You are on page 1of 3
SHR Marie Michalickova: NLP je pro personalisty »game changer“ Neurolingvistické programovani pati‘ mez oblibené techniky osobnostniho rozvoje, Pracuje totiZ hlavné s podvédomim, které je éasto opomijené. Vychazi ze studii aplikované psychologie a je povazovano a jednu z nejefektivnéjsich koutovacich technik. P hovoyili s NLP trenérkou Marii Michali¢kovou. cl jakd je historie NLP? Neurolingvistické programovini je tera- peuticka metoda, které byla vytvofena vsedmdesétych letech Richardem Bandlerem a Johnem Grinderem. John Grinder byl jazykovédec a Richard Bandler, kromé daliich obori, kterym se vvénoval, byl programator a student psy- chologie. Z to smasice advitvi venik! nazev Neurolingvistické programovani. Oba diva til poblié spisovatele a antro- pologa Gregory Batesona, jen? mal na NLP velky viv, a ktery je seznamil s hyp~ noterapeutem Miltonem H. Ericksonem, Ericksona, ktery zmémné pouzival pli terapil velmi vighi jazyk k tomu, aby uuvédl lidi do hypnézy. VBichni tito tera- peuti bylizdénlivé odlignjmi osob- nostmi, nepouzival vté dobé oblibenou psychoanaljzu a dosahovall rychlejsich a vétiich dsp&chii ne# kdo- kolijing. Byly modelovany metafory aja- 2ykova struktura Davida Gordona, ‘Modelovali ruského doktora Ivana P.Pa- vlova, ktery ovlivnil behavioralni psy- cchologii, Do NLP byl pfeveat podminén reflex, na zékladé toho byly vytvoieny techniky kotveni. O Richar- Jsme jednou z mala Skol nebo moZna jedina NLP skola, ktera dava pristup k veSkerému naSemu know-how také formou internetového online kurzu. Uéastnici nagich kurzii tak maji moZnost se na Zivou vyuku p¥edem pripravit a k uéivu po kurzu neustale vracet. Grinder s Bandlerem 2kourali praci ti mimorédné uspéSnych terapeutd ~ ro- dinnou terapeutku Virgini Saticovou, kterd ve své prici dosahovala vysokého procenta uspéinosti,a které pouzivala vvelmi konkrétnt jazyk pfi komunikaci se -svjmi klienty. Medelovali zakladatele Gestaltu Fritze Perlse ataké studoval piistup jizzmiovaného Miltona H, 18 dovi Bandlerovi se tikalo, 3 nikdy ne- prohral Zédnou hédku, na zékladé toho Robert Dilts vytvoil echniku, Sleight of mouth" Také byla modelovana schop- nost Richarda Bandlera mit stale dobrou nladu a znibyla vytvofena technika, kterd se jmenuje pferimeovani. Tuto techniku mimochodem uéime v pr- béhu kurzu NLP koug. Richard Bandller avé o ném jsme pozoroval, co lidé délajs ogima, kdyz pemyilej,a vytvoiil ogni napovady. NLP se postupné roziifilo do oblasti, jako jsou: sport, obchod, podnikani, vedalénia terapie. NLP je souborem né- stojd a technik, které vam umodni byt tim, jm sipiejete byt Co jo to NLP kouéink a v éom so odliguje od ostatnich druha kouginku? Existuje mnoho typi Kouginku, NLP koucink je specificky v tom, Ze pracuje spodvédomim a diky tomu zaruéuje rychle a funkéntzmény. Vieobecné se VNLP kouzinku zabyvame efektivnim dosahovsnim cild a uvoliovsnim men- ‘élnich piekdzek, kteréklientovi brani nebo ho zpomalujiv dosazeni konkrét- heh ell, ‘SlySel jsem, Ze NLP je dobry sluha, ale 219 pin, dé se zneusit k manipuleci? NLP a hypnéza jsou zahaleny fadou ryt Jedna véc je, co se povida a dru- hou véct, co je pravda, Zélezina tom, jak definujeme manipulaci a zda ta,mani- place’ je prospéind pro Klienta a pro viechny 2tgastnéné strany. V NLP kla- deme velky diraz na ekologii~to zna- mend, aby stanoveny a pordéji i dosazeny cil neposkodil édné strany, které jsou cilem ovlivnény. Klient sisém HR rozhoduje o tom, zda je jeho cil pro néj ekologicky a zda je ekologicky pro wechny ziiéastnéné, NLP je moiné po- zitk ta. pozitivn’ manipulacl. Kdy? si klient 2a pomoci NLP kouinku zasadi do hlavy novy uZiteény program zdra- vvého sebevdomt, tak mizeme Fict, 7e pozitivné zmanipuloval sim sebe. NLP out je vady jen priivodcem celym ddanjm procesem. Vybir techniky ai je klienta pouzivat. Na druhou stranu jsem slySela o NLP trenérech, ktefi pro- agujisvé kurzy stylem:,Naueime vis, jak zmanipulovat kazdého klienta, aby rnakoupit’ To je Klamny marketing. \VINLP mame postupy a techniky, jak se stat sympatigtéjdim pro lid, se kterymi komunikujeme napé tak Ze s nimi navé- Zeme raport anebo odhalime jeich prc dejni strategie. Presto viak nelze pielstit klientovu svobodnou vil, Pokud klient vai vjrobeknechce, nepotiebuje, nevy- Ldije, nema na néj penize, taki je) pra dépodobné nekoupi, i