You are on page 1of 742

`y[ô$dpN® - õhe„rinL$

-Np¡õhpdu îuíepdd_p¡lfÆ
âL$piL$ :-
îu Np¡Ly$g¡i `y[ô$ rhÛp^pd
îu`y[ô$ `fpN âL$pi_ d„X$g,
Np¡õhpdu `y{ jp¡Ñd
NyS>fps

NyS>fpsu A_yhpv$ L$sp® :-


Np¡.hp. dpL®$ÞX$cpB hu. ^p¡mqL$ep

âL$pi_ hj® :- f018


âs :- 2000
r_:iyëL$ rhsfZp\£
`p¡õV$¡S> AgN\u

âpqá dpV$¡ :
(kde : b`p¡f¡ 12-00 \u 3-30)
dp¡. 99135 30925
dp¡. 99781 15325

dyÖL$ : d¡V²$p¡ râÞV$k®,


kyfs
ApÞsfcS>_ Üpfp c[L$sdpN®dp„ qõ\f \hp dpV$¡ A¡L$ dpÓ D`pe flu Åe
R>¡. s¡_¡ `y[ô$cqL$sk„âv$pedp„ L$\p`n L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡.
v$¥hu `y[ô$Æhp¡ dpV$¡ L$\p`ndp„ qõ\fsp âpàs L$fhp ipõÓ AÂee_
s¡dS> õhdpN}e N°„\ AÂee__u r_sp„s AphíeL$sp fl¡ R>¡. `y[ô$cqL$s
k„âv$pe A„sN®s Æh_-ag-gpc dpV$¡ ipõÓ kdS> A¡V$g¡ L$¡ Ap¢L$pf-
NpeÓu-k`qfL$f h¡v$-b°ûk|Ó_¡ NuspÆ-cpNhs_p kpfê$` s¡_p
ârs`pÛ-âd¡e-ê$` `y{jp¡Ñd îuL©$óZ R>¡, s¡ õ`ô$ \pe. Ðepfbpv$ õhdpN}e
N°„\ AÂee_ S>¡d L$¡ h¡v$-b°ûk|Ó-NuspÆ-cpNhs_p sÐhv$p¡l_ ê$`¡
Qsy:ígp¡L$u cpNhs, h¡v$õsyrs, îyrsNusp A_¡ iyÙpÜ¥s- kpL$pf- b°ûhpv$
`y[ô$dpN®_p dy¿e rkÙpÞsp¡ ¾$di: Å¡sp s¡ A_¡ L©$óZ k¡hp_u AphíeL$sp_u
kdS> rhi¡j õ`ô$- ×Y \pe. jp¡X$i N°„\\u s¡ rhi¡j õ`ô$- `yô$ \pe. dpN®
v$i®_ kygc \pe A_¡ buÅ AÞe N°„\p¡ `Z D`ep¡Nu \pe.
`°õsys `yõsL$ L$¡ S>¡ jp¡X$i N°„\_¡ `pep\u kdS>hp Ars kfm i¥gudp„
`fd Apv$fZue îuíepd d_p¡lfÆ_p ""`y[ô$ rh^p_d¹'' `yõsL$ `f_p
AÂee_ hN®dp„ Qpgsp âhQ_p¡_y„ `yõsL$ ê$`p„sf R>¡. hs®dp_ k„âv$pe_u
`qfqõ\rs Å¡sp Ap^yr_L$ `y[ô$Æhp¡_¡ `p¡sp_p dpN®, õhL$s®ìe, k„âv$pe_p
kÐe õhê$`_¡ ÅZhp îudv$¹ cNhv$¹Nusp_u NfS> kpf¡ s¡ fus¡ Ars D`ep¡Nu
\i¡. Ap `yõsL$_y„ k„L$g_ L$sp®Ap¡_¡ dpfp ùv$e `|h®L$_p Arc_„v$_ `pW$hy„ Ry„>
A_¡ s¡d_p¡ Ap âeÐ_ îudlpâcyÆ_u L©$`pbg\u kamsp âpàs L$fi¡ A¡ S>
âcy_p QfZp¡dp„ Aæe\®_p.
hs®dp_ kdedp„ k„âv$pedp„ L$\p`n dpV$¡ AÐe„s AphíeL$ ipõÓ
AÂee_ s¡dS> õhdpN}e N°„\ AÂee_ A_¡ s¡ dpV$¡ k„âv$pedp„ rhÛdp_
hëgc h„iÅ¡ ep¡Áe `qfîd gB A_yepeu hN®_¡ qv$ipr_v$£i L$f¡ s¡_u spsu
S>ê$qfeps R>¡. îudlpâcyÆ L©$óZ k¡hp `l¡gp Apop L$f¡ R>¡, ""ipõÓd¹
AhNÐe.........'' Ap Apop_y„ `pg_ L$fhp A_yepeu hN® Æopky b_¡ Ðepf¡
s¡_u Æopkp_¡ ep¡Áe rv$ip Ap`hp k„âv$pe_p D`v$¡iL$ hN®_y„ DÑfv$preÐh R>¡.
s¡ dpV$¡ c|sg `f hëgch„i rhÛdp_ R>¡. s¡d_y„ âdpZ îuNp¡`u_p\Æ
Ap`_p kp^_v$ur`L$p N°„\dp„ Ap`u füp R>¡. ""dplpÐçe op`_pe¥h îhZ„
NyZL$d®Zpd¹, ipõÓpZpd¹ D`ep¡Np¡@Ó sÓpL$p„np Nyfp¡c®h¡s¹'' Apd
ipõÓ_u D`ep¡rNsp_y„ A_¡ h„iS> sfuL$¡ õhL$s®ìe_y„ `pg_ L$fhp
îuApQpe®QfZ_u L©$`p\u `|S>e v$pv$pcpB_p k„L$ë`\u k„âv$pe_¡ kdS>hp
A_¡ kdÅhhp õhdpN}e N°„\p¡_p A^ee_ kp\¡ ipõÓ AÂee__p d_p¡f\
õhê$`¡ Adpfp r_hpk õ\p_¡ ""îuNp¡Ly$g¡i `y[ô$ rhÛp^pd'' rhÛp`uW$_u
iê$Aps L$fhpdp„ Aphu R>¡.
Ap rhÛp k„Ly$g_u rhi¡jsp A¡ R>¡ L$¡ k„âv$pe_u k¡hp L$fhp_p Dv$¡íe\u
A¡L$`Z {$r`ep_y„ v$p_ õhuL$pep® rh_p A_¡ A_yepeuhN® A¡L$`Z ê$r`ep_p
MQ® rh_p kh® vy$fpN°l\u v|$f \B ipõÓ AÂee_ kp\¡ kp\¡ õhdpNu®e N°„\
AÂee_ L$fu füp R>¡. Ap rhÛp^pd_u A„v$f ipõÓ AÂee_ A„sN®s :-
îudv$¹ cNhv$¹Nusp, k„õL©$s cpjp, k„õL©$s k„cpjZ, ìepL$fZ, Þepe,
^d®ipõÓ, `yfpZ, h¡v$pÞs, rddp„kp, kprlÐe ep¡N, kp„¿e, Brslpk hN¡f¡_y„
AÂee_ Adpfp Üpfp L$fphhpdp„ Aph¡ R>¡. D`fp„s sdpd õhdpN}e N°„\p¡_y„
AÂee_ `Z Mê$ S>, kp\¡ kp\¡ `v$rhL$p (qX$àgp¡dp) L$p¡k® S>¡hp L$¡
hpsp®kprlÐe, v$epfpdcpB kprlÐe, îuhëgcp¿ep_, k¡hpâZprgL$p hN¡f¡.
`°dpZ `Ó (kqV®$raL$¡V$) L$p¡k® :- ifZpNrs, rkÙpÞs hQ_phgu, k¡hp-
kd`®Z, L$\p kp^_p. kp\¡ kp\¡ Ap`Zu k„õL©$rs_p k„fnZ l¡sy îudv$¹
cNhv$¹Nusp, îudv$¹ cpNhs hN¡f¡ N°„\p¡ `f\u s¥epf L$f¡gp L$p¡k® :- ifuf
kp¡óW$h s\p õhpõÕe, ìeqL$sÐh rhL$pk, bpg k„õL$pf, eyhp rhL$pk, k„Nus,
`qfhpf ìehõ\p`_.
D`fp¡L$s sdpd N°„\p¡_y„ AÂee_ A_yepeuhN® s¡d_u A_yL|$msp
âdpZ¡ D`[õ\rs r_Ðe, kpàsprlL$, `prnL$, dprkL$, qÓdprkL$, A^®hprj®L$
hprj®L$ flu_¡ Aæepk L$fu iL$¡ R>¡. Ap AÂee__u A„v$f hNf `funpA¡
âpQu_ F$rj `f„`fp_u `Ùrs Üpfp AÂee_ \L$u k„âv$pe_¡ kdÆ kp„`°v$preL$
kp^_p âZpgu k¡hp A_¡ L$\p \L$u b°û_p Ap_„v$_y„ Apõhpv$_ L$fu iL$uA¡
A¡ S> âcy QfZp¡dp„ Aæe\®_p kl....
chv$ue
h°S>¡ÞÖLy$dpf (frhbphp)
S|>_pN$Y
pp îuL©óZpe _d: pp
pp îudv$pQpe®QfZL$dg¡æep¡ _d: pp

c|rdL$p :-
`fb°û `fdpÐdp S>¡ Æhp¡_y„ `p¡sp_u k¡hp A\p®s¹ õhê$`p_Þv$ L$¡
cS>_p_„v$_p v$p_ dpV$¡ hfZ L$f¡ R>¡ s¡ Æhp¡ `y[ô$buS> kç`Þ_ lp¡e R>¡.
Aphp Æhp¡ c|sg `f Aph¡ R>¡ Ðepf¡ `fdpÐdp sfa ApL$qj®s fl¡sp lp¡e R>¡.
kÐk„N A\hp cNhÐL©$`p_p bm¡ s¡d_u A„v$f `fdpÐdp îuL©$óZ `°Ðe¡ {rQ
ÅN©s \pe R>¡. Ahu {rQ_p L$pfZ¡ `fdpÐdp_¡ d¡mhu Ap`_pfp ApQpe®_y„
ifZ õhuL$pf¡ R>¡ A_¡ ApQpe® âhrs®s k„âv$pedp„ âh¡i d¡mhu `p¡sp_u
kp^_p L$fhp_p¡ byqÙ\u r_íQe L$f¡ R>¡. Ðepf\u S> c|sg D`f cNhp_¹_u
sfa ifZpNrs A\hp cqL$sdpN® D`f Qpghp_u s¡d_u kaf iê$ \pe R>¡.
cL$s D`f cNhp__u `y[ô$ hfk¡ R>¡ s¡ cL$s_p ùv$edp„ cqL$scph_p ê$`dp„
âL$V$ \B cL$s\u cqL$s_p ê$`¡ cNhp_ sfa Nrs L$f¡ R>¡ A_¡ A„s¡ c|sg
D`f khp®Ðdcph_p ê$`dp„ khp£ÃQ õ\p_ âpàs L$f¡ R>¡. `y[ô$Æh_u Ap
buS>cph_p\u gB khp®Ðdcph ky^u_u kafdp„ ApQpe®_p D`v$¡i-
rkÙpÞsp¡ S>Áep-S>ÁepA¡ dpN®v$i®L$ qv$ip k|QL$ sfuL$¡ Ars d|ëehp_ lp¡e
R>¡. S>¡_p hu_p `y[ô$Æh fõspdp„ c|gp¡ `X$u iL$¡, AÞeÓ Nrs L$fu iL$¡ A_¡
`p¡sp_u d„Æg `fdpÐdpdp„ kh®\p r_{Ù \hp ê$`-Agp¥qL$L$ kpdÕe® A_¡
khp®Ðdcph\u h„rQs flu Åe A_¡ `y_: klk° `qfhÐkf_p QLL$fdp„ `X$u
cNhp_\u _ÆL$ Aphu_¡ `Z v|$f_p¡ v|$f S> fl¡ s¡hu qõ\rs r_dp®Z \B iL¡.
Ap\u k„âv$pe_p âhs®L$ ApQpe® Ny{dp„ îÙp-rhíhpk A_¡ r_óW$p
`y[ô$k„âv$pedp„ AÐe„s AphíeL$ R>¡.
k„âv$pe âhs®L$ ApQpe®dp„ ×Y îÙp lp¡e sp¡ S> s¡d_p D`v$¡idp„ îÙp
DÐ`Þ_ \B iL$¡. s¡_p dpV$¡ îukhp£Ñdõsp¡Ódp„ hZ®h¡g ApQpe®_pdp¡_p
A\®_p¡ rhQpf AphíeL$ lp¡e R>¡. ApQpe®QfZdp„ îÙp lp¡hu AphíeL R>¡,
s¡V$gu S> îÙprsf¡L$hi A\hp sp¡ cNhv$¹rhdyMsp_p õhcph_p L$pfZ¡
ApQpe®_¡ îuL©$óZ\u Ar^L$ dp_u îuL©$óZ-ifZpNrs A_¡ îuL©$óZ-k¡hp\u
rhdyM \B L$¡hm îuApQpe®ifZ A_¡ ApQpe®-k¡hp_p `pM„X$`|Z® âL$pf\u
bQhy„ `Z AphíeL$ lp¡e R>¡. îudÐâcyQfZ khp£Ñdõsp¡Ó_p¡ rhr_ep¡N
`Z îuL©$óZ-cqL$sdp„ Aphsp ârsb„^_p rh_pidp„ S> bsph¡ R>¡. `pW$_y„
ag îuL©$óZ-A^fpd©spõhpv$ v$ip®h¡ R>¡. As: îuApQpe®QfZ_y„ õhê$` L$¡ S>¡
v$¥hu Æhp¡_¡ îuL©$óZcqL$s_p dpN®dp„ AN°¡kf L$fhp c|sg `f âL$V$ \ey„ R>¡.
ApQpe® hQ_p¡dp„ S>¡_¡ ×Y rhíhpk lp¡e s¡ îuL©$óZ-k¡hpL$\p A\hp îuL©$óZ
ifZpNrs\u L$qv$ v|$f flu S> _ iL$¡. L$pfZ L$¡ îuApQpe®QfZ_p nrZL$
kpr_Âe\u îuL©$óZ-dyM-v$i®__u L$pd_p Arssuh° b_u Åe R>¡. îuhëgc$
cqL$sdpN®dp„ Aop_Þ^L$pf_p r_hpfL$ Ap` Agp¥qL$L$ AqÁ_ê$` A_¡
hõsys: îuL©$óZ_y„ S> ApQpe®ê$`¡Z âpL$V$e R>¡, s¡hp õhê$`_y„ AhNpl_
îuhëgcpô$L$ õsp¡Ó Üpfp A_¡ îuApQpe®QfZdp„ rbfpS>sp jX$¹NyZp¡ S>¡d L$¡
îucpNhs sÒhosp A¥íhe®, cNhÐk¡hpdp„ ârsbÞ^L$hpv$p¡_y„ r_fpL$fZ L$fu
îuL©$óZk¡hp_y„ â¡fL$ lp¡hy„ hue®, `p[ÎX$Ðe, h¡v$pqv$ipõÓ `pf„Nssp ipõÓp_yL|$m
ApQfZ, h¥óZhdpN}esp A_¡ îuh°S>`rsdp„ A_Þe frsdp_¹ lp¡hy„ A¡ S -
Ap`îu_p¡ Mfp¡ ei, `°dpZ Qsyô$e_u A¡L$hpL$esp L$fu õhrkÙpÞs_p
D`v$¡iL$ lp¡hy„ A_¡ õhe„ îuL©$óZk¡hp `fpeZ lp¡hy„, s¡dS> cNhÐk¡hp¡rQs
r_{`r^õ_¡l_p¡ Dv$¹bp¡^L$ lp¡hy„ Ap`îu_u îu R>¡, cL$sp¡_¡ L$rgcurs\u dyL$s
L$fu îuL©$óZ-k¡hp_p âhs®L$ lp¡hy„ op_ s¡dS> b^p `y[ô$dpN}ep¡_¡ kL$g
L$rgL$pg v$p¡j\u dyL$s L$fhp rkhpe_p AÞe b^p rhjep¡dp„ rhfL$s lp¡hy„
Ap`îu_p¡ h¥fpÁe NyZ. s¡dS> îuL©$óZ k¡hpL$\pdp„ kv$p `fpeZ fl¡hy„
Ap`îu_y„ ^rd® õhê$`_y„ rQs„_ õayfÐL©$óZâ¡dpd©s õsp¡Ó Üpfp L$fhy„ Å¡BA¡.
Ap fus¡ ApQpe®îu_p D`v$¡ip¡ kpnps¹ cNhv$¹dyM\u S> L$l¡hpe¡gu
cNhv$¹-Apop R>¡. A¡hp¡ rhíhpk ×Y \pe Ðepf¡ S> `y[ô$cqL$s A\hp
â`rÑdpN®dp„ r_rh®Â_ Nrs iL$e R>¡. S>¡hp îuApQpe®QfZ R>¡, s¡hp S>
Ap`îu_p bÞ_¡ ApÐdÅ¡ îuNp¡`u_p\ âcyQfZ A_¡ îuâcyQfZ
Nykp„BÆ `Z îuL©$óZ_p A_Þe cL$s_p ùv$e ê$` A_¡ r`s©âhrs®s `\_p
âQpf dpV¡ kyrhQpfL$p¡ R>¡, s¡d kdÆ Ap ÓZ¡e ApQpep£_p hQ_p¡ îyrs-
âdpZ syëe R>¡ A_¡ Ðepf `R>u_p ApQpe® h„iÅ¡ V$uL$pL$pfp¡ õd©rs-âdpZ
syëe, hpsp®, âk„Np¡, hQ_pd©sp¡ Apqv$ kprlÐe kv$pQpf-âdpZ syëe R>¡ A_¡
D`fp¡L$s ÓZ âdpZp¡\u Arh{Ù õh{rQ âdpZ¡ ApQfZ L$fhp_p¡ rhh¡L$
v$f¡L$ `y[ô$ k„âv$pe_p A_yepeuA¡ fpMhp¡ Å¡BA¡.
îudlpâcydp„ r_óW$php_¹ h¥óZh `y[ô$k„âv$pedp„ kp^_p L$fhp_u
iê$Aps, îuL©$óZ-k¡hpdp„ `fpeZ, v„$c Apqv$ vy$Ny®Zp¡\u frls A_¡
îucpNhs-sÒho Ny{ Üpfp v$urns \B L$f¡ R>¡. `y[ô$k„âv$pe_p `pep_p Qpf
õs„cê$` rkÙpÞsp¡ (1) ifZpNrs (f) kd`®Z (3) k¡hp (4) cqL$s_u
kdS> `y[ô$`\ `f Qpg_pf A_yepeu dpV$¡ AÐe„s AphíeL$ lp¡e R>¡ kp\p¡kp\
îuApQpe®QfZ_p„ rkÙpÞs-rh{Ù ApQfZ_p¡ ÐepN `Z A¡V$gp¡ S>
AphíL$e R>¡.
`y[ô$dpN®dp„ âh¡i¡g ìeqL$s_y„ d_ ^d®, A\®, L$pd, dp¡n_u rkqÙdp„
S> gpN¡gy„ fl¡ sp¡ `y[ô$ cqL$s L$¡ â`qÑ_u kp^_p ìehqõ\s _ \B iL$¡. ^d®,
A\®, L$pd_u rkqÙ dpV$¡ `y[ô$ rkÙpÞs _\u. s¡dS> `y[ô$dpN}e cqL$s `Z
dp¡n-`y{jp\® A„sN®s Aphsu bpbs _\u Apd `y{jp\® rhjeL$ âï_p¡_y„
r_fpL$fZ ApQpe®QfZ_p bpgbp¡^\u L$fu, rhh¡L$, ^¥e® krls ky×Y Apîe
sfa epÓp ApNm h^pf¡ R>¡. b^y S> cNhp__u BÃR>p_ykpf \pe R>¡ s¡hp¡
rhh¡L$, âp\®_p ÐepN, Arcdp_ ÐepN, lW$ÐepN A_¡ A_pN°l Ap Qpf
D`pep¡_y„ ApQfZ L$fhp\u rkÙ \pe R>¡. Æh_dp„ Aphsp vy$Mp¡\u rhQrgs
\B S>hpdp„ Aph¡ sp¡ k¡hpdp„ ârsb„^ DÐ`Þ_ \pe A_¡ vy$:Mp¡_¡ kl_
L$fhp_p¡ NyZ _ lp¡e sp¡ cNhv$¹-Apîe `Z ×$Y _ \pe. sv$\® Æh_dp„
Aphsp Apr^cp¥rsL$, ApÂepqÐdL$ A_¡ Apr^v$¥rhL$ vy$:Mp¡_¡ kl_ L$fhp s¡
^¥e® A_¡ s¡_u rkqÙ `Z ârsL$pf Å¡ klS> âpàs lp¡e sp¡ vy$:Mu \hp_p¡
ApN°l ÐepN, gp¥qL$L$ kNp-k„b„^uAp¡_p sfa\u \sp vy$:Mp¡_¡ kl_ L$fhp,
BqÞÖep¡_p rhjep¡_¡ d_ A_¡ hpZu_p rhje _ b_phhp ê$` ÐepN A_¡
AkpdÕe®_u cph_p_p ¾$rdL$ D`pe AS>dphu ^¥e® ^pfZ L$fhp\u cNhv¹$-
Apîe ×$Y \pe R>¡. cNhv$¹ Apîe_y„ õhê$` S> Ap gp¡L$ s\p `fgp¡L$ k„b„^u
kh® bpbsp¡ s¡dS> kh® `qfqõ\rsAp¡dp„ A¡L$ lqf_y„ S> ifZ N°lZ L$fhy„ s¡
S> R>¡.
v$f¡L$ Ahõ\pdp„ cNhv$¹ Apîe fl¡hp¡ `Z AÐepf¡ vy$g®c S>¡hy„ S>
gpN¡ R>¡ Ðepf¡ kh® AiLespAp¡dp„ `Z A¡L$ lqf_y„ ifZ N°lZ L$fhp\u b^y„
S> rkÙ \pe R>¡. cNhv$¹-Apîe ×$Y L$fhp dpV$¡ `Z kh® â\d Aô$pnf
""îuL©$óZ: ifZ„ dd''_¡ hpQp\u bp¡ghy„ A_¡ d_\u ly„ cNhp__u ifZdp„
R>y„ s¡_u cph_p L$fhu. îuL©$óZ rkhpe AÞe rhc|rsAp¡_y„ cS>_, âp\®_p,
âkpv$ N°lZ A_¡ kpd¡ Qpgu v$i®_p\® S>hp ê$` AÞepîe_p¡ ÐepN, âcydp„
×$Y rhíhpk A_¡ âpàs \e¡g kyM-vy$:Mp¡_p¡ ddsp-frls cp¡N_p ê$`dp„
ifZpNrs_y„ õhê$` âpàs \pe R>¡¡.
rhh¡L$-^¥e® A_¡ Apîe_p¡ `fõ`f k„b„^ kdÅhsp âõsys `yõsL$dp„
`|.îuíepd d_p¡lfÆ v$pv$pcpBA¡ dprd®L$ fus¡ kdÅìey„ R>¡ L$¡ ""rhh¡L$ ^¥e®
c¼Ðepqv$ frls_p¡ `Z îuL©$óZ Apîe b_¡ R>¡ s¡_p¡ dsgb A¡d _ kdS>hp¡
L$¡ îuL©$óZ-Aprîs ìeqL$sA¡ rhh¡L$-^¥e®-cqL$s Apqv$\u frls fl¡hy„.''
L$rgL$pgdp„ ^d®_p kp^_p¡ S> r_óam lp¡hp\u Æh_p¡ DÙpf ^d®\u
\B iL$sp¡ _\u Ðep„ ^rd®_p¡ Apîe S> agkp^L$ lp¡e R>¡ A_¡ op_dpN®,
L$d®dpN®, cqL$sdpN® s\p â`rÑdpN®_u ×[óV$\u îuL©$óZ S> ApîeZue lp¡e
R>¡. s¡ v$f¡L$ `y[ô$ `r\L$¡ `p¡sp_p ùv$edp„ L$p¡sfu fpMhu AphíeL$ R>¡.
Ap fus¡ rhh¡L$-^¥e® krls A\hp L$¡hm Aprîs \ep `R>u
îuApQpe®QfZ_p N°„\p¡ s¡dS> îudv$¹ cpNhs, îudv$¹ cNhv$¹Nusp Apqv$
ipõÓp¡_p îhZ L$us®_-õdfZ L$fhp\u îuL©$óZ_p dplpÐçe_y„ op_ \pe R>¡.
Ap dplpÐçe-op__p L$pfZ¡ îuL©$óZ-k¡hp\® S> `y[ô$Æhp¡ âL$V$ \ep R>¡ A_¡
îuL©©$óZ k¡hp S> `fd L$s®ìe s¡dS> îuL©$óZ k¡hpdp„ S> `y[ô$Æh__u kp\®L$sp
R>¡, s¡hy„ kdÅsp `y[óV$`\_p¡ kp^L$ b°ûk„b„^ v$unp N°lZ L$fu îuL©$óZ
k¡hp\® kdr`®s \B îuL©$óZ_u k¡hp `p¡sp_p Ofdp„ `p¡sp_p s_ A_¡ ^_\u L$f¡
R>¡. kd`®Z_y„ bpü õhê$`-rkÙpÞs flõe\u kdÅe R>¡.
cNhÐk¡hp L$fsp DÜ¡N-Apqv$ v$p¡jp¡ DÐ`Þ_ \pe sp¡ k¡hp_y„ r¾$ephs¹
õhê$` _c¡ `Z Ap„sf õhê$`-rQÑ\u L©$óZ-âhZspdp„ rhn¡` Dcp¡ \pe R>¡
s¡\u _hfÐ_ - A„s:L$fZâbp¡^ N°Þ\p¡_p D`v$¡ip¡\u rQÑ_u h©qÑ r_rh®Â_
cNhÐâhZ b_hp sfa ApNm h^¡ R>¡.
`y[ô$dpN}e kp^L$ ifZpNrs kd`®Z A_¡ k¡hp_p `\ `f epÓp L$f¡
R>¡ `Z S>ep„ ky^u b^p_y„ `qfZpd cqL$s cph_p DÑfp¡Ñf rhL$pkdp„ _ Aph¡
sp¡ N„sìe ""dp_ku kp `fpdsp'' ep Agp¥qL$L$ kpdÕe® L$¡ khp®Ðdcph_p
ê$`dp„ âpàs \sy„ _\u.
cqL$sdpN® `Z ÓZ âL$pf_p¡ L$l¡hpe¡g R>¡. (1) cNhÐõhê$`_y„
bpü cS>_ (f) cNhÐõhê$`_y„ Ap„sfcS>_ A_¡ (3) _pd cS>_.
s_yrhÑÅ k¡hp\u cNhÐõhê$`_y„ bpü cS>_ sp¡ \pe R>¡, `Z A_p¡kfdp„
Å¡ cNhv$¹-gugp L$¡ NyZp¡_y„ Np_ _ L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ Ap„sf cS>_ \B iL$sy„
_\u. cNhÐL$\p L$p¡_u `pk¡\u îhZ L$fhu s¡_p rhh¡L$ dpV$¡ S>gc¡v$ A_¡
Ap`Zu L$\pdp„ L$p¡_¡ îp¡sp sfuL$¡ kpd¡g L$fhp s¡_p dpV$¡ `ÊQ`Ûpr_ N°Þ\_p
D`v$¡i A_ykpf hs®_ L$fhp\u L$\pdp„ fkpcpk- vy$:k„N hN¡f¡ v$p¡jp¡\u bQu
iL$pe.
S>¡d_¡ cNhÐk¡hp_p¡ AhL$pi âpàs _\u `Z Å¡ L$\pcqL$s L$fu
iL$pe sp¡ `Z cqL$scph â¡d-ApkqL$s-ìek__p ¾$rdL$ kp¡`p_p¡ `f Q$Yu
A„s¡ khp®Ðdcph_p ê$`dp„ args \B iL$¡, S>¡_y„ hZ®_ -cqL$shr^®_u\u
ÅZu iL$pe R>¡. L$\p-cqL$s_u kp^_pdp„ Å¡X$pe¡g cL$s ìek_phõ\p âpàs
L$f¡ `R>u rhflp_ycph\® N©lÐepN L$fu iL$¡ R>¡ s¡ rkhpe L$p¡B`Z Ahõ\pdp„ L$¡
L$p¡B`Z L$pfZkf k„Þepk N°lZ L$fhp¡ _ Å¡BA¡. Å¡ k¡hp_u A_yL$|msp lp¡e
A_¡ Ofdp„ s_yrhÑÅ k¡hp _csu lp¡e sp¡ L$epf¡e k„Þepk_p¡ âñ S>
D`qõ\s \sp¡ _\u. Ap D`v$¡i k„Þepk r_Z®e_p Aæepk\u ÅZu iL$pe
A_¡ L$rgL$pgdp„ c[¼sbuS>_u ×$Ysp hNf L$fhpdp„ Aphsp¡ k„Þepk L$¡hm
`pM„X$u`Ï S> âpàs L$fphu `rss b_ph¡ R>¡.
A„sdp„ k¡hp A_¡ L$\p L$¡ L$¡hm NyZNp__u kp^_pdp„ DÑfp¡sf
ApNm h^sp `y[ô$cL$s cNhv$¹-ApkqL$s_¡ L$pfZ¡ â`„Q_¡ rhõd©s L$fu v$e¡
A¡ Ap gp¡L$_u cqL$s_u khp£ÃQ Ahõ\p L$¡ S>¡_p\u _\u dp¡V$p¡ L$p¡B d„Ó, _\u
L$p¡B dp¡Vy„$ õsp¡Ó, _\u dp¡V$u L$p¡B rhÛp L$¡ _\u s¡_p\u dp¡Vy$„ L$p¡B su\®. cqL$s Å¡
r_fp¡^phõ\p`Þ_ b_¡ Ap_p\u dp¡V$u L$p¡B D`gqå^ c|sg D`f cL$s dpV$¡
lp¡B iL$su _\u. Ap b^p S> jp¡X$iN°Þ\p¡_y„ spÐ`e® Æh_y„ cNhÐk¡hpdp„
Å¡X$hp_y„ R>¡. cNhÐk¡hp S> `y[ô$Æh_p c|sg D`f_p AqõsÐh_y„ âep¡S>_
R>¡. As: k¡hp\u ag_u A`¡np _\u `Z b^u S> agp_y„c|rs cNhÐk¡hpdp„
S> \pe R>¡. d_-hQ_ L$d®\u cNhÐkdr`®s b_u S>hy„ A_¡ cL$s_p b^p
rhjep¡dp„ `Z krÃQv$p_Þv$pÐdL$sp âL$V$u S>hu A¡ S> Agp¥qL$L$ kpdÕe® Ap
k¡hpdp„ dmsy„ ag R>¡ A_¡ v$¡lpÞsf¡ kpeyS>eL$¡ k¡hp`ep¡Nu v$¡l h¥Ly„$W$pqv$ gp¡L$dp„
Ar^L$pf ê$` S> R>¡.
Ap âL$pf_u agp_yc|rs sp¡ DÜ¡N-cp¡N-ârsb„^\u frls
cNhÐk¡hp\u S> \pe R>¡. sv$\® Ap bp^Lp¡_y„ `Z op_ AphíeL$ lp¡e R>¡. Ap
fus¡, jp¡X$iN°Þ\p¡A¡ îuApQpe®QfZ_y„ hp“de õhê$` S> R>¡. Ap\u S>
îuÜpfL$¡iÆ `Z Apop L$f¡ R>¡ - ""Ahspfv$ipepÞsy DÙ©su ê$`v$i®_pv¹ Cl
_pdpÐd¼¥f¹ N°Þ\¥: õhv$pkp_p„ kv$p¡Ù©rs: sõdps¹ kh®âeÐ_¡_ v$¡h¥: L$s®ìed¡h
rl, k¡h_„ îuh°S>¡iõe sv$¹N°Þ\p_p„ Q `pW$_d¹'' A\p®s¹ Ahspf v$ipdp„
`p¡sp_p õhê$`\u `y[ô$Æhp¡_p¡ DÙpf \pe R>¡. Ap _pdpÐdL$ N°Þ\p¡\u
îuApQpe®Æ `p¡sp_p r_S>v$pkp¡_p¡ DÙpf L$f¡ R>¡. s¡\u v$¥huÆhp¡A¡ kh®âeÐ_
`|h®L$ îuh°År^`_y„ k¡h_ A_¡ Ap N°Þ\p¡_p¡ `pW$ S> L$s®ìe R>¡.
îuApQpe®QfZ_u hpZu vy$bp£^ R>¡, s¡ Ap`îu_u L©$`p\u S> kybp¡^
\pe R>¡. îuhëgch„iS> b^p S ApQpep£_y„ L$s®ìe v$¥huÆhp¡_¡
îuApQpe®QfZ_p N°Þ\p¡_p¡ bp¡^ Ap`hp¡ A¡ S> R>¡. `f„sy ApS>_u k„âv$pe_u
`qfqõ\rsdp„ îuApQpe®QfZ_u hpZu\u b^¡ S> rh`fus ApQfZ R>hpB
Ney„ R>¡. klk° `qfhÐkf_u kaf A_¡ îu`y[ô$ `y{jp¡Ñd\u AÐe„s r_L$V$
Aphu_¡ `Z Å¡ îuApQpe®QfZ_u hpZu_p¡ Mfp¡ dd® _ kdÅe sp¡ `pR>p
v|$f_¡ v|$f S> fl¡hpe R>¡. v$¥huÆhp¡_y„ c|sg `f AqõsÐh ìe\® _ Åe s¡ dpV$¡
îuApQpe®QfZ_p N°Þ\p¡_y„ cgucp„rs AÂee_ AphíeL$ S> _l], Ar_hpe®
S> R>¡. âõsys `yõsL$ `|S>e îuíepd d_p¡lfÆ v$pv$p Üpfp AÂep`_ L$fph¡g
N°„Þ\p¡_p¡ NyS>fpsu A_yhpv$ R>¡, S>¡ v$f¡L$ `y[ô$-`r\L$p¡ A_¡ Mfp¡ `y[ô$
rkÙpÞs_¡ Æhhp_u r_›$p fpM_pfp rS>opky h¥óZhp¡ dpV$¡ õhe„-rinL$_u
NfS> kpfk¡. ^d® r`s©QfZ, `fd Apv$fZue `|. íepdyv$pv$p_p¡ `qfQe
Ap`hp_u AphíeL$sp S> _\u. Ap`îu `pk¡ N°Þ\ AÂee_ L$fhy„ A¡
Æh__p¡ Ad|ëe ëlphp¡ R>¡ S>¡ v$f¡L$_¡ âpàs \B iL$sp¡ _\u. sp¡ Ap `yõsL$_p
dpÂed\u Ap`îu_p S> kpr_Âedp„ N°Þ\ AÂee_ L$fsp lp¡BA¡ A¡hu
Ay_c|rs \ep rh_p fl¡su _\u. Ap`îu k×i dlp_ycph_p dyM\u r_L$msp
ApQpe® hQ_p¡_p¡ dd® kcf A¡L$ rbÞvy$ `Z `y[ô$ buS>cph_yy„ H^Z cf¡gp
Æh dpV$¡ A¡L$ AqÁ__u rQ_Npfu_y„ L$pd L$fi¡ A_¡ cNhp_ `fdpÐdp
îuL©$óZ_p â¡ddp„ Ap¡sâp¡s b_phu Of_p îuW$pL$p¡fÆdp„ kpnps¹ `|Z®b°û
`|Z® `y{jp¡Ñd îuNp¡h^®_^f eip¡v$p¡Ðk„Ngprgs_p¡ S> A_ych \i¡. `p¡sp_p
dp\¡ rbfpS>sp âcy_u k¡hp S> `p¡sp_p AqõsÐh_y„ Mfy$ âep¡S>_ gpNi¡
A¡dp„ L$p¡B k„iephL$pi _\u S !
Ap `yõsL$_y„ g¡M_-A_yhpv$ L$f_pfp b^p S> h¥óZhp¡A¡ `y[ô$dpN®_u
OZu dp¡V$u k¡hp L$fu R>¡. s¡ bv$g M|b M|b ^Þehpv$ A_¡ `p¡sp_p _pd_¡ Nyàs
fpMu rkÙpÞs_u S> dlÑp õ\p`hp_p¡ cph M|b S> Apv$fZue R>¡.
crhóedp„ `Z s¡ b^p S> dpN®_u Aphu S> r_óL$pd k¡hp L$fhp sÐ`f fl¡i¡
A¡hu iycL$pd_p âL$V$ L$fy„ Ry„.
îudlpâcy - îuNp¡ ` u_p\ âcy Q fZ s¡ d S> âcy Q fZ
îuNykp„BÆ_u L©$`p A_¡ `|.íepdyv$pv$p_y„ kpr_Âe r_f„sf Ap`Zp `f fl¡ A¡¡
S> Arcgpjp kl rhfdy„ Ry„>.

chv$ue
Np¡õhpdu `y{jp¡Ñd.
A_¡ L$p¡Z L$p¡_¡ L$l¡ ?
dpfu A¡L$ A¡hu BÃR>p lsu L$¡ b^p h¥óZhp¡ `pk¡ îudlpâcyÆ_p
hQ__y„ A¡L$ A¡hy„ `yõsL$ D`gå^ lp¡hy„ Å¡BA¡. S>¡\u Ap`Z¡ Ap`Zp \p¡X$pL$
`y{$jp\®\u s¡_p¡ A\® kdÆ iL$uA¡, \p¡X$pL$ âeÐ_\u s¡_p¡ A\® kdÆ iL$uA¡.
V$uL$pAp¡, ìep¿epAp¡ b^y dp¥Sy>v$ R>¡ `f„sy V$uL$p ìep¿ep kdS>hp dpV$¡ A¡L$
`|f¡`|fu riõs (X$ukuàgu_) Å¡BA¡. kdS>hp dpV$¡, cZhp dpV$¡ L$¡ cZphhp
dpV$¡ s¡ riõs `pR>u Ap`Zp vy$cp®Áe\u âpàs (A¡h¡g¡bg) `Z _\u. sp¡
Aphu qõ\rsdp„ A¡L$ `yõsL$ (V$¡n) Ap`Z¡ A¡hu âpàs L$fu iL$uA¡ L$¡ S>¡\u
`yõsL$_p Ap^pf¡ Ap`Z¡ L„$BL$ kdÆ iL$uA¡ sp¡ s¡ D`ey®L$s li¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap`Z¡ R>uA¡ A¡V$g¡ `y[ô$dpN® lp¡hp¡
Å¡BA¡ A¡ kpfu hps gpN¡ R>¡, `f„sy Ap_p\u DÑd hps A¡ R>¡ L$¡ Ap`Z¡
lp¡BA¡ L$¡ _ lp¡BA¡, `f„sy `y[ô$dpN® lp¡hp¡ Å¡BA¡. Ap`Z¡ dlpfpS>_p ê$`dp„
`|Åsp lp¡BA¡ L$¡ _ `|Åsp lp¡BA¡, `f„sy `y[ô$dpN® `|S>e A¡L$ dpN® fl¡hp¡
Å¡BA¡. h¥óZh b^p dlpfpS>_u hps dp_¡ L$¡ b^p Nugu»X$f \B Åe dp_hy„
lp¡e sp¡ dp_¡ _ dp_hy„ lp¡e sp¡ _ dp_¡ cpX$dp„ Åe. `f„sy îudlpâcyÆ_p
hQ_ cpX$dp„ _ S>hp Å¡BA¡. îudlpâcyÆ_p hQ_ Ap`Zu kpd¡ A¡hu
fus¡ s¥epf fl¡hp Å¡BA¡. kpQ¡ S> îudlpâcyÆ_p hQ__p¡ Apie kdÆ_¡
dpN®dp„ Qpghy„ Å¡BA¡, kpdyv$preL$ ê$`\u _lu», `f„sy ìeqL$sNs ê$`\u. b^p
Ap gpc\u h„rQs _ flu Åe d|mdp„ A¡ l¡sy\u Ap `yõsL$_y„ `©Õ\L$L$fZ
(A¡_pgukuk) L$ey¯ R>¡.
S>¡d L$¡ sd¡ Ås¡ ¾$dbÙ Aæepk L$fp¡. (V$uQ ep¡f k¡ëa kufuT) S>¡_¡
Ap`Z¡ L$lu iL$uA¡ L$¡, sd¡ Ås¡ S>d®_ iuMp¡ (V$uQ ep¡f k¡ëa S>d®_), sd¡
Ås¡ A„N°¡Æ iuMp¡ (V$uQ ep¡f k¡ëa HÁgui), sd¡ Ås¡ sL®$ iuMp¡ (V$uQ ep¡f
k¡ëa gp¡ÆL$), sd¡ Ås¡ dp_kipõÓ iuMp¡ (V$uQ ep¡f k¡ëa kpeL$p¡gp¡Æ),
sd¡ Ås¡ k„Nus iuMp¡ (V$uQ ep¡f k¡ëa çeyTuL$)-A¡hu fus¡ Ås¡ `y[ô$dpN®_¡
ÅZhp_p¡ (V$uQ ep¡f k¡ëa `y[ô$dpN®) Ap ¾$d R>¡.
2
Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡. õhe„ rinL$ S>¡_¡ L$l¡hpe, s¡hu fus¡ Ap
`yõsL$_¡ s¥epf L$ey¯ R>¡. lh¡ s¡_¡ Å¡hp_p¡-kdS>hp_p¡ \p¡X$p¡ ×[ô$L$p¡Z Å¡BA¡.
L$pfZL$¡ Ap `pRy> k„õL©$sdp„ R>¡. Ap_y rlÞv$u, NyS>fpsu A_yhpv$ Ap`Z¡
L$fuiy„, sp¡ s¡ M|b S> kfm \B S>i¡. sp¡ Ap ×[ô$\u Ap_¡ g¡hp_y„ R>¡. Ap_p\u
h^pf¡ A`¡np Ap N°„\\u fpMhu b¡L$pf R>¡, Ap_p\u Þe|_ A`¡np Ap N°„\\u
fpMhu b¡L$pf R>¡. A¡ hps_¡ Âep_\u kdÅ¡. Ap A¡L$ õhe„ rinL$ N°„\_p ê$`dp„
Apìep¡ R>¡ L$¡ S>¡ ìeqL$s Ap_p Ap^pf¡ N°„\_p¡ Aæepk L$fhp_y„ BÃR>¡, s¡_p
`R>u V$uL$p hN¡f¡_¡ Nl¡fpB\u cZ¡-kdS>¡. Ap rhjedp„ S>epf¡ A¡_p¡
Ar^L$pf (gpeL$ps) \pe Ðepf¡ \pe, `f„sy s¡_u `l¡gp õhe„ rinL$_p ê$`dp„
Ap N°„\ v$f¡L$ h¥óZh_u `pk¡ D`gå^ lp¡hp¡ Å¡BA¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap`Zu S>¡ AÂep`__u âq¾$ep li¡ s¡
AÂee_-AÂep`__u âq¾$epdp„ (L$pfZL$¡ Ap`Z¡ A¡L$ `|fp¡ Aæepk L$fhp¡
R>¡.) L$d®L$p„X$_p r_hp®l dpV$¡ ly„ Ap ïgp¡L$p¡_p¡ A\® sd_¡ bsphsp¡ flui.
ïgp¡L$dp„ Aphsp iåv$_p A\® ly„ bsphsp¡ flui `f„sy L©$`p L$fu_¡ ly„ S>¡ A\®
bsphu füp¡ Ry„>, s¡_p\u h^pf¡ A\®_u L$p¡B `|R>`fR> (BÞL$hpefu) Apdp
âñ\u _ L$fsp„ L$¡d ? L$¡d L$¡ ïgp¡L$_p iåv$_p A\® sdpf¡ `|R>hp lp¡e sp¡ A\®
A_yhpv$ R>¡, V$uL$pAp¡ R>¡ s¡dp„\u Å¡B g¡hp. `f„sy Alu»ep ïgp¡L$_p A\®_¡ Å¡hp
dpV$¡ Ap`Z¡ _\u Å¡sp, `f„sy v$f¡L$ N°„\dp„ fl¡gp¡ kpfp„i (ku_p¡àkuk) iy„ R>¡?
s¡_¡ kdS>hp dpV$¡ ApMp¡ N°„\ R>¡. S>¡ OZu b^u V$uL$p cZhp\u kdS>dp„
Aph¡ A¡hu hps R>¡. L$p¡B k„õL©$s V$uL$p_p¡ NyS>fpsu L$¡ rlÞv$u A_yhpv$ L$fhp\u
Ap hps kdS>dp„ _lu» Aph¡, A¡V$gy„ ly„ ""X„$L$¡ L$u Qp¡V$ `¡'' L$lu iLy„$ A¡hu hps
R>¡.
sp¡ ïgp¡L$_p iåv$_p S>¡ A\® R>¡, A¡ A\®_¡ Ap`Z¡ Alu»ep _
AÂee_ L$fhp b¡W$p R>uA¡ L$¡ _ AÂep`_ L$fphhp_p¡ L$p¡B Al] D`¾$d R>¡.
R>sp„`Z AÂep`__p¡ ¾$d kp„Np¡`p„N \pe A¡V$gp dpV$¡ A\® bsphsp¡ flui.
`f„sy s¡ M|b S> Np¥Z hps li¡. A¡ A\®dp„ Ap`Z¡ Âep_ v$¡hp_y„ _\u. S>¡ hps
3
`f Âep_ v$¡hp_y„ R>¡ s¡ A¡ R>¡ L$¡ v$f¡L$ N°„\_p¡ kpfp„i iy„ R>¡ ?
ku_p¡àkuk A¡V$g¡ dL$p_ b_pìep `l¡gp S>¡ dL$p__y„ dpmMy„-
b„^pfZ (õV²$L$Qf) b_phhpdp„ Aph¡ R>¡ S>¡ b„^pfZdp„ `R>u v$uhpg
gNphhpdp„ Aph¡ R>¡, S>¡ v$uhpg_u D`f àgpõV$f L$fhpdp„ Aph¡ R>¡, S>¡
àgpõV$f_u D`f f„N gNphhpdp„ Aph¡ R>¡ A_¡ `R>u iZNpfhy„-kÅhhy„
hN¡f¡ S>¡ L$p„B Aph¡ s¡ b^u `R>u_u L$\p R>¡. Ap sp¡ `pep_y„ S>¡ s¡_y„ b„^pfZ
R>¡,-L$¡ Ap rbëX$]Ndp„ b]b L$¡V$gp li¡ ? `ugp¡f L$¡V$gp li¡ ? dpg L$¡V$gp¡
Å¡i¡? A¡ hps Alu»ep bsphhpdp„ Aphu flu R>¡. A¡ hps bsphhp_u kp\¡
kp\¡ ly„ A\® bsphui L$d®L$p„X$_¡ `|Z® L$fhp dpV$¡. `f„sy s¡_u L$p¡B dpfp\u
A`¡np _ L$fsp A_¡ s¡_p L$p¡B d_¡ âï_ `Z _ `|R>sp. S>¡ Ap_p dpmMp_¡
kdS>hpdp„ L$p¡B dyíL$¡gu (qX$auL$ëV$u) \B flu R>¡, s¡ âï_ S>ê$f `|R>p¡. s¡dp„
dpfp¡ L$p¡B B_L$pf _\u A_¡ Ap`Z¡ âï_p¡Ñf\u `Z s¡_¡ kdÆiy„.
`f„sy L$p¡B Mp¡V$u A`¡np Apdp fpMsp _l] L$¡ L$p¡B ïgp¡L$_p A\®_p
rhõspf_¡ kdÅhhp S>B füp¡ Ry„>. L$pfZL$¡ ïgp¡L$_p A\®_¡ kdÅhhp S>B
füp¡ _\u. ly„ Ap N°„\_p `pep_p b„^pfZ_¡ kdÅhhp S>B füp¡ Ry„>, L$¡ Ap
N°„\_y„ `pep_y„ b„^pfZ iy„ R>¡? A_¡ S>¡ L$p„B A\® R>¡ s¡ b^p `pk¡ âpàs R>¡.
s¡dp„\u `p¡s-`p¡sp_p¡ A\® kdÆ iL$p¡ R>p¡. ìe\®dp„ Ap A\® sp¡ \ep¡ _lu», Ap
A\® sp¡ _ \ep¡ A¡hy„ l¡fp_ \hp_u S>ê$f _\u. A¡hu A`¡np _ fpMsp A_¡
s¡hu A`¡np `|Z® L$fhu `Z dyíL$¡g R>¡. dpfu Ap hps b^p_¡ kdS>dp„
Aphu_¡ ? Ap N°„\_p ïgp¡L$p\®_u A`¡np dpfp\u _ fpMsp. L$fui ïgp¡L$p\®,
`f„sy s¡_p rhõspfdp„ dpf¡ S>hp_y„ _\u A_¡ s¡ hps dpf¡ kdÅhhp_u `Z
_\u.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ Mpk Ap` gp¡L$p¡_¡ afu\u L$lui L$¡ v$f¡L$
N°„\_p kpfp„i_¡ âL$V$ L$fhp_p¡ d¢ Ap A¡L$ âepk L$ep£ R>¡. `f„sy A¡L$ hps
Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap L$p¡B Bv$d¹ B\d¹ _\u, Ap L$p¡B apB_g _\u. L$pfZL$¡
Ap N°„\ Å¡ip¡ sp¡ Ap N°„\dp„ õhe„ d¢ `Z dpfu `p¡sp_u OZu b^u c|gp¡
4
(duõV$¡L$) N°„\ R>pàep `R>u L$pY$u R>¡. sp¡ S>epf¡ d_¡ S> dpfu OZub^u c|gp¡
dm¡ sp¡ buÅ_¡ `Z c|gp¡ dmu iL$¡ R>¡. `f„sy c|gp¡ dmu Åe s¡_p\u
Ncfphp_u S>ê$f _\u. sd_¡ dmu Åe, d_¡ dmu Åe A_¡ buÅ L$p¡B_¡ `Z
dmu Åe s¡dp„ L$p¡B Ncfphp_u hps _\u.
`f„sy Ap qv$ipdp„ Ap`Z¡ âepk L$fhp¡ `X$i¡. AphíeL$sp s¡ QuS>_u
R>¡. c|gp¡ A¡L$ _lu» kp¡ Apdp„ _uL$m¡. L$v$pQ d_¡ `Z L$p¡B buÆ dmu Åe sp¡
Ap`Z¡ s¡_¡ ky^pfiy„. sp¡ Ap S>¡ L$p„B R>¡ s¡ apB_g _\u, `f„sy A¡L$ õV$¡` R>¡,
îudlpâcyÆ_p N°„\_¡ õhe„ rinL$_p ê$`dp„ kdS>hp_p¡. sp¡ _ Ap L$p¡B
ApMfu `Nr\ey„ (apB_g õV$¡`) R>¡ A_¡ _ A¡V$gp¡ L$p¡B L$dÅ¡f âepk R>¡, L$¡
S>¡dp„ b¡-Qpf c|gp¡ _uL$mhp\u L$p¡B Ncfphp_u S>ê$fs lp¡e. rbgLy$g _p
Ncfph. sd_¡ c|gp¡ dm¡ sp¡ S>ê$f Np¡su_¡ gphÅ¡, _ dm¡ sp¡ Ap`Z¡ Np¡ssp
S> fluiy„. sp¡ Ap_u _uf„sf âq¾$epdp„ L$p¡B buÅ-ÓuÅ k„õL$fZdp„ `pR>p
ky^pfp-h^pfp S>ê$f L$fuiy„ sp¡ lh¡ Ap`Z¡ d“gpQfZ\u iê$ L$fuA¡.

5
pp d“gpQfZd¹ pp
""rQÞsp kÞsp_ lÞspfp¡''\u gB_¡ ""jX$¹rcf¹ rhfpS>s¡ ep¡X$kp¥
`ÊQ^p ùv$e¡ dd''-ky^u_p S>¡ `p„Q ïgp¡L$ R>¡, A¡dp„ iy„ L$üy„ R>¡ ? s¡ Âep_\u
Sy>Ap¡. d„NgpQfZdp„ iy„ R>¡ ? d„NgpQfZdp„ `l¡gp¡ ïgp¡L$ R>¡, s¡dp„
îudlpâcyÆ_¡ h„v$_ R>¡. buÅ¡ ïgp¡L$ R>¡, s¡dp„ îuNykp„BÆA¡
îuNp¡`u_p\Æ_¡ h„v$_ L$ey¯ R>¡. `f„sy iåv$ A¡hp hp`ep® R>¡ L$¡ A¡ iåv$\u
îuNykp„BÆ_¡ `Z Ap`Z¡ h„v$_ L$fu iL$uA¡ R>uA¡. A¡hp iåv$ _\u L$¡ aL$s
îuNp¡`u_p\Ædp„ S> s¡ kurds \B Åe. iåv$ A¡hp R>¡ L$¡ A¡ iåv$\u Ap`Z¡
îuNykp„BÆ_¡ `Z h„v$_ L$fu iL$uA¡ R>uA¡. DrQs hps A¡ R>¡ L$¡ A¡ bÞ_¡
hps_¡ Âep_dp„ fpMu_¡ Ap`Z¡ îuNp¡`u_p\Æ A_¡ îuNykp„BÆ bÞ_¡_¡ S>
Apdp h„v_ dp_u_¡ QpguA¡.
ÓuÅ¡ ïgp¡L$ R>¡ s¡dp„ Ny{$_¡ h„v$_ R>¡ A_¡ Qp¡\p A_¡ `p„Qdp„ ïgp¡L$dp„
cNhs¹ h„v$_p R>¡. L$pfZL$¡ Ap`Zp¡ S>¡ dpN® `yrô$c[¼sdpN® R>¡ s¡
îudlpâcyÆA¡ dy¿e sep cpNhsdp„\u S> DÙ©s L$ep£ R>¡. Ap`Z¡ khp£Ñd
õsp¡Ódp„ Å¡ey„ lsy„ L$¡ ""îucpNhs N|Y$p\® âL$pi_ `fpeZ:'' sp¡ îucpNhs
N|Y$p\® `°L$pi_ `fpeZ lp¡hp_p L$pfZ¡ Ap`Zp¡ S>¡ `y[ô$dpN® R>¡ s¡_p¡ S>¡ dy¿e
S>¡ â\d dpf R>¡, s¡ AcpNhs S>¡ D`r_jv$_p, h¡v$_p, b°ûkyÓ_p, Nusp_p
A\® lsp s¡_p `f R>¡. S>¡ AcpNhs ìep¿epAp¡ lsu s¡ ìep¿ep_p dpf_p
ê$`dp„ Ap cpNhs_p âL$pidp„ R>¡. L$pfZL$¡ kh® k„v$¡l hpfL$ ipõÓ cpNhs
R>¡. s¡ cpNhs_p âL$pidp„ îudlpâcyÆA¡ `y[ô$cqL$sdpN® âL$V$ L$ep£ R>¡.
sp¡ s¡ cpNhs_p v$id õL„$^dp„ hrZ®s âcy_p õhê$`_¡
îudlpâcyÆA¡ Ap b¡ ïgp¡L$dp„ h„v$_p L$fu R>¡ A_¡ Âep_\u Sy>Ap¡ sp¡
îudlpâcyÆA¡ cpNhs_p v$id õL„$^dp„ Ap_u h„v$_p L$fu R>¡ sp¡
kybp¡r^_u_p¡ `Z A¡L$ _p_L$X$p¡ cpN R>¡. iê$Aps_u Ap h„v$_p _\u `f„sy
Mbf _\u L$¡ L$p¡Z¡ d„“gpQfZdp„ Ap ïgp¡L$_p¡ kdph¡i L$ep£ R>¡. `f„sy S>¡Z¡

6
`Z kdph¡i L$ep£ R>¡, A¡ Ap`Zp `|fp `y[ô$dpN®_u ìehõ\p_¡ Å¡B_¡ M|b S>
dlÐh_y„ A¡L$ k„L$g_ R>¡. s¡dp„ L$p¡B b¡ ds _\u \B iL$sp. v$¡Musu fus¡
(A¡`¡f¡ÞV$gu) _ sp¡ Ap îudlpâcyÆ_y„ R>¡ _ sp¡ Ap îuNykp„BÆ_y„ R>¡. L$p¡B
_ L$p¡B `fhs} bpgL$_y„ R>¡. `f„sy S>¡Z¡ `Z Ap k„L$g_ (L$ç`pBg¡i_) L$ey¯
R>¡. A_pd k„L$g_ L$sp®A¡, s¡ k„L$g_ L$sp®_p¡ `y[ô$dpN® S>ep„ ky^u Æhi¡ Ðep„
ky^u Apcpfu sp¡ fl¡i¡ S>. A¡hy„ ky„v$f Ap`Zp `y[ô$dpN®_y„ d„NgpQfZ R>¡.
Ap A¡V$gy„ ky„v$f R>¡. s¡\u Ap`Z¡ v$f¡L$ hMs¡ Ap`Zp b^p L$pe®¾$ddp„ Ap
d„NgpQfZ_¡ L$fphhp_p¡ ApN°l fpMy Ry„>.
Âep_\u Å¡BA¡ sp¡ Apdp„ (ApQpe®-Ny{-cNhv¹-hÞv$_pr_)-
A¡hy„ rij®L$ d¢ Apàey„ R>¡. ApQpe® L$l¡hp\u îudlpâcyÆ, îuNp¡`u_p\Æ,
îuNykp„BÆ ÓZ¡e_¡ gB gu^p, Ny{$ ""Aop_rsrdfpÞ^õe''dp„ A_¡
""_dprd ùv$$e¡ i¡j¡''\u gB_¡ ""`ÊQ^p ùv$e¡ dd'' ky^u cNhv$ h„v$_p R>¡,
s¡_y„ õhê$` bspìey„ R>¡. A¡d d|m ¾$dbÙ ê$`¡ Å¡BA¡ sp¡ Apdp„ ÓZ h„v$_ R>¡.
ïgp¡L$_p ê$`\u Å¡BA¡ sp¡ `p„Q ïgp¡L$ R>¡ `f„sy h„v$_ Apdp„ ÓZ R>¡. A¡L$
ApQpe® (îudlpâcyÆ, îuNp¡`u_p\Æ, îuNykp„BÆ) h„v$_ R>¡, A¡L$ Ny{
h„v$_ A_¡ A¡L$ cNhv$ h„v$_ R>¡.
""rQÞsp kÞsp_ lÞspfp¡''-ïgp¡L$ îuNykp„BÆA¡ b_ph¡g,
""ev$_yN°lsp¡ S>Þsy„:'' A¡ ïgp¡L$ `Z îuNykp„BÆA¡ b_ph¡g, ""Aop_
rsrdfpÞ^õe'' ïgp¡L$ `|fu cpfsue k„õL©$rsdp„ A¡L$v$d ârkÙ (`p¡àeygf)
ïgp¡L$ R>¡. s¡ `y[ô$dpN}e ïgp¡L$ _\u `f„sy Alu»ep s¡_p¡ kdph¡i L$f¡g R>¡.
(ApQpe®QfZ1, îuNp¡`u_p\-îurhV¹W$g_p\ âcyQfZp¡2,
õhdpN}e op_p¡`v$¡iL$ Ny{$3 A_¡ cpNhs v$idõL$Þ^p\®ê$` cNhp_4 _¡
h„v$_)
rQÞsp-kÞsp_-lÞspfp¡ es¹-`pv$pçbyS>-f¡Zh: pp
õhuep_p„sp_¹r_ÅQpep®_¹ âZdprd dylydy®ly: pp 1 pp
7
""rQÞsp kÞsp_ lÞspfp¡'' S>¡ `y[ô$cqL$s cphdp„ `y[ô$cqL$s_p
cph_¡ M„qX$s L$fhphpmu S>¡ rQÞspAp¡ R>¡ A_¡ A¡ rQÞspAp¡dp„\u DÐ`Þ_
\su S>¡ rQÞspAp¡_u k„srs A¡V$g¡ L$¡ `f„`fpAp¡ R>¡ A¡_¡ Msd L$fhphpmu Ap
îudlpâcyÆ_p QfZL$dg_u f¡Ï R>¡. A¡hp ""õhuep_p„ sp_¹ r_ÅQpe®_¹''
R>¡. hps Âep_\u kdÅ¡ õhuep_ A¡V$g¡ ?ApQpe® QfZ b^p_p ApQpe®QfZ
_\u, õhuep_p„ R>¡. õhuep_p„ A_¡L$ âL$pf_p ApQpe® lp¡B iL$¡ R>¡. S>¡d L$¡
õhuep_p„-Ap`Z¡ h¡v$dpN® cZhp Nep sp¡ h¡v$dpN®_p ApQpe® lp¡B iL$¡,
õhuep_p„-Ap`Z¡ L$p¡B L$d® L$fhp Nep sp¡ L$d® ApQpe® lp¡B iL$¡, õhuep_p„
Ap`Z¡ L$p¡B`Z_u `pk¡ L„$B`Z cZhp Nep sp¡ s¡ Ap`Zp ApQpe® lp¡B
iL$¡. S>¡d L$¡ NpeÓu v$unp gu^u sp¡ s¡ Ap`Zp ApQpe® lp¡B iL$¡, `f„sy
Ap`Zp r_ÅQpe® _\u lp¡sp. `f„sy ApQpe®QfZ õhuep_p„ R>¡ A_¡ r_ÅQpe®
R>¡. A¡V$g¡ L$¡ Ap bpSy>\u buÆ bpSy>\u bÞ_¡ bpSy>\u `y[ô$dpN}e_p dpV$¡
`y[ô$dpN}e ApQpe® R>¡. A¡hp ApQpe®QfZ_¡ â\d ïgp¡L$dp„ h„v$_ L$f¡g R>¡.
evy_yN°lsp¡ S>Þsy: kh®vy$:MprsNp¡ ch¡s¹ pp
sdl„ kh®v$p hÞv$¡ îudv$¹-hëgc-_Þv$_d¹ pp 2 pp
S>¡hu fus¡ d¢ sd_¡ bspìey L$¡ îuNykp„BÆA¡ Ap ïgp¡L$ `p¡sp_p dp¡V$p
cpB îuNp¡`u_p\Æ dpV$¡ g¿ep¡ R>¡. sp¡ S>¡_p A_yN°l\u ""kh® vy$MprsNp¡
ch¡s¹''-Apdp„ b^p\u Âep_ fpMhp_u hps A¡ R>¡ L$¡ Ap`Z¡ `y[ô$dpN}Ap¡A¡
îuNp¡`u_p\Æ_u bpbsdp„ OZu b^u DV$`V$p„N L$ë`_pAp¡ L$fu L$¡
îuNp¡`u_p\Æ dep®v$pdpN}e lsp hN¡f¡ hN¡f¡... sp¡ s¡ Ap`Zu L$ë`_pAp¡
L$d k¡ L$d îuNykp„BÆ_¡ dpÞe _\u, s¡_p¡ Ap âdpZc|s ïgp¡L$ R>¡.
îuNykp„BÆ õ`ô$ hps_u Apop L$f¡ R>¡ L$¡ ""ev$_yN°lsp¡ S>Þsy:
kh®vy:MprsNp¡ ch¡s¹'' S>¡_p„ A_yN°l\u L$p¡B`Z S>Þsy (Æh) b^p
vy$:Mp¡_p¡ ArsNpdu \B iL$¡, b^p vy$:Mp¡_¡ `pf (¾$p¡k) L$fu_¡ âcy_¡ âpàs L$fu
iL$¡ R>¡. ""sdl„ kh®v$p hÞv$¡ îudv$¹ hëgc _Þv$_d¹¹'' Ap hps îuNykp„BÆ
îuNp¡`u_p\Æ_p dpV$¡ L$f¡ R>¡. sp¡ S>¡ kdS> Ap`Zu R>¡, îuNp¡`u_p\Æ_u
8
bpbsdp„ s¡hu kdS> L$d k¡ L$d îuNykp„BÆ_u _\u. s¡_p âdpZ ê$` Ap
ïgp¡L$ R>¡. lh¡ A¡L$ hps buÆ kdÅ¡ L$¡ Ap ïgp¡L$dp„ iåv$ A¡hp _\u L$¡
Qp¡L$L$k (`¡kuauL$) Apdp„ îuNp¡`u_p\Æ S> A\® r_L$m¡, `f„sy îuNykp„BÆ
`Z A\® _uL$mu S> füp¡ R>¡. A¡V$g¡ Ap`Zu `f„`fpdp„ âpe: A¡ c°pÞs
(Mp¡V$u) ^pfZp flu R>¡ L$¡ Ap ïgp¡L$dp„ îuNykp„BÆ_¡ h„v$_ L$f¡g R>¡.
`f„sy hps kph^p_u\u kdÅ¡ L$¡ îuNykp„BÆ `p¡sp_¡ sp¡ h„v$_ _ S>
L$f¡ _¡! îuNykp„BÆA¡ `p¡sp_p dp¡V$p cpB_¡ h„v$_ L$ey¯ R>¡ A_¡ ïgp¡L$_p iåv$
A¡hp R>¡ L$¡ s¡_p\u BÃR>uA¡ sp¡ îuNykp„BÆ_¡ `Z h„v$_ L$fu iL$uA¡. ìe\®dp„
bÞ_¡ cpBAp¡ hÃQ¡ _pfv$rhÛp L$fu_¡ TOX$p¡ L$fphhp¡ ! A¡V$g¡ A¡L$ iåv$\u
hëgc _Þv$_¹ iåv$\u bÞ_¡ cpBAp¡¡_¡ Ap_„v$\u Ap`Z¡ h„v$_ L$fu iL$uA¡
R>uA¡. s¡ A¡L$ `Ùrskf (`p¡guku hpBT) Ap hps_¡ kdÅ¡.
Aop_-rsrdfpÞ^õe op_pÊS>_-igpL$ep pp
Qnyf¹ DÞdurgs„ e¡_ sõd¥ îuNyfh¡ _d: pp3 pp
Aop_ ê$`u S>¡ A„^L$pf R>¡ s¡_p\u Ap„^mp \e¡gp S>¡ Ap`Z¡ R>uA¡,
s¡_¡ op_pS>__u igpL$p\u S>¡ Ap„Mp¡ Mp¡g¡ R>¡ A¡hp îuNy{$_¡ _dõL$pf.
_dprd ùv$e¡ i¡j¡ gugp-nufpqå^-ipre_d¹ pp
gÿdu-klö-gugprc: k¡ìedp_„ L$gpr_r^d¹ pp 4 pp
Qsyrc®íQ Qsyrc®íQ Qsyrc®íQ qÓrcõs\p pp
jX$¹rcf¹ rhfpS>s¡ ep¡X$kp¥ `ÊQ^p ùv$e¡ dd pp ` pp
Qp¡\p ïgp¡L$_p¡ kybp¡r^_u A_¡ V$uà`Zu A_ykpf M|b S> rhõs©s
A\® R>¡. `f„sy s¡_p rhõspfdp„ Ap`Z¡ S>hy„ A`¡qns _\u. `f„sy k„n¡`dp„
i¡jpÐdL$ ùv$edp„ gugp nufpqå^$dp„ ie_ L$fsp klõÓ gÿduAp¡_u kp\¡ S>¡
k¡ìedp_ L$gpr_r^ âcy R>¡ A_¡ v$id õL„$^_p Qpf AÂepe S>Þd âL$fZ_p
A_¡ Qpf D`âL$fZ spdk âL$$fZ_p (A¡V$g¡L$¡ âdpZ, âd¡e, kp^_, ag)
A¡hu S> fus¡ âdpZ, âd¡e, kp^_ A_¡ ag Qpf âL$fZ fpS>k âL$fZ_p

