You are on page 1of 13

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

INSTITUTIONEN FÖR KOMMUNIKATION OCH


INFORMATION

W I N D OW S A D M I N I S T R A T I O N
7,5 HP
LABORATIONSMAT ERIAL

LABORATIONSMATERIAL
Jakob Ahlin (jakob.ahlin@his.se)
Helen Pehrsson (helen.pehrsson@his.se)

SYFTE
Laborationen syftar till att ge:

ƒ Praktisk erfarenhet i att konfigurera server- och klientoperativsystem baserade på


Microsoft Windows
ƒ Kunskap i att felsöka på ett strukturerat sätt i operativsystem, nätverk och datorer
ƒ Praktisk erfarenhet i att sätta upp, dokumentera och konfigurera ett system med
säkerhets- och backupinställningar
ƒ Praktisk erfarenhet i att automatisera administrativa åtgärder

LABORATIONSFÖRFARANDE OCH KRAV


För att erhålla betyget godkänd för denna laboration måste samtliga laborationsuppgifter,
förutom de som tydligt är märkta som VG-uppgifter, vara genomförda och redovisade för
handledaren inom angiven tid. För att uppnå betyget VG (väl godkänd) måste förutom de ovan
nämnda uppgifterna dessutom de laborationsuppgifter märkta som VG-uppgifter ha genomförts
och redovisats.
Ett praktiskt prov äger dessutom rum vid det sista schemalagda laborationstillfället där studenten
får visa sina kunskaper genom att utföra några enkla praktiska uppgifter på er befintliga server
och klient. Provet kommer dels bestå av obligatoriska G-uppgifter, men också icke-obligatoriska
VG-uppgifter för de som vill uppnå betyget VG.

Adress till kursens hemsida: http://www.his.se/da123g


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1  INTRODUKTION ............................................................................................................................ 1 
2  LABBMILJÖ..................................................................................................................................... 2 
2.1  LICENSNYCKLAR OCH INSTALLATIONSMEDIUM ......................................................................... 2 
2.2  DOKUMENTERING AV LABORATIONEN ....................................................................................... 3 
3  DEL I – INSTALLATION OCH GRUNDKONFIGURERING AV DATORMILJÖ ............. 4 
3.1  ACTIVE DIRECTORY-DOMÄN ...................................................................................................... 4 
3.1.1  Grundkonfiguration av domänkontrollant ............................................................................ 4 
3.1.2  Installation av Active Directory ............................................................................................ 4 
3.1.3  Installation och verifiering av DNS-server ........................................................................... 5 
3.1.4  Användare .............................................................................................................................. 5 
3.1.5  Administrering av domän ...................................................................................................... 5 
3.2  KLIENTER.................................................................................................................................... 5 
3.2.1  Grundkonfiguration ............................................................................................................... 6 
3.2.2  Domänanslutning .................................................................................................................. 6 
3.3  TILLGÅNG TILL CENTRAL SKRIVARE .......................................................................................... 6 
3.4  FJÄRRADMINISTRATION .............................................................................................................. 7 
3.5  FILLAGRING ................................................................................................................................ 7 
3.5.1  Katalaogstruktur.................................................................................................................... 7 
3.5.2  Hemkataloger ........................................................................................................................ 7 
3.5.3  Delade Kataloger .................................................................................................................. 7 
3.6  DOKUMENTERING & REDOVISNING ............................................................................................ 8 
4  LITTERATUR OCH HJÄLPMEDEL........................................................................................... 8 
5  BILMÄRKET AB ............................................................................................................................. 9 
BILAGA B:  DOKUMENTATION AV LABORATIONEN ............................................................ 0 
1 I N T RO D U K T I O N

