You are on page 1of 6

EIPHNOAIKEIO A0HNON

,·1

i1

(
/·: I

Ap16µ6c;: ?- 0 L\ Z[; J 1 I

TO EIPHNOAIKEIO A0HNON

IuyKpoT�817K£ an6 Tl7V E1p17vo6iK17 IG.)avva KoA1AtKa, T17v onoIa


opI0£ 11 npo£6poc; TO\J Tp1µ£Aouc; Iuµ[:iouAiou 6.IOIK�0£G.)c; TOl)

E1p17vo61K£iou A817vwv, µ£ T17v napouoia Tou rpaµµa1ta N1K0Aaou


M�Aa.

L\JV£6piao£ 617µ6010 OTO OKpoan7p16 TOl) OTI<:; 2 OKTG.)[:,piou 2018 ,


yIa va 61KOOEI Tr)V napaKOTG.) \JTT08£0l7 µna�u

TOY ANAKOnTONTOI : navay1WTl7 Ap[:,avin1 TOO A8avaoiou ,


KaToiKou XaAKi6ac;, o66c; Kp1£(1e0Tou ap. 4, µ£ ACDM: 012149530, o
onoioc; napaoT6817K£ 610 Tile; TTArJpE�ournac; 61Kr7Yopou Tou Euy£viac;

ITaµou.

THI KA0HI H ANAKOnH : Avwvuµ17c; TpanE(IK�c; ET01p£iac; µ£ Tl7V


£TTG.)VUµia «TPAnEZA nEIPAIQI A.E.» , TTO\J £6p£U£1 OTl7V A8�va (o66c;
AµEplK�c; ap. 4 ) KOi £KTTp00G.)TT£iTOI voµ1µa , t"7 OTTOia TTOpOOT08t"7K£ 610
TO\J TTAr)pE�OlJOIO\J 61Kr7Y6pou Tile; EuayyEAOU Xov6pou .

0 OVOKOTTTG.)V : a) µ£ Tl7V OTTO 18-4-2018 OVOKOTT� TO\J ,TTO\J


KOTOT£8l7K£ OTl7 ypaµµaTEia TOl) 6IKOOTl7piou TOUTO\J µ£ 1AK
33055/20 l 8KOI EAK 822/2018 , KOi npoo61opiOTl7K£ yIa Tl7 61Ka01µ0 TTO\J
avacptpnrn 01r1v apxri 117c; napouoac; Km [3) µ£ Touc; np6o8nouc;
Aoyouc; OVOKOTT1"7<:; TO\J ,TTO\J KOTOT£8t7KOV OTt"7 ypaµµOTEIO TO\J

6.IKOOTl7piou TOlJTOl) µ£ rAK 7 496 l /2018 KOi EAK l 638/2018 KOi


npoo61opi0Tt"7Kav yIa Tt"l 61K601µ0 no\J avacptpnrn 0117v apxri Tile;

napouoac; , st"7Tt"70£ 000 OVOcp£pOVTOI OTO G.)c; OVG.) 61KOypacpa.


-;;�.;;q>UA/1.0,
;�s . n1c; urr . apL8µ........
2t.·....--\). ························arro<t>aoric;
2(;1--'1 . . .
l:OU ELpflVOOLKELOU A817vwv
(6m6LK tac; m:pLoumaKwv 6Lacpopwv)
I

, .c--ruJiJ}, r6ao an6 nw Kiv�a� rnu Aoyap,aaµoll nou r�pri8�K£ aMO Ka,
·-.-��c{Trn)<; opouc; r17 <; o0µ(3ao17c; [opo1 7 Km 12.14 r17c; o0µ(3ao17c;] . 'Erm
we; npoc; TO TTOOO Tt7<; anair17017<; yI0 TO onoio EK60817KE 17 ETTi61K17

61aray� TTA17pc.uµ�<; 6c:v npoKUTTTEI TO ouvoAo Tl7<; ocpEIA�<;, Aoyc.u T17<;

0Kup6T17rac; TC.UV ouµTTEp1Aaµ(3avoµtvc.uv oro Aoyap1aoµo noowv OTTO


TOV OVOTOKIOµO TC.UV TTOOC0V Tl7<; EIO(j)OpO<; TOL) OVw V. 128/ 1975 KOi r)

ETTi61K17 61aray� Eiva1 OKUpr) KOTO TO µtpoc; TTOL) ETT16iKOOE OTl7V K08' �c;

aTTaiTr)Ol7 nou 6c:v yc:vv�817KE TTOT£ , 6r)Aa6r, xp17µanK6 TTooa yIa Tov

napavoµo OVOTOKIOµO TC.UV TTOOC0V Tr)<; EIO(j)Opac; TOL) V. 128/75.