9
A_¡ âdpZ flus âd¡e, kp^_ A_¡ ag A¡ ÓZ âL$fZ kpqÐhL$ âL$fZ_p
A_¡ R>¡ëg¡ NyZ âL$fZ_p R> AÂepe. Apdp L„$BL$ rlkpb L$fu_¡ Sy>Ap¡ sp¡
Mbf `X$i¡ dpf„y NZus (d¡\¡d¡V$uL$k) \p¡Xy$ _bmy„ R>¡.
`f„sy 4+28+28+21+6=87 Ap b^p AÂepedp„ S>¡ L©$óZ_y„
hZ®_ \ey„ R>¡ s¡ L©$óZ ""`ÊQ^p ùv$e¡ dd'' s¡ dpfp (îudlpâcyÆ_p)
ùv$edp„ rbfpS>dp_ R>¡. cpNhs_p v$id õL„$^_p d„NgpQfZ_p ê$`dp„ sp¡
Ap dy¿e R>¡. L$pfZL$¡ âcy_y„ ùv$edp„ rbfpS>dp_ lp¡hy„ S> b^p\u h^pf¡ dp¡Vy»
d„Ng R>¡. sp¡ _dprd ê$`\u sp¡ _d_pÐdL$ d„Ng sp¡ â\d ïgp¡L$dp„ L$ey¯ S> R>¡
A_¡ buÅ ïgp¡L$dp„ b^u hps_y„ k„L$g_ L$fu_¡ îudlpâcyÆA¡ ùv$edp„
âcy_u bufpS>dp_sp_¡ d„Ng ê$` dp_u_¡ d„NgpQfZ L$ey¯ R>¡.
Ðepfbpv$ S>¡ b¡ ïgp¡L$ Aphu füp R>¡ R> A_¡ kps s¡ ïgp¡L$ `Z d_¡
Mbf _\u, L$p¡B L$l¡ L$¡ lqffpeÆ_p R>¡ A_¡ L$p¡B L$l¡ buÅ_p R>¡. d_¡ Bv$d¹
B\d¹ sep Qp¡L$L$k Mbf _\u L$¡ L$p¡_p b_ph¡gp ïgp¡L$ R>¡.`f„sy M|b ky„v$f
ïgp¡L$ R>¡.
(îudlpâcy1-8 îuâcyQfZ9-10 âpvy$cp®rhsõh~`pv$u_p„
Âep_d¹)- Ap ïgp¡L$_p rij®L$dp„ sd¡ Å¡ip¡ sp¡ îudlpâcyÆ s\p
îuâcyQfZ Üpfp S>¡ âpvy$cp®rhs õhê$` R>¡, A¡V$g¡ L$¡ `yô$ L$f¡g õhê$` R>¡. s¡_y„
s\p AÞe L$p¡_y„-L$p¡_y„ Âep_ R>¡ ? s¡ Ap`Z¡ Å¡sp Åiy„. Apdp„ Âep_\u Sy>Ap¡
sp¡ 1 \u 8 R>¡, s¡ îudlpâcyÆ_p âpvy$cp®rhs õhê$` R>¡. A_¡ 9 \u 10
îuNykp„BÆ_p âpvy$cp®rhs õhê$` R>¡. _„bf sd¡ Å¡ip¡ sp¡ Apdp„ Mbf `X$i¡ L$¡
L$p¡_p\u ¼ep õhê$` âpvy$cp®rhs \ep R>¡.
îuNp¡h^®_-_p\1-`pv$-eyNg„ l¥e“hu_-râed¹2
r_Ðe„ îud\yfpr^`„3 kyMLf» îurhV$¹W$g¡i„4 dyv$p pp
îudv$¹Üpfhsui5 Np¡Ly$g`rs6 îuNp¡Ly$g¡Þvy„$7 rhcyd¹
îudÞdÞd\dp¡l_„8 _V$hf„9 îubpgL©$óZ„10 cS>¡s¹ pp6pp
10
sp¡ b^p\u `l¡gp îu_p\Æ Np¡h^®__p\ `pv$ eyNg„,
îu_h_usrâepÆ, îud\yfp_p\Æ, îurhÌ$g_p\Æ, îudv$¹ ÜpfL$p_p\Æ,
Np¡Ly$g`rs A¡V$g¡ L$¡ îuNp¡Ly$g_p\Æ, îuNp¡Ly$g¡Þvy$ - îuNp¡Ly$gQ„ÖdpÆ,
îudÞdÞd\dp¡l_„ - Ap 1 \u 8 ky^u_p îuW$pL$p¡fÆ îudlpâcyÆA¡ âL$V$
L$f¡g A_¡ 9 \u 10 îu_V$hf„, îubpgL©$óZ Ap îuNykp„BÆA¡ `yô$ L$f¡g R>¡.
Ðepfbpv$ A¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡ _dõL$pf L$fu_¡, L$pfZL$¡ âpQu_
hQ_pd©sdp„ A¡ hps Aph¡ R>¡ L$¡ Ap b^p îuW$pL$p¡fÆ îuNykp„BÆ_¡ Ðep„ L$p¡B
A¡L$ kde¡, A¡L$ tkOpk_dp„, A¡L$ kp\¡ `^fphu_¡ Ap b^p_u k¡hp L$fu lsu.
sp¡ Ap b^p A¡L$ tkOpk_dp„ rbfpS>ep A¡ Ap`Zp dpV$¡ b^p\u dp¡V$p¡
dlp¡Ðkh (Ap¡L$¡T_) R>¡. Apdp„ îuW$pL$fp¡Æ_y„ _p_p-dp¡V$p lp¡hp_y„ L$p¡B L$pfZ
_\u. `f„sy ApV$gp b^p A¡L$ tkOpk_ D`f îuNykp„BÆ_p Ofdp„
rbfpÄep, s¡_¡ Ap`Z¡ DS>huA¡ (k¡gub°¡V$) R>uA¡.
S>¡d L$¡ kyf¡ibphp_¡ Ðep„ d¢ A¡L$ dS>¡v$pf hps_y„ v$i®_ L$ey¯ L$¡ L$p¡B A¡L$
kde¡ îuNp¡Ly$g_p\Æ_u kp\¡ îurhÌ$g_p\Æ A\hp L$p¡B îudv$_dp¡l_
W$pL$p¡fÆ rbfpS>sp lsp. sp¡ ApS> `Z DS>hZu_p _ps¡ Ðep„ Äepf¡
fpS>cp¡N Aph¡, sp¡ A¡L$ \pm AgN\u kpS>¡, A¡L$ Npv$u AgN Aph¡. S>¡d L$¡
Ðep„ Mpgu Npv$u rbfpS>¡. `f„sy k¡rgb°¡V$ L$f¡ L$¡ Adpfp îuW$pL$p¡fÆ_u kp\¡ Ap
îuW$pL$p¡fÆ rbfpS>¡ R>¡. L$p¡B_¡ A¡hu DS>hZu L$fhp_u BÃR>p lp¡e. s¡hu fus¡
Ap`Z_¡ A¡ BÃR>p lp¡e L$¡, ApV$gp îuW$pL$p¡fÆ A¡L$ kp\¡ îuNykp„BÆ_u Of¡
rbfpÄep, sp¡ Ap`Z¡ Ap DÐkh DS>hhp_p l¡sy\u Aphu fus¡ Ap_¡ DS>ìep¡
R>¡. dp¡V$pAp¡A¡ M|b k„yv$f DS>hZu L$fu R>¡.
S>¡d L$¡, rsgL$pes_p Ofdp„ `Z îu_h_usrâepÆ Äepf¡ fpS>cp¡N
Apfp¡N¡ Ðepf¡ îu_p\Æ_u A¡L$ AgN\u Npv$u b]R>phhpdp„ Aph¡, A¡L$
AgN\u \pm `Z Aph¡, A¡L$ AgN\u s¡_p¡ b^p¡ ¾$d \pe R>¡. Ap l¡sy R>¡
DÐkh DS>hhp_p¡. Ðep„ sp¡ bpSy>dp„ S> rbfpS>¡ R>¡. A¡L$ Ngu_p¡ S> afL$
(X$uafÞk) R>¡. sp¡ `Z AgN\u \pm, AgN\u Npv$u, b^y„ AgN\u Aph¡.
11
d|mdp„ Ap_p\u h^pf¡ L$p¡B hps Apdp„ _\u. Apdp„ Ap`Z¡ A¡hy„ rhQpfuA¡ L$¡
îu_p\Æ dp¡V$p-îu_h_usrâepÆ _p_p, îu_h_usrâepÆ dp¡V$p îu_p\Æ
_p_p, Ap b^u hps hprleps R>¡. îuW$pL$p¡fÆdp„ _p_p-dp¡V$p„ L$p¡B lp¡sp _\u.
b^p îuW$pL$p¡fÆ kdp_ R>¡.
îudv$¹-hëgc-rhV$¹W$gp¥ rNqf^f„ Np¡rhÞv$fpeprc^d¹
îudv¹-bpgL©$óZ-Np¡Ly$g`su _p\„ fO|Zp„õs\p pp
A¡h„ îuevy$_peL„$ qL$g O_íepd„ Q sv$¹ - h„iÅ_¹
L$prgrÞv$„ õhNyfy„$ rNqf„ Nyfyrhcy„ õhueâc|„íQ õdf¡s¹ pp 7 pp
Ðepfbpv$ îudlpâcyÆ, îurhV$¹W$g_p\Æ, îurNqf^fÆ,
îuNp¡thv$fpeÆ, îubpgL©$óZÆ, îuNp¡Ly$g_p\Æ, îuf^y_p\Æ A_¡
îuevy$_p\Æ, îuO_íepdÆ, sv$¹ h„iÅ_, L$prgrÞv$d¹-îuedy_pÆ,
õhNy{$d¹ - S>¡ Ap`Zp v$unpv$psp Ny{ R>¡ s¡, rNqf A¡V$g¡ L$¡ îurNrffpS>Æ,
Ny{$rhcy„ A¡V$g¡ Ny{$_p dp\¡ rbfpS>sp îuW$pL$p¡fÆ A_¡ A„sdp„, õhueâc|„íQ
õdf¡s¹. S>¡_p dp\¡ îuW$pL$p¡fÆ _\u rbfpS>sp s¡ sp¡ b^p `y[ô$dpN®dp„ vy$ô$
rh^hpAp¡ R>¡. S>¡_¡ îuW$pL$p¡fÆ bufpS>¡ R>¡, s¡ b^p k^hpAp¡A¡ Ap hps
kdS>hp_u R>¡. L$¡ A„sdp„ ""õhueâc|„íQ õdf¡s¹''-S>¡ sdpf¡ dp\¡ rbfpS>sp
îuW$pL$p¡fÆ R>¡. s¡_y„ õdfZ AphíeL$ R>¡. b^p_y„ õdfZ L$ey¯ s¡ W$uL$,`f„sy
`p¡sp_p îuW$pL$p¡fÆ S> c|gu Nep sp¡, Qp¡`V$ b„V$p^pf \B Ney„.
""õhueâc|„íQ õdf¡s¹'' L$¡V$gu ky„v$f duW$u hps R>¡.
Ap`Z¡ A¡hy„ _\u kdS>hp_y„ L$¡ Ap\u õhueâcy b^p\u _p_p, A_¡
A¡hy„ `Z kdS>hp_y„ _\u L$¡ õhue`°cy b^p_u R>¡ëg¡ Apìep A¡V$g¡ îu_p\Æ
_p_p. Aphu fus¡ _p_p-dp¡V$p îuW$pL$p¡fÆ_p¡ âL$pf L$fhp¡ A¡ A`y[ô$dpN}e
A_¡ Op¡f kÐep_piu âL$pf R>¡. kdS>hp_u hps A¡V$gu S> R>¡ L$¡ A¡ b^p
õhê$`p¡_p L$pfZ¡ `p¡sp_p dp\¡ bufpS>sp„ îuW$pL$p¡fÆ_¡ c|gu _ Åh. Ap`Zp
dp\¡ bufpS>sp õhê$`_p L$pfZ¡ Ap b^p õhê$`p¡_¡ _ c|gp¡, S>¡ `f„`fp\u

12
Ap`Zp `y[ô$dpN®dp„ S>¡hu fus¡ k¡ìe \ep R>¡. s¡ k„syrgs ×róV$L$p¡Z_u S>
Apdp„ hps bsphhpdp„ Aphu flu R>¡.
Ðepfbpv$ A¡L$ ïgp¡L$ cpNhs_p¡ Aphu füp¡ R>¡. S>¡ d„NgpQfZdp„
k„L$rgs L$f¡g R>¡. A_¡ Ap cpNhs_p¡ A¡ ïgp¡L$ R>¡ L$¡ S>¡ ïgp¡L$_¡ Ap`Z¡ Ap
fus¡ L$lu iL$uA¡ L$¡ Ap`Zu k¡hp A_¡ Ap`Zu L$\p, A¡V$g¡ L$¡ S>¡ õhê$`_u
Ap`Z¡ k¡hp L$fu füp R>uA¡ A_¡ S>¡ õhê$`_u Ap`Z¡ L$\p L$fu füp R>uA¡,
s¡_u k¡h_uesp A_¡ L$\_uesp A\hp õdfZuesp L$¡hu R>¡ ? ""õdfZ„ cS>_„
Qpr` _ ÐepS>ed¹ Brs d¡ drs:''-S>¡ ApNm S>B_¡ Qsy:ígp¡L$udp„
îuApQpe®QfZ L$l¡i¡.
sp¡ s¡ k¡h_ue A_¡ õdfZue-cS>_ue, cS>_ue A_¡ õdfZue
ê$`_u õdfZuesp A_¡ cS>_uesp_¡ Ap^pf âv$p_ L$fhphpmy„ `°cy_y„ L$¡hy„
õhê$` R>¡ ? s¡ õhê$`_¡ Ap`Z¡ Alu»ep âd¡e ê$` dp_¡g R>¡. s¡ â\d âd¡e R>¡.
s¡ kdÆA¡ sp¡ s¡_u õdfZuesp A_¡ cS>_uesp _ci¡ A_¡ âcy_p s¡
õhê$`_¡ _lu» kdÆA¡ sp¡ s¡_u õdfZuesp A_¡ cS>_uesp _cu iL$i¡
_lu». s¡ õdfZuesp A_¡ cS>_uesp Ap`Zp `y[ô$dpN}e_y„ `fd L$s®ìe R>¡.
""õdfZ„ cS>_„ Qpr`'' AÐepS>e L$s®ìe R>¡. îudlpâcyÆ_p ds¡ ! cNhs¹
õdfZ, cNhs¹ cS>_ R>¡, s¡ AÐepS>e L$s®ìe_¡ Ap^pf âv$p_ L$fhphpmy„ S>¡
âcy_y„ âd¡eê$` R>¡, s¡_y„ Alu»ep hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
(âd¡e~`cNhÙep_d¹)- âd¡eê$` cNhp__y„ Âep_.
blp®`uX„$ _V$hfh`y: L$Z®ep¡: L$rZ®L$pf„
rbc°v$¹ hpk: L$_L$L$r`i„ h¥S>eÞs] Q dpgp„ pp
fÞ^°p_¹ h¡Zp¡f¹ A^fky^ep `|fe_¹ Np¡`h©Þv$¥:
h©Þv$pfÎe„ õh`v$fdZ„ âprhiv$¹ NusL$urs®: pp 8 pp
blp®`uX$„ A¡V$g¡ L$¡ Ap`Zp„ S>Þdpô$du S>¡hp dp¡V$p-dp¡V$p DÐkh_p
qv$hk¡ îuW$pL$p¡fÆ S>¡ Å¡X$ ^f¡ R>¡, Qpf-`p„Q dp¡f`]R> gNphu_¡ S>¡ Å¡X$

13
b_phhpdp„ Aph¡ R>¡, s¡_¡ blp®`uX$„ L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. sp¡ blp®`uX$„ _V$hfh`y
-âcy_y„ õhê$` L$¡hy„ R>¡ ? L$¡ S>epf¡ Ap`Zp\u kÞdyM k¡hp gB füp R>¡.
Alu»ep A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Alu»ep k¡hp_p¡ k„v$c® _\u. Ap ïgp¡L$dp„
gugp_p¡ k„v$c® R>¡. A¡V$g¡ Ap`Zu kpd¡ âL$V$ \B_¡ S>epf¡ gugp L$fu füp R>¡
s¡ A\hp Ap`Zu kpd¡ âL$V$ \B_¡ S>epf¡ gugp _\u L$fu füp, `f„sy Ap`Z¡
âcy_p¡ rhâep¡N L$fu füp R>uA¡ s¡ õhê$`.
sp¡ S>¡ âL$V$ \B_¡ gugp L$fu füp R>¡, s¡ õhê$` hfh`y A_¡ S>¡ `°L$V$
\B_¡ gugp _\u L$fu füp, `f„sy Ap`Z¡ âcy_y„ õdfZ L$fu füp R>uA¡, s¡
_V$h`y. A¡hp âcy_p b¡ ê$` R>¡. `f„sy _V$ L$p¡B buSy> A_¡ hf L$p¡B buSy>
õhê$` R>¡ A¡hy„ _\u. A¡V$g¡ L$¡ õdfZue L$p¡B A¡L$ R>¡ A_¡ cS>_ue L$p¡B buSy>
õhê$` R>¡ A¡hy„ _\u. ApS> sp¡ bpgL$p¡ `Z L$p¥cp„X$ a¡gphu füp R>¡. Ap hps_¡
Âep_\u kdÅ¡. L$p¡B bpgL$ L$l¡ R>¡ L$¡ cS>_ue A¡L$ õhê$` R>¡. AdyL$ õhê$`
dpÓ õdfZue R>¡. sp¡ _V$ A¡L$ R>¡ A_¡ hf buSy>„ õhê$` R>¡. sp¡ âd¡e sdpfp¡
M„qX$s \B Nep¡.
`f„sy Ap ïgp¡L$dp„ Âep_ Ap`ip¡ sp¡ kpfu hps kdS>dp„ Aphu S>i¡.
L$¡ _V$ A_¡ hf A¡hp b¡ qÜ^p ê$` R>¡. `f„sy b¡ AgN õhê$` _\u. A¡L$ S>
õhê$`_p„ b¡ ê$` R>¡. b¡ ê$`hpmp b¡ õhê$` `©\L$ _\u L$¡ L$p¡B A¡L$ k¡h_ue
õhê$` R>¡ A_¡ L$p¡B A¡L$ buSy> õdfZue õhê$` R>¡ A_¡ S>¡ õdfZue õhê$`
R>¡ s¡_u k¡hp _\u L$fhp_u A_¡ S>¡ k¡h_ue õhê$` R>¡ s¡_y„ õdfZ _\u
L$fhp_y„. Ap fus_y„ _V$hfh`ydp„ Aphy rhM„X$_ L$fhy„ A¡ `y[ô$dpN}e rkÙpÞs
_ lsp¡.
Ap dpV$¡ Ap ïgp¡L$_¡ Alu»ep„ k„L$rgs L$ep£ R>¡. L$¡d L$¡ Å¡ k¡hp-L$\p
kdÅB Åi¡ sp¡ S>¡ jp¡X$iN°„\dp„ s¡ k¡hp-L$\p_p„ Ap^pfc|s S>¡ âd¡eê$`
cNhp_ R>¡, s¡ Alu»ep hZ®_ L$f¡g R>¡. L$p¡Z¡ k„L$rgs L$ep£ ? A¡ âñ _\u
L$pfZL$¡ A¡ hps kpa R>¡ L$¡ Ap d„NgpQfZ îudlpâcyÆ, îuNykp„BÆ L$¡
kps bpgL$p¡dp„\u L$p¡BA¡ k„L$rgs L$f¡g _\u. A¡ hps Ap`Z¡ d„NgpQfZ_u
14
iåv$phgu\u õ`ô$ kdÆ iL$uA¡ R>uA¡. `f„sy S>¡Z¡ `Z L$ey® R>¡, s¡_p dpV$¡
kÞdp_ (l¡X$k Ap¡a) R>¡.
`y[ô$dpN® L$epf¡e s¡_y„ F$Z QyL$hu _lu» iL$¡, A¡V$gp„ ky„v$f b^p ïgp¡L$
R>¡. d„NgpQfZdp„ c|ëep hNf Ap ïgp¡L$_¡ k„L$rgs L$fhp¡. cpNhs_p AY$pf
lÅf ïgp¡L$dp„\u A¡L$ ïgp¡L$ A¡hp¡ L$pY$hp¡, L$¡ S>¡ Ap`Zu `|fu k¡hp L$\p_u
âZpguL$p_p¡ Ap^pfõs„c (apDÞX$¡i_) b_u Åe. sp¡ s¡ ïgp¡L$ Ap ïgp¡L$ R>¡.
""blp®`uX„$ _V$hfh`y: L$Z®ep¡: L$rZ®L$pf„''- A¡V$g¡ L$¡ L$p_dp„
îuW$pL$p¡fÆA¡ L$_¡f_p a|g ^pfZ L$f¡g R>¡. lufp, dp¡su, `Þ_p, dpZ¡L$_p L$p¡B
Ly„$X$g _\u. AÐepf¡ sp¡ s¡ a|g h°S>dp„ dm¡ L$¡ _\u dmsp„ d_¡ Mbf _\u, `f„sy
S>¡ S>dp_p_u Ap hps R>¡. s¡ S>dp_pdp„ h°S>dp„ L$_¡f_p a|g M|b S> dmsp
lsp. b^p\u kõsp a|g. sp¡ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap îuW$pL$p¡fÆ_u
dõsu_y„ hZ®_ R>¡ L$¡ b^p\u kõsp a|g L$p_dp„ ^pfZ L$ep® R>¡. Np¡QpfZ L$fsp„
`^pfu füp R>¡. ""rbc°v$ hpk: L$_L$L$r`i„''-`usp„bf ^pfZ L$f¡g R>¡.
""h¥S>eÞs] Q dpgp„''-h¥S>eÞsu dpgp-L$p¡B dp¡V$p fÐ__u dpgp _\u.
S>¡V$gp hÞe âky_-S„>Ng_p a|g R>¡. Ap b^p a|gp¡_u b_ph¡gu A¡L$
S>bfv$õs dpgp R>¡.
S>¡d L$¡ Ap`Z¡ S>¡ âepk\u `y[ô$dpN®dp„ dpgp s¥epf L$fuA¡ s¡ sp¡ M|b
S iyÙ (fuapBÞX$) dpgp_p¡ âL$pf R>¡. Ap A¡hp¡ âL$pf _\u, L$¡ S>¡ lp\dp„
Apìey„ s¡ `fp¡ìey„. S>¡hp a|g-S>¡hp `p„v$X$p Ap b^p_u `fp¡h¡gu M|b S> dp¡V$u
dpgp ^pfZ L$fu_¡, Ap b^pdp„ îuW$pL$p¡fÆ_u dõsu_y„ hZ®_ R>¡ L$¡ Ap`Zp¡
_V$hfh`y L$¡hp¡ dõsfpd R>¡, A¡ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ s¡ ""fÞ^°p_ h¡Zp¡f¹
A^fky^ep `|fe_¹'' h¡Ï_p„ S>¡ fÞ^° (rR>Öp¡) R>¡. s¡_¡ `p¡sp_u A^fky^p\u
`|fus L$fsp„-L$fsp„ ""Np¡`h©Þv$¥:'' Np¡`h©Þv$_u kp\¡ ""h©Þv$pfÎe„ õh`v$fdZ„
âprhiv$¹ NusL$urs®:'' Np¡` bpgL$p¡ kp\dp„ s¡d_u L$urs® NpB füp R>¡.
îudlpâcÆ Apdp„ M|b S> dS>¡v$pf hps kdÅh¡ R>¡ L$¡ v$p¡õs
(rdÓp¡) iy„ L$pd L$f¡ ? sp¡ S>epf¡ L$ep„e\u `Z Of¡ `pR>p af¡ sp¡ `p¡s-`p¡sp_u
15
hps_u Np¡óW$u L$fsp„ L$fsp„ Aph¡, L$¡ Alu»ep Apd \ey„ A_¡ Ap_p `R>u Apd
\ey„, s¡ NusL$urs® buÆ L$p¡B M|b dp¡V$u N„cuf L$urs®_y„ Np_ \B füy„ _\u.
S„>Ngdp„ Apd L$ey®, Ap TpX$ D`f QY$u Nep, s¡ `Õ\f D`f\u L|$v$u Nep,
Alu»ep\u L|$v$u Nep, Ap b^u NusL$urs® R>¡. buÆ L$p¡B ce„L$f Å¡fv$pf
NusL$urs® _lu». A¡hp Np¡`bpgL$p¡ kp\¡ Qpgsp„-Qpgsp„ S>¡d_u L$urs® NpB
füp R>¡. A¡hp Np¡`h©Þv$_u kp\¡ ^uf¡-^uf¡ îuW$pL$p¡fÆ ""õh`v$fdZ„
âprhiv$¹'' `p¡sp_p„ QfZ\u h©„v$p_¡ fdZiug b_phhphpmp S>¡ QfZ R>¡,
h©Þv$pc|rd_¡ fdZiug b_phhphpmp âcy Ðep„ ârhô$ \ep.
d|mdp„ kdÅ¡ L$¡ âcy_p QfZ R>¡ s¡ cqL$sê$` dp_¡g R>¡. sp¡ âcy
`p¡sp_p cqL$sê$`u QfZ\u L$ep„L$ fdZL$f¡, s¡_p\u h^pf¡ `y[óV$dpN®dp„
âd¡e_u iy„ A`¡np lp¡e ? Ap`Z¡ S>¡ k¡hp L$¡ L$\p_p¡ âL$pf iê$ L$fhp S>B füp
R>uA¡, A¡ îudlpâcyÆ Ap`Z_¡ jp¡X$iN°„\dp„ kdÅhhp S>B füp R>¡.
s¡_p¡ dy¿e dyØp¡ Ap S> R>¡ L$¡ L$p¡B`Z fus\u cNhp_ `p¡sp_p cqL$sê$`u
QfZ\u Qpgu_¡ Ap`Zp„ ùv$edp„ `^pfu_¡ Ap`Zp„ ùv$e_¡ fdZiug b_ph¡.
ly„ khp£Ñd_p `|fp rhõspf_¡ afu\u âõsys (fu`uV$) L$fsp¡ _\u. `f„sy Aphu
fus¡ Ap`Zp ùv$e_¡ fdZiug b_ph¡. epv$ fl¡ (dpBÞX BV$) khp£Ñd_u epv$
A`phu füp¡ Ry>, L$¡ L$pdiug _l]. S>¡_¡ epv$ li¡ s¡_¡ bfpbf epv$ li¡ L$¡
Ap`Zp ùv$e_¡ `p¡sp_p cqL$sê$`u QfZ\u fdZiug b_ph¡ R>¡. L$pdiug
_l]. ""h©„v$pfÎe„ õh`v$fdZ„ âprhiv$¹ NusL$urs®:'' Ap hps Al]ep âd¡eê$`
cNhp__u L$fu.
Ðepf `R>u S>¡ ïgp¡L$ R>¡ s¡ îuNp¡`u_p\Æ_p¡ âL$V$ L$f¡g ïgp¡L$ R>¡ A_¡
M|b S> ky„v$f (A¡L$kg¡ÞV$) R>¡. Ap`Z¡ L$lu iL$uA¡ L$¡ `y[ô$dpN®dp„ b^p\u
h^pf¡ L$p¡B ïgp¡L$_y„ Mp¡Vy„$ A\®OV$_ (duk BÞV$fâuV$¡i_) lp¡e sp¡ s¡ Ap ïgp¡L$
R>¡ L$¡ S>¡Z¡ `y[ô$dpN®_p¡ kÐep_pi L$ep£ R>¡ A_¡ b^p\u DÐL©$ô$ ïgp¡L$ L$p¡B lp¡e
sp¡ Ap ïgp¡L$\u DÐL©$óV$ ïgp¡L$ L$p¡B lp¡e iL$¡ _lu». îudlpâcyÆ_u âk„ip
(A¡âuk¡íe_), îudlpâcyÆ_y„ NyZNp_ Ap_p\u h^pf¡ L$epf¡e lp¡e iL$¡
16
_l] A_¡ îudlpâcyÆ_u kp\¡ MughpX$ S>¡V$gp¡ Ap ïgp¡L$_p L$pfZ¡ \ep¡,
s¡V$gp¡ ¾y$f MughpX$ buÅ ïgp¡L$_p L$pfZ¡ \B iL$¡ _lu». A¡hp¡ rhrQÓ Ap
Ap`Zp¡ ïgp¡L$ R>¡.
(îudv$pQpe®QfZõh~`Âep_d¹)-îuApQpe®QfZ_p õhê$`_y„
Âep_
kp¥Þv$e¯ r_S>ùv$¹Ns„ âL$qV$s„ ÷u-N|Y$-cphpÐdL„$
`y„ê$`„ Q `y_k¹ sv$ÞsN®s„ âphurhiv$¹ õhrâe¡ pp
k„rígóV$phycep¡f¹ bcp¥ fkde: L©$óZp¡ rl ss¹ kprnL„$
ê$`„ ss¹-qÓsepÐdL„$ `fdrcÂe¡e„ kv$p hëgcd¹ pp 9 pp
âcy_p ùv$edp S>¡ kp¦v$e® R>¡, ""r_S>ùv$Ns„ kp¦v$e®'' A¡V$g¡ âcy_p
ùv$edp„ fl¡gy„ kp¦v$e®. s¡ L$¡hy„ kp¦v$e® ? õÓuN|Y$ cphpÐdL$ kp¦v$e®. A¡V$g¡ A¡L$ hps
Âep_\u kdÅ¡ L$¡ âcy_y„ S>¡ âL$V$ kp¦v$e® R>¡ s¡ sp¡ âcy ky„v$f R>¡, s¡\u âL$V$
`°cy_y„ L„$BL$ kp¦v$e® R>¡ S>. `f„sy s¡ kp¦v$e® _lu», `f„sy âcy_p lv$edp„ fl¡gy„ S>¡
õÓuN|Y$ cphpÐdL$ kp¦v$e® R>¡ s¡ kp¦v$e® A_¡ s¡ S>¡ (õÓuN|Y$ cphpÐdL$) kp¦v$e®
lsy„, s¡ kp¦v$e® õhpdu_uÆdp„ ârsagus \ey„ A_¡ ""`y„ê$`„ Q `y_k¹ sv$ÞsN®s„''
õhpdu_uÆdp„ fl¡gy„ N|Y$ `y„cphpÐdL$ kp¦v$e® R>¡, s¡ âcydp„ ârsagus \ey„,
""sv$ÞsN®s„ âphurhiv$¹ õhrâe¡'' s¡ b„_¡dp„ fl¡g A¡V$g¡ L$¡ õhpdu_uÆdp„
fl¡gy„ N|Y$`y„cphpÐdL$ kp¦v$e® A_¡ îuW$pL$p¡fÆdp„ fl¡gy„ N|Y$õÓucphpÐdL$
kp¦v$e®, A¡ bÞ_¡ N|Y$cphpÐdL$ kp¦v$e® `p¡sp_p ""õhrâe¡'' S>¡ îudlpâcyÆ
R>¡ s¡_pdp„ õ\pr`s L$ey® A_¡ s¡d_pdp„ õ\pr`s \hp_p L$pfZ¡
""k„[ígô$phycep¡f¹ bcp¥ fkde: L©$óZp¡'' Ap_¡ L$pfZ¡ S>epf¡ s¡ N|Y$cphpÐdL$
kp¦v$e® `pRy> A¡L$buÅdp„ k„[ígô$ \ey„, sp¡ afu\u A¡L$ ApMp¡ `|f¡`|fp¡ L$©óZ b_u
Nep¡.
lh¡ A¡L$ hps Ýep_\u kdÅ¡ L$¡ iy„ L$l¡hp dp„N¡ R>¡ ? ""k ApÐdp_pd¹
Ü¡^p `pse¡s¹ `rsíQ `Ð_u íQ Achspd¹''-Apdp„ `p¡spA¡ `p¡sp_¡ b¡

17
ê$`dp„ rhcpÆs L$ep®. `rsê$`\u A_¡ `Ð_uê$`dp„, S>Nsê$`\u-
S>Nv$uiê$`\u, Ny { $ê$`\u-rióeê$`\u, b° û ê$`\u-k© [ ô$ê$`\u,
kp^_ê$`\u-agê$`\u. s¡Z¡ `p¡spA¡ `p¡sp_¡ b¡ ê$`dp„ rhcpÆs L$ep£. b¡
ê$`dp„ rhcpÆs L$ep® `R>u rhriô$ fus¡ (V$¡L$_uL$gu) A\hp spqL®$L$ fus¡
(gp¡ÆL$gu) bÞ_¡ AX$^p-AX$^p \B Nep.
S>epf¡ L$p¡B hõsy b¡ ê$`dp„ rhcpÆs \pe sp¡ bÞ_¡ AX$^u-AX$^u
\B Åe. `f„sy s¡ bÞ_¡ afu `pR>u k„rígô$ \pe, A¡L$buÅ\u S>¡ hMs¡ `|fL$
(L$p¡ç`gud¢V$fu) \B Åe. A¡L$buÅ_p `|fL$ \B Åe sp¡ A¡L$ âq¾$ep_y„ d|m
afu\u Ap`Zp„ lp\dp„ Aphu Åe. A¡V$g¡ L$¡ k„`|Z® sÐh (Ap¡åS>¡L$ `põe®g)
\B Ney„. A¡ bÞ_¡ rhcpS>_ (Ap¡åS>¡L$i_)\u afu `pR>u A¡ âq¾$ep
(kuõV$d) MX$u \B NB R>¡, S>¡ `pR>u A¡L$ `|fu b_u NB R>¡.
sp¡ s¡ S>¡ âq¾$ep (kuõV$d) R>¡ s¡ âq¾$ep_¡ ""k„[ígô$phycep¡f¹ bcp¥
fkde: L©$óZ'' L$l¡hpdp„ Aphu füp¡ R>¡. s¡_p L$pfZ¡ A¡L$ `|fu fkde âq¾$ep
afu\u MX$u \B flu R>¡. S>¡ afu\u `|Z® R>¡. s¡_u `l¡gp„ iy„ lsy„ ? s¡ hps
Âep_\u kdÅ¡. Ap_¡ kdS>hy„ lp¡e sp¡ Nep hMs_y„ dpfy„$ khp£Ñdõsp¡Ó epv$
lp¡e sp¡ b^p_¡ kdS>dp„ Aphi¡,L$¡ S>¡d A¡L$ h©n_u Ap`Z¡ X$pmu L$p`u sp¡
X$pmu L$p`sp„_u kp\¡ S> s¡ h©ndp„ L$`pe¡gy„ v$¡Mpi¡ L$¡ Alu»ep\u X$pmu L$p`u,
L$gd L$p`u. s¡ L$gd_¡ Ap`Z¡ L$ep„L$ fp¡`u, sp¡ fp¡`hp_p L$pfZ¡ s¡ S>¡ hMs¡
DNu, Ðepf¡ s¡ `Z A¡L$ h©n b_u NB. sp¡ s¡ S>¡ bÞ_¡ dmu_¡ afu\u A¡L$ âq¾$ep
b_u. s¡_p\u iy„ \ey„ ? afu\u A¡L$ `|Z®sp âpàs \B flu R>¡ L$¡ S>¡ rhcpÆs
\ey„. ¿epgdp„ Apìey„ _¡ ?
S>¡d L$¡ S>Ns `p¡s¡ `p¡sp_pdp„ A^|fy„ R>¡, Å¡ S>Nv$ui _ dýep¡ sp¡
A_¡ S>Nv$ui `Z `p¡s¡ `p¡sp_pdp„ A^|fp¡ R>¡. Å¡ S>Ns dýey„ _lu» sp¡.
L$pfZL$¡ S>Nv$ui_¡ S>Ns _ dýey„ sp¡ Bi L$p¡_p¡ ? Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ ly„ L$pL$p
Ry>. `f„sy epf cÓuÅ_¡ sp¡ bsph ! sp¡ L$pL$p `Z A^|fp¡ R>¡. cÓuÅ¡ `Z
A^|fp¡ R>¡, Å¡ L$pL$p _ lp¡e sp¡. sp¡ L$pL$p-cÓuÅ bÞ_¡ dmu Nep, sp¡ A¡L$
18
âq¾$ep `pR>u afu\u Ap`Zu kpd¡ Aphu NB. Aphu fus¡ âcyA¡ S>¡ `p¡s¡
`p¡sp_¡ b¡ ê$`dp„ rhcL$s L$ep£, cp¡L$spê$`dp„ A_¡ cp¡Áeê$`dp„ sp¡, s¡ D`r_jv$¹
A¡L$ hps Âep_\u kdÅh¡ R>¡ L$¡, -
`|Z®dv$: `|Z® rdv„$ `|Zp®s¹ `|Z®d¹ DvÃes¡ pp
`|Z®õe `|Z®dpv$pe `|Z®d¡hphrióes¡ pp
s¡ A`|Z® _\u `f„sy ep¡Áesp (a¡Bk h¡ëey) `f bÞ_¡dp„ L$p¡B âL$pf_u
A`|Z®sp Aphu flu R>¡. s¡ ep¡Áesp `f Aph¡g L$p¡B A`|Z®sp R>¡. s¡_¡ A¡L$
âq¾$ep `pR>u `|Z® L$f¡ R>¡. L$¡ Å¡ Ap bÞ_¡ A¡L$buÅ_u `|fL$ \B Åe sp¡
¾$dbÙ s¡ `pR>u `|Z® \B NB. ¿epgdp„ Apìey„ _¡ ? A¡hu fus¡ S>¡ `y„cph A_¡
õÓucphdp„ âcyA¡ `p¡sp_p„ Ap_„v$_¡ rhcL$s L$ep£. s¡ rhcL$s \hp_p L$pfZ¡
Å¡ L$¡ õhê$`s: `fu`|Z® S> R>¡. `f„sy gugpdp„ bÞ_¡ ê$`dp„ A`|Z®sp âL$V$ \B.
s¡ gugpNs S>¡ A`|Z®sp âL$V$ \B R>¡ s¡ gugpqÐdL$p A`|Z®sp_¡ `|Z® L$fhu
lp¡e sp¡ A¡ bÞ_¡_¡ afu\u A¡L$buÅ\u Å¡X$phy„ `X$i¡.
A¡L$v$d kfmsp\u Ap_¡ kdS>hy„ lp¡e sp¡, S>¡dL$¡ L$p¡B A¡L$ `pfp¡
Ap`Z¡ \p¡X$p¡L$ gu^p¡. s¡_u hQdp„ Ap`Z¡ L$ep„L$ Ap„Nmu dpfu v$u^u. `pfp_p
b¡ Vy„$L$X$p \B Nep. s¡ bÞ_¡ Vy„$L$X$p d|m `pfp¡ lsp¡, s¡_p¡ AX$^p¡-AX$^p¡ cpN
\B Åi¡. lh¡ s¡_u L$p¡B âq¾$ep afu\u b_phhu lp¡e sp¡ afu\u s¡_¡ `pk¡ gphp¡.
`pR>p A¡L$buÅ_¡ Å¡X$p¡ afu\u A¡L$ `|Z® `pfp¡, S>¡V$gp¡ A¡ lp¡hp¡ Å¡BA¡, s¡V$gp¡
b_u Åi¡.
s¡ ""k„qígô$phycep¡f¹ bcp¥ fkde: L©$óZp¡ rl ss¹ kprnL$d¹'' A¡
afu\u fkde L©$óZ \B Nep. L$¡hp ? sp¡ N|Y$cphpÐdL$. `f„sy s¡ N|Y$cphpÐdL$
L©$óZ_p ê$`dp„ îudlpâcyÆ âL$V$ _\u \ep. s¡ bÞ_¡ N|Y$cph_p
kpnuê$`sep Ap` âL$V$ \ep R>¡. L$pfZL$¡ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ L$p¡B
hõsy_¡ L$p¡B L$epf¡ L$lu iL$¡ ? ìeqL$s Myv$ _\u L$lu iL$su, kpnu S> L$lu iL$¡.
A¡V$g¡ L$¡ N|Y$`y„cph A_¡ N|Y$õÓucph Myv$ `p¡sp_u L$p¡B hps_u kpnu Ap`u
iL$sp _\u. L$pfZL$¡ s¡ bÞ_¡ sp¡ `pV$} R>¡. A¡L$buÅ_¡ õ_¡l L$fsu L$¡ TOX$su-
19
S>¡hu `Z R>¡, s¡_y„ âdpZ b_i¡ sp¡ L$p¡Z b_i¡ ? S>¡ kpnu R>¡ s¡ S>.
s¡ kpnudp„ s¡ bÞ_¡ N|Y$`y„cph A_¡ N|Y$õÓucph õ\pr`s \ey„.
îudlpâcyÆ Ap`Z¡ Ðep„ s¡_p kpnuê$`¡ âL$V$ \ep„ R>¡. âcydp„ N|Y$õÓucph
R>¡ A_¡ cL$sdp„ N|Y$-õhpdu_uÆ\u gB_¡ Ap`Zp S>¡hp `p„Qdp„ khpf `e¯s
`Z N|Y$`y„cph R>¡. Ap hps_¡ cygp¡ _lu». Ap hps_p¡ kpnu Å¡ L$p¡B R>¡ sp¡
Ap`Zp„ ApQpe® R>¡. s¡ ê$` ss¹ qÓsepÐdL„$ A_¡ Ap kpnu ê$` S>¡ R>¡ s¡ s©sue
_l], qÓsepÐdL$ ê$` R>¡. ""Âe¡e„ kv$p hëgcd¹'' Ap fus_p îudlpâcyÆ_p
qÓsepÐdL$ ê$`_¡ Âep_dp„ gphhy„ Å¡BA¡. Âep_dp„ gphip¡ sp¡ b^u hps
kdS>dp„ Aphu S>i¡. _ sp¡ AgN hëgc`„\_u S>ê$fs R>¡, _ îuL©$óZ_¡
R>p¡X$u_¡ îudlpâcyÆ_u S>ê$fs R>¡, _ îudlpâcyÆ_¡ R>p¡X$u_¡ îuL©$óZ_u
S>ê$fs R>¡, _ îuL©$óZ A_¡ îudlpâcyÆ_¡ R>p¡X$u_¡ îuõhpdu_uÆ_u S>ê$fs
R>¡, _ îuõhpdu_uÆ_¡ R>p¡X$u_¡ îuL©$óZ A_¡ îudlpâcyÆ_u S>ê$f R>¡, A¡L$
`|fu âL$°uep b_u R>¡. S>¡_p kpnu îudlp`°cyÆ R>¡.
Aphp ApQpe® õhê$`_y„ Ap`Z¡ Âep_ L$fuA¡. sp¡ Ap`Z¡
ApQpe®QfZ_y„ Âep_ L$ey®. ly„ kdSy> L$¡ ApQpe®QfZ_y„ NyZNp_ Ap_p\u
L$p¡B`Z-L$p„B`Z M|b S> kpfy„$ lp¡B iL$sy„ lsy„, `f„sy Ap S> NyZNp_
(A¡âuk¡íe_)dp„ Ap`Zp `y[ô$dpN®_u-NyS>fpsudp„ L$l¡_¡ ! L$¡ `sf Mp„X$u
_pMu-A¡hu `sf Mp„X$u _pMu R>¡. _pgpeL$p¡A¡ Ap_p¡ A¡V$gp¡ Mfpb A\®
L$ep£, A¡V$gp¡ Mfpb A\® L$ep£, L$¡ M|b S> dyíL$¡g \B Ney„ R>¡ `y[ô$dpN®dp„.
b^p\u kpfu QuS>_p¡ b^p\u h^pf¡ vyfy`ep¡N L$ep£ R>¡ A¡ hps kdÆ Åh. Ap
Ap`Zp Âep__y„ îudlpâcyÆ_y„ õhê$` R>¡.
(îuNp¡`u_p\âcyQfZÂep_d¹)-îuNp¡`u_p\Æ_p õhê$`_y„
Âep_.
îuhëgc-ârsr_t^ s¡Å¡-fpiu» v$epZ®hd¹ pp
NyZpsus„ NyZr_t^ îuNp¡`u_p\d¹ Apîe¡ pp 10 pp

20
Ap îu`y{$jp¡ÑdÆ_p¡ îuNp¡`u_p\Æ_u õsyrsdp„ L$l¡gp¡ ïgp¡L$ R>¡.
Ap`Zp„ kyfshpmp `y{$jp¡ÑdÆ_p¡ ïgp¡L$ R>¡. îuNp¡`u_p\Æ
îudlpâcyÆ_p ârsr_r^ R>¡, s¡Å¡fpiu R>¡, v$epZ®hd¹ R>¡ A_¡ kNyZ _\u
NyZpsus R>¡-r_Ny®Z R>¡. NyZr_r^ R>¡. A¡hp îuNp¡`u_p\Æ_p¡ ly„ Apîe
gB füp¡ Ry„>. Aphy„ L$üp `R>u `Z Ap`Z¡ rhQpfuA¡ L$¡ îuNp¡`u_p\Æ sp¡
dep®v$pdpN}e lsp A_¡ îuNp¡`u_p\Æ Aphp lsp, s¡hp lsp hN¡f¡... iy„
gaX$p¡ R>¡ ? `y{$jp¡ÑdÆ S>¡hp dS>b|s hL$ug (õV²$p¢N A¡X$hp¡L$¡V$) sp¡
îuNp¡`u_p\Æ_y„ Ap õhê$` bsphu füp R>¡. Ap`Z_¡ A¡h„y DV$`V$p„N ê$` L$¡d
õayf¡ ? L„$BL$ gaX$p¡ R>¡. A¡V$gp dpV$¡ sp¡ Ap`Z¡ îuNp¡`u_p\Æ_y„
d„NgpQfZ_y„ ê$` kdS>ey„. Ðepf `R>u îuNykp„BÆ_y„ õhê$` Aphu füy„ R>¡.
(îurhV$¹W$g_p\âcyQfZÂep_d¹)- îuNykp„BÆ_p õhê$`_y„
Âep_.
kpe„ Ly$ÊÅgeõ\pk_dy`rhgks¹-õhZ®`pÓ„ ky^p¥s„
fpS>v¹$-eop¡`hus„ `qfs_yhk_„ Np¥fdçcp¡S>h¼Ód¹ pp
âpZp_peçe _pkp-`yV$-r_rlsL$f„ L$Z®-fpS>v$¹rhdyL$¹s„
hÞv$¡X$^p£Þdurgspn„ d©Ndv$rsgL„$ rhV$¹W$g¡i„ kyL$¡id¹ pp 11 pp
Ap îuNykp„BÆ_y„ kpe„ k„Âep L$fsp„ s¡ õhê$` R>¡. S>¡hu fus¡ ApS>¡
Ap`Z¡ L$p¥cp„X$ a¡gphu füp R>uA¡, A¡_p\u rbgLy$g rhê$Ù (Ap¡`p¡TuV$)
õhê$` îuNykp„BÆ_y„ R>¡. L$¡ kp^_-bp^_ b^„y b¡L$pf R>¡ A_¡ Ap`Z¡ sp¡
âd¡e gugpdp„ `X$ep fl¡hy„ Å¡BA¡. âd¡egugpdp„ `X$ep fl¡gp, îuNykp„BÆ_y„
õhê$` _\u. kpe„ k„Âep L$fsp sp s¡ îuNykp„BÆ_y„ õhê$` R>¡. A¡L$ hps
Âep_\u kdÅ¡. âdpZ ApQfZ L$fu fl¡g, kp^_pQfZ L$fu fl¡g
îuNykp„BÆ_y„ õhê$` R>¡. `Z AgpB-bgpB b^y„ îuNykp„BÆ_p dp\¡.
îuNykp„BÆA¡ b^u âd¡egugp hZ®_ L$fu. îuNykp„BÆ âd¡egugp L$ep L$fu
füp„ R>¡ ? îuNykp„BÆ sp¡ Ly„$S>dp„ b¡ku_¡ `Z kpe„ k„Âep L$fu füp R>¡.

21
âd¡egugp _\u L$fu füp. SyAp¡, Ap`Z¡ S>¡ kdÆ füp R>uA¡ A_¡ S>¡
dp¡V$pAp¡_u kdS> lsu, s¡dp„ L$¡V$gy„ A„sf R>¡ ? Ap b^p d„NgpQfZdp„
A¡V$gp dpV$¡ k„L$g_ (L$ç`pBg) Al]ep L$f¡g R>¡, L$¡ Ap`Zu kdS> A_¡
dp¡V$pAp¡_u kdS>dp„ L$¡V$gy„ A„sf R>¡ ? `f„sy `pR>p L$luA¡ R>uA¡ L$¡ Ap b^u
îuNykp„BÆ_u Ly„$S> R>¡, _¡ Ðep„ b¡ku_¡ fpkgugp L$fu füp R>¡, L$¡ lf¡L©$óZ-
lf¡L©$óZ. Ly„$S>dp„ epf ip dpV$¡ fpkgugp_u cph_p L$f¡ R>¡ ? Å¡ sy
îuNykp„BÆ_p¡ cL$s lp¡ sp¡, b¡ku_¡ kpe„ k„Âep L$f_¡ !
hps Âep_\u kdÅ¡. ""kpe„ Ly$ÊÅgeõ\pk_dy`rhgks¹ õhZ®`pÓ„
ky^p¥s„''-Ly„$Åge Apk_dp„ rbfpÆ_¡, õhZ®`pÓdp„, ky„v$f hõÓ ^pfZ
L$fu_¡, ky„v$f eop¡`rhs ^pfZ L$fu_¡, ""`qfs_yhk_„ Np¥fdçcp¡S>hL$Ód¹''
îuNykp„BÆ_p¡ Alu»ep A¡ rhhpv$põ`v$ (qX$õàeyV$¡X$) rhje R>¡ L$¡ îuNykp„BÆ
kp„hf¡ f„N_p lsp, L$¡ Np¡fp f„N_p lsp. Ap ïgp¡L$dp„ Np¡fp f„N_p dp_¡gp R>¡.
L$p¡B S>ÁepA¡ kp„hf¡ f„N_p dp_¡gp R>¡. Mbf _\u Np¡fp lsp L$¡ kp„hf¡ lsp.
S>¡ lsp, S>¡hp lsp, Âep_ L$¡hy„ L$fhy„ Å¡BA¡ ? s¡ Alu»ep hrZ®s R>¡.
sp¡ ""âpZp_peçe _pkp`yV$ r_rlsL$f„'' âpZpepd L$fhp dpV$¡ -
_pkp`yV$ Ap_¡ L$l¡ R>¡, A¡L$_¡ v$bphu_¡. ""L$Z® fpS>v$¹rhdyL¹$s„'' L$Z®dp„
dp¡su_p„ L$Z®a|g ^pfZ L$f¡g R>¡ A_¡ Ðep„ ""A^p£Þdurgspn'' Âep_ dyÖpdp„
R>¡. A^p£Þdurgspn R>¡ s¡ Âep_ dyÖp R>¡. ly„ `l¡gp `Z OZu hMs Ap hps
kdÅhu QyL$ep¡ Ry>, L$¡ `|Z® durgspndp„ Âep_ kpfy„$ _\u \sy„. `|Z®
DÞdurgspndp„ Âep_ kpfy„ _\u \sy„. A^p£Þdurgspndp„ b^p\u kpfu Apv$i®
`qfqõ\rs (ApBX$ueg rkÃeyA¡i_) R>¡, Å¡ L$p¡B`Z hõsy_y„ Âep_ ^fhy„ lp¡e
sp¡.
L$pfZL$¡ Ap„M_¡ `|fu d]Qhp\u (b„^ L$fhp\u) d__¡ k„`|Z®
õhs„Ósp (äuX$d) dmu Åe. Ap„M_¡ `|fu Mp¡ghp\u d_ rhje_¡ k„`|Z®
Ap^u_ \B Åe. sp¡ Âep_ L$fhy„ lp¡e, sp¡ s¡_u A¡L $`Ùrs (V$¡L$_uL$) A¡ R>¡, L$¡
A^p£Þdurgspn lp¡hu Å¡BA¡. A^Mygu Ap„M lp¡hu Å¡BA¡. A^Mygu
22
Ap„Mdp„ S>¡V$gu rQÑ_u A¡L$pN°sp \B iL$¡, s¡V$gu buÆ fus¡ _ \pe.
A^Mygu Ap„M L$¡hu fus¡ fpMhu ? s¡_u `Ùrs Ap`Z¡ Ðep„ ipõÓdp„ `Z
bsphu R>¡, L$¡ _pL$_u V$uL$_¡ Sy>Ap¡ sp¡ Ap`d¡m¡ A^Mygu Ap„M \B S>i¡ A_¡
A¡ âepk Ap`Z¡ iê$ L$ep£ sp¡ Âep_ qkÙ \B Åe. `f„sy Ap`Zp Âep__u,
Ap`Zp d__u S>¡ âq¾$ep R>¡ s¡_p k„`L®$dp„ Ap`Z¡ Aphsp _\u. L$pfZL$¡
Ap`Z¡ b¡Âep_ L„$B_¡ L$„B L$fsp S> fluA¡. Âep__u Ap`Z_¡ S>ê$f S> _\u
`X$su. Aq_qÃR>s (B_ hp¡g¡ÞV$fu) Âep_ L„$B-L„$B Aphsy fl¡, L„$B-L„$B Åsy
fl¡.
`f„sy Âep__u âq¾$epdp„ Ap`Z¡ Å¡ L$pby d¡mhhp¡ lp¡e sp¡, fp¡S>
\p¡X$uL$hpf A^p£Þdurgspn L$fu, `p„Q du_uV$, v$i du_uV$ - `„v$f du_uV$ S>¡hy„
S>¡_y„ kpdÕe®. A¡L$ L$gpL$-b¡ L$gpL$ A^p£Þdurgspn L$p¡B flu iL$¡ sp¡ `|fp
Âep_ `f s¡_p¡ L$pby Aphu Åe. Âep__u Ap âq¾$ep `Z ipõÓA¡ bsphu R>¡.
""hÞv$¡X$^p£Þdurgspn„ d©Ndv$rsgL$„ rhV$¹W$g¡i„ kyL$¡id¹''-d©Ndv$ rsgL$ L$f¡g,
ky„v$f L$¡ihpmp îuNykp„BÆ_¡ h„v$_pÐdL$ Ap d„NgpQfZ R>¡.
A¡hu fus¡ b^y„ dmu_¡ S>¡hu fus¡-S>¡ `Z L„$B ApNm Aphhp_y„ R>¡.
L$ep„L$ h„v$_ L$fu_¡, L$ep„L$ Ýep_ L$fu_¡, L$ep„L$ âi„kp L$fu_¡ hN¡f¡... S>¡ `|fy$
d„NgpQfZ R>¡, s¡ Ap`Z_¡ ApNm S>¡ N°„\ Aphhp_p¡ R>¡ s¡_u `spL$p R>¡.
`spL$p A¡V$g¡ i„y ? sp¡ _pV$L$dp„ S>¡ OV$_p ApNm \hp_u R>¡. s¡ OV$_p_u L„$BL$
k|Q_p (BÞX$uL$¡i_) Ap`hu. s¡_¡ `spL$p L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. sp¡ Ap `spL$p_u
S>¡d d„NgpQfZ R>¡. L$¡ S>¡ L„$B rhje ApNm Aphhp_p¡ R>¡. s¡_u L„$BL$ `spL$p
Alu»ep afL$phu füp R>¡.
S>¡d L$p¡B dp¡V$p¡ dpZk-Nh_®f hN¡f¡ Aphsp lp¡e sp¡ `l¡gp s¡_u
`spL$p v$¡Mpe. `R>u dp¡V$p¡ dpZk v$¡Mpe. S>¡d Nh_®f Aph¡ sp¡ `l¡gp kpef_
hpN¡, `pegp¡V$ L$pf `l¡gp Aph¡. sp¡ bfpbf (A¡L$T¡V$) s¡ `spL$p_y„ L$pd L$f¡. s¡
Ap`Z_¡ k|rQs (BÞX$uL$¡V$) L$f¡, L$¡ Aphu füp R>¡, L$p¡B â^p_ (du_uõV$f)
A\hp Nh®_f. sp¡ Ap S>¡ R>¡ s¡ `spL$p V$pB`_y„ d„NgpQfZ R>¡. S>¡ rhje
23
ApNm Aphhp_p¡ R>¡, s¡ b^p_u Apdp„ `spL$p Aphu NB. L$ep„L$ _d_pÐdL$,
L$ep„L$ Âep_pÐdL$, L$ep„L$ ê$`-NyZ hZ®_pÐdL$. S>¡hu S>¡hu S>¡ hMs¡ S>ê$f `X$u
s¡hu.
Ap ïgp¡L$ L$p¡_p¡ R>¡ ? s¡ rbgLy$g d_¡ Mbf _\u bphp. `f„sy Ap`Z¡
Ðep„ L$¡V$gpe hjp£\u Ap d„NgpQfZ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. ip¡^_p¡ rhje R>¡ L$¡ Ap
ïgp¡L$ L$p¡_p¡ R>¡ ? `f„sy S>¡_p¡ `Z R>¡. afu\u Ap`Z¡ s¡_p rQf Apcpfu R>uA¡.
A¡hp¡ ky„v$f ïgp¡L$ R>¡. d©Ndv$ rsgL„$ A¡V$g¡ L$õsyfu_y„ rsgL$. Sy>_p S>dp_pdp„
L$õsyfu_y„ rsgL$ L$fsp lsp. Ap`Z¡ Ðep„ L„$Ly$_y„ A\hp sp¡ L$¡kf_y„ rsgL$ Ap`Z¡
Ðep„ A_y›$p__u âq¾$epdp„ iê$ \ey„. L$p¡B_y„ A_y›$p_ A\hp L$p¡B_¡ hidp„
L$fhp_y„ lp¡e sp¡ A¡hu â¾$uepdp„ L$¡kf_y„ rsgL$ iê$ \ey„. `f„sy ApS> L$õsyfu
âpàs (Ah¡g¡bg) _\u sp¡ L„$Ly$_y„ rsgL$. Ap âpQu_ âZpgu lsu.

pp Brs d“gpQfZ„ kç`|Z®d¹ pp

24
pp îukhp£Ñdõsp¡Ód¹ pp
buÅ¡ N°„\ Ap`Zp¡ khp£Ñd R>¡. Ap khp£Ñddp„ sd¡ Å¡B iL$p¡ R>p¡ L$¡
Ly$g dmu¡ 35 ïgp¡L$ R>¡. Apdp„ A¡L$\u gB_¡ R> A_¡ s¡Óuk\u gB_¡ `p„Óuk
A¡V$g¡ L$¡ ÓZ A_¡ R>-_h ïgp¡L$ S>¡ D`¾$d, D`k„lpf hN¡f¡ rhje_p ïgp¡L$
R>¡. S>¡ d|m khp£Ñdõsp¡Ó R>¡, s¡ kpsdp„ ïgp¡L$\u iê$ \B_¡ kpX$p bÓuk
ïgp¡L$ ky^u_y„ R>¡ A_¡ s¡_u ApNm A_¡ `pR>m b^y„ k„`yV$ R>¡. Ap `pep_p
b„^pfZ A_ykpf (b¡TuL$ õV²$L$Qf hpBT) kdÅ¡ L$¡ khp£Ñd iy„ R>¡ ? d|m
khp£Ñd ""Ap_„v$: `fdp_„v$:''\u iê$ \B füy„ R>¡ A_¡ ""Ai¡jcL$¹skçâpÕe®
QfZpåS>fÅ¡ ^_:'' ky^u 108 _pd `|fp \ep. bpL$u_p S>¡ _h ïgp¡L$ R>¡, s¡
s¡_p k„`yV$_p ïgp¡L$ R>¡. ApNm-`pR>m iy„ R>¡ ? s¡_¡ L$¡hu fus¡ kdS>hy„ ? s¡_p
ïgp¡L$ R>¡.
(d“gp¡`¾$d:)- d“g D`¾$d L$f¡ R>¡.
âpL©$s^dp®_pîed¹ A`°pL©$s-r_rMg-^d®ê$`rdrs pp
r_Ndârs`pÛ„ es¹ ss¹ iyv$¹^„ kpL©$rs õsp¥rd pp 1 pp
cNhp_dp„ âpL©$s ^d®_p¡ A_pîe R>¡, `Z A_pîe R>¡ A¡V$g¡
L$p¡B`Z ^d® âcydp„ _\u A¡hy„ _\u. AâpL©$s kh®^d®ê$` õhe„ âcy R>¡. r_Nd
ârs`pÛ õhê$` âcy_y„ A¡hy„ R>¡, L$pfZ L$¡ âcy_y„ S>¡ õhê$` R>¡. s¡ iyÙ kpL$pf
õhê$` R>¡. iyÙ kpL$pf A¡V$g¡ L$¡ dpreL$ ApL$pfhpmy„ _lu». iyÙ ApL©$rshpmy
õhê$` R>¡. Nep hj£ iyÙ kpL$pf_u Ap`Z¡ M|b S> rhh¡Q_p L$fu. s¡ AÐepf¡
Alu»ep AphíeL$ _\u.
Ap d„Ng D`¾$d L$ep® `R>u bpL$u_p Aphsp b¡ \u Qpf ïgp¡L$ S>¡ R>¡.
s¡dp„ Âep_\u Sy>Ap¡ sp¡ (õsp¡ÓâpL$V$¹eâep¡S>_r_~`Zd¹)-õsp¡Ó_¡ âL$V$
L$fhp_p âep¡S>__y„ r_ê$`Z. õsp¡Ó_¡ ip dpV$¡ âL$V$ L$fhp_y„ îuNykp„BÆ BÃR>¡
R>¡ ? s¡_y„ âep¡S>_ iy„ R>¡ ? s¡ âep¡S>__y„ r_ê$`Z L$fsp Ap Qpf ïgp¡L$ R>¡.
L$rgL$pg-sdíR>Þ_-×[ô$Ðhpv$¹ rhvy$jpdr` pp
25
kçâÐerhjeõsõe dplpÐçe„ kdc|v$¹ cyrh pp 2 pp
S>¡ kdS>v$pf ipõÓ_p„ rhÜp_ R>¡. s¡_u ×[ô$ `Z L$rgL$pg_p
A„^L$pf\u R>Þ_ (Y„$L$pB) \B NB R>¡ A_¡ A¡ R>Þ_ \B S>hp_p L$pfZ¡ Aphp¡
S>¡ b°û,L$¡hp¡ ? ""âpL©$s^dp®_pîed¹ AâpL$©s r_rMg ^d®ê$`rdrs
r_Ndârs`pÛ„ es¹ ss¹ iyv¹^„ kpL©$rs'' S>¡ b°û R>¡. s¡_y„ S>¡ dplpÐçe R>¡ s¡
AÐepf¡ kdÆ iL$sp _\u. S>¡ ipõÓ_¡ kdÆ iL$¡ R>¡ s¡ gp¡L$p¡ `Z Ap b°û_y„
dplpÐçe kdÆ iL$sp _\u. ""kçâÐe rhjek¹'' A¡V$g¡ AÐepf¡ s¡ b°û_y„
dplpÐçe `©Õhu `f Arhje \B Ney„ R>¡ A_¡ s¡ dplpÐçe_¡ `p¡sp_u hpZu\u
âL$V$ L$fhp dpV$¡,....
v$eep r_S>dplpÐçe„ L$qfóe_¹ âL$V„$ lqf: pp
hpÎep ev$p sv$p õhpõe„ âpvy$c|®s„ QL$pf rl pp 3 pp
svy$L$¹sd¹ Ar` vy$bp£^„ kybp¡^„ õepv$¹ e\p s\p pp
sÞ_pdpô$p¡Ñfis„ âhÿepçerMgpOùs¹ pp 4 pp
s¡ lqfA¡ v$ep L$fu_¡ `p¡sp_p s¡ dplpÐçe_¡ âL$V$ L$fhp dpV$¡, `p¡sp_u
hpZu\u âL$V$ L$fhp dpV$¡ s¡Z¡ `p¡sp_p dyM_¡ `°L$V$ L$ey®. L$pfZL$¡ hpZu dyM\u
âL$V$ \pe. s¡\u dyM âL$V$ \pe sp¡ hpZu `Z âL$V$ \i¡ A_¡ s¡ dyM_¡ âL$V$
L$ey¯. s¡ dyMdp„\u âL$V$ \e¡g S>¡ hpZu R>¡. s¡ hpZudp„ L„$BL$ vy$bp£^sp lsu. s¡
vy$bp£^sp_¡ kybp¡^ L$fhp dpV$¡ s¡d_p Aô$p¡Ñfks¹ (108) _pd ly„
(îuNykp„BÆ) bsphu füp¡ Ry„>. S>¡ b^p `p`_¡ lfhphpmp R>¡. Ap Ap`Z¡
khp£Ñd õsp¡Ódp„ L$v$pQ Ne¡ hj£ rhõspf\u kdS>ep lsp.
(õsp¡Ór`®-R>Þv$p¡-v$¡h-buS>-rhr_ep¡N-rkqÙ r_~`Zd¹)-
Ðepfbpv$ S>¡ ïgp¡L$ R>¡, `p„Qdp¡ A_¡ R>Ì$p¡ s¡dp„ õsp¡Ó_p F$rj, R„>v$, v$¡h,
buS>,rhr_ep¡N A_¡ rkqÙ (ag) ApV$gp_y„ r_ê$`Z A¡L$ kp\¡ L$ey¯ R>¡.
F$rjf¹ AqÁ_Ly$dpfõsy _pç_p„ R>Þv$p¡ S>NÐekp¥ pp
îuL©$óZpõe„ v$¡hsp Q buS>„ L$pê$rZL$: âcy: pp 5 pp
26
rhr_ep¡Np¡ cqL$sep¡N-ârsbÞ^-rh_pi_¡ pp
L©$óZp^fpd©spõhpv$ - rkqÙf¹ AÓ _ k„ie: pp 6 pp
AqÁ_Ly$dpf F$rj R>¡. _pdp¡_p¡ R„>v$ S>NÐekp¥ R>¡. îuL©$óZpõe Ap_p
v$¡h R>¡. buS> s¡ L$pê$rZL$ âcy õhe„ R>¡. Ap_p¡ rhr_ep¡N cqL$sep¡Ndp„ Aphsp
ârsb„^_p¡ rh_pi L$fhp dpV$¡ R>¡. buÅ L$p¡B D`Öh dpV$¡ khp£Ñd_p¡ rhr_ep¡N
L$fhp¡ Å¡BA¡ _lu» A_¡ rkqÙ iy„ \i¡ ? L©$óZp^fpd©spõhpv$ rkqÙ R>¡.
L©$óZp^fpd©spõhpv$ Ne¡ hj£ ly„ _\u bp¡gu iL$ep¡. R|>V$u Ney„ R>¡. Ap`Z¡
Aphsu kpg afu\u L©$óZp^fpd©spõhpv$\u iê$ L$fiy„. Alu»ep õsp¡Ódp„
L©$óZp^fpd©spõhpv$ rkqÙ_p ê$`dp„ bsph¡g R>¡.
Ðepfbpv$ ""Ap_„v$: - `fdp_„v:$'' S>¡ b^pe _pd R>¡. s¡_p
rhõspfdp„ Ap`Z¡ _l] S>BA¡. ""Ai¡jcL¹$skçâpÕe® QfZpåS>fÅ¡^_:''
Ap 108 _pd R>¡. s¡_p¡ rhõspf Ap`Z¡ e\p kde Å¡iy„-Å¡sp fluiy„.
(Aô$p¡Ñfis_pd`pW$agd¹)- 108 _pdp¡_p `pW$_u agîyrs.
BÐep_Þv$r_^¡: âp¡L$¹s„ _pç_pd¹ Aô$p¡Ñf„ isd¹ pp 33 pp
îÙp-rhiyÙ - byqÙf¹ e: `W$Ðe_yqv$_„ S>_: pp
k sv$¡L$d_p: rkqÙd¹ DL$¹sp„ âpà_p¡Ðek„ied¹ pp 34 pp
Ap Ap_„v$r_r^_p 108 _pd bspìep. S>¡ ìe[¼s Ap_¡ îÙp rhiyÙ
byqÙ\u bp¡g¡. sp¡ s¡ ""sv$¡L$d_p'' \B_¡ S>¡ rkqÙ d¢ (îuNykp„BÆA¡) N°„\_p
âpf„cdp„ bsphu. s¡ rkqÙ_¡ k„v$¡l fqls \B_¡ âpàs L$fi¡.
sv$`°pàsp¥ h©\p dp¡n: sv$pàsp¡¥ sv$¹Nsp\®sp pp
As: khp£Ñd„ õsp¡Ó„ S>àe„ L©$óZfkpr\®rc:pp 35 pp
A„sdp„ îuNykp„BÆA¡ A¡L$ õ`ô$sp (L$g¡fuauL$¡i_) M|b S> ky„v$f
Ap`u R>¡ L$¡ s¡ rkqÙ âpàs \B sp¡ dp¡n_u L$p¡B AphíeL$sp _\u A_¡ s¡ rkqÙ
âpàs _ \B sp¡ `Z dp¡n_u L$p¡B AphíeL$sp _\u. S>¡ AphíeL$sp Ap c|sg
`f R>¡ s¡ L©$óZp^fpd©spõhpv$_u R>¡. s¡\u s¡ dmu Ney„ sp¡ dp¡n_u iy„
27
AphíeL$sp? A_¡ s¡ _ dýey„ sp¡ dp¡n iy„ L$pddp„ Aphi¡ ? s¡ dmu Nep¡ sp¡ dp¡n
Nsp\® R>¡. Ap\u khp£Ñd õsp¡Ó_p¡ S>` L$p¡Z¡ L$fhp¡ Å¡BA¡ ? S>¡_¡ L©$óZ
fk_u A`¡np R>¡. hëgc`„\_u A`¡np_u hps îuNykp„BÆ _\u L$fu füp.
L©$óZfk_u S>¡_¡ A`¡np R>¡. s¡Z¡ khp£Ñd õsp¡Ó_p¡ S>` r_f„sf L$fhp¡
Å¡BA¡. Aphu fus¡ îuNykp„BÆA¡ khp£Ñd õsp¡Ó_y„ kdp`_ L$ey® A_¡ Ap
s¡_p¡ kpfp„i (rk_p¡àkuk) R>¡. S>¡ Ap`Z¡ Å¡ey„ Ðepf `R>u ÓuSy> õsp¡Ó
""îuhëgcpô$L$d¹'' Aphu füy„ R>¡.

pp Brs îudv$qÁ_Ly$dpf`°p¡L$¹s„ khp£Ñdõsp¡Ó„ kç`|Z®d¹ pp

28
pp îuhëgcpô$L$d¹ pp
(c|dp¥ îuhëgcõh~`âpvy$cp®hõe l¡sy âep¡S>_¡)- c|rd D`f
îuhëgcõhê$`¡ âpvy$cp®h_p l¡sy A_¡ `°ep¡S>_.
îudv$¹h©Þv$ph_¡Þvy$-âL$qV$s-frkL$p_Þv$-kÞv$p¡lê$` -
õayS®>v$¹fpkpqv$-gugpd©sS>gr^-cfp¾$pÞs-khp£X$r`iíhs¹ p
sõe¥hpÐdp_ycph-âL$V$_-ùv$eõepoep âpvy$fpkuv$¹
c|dp¥ e: kÞd_yóepL©$rsfrs-L$fyZk¹ s„ â`Û¡ lyspid¹ pp 1pp
îudv$¹ h©Þv$ph__p Q„Öê$` `°cy_p Öpfp âL$qV$s frkL$p¡_p Ap_„v$_p¡ S>¡
kdyl R>¡ A_¡ s¡ kdyldp„\u õayqfs \sp¡ S>¡ fpkpqv$gugp_p¡ S>¡ Ad©s_p¡
kpNf R>¡. s¡ S>gr^-kpNf\u Ap`-S>gr^_p Ähpf\u A¡hy„ kdÆ ëep¡.
kdyÖ_p¡ S>¡ Ähpf lp¡e s¡ îudlpâcyÆ_p îu A„Ndp„ r_f„sf Dcfpsp¡ S>
fl¡ R>¡. A¡V$g¡ L$¡ cNhv$¹gugp_p¡ Ähpf r_f„sf Aphsp¡ S> fl¡ R>¡. Q„Ö EN¡ sp¡
Ähpf Aph¡ _¡ ! A¡hu fus¡ cNhp_ h©v$ph__p Q„Ödp„ R>¡. s¡ Q„Ödp_¡ Å¡B_¡
îudlpâcyÆ_p îu A„Ndp„ cNhv$¹ gugp_p¡ Ähpf Aphsp¡ S> fl¡ R>¡. Ähf
_p kdS>sp lp¡ ! Ähpf A¡L$ AgN QuS> R>¡, Ähf A¡L$ AgN QuS> R>¡.
Ähpf A¡V$g¡ cfsu.
îudlp`°cyÆ_p v$f¡L$ A„Ndp„ cNhv$¹ gugp_u cfsu Aph¡ R>¡ A_¡ s¡
âcyA¡ `p¡sp_p¡ ApÐdp_ycph-Ap ApÐdp_ycph M|b S> duW$p¡ iåv$ R>¡.
ApÐd_ycph _lu» lp¡! ApÐdp_ycph. ApÐdp `p¡s¡ `p¡sp_¡ L$¡hu fus¡ Ap`Zu
kpd¡ âL$V$ L$fhp BÃR>¡ R>¡ ? s¡ `fdpÐdp L©$óZ `p¡s¡ `p¡sp_¡ Ap`Zu kpd¡ L$¡hu
fus¡ âNV$ L$fhp BÃR>u füp¡ R>¡ ? s¡ âL$V$ L$fhp_p¡ s¡_p¡ S>¡ d_p¡f\ R>¡, s¡
d_p¡f\hpmp âcy_u Apop\u S>¡ âL$V$ \ep R>¡. L$¡hp îudlpâcyÆ Ap`Zp ?
ArsL$ê$Zpiug. A¡L$ kÞd_yóepL©$rs_p ê$`dp„ S>¡ Ap`Zp îudlpâcyÆ
âL$V$ \ep R>¡ s¡ lyspid¹- AqÁ__p ifZdp„ ly„ ÅJ Ry„>. A¡hy„ îuNykp„BÆ L$l¡
R>¡.
29
ly„ cygsp¡ _p lp¡D sp¡ \p¡X$pL$ Ap ïgp¡L$ `Z rhhpv$põ`v$ (qX$õàeyV$¡X$)
R>¡ L$¡ îuNp¡`u_p\Æ A¡ âL$V$ L$ep® R>¡, L$¡ îuNykp„BÆA¡ âL$V$ L$ep® R>¡. `f„sy
Qpl¡ îuNykp„BÆA¡ âL$V$ L$ep® lp¡e L$¡ îuNp¡`u_p\ÆA¡ âL$V$ L$ep® lp¡e.
ârkÙ (`p¡àeygf) dpÞesp A¡ R>¡ L$¡ îuNykp„BÆA¡ âL$V$ L$ep® R>¡. `f„sy L$p¡B
A¡L$ dpÞesp A¡hu `Z R>¡ L$¡ Ap `Z îuNp¡`u_p\ÆA¡ âL$V$ L$f¡g R>¡. s¡dp„
L$ep¡ `n A¥rslprkL$ ×[ô$L$p¡Z\u kpQp¡ R>¡ L$¡ Mp¡V$p¡ R>¡ ? s¡dp„ r_[ðs dpfp¡
L$p¡B r_Z®e _\u. s¡\u ârkÙ (`p¡àeygf) îuNykp„BÆ_¡ dp_hpdp„ Aph¡ R>¡.
sp¡ Ap`Z¡ `Z A¡ dp_u_¡ QpguA¡ `f„sy A¡L$ ds A¡hp¡ `Z R>¡ L$¡ Ap `Z
îuNp¡`u_p\ÆA¡ âL$V$ L$f¡g õsp¡Ó R>¡.
sp¡ c|rd `f îudlpâcyÆ_p õhê$`_p âpvy$cp®h _p¡ l¡sy„ iy„ ? l¡sy
A_¡ âep¡S>__p¡ dsgb (A\®) kdÅ¡. l¡sy R>¡ s¡ L$pe®_u `l¡gp lp¡e A_¡
âep¡S>_ S>¡ R>¡ s¡ L$pe® `°L$V$ \ep `R>u rkÙ \pe. S>¡dL$¡ Ap`Z¡ Alu»ep c¡Np
\ep. sp¡ c¡Np \hp_p¡ l¡sy A¡L$ AgN hõsy R>¡. l¡sy A¡ R>¡ L$¡ Ap`Z¡
îudlpâcyÆ_p N°„\_¡ ÅZhp R>¡ A_¡ âep¡S>_-S>epf¡ Ap`Z¡
îudlpâcyÆ_p N°„\_¡ cZu g¡iy„, Ðepf¡ rkÙ \i¡ _¡ ! sp¡ l¡sy L$pe®_u `l¡gp
lp¡e R>¡ A_¡ âep¡S>_ L$pe® `R>u lp¡e R>¡.
cpjpdp„ Ap l¡sy A_¡ âep¡S>_ A¡L$buÅ_p `ep®e sfuL$¡ hp`fhpdp„
Aph¡ R>¡. `f„sy `pqfcpqjL$ ê$`\u bÞ_¡ õhs„Ó R>¡. l¡sy `l¡gp lp¡e R>¡ A_¡
`°ep¡S>_ `R>u lp¡e A¡ kdS> L$¡hu fus¡ Aphi¡ ? sp¡ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡
L$¡ âep¡S>_ L$epf¡e `Z `l¡gp„ lp¡B iL$¡ _lu». L$pe® \B Åe Ðepf¡ sp¡ âep¡S>_
lp¡e _¡ ! l¡sy âep¡S>__p A\®dp„ `Z h`fpe A_¡ L$pfZ_p A\®dp„ `Z
h`fpe, l¡sy A¡hp¡ iåv$ R>¡. Alu»ep l¡sy_p¡ A\® R>¡ L$pfZ.
îudlpâcyÆ âL$V$ \ep s¡_y„ L$pfZ iy„ ? ""sõe¥hpÐdp_ycph âL$V$_
ùv$eõepoep'' A_¡ âep¡S>_ iy„ ? sp¡ s¡_p¡ S>¡ ApÐdp_ycph R>¡ s¡. Apop R>¡ s¡
L$pfZ l¡sy R>¡ A_¡ âep¡S>_ ""sõe¥hpÐdp_ycph âL$V$_'' âcy_p¡ S>¡
ApÐdp_ycph R>¡, A¡V$g¡ L$¡ âcy `p¡s¡ `p¡sp_¡ `y[ô$Æh_u kpd¡ L$¡hu fus¡ âL$V$
30
L$fhp BÃR>¡ R>¡ ? s¡ hps ìeL$s (L$Þh¡) L$fhp dpV$¡ îudlpâcyÆ âL$V$ \ep.
lh¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ âcy `p¡s¡ `p¡sp_¡ L$¡hu fus¡ âL$V$ L$fhp BÃR>¡ R>¡ ? L$¡ âL$V$
`y„cph A_¡ N|²Y$ õÓucph\u. A¡ hps îudlpâcyÆA¡ Ap`Z_¡ kdÅhu.
sp¡ Ap hps S>epf¡ kdÅhu v$u^u sp¡ Ap`Z¡ îuW$pL$p¡fÆ_u kpd¡ L$¡hu
fus¡ S>hy„ Å¡BA¡ ? âL$V$ õÓucph A_¡ N|Y `y„cph\u _lu»sf sp¡ buQpfp
îudlpâcyÆ_p âpL$V$e_y„ âep¡S>_ Ap`Z¡ r_óam L$fu füp R>uA¡. s¡ sp¡ Ap
ApÐdp_ycph âL$V$ L$fhp_u Apop\u âL$V$ \ep. Apop l¡sy R>¡ A_¡ âep¡S>_
L$epf¡ rkÙ \i¡ ? L$¡ îudlpâcyÆ_p âL$V$ \hp_p L$pfZ¡ Ap`Z¡ âcy_p Ap
cph_¡ kdÆA¡ L$¡, âcy S>¡ R>¡ s¡ âL$V$ `y„cphhpmp lp¡hp R>sp„ `Z N|Y$
õÓucphhpmp R>¡. Ap cph Ap`Z_¡ îudlpâcyÆ `p¡sp_u hpZu\u
kpnuê$`¡ ìeL$s _ L$f¡ sp¡, L$p¡Z ìeL$s L$f¡ ? A¡ hps Âep_\u kdÅ¡. sp¡ l¡sy
A_¡ âep¡S>_ A¡ Ap fus¡ õ`ô$ \ep.
(îuhëgc`°pvy$cp®hpcph¡ v$¥hk©[ô$h¥eÕe®d¹)-îudlpâcyÆ Å¡
âL$V$ \ep _ lp¡s sp¡ v$¥hu k©[ô$ ìe\® \B Ås. ApS>_u Ap^yr_L$ v$¥hu k©[ô$ R>¡
s¡ îudlpâcyÆ âL$V$ \ep s¡\u ìe\® \B NB R>¡ lp¢ ! îuhëgc`„\ Qgphu
Qgphu_¡ ìe\® \B R>¡. îuNykp„BÆ_u kdS> A¡hu _\u. s¡_u kdS> A¡hu
lsu L$¡ îudlpâcyÆ âL$V$ \ep _ lp¡s sp¡ v$¥hu k©[ô$ ìe\® \B Ås. L$¡d ? ip
dpV$¡ v$¥hu k©[ô$ ìe\® \B Ås ?
_prhc|®epv$¹ chp„íQ¡v$¹ Ar^^frZsg„ c|s_p\p¡qv$spk_¹-
dpN®ÂhpÞspÞ^syëep r_Nd`\Nsp¥ v$¡hkN£X$r` Åsp: pp
Op¡jp^ui„ sv$¡d¡ L$\dr` d_yÅ: âpà_yeyf¹ _¥h v$¥hu
k©[ôf¹ ìe\p® Q c|ep_¹ r_S>-ag-frlsp v$¡h! h¥íhp_f¥jp pp2pp
iy„ NS>b_u hps L$fu R>¡ ? L$¡ Å¡ Ap` c|sg `f âL$V$ _ \ep lp¡s sp¡
Ap c|sg `f âL$V$ L$f¡g i„L$fpQpe®Æ_p dpephpv$_p L$pfZ¡ b^p `p¡s-
`p¡sp_u ""Ald¹ b°ûpqõd'' _u ^pfZp\u `f¡ip_ lp¡s. `pR>p ""Ald¹