Syftet med laborationen är att få erfarenhet i att administrera datormiljöer som bygger på
Windows-system. Ni kommer att sätta upp en datormiljö som ska administreras centralt med
Active Directory (AD), en katalogtjänst från Microsoft. Uppgiften är indelad i fyra följande delar:
I. Grundkonfigurering av AD-domän, fillagring, skrivare och klienter
II. Avancerad AD-struktur och automatisering av konfigurering och administrativa åtgärder
III. Inteoperabilitet med Unix
IV. Säkerhet: datasäkerhet, monitorering, felsökning och ”disaster recovery”
Efter varje del är slutförd ska lösningen redovisas för en handledare. Observera att detta
dokument endast innehåller uppgiftsbeskrivning för del I. Instruktioner för resterande delar finns
att hämta i separata dokument på kurshemsidan.
Systemet som ni ska utföra laborationen i är optimerad för att ni ska få praktisk erfarenhet och
övergripande kännedom om olika koncept, tekniker och tjänster i Microsoft-miljöer. Observera
att miljön och de lösningar ni skapar alltså inte nödvändigtvis är formade för att vara effektiv ur
vare sig prestanda, systemadministration eller andra faktorers synvinkel. Uppgifterna handlar
snarare om att lära sig teknik än att fokusera på hur den bör användas på ett bra sätt. Detta tas
upp i senare kurser inom NSA-programmet, exempelvis i Design av datorsystem.
Er datormiljö ska representera ett fiktivt företag (en biltillverkare). I er driftmiljö finns två antal
klienter. För enkelhetens skull så kommer ni bara att sätta upp två klienter; en XP och en
Windows 7, som fyra servrar ska erbjuda tjänster. Klientoperativsystemen ska båda installeras på
en och samma dator (er klient), men på skilda filsystem, och systemet ska konfigureras för att
kunna ge valet vilket av systemen som ska ”bootas” vid uppstart av datorn.
Följande tjänster kommer ni att behöva sätta upp på servrarna för att erbjudas till klienterna:
• Active directory
• DNS
• Fillagring
• Delade skrivare
Olika konfiguration och tillgång till resurser kommer att ges till en användare baserat på olika
användarkategorier. Ett antal administrativa åtgärder ska dessutom automatiseras med till
exempel skript.
I kapitel 2 presenteras labbmiljön och praktisk information kring denna. I kapitel 3 presenteras
del I av uppgiften.

1
2 LABBMILJÖ

För laborationen kommer ni att få en färdiginstallerad serverhårddisk med virtuella maskiner.


Systemen har en färdig grundkonfiguration, men ni kommer själva behöva göra en del
grundinställningar, samt installera fler maskiner vid behov. Servern kör Windows Server 2003 i
botten och era virtuella maskiner körs under VirtualBox. Administratörslösenord är Syp9393 på
samtliga system. På er klient körs både Windows 7 och Windows XP i en ”dualboot”-
konfiguration. Dessa klientoperativsystem installerar ni själva.

Figur 2-1. Översikt över labbtopologin

2.1 LICENSNYCKLAR OCH INSTALLATIONSMEDIUM


För Windows XP ska de licensnycklarna användas som finns angivna på klientdatorn i varje
datorgrupp (se vit klisterlapp). Licensnyckel för Windows 7 och Windows Server 2008 kommer
ni få tilldelade via ett e-postmeddelande. För följande system kommer ni behöva att mata in
licensnyckel och aktivera mot Microsofts licensservrar:
• Den Windows Server 2003-installationen som era virtuella maskiner körs på
• Båda Windows Server 2008-installationerna
• Windows XP och Windows 7 på klienten
Från och med Windows XP har Microsoft infört ett system för online-aktivering av samtliga
Windows-operativsystem. Varje installation av ett operativsystem måste aktiveras mot Microsofts
aktiveringsservrar inom en viss tid (exempelvis 30 dagar för Windows Server 2003). Utförs inte
aktivering inom denna tid blir operativsystemet oanvändbart tills en aktivering är utförd. Det är
möjligt att manuellt starta aktiveringsprocessen genom att gå till Start -> Run och skriva följande:
oobe/msoobe /a

Notera att Server C (det virtuella Windows Server 2003-systemet) redan har fått en licensnyckel
inmatad och är aktiverad.

2
CD/DVD-skivor för både Windows XP och Windows 7 finns tillgängliga i skivfodralen som
sitter fastskruvade i serverdatorn i er datorgrupp.

2.2 DOKUMENTERING AV LABORATIONEN


Er dokumentation av laborationen kommer att föras i form av en wiki på NSA-servern.
Dokumentationen ska vara skriven för en annan systemadministratör som ska kunna ta över ert
jobb med hjälp av denna dokumentation då ni planerar en längre tjänsteledighet för att resa
jorden runt. Vid varje delredovisning av laborationen kommer wikin att visas för att se att ni fått
med, framför allt, de rubriker som efterfrågas. Laborationsdokumentationen kommer efter
genomförd laboration sedan att rättas i sin helhet efter de bedömningskriterier som anges på
kursens hemsida. Laborationsdokumentation examinerar tillsammans med laborationen målen:
• Definiera för området centrala begrepp
• Redogöra för operativsystemets uppbyggnad, centrala verktyg för administration och
viktiga säkerhetsaspekter vid konfigurering
Bedömningskriterier för er systemdokumentation finns på kursens hemsida.

