You are on page 1of 14

APl0MOI ) 11 /2019

TO EIPHNO.dlKEIO A0HNON

LUyKporr'j8t7KE arr6 rriv E1privooiKt7 E1pr'Jvri rEwpyavTOrrouAou, rriv


orroia 6p1a£ ri np6Eopo<; TOU Tp1µ£Aouc; Luµ(3ouMou Li1oiKrim1c; rou
E1privoo1K£iou ASrivwv Kai rri rpaµµarta Kwvaravriva J\ayKa01vou.
LUVEOpiaaE oriµ6ma OTO aKpoarr'jp16 TOu am; 2 No£µ(3piou 2018 yIa va
i51Kao£1 rriv urr68£ori µETa�u:
Tou avaKOTTTOVTO<;: EuayyEAou Tsm:ri TOU Kwvomvrivou, KOTOIKOU
BpoxEiwv Aiy1vac; Arr1Kr'jc;, o orroio<; rrapaara8t7KE 01a TOU rrAripE�ournou
i51Kt7y6pou TOu J\Ewvioa Lraµou.
Tric; Ka8' ric; ri avaKOTTr'j: Avwvuµric; rparr£s1Kr'jc; ETmpiac; µ£ rriv
ETrwvuµia «E0NIKH TPAnEZA THL EJ\M/).0L AE», rrou £Op£u£1 orriv
A8r'jva (006<; A16Aou ap. 86) Kai £Krrpoowrr£im1 v6µ1µa, ri orroia rrapaara8riKE
01a TOu rrAripE�oumou i5IKJ'lY6pou rric; navay1wrri LrrivouAa.
0 avaKOTTTWV µ£ Tr)V arr6 24.5.2018 avaKOTTr'j TOU, 01a01Kaoia<;
TTEplOUOIOKWV Ola<popwv, TTOU KQTaT£8r)KE Tr)V 1010 J'lµEpa µ£ rAK: 44737/2018
Kai EAK: 1072/2018, sr'JTJ'lCTE 6oa TTEp1txovra1 a' aurr'j.
r1a Tr) crusr'JTJ'lO"r) TJ'lc; avaKOTTr'j<; opiOTr)KE r] OIKOOlµoc; TTOU ava<ptpETOI
arriv apxr'J rric; arr6cpaaric;, Kara rriv orroia, acpou £Kcpwvr'j8t7KE ri urr68EcrrJ arr6
TO OIKEIO TTIVClKIO Kai KOTCl rri O"Elpa Eyypacpr'jc; Tr)<; a' aur6, TO Li1Kaarr'jp10 a<pou
ClKOUCTE 6aa TT£p1txovm1 ara rrpaKTIKCl
. MEMrriaE rri 01Koypacpia
LKE<pTr)KE auµcpwva µ£ ro v6µo
avaKoTT�<; 0017yEi GE aKupwG17 T'l<; TTpoG�aMoµEv17<; 01arny�c; rrA17pwµ�<; yIa
Va yiVEI O EK VEOU UTT0Aoy1Gµ6<; T'7<; aTTaiT'7G'7<; T'7<; Ka8' '1<; xwpf<; TOV
avaTOKIGµ6 KOi T'7V KEcpaAmorroi17cr17 TWV TTOGWV TTOU OVTIGTOIXOUV GTrJV
EIGcpopa TOU V. 128/1975, OOr]yEi OE TTEpOITEpW KOi OT'7V OKUpWG'7 Tr]<;
avayKaGTIK�<; EKTEAEG'7<; TTOU ETTIGTTEUOETal µE T'7V aTT6 30.4.2018 Emmy�
TTpoc; TTA17pwµ� TTou EXEi ypacprEi KaTw arr6 TO avTiypacpo TOU TTpwTou
EKTEAEGTOU arroypacpou r17c; EV A6yw o,amy�<; TTA17pwµ�<;. acpou rrAfov auT�
EOPCl½ETal GE TiTAo TTOU aKUPWVETOI. nptTTEI, GUVETTW<;, va yfVEI OEKT� 'l
avaKOTT� KOi va aKupw8Ei 17 avaKOTTT6µEV'7 o,aray� TTA17pwµ�c; Kai 17 KClTW
arr6 TO avrfypacpo TOU TTpWTOU EKTEAEGTOU aTToypdcpou T'7<; Emmy� TTpoc;
TTA17pwµ�. napEAKEI OE 17 E�traG17 rnu TTapaOEKTOu Km r17<; voµ1K�<; Km
oumaGTIK�<; l3amµ6r17m<; TWV UTT6Aomwv A6ywv rric; avaKOTT�<;. TTOU
aTTOGKOTTouv GTO 1010 aTTOTEAEGµa. TEAoc;, TTPETTEI va KaTOOIKaGTEf 17 Ka8' 17c;,
A6yw r17c; �nae; r17c;, va KaT0(3dAE1 TO 01KaGT1Kd t�ooa TOu avaK6TTTovrnc;, Kara
TTapaoox� TOU GXETIKOU a1T�µar6<; TOU (dp8pa 176,189 TTap.1 KOi 191 TTap. 2
mu K.noA.Li) Km Guµcpwva µE TO E101K6n:pa op1½6µEva GTO 01araKT1K6.

rtA TOYr /\Orovr AYTOYr

il1Ka½EI avr1µwAfa rwv 01aofKwv.


ilEXETOI T'7V avaKoTT�.
AKUpWVEI T'7 µE ap18µ6 5113/2018 OlaTay� TTA17pwµ�c; T'7t; illKOGT� TOU
E1pqvoo1KEfou A817vwv, µETa rric; Guvmx8EiGac;, KdTw aTT6 avriypacpo mu
TTpwrnu EKTEAEGTOU aTToypdcpou r17<;, arr6 30.4.2018, EmTay�c; TTpoc;
TTA17pwµ�.
KaT001Kd½E1
avaKOTTTOVTOc;, Ta OTTofa opi½EI GE TplaK6ma TTEV�VTO (350,00) EUpW.
Kpi8'7KE, aTTocpaGiGT'7KE KOi 017µomEUT'7KE GE EKTaKT'7
GUVEOpiaG17 GTO aKpom�p16 TOU.
A8�va, 13 Mapriou 2019.
H ill

. K.O ............,.....