31
b°ûpqõd''_u ^pfZp\u `f¡ip_. S>¡dL$¡ Ap`Z¡ Ðep„ kfMpdZudp„
(`¡f¡gg) Ald¹ `y{$jp¡Ñdqõd R>¡. Ald¹ b°ûpqõd_u ^pfZp\u `f¡ip_,
S>¡ Ald¹ `y{$jp¡Ñdqõd R>¡. s¡_p\u b^p_¡ sL$gua \su fl¡s. Ap`îuA¡
âL$V$ \B_¡ A¡ Mygpkp¡ L$ep£ L$¡ cB sd¡ `y{$jp¡Ñd _\u. s¡ `y{$jp¡Ñd R>¡ s¡_¡
cÅ¡. sp¡ v$¥huk©[ô$ ìe\® _l] \pe, _lu» sp¡ `pR>u ìe\® \B S>i¡.
L$pfZL$¡ i„L$fpQpe®Æ Üpfp Ap Ak_¹ dpN® âQrgs lsp¡ S>, L$¡
""Ald¹ b°ûpqõd.'' Ap`Z¡ b°û_u S>ÁepA¡ `y{$jp¡Ñd õ\pr`s
(kåõV$uV$eyV$) L$fu v$u^p¡ L$¡ Ald¹ `y{$jp¡Ñdqõd s¡ Ak_¹ dpN®_¡ ky„v$f
ky^pf¡gu Aph©rs (fuapB_ dp¡X$uapBX$ hT®_)\u Ap`Z¡ âõsys L$ep£. S>¡
i„L$fpQpe®¡ âõsys L$ep£, Ap`Z¡ s¡_u ky^pf¡gu Aph©rÑ âõsys L$fu. s¡ L$l¡sp
lsp Ald¹ b°ûpqõd, Ap`Z¡ L$lu v$u^y Ald¹ `y{$jp¡Ñdqõd, Aphu Åh.
v$¥hu k©[ô$_¡ ìe\® L$fhp dpV$¡ âR>Þ_ i„L$fpQpe®.
""_prhc|®epv$¹ chp„íQ¡v$¹ Ar^^frZsg„ c|s_p\p¡qv$sp''-c|s_p\
iåv$ hp`ep£ R>¡. i„L$f iåv$ _\u hp`ep£. L$pfZL$¡ i„L$f iåv$ hp`f¡ sp¡ L$ëepZ
L$fhphpmp¡ A\® \B Åe. c|s_p\ hp`f¡ sp¡ bfpbf X$f gpN¡ L$¡ Ap L„$BL$
Q½$f R>¡. c|s_p\ R>¡ s¡\u b^p c|sp¡_¡ gB_¡ Aphi¡. ""c|s_p\p¡qv$s Ak_¹
dpN®''-c|s_p\ Üpfp âhrs®s S>¡ Ak_¹ dpN® R>¡, s¡ Ak_¹ dpN® ÂhpÞs,
Ak_¹ dpN®_p¡ S>¡ A„^L$pf R>¡. s¡ A„^L$pf\u Ap„^mp b_¡gp„ gp¡L$p¡
""r_Nd`\Nsp¥ v$¡hkN£X$r` Åsp: '' v$¥hu kN®dp„ âL$V$ lp¡hp R>sp Ap
A„^L$pf_p L$pfZ¡ Ap„^mp b_¡gp gp¡L$p¡ L$epf¡e `y{$jp¡Ñd_¡ cÆ iL$s _lu».
Ap`¡ âL$V$ \B_¡ Ap hps bsphu L$¡ ""Ald¹ b°ûpqõd - Ald¹
`y{$jp¡Ñdqõd'' _\u. ""Brs îuL©$óZv$pkõe hëgcõe rls„ hQ:, rQs„ ârs
ev$pL$Îe® cL¹$sp¡ r_ríQÞssp„ h°S>¡s¹'' - Ap L©$óZv$pk hëgc_y„ hQ_ R>¡.
Âep_\u kp„cmp¡ S>¡ kp„cmu_¡ cL¹$s r_qíQ„s \B Åi¡. `f„sy Ap vy$ô$ A„^
c|s_p\p¡qv$s Ak_¹ dpN®\u Ap„^mp \e¡g gp¡L$p¡ r_qíQ„s _lu» \B iL$¡. s¡_¡
tQsp \B Åi¡ L$¡ sp¡ `R>u Adpfy„ iy„ \i¡ ? Ad¡ sp¡ `y{$jp¡Ñd. sp¡ s¡ hps
32
_lp¡su lp¢ ! kdS>dp„ M|b S> afL$ `X$u Nep¡. Âep_\u kdÆ ÅAp¡.
""v$¡hkN£X$r` Åsp: Op¡jp^ui„ sv$¡d¡ L$\dr` d_yÅ: âpà_yeyf¹ _¥h
v$¥hu''- Ap Op¡jp^ui S>¡ îuW$pL$p¡fÆ R>¡, s¡_¡ Ap v$¥hu k©[ô$ L$epf¡e `Z âpàs
L$fu S> iL$s _lu». v$¥hu d_yóe Ap_¡ âpàs _ L$fu iL$¡ sp¡ s¡_u ""ky[ô$f¹ ìe\p® Q
c|ep_¹'-Ap k©[ô$ ìe\® \B Ås. L$¡d ìe\® \B Åe ? r_S>ag frlsp''-
""cNhp_ A¡h rl ag„ k e\p Aprhc®h¡v$¹ cyrh, NyZ õhê$` c¡v$¡_''
(`y.â.d.)cNhp_ ag R>¡. sd¡ ag _\u ly„ ag _\u. Ap v$¥hu k©[ô$ ìe\® \B
Ås. ""v$¡h ! h¥íhp_f¡jp.''
Ap îuNykp„BÆ L$¡ îuNp¡`u_p\Æ S>¡Z¡ `Z îudlpâcyÆ_y„
NyZNp_ (A¡râõe¡i_) L$ey® R>¡. iy„ Np_ L$ey¯ R>¡. Å¡ip¡ sp¡ sd_¡ `y[ô$dpN®_¡
kdS>sp„ AphX$i¡. s¡ NyZNp_ Ap`Z¡ ÅZiy„ _l] sp¡ Ap`Z¡ `y[ô$dpN®_¡
kdÆ iL$uiy„ _lu». A¡V$gu Mfpb qõ\qs `°hs®dp_ R>¡. Ap hps_¡ Âep_\u
kdÅ¡ L$¡ îuNykp„BÆA¡ L$¡ îuNp¡`u_p\ÆA¡ S>¡Z¡ `Z Ap NyZNp_ L$ey¯ R>¡
s¡ Sy>Ap¡, sp¡ L$p¡B hps `f-L$ep dyØp `f îudlpâcyÆ_¡ kdÅhu füp R>¡ ?
s¡ dyØp¡ kdÆ g¡ip¡ sp¡ Ap`Z_¡ dpN®_¡ kdS>sp AphX$i¡. îudlpâcyÆ_u
hpZu_¡ kdS>sp AphX$i¡ A_¡ Ðepf `R>u s¡_¡ `Z Ap^pf Ap`hphpmp¡ A¡L$
ïgp¡L$ Aphu füp¡ R>¡.
(F$s¡ hpL$`ts îyÐepiep_hbp¡^:)-hpZu_p `rs îuhëgc
rh_p h¡v$hpZu_p¡ kpQp¡ A\® L$p¡B\u kdÆ iL$psp¡ _\u.
_ üÞep¡ hpN^uipQ¹ R²y>rsNZhQkp„ cphdpopsyd¹ BóV$¡
eõdps¹ kpÂhu õhcph„ âL$V$ers h^|f AN°s: `Ðeyf¡h pp
sõdpQ¹ R²>uhëgcp¿e! Ðhvy$qv$shQ_pv$¹ AÞe\p ê$`eqÞs
c°pÞsp e¡ s¡ r_kN®qÓv$iqf`ysep L$¡hgpÞ^Þsdp¡Np: pp 3 pp
`y[ô$dpN®dp„ S>¡ îudlpâcyÆ_u hpZu_¡ r_ç_L$np-Np¥Z (kb
Ap¡X$}_¡V$) L$fhp BÃR>¡ R>¡. s¡_¡ L$¡V$gp¡ dp¡V$p¡ îp` îuNykp„BÆ Ap`u füp R>¡.

33
A¡ hps_¡ Ýep_\u Sy>Ap¡. îudlpâcyÆ_¡ QY$phu_¡ îudlpâcyÆ_u hpZu_¡
S>¡ Espfhp BÃR>¡ R>¡. s¡_¡ L$¡V$gp¡ dp¡V$p¡ îp` Apàep¡ R>¡ s¡ Sy>Ap¡ ! sp¡ ""_
üÞep¡ hpN^uipQ¹ R²y>rsNZhQkp„ cphdpopsyd¹ Bô$¡'' - hpL$¹`rs rkhpe
hpZu_p cph_¡ L$p¡Z kdÆ iL$¡ ? L$¡d _ kdÆ iL$¡ ? sp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ hpZu R>¡
s¡ dp¡V$u ksu R>¡. s¡ `p¡sp_p `rs rkhpe buÅ_¡ `p¡sp_p¡ cph bsphi¡ _lu».
sp¡ hpL$¹`rs S> `p¡sp_u krs `Ð_u_p cph_¡ kdÆ iL$¡. A¡ hps_¡ Âep_\u
Sy>Ap¡.
""_ üÞep¡ hpN^uipQ¹ R²y>rsNZhQkp„ cphdpopsyduô$¡''-
îyrsNZ_p hQ_ R>¡ A¡ hQ__p¡ S>¡ cph R>¡ s¡_¡ hpL$¹`rs rkhpe buÅ L$p¡B
kdS>hp dpV$¡ kd\® _\u. L$¡d ? L$pfZL$¡ A¡ îyrs_u S>¡ hpZu R>¡ s¡ sp¡ dp¡V$u
kpÂhu hpZu R>¡. A¡V$g¡L$¡ ìercQpfuZu hpZu _\u. `p¡sp_p `rs_u ApNm
S> `p¡sp_p cph_¡ õayV$ (âL$V$) L$f¡ R>¡. ""eõdps¹ kpÂhu õhcph„ âL$V$ers
h^|fN°s: `Ðeyf¡h'' `p¡sp_p `rs_u ApNmS> `p¡sp_p cph_¡ âL$V$ L$f¡ R>¡.
""sõdpQ¹ R²>uhëgcp¿e ! Ðhvy$qv$shQ_pv$¹ AÞe\p ê$`eqÞs c°pÞsp
e¡ s¡ r_kN®qÓv$iqf`ysep L$¡hgpÞ^Þsdp¡Np:''- s¡\u l¡ îuhëgc sdpfp
hQ_\u S>¡ AÞe\p r_ê$`Z L$f¡ R>¡ s¡ c°pÞs R>¡, r_kN® qÓv$iqf`y R>¡. A¡V$g¡
L$¡ õhcprhL$ fus¡ (bpe _¡Qf) s¡ fpnk R>¡. s¡ hps kdÆ ëep¡ A_¡
L$¡hgpÞ^Þsdp¡Np:- AÞ^sd _fL$dp„ S> S>hphpmp R>¡. Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡
îudlpâcyÆ_u hpZu_y„ L$p¡B d|ëe _\u. bk îudlpâcyÆ_p rlkpb\u
cqL$s L$fsp Åh.`y[ô$dpN®dp„ cqL$s L$fp¡. cqL$s L$¡hu fus¡ L$fhu s¡ kdS>ip¡
L$¡hu fus¡ ?
îudlpâcyÆ_u hpZu S> rkÙpÞs R>¡. Å¡ sd¡ îudlpâcyÆ_u
hpZu_y„ AhNpl_ _lu» L$fp¡ sp¡ sd¡ b^p AÞ^sd _fL$dp„ S>hphpmp R>p¡ A¡
hps õ`ô$ R>¡. A\hp sp¡ Ap õsp¡Ó_¡ ""NZ`rs bp`p dp¡qfep'' L$fu_¡ Sy>ly
(v$fuep)dp„ L$p¡BL$ qv$hk `^fphu v$ep¡ A_¡ Å¡ `^fphu _ iL$p¡ sp¡ A¡L$ hps
kpa kdÅ¡, L$¡ îudlpâcyÆ_u hpZu\u `y[ô$dpN® L$epf¡e rh`fus S>B iL$¡
34
_lu» A_¡ rh`fus S>B flep¡ R>¡. sp¡ AÞ^sd _fL$dp„ S> S>B füp¡ R>¡. L$p¡B
r_Ðegugpdp„ S>B füp¡ _\u. L$p¡B h¥Ly„$W$dp„ S>B füp¡ _\u. S>¡
îudlpâcyÆ_u hpZu_p¡ rh`fus A\® L$pY$u füp R>¡. s¡ AÞ^sd _fL$dp„
S> S>B füp R>¡. `R>u s¡ cg¡ `.c. lp¡e, `y{$jp¡Ñd lp¡e, bp`p lp¡e L$¡ bp`u
lp¡e. b^p AÞ^sddp„ gB S>hphpmp Ap`Zp ApN¡hp_ (guX$f) R>¡. A¡
hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ s¡ ApN¡hp_ (guX$f) R>¡ A_¡ Ap`Z¡ AÞ^sddp„
S>hphpmp s¡_p A_yepeu (ap¡gp¡Af) R>uA¡.
Ap Sy>Ap¡ Ap ïgp¡L$ bsphu füp¡ R>¡ L$¡ ""F$s¡ hpL$¹`rs»
îyÐepiep_hbp¡^:''-hpL$¹`rs rh_p îyrs_p¡ Apie (kpQp¡ A\®) kdS>dp„
Aphsp¡ _\u. S>¡V$gp¡ ce„L$f îp` R>¡ A¡V$gp¡ b^p¡e d¢ iê$Aps (V$pBV$g)dp„
õ`ô$ (qL$gef) _\u L$ep£. L$pfZL$¡ îp`_u `Z A¡L$ afS> (dep®v$p) R>¡ L$¡ S>¡
ïgp¡L$\u âL$V$ (fuhug) \pe sp¡ kpfy„$, s¡dp„ A`Z¡ iy„ õayV$ (âL$V$) L$fu
iL$uA¡? iê$Apsdp„ d¢ ApV$gu S> hps L$fu R>¡. s¡_p\u h^pf¡ hps L$fu _\u.
L$pfZL$¡ M|b S> h^pf¡ hps Apdp„ L$lu R>¡ A_¡ A¡V$gy„ b^y„ iê$Apsdp„ Ap`u
iL$pe _lu».
Ðepfbpv$ Qp¡\p¡ ïgp¡L$ Aphu füp¡ R>¡. (õhpõeâpvy$cp®rhsdpN£
r_h¡qv$sõe kpnps¹ D`cp¡N:)- âcyA¡ `p¡sp_p„ dyM\u âL$V$ L$f¡g S>¡
dpN® R>¡. s¡dp„ Ap`Z¡ S>¡ `Z âcy_¡ r_h¡qv$s L$fuA¡ s¡_p¡ âcy kpnps¹
D`cp¡N L$f¡ R>¡. A¡ hps ApNm_p ïgp¡L$dp„ kdÅhu füp R>¡. Ap ïgp¡L$_p¡
`Z S>¡hu fus¡ ""kp¦v$e®'' _p¡ dlp_ A_\® \ep¡ R>¡. s¡hu fus¡ Ap `Z M|b S>
kpfp¡ ïgp¡L$ R>¡ A_¡ Ap_p¡ `Z M|b S> dlp_ A_\® `y[ô$dpN®dp„ L$f¡gp¡ R>¡. L$¡
S>¡_u L$p¡B `fpL$p›$p (kudp) _\u.
âpvy$c|®s¡_ c|dp¥ h°S>`rs-QfZpçcp¡S>-k¡hp¿e-hÐd®-
âpL$V¹$e„ es¹ L©$s„ s¡ svy$s r_S>L©$s¡ îulyspi¡rs dÞe¡ pp
eõdpv$qõd_¹ qõ\sp¡ eqÐL$dr` L$\dr` ¼hpàey`plsy®rdÃR>-

35
ÐeÙp sv$¹ Np¡r`L$¡i: õhhv$_L$dg¡ Qpfylpk¡ L$fp¡rs pp 4 pp
îuNykp„BÆ lp¡e L$¡ îuNp¡`u_p\Æ S>¡ `Z lp¡e. A¡ A¡hy„ Np_ L$fu
füp R>¡. ! ly„ NyZNp_ iåv$ A¡V$gp dpV$¡ hp`fu füp¡ Ry>, L$¡ S>¡ d¢ ApNm
bspìey„ lsy„ _¡ ! L$¡ NyZ_p õsp¡Ódp„ NyZ õsyrs L$fhu, ê$` õsyrs L$fhu. õsyrs
A¡V$g¡ s¡_¡ `k„v$ L$fhy„. sp¡ L$¡hu fus¡ s¡ õsyrs L$fu füp R>¡ ? L$¡ âL$V$ \ep `R>u
""h°S>`rs QfZpçcp¡S> k¡hp¿e hÐd®''-h°S>`rs îuW$pL$p¡fÆ_p
QfZL$dg_u k¡hpê$`u S>¡ dpN® Ap`¡ âL$V$ L$ep£ R>¡. îuNykp„BÆ L$lu füp R>¡
L$¡ s¡ sp¡ Myv$ `p¡sp_p dpV$¡ âL$V$ L$f¡g dpN® R>¡. L$¡d ? L$pfZ L$¡ Ap` dyMpfthv$
R>p¡ A_¡ Ap`¡ âcy_p QfZ_u k¡hp_p¡ S>¡ dpN® âL$V$ L$ep£ R>¡. s¡ L$p¡B buÅ_p
dpV$¡ \p¡X$p¡ âL$V$ L$ep£ R>¡ ? Myv$ `p¡sp_p dpV$¡ âL$V$ L$ep£ R>¡.
Apdp„\u b^p A_\®_u `f„`fp Dcu L$fhpdp„ Aphu flu R>¡. s¡
Âep_\u kdÅ¡. `f„sy s¡_p¡ s¡ A_\®dp„ Apie _\u. _l]sf sp¡ Ap hps_¡
ApV$gu kph^p_u\u îuNykp„BÆ L$l¡s S> _lu». Ap hÐd® (dpN®) S>¡
îudlpâcyÆA¡ âL$V$ L$ep£ R>¡ s¡ ""h°S>`rs QfZpçcp¡S> k¡hp¿e hÐd® ''-
R>¡ A_¡ s¡dp„ A¡ cph sp¡ Arsie N|Y$cph R>¡. L$pfZL$¡ îudlpâcyÆ
dyMpfthv$ê$` R>¡. s¡Z¡ `p¡sp_p dpV$¡ S> âL$V$ L$ep£ R>¡. Ap sp¡ Ap fus¡
îudlpâcyÆ_u õsyrs, Ap`Z¡ Ap fus¡ îudlpâcyÆ_¡ `k„v$ L$fuA¡
R>uA¡.
""eõdpv$qõd_¹ qõ\sp¡ eqÐL$dq` L$\dr` L$¹hpàey`plsy®rdÃR>''- Ap
dpN®dp„ qõ\s \B_¡ ""h°S>`rs QfZpçcp¡S> k¡hp¿e hÐd®''-Ap dpN®dp„
qõ\s \B_¡ lp¢ ! Ap h¥óZhp¡_¡ _ìhpÏ„ V$L$p (_pBÞV$u _pB_ `fkÞV$)
b¡hLy$a b_phhpdp„ Aphu füp R>¡, L$¡ sd¡ k¡hp _p L$fp¡. kpdN°u Ap`u Åh, sp¡
îuW$pL$p¡fÆ Apfp¡Ni¡. Apfp¡Ni¡ S> _lu», Âep_\u kdÅ¡. sd¡ k¡hp L$fp¡ sp¡
îuW$pL$p¡fÆ Apfp¡Nu füp R>¡. bpL$u k¡hp _\u L$fsp sp¡ îuW$pL$p¡fÆ iy„ cyMX$
R>¡ ? iy„ îuW$pL$p¡fÆ b¡ku_¡ dpgp a¡fhu füp R>¡ ? L$¡ L$p¡Z d_p¡f\u Aph¡ ?
îuW$pL$p¡fÆ cyMX$ _\u.
36
`f„sy ""eõdpv$qõd_¹ qõ\sp¡ eqÐL$dr` L$\dr`''-L„$B`Z-A¡hy„ _\u
L$¡ dp¡l_\pm S>, gpXy$ S>, L$p¡B`Z, qL$dAr`-L$\dr`-L$p¡B`Z fus¡ A¡V$g¡
L$¡ L|$hp_p S>g\u, _m_p S>g\u, V$p„L$u_p S>g\u, X„$L$u_p S>g\u-b^u
hps_p¡ Mygpkp¡ L$fu ve¡ R>¡. qL$dr` L$\dr` L$hpr`-L$ep„e `Z-Al]ep S>
_l]. bpgL$p¡ b¡hLy$a b_ph¡ L$¡ h°S>dp„ S> k¡hp L$fhu Å¡BA¡. L$ep L$lu füp
R>¡? âpQu_ bpgL$p¡ A¡ _\u L$l¡sp L$¡ h°S>dp„ S> k¡hp L$fhu Å¡BA¡. L$hpr`-
L$ep„e `Z-A¡V$g¡ rlÞvy$õsp_dp„ S> _lu», L$p¡B`Z v$¡idp„.
""L$hpàey`plsy®rdÃR> ÐeÙp sv$¹ Np¡`uL$¡i: õhhv$_L$dg¡ Qpfylpk¡ L$fp¡rs''-
Np¡`uL$¡i îuW$pL$p¡fÆ `p¡sp_p Qpê$lpk hv$_L$dgdp„ s¡_¡ r_[ò„s Apfp¡N¡ R>¡.
lh¡ Sy>Ap¡ ! Alu»ep L$¡V$gu M|bk|fs (kdf kp¡ëV$) MpB R>¡ L$¡
Ap`_p dpN®dp„ qõ\s \B_¡-Ap`¡ dpN® `p¡sp_p dpV$¡ âL$V$ L$ep£ R>¡. A¡V$g¡ L$¡
îuW$pL$p¡fÆ Apfp¡N¡ R>¡. s¡_u kp¡ V$L$p (lÞX²²$¡X$ `fkÞV$) Mpsfu (N¡f„V$u) R>¡ L$¡
Ap`¡ âL$V$ L$ep£ R>¡, Ap` dyMpfthv$ R>p¡, sp¡ îuW$pL$p¡fÆ ip dpV$¡ _ Apfp¡N¡ ?
s¡ b^u hps_¡ hmp„L$ Ap`u_¡ bpgL$p¡ L$l¡ R>¡, L$¡ bpgL$_¡ Ðep„ rbfpS>sp
îuW$pL$p¡fÆ S>¡ R>¡, s¡ îuW$pL$p¡fÆ_p QfZ L©©$óZê$` R>¡, A_¡ dyMpfthv$ S>¡
R>¡ s¡ ApQpe®ê$` R>¡. S>¡\u b°ûk„b„^_p sygku Ðep„ `y{$jp¡Ñd\u \pe A_¡
h¥óZh_¡ Ðep„ rbfpS>sp îuW$pL$p¡fÆ R>¡, s¡_p QfZ S>¡ R>¡ s¡ ApQpe® ê$` R>¡
A_¡ dyMpfthv$ S>¡ R>¡, s¡ `y{$jp¡Ñdê$` R>¡. A¡hu DV$`V$p„N b^u hpsp¡ L$f¡. iy„
gaX$p R>¡ ? Ap L$ep„\u hps Aphu ? b^y» Mp¡Vy„$, kp¡ V$L$p Mp¡Vy„$(äp¡X$-lÞX²$¡X$
`fkÞV$ äp¡X$) ïgp¡L$ kdÅ¡ sp¡ b^u hps kpa \B S>i¡. Ap hps Qp¡\p
ïgp¡L$dp„ bsphu.
(_ cp¥rsLp$qÁ_Ðh„ qL$Þsy îuL©$óZdyMrhflpqÁ_~`Ðhd¹) - Ap
ApQpe®QfZ L$p¡B cp¥rsL$ AqÁ_ _\u. îuL©$óZdyM_p rhfl_u AqÁ_ R>¡.
lh¡ Sy>Ap¡ L$¡ îudlpâcyÆ rhfl_u AqÁ_ê$` R>¡ A_¡ s¡ rhflpqÁ_ ê$` R>¡ s¡
hps_¡ kdÅh¡ R>¡.
DóZÐh¥L$õhcphp¡X$àers-ririf-hQ:-`yÊS> `ue|jh©[ô$f¹-
37
Aps£óhÐeyN°-dp¡lpkyf-_©jy eyN`s¹ sp`dàeÓ Ly$h®_¹ pp
õhqõd_¹ L©$óZpõesp„ Ðh„ âL$V$erk Q _p¡ c|sv$¡hÐhd¡sv$¹
eõdpv$¹ Ap_Þv$v„$ îuh°S>S>_r_Qe¡ _piL„$ QpkyfpÁ_¡: pp 5 pp
""DóZÐh¥L$õhcphp¡X$àers-ririf-hQ: `yÊS> `ue|jh©[ô$f¹'' A¡hp
gy„S>-`y„S> îuApQpe®QfZ _\u. M|b S> Nfd õhcph (_¡Qf)_p lsp.
L$p¡B_u kpd¡ `uNmu Åe A¡hp duZbÑu S>¡hp W„$X$p õhcph_p _ lsp. Nfd
`Z lsp. ""DóZÐh¥L$õhcphp¡X$àers - ririf-hQ:'' hQ_ Ap`_p M|b
S> W„$X$p lsp. ""`yÊS>> `ue|jh©[ô$f¹''- îudlpâcyÆ_u hpZu_p S>¡ `y„S> R>¡
s¡ L$¡hp R>¡ ? S>¡d L$¡ L$p¡B Ad©s_u hjp® \B flu lp¡e. Ap bÞ_¡ õhcph_p
L$pfZ¡ iy„ \pe R>¡ ? L$¡ ""Aps£óhÐeyN°-dp¡lpkyf-_©jy''-- S>¡ Aps® R>¡,
ApkyfuÆh-Apkyfu d_yóe S>¡ R>¡ s¡_¡ sp¡ M|b S> dy„ThZ \B Åe, L$¡ iy„
L$l¡hp BÃR>¡ R>¡ ? ""Akyf _©jy eyN`s¹ sp`dàeÓ Ly$h®_¹''- s¡_¡ sp` DÐ`Þ_
\B Åe, dfQy„ gpNu Åe A_¡ S>¡ cL$s R>¡, s¡¡_¡ M|b S> W„$X$L$ \B Åe L$¡ iy„
hps L$lu R>¡ ApQpe®QfZ¡ ! Apìey„ _¡ ¿epgdp„ ?
""õhqõd_¹ L©$óZpõesp„ Ðh„ âL$V$erk''- Ap` `p¡sp_pdp„
L©$óZpõesp âL$V$ L$fu füp R>¡. ""_p¡ c|sv$¡hÐhd¹'' Mpgu AqÁ_Ðh âL$V$ _\u
L$fsp. ""eõdpv$p_Þv$v„$ îuh°S>S>_r_Qe¡ _piL„$ QpkyfpÁ_¡:'' L$pfZL$¡
h°S>S>_ r_Qe R>¡, S>¡ h°S>cphhpmp cL$sp¡ R>¡. s¡_¡ sp¡ Ap` Ap_„v$ Ap`u
füp R>p¡ A_¡ ApkyfpqÁ__piL$d¹ `Z R>p¡. A¡hp s¡_p Ap` _piL$ `Z R>p¡.
sp¡ Ap bÞ_¡ âL$pf_p îudlpâcyÆ_p Dce ê$` bspìep„ R>¡.
(Ap_Þv$~`îuhëgcpÁ_:¡ Ap_Þv$~`îuLó©Z kh¡pv¡$q^S>Þd)-
îudlpâcyÆ Ap_„v$ê$` R>¡, Aq‚ R>¡ A_¡ s¡_p\u k¡hpê$`u kpNf S>¡ âL$V$
\ep¡ R>¡. s¡ `Z Ap_„v$pÐdL$ S> âL$V$ \ep¡ R>¡. s¡ hps_¡ ApNm_p ïgp¡L$dp„ L$lu
füp R>¡.
Apç_pep¡L$¹s„ ev$çcp¡ ch_d¹ A_gsk¹ sÃQ kÐe„ rhcp¡ es¹
38
kNp®v$p¥ c|sê$`pv$¹ Achv¹ A_gs: `yóL$f„ c|sê$`d¹ pp
Ap_Þv$¥L$õhê$`ps¹ Ðhv$r^cy ev$c|s¹ L©$óZk¡hpfkpqå^i¹
Qp_Þv$¥L$-õhê$`k¹ sv$rMgdyrQs„ l¡sykpçe„ rl L$pe£ pp 6 pp
h¡v$dp„ A¡ hps kdÅhhpdp„ Aphu R>¡, L$¡ AqÁ_\u S>g âL$V$ \ey„. sp¡
îuNykp„BÆ L$l¡ R>¡ L$¡ Ap hps sp¡ Ap`_p A\®dp„ M|b S> kpQu `X$u flu R>¡.
L$¡hu AqÁ_\u ? L©$óZrhflê$`u AqÁ_\u, cNhv$¹k¡hp ê$`u S>g S>¡ R>¡ s¡
âL$V$ \ey„. Ap A\®dp„ h¡v$_u hps L$¡V$gu kpQu `X$u ! A¡d îuNykp„BÆ L$l¡ R>¡.
õsyrs L$fu füp R>¡. L$¡hu fus¡ ?
sp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ s¡ hps sp¡ W$uL$ R>¡. ""Apç_pep¡L$s„ ev$çcp¡ ch_d¹
A_gsk¹ sÃQ kÐe„ rhcp¡ es¹, kNp®v$p¥ c|sê$`pv$¹ Achv$¹ A_gs: `yóL$f„
c|sê$`d¹'' L$pfZL$¡ k©[ô$_p Apf„cdp„ âcy `l¡gp„ AqÁ_ê$` \ep. hpep¡f¹
AqÁ_ A_¡ AqÁ_\u S>g,S>g\u `pR>u `©Õhu \B. sp¡ c|sê$` S>g âNV$
\ey„. `f„sy s¡dp„ A¡L$ `pR>u rhrQÓsp R>¡. îudlpâcyÆ_u k©[ô$_p kS®>__u
âq¾$ep R>¡ s¡dp„. sp¡ iy„ rhrQÓsp R>¡ ? ""Ap_Þv$¥L$õhê$`ps¹ Ðhv$r^c| ev$c|s
L©$óZk¡hpfkpqå^i'' Ap_„v$ õhê$` Ap`\u `©Õhu `f S>¡ L©$óZk¡hp_u
fkpqå^ âL$V$ \B R>¡. s¡ sp¡ Ap_„v$ õhê$` S> âL$V$ \B R>¡. Ðep„ iy„ \ey„ ?
AqÁ__p¡ õhcph L„$BL$ Sy>v$p¡ R>¡ A_¡ S>g_p¡ õhcph L„$BL$ Sy>v$p¡ A_¡ Ap
rhL©$s `qfZpd gpNu füy„ R>¡.
Apd sp¡ Ap¥`QpqfL$ (V$¡L$_uL$gu) ArcL©$s lp¡hp R>sp„ `Z L„$BL$
rhL©$s `qfZpd gpNu füy„ R>¡. L$pfZL$¡ Aq‚dp„ sp`L$sp R>¡ A_¡ S>gdp„
ipdL$sp R>¡. sp¡ õhcph sp¡ bv$gpB Nep¡ _¡ ! L$pfZ_p¡ NyZ L$pe®dp„ âL$V$ _\u
v$¡Mpsp¡. `f„sy Ap` L©$óZ_p rhflê$` AqÁ_\u S>¡ L©$óZk¡hpê$` S>g âL$V$ \ey„
R>¡ s¡ sp¡ bÞ_¡ Ap_„v$pÐdL$ S> âL$V$ \ep R>¡. sp¡ Ap r_dp®ZL$pe® (r¾$e¡k_) S>¡
R>¡. s¡ sp¡ M|b kfk r_dp®Z (A¡qL$kgÞV$ r¾$e¡k_) R>¡ L$¡ S>¡dp„ ArhL©$s
`qfZpd bfpbf õ`ô$ R>¡.

39
""Qp_Þv$¥L$-õhê$`k¹ sv$rMgdyrQs„ l¡sykpçe„ rl L$pe£''- l¡sy
A¡V$g¡ L$pfZ\u L$pe®dp„ kpçe lp¡hy„ S>ê$fu R>¡. Ap` AqÁ_ê$` R>p¡. `f„sy L$¡hu
AqÁ_ R>p¡ ? Ap_„v$ê$` AqÁ_ R>p¡ A_¡ Ap`\u S>¡ L©$óZk¡hp ê$` S>g âL$V$
\ey„ R>¡, A¡L$ kpNf gl¡fpB füp¡ R>¡ L©$óZ k¡hp_p¡ s¡ kpNf `Z Ap_„v$pÐdL$
kpNf R>¡. A¡ hps Alu»ep bsphu R>¡ Ap S> hps_¡ \p¡X$uL$ h^pf¡ ApNm
M¢Qu_¡ h^pf¡ kpfu õsyrs \B flu R>¡.
(îuhëgcdyMv$i®_¡_ îuL©$óZqv$v«nprs®sp`:)-îuhëgc_p
dyMv$i®__¡ L$pfZ¡ L©$óZv$i®__u gpgkp A_¡ Aprs®sp` h^¡ R>¡.
õhprd_¹ îuhëgcpÁ_¡! nZdr` chs: kqÞ_^p_¡ L©$`ps:
âpZâ¡›$-h°Å^uíhf-hv$_-qv$×nprs®-sp`p¡ S>_¡jy pp
es¹ âpvy$cp®hdpà_p¡ÐeyrQssfrdv„$ eÑy `íQpv$¹ A`uÐ\„
×ô$¡X$àeqõd_¹ dyM¡Þv$p¥ âQyfsfd¹ Dv$¡Ðe¡h srÃQÓd¡ss¹ pp 7 pp
îudlp`°cyÆ_p dyM_¡ Å¡hpdp„ Aph¡ sp¡, s¡_u kp\¡ iy„ \pe R>¡ ? L$¡
""âpZâ¡›$ -h°Å^uíhf-hv$_-qv$×nprs®-sp`p¡'' âpZâ¡›$ S>¡ h°Å^uíhf
R>¡, A¡V$g¡ L$¡ Ap`_p A_¡ b^p `y[ô$Æhp¡_p S>¡ âpZâ¡›$, A¡V$g¡ L$¡
""âpZpv$r` Aq^L„$ râe''- `p¡sp_p âpZ\u `Z râe ""Ðhre ^©spkhõÐhp„
rhrQÞhs¡'' - s¡ âpZ. âpZ\u `Z Ar^L$ râe S>¡ h°År^íhf R>¡ s¡_p
hv$_-dyM_u v$i®__u BÃR>p A_¡ s¡ v$i®__u BÃR>p_p L$pfZ¡ Aprs® A_¡
sp`. S>¡ b°ûk„b„^_p¡ Ap`Zp¡ kpfp„i (k¡ÞV²$g ApBX$uep) R>¡. s¡ âNV$ \pe
R>¡. sp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ Ap hps sp¡ W$uL$ R>¡ Apdp„ sp¡ L$p¡B Apðe®_u hps _\u. L$pfZL$¡
dyMpfthv$ âL$V$ey R>¡, sp¡ A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ L$p¡B b¡ ìeqL$s_p¡ Ql¡fp¡-dyM
A¡L$kfMp¡ S> lp¡e sp¡, A¡L$_¡ Å¡B_¡ Ap`Z_¡ S>¡ buÅ¡ s¡_p S>¡hp¡ R>¡, s¡_u
epv$ Aphu Åe L$¡ _lu» ? s¡hu fus¡ Ap`_p dyM_¡ Å¡B_¡ L©$óZ_u epv$
Ap`Z_¡ Aphu Åe A_¡ h^pf¡ rhfl \B Åe, Aps} \B Åe A_¡ sp` \B
Åe. A¡ sp¡ M|b S> õhcprhL$ hps R>¡.

40
`f„sy ""v$ô$¡X$àeqõd_¹ dyM¡Þv$p¥''- Ap`_p dyMpfthv$_¡ Å¡ep `R>u,
L©$óZ_p dyMpfthv$_p v$i®__p¡ rhfl h^sp¡ S> Åe R>¡. A¡ iy„ rhrQÓsp R>¡ ?
S>epf¡ Ap` L©$óZ_p dyMpfthv$ S> R>p¡. sp¡ Ap`_p dyMpfthv$_¡ Å¡ep `R>u
L©$óZ_p¡ rhfl W„$X$p¡ `X$u S>hp¡ Å¡Bsp¡ lsp¡. `f„sy L$pd DgVy$ \B füy„ R>¡ L$¡ Ap`
L©$óZ_y„ S> dyMpfthv$ R>p¡, L©$óZ S>¡hy„ S> Ap`_y„ dyMpfthv$ R>¡. Ap`_p
dyMpfthv$_¡ Å¡ep `R>u sp` h^hp¡ sp¡ _ Å¡BA¡ _¡ ! OV$hp¡ Å¡BA¡. Ap sp¡
h^pf¡ _¡ h^pf¡ L©$óZ_p dyMv$i®__u Aps} A_¡ sp` h^u füp¡ R>¡. A¡ hps
M|b S> rhrQÓ R>¡.
S>¡d L$¡ b¡ dyMpfthv$ A¡L$kdp_ R>¡. sp¡ A¡L$_¡ Å¡hp_p L$pfZ¡ buÅ_p
dyMpfthv$_¡ Å¡hp_p¡ - Å¡ kp¡ V$L$p (lÞX²$¡X$ `fkÞV$) A¡L$ R>¡. sp¡ rhflsp`
OV$u S>hp¡ Å¡BA¡. `f„sy OV$hp_p bv$g¡ h^u füp¡ R>¡. Ap M|b S> rhrQÓ hps
R>¡. A¡d L$lu füp R>¡ L$¡ ""×ô$¡@àeqõd_¹ dyM¡Þv$p¥ âQyfsfd¹ Dv$¡rs''-s¡
Aps}_p¡ S>¡ âQyfsf R>¡ s¡ h^pf¡ h^u Åe R>¡. A¡V$g¡ L$¡ c|g¡Q|L$¡ `Z Å¡
îudlpâcyÆ_p k„`L®$dp„ Aphu Åe, sp¡ s¡dp„ L©©$óZrhfl âL$V$ \B S> S>hp¡
Å¡BA¡. L©$óZrhfl âL$V$ _\u \sp¡ sp¡, kdÆ S>hy„ Å¡BA¡ L$¡
îudlpâcyÆ_p k„`L®$ (L$p¡ÞV$¡L$V$)dp„ bfpbf _\u Apìep. Apdp„ L$„BL$ gaX$p¡
R>¡. îudlpâcyÆ_p k„`L®$dp„ L©$óZrhfl ip dpV$¡ âL$V$ _ \ep¡ ? L©$óZ_p¡
rhfl âL$V$ \hp¡ S> Å¡Bsp¡ lsp¡. S>¡V$gp¡ îudlpâcyÆ_p k„`L®$dp„ Apìep¡, s¡
`qfqõ\rs (â`p¡i_)d„p sp¡ L$©óZ_p¡ rhfl âL$V$ \hp¡ Å¡BA¡ L$¡ _lu» ?
S>¡dL$¡ Ap`Z¡ îudlpâcyÆ_y„ rQÓÆ Å¡ey. sp¡ L©$óZ_p
dyMpfthv$_p rQÓ_¡ Å¡hp_u BÃR>p ÅNu S>hu Å¡BA¡. Ap`Z¡
îudlpâcyÆ_p _pdp¡_p¡ `pW$ L$fu füp R>uA¡. sp¡ L©$óZ_p dyMpfthv$_y„ S>¡dp„
hZ®_ lp¡e A¡hp `pW$_u BÃR>p âL$V$ \hu Å¡BA¡, Ap`Z¡ îudlpâcyÆ_p
lõspnf_u, `pvy$L$pÆ_u, L$p¡B fus¡ b¡W$L$Æ_u k¡hp L$fu füp R>uA¡. sp¡
kdÅ¡ L$¡ Ap`Z¡ dp\¡ rbfpS>sp îuW$pL$p¡fÆ_p v$i®__u gpgkp âL$V$ \hu
Å¡BA¡.
41
Ap`Z¡ b¡W$L$Ædp„ S>BA¡, Tpfu QfZõ`i® L$fu AphuA¡. b^p
gaX$p L$fuA¡. duîu ^fu Apìep, bv$pd ^fu Apìep, dNamu ^fu Apìep A_¡
MpB Nep. `fs„y Ap`Zu dp\¡ bufpS>sp îuW$pL$p¡fÆ_p v$i®_ L$fhp_u BÃR>p
S> `¡v$p _\u \B sp¡ b^y„ Qp¡`V$ R>¡. sdpfp¡ k„`L®$ îudlpâcyÆ\u _\u \ep¡.
S>¡ hps îuNykp„BÆ L$l¡hp BÃR>u füp R>¡ L$¡ b^y„ Qp¡`V$ \B Ney„. sd¡ dNamu
MpB_¡ Aphu Nep. `f„sy îudlpâcyÆ\u k„`L®$ L$fu_¡ _\u Apìep. k„`L®$
\ep¡ lp¡s sp¡ Ap`Zu dp\¡ rbfpS>sp îuW$pL$p¡fÆ_p dyMpfthv$_u epv$ Aphhu
S> Å¡BA¡, Å¡ b¡W$L$dp„ Nep sp¡. Ap hps bsphhpdp„ Aphu R>¡ L$¡ ""âQyfsfd¹
Dv$¡Ðe¡h sqÃQÓd¡ss¹''- Ap hps Av$cys BÃR>p (hÞX$fayg A¡L$k`¡L$V$) R>¡
L$¡ Ap`_p dyMpfthv$_p v$i®_ L$fhp\u L©$óZ_p dyM_u epv$ M|b S> suh° \B
Åe. A¡ hps ¿epgdp„ Aphu_¡ ?
(Aop_pÞ^L$pfr_hpfL$Ðh¡_pqÁ_Ðh„ hõsysõsy
îuL©$óZÐhd¡h)-Aop_ê$`u A„^L$pf_p r_hpfL$ lp¡hp\u îuhëgc,
AqÁ_ê$`¡ hZ®hpep R>¡. hõsys: sp¡ Ap` îuL©$óZ_y„ S> ApQpe®ê$`¡ âL$V$ ê$`
R>p¡.
Aop_pÛÞ^L$pf-âid_`Vy$sp-¿ep`_pe qÓgp¡¼¹epd¹
AqÁ_Ðh„ hrZ®s„ s¡ L$rhrcfr` kv$p hõsys: L©$óZA¡h pp
âpvy$c|®sp¡ chp_¹ BÐe_ych-r_NdpÛyL$¹s-dp_¥f¹ Ah¡Ðe
Ðhp„ îuîuhëgc¡d¡ r_rMgby^S>_p: Np¡Ly$g¡i„ cS>Þs¡ pp 8 pp
""AoppÛÞ^L$pf-âid_`Vy $ sp-¿ep`_pe''-Aop_ê$`u
A„^L$pf_u âid__u `Vy$sp_p L$pfZ¡, AphX$s (A¡L$k`V®$) lp¡hp_p L$pfZ¡
Æhdp„ fl¡gp Aop_, A¡V$g¡ L$¡ L©$óZ k„b„^u - L©$óZcqL$s k„b„^u-L©$óZ
cS_> k„b„^u Aop__u âid__u `Vy$sp R>¡. Ap `Vy$sp_¡ âõ\pr`s L$fhp
dpV$¡ AqÁ_ sfuL$¡ õsyrs L$fhpdp„ Aphu R>¡. `f„sy hõsys: sp¡ îudlpâcyÆ
L©$óZ S> R>¡. L$pfZL$¡ ""BÐe_ych r_NdpÛyL$¹s dp_¡f¹ Ah¡Ðe''- r_Nd-

42
h¡v$pqv$eyL$s S>¡ `Z L„$B A_ych dp_hpdp„ Aph¡g R>¡. s¡ b^p\u Ap b^u hps
kpfu fus¡ kdS>dp„ Aphu iL$¡ R>¡.
""r_rMgby^S>_p: Np¡Ly$g¡i„ cS>Þs¡'' S>¡ kdS>v$pf gp¡L$p¡ R>¡ s¡
Ap`_¡ Np¡Ly$g¡i sfuL$¡ cS>hp BÃR>¡ R>¡. lh¡ Âep_\u kdÅ¡. Ap ïgp¡L$_p¡
L$¡V$gp¡ Mp¡V$p¡ A\® \B iL$¡ R>¡. ""r_rMgby^S>_p: Np¡Ly$g¡i„ cS>Þs¡''- A¡V$g¡
L$¡ Å¡ îudlpâcyÆ S> `p¡sp_y„ cS>_ L$fphhp BÃR>¡ R>¡. sp¡ `R>u
îudlpâcyÆ_¡ îuNp¡Ly$g¡i_p ê$`dp„ cS>hp_u iy„ S>ê$fs R>¡ ? îuNp¡Ly$g¡i
sfuL$¡ îudlpâcyÆ_¡ cS>hp_p¡ dsgb iy„ ? hps kdS>dp„ Aphu L$¡ _l] ?
s¡ A\®dp„ Alu» _\u L$üy„ `f„sy îudlpâcyÆdp„ L©$óZ_p¡ cph-L©$óZ_p¡ rhfl
S>Zphhp_y„ b^y» kpdÕe® R>¡. sp¡ s¡_p S>¡hp S> (A¡T NyX$ A¡T) R>¡-L©$óZ S>
R>¡. îudlpâcyÆdp„ s¡ Þey_sp_p¡ cph Ap`Z¡ gphhp¡ Å¡BA¡ _lu». A¡
îudlpâcyÆ_u Alu»ep õsyrs L$fhpdp„ Aph¡g R>¡. Ap fus¡ Ap`Z¡
hëgcpóV$L$_¡ Å¡ey„.
pp Brsîudv¹rhV¹WgvurnsrhfrQs„ îuhëgcpô$L„$ kç`|Z®d¹ pp

43
pp îuõayfÐL©$óZâ¡dpd©sõsp¡Ód¹ pp
c|rdL$p :-
îudlpâcyÆA¡ ""L©$óZk¡hp`f„ huÿe v$çcpqv$frls„ _fd¹,
îucpNhs sÒho„ cS>¡v$¹ rS>opkyfpv$fps¹'' (kh®.r_.-227) Ap
ïgp¡L$dp„ Ny{$Ðh_u S>¡ ÓZ L$kp¡V$u bsphu R>¡. A¡ ÓZ L$kp¡V$u_p Ap kps
ïgp¡L$ S>¡ R>¡, s¡ cpóe R>¡. buSy>» L$iy„ S> _\u. Ap hps_¡ kdÅ¡ L$¡ v$f¡L$ ïgp¡L$_¡
a¡fhu-a¡fhu_¡ îudlpâcyÆ Ap ÓZ NyZ\u L$¡hu fus¡ d„qX$s R>¡ ? A¡ S>
bsphhp_p¡ kàsígp¡L$u_p¡ dy¿e A\® R>¡ L$¡ L$¡hu fus¡ L©$óZk¡hp `fpeZ R>¡ ?
L$¡hu fus¡ v„$cpqv$\u frls R>¡ ? L$¡hu fus¡ cpNhs sÒho R>¡ ? bk! Ap S>
hps_¡ a¡fhu - a¡fhu_¡-NyS>fpsudp„ hpNp¡mhy„ L$l¡ _¡, A¡hu fus¡ Ap S>¡ Ny{_p
gnZ R>¡. s¡ îudlpâcyÆdp„ L$¡V$gu M|bk|fsu\u âL$V$ \ep R>¡. bk ! Ap
hps_¡ hpNp¡mhp dpV$¡ ""õayfÐL©$óZâ¡dpd©sõsp¡Ód¹'' R>¡.
""õayfÐL©$óZâ¡dpd©s'' A¡V$g¡ S>¡dp„ L©$óZ_p â¡d_p¡ Ad©s õayfus \sp¡
lp¡e A¡hy„ õsp¡Ó. (`yóqV$kçâv$peâhs®L$õe Nyfp¡: îuhëgcõe ká^p
hZ®_d¹- ^rd®õh~`õe1 A¥íhep®qv$jX$¹NyZ^dp®Zp„2-7 Q)- `y[ô$
kçâv$pe_p âhs®L$ Ny{$ îuhëgc_y„ ká^p hZ®_ R>¡. lh¡ Âep_\u Sy>Ap¡.
^rd® õhê$` (1) A_¡ (f) \u (7) A¥ðep®qv$ jX$¹NyZ ^dp£ S>¡ R>¡ s¡.
A¥ðe®, hue®, ei, îu, op_ A_¡ h¥fpÁe, Ap jX$¹NyZ_y„ hZ®_ R>¡. lh¡ A¡L$
_„bf S>ep„ lp¡e s¡ âdpZ¡ Ap`Z¡ kdS>hp_y„ R>¡. Ap N°„\_p D`¾$d_p¡
kpfp„i R>¡.
(`y[ô$kçâv$peâhs®L$Nyfp¡: îuhëgcõe õh~`gnZ„- ¹
""îuL©$óZgugp-~$`-k¡hpL$\p-`fpeZÐh„'' sv$¡h ^rd®õh~$`1rdrs
r_~`Zd¹)- `y[ô$ kçâv$pe_p âhs®L$ Ny{$ îuhëgc R>¡. s¡_y„ õhê$` gnZ
iy„ R>¡ ? õhê$` gnZ A¡V$g¡ L$p¡B hõsy_u Ap`Z¡ ìep¿ep (X$¡au_¡i_)
Ap`hu lp¡e, `qfcpjp Ap`hu lp¡e, sp¡ OZu fus¡ Ap`u iL$pe. hõsy_y„
44
õhê$` iy„ R>¡? s¡ hõsy_y„ L$pfZ iy„ R>¡ ? s¡ hõsy_y„ L$pe® iy„ R>¡ ? s¡ hõsy_y„
âep¡S>_ iy„ R>¡ ? s¡ hõsy_¡ ÅZhp_y„ âdpZ iy„ R>¡ ? L$p¡B`Z hõsy_¡
ìep¿epres (X$uapB_) L$fhu lp¡e sp¡ Ap b^p `pkp R>¡. Ap `pkp\u L$p¡B
hõsy_u `qfcpjp Ap`Z¡ Ap`u iL$uA¡ R>uA¡.
S>¡dL$¡ OX$p¡, OX$p_u `qfcpjp Ap`hu R>¡. OX$p¡ iy„ R>¡ ? dpV$u A\hp
^psy\u A\hp _hp S>dp_pdp„ àgpõV$uL$dp„\u b_¡g A¡L$ `pÓ. sp¡ Ap
Ap`Z¡ OX$p_y„ L$pfZ gnZ Ap`u füp R>uA¡. L$¡ OX$p¡ i¡dp„\u bÞep¡ R>¡ ?
Ap`Z¡ A¡d L$lu füp R>uA¡ L$¡ OX$p¡ A¡V$g¡ iy„ ? `pZu cfhp_y„ A¡L$ `pÓ. sp¡
Ap õhê$` gnZ bsphu v$u^y L$¡ `pZu cfu iL$pe A¡hy„ A¡L$ `pÓ. lh¡ kdÅ¡!
`pZu cfhy„ s¡ s¡_y„ L$pe® R>¡. `pZu cfu iL$pe A¡hy„ `pÓ, sp¡ s¡_y„ L$pe® gnZ
\ey„. ApL$pf L$l¡ sp¡ `Z õhê$` gnZ \i¡. \p¡Xy$L$ ìep¿epres L$f¡g \i¡.
k„õL©$sdp„ Ap_p dpV$¡ M|b kpfy„$ hpL$e R>¡. "" `©\y byÙ_p¡ v$fpL$pf''-
Np¡mdV$p¡m `¡V$_p ApL$pf_y„ A¡L$ `pÓ. sp¡ Ap`Z¡ OX$p_y„ õhê$` gnZ
kdÅìey„. `pZu S>¡dp„ cfu iL$pe - `pZu cfhp dpV$¡ D`ep¡Nu `pÓ. sp¡
Ap`Z¡ L$pe® gnZ bspìey„. L|hpdp„\u `pZu cfhp_y„ `pÓ, sp¡ Ap`Z¡
âep¡S>_ bspìey„. A¡hu fus¡ L$p¡B `Z hõsy_u `qfcpjp Ap`hu lp¡e sp¡ s¡_y„
L$pfZ L$lp¡, õhê$` L$lp¡, L$pe® L$lp¡, s¡_y„ âep¡S>_ L$lp¡ L$¡ s¡_y„ âdpZ L$lp¡ L$¡
i¡_p\u ÅZu iL$pe ? v$p.s. H2o L$luA¡ sp¡ A¡ `pZu_u L$B `qfcpjp \B?
L$pfZ gnZ \ey„ L$¡ H2o\u `pZu b_¡. sp¡ A¡ `pZu_y„ L$pfZ gnZ R>¡.
A¡hu fus¡ îudlpâcyÆ_y„ õhê$` gnZ iy„ R>¡ ? L$pfZL$¡ õhê$`
gnZ ^rd®gnZ L$l¡hpi¡. bpL$u_p R> ^d® \B Åi¡. sp¡ õhê$` gnZ iy„ R>¡ ?
""îuL©$óZgugpê$` k¡hp-L$\p `fpeZÐhd¹''- L©$óZgugpê$` S>¡ k¡hp-L$\p
R>¡. s¡dp„ Ap` `fpeZ R>¡. Ap S> ApQpe®QfZ_y„ õhê$` R>¡. L©$óZgugp
k¡hpdp„ `fpeZ R>¡. Sy>Ap¡ ! Âep_\u kdÅ¡. L©©óZ k¡hpdp„ `fpeZ R>¡. L©$óZ
L$\pdp„ `fpeZ R>¡. `f„sy A¡hu k¡hp-L$\p _\u, S>¡ L©$óZgugpê$` _ lp¡e.

45
k¡hp A¡hu _\u L$¡ S>¡ q¾$epê$` lp¡e. `f„sy A¡hu k¡hp S>¡ L©$óZgugpê$` R>¡.
A¡hu L$\p S>¡ L©$óZgugpê$` L$\p R>¡. buÆ L$\pdp„ `fpeZ _\u, L$¡
ArdspcbÃQ_¡ iy„ L$ey„ ? A_¡ îuv$¡huA¡ iy„ L$ey¯? `v$¹du_u L$p¡ëlp`yfuA¡ iy„
L$ey¯? hN¡f¡ L$\p _l]. L©$óZ gugprÐdL$p S>¡ L$\p R>¡, s¡ L$\pdp„ Ap` `fpeZ
R>¡.
""sv$¡h ^rd®õh~` rdrs r_ê$`Zd¹'' Ap L©$óZgugpê$` k¡hp-L$\p
`fpeZsp A¡ ApQpe®QfZ_y„ ^rd®õhê$` R>¡, õhê$` gnZ R>¡. hps kdS>dp„
Aphu_¡!
õayfs¹-L©$óZ-â¡dpd©s-fk-cf¡Zprs-cqfsp
rhlpfp_¹ Ly$hp®Zp h°S>`rs-rhlpfpqå^jy kv$p pp
râep Np¡`ucsy®: õayfsy kss„ "hëgc' Brs
â\phÐeõdpL„$ ùqv$ kycNd|rs®: kL$fyZp pp 1 pp
L$¡V$gu ky„v$f hps L$lu R>¡ ? ""h°S>`rs rhlfpqå^jy''- h°S>`rs
L©$óZ_p¡ S>¡ gugp rhlpf R>¡. s¡_p¡ A¡L$ v$qfep¡ R>¡, A¡L$ kdyÖ R>¡, R>gL$psp¡ -
gl¡fpsp¡ kpNf R>¡. s¡ gl¡fpsp kpNfdp„ L$p¡B sfhp_p¡ ip¡Mu_ lp¡e sp¡
Ap`Zp îudlpâcyÆ R>¡. L$¡V$gu M|b ky„v$f hps L$lu R>¡. ""rhlpfp_¹
Ly$hp®Zp''- îudlpâcyÆ L$ep rhlpf L$f¡ R>¡ ? L$¡ L©$óZgugp_p¡ S>¡ gl¡fpsp¡
kpNf R>¡ s¡dp„.
A¡L$ qv$hk sd¡ kpNfdp„ rhlpf L$fu_¡ Sy>Ap¡ ! sp¡ sd_¡ dÅ Aphi¡,
L$¡ kpNf rhlpf_p¡ iy„ Ap_„v$ R>¡ ! gl¡f Aph¡, Ap`Zp¡ `N KQp¡ \B Åe.
afu gl¡f Åe, afu Ap`Zp¡ `N _uQp¡ \B Åe. s¡ S>¡ tlX$p¡mp_u S>¡d
Tyghp_y„ dm¡ _¡ ! s¡ sp¡ S>¡ gl¡fdp„ _lpe. s¡_¡ S> Ap hps kdS>dp„ Aphu
iL$¡. Ap \p¡X$uL$ gp¥qL$L$ hps bsphu füp¡ R>yy>„>.`fsy„ s¡hu S> fus¡ Ap
L©$óZgugp_u A¡L$-A¡L$ gl¡f R>¡. s¡ gl¡fdp„ rhlpf L$fhphpmp Ap`Zp
îudlpâcyÆ R>¡. Ly„$X$dp„ L$¡ _v$udp„ _lphp_p¡ A¡L$ AgN S> Ap_„v$ R>¡. `„fsy

46
gl¡fpsp kdyÖdp„ _lphp_p¡ S>¡ Ap_„v$ R>¡, s¡ sp¡ S>¡ _lpe s¡_¡ S> kdS>dp„
Aphu iL$¡. s¡hu S> fus¡ îudlpâcyÆ L©$óZgugp_p gl¡fpsp kpNfdp„ r_f„sf
rhlpf L$fsp fl¡ R>¡. Ap sp¡ S>¡ `X$¡ s¡ S> ÅZ¡. ""h„Âep iy„ ÅZ¡ âkh_u `uX$p
'' s¡d Å¡ kpNfdp„ Þlpe _lu» sp¡ kpNf_p Ap_„v$_u kdS> `X$¡ _l]. A¡L$
kpQu hps L$lu füp¡ R>y„.
sp¡ ""õayfs L©$óZ â¡dpd©s fkcf¡Z'' L©$óZ â¡d_p¡ S>¡ Ad©sfk
õayfus \B füp¡ R>¡. s¡ fk\u Ars cf¡g S>¡ rhlpf R>¡, îudlpâcyÆ_p¡ v$f¡L$
rhlpf A¡hp¡ R>¡ L$¡ S>¡dp„\u L©$óZ`°¡d R>gL$pB füp¡ R>¡. ""râep Np¡`ucsy®:
õayfsy kss„ "hëgc' Brs''- Np¡`ucsy®: A¡V$g¡ Np¡`u_p\ S>¡ îuW$pL$p¡fÆ
R>¡, s¡¡_¡ M|b S> râe A¡hu A¡L$ d|rs® R>¡. A¡d L$lu füp R>¡. îudlpâcyÆ_¡
A¡L$ d|rs® L$lu füp R>¡. L$¡hu d|rs® R>¡ ? L$¡ Np¡`u_p\ îuW$pL$p¡fÆ_¡ S>¡ AÐe„s
râe R>¡, A¡hu d|rs® R>¡. S>¡ d|rs®_y„ _pd hëgc R>¡. "hëgc' Brs â\phsu
d|rs®: hëgc A¡hu ¿eprshpmu d|rs®.""kycNd|rs®: kL$ê$Zp'' - kycN
A¡V$g¡ M|b S> cpÁehpmu d|rs®, kL$ê$Zp A¡V$g¡ M|b S> L$ê$Zphpmu d|rs®.
""AõdpL„$ ùqv$ õayfsy ''- Adpfp ùv$edp„ l„d¡ip õayqfs \su fl¡ A¡ hps
bsphu.
Sy>Ap¡ ! îudlpâcyÆ_y„ õhê$` gnZ bspìey„ R>¡ L$¡ S>ep„-L$ep„e `Z
îudlpâcyÆ rhlpf L$fu füp R>¡. s¡ L©$óZgugpdp„ rhlpf L$fu füp R>¡. `R>u
s¡ k¡hpê$` lp¡e L$¡ L$\pê$` lp¡e.
hpõshdp„ Mf¡Mf sp¡ b¡V$p ! A¡ hps lsu L$¡ S>¡ d¢ Ðep„ L$lu lsu L$¡
îudlpâcyÆA¡ "rih' _pd `Z gu^y R>¡, sp¡ L©$óZ_u gugpdp„ rhlpf L$fhp
dpV$¡ gu^y„ R>¡. rihcqL$s dpV$¡ gu^y _\u. `y{$jp¡Ñd klõÓ _pd hp„Qp¡ sp¡ rih
_pd Aph¡ R>¡. `y{$jp¡Ñd_p lÅf _pddp„ A¡L$ _pd rih `Z R>¡. Ap`Z¡ Ðep„
A¡hy„ kdS>¡ L$¡ rih _pd bp¡gsp„ S> b^y„ R>p¡hpB Åe. sp¡ îudlpâcyÆA¡ s¡
rih_pd `Z L©$óZgugpdp„ rhlpf L$fhp dpV$¡ gu^y R>¡. s¡\u kl÷_pddp„
"rih' A¡hy„ L©$óZ_y„ _pd dp_u_¡ s¡dp„ rhlpf L$ep£ R>¡. hps ¿epgdp„ Aphu_¡ ?
47
lh¡ A¡ hps kdS>¡ _l] sp¡ ly„ iy„ L$fy„$ ? dpfu dyíL$¡gu (X$uauL$ëV$u) _\u.
âñ - Ap`¡ g¿ey„ L$¡ ""L©$óZgugpê$` k¡hp-L$\p `fpeZÐh'' s¡
AhsfZ rQÞl (BÞhV$£X$ L$p¡dp)dp„ g¿ey„ R>¡. s¡_y„ L$pfZ iy„ R>¡ ?
S>hpb :- kfk ? M|b S> kfk hps L$fu. d_¡ Myiu \B. Sy>Ap¡ !
L$pfZ L$¡ Alu»ep S>¡ R>¡, s¡_p¡ hpL$e rhÞepk sp¡ kfm R>¡. sp¡ hpL$e rhÞepk_u
A„sN®sdp„ S>¡ iåv$ A\®Ûp¡sL$ R>¡.s¡_¡ sp¡ AhsfZ rQÞl (BÞhV$£X$
L$p¡dp)_u blpf S> fp¿ep¡ R>¡. `f„sy S>¡ iåv$ A\®Ûp¡sL$ _\u, `f„sy
iåv$Ûp¡sL$ R>¡. s¡_¡ sp¡ ly„ AhsfZ rQÞldp„ S> fpMy„ Ry„>. sp¡ Alu»ep A_¡
ApNm Aphhphpmp L$p¡B`Z `yõsL$dp„ S>epf¡ `Z A¡L$ AhsfZ rQÞl
(k]Ng BÞhV$£X$ L$p¡dp) Aphu füp¡ R>¡ sp¡ s¡_p¡ dsgb kdÅ¡ L$¡ L$p¡B iåv$
Aphu füp¡ R>¡. S>¡dL$¡ Âep_\u Sy>Ap¡ "hëgc' Brs, A¡ hëgc A\® _\u.
hëgc _pd_u Alu»ep hps L$l¡hpdp„ Aphu flu R>¡. hëgc S>¡
îudlpâcyÆ-s¡ hëgc_u bpbsdp„ Alu»ep hëgc bp¡ghpdp„ _\u Aphu
füy„. `f„sy îudlpâcyÆ_y„ S>¡ "hëgc' _pd R>¡, s¡_p dpV$¡ bp¡ghpdp„ Aphu
füy„ R>¡. s¡\u s¡¡_¡ A¡L$ AhsfZ rQÞl Apàey„ R>¡.
Ap fQ_pÐdL$ Aæepk (õV²$L$Qf õV$X$u) R>¡. s¡dp„ Ap b^u hpsdp„
Mpk Âep_ Ap`hp_y„ lp¡e R>¡ L$¡ L$ep¡ iåv$ A\® bsphhp dpV$¡ Aphu füp¡ R>¡
A_¡ L$ep¡ iåv$ Myv$ `p¡sp_¡ bsphhp dpV$¡ `p¡s¡ ârstbrbs (k¡ëa qfag¡L$V$uh)
\B_¡ Apìep¡ R>¡. sp¡ S>epf¡ iåv$_¡ `p¡sp_y„ ârstbb (k¡ëa qfag¡L$V$uh)
lp¡hp_y„ Ap`Z¡ bsphhy„ R>¡. ¿epgdp„ Apìey„ ? S>¡dL$¡ afu_¡ `pR>p¡ `p¡sp_p
sfa S> Apìep¡, sp¡ s¡ `p¡s¡ `fphs®L$ R>¡ A_¡ afu_¡ Ap`Zp sfa _ Apìep¡ s¡.
S>¡dL$¡ Ap`Z¡ gpBV$ L$fu A_¡ S>¡ rhje D`f L$fu. s¡ hõsy âL$pris
\B NB, sp¡ A\®Ûp¡sL$ \ey„. `f„sy kdÅ¡ L$¡ sdpfu `pk¡ A¡L$ `fphs®L$
(fuag¡L$V$f) R>¡. S>¡d L$¡ L$¡d¡fpd¡_ gNph¡_¡ ? sp¡ Ðep„ âL$pi L$fp¡ A_¡ s¡
`fphrs®s \B_¡ afu Ap sfa Aphu. sd¡ Å¡ey„ li¡ L$¡ iyV$]N hMs¡ Aphy„
`fphs®L$ gNphu_¡ fpM¡ R>¡. Al]\u âL$pi L$f¡ A¡ Ðep„ `fphrs®s \pe. s¡ âL$pi
48
afu `pR>p¡ Ap bpSy> Aphu Åe. s¡ âL$pi-âL$pi_u sfa Myv$ Aphu füp¡ R>¡.
s¡hu fus¡ S>epf¡ iåv$ Myv$ `p¡sp_u sfa Aphu füp¡ R>¡, s¡_¡ AhsfZ rQÞl
(BÞhV$£X$ L$p¡dp)dp„ A_¡ iåv$-iåv$_u sfa Aphu füp¡ R>¡, sp¡ A¡L$ AhsfZ
rQÞldp„ A_¡ hpL$e - hpL$e_u sfa Aphu füy„ R>¡. sp¡ b¡ AhsfZ rQÞl. A¡
hps lf hMs Âep_dp„ fpMÅ¡.
âñ :- `Óphg„b_dp„ Ap _p¢^ (_p¡V$¡k_) gMu R>¡ _¡ ?
Dsf :- lp ! sp¡ s¡ S> fus (d¡\X$) Alu»ep b^u S>ÁepA¡ bsphu
(BÞV²$uX$eyT) R>¡. S>ep„ iåv$ A\®_u bpbsdp„ _\u bp¡gsp¡, `f„sy iåv$ Myv$
`p¡sp_u bpbsdp„ L$lu füp¡ R>¡. Ðep„ iåv$ A¡L$ AhsfZ rQÞldp„ R>¡.
sp¡ Ap S>¡ R>¡ s¡ gnZ bsphhpdp„ Aphu füy„ R>¡ ""îuL©$óZgugpê$`
k¡hp L$\p `fpeZÐhd¹'' Ap îudlpâcyÆ_p õhê$`_y„ gnZ R>¡. gnZ
A¡V$g¡ `qfcpjp (X$¡au_¡i_) R>¡. õhê$` iy„ R>¡ ? s¡ sp¡ ïgp¡L$dp„ Aphu S> füy„
R>¡. sp¡ s¡_p\u îudlpâcyÆ_p õhê$`_y„ gnZ iy„ b_¡ R>¡ ? s¡ iåv$_¡ Ap`Z¡
Ap fus¡ kdÆ füp R>uA¡. Aphu_¡ hps ¿epgdp„ ?
(`y[ô$kçâv$pe¡ Ny{~$`õe îuhëgcõe A¥ðe®2 ~$`p¡ NyZ:)-
`y[ô$ kçâv$pedp„ Ny{$ê$` îudlpâcyÆ_p¡ A¥ðe®ê$` NyZ iy„ R>¡ ? A¥ðe®
A¡V$g¡ Bðf lp¡hy„ (îucpNhssÐhosp~$`:)-
îucpNhs`°rs`v$drZhf-cphp„iyc|rjsp d|rs®: pp
"îuhëgcp'rc^p_k¹ s_p¡sy r_S>v$pkõe kp¥cpÁed¹ pp 2 pp
sp¡ îudlpâcyÆdp„ L$p¡B fus¡ A¥ðe® NyZ R>¡, s¡ A¥ðe®NyZ iy„ R>¡
""îucpNhs sÒhoê$`'' A¡L$ hps kdÅ¡. Ny{$ R>¡, ApQpe® R>¡, s¡_y„ A¥ðe® iy„
R>¡ ? S>¡d L$¡ X$p¡L$V$f_y„ A¥ðe® iy„ R>¡? L$¡ sbubu rhop_ (d¡X$uL$g kpeÞk) R>¡,
s¡_¡ kpfu fus¡ ÅZ¡ s¡. hL$ug_y„ A¥ðe® iy„ R>¡ ? L$pev$p (gp¡) _¡ kpfu fus¡ ÅZ¡
s¡. L$pev$p_¡ ÅZ¡ S> _lu» A_¡ Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ s¡ sp¡ M|b S> dp¡V$p hL$ug R>¡.
sp¡ `R>u hL$ug L$¡hp¡ ? b¡hLy$a (d|M®) R>¡.