3
3 D E L I – I N S TA L L A T I O N O C H G RU N D K O N F I G U R E R I N G AV DA TO R M I L J Ö

Under detta kapitel presenteras instruktioner för del I av laboraitonen. Följande kommer att
utföras i denna del av laborationen:
• Installation och grundkonfigurering av servrar och en Active Directory-domän
• Grundkonfigurering av klienter
• Gemensam fillagring
• Gemensamma skrivare

3.1 ACTIVE DIRECTORY-DOMÄN


En AD-domän för en fiktiv organisation ska sättas upp. Varje student blir tilldelad ett
domännamn (via e-post), vilket är baserat på ett namn på ett bilmärke. En initial struktur med
användarkonton och säkerhetsgrupper i en hierarki av ”organizational units” kommer att
genereras av ett färdigt skript, och konfiguration ska sedan göras för dessa konton samt era
klientdatorer.
3.1.1 GRUNDKONFIGURATION AV DOMÄNKONTROLLANT
Server A (med Windows Server 2008) ska konfigureras till att vara primär domänkontrollant för
er domän. Ställ in IP-adressen på serverns (virtuella) nätverkskort till den andra användbara IP-
adressen i ert subnät, vilket innebär att IP-adressen ska sluta på 2. Som DNS-server för att slå
upp internetdomännamn ska vår NSA-server användas, vilken har IP-adressen 10.0.252.100.
Datornamn på servern ska vara ”primarydc”, vilket innebär att dess fullständiga domännamn
(FWDN) kommer att bli ”primarydc.bilmärke.local” efter att en domän har satts upp.
3.1.2 INSTALLATION AV ACTIVE DIRECTORY
För att installera Active Directory, kör dcpromo.exe. Välj ”advanced mode” vid förfrågan.
Domännamnet för er domän ska bestå av det företagsnamn (i form av ett bilmärke) som blivit
tilldelad er samt postfixet .local, alltså till exempel bilmärke.local. Serverns datornamn ska vara
primarydc vilket innebär att dess fullständiga namn i domänen blir primarydc.bilmarke.local. Vid
konfigureringen av domänen (Active Directory) måste dessutom NetBIOS-domännamn anges,
vilket ska vara endast bilmärke (inget prefix existerar här). NetBIOS-namnet används för
bakåtkompabilitet med äldre operativsystem.
I nedanstående rutor fyller ni i datornamn och domännamn. Om ni under laborationen blir
osäkra på vilket (typ av) namn ni ska ange, exempelvis i en inmatningsdialog, är det bra att ha
detta nedskrivet. Anledningen är att det är lätt att blanda ihop de olika varianterna av namn och
typer. Felaktigt inmatade domännamn samt datornamn kan leda till problem som kan innebära
att ni måste installera om operativsystemet på servern. Ni bör be handledaren kolla över
informationen ni fyllt i dessa fält innan ni börjar installera och konfigurera domänen (Active
Directory).

Fullständigt domännamn för er domän (Full DNS Domain Name): __________._____


NetBIOS-domännamn (Domain NetBIOS Name): ___________ (ert bilmärkesnamn,
utan .local)
Serverns datornamn (Computer Name): _________
Serverns fullt kvalificerade domännamn: _________.________._______

