferinţei omagiale „Aurelian Dănilă - cercetător
şi promotor al culturii muzicale naţionale” (2018).
Menţiuni în 2015-2018
Menţiuni în 2015- 2018
2016
2015
Victor Ghilaş– Medalia AŞM Dmitrie Cantemir
Olărescu D., Tipa V., Plămădeală A.-M – Victor Ghilaş–Maestru în arte
Premiul AŞM Mariana Şlapac - Medalia „70 ani – Academia de
Ana-Maria Plămădeală şi Violeta Tipa – Ştiinţe a Moldovei”
Laureaţi ai Premiului Naţional în domeniul Natalia Procop – Premiul pentru Tineret în
Artelor domeniul creaţiei
Ludmila Toma – Laureată a Premiului Naţional Toma Ludmila- Medalia comemorativă Mihail
în domeniul Artelor Grecu-100 ani
Tudor Stavilă –Premiul Ministerului Culturii Stavilă Tudor - Medalia comemorativă a or.
„Ştefan Ciobanu” pentru monografia “Icoana Vernes-les- Bains
basarabeană din sec. XIX”
Victor Ghilaș - Diploma de recunoștință a AȘM 2018
Liliana Condraticova – Diploma de onoare a AȘM GHILAŞ, V. Premiul „Gleb Ceaikovschi Mereşanu” al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova,
GALAICU, V. Premiul Uniunii compozitorilor
2017
CHISELIŢĂ, V Diplomă de excelenţă, Asociaţia Cadrelor Didactice
Dumitru Olărescu – Medalia Dimitrie de Etnie Română din regiunea Cernăuţi, Ucraina.
Cantemir şi Diploma Guvernului. PLĂMĂDEALĂ A.-M. Diploma de excelenţă la Târgul de cărţi,
Aurelian Dănilă – Premiul Uniunii Galaţi, 12 iunie 2018 ; Diploma Ministerului Educației, Culturii și
compozitorilor pentru cartea Mihail Cercetării
Muntean Diplome de gratitudine ( COROLIOVA E., CHISELIŢĂ V.,
OLĂRESCU D., MARIAN A., ȘLAPAC M., ROCACIUC V.
Tudor Stavilă – Premiul UAP pentru critică
ȘLAPAC, M. Diploma de onoare a Preşedintelui Republicii Moldova;
Violina Galaicu - Premiul Uniunii Medalia „Pentru cooperare” a Departamentului Trupelor de
scriitorilor, Premiul AŞM “Maria Bieşu” Carabineri al MAI; Premiul Academiei Române „M. Kogălniceanu”
Victor Ghilaş – Premiul ICR “C. Brăiloiu” şi Condraticova L. – Diploma AȘM
Premiul Uniunii compozitorilor
Activităţi în cadrul Uniunilor de creaţie şi al MECC, 2015-
2018

 Cercetătorii Centrului activează în cadrul Consiliilor


naţionale în domeniul artelor la Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării ( D. Olărescu, T. Nesterov, V. Ghilaş,
T. Stavilă), în Uniunile de creaţie - Uniunea Cineaştilor din
Republica Moldova (D. Olărescu, A.-M. Plămădeală,
Al. Bohantov), Uniunii Teatrale din Republica Moldova
(E. Coroliova, Aurelian Dănilă), Uniunii Muzicienilor din
Republica Moldova (Aurelian Dănilă, E. Coroliova, E.
Nagacevschi, V. Barbas,V. Ghilaş), Uniunii Compozitorilor
şi Muzicologilor din Republica Moldova (E. Nagacevschi,
V. Galaicu, V. Ghilaş, V. Barbas, A. Dănilă), Uniunii
Artiştilor Plastici din Moldova (T. Stavilă, A. Marian,
C. Spînu, V. Malcoci, V. Rocaciuc, N. Procop) şi Uniunii
Arhitecţilor (T. Nesterov, M. Şlapac).
Concluzii

 De rând cu elaborările realizate în cadrul proiectului


colectivul Centrului s-a confruntat cu:
 lipsa tinerilor cercetători angajaţi (dinamica anilor 2015-
2018);
 iinsuficiența cronică a fondurilor pentru efectuarea
cercetărilor şi a deplasărilor în ţară şi străinătate la
manifestările ştiinţifice, a schimburilor de experienţă în
centrele, instituţiile, muzeele şi bibliotecile de profil ;
 lipsa unui echipament adecvat pentru cercetare (în
Centru echipamentul are o vechime de peste un deceniu).
Raportul a fost întocmit în baza dărilor de seamă a
cercetătorilor aprobate în cadrul şedinţelor Secţiei de Arte
Vizuale şi a Secţiei Arte audiovizuale şi al Consiliului
ştiinţific al IPC al MECC pentru anii 2015-2018
În cadrul proiectului de cercetări fundamentale pentru
perioada 2015-2018 au fost finalizate și aprobate toate
lucrările de plan ale cercetătorilor