49
A¡hu fus¡ Ap`Zp¡ dpN® sp¡ cpNhs dpN® R>¡. sp¡ cpNhs dpN®dp„ -
cpNhs dpN®_p„ ApQpe®_y„ A¥ðe® iy„ ? L$¡ s¡ cpNhs sÒho R>¡ ? Å¡ s¡
cpNhs sÒho R>¡, sp¡ s¡dp„ A¥ðe® R>¡. `f„sy cpNhs sÒho _\u, sp¡ v$u_ R>¡
L$¡ nyÖ R>¡, r_^®_ R>¡, v$qfÖ R>¡. cpNhs sÒho R>¡ sp¡ s¡_y„ A¥ïhe® R>¡.sp¡
cpNhsdpN®dp„ A¥ðe®-cpNhs sÒhosp S> lp¡B iL$¡ R>¡ .buSy> L$p¡B A¥ðe®
_\u. bpL$u sp¡ b^u s¡_u nyÖsp, v$qfÖsp, r_^®_sp R>¡. Å¡ _\u ÅZu füp¡ sp¡
r_^®_ R>¡, Nfub R>¡, rcMpfu R>¡. sp¡ cpNhs sÒhosp S> s¡_y„ A¥ïhe® R>¡.
sp¡ îudlpâcyÆ_y„ S>¡ A¥ðe® R>¡, s¡ L$¡hy„ R>¡ ? s¡ Âep_\u Sy>Ap¡.
""L©$óZk¡hp`f„ rhÿe v$çcpqv$frls„ _fd¹, îucpNhs sÒho„'' _y„
îuNykp„BÆ L$¡hu fus¡ cpóe L$fu füp R>¡ ? ""îucpNhsârs`v$drZhf-
cphp„iyc|rjsp d|rs®:'' îudlpâcyÆ_u d|rs® L$¡hu R>¡ ? L$¡ cpNhs_p S>¡
ârs`v$ R>¡, A¡L$-A¡L$ `v$ R>¡, A¡ A¡L$-A¡L$ `v$_p S>¡ cph R>¡, s¡ A¡L$-A¡L$
`v$ S>¡ R>¡ s¡ qL„$dsu (â¡iek) R>¡. cpNhs_p A¡L$-A¡L$ `v$ M|b S> qL„$dsu
fÐ_ R>¡ A_¡ s¡ A¡L$-A¡L$ `v$dp„\u ìeL$s \sp¡ cph R>¡. s¡ cphê$`u qL$fZp¡-
A¡V$g¡ L$¡ fÐ_dp„\u _uL$msp qL$fZp¡ R>¡ A_¡ A¡ qL$fZp¡\u kS>¡gu
îudlpâcyÆ_u d|rs® R>¡.
""îucpNhsârs`v$drZhf-cphp„iyc|rjsp d|rs®:'' Ap A¥ðe® R>¡.
L$p¡B rlfp-`Þ_p, dpZ¡L$ A¡ sp¡ nyÖ A¥ðe® R>¡. s¡ sp¡ `Õ\fhpmy„ A¥ïhe® R>¡ s¡
A¥ðe® _\u. îudlpâcyÆ_p îuA„„Ndp„ cpNhs_p âÐe¡L$ `v$-S>¡ dZu R>¡.
dZuê$` S>¡ âÐe¡L$ `v$-A¡ ârs`v$_p cph\u Ap`_y„ îu A„N rhc|rjs R>¡.
Ap A¥ðe® R>¡.
""cphp„iyc|rj®sp d|rs®: "îuhëgcp' rc^p'' afu Sy>Ap¡ ! A¡L$
AhsfZ rQÞl Apìey„ v$¡Mpe R>¡ _¡! "îuhëgcp'rc^p A¡V$g¡ L$¡ S>¡_u
Arc^p-S>¡_y„ _pd îuhëgc R>¡. ""_õs_p¡sy r_S>v$pkõe kp¥cpÁed¹''
A¡hp A¥ðe®hpmp S>¡ ApQpe® R>¡ s¡, s¡_p v$pk_y„-ApQpe®QfZ_p r_S>v$pk
S>¡ R>¡, s¡_p kp¥cpÁe_¡ h^pf¡. A¥ðe®hpmp¡ dprgL$ li¡ sp¡ v$pk `Z d|R>dp„
50
ap„L$p¡ fpMu iL$¡ A_¡ dprgL$ Myv$ S> v$qfÖ lp¡e sp¡ v$pk iy„ L$f¡ ? v$pk dlpv$qfÖ
\B Åe. dprgL$ v$qfÖ sp¡ v$pk dlpv$qfÖ \B Åe A_¡ dprgL$ A¥ðe®hpmp¡
lp¡e sp¡ - ""Ad¡ sp¡ fpS>_p Mpkp Mhpk'' \B S>i¡. L$p¡B kp^pfZ \p¡X$p
R>uA¡ ? s¡ A¥ðe®hpmp_¡ Ðep„ k¡hp L$fhphpmp_¡ s¡ A¥ðe®_p¡ âkpv$_p ê$`dp„
gpc sp¡ dm¡ S> _¡ ! s¡ Al] bspìeyy„.
sp¡ ""r_S>v$pkõe kp¥cpÁed¹ _õs_p¡sy'' A¡hp A¥ðe®hpmp
îudlpâcyÆ Adpfp kp¥cpÁe_p¡ rhõspf L$f¡. L$¡hy„ kp¥cpÁe Å¡BA¡ R>¡ ? L$¡hy„
A¥ðe® R>¡ ? A¡ b^u hps_¡ \p¡X$uL$ rv$gdp„ rhQpfip¡ sp¡ b^u hps kpa \B S>i¡
lp¡„ ! ""D_L$u dfÆ _ lp¡ lp¡ sp¡ sp¡ L$ep v„„$¡ s|g. v$põsp„ MÐd A¡L$ Apl d¡
l¡.'' ApV$gu _p_u hpsdp„ b^p¡ Mygpkp¡ \B füp¡ R>¡. bpL$u sp¡ b^u
rhõspf_u L$\p R>¡.
(`y[ô$k„âv$pe¡ Ny{~$`õe îuhëgcõe hue®3 ~`p¡ NyZ:)-
A¡hp¡ NyZ _\u L$¡ `l¡ghp_ R>p`, Ly$õsudp„ L$p¡B_¡ `R>pX$u v$e¡, s¡hy„ hue® _\u
cpB ! L$¡hy„ hue® ? hue® A¡V$g¡ kpdÕe®. L$¡hy kpdÕe® R>¡ ? (cNhs¹ k¡hp
ârsbÞ^L$hpv$r_fpL$s©Ðh¡ krs îuL©$óZk¡hpâ¡fL$Ðhd¹)- A¡hp b^p
dp_u gu^¡gp rkÙpÞs, A¡hp b^p hpv$ S>¡ L©$óZ k¡hpdp„ ârsb„^L$ lp¡e.
A¡V$g¡ L$¡ `¡gu sfa ""Al„ b°ûpqõd'' Ap sfa ""Al„ `y{jp¡Ñdqõd'' A¡hp
b^p dp_u gu^¡gp rkÙpÞs, A¡hp b^p hpv$ S>¡ L©$óZ k¡hpdp„ ârsb„^L$ lp¡e.
A¡V$g¡ L$¡ `¡gu sfa ""Al„ b°ûpqõd'' Ap sfa ""Al„ `y{$jp¡Ñdqõd'' Ap
bpSy> buÅ¡ L$p¡B hpv$-L$p¡B AÞepîe L$fhp_p¡ hpv$. cNhs¹ k¡hpdp„ ârsb„^
L$fhphpmp S>¡V$gp hpv$ R>¡ A¡ b^p hpv$_y„ r_fpL$fZ L$fu_¡ A¡_¡ Ap` rR>Þ_-
rcÞ_ L$f¡ R>¡ A_¡ r_fpL$fZ L$fu_¡ Q|` b¡ku Åe sp¡ ? fp¡N dV$pX$u v$u^p¡ `f„sy
rhV$pdu_ sp¡ _ Apàey _¡ ? sp¡ îudlpâcyÆ rhV$pdu_ `Z Ap`¡ R>¡. ""L©$óZ
k¡hp â¡fL$Ðhd¹'' L©$óZ k¡hpdp„ â¡fL$ b_¡ R>¡. â¡fL$ b_hy„ S> îudlpâcyÆ_p¡
hue®NyZ R>¡.

51
îudlpâcyÆ_u L„$BL$ iqL$s-kpdÕe® R>¡, sp¡ s¡ iy„ R>¡ ? Ap b^p
hpv$_¡ sp¡X$u iL$¡ R>¡ A_¡ L©$óZk¡hp dpV$¡ NmQu `L$X$u_¡ Æh_¡ â¡qfs `Z L$fu
iL$¡ R>¡, L$¡d k¡hp _ L$f¡ ? Ap sp¡ Qp¡ep®ku h¥óZh_u hpsp® hp„QuA¡ sp¡ Ap`Z_¡
kdS>dp„ Aph¡ L$¡ îudlpâcyÆA¡ b^¡ afu-afu_¡ b^p_¡ k¡hp_u â¡fZp L$¡hu
fus¡ Ap`u ? L©$óZ k¡hp_u â¡fZp A_¡ dpephpv$_y„ M„X$_, âpe: Qp¡ep®ku
b¡W$L$dp„\u OZu b¡W$L$dp„ A¡ hps L$lu R>¡ L$¡ `R>u dpephpv$u Apìep A_¡ afu
ipõÓp\® \ep¡. `R>u r_ê$Ñf \B Nep. L$p¡B rióe \ep A_¡ L$p¡B Qpëep Nep.
S>¡hp¡ S>¡_p¡ Ar^L$pf. `f„sy L©$óZ k¡hp_p ârsb„^ hpv$_y„ r_fpL$fZ L$fu_¡,
L©$óZk¡hpdp„ â¡qfs L$fhp¡ A¡ S> `y[ô$dpN®dp„ kpdÕe® R>¡. bpL$u sp¡ b^y„.... ly„
bp¡gsp¡ _\u...... d¡f¡ A„N_¡ d¡ syçlpfp L$ep L$pd l¥ ?
dpephpv$sdp¡ r_fõe d^yrcs¹-k¡hp¿e-hÐdp®v$¹cys„
îudv$¹-Np¡Ly$g_p\-k“dky^p-kçâp`L„$-sÐnZps¹ pp
v$yóâp`„ âL$V$uQL$pf L$fyZp - fpNprs - kçdp¡l_:
k îuhëgccp_yfyëgkrs e: îuhëghuipÞsf: pp 3 pp
dpephpv$_p A„^L$pf_¡ r_fõs L$fu_¡ ""d^yrcs¹ k¡hp¿e hÐdp®v$¹c|s„''
d^yrcs L©$óZ_p k¡hpê$`u Av$¹c|s dpN®_¡ âL$V$ L$fu_¡ A_¡ s¡ dpN® L$¡hp¡ ?
""îudv$¹ Np¡Ly$g_p\ k“dky^p kçâp`L„$ sÐnZps¹'' îudv¹ Np¡Ly$g_p\_u S>¡
k„Nd A¡V$g¡ L$¡ îuNp¡Ly$g_p\Æ\u Ap`Zp¡ S>¡ k„ep¡N R>¡, s¡ k„ep¡N_u S>¡
L„$B`Z ky^p R>¡ - Ad©s R>¡. s¡_¡ s¡ S> nZ¡ âpàs L$fphhphpmp L$¡ b°ûk„b„^
Apàey„ A_¡ L$l¡ L$¡ Ab syd Of ÅL$¡ k¡hp L$fp¡. hpsp® Sy>Ap¡ sp¡ kdS>dp„ Aph¡
L$¡ b°ûk„b„^ Apàey A_¡ lh¡ sd¡ k¡hp L$fp¡.
""vy$óâp`„ âL$V$uQL$pf'' A¡hy vy$óâp` S>¡ dmhy„ M|b S> L$W$u_ lsy„. L$¡d
L$¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ v$f¡L$ ^d®_p `yfp¡rls `„qX$sp¡A¡, S>¡ cL$s R>¡ s¡_¡, L©$óZ
A\hp S>¡ ^d®_p S>¡ v$¡hsp R>¡-S>¡ ApfpÂe R>¡, s¡_u `pk¡ `lp¢Qhp _\u v$u^p.
ìeh^p_ b_u_¡ qv$hpg_u S>¡d Dcp füp. A¡L$ îudlpâcyÆ A¡hp lsp L$¡

52
s¡Z¡ L$p¡B `yfp¡rls L$¡ `„X$pNufu L$ep® hNf ku^y Æh_¡ b°ûk„b„^ Apàey„ A_¡
L$üy„ L$¡ Å sy k¡hp L$f. `yfp¡rls `„X$pNufu_¡ îudlpâcyÆA¡ âkfhp _ v$u^u.
Ap`Z¡ `pR>u `yfp¡rls `„X$pNufu Ecu L$fu L$¡ bpgL$ rkhpe k¡hp \B S> _
iL$¡. bpgL$ S> k¡hp L$f¡. `f„sy îudlpâcyÆA¡ s¡ D`Öh _lp¡sp¡ L$ep£.
îudlpâcyÆA¡ b^p_¡ `p¡s-`p¡sp_p Ofdp„ k¡hp `^fphu lsu. Ad©s
hQ_phgu Sy>Ap¡ sp¡ `Z Ap hps kpa \B Åi¡.
""L$fyZp fpNprs kçdp¡l_:'' L$ê$Zp A_¡ fpN\u Aqs k„çdp¡qls
A¡hp¡ S>¡ ""îuhëgccp_yfyëgkrs'' A¡ îudlpâcyÆ ê$`u k|fS> DÁep¡ R>¡
L$¡ S>¡Z¡ b^p¡ A„^L$pf v|$fL$ep¡® A_¡ S>¡d L$dm Mug¡ sp¡ cdfp¡ rbQpfp¡ b¡ku
iL$¡ _¡ ! L$dm Mug¡ S> _lu» sp¡ cdfp¡ L$¡hu fus¡ b¡ku iL$¡ ? sp¡ `y[ô$Æh ê$`u
S>¡ cdfp¡ R>¡, s¡ cdfp_¡ b¡khp dpV$¡ Ap `y[ô$cqL$s ê$`u k¡hp_y„ L$dm
Mughhphpmp L$p¡Z R>¡ ? Ap`Zp îudlpâcyÆ R>¡. A¡ hps L$lu füp R>¡.
""e: îuhëghuipÞsf:'' hëghu A¡V$g¡ Np¡`u. hëghui A¡V$g¡
Np¡`u_p\. A¡L$ buÅ Np¡`u_p\ S> âL$V$ \B Nep R>¡, A¡d L$lu füp R>¡. L$¡
Ap` sp¡ A¡L$ buÅ Np¡`u_p\ S> âL$V$ \B Nep R>p¡. L$¡d L$¡ Aphp¡ L©$óZk¡hp_p¡
dpN® Ap`¡ âLV$ L$fu v$u^p¡ R>¡. lh¡ Ap_p¡ v„$X$ sp¡ qbQpfp îudlpâcyÆ_¡
Ap`u _ iL$pe _¡ ! ApV$gy dp¡V$y L$pd L$ey® s¡_p¡ v„$X$ îudlpâcyÆ_¡ ? L$¡d âL$V$
L$ep£ ? A¡hy„ _\u, hps_¡ kdÅ¡.
âñ :- Ap S>¡ hps L$fu_¡ ! sp¡ Ap A_¡ `¡gu ""rhr_ep¡Np¡ cqL$sep¡Np¡
ârsb„^ rh_pi_¡'' sp¡ bÞ_¡dp„ A¡L$ S> hps bsphu ?
DÑf :- s¡ M|b S> ìep`L$ ×[ô$\u L$üy„ R>¡ A_¡ Ap M|b S> dep®qv$s
(_¡fp¡) ×[ô$\u L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. Ðep„ sp¡ OZp b^p ârsb„^_¡ Ap`Z¡
Å¡ep_¡! Alu„ sp¡ dpÓ A¡L$ Mpk (`V$}L$eygf) ârsb„^, A¡V$g¡L$¡ cNhs¹ k¡hp
ârsb„^L$ S>¡ hpv$ R>¡. Ðep„ sp¡ hpv$ S> _\u, `Z buÆ OZu b^u QuÅ¡_y„
r_fpL$fZ L$ey¯ R>¡ _¡ ! hpv$ sp¡ A¡L$ Akp^pfZ OV$_p (au_p¡du_p) R>¡. `f„sy
buÆ `Z OZu b^u hõsy ârsb„^L$ lp¡B iL$¡ _¡ ! cp¡N, Dv$h¡N hN¡f¡ Aph¡
53
_¡ ! Aphu fus¡ AÞepîe hN¡f¡ OZu b^u QuS> R>¡. sp¡ Ðep„ M|b S> ìep`L$
×[ô$L$p¡Z\u s¡ hps L$lu R>¡. Al]ep kudus ×[ô$L$p¡Z\u hps L$l¡hpdp„ Aphu
flu R>¡.
(`y[ô$kçâv$pe¡ Ny{~`õe îuhëgcõe eip¡4 ~$`NyZp:)-
îudlpâcyÆ_p¡ ei iy„ R>¡ ? `y[ô$dpN®dp„ Ny{ê` îudlpâcyÆ_p¡ eiê$`
NyZ iy„ R>¡ ? Sy>Ap¡ ! ei L$B hps\u \pe ? Ap hps_¡ Âep_\u Sy>Ap¡ L$¡, Ap_p
M|b S> dp¡V$p Qp„v$u_p tkOpk_ R>¡, rlfp_u dpmpAp¡ R>¡, A¡_u ApNm
R>X$uv$pf Qpgu füp¡ R>¡. kp¡_p_u R>X$u gB_¡ Qpgu füp¡ R>¡. s¡ R>X$uv$pf_p
Nmpdp„ `Z kp¡_p_p¡ Q¡_ R>¡. hN¡f¡... sp¡ Aphy„ _\u. îudlpâcyÆ_p¡ ei iy„
R>¡ ? s¡ hps Âep_\u kdÅ¡.
(`pqÎX$Ðe„ r_NdNrs: sv$_yL|$gq¾$ep h¥óZhdpN}esp
îuh°S>`rsfrs: BÐe¡hdpv$e:)-`prÎX$Ðe„ h¡v$pqv$ipõÓp¡dp„ `pf„Nssp. s¡_¡
A_yL|$g q¾$ep, h¥óZhdpN}esp A_¡ îuh°S>`rsdp„ A_Þe frsdp_ lp¡hy„ s¡
îudlpâcyÆ_p¡ ei ê$`u NyZ R>¡.
L$hrQs¹ `prÎX$Ðe„ Q¡s¹ _ r_NdNrs: kpr` eqv$ _
q¾$ep kp kpr` õeps¹ eqv$ _ lqfdpN®¡ `qfQe: pp
eqv$ õeps¹ kp¡X$r` îuh°S>`rs-frsf¹ _¡rs r_rMg¥:
NyZ¥f¹ AÞe: L$p¡ hp rhgkrs rh_p hëgchfd¹ pp 4 pp
sp¡ ""`p„qX$Ðed¹'' `l¡gp sp¡ cpB Ny{ R>¡. sp¡ Myv$ `p¡s¡ sp¡ kdS>v$pf
lp¡e L$¡ _l] ! `p„qX$Ðe_p¡ A\® iy„ ? `„X$p A¡V$g¡ byqÙ. D`f_p¡ dpm Mpgu (V$p¡`
agp¡f h¡L$ÞV$) lp¡hp¡ Å¡BA¡ _lu». `p„qX$Ðed¹ - `„X$p Aõe Aqõs Brs `„qX$s.
S>¡_pdp„ `„X$p A¡V$g¡ byqÙ lp¡e s¡ `„qX$s byqÙ R>¡, `f„sy DgV$u qv$ipdp„ S>
byqÙ Qpgu flu R>¡. sp¡ îuNykp„BÆ s¡_u dep®v$p b_phu füp R>¡ L$¡
""r_NdNrs'' `„X$p lp¡hu Å¡BA¡. `f„sy r_NdNrs `Z lp¡hu Å¡BA¡. A¡V$g¡
L$¡ ipõÓdp„ Nrs L$fu iL$¡ A¡hu byqÙ lp¡hu Å¡BA¡. ipõÓ rhê$Ù S> b^u Nrs
54
kyS>su lp¡e A¡hu `„X$p _l] A_¡ r_NdNrs R>¡, kdS>¡ b^„y `f„sy bv$dpi L$f¡
L$p„B _l]. L$¡ lp lp ! kdS>dp„ Apìey„ ? L$¡ Mpgu L$l¡hp_u S> hps lsu. L„$B
L$fhp_y„ _ lsy„ A¡hy„ _\u.
""sv$ A_yL|$g q¾$ep'' A_¡ s¡_¡ A_yL|$m q¾$epdp„ A¡V$gp sÞde \B
Nep L$¡ h¥óZhpQpf S> c|gu Nep. sp¡ A¡hy„ _\u. h¥óZh dpN}esp A_¡
h¥óZhdpN®dp„ dep®v$p `Z lp¡B iL$¡ A_¡ A¡L$ `y[ô$ `Z lp¡B iL$¡ R>¡. s¡
h¥óZhdpN®_u A„v$f afu A¡L$ Ap„sqfL$ hsy®m (B_f kL®$g) Aphu füy„ R>¡.
b^p\u bpü hsy®m
`p„qX$Ðe
(ApDV$ kL®$g) R>¡ `p„qX$Ðe_y„, r_Nd Nrs
ei_„y. s¡_u A„v$f r_NdNrs_y„ q¾$ep
d p N®_p¡ `rf
hsy®m, s¡_u A„v$f sv$¹ A_yL|$g lqf Q

e
h°S>`rsdp„
q¾$ep_y„ hsy®m, s¡_u A„v$f frs
(cqL$s)
h¥óZhdpN}e lp¡hp_„y hsy®m A_¡
s¡_u A„v$f S>¡ kp¥\u A„v$f_y„
hsy®m (B_f dp¡õV$ kL®$g)R>¡, S>¡
ei_u L$gNu R>¡. ¿epgdp„ Apìey„
_¡ ? s¡ R>¡ h°S>`rsdp„ frs_y„! îudlpâcyÆdp„ h°S>`rs âÐe¡ S>¡ AM„X$
r_ê$`pr^L$ frs R>¡, s¡ îudlpâcyÆ_p ei_u A¡L$v$d A„v$f_u bpSy> (B_f
dp¡õV$ L$p¡f) R>¡.
S>¡d `©Õhu_u A„v$f S>¡ Np¡mp¡ R>¡ s¡_u Nfdu\u b^u QuS> Nfd R>¡.
_lu»sf Alu»ep b^»y W„$Xy$ `X$u Åe. s¡ ^^L$su h°S>`rs frs R>¡, S>¡ A„v$f L$pd
L$fu flu R>¡. S>¡\u s¡ b^p A„N ê$`\u klpeL$ b_u flu R>¡. S>¡_p„ A„N sep
îudlpâcyÆA¡ Ap b^p A„N ^pfZ L$ep® R>¡. `„X$p ip dpV$¡ ^pfZ L$fu R>¡ ?
A¡V$gp dpV$¡ L$¡ h°S>`rsdp„ fqs dpV$¡ klpeL$ b_u iL$¡. r_NdNrs ip dpV$¡ R>¡ ?
L$pfZL$¡ h°S>`rs frsdp„ klpeL$ b_¡. sv$¹ A_yL|$g q¾$ep ip dpV$¡ R>¡ ?
îuNp¡`uS>_ hëgc râÐe\¯. r_Nd_p v$f¡L$ L$d® Ap`Z¡ Np¡`S>_> hëgc
55
râÐe\¯ S> L$fu füp R>uA¡. h¥óZh dpN}esp L$l¡hp\u S> h¥óZh ipõÓ Aphu
Åe R>¡.
Ap`Z_¡ Mbf _\u, `f„sy Âep_\u kdÅ¡. îudlpâcyÆ_¡
eop¡`rhs \ep bpv$ h¥óZh ipõÓ_y„ AÂee_ L$fhp dpV$¡ Mpk v$rnZdp„
`^pep®. hpsp® hp„Qp¡ sp¡ s¡dp Aph¡ R>¡ L$¡ h¥óZhipõÓ_y„ AÂee_ L$fhp Ap`
Mpk v$rnZdp„ `^pep® A_¡ Ðep„ v$rnZdp„ rbfpÆ_¡ Ap`¡ epÓp v$frdep_
h¥óZhipõÓ_y„ AÝee_ L$ey¯. L$pfZL$¡ L$piudp„ S>epf¡ Ap`¡ AÂee_ L$ey¯ _¡ ! sp¡
s¡ b^y„ r_Nd h¡v$-h¡v$p„s_y„ AÂee_ L$ey¯ lsy„. h¥óZhipõÓ_y„ AÂee_ Ap`¡
v$rnZdp„ S>B_¡ L$ey¯ R>¡. A¡hp¡ hpsp®dp„ õ`ô$ Dëg¡M Aph¡ R>¡.
sp¡ h¥óZhipõÓ_y„ S>¡ AÂee_ Ap`¡ L$ey¯ sp¡ h¥óZhdpN}esp A_¡ A¡
b^p_p r_óL$j®ê$`dp„ A„v$f_u `Z A„v$f S>¡ hps R>¡ s¡ h°S>`rs frs_u hps R>¡.
Ap S> b^p\u dp¡V$p¡ îudlpâcyÆ_p¡ ei R>¡. Ap hps_¡ îuNykp„BÆ L$¡hu
fus¡ hZ®_ L$f¡ R>¡ ? Âep_\u Sy>Ap¡ !
""L$hrQs¹ `p[ÎX$Ðe„ Q¡s¹'' L$p¡B ìeqL$s `„qX$s lp¡e sp¡ s¡_pdp„
r_NdNrs _\u. ""_ r_NdNrs:'' L$p¡Bdp„ ""kpr`'' A¡V$g¡ L$¡ r_NdNrs
R>¡. sp¡ ""_ q¾$ep'' q¾$ep _\u. L$p¡B_pdp„ ""kp kpr`'' s¡ q¾$ep `Z R>¡. sp¡ ""_
lqfdpN£ `qfQe:'' A¡_¡ h¥óZhdpN®_p¡ `qfQe _\u. S>¡_¡ h¥óZhdpN®_p¡
`qfQe R>¡. s¡_¡ h°S>`rsdp„ frs _\u. sp¡ A¡ b^p NyZp¡\u îudlpâcyÆ
rkhpe L$p¡Z rhgrks \B füy„ R>¡ ? Ap îudlpâcyÆ_p¡ ei R>¡. Ap
îuNykp„BÆ_p¡ `X$L$pf (Q¡g¡ÞS>) R>¡.
lh¡ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. cqL$s L$fhu, h°S>`rs frs lp¡hu A¡
M|b S> A„v$f_u hps R>¡. îudlpâcyÆA¡ h°S>`rs frs A¡hu _\u L$fu. A¡L$
kp^pfZ Dv$plfZ Ap`y„ sp¡ kdS>dp„ Aphi¡. L$¡ fp^p-hëgc
kçâv$pehpmp, S>¡d Ap`Z¡ h°S>`rsdp„ A_yfs R>uA¡. s¡d s¡ gp¡L$p¡ `Z fs
R>¡. sp¡ s¡Ap¡ A¡L$ S>ÁepA¡ Apgp¡Q_p L$fsp L$l¡ R>¡ L$¡ Ap_p dp¡Y$pdp„ ^|m
`X$i¡. L$pfZL$¡ h°S>`rs frs L$fsp„-L$fsp„ h¥qv$L$ q¾$ep `Z A¡ L$f¡ R>¡. sp¡
56
h°S>`rsfrs R>¡, `Z A¡_u frs N¡f S>hpbv$pf (kp¡V®$ Ap¡a B_
qfõ`p¡ÞkubuguV$u) frs R>¡. îudlpâcyÆA¡ h°S>`rs frs_¡ S>hpbv$pfu
(qfõ`p¡ÞkubuguV$u)_u kp\¡ r_cphu R>¡, ApQpe® lp¡hp_u !
`¡gpAp¡_¡ sp¡ h¡v$_u ìep¿ep L$fhp_u L$p¡B S>hpbv$pfu S> _\u. A¡_¡
S>¡ fyQ¡ s¡ L$fu füp R>¡. h°S>`rs frs L$fu füp R>¡ A_¡ A¡V$gu h°S>`rs frs L$f¡
R>¡ L$¡ Ap`Z_¡ Npm Ap`u füp R>¡. s¡ Npm_u Ap`Z¡ dÅ g¡hu Å¡BA¡.
_pfpS> \hp_u S>ê$fs _\u s¡ L$l¡ R>¡ L$¡ ^|m `X$i¡ s¡_p L$d®dp„. A¡V$g¡ L$¡ L|$sfp¡
A_¡ L$pNX$p\u âkpv$ R>p¡hpe Åe R>¡. ""L$pNX$p¡ Nep¡ rbX$pfu'' A¡ b^p iyÙ
R>¡. A¡d L$l¡ R>¡ L$¡ Adpf¡ Ðep„ âkpv$ R>p¡hpe _lu» . `R>u cg¡ L$pNX$p¡ Qp„Q dpfu
Åe L$¡ L|sfp¡ QpV$u Åe. `f„sy Ap`Z¡ Ðep„ âkpv$ R>p¡hpe Åe. L$¡d R>p¡hpe
Åe? h°S>`rs frs_u L$du_p L$pfZ¡ _lu». `f„sy Ap`Z¡ h°S>`rs frs L$fhu
R>¡. iyÙ S>hpbv$pfu kp\¡ (hu\> ^ k¡Þk Ap¡a qfõ`p¡ÞkubuguV$u).
ipõÓ_p S>¡ L„$B `Z rhr^-r_j¡^$ R>¡ A¡_¡ sp¡X$u_¡ _l]. A¡_u kp\¡
A¡L$uL$fZ (rkÞ\¡kpBT) L$fu_¡. A¡L$ S>hpbv$pf õ_¡l lp¡hp¡ A_¡ A¡L$ S>¡
â¡d AplyÅ_p¡ N¡f S>hpbv$pf (B_ fuõ`p¡Þkubg) õ_¡l lsp¡. _pZphV$u
A_¡ AplyÅ_p¡ T^X$p¡ A¡ S> lsp¡. õ_¡l bÞ_¡ _p¡ lsp¡, s¡ rkëhuep lsu.
`f„sy A¡L$_¡ N¡f S>hpbv$pf õ_¡l lsp¡. A_¡ A¡L$_¡ S>hpbv$pfu kp\¡ õ_¡l
lsp¡. _pZphV$uA¡ Ðep„ S>B_¡ `yR>ey„, L$¡ dpfu `Ð_u s_¡ `k„v$ R>¡ ? Å¡ `k„v$
lp¡e sp¡ Qpg gB Å, sy gÁ_ L$f. â¡d AplyÅA¡ L$üy„ L$¡ _l] - _l], A¡
S>ê$fu \p¡Xy$ R>¡! L$¡ L$p¡B d_¡ `k„v$ Aphu Åe s¡_¡ ly„ Ofdp„ fpMy„ ? epf, A¡ dpfu
`Ð_u_¡ gB Åe A_¡ `pR>p¡ gÁ_ `Z _ L$f¡ ? sp¡ s¡Z¡ s¡_¡ dpfu _p¿ep¡.
sp¡ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ S>hpbv$pfu_u kp\¡ â¡d L$fhp¡ A_¡
S>hpbv$pfu hNf â¡d L$fhp¡. s¡dp„ saphs (X$uafÞk) R>¡. sp¡ b¡ hps
kdS>ep_¡ ! îudlp`°cyÆ h°S>`rs_¡ frs L$fu füp R>¡, sp¡ b^u
S>hpbv$pfu_u kcp_sp _¡ Mp¡B_¡ _lu», b^u S>hpbv$pfu_u kcp_sp
_ucphu_¡. Ap hps_¡ îuNykp„BÆ A¡V$gu ""X„$L$¡L$u Qp¡V$'' `f L$lu füp R>¡.
57
A¡L$ hps Âep_\u kdS>Å¡. h°S>`rs frs A„v$f_p¡ cpN R>¡ lp¡ !
A„sõsd cpN R>¡. A„sõsd cpN lp¡hp_p L$pfZ¡ Qp¡L$L$k (L$g¡fuauL$¡i_) s¡
b^p\u khp£Ñd R>¡. `f„sy N¡fS>hpbv$pfu_u ×[ô$A¡ DÑd _\u. A¡ Ap`Zu
X„$L$p_u Qp¡V$ `f L$lu füp R>¡. Ad¡ h¡v$_p¡ kdÞhe L$fu_¡ bspìey„ R>¡. h°S>`rs
frs L$fhp dpV$¡ Ad¡ h¥óZh N°„\_p¡ kdÞhe L$fu_¡ bspìey„ R>¡. b^p N°„\\u
kd[Þhs A¡L$ ApQpe®_y„ S>¡ L©$Ðe R>¡, s¡ L$fu_¡ - s¡ r_cphu_¡ Ad¡ h°S>`rs
frs_u hps L$fu füp R>uA¡. S>hpbv$pfu hNf h°S>`rs frs_u hps _\u L$fu
füp.
Ap dpV$¡ îuNykp„BÆ X„$L$p_u Qp¡V$ `f L$lu füp R>¡ L$¡ ""NyZ¥f¹ AÞe:
L$p¡ hp rhgkrs rh_p hëgchfd¹'' bsphp¡ L$¡ Ap b^p NyZp¡ îudlpâcyÆ
rkhpe buÅ L$p¡_pdp„ ApV$gp - ApV$gp NyZp¡ R>¡ ? L$p¡B r_NdNrshpmp dmu
Åi¡. Qp¡L$L$k (X$¡au_¡V$gu) dmi¡. sp¡ s¡_¡ h°S>`rs frs _\u. L$p¡B h°S>`rs
frshpmp dmu Åi¡. A¡hp L$¡ S>¡ Ap`Z_¡ `Z Npm Ap`u füp R>¡. s¡_u
Npm\u Mfpb gNpX$hp_u S>ê$f _\u. s¡_u h°S>`rs fsu_u dÅ Ap`Z¡
g¡hp_u S>ê$f R>¡. s¡_u h°S>`rs frs `Z L$¡V$gu dS>bys (õV²$p¡„N) R>¡ ? s¡
hps_¡ Âep_\u kdÅ¡.
`f„sy dS>bys R>¡, s¡ A¡L$ AgN hps R>¡, âi„k_ue (A¡qâíe¡k_)
R>¡. `f„sy s¡dp„ \p¡Xy„$ S>hpbv$pfu cey¯ sÐh (A¡gud¡ÞV$ Ap¡a
qfõ`p¡ÞkubuguV$u) `Z R>¡, L$¡ s¡_¡ L$p¡B S>hpbv$pfu sp¡ R>¡ S> _l]. L„$B `Z
d_dp„ Aph¡ s¡hu DV$`V$p„N hps L$fu füp R>¡. Ap`Ï„ A¡hy„ _\u. Ap`Z¡ s¡_u
S>hpbv$pfu_¡ `Z r_cphu füp R>uA¡. ipõÓ_p v$f¡L$ hQ__¡ h°S>`rs
frs\u kdqÞhs L$fhp_y„ îudlpâcyÆA¡ `p¡sp_y„ DÑfv$preÐh kdÄey„ R>¡.
Ap A\®dp„ îuNykp„BÆ L$lu füp R>¡ L$¡ ""NyZ¥f¹ AÞe L$p¡ hp rhgkrs
rh_p hëgchfd¹'' `f„sy Nd¡ s¡V$gu Apv$i® (ApBX$ueg) frs `Z N¡f
S>hpbv$pf (B_ fuõ`p¡Þkubg) R>¡. sp¡ s¡ ApQpe®_y„ L$pd _\u. cL$s A¡hp¡
D`Öh L$fu iL$¡ R>¡. L$pfZL$¡ ApQpe® `p¡s¡ Qpgu füp R>¡ A_¡ buÅ_¡ Qgphhp
58
BÃR>u füp R>¡. sdpf¡ Myv$_¡ Qpghy„ lp¡e sp¡ L$„B`Z L$fp¡_¡ !
A¡L$ hps kdÅ¡. Myv$_¡ rldpge Åhy„ R>¡ ? sp¡ rldpge D`f QY$u
Åh. sd¡ N¡k_p¡ bpV$gp¡ `Z _ gB Åh. A¡d S> QY$u Åh A_¡ ðpk Oy„V$pe
sp¡ dfu `Z Åh. L$p¡B tQsp_u hps _\u. `f„sy S>epf¡ sd¡ buÅ_¡ gB_¡ Åh
R>p¡. Ðepf¡ sd¡ L„$BL$ S>hpbv$pfu `Z gB füp R>p¡ L$¡ ly„ S>B füp¡ Ry>„ A_¡
buÅ_¡ `Z rldpge QY$hp kp\¡ gB Åh Ry>. sp¡ N¡k Ap¡L$kuS>__u S>ê$f
sp¡ `X$i¡ S>. lh¡ v$d Oy„V$pe R>¡ sp¡ sy dfu `Z Å. ip dpV$¡ QY$hp Apìep¡ ?
A¡hu fus¡ S>hpbv$pfu hNf L$pd _\u \sy. kdS>ep L$¡ _l] ?
dpf¡ dpfp ifuf_p L$p¡B cpN_¡ L$p`hp¡ R>¡ sp¡ Ap_„v$\u L$p`u iLy$ Ry„>.
`f„sy buÅ_y„ Ap¡`f¡i_ L$fhy„ lp¡e _¡! sp¡ S>hpbv$pfu kp\¡ (hu\
qfõ`p¡ÞkubuguV$u) L$fhy„ `X$i¡. A¡L$ qv$hk dpfp rdÓ_¡ kp` L$fX$ep¡ _¡, sp¡
s¡Z¡ S>ep„ kp` L$fX$ep¡ sp¡ s¡ cpN_¡ S> L$p`u _p¿ep¡ A_¡ buÅ L$p¡B_¡ kp`
L$fX$¡ sp¡ sd¡ L$p`u iL$p¡ ? g¡hp_p v$¡hp `X$u Åe _¡ ? L„$BL$ T¡fu Akf
(`p¡BT_) \B Ney„ - L„$B Q¡` (k¡àV$uL$) gpNu Nep¡, Mbf R>¡ L$¡ _\u ? L$¡ i„y
L$fu füp R>p¡ ?
S>epf¡ buÅ_¡ L$p`u füp R>uA¡ sp¡ Ap`Zu D`f S>hpbv$pfu
(fuõ`p¡ÞkubuguV$u) lp¡hu Å¡BA¡ L$¡ iy„ L$p`u füp R>uA¡ ? L$p`hp_y„ `qfZpd
iy„ Aphi¡ ? s¡_p¡ âcph iy„ `X$i¡ ? sd_¡ ÅZL$pfu sp¡ lp¡hu Å¡BA¡ L$¡ _lu» ?
L$p¡B`Z QuS> lp\dp„ Aphu, L$p`u _pMu, L$psf lp\dp„ Aphu NB A¡V$g¡
L$„B`Z L$p`u _p¿ey„ ? `p¡sp_u L$p¡B`Z QuS> L$p`u _pMp¡, `f„sy buÅ_u sp¡
_ L$p`u iL$p¡ _¡ ?
sp¡ ApQpe® R>¡ sp¡ Ap âL$pf_p DÑfv$preÐh_u kp\¡ ApQpe® R>¡.
h°S>`rs frs_¡ s¡Z¡ DÑfv$preÐh hNf ârs`pqv$s _\u L$fu. Ap
ApQpe®QfZ_p¡ ei R>¡. hps Âep_\u kdÅ¡, L$¡ v$f¡L$ bpSy> (kpBX$)_p
`pkpAp¡ (a¡k¡V$) `f L$¡V$gy„ Âep_ Apàey„ R>¡ ! A¡ hps kdÅ¡. ""NyZ¥f¹ AÞe L$p¡
hp rhgkrs rh_p hëgchfd¹''
59
(`y[ô$kçâv$pe¡ Ny{~`õe îuhëgcõe îu5~`p¡ NyZ:-
îuL©óZk¡hpârsbÞ^L$hpv$r_fpL$fZ¡_ âdpZQsyô$e¥L$hpL$espd|gL$
rkÙpÞsp¡ ` v$¡ i L$Ðh¡ krs îuL© ó Zk¡ h p`fpeZÐh¡ krs
cNhÐk¡hp¡rQsr_{`r^õ_¡lp¡v¹bp¡^L$Ðh„ Q)-îu A¡V$g¡ ip¡cp.
îudlpâcyÆ_u ip¡cp iy„ R>¡ ? Ny{$_u ip¡cp i¡dp„ R>¡ ? ""L©$óZk¡hp`f„ huÿe
v„$cpqv$frls„ _fd¹, îucpNhs sÒho„'' s¡_¡ EgVy„$ (fuhk®) L$fp¡.
""îucpNhs sÒho„, v„$cpqv$frls„, L©$óZk¡hp `fpeZÐhd¹'' s¡
îudlpâcyÆ_u ip¡cp R>¡.
A¡V$g¡ L$¡ ""L©$óZk¡hpârsbÞ^L$hpv$r_fpL$fZ¡_¹'' L©$óZk¡hp_p
ârsb„^L$ hpv$_y„ r_hpfZ L$fu_¡ ""âdpZQsyô$e¥L$hpL$espd|gL$
rkÙpÞsp¡¡`v$¡iL$Ðh¡'' îudlpâcyÆA¡ cpNhs `f cpf d|L$ep¡ R>¡. `f„sy
A¡hp¡ cpf _\u dyL$ep¡ L$¡ cpNhs_¡ S>hpbv$pfu hNf âdpZ dpÞey lp¡e. A¡
v$dMd_u kp\¡ cpNhs_¡ âdpZ dpÞey R>¡ L$¡ cpNhs S>¡ hps L$l¡ R>¡, s¡ hps
NuspÆ_¡ rhõs©s kdÅhu (A¡L$kàg¡_)_¡ L$lu» füy„ R>¡. Nuspdp„ S>¡ hps L$l¡
R>¡ s¡ b°ûk|Ó_¡ rhõs©s L$fu_¡ L$l¡ R>¡ A_¡ b°ûk|Ó S>¡ hps L$l¡ R>¡ s¡ b^p S>
D`r_jv$_p kpfê$`\u L$l¡ R>¡. sp¡ A¡ Qpf¡edp„ A¡L$hpL$esp L$¡hu fus¡ gphhu ?
îudlpâcyÆ A¡ S> dy¿esp L$lu füp R>¡. A¡ Qpf¡e_u ìep¿ep L$fhu A¡
ApQpe®Ðh _\u.
A¡L$ âQrgs `|h®N°l (`p¡àeygf â¡TeyX$pBT) bphp, Apdp„ A¡ R>¡ L$¡
b^p S> gp¡L$p¡ A¡d kdS>¡ R>¡ L$¡ Qpf âõ\p_ `f cpóe gM¡ sp¡ ApQpe®.
îudlpâcyÆ Ap hps_¡ _L$pf¡ R>¡. Qpf âõ\p_ `f cpóe g¿ey„ L$¡ _\u
g¿ey„, s¡_p\u L$p¡B afL$ `X$sp¡ _\u. _ g¿e„y sp¡ iy„ afL$ `X$¡ ? Qpf âõ\p_dp„
A¡L$hpL$esp õ\pr`s L$fu füp R>p¡ L$¡ _lu» ? sd¡ A¡hp¡ L$p¡B _dy_p¡ fSy> (dp¡X$¡g
â`p¡T) L$fu füp R>p¡ L$¡ _lu» ? L$¡ Qpf¡e âõ\p_ A¡L$ buÅ\u TOX$sp b„^ \B
Åe. cpóe sp¡ L$p¡B`Z gMu iL$¡. ly„ `Z cpóe gMu _pMy, s¡dp„ iy„ R>¡ ?

60
\p¡X$pL$ kde_u S>ê$f R>¡. A¡L$ qv$hk b¡ku_¡ iê$ L$fp¡. Qpf-R> drl_pdp„ b^„y
cpóe `|fy„ \B S>i¡. cpóe sp¡ gMu iL$¡ L$¡ _l] ? A¡L$hpL$esp _ \B sp¡ _ \B.
sd¡ fp¡sp„ flp¡. `f„sy d¡„ sp¡ cpóe gMu _p¿ey„ L$¡ _l] ?
îudlpâcÆ Ap hps_¡ _L$pf¡ (X$u_pB) R>¡ L$¡ cpóe-bpóe gMhy„
A¡ ApQpe®Ðh _\u. Ap vy$r_epdp„ Ap`Z¡ `Z A¡hy„ S> L$luA¡ R>uA¡ lp¡ !
`y[ô$dpN®_p `yõsL$p¡_¡ DW$phu_¡ Å¡B ëep¡. Ap`Z¡ `Z A¡hy„ S> L$luA¡ R>uA¡,
L$¡ Qpf âõ\p_ `f cpóe gM¡ s¡ ApQpe®. s_¡ L$p¡Z¡ L$üy„ ? Å¡ Ap is® R>¡ Qpf
âõ\p__u, sp¡ îudlpâcyÆ sp¡ ApQpe® S> _\u. Qpf âõ\p_ `f L$ep cpóe
g¿ey„ R>¡ ? g¿ey„ S> _\u. Å¡ Ap dp`v„$X$ kpQp¡ R>¡ sp¡ i„L$fpQpe® rkhpe-epv$
fl¡ ! (dpBÞX BV$$) L$p¡B ApQpe® _\u. sp¡ b^p ApQpep£ D`f Qp¡L$X$u gpNu
Åi¡.
i„L$fpQpe® rkhpe L$p¡BA¡ _\u g¿ey„. s¡ i¡f k|„W$ sp¡ i„L$fpQpe£ S> Mp^u
lsu. cpNhs `f A¡dZ¡ _\u g¿ey. L$pfZL$¡ cpNhs_¡ A¡Z¡ âdpZ S>
dpÞey _\u. ÓZ âõ\p_ `f s¡_y„ `|f„y cpóe R>¡. Aphu hps ¿epgdp„ ?
Ap`Z¡ S>¡_¡ âõ\p_ L$lu füp R>uA¡. A¡_p `f îudlpâcyÆ_y„ cpóe L$ep
R>¡ ? NuspÆ D`f _v$pfv (_\u). D`r_jv$ D`f _v$pfv. b°ûkyÓ D`f
A^y® cpóe. b^p\u `l¡gp„ sp¡ îudlpâcyÆ_y„ ApQpe®Ðh fv$ (L$¡Þkg) \B
füy„ R>¡.
`y[ô$dpN®_u _hu `yõsL$p¡ DW$phu_¡ Sy>Ap¡ ! L$p„B rhQpep®-kdS>ep
hNf Qpf âõ\p_ `f cpóe gM¡ s¡_y„ _pd ApQpe®. cpB ! sd¡ A¡ hps L$¡d
L$fu füp R>p¡ ? iy„ kdÆ gu^y R>¡ sd¡ ? L$¡ îudlpâcyÆ_p¡ Ü¡j L$fhp¡ ? S>epf¡
îudlpâcyÆ Ap hps L$l¡sp S> _\u. îudlpâcyÆA¡ kpa hps L$lu R>¡.
""A¡ss¹ Qsyô$ed¹ A¡L$hpL$esp`Þ_„ âdpS>_L$d¹'' cpóe gMp¡ L$¡ _ gMp¡.
`f„sy A¡hp¡ _dy_p¡ fSy> (dp¡X$¡g â`p¡T) L$fp¡ L$¡ Ap Qpf¡e âõ\p_ Ap`kdp„
TOX$sp b„^ \B Åe Apìey„ _¡ ¿epgdp„ ? s¡ _dy_p¡ fSy> (dp¡X$¡g â`p¡T) _\u
L$fu füp A_¡ cpóe gMu _p¿ey„, sp¡ iy„ L$pd Aphi¡ ? s¡ hps L$lu R>¡.
61
""îuL©$óZk¡hpârsbÞ^L$hpv$ r_fpL$fZ¡_'' îuL©$óZ k¡hp_p
ârsbÞ^L$ hpv$_y„ r_fpL$fZ L$fu_¡ ""âdpZQsyô$e A¡L$hpL$espd|gL
rkÙpÞsp¡`v$¡iL$Ðh¡'' âdpZ Qsyô$e_u A¡L$ hpL$esp A¡V$g¡ b^p_y„
A¡L$ÓuL$fZ (rkÞ\¡kuk) kdÅhsp¡ S>¡ D`v$¡i R>¡. s¡ Ap`Zp A_¡
""L©$óZk¡hp`fpeZÐh¡ krs'' A_¡ L$©óZ k¡hp `fpeZ \B_¡ ""cNhs
k¡hp¡rQs'' cNhs k¡hp_¡ DrQs, S>¡ r_ê$`pr^L$ õ_¡l R>¡-A¡V$g¡ L$¡ S>¡
r_óL$pd õ_¡l R>¡. s¡ õ_¡l_y„ îudlpâcyÆ Dv$¹bp¡^_ L$f¡ R>¡. cL$s_p lv$edp„
õ_¡l S>Nph¡ R>¡. bk ! Ap S> îudlpâcyÆ_u kpQu ip¡cp R>¡. Ap
`y[ô$dpN®_p ApQpe®_u-Ny{$_u kpQu ip¡cp R>¡. s¡ Sy>Ap¡.
dpephpqv$-L$fuÞÖ-v$`®-v$g_¡_põe¡Þvy$-fpÅ¡•s-
îudv$¹-cpNhsp¿e-vy$g®c-ky^p-hj£Z h¡v$p¡qL$src: pp
fp^phëgc-k¡hep svy$rQs-âçZp¡`v$¡i¥fr`
"îudÜëgc'-_pd^¡ek×ip¡ cprh _ c|sp¡X$õÐer` pp 5 pp
""dpephpqv$-L$fuÞÖ-v$`®-v$g_¡_p'' dpephpv$u L$fuÞÖ A¡V$g¡
dpephpqv$ NS>¡ÞÖ-lp\u R>¡. s¡_p¡ S>¡ Al„L$pf lsp¡. s¡_¡ v$g_ (v|$f) L$ep£ A_¡
""Apõe¡Þvy$-fpÅ¡•s îudv$¹-cpNhsp¿e-vy$g®c-ky^p-hj£Z'' A_¡
Ap`_p dyMpfthv$\u S>¡ cpNhsp¿e-S>¡ vy$g®c ky^p R>¡. s¡_u hj£Z
(hjp®)\u A_¡ s¡_u hjp® L$¡hu fus¡ L$fu ? S>¡ d_dp„ Ndu NB s¡hu fus¡ _lu».
""h¡v$p¡qL$src:'' h¡v$DqL$s\u s¡_u hjp® L$fu R>¡. ""fp^p hëgc k¡hep'' A_¡
fp^p hëgc_u k¡hp L$fu R>¡. ""svy$rQs â¡çZp¡`v$¡i¥fr`'' s¡_u k¡hp Myv$ `p¡s¡
L$fu A¡V$gy„ S> _lu». s¡_¡ DrQs â¡d_p¡ D`v$¡i `Z L$ep£ R>¡. A¡hy„ "îudv$¹
hëgc' _pd ^¡e Ap Sy>Ap¡ ! afu\u A¡L$ AhsfZ rQÞl (k]Ng BÞhV$£X$
L$p¡dp)dp„ Apàey„. Âep_\u kdÅ¡. A¡hy„ "îudv¹$ hëgc' _pd^¡ekv$ip¡ cprh
_ c|sp¡X$õÐer`-A¡hp hëgc _pd hpmp S>¡hp `l¡gp L$p¡B \ep _\u, L$epf¡e
\i¡ `Z _lu» A_¡ L$p¡B R>¡ `Z _lu».

62
Ap`Zp\u ip dpV$¡ _ \B iL$¡ ? s¡ sp¡ `l¡gp„ S> Mygpkp¡ L$fu v$u^p¡. L$¡
îudlpâcyÆ S>¡hp sp¡ \B S> _ iL$¡. cpB ! \B _ iL$¡ sp¡ \hy„ S> _lu», A¡hy„
L$p¡Z¡ L$ü»y ? \B iL$¡ _lu», s¡ hps sp¡ W$uL$, `Z \hy„ S> _l], A¡ hps L$p¡Z¡
L$lu? âepk sp¡ L$fp¡ epf ! _ \pe sp¡ _ \pe. `f„sy Ap`Z¡ Ðep„ iy„ L$l¡ R>¡ ? L$¡
\B S> _ iL$¡. s¡ sp¡ `l¡gp„ S> Mygpkp¡ L$fu v$u^p¡. sp¡ ip dpV$¡ Mp¡V$p¡ âepk
L$fhp¡ ? dp¡S>dpfp¡_¡ ! A¡hp¡ A\® Alu»ep _\u. gNcN (AL$kf) A¡hp¡ A\®
L$f¡ lp¡„ ! ""îudv$¹ hëgc _pd^¡ekv$ip¡ cprh _ c|sp¡X$õÐer`'' v$f¡L$ hps_p¡
rbQpfp îudlpâcyÆ_¡ S> v„$X$ ? sp¡ Ap Ap`Z¡ "îu' Å¡B.
6
Ðepfbpv$ (`y[ô$kçâv$pe¡ Ny{~`õe îuhëgcõe op_ ~`p¡
NyZ:- L$rgbgcursr_fpL$s©®Ðh¡ krs cNhÐâursL$fk¡hpdpN®
âhs®L$Ðhd¹)- `y[ô$ k„âv$pedp„ Ny{~` îuhëgc_p¡ op_ ê$` NyZ iy„ R>¡ ?
op_ê$` NyZ iy„ R>¡ ? L$¡ L$gu_y„ S>¡ bm R>¡. s¡_p¡ X$f Æh_¡ S>¡ ksphu füp¡ R>¡,
L$¡ lh¡ sp¡ L$rgL$pg Aphu S> Nep¡. lh¡ Ap`Z¡ iy„ L$fuiy„ ? Af¡ cpB ! A½$g
Qgphp¡. S>¡d, A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. L$¡ sL$gua sp¡ S>¡ DÐ`Þ_ \hp_u R>¡ s¡
\i¡ S>. `f„sy dpZk_u A½$g L$ep L$pddp„ Aph¡ L$¡ s¡ sL$guadp„\u `p¡sp_p¡
fõsp¡ ip¡^¡ ? sp¡ sL$gua Aphu NB, s¡ sp¡ Aphhp_u S> R>¡. lh¡ Ap`Z¡ iy„ L$fu
iL$uA¡ ? sp¡ Ap sp¡ afu\u s¡ S> \B Ney„ _¡ ! L$¡ ""d¡f¡ A„N_¡ d¢ syçlpfp L$ep
L$pd l¥ ?''
op_ L$ep L$pddp„ Aph¡ R>¡ ? L$¡ sL$gua Aphu sp¡ s¡ sL$guadp„\u
Ap`Zp¡ fõsp¡ L$¡hu fus¡ ip¡^hp¡ ? gNcN R>p`pdp„ hp„Qsp lip¡L$¡, c|L„$`
Apìep¡ A_¡ dL$p_ `X$u Ney. dpZkp¡ v$bpB Nep. sp¡ A„v$f S>¡ v$V$pe¡gp
dpZkp¡ R>¡.s¡ `Z AhpS> (lëgp¡)L$f¡, fp¡sp fl¡, L$p¡B`Z fus¡ _uL$mhp_p¡
âeÐ_ L$f¡. sp¡ s¡ A½$g sp¡ Qgph¡ L$¡ _lu» ? L$¡ lh¡ dL$p_ sp¡ `X$u Ney. lh¡
Æhu_¡ iy„ apev$p¡ ? dL$p_ `X$u Ney„, sp¡ v$V$pB_¡ dfu Åh. cpB ! fp¡hp¡, L„$BL$
sp¡ L$fp¡ ! A½$g sp¡ Qgphp¡, L$¡ L$¡hu fus¡ _uL$mu iL$pe ? sp¡ s¡ A½$g _lu»