4
3.1.3 INSTALLATION OCH VERIFIERING AV DNS-SERVER
Installation och grundläggande konfigurering av DNS-server ska skötas automatiskt under
installationsprocessen av Active Directory. Vid förfrågan under installationsprocessen bör det
alternativ väljas som leder till att detta sköts automatiskt.
Efter att Active Directory har installerats, men innan klienterna ansluts till denna tjänst bör status
för DNS-server och relaterade inställningar hos klienterna verifieras. Från klienterna, använd
nslookup för att läsa SRV-posten för er domän, vilken lagras enligt följande struktur
_ldap._tcp.<bilmärke>.local. Resultatet bör visa att ”SRV hostname” pekar på er servers hostname.
I er DNS-server ska en reverse-zon konfigureras för er labbdatorgrupps subnät. Poster för era
servrar samt era två klienter ska genereras dynamiskt i denna zon; ni ska inte behöva lägga till
dem manuellt. Använd nslookup för att verifiera att IP-adresserna för server och klienter går att slå
upp till domännamn.
Tips: I en miljö med Active Directory registreras samtliga klienter och servrar kopplade till
domänen dynamiskt i DNS-servern. För att tvinga uppdatering av denna dynamiska information
kan följande kommando användas på datorn för vars DNS-data ska uppdateras:
ipconfig /registerdns
Denna åtgärd kräver administratörsrättigheter. Är ni inloggade som en vanlig användare kan
kommandot runas användas för att utföra detta med rättigheter som administratör. Kommandot
runas kan liknas vid ”sudo” i Unix-system.
3.1.4 ANVÄNDARE
En initial struktur med användarkonton och säkerhetsgrupper i en hierarki av ”organizational
units” kommer att genereras av ett färdigt skript vilket finns att hämta på följande URL:
http://www.nsa.local/pub/Windows-administration/AccountCreator_vt10.exe

Följande användarkategorier kommer att representeras (i form av säkerhetsgrupper och OU) i er


katalog efter att skriptet har exekverats:
• Ledning
• Ekonomi
• Produktionsteknik
• Utveckling
• IT
• Försäljning
• Personalavdelning
3.1.5 ADMINISTRERING AV DOMÄN
Fem systemadminstratörer på företaget ska underhålla detta system, vilka har användarkonton
under OU ”IT-drift”. Dessa användare ska ha fullständiga administratörsrättigheter i domänen.
Dessutom ska Fanny Albertsson på Utvecklingsavdelningen ha administratörsrättigheter på
avdelningens OU.
En fördel med att domänens administratörer loggar in med sitt eget användarkonto (istället för
Administrator) vid administration av tjänster är att det genom loggfiler går att spåra vem som
gjort vad.

3.2 KLIENTER
På klienten ska både Windows XP och Windows 7 installeras och det ska gå att välja vilket av
dessa operativsystem man vill starta genom en meny vid uppstart av datorn. För att detta ska

5
fungera smärtfritt är det viktigt att ni installerar Windows XP först, för att sedan installera
Windows 7. Er hårddisk ska partitioneras i två ungefär lika stora delar där Windows XP placeras
på den första och Windows Vista på den andra. Under installationsprogrammet för båda
operativsystemen ska svenskt tangentbord samt rätt tidszon väljas.
3.2.1 GRUNDKONFIGURATION
Som administratorslösenord, använd Syp9393 för att underlätta för handledaren. På klienterna
kommer fasta IP-inställningar göra för att det förenklar i laborationsmiljön. I en riktig
produktionsmiljö skulle vanligtvis DHCP användas.
ƒ Windows XP
o Som IP-adress ska den elfte användbara adressen (.11) i ert subnät användas.
o Nätmask sätts till 255.255.255.0
o Som gateway används den första användbara IP-adressen i ert subnät
o Datornamn ska vara xpklient
ƒ Windows 7
o Som IP-adress ska den tolfte användbara adressen (.12) i ert subnät användas.
o Samma inställningar för nätmask och gateway som för XP-klienten
o Datornamn ska vara sjuklient
Båda operativsystemen ska aktiveras och UPPDATERAS efter installation. Notera att ni under
installationsprocessen för Windows 7 kan välja att låta aktivering ske automatiskt efter att
operativsystemet är installerat – detta är rekommenderat.
3.2.2 DOMÄNANSLUTNING
När domänkontrollanten och DNS-servern är konfigurerad skall klienterna anslutas till AD-
domänen. Verifiera att det går att logga in med olika användare och på båda klienterna (Windows
7 och XP).

3.3 TILLGÅNG TILL CENTRAL SKRIVARE


I våra labbsalar finns sammanlagt tre skrivare (se Error! Reference source not found.). Samtliga
ska installeras på servern, och olika skrivare görs synliga för olika användarkategorier.
Tabell 3-1. Skrivare i labbsalarna

Skrivare (modell) Sal Ansluts för IP-adress


HP LaserJet 4000TN E212 Administrativ personal 10.0.253.212
(ekonimi + ledning)
HP LaserJet 5M E214 Produktutveckling 10.0.253.214
HP LaserJet 4000TN E218 Samtlig personal 10.0.253.218

För varje given användarkategori ska endast den eller de skrivare anslutas som är tänkt för den
användarkategorin. Det ska inte vara möjligt att genom er server manuellt ansluta en skrivare ens
användarkategori inte har tillgång till.
Observera att det dock fortfarande är möjligt att manuellt installera skrivaren direkt på en klient;
endast åtkomst av skrivaren genom skrivardelningen på servern kan kontrolleras för klienterna.