kdyz mu budete velmi sympatizt. Navzaniraportu vam tumoaniefektivnéji prezentovat vaie sdélent tak, aby bylo pro druhou stranu vice srozumitelné, Je moiné NLP vyutivat ik autosugesci, nap. i ke zvjéeni sebevédom/? Soudsti NLP je hypnéza a predivini Ubiteénych sugesci nalemu podvédomi, je sougésti autohypnézy, kterou vyueu jJeme. Autohypnéza ma velmi iroky 25bér, mizete ji pouZit ke zvjseni sebe- vadori, ke 2vyeni pracovni motivace sjkonu, kodstranéni stresu anebo na- iklad zvlédani prokrastinace V Gom se vase kurzy lif od ostatnich? Jsme jednouz mala skol nebo mona Jedina NLP kola, které dav piistup k vetkerému nagemu know-how také formou internetového online kurzu. Uzastnici nafich kurad tak majimoznost se na Zivou yuku piedem piipravit a k praktickému a teoretickéru uéivu ppo kurzu neustale vracet, Zaiilajsem kurzy od svych kolegi, kdy dastnict kur2i nedostali ani manual nebo byl vy- tvofen velmi povrchné. Rekla bych, Ze nékte#i NLP trenéii se o své know-how velmi strachuj. Jaké druhy NLP kurzi existuji? ide si vieobecné mysl, Ze existule jedno NLP a 2e by se tedy klient mél na jakémkoli kurzu naueit ty steiné tech- niky. Pravdou je, Ze existuji mini 9 SHR imélné ti odvatviv NLP které Et své vlastnitechniky. My uéime kurz auto- hypnézy, kde se klienti uti relaxovatfy- icky €i mentélné a uéi se poztivné programovat svi) biologicky poeitae, svoj mys! ke svému prospchu, aby stall sw vlastnimi hypnotizéry. Na tomto kurzu se klienti uéi predavat své rnysh pozitivn sugesce Nabizime take certifikovany kure NLP kouge.Ten je akreditovén Ministerstvem 5kolstvi, mlideze a télowjchovy CR jako rekyalifkaéni kurz. Ma Sitokj zabér a po jeho absolvovén na nj navazuje kurz Praktikanta NLP, kd ji uzimevelmi ob- libenou hypnézu. Z8jemce poté mize pokraéovatv kurzu Mist Praktkant NLP kde se vénujeme pokrotilé hypnéze, pricl s hodnotami a piesvédéenimi a jr rij sofistixovansim NLP technikim. ‘tery edukaéni modul je vhodny konkrétné pro personalisty? Hodi se jing napiikiad pro obchodniky? \Viem personalistiim bych doporuéila absolvovini kurzu NLP kou® ~ nauei se vytvatet raport, kontrolovat svij emoc Ain stay, skvéle komunikovat, brinit se manipulaci ~ vieobecné se navi efek- tivné dosahovat svych cild a zbavit se mentilinich piekadek ve své hlavé, které jim zabrari jejich pokroky zpomaluj. Jz jsem se se- tkala s nazorem pravé z oblasti HR, Ze NLP je pro personality ,game changer’ ‘Obchodnikiim bych navic jesté dopor Zila absolvovat kurz NLP Praktikanta, protoze ten se zaméiuje, mimo jing, na ‘odhaleni a vyusiti ndkupnich strategit klenta Dé se tedy fic, Ze v oblasti naboru ‘mize NLP pomoci s edhadem osobnosti? \VINLP pouzivame na odhaleni osob- nostnich ryst osobnostitzv, metapro- rors ‘Marie Michaligkovs, ‘Success Empire Lt, tel: 774822 685 https:/wwy.kurzy-np.c2/ \" \nitfntfitrovant myst Voiten 2obrazeni Emotni Fytiologie NAUCTE SE ANGLICKY Kriiha Nauéte se anglicky neni Lugebnici angligtiny. Tato kniha vis nauii, jak se efektivné a snadno uit ci jazyky. Dozvite se, jak si nastavit hlavu na dspéiné a rychlé studium nejen cizich jazyk. Pochopite, jak pi uéeni funguje mozek, télo a nervové soustava. Krilha pomiize redigiim objevit a rezvijet plny a jedineény potencial déti Techniky, principy, strategie a kouzovaci postupy Ize poutit na viechny oblasti uéeni, price a tivota, Vice info o knize: www.nauete-se-anglicky.c2/ gramy. Tyto metaprogramy se daji defi- ovat, jako tendence k jednani. Diky nim dokazeme uréit minimainé dvacet kategorli,na 28kladé, kterych je moiné 2iistit preferovany styl komunikace, rozhodovani. Pomiize ziistit,zda je élo- vék schopen fidit lid, jakou mS moti- vaci ajetischopen abstraktniho myileni, Jednd se o sadu otazek, které personalisttim za 6-10 minut dokézou 2iistit ynit?ni nastavent uchazeee, a tim Seti éas pi ndboru novych zamést- Naucte Se anglicky Vjakyeh oborech se daji zkugenosti Zwyeviku pout? Zkusenostiz vycviku se daji powzit ve Viech oborech, ve kterych pracujete slid, Nauei vis efektivné komuniko~ vat, Feit konfliktn stuace, vytvatet ra- port jak sklienty, tak se vSemi lidmi, se kterjmi se kaddodenné setkavate, jak vivoté pracovnim, tak osobnim. Po- mize sprévné si nastavovat cile, ana hovat projekty, to je mimochodem edna z nejté#3ich disciplin pro lid kte¥i se chtajikariémé posunout dale. % red

You might also like