OoTooo, ri 0Kupor17ra TC.UV ETTi µtpou<; noowv ETT17pc:6�c:1 Tr)V aTT06c:1�17

µE tyypacpa 0/\/\0 KOi TO EKK08ap1oµtvo TOL) Ol)VO/\Ol) Tr)<; OTTOITr)OEw<; ,


Ka8wc; oTo aTToonaoµa TC.UV EµTTop1Ke0v [31(3,\ic.uv rr1c; Ka8r')<; nou

Eµcpavi�EI Tr)V KiVr)Ol7 TOL) AOyap1aoµOlJ TTOL) Tl7pfl8l7KE YIO Tr)V w<; OVW

o 0µ(3aori, TO OTTOio npooKoµioTr)KE OTTO Tr)V K08. 17<; , OEV EiVOI 6uvaroc;
/\OYw TOL) Ei6ou<; Tt7<; Eyypacpr,c; KOi Tll<; EVOwµarc.uoric; TC.UV TTOOC0V Tf'l<;

EIO(j)OpO<; OTO TTOOO TC.UV TOKwV , 0 OIOXWPIOµo<; TCJV ETTlµEpOU<; TTOOC0V

KOi O npoo61op1oµoc; TOL) npayµaTIKOL) TTOOOL) Tr)<; O(j)EIAr)<; KOi

avrioro1xa Tf'l<; aTTain1ori<; rric; Ka8r,<;.

Enoµ£VC0<;, TTpETTEI yIa TO ,\oyo OlJTO VO yiVEI 6EKTr) OTO OUV0/\0 Tr)<;
f'l KplVOµEVf'l OVOKOTTfl KOi VO OKUpC08Ei r) OVOKOTTTOµEVf'l blOTOYr)
TTAl7pwµr)<; µE Tf'lV KOTCJ81 OVTlypacpolJ E� OTTOypacpou O' EKTE/\EOTOU

amric; ano 23-3-2018 c:rnrayr') npoc; TTAr)pc.uµr,. TtAo<; ra 61Kaor1Ka t�o6a

TOL) OVOKOTTTOVTO<; ea ETTl(3Ar)8ouv El<; [)apo<; Tf'l<; K08r,c; ( 17 6 KnoALi).

,IA TOYI /\0,0YI AYTOYI

IYNEKlilKAZEI avr1µwAia rc.uv 6106iKc.uv rriv avaKOTTfl Km rouc; aTTo

TTpoo8nouc; ,\oyouc; amr,c;

liEXETAl Tr)V OVOKOTTfl


AKYPONEI Tl7 µ£ ap18µ6 3400/2018 OIOTayri TTA17pwµric; Tll<;
E1p17vo6 iK17 A817vwv µ£ Tl7V KOTW81 avr1ypacpou £� anoypacpou a
£KT£A£CTTou aurric; an6 23-3-2018 £mrayri npoc; nJ\17pwµri.

EnlBA/\/\EI CT£ �apoc; r17c; K08' 17c; ll OVOKOTTr] Tl7 OIKOITTIKr]


OOTTOVl7,_Tl7Y onoia opi�£1 CT£ OIOKOCTIO (200) rnpw.

KPIGHKE, anocpaoim17K£ KOi oriµo01£u817K£ CT£ £KTOKTl7, oriµorna


CTUV£opiao17 mo OKpoarrip16 TOU CTTl7Y A8riva CTTI<; 1. 4:-Mapriou 2019,
xwpic; rriv napouCTia rwv 6106iKwv KOi re0v TTAflP£�ournwv 61K17y6pwv
TOU<;.

H EIPHNOLi.lKHI

IQANNrfllAEKA