6
3.4 FJÄRRADMINISTRATION
Server A och Server B ska kunna fjärradministreras med ”Remote Desktop” från vilken dator
som helst (i ditt labbnätverk). Konfigurera server A för att möjliggöra detta, men se till att endast
domänens systemadministratörer har denna möjlighet.

3.5 FILLAGRING
Server C (med Windows Server 2003 R2) ska användas som filserver. Ställ in IP-adressen på
denna maskin till den fjärde användbara IP-adressen i ert subnät, vilket innebär att IP-adressen
ska sluta på 4. Servern ska anslutas till domänen och datornamnet ska vara fileserver. Kontrollera
att maskinen har blivit korrekt ansluten till AD och registrerats i DNS-datan.
3.5.1 KATALAOGSTRUKTUR
Du behöver skapa en katolgstruktur på din filserver som är genomtänkt och flexibel. Den ska
innehålla både hemkataloger och delade kataloger. I din systemdokumentation ska det ingå en
kort förklaring till varför du valt att sätta strukturen så som du gjort.
3.5.2 HEMKATALOGER
Samtliga användare på huvudkontoret ska ha tillgång till hembibliotek. Dessa hembibliotek får
inte skapas manuellt, utan ska tilldelas under fliken Profile under Properties i ert AD. Samtliga
användare ska få sitt hembibliotek anslutet på enhet ”H” vid inloggning. Testa att korrekta
rättigheter är konfigurerade genom att logga in som en vanlig användare (d.v.s utan
administratörsrättiheter) och i explorer skriva in nätverkssökvägen till en annan användares
hembibliotek. Det ska inte vara möjligt att ens lista innehållet i denna katalog. Testa också att den
inloggade användaren har fullständiga rättigheter i sitt eget hembibliotek, som ska vara anslutet
på enhet H.
För att kunna skapa hembiblioteken automatiskt med korrekta rättigheter måste den/de delade
katalogen/erna konfigureras med korrekta rättigheter. Se länkar under Kapitel 4 Litteratur och
hjälpmedel. Ni behöver också sätta quota på hemkatalogerna samt hindra dem från att spara mp3-
filer, då företaget är bekymmrat över upprättshovsskyddat material (ni får gärna lägga till
ytterligare begränsningar för att skydda företaget – motivera i systemdokumentationen). Det
finns naturligtvis även legitima mp3-filer som de trots allt behöver kunna spara någonstans. Ni
kommer därför behöva skapa en delad katalog för dessa. Se vidare i nästa kapitel.
3.5.3 DELADE KATALOGER
Ett antal kataloger ska skapas och delas ut för de olika användarkategorierna. Alla enheter skall
anslutas automatiskt med loginskript. Endast de kataloger en användare (användarkategori) har
behörighet till ska anslutas. Begränsningar i rättigheter på delade kataloger ska så länge inget
annat anges sättas på filsystemsnivå, d.v.s under fliken security på egenskaper på katalogerna.
Under filen sharing sätts normalt sett inga begränsningar, fullständiga rättigheter för gruppen
Authenticated Users alternativt Everyone ska sättas här.
Ni behöver sätta upp delade kataloger för varje avdelning. Glöm inte att cheferna i
ledningsgruppen ska ha tillgång till den delade katalogen för sina anställda. Personalavdelningen
behöver dessutom en katalog som alla kan läsa men bara de själva ändra, skapa och ta bort – för
att kunna publicera blanketter för semesteransökan och likanande. De skulle dessutom behöva en
katalog för tidsrapporteringen. De vill att tidsrapporteringskatalogen ska fungera som så att de ser
allas rapporter, men de enskilt anställda ser bara sin egen. Personal ska kunna läsa och ändra i
alla, medans anställda bara ska kunna lägga till, läsa och ändra sina rapporter.
Det behövs också en eller flera kataloger för multimedia-filer som de anställda inte får spara i sina
hembibliotek. Bestäm hur ni ska organisera denna eller dessa kataloger både rättighets- och
katalogstrukturmässigt.