63
Qgphhu, s¡ sp¡ ""d¡f¡ A„N_¡ d¡ syçlpfp L$ep L$pd l¥ ?'' S>¡hy„ \B Åe. sp¡
A¡hp îudlpâcyÆ _\u. îudlpâcyÆ s¡dp„ `p¡sp_u byqÙ Qgph¡ R>¡ L$¡,
cpB ! L$rgL$pg M|b S> dp¡V$p¡ R>¡. dp¡V$p¡ R>¡ sp¡ R>¡. A½$g L$¡hu Qgphhu ? L$¡
S>¡\u Ap L$rgL$pg\u X$fhp_u Ap`Z_¡ S>ê$fs S> _ `X$¡.
A¡L$ Å`p_uT L$fpV$¡hpmp_y„ d¢ hp„Ãey lsy„, L$¡ s¡_u kpd¡ L$p¡B rQÑp¡ L$¡
tkl Aphu Nep¡. sp¡ s¡Z¡ Å¡ey„ L$¡ lh¡ rQÑp¡ L$¡ tkl Aphu S> Nep¡, sp¡ Mphp_p¡
sp¡ R>¡ S>. `f„sy s¡Z¡ A¡V$gu Å¡f\u s¡_p„ dp\p `f dy½$p¡ dpep£ L$¡ s¡_¡ `Z gaX$p¡
\B Nep¡ L$¡, AÃR>p ! Aphy„ `Z Å_hf R>¡, L$¡ S>¡ dpfp dp\p `f Y$d !
(dy½$p¡) L$fu iL$¡! s¡ Qpëep¡ Nep¡. kpfp¡ A¡hp¡-HV$ s|V$¡ A¡hu spL$ps\u dpep£ li¡
_¡ ? sp¡ Sy>Ap¡ ! tkl `Z Mphp Aph¡ _¡! sp¡ rhQpf bv$gu iL$¡ R>¡.
Å¡ Ap`Z¡ Ap`Zu A½$g L„$BL$ QgphuA¡ sp¡ ? Ap`Zp¡ L„$BL$ lp\
QgphuA¡ sp¡ ? A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ dpZk_p„ lp\dp„ tkl_p dp\p `f
dpfhp_u L$¡V$gu spL$ps lp¡B iL$¡ ? `f„sy A¡hp¡ Å¡f\u ^dpL$p¡ L$ep£ li¡ _¡ ! Ðepf¡
sp¡ tkl¡ `p¡sp_p¡ rhQpf bv$ëep¡ li¡, L$¡ cpB ! gaX$p¡ gpN¡ R>¡. ly„ kdÆ füp¡
lsp¡ A¡hy„ kkgy„ Ap _\u. AÐepf¡ A¡L$ `X$ep¡. L$p¡B buÅ¡ h^pf¡ `X$i¡ sp¡ ?
tkl_¡ `Z \B Ney„ L$¡, cpB S>hp ve$p¡ _¡ ! afu L$epf¡L$ Ap`Z¡ riL$pf ip¡^iy„.
sp¡ Ap_y„ _pd R>¡ L$¡ Å¡ sL$gua Aphu NB. s¡dp„\u Ap`Zp¡ fõsp¡
ip¡^hp¡. lh¡ tkl Aphu Nep¡ sp¡ Ap`Z¡ rhQpfuA¡ L$¡, tkl Aphu Nep¡, sp¡ g¡
MpB Å sy. A¡hy„ S> r_^p®fus L$fu gu^y„ L$¡ Adpfp¡ sp¡ S>OÞepr^L$pf S> R>¡.
A¡hp¡ S>OÞepr^L$pf L$¡d dp_¡, epf ? A¡L$ dyL$L$p¡ dpfu_¡ sp¡ Å¡B g¡ ! L$p„B _l]
sp¡ Ap„Mdp„ QV$Zu _pMu_¡ Å¡B g¡. A¡hu OZu b^u õÓuAp¡_u L$\p Aph¡ R>¡.
L$¡ R>fu gB_¡ Ny„X$p¡ Aphu Nep¡ sp¡, s¡_p lp\dp„ L$p„B _ Apìey, sp¡ s¡_u Ap„Mdp„
QV$Zu _pMu v$u^u. cpB ! fkp¡BOf_u QV$Zu sp¡ lp¡e L$¡ _lu» ? sp¡ R>fuhpmp
Ny„X$pAp¡ `Z cpNu Åe. dpZk Å¡ A½$g Qgph¡ sp¡ s¡_p X$f_y„ r_hpfZ
\pe. Å¡ A½$g Qgph¡ _l] sp¡ s¡ sp¡ dfhp_p¡ S> R>¡. s¡ hps_¡ Âep_\u kdÅ¡.
sp¡ îudlpâcyÆ_p¡ op_ê$` NyZ R>¡. s¡ NyZ L$¡hp¡ R>¡ ? L$¡ ""L$rgbg
64
cursr_fpL$s®©Ðh¡ krs'' L$rgbg_u S>¡ curs R>¡ - S>¡ X$f R>¡, s¡ Ap`Zp
qv$gdp„\u v|$f L$fu v$e¡ R>¡. L$¡ X$fp¡ _lu», L$rgL$pg M|b S> bghp_ R>¡. `f„sy
X$fhp_y„ L$p¡B L$pfZ _\u. L$p¡B A¡hp¡ D`pe Ap`Zu `pk¡ AÐepf¡ `Z lp¡B iL$¡
R>¡. S>¡_¡ hp`fuiy„ sp¡ L$rg `Z `p¡sp_p¡ rhQpf bv$gu _pMi¡ L$¡ cpB ! lh¡
Alu»ep L$pd L$fhp_u L$p¡B S>ê$fs _\u. L$p¡B buÅ riL$pf_¡ ip¡^iy„.
""cNhÐâursL$fk¡hpdpN®âhs®L$Ðhd¹'' cNhp__¡ `Z âuqsL$f \B
Åe. cNhp_ `Z hpl-hpl! L$l¡ L$¡ cpB! Ap_y„ _pd dpN® Qgpìep¡ L$l¡hpe.
A¡hp cNhv$¹ âursL$f k¡hpdpN®_u âhs®L$sp S> îudlpâcyÆ_y„ op_ R>¡. S>¡
Ap`îu îudlpâcyÆ_y„ byqÙ`yh®L$_y„ L$pd (BÞV$¡g¡L$ÃeyAg a„L$i_) R>¡. s¡
L$ep fp¡L$pe¡g (CÞh¡õV$¡X$) R>¡ ? bpbs (Bíey) A¡ R>¡ L$¡ îudlpâcyÆA¡
`p¡sp_p byqÙ`|h®L$_p L$pd_y„ L$ep fp¡L$pZ (BÞh¡õV$) L$ey® ? ¼ep L$pe®dp„ fp¡L$pZ
L$ey¯ ? A¡hp L$pe® (âp¡S>¡L$V$)dp„ fp¡L$pZ (BÞh¡õV$) L$ey¯, L$¡ Æhdp„\u L$rgbg_u
curs v|$f \pe.
Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ îuNykp„BÆA¡ L$üy„ A¡hy„ S> _\u.
Aô$R>p` hN¡f¡ S>¡V$gp cNhv$ue R>¡. s¡Ap¡_p b^p_p `v$_¡ A¡L$ qv$hk
_hfpi\u Å¡B (kh£) ëep¡. s¡ kde_p v$f¡L$ cL$s A¡hy„ L$l¡sp„ dmi¡, L$¡ ly„
L$rgbg_u curs\u r_h©Ñ \B Nep¡. Ap L$rgL$pg Ad_¡ MpB Ås. `f„sy
Ap`¡ Ad_¡ bQphu gu^p.
v$f¡L$ ìeqL$s_¡ îudlpâcyÆA¡ A¡V$gp r_c®e b_phu v$u^p. dpÓ
k¡hp S> `^fphu _\u. s¡_p ùv$edp„\u b^p¡ X$f v|$f L$fu v$u^p¡. S>¡ `Z X$f
ipõÓ DÐ`Þ_ L$fsp¡ lsp¡. L$¡ L$rgeyN Aphu Nep¡. Ap \B Ney. op_ A_¡
h¥fpÁe OfX$p \B Nep. Apd \B Ney„, s¡d \B Ney„. îudlpâcyÆA¡ b^p¡ X$f
v|$f L$fu_¡ dpZk_u A„v$f ApÐdrhðpk âL$V$ L$fu v$u^p¡. L$¡ lV$ ! L$p„B _\u.
""sb ldly„ Ap¥f_ L$u _p„B lp¡e L$_p¡X$¡ aufs¡'' Ap fus_u dpZkdp„ A¡L$ dpv«p
DÐ`Þ_ L$fhu. s¡ hps îudlpâcyÆ_y„ op_ R>¡.
ev„$ rO°-_M-dÎX$g-âk©s-hpqf-`ue|j-eyN¹-
65
hfp“-ùv$e¥: L$rgk¹ s©Zrdh¡l syÃR>uL©$s: pp
h°År^`rsqfqÞv$fp - âc©rs - d©Áe - `pv$pçbyS>:
nZ¡_ `rfsp¡rjsk¹ sv$_yNÐhd¡hpõsy d¡ pp 6 pp
S>¡_p QfZL$dg_p _Mdp„\u _uL$m¡g S>¡ hpqf-S>g, QfZpd©s_y„
S>¡ `ue|j R>¡. s¡ `ue|j_¡ S>¡Z¡ `p¡sp_p ùv$e A_¡ dp\p `f gNpìey„. Ap Sy>Ap¡
A¡L$ cph_u hps R>¡ A¡V$g¡ L$¡ `p¡sp_p ùv$edp„ îudlpâcyÆ_p QfZpfthv$_p
Apîe_p¡ cph fp¿ep¡. Ap`Zu byqÙdp„ îudlpâcyÆ_p QfZpfthv$_p
Apîe_¡ kdS>ep¡ A_¡ s¡_p¡ A_ych L$ep£. s¡Z¡ iy„ L$e®y ? ""L$rgk¹ s©Zrdh¡l
syÃR>uL©$s:'' A¡L$ Opk_p sZMgp_u bfpbf L$rgeyN_u qL„$ds kdÆ.
A¡V$gp¡ s¡_pdp„ rhðpk (L$p¡ÞauX$Þk) îudlpâcyÆA¡ cep£.
""BqÞv$fp âc©rs d©Áe `pv$pçbyS>, nZ¡_ `qfsp¡rjsk¹'' QfZ
v$bphhphpmp BqÞv$fp (gÿduÆ) S>¡_¡ ip¡^u füp R>¡. S>¡ r_f„sf QfZ
v$bph¡ R>¡, s¡ BqÞv$fp s¡ QfZ v$bphhp dpV$¡ h°År^`_p QfZ_¡ ip¡^u flu R>¡
L$¡ h°År^`_¡ kyM Ap`u iL$¡-k„syóV$ L$fu iL$¡, s¡hp¡ S>¡ h°År^`_¡ k„syô$
L$fhphpmp¡ dpN® R>¡. s¡ Ap`¡ âL$V$ L$ep£, ""sv$_yNÐhd¡hpõsy d¡'' s¡_p¡
A_yNpdu ly„ b_u ÅD, bk ! ApV$gu S> hps A`¡qns R>¡. Ap S>¡ R>¡ s¡ op_
R>¡ A_¡ "sv$_yNsp' _ lp¡hu A_¡ DV$`V$p„N fõsp `f Qpghy„ s¡ op_ _\u, s¡
sp¡ Aop_ R>¡ A\hp c°dop_ R>¡. A¡ hps Âep_\u kdÅ¡.
âñ :- A¡ ÓuÅ ïgp¡L$dp„ A_¡ `p„Qdp„ ïgp¡L$dp„ S>¡ hue®NyZ_y„ A_¡
îu NyZ_y„ dplpÐçe bspìey. s¡dp„ bÞ_¡dp„ cNhs k¡hp ârsb„^ r_hpfL$ R>¡.
sp¡ saphs (X$uafÞk) L$¡hu fus¡ g¡hp¡ ?
Dsf :- d¢ iê$Apsdp„ S> A¡ hps L$lu v$u^u. ""L©$óZk¡hp`f„ huÿe,
v$çcpqv$frls„ _fd¹, îucpNhs sÒho„'' Ap S>¡ ÓZ NyZp¡ R>¡ _¡ ! s¡
Alu»ep Sy>v$u-Sy>v$u fus¡ hpNp¡ýep R>¡, sp¡ hpNp¡mhpdp„ `y_fphs®_
(fu`uV$¡i_) sp¡ Aphi¡ S> _¡ ! d¢ iê$Apsdp„ S> L$üy„ lsy„ L$¡ S>¡
îudlpâcyÆ_p Ny{ lp¡hp_p ÓZ gnZ îudlpâcyÆA¡ bspìep. A¡ ÓZ
66
NyZp¡_¡ Alu»ep kps fus¡ hpNp¡ýep R>¡. bpL$u _hp L$p¡B`Z ïgp¡L$dp„ L$p„B`Z
_hu hps _\u Aphu. b^p S> ïgp¡L$dp„ A¡_u A¡ S> hps afu\u Aphu flu R>¡.
`Z hpNp¡mhp_p¡ A„v$pS> Sy>v$p¡-Sy>v$p¡ R>¡ .A¡L$ S> hps_¡ Sy>v$p-Sy>v$p
A„v$pS>\u hpNp¡mu R>¡.
(`y[ô$kçâv$pe¡ Ny{~`õe îuhëgcõe h¥fpÁe7 ~`p¡ NyZ: -
õhp_yNprd_p„ kL$gL$rgL$pgv$p¡jr_hs®_¡sfrhje¡jy rhfsÐhd¹)- `y[ô$
k„âv$pedp„ Ny{$~` îuhëgc_p¡ h¥fpÁe ê$` NyZ iy„ R>¡ ? s¡ Âep_\u kdÅ¡.
îudlpâcyÆ_u M|b S> rhriô$ (V$¡L$_uL$g) hps_u Apdp„
îuNykp„BÆA¡ âi„kp L$fu R>¡ L$¡ S>¡d h©Ó L$l¡ R>¡ _¡ ! L$¡ ""Al„ lf¡: sh
`pv$¥L$d|g v$pkp_yv$pkp¡ crhspqõd c|e:'' s¡hu fus¡ îudlpâcyÆ_p
NyZNp_dp„ L$¡hu dS>¡v$pf hps L$fu füp R>¡. L$¡ îudlpâcyÆ_¡ v$f¡L$ QuS>\u
h¥fpÁe R>¡, rkhpe L$¡ Ap L$rgL$pg_¡ c|gu_¡ `y[ô$Æh L$¡hu fus¡ L©$óZ k¡hp
`fpeZ \B Åe ? sp¡ L©$óZ_u k¡hp L$fhphpmp k¡hL$_u k¡hp L$fhpdp„, buÅ
iåv$p¡ (B_ A^f hX®$)dp„ L$luA¡ sp¡ k¡hp L$fhp rkhpe_p b^p rhjedp„
îudlpâcyÆ rhfL$s R>¡. ApS> îudlpâcyÆ_p¡ h¥fpÁe R>¡.
L©$óZ_u k¡hp L$fhphpmp S>¡ k¡hL$ R>¡. s¡_y„ rls rhQpfhp rkhpe buÅ
b^p rhjedp„ îudlpâcyÆ rhf¼s R>¡. s¡_p dpV$¡ afu\u `pR>p¡ h¥óZh `„\,
v$pdp¡v$f `„\ Qgphhp_u S>ê$fs _\u. Âep_\u kdÅ¡. L©$óZ k¡hL$ `„\ Qpgi¡
sp¡ L©$óZ `p¡sp_u fus¡ õ\pr`s (A¡õV$pågui) \i¡ _¡ ! L©$óZ k¡hp sp¡ A¡L$ _lu»
klõÓ fus¡ \i¡. ""gÿdu klõÓ gugprc:'' S>¡ d„NgpQfZdp„ Ap`Z¡
Å¡ey„ _¡ ! sp¡ s¡ A¡L$ fus\u _lu». klõÓ gÿdu\u L©$óZ k¡hp L$fhu R>¡. s¡ hps
Alu»ep kdÅhu.
AOp¥O-sdkph©s„ L$rg-cyS>“dpkpqv$sd¹
S>Nv$¹rhjekpNf¡ `rssd¹ Aõh^d£ fsd¹ pp
ev$unZ-ky^p - r_r^ - kdyqv$sp¡X$_yL$ç`pd©spv$¹
67
Ad©ÐeydL$fp¡s¹ nZpv¹ A$fZdõsy d¡ sÐ`v$d¹ pp 7 pp
""AOp¥O sdkph©s„'' `p`_p A„^L$pf\u S>¡ O¡fpe¡g lsp A_¡
L$rgê$`u S>¡ "cyS„>Nd¹' kp` R>¡ - AS>Nf R>¡. s¡_p Üpfp S>L$X$pe¡gp lsp.
""S>Nv$¹rhjekpNf¡ `rssd¹'' S>Nsê$`u S>¡ rhje_p¡ kpNf R>¡. s¡dp„ `rss
lsp.""Aõh^d£ fsd¹'' `p¡sp_p ^d®dp„ fs _ lsp, Aõh^d®dp„ fs lsp.
A¡V$g¡ L$¡ `y[ô$ Æh_p¡ S>¡ ^d® lp¡hp¡ Å¡BA¡. s¡dp„ fs lp¡hp_¡ bv$g¡ L„$BL$ buÅ
gaX$pdp„ fs lsp. A¡ b^p_y„ iy„ L$ey® ?
""ev$unZ ky^p r_r^ kdyqv$sp¡X$_yL$ç`pd©spv$¹'' s¡_u S>¡ BnZ
ky^pr_r^-îudlpâcyÆ_u _S>f (r_Npl) Å¡ L$p¡B `f `X$u, s¡ Ap b^p
gaX$pdp„\u R|>Vu$ Nep. A¡V$g¡ L$¡ îudlpâcyÆ s¡_¡ Å¡hp dpV$¡ gpgpBs R>¡ L$¡
Aphp¡ `y[ô$Æh-S>¡ cNhv$¹ k¡hp L$fhp dpV$¡ gpeL$ R>¡. s¡ Ap gaX$pdp„ ip dpV$¡
akpB Nep¡ ? S>¡_¡ Ap`Z¡ ApS>_u cpjpdp„ gÿe (dui_) L$luA¡ _¡ ! sp¡
îudlpâcyÆ_y„ Å¡ L$p¡B gÿe lsy sp¡ s¡ iy„ lsy„ ? sp¡ L$p¡B`Z fus¡ Æh_¡
Ap_p\u R>p¡X$phhp¡.
îudlpâcyÆ_y„ gÿe A¡ R>¡ L$¡, AOp¥O sdkphfZ\u R>p¡X$phhp¡ -
L$rgcyS„>N dpkpqv$s\u R>p¡X$phhp¡, S>Nv$¹ rhje kpNfdp„ `rss__¡,
Aõh^d® fs\u R>p¡X$phhp¡. BnZ ky^pr_r^\u A¡L$ r_Npl (×[ô$) L$fu-S>¡d
hpsp®dp„ L$¡V$gp¡ ky„v$f âk„N Aph¡ R>¡, L$¡ N„Np_p qL$_pf¡ ApÐdlÐep (õeykpBX$)
L$fhp dpV$¡ b¡W$p lsp A_¡ îudlpâcyÆA¡ s¡ _pSy>L$ nZdp„ S>B_¡ L$lu v$u^y„
L$¡ Å¡ h¥fpÁe_p L$pfZ¡-dyqL$s_p L$pfZ¡ L$p¡B N„Npdp„ ApÐdrhgp¡`_ L$f¡ R>¡ sp¡
W$uL$ R>¡. L$p¡BL$ fus¡ hps W$uL$ \B iL$¡ R>¡. `f„sy `p¡sp_u gp¥qL$L$ r_fpip
(a²õV$¡i_)_p L$pfZ¡ Å¡ N„Npdp„ ApÐdlÐep L$f¡, sp¡ s¡ k`®ep¡r__¡ âpàs \pe
R>¡.
s¡dZ¡ L$üy„ L$¡ d_¡ rióe b_php¡. gaX$p¡ iy„ R>¡ ? ly„ N„Npdp„ fps_p
ApÐdlÐep (õeykpBX$) L$fhp dpV$¡ sp¡ N„Np qL$_pf¡ b¡W$p¡ lsp¡. sp¡ A¡L$ BnZ
ky^pr_r^\u Ap `|fy„ `qfhs®_ (L$ÞhT®_) L$ey¯ L$¡ s¡ ApÐdlÐep L$fhp b¡W$¡gp_¡
68
A_¡ `pR>p¡ ApÐdlÐep L$fhpdp„ ifdpsp Æh_¡ A¡L$v$d r_:k„qv$Á^ cNhs¹
k¡hp-L$\p `fpeZ L$fu v$u^p¡. Ap S>¡ hõsy (õV$a) R>¡, s¡ hõsy S>
ApQpe®QfZ_p h¥fpÁe_u hõsy R>¡. rióe_p rhÑ (`¥kp)_y„ A`lfZ L$fhp_y„
BÃR>sp _\u. rióe_p rQÑ_¡ Ap fus¡ lfhp_y„ BÃR>¡ R>¡. îudlpâcyÆ s¡_y„
rQÑ lfu_¡ L$p¡B`Z fus¡ âcydp„ gNph¡ R>¡.
""Ad©ÐeydL$fp¡s¹'' s¡_¡ Ad©Ðey b_phu v$¡ R>¡. ¿epgdp„ Apìey„ _¡ ?
N„Npdp„ Xy$bu_¡ dfhphpmp_¡ Xy$bsp `l¡gp S> Adf b_phu v$¡ R>¡. Ap`_p S>¡
QfZ R>¡ s¡ dpfp dpV$¡ AfZ \pe-Apîe õ\p_ \pe. Ap hps õayfs¹ L©$óZ
â¡dpd©sdp„ h¥fpÁe_p ê$`dp„ bsphu. A¡V$g¡ L$¡ Ap s¡_„y gÿe R>¡. `p¡sp_y„ L$pd
L$fhy„ A¡ A¡L$ AgN hps R>¡. `f„sy L$p¡B_y„ L$p¡B gÿe lp¡hy„ A¡ hps kdÅ¡.
gÿe A¡ r_fp¡^_p¡ S> buÅ¡ `ep®e R>¡ cpB ! s¡_y„ gÿe iy„ R>¡ ? A¡V$g¡ L$¡
s¡_p¡ r_fp¡^ i¡dp„ R>¡ ? buÆ v$i âh©rs (A¡L$V$uhuV$u) L$fsp¡ li¡. `f„sy Apdp„
A¡ â`„Q rhõd©rs`|h®L$ `p¡s¡ `p¡sp_¡ kpd¡g L$fu füp¡ R>¡. sp¡ S>¡_y„ S>¡ gÿe R>¡.
s¡dp„ s¡ buÅ v$i L$pd $R>p¡X$u_¡ `p¡s `p¡sp_¡ kpd¡g L$fu füp¡ R>¡. Ap gÿe iåv$
S>¡ R>¡ _¡! s¡ Ap âL©$rs (_¡Qf)_p¡ iåv$ R>¡. r_fp¡^ Ahõ\p_¡ kyQ_
L$fhphpmp¡, L$¡ A¡_y„ gÿe Ap R>¡.
A¡hu fus¡ îudlpâcyÆ_y„ gÿe A¡ R>¡ L$¡ L$p¡B`Z fus¡ cNhv$¹ k¡hL$p¡
âL$V$ L$fhp. S>¡\u L©$óZ k¡hp `p¡sp_u fus¡ Qpgi¡. cNhv$¹ k¡hL$p¡ âL$V$ \i¡ sp¡
cNhv$¹ k¡hp Qpgi¡. cNhv$¹ k¡hL$ âL$V$ _ \pe sp¡ cNhv$¹ k¡hp L$¡hu fus¡
Qpgi¡ ? cNhv$¹ k¡hL$_¡ sL$gua iy„ R>¡ ?
""AOp¥Osdkph©s„ L$rg-cyS>“dpkpqv$sd¹ S>Nv$¹rhjekpNf¡
`rssd¹ Aõh^d£ fsd¹'' Ap S> cNhv$¹ k¡hp_p ârsb„^L$ R>¡. Apdp„\u
îudlpâcyÆ S> R>p¡X$phu iL$¡. Ap_¡ S> îudlpâcyÆA¡ `p¡sp_y„ gÿe
b_pìey„. s¡_p dpV$¡ b^u `fu¾$dp L$fu. L$p¡B `p¡sp_¡ ApQpe® sfuL$¡ `|Åhp dpV$¡
`qf¾$dp _lp¡su L$fu. _ sp¡ L$p¡B S>ÁepA¡\u `¥kp c¡Np L$fhp dpV$¡ `qf¾$dp L$fu
lp¡e.
69
rbfbg¡ îuNykp„BÆ_¡ L$üy„ L$¡ `fv$¡i ip dpV$¡ Åh R>p¡ ? ly„ b^pe
`¥kp Ap`ui. îuNykp„BÆA¡ L$üy„ L$¡ Adpfp L$pd\u Nep¡. lh¡ rbfbg
Adpfp L$pd_p¡ füp¡ _\u. L$¡d ? Å¡ `¥kp c¡Np L$fhp S>sp lp¡s sp¡ Ap_p\u
h^pf¡ Myiu_u hps iy„ lp¡e ? L$¡ rlÞvy$õsp__p¡ dlpd„Óu (âpBd du_uõV$f)
âõsph (â`p¡T) fSy> L$fu füp¡ lsp¡ L$¡ S>¡V$gp `¥kp Å¡BA¡ A¡V$gp `¥kp ly„
Ap`„y.
îuNykp„BÆA¡ L$üy„ L$¡ lh¡ Adpfp L$pd\u Nep¡. lh¡ s¡_¡ Ðep„ S>hy„
Å¡BA¡ _lu». îuNykp„BÆ Ðep„\u fpsp¡fps X$¡fp DW$phu_¡ _uL$mu Nep. rbfbg¡
rbQpfpA¡ L$p¡B A`dp_ (BÞkëV®$) _lp¡sy L$ey¯. rbfbg¡ Ap`_y„ rls rhQpey¯
lsy. L$¡ cpB ! `qfîd ip dpV$¡ gB füp R>p¡ ? S>¡V$gp¡ MQ® \pe A¡V$gp¡ ly„
Ap`ui. `f„sy gÿe `¥kp c¡Np L$fhp_y„ _lp¡sy„. gÿe lsy„ cNhv$¹ k¡hL$ s¥epf
L$fhp. Aphy„ L$p¡B `p¡sp_p¡ k¡hL$ rhQpf¡ sp¡ sp¡ `pR>m\u M„S>f cp¢L$u (b¡L$
õV$¡ÞX$]N) füp R>¡. sp¡ îuNykp„BÆA¡ L$üy„, cpNp¡ Alu»ep\u, sp¡ fpsp¡fps
X$¡fp-s„by DW$phu gu^p. îuNykp„BÆ_y„ Ap gÿe lsy„.

pp Brs îurhV$¹W$g¡íhfrhfrQs„ îuõayfÐL©$óZâ¡dpd©sõsp¡Ó„ kç`|Z®d¹pp

70
pp _pdfÐ_p¿eõsp¡Ód¹ pp
L$pg¡ Ap`Z¡ ""õayfsL©$óZâ¡dpd©s'' ky^u L$ey¯. Ðepfbpv$ _pdfÐ_p¿e
`p„Qdy„ õsp¡Ó R>¡. S>¡ fus¡ khp£Ñdõsp¡Ó_u k„fQ_p R>¡, s¡hu S> fus¡
iê$Aps_p AY$u ïgp¡L$ D`¾$d_p R>¡. A¡V$g¡ L$¡ A¡L$ \u gB_¡ AY$u ïgp¡L$ ky^u
D`¾$d R>¡. Ðepfbpv$ AÌ$phuk\u gB_¡ Óuk ïgp¡L$ D`k„lpf_p R>¡ A_¡ hÃQ¡
ÓuÅ ïgp¡L$\u kÑphui ïgp¡L$ ky^u îuNykp„BÆ_p 108 _pd R>¡.
Apdp„ kp¥\u `l¡gp¡ ïgp¡L$ D`¾$d `Z R>¡ A_¡ d„NgpQfZ `Z R>¡.
ApîepÐdL$ d„NgpQfZ R>¡. õsyÐepÐdL$ _\u-_d_pÐdL$ _\u, Apîe
cph_pÐdL$ d„NgpQfZ R>¡. L$pg¡ d¡ bspìey„ lsy„ L$¡ L$p¡BL$ d„NgpQfZ A¡hp
lp¡e R>¡ L$¡ S>¡ rhje R>¡, s¡ rhje_u õsyrs L$f¡ R>¡. L$p¡B s¡ rhje_u ApL$p„np L$f¡,
L$p¡B s¡ rhje_¡ h„v$_ L$f¡. A¡L$ Ap`Zp cqL$sdpN}e d„NgpQfZdp„ iL$e
(`p¡kubg) R>¡ L$¡ s¡_p¡ Apîe g¡hp¡. sp¡ Ap Apîe cph_pÐdL$ d„NgpQfZ
R>¡. s¡ Apîe cph_pÐdL$ d„NgpQfZdp„ îuf^y_p\Æ L$lu füp R>¡ L$¡,
(d“gp¡`¾$d:)- d„Ng D`¾$d L$f¡ R>¡.
eÞ_pdpL$p£v$eps¹ `p`-ÝhpÞs-fpri: âipçers pp
rhL$kqÞs ùv$åÅr_ sÞ_pdpr_ kv$pîe¡ pp 1 pp
S>¡_p _pd_p¡ k|e® Dv$e \hp\u, `p`_u A„^L$pf fpiu âirds \B
Åe. âip„s \B Åe A_¡ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ A„^L$pf dV$u Åe A¡V$gy„
S> _rl. k|fS> S>¡d A„^L$pf_¡ v|$f L$f¡ R>¡. s¡hu fus¡ L$dm_¡ rMgph¡ `Z R>¡.
sp¡ ùv$eL$dg S>¡_p\u rhL$rks \pe R>¡-S>¡ _pdp¡_p¡ Apîe g¡hp\u, Aphp
_pd_p¡ ly„ Apîe L$fy„ Ry>. Ap Apîe cph_pÐdL$ d„NgpQfZ R>¡. Ap_¡
Âep_\u kdÅ¡.
(õsp¡Ór`®-R>Þv$p¡-v$¡h-rhr_ep¡N-agr_~$`Zd¹)-Ap A¡L$
ïgp¡L$dp„ Apîe cph_p L$fu_¡ ApNm_u ÓZ guV$u A¡V$g¡ L$¡ buÅ¡ ïgp¡L$ A_¡
71
ÓuÅ_u A^} guV$udp„ khp£Ñd õsp¡Ó_u S>¡d-õsp¡Ó_p F$rj L$p¡Z R>¡ ?
õsp¡Ó_p¡ R„>v$ L$ep¡ R>¡ ? õsp¡Ó_p v$¡h L$p¡Z R>¡ ? õsp¡Ó_p¡ rhr_ep¡N iy„ R>¡ ? L$B
hpsdp„ R>¡ ? A_¡ õsp¡Ó_y„ ag iy„ R>¡ ? Ap b^u hps_y„ r_ê$`Z L$fhpdp„ Apìey„
R>¡.
Ap_yôy$crdlÃR>Þv$:1 F$rjfqÁ_Ly$dpfS>:2 pp
kh®iqL$skdpeyL$¹sp¡ v$¡h: îuhëgcpÐdS>:3 pp 2 pp
rhr_ep¡N: kdõs¡ô-$rkv$¹Âe\£ rhr_ê$r`s:4 pp
""Ap_yôy$crdlÃR>Þv$:'' Ap õsp¡Ódp„ Ap_yôy$` R„>v$ R>¡.
""F$rjfqÁ_Ly$dpfS>:'' AqÁ_Lyd$pf îuNykp„BÆ_p `„Qd `yÓ îufOy_p\Æ
F$rj R>¡. ""kh®iqL$skdpeyL$sp¡ v$¡h: îuhëgcpÐdS>:'' îuhëgcpÐdS>
îuNykp„BÆ Ap õsp¡Ó_p A[^›psp v$¡h R>¡. ""rhr_ep¡N: kdós¡ô$ rkv$¹e\£
rhr_ê$r`s:'' Ap M|b S> Msf_pL$ iåv$ îufOy_p\gpgÆA¡ hp`ep£ R>¡.
`f„sy k„õL©$sdp„ A¡L$ Þepe R>¡. ""r_d„qÓsp kh£ b°pûZp
cp¡S>resìep'' A¡hy„ L$üy„ lp¡e L$¡ b^p b°pûZp¡_¡ cp¡S>_ L$fphp¡. sp¡ c|s-
crhóe-hs®dp_ A\hp ApMu vy$r_ep_p b^p b°pûZp¡_¡ _l]. `f„sy S>¡
r_d„qÓs b^p b°pûZp¡ R>¡ s¡_¡ cp¡S>_ L$fphhy„. A¡hu fus¡ `y[ô$cqL$sdp„ S>¡
Bô$ rkqÙ r_d„qÓs R>¡. A¡ b^u Bô$ rkqÙdp„ bpL$u b^u v$pv$pNufu L$¡
Ny„X$pNufu_u b^u Bô$rkqÙ_p¡ Alu»ep L$p¡B k„v$c® _\u.
L$pfZL$¡ S>¡_¡ s¡ Bô$rkqÙAp¡ A`¡rns R>¡. s¡_p dpV$¡ îuNykp„BÆ
_\u A_¡ S>¡_p dpV$¡ îuNykp„BÆ R>¡. s¡_p dpV$¡ s¡ Bô$rkqÙ A`¡rns _\u. sp¡
""kdõs¡ô$ rkv$¹Âe\£'' Apdp„ S>¡ Þepe R>¡, s¡ Âep_\u kdÅ¡. b^p b°pûZp¡¡_¡
cp¡S>_ L$fphhp b¡kpX$u v$ep¡. s¡dp„ Ap`Z¡ ""b^p b°pûZp¡'' iåv$ hp`fuA¡
R>uA¡. `f„sy b^p A¡V$g¡ L$p¡Z b^p ? S>¡ r_d„qÓs b^p b°pûZp¡ R>¡ s¡. bpL$u
ApMp Npd_p b^pe b°pûZp¡ _lu».
A¡hu fus¡ `y[ô$dpN®dp„ S>¡ Bô$ rkqÙ_¡ r_d„qÓs L$fu iL$pe L$¡ cpB !
72
Ap Bô$ rkqÙ. Bô$$ A¡V$g¡ Ap`Zu Arcgpjp-BÃR>p. Ap`Z_¡ iy„
Arcgpjp R>¡ ? A_¡ s¡ Arcgpjp_u rkqÙ A¡V$g¡ Bô$ rkqÙ. sp¡ L$B Bô$
rkqÙ ? `y[ô$dpN®dp„ S>¡ r_d„qÓs R>¡, s¡ S> r_d„qÓs b^u Bô$ rkqÙdp„
Ap_p¡ rhr_ep¡N R>¡. buÆ b^u BóV$ rkqÙdp„ _lu». Å¡ L$¡ kdõs `v$ R>¡.
`f„sy ""kh£ b°pûZp cp¡S>resìep'' A¡ Þepe Ap `qfqõ\rs (rkÃeyA¡i_)
dp„ dp_u iL$pe.
Ðepfbpv$ îuNykp„BÆ_p 108 _pd iê$ \B füp R>¡.""îurhV$¹W$g,
L©©$`ptk^yf¹ \u gB_¡ ""îuL©$óZp_yN©lus¥L$ - âp\®_ue `v$pçbyS>:'' ky^u_p
108 _pd R>¡. s¡¡_¡ s¡ fus¡ ¾$ddp„ Apàep R>¡. sp¡ Ap`Z¡ bfpbf Å¡B iL$uA¡
R>uA¡ L$¡ L$ey„ _pd L$ep ¾$ddp„ R>¡ ? A_¡ s¡ 108 _pd_¡ k„L$rgs L$ep® `R>u
(õsp¡Ó`pW$agd¹)- Ap õsp¡Ó_p `pW$_y„ ag bsphsp îufOy_p\gpgÆ
Apop L$fu füp R>¡ L$¡,
Bdpr_ _pdfÐ_pr_ îurhV$¹W$g-`v$pçbyS>d¹ pp
ÂepÐhp sv$¡L$ifZp¡ e: `W$¡s¹ k lqf„ gc¡s¹ pp 28pp
ev$¹-e_¹ d_õercÂepe¡s¹ sÑv$¹ Apà_p¡Ðek„ied¹ pp
Ap _pdfÐ__y„ S>¡ õsp¡Ó R>¡. Ap S>¡ îuNykp„BÆ_p 108 _pdp¡ R>¡
A¡_¡ îuNykp„BÆ_p QfZL$dg_y„ Âep_ L$fu_¡ bp¡g¡. ""sv$¡L$ifZ'' \B_¡
bp¡g¡ sp¡ s¡_¡ lqf âpàs \i¡. ""ev$¹-e_¹ d_õercÂepe¡s¹'', afu `pR>p Sy>Ap¡!
""r_d„qÓsp kh£ b°pûZp cp¡S>resìep'' R>¡. L$p¡B L$l¡ L$¡ ly„ _pdfÐ_p¿e
õsp¡Ó_p¡ `pW$ L$fu_¡ kË$p_p¡ L$¡ dV$L$p_p¡ _„bf gNphhp BÃRy>. ""ArcÂepe¡s¹''
(8) ApW$ D`f _„bf gNphu v$ep¡. _pdfÐ_p¿e õsp¡Ó gNphu_¡ 108 _„bf
gNphu v$ep¡. sp¡ s¡ L$p¡B âL$pf_p¡ dV$L$p_p¡ _„bf gpNi¡ _l].
""ev$¹ e_¹ d_õercÂepe¡s¹'' `f„sy r_d„qÓs S>¡ ArcÂep_ R>¡,
Ar_d„qÓs ArcÂep__p¡ Alu»ep âñ _\u. sd¡ S>¡ L$p„B d_dp„ rhQpfu füp
R>p¡. s¡ b^y„ rkÙ \i¡. ""sÐv$pà_p¡Ðek„ied¹'' s¡ b^y„ sd_¡ dmi¡. `f„sy S>¡

73
L$p„B rhQpfu füp R>p¡, s¡ sdpfy„$ L$¡hy„ rhQpf¡gy„ ? L$¡ S>¡ `y[ô$dpN®dp„ r_d„qÓs
rhQpf R>¡ s¡. S>¡ `y[ô$dpN®dp„ r_d„qÓs rhQpf _\u. A¡hy„ sd¡ rhQpfsp lip¡,
sp¡ sdpfu sd¡ ÅZp¡ A_¡ fpd ÅZ¡. s¡_p\u _pdfÐ_p¿e õsp¡Ó_¡ L$p„B g¡hp-
v$¡hp _\u. Ap hps A¡L$v$d kpfu fus¡ kdÆ g¡hu Å¡BA¡.
_pdfÐ_prc^rdv„$ õsp¡Ó„ e: â`W$¡s¹ ky^u: pp 29 pp
sv$ueÐh„ N©lpZpiy âpÕe®d¹ A¡s_¹ dd âcp¡ pp
îurhV$¹W$g-`v$pçcp¡S>-dL$fÞv$-Sy>jp¡X$r_id¹ pp
Be„ îufOy_p\õe L©$rsf¹ rhS>es¡sfpd¹ pp 30 pp
Ap õsp¡Ó_p¡ S>¡ byqÙipmu c¼¹sp¡ `pW$ L$f¡ R>¡. sp¡ s¡_y„ sv$ueÐh sd¡
âpàs L$fp¡. A¡hu ly„ âp\®_p L$fy„ Ry„>. îurhV$¹W$g_p QfZL$dg_p dL$fÞv$_y„
Al®r_i k¡h_ L$fhphpmu îufOy_p\gpgÆ_u Ap L©$rs rhS>e `pdp¡.
khp£ÐL©$ô$ R>¡ A¡hu A¡L$ L$pd_p îufOy_p\ÆA¡ L$fu.

pp Brs îuf^y_p\rhfrQs„ _pdfÐ_p¿eõsp¡Ó„ kç`|Z®d¹ pp

74
pp îuedy_pô$L$d¹ pp
c|rdL$p :-
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ gugpdp„-L©$óZ_p âpL$V$e L$pgdp„ S>¡
îuedy_pÆ_y„, h°S>cL$s s\p L©$óZ_u hÃQ¡_y„ S>¡ L$pe® lsy„. s¡ L$pe® R>¡ A_¡ S>¡
îuedy_pÆ_y„ r_Ny®Z cph_y„ õhê$` R>¡, s¡ r_Ny®Z cph_p õhê$`_¡ Å¡sp,
Ap`Zp `y[ô$dpN®dp„ _lu» `f„sy `y[ô$cqL$sdpN®dp„. L$pfZL$¡ `y[ô$dpN® sp¡ M|b
S> dp¡V$p¡ R>¡. S>¡dp„ `ys_p_p¡ `Z DÙpf \B iL$¡ A_¡ S>¡dp„ L$¡V$L$¡V$gpe Ny„X$pAp¡
(rNrgÞX$fp¡)_p¡ `Z DÙpf \B iL$¡. sp¡ `y[ô$dpN® ApV$gp¡ dp¡V$p¡ R>¡. `f„sy
`y[ô$cqL$sdpN® ApV$gp¡ dp¡V$p¡ _\u. L$pfZL$¡ Alu»ep `y[ô$cqL$sdpN®dp„ s¡_p¡
S>¡ rhõspf R>¡. s¡ \p¡X$p¡ k„Ly$rQs \B Åe R>¡ L$¡ AcL$s_p DÙpf_u Alu»ep
L$p¡B c|rdL$p _\u A_¡ s¡\u `y[ô$k„âv$pe_p¡ rhõspf k„Ly$rQs R>¡.
L$pfZL$¡ `y[ô$k„âv$pe-k„âv$pe_p¡ dsgb hpfkp¡. sp¡ hpfkp¡ S>¡ R>¡ s¡
hpfkpdp„ cqL$s `Z Ap`Z_¡ âpàs \pe R>¡. A_¡ â`rÑ (ifZpNrs) `Z
âpàs \pe R>¡. OZp b^p rhL$ë` Ap`Z_¡ âpàs \pe R>¡ A_¡ s¡dp„\u L$ep¡
rhL$ë` Ap`Z¡ `L$X$hp¡ s¡_u A¡L$ kp„âv$preL$ `f„`fp lsu. S>¡ AÐepf¡ gyàs
\B NB. S>¡ D`qv$ô$ `f„`fp lsu L$¡ cpB ! kh®â\d s¡_¡ â`rÑdp„ g¡hp¡.
â`rÑ\u rhh¡L$^¥ep®îe S>¡_¡ bfpbf kdS>dp„ Aph¡ s¡ `R>u cqL$sdpN®_u
sfa AN°¡kf \pe.
cqL$sdpN®dp„ L$\p A_¡ k¡hp-A¡V$g¡ L$¡ õdfZ A_¡ cS>__u
âZpgu\u AN°¡kf \pe. S>¡ bÞ_¡ r_cphu iL$sp _\u, s¡ b¡dp„\u L$p¡B A¡L$dp„
AN°¡kf \pe. bÞ_¡ S>¡_p rhag \B Åe, sp¡ s¡ N©lÐepN hN¡f¡ L$fu_¡ su\®dp„
AN°¡kf \pe. sp¡ s¡ S>¡ A¡L$ dp¡Vy„$ rhõs©s n¡Ó (õ`¡L$V²$d) R>¡. k„âv$pedp„, s¡
fus¡ kpfu hps L$l¡gu R>¡. s¡dp„ dpÓ cqL$s _\u. s¡dp„ dpÓ â`rÑ _\u. s¡dp„
dpÓ su\®epÓp _\u. OZu b^u hpsp¡ s¡dp„ h¥L$që`L$ (Ap¡àkÞgu) L$l¡gu R>¡

75
A_¡ s¡ rhL$ë`_¡ kdÆ_¡ Ap`Z¡ `y[ô$k„âv$pedp„ âh¡iuA¡.
A\hp `yqô$k„`°v$pedp„ L$p¡B_¡ Apd„qÓs L$fhpdp„ Aph¡, Ðepf¡ sp¡
`y[ô$k„âv$pe rbQpfp¡ `y[ô$k„âv$pe fl¡i¡. _lu»sf sp¡ `y[ô$k„âv$pe, k„âv$pe
fl¡hp_¡ bv$g¡ A¡L$ Mp¡V$p¡ v$pe \B Åe R>¡. k„âv$pe_p bv$g¡ Aâv$pe \B Åe
R>¡. k„âv$pe A¡V$g¡ kçeL$ âv$pe - kpQp¡ hpfkp¡ A_¡ Aâv$pe A¡V$g¡ iy„ L$¡
S>¡_p\u L„$B âpàs _ \sy„ lp¡e. L$f¡gy„ b^y„ b¡L$pf S>sy„ lp¡e.
sp¡ S>epf¡ Ap`Z¡ Ap hps_¡ kdS>ep _lu» sp¡ ? v$hp sp¡ OZu b^u
v$hp_u vy$L$p_dp„ dm¡ R>¡. `f„sy sd¡ L$ep fp¡N_u L$B v$hp R>¡ ? A¡ ÅÎep hNf
v$hp_u vy$L$p_dp„ v$hp dmu flu R>¡ A¡d dp_u_¡ Mphp_u iê$ L$fu, sp¡ s¡ v$hp S>¡
R>¡ s¡ fp¡N dV$pX$hp_¡ bv$g¡ fp¡N DÐ`Þ_ L$fhphpmu \B Åe R>¡. S>¡ qõ\rs
ApS> Ap`Zp„ dpN® ({$ÁZsp)_u R>¡. L$¡ v$f¡L$ dpZk_¡ ""L$l¡ kb_ kp¡
Aphp¡ Aphp¡...'' A_¡ buÅ¡ L$p¡B rhh¡L$ L„$B R>¡ S> _l] L$¡ L$p¡_¡ ip dpV$¡
bp¡gphu füp R>¡? R>¡ëg¡ bp¡gphu_¡ s¡_y„ L$fhy„ iy„ R>¡ ? sp¡ s¡ Ap`Z_¡ lp¡i S>
_\u. S>epf¡ s¡ lp¡i S> _\u sp¡ s¡ k„âv$pe fl¡sp¡ _\u. L$pfZL$¡ L$p¡B hpfkp_¡
Tugu S> iL$sp¡ _\u.
S>¡d A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ Ap`Z¡ bpmL$_¡ b„vy$L$_p¡ hpfkp¡ v$B v$u^p¡.
bpmL$_¡ fdL$X$p„_p¡ hpfkp¡ v$¡hp¡ Å¡BA¡ L$¡ b„vy$L$_p¡ hpfkp¡ v$¡hp¡ Å¡BA¡ ? `p„Q-
v$i hj®_p bpmL$_¡ Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ s_¡ Ap b„vy$L$_p¡ hpfkp¡ dýep¡. L$pfZL$¡
Ap b„vy$L$ spfp bp`_u lsu. Af¡ ! s¡ `p¡sp_¡ dpfu (iyV$) _pMi¡ - buÅ_¡
`Z dpfu _p„Mi¡. s¡_¡ kdS> sp¡ R>¡ _lu». sp¡ A¡hu b„vy$L$_p¡ hpfkp¡ L$p¡_¡ dmhp¡
Å¡BA¡ ? bpmL$_¡ sp¡ _ S> dmhp¡ Å¡BA¡ _¡ ! b^p_¡ sp¡ s¡ hpfkp¡ _ dmhp¡
Å¡BA¡. Ap`Z¡ kdS>ep-rhQpep® hNf b^p_¡ hpfkp¡ Ap`hp_y„ iê$ L$ey®, sp¡
kÐep_pi_u S>X$ sp¡ Ap`Z¡ S> âNV$ L$fiy„ _¡ ! L$p¡_¡ L$ep dpN®_u L$B kfZu
`f gB S>hp¡ s¡_u kyTbyT sp¡ lp¡hu Å¡BA¡ L$¡ _lu» ?
sp¡ A¡hu fus¡ S> îuedy_pÆ_p¡ S>¡ r_Ny®Zcph R>¡. s¡ r_Ny®Zcph -
Ap `y[ô$ âcy_u S>¡ gugp lsu. s¡ gugpdp„ A¡L$ Apv$i® cph lsp¡. A¡L$ hps
76
Âep_\u kdÅ¡. fp^pÆ_u õsyrs Alu»ep _\u L$fu. s¡\u OZp d|Mp®Ap¡_¡ A¡hy„
gpN¡ L$¡ îudlpâcyÆ fp^pÆ_¡ ÅZsp S> _lp¡sp.
fp^pÆ_u kdS> sp¡ Q¥sÞe k„âv$pe\u dmu. sp¡ lh¡ Q¥sÞe k„âv$pe_¡
fp^pÆ_u kdS> L$ep„\u dmu ? A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ A½$g Qgphu_¡.
A¡ hps _\u L$l¡sp¡ L$¡ Q¥sÞe dlpâcy qv$ìe rhc|rs _ lsp. Q¥sÞe dlpâcy
qv$ìe rhc|rs lsp. sp¡ Ap`Zp îudlpâcyÆ ip dpV$¡ qv$ìe rhc|rs _ lsp ?
A_¡ i„L$fpQpe® ip dpV$¡ qv$ìe rhc|rs _lp¡sp ? fpdp_yÅQpe® ip dpV$¡ qv$ìe
rhc|rs _lp¡sp ? b^p ApQpep£ qv$ìe rhc|rs lsp.
`f„sy s¡d_¡ fp^pÆ_u kdS> L$ep„\u dmu ? s¡ S>dp_pdp„ fp^pÆ_y„
S>¡ kprlÐe D`gå^ lsy„. s¡_p\u s¡d_¡ fp^pÆ_u kdS> dmu. sp¡ iy„
îudlpâcyÆ_¡ s¡ kprlÐe âpàs _lp¡sy„ ? s¡ gp¡L$p¡A¡ L$üy„ A_¡ Ap`Z¡ dp_u
gu^y. Ap`Z¡ Ðep„ `Z b^p A¡d S> dp_¡ R>¡ L$¡ îudlpâcyÆ_¡ fp^pÆ_u
kdS> _lp¡su, A_¡ Q¥sÞe dlpâcy_¡ lsu. lh¡ s¡ Q¥sÞe dlpâcy_¡ L$ep„\u
kdS> dmu ? S>ep„\u dmu-S>¡ kprlÐe (rgV$f¡Qf)\u dmu s¡
îudlpâcyÆ_p kdedp„ âpàs lsy„ L$¡ _l] ? L$¡ `R>u îudlpâcyÆ_p âL$V$
\ep bpv$ Q¥sÞe dlpâcy_p kdedp„ s¡ kprlÐe âpàs \ey„. ?
s¡ kprlÐe Å¡ A¡V$gy„ _hy„ (fuk¡ÞV$) R>¡. sp¡ Q¥sÞe dlpâcy_y„ fp^p_¡
dp_hy„ A_¡ fp^p_y„ dplpÐçe h^pfhy„ A¡ A¡L$ v$Np¡ (äp¡X$) R>¡ A_¡ Å¡ s¡ âpàs
lsy„, sp¡ îudlpâcyÆ sp¡ Q¥sÞe dlpâcy\u `p„Q hj® dp¡V$p lsp. Q¥sÞe
dlpâcyA¡ S>epf¡ s¡ kprlÐe Å¡ey„ li¡. s¡_p `p„Q hj® `l¡gp„ sp¡
îudlpâcyÆA¡ Å¡ey„ S> li¡ L$¡ _lu» ? A¡hy„ ip dpV$¡ dp_hy„ L$¡
îudlpâcyÆA¡ s¡ Å¡ey„ _\u ? A¡dZ¡ L$üy„ L$¡ Ap`Zu `pk¡ _lp¡sy sp¡ Ap`Z¡
dp_u gu^y„.
Âep_\u kdÅ¡, fp^pÆ_p¡ A¡L$ cph R>¡. cNhv$¹ gugpdp„-L©$óZ
gugpdp„ fp^pÆ_p¡ S>¡ cph R>¡. s¡ cph r_Ny®Z cph _\u. s¡ r_Ðe rkÙp_p¡
cph R>¡ A_¡ A¡L$ S>¡ cph R>¡ s¡ spdk cph R>¡. fp^pÆ_p¡-fp^p klQfu_p
77
ê$`dp„ sp¡ s¡ spdk cph b^p_¡ R|>V$ Ap`i¡ ? dpÓ `y[ô$ cph_u R|>V$$ Ap`u sp¡
ApV$gp¡ Np¡V$pmp¡ \B Nep¡. sp¡ spdk cph_u R|>V$ Ap`¡ sp¡ _ ÅZ¡ iy„-iy„ _
\ps?
k„õL©$sdp„ A¡L$ L$l¡hs R>¡ ""rs›$_¹ d|Óõe¡l Nyfp¡:^phÞd|Óp_yhrs®_:
'' Ny{Æ Ecp flu_¡ `¡ipb L$fsp lsp. Q¡gpA¡ Å¡ey„. s¡Z¡ v$p¡X$sp„ v$p¡X$sp„
`¡ipb L$fhp¡ iê$ L$ep£. L$pfZL$¡ ly„ s¡ Ny{_p¡ rióe Ry„>. A¡L$ \p¡X$uL$ `y[ô$cph_u
R|>V$ Ap`u s¡dp„ ApV$gy„ L$p¥cp„X$ \B Ney. sp¡ spdkcph_u R|>V$ Ap`¡ sp¡ sp¡
L$p¡Z ÅZ¡ Ap`Zp dpN®dp„ iy„-iy„ D`Öh _ \pe ?
sp¡ A¡ hps kdÅ¡ L$¡ îudlpâcyÆ s¡ d|m\u `y[ô$cqL$s_¡ iê$ L$fhp
_\u dp„Nsp. îudlpâcyÆ b°ûhpv$\u `y[ô$cqL$s iê$ L$fhp BÃR>¡ R>¡.
b°ûhpv$ A¡V$g¡ iy„ ? ""kh¯ Mgy Bv$d¹ b°û'' b^„y S> b°û R>¡, A_¡ b^„y S>
b°û R>¡, s¡\u ly„ `Z b°û Ry„> A¡hy„ rhQpfu_¡ Ap`Z¡ Å¡ cqL$s L$fhp_y„ b„^
L$fu v$BA¡ sp¡ A¡ cph R>¡ s¡ Ap`Zp¡ cqL$s rhfp¡^u cph li¡.
îudlpâcyÆ h¡v$õsyrsdp„ Ap hps_p¡ M|b S> ky„v$f Mygpkp¡ L$f¡ R>¡ L$¡
b^„y S> b°û R>¡, Ap hps_¡ kp„cmu_¡, S>¡_¡ A¡ â¡fZp dm¡ L$¡ cS>_ L$fhp_y„
_\u. sp¡ s¡_¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ sp¡ ly„ A¡ L$lui L$¡ S>Ns b°ûpÐdL$ _\u,
S>Ns rdÕep R>¡-S>Ns dpreL$ R>¡. b°ûpÐdL$ _\u. Sy>Ap¡ ! Âep_\u kdÅ¡
A¡ Ap`Zp¡ rkÙpÞs _\u. `f„sy b°ûpÐdL$$ R>¡ s¡_p¡ Å¡ L$p¡B A¡hp¡ A\® L$f¡ L$¡
S>Ns b°ûpÐdL$ R>¡-ly„ `Z b°ûpÐdL$ R>y„. sp¡ `R>u b°û_y„ cS>_ L$fhp_u
dpf¡ iy„ AphíeL$sp R>¡ ? sp¡ `R>u îudlpâcyÆ Ðep„ A¡L$v$d gpNZu hNf_y„
hgZ A`_phu (ågÞV$ A¡V$uV$eyX$ A¡X$p¡àV$) A¡ L$l¡ R>¡ L$¡ S>Ns b°ûpÐdL$
_\u. S>Ns dpreL$ R>¡, rdÕep R>¡.
s¡\u Ap S>Nsdp„ sy b°û L$¡hu fus¡ lp¡B iL$¡ ? rdÕep S>Nsdp„ âL$V$
\e¡g sy `Z rdÕep R>p¡ A_¡ îudlpâcyÆ A¡L$ X$Ngy„ ApNm S>B_¡ L$l¡ R>¡ L$¡
kpÃQ¡ S> Alu»ep Å¡ L$p„B R>¡ sp¡ i|Þe S> kpQy„ R>¡. bpL$u b^y„ rdÕep R>¡. i|Þe
rkhpe b^„y S> qdÕep R>¡. lh¡ Ap `„qL$s Å¡BA¡ sp¡ Ap`Z_¡ Sy>gpb \B
78
Åe. L$¡ ""kpL$pf b°ûhpv$¥L$ õ\p`L$p¡ h¡v$ `pfN:'' Ap`Z_¡ Ap kdÅhu
füp R>¡ L$¡ b^y„ S> i|Þe R>¡. Æh _\u L$¡ S>X$ _\u. b^y„ S> i|Þe R>¡. A¡V$g¡ L$¡
b^y„ S> `p¡L$m R>¡. L$p„B W$p¡k Alu»ep„ R>¡ S> _l].
`f„sy ip dpV$¡ Ap hps L$lu füp R>¡ ? s¡ hps Âep_\u kdS>ip¡, sp¡
kdS>dp„ Aphu S>i¡ L$¡ Ap hps îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ S>Ns
b°ûpÐdL$ R>¡. sy b°ûpÐdL$ R>p¡. s¡_p¡ A\® Å¡ s¡ c|g¡QyL$¡ `Z A¡hp¡ L$ep¡® L$¡ s¡\u
L©$óZ cS>_ AphíeL$ _\u. sp¡ `R>u ly„ `Z s_¡ L$lui. L$pfZL$¡ s¡ `n bv$gu
_p¿ep¡. S>¡ `n \u ly„ s_¡ Ap hps L$l¡hp_y„ BÃR>u füp¡ lsp¡ L$¡ S>Ns
b°ûpÐdL$ R>¡. s¡ `n_¡ sy R>p¡X$u_¡ L$p¡B buÅ¡ `n `L$X$u füp¡ R>¡.
cS>_p\® sd¡ S>Ns_u b°ûpÐdL$sp _\u õhuL$pfu, cS>_ ÐepN dpV$¡
sd¡ S>Ns_u b°ûpÐdL$sp õhuL$pfu. sp¡ lh¡ Aphp¡ A_¡ dpfp¡ kpd_p¡ L$fp¡. lh¡
OZu S> âbg eyqL$s\u îudlpâcyÆA¡ rkÙ L$ey¯ L$¡ ApMy S>Ns i|Þe R>¡.
b°ûpÐdL$ L$p„B _\u. Æh-buh L$p„B R>¡ _lu». b^y» S >i|Þe R>¡. Å¡ spf¡ L©$óZ
cS>_ _ L$fhy„ lp¡e sp¡,Aphp¡ dpfp¡ kpd_p¡ L$fp¡. îudlpâcyÆ Myëgp¡ `X$L$pf
(Ap¡`_ Q¡g¡ÞS>) Ap`u füp R>¡ A_¡ sd¡ dpfu eyqL$s_p¡ kpd_p¡ L$fp¡ A_¡
rkÙ L$fu_¡ d_¡ bsphp¡ L$¡ S>Ns L$¡hu fus¡ kÐe R>¡ ? S>Ns L$¡hu fus¡ b°ûpÐdL$
R>¡ ?
ly„ sdpfu kpd¡ rkÙ L$fu füp¡ Ry„> L$¡ S>Ns b^y„ Mp¡Vy„$ R>¡. õhà__u
S>¡d v$¡Mpsu Mp¡V$u c°dZp R>¡. S>Nsdp„ kÐe_p _pd¡ Alu»ep L$p¡B hõsy _\u.
A¡L$ ^ym_p¡ L$Z kÐe _\u. b^„y S> rdÕep-õhà__u S>¡d c°p„s âqss \pe R>¡.
_ Æh R>¡ L$¡ _ L$B hõsy S>X$ R>¡. A¡ `n îudlpâcyÆA¡ gB gu^p¡ R>¡.
¿epgdp„ Apìey„ ?
sp¡ s¡ `n `f Ap`Z¡ _ S>BA¡. s¡_p dpV$¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡
s_¡ r_Ny®Zcph îuedy_pÆ_p¡ kdÅh¡g L$¡ L©$óZ S>¡hp S> îuedy_pÆ R>¡.
kpnps¹ L©$óZ S>¡hp S> R>¡, R>sp„ `Z L©$óZ cS>_ R>p¡X$u _\u füp. s¡
îuedy_pÆ_¡ sd¡ kdÆ_¡-r_Ny®Z cph_¡ Ap`Zp¡ Apv$i® kdÆ_¡, sd¡
79
cqL$s L$fhp S>ip¡. L$¡ b°ûhpv$_p Ap^pf `f sd¡ `Z kpnps¹ b°û R>p¡. epv$
lp¡e sp¡ khp£Ñd õsp¡Ó_p âhQ_dp„ d¢ L$üy„ lsy„ L$¡ L$p¡B Ap`Z¡ A¡L$gp S> b°û
_\u. b^p h¥óZhp¡ `Z b°û R>¡ A_¡ h¥óZh S> b°û R>¡ A¡hy„ _\u S>¡
`y[ô$dpN®_¡ Npmp¡ Ap`¡ R>¡ _¡ ! S>¡ `y[ô$dpN®_p rhfp¡^u R>¡ s¡ b^p Alu»ep
`y{$jp¡Ñd R>¡. Ap `yqô$dpN®dp„ L$p¡B A¡L$ `y{$jp¡Ñd \B iL$¡ _lu».
Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡. Å¡ R>¡ sp¡ L$Z-L$Z `y{$jp¡Ñd R>¡ A_¡ _\u
sp¡ L$p¡B `y{$jp¡Ñd _\u. b^y i|Þe R>¡. h¥L$që`L$ (Ap¡ëV$f_¡V$gu) Ap_¡ rhQpfp¡
L$¡ Å¡ `y{$jp¡Ñd R>¡ sp¡ b^„y S> `{$jp¡Ñd R>¡ A_¡ Å¡ `y{$jp¡Ñd _\u sp¡ epf !
L$p¡B 5y{$jp¡Ñd _\u. b^p `y{$jp¡Ñd _pd^pfu R>¡. Ap hps_¡ kpfu fus¡
kdÆëep¡.
s¡ hps kdÅhhp dpV$¡ îudlpâcyÆA¡ jp¡X$i N°„\_p âpf„cdp„
edy_pô$L$_y„ d„NgpQfZ L$ey¯ R>¡ L$¡ Ap`Z¡ Ap cph\u kpfu fus¡ A_yâ¡fus \B
S>BA¡ L$¡ îuedy_pÆ L$¡hp kpnps¹ L©$óZê$` R>¡-r_Ny®Z cphhpmp R>¡. r_Ny®Z
cphhpmp lp¡hp R>sp„ îuedy_pÆ L©$óZ cS>_\u rhdyM _\u. L©$óZ_p¡ b^p¡
i©„Npf ^pfZ L$ep£ R>¡. `f„sy L©$óZ_p¡ i©„Npf `p¡sp_y„ cS>_ L$fphhp dpV¡ ^pfZ
_\u L$ep£. L©$óZ_y„ cS>_ L$fhp dpV$¡ L©$óZ_p i©„Npf ^pfZ L$ep® R>¡.
`l¡gp_p bpgL$p¡ M|b S> i©„Npf ^pfZ L$fsp lsp A_¡ OZp b^p_¡
A¡ kdS>dp„ _\u Aphsy„ L$¡ A¡ gaX$p¡ iy„ lsp¡ ? `f„sy L©$óZ cS>_ L$fhp dpV$¡
S>¡d ""Ad¡ fpS>_p Mpkp Mhpk'' R>¡. sp¡ S>¡d fpS>-h¥ch\u fl¡. s¡d s¡
h¥ch\u fpS>_u k¡hp L$fhp_u DÐL©$ô$ cph_p\u i©„Npf ^pfZ L$fsp lsp. A¡d
`p¡sp_u drldp (Ágp¡fuauL$¡i_) dpV$¡ i©„Npf ^pfZ _lp¡sp L$fsp. sp¡ A¡ hps
R>¡ S>¡ Âep_\u kdÅ¡. A¡ hps Ap`Z_¡ îuedy_pÆ_p õhê$`_p Apv$i®\u
kdS>dp„ Aphu flu R>¡.
s¡\u îudlpâcyÆA¡ îuedy_pÆ_y„ d„NgpQfZ L$ey¯, s¡
îuedy_pÆ_y„ S>¡ d„NgpQfZ L$ey¯. s¡ gugp_u L$\p lsu. A¡V$g¡ L$¡ `y[ô$dpN®_u
L$\p lsu. `y[ô$cqL$s_u L$\p _ lsu. s¡ `y[ô$cqL$s_u L$\p\u afu
80
`y[ô$dpN®dp„\u A¡L$ `y[ô$cqL$s_y„ `pky Apìey„ A_¡ s¡ `y[ô$cqL$s_p `pkpdp„ afu
îudlpâcyÆA¡ A¡L$ `y[ô$k„âv$pe âhrs®s L$ep£. sp¡ S>epf¡ `y[ô$k„âv$pe
âhrs®s \ep¡ sp¡ s¡dp„ OZu hps Aphu NB R>¡ L$¡ S>¡ hps_y„ rhr^ r_j¡^ Ap`Z¡
kdS>hy„ `X$i¡ A_¡ `R>u s¡ rlkpb¡ afu Ap`Z¡ s¡ `y[ô$dpN®hpmp¡ rkÙpÞs
`L$X$u_¡ Qpgiy„ sp¡ s¡ `y[ô$dpN® R>¡.
cNhp_ sp¡ `ys_p_p¡ `Z DÙpf L$f¡ sp¡, Adpfp¡ ip dpV$¡ _lu» L$f¡ ?
cpB! `ys_p_p¡ DÙpf sp¡ dpfu_¡ L$ep£. cqL$s Ap`u_¡ sp¡ _\u L$ep£ _¡ ? sp¡
sdpf¡ s¡hp¡ dfu_¡ DÙpf Å¡BA¡ L$¡ cqL$s L$fu_¡ DÙpf Å¡BA¡ R>¡ ? _L$L$u
kdÅ¡. riiy`pg_p¡ Npmp¡ v$¡hp_¡ L$pfZ¡ `y[ô$dpN®dp„ DÙpf L$ep£. sp¡ L$¡hu fus¡
L$ep£ ? Q¾$\u Nmy L$p`u_¡. sdpfu Nmy L$`phhp_u s¥epfu R>¡ ? Nmy L$`phhp_u
s¥epfu lp¡e sp¡ Qpgp¡ Aphu Åh. ""õhpNsd¹ ....... õhpNsd¹ lp¡ dlpcpNp
râe qL„$ L$fhpZu.....'' Aphp¡ sdpfy„$ õhpNs L$fuA¡ Q½$f Qgphu_¡.
sp¡ Ap hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap`Z¡ `y[ô$dpN®dp„ õhpNs L$fu füp
R>uA¡. sp¡ L$fu iL$pe. Å¡ L$p¡B_¡ Nmy L$`phhy„ lp¡e sp¡ `y[ô$cqL$sdpN®dp„ s¡_y„
õhpNs _lu» L$fu iL$pe. S>¡_¡ Nmy L$`phhy„ lp¡e, s¡_¡ Ap`Z¡ L$l¡hy„ Å¡BA¡,
cpB ! buÅ OZp L$sgMp_p (õgp¡V$f lpDk) R>¡. Ðep„ S>B_¡ L$`phu g¡_¡ !
Ad¡ spf„y$ iy „`p` L$ey¯ R>¡ $L$¡ Adpf¡ Ðep„ Nmy L$`phhp Apìep¡ ?
`y[ô$k„âv$pedp„ L$p¡B_y„ Nmy L$p`u iL$pe _lu» A_¡ `y[ô$k„âv$pedp„ Aphu
Nep¡ sp¡ bL$fp¡ kdÆ_¡ lh¡ Nmy L$p`u S> _pMp¡. A¡d Nmy L$p`u iL$pe _lu».
`y[ô$k„âv$pedp„ Apìep¡ sp¡ s¡¡_¡ s¡_p Ar^L$pf_p A„Nê$` cqL$sdp„ âh©Ñ L$fhp¡
`X$i¡.
Ap `y[ô$k„âv$pe_y„ d„NgpQfZ edy_pô$L$ _\u A¡ hps Âep_\u
kdÅ¡. Ap `y[ô$k„âv$pe_y„ d„NgpQfZ khp£Ñd R>¡. Ap `y[ô$k„âv$pe_y„
d„NgpQfZ hëgcpô$L$ R>¡. Ap `y[ô$k„âv$pe_y„ d„NgpQfZ õayfsL©$óZ
â¡dpd©s R>¡. Ap `y[ô$k„âv$pe_y„ d„NgpQfZ _pdfÐ_p¿e R>¡. Ap dpV$¡ Ap`Z¡
Ap Qpf N°„\ Alu»ep edy_pô$L$_u `l¡gp„ ep¡Æs L$ep® R>¡.
81
Ap`Z¡ `y[ô$dpN®_y„ d„NgpQfZ L$fhp S>B füp R>uA¡. `f„sy A¡hy„
_lu» L$¡ S>¡ `y[ô$k„âv$pe\u õhs„Ó \B_¡ `y[ô$dpN®_y„ d„NgpQfZ L$f¡.
`y[ô$dpN®_y„-`y[ô$cqL$sdpN®_y„ d„NgpQfZ L$fhp BÃR>u füp R>uA¡. `f„sy
`y[ô$k„âv$pe_u fus¡.
S>¡ îudlpâcyÆ\u îuNykp„BÆ\u Ap`Z_¡ `y[ô$cqL$s_p¡-
`y[ô$k„âv$pe_p¡ S>¡ hpfkp¡ dýep¡ R>¡. s¡ hpfkp_y„ d„NgpQfZ Ap`Z¡
îudlpâcyÆ_¡ epv$ L$ep® hNf îuNykp„BÆ_¡ epv$ L$ep® hNf _l] L$fu iL$uA¡,
A¡hy„ dp_u_¡ îudlpâcyÆ_¡ Ap hpfkp¡ r_Ny®Z cph_p¡ L$ep„\u dýep¡ ?
îuedy_pÆ\u dýep¡. sp¡ îudlpâcyÆ `y[ô$cqL$sdpN®dp„ d„NgpQfZ L$fu
füp R>¡ Aphu_¡ hps kdS>dp„ ? `y[ô$k„âv$pe_y„ d„NgpQfZ Ap`Z¡
khp£Ñd, hëgcpô$L$, õayfsL©$óZâ¡dpd©s, _pdfÐ_p¿e\u L$fu_¡, lh¡
Ap`Z¡ `y[ô$cqL$sdpN®_p„ d„NgpQfZ sfa edy_pô$L$ Üpfp ApNm h^u füp
R>uA¡.
Ap edy_pô$L$dp„ îuedy_pÆ_p A¥ðe®_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Aphu füy„ R>¡.
A¥ðe®_„y hZ®_ ip dpV$¡ ? L$pfZ L$¡ Ap `y[ô$c[¼sdpN®dp„ îuedy_pÆ Bðfu
R>¡. lh¡ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. `y[ô$c[¼sdpN®dp„ îuedy_pÆ Bðfu li¡.
`f„sy `y[ô$dpN®dp„ îuedy_pÆ Bðfu _\u. `y[ô$dpN®dp„ sp¡ õhe„ îuW$pL$p¡fÆ
Bðf R>¡. îuW$pL$p¡fÆ_¡ `y[ô$c[¼s L$fhu lp¡e_¡, sp¡ îuW$pL$p¡fÆ Myv$
`y[ô$c[¼s L$¡hu fus¡ L$fi¡ ? îuW$pL$p¡fÆA¡ îuedy_pÆ S>¡hy„ õhê$` âL$V$ L$ey¯ L$¡
S>¡ îuW$pL$p¡fÆ S>¡hy„ S> õhê$` R>¡. íepd õhê$` lp¡hp R>sp„ `Z îuW$pL$p¡fÆ_u
c[¼s L$fu füp R>¡ lp¢! îuedy_pÆ lh¡ Ap`Zp dpV$¡ `y[ô$dpN®dp„
d„NgpQfZ L$fhp gpeL$ b_u Nep.
Å¡ Ap`Z¡ `y[ô$dpN}_¡ c[¼sdpN}e b_hy„ R>¡. sp¡ îuedy_pÆ_y„
d„NgpQfZ L$ep® hNf `y[ô$c[¼sdpN®_u hps kdS>dp„ Aphi¡ _l]. S>¡hu
fus¡ `y[óV$k„âv$pe_u hps îudlpâcyÆ_y„ A_¡ îuNykp„BÆ_y„ d„NgpQfZ
L$ep® hNf kdS>dp„ Aphi¡ _l]. s¡hu fus¡ `y[ô$c[¼sdpN®_u hps
82
îuedy_pÆ_p õhê$`_¡ kdÄep hNf kdS>dp„ Aphi¡ _l]. `y[ô$dpN®_u
hpsdp„ îuedy_pÆ_u L$p¡B AphíeL$sp _\u.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Äepf¡ `|s_p_¡ dpfu lsu. Ðepf¡ s¡_¡
edy_pÆdp„ õ_p_ L$fphu_¡ cNhp_¡ dpfu _lp¡su. iuiy`pg_y„ Q¾$\u Nmy
L$pàey„ lsy„, Ðepf¡ s¡_¡ edy_p S>g R>p„V$u_¡ Nmy L$pàey _lp¡sy. V$]Qf-Apep¡X$u__u
S>¡d, L$¡ \p¡Xy„$L$ edy_pS>g R>p„V$u v$u^y A_¡ `R>u Q¾$\u Nmy L$p`u _p¿ey lp¡e
A¡hu L$p¡B hps _lp¡su. Q¾$\u Nmy L$pàey ls„y, V$]Qf-Apep¡X$u_ hNf-
edy_pÆ R>p„V$ep hNf.
sp¡ Ap hps Ap`Z¡ Âep_\u kdS>hu `X$i¡ L$¡ `y[ô$c[¼sdpN®dp„
îuedy_pÆ_u AphíeL$sp R>¡. `f„sy `y[ô$dpN®dp„ îuW$pL$p¡fÆ `p¡s¡ `ep®às
(k¡ëa kauõeÞV$) R>¡. S>¡_y„ Nmy L$p`u_¡ DÙpf L$fhp¡ R>¡. Ðep„ îuW$pL$p¡fÆ_¡
îuedy_pÆ_u S>fp `Z S>ê$fs _\u. Äepf¡ BÃR>p lp¡e Ðepf¡ L$p`L|$` L$fu_¡
a¢kgp¡ L$fu iL$¡. cpNhsdp„ ""erdl r_fuÿe lsp Nsp: õh~`d¹'' L$l¡g R>¡.
dlpcpfsdp„ S>¡ gX$sp lsp, S>¡ cNhp_\u gX$hp_y„ BÃR>sp lsp. s¡_u
dfsp-dfsp cNhp_ `f ×[ô$ V$L$u NB, sp¡ s¡_p¡ cNhp_¡ DÙpf L$fu v$u^p¡.
Ap L$p¡B c[¼sdpN®_u hps R>¡ iy„ ?
A¡hu fus¡ d„qv$fdp„ S>B_¡ Adpfu ×[ô$ cNhp_dp„ V$L$u NB sp¡ DÙpf
\B S>i¡. ip dpV$¡ ? dlpcpfsdp„ gX$hphpmp_u ×[ô$ cNhp_dp„ V$L$u NB sp¡
s¡_p¡ DÙpf \B Nep¡ lsp¡. Af¡ cpB ! sd¡ cNhp_\u dlpcpfs L$fhp S>B
füp R>p¡ ? L$¡ dlpc[¼s L$fhp S>B füp R>p¡ ? dlpcpfs L$fhp S>B füp
R>p¡, sp¡ s¡ hps kpQu R>¡. Å¡ sdpfu ×[ô$ V$L$u NB sp¡ âcy `p¡sp_y„ `y[ô$ kpdÕe®
hp`fu_¡ DÙpf L$fu v$¡i¡. s¡ hps `y[ô$dpN®dp„ kpQu lp¡B iL$¡. `f„sy
`y[ô$c[¼sdpN®dp„ s¡ hps kpQu lp¡B iL$¡ _tl.
A¡V$gp dpV$¡ îudlpâcyÆA¡ kybp¡r^_uÆdp„ õ`ô$ Mygpkp¡ L$f¡g R>¡
L$¡ ""×ô¡$r` cNhrs ephs¹ _ kh§: BqÞÖe¥: A_yc|es¡ sphs¹ _ ãgd¹''
îuW$pL$p¡fÆ_p v$i®_ \B `Z Nep. `f„sy b^u fus¡ îuW$pL$p¡fÆ A_yc|s \sp
83
_\u, sp¡ ag _\u. A¡ hps Ðep„ îudlpâcyÆA¡ L$lu R>¡. sp¡ Ðep„ ag R>¡,
Al]ep ag _\u. L$¡d ag _\u? L$¡d ag R>¡ ? A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡
`y[ô$dpN®dp„ s¡ ag lp¡B iL$¡ L$¡ cNhp_¡ A¡L$ hMs v$i®_ Apàep. sp¡ bk...
bk... bk... L©$sp\® \B Nep. h^pf¡ gaX$p¡ ip dpV$¡ ?
`y[ô$c[¼sdpN®dp„ `Z A¡L$ hMs v$¡MpX$p¡ v$B v$u^p¡, L$¡ Ap¡auk¡ S>sp„
`l¡gp d„qv$fdp„ v$i®_ L$fu gu^p_¡ ? A¡L$ hMs Adpfp D`f îuW$pL$p¡fÆ_u
×[ô$ sp¡ `X$u NB _¡ ? bk L©$sp\® \B Nep. Af¡ ! s_¡ L$p¡Z¡ L$üy„ ? Aphu fus¡
L©$sp\® \hp_y„ ¼ep L$üy„ lsy„ ? dlpcpfsdp„ L$üy„ lsy„ L$¡ dlpc[¼sdp„ L$üy„ lsy„ ?
A¡hu fus¡ Ap`Z¡ k„âv$pe_¡ A_ykfZ (ap¡gp¡) L$fu füp _\u. Ap`Z¡ L„$BL$
Ap`Zu L$ë`_p (a¡ÞV$ku), DV$`V$p„N L$ë`_pdp„ Æhu füp R>uA¡.
sp¡ A¡ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ `y[ô$dpN® A¡L$ AgN hõsy R>¡. A¡L$
`y[ô$c[¼sdpN® AgN hõsy R>¡. `y[ô$k„âv$pe AgN hõsy R>¡ s¡_y„ d„NgpQfZ
`Z AgN-AgN li¡. sp¡ s¡ dpV$¡ îuedy_pÆdp„ `y[ô$c[¼sdpN®_y„ b^„y
A¥ðe® õ\pr`s L$ey¯ R>¡. `y[ô$k„âv$pe_y„ b^„y A¥ðe® A¡V$g¡ khp£Ñd õsp¡Ódp„,
sd_¡ Ap hps bsphu lsu L$¡ Ðep„ L$pÐepe_u h°s L$fhp\u L$pd \B Ne„y lsy„.
`f„sy Alu»ep L$pÐepe_u h°s L$fhp\u L$pd Qpgi¡ _lu». îudlpâcyÆA¡ S>¡
fus_p¡ D`v$¡i Apàep¡ R>¡. s¡ fus_p D`v$¡i_¡ sd¡ A_ykfip¡ sp¡ L$pd Qpgi¡.
A¡ hps V$uL$pAp¡_p Ap^pf¡ d¢ bsphu lsu. sp¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap fus¡
`y[ô$c[¼sdpN®dp„ îuedy_pÆ_y„ kL$g rkqÙ l¡syÐhê$` A¡L$ A¥ðe® R>¡.
A¡V$g¡ L$¡ `y[ô$c[¼sdpN®dp„ Ar^L$pfu (B_ QpS®> Ap¡aukf) L$p¡Z R>¡?
kp¥\u DÃQ `v$pr^L$pfu (rk_uef dp¡õV$ Ap¡\p¡fuV$u) `y[ô$c[¼sdpN®dp„ L$p¡Z
R>¡ ? îuedy_pÆ R>¡. `y[ô$dpN®dp„ kp¥\u DÃQ `v$pr^L$pfu L$p¡_u R>¡ ?
îuedy_pÆ_u _\u, îuW$pL$p¡fÆ_u Myv$_u R>¡. b^p gaX$p L$fu iL$¡. Nmy
L$p`u_¡, dpfu_¡, Y$ubu_¡-b^p D`Öh L$fu_¡ s¡_p¡ DÙpf L$fu iL$¡. `f„sy s¡ L$\p
`y[ô$c[¼sdpN®_u _\u. s¡_p dpV$¡ Âep_\u Sy>Ap¡ L$¡ Ap`Zu k¡hprhr^dp„ s¡
gugp_u L$p¡B`Z k¡hp L$fpsu _\u. Ap`Z¡ îuW$pL$p¡fÆ_u kpd¡ _„v$eip¡v$p
84
b_u_¡ `g_p TygphuA¡. `f„sy L$p¡B `|s_p b_u_¡ k|B Åe L$¡ ëep¡ lh¡ v|$^ `u
ëep¡ A_¡ d_¡ dpfu _pMp¡, A¡hp¡ d_p¡f\ L$p¡B qv$hk _\u \sp¡.
A¡L$ hps bsphy„. kpÃQ¡ S> rhjep„sf R>¡. `f„sy dpfp qv$gdp„ hjp£\u
A¡L$ d_p¡f\ \sp¡ S> fl¡ R>¡ L$¡ cpNhs_p OZp b^p d_p¡f\ \pe-ê$L$dZu
lfZ_p, S>Þd_p, fpkgugp_p hN¡f¡. `f„sy A¡hp¡ A¡L$ d_p¡f\ L$p¡B qv$hk
L$ep£ ? L$¡ A¡L$ qv$hk L$p¡B `|s_p gphhpdp„ Aph¡. `R>u s¡_p¡ L$p¡B d_p¡f\u b_u
Åe, L$¡ cpB Ap `|s_p_¡ L$p¡Z dpfi¡ ? A¡L$ d_p¡f\u _p¢^u_¡ S>¡d fphZ_p
`|smp_¡ dpf¡_¡ ! A¡hu fus¡ L$p¡B qv$hk AOpkyf_¡ dpep£ lp¡e, L$p¡B qv$hk
`|s_p_¡ dpfu lp¡e, L$p¡B qv$hk bL$pkyf_¡ dpep£ lp¡e, L$p¡B qv$hk s©Zphs®_¡
dpep£ lp¡e, A¡hp A¡hp d_p¡f\ L$f¡ sp¡ Mf¡Mf Ap_„v$ Aphu Åe.
A¡hu L$\p A¡L$ qv$hk L$fhu Å¡BA¡. A¡L$ dp¡Vy$ d¡v$p_ gu^„y lp¡e A_¡
`R>u Myb dp¡V$¡\u fp¡hy„, J... J... J... L$fu_¡ A_¡ `R>u `|s_p cNhp__¡
dpfhp Aphu NB. `R>u cNhp_¡ `|s_p_y„ v|$^`p_ L$fu_¡ dpfu v$u^u. bp¡gp¡
îubpgL©$óZ gpgL$u S>e ! A_¡ ^|d-^X$pd aV$pL$X$p ap¡X$u_¡, `|s_p_¡ dpfu
_pMhu. A¡hu-A¡hu L$\p lp¡e sp¡ Mf¡Mf Ap_„v$-Ap_„v$ \B Åe.
d¡ A¡L$ d_p¡f\ ùv$edp„ k¡ìep¡. `f„sy rld„s \su _\u L$¡ L$fhp¡ L$¡ _
L$fhp¡ ? bpL$u A¡L$-A¡L$ d_p¡f\u _p¢Âep¡ lp¡e Aphp d_p¡f\_p L$¡ L$p¡B A¡L$¡
`|s_p dpfu, A¡L$¡ bL$pkyf dpep£. L$p¡B A¡L$¡ AOpkyf dpep£. A¡hu L$\p kàspl
L$fuA¡ sp¡ Ap_„v$-Ap_„v$ \B Åe. d_p¡f\uAp¡_¡ _p¢^u g¡hp. L$¡ cpB ! sd¡ iy„
L$fip¡ ? sp¡ `|s_p dpfhp_p d_p¡f\u. sd¡ iy„ L$fip¡ ? bL$pkyf dpfhp_p
d_p¡f\u. L$¡hp¡ Ap_„v$ Aphu Åe `y[ô$dpN®dp„. b^u bp^pAp¡ v|$f \B Åe.
`f„sy Mf¡Mf v|$f \pe L$¡ _lu» ? A¡ hps kdÅ¡.
sp¡ `y[ô$dpN®_p âcysp¡ kh£ðf R>¡. b^„y A¥ðe® âcydp„ r_lus R>¡.
`f„sy `y[ô$c[¼sdpN®_y„ b^y„ A¥ðe® îuedy_pÆdp„ õ\pr`s L$ey¯ R>¡ A_¡
`y[ô$k„âv$pe_y„ b^y„ A¥ðe® îudlpâcyÆ, îuNykp„BÆdp„ õ\pr`s L$ey¯ R>¡. sp¡
Ap`Z¡ `y[ô$k„âv$pe_p v$fhpÅ (N¡BV$)\u `y[ô$c[¼sdpN®dp„ S>Biy„,
85
`y[ô$c[¼sdpN®_p v$fhpÅ\u Ap`Z¡ `y[ô$dpN® ky^u S>B iL$uA¡. Ðepf¡ sp¡
Ap`Z¡ `y[ô$âcy ky^u `lp¢Qiy„. DV$`V$p„N Y$„N\u `y[ô$dpN®dp„ ku^p¡ Ly$v$L$p¡
(S>ç`) gNphiy„ _¡ ! sp¡ Ap`Zu Nrs `Z `|s_p S>¡hu \B iL$¡ A¡ hps
Âep_\u kdÅ¡. Aphu_¡ hps kdS>dp„ ? Ap edy_pô$L$_p¡ A¡L$ Qp¡½$k k„v$c®
(âp¡`f L$p¡ÞV$¡L$õV$) R>¡. s¡ Ap`Z¡ kdS>hp¡ `X$i¡ L$¡ L$ep k„v$c®\u edy_pô$L$_¡
jp¡X$iN°„\dp„ d„NgpQfZ_p ê$`dp„ gM¡g R>¡.

86
pp îuedy_pô$L$d¹ pp
(îuedy_pep: `y[ô$dpN}e-k¼grkqÙ-l¡syÐh-~`¥íhe®-
hZ®_d¹)- S>¡ `y[ô$c[¼sdpN}e kL$g rkqÙ R>¡ s¡_p l¡syÐhê$` S>¡ hZ®_ R>¡
s¡ îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡.
_dprd edy_pd¹ Al„ kL$g-rkqÙ-l¡sy„ dyv$p
dyfpqf-`v$-`„L$S>-õayfv$dÞv$-f¡Z|ÐL$V$pd¹ pp
sV$õ\-_hL$p__-âL$V$ - dp¡v$ - `yó`pçby_p
kyfpkyf-ky`|rS>s-õdfr`sy: rîe„ rbc°sud¹ pp1pp
Sy>Ap¡ ! L$¡hu fus¡ c[¼s Aphu flu R>¡ ? îudlpâcyÆ,
îuedy_pÆ_p õhê$`\u ¼ep v$fhpS>¡\u c[¼s gphu füp R>¡ ? s¡_u ky„v$fsp
Sy>Ap¡_¡ sp¡ Ap_„v$ Aphi¡. îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ ly„ s¡ îuedy_pÆ_¡
_d_ L$fu füp¡ Ry„>. S>¡ kL$g rkqÙ_u l¡sy R>¡ L$pfZ R>¡. sp¡ `y[ô$dpN}e kL$g
rkqÙ_p L$pfZ îuW$pL$p¡fÆ R>¡ L$¡ îuedy_pÆ ? hps kdÅ¡ `y[ô$dpN®dp„
îuW$pL$p¡fÆ R>¡. `f„sy s¡ `y[ô$dpN}e-`y[ô$âcyA¡-`y[ô$c[¼sdpN®dp„ `p¡sp_u
S>¡ L$p„B`Z `y[ô$c[¼sdpN}e kL$g rkqÙ R>¡, s¡_u l¡sysp îuedy_pÆdp„
õ\pr`s L$fu R>¡. s¡ S>¡ c[¼sdpN® R>¡, s¡_¡ îudlpâcyÆ ¼ep„\u gphu füp
R>¡? ""dyfpqf-`v$-`„L$S>-õayfv$dÞv$-f¡ÏÐL$V$pd¹''
dyfpqf îuL©$óZ_p QfZL$dg_u S>¡ f¡Ï R>¡. s¡ S>¡_pdp„ S>g\u Ar^L$
R>¡. Âep_\u Sy>Ap¡ ! cNhp__p QfZL$dg_u S>¡ f¡Ï„ S>¡_pdp„ S>g_u
A`¡npA¡ h^ppf¡ R>¡. A¡V$g¡ L$¡ `pZu_u syg_pdp„ cNhp__u QfZfS>
S>¡_pdp„ h^pf¡ dm¡gu R>¡. Ap hps\u îudlpâcyÆ Alu»ep c[¼s_¡ Å¡X$hp
BÃR>¡ R>¡ L$¡ îuedy_pÆ ip dpV$¡ `y[ô$c[¼sdpN®_u kL$g rkqÙ_u l¡sy R>¡ ?sp¡
L$lu füp R>¡ L$¡ Ap dpV$¡ `y[ô$c[¼sdpN}e kL$g rkqÙ_u l¡sy R>¡. L$pfZ L$¡
îuedy_pÆ_p S>gdp„ S>g_¡ bv$g¡ cNhp__p QfZL$dg_u f¡Ï h^pf¡ R>¡.
""QfZ L$dg_u f¡Ï'' Ap hpsdp„ Âep_ Ap`ip¡_¡ ! sp¡ sd_¡ ¿epg Aphi¡ L$¡
87
c[¼s L$¡hu fus¡ Aphu flu R>¡ ? QfZfS> L$p¡_u `pk¡ h^pf¡ lp¡e ? S>¡ S>¡_p¡
c¼s lp¡e.
lh¡ Sy>Ap¡, L$¡ S>¡d tlX$p¡mp Tyg¡_¡ ? ¼epf¡L$ Apd Åe, L$epf¡L$ s¡d
Åe. Apdp„ tlX$p¡mp_p¡ sd¡ A_ych L$fp¡. L$¡hp¡ tlX$p¡mp¡ R>¡ Apdp ? Ap bpSy>
Sy>Ap¡ ! c[¼s Aphu, sp¡ buÅ¡ A¡L$ Ap sfa S>B füp¡ R>¡. L$¡ ""sV$õ\-
_hL$p__-âL$V$-dp¡v$ `yó`pçby_p, kyfpkyf-ky`|rS>s-õdfr`sy: rîe„
rbc°sud¹'' Ap sV$ `f S>¡ Mug¡gp a|g R>¡. s¡ a|g `p¡sp_u fus¡ S>
îuedy_pÆdp„ Mfu `X$¡ R>¡. sp¡ îuedy_pÆdp„ s¡ a|g Mfu Åe R>¡. s¡\u
îuedy_pÆ_p S>gdp„ A¡ a|g sfu füp R>¡. A¡ ApS>_u îuedy_pÆ_y„ hZ®_
_\u. ApS>¡ sp¡ b^„y S> âv|$jZ (`p¡ëeyi_) \B Ney„ R>¡. Ap buÅ L$p¡B
L$pg_p îuedy_pÆ_y„ hZ®_ R>¡.
sp¡ sV$ `f S>¡ _hL$p__-h_ R>¡. s¡ h_dp„ Mug¡gp„-s¡ h_dp„ fl¡gp
h©np¡ `f Mug¡gp a|g\u-a|ghpmp S>g\u îuedy_pÆ_u ip¡cp L$¡hu gpNu
flu R>¡ ? S>¡d cNhp__u `|Å kyf-Akyf b^p L$f¡_¡ ? A_¡ `|Æs
cNhp__u ip¡cp L$¡hu lp¡e ? A¡hu cNhp__p S>¡hu ip¡cphpmp îuedy_pÆ
R>¡.
afu Âep_\u Sy>Ap¡, b°ûhpv$_u sfa r_ip_ S>B füy„ R>¡ L$¡
îuedy_pÆ L$¡hp R>¡ ? sp¡ kpnps¹ îuL©$óZ_u ip¡cp_¡ ^pfZ L$fhphpmp R>¡. lh¡
îuL©$óZ_u ip¡cp_¡ ^pfZ L$fhphpmp R>¡, s¡\u L©$óZ cS>__u Þey_sp _\u.
""dyfprf-`v$-`„L$S> õayfv$dÞv$-f¡Z|ÐL$V$p„'' R>¡. S>g_u syg_pdp„ QfZfS>
sp¡ s¡_pdp„ M|b S> h^pf¡ DÐL$V$ R>¡.
lh¡ Sy>Ap¡, L$¡V$gu NS>b_u hps L$lu R>¡ ? Ap Tygp¡ kdS>ip¡ _¡ ! sp¡
îudlpâcyÆ L$¡hu fus¡ Tygu füp R>¡ ? A¡L$ b°ûhpv$_p¡ TyL$ph R>¡. buÅ¡
`y[ô$cqL$s_p¡ TyL$ph R>¡. A¡L$ b°ûhpv$_p¡ TyL$ph R>¡. `pR>p¡ A¡L$ `y[ô$c[¼s_p¡
TyL$ph R>¡. Ap`îu A¡hu fus¡ Tygp¡ Tygphu füp R>¡. îuedy_pÆ_u õsyrsdp„ s¡
bÞ_¡ `pkp_p hZ®_\u Tygp¡ Tygphu füp R>¡.
88
(îuedy_pep: cNhv$¹frs-h^®L$Ðh-~`¥íhe®hZ®_d¹)-
îuedy_pÆ_y„ buSy„> A¥ðe® iy„ R>¡ ? sp¡ îuedy_pÆ_y„ A¥ðe® A¡hy„ _\u L$¡
îuedy_pÆ `p¡sp_p Qy„v$X$u d_p¡f\ L$fphsp fl¡. `f„sy îuedy_pÆ_y„ A¥ðe® L$¡hy„
R>¡ ? ""cNhs¹ frsh^®L$Ðh~` A¥ðe®'' L$¡ S>¡ Æh îuedy_pÆ_p k„`L®$dp„
Aph¡ R>¡ s¡ Æhdp„ cNhv$¹ frs h^u Åe R>¡. s¡ cNhv$¹frs h^®L$Ðhê$`
A¥ðe®_y„ Alu»ep hZ®_ L$f¡ R>¡.
L$rgÞv$-rNqf-dõsL$¡ `sv$dÞv$-`|fp¡S>¹Ähgp
rhgpk-Nd_p¡ëgks¹-`°L$V$-NÎX$-i¥gp¡Þ_sp pp
kOp¡j - Nrs - v$Þsyfp kdr^ê$Y$ - v$p¡gp¡Ñdp
dyLy$Þv$-frs-hr^®_u S>ers `ÚbÞ^p¡: kysp pp 2 pp
A¡ L$rgÞv$rNqf_p dõsL$ `f îuedy_pÆ `l¡gp Apìep Ðep„\u
a„V$pB_¡ _uL$m¡gp ""`sv$dÞv$ `|fp¡Ä¹S>hgp'' A¡L$v$d DaZsu _uL$mu
""rhgpk-Nd_p¡ëgks¹''s¡d_p Nd_dp„ A¡L$ fus_p¡ Dëgpk âL$V$ \B füp¡
R>¡. L$pfZL$¡ ""v$p¡fL$f kp¡f L$f Åe r`ekp¡ L$l¡'' lh¡ `y[ô$cL$s_¡ `y[ô$âcy\u
d¡mp` L$fphhp dpV$¡ âL$V$ \ep R>¡ _¡ ! s¡_p¡ Dëgpk R>¡. ""v$p¡f L$f kp¡f L$f Åe
r`e kp¡ L$l¡, Ars lu Ap_„v$ d_d¢ Sy> lfM¡'' sp¡ A¡V$gp¡ rhgpk Nd_ R>¡, L$¡
L„$L$Z-`Õ\f hN¡f¡ s¡_p âhpl_p L$pfZ¡ DR>m¡. A¡ Ðep„ `lpX$ `f_y„ hZ®_
îudlpâcyÆ L$fu flep R>¡.
""kOp¡j-Nrs-v$Þsyfp'' A¡_p hl¡hpdp„ A¡L$ AhpS> âL$V$ \B füp¡
R>¡. ""kdr^ê$Y$ v$p¡gp¡Ñdp'' KQ¡ _uQ¡ cpNsp S>sp„, Tygpdp„ Tygsp„ `^pfu
füp R>¡. ip dpV$¡ ? L$pfZL$¡ ""dyLy$Þv$-frs-hr^®_u'' dyLy$Þv$dp„ frs h^pfhu
R>¡. dyLy$Þv$dp„ dyqL$s h^pfhu _\u. s¡ sp¡ N„NpÆ dyLy$Þv$dp„ dyqL$s h^pfhp dpV$¡
`l¡g¡\u S> lsp. `l¡gp\u hlu füp R>¡. M|b rhõs©s (qX$õ¾$uài_) fus¡
a¡gpB_¡ `l¡g¡\u S> hlu füp R>¡ .`f„sy dyLy$Þv$dp„ Å¡ frs h^pfhphpmp L$p¡B
R>¡, sp¡ s¡ Ap`Zp îuedy_pÆ R>¡.

89
""S>ers `ÚbÞ^p¡: kysp'' L$¡hp¡ duW$p¡ iåv$ R>¡ ! `ÚbÞ^y$ A¡V$g¡
kye®, `Ú A¡V$g¡ L$dm. L$dm_p¡ b„^y-v$p¡õs, L$dm_p¡ v$p¡õs L$p¡Z lp¡e ? S>¡
L$dm_¡ Mugph¡. vy$íd_ L$p¡Z ? S>¡ dyfTph¡. sp¡ `Úb„^y-k|e®_u `yÓu R>¡.
îudlpâcyÆA¡ dyLy$Þv$ frshr^®_u L$üy„ _¡ ! sp¡ îudlpâcyÆ_¡ cL$s_y„
ùv$eL$dm Âep_dp„ Aphu füy„ R>¡. A¡ cL$s_p ùv$e L$dm_¡ Mughu v$¡i¡. A¡
Å¡ Aphu fus¡ L$rgÞv$ rNqf dõsL$\u h°S>_u sfa v$p¡X$ep, sp¡ cL$s S>¡
`y[ô$Æh R>¡, s¡_y„ ùv$e cqL$s\u Mugu DW$i¡.
L$pfZL$¡ `ÚbÞ^y_u `yÓu R>¡ _¡ ! k|e®_u `yÓu lp¡hp_p L$pfZ¡ k|e® L$¡hu
fus¡ L$dm_¡ Mughu v$e¡ ? A¡hu fus¡ dyLy$Þv$ frs h^®_ dpV$¡ A¡ cL$s_p ùv$e
L$dm_¡ Mughhp dpV$¡ `|fu fus¡ `p¡sp_p r`spîu_p¡ b^p¡ hpfkp¡ gB_¡ v$p¡X$u
füp R>¡. A¡hp¡ rhQpf (ApBqX$ep) k|rQs (kS>¡õV$) L$fu füp R>¡. s¡ dpV$¡
""îuedy_pep: cNhv¹ frs h^®L$Ðh-~`¥ðe®hZ®_d¹'' Ap âL$pf_p A¥ðe®_y„
hZ®_ Ap ïgp¡L$dp„ L$ey¯.
lh¡ Âep_\u kdÅ¡. L$pg¡ L$p¡BL$¡ `yR>ey„ lsy„ _¡ ! L$¡ s¡_u s¡ S> (A¡L$ S>)
hps_y„ `y_fphs®_ \B füy„ R>¡. sp¡ cpB ! s¡ sp¡ hpNp¡mhp_u hps R>¡ _¡ ! A¡L$
hps kdÅ¡ L$¡ raëd_p Nusp¡dp„ `Z fpN lp¡e R>¡, _\u lp¡sp A¡hu hps _\u.
s¡ raëd_p Nusp¡_p¡ S>¡ fpN lp¡e s¡ ipõÓue Y„$N\u `Z NpB iL$pe. `f„sy v$f¡L$
raëdu Nusdp„ A¡L$ fus_u s¡ ky„OZu_u R>]L$ Aphsu lp¡e L$¡ Q`V$u gNphu
_lu», _¡ lp„L$...R>]L$... ÓZ du_uV$dp„ Msd A_¡ s¡ S> Nus ipõÓue fpNdp„
iy„ R>¡ ? L$¡ s¡ kyfp¡_¡ L$¡V$gpe Y$„N\u Ap bpSy>-s¡ bpSy>, ApNm-`pR>m,
D`f-_uQ¡ hN¡f¡ `ÃQuk¡L$ Y„$N\u s¡ kyfp¡_p¡ õhpv$ g¡hp_p¡ S>¡ âL$pf R>¡. sp¡ s¡
fpN b_u Åe A_¡ õhpv$ g¡hp¡ _lu», sp¡ s¡ ky„OZu_u S>¡d ÓZ du_uV$dp„ Nus
`|fy„$, fpN `Z `|fp¡.
sp¡ s¡ raëdu Nusp¡_u `Ùrs R>¡ R>]L$hpmu A_¡ Ap S>¡ fpN_u `Ùrs
R>¡, s¡dp„ A¡L$-A¡L$ kyf_¡ L$¡V$gue fus\u ApNm-`pR>m ìeh^p_\u,
A„sfp\u L$¡V$gue fus¡ A¡L$buÅ_p õhf_u kp\¡, S>¡dL$¡, "kp' _u kp\¡ "N' _¡
90
Å¡X$u_¡. sp¡ L$epf¡L$ "kp' _u kp\¡ "f¡' _¡ Å¡X$u_¡. sp¡ L$epf¡L$ b¡ "f¡' _u hÃQ¡ "N'
Å¡X$u_¡. sp¡ ¼epf¡L$ b¡ "N' _u hÃQ¡ "kp' _¡ Å¡X$u_¡. L$¡V$gp b^p âL$pf
(h¡fpeV$u) b_u iL$¡. "kp' \u ku^p "d' `f R>gp„N dpfu_¡, `pR>p "kp' `f
Aphu_¡. afu L$epf¡L$ "N-d' `f S>B_¡. k¢L$X$p¡ - lÅfp¡ âL$pf s¡_p b_u iL$¡
R>¡.
NrZs\u Aæepk (hL®$ApDV$) L$fuA¡ sp¡ kdS>dp„ Aphi¡ L$¡
""kp,f¡,N,d,`,^,r_,kp'' _p L$¡V$gp„ rhrh^ ê$`p¡ (h¡fuA¡k_) \B iL$¡ ?
A¡ b^p rhrh^ê$`p¡ S>¡ Ap_„v$ dpZ¡ s¡ fpN_u dÅ gB füp R>¡ A_¡ S>¡
R>]L$Zu_u dÅ gB füp R>¡, s¡ sp¡ Q`V$u gNphu lp„L$.... R>]L$.... Qg
cpN.... ÓZ du_uV$dp„ fpN `|fp¡. ""d_ sX$`s lqf v$fi_ L$p¡ ApS>'' d_
sX$`sy„ S> _\u. ÓZ du_uV$dp„ b^p¡ dpdgp¡ Msd, Ap A¡L$ AgN L$\p R>¡.
ÓZ du_uV$dp„ fpN_u dÅ g¡hp_u A_¡ s¡ A¡L$ AgN dÅ R>¡ L$¡ kyfp¡_p v$f¡L$
Å¡X$pZ (L$p¡çbu_¡i_)_u dÅ g¡hp_y„ `k„v$ L$f¡. sp¡ s¡ fpN L$l¡hpe.
A¡hu fus¡ S> îudlpâcyÆ_p S>¡ ÓZ NyZ R>¡. ""L©$óZk¡hp`f„
huÿe, v„$cpqv$frls„ _fd¹, îucpNhs sÒho„'' s¡ ÓZ NyZp¡_p rhrh^
ê$`p¡_¡ L$¡V$gp„ iL$e b_phu_¡ îuNykp„BÆA¡ ""õayfsL©$óZâ¡dpd©s''dp„ Ap_„v$
gu^p¡. A¡hu fus¡ îuedy_pÆ_p S>¡ NyZ R>¡, Ap bpSy> L$lp¡ L$¡ s¡ bpSy> L$lp¡ s¡
b^p NyZ gNcN A¡L$ S>¡hp S> R>¡. s¡ b^p NyZp¡dp„ \p¡X$u-\p¡X$u rhrh^sp
d|L$u (h¡fpeV$u q¾$e¡V$)_¡ s¡ NyZp¡_u - fpN_u S>¡d dÅ g¡hp_y„ îudlpâcyÆ
BÃR>¡ R>¡. ky„OZu ky„Ohp_u dÅ _lu».
raëdu Nushpmu cph_p (õ`ufuV$)dp„ îuedy_pô$L$_¡ kdS>hp
S>ip¡. sp¡ sd¡ L$l¡ip¡ L$¡ A¡L$_u A¡L$ hps OX$uA¡-OX$uA¡ ip dpV$¡ Aphu flu R>¡?
L$pfZL$¡ sd_¡ dÅ _\u Aphu flu. hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ sd_¡ Y$p¡L$mp kpfp
gpN¡ R>¡. sp¡ A¡L$ Vy$L$X$p¡ MpB_¡ ApÐds©às \B S>i¡ ? L$¡ `p„Q-v$i-`ÃQuk
Vy$L$X$p sp¡ Mpip¡ L$¡ _lu» ? Å¡ sd¡ `p„Q, v$i, `ÃQuk Vy$L$X$p Mpip¡ - _p_p L$¡
dp¡V$p sp¡ s¡_p¡ õhpv$ sd¡ gB iL$ip¡ A_¡ A¡L$ Vy$L$X$p¡ MpB_¡, bk ! OÏ„ \B
91
Ney„. dsgb! L$„BL$ _¡ L„$BL$ sd_¡ d^y`°d¡l (X$pepbuV$uk) R>¡. L$p„ sd_¡ ågX$
â¡if R>¡. L$p„BL$ gaX$p¡ R>¡. sd¡ õhpv$ gB füp _\u. A\hp sd¡ âkpv$uep
cNs R>p¡. sp¡ s¡ A¡L$ AgN L$\p R>¡.
îuedy_pÆ_p õhê$`_p Aô$rh^ A¥ðe®_p NyZ_¡ îudlpâcyÆ
Alu»ep fpN_u S>¡d õhpv$ gB füp R>¡. s¡ hps Mpk Âep_\u kdS>hp_u R>¡.
s¡dp„ d_dp„ A¡hu cph_p _ L$fsp L$¡ s¡_u s¡ S> hps ApNm-`pR>m Aph¡ R>¡.
s¡ S> sp¡ hps Aphi¡. buÆ L$ep„\u Aphi¡ ? A¡ õhpcprhL$ R>¡. L$¡d
õhpcprhL$ R>¡ ? L$pfZL$¡ Ap`Z¡ R>]L$ Mphp BÃR>u füp R>uA¡. A¡ kyfp¡¡_¡
Ap`Z¡ rhrh^sp\u S>¡ ApNm-`pR>m Å¡X$pZ_u k„cph_pAp¡
(L$p¡çbu_¡i_ `fduV$¡i_) S>¡ R>¡, s¡_u Ap`Z¡ dÅ g¡hp _\u BÃR>sp.
s¡ dÅ g¡iy„ sp¡ Ap`Z_¡ `y_fphs®_ (fu`uV$¡i_) _lu» gpN¡.
Ap`Z_¡ gpNi¡ L$¡ Ap sp¡ Qpgsy„ S> fl¡hy„ Å¡BA¡. dp¡V$p cpN¡ S>¡ ipõÓue
k„Nus kp„cmsp lp¡e, s¡ Ap fk_¡ ÅZ¡. A^} L$gpL$dp„ L$p¡B fpN `|fp¡ \B
Åe_¡ ! sp¡ ApMy„ hpsphfZ M|b S> r_fk \B Åe L$¡ iy„ gaX$p¡ \B Nep¡ ?
A¡L$ fpN A^p® L$gpL$dp„ `|fp¡ \B Nep¡ ? L$gpL$ ky^u L$¡d _ Qpëep¡ ? L$pfZL$¡
Ap`Z¡ s¡_u dÅ buÆ fus¡ g¡hp BÃR>uA¡ R>uA¡. R>]L$Zu_u S>¡d _l].
A¡hu fus¡ îudlpâcyÆ îuedy_pÆ_p NyZp¡_u dÅ gB füp R>¡.
s¡\u Sy>Ap¡-afu\u s¡ S> hps L$lu füp R>¡. \p¡X$uL$ Sy>v$u fus¡ Aphu flu R>¡.
`f„sy hps s¡_u s¡ S> R>¡. (âcykçbÞ^-ârsbÞ^-r_hs®_¡_ sv$-
_ychpl®iyqÙ~` cyh_`ph_uÐh- ~`¥íhe®hZ®_d¹)- `y[ô$ `°cy_u kp\¡
`y[ô$ Æhp¡_p¡ S>¡ k„b„^ R>¡. s¡ k„b„^dp„ S>¡ L$p„B ârsb„^ Aphu iL$sp lp¡e,
S>¡hu fus¡ Ap`Z¡ îudlpâcyÆ_p khp£Ñd õsp¡Ódp„ Å¡B Nep R>uA¡ L$¡
""rhr_ep¡Np¡ cqL$sep¡N-ârsbÞ^-rh_pi_¡'' sp¡ s¡ fus¡ S> Al]ep
kdS>hy„. lh¡ Ap`Z¡ `pR>p L$luA¡ L$¡ s¡ sp¡ khp£Ñd õsp¡Ó\u S> b^pe
ârsb„^_y„ r_hs®_ \B Ney. `pR>p îuedy_pÆ_¡ ip dpV$¡ v$pMg (BÞV²$p¡X$eyT)
L$ep® ? sp¡ Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ S>ê$f îudlpâcyÆdp„ L$p¡B_¡ L$p¡B Mpdu li¡.
92
s¡\u îuedy_pÆ_¡ v$pMg L$ep®. îudlpâcyÆ_¡ v$pMg L$fhp_u iy„ S>ê$f
lsu? Å¡ îuedy_pÆ b^p ârsb„^ v|$f L$f¡ R>¡. sp¡ A¡ hps Ap`Z¡ hpNp¡mhp
_\u dp„Nsp s¡\u DÐ`Þ_ \B flu R>¡.
s¡ b^p S>¡ `Nr\ep (õV$¡àk) R>¡-`y[ô$_p, `y[ô$dpN®_p,
`y[ô$cqL$sdpN®_p, `y[ô$cqL$s dpN}e k„âv$pe_p, s¡ A¡L$-A¡L$ AphfZ R>¡.
A¡ AphfZdp„\u `kpf \B_¡ `y[ô$ ky^u S>epf¡ Ap`Z¡ `lp¢Qhp BÃR>uA¡
R>uA¡. sp¡ s¡ v$f¡L$ AphfZ_u Ap`Z_¡ dÅ Aphi¡. Apìey„ _¡ ¿epgdp„ ! S>¡d
Ap`Z¡ L$ep„L$ S>B füp R>uA¡. Ðep„ Ap`Z_¡ L$p¡BL$ l¡guL$p¡àV$f\u Dspfu v$e¡
sp¡ ? Ðep„ S>hp_p¡ epÓp_p¡ Ap_„v$ g¡sp„ g¡sp„ `lp¢Qhp_p¡ Ap_„v$ A_¡ s¡
l¡guL$p¡àV$f\u `lp¢Qhp_p¡ Ap_„v$.
A¡d S>¡ nyÖ gp¡L$p¡ R>¡. S>¡ A¡hf¡õV$ QX$u iL$sp _\u. s¡_¡ A¡hf¡õV$
D`f l¡guL$p¡àV$f\u `lp¢QpX$u iL$pe. `f„sy hps kdÅ¡ L$¡ S>¡ l¡guL$p¡àV$f\u
`lp¢Qhp BÃR>¡ R>¡. s¡ L$epf¡e `h®spfp¡lu b_u iL$sp _\u. s¡ nyÖ Ap`Zp
S>¡hp dy„bB V$pB`_p dpZkp¡ li¡ L$¡ Np„W$dp„ `¥kp R>¡ A_¡ `pR>p¡ ap„L$p¡ fpM¡ L$¡
Ad¡ `Z A¡hf¡õV$ S>Biy„. L$p„B s¡_k]N_p bp`_p¡ BÅfp¡ (dp¡_p¡`p¡gu) R>¡ ?
`f„sy L$¡hu fus¡ S>ip¡ ? sp¡ _¡`pm_u fp¡eg A¡f krh®k R>¡. s¡dp„ A¡hf¡õV$ Åiy„.
sp¡ A¡dp„ iy„ dp¡V$p¡ tkl dpep£ ?
hps_¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ s¡hu fus¡ _lu», \p¡X$p¡L$ S>hp_p¡ Ap_„v$ ëep¡.
`lp¢Qhp_p¡ sp¡ Ap_„v$ dmi¡ S>. sp¡ S>¡_¡ S>hp_p¡ Ap_„v$ g¡hp¡ R>¡, s¡_¡ A¡L$
âZpgu\u S>hy„ `X$i¡. A¡L$ îudlpâcyÆ îuNykp„BÆ_u kp„âv$preL$ âZpgu
R>¡. A¡L$ îuedy_pÆ_u cqL$sdpN}e âZpgu R>¡. Ðepf `R>u âcy_u A¡L$
`y[ô$_u âZpgu R>¡. s¡ âZpgu\u-`y[ô$_u âZpgu\u S>B_¡ `R>u Ap`Z¡
âcy_p õhê$`p_„v$_p¡ Ap_„v$ gBA¡, sp¡ sp¡ Ap`Z¡ s¡_k]N_u S>¡d
A¡hf¡õV$_p¡ Ap_„v$ gu^p¡.
lh¡ dy„bB_p i¡qW$ep_u S>¡d Ap_„v$ g¡hp¡ lp¡e sp¡, _¡`pm_u fp¡eg A¡f
krh®k sp¡ lpS>f R>¡ S>. L$pW$d„Xy$\u ku^p A¡hf¡õV$ `lp¢QpX$u v$¡i¡. s¡_k]N_p
93
bp`_p¡ L$p¡B BÅfp¡ \p¡X$p¡ R>¡ ? Adpfp¡ `Z BÅfp¡ R>¡. d_p¡f\dp„ A¡ S> Q½$f
R>¡. Ap`Z¡ `Z îuW$pL$p¡fÆ_¡ `g_p Tygphhp_p¡ Ap_„v$ g¡hp BÃR>uA¡
R>uA¡. eip¡v$pÆ b_hy„ _\u. Ap¡aukdp„ S>hp_p¡ M|b kde R>¡. bk ! `p„Q
du_uV$ Adpfp _pd_p `g_p Tygphu v$ep¡. bk ! Ap_„v$ gB_¡ Qpëep Nep.
Ap b^p i¡W$uepAp¡_p Q½$f R>¡. `|s_p Q½$f R>¡. A¡ cqL$s_y„ Q½$f _\u.
Âep_\u kdÅ¡, A¡ S>¡ Ap_„v$ gB füp R>¡, s¡dp„ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡,
cyh„ cyh_-`ph_ud¹ Ar^Nspd¹ A_¡L$-õh_¥:
râeprcqfh k¡rhsp„ iyL-$de|f-l„kpqv$rc: pp
sf“-cyS>-L„$L$Z-âL$V$-dyqL$sL$p-hpgyL$p-
r_sçb-sV$-kyÞv$f] _ds L©$óZ-sye®-râepd¹ pp 3 pp
cyh_ `ph_] cyh„ Ar^Nspd¹ - Ap cyh_ `ph_u, lh¡ A¡L$ hps
Âep_\u kdÅ¡ ! afu ""r_d„rÓsp kh£ b°pûZp cp¡S>resìep'' îuedy_pÆ
sp¡ cyh_ `ph_u R>¡. `f„sy b^p cyh__¡ `ph_ Lfsp _\u. b^p cyh__¡
`ph_ L$fsp lp¡e sp¡ L„$k_¡ ip dpV$¡ _ L$ep£ ? L„$k sp¡ îuedy_pÆ_p qL$_pf¡
fpS>e L$fsp¡ lsp¡ L$¡ _lu» ? sp¡ ip dpV$¡ `ph_ _ L$ep£ ? sp¡ s¡ cyh_ `ph_udp„
b^p_¡ `ph_ L$fsp _\u. S>¡_pdp„ âcy_u `y[ô$cqL$s L$fhp_p¡ buS> cph R>¡.
s¡_p cyh__¡ `ph_ L$fu füp R>¡. _l]sf L„$k ip dpV$¡ `ph_ _ \ep¡ ? L„$k iy„
îuedy_pÆ_p qL$_pf¡ fl¡sp¡ _lp¡sp¡ ?
Sy>Ap¡ ! ApNm S>sp„ A¡L$ ïgp¡L$ Aphi¡. ""^°yh`fpifpcuô$v$¡,
rhiyÙ-d\yfp-sV$¡'' sp¡ Ap ""^°yh`fpifp'' rhiyÙ d\yfp sV$ `f lsp. sp¡ iy„
L„$k rhiyÙ d\yfp sV$ `f _lp¡sp¡ ? L$p¡B AiyÙ d\yfp sV$`f$ lsp¡ ? L„$k `Z
rhiyÙ d\yfp sV$ `f S> lsp¡. sp¡ L„$k_¡ ip dpV$¡ `ph_ _ L$ep£ ? âcyA¡ S>¡dp„
`y[ô$cqL$s_y„ buS> õ\pr`s L$ey¯ R>¡, s¡_¡ rhiyÙ L$fhp BÃR>¡ R>¡. ""r_d„rÓsp
kh£ b°pûZp cp¡S>resìep'' Þepe\u b^p cyh__¡ `ph_ L$fhp_p gaX$pdp„
îuedy_pÆ akpsp S> _\u.

94
A¡V$g¡ L$¡ ApMu vy$r_ep_y„ `qfhs®_ (L$ÞhT®_) L$fhpdp„ dp_sp
(buguh) _\u. ""Ap„sffpô²$ue `qfhs®_ (BÞV$f_¡i_g L$ÞhT®_)
`y[ô$dpN®'' sp¡ îuedy_pÆ ^dp¯sfZdp„ dp_sp _\u. Aphs®_ (B_hT®_)dp„
dp_¡ R>¡ L$¡ S>¡_u A„v$f `y[ô$ buS>cph R>¡.s¡_¡ A„sdy®M (BÞV²$p¡hV®$) L$f¡ R>¡ L$¡
cpB ! spfp ùv$edp„ fl¡gp„ buS>cph_¡ Ap„sdy®M (BÞV²$p¡hV®$)\u kdÅ¡ L$¡ iy„
R>¡ ? L$¡V$gp¡ ky„v$f buS>cph R>¡ ? ^dp®„sfZ (L$ÞhT®_)\u sp¡ hps Mp¡hpB
S>i¡. Aphu_¡ hps kdS>dp„ ? Aphu L$¡ _ Aphu ?
sp¡ ""cyh_ `ph_] cyhd¹ Ar^Nspd¹'' A¡ cyh_ `ph_u îuedy_pÆ
cysg `f Apìep. sp¡ L$¡hu fus¡ Apìep ? A_¡L$ õh_¥: râeprcqfh k¡rhsp„
iyL$de|fl„kpqv$rc:-iyL$ , dp¡f, l„k\u, L$¡ S>¡d A¡_u kMuAp¡ lp¡e, S>¡ A_¡L$
fus¡ s¡d_p sV$ `f AhpS> L$fu füp R>¡. S>¡d A¡L$ rdÓ lp¡e, sp¡ A¡L$ kMu
buÆ kMu\u L$¡hu fus¡ hps L$fsu lp¡e ? s¡d Ap kMuAp¡\u k¡rhs R>¡. `|fy„$
rQÓpÐdL$ hZ®_ R>¡. ""sf„“-cyS>-L„$L$Z-âL$V$-dyqL$sL$p-hpgyL$p'' A_¡
s¡_u S>¡ sf„N R>¡. s¡ sf„Ndp„ S>¡ fS>_p S>¡ L$Z hlu_¡ Aphu füp R>¡. s¡ sp¡
A¡hp R>¡, S>¡d L$p¡B dp¡su lp\dp„\u Aphu füp R>¡.
Aphu hpgyL$p_p L$Zp¡_¡-Ap sp¡ ^|m_p L$Z R>¡, A¡hy„ _ kdÅ¡. A¡
hpgyL$p_p L$Z sp¡ dp¡su_p L$Z R>¡. S>¡ sV$ `f Ap fus¡ h¡fpB Nep R>¡.
""r_sçb-sV$-kyÞv$f] _ds L©$óZ-sye®-r`°epd¹'' s¡ L©$óZ sye® râep R>¡.
îuedy_pÆ îuL©$óZ_¡ râe R>¡. sd¡ Å¡ îuedy_pÆ_¡ râe \B Nep. sp¡
îuedy_pÆ îuL©$óZ_¡ râe R>¡, sp¡ s¡ sd_¡ ip dpV$¡ îuL©$óZ_p râe _lu»
b_ph¡? sdpfp b^p ârsb„^p¡_¡ v|$f L$fu_¡ A_¡ sd_¡ s¡ îuL©$óZ_p râe b_phu
v$¡i¡. s¡ S> hps L$lu füp R>¡.
""âcykçbÞ^ ârsbÞ^ r_hs®_¡_ cyh_ `ph_]'' âcy k„b„^dp„
ApX$¡ Aphsp ârsb„^p¡_y„ r_h®s_ L$ey¯ A_¡ ""L©$óZ sye® râepd¹'' \u L$B hps
bsphu ? ""cNhv$¹ A_ychpl® iyqÙê$` cyh_ `ph_u''
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. L©$óZ Ap`Z_¡ `k„v$ Aph¡ A¡ A¡L$
95
Ahõ\p R>¡ A_¡ L©$óZ_¡ Ap`Z¡ `k„v$ Aphu S>BA¡ A¡ buÆ Ahõ\p R>¡.
L©$óZ sp¡ Ap`Z_¡ `k„v$ Aphu füp R>¡. `f„sy Ap`Z¡ îuL©$óZ_¡ `k„v$ Aphu
S>BA¡ sp¡ s¡ Ahõ\p îuedy_pÆ_u R>¡. îuedy_pÆ îuL©$óZ_¡ `k„v$ Aphu
Nep R>¡. ""L©$óZ sye® râepd¹'' R>¡. sp¡ s¡ îuedy_pÆ_u kp\¡ Ap`Z¡ Å¡X$piy„ sp¡
Ap`Zpdp„ `Z s¡ dpv«p âL$V$ \B S>i¡ L$¡ S>¡hu fus¡ îuL©$óZ_¡ Ap`Z¡ `k„v$
L$fu füp R>uA¡. s¡hu fus¡ îuL©$óZ `Z Ap`Z_¡ `k„v$ L$fhp gpNi¡. Aphu_¡
hps ¿epgdp„ ?
Ap hps L$p¡BL$¡ M|b S> ky„v$f fus¡ L$lu R>¡ ""Lp¡$lp¡ Äep¡Ðku lp¡ L$Ry>
ApNd bMp_s lp¡, _pd-L$pd-Npd-S>NÅl¡f ldpfp¡ sp¡, Aphp¡ b¥W$
Åh-`N R>hpe ,`p_ MpAp¡, `pR>¡ kyrQs¡ rQs NrZs rbQpfp¡ sp¡. d¡fp¡
d_ dp¡l_ kp¢ gpNs l¥ bpf-bpf dp¡l_ L$p¡ dp¡k¡ d_ gpNu l¡ ? rbQpfp¡
sp¡ '' L$l¡ R>¡ L$¡, sd¡ L$p¡Z R>p¡ ? sp¡ L$l¡, ly„ Å¡ju Ry„>, sp¡ L$p„B Å¡j Å¡sp„ AphX$¡?
L$p„B NZsfu L$fsp„ AphX$¡ ?sp¡ L$l¡ L$¡ ApMu vy$r_ep ÅZ¡ L$¡ M|b dp¡V$p¡ Å¡ju
Ry„>. bp¡gp¡, sdpfu iy„ sL$gua R>¡ ? dpfu A¡L$ S >sL$gua R>¡, L$¡ dpfy„ d_ sp¡
dp¡l_\u gpNu Ney„ R>¡. S>ep¡rsj_p L$p¡B N°ldp„ A¡ sp¡ Å¡B v$ep¡ L$¡ dp¡l__y„ d_
dpfpdp„ L$epf¡ gpNi¡ ? s¡ v$ip L$epf¡ Aphu flu R>¡ ? d„Nm_u lp¡e, Ny{$_u
lp¡e, fply_u lp¡e, L$¡sy_u lp¡e, ir__u lp¡e-S>¡_u lp¡e s¡ v$ip L$epf¡ Aphu
flu R>¡ ? s¡ bsphu v$¡ _¡ ? Å¡ sy kpQp¡ S>ep¡rsj lp¡e sp¡, s¡ bsphu v$¡, L$¡ s¡
v$ip L$ep qv$hk¡ Aphu flu R>¡ ?
""d¡fp¡ d_ dp¡l_kp¡ gpNs l¥ bpf bpf, dp¡l_ L$p¡ dp¡k¡ d_ gpNu
l¡? rbQpfp¡ sp¡'' sp¡ ly„ sdpfp `N ^p¡hp s¥epf Ry„> `p_ `Z MhX$phui.
kyrQs¡ d_ A¡V$g¡ L$¡ M|b ip„s rQs\u NZsfu (L$¡ëL$eyg¡i_) L$fu_¡ A¡ bsph
L$¡ s¡_y„ d_ dpfpdp„ L$epf¡ gpNi¡ ? d_¡ sp¡ `k„v$ Aphu füp¡ R>¡. `f„sy s¡_¡ ly„
L$epf¡ `k„v$ Aphui ? Ap_p¡ d¢ `|fp¡ rhõspf khp£Ñddp„ sd_¡ bspìep¡ lsp¡.
fdZ A_¡ L$pdcphdp„. s¡dp„ L$pdcph\u s¡ dpfu kpd¡ L$epf¡ âNV$ \i¡ ? ly„ sp¡
s¡_p ârs fdZcph\u âõsys Ry„>. `f„sy s¡dp„ Å¡ dpfp ârs L$pdcph âNV$ \B
96
Åe sp¡ bk k„b„^ Å¡X$pB Nep¡. bÞ_¡ A¡L$buÅ_p `|fL$ \B Nep.
sp¡ s¡ hps îudlpâcyÆ ""L©$óZ sye® râepd¹'' \u L$lu füp R>¡.
îuL©$óZ_u sye® râep R>¡. s¡_u kp\¡ sd¡ `Z Å¡X$pip¡,sp¡ sd¡ `Z... S>¡d A¡L$
hps Âep_\u kdÅ¡. Ap ïgp¡L$dp„ OZu b^u M|b kfk ApX$L$sfu fus¡ kyQ_
(luÞV$) îudlpâcyÆ Ap`u füp R>¡ L$¡ îuedy_pÆ_p qL$_pf¡ îuW$pL$p¡fÆ
S>epf¡ `^pfsp sp¡ S>¡d îuedy_pÆ îuW$pL$p¡fÆ_¡ `k„v$ Aph¡ s¡d
îuedy_pÆ_p qL$_pf¡ bp¡gsp„ iyL$, de|f, l„k, hN¡f¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡ `k„v$ Aph¡
L$¡ _l] ?
L$u$s®_ Sy>Ap¡, sp¡ Mbf `X$i¡ L$¡ îuedy_pÆ_p sV$ `f dp¡f _pQsp¡
lp¡e sp¡ îuW$pL$p¡fÆ `Z s¡_p A_yL$fZdp„ _pQ¡. îuedy_pÆ_p sV$ `f `p¡`V$
bp¡gsp¡ lp¡e sp¡ s¡ `p¡`V$_u bp¡gu_u _L$g îuW$pL$p¡fÆ L$f¡. îuedy_pÆ_p sV$
`f l„k bp¡gsp¡ lp¡e sp¡ l„k L$¡hu fus¡ bp¡gu füp¡ R>¡ ? s¡_p bp¡ghp_u _L$g
L$f¡. A¡ dõsu_u hps R>¡ _¡ ? Ap`Z¡ _L$g L$epf¡ L$fuA¡ ? L$¡ S>epf¡ Ap`Z¡
dõsudp„ lp¡BA¡. afhp_p (`uL$_uL$) dyX$dp„ lp¡BA¡ Ðepf¡. s¡ fus¡
îuedy_pÆ_p qL$_pf¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡ `Z L$p¡B fdZp\® (`uL$_uL$) dyX$ Aphu
füp¡ R>¡.
sp¡ îuedy_pÆ S>¡d îuW$pL$p¡fÆ_¡ `k„v$ R>¡. s¡d îuedy_pÆ_¡ S>¡
k¡rhs îuedy_pÆ_u S>¡ kMuAp¡ R>¡. iyL$ , de|f, l„k hN¡f¡ s¡ `Z
îuW$pL$p¡fÆ_¡ `k„v$ Aph¡ R>¡ L$¡ _\u Aphsu ? s¡ S>¡d `k„v$ Aph¡ R>¡. s¡d
Ap`Z¡ `Z s¡ ^y_ gNphu_¡ b¡ku Nep. iyL$, de|f, l„k_p S>¡ L$p¡B`Z
AhpS> Ap`Z¡ `Z L$pY$u iL$sp lp¡e. `R>u s¡ cg¡ Np¡thv$õhpdu_p¡ A\hp
ê$`p `p¡qfep_p¡ AhpS> lp¡e. s¡ Nus îuW$pL$p¡fÆ_¡ L©$óZ sye® râep_p sV$ `f
`k„v$ Aphhp gpNi¡. sp¡ Ap hps DÙ©s L$fu füp R>¡.
""râeprcqfh k¡rhsp„ iyL$ de|f l„kpqv$rc:'' îuW$pL$p¡fÆ_p hZ®_dp„
Ap hps_u iy„ S>ê$f lsu ? sp¡ îucpNhs_u gugp hp„Qip¡ sp¡ kdS>dp„
Aphi¡, L$¡ îuedy_p sV$ `f îuW$pL$p¡fÆ S>epf¡ `^pfsp Ðepf¡ b^y„ hpsphfZ
97
îuW$pL$p¡fÆ_¡ `k„v$ Aphsy lsy„. îuedy_pÆ `k„v$ Aphsp A¡V$gy„ S> _l],
`f„sy îuedy_pÆ_p sV$ `f fl¡g S>¡ kdN° hpsphfZ R>¡ s¡ b^„y S> `k„v$
Aphsy„ lsy„. s¡ hpsphfZdp„ îuW$pL$p¡fÆ `p¡sp_p¡ fdZp\® õhcph (`uL$_uL$
dyX$) âNV$ L$fu füp R>¡.
s¡d Ap`Z¡ `Z s¡ hpspfZ_p cpN (`pV®$) b_u Nep - s¡ rQÓdp„
Å¡ Ap`Zp¡ `Z L$p¡B cpN (auNf) R>¡. sp¡ îuW$pL$p¡fÆ ip dpV$¡ `k„v$ _lu
L$f¡? îuW$pL$p¡fÆ Ap`Z_¡ `Z õhuL$pfi¡. L$¡ AÃR>p ! Ap rQÓdp„ s¡_p¡ `Z
A¡L$ cpN R>¡. Qpgp¡ lh¡ dÅ Aphu NB. c|sg `f (g¡ÞX$õL$¡`)
îuedy_pÆ_y„ S>¡ rQÓ R>¡. s¡dp„ Ap`Zp¡ cpN `Z lp¡hp¡ Å¡BA¡.
d|m hps kdÅ¡ c|sg `f îuedy_pÆ_y„ S>¡ rQÓ R>¡.s¡dp„ Ap`Zp¡
cpN `Z L$ep„L$ Ecp¡ fl¡gp¡ lp¡hp¡ Å¡BA¡. S>¡ ê$`d„p Dcp flu iL$pe s¡ ê$`dp„
- Å¡ s¡ c|sg `f_p rQÓdp„ Ap`Zp¡ cpN R>¡. sp¡ bk, hps b_u NB.
""L©$óZ sye® râepd¹''_p rQÓZ ê$`¡ Å¡ Ap`Zp¡ cpN R>¡. sp¡ hps b_u NB.
Ap`Z¡ `Z îuW$pL$p¡fÆ_¡ râe b_u S>iy„. A¡ A¥ðe® îuedy_pÆdp„ R>¡. A¡
hps îudlpâcyÆA¡ bsphu. hps kdS>dp„ Aphu_¡ ? syep® A¡V$g¡ Qp¡\p
(Qsy\®) râep R>¡. A¡V$g¡ L$¡ spdk, fpS>k, kpqÐhL$ A_¡ r_Ny®Z.
Ðepf `R>u A¡ k„v$¡l \hp¡ õhpcprhL$ R>¡. L$¡ cpB ! îuW$pL$p¡fÆ_¡ râe
\B Åiy„. s¡_u Mpsfu (N¡f„V$u) iy„ ? kdÅ¡ Ap`Z¡ îuedy_pô$L$ L$fuA¡-
îuedy_pîe L$fuA¡ s¡dp„ îuL©$óZ_¡ râe \B Åiy„ s¡_u Mpsfu iy„ kdS>hu ? s¡
S>¡ i„L$p d_dp„ DW$su lp¡e, sp¡ s¡ i„L$p_p Mygpkpdp„ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡
kpfy„$, sdpfu b^u i„L$p_y„ kdp^p_ L$fy„ Ry„>. L$pfZL$¡ îuL©$óZdp„ S>¡ L„$B NyZ R>¡.
s¡ b^p S> NyZ îuedy_pÆdp„ R>¡. lh¡ sp¡ X$fhp_u L$p¡B S>ê$f _\u.
lh¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ S>¡ L„$B NyZ îuL©$óZ_p R>¡, s¡ b^p S> NyZ
îuedy_pÆdp„ R>¡.L$B kuX$u R>¡ ? `y[ô$cqL$s_u L$¡ b°ûhpv$_u ? b°ûhpv$_u R>¡.
S>¡ L„$B NyZ L©$óZdp„ R>¡, s¡ b^p S> NyZ îuedy_pÆdp„ R>¡ A_¡ s¡ NyZ
îuedy_pÆdp„ lp¡hp R>sp„ `Z ""L©$`pS>gr^k„rîs'' R>¡ ¿epgdp„ Apìey„ ?
98
""dd d_: kyM„ cphe.''.
OZp b¡hLy$ap¡ A¡hy„ rhQpf¡, Apd sp¡ Npm _ bp¡ghu Å¡BA¡. `f„sy
L$l¡hy„ `X$¡, s¡_y„ L$pfZ iy„ ? sp¡ s¡Ap¡ A¡hy„ rhQpf¡ L$¡ îuNp¡Ly$g_p\Æ S>epf¡
kp¡fdÆ\u Np¡Ly$g `^pep® sp¡ îuedy_p õ_p_ L$ey¯. OZp qv$hkp¡ `R>u `^pep®.
sp¡ Sy>Ap¡, s¡d_u `qfqõ\rs (kuÃeyA¡i_)_u ky„v$fsp (åeyV$u) kdS>ip¡ _¡ !
sp¡ sd_¡ dÅ Aphi¡.
OZp qv$hkp¡ kp¡fdÆdp„ rbfpÆ, Np¡Ly$g `^pep® sp¡, îuedy_p õ_p_
L$ey¯. s¡dp„ A¡hu cph_p kyT¡ L$¡ îuedy_pÆ õhpdu_uÆ R>¡ A_¡
îuNp¡Ly$g_p\Æ õhpdu R>¡. L$p¡Z¡ s_¡ L$üy„ b¡hLy$a ? îuNp¡Ly$g¡iÆ_p S>¡ 108
_pd R>¡. s¡dp„ A¡L$ _pd A¡hy„ Aph¡ ""îuedy_p fk cp¡L$Ó¡ _d:''
îuNp¡Ly$g_p\ÆA¡ edy_p fk_p¡ cp¡N L$ep£, L$pfZL$¡ Ap`Ï„ dNS> S> Mfpb
R>¡ _¡ ! s¡\u Ap`Z¡ A¡hy„ rhQpfuA¡ L$¡ AÃR>p, îuedy_pÆ_p fk_p¡ cp¡N
L$ep£. A¡V$g¡ L$¡hp fk_p¡ cp¡N L$ep¤ ? S>¡d edy_pÆ A¡d_u `°¡rdL$p R>¡. s¡\u
s¡_p fk_p¡ cp¡N îuNp¡Ly$g_p\ÆA¡ L$ep£. A¡hu A¡hu DV$`V$p„N hps rhQpf¡.
edy_p fk_p cp¡L$sp îuNp¡Ly$g_p\Æ _\u. A¡ edy_p fk L$¡hp¡ fk R>¡ ?
îuL©$óZ_¡ râe lp¡hp_p¡ fk.
afu\u Âep_\u kdÅ¡. edy_p fk iy„ R>¡ ? A¡ hps_¡ kdÅ¡. îuL©$óZ_¡
râe lp¡hp_p¡ fk R>¡. sp¡ edy_p fk_p cp¡L$sp A¡V$g¡ iy„ ? L©$óZ_¡ râe lp¡hp_p¡
fk R>¡. s¡_p¡ cp¡N îuedy_pÆdp„ õ_p_ L$fu_¡ L$ep£ . s¡ _preL$p lp¡hp_p¡
îuedy_pÆ_p¡ fk R>¡, s¡ fk_p cp¡L$sp îuNp¡Ly$g¡iÆ R>¡, A¡ Ap`Zp
qv$dpN_u Myfpas R>¡ epf. s¡ îuNp¡Ly$g_p\Æ_p qv$dpN_u Myfpas _\u. s¡
M|b S> dp¡V$p¡ `y[ô$dpN®_p¡ `pep¡ R>¡ L$¡ S>¡_p kpdÕe® `f ApS> ky^u `y[ô$dpN®
Qpg¡ R>¡. Ap`Z¡ Ap`Zp Myfpas_p¡ Apfp¡` s¡d_p `f L$fu_¡ Aphp¡ A\®
L$fuA¡.
OZp gp¡L$p¡ `pk¡\u d¢ kp„cýey„ R>¡, edy_p fk_p cp¡L$sp, L$p¡Z¡ L$üy„ ?
Mf¡Mf, b¡ Tp`V$ dpfhp_u BÃR>p \B Åe. Aphp¡ A\® L$pY$¡
99
îuNp¡Ly$g_p\Æ_u bpbsdp„ ? L$¡ S>¡dZ¡ `y[ô$dpN®_p¡ `pep¡ _p¿ep¡. s¡d_pdp„
Aphy„ DV$`V$p„N kyT¡ ? L$¡ ""edy_p fk cp¡L$Ó¡ _d: '' îuedy_pÆ_p fk_p
cp¡L$sp îuNp¡Ly$g_p\Æ R>¡. L$p¡Z¡ L$üy„ cpB Aphp DV$`V$p„N A\® rhQpfhp_y„?
edy_p fk iy„ R>¡ ? sd¡ kdS>ep¡ R>¡ ? edy_p fk R>¡ îuL©$óZ_¡ râe lp¡hp_p¡.
îuedy_pÆdp„ õ_p_ L$fsu hMs¡ îuNp¡Ly$g_p\ÆA¡ s¡ fk_p¡ cp¡N L$ep£ L$¡,
ApV$gp qv$hk ky^u Ad¡ kp¡fddp„ lsp. lh¡ `pR>p Ad¡ Np¡Ly$gdp„ Apìep.
L©$óZ_¡ râe lp¡hp_p fk_p¡ Ad¡ cp¡N L$ep£.
fk A¡V$g¡ gpNZu (k¡ÞV$ud¡ÞV$). s¡ gpNZu_p¡ lh¡ Ad¡ `pR>p
Apõhpv$ (f¡guk) gB füp R>uA¡. L$¡ s¡ L©$óZ_¡ Ad¡ lh¡ râe b_uA¡. _
ÅZ¡ îuW$pL$p¡fÆA¡ ip dpV$¡ Ad_¡ ApV$gp„ qv$hkp¡ kp¡fdÆdp„ fp¿ep ?
rhâep¡N_y„ v$p_ L$fhp dpV$¡ A_¡ lh¡ afu `pR>p¡ L$¡hp¡ M|b kfk âk„N
(Ap¡L$¡T_) Aphu Nep¡ R>¡ L$¡ îuW$pL$p¡fÆA¡ afu\u Ad_¡ Np¡Ly$gdp„ Aphhp
v$u^p A_¡ îuedy_pÆdp„ õ_p_ L$fhp v$u^„y. ly„ îuW$pL$p¡fÆ_¡ râe Ry„>, s¡_y„
âdpZ (kV$}raL$¡V$) d_¡ dmu Ney„ L$¡, îuW$pL$p¡fÆA¡ d_¡ Np¡Ly$gdp„ `pR>p¡
Aphhp v$u^p¡.
s¡ îuedy_pÆ_p fk_p¡ cp¡N îuNp¡Ly$g¡i¡ L$ep£. A¡hp¡ DV$`V$p„N fk_p¡
cp¡N _\u L$ep¡®. `Z b^„y DgVy$ _ rhQpf¡ sp¡ `y[ô$dpN}e ip_p ? A¡hp¡ gaX$p¡
R>¡. A¡hu DV$`V$p„N hps _ ÅZ¡ ip dpV$¡ rhQpf¡ ? Mbf _\u `X$su. `f„sy
L$epf¡L$ _¡ L$epf¡L$ sp¡ Ap`Z¡ A¡ b^u hps_p¡ qv$g Mp¡gu_¡ Mygpkp¡ L$fhp¡ `X$i¡.
L$pfZL$¡ A¡hy„ rhQpfhphpmp b^p Ap`Zp S> R>¡. L$p¡B buÅ _\u. Ap b^p
bp`p-bp`u-`.c.-`y{jp¡Ñd - Ap b^pA¡ S> Ap b^p¡ gaX$p¡ a¡gpìep¡ R>¡.
A¡ âpQu_ bpgL$p¡A¡, âpQu_ cNhv$uep¡_u âpQu_ hpZudp„ Ap
gaX$p _lp¡sp. A¡ gaX$p Ap`Z¡ `¡v$p L$ep® R>¡. s¡_p¡ D`pe-BgpS> `Z
Ap`Z¡ S> L$fhp¡ `X$i¡. L$epf¡ L$fhp¡? A¡ Ap`Zu BÃR>p_u hps R>¡. `f„sy
L$epf¡L$ sp¡ L$fhp¡ S> `X$i¡. Ap b^u L$¡Þkf_u Np„W$p¡_¡ L$p`u-L$p`u_¡ Ap`Z¡
NV$fdp„ a¢L$hu `X$i¡. A¡Z¡ `y[ô$dpN®_p¡ bNpX$ L$ep£ R>¡. A¡hu L$¡Þkf_u Np„W$
100
Ap`Zp `y[ô$dpN}e ifufdp„ _ Å¡BA¡. A¡ hps Âep_\u kdÅ¡ s¡\u
îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡,
(cNhs¹-kdp_NyZ^d®hÒh¡_ cNhÐkçbÞ^-kç`pv$L$Ðh-
~`¥íhe®hZ®_d¹)-cNhp_ kdp_NyZ^d®hpmp lp¡hp\u îuedy_pÆ kp\¡
Æh_p¡ kçbÞ^ b„^psp cNhp_ kp\¡ b„^pB Åe R>¡.
A_ÞsNyZc|rjs¡ rihrhfqÊQv$¡hõsys¡
O_pO_-r_c¡ kv$p ^°yh`fpifpcuô$v$¡ pp
rhiyÙ-d\yfp-sV$¡ kL$g-Np¡`-Np¡`u-h©s¡
L©$`pS>gr^k„rîs¡ dd d_: kyM„ cphe pp 4 pp
A¡L$ hps Âep_\u Sy>Ap¡, îuW$pL$p¡fÆA¡ ^°yh `fpif_¡ s¡_p Arcô$_y„
v$p_ L$ey¯. îuW$pL$p¡fÆ\u Ty„V$hu_¡ L$¡ `X$phu_¡ hfv$p_ L$p¡Z¡ Apàey„ ?
îuedy_pÆA¡ Apàey„ L$¡ îuW$pL$p¡fÆA¡ Apàey ? `f„sy îudlpâcyÆ iy„ hps
L$lu füp R>¡ ? A¡ hps Âep_\u kdÅ¡ cpB ! îuW$pL$p¡fÆA¡ A¡V$gp dpV$¡
Apàey„ L$¡ s¡dZ¡ îuedy_pÆ_p qL$_pfp `f s`õep L$fu. ^°yh `fpif_¡ Arcô$
Ap`hphpmp sp¡ îuedy_pÆ R>¡. s¡_p¡ v„$X$ îuedy_pÆ_¡ \p¡X$p¡ A`pe ?
^°yh `fpif_¡ S>¡ L$p„B Arcô$ R>¡, s¡ îuW$pL$p¡fÆA¡ Apàey.
îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡, L$¡ _l] îuW$pL$p¡fÆA¡ Appàey„ _\u. sdpfp sV$
`f lsp. s¡\u sdpfu cgpdZ `f îuW$pL$p¡fÆA¡ s¡Ap¡_¡ Arcô$ Apàey„.
""^°yh`fpifpcuô$v$¡'' A¡ sp¡ Ap`Zu dep®v$p (guduV$¡i_)_p L$pfZ¡ Ap`Z¡
V$uL$pdp„ _\u S>B iL$sp. bpL$u V$uL$p Å¡BA¡ sp¡ A\®_y„ iy„ kp¦v$e® _uMfu_¡ kpd¡
Aph¡ R>¡.
`f„sy k„n¡`dp„ A¡L$ hps kdÆiy„, L$¡ A_„sNyZ\u îuedy_pÆ c|rjs
R>¡. rih-rhfqÊQ v$¡hspAp¡\u îuedy_pÆ õsys R>¡. S>¡hu fus¡ îuL©$óZ õsys
R>¡. ""O_pO_ r_c¡'' S>¡d îuW$pL$p¡fÆ íepd R>¡, A¡d îuedy_pÆ `Z íepd
R>¡. S>¡ îuW$pL$p¡fÆA¡ ^°yh-`fpif_¡ Arcô$_y„ v$p_ L$ey¯ R>¡. sp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ sp¡ s¡

101
îuedy_pÆA¡ v$p_ L$ey¯ R>¡.
""rhiyÙ-d\yfp-sV$¡ kL$g-Np¡`-Np¡`u h©s¡'' kL$g Np¡`-
Np¡`uAp¡\u S>¡d îuW$pL$p¡fÆ O¡fpe¡gp R>¡. s¡d îuedy_pÆ> O¡fpe¡gp R>¡.
rhiyÙ d\yfp S>¡_p sV$ `f qõ\s R>¡. ""L©$`pS>gr^k„rîs¡'' L©$`p_p¡ kpNf
îuedy_pÆdp„ gl¡fpB füp¡ R>¡. s¡ L©$`p_p kpNf S>¡ îuW$pL$p¡fÆ R>¡. s¡dp„
îuedy_pÆ k„rîs R>¡.
Sy>Ap¡ ! S>¡ Tygp¡ d¢ bspìep¡ lsp¡ _¡ ! L$¡ A¡L$ bpSy> b°ûhpv$_p õsf
(g¡hg) `f îuL©$óZ A_¡ îuedy_pÆ_¡ A¡L$ bsphhp A_¡ buÆ bpSy> `y[ô$
cqL$s_u qv$ipdp„ îuedy_pÆ_¡ îuL©$óZ_p cL$s bsphhp. A¡hp¡ Ap Tygp¡
r_f„sf Ap ïgp¡L$dp„ Tyëep¡ R>¡. s¡ V$uL$pdp„ Åiy„ sp¡ ¿epgdp„ Aphi¡. S>¡_p dpV$¡
AÐepf¡ Ap`Zu `pk¡ kde _\u.
`f„sy k„n¡`dp„ bk, A¡L$ Ap iåv$ `f Âep_ Ap`ip¡ _¡ ! sp¡ kdS>dp„
Aphu S>i¡ L$¡ ""L©$`pS>gq^k„rîs¡'' dsgb ? L©$`p_p¡ kpNf S>¡hu fus¡
îuW$pL$p¡fÆdp„ gl¡fpB füp¡ R>¡. sp¡ îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ A¡hy„ _lu»
kdÅ¡ L$¡ îuW$pL$p¡fÆdp„ S> glfpB füp¡ R>¡. îuedy_pÆdp„ `Z gl¡fpB füp¡
R>¡ A_¡ A¡hp¡ L©$`p_p¡ kpNf îuW$pL$p¡fÆ_p¡, S>¡d îuedy_pÆdp„ gl¡fpB füp¡
R>¡, A¡hu hps _\u. L©$`p_p kpNf S>¡ îuW$pL$p¡fÆ s¡_p¡ Apîe L$fu_¡
îuedy_pÆ rbfpS>¡ R>¡. A¡hp îuedy_pÆ dpfp d__¡ kyM `lp¢QpX$¡ R>¡.
sp¡ Sy>Ap¡, s¡ b°ûhpv$ A_¡ `y[ô$cqL$s_p¡ S>¡ Tygp¡ R>¡. s¡ L$¡hu fus¡
Tygpìep¡ R>¡ ? îuedy_pÆ_u õsyrsdp„, M|b kfk\u îudlpâcyÆA¡ r_f„sf
âcy\u s¡d_y„ spv$pÐçe bspìey„ A_¡ spv$pÐçe bspìep `R>u `°cydp„ s¡_u cqL$s
bsphhu âcy `f Apîus îuedy_pÆ_¡ bsphhp-A¡ S>¡ Tygp¡ R>¡. s¡ S>
`y[ô$cqL$s_p âpZ R>¡. s¡ âpZ_¡ L$¡V$gu kfk fus¡-L$¡V$gu _pSy>L$sp\u L$¡V$gu
L$p¡dmsp\u îudlpâcyÆA¡ Ap ïgp¡L$dp„ âõsys L$ep® R>¡.
îuedy_pô$L$_p¡ Qp¡\p¡ ïgp¡L$ R>¡. sp¡ s¡ dÂe`psu ïgp¡L$ R>¡. sp¡ bk,
kpf ê$` rhQpf (L$p¡f ApBqX$ep) S>¡ îuedy_póV$L$_p¡ R>¡ _¡ ! s¡ Ap ïgp¡L$dp„
102
Aphu Nep¡. kpfp„i (k¡ÞV²$g ApBqX$ep) îuedy_pô$L$_p¡ L$luA¡ sp¡ s¡ Ap R>¡ L$¡
îuedy_pÆ_p bÞ_¡ õhê$` R>¡. A¡L$ L©$óZpÐdL$ õhê$` A_¡ buSy> L©$óZcL$s
lp¡hp_y„ õhê$`. bk Ap S> `y[ô$cqL$s_p¡ dy¿e rhQpf (k¡ÞV²$g ApBqX$ep)
R>¡. b°ûhpv$_p Ap^pf `f L©$óZpÐdL$ R>¡ A_¡ `y[ô$cqL$s_p L$pfZ¡ L©$óZ cL$s
R>¡. Ap S>¡ bÞ_¡ õhê$` îuedy_pÆ_p R>¡ s¡ Ap ïgp¡L$dp„ A¡L$v$d L$¡V$gu
L$p¡dmsp\u - _pSy>L$sp\u-L$¡V$gu M|b kfk fus¡ îudlpâcyÆA¡ bspìey„
R>¡.
(cNhqÐâe-L$rg-r_hpfL$Ðh-~`¥íhe®hZ®_d¹)- cNhs¹
râe - S>¡ cNhp__p râe R>¡. s¡_pdp„ îuedy_pÆ L$rg_y„ r_hpfZ L$f¡ R>¡.
L$pfZL$¡ cNhp_ L$v$pQ ¾$p¡r^s \B Åe, sp¡ Ap L$rg L$gl L$fsp¡ fl¡s sp¡ ?
îuedy_pÆ_p¡ Ap`Z¡ Apîe gBA¡ sp¡ cNhp__p râe sp¡ Ap`Z¡ ""L©$óZ
sye® râepd¹'' ïgp¡L$\u \B Nep. `f„sy Ap`Zu A„v$f_p¡ S>¡ Ap`ku L$rg R>¡. -
L$gl R>¡, s¡ v$p¡jp¡ r_h©Ñ _\u \ep. `f„sy îuedy_pÆ A¡ v$p¡jp¡_y„ `Z r_hpfZ
L$fhp_y„ `y[ô$cqL$sdpN®dp„ A¥ðe® fpM¡ R>¡. Ap âL$pf_y„ A¥ðe® îuedy_pÆ_y„
R>¡. cNhv$¹ râe S>¡ `y[ô$cL$s R>¡, s¡_p L$rg_y„ r_hpfL$ ê$` A¥ðe® R>¡.
eep QfZ`ÚÅ dyfqf`p¡: râeçcphyL$p
kdpNd_sp¡X$chs¹ kL$g-rkqÙv$$p k¡hspd¹ pp
sep kv$isprdeps¹ L$dgÅk`Ð_uh ev$¹
lqfrâeL$rgÞv$ep d_rk d¡ kv$p õ\uespd¹ pp 5 pp
cNhp__¡ S>¡ râe R>¡. s¡_pdp„ S>¡ L$rg A\p®s¹ L$rgê$` S>¡ v$p¡j R>¡, s¡
v$p¡jp¡_y„ r_hpfZ L$fhphpmy„ A¥ðe®. A¥ðe® A¡V$g¡ kpdÕe® (Ap¡\p¡fuV$u)
îuedy_pÆdp„ R>¡. s¡ hps Âep_\u kdÅ¡. s¡_¡ L$¡hu fus¡ bsphu füp R>¡ ?
""eep QfZ`ÚÅ dyfqf`p¡: râeçcphyL$p, kdpNd_sp¡X$chs¹ kL$g
rkqÙv$p k¡hspd¹'' Ap N„NpÆ S>¡ âcy_p QfZdp„\u âNV$ep. s¡ QfZdp„\u
âNV$ \hphpmp S>¡ N„NpÆ R>¡. s¡ N„NpÆ_y„ k¡h_ L$fhphpmp_¡ S>¡d

103
îudlpâcyÆ ApNm D`f sd_¡ Ap hps_p¡ Mygpkp¡ h^pf¡ rhi¡jsp\u L$fi¡.
N„Npsu\® D`f L$p¡Z qõ\s \B Åe ?
""rkÙpÞsdyL¹$sphgu''dp„ L$l¡ R>¡ L$¡ ""dep®v$põ\õsy N“pep„
îucpNhs sÐ`f:'' sp¡ N„Np_p„ sV$ D`f qõ\s \B_¡ A_¡ cpNhs sÐ`f
lp¡e sp¡ sdpfp s¡ bÞ_¡ L$pe® (a„L$i_) dplpÐçe op__y„ A_¡ õ_¡l_y„-S>¡ bÞ_¡
gaX$pdp„ S>B füp R>¡. s¡ bÞ_¡ ky^fu S>i¡, N„NpÆ sdpfpdp„ dplpÐçeop__y„
Apv$p_ L$fi¡ A_¡ cpNhs sd_¡ õ_¡l_y„ v$p_ L$fi¡. sp¡ Ap S>¡ N„NpÆ_y„
dplpÐçe k¡hp_p r_ê$`L$ ""rkÙpÞsdyL¹$sphgu''dp„ îudlpâcyÆA¡
bspìey„. s¡ N„NpÆ_¡ `l¡g¡\u S> Alu»ep îudlpâcyÆA¡ bspìep„ L$¡ s¡
N„NpÆ Ap`Z_¡ ip dpV$¡ râe R>¡ ?
`f„sy A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ s¡ N„NpsV$_y„ k¡h_ L$fhphpmp_¡
`y[óV$dpN}e kL$g rkqÙ dm¡ R>¡. kL$g rkqÙ ip dpV$¡ dm¡ R>¡ ? sp¡
îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ A¡V$gp dpV$¡ dm¡ R>¡ L$¡ N„NpÆdp„ îuedy_pÆ dmu
Nep. N„NpÆdp„ îuedy_pÆ dmu Nep. `f„sy ly„ Ap_¡ _v$u_p õsf `f
bsphhp BÃR>sp¡ _\u. s¡_p Apr^v$¥rhL$ `pkp\u Ap hps_¡ rhQpfp¡ sp¡
kdS>dp„ Aphi¡, L$¡ îuedy_pÆ S>¡ kpnps¹ õhpdu_uÆ ê$` R>¡ s¡ cNhp__p
QfZpd©sdp„ dmu Nep. Ap s¡d_y„ L$¡V$gy„ dp¡Vy$ `y[ô$cqL$s_y„ ê$` R>¡.
Al] Âep_\u Å¡ip¡ sp¡ ¿epgdp„ Aphi¡ L$¡ s¡ Tygp¡ R>¡, s¡ Tygp¡ L$¡hp¡
Tygu füp R>¡ ? îuedy_pÆ N„NpÆdp„ dmu Nep, sp¡ L$¡d dmu Nep ? L$pfZL$¡
îuedy_pÆ s¡ cqL$s_p¡ Apv$i® R>¡. sp¡ ""eep QfZ`ÚÅ dyfqf`p¡:
râeçcphyL$p'' s¡ ""QfZ `ÚÅ'' N„Np dyfqf`y_¡ ""râeçcphyL$p'' \B Nep.
""QfZ`ÚÅ'' L$epf¡e ""râeçcphyL$p'' _ \B iL$¡. `f„sy ""kdpNd_sp¡
Achs¹ kL$g rkqÙv$p k¡hspd¹'' A_¡ N„NpÆ b^u rkqÙ_¡ Ap`hphpmp
`Z \B Åe.
s¡ îuedy_pÆ_¡ L$lu füp R>¡ L$¡ kdp_ L$p¡Z lp¡B iL$¡ ? sp¡ L$l¡ L$¡
gÿduÆ kdp_ lp¡B iL$¡ R>¡. sp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ W$uL$ R>¡. gÿduÆ sp¡ s¡d_p ip¥L$e
104
(k`Ð_u) S>¡hp R>¡. d|mdp„ sp¡ ip¥L$e b_hp_u `Z l¡rkes _\u. ip¥L$e S>¡hp
(\p¡X$pL$ Aë`) R>¡. L$pfZL$¡ Ap sp¡ râe R>¡ A_¡ s¡ sp¡ `Ð_u R>¡. sp¡ `Ð_u sp¡
A¡L$ S> R>¡. `Ð_udp„ râesp_p¡ âñ _\u. s¡ sp¡ A¡L$ âL$pf_y„ afÆeps`Ï„
(L$ç`gk_) R>¡ A_¡ îuedy_pÆ sp¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡ râe R>¡. Ap hps_¡ k|rQs
(kS>¡õV$) L$fu_¡ râe lp¡hp_p L$pfZ¡ ip¥L$e S>¡hp R>¡. bpL$u sp¡ bÞ_¡_p k„b„^
(fug¡$i_) Sy>v$p-Sy>v$p R>¡. Ap L$p¡B rhhplusp _\u. Ap sp¡ râep R>¡ A_¡ s¡
sp¡ rhhprlsp R>¡. s¡_p\u sp¡ îuW$pL$p¡fÆ L$epf¡e Sy>v$p \B S> _\u iL$sp.
""lqfr`°e L$rgÞv$ep'' S>¡ lqf_¡ râe R>¡. s¡ lqfrâe L$p¡Z R>¡ ? S>¡
""L©$óZ sye® râepd¹'' dp„ ""lqfrâe'' \hp_u âq¾$ep (âp¡k¡k) bsphu. s¡ fus¡
S>¡ lqfrâe R>¡. s¡_p L$rg_y„ M„X$_ L$fhphpmp-r_hs®_ L$fhphpmp îuedy_pÆ
R>¡. ""d_rk d¡ kv$p õ\uespd¹'' dpfp d_dp„ qõ\s \ph.
Sy>Ap¡ ! Ap hps Âep_\u kdÅ¡. L$ep ê$`\u îuedy_pÆ d_dp„ kv$p
qõ\s \pe ? L$¡ kpnps¹ L©$óZ õhê$` lp¡hp R>sp„ `Z îuL©$óZ_u k¡hpdp„
`fpeZ S>¡ cL$s R>¡. s¡_¡ îuL©$óZ_¡ râe b_phhphpmp A_¡ s¡_pdp„ L$p¡B v$p¡j
_ fl¡hp v$¡hphpmp-A¡V$gp„ ÅN©s (A¡gV®$) A_¡ A¡V$gp kQ¡s (A¡V$¡ÞV$uh).
S>¡ NBL$pg¡ d¢ bspìey„ _¡ ! ""Al„ lf¡: sh `pv$¥L$ d|g v$pkp_yv$pkp¡'' ApV$gy„
v$¥Þe fpMhphpmp-`p¡sp_¡ `|Åhp dpV$¡ _lu». `f„sy îuL©$óZ_u k¡hp L$fhphpmp
S>¡ k¡hL$ R>¡. s¡_u k¡hp L$fhphpmp îuedy_pÆ \B Nep. sp¡ s¡_p L$rg_p b^p
v$p¡jp¡_y„ r_hs®_ L$fhphpmp îuedy_pÆ R>¡. Ap S> îuedy_pÆ_y„ dplpÐçe R>¡.
Ap îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ ""d_rk d¡ kv$p õ\uespd¹'' Ap ly„
L$epf¡e `Z c|ghp BÃR>sp¡ _\u. L$¡ ly„ îuL©$óZ_u k¡hp L$fphhp dpV$¡ Apìep¡
Ry„>. îuL©$óZ_u S>¡d k¡rhs \hp dpV$¡ c|sg `f _\u Apìep¡. sp¡ S>¡V$gp
îuL©$óZ_u k¡hp L$fhphpmp Ar^L$ li¡. s¡dp„ dpfy„$ kpQy„ õhê$` R>¡. s¡
îuedy_pÆ_y„ kpQy„ õhê$` dpfp ùv$edp„ qõ\f \hy„ Å¡BA¡. Aphp S>¡
L©$óZk¡hp L$fhphpmp S>¡V$gp h^pf¡ \B Åe A¡V$gy„ kpfy„$. A¡hy„ _\u L$¡
îuL©$óZ_u S>¡d dpfu k¡hp L$fhphpmp S>¡V$gp„ h^pf¡ \B Åe A¡V$gy kpfy„$. A¡
105
ê$` ""d_rk d¡ kv$p õ\uespd¹'' _y„ _\u.
hps Âep_\u kdÅ¡. ApS>_u cpjpdp„ Ap`Z¡ L$l¡hy„ lp¡e sp¡
Apv$i®_p ê$`dp„ îuedy_pÆ dpfp d_dp„ l„d¡ip rbfpS>dp_ fl¡. Ap
`y[ô$cqL$s_p¡ Apv$i® R>¡ L$¡ S>¡ kpnps¹ L©$óZê$` lp¡hp R>sp„ `Z îuL©$óZ_p
k¡hL$_u k¡hpdp„ ApV$gp sÐ`f R>¡, L$¡ s¡_p v$p¡j_y„ r_hpfZ L$fhpdp„ r_f„sf
kÞ_^ R>¡. s¡ L$¡hu fus¡ ? îuL©$óZ_p¡ k¡hL$ L©$óZ_¡ râe b_¡ s¡ dpV$¡ r_f„sf
kpq_Âedp„ fl¡ R>¡ A¡ hps bsphu.
(cNhqÐâeÐh-kç`pv$L$Ðh-~`¥íhe®hZ®_d¹)- `y[ô$Æhp¡_¡
îuedy_pÆ `y[ô$ âcy_p râe b_ph¡ R>¡.
_dp¡X$õsy edy_¡ kv$p sh QqfÓd¹ AÐev$¹cys„
_ Åsy ed-eps_p chrs s¡ `e: `p_s: pp
edp¡X$r` crN_ukysp_¹ L$\dy lqÞs vy$ô$p_r`
râep¡ chrs k¡h_ps¹ sh lf¡f¹ e®\p Np¡r`L$p: pp 6 pp
l¡ îuedy_pÆ Ap`_y„ QqfÓ A¡V$gy„ Av$¹cys R>¡ L$¡ Ap`_¡ _dõL$pf.
L$pfZL$¡ ""s¡ `e: `p_s: edeps_p _ Åsy chrs'' Ap`_p `e`p_\u
L$epf¡e edeps_p \B iL$¡ _lu». A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ ed eps_p _ \pe. sp¡ sp¡
dyqL$s \B Åe. sp¡ dyL$s \B S>hy„ S> Å¡ dp\p_p¡ vy$:Mphp¡ (l¡X$¡L$) lp¡e sp¡,
op_dpN® S>fp`Z Ap¡R>p¡ _\u. ep¡NdpN® `Z r_ç_ _\u. L$d®dpN® `Z
r_ç_ _\u. L$d®dpN®_y„ `Z Ap`Z¡ r_óL$pd A_ykfZ L$fuA¡ sp¡ Æh dyL$s
\B iL$¡ R>¡. `f„sy âñ A¡ _\u. Ap`Zp¡ âñ (âp¡åg¡d) A¡ R>¡ L$¡ ""d¡fp¡ d_
dp¡l_kp¡ gpNs l¥ bpf-bpf, dp¡l_L$p¡ dp¡k¡ d_ gpNu l¡ ? rbQpfp¡ sp¡''
sp¡ s¡ Ap`Zp¡ âp\rdL$ âñ R>¡.
s¡ âñ_y„ r_fpL$fZ L$fhp L$lu füp R>¡. L$¡ ""râep¡ chrs k¡h_ps¹ sh
lf¡f¹'' Ap`_u k¡hp L$fhp\u Æh lqf_¡ râe \B Åe R>¡, lqf s¡_¡ Qplhp
gpNu Åe R>¡. s¡ lqf_¡ Qpl¡ s¡ A¡L$ `Nr\ey„ R>¡ A_¡ lqf s¡_¡ Qplhp gpNu

106
Åe. s¡ A¡L$ buSy>» `Nr\ey„ R>¡. s¡ Ap`_u k¡hp L$fhp\u. lh¡ Ap_p¡ v„$X$
Ap`Z¡ L$p¡_¡ v$BA¡ ? L©$óZ_¡, Ap\u rkÙ \B Ney„ L$¡ L©$óZ k¡hp _ L$fhu.
îuedy_pÆ_u k¡hp L$fhu. `f„sy Å¡ Aphp¡ Ü¥s rhQpfip¡ _¡ ! sp¡ lqf_¡ râe
_l] \ph. L$pfZL$¡ lqf `Z k„v$¡ldp„ `X$u Åi¡ L$¡ sy fphZ_u S>¡d d_¡ Qplu
füp¡ R>¡ ? L$¡ îuedy_pÆ_¡ Qplu füp¡ R>¡ ? L$ep„L$ ""edy_pfk cp¡L$s©Ðh'' sp¡
_\u \B Nep¡ _¡ ?
sp¡ cpB ! kpQu hps kdÅ¡. edy_p fk cp¡N L$fhp¡ R>¡. sp¡ edy_p
fk_y„ õhê$` kdS>hy„ `X$i¡ L$¡ iy„ R>¡ ? s¡ edy_p fk_p¡ cp¡L$sp _\u. s¡ edy_pfk
S>¡ R>¡, s¡ sp¡ îuL©$óZ_¡ râe \hy„ s¡ S> R>¡. sp¡ edy_pfk R>¡ s¡ fk_p¡ cp¡N
L$fhphpmp¡ lp¡hp¡ Å¡BA¡. edy_p_p õÓuÐh_p fk_p¡ cp¡N L$fhphpmp¡ lp¡hp¡
Å¡BA¡ _lu».
sp¡ hps Âep_\u kdÅ¡ ""râep¡ chrs k¡h_ps¹ sh lf¡f¹ e®\p
Np¡q`L$p:'' Np¡`uL$pAp¡_p¡ S>¡ L©$óZ_p ârs fdZ_p¡ cph lsp¡, A¡hp
fdZcph hpmp v$f¡L$ `y[ô$Æh cNhp__¡ râe \B iL$¡ R>¡. L$epf¡ ? L$¡ S>epf¡
îuedy_pÆ_p õhê$`_¡ Ap`Z¡ kdS>iy„ L$¡ b°ûhpv$_p A_ykpf Al] âÐe¡L$
`y[ô$Æh `y{$jp¡ÑdpÐdL$ R>¡. R>sp„ `Z âÐe¡L$ Æh¡ `y{$jp¡Ñd_u cqL$s S>
L$fhp_u R>¡. `p¡sp_u cqL$s L$fphhp_u _\u. _ sp¡ `.c. \B_¡, L$¡ _ sp¡
Np¡.bp. \B_¡, _ sp¡ bp`p \B_¡, L$¡ bp`u \B_¡ Ap hps Âep_\u kdÅ¡.
(s_y_hÐh-kç`pv$L$Ðh-~$`¥íhe®hZ®_d¹)-A¡ râe b_ph¡
A¡V$gy„ S> _lu». `f„sy Ap`Ï„ ApMy ifuf Ap fus¡-S>¡d L$p¡B gpekÞk_¡
afu\u _hy„ b_phuA¡ (fuÞeyAg)_¡! fuÞeyAg_p¡ A\® kdÅ¡. S>¡ Qpgu füp¡
R>¡, s¡ Sy>_p¡ \B Nep¡. s¡_¡ afu\u _hp¡ b_phu v$¡hp¡. Qpgu Aphsu QuS>_¡
afu\u _hu b_phu v$¡hu.
Aphu fus¡ _ ÅZ¡ lÅfp¡ `qfhÐkf\u Qpëey„ Aphsy„ S>¡ Ap`Ï„
ifuf R>¡. s¡ L$v$pQ A_¡L$rh^ hpk_pAp¡\u A¡V$gy„ vy$rjs R>¡, L$¡ s¡ L©$óZ
k¡hp`ep¡Nu lp¡B iL$¡ L$¡ _lu» lp¡B iL$¡ ? s¡ rhQpfZue rhje R>¡. `f„sy Å¡
107
îuedy_pÆ_y„ klQe® Ap`Z_¡ dm¡. îuedy_pÆ_p¡ k„N Ap`Z_¡ dm¡ sp¡,
îuL©$óZ_u k¡hp L$fhp ep¡Áe Ap`Ï„ ifuf _hu_ (fuÞey) \B Åe. S>¡d
gpekÞk _hy„ (fuÞeyX$) \B Åe.
Apd sp¡ sd¡ b^p ìep`pfu (buT_¡id¡_) R>p¡. s¡\u b^p_¡ Mbf R>¡
L$¡ Ap`Ï„ gpekÞk _hy„ (fuÞey) \B Åe sp¡ L$¡hp¡ Ap_„v$ \pe ? Ap_„v$ A¡hp¡
\pe L$¡, ""Ap_„v$ cep¡ S>e L$Þl¥ep gpgL$u'' \B Åe. ""lp\u v$uep¡-Op¡X$p
v$uep¡ Ap¥f v$uep¡ `pgMu'' \B Åe L$¡ _lu» ? gpekÞk _hy„ (fuÞey) _ \pe
sp¡ b^p gaX$p fv$ (L$¡Þkg), Qpgsu a¡L$V$fu b„^ \B Åe. Mp¡V$u hps L$ly„ Ry„> ?
gpekÞk_y„ _hy„ (fuÞey) \hy„ A¡ ìep`pfdp„ S>¡V$gu dp¡V$u D`gå^u R>¡. A¡hy„
Ap`Zp ifuf_y„ L©$óZ k¡hp\®, _hu_ (fuÞeyAg) \B S>hy„ A¡ dp¡V$u
D`gå^u R>¡ A_¡ s¡ _hu_ (fuÞeyAg) L$fhphpmu kÑp (Ap¡\p¡fuV$u) L$p¡Z
R>¡ ? îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡,
ddpõsy sh kqÞ_^p¥ s_y-_hÐhd¹ A¡sphsp
_ vy$g®csdp frsf¹ dyfqf`p¥ dyLy$Þv$râe¡ pp
Asp¡X$õsy sh gpg_p kyf-^y_u `f„ k“dps¹
sh¥h cyrh L$urs®sp _sy L$v$pr` `y[ô$qõ\s¥: pp 7 pp
Ap`_p kpr_Âedp„ dpfy„ s_y_hÐh \pe R>¡. dpfy„$ klõÓ `qfhÐkf\u
Qpgsy„ Aphsy„ hpk_p S>S®>qfs s_y (ifuf) L©$óZ k¡hp dpV$¡ rbgLy$g _pgpeL$
cg¡ lp¡e. `f„sy Ap`_pdp„ A¡ kpdÕe® R>¡. L$pfZL$¡ ""õayfv$dÞv$ f¡ÏÐL$V$pd¹''
R>¡ _¡ ! sp¡ ""õayfv$dÞv$ f¡ÏÐL$V$pd¹'' _¡ L$pfZ¡ Ap`_pdp„ A¡ kpdÕe® R>¡ L$¡
Ap` dpfp ifuf_¡ s¡_p S>¡hy„ _hu_ (fuÞey) L$fu iL$p¡, s_y_hÐh s¡dp„ L$fu iL$p¡
R>p¡. L$¡ S>¡ s_y_hÐh_p L$pfZ¡ ""dyfqf`p¥ frs vy$g®csdp _ chrs'' L$p¡BL$_¡
dpV$¡ dyfqf`p¥ frs vy$g®c li¡. Å¡ Ap` dpfp ifuf_¡ k¡hpgpeL$ _hu_ L$fu
vep¡-k¡hp L$fhp gpeL$ s¡ ifuf\u d_¡ dyfqf`y_u cqL$s vy$g®csd _lu» fl¡.
cNhp_dp„ õ_¡l L$fhp¡ bly S> vy$g®c R>¡, _\u \sp¡.

108
Ap`Z¡ Sy>Ap¡, L$fiy _¡! sp¡ `Z cNhp__¡ bv$g¡ Ap`Z¡
cNhp__p d_p¡f\udp„ õ_¡l L$fhp gpNuA¡. ldZp NBL$pg¡ L$¡ `fd qv$hk¡ ly„
bsphu füp¡ lsp¡, L$¡ L$epf¡L$ d„qv$fdp„ S>B_¡ v$i®_ L$fp¡. Nfdudp„ îuW$pL$p¡fÆ_¡
`„Mp¡ bpgL$p¡ L$¡hu fus¡ L$f¡ ? Aphu fus¡ L$¡ Âep_ sp¡ sdpfy„ v$i®_p\u® sfa R>¡. sp¡
`„Mp¡ L$p¡_¡ L$fu füp R>p¡ ? v$i®_p\} Aphu Åe sp¡ dyfqf`y_¡ bv$g¡ v$i®_p\} frs
\B Åe. Af¡! `„Mp¡ L$f¡ R>¡ sp¡ îuW$pL$p¡fÆ_p v$i®_ L$f¡ ? L$¡ L$p¡Z Apìey s¡_p
v$i®_ L$f¡ ? sp¡ v$i®_ Myghp\u S> Ap b^p gaX$p DÐ`Þ_ \sp„ fl¡. A¡L$ hps
Âep_\u kdÅ¡. dyfqf`y frs cNhv$¹ k¡hp L$f¡ sp¡ `Z vy$g®c R>¡-cNhv$¹ k¡hp
L$fhpdp„ vy$g®c R>¡.
Ap`Z¡ `„Mp_u k¡hp `lp¢Qu füp R>uA¡. h¥óZh rbQpfp¡ sX$`sp¡
fl¡. h¥óZh îuW$pL$p¡fÆ_p v$i®_ L$fhp Aph¡ A_¡ bpgL$ ""Al„ lf¡: sh
`pv$¥L$d|g v$pkp_yv$pkp¡ crhspqõd c|e:'' cNhp__p v$i®_ L$fhp_¡ bv$g¡,
cNhp__p v$i®_ L$fhp Aphhphpmp_p cph`|h®L$ v$i®_ L$f¡. `R>u L$p¡Z
Apìep¡ ?`¡gpcpB Apìep L$¡ _lu» ? Af¡ cpB ! Ap L$¡hp¡ gaX$p¡ \B Nep¡ ?
ApV$gp¡ v$pkp_yv$pk ip dpV$¡ \B Nep¡ ? cNhp__p kprÞ_Âedp„ Ecp lsp.
Aphu v$pkp_yv$pksp ip dpV$¡ âNV$ \B ? `„Mp¡ L$f¡ R>¡ sp¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡ Sy>A¡ L$¡
v$pkp_yv$pk_p h¥óZh_¡ Sy>A¡ ? dyLy$Þv$frs vy$g®c R>¡-OZu S> vy$g®c R>¡.
hps_¡ Âep_\u kdÅ¡, L$epf¡e `Z L$p¡B`Z d„qv$fdp„ v$i®_ L$fu
Aphp¡. v$i®_ L$fsu hMs¡, v$i®_ L$fhphpmp_p v$i®_ L$fsp„, dlpfpS>_p v$i®_
\i¡. Ap sp¡ fp¡L$X$u hps R>¡. L$p¡B D^pf_u hps _\u. `¥kp fp¡L$X$p L$fhp (L$¡i
`¡d¡ÞV$)_u hps R>¡. A¡dp„ Q¡L$ `Z _\u. sp¡ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Aphu
dyLy$Þv$ frs L$¡V$gu vy$g®c R>¡ ? L$¡ S>¡_p dpV$¡ sd¡ v$p¡X$pv$p¡X$u L$fu füp R>p¡.
s¡_¡ d¡mhhphpmp¡ s¡_¡ d¡mhu iL$ep¡ _\u, Mp¡B füp¡ R>¡. `f„sy Å¡
îuedy_pÆ Ap`Zp D`f L©$`p L$f¡ sp¡ Ap hps vy$g®c fl¡su _\u. L$p¡B_¡ dpV$¡
vy$g®c li¡. `f„sy Ap`Zp dpV$¡ vy$g®c fl¡su _\u, Å¡ îuedy_pÆ Üpfp _hu_
(fuÞeyg) \e¡g Ap`Ï„ ifuf li¡ sp¡. îuedy_pÆ Üpfp s_y_hÐh k„`pqv$s
109
\ey„ R>¡. sp¡ Ap`Zp dpV$¡ dyLy$v$frs vy$g®c _lu» fl¡.
""ddpõsy sh kqÞ_^p¥ s_y-_hÐhd¡sphsp _ vy$g®csdp frsdyfqf`p¥
dyLy$Þv$râe¡'' vy$g®csdp„ flu _lu» Åe. Ap hps îudlpâcyÆ OZu S>
NS®>_p kp\¡ bp¡gu füp R>¡ lp¡ ! bL$fp_u S>¡d S„>Ngu hpZu\u _lu». `f„sy
tkl_u S>¡d NS®>_p L$fu_¡ Ap hps L$lu füp R>¡. ""_ vy$g®csdp„ frsf¹
dyfqf`p¥ dyLy$Þv$râe¡, Asp¡X$õsy sh gpg_p kyf-^y_u `f„ k“$dps¹'' Ap dpV$¡
Ap`_u Ad¡ gpg_p (õsysu) L$fu füp R>uA¡. Ap dpV$¡ Ad¡ Ap`_p hMpZ
L$fu füp R>uA¡ L$¡ sdpfp Üpfp _hu_ \e¡g L$p¡B`Z `y[ô$Æh_p¡ v$¡l
cNhp__u k¡hp L$fhp dpV$¡ rbgLy$g spÅ¡ \B Åe R>¡. S>¡hu fus¡ Ap`Z¡ Ðep„
Qp¡ep®ku h¥óZh_u hpsp®dp„ s¡ L$piuhpmp i¡W$_u hpsp®dp„ Aph¡ R>¡. L$¡ s¡Ap¡ h©Ù
lsp. sp¡ b^p kdS>sp L$¡ s¡Ap¡ h©Ù R>¡. `f„sy k¡hp dpV$¡ h©Ù _ lsp. Apd
ipfuqfL$ fus¡ sp¡ h©Ù lsp. k¡hp dpV$¡ sp¡ eyhp_ L$fsp„ `Z eyhp_ lsp. s¡
âL$pf_y„ s_y_hÐh Ap`Zpdp„ âNV$ \B iL$¡ R>¡.
sp¡ îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ ""sh¥h cyrh L$urs®sp _ sy L$v$pq`
`y[ô$ qõ\s¥:'' Ad¡ sp¡ N„NpÆdp„ îuedy_pÆ dmu Nep lp¡hp\u, N„NpÆdp„
`Z Ad¡ dplpÐçe dp_uA¡ R>uA¡. bpL$u Ad_¡ sp¡ iy„ R>¡ ? Ad¡ sp¡
îuedy_pÆ_p cL$s R>uA¡. Sy>Ap¡, îuedy_pÆ ârs Ap`Zu Ap¡mMpZ
(ApBX$¡ÞV$uauL$¡i_) îudlpâcyÆ L$¡hu fus¡ `°L$V$ L$fu füp R>¡ ? s¡ hps_¡
Âep_\u rhQpfp¡.`f„sy A¡V$gp dpV$¡ _lu» L$¡ îuedy_pÆ_u cqL$s M„qX$s L$fu_¡
õhe» `yÅhp dpV$¡. `f„sy `p¡sp_p Üpfp `p¡sp_u Ap¡mMpZ îuedy_pÆ\u L$fu_¡
A_¡ îuedy_pÆ_y„ dplpÐçe M|b h^pfhy„. Ap L$pfZ¡ âcy_y„ dplpÐçe h^¡ s¡
A¡L$ ApMu âq¾$ep Alu» âL$V$ \B R>¡. (gugpkpdreL$-âcy-
îdS>gL$Z-kçbÞ^-kç`pv$L$Ðh-~`¥íhe®hZ®_d¹)-`y[ô âcy_p
gugp kpdreL$ îdS>gL$Zp¡ kp\¡ `y[ô$Æhp¡_p¡ kçbÞ^ kç`pqv$s L$f¡ R>¡.
õsyts sh L$fp¡rs L$: L$dgÅ-k`qÐ_! râe¡!

110
lf¡f¹ ev$_yk¡hep chrs kp¥¿ed¹ Apdp¡ns: pp
Be„ sh L$\pr^L$p kL$g-Np¡r`L$p-k“d-
õdfîd-S>gpÏrc: kL$g-NpÓS¥: k“d: pp 8 pp
A¡L$ hps bsphy„ L$¡ S>ep„ ky^u iåv$_p¡ khpg R>¡-S>ep„ ky^u R„>v$_u
R>V$p_p¡ khpg R>¡-S>ep„ ky^u cpjpL$ue i¥gu_p¡ khpg R>¡. buÆ L$¡V$gue
õsyrs îuedy_pÆ_u A¡hu R>¡ L$¡ îudlpâcyÆ_p edy_pô$L$\u `Z h^pf¡ kpfu
R>¡. `f„sy S>ep„ ky^u îuedy_pÆ_p õhê$`_¡ kdÆ_¡, s¡d_u õsyrs _p¡ khpg
R>¡. Ðepf¡ A¡L$ hps Aæepk L$fu_¡ Å¡B ëep¡, L$¡ Ap îudlpâcyÆ L©$s
îuedy_ô$L$\u h^u_¡ îuedy_pÆ_u õsyrs L$¡ õsp¡Ó L$ep„e R>¡ S> _lu» - lp¡B
iL$¡ S> _lu». ApV$gy M|b kfk õsp¡Ó îuedy_pÆ_y„ L$epf¡e `Z L$p¡BA¡ _\u
L$ey¯.
buÅ OZp õsp¡Ó_u iåv$ R>V$p Ap_p\u h^pf¡ kpfu R>¡. R„>v$_u
R>V$p-NfS>-bfS>-iåv$pg„L$pf Ap_p\u h^pf¡ kpfp R>¡. îuedy_pÆ_p¡
drldp (Ágp¡fuauL$¡i_) `Z Ap_p\u h^pf¡ L$l¡g li¡. `f„sy îuedy_pÆ_p
õhê$`_p¡ S>¡ kpQp¡ Ap_„v$ îudlpâcyÆA¡ dpÎep¡ R>¡. A¡hp¡ L$p¡B
edy_põsp¡ÓL$pf¡ îuedy_pÆ_p õhê$`_p¡ ApV$gp¡ M|b ky„v$f Ap_„v$ _\u
gu^p¡. sp¡ b^p õsp¡Óp¡_¡ hp„Qp¡ sp¡ sd_¡ `p¡sp_¡ S> ¿epgdp„ Aphi¡. dpfp
L$l¡hp\u sd_¡ L$v$pQ A¡hy„ gpN¡ L$¡ îudlpâcyÆ_u õsyqs L$fy„ Ry„>. `f„sy sd¡ s¡
hp„Qip¡ sp¡ sd_¡ ¿epgdp„ Aphi¡.
sp¡ îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ ""õsyrs„ sh L$fp¡qs L$: L$dgÅ-
k`qÐ_! râe¡!'' L$p¡Z Ap`_u õsyrs L$fu iL$¡ ? L$pfZL$¡ ""lf¡e®v$_yk¡hep
chrs kp¥¿edpdp¡ns:'' Al] A¡L$ dp¡V$u dS>¡v$pf hps L$lu v$u^u L$¡
îuW$pL$p¡fÆ_u kp\¡ gÿduÆ_u k¡hp L$fp¡ sp¡ dp¡n dmu iL$¡. `f„sy
îuW$pL$p¡fÆ_¡ R>p¡X$u_¡ gÿduÆ_u k¡hp L$fp¡ sp¡ dp¡n_¡ bv$g¡ k„kpf dmu Åe
lp¡ ! îuW$pL$p¡fÆ_u kp\¡ gÿduÆ_u k¡hp L$fu, A¡V$g¡ L$¡ gÿduÆ_p `rs
îuW$pL$p¡fÆ_¡ dpÞep. sp¡ `yÓ_u l¡rkes\u sd_¡ îuW$pL$p¡fÆ dp¡n Ap`u v$¡i¡.
111
`f„sy sd¡ Å¡ c|g¡QyL$¡ fphZhpmp¡ rkÙpÞs âNV$ L$ep£ L$¡ cpB ! sy ip dpV$¡
A¡L$gp¡ gÿdu_p¡ `rs ? ly„ `Z gÿdu_p¡ `rs Ry„>. Aphy„ L$p¡B gÿdu`rs lp¡hp_y„
Q½$f Qgpìey„ _¡ ! sp¡ kÐep_pi \B Åe.
A¡L$ hps kdÅ¡ s¡ gÿdu `rs îuW$pL$p¡fÆ_¡ õhuL$pe® (A¡L$õàV$¡bg)
_\u. _pd sp¡ OZp gp¡L$p¡_p lp¡B iL$¡. v$pv$pÆA¡ ap¡_ gu^p¡_¡ ! sp¡ Adpf¡ Ðep„
hpf„hpf ap¡_ Aphsp¡ fpdv$pk gÿduv$pk_p¡ ap¡_ _uf„sf Aphsp¡. fpdv$pk
gÿduv$pk R>¡. ly„ sp¡ L„$V$pmu Nep¡ L$¡ cpB ! fpdv$pk R>¡ `Z gÿduv$pk _\u. sp¡
bp¡g¡ L$¡ sd¡ L$p¡Z ? sp¡ d¢ L$øey„ L$¡ gÿdu_p¡ `rs Ry„>.
s¡ Qpgy Mpsp_u gÿdu A_¡ Qpgy Mpsp_p¡ `rs A¡L$ Sy>v$u S> L$\p R>¡
cpB ! S>epf¡ sd¡ gÿdu_p `rs lp¡hp_y„ Q½$$f Qgphu füp R>p¡. Ðepf¡ sp¡ gaX$p¡
`¡v$p \B füp¡ R>¡. sp¡ afu\u fphZhpmy„ Q½$f iê$ \B füy„ R>¡. gÿdu_p `rs
\hp_u AphíeL$sp _\u. gÿdu_¡ _pfpeZ `pk¡ fl¡hp v$ep¡, sp¡ k¡hp L$fp¡ sp¡
dp¡n `Z dmu S>i¡.
îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ ""lf¡e®v$_yk¡hep chrs kp¥¿ed¹
Apdp¡ns:, Be„ sh L$\pr^L$p'' `f„sy gÿduÆ L$fsp„ Ap`_u L$\p Ar^L$ R>¡.
Ar^L$ ip dpV$¡ R>¡ ? L$¡ ""kL$g Np¡r`L$p k“d õdfîd-S>gpÏrc: kL$g
NpÓS>¥: k“d:'' iy„ NS>b_u hps L$lu R>¡ ! L$¡ âcy Æh_¡ kyMv$p_ L$fhp
dpV$¡ S>¡ `qfîd ëe¡ R>¡. s¡ `qfîd_p S>¡ îdL$Z R>¡ .s¡ îdL$Z Ap`_pdp„
dmu Nep R>¡. sp¡ S>¡ Ap`_p\u kN„s \B füp R>¡. s¡_¡ âcy_p s¡ îdL$Z_p¡
õhpv$ dmu füp¡ R>¡.
âcy S>¡ kde¡ Æh_¡ kyMv$p_ Ap`hp dpV$¡, S>¡ `qfîd L$f¡, s¡
`qfîd_p S>¡ L$Z îuA„N `f âL$V$ \pe, s¡ L$Z Ap`Z_¡ L$¡hu fus¡ dm¡ ?
Ap`_p\u Å¡X$php\u. âcy Ap`Zp dpV$¡ `qfîd L$f¡ R>¡. L$epf¡ Ap`Zp dpV$¡
`qfîd L$f¡ R>¡ ? S>epf¡ Ap`Z¡ âcy_¡ râe lp¡BA¡ Ðepf¡. sp¡ A¡V$gu râesp
Ap`Z_¡ L$ep„\u Aphu iL$¡ ? `f„sy îuedy_pÆ Aphi¡ Ðepf¡ Aphi¡
îuW$pL$p¡fÆ_p k„b„^ (L$p¡ÞV$¡L$V$)\u. `f„sy îuedy_pÆ Ap`Z_¡ `l¡gp\u
112
s¡_p dpV$¡ qâeÐh Ap`u (âp¡hpBX$) füp R>¡.
îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡, ""Be„ sh L$\pr^L$p'' îuW$pL$p¡fÆ\u
Ar^L$ Ap`_u L$\p R>¡. ""kL$g-Np¡r`L$p-k„“d-õdfîd-S>gpÏrc:
kL$g NpÓS>¥: k“d:'' A¡L$ hMs îuedy_pÆdp„ Xy$bL$u A¡ rhðpk_u kp\¡
gNphp¡ L$¡ îuW$pL$p¡fÆA¡ `y[ô$Æh_¡ kyM `lp¢QpX$hp_¡ dpV$¡ S>¡ `qfîd gu^p¡,
s¡ `qfîd_p îdL$Z îuedy_pÆdp„ dm¡g R>¡ A_¡ s¡ îdL$Z Ap`Zp\u `Z
k„Ns \B füp R>¡.
s¡ îÙp_u kp\¡ îuedy_pÆ_u kp\¡ õ_p_ L$fu_¡ Sy>Ap¡, sp¡ sdpfpdp„
S>ê$f cqL$s Aphu S>i¡. L$pfZL$¡ Ðepf¡ sdpfpdp„ A¡ rhðpk âL$V$ \B S>i¡.
sp¡ A¡ hps Ap ïgp¡L$dp„ S>Zphu, L$¡ gugp kpdreL$ S>¡ âcy_p îdL$Z R>¡. s¡
""îdS>gL$Z kçbÞ^ kç`pv$L$Ðh~`'' A¡L$ A¥ðe® `Z îuedy_pÆ_y„ R>¡.
ApV$gu NS>b_u hps îudlpâcyÆ_u _S>fdp„ L$ep„\u Aphu ? L$¡ s¡
îuW$pL$p¡fÆ_p `rfîd kp\¡ kçbÞ^ Ap`Z_¡ îuedy_pÆ L$fph¡ R>¡. sp¡ Ap
S>¡ R>¡ s¡ îuedy_pÆ_u AgN S> L$\p R>¡.
(A¡sÐ`pW$¡_ kh®`p`ne: kL$grkÙep¡ dyLy$Þv$frs: sÐkÞsp¡j:
õhcphrhS>eíQ¡qs agp_p» rkqÙ:)-A_¡ A¡ b^u hps sp¡ bly S>
DÐL©$óV$ L$p¡qV$_u lsu. S>¡ âÐe¡L$ ìeqL$s_¡ kdS>dp„ Aphhu dyíL$¡g R>¡. kdS>dp„
Aphu Åe sp¡ A_yc|s lp¡hu dyíL$¡g R>¡. A_yc|s \B Åe sp¡ A¡ fus_u
ùv$edp„ L$pd_p ÅNhu dyíL$¡g R>¡ A_¡ L$pd_p ÅNu Åe, sp¡ s¡ rkÙ \hu
dyíL$¡g R>¡. s¡ L$p¡B`Z dyíL$¡gu lp¡e sp¡ lp¡e. lh¡ îudlpâcyÆ `p¡sp_y„
`y[ô$k„âv$pe ApQpe®Ðh Al] âNV$ L$fu füp R>¡. L$¡ d¢ Ap edy_pô$L$ õsp¡Ó_¡
âNV$ L$f¡g R>¡ L$¡ _\u L$ey® ? A¡ hps `y[ô$cqL$sdpN®_u _\u flu NB lp¢ !
lh¡ îudlpâcyÆ hÃQ¡ dÂeõ\u (BÞV$fàV$) \B füp R>¡. S>¡hu fus¡
âh¡i (A¡ÞV²$u) \pe _¡ ? s¡d `y[ô$cqL$sdp„ îudlp`°cyÆ kpd¡\u âh¡i L$fu
füp R>¡ L$¡ Qpgp¡, ly„ Aphu füp¡ Ry„>. L$¡hu fus¡ Aphu füp¡ Ry„> ? Ap fus¡ sdpfu
kpd¡ Aphu füp¡ Ry>, L$¡ ""`y[ô$ kçâv$peÐh''- A¡L$ k„rh^p_ sdpfu kpd¡
113
âõsys L$fu füp¡ Ry> A_¡ L$¡hp ê$`\u âõsys L$fu füp¡ Ry„> ? L$¡
shpô$L$d¹ Bv„$ dyv$p `W$rs k|fk|s¡! kv$p
kdõs-vy$qfs-nep¡ chrs h¥ dyLy$Þv$¡ frs: pp
sep kL$g - rkÙep¡ dyfqf`yíQ kÞsyóers
õhcph - rhS>ep¡ ch¡v$¹ hv$rs hëgc: îulf¡: pp 9 pp
Ap edy_pô$L$_p¡ sd¡ `pW$ L$fp¡, sdpfp b^p S> `p` v|$f \i¡. Ap
edy_pô$L$_p¡ sd¡ `pW$ L$fp¡, sd_¡ dyLy$Þv$dp„ frs \i¡. Ap edy_pô$L$_p¡ sd¡ `pW$
L$fp¡, sd_¡ kL$g rkqÙ dmi¡. A_¡ ""dyfqf`yíQ kÞsyóers'' dyfqf`y
sdpfp\u k„syô$ \B S>i¡. ""õhcph rhS>ep¡ ch¡v$¹'' ApNm S>B_¡ L$l¡i¡ L$¡
""Æhp: õhcphsp¡ vy$ô$p'' s¡ vy$ô$ õhcph D`f Ap edy_pô$L$_p `pW$ L$fhp\u
sdpfp¡ rhS>e sd_¡ âpàs \i¡. A¡ hps îuedy_pÆ _\u L$lu füp. Âep_\u
kdÅ¡ L$p¡Z L$lu füy„ R>¡ ? ""hv$rs hëgc: îulf¡:'' ""îulf¡: hëgc
hv$rs A¡h'' Ap hps îudlpâcyÆA¡ Al] hÃQ¡\u âh¡i (¾$p¡k A¡ÞV²$u)
L$fu_¡ L$lu.
hÃQ¡\u âh¡i L$fhp¡ A¡L$ `pqfcprjL$ iåv$ R>¡. S>¡d A¡L$ _pV$L$ Qpgu
füy„ lp¡e A_¡ b¡ `pÓ L„$BL$ hps L$fu füp lp¡e A_¡ ÓuSy> `pÓ õV$¡S> `f
Aphu Åe L$¡ _lu» ? A¡hu fus¡ S>¡ Æh A_¡ îuedy_pÆ A_¡ îuW$pL$p¡fÆ_u
S>¡ gugp Qpgu flu R>¡. s¡dp„ îudlpâcyÆ Al]\u âh¡i L$fu füp R>¡. L$¡ lh¡
ly„ (îudlpâcyÆ) sd_¡ L„$BL$ kdÅhhp BÃR>u füp¡ Ry>. L$¡ Å¡ Ap
edy_pô$L$_p¡ sd¡ `pW$ L$ep£ sp¡ ApNm bsphu A¡ b^u hps îuedy_pÆ\u \i¡.
hps Âep_\u kdÅ¡ îudlpâcyÆ_¡ R>p¡X$hp\u _lu» \pe. îudlpâcyÆ_¡
`L$X$u_¡ L$fip¡ sp¡ îuedy_pÆ\u \i¡.
S>¡hu fus¡ îuedy_pÆ_¡ R>p¡X$hp\u îuW$pL$p¡fÆ_u `y[óV$ _l] \pe.
îuedy_pÆ_¡ `L$X$hp\u îuW$pL$p¡fÆ_u `y[ô$ \i¡. A¡hu S> fus¡
îudlpâcyÆ_¡ `L$X$hp\u A¡ îuedy_pÆ_u rkqÙ Ap`Zpdp„ L$pep®qÞhs

114
(Ap¡`f¡V$uh) \i¡. s¡ hps_¡ îudlpâcyÆ Alu»ep ×Y$sp (v$dMd)\u L$lu
füp R>¡ L$¡ ""hv$rs hëgc: îulf¡: ''sp¡ Ap fus¡ Ap`Z¡ edy_pô$L$_p¡ b^p¡
kpfp„i kh£ L$ep£. âñ :- S>¡ S>¡ Ap`¡ S>¡ iê$Apsd„p L$üy„ L$¡ îuW$pL$p¡fÆ_p R>
NyZ R>¡ A¥ðe®, hue®, ei, îu op_ A_¡ h¥fpÁe. A_¡ îuedy_pÆ_¡ Ap`¡
L©$óZ S>¡hp S> Lüp. sp¡ A¥ðe® hZ®_ S> L$¡d R>¡ ? hue®, ei hN¡f¡_y„ L$¡d _l] ?
Dsf :- A¡L$ hps kdS> L$¡ b^p S> A¥ðe®, hue®, ei, îu, op_,
h¥fpÁe-S>epf¡ L©$óZ kd L$üp, sp¡ S>¡ L©$óZdp„ R>¡, s¡_u kp\¡ îuedy_pÆ L©$óZ
kd R>¡ _¡ ! A¡hp sp¡ L©$óZ kp\¡ kdp_ _\u _¡ ! L$¡ S>¡ L©$óZ kdp_ R>¡, `Z
L©$óZ_p NyZp¡ îuedy_pÆdp„ _ lp¡e. A¡V$g¡ A¡ hps sp¡ ""L©$óZ kd'' L$l¡hp\u
S> Aphu NB.
s¡ Âep_ Apàey„ lp¡s sp¡ ""A_„sNyZc|rjs¡'' L$l] v$u^y„ sp¡ A¡dp„ sp¡ R>
iy„ ? A_„s NyZ L$lu v$u^p. A¡V$g¡ âñ A¡ _\u. Alu»ep S>¡ Apv$f cph_p¡
dyØp¡ (`p¡BÞV$ Ap¡a A¡râíe¡i_) R>¡ A¡ A¥ðe®, hue®, ei, îu, op_, h¥fpÁe
R>¡ L$¡ _lu» ? A¡ _\u. `Z `y[ô$cqL$sdp„-`y[ô$cqL$sdpN® D`f Qpghp dpV$¡
L$B ksp (Ap¡\p¡fuV$u)_u d„Sy>fu (`fdui_) Ap`Z¡ g¡hu Å¡BA¡ ? A¡ kÑp
(Ap¡\p¡fuV$u)_y„ Alu»ep hZ®_ (X$uõ¾$uài_) R>¡.
A¡V$g¡ Ap hMs¡ A¥ðe®_y„ S> hZ®_ Al]ep Arcgrjs R>¡. bpL$u
b^p S>¡ NyZ lp¡e L$¡ _ lp¡e. _ lp¡e s¡_p¡ sp¡ L$p¡B âñ S> D`qõ\s _\u \sp¡.
`Z lp¡e sp¡ Al]ep s¡_p hZ®__u AphíeL$sp _\u. L$¡dL$¡ Ap`Z¡
`y[ô$cqL$sdpN® D`f Qpghy„ R>¡ _¡ ! sp¡ `y[ô$cqL$sdpN® `f Qpghy„ sp¡ L$p¡_u
ksp\u Qpgiy„ ? îuedy_pÆ_u. sp¡ A¥ðe® L$p¡_y„ ? îuedy_pÆ_y„. Apìey„ _¡
¿epgdp„ ? A¡ L$ep L$ep A¥ðe® R>¡ ? Aô$rh^ A¥ðe®, s¡_y„ hZ®_ Alu»ep R>¡.
bpL$u sp¡ b^p NyZp¡ R>¡ S>. S>epf¡ ""A_„sNyZc|rjs¡'' L$üy„ sp¡ L$p¡B âñ S>
D`qõ\s _\u \psp¡ _¡ ?

pp Brs îuhëgcpQpe®rhfrQs„ îuedy_pô$L$õsp¡Ó„ kç`|Z®d¹ pp


115
pp bpgbp¡^: pp
c|rdL$p :-
Ðepf `R>u bpgbp¡^ Aph¡ R>¡. bpgbp¡^ iy„ R>¡ ? Ap hps_¡ kpfu fus¡
kdÅ¡. Ap`Z¡ Ðep„ âpQu_ h¡v$\u gB Ahp®Qu_ ky^u v$f¡L$ ipõÓdp„,
ipõÓ_u ipõÓuesp A\p®s¹ L$p¡B`Z ipõÓ A¡ ipõÓ R>¡, sp¡ s¡ ip dpV$¡
ipõÓ R>¡ ? A\hp ipõÓ_p¡ dsgb iy„ ? L$¡ S>¡ L$p¡BL$ âL$pf¡ Ap`Z_¡
r_e„qÓs (Nh®_) L$fsy„ lp¡e A¡hp r_ed bsph¡ L$¡ S>¡ r_edp¡\u Ap`Z¡
r_e„qÓs \sp lp¡e. A¡hp r_ed bsph¡ L$¡ S>¡ r_edp¡\u Ap`Z¡ A_yiprks
\sp lp¡BA¡. sp¡ s¡ r_ed_¡ bsphhphpmp¡ S>¡ N°„\ R>¡. s¡_¡ ipõÓ L$l¡hpe R>¡.
S>¡ r_edp¡\u Ap`Z¡ A_yiprks \hy„ S>ê$fu _\u. A¡hp L$p¡B r_edp¡
bsph¡ sp¡ s¡ ipõÓ L$l¡hpsy„ _\u. sp¡ ipõÓ_p¡ A\® R>¡ L$¡ S>¡ q_edp¡\u Ap`Z¡
A_yiprks \B füp R>uA¡. S>¡ r_edp¡_p A„sN®s Ap`Z¡ Æhhy„ `X$¡ R>¡ s¡
hps_¡ bsphhphpmp N„„°\_¡ ipõÓ L$l¡hpe. ipk_ps¹-S>¡ ipk_ L$f¡, S>¡
A_ykpi_ L$f¡ s¡ ipõÓ. sp¡ Ap`Z¡ Ðep„ L$p¡B N°„\_¡ ipõÓ sep d„Sy>f L$fhp_u
A¡¡L$ `l¡gu ×[ô$ A¡V$g¡ L$¡ L$p¡B `Z N°„\_p¡ ipõÓsep õhuL$pf L$fhp¡.
L$¡V$gpL$ ipõÓ A¡hp lp¡e L$¡ S>¡ L$p¡B A¡L$ `y{$jp\®_p rhi¡ ipk_ L$f¡,
S>¡dL$¡ A\®ipõÓ, sp¡ A\®ipõÓ_y„ ipk_ L$f¡ L$¡ cpB A\p£`pS>_ L$¡hu fus¡
L$fhy„ ? A\® (^_)_p¡ rhr_ep¡N L$¡hu fus¡ L$fhp¡ ? A\®_y„ iy„ L$fhy„ ? L$¡hu fus¡
L$fhy„ ? sp¡ s¡ A\®ipõÓ.
^d®ipõÓ iy„ L$f¡ R>¡ ? L$¡ Ap`Z_¡ A¡ bsph¡ L$¡ ^d® A¡ ¼ep âL$pf¡ ^d®
R>¡ ? ¼ep¡ ^d® A_y›$p_ L$fhp ep¡Áe R>¡ ? L$ep¡ ^d® A_y›$p_ L$fhp ep¡Áe _\u ?
L$ep¡ ^d® ""L$pd_pepd¹ kÐepd¹''A_y›$¡e R>¡ ? A\p®s¹ L$pd_p lp¡e sp¡ A_y›$p_
L$fhp ep¡Áe R>¡. L$ep¡ ^d® L$pd_p\u ApQfZ ep¡Áe lp¡hp R>sp„ `Z L$p„BL$
vy$ó`qfZpd âL$V$ L$fhphpmp¡ R>¡ ? L$ep¡ ^d® L$p„B `Z `qfZpd _ Ap`sp¡ lp¡e
R>sp„ `Z ApQfZ L$fhp ep¡Áe lp¡e ? Ap b^u bpbsp¡\u S>¡ Ap`Zp

116
Æh__p ìehlpf_¡ r_erds b_phsy„ lp¡e, sp¡ s¡ ^d®ipõÓ R>¡.
A¡ S> âL$pf¡ L$pdipõÓ R>¡, sp¡ L$pd_p sp¡ A_¡L$ âL$pf_u R>¡. `f„sy L$¡hp
âL$pf_u L$pd_pAp¡_y„ L$¡hp âL$pf¡ r_fpL$fZ (ApDV$g¡V$) L$fhy„ ? L$¡hp âL$pf¡
ìeL$s L$fhu ? L$¡ S>¡\u Ap`Zu L$pd_p Ap`Ï„ S> cnZ L$fhphpmu _ \B
Åe. L$pd_p sp¡ OZu b^u R>¡. `f„sy S>¡ L$pd_p Ap`Z¡ L$fu füp R>uA¡, s¡
L$pd_p Ap`Zu spfZlpf `Z lp¡B iL$¡ R>¡. s¡ L$pd_p Ap`Z_¡ dpf_pfu
`Z lp¡B iL$¡ R>¡. s¡ L$pd_p D^pfL$ `Z lp¡B iL$¡ R>¡ A_¡ _piL$ `Z lp¡B iL$¡
R>¡. sp¡ S>¡ Ap`Z_¡ Ap b^u bpbsp¡ kdÅh¡ s¡_¡ Ap`Z¡ L$pdipõÓ L$luA¡
R>uA¡. Ap L$pd Alu»ep k¡¼k_p A\®dp„ g¡hp_u hps _\u. L$pd A¡V$g¡ S>¡
Ap`Zu Qpls (hp¡ÞV$k) R>¡. BÃR>p (X$uTpef) R>¡ s¡ BÃR>pAp¡_y„ r_ed_
L$fhphpmy S>¡ ipõÓ R>¡. r_erds (f¡ÁeygfpBT) L$fhphpmy„ ipõÓ R>¡ s¡
L$pdipõÓ R>¡.
A¡ S> âL$pf¡ dp¡nipõÓ R>¡, L$¡ dyL$s L$¡hu fus¡ \hy„ ? L$B `qfqõ\rsdp„
L$p¡_p\u, L$epf¡, ip dpV$¡ dyL$s \hy„ ? Ap b^u bpbsp¡_¡ kdÅh¡ s¡ dp¡nipõÓ
R>¡. Apd, Qsyrh®^ `y{$jp\® A_¡ Qsyrh®^ ipõÓ_u Ap`Z¡ Ðep„ A¡L$ dpÞe
`f„`fp flu R>¡. `f„sy îudv$¹ cpNhs S>¡hp L$¡V$gp„L$ AÞe `yfpZp¡ R>¡, S>¡dZ¡
`l¡guhpf Ap`Ï„ Âep_ Ap dyØp `f ApL$rj®s L$ey¯ L$¡ Qpf `y{$jp\® R>¡, s¡ sp¡
W$uL$ R>¡. `f„sy Qpf `y{$jp\® qkhpe cqL$s `p¡s¡ õhe„ A¡L$ `p„Qdp¡ `y{$jp\® R>¡.
A¡ hps kdÅ¡.
lh¡ afu A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ cqL$s_y„ L$p¡B ^d®ê$` `Z lp¡B
iL$¡ R>¡. cqL$s_y„ L$p¡B A\®ê$` `Z lp¡B iL$¡ R>¡. cqL$s_y„ L$p¡B L$pdê$` `Z
lp¡B iL$¡ R>¡. cqL$s_y„ L$p¡B dp¡nê$` `Z lp¡B iL$¡ R>¡. cqL$s_p Ap ê$` lp¡B
iL$¡ R>¡. s¡\u cqL$s aL$s ^d® S> R>¡ A¡d dp_u_¡ _ Qpghy„. cqL$s aL$s `¥kp
L$dphp_p¡ A¡L$ ^„^p¡ S> R>¡, S>¡d Ap`Zp `y[óV$dpN}Ap¡A¡ dp_u gu^p¡.
ldZp Ad¡ A¡L$ S>ÁepA¡ Nep lsp. Ðep„ A¡L$ h¥óZh¡ M|b dS>¡v$pf
hps d_¡ L$lu, L$¡ Ap` Ap ApV$gp rkÙpÞs_p¡ rhfp¡^ L$fu füp R>p¡, Ap b^p
117
rkÙpÞs W$uL$ R>¡, `f„sy bpgL$p¡ Å¡ Ap ^„^p¡ _ L$f¡ sp¡ Mpe iy„ ? L$dpZu L$¡hu
fus¡ L$f¡ ? Åe L$ep ? Ap sp¡ M|b S> N„cuf hps R>¡. cpB ! OZp b^p ^„^p
âpàs (Ah¡g¡bg) R>¡, s¡dZ¡ cqL$s_¡ S> L$¡d ^„^p¡ b_pìep¡ ? s¡ L$l¡ L$¡
rkÙpÞs_u fus¡ hps b^u kpQu R>¡. `Z bpgL$ Åe L$ep ? Ap`_u `pk¡ s¡_y„
L$p¡B r_fpL$fZ R>¡ ?
hps kpQu R>¡ L$¡ Ap`Z¡ cqL$s aL$s A\® `y{$jp\®_p ê$`dp„ S> g¡hp
BÃR>u füp R>uA¡. cqL$s_¡ ^d® `y{$jp\®_p ê$`dp„ _\u BÃR>u flep. cqL$s_¡
L$pd `y{$jp\®_p ê$`dp„ _\u BÃR>u füp. cqL$s_¡ dpp¡n `y{$jp\®_p ê$`dp„ _\u
BÃR>u füp. Qpf `y{$jp\®dp„\u aL$s A¡L$ `y{$jp\® ê$`sphpv$u Ap`Z¡ _L$L$u
(raL$k) L$fu v$u^u R>¡. S>¡d `p¡`V$_¡ Ap`Z¡ `p„S>fpdp„ `|fu_¡ spmy dpfu
v$BA¡. A¡d cqL$s_p `p¡`V$_¡ A\® `y{$jp\®dp„ `|fu_¡ spmy dpfu v$u^y„. bk lh¡
Ap S> A¡L$ L$pd L$fp¡. buSy> L„$B L$pd _lu» L$fhp_y„. `f„sy îudlpâcyÆ_p¡
rkÙpÞs A¡hp¡ _\u.
îudlpâcyÆAp_¡ õ`ô$ ê$`\u L$lu füp R>¡, L$¡ cqL$s õhe„ A¡L$
`p„Qdp¡ `y{$jp\® R>¡ A_¡ `p„Qdp¡ `y{$jp\® R>¡ s¡ Âep_\u kdÅ¡. L$¡ s¡ dpÓ
^d®\u S> Nsp\® _\u \sp¡. Nsp\® \hp¡ A¡V$g¡ ? L$¡ s¡_¡ dpÓ ^d®_p bv$g¡
(kbõV$uV$eyV$) _\u âpàs L$fu iL$psp¡. Ap`Z¡ cqL$s L$fu _lu» A_¡ ^d®
L$ep£, sp¡ bk Qpgp¡ cqL$s \B NB. cNhp_ NuspÆdp„ Apop L$f¡ R>¡
""õhL$d®Zp sdæeÃe® rkqÙ» rhqÞv$rs dp_h: '' sp¡ sd¡ ^d® A¡hu fus¡ L$fp¡ L$¡
s¡ ^d® cqL$sê$`u lp¡e. sp¡ ^d® Ap`Z¡ cNhv$¹ cqL$s_p ê$`dp„ L$fuA¡, s¡
cqL$sê$`u `y{$jp\®_p t`S>fpdp„ ^d®_¡ `|fhp_p¡ A¡L$ âL$pf R>¡.
Âep_\u kdÅ¡ cqL$s Ap`Z¡ A¡ âL$pf¡ L$fuA¡ L$¡ S>¡d L$¡ L$¡V$gpL$ gp¡L$p¡
`yõsL$uep `„qX$s \B Åe_¡ ? s¡Ap¡ iy„ L$f¡ ? S>¡d L$¡ L$¡V$gue S>ÁepA¡ s¡hu
`qfqõ\rs k„ch¡ R>¡ L$¡ Ap`Z¡ cqL$s_p b^p `yõsL$ hp„Qu gu^p A_¡
Ap`Zu ^pfZp ×Y$ b_phu gu^u L$¡ cqL$s S> Adpfp¡ ^d® R>¡. Ad¡ cqL$s S>
L$fiy„ buSy>„ L„$B _\u L$fhy. sp¡ Ap iy„ \ey„ ? Ap`Z¡ cqL$s_¡ ^d®_p t`S>fpdp„
118
`|fu v$u^u. S>¡hu fus¡ ^d®_¡ cqL$s_p t`S>fpdp„ `|fu iL$pe R>¡. s¡ âL$pf¡
cqL$s_¡ ^d®_p t`S>fpdp„ `|fu iL$pe R>¡.
A\®_¡ cqL$s_p t`S>fpdp„ `|fp¡ A\hp cqL$s_¡ A\®_p r`„S>fpdp„
`|fp¡ L$pd_¡ c[¼s_p t`S>fpdp„ `|fp¡, s¡_p¡ A\® iy„ ? L$¡ A¡hp v$f¡L$ L$pe® L$fhp_u
sd_¡ R|>V$ R>¡ L$¡ S>¡ cqL$s\u âpàs \sp lp¡e. `f„sy A¡hp L$pe® L$fhp_u R|>V$ _\u
L$¡ S>¡ cqL$s_u blpf lp¡e. A\hp cqL$s_¡ L$pd_p t`S>fpdp„ `|fp¡. A\p®s¹
A¡hu cqL$s L$fhu L$¡ S>¡dp„ Ap`Z_¡ gpXy$, `yfu, dW$X$u, Ap_„v$ gugp gl¡f \B
Åe. L$¡ S„>Ngdp„ d„Ng L$f¡ bpbp rhÌ$g_p\ A_¡ S„>Ngdp„ cy¿ep df¡ bpbp
Np¡fM_p\. sp¡ cqL$s Ap`Z¡ A¡hu L$fuA¡ L$¡ L$pd_p `]S>fpdp„ `|fu_¡ cqL$s
L$fuA¡ sp¡ s¡ `Z cqL$s_p¡ A¡L$ âL$pf lp¡B iL$¡.
A¡ S> âL$pf¡ cqL$s_¡ Ap`Z¡ dyL$s \hp_p dp¡n `y{$jp\®dp„ Ap`Z¡
fpMuA¡. L$¡ cqL$s _lu» L$fuA¡ sp¡ Ap`Z¡ b„^_dp„ `X$u S>Biy„. cqL$s sp¡
L$fhu S> Å¡BA¡. _l]sf Ap`Z¡ k„kpfdp„ âhprls \B S>iy„ sp¡ Aphu fus¡
dp¡n `y{$jp\®dp„ `Z cqL$s_¡ L$¡v$ L$fu iL$pe R>¡. dp¡n `y{$jp\®_¡ cqL$s_p
`]S>fpdp„ `Z `|fu iL$pe R>¡. L$pfZL$¡ Ap`Z¡ dp¡n `Z s¡ âL$pf_p¡ s¥epf
(âu`¡f) L$fuiy„ L$¡ S>¡dp„ Ap`Zp\u cqL$s _cu iL$¡. S>¡dp„ Ap`Zu cqL$s _
_cu iL$¡ s¡ dp¡n_¡ r^½$pf R>¡. A¡V$gy„ L$l¡hp_u Ap`Zpdp„ tlds lp¡hu
Å¡BA¡. s¡hp dp¡n_¡ Adpfp sfa\u r^½$pf R>¡, Adpf¡ _\u Å¡Bsp¡.
âï_ :- Ap` r_ç_L$np (X$uN°¡X$) L$fu füp R>p¡ ?
_l] _lu» ly„ r_ç_ L$np _\u L$fu füp¡. ly„ sp¡ A¡L$ `qfqõ\rs
(kuÃeyA¡i_) kdÅhu füp¡ Ry„> L$¡ Ap âL$pf¡ `Z \B iL$¡ R>¡. ly„ L$p¡B hõsy_u
r_ç_ L$np _\u L$fu füp¡. s¡ sp¡ L$p¡B hps_p¡ ly„ A\® `y{$jp\® A„sN®s r_ç_
(X$uN°¡X$) L$fhp dp„Nu füp¡ Ry„> bpL$u ly„ L$p¡B hps_¡ r_ç_ L$fhp _\u BÃR>sp¡. ly„
sp¡ s¡_u S>¡ iL$e `qfqõ\rs R>¡ s¡_u epv$u bsphu (A¡Þeydf¡V$) füp¡ Ry„>
¿epgdp„ Apìey„ _¡ ?
sp¡ dpfp¡ `Z L$„BL$ õ\peucph R>¡ _¡ ! iy„ ¼fy„ ? bp¡gy„ sp¡ d_¡ L$p¡B hps
119
epv$ Aphu Åe. sp¡ epv$ Aphu Åe, s¡dp dpfp kh£ rhh¡Q_p¡ s¡ t`S>fpdp„
`|fpB Åe. sp¡ N¡fkdS> _lu» L$fsp lp¡. sp¡ Ap b^u iL$espAp¡ R>¡. `f„sy Ap
b^u iL$espAp¡_¡ L$pfZ¡ Ap`Z_¡ iy„ \pe ? L$¡ `y{$jp\®_p õhê$`_¡
kdS>hpdp„ L$p¡BL$ âL$pf¡ dy„ThZ \B Åe. Ap dy„ThZ (L$ÞaeyT_) _ \hu
Å¡BA¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ crL$s `p¡s¡ õhe„ `p„Qdp¡ `y{$jp\® R>¡-R>¡-
R>¡ A_¡ R>¡ S>. S>¡_¡ ^d®dp„, A\®dp„, L$pddp„ L$¡ dp¡ndp„ NZu iL$pe _lu». lh¡
hps kdÅ¡ L$¡ Å¡ sdpfu Ap ^pfZp õ`ô$ _ flu sp¡ b^p jp¡X$iN°„\ `f Qp¡L$X$u
dpfu v$ep¡. hps kdS>dp„ Aphu_¡ ! Ap Å¡ sdpfu ^pfZp õ`ô$ R>¡ L$¡ cqL$s
Adpfp dpV$¡ AgN\u (A¡X$ui_g) `p„Qdp¡ `y{$jp\® R>¡. L$¡ S>¡ ^d®, A\®,
L$pd, dp¡n Ap b^p\u AgN A¡L$ `p„Qdp¡ `y{$jp\® - `„Qd `y{$jp\® cqL$s
R>¡. Ap hps sdpfp ùv$edp„ kdÅe flu R>¡ sp¡ jp¡X$i N°„\_u `p¡\u Mygu flu
R>¡ A_¡ Ap hps kdS>dp„ Aphsu b„^ \B sp¡ jp¡X$i N°„\_u `p¡\u b„^.
Ap hps kdÅB NB sp¡ `y[ô$cqL$s_u \p¡X$uL$ TgL$ sd_¡ dmi¡ A_¡
Ap hps _ kdÅB sp¡ kpd¡ v$¡Mpsu b^u `y[ô$cqL$s `Z sdpfu Ap„Mp¡\u
A×íe R>¡. hps ¿epgdp„ Aphu_¡ ! Ap hps_¡ kdÅhhp (BÞV²$p¡X$eyT) dpV$¡
îudlp`°cyÆ bpgbp¡^ kdÅh¡ R>¡. dpfu hps kdS>dp„ Aphu flu R>¡ ? L$¡
cqL$s `p„Qdp¡ `y{$jp\® R>¡. sp¡ `p„Qdp¡ `y{$jp\® L$B fus¡ `p„Qdp¡ R>¡ ?Qpf
rkhpe `p„Qdp¡ `y{$jp\® R>¡ s¡ hps `p„Qdp¡ NZhp dpV$¡ Qpf_u NZsfu sp¡
L$fhu `X$i¡ _¡ L$¡ _lu» ? L$¡ A¡L$, b¡, ÓZ, Qpf A_¡ `p„Q cqL$s Aphu fus¡
Aphu flu R>¡. sd¡ hps kdS>ep ?
lh¡ sd_¡ kdS>dp„ Aphi¡ L$¡ îudlpâcyÆ L$ep âL$pf_u cqL$s_u
hps L$fu füp R>¡ ? ^d®ê$`p cqL$s_u hps _\u L$fu füp. A\® ê$`p cqL$s_u
hps _\u L$fu füp. L$pd ê$`p cqL$s_u hps _\u L$fu füp. dp¡nê$`p cqL$s_u
hps _\u L$fu füp. `„Qd `y{$jp\® ê$`p cqL$s_u hps L$fu füp R>¡. s¡ hps
L$fhp dpV$¡ îudlpâcyÆA¡ bpgbp¡^ N°„\_u fQ_p L$fu R>¡. L$¡ Qpf `y{$jp\®_u
120
L$\p kpfu fus¡ kdÆ ÅAp¡ A_¡ Qpf `y{$jp\®_u L$\p kpfu fus¡ kdÆ S>ip¡,
Ðepf¡ `„Qd `y{$jp\®_u L$\p iê$ (õV$pV®$) \i¡.
Ap âLpf¡ Ap `„Qd `y{$jp\®_¡ Ap¡mMhp_u L$\p R>¡. Ap Qpf
`y{$jp\®_p A„sN®s Ap¡mMhp_u L$\p _\u. A¡L$ k„n¡`dp„ sd_¡ A¡d \i¡ L$¡
cpB! Qsy:ígp¡L$u iy„ R>¡ ? sp¡ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Qsy:ígp¡L$u s¡ Qpf¡e
`y{$jp\®_¡ cqL$s_p t`S>fpdp„ `|fhp_u L$\p R>¡. ""kh®v$p kh®® cph¡_... _
ÐepS>erdrs d¡ drs.'' îudlpâcyÆ Qsy:ígp¡L$u Üpfp Qpf¡e `y{$jp\®_¡
cqL$s_p t`S>fpdp„ L$¡v$ L$fhp BÃR>¡ R>¡ s¡ hps ApNm Aphi¡ Ðepf¡ bsphui.
`„fsy Ap`Zu hps_¡ dy„ThZ _ \pe, ly„ L$p¡B hõsy_¡ r_ç_ L$fhp dpV$¡
_lu», `f„sy s¡_u `©\L$sp kdS>hp dpV$¡ Ap`Z¡ v$f¡L$ hps_¡ R|>V$u `pX$u_¡
kdS>hy„ `X$i¡ _¡ ! sp¡ s¡ bÞ_¡ bpSy>\u iL$e R>¡. S>¡hu fus¡ cqL$s_¡ Ap Qpf¡e
`y{$jp\®_p t`S>fpdp„ `|fu iL$pe R>¡ s¡hu fus¡ Ap Qpf¡edp„\u L$p¡B A¡L$
`y{$jp\®_¡ A\hp Ap Qpf¡e `y{$jp\®_¡ cqL$s_p `]S>fpdp„ L$¡v$ L$fu iL$pe R>¡.
¿epgdp„ Apìey„ _¡ ! sp¡ Al]ep îudlpâcyÆ Ap Qpf¡e `y{$jp\®_u NZsfu
(L$pDÞV$]N) L$fhp dp„Nu füp R>¡, L$¡ sd¡ kpfu fus¡ NZu ëep¡ L$¡ Qpf `y{$jp\® iy„
R>¡ ? A_¡ s¡ Qpf¡e `y{$jp\®_p rhjedp„ dpfp¡ ×[ô$L$p¡Z iy„ R>¡ ? A_¡ sd¡ dpfp¡ s¡
×[ô$L$p¡Z kp„cmu gu^p¡. kdÆ gu^p¡. sp¡ `R>u ApNm cqL$s_u `„Qd
`y{$jp\®_p ê$`dp„ L$\p iê$ \i¡. s¡_p dpV$¡ ""bpgbp¡^'' iê$ L$fu füp R>¡.