7
3.6 DOKUMENTERING & REDOVISNING
När du har slutfört samtliga uppgifter i del I behöver du göra en muntlig redovisning för din
handledare innan du fortsätter på del II. Förbered dig väl genom att tänka över hur du ska
presentera dina lösningar.
Kontrollera dessutom att du har dokumenterat nödvändiga bitar i din systemdokumentation.
Under del I av laborationen bör du ha börjat fylla i information i din systemdokumentationswiki.
De rubriker som du bör ha arbetet mest med är:
• Teknisk beskrivning av de servrar du satt upp i denna del
• Teknisk beskrivning av klienterna
• DNS-inställningar
• Nätverksinställningar
• ADs ou-struktur och grupper (påbörjad)
• Katalogstruktur på filserver
• Quotas och restriktioner på olika kataloger/typer av kataloger
• Rättigheter för kataloger/olika typer av kataloger

4 L I T T E R A T U R O C H H JÄ L P M E D E L

Uppgifterna i denna laboration kräver mycket självständig problemlösning. För att lösa dessa
laborationsuppgifter har ni till er hjälp kurslitteraturen (referensliteratur), föreläsningsmaterial
från kursen samt källor på Internet.
På kurshemsidan finns en samling länkar till litteratur:
http://www.his.se/student/kurshemsidor/datalogi/grundlaggande-
niva/da123g/laborationsuppgift/

8
5 B I L M Ä R K ET A B

Företaget som du arbetar för i denna laboration heter Bilmärke AB (det bilmärke du blivit
tilldelad) och har ungefär 500 anställda, varav 400 inom produktionen. Dess organsationsschema
visas nedan i figur 1.

Figur 1: Organisationsschema för Aktiebolaget AB

Företaget har sitt huvudkontor i en mellanstor stad i Västsverige. Det har också ett litet
lokalkontor i landets huvudstad. Lokalkontoret har enbart säljare och Utvecklingspersonal
representerade.
Företaget har behov av regelbunden backup av hem- och delade kataloger.

9
BILAGA B: D O K U M E NTA T I O N AV L A B O R A T I O N E N

Du ska dokumentera ditt arbete under laborationen i en wiki som du kommer åt på NSA-servern.
Surfa till http://wss.nsa.local när du är i laborationssalen och logga in med ditt användarnamn
och lösenordet: Syp9393. Du kommer inte åt wikin utifrån, men texten kan naturligtvis ha skrivits
innan. Kom ihåg att du gärna får länka till resurser du använt på Internet i din wiki.
Du får organisera din wiki fritt men det är viktigt att viss information finns med. Det finns därför
förslag på rubriker/ämnen som ska finnas med nedan samt en möjlig struktur för dessa ämnen. I
slutet av varje del av laborationen listas vilka rubriker/ämnen som bör ha fyllts på med
information under delens genomförande.
Systemdokumentation för Aktiebolaget AB
- Teknisk Servermiljö
o Server 1
Bör innehålla information om operativsystem, konfigurerade tjänster,
administratörslösenord (eller kanske bara ett tips), teknisk data (såsom CPU,
ram, hårddisk, nätverk, osv), ip-adress,…
o Server 2
o …
- Teknisk Klientmiljö
o Klientoperativ som används
o Programvara som installeras på klienterna och hur dessa ska installeras
o Begränsningar och restriktioner för klienterna/användarna
o IP-adresser
- AD
o Domäner och subdomäner
ƒ Struktur av OU:s under domänen
ƒ Struktur av grupperna
ƒ Hur skapar jag en subdomän
o Skapa användarnamn för användare
vilken strategi används för att skapa användarnamnen
o Import av användare från en fil
- Filserver
o Katalogstruktur
o Strategier för hemkataloger
automatisk generering, quota, rättigheter, osv…
o Strategier för delade kataloger
rättigheter, quota osv
- Backup
o Strategier för Backup
ƒ System
AD, DNS, nätverksinställningar, MS SQL, osv…
ƒ Hemkataloger
ƒ Delade kataloger
o Återställning av enskild användares fil från backup
o Återställning av AD från backup
o Återställninga av …
- Säkerhet
o Säkerhetspolicies på nätverket…
- Monitorering/Loggning
- Vanliga systemadministrativa rutiner
o Nyanställning
uppläggning av nytt konto, inköp av datorutrustning, introduktion till it-
systemet
o Anställd slutar
o Hantering av Gästkonton