121
pp bpgbp¡^ pp
(^dp®\®L$pddp¡n-~`-`y{jp\®-Qsyô$e-rhjeL$-rkÙpÞs
k„N°l:)-^d®-A\®-L$pd-dp¡nê$` Qpf `y{$jp\p£_u bpbsdp„ kL$g
rkÙpÞsp¡_p¡ k„N°l.
_Ðhp lqf„ kv$p_Þv„$ kh®-rkÙpÞs-k„N°ld¹ pp
bpg-âbp¡^_p\p®e hv$prd kyrhr_qíQsd¹ pp 1 pp
A¡L$ hpf b^u hps_¡ cygu ÅAp¡. Qpf `y{$jp\® L$p¡_¡ kdÅhhp
`X$¡? Ap hps D`f Âep_ Ap`ip¡ _¡ sp¡ kdS>dp„ Aphi¡ L$¡ ""bpg
âbp¡^_p\p®e'' `y[ô$dpN®dp„ bpmL$p¡_¡ kdÅhhp_u hps R>¡ epf ! L$p¡B âp¡Y$
(d¡Ãep¡f) `y[ô$dpN}e_¡ kdÅhhp_u hps \p¡X$u R>¡ ? S>¡ `y[ô$dpN®dp„ bpmL$
R>¡, s¡_¡ kdÅhhy„ `X$i¡, L$¡ Ap ^d® R>¡, Ap A\® R>¡, Ap L$pd R>¡, Ap dp¡n
R>¡. Ap bpg âbp¡^_ R>¡. Ap L$p¡B âp¥Y$ âbp¡^_ _\u. ""e\p cqL$s: âh©v¹^p
õeps¹ s\p¡`pep¡ r_ê$àes¡'' hpmp¡ âp¥Y$ âbp¡^_ _\u. Ap sp¡ bpmL$p¡_¡ `Z
L$p„BL$ sp¡ kdÅhhy„ `X$i¡ _¡ ! L$¡ iy„ R>¡ ? sp¡ bpmL$p¡_¡ kdÅhu füp R>¡ A_¡
h^pf¡ L„$B Âep_ _ Ap`p¡. bk ! ApV$gy„ Âep_dp„ fpMip¡ sp¡ b^u hps kdÅB
S>i¡ L$¡ Qpf `y{$jp\® rhi¡ îudlpâcyÆ_p¡ Arcâpe iy„ R>¡ ?
A¡L$ hps Âep_\u kdS>Å¡ lp¡! A¡d _lu» kdS>sp... Ap_p Qpf
`y{$jp\® R>¡. L$pfZL$¡ bpmL$_¡ Ap`Z¡ L$,M,N,O, kdÅhuA¡, s¡\u
L$,M,N,O R>¡ s¡ sd¡ õhuL$pey¯ sp¡ "L$dm' L$¡hu fus¡ gMip¡ ? A_¡ ""MqX$ep¡''
L$¡hu fus¡ gMip¡ ? A_¡ ""NZ¡i'' L$¡hu fus¡ gMip¡ ? L$,M,N,O, R>¡. A¡d
hps _\u. `f„sy L$,M,N,O _¡ kdS>hp_u A¡L$ kde dep®v$p R>¡ s¡ Ahõ\pdp„
L$,M,N,O kdS>¡_¡ sp¡ M|b S> kpfu hps R>¡ A_¡ s¡ kde dep®v$p `R>u `Z
L$,M,N,O _¡ S> kdS>sp füp L$¡ ""L$'' L$dm_p¡ L$, ""M'' MqX$ep_p¡ M
`R>u sp¡ ""N'' NZ¡i_p¡ N _u S>ÁepA¡ ""N^¡X$p_p¡ N'' \B S>i¡.
Ap hps Âep_\u kdÅ¡, A¡V$gp dpV$¡ bpgL$ âbp¡^_ Al]

122
îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡, âp¥Y$ âbp¡^_ L$lu füp _\u. kh® rkÙpÞs
k„N°l_p¡ A\® iy„ ? A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡, Ap L$¡V$gy„ suh° rh^p_
(õV$¡V$d¡ÞV$) R>¡. Ap_u k|Qu S|>Ap¡, sp¡ OZp S> \p¡X$p Qpf rkÙpÞs bspìep
R>¡. sp¡ Qpf rkÙpÞsdp„ b^p rkÙpÞs Aphu Nep ? L$¡V$gp b^p rkÙpÞs
bpL$u flu Nep ? A¡L$ kh® v$i®_ k„N°l Å¡ip¡ sp¡ Mbf `X$u S>i¡ L$¡ L$¡V$gp
rkÙpÞs bpL$u flu Nep. AÞe L$p¡B b©lv$ L$p¡i - v$i®_ k„N°l Å¡ip¡ sp¡ k¢L$X$p¡
rkÙpÞs Apdp„ bpL$u flu Nep R>¡. sp¡ kh® rkÙpÞs k„N°l \ep¡ L$ep ? L$ep
k„v$c®dp„ \ep¡ A_¡ L$ep k„v$c®dp„ _\u \ep¡? s¡ k„v$c®_¡ Ap`Z¡ kdS>hp¡ `X$i¡
L$¡ kh® rkÙpÞs k„N°l_p¡ A\® iy„ ?
^d®, A\®, L$pd, dp¡n ê$` S>¡ rkÙpÞs R>¡ s¡ `pR>p ""r_d„qÓsp kh£
b°pûZp cp¡S>resìep'' S>¡ k|rQs R>¡ s¡ kh£, b^p _l]. Apdp rhQnZsp
(L$dur_Td) L$ep kdÅhu R>¡ ? â^p_sp (L$¡`uV$gqgTd) L$ep kdÅhu
R>¡?Apdp a°p¡BX$_p¡ kpeL$p¡gp¡Æ_p¡ rkÙpÞs L$ep kdÅìep¡ R>¡? hp¡V$k__y
rhi¡j fus\u ApQfZ (rbl¡hueqfTd) ¼ep kdÅìey„ R>¡ ? sp¡ kh®
rkÙpÞs k„N°l sp¡ R>¡ S> _l]. sp¡ `R>u gp¡Qp¡ \B Nep¡. ârsop Mp¡V$u \B
NB. s¡ b^p rkÙpÞs_u L$\p _\u. Al] ^d®, A\®, L$pd, dp¡n ê$` rkÙpÞs
S>¡ R>¡, s¡ Al] ""r_d„qÓsp kh£ b°pûZp'' R>¡, s¡ rkÙpÞs_¡ rhj¡
îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡.
bpg âbp¡^_ dpV$¡ ly„ sd_¡ A¡L$ kyrhr_[íQs rkÙpÞs bsphu füp¡
Ry„>. L$ep¡ kyrhr_qíQs rkÙpÞs R>¡ ? L$¡ ^d®, A\®, L$pd, dp¡n_p rhjedp„ dpfp¡
×[ô$L$p¡Z (rhQpf) iy„ R>¡ ? S>¡\u sd_¡ `„Qd `y{jp\®_u `„Qdsp kdS>hpdp„
L$epf¡e L$p¡B sL$gua _ \pe.
ApV$gp D`¾$d `R>u (gp¥qL$L$Ðhpgp¥qL$L$Ðhc¡v$rcÞ_¡jy
`y{$jp\®Qsyô$e¡jy ^dp®\®L$pdrhQpfõe âL©$sp¡`v$¡ip_y`ep¡rNÐhd¹)-lh¡
AgN L$fhp_u âq¾$ep (âp¡k¡k Ap¡a A¡gurd_¡i_) Sy>Ap¡. TpV$L$hp_u
âr¾$ep, S>¡dL$¡ OJ Ap`Z¡ R>pbdp„ cfu `R>u DR>pmuA¡, DR>pmu_¡ Ap`Z¡
123
iy„ L$fuA¡ ? v$pZp A_¡ L$p„L$fp_¡ Sy>v$p L$fhp lp¡e sp¡ S>¡_¡ Sy>v$p L$fhp R>¡, s¡_¡
R>pbdp„ sp¡ cfhp `X$i¡ L$¡ _l] ? sp¡ R>pbdp„ cf¡g R>¡. R>pbdp„ cfu_¡ lh¡
s¡_¡ Sy>v$p L$fhp_y„ iê$ \B füy„ R>¡. L$¡hu fus¡ ? ""gp¥qL$L$Ðh Agp¥qL$L$Ðh c¡v$
rcÞ_¡jy `y{$jp\®Qsyô$e¡jy.''
â\d Qpf `y{$jp\® ^d®, A\®, L$pd, dp¡n_p b¡ cpN `pX$u _pMp¡.
A¡L$ gp¥qL$L$ ^d®, A\®, L$pd, dp¡n A_¡ A¡L$ Agp¥qL$L$ ^d®, A\®, L$pd, dp¡n.
Ap `y{$jp\® Qsyô$edp„ ""^dp®\®L$pdrhQpfõe âL©$sp¡`v$¡ip_y`ep¡qNÐhd¹'' ^d®,
A\®, L$pd ê$`u S>¡ `y{$jp\® R>¡. s¡_p rhj¡ L„$B`Z L$l¡hp_y _\u. bpmL$_¡ `Z
kdÅhhy„ _\u. `y[ô$dpN}e bpmL$¡ A¡V$gy„ sp¡ kdS>hy„ Å¡BA¡ L$¡
îudlpâcyÆ L$B hps L$lu füp R>¡. lh¡ Âep_\u Ap hps kdÅ¡. sp¡
bpmL$_¡ kdÅhuiy„ sp¡ bpmL$ `Z sd¡ L$p¡Z R>p¡ ? A¡d `|R>i¡ hps kdS>dp„
Aphu ? Ap iy„ bL$hpk L$f¡ R>¡, cpB Ap fpdpeZ ip dpV$¡ iê$ L$fu ? A¡ hps
bpmL$_¡ sp¡ kdS>hu _\u, sp¡ dp¡V$pAp¡_u hps sp¡ S>hp v$ep¡. Ap ^d®, A\®,
L$pd `y{$jp\® A¡ `y{$jp\® _\u A¡ hps bsphhp _l], `f„sy S>¡ hps ApNm
L$l¡hu R>¡. s¡dp„ ^dp®\®L$pd_u rhh¡Q_p `y{$jp\®_p A„sN®s âL©$sp¡`v$¡idp„
A_D`ep¡Nu R>¡, A\® hNf_u (eyTg¡i) R>¡. s¡dp„ iy„ bsphhy„ ? bpmL$ `Z
ApV$gu hps sp¡ kdS>¡.
"^dp®\®-L$pddp¡np'¿epi¹ QÐhpfp¡@\p® d_urjZpd¹ pp
Æh¡íhf-rhQpf¡Z qÜ^p s¡ rl rhQprfsp: pp 2 pp
Agp¥qL$L$põsy h¡vp¡L$¹sp: kpÂe-kp^_-k„eysp: pp
gp¥qL$L$p F$rjqc: âp¡¼¹spk¹ s\¥h¡íhf - rinep pp 3 pp
^d®, A\®, L$pd, dp¡n, ê$`u Qpf `y{jp\® R>¡ A_¡ s¡ Qpf `y{$jp\®_p
`pR>p b¡ rhcpN L$fuA¡ sp¡ Ly$g dmu_¡ ApW$ `y{$jp\® \B Nep. Æh rhQpqfs
^d®, A\®, L$pd, dp¡n A_¡ Bðf rhQpqfs ^d®, A\®, L$pd, dp¡n. Bðf
rhQpqfs S>¡ Agp¥qL$L$ `y{$jp\® R>¡,- ^d®, A\®, L$pd, dp¡n s¡ sp¡ h¡v$dp„

124
L$l¡hpdp„ Aph¡g R>¡. S>¡ h¡v$dp„ L$l¡gp R>¡ s¡_u Al]ep QQp®-rhQpfZp L$fhp_u
L$p¡B v$fL$pf _\u. gp¥qL$L$ ^d®, A\®, L$pd, dp¡n ip dpV$¡ h¡v\u Sy>v$p `X$u Nep ?
sp¡ Sy>Ap¡, îudlpâcyÆ b°ûhpv$_p¡ ×[ô$L$p¡Z L$¡V$gp¡ kfk fus¡ A`_phu
füp R>¡ ! hps Âep_\u kdS>ip¡ sp¡ kdS>hpdp„ Aphi¡ L$¡ ""s\¥h¡íhf-
rinep'' Ncfphp_u L$p¡B hps _\u. F$rjAp¡A¡ Å¡ L$p¡B h¡v$p¡L$s `y{$jp\®\u
Sy>v$p `y{$jp\® bspìep R>¡, s¡\u S>fp`Z tlds lpfp¡ _l]. S>fp`Z X$f _
fpMp¡ ""s\¥h¡íhf rinep'' S>¡ L„$B \B füy„ R>¡ s¡ cNhp_u BÃR>p\u \B füy„
R>¡. i¥sp__u BÃR>p\u L$„B `Z \B füy„ _\u.
gp¥qL$L$p„õsy âhÿeprd h¡v$pv ¹ ApÛp es: qõ\sp: pp
^d®ipõÓprZ _ursíQ L$pdipõÓprZ Q ¾$dps ¹pp 4 pp
qÓhN®-kp^L$p_urs _ sqÞ_Z®e DÃes¡ pp
ly„ sp¡ gp¥qL$L$ `y{$jp\®_u hps sd_¡ L$l¡hp dp„Ny„ Ry„>. hr¥v$L$ `y{$jp\®_u
hps ip dpV$¡ _\u L$lu füp¡ ? L$¡d L$¡ s¡ sp¡ h¡v$dp„ L$l¡gp R>¡. s¡dp„ L$l¡hp_u hps
iy„ R>¡ ? v$f¡L$ hps Mfu S> R>¡ S>epf¡ sd¡ `„Qd `y{$jp\®_¡ kdS>hp_¡ s¥epf \B
Nep R>p¡. sp¡ sdpf¡ ApV$gu hps sp¡ kdS>hu Å¡BA¡. S>epf¡ sd¡ A¡d.A¡. dp„
(A¡X$dui_) âh¡i gB füp R>p¡, Ðepf¡ sd_¡ A¡ kdÅhhy„ L$¡ "L$' L$gd_p¡ "L'$
A_¡ "M' MqX$ep_p¡ "M' A¡ L$p¡B kdÅhhp_u hps R>¡ ? s¡hu fus¡.
S>¡ `y{$jp\®_y„ d|m ipõÓ R>¡. Ap`Zp rlkpb¡ `y{$jp\®_y„ d|m
r_ê$`Z L$fhphpmy„ ipõÓ h¡v$ R>¡. ""esp¡æeyv$e r_:î¡ek rkqÙ õh^d®''
Aæeyv$e A_¡ r_:î¡ek S>¡_p\u rkÙ \pe s¡ ^d® R>¡. ""sõdps¹ ipõÓ„ âdpZ„
L$pep®L$pep§ ìehqõ\sp¥'' sp¡ ipõÓ S>¡ R>¡ s¡ âdpZ R>¡. iy„ L$s®ìe R>¡ A_¡ iy„
AL$s®ìe R>¡ ? A¡ rhjedp„ sp¡ L$s®ìe A_¡ AL$s®ìedp„ ipõÓ âdpZ R>¡. s¡
h¡v$dp„ bsphu Apàey„ R>¡ L$¡ ^d®_¡ L$¡hu fus¡ ApQfhp¡ ? A^d® L$¡hu fus¡ _ L$fhp¡?
A\® D`pS®>_ L$¡hu fus¡ L$fhy„ ? A_\®_y„ D`pS®>_ L$¡hu fus¡ _ L$fhy„ ? L$pd_¡
k„syô$ L$¡hu fus¡ L$fhp¡ ? vy$óL$pd_¡ L$¡hu fus¡ k„syô$ _ L$fhy„ ? dp¡n L$epf¡

125
d¡mhhp¡? L$¡hp¡ d¡mhhp¡ A_¡ L$p¡Z¡ dp¡n d¡mhhp¡ _l] ? Ap b^„y h¡v$dp„
bsph¡gy„ R>¡, s¡dp„ _hy„ S>Zphhp_u AphíeL$sp _\u, L$¡d L$¡ `y{$jp\® r_ê$`L$
ipõÓ h¡v$ lp¡hp\u, s¡_p\u ArsqfL$s ^dp®\®, L$pd, dp¡n_p r_ê$`Z_u
AphíeL$sp_¡ îudlpâcyÆ Ap fus¡ L$l¡ R>¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ ""h¡v$p¡L$¹spv¹ AÏ dpÓ¡@r` rh`qfs„sy ev¹
ch¡s¹ sp×i„hp õhs„Ó Q¡s¹ Dce„ d|gsp¡ d©jp'' Qpf `y{jp\®_p rhjedp„
h¡v$\u Sy>v$p¡ L„$B`Z D`Öh sd¡ L$ep£, sp¡ s¡ õhs„Ó L$fu füp R>p¡ L$¡ rh`fus L$fu
füp R>p¡ ? `„fsy s¡ S|>W$ S|>W$ A_¡ L$¡hm S|>W$ R>¡. Ap îudlpâcyÆ_u h¡v$ ârs
hQ_ bÙsp (L$rdV$d¡ÞV$) R>¡. Ap`Z_¡ Ap`Zu DgV$u Mp¡`fu_¡ L$pfZ¡
A¡hy„ kdS>dp„ Aphu Ney„ L$¡ h¡v$ sp¡ âdpZ dpN® R>¡, A_¡ Ap`Zp¡ sp¡ âd¡e
dpN® R>¡.
Ap hps_¡ Ap rhje_¡ õ`ô$ fus¡ îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡
""h¡v$p¡L$¹spv¹$ AÏ dpÓ¡@r`'' A¡L$ AÏ S>¡V$gy„ `Z rh`qfs Å¡ sd¡ L„$B bp¡gu
füp R>p¡ s¡ ""Dce„ d|gsp¡ d©jp'' rh`qfs bp¡gu füp R>p¡ L$¡ sd¡ õhs„Ó bp¡gu
füp R>p¡ s¡ $S|>W$ R>¡ A_¡ S|>W$_p rkhpe buSy„> L$B _\u. ApV$gu âbm hQ_
bÙsp (õV²$p¢N L$rdV$d¡ÞV$) îudlpâcyÆ_u R>¡. sp¡ s¡ rhjedp„ S>Zphhp_u
îudlpâcyÆ_¡ L$p¡B NfS> _\u. v$fL$pf _\u. îudlpâcyÆ `„Qd
`y{$jp\®_u hps S>Zphhp BÃR>¡ R>¡. iy„ S>Zphhy„ L$¡ h¥qv$L$ `y{$jp\® L$ep R>¡ ?
hps kdS>dp„ Aphu_¡ !
Ap Qpf `y{$jp\®-Agp¥qL$L$ `y{$jp\®_u Al] rhQpfZp (X$ug) L$fhp
BÃR>sp _\u. gp¥qL$L$ S>¡ ^dp\® L$pd dp¡n R>¡, A¡V$g¡ L$¡ F$rj_p Üpfp
ârs`pqv$s S>¡ ^dp\® L$pd dp¡n R>¡ s¡_u ìehõ\p sd_¡ kdÅhhp BÃRy„> Ry„>.
L$pfZL$¡ s¡_u NZ_p (L$pDÞV$]N)dp„ sdpf¡ `„Qd `y{$jp\® sfuL$¡ õhs„Ó,
Ap_p\u cqL$s_¡ A¡L$ õhs„Ó `y{$jp\® sfuL$¡ dp_hp¡ `X$i¡.
gp¥qL$L$ `y{$jp\®dp„ S>¡ ^d®ipõÓ R>¡, A\®ipõÓ R>¡ A_¡ L$pdipõÓ
R>¡, îudlpâcyÆ `|R>u füp R>¡, sdpf¡ ÅZhy„ R>¡ ? Å¡ ÅZhy„ lp¡e sp¡
126
Aæepk L$fu ëep¡. kdS>dp„ Aphu S>i¡. ly„ iy„ bsphy„ L$¡ ^d® iy„ R>¡ ? ÅZhy„
lp¡e sp¡ ^d®ipõÓ_p¡ Aæepk L$fu ëep¡, kdS>dp„ Aphu S>i¡. A\® D`pS®>_
L$¡hu fus¡ L$fhy„ ? s¡ ÅZhy„ lp¡e sp¡ A\®ipõÓ hp„Qu ëep¡. L$pd_¡ L$¡hu fus¡ k„syô$
L$fhp¡ ? s¡ ÅZhy„ lp¡e sp¡ L$pdipõÓ hp„Qu ëep¡, kdS>dp„ Aphu S>i¡. Apdp„
ly„ iy„ r_Z®e S>Zphy„ ?
îudlpâcyÆ_p¡ bpmL$ L$¡hp¡ âp¥Y$ R>¡. A¡ hps_¡ Âep_\u kdÅ¡ A_¡
L$¡hp âp¥Y$ _¡ îudlpâcyÆ bpmL$ L$l¡ R>¡ A¡ hps kdÅ¡. îudlpâcyÆ_u
kpd¡ S>¡ bpmL$ R>¡ s¡ L$¡V$gp¡ âp¥Y$ R>¡, L$¡V$gp¡ `y¿s (d¡Ãep¡f) R>¡ A¡ hps kdÅ¡
A_¡ L$¡V$gp `y¿s_¡ îudlpâcyÆ bpmL$ L$l¡ R>¡. A¡ hps `Z kdS>hu `X$i¡.
Ðepf¡ Ap bpgbp¡^_u `„qL$s kdÅi¡, _lu»sf _l] kdÅe, L$¡ ApV$gp
^d®ipõÓ, A\®ipõÓ, L$pdipõÓ_¡ S>¡ îudlpâcyÆ_¡ `|R>ep rh_p kdÆ
iL$sp¡ lp¡e. Âep_\u kdÅ¡ îudlpâcyÆ_p klpfp rh_p S>¡ `p¡sp_u d¡m¡
kdÆ iL$sp¡ lp¡e A¡hp âp¥Y$_¡ L$lu füp R>¡. Ap Ap`Zp bpgL$_¡ _l] lp¡, L$¡
S>¡Z¡ ^d®ipõÓ_p¡ Aæepk _ L$ep£ lp¡e, A\®ipõÓ_p¡ Aæepk _ L$ep£ lp¡e,
L$pdipõÓ_p¡ Aæepk _ L$ep£ lp¡e, dpÓ V$L$pipõÓp¡ Aæepk L$ep£ lp¡e s¡_¡
bpmL$ L$lu füp _\u. L$p¡B buÅ bpmL$_¡ Al] bpmL$ L$lu füp R>¡. Ap hps
Ýep_\u kdÅ¡. S>¡ ìeqL$s OZp¡ S> âp¥Y$ R>¡, îudlpâcyÆ\u kdS>ep
rh_p, Ap ipõÓ_¡ `p¡sp_u d¡m¡ kdÆ Åe s¡_¡ îudlpâcyÆ bpmL$ L$lu
füp R>¡ L$¡ bÃQp Aphu_¡ b¡k, s_¡ \p¡X$u hps kdÅhy„, ApV$gp¡ âp¥Y$ bpmL$
R>¡, Aphp âp¥Y$_¡ `pR>p¡ bpmL$ L$lu füp R>¡ A_¡ s¡_¡ A¡ L$lu füp R>¡.
""qÓhN® kp^L$p_urs _ sqÞ_Z®e DÃes¡'' sd¡ sdpfu d¡m¡ hp„Qu_¡ kdÆ
Åh, s¡dp„ ly„ iy„ bp¡gy„ ? Ap` S>¡ kdÅhhp BÃR>¡ R>¡ s¡_¡ dpV$¡ L$lu füp R>¡ L$¡
(õhs:`fsp¡ c ¡ v $rcÞ_¡ dp¡ n ¡ ApÛõe bpüpæeÞsfÐepN
l¡syL$Ü¥rhÂed¹)- õhsp¡dp¡n A_¡ `fsp¡dp¡n Apd dp¡n_p b¡ âL$pfdp„ â\d
õhsp¡ dp¡n_p bpüÐepN A_¡ ApæeÞsf ÐepN l¡syL$ b¡ âL$pfp¡.
dp¡n¡ QÐhpqf ipõÓprZ gp¥qL$L$¡ `fs: õhs: pp 5 pp
127
dp¡n_p S>¡ ipõÓp¡ R>¡ s¡ Qpf âL$pf_p ipõÓp¡ R>¡. gp¥qL$L$ dp¡n_p
ipõÓ `fs: dp¡n A_¡ õhs:dp¡n A_¡ õhs: A_¡ `fs: dp¡n_p `pR>p b¡ b¡
c¡v$. `fs:_p b¡ c¡v$ A_¡ õhs: _p b¡ c¡v$. `fs: A¡V$g¡ Ap`Zp rkhpe
buÅ\u dmsp¡ dp¡n A_¡ õhs: A¡V$g¡ `p¡sp_p âepk\u dmsp¡ dp¡n. Aphp¡
õhs: dp¡n A\p®s¹ Nuspdp„ cNhp_ Apop L$f¡ R>¡ ""DÙf¡v¹ ApÐdp_pÐdp_„
_pÐdp_d¹ Ahkpve¡s¹'' `p¡sp_u ApÐdp\u `p¡sp_p¡ DÙpf L$fp¡. `p¡sp_p
ApÐdp\u `p¡sp_p ApÐdp_¡ MpX$pdp„ ^L$¡ghp_y„ L$pfZ b_php¡ _l].
cNhp_ byÙ¡ M|b S> kfk L$üy„ R>¡ ""AÑp lu AÑ_p¡ _p\, AÑp
lu AÑ_p¡ Nrs'' AÑp A¡V$g¡ ApÐdp, A¡V$g¡ L$¡ ApÐdp S> ApÐdp_p¡ _p\
R>¡, ApÐdp S> ApÐdp_u Nrs R>¡. ApÐdp Å¡ L$¡ L$ep `lp¢Qi¡ ApÐdp ? Å¡
ApÐdp ky^u _ `lp¢Ãep¡, A_pÐdp ky^u `lp¢Ãep¡ sp¡ b^u hps Qp¡`V$ \B NB.
sp¡ ApÐdp_p¡ _p\ L$p¡Z b_i¡ ? byÙ L$l¡ R>¡ L$¡ ApÐdp S> b_u iL$¡, buÅ¡
L$p¡B b_u iL$¡ _l]» A_¡ AÑp_u Nrs iy„ \i¡ ? ""AÑp lu AÑ_p¡ Nrs'' sp¡
Ap hps_¡ kdÅ¡ L$¡ Ap õhs: dp¡n_u âq¾$ep R>¡, S>ep„ ApÐdprîs dp¡n R>¡.
ApÐdp `p¡sp_p âepk\u S>ep„ dyL$s \B füp¡ R>¡, s¡ õhs: dp¡n A_¡ ApÐdp
`p¡sp_p âepk\u dyL$s \sp¡ _\u A_¡ buÅ_p dp¡np_yL|g âepk\u dyL$s \pe
R>¡ s¡ `fs: dp¡n. õhs: dp¡n_p `pR>p b¡ c¡v$
qÜ^p Ü¡¡-Ü¡ õhsk¹ sÓ k p„¿e-ep¡Np¥ âL$urs®sp¥ pp
S>¡ õhs: dp¡n ipõÓ_p b¡ c¡v$ R>¡, s¡dp„\u A¡L$ kp„¿eipõÓ R>¡.
kp„¿eipõÓ sd_¡ A¡hu âq¾$ep bsph¡ R>¡ L$¡ S>¡ âq¾$ep_¡ L$pfZ¡ L$p¡B`Z
Bðf_p Apr^v$¥rhL$ ê$`_p¡ Apîe gu^p hNf sd¡ `p¡sp_p âeÐ_\u dyL$s \B
iL$p¡. ep¡NipõÓ sd_¡ A¡hu âq¾$ep bsph¡ R>¡ S>¡dp„ L$p¡B Bðf_u NfS> fp¿ep
rh_p sd¡ `p¡sp_p âeÐ_\u dyL$s \B iL$p¡. îudlpâcyÆ Aphp `°L$pf_u
dyqL$s_¡ õhs: dp¡n L$l¡ R>¡.
ÐepNpÐepN-rhcpN¡_ kp„¿e¡ ÐepN: âL$urs®s: pp 6 pp
s¡dp„ õhs: dp¡n_p b¡ c¡v$ R>¡ L$¡ A¡L$ õhs: dp¡n sd_¡ ÐepN L$fhp_y„
128
L$l¡ R>¡ L$¡ sd¡ b^y„ R>p¡X$p¡, ÐepN L$fp¡ sp¡ sd¡ dyL$s \B S>ip¡ A_¡ A¡L$ õhs:
dp¡n_y„ ipõÓ A¡d L$l¡ R>¡ L$¡ b^p_p¡ ÐepN _ L$fp¡. b^y„ A¡V$g¡ b^p_p k„v$c®dp„
A¡hu fus¡ `p¡sp_y„ r_ed_ L$fp¡ L$¡ S>¡\u A¡hp dpN® `f Ap`Z¡ NpX$u QgphuA¡
L$¡ S>ep„ L$p¡B V²$praL$ Aphsp¡ _ lp¡e, Aphp âL$pf\u NpX$u Qgphhu s¡ `Z A¡L$
X²$pBh]N_u fus R>¡ A_¡ A¡hp dpN® `f kdS>v$pfu `|h®L$ NpX$u Qgphhu L$¡ L$p¡B
NpX$u Ap`Zp\u V$L$fpe _l] s¡ `Z NpX$u Qgphhp_p¡ âL$pf R>¡. cpB ! bÞ_¡
fus\u NpX$u Qgphu iL$pe. S>¡_¡ gpBkÞk _ dýey„ lp¡e s¡_u hps ly„ L$lu füp¡
Ry„>.
sp¡ Aphp bÞ_¡ fus_p ipõÓ lp¡e iL$¡ L$¡ Ap`Zp rhje_u kp\¡ s¡ Ap
fus\u ìehlpf L$f¡ A\hp _ L$f¡. dpf¡ NpX$u Qgphhu _\u, L$pfZL$¡ dpfu ifs
A¡ R>¡ L$¡ fp¡X$ D`f L$p¡B NpX$u _ Qpgsu lp¡e sp¡ d_¡ NpX$u Qgphsp AphX$¡. dpN®
`f NpX$u Qpgsu lp¡e Ðepf¡ d_¡ QL$L$f Aphu Åe. sp¡ `R>u ly„ Qgphy„ L$¡ sy
Qgph¡ ? v$pv$pÆA¡ d_¡ L$üy„ L$¡ b¡V$p ! sy NpX$u Qgphsp¡ S> _l]. d_¡ dpfp
A¡L$pr^L$pf (dp¡_p¡`p¡gu)dp„ lõsn¡` gpN¡ L$¡ S>epf¡ ly„ fp¡X$ `f NpX$u Qgphy„ sp¡
buÅ¡ ip dpV$¡ NpX$u Qgphu füp¡ R>¡ ? sp¡ A¡ ÐepN_p¡ rkÙpÞs R>¡ L$¡ A¡hu
fus\u NpX$u Qgphhu L$¡ S>¡ dpN® `f L$p¡B NpX$u Qpgsu S> _ lp¡e. Ðep„ Ap`Z¡
Ap`Zu NpX$u QgphuA¡ A_¡ Sy>Ap¡ NpX$u Qgphsp AphX$¡ R>¡ L$¡ _l] ? A¡L$ s¡
âq¾$ep ÐepN_u A_¡ A¡L$ AÐepN_u `°q¾$ep L$¡ b^p¡ V²$praL$ Qpgu füp¡ lp¡e A_¡
Ap`Z¡ Ap`Zu NpX$u A¡V$gp r_e„ÓZ (L„$V²$p¡g)\u QgphuA¡ L$¡ Ap`Z¡
L$p¡B\u V$L$fpBA¡ _l] A_¡ buÅ¡ L$p¡B Ap`Zp\u V$L$fpe _l] A¡hu fus¡
rkas\u NpX$u Qgphu, sp¡ NpX$u Qgphu.
kp„¿e_u S>¡ âq¾$ep R>¡ s¡ ÐepN_u âq¾$ep R>¡, L$¡ S>ep„ L$p¡B`Z dpN®
D`f buÅ¡ V²$pauL$ _\u, Ðep„ Ap`Z¡ NpX$u Qgphu füp R>uA¡ A_¡ ep¡N_u
âq¾$ep R>¡ s¡ L$¡hu âq¾$ep R>¡ ? L$¡ b^p c|g¡íhfdp„ NpX$u Qgphu füp R>¡ A_¡
Ap`Z¡ L$p¡B\u V$L$fpBA¡ _l], A¡hp¡ S>ep„ Bðf `Z `p¡sp_p¡ dpN® c|gu
Åe, Ðep„ Ap`Z¡ Ap`Zu NpX$u Qgphu füp R>uA¡. s¡_y„ _pd ep¡N_u âq¾$ep
129
R>¡. Ap hps_¡ kdÅ¡.
AlÞsp-ddsp-_pi¡ kh®\p r_fl„L©$sp¥ pp
õhê$`õ\p¡ ev$p$ Æh: L©$sp\®: k r_NÛs¡ pp 7 pp
Ap õhs: âq¾$ep_p dp¡ndp„ sd¡ `p¡sp_u Al„sp A_¡ `p¡sp_u
ddsp_p¡ Å¡ _pi L$fu v$u^p¡, sp¡ sd¡ kh®\p r_fl„L©$s \B Nep. kh®\p sd¡
õhê$`õ\ \B Nep, A¡V$g¡ iyÙ rQv„$i \B Nep. S>¡ ApNm ""Æhp:
õhcphsp¡ vy$ô$p'' A¡ hps bsphhp_p R>¡. s¡ dyS>b sdpfpdp„ v$p¡j füp _l],
õhpcprhL$ fus¡, Ðepf¡ sd¡ L©$sp\® \B Nep. îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡, bk
lh¡ sd¡ õhs: dyL$s \B Nep.
sv$\¯ âq¾$ep L$prQs¹ `yfpZ¡@r` r_ê$r`sp pp
F$rjrcf¹ bly^p âp¡L¹$sp agd¹ A¡L$d¹ Abpüs: pp 8 pp
AÐepN¡ ep¡NdpNp£ ql ÐepNp¡@r` d_k¥h rl pp
edpv$eõsy L$s®ìep: rkÙ¡ ep¡N¡ L©$sp\®sp pp 9 pp
S>¡d F$rjAp¡A¡ bsphu R>¡ s¡hu âq¾$ep `yfpZdp„ `Z bsphhpdp„
Aphu R>¡ A_¡ F$rjAp¡A¡ Ap kp„¿e_p ÐepN hpmu âq¾$ep A_¡ ep¡N_p
rQÑr_fp¡^ hpmu âq¾$ep OZu fus¡ hZ}s L$f¡g R>¡. `f„sy Apdp dpfp¡
Arcâpe (Ap¡r`r_e_) A¡L$hpf õ`ô$ kdÆ ëep¡ L$¡ ""agd¹ A¡L$d¹
Abpüs:'' Qpl¡ ÐepN L$¡ Qpl¡ ep¡N S>¡ hMs¡ sd¡ h¡v$_u ârsL|$g L$fu füp R>p¡
Ðepf¡ sdpfp¡ kÐep_pi \hp_p¡ R>¡. îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ S>epf¡ sd¡ h¡v$_u
ârsL|$g _ S>B_¡ L„$BL$ h^pfp_u âh©rÑ dp¡n dpV$¡ L$fp¡ R>p¡ A¡V$g¡ L$¡ sd¡ h¡v$\u
rhê$Ù S>sp _\u A_¡ L„$BL$ ÐepN L$fu füp R>p¡ A\hp ep¡N L$fp¡ R>p¡ sp¡ sd_¡
ag dmi¡. îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ A¡dp„ L$p¡B tQsp A\hp k„v$¡l_u hps _\u.
sd¡ dyL$s \B S>ip¡.
îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ ""AÐepN¡ ep¡NdpNp£ rl'' A_¡ AÐepNdp„
ep¡NdpN® R>¡. ""ÐepNp¡@r` d_k¥h rl''Ðep„ ep¡NdpN®dp„ ÐepN `Z R>¡. sp¡

130
hõsy_p¡ ÐepN _\u, h©rs_p¡ ÐepN R>¡. A¡V$g¡ L$¡ cp¡S>__p¡ ÐepN _\u, c|M_p¡
ÐepN R>¡. hps_¡ Âep_\u kdÅ¡ `¥kp_p¡ ÐepN _\u, gp¡c_p¡ ÐepN R>¡. õÓu_p¡
ÐepN _\u, L$pdhpk_p_p¡ ÐepN R>¡. Ap âL$pf¡.
""edpv$eõsy L$s®ìep:'' A_¡ edpqv$ sdpf¡ L$fhp `X$i¡. ed, r_ed,
Apk_, âpZpepd, âÐeplpf, Âep_, ^pfZp, kdpr^ A_¡ S>¡ qv$hk¡ sdpfu
kdpr^ rkÙ \B NB. ""rkÙ¡ ep¡N¡ L©$sp\®sp'' sd_¡ kdpr^ rkÙ \B NB
sp¡ S>¡d ""AlÞsp ddsp _pi¡ kh®\p r_fl„L©$sp¡'' sd¡ õhê$`õ\ \B Nep sp¡
L©$sp\® \B Nep. s¡hu fus¡ Al] kdpr^õ\ \B Nep sp¡ bk sd¡ L©$sp\® \B
Nep. kdpr^ sd_¡ rkÙ \B NB. s¡_p¡ A\® A¡ L$¡ sdpfp\u bpü L$p¡B rhje
V$L$fpB iL$¡ s¡d _\u. sd¡ L$p¡B bpü rhje\u V$L$fpB füp _\u. Ap_„v$\u
NpX$u Qgphp¡_¡ ! lh¡ Ap âq¾$ep iy„ R>¡ ?
dp¡n-õhs: A_¡ `fs: c¡v$hpmp R>¡. dp¡ndp„ õhs: dp¡n R>¡ s¡_p¡ A¡L$
âL$pf bpüÐepN A_¡ buÅ¡ âL$pf Apæe„sf ÐepN_p¡ R>¡. Apæe„sf ÐepN
A\p®s¹ rhje\u d__¡ k„ed(L„$V²$p¡g)dp„ gphhy„. rhje\u A¡V$g¡ iy„ ? rbëh
d„Ng k|fv$pkÆ_¡ dpV$¡ L$l¡hpe R>¡ L$¡ s¡_y„ d_ õÓudp„ Ney„ sp¡ s¡Z¡ Ap„Mp¡ ap¡X$u
_pMu. Af¡ cpB Ap„M ap¡X$u _pMu. `f„sy L$p_\u L$p¡B_p¡ AhpS> k„cmpi¡ sp¡
iy„ L$fip¡ ? Mf¡Mf Aphp gaX$pdp„ A¡L$ qv$hk d¢ A¡L$ k|fv$pkÆ_¡ `|R>ey„ L$¡
Ap`_¡ õhà_p sp¡ Aph¡ R>¡ L$¡ _l] ? s¡dZ¡ OZu S> kpfu hps bsphu, L$¡ S>¡
S>¡ k`_p sp¡ Aph¡ R>¡ `f„sy Å¡hp_p õhà_p _\u Aphsp. A¡hp õhà_p Aph¡
L$¡ gpXy$ MpB füp¡ Ry„>. dp¡l_\pm MpB füp¡ Ry„>. by„v$u MpB füp¡ R>y„. L$epf¡L$
L$p¡B bp¡ëep¡, L$epf¡L$ L$p¡B bp¡ëep¡-A¡hp A¡hp õhà_p Aph¡ R>¡.
sp¡ õhà_ sp¡ Ap„^mp_¡ `Z Aph¡ R>¡. `f„sy Ap„Mhpmp_¡ Ap„M_p
õhà_p Aph¡. Ap„^mp_¡ Æc A_¡ L$p__p õhà_p Aph¡. Ap„M Msd \hp\u
õhà_p Msd \sp _\u. Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡. Ap`Z¡ Ap„M ap¡X$u
_pMuA¡, L$p_ ap¡X$u _pMuA¡ sp¡ buÆ L$p¡B hõsy_p õhà_p Aphhp gpNi¡.
S>¡V$gy„ `Z sd¡ ap¡X$hp S>ip¡, s¡\u õhà_p Msd \sp _\u. õhà_p sp¡
131
Aphi¡, Aphi¡ _¡ Aphi¡. ""Åvy$ s¡ S>¡ rif `f QX$u_¡ bp¡g¡'' õhà_p S> sp¡
b^p\u dp¡V$p¡ Æh__p¡ Åvy$ R>¡. L$¡d L$¡ qif D`f QX$u_¡ bp¡g¡ R>¡. Ap b^p_p
õhà_p sp¡ Aphi¡. `f„sy sd¡ d_dp„\u s¡ hps_¡ L$pY$u _pMip¡ sp¡ Ðepf¡ L$p¡B
õhà_p Aphi¡ _l]. s¡ ÐepNpÐepN_p¡ c¡v$ R>¡ A_¡ s¡ ÐepNpÐepN_p c¡v$dp„
bÞ_¡ âL$pf_u L©$sp\®sp_u qõ\rs iy„ R>¡ ? s¡ îudlpâcyÆA¡ kdÅhu.
(`fsp¡ d p¡ n ¡ sÑv$pîe-sÑv$ueÐhpæep„ rihrhóÎhp¡ :
dp¡QL$Ðhd¹)-`fs: dp¡ndp„ b¡ âL$pf bspìep R>¡. S>¡d õhs: dp¡n_u
kp^_pdp„ ÐepNpÐepN_p¡ c¡v$ R>¡. A¡hu S> fus¡ `fs: dp¡n_u kp^_pdp„
S>¡_p\u sd¡ dp¡n d¡mhhp BÃR>p¡ R>p¡, s¡_p¡ sdpf¡ Apîe g¡hp¡ Å¡BA¡.
S>¡_p\u dp¡n d¡mhhp BÃR>p¡ R>p¡, s¡_p sdpf¡ b_u S>hy„ Å¡BA¡. Aphp g`y
`„X$p_u S>¡d _l] L$¡ ""gà`y`„X$pL$u gN_ Å¡ _vu sf_L$p¡ k¡sy, fls _ rQÑ
Bs Ds rafs `rfQek„Qe l¡sy'' Aphp `„Qe k„ie l¡syhpmp gà`y`„X$p_u
S>¡d Ap`Z¡ cV$L$sp afuA¡ sp¡ L$epf¡e dp¡n _l] \pe. s¡_p b_u Åh,
S>¡_p\u sd¡ dp¡n BÃR>u füp R>p¡. s¡_p b_u Nep sp¡ sdpfp¡ dp¡n \B S>i¡.
s¡_p„ Aprîs \B Åh sp¡ sd_¡ dp¡n dmu S>i¡. s¡ b¡ v$¡hsp_¡ îudlpâcyÆ
Alu» `fs: dp¡ndp„ dp¡nv$psp sfuL$¡ r_ê$`Z L$fu füp R>¡.
`fpîe¡Z dp¡nõsy qÜ^p kp¡@r` r_ê$àes¡ pp
b°ûp b°pûZsp„ epsk¹ sÖy`¡Z kyk¡ìes¡ pp 10 pp
b°ûpÆ_¡ L$¡d _\u gu^p ? v$¡hspAp¡dp„ ÓZ v$¡hsp dy¿e,k©[ô$
DÐ`pv$L$ b°ûp, k©[ô$ `pgL$ rhóÏ A_¡ k©[ô$ k„lpfL$ rih. Apdp b°ûpÆ_¡
îudlpâcyÆ dp¡nipõÓ_p Ar^$›$psp v$¡h sfuL$¡ AõhuL$pf L$f¡ R>¡. ip dpV$¡
AõhuL$pf L$f¡ R>¡ ? s¡_y„ L$pfZ kdÅ¡. b°ûpÆ dp¡nipõÓ_p Ar^›psp v$¡h
_\u.b°ûpÆ op_ipõÓ_p Ar^›psp v$¡h R>¡.dp¡nipõÓ_p Ar^›psp v$¡h
A¡V$g¡ dp¡n_p `v$pr^L$pfu (B_QpS®> Ap¡rakf) dp¡n Ap`_pf kÑp^pfu
(B_QpS®> Ap¡\p¡fuV$u) v$¡h _\u. b°ûpÆ op_ âv$p_ L$fhp_p kÑp^pfu v$¡h

132
R>¡. dp¡n `°v$p_ L$fhp_p kÑp^pfu v$¡h _\u.
s¡\u b°ûp_u S>¡ k¡hp R>¡, b°ûpÆ_p¡ S>¡ Apîe R>¡, b°ûpÆ_u S>¡
sv$uesp R>¡, s¡ Ap`Z_¡ dyqL$s âpàs L$fhp dpV$¡ _l], `f„sy op_ âpqàs dpV$¡
b°ûpÆ_p¡¡ Apîe Lfhp¡ Å¡BA¡.op_ âpqàs dpV¡ b°ûpÆ_p b_u_¡ fl¡hy„
Å¡BA¡. b°ûpÆ_p sv$ue b_hy„ Å¡BA¡. Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡. ""sÖy`¡Z
kyk¡ìes¡'' kyk¡ìes¡ A¡V$g¡""sv$pîe sv$ueÐhpæepd¹ k¡ìes¡'' hps ¿epgdp„
Aphu NB_¡ ?
s¡ kh®\p® _ QpÛ¡_ ipõÓ„ qL$qÊQv¹$ Dv$urfsd¹ pp
s¡ kh® A\® R>¡ s¡ b°ûpÆ\u âpàs \i¡ _l]. Å¡ L$¡ `l¡gp A¡L$ k„âv$pe
Ap`Zp cpfsdp„ lsp¡. S>¡d L$¡ d_yõd©rs R>¡, Ap`Z¡ Ðep„ s¡ b°pûZ
k„âv$pe_p¡ N°„\ R>¡. S>¡ b°ûpÆ_¡ ApfpÂe v$¡h dp_u_¡ âh©s \e¡g N°„\ R>¡. sp¡
Ðep„ b°ûpÆ_¡ dyqL$sv$psp sfuL$¡ ApfpÂe v$¡h dp_¡g R>¡. op_ v$psp sfuL$¡ _l].
`f„sy s¡ d_yõd©rs_p¡ L$p¡B k„âv$pe _\u füp¡. dpÓ d_yõd©rs flu NB R>¡.
ApS>¡ `Z d_yõd©rs A_ykpf Ap`Z¡ L$d® L$fuA¡ R>uA¡. \p¡X$pL$ L$fuA¡ R>uA¡,
\p¡X$pL$ _\u L$fsp. `f„sy s¡_p¡ k„âv$pe füp¡ _\u. b°ûpÆ_u Apfp^_p_p
âL$pf_u hps L$f¡ R>¡ ""s¡ khp®\p® _ QpÛ¡_ ipõÓ„ qL$rÊQv¹ Dv$urfsd¹¹'' buÅ
Aphp ipõÓp¡ `Z R>¡.
As: rihíQ rhóÏíQ S>Nsp¡ rlsL$pfL$p¥ pp 11 pp
hõsy_: qõ\rs-k„lpfp¥ L$pep§ ipõÓ-âhs®Lp¥$ pp
dp¡nv$psp sfuL$¡ S>Ns_p rlsL$pfu L$p¡Z R>¡ ? rih A_¡ rhóÏ. s¡_y„
L$pd iy„ R>¡ ? ""hõsy_: qõ\rs k„lpfp¥'' hõsy_u qõ\rsA¡ rhóÏ_y„ L$pe® R>¡ A_¡
k„lpf s¡ rihÆ_y„ L$pe® R>¡. ""ipõÓ âhs®L$p¥'' A¡ ipõÓ_p âhs®L$ R>¡. A\p®s¹
A¡L$ ApMy i¥h ipõÓ R>¡, s¡ i¥h_p¡ k„âv$pe R>¡. A¡hu S> fus¡ h¥óZh ipõÓ
R>¡, s¡ h¥óZh k„âv$pe R>¡. s¡ L$pm\u gB ApS> ky^u i¥h A_¡ h¥óZh k„âv$pe
ìehqõ\s A_hÃR>u_ rlÞvy$õsp_dp„ Qpgu füp R>¡. dyqL$s âpàs L$fhu lp¡e
sp¡ Ap ipõÓ A_ykpf rihÆ_p¡ Apîe, rih_y„ sv$ueÐh A\p®s¹ k„n¡`dp„
133
Ap`Z¡ rih (i¥h) \B S>hy„. sv$uesp_p¡ A\® rhóÏ_p k„v$c®dp„ h¥óZh \B
S>hy„. rhóÏ_u ifZpNrs gB h¥óZh b_u S>hy„. rihÆ_u ifZpNrs gB
i¥h \B S>hy„. s¡ sv$pîe sv$uesp R>¡.
lh¡ khpg A¡ Apìep¡ L$¡ Ap bÞ_¡ iy„ L$pd R>¡ ?sp¡ Sy>Ap¡,
îudlpâcyÆ `pR>p b°ûhpv$_¡ c|gu füp _\u. Ap gp¥qL$L$ ipõÓ_p
r_ê$`Z hMs¡ îudlpâcyÆ b°ûhpv_¡ c|ghp BÃR>sp _\u. S>¡ fus¡
îuedy_pÆ_p k„v$c®dp„ b°ûhpv$ c|gpep¡ _l]. S>¡d îuNykp»BÆ khp£Ñd_p
k„v$c®dp„ b°ûhpv$ c|ëep _\u. S>¡d îuf^y_p\Æ _pdfÐ_p¿e_p k„v$c®dp„
b°ûhpv$_¡ c|ëep _\u. A¡hu S> fus¡ îudlpâcyÆ rih A_¡ rhóÏ_p
k„v$c®dp„ b°ûhpv$_¡ c|gphu füp _\u. sp¡ Ap`Z¡ L$¡V$gu k„LuZ®sp ^fphuA¡
R>uA¡ s¡ hps_¡ kdS>ep rh_p Ap`Z¡ îudlpâcyÆ kp\¡ L$¡hp¡ AÞepe
L$fuA¡ R>uA¡ ? Ap hps_¡ kdÅ¡ îudlpâcyÆ b°ûhpv$_¡ c|ëep rh_p
r_X$fsp\u A¡L$v$d tlds\u Ap hps_¡ L$l¡ R>¡ L$¡
b°û¥h sp×i„ eõdps¹ khp®ÐdL$sep¡qv$sp¥ pp 12 pp
Ap rih A_¡ rhóÏ L$p¡Z R>¡ ? L$p¡B i¥sp_ _\u. sd¡ h¥óZh \B Nep
s¡\u rih i¥sp_ _\u A_¡ sd¡ i¥h \B Nep s¡\u rhóÏ i¥sp_ _\u. Ap
b°û_p S> b¡ ê$` R>¡. L$pfZL$¡ b°û¡ S> rih, rhóÏ A_¡ b°ûpÆ_y„ ê$` ^pfZ
L$f¡g R>¡. Ap\u rih `Z b°ûpÐdL$ R>¡ A_¡ rhóÏ `Z b°ûpÐdL$ R>¡. rih
`Z khp®ÐdL$ R>¡, rhóÏ `Z khp®ÐdL$ R>¡. b°û_p b^p NyZ^d®_¡ s¡ i¡f L$f¡
R>¡.
Al] Sy>Ap¡ îuedy_pÆ_¡ A_„s NyZ c|rjs¡, S>¡ îuedy_pÆ_p
k„v$c®dp„ L$l¡g R>¡ A¡ b^u S> hps îudlpâcyÆ Al] bpg âbp¡^_dp„
`pR>u gph¡ R>¡.
r_v$p¡®j-`|Z®-NyZsp ss¹-sÃR>põÓ¡ sep¡: L©$sp pp
cp¡N-dp¡n-ag¡ v$psy„ iL$¹sp¥ Üphr` eÛq` pp 13 pp
Ap b°ûp A_¡ rihÆ bÞ_¡ r_v$p¡®j `|Z® NyZ R>¡. A¡ r_v$p£j `|Z®
134
NyZ îudlpâcyÆA¡ îuL©$óZ_p k„v$c®dp„ r_b„^dp„ hp`ep£ R>¡. sd¡ r_b„^dp„
ipõÓp\® âL$fZ Å¡ip¡ sp¡ Ðep„ îuL©$óZ_¡ rhj¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ îuL©$óZ
S>¡ R>¡ s¡ ""r_v$p¡®j`|Z®NyZrhN°lApÐdsÞÓp¡: r_íQ¡s_pÐdL$ ifuf NyZ¥íQ
lu_'' Ðep„ s¡ NyZ^d® r_v$p¡®j `|Z® NyZ, Ap b°ûp A_¡ rhóÏ bÞ_¡ R>¡ s¡ hps
L$l¡ R>¡. N°„\ Å¡ip¡ sp¡ Mbf `X$i¡ L$¡, S>¡ Ap`Zu kdS> R>¡ A_¡
îudlpâcyÆ_u kdS> R>¡, s¡ L$¡V$gu AgN kdS> R>¡. N°„\ _l] Sy>Ap¡ sp¡
Ap`Zu NpX$u ApMu MpX$pdp„ S>B flu R>¡. îudlp`°cyÆ L$l¡ R>¡ ""r_v$p¡®j
`|Z® NyZsp ss¹ - sÃR>põÓ¡ sep¡:L©$sp'' s¡ s¡ ipõÓdp„ Ap_u r_v$p¡®j `|Z®
NyZsp L$¡d hZ®hu R>¡ ? L$¡d L$¡ b°û Ap âL$pf¡ rih \ep R>¡. b°û Ap âL$pf¡
rhóÏ \ep R>¡. cp¡N - dp¡n agv$p_dp„ bÞ_¡ kd\® R>¡. `f„sy A¡L$ r_ed
A\hp rkÙpÞs sd_¡ kdÅhhp dp„Ny Ry„>.
cp¡N: r ih¡_ dp¡nõsy rhóÏ_¡rs rhr_íQe: pp
gp¡L$¡@r` es¹ âcycy¯L$¹s¡ sÞ_ eÃR>rs L$rl®rQs¹ pp 14 pp
rhóÏ_y„ S>¡ õhê$` R>¡ s¡ cp¡N â^p_ õhê$` R>¡. sp¡ rhóÏ\u sd¡
dyqL$s âpàs L$fp¡ A_¡ rih_y„ S>¡ õhê$` R>¡ s¡ dyqL$s â^p_ õhê$` R>¡ sp¡ s¡_p\u
sd¡ cp¡N âpàs L$fp¡. lh¡ dÅ_u hps L$lp¡ L$¡ rhrQÓ (a_u) hps L$lp¡, S>¡hu
sdpfu BÃR>p lp¡e. `f„sy îudlpâcyÆ L$¡V$gu ky„v$f hps bsph¡ R>¡ ! L$¡
""gp¡L¡$@r` es¹ âcyc¯yL$¹s¡ sÞ_ eÃR>rs L$rl®rQs¹'' rih_p ê$`dp„ b°û
dyqL$s_p¡ Ap_„v$ dpZu füp¡ R>¡ A_¡ rhóÏ_p ê$`dp„ b°û cp¡N_p¡ Ap_„v$
dpZu füp¡ R>¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdS>ip¡_¡ sp¡ Ap„sqfL$ flõe kdS>dp„ Aphi¡,
L$¡ S>¡ k„lpf_p v$¡hsp rih R>¡ s¡Z¡ `p¡sp_y„ L$pd L$fu gu^y„ sp¡ cp¡N i„y L$fi¡ ?
dyqL$s_p¡ sp¡ Ap_„v$ g¡i¡ L$¡ cpB T„TV$ `|fu \B A_¡ rhóÏ qõ\rs_p `pgL$
v$¡hsp R>¡, s¡ dyqL$s_p¡ Ap_„v$ g¡hp Åi¡ sp¡ `pg_ L$p¡Z L$fi¡ ?
sp¡ Ap_p¡ Ap„sqfL$ cph kdÅ¡. s¡ S>¡ rhje_p v$¡hsp R>¡ s¡ rhje_p¡
Ap_„v$ g¡i¡ _¡ ! i¡_p Ar^›$psp v$¡h R>¡ ? rih k„lpf_p Ar^›$psp v$¡h R>¡. s¡Z¡
135
`p¡sp_y„ L$pd L$fu gu^y„ `R>u iy„ bpL$u füy„ ? i¡_p¡ cp¡N L$fi¡ ? sp¡ dyqL$s_p¡ sp¡
Ap_„v$ g¡i¡ _¡ ! A_¡ rhóÏ `pg__p Ar^óW$psp v$¡h R>¡ sp¡ `p¡sp_y„ L$pd L$f¡ sp¡
cp¡N_p¡ Ap_„v$ g¡i¡. `pg_ L$fhpdp„ cp¡N_p¡ Ap_„v$ g¡i¡. ApMp S>Ns_y„
`pg_ L$fu S>Ns_p cp¡N_p¡ Ap_„v$ gB füp R>¡. Ap\u îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡
L$¡ Ap kdS>ep rh_p gp¡L$p¡ rihÆ_¡ R>à`_ cp¡N L$f¡ R>¡, rihÆ_¡ `g_p
Tygph¡. rhQpfp¡ S>V$p A_¡ Sy>V$^pfu rihÆ_¡ L$p¡B qv$hk dpsp `pfZ¡ L$¡
lpgfX$¡ Sy>gph¡ ? L$p¡_¡ lpgfX$¡ lygfph¡ ? kdS>ep rhQpep® rh_p Ap`Z¡ L„$B_¡
L„$B D`Öh L$fsp fluA¡. Ap sp¡ kdS>hp rhQpfhp_u hps R>¡. rihÆ `g_p
Tygsp kpfp _ gpN¡. s¡ sp¡ rihÆ_y„ Âep_phqõ\s dyqL$s_p¡ Ap_„v$ g¡sy kpQy„
õhê$` kdS>dp„ Aph¡ sp¡ kdÅe.
`f„sy ""sÞ_ eÃR>rs'' s¡ dyqL$s _l] Ap`¡ L$pfZL$¡ s¡ Myv$ `p¡sp_p
cp¡N_¡ dpV$¡ dyqL$s fpM¡ R>¡, sp¡ s¡ sd_¡ dyqL$s ip dpV$¡ Ap`¡ ? cp¡N Ap`i¡ S>¡
cp¡N `p¡sp_p dpV$¡ fpMu füp R>¡ s¡ sd_¡ dyqL$s Ap`i¡ s¡_¡ Ðep„ dyqL$s h^pfp
(õ`¡f)dp„ R>¡. Å¡BA¡ s¡V$gu gB Åh. Ad¡ s¡_¡ hp`fsp _\u. s¡_p¡ D`ep¡N
L$fsp _\u. dprgL$ iy„ L$f¡ ? `p¡sp_¡ hp`fhy„ lp¡e s¡ `p¡s¡ hp`f¡ A_¡ S>¡ `p¡s¡
hp`fsp¡ _\u s¡ _p¡L$f_¡ Ap`¡. A¡hu fus¡ rih `p¡sp_p õhê$`\u dyqL$s_¡ dpZ¡
R>¡, sp¡ s¡ b^p_¡ cp¡N Ap`i¡ A_¡ rhóÏ `p¡sp_p õhê$`\u cp¡N_¡ dpZu
füp R>¡ sp¡ dyqL$s s¡_¡ Ðep„ h^pf¡ R>¡, sp¡ S>¡V$gu Å¡BA¡ s¡V$gu gB Åh. Ap
dyS>b_p¡ rkÙpÞs R>¡ Ap\u ""_ eÃR>rs'' Ap_p¡ A\® A¡ _\u L$¡ s¡ v$¡hsp_p
õhê$`dp„ Akd\® R>¡.
Arsrâepe sv$r` v$ues¡ L$¹hrQv$¡h rl pp
r_esp\®-âv$p_¡_ sv$ueÐh„ sv$pîe: pp 15 pp
`°Ðe¡L$„ kp^_„ Q¥sv¹ rÜsuep\£ dlp_¹¹ îd: pp
S>¡ Mf¡Mf Ars râe R>¡. Å¡ sd¡ Mf¡Mf A¡V$gp râe rih_p b_p¡ sp¡
rih ip dpV$¡ dyqL$s _ Ap`¡ ? sp¡ kpdÕe®dp„ L$p¡B L$Qpi _\u. rih_u sd¡
Arsrâesp âpàs L$fp¡ sp¡ rih sd_¡ dyqL$s Ap`i¡. sd¡ rhóÏ_u Arsrâesp
136
âpàs L$fp¡ sp¡ s¡ sd_¡ cp¡N `Z Ap`i¡ ip dpV$¡ _l] Ap`¡ ? sd¡ Arsrâe
R>p¡ sp¡. S>¡d kyv$pdp_¡ cp¡N Apàep¡, rhóÏ cp¡N `Z Ap`u iL$¡.
`f„sy ""r_esp\® âv$p_¡_ sv$ueÐh„ sv$pîe:'' r_ed dyS>b sv$ueÐh
A_¡ sv$pîe A¡ âÐe¡L$_p kp^_ R>¡ A_¡ ""r_esp\® âv$p_¡_... ...qÜsuep\£
dlp_¹ îd:'' L$¡d s¡ S>¡ r_esp\® R>¡ s¡_y„ âv$p_ L$f¡. S>¡_p¡ s¡_¡ Ðep„ D`cp¡N
_\u \B füp¡, s¡_p¡ A¡V$g¡ L$¡ buÅ_p¡ sd¡ D`cp¡N L$fhp dpV$¡ dpNu füp R>p¡
Ðepf¡ sd¡ s¡_¡ blyîd Ap`u füp R>p¡ A_¡ rih\u sd¡ dyqL$s dpNp¡ R>p¡ sp¡
rih\u \p¡X$p¡ õdf îd r_L$mi¡ A_¡ rhóÏ\u sd¡ cp¡N âpàs L$fhp dp„Nsp lp¡
sp¡ rhóÏ_¡ sdpf¡ \p¡X$p¡ õdf îd Ap`hp¡ `X$i¡. cpB ! Ap cp¡N âpàs L$fhp
dp„Nsp lp¡ sp¡ cp¡N sp¡ s¡ `p¡s¡ cp¡Nhu füp R>¡ A¡ hps Âep_\u kdÅ¡ sp¡
buÅ A\®_¡ dpV$¡ v$f¡L$ qõ\rsdp„ sv$ueÐh A_¡ sv$pîe_u AphíeL$sp iy„ R>¡ ?
rih_p¡ Apîe, rhóÏ_p¡ Apîe âpàs L$fu_¡ sd¡ kpQp i¥h A_¡ kpQp h¥óZh
\B Åh, sp¡ \B Nep. s¡dp sL$gua L$ep R>¡ ? îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ cpB
sL$gua A¡ R>¡ L$¡
(õhpcprhL$v$p¡ j r_h© Ò e\¯ sÑv$pîe-sÑv$ueÐhby Ù ep
õh^dp®QfZõe AphíeL$sp)-õhpcprhL$ v$p¡j_¡ v|$f L$fhp dpV$¡ sv$pîe
A_¡ sv$uesp d¡mhhp_u byqÙ\u õh^dp®QfZ_¡ r_cphhy„ AphíL$e R>¡.
Æhp: õhcphsp¡ vy$ô$p v$p¡jpcphpe kh®v$p pp 16 pp
õhcph\u Æh vy$ô$ R>¡. s¡ `p¡sp_p¡ v$p¡j Ðep„ `Z OykpX$ep rh_p dp_i¡
_l]. rih_p cS>_dp„ `Z gaX$p L$fu v$¡i¡, rhóÏ_p cS>_dp„ `Z gaX$p
L$fu v$¡i¡. sp¡ ""v$p¡jpcphpe kh®v$p'' sp¡ Ap`Zp Ap v$p¡jp¡ D`f sd¡ L$¡hu fus¡
L$pby d¡mhip¡ ?
îhZpqv$ ss: â¡çZp kh¯ L$pe¯ rl rkÂers pp
rih_p cL$s R>p¡ sp¡ rih_p ipõÓ_y„ îhZ, L$us®_, õdfZ,
`pv$k¡h_, AQ®_, h„v$_, v$põe, k¿e, ApÐd r_h¡v$_ L$fp¡. rhóÏ_p cL$s

137
R>p¡ sp¡ rhóÏ_„y îhZ, L$us®_, õdfZ, `pv$k¡h_, AQ®_, h„v$_, v$põe,
k¿e, ApÐd r_h¡v$_ L$fp¡. s¡ ""îhZpqv$ ss: â¡çZp'' â¡d\u Ap b^u hps
L$fip¡ sp¡ Ap dp¡n v$peL$ v$¡hsp_¡ sd¡ qfThu iL$ip¡ A_¡ â¡d\u _ L$ey® sp¡ sdpfp¡
õhpcprhL$ v$p¡j A¡d_u kp\¡_p ìehlpfdp„ L$ep„L$_¡ L$ep„L$ ApX$p¡ Aphu S>i¡.
S>¡d Ap`Zp¡ õhcprhL$ v$p¡j îuL©$óZ kp\¡_p ìehlpfdp„, Ap`Zu ApX$¡
Aphu Nep¡ L$¡ _l] ? A¡hu S> fus¡ Ap_u kp\¡ `Z Aphu S>i¡. S>epf¡
îuL©$óZ_u kp\¡ Ap`Zp¡ õhpcprhL$ v$p¡j ApX$p¡ Aphu Nep¡ sp¡ Ap v$¡hspAp¡_u
kp\¡ L$¡d ApX$p¡ _l] Aphu iL$¡ ? A¡_u kp\¡ `Z ApX$p¡ Aphi¡.
dp¡nõsy kygcp¡ rhóZp¡f¹ cp¡NíQ rihsõs\p pp 17 pp
rhóÏ\u dp¡n kygc R>¡, rih\u cp¡N kygc R>¡ `f„sy L$p¡_p\u iy„
kygc R>¡ s¡ rkhpe A¡ rhQpfhp_u AphíeL$sp R>¡ L$¡,
kd`®Z¡_pÐd_p¡ rl sv$ueÐh„ ch¡v¹ ^°yhd¹ pp
sd¡ rih_p ârs kdr`®s R>p¡ L$¡ _l] ? sd¡ rhóÏ_p ârs kdr`®s R>p¡
L$¡ _lu» ? Ap dy¿e hps R>¡. ""bp` v$pMh _rl sp¡ îpÙ L$fp'' _u S>¡d sd¡
rih\u dp¡n BÃR>p¡ R>p¡ L$¡ rhóÏ\u dp¡n BÃR>p¡ R>p¡? s¡ b^u `R>u_u hps R>¡.
`l¡gp sd¡ rih A\hp rhóÏ_p ârs kdr`®s R>p¡ L$¡ _l] ? s¡_p¡ sp¡ Mygpkp¡
L$fp¡. Å¡ sd¡ kdr`®®s R>p¡ sp¡ rih A\hp rhóÏ_p ârs kdr`®s lp¡hp_p L$pfZ¡
sd¡ rih_p kpQp i¥h \B S>ip¡, sd¡ rhóÏ_p kpQp h¥óZh \B S>ip¡ A_¡
S>epf¡ sd¡ sv$ue b_u Nep Ðepf¡ sdpfy„ b^„y L$pd rkÙ \B S>i¡ `f„sy Å¡ sd¡
sv$ue _\u b_u iL$sp, L$pfZL$¡ ""Æhp: õhcphsp¡ vy$ô$p'' A¡hp L$p¡B
õhcprhL$ v$p¡j lp¡e sp¡ iy„ L$fhy„ ? sp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ L$p¡B tQsp_u hps _\u.
Asv$uesep Qpr` L$¡hgíQ¡s¹ kdprîs: pp 18 pp
sd¡ Asv$ue R>p¡ kpQp i¥h _\u b_u iL$ep. \p¡X$u L$p¡B AÞe h^pfp_u
âh©qÑ (A¡L$õV²$p L$¡fu Ly$gd A¡L$V$uhuV$u) Qpgy R>¡. A\p®s¹ ""L$praf sp¡ _l] ly„
`f L$luep¡ _ dykgdp_ A¡L$ bys k¡ cu r_bpl L$ue¡ Å flp ly„'' Å¡ Aphu
L$p¡B h^pfp_u buÆ âh©rs L$fu füp R>p¡ L$¡ L$pauf _\u `f„sy dykgdp_ `Z
138
_\u L$pfZL$¡ dpfp\u Aëgpl_u kp\¡ `pR>p¡ A¡L$ r_bpl R>¡. Aphp
Aëgpl_p rkhpe buÅ¡ L$p¡B dpfp\u `Z buSy>» L„$B r_cphu füp¡ R>¡. L$p¡B
k„b„^ Asv$ue R>¡. sp¡ îudlpâcyÆ L$l¡ L$p¡B tQsp_u hps _\u. Apîe sp¡
×Y$ L$fu iL$p¡ L$¡ _l] ? S>¡ `Z sdpfu buÆ h^pfp_u âh©rÑ L$¡ ìeph©rÑ lp¡e,
S>¡ sv$uespdp„ bp^L$ R>¡. s¡_¡ \p¡X$p kde dpV$¡ c|gu_¡ \p¡X$p¡ ×Y$ Apîe sp¡ L$fp¡.
Qpl¡ sp¡ rih_p¡ L$fp¡ L$¡ Qpl¡ sp¡ rhóÏ_p¡ L$fp¡.
sv$pîe sv$ueÐh byÙe¥ qL$[ÊQs¹ kdpQf¡s ¹ pp
õh^d®d¹ A_yrs›_¹ h¥ cpfÜ¥NyÎed¹ AÞe\p pp
sd¡ Æh_dp„ S>¡ `Z L$pd L$fp¡ s¡ Apîe\u L$fhp_y„ iê$ L$fp¡ L$¡ Ap L$pd
L$fhp\u dpfp¡ rih_p¡ Apîe ×Y$ \i¡, Ap L$pd L$fhp\u ly„ kpQp¡ i¥h b_u
S>Bi. Ap L$pd L$fhp\u rhóÏ_p¡ Mfp¡ Apîe d_¡ ×Y$ \i¡, Ap L$pd L$fhp\u
d_¡ kpQu h¥óZhsp rkÙ \i¡.
S>¡ h¡v$_p¡ ^d® R>¡ s¡_¡ L$¡Þkg L$ep® rh_p, sp¡ sdpfy„ L$pd \B S>i¡. _l]
sp¡ ""cpfÜ¥NyÎed¹ AÞe\p'' b¡ NZp cpf\u gv$pB S>ip¡, L$¡dL$¡ sd¡ gp¥qL$L$
dp¡n_p ipõÓ_u âq¾$ep\u dyL$s \hp BÃR>p¡ R>p¡ A_¡ s¡_p cfp¡k¡ sd¡ h¡v$_¡
R>p¡X$u v$u^p¡ sp¡ ""^p¡bu_p¡ L|$sfp¡ _ Of_p¡ _ OpV$_p¡'' L$pfZL$¡ h¡v$¡ Qpf¡e
`y{$jp\®_u S>¡V$gu k„`|Z® k„cpm (Ap¡hf Ap¡g L$¡f) gu^u R>¡, s¡V$gu k„cpm
gp¥qL$L$ ipõÓ¡ gu^u _\u. `f„sy Å¡ sd¡ s¡_¡ r_cphu_¡ gp¥qL$L$ipõÓ\u L$p¡B
h^pfp_u (A¡X$uk_g) A_¡ s¡d»p kp¡_pdp„ kyN„^ DÐ`Þ_ (q¾$e¡V$) L$fhp
BÃR>u füp R>p¡ sp¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ L$p¡B tQsp_u hps _\u. h¥rv$L$
^d®_¡ r_cphsp, Å¡ sd¡ kpQp rih cL$s \B Nep, Å¡ sd¡ kpQp rhóÏ cL$s
\B Nep sp¡ sdpf¡ Ncfphp_u L$p¡B hps _\u.
Ap Sy>Ap¡ ""L$l¡hp_y„ qv$L$fu_¡ A_¡ k„cmphhp_y„ hly_¡'' Ap hps
bpgbp¡^ âbp¡^_ L$f¡ R>¡. `f„sy îudlpâcyÆ `y[ô$ Æh_¡ kdÅhu füp R>¡ L$¡
Å¡ rih A_¡ rhóÏ `°rs ly„ Ap hps kdÅhu (bsphu) füp¡ Ry„> sp¡ îuL©$óZ_p
ârs L$p¡B buÆ hps kdÅhhp_p¡ _\u. Ap S> hps îuL©$óZ_p k„v$c®dp„
139
kdS>hp_u R>¡ L$¡ sd¡ îuL©$óZ_p¡ Apîe L$fp¡. îuL©$óZ_p sv$ue b_u Åh.
L©$óZprîs, L©$óZ_p cNhv$ue b_u Åh A_¡ ""õh^d®d¹ A_yrs›$_¹ h¥''
ìe\®dp„ `p¡sp_p¡ ^d® sp¡X$hp_p¡ ApN°l _ fpMp¡. sp¡ e\p iL$e `pg_ L$fhp_p¡
ApN°l fpMp¡ _lu»sf sd¡ b¡ NZp cpf\u gv$pB S>ip¡.
Ap`Z¡ A¡d dp_u gu^y L$¡ h¥qv$L$dpN® sp¡ dep®v$pdpN® R>¡ A_¡ Ap`Zp¡
sp¡ âd¡edpN® R>¡. âd¡edpN®dp„ sd¡ iy„ L$p¥cp„X$ L$ey¯ ? sp¡ b^u S> S>hpbv$pfu_y„
cp_ sd¡ c|gu Nep. âd¡edpN®dp„ L$p¡B kpfy„ L$pd sp¡ L$ey¯ _l] A_¡ b^p
D`Öh, D`Öh S> L$ep®. sp¡ s¡ S> hps îudlpâcyÆ `yÓu_¡ L$lu¡ `p¡sp_u
hly_¡ k„cmphhp BÃR>¡ R>¡. S>¡ hps bpmL$_¡ L$l¡ R>¡. s¡dp„ `yÓu _ Aphsu
lp¡e sp¡ s¡_p rkhpe S>dpB_¡ gB ëep¡, Al] `yÓ_¡ L$lu_¡ S>dpB_¡
k„cmphhp BÃR>¡ R>¡, A¡d kdÆ ëep¡, hps sp¡ A¡L$ S> R>¡, s¡dp„ spÐ`e® _\u.
d|m hps A¡ R>¡ L$¡ îudlpâcyÆ Ap bpg âbp¡^_dp„ `y[ô$dpN}e
Æh_¡ A¡ S>Zphhp BÃR>¡ R>¡ L$¡ L©$óZ_u kp\¡ sdpf¡ L$¡hp¡ ìehlpf L$fhp_p¡ R>¡.
S>¡hp¡ ìehlpf rhóÏ_u kp\¡ L$fhp_p¡ R>¡. S>¡hp¡ ìehlpf rih_u kp\¡ L$fhp_p¡
R>¡, s¡hp¡ S> ìehlpf Å¡ sd¡ `y[ô$dpN}e R>p¡ sp¡, sdpf¡ îuL©$óZ_u kp\¡
L$fhp_p¡ R>¡.
BÐe¡h„ L$r\s„ kh¯ _¥sÄop_¡ c°d: `y_: pp 19 pp
Ap b^u hps sd_¡ d¢ kpfu fus¡ kdÅhu v$u^u. Å¡ sd¡ Ap hps
kdÆ Nep, sp¡ lh¡ sd_¡ L$epf¡e `Z c°d \hp¡ Å¡BA¡ _l]. Ap hps sd¡
kdÆ Nep lp¡ sp¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ sp¡ lh¡ `R>u ly„ L$epf¡e sd_¡ bpmL$
L$lui _l]. lh¡ `R>u L$lui L$¡ lh¡ sd¡ kdS>v$pf \B Nep, lh¡ sd¡ bpmL$
_\u füp. `f„sy Å¡ sd¡ Ap hps _ kdS>ep, sp¡ sd¡ `pR>p bpmL flu Nep,
Np¡bp flu Nep, A¡d îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡. sp¡ Ap`Z¡ îudlpâcyÆ_p
Apie (ds)\u bpg `°bp¡^_ kdS>ep. s¡_p¡ kpfp„i (ku_p¡àkuk)
kdS>ep.
pp Brs îuhëgcpQpe®rhfrQsp¡ bpgbp¡^: kç`|Z®: pp
140
âñ :-
S>hpb :- bly S>V$ug Dv$plfZ (L$p¡çàguL$¡V$¡X$ A¡L$Tp„`g) Ap`y„ Ry„>
b^p_¡ rh_„su L$f„y$ Ry„> L$¡ L$p¡B buÅ A\®dp„ _ g¡sp.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ kp„¿e_p S>¡ ÐepN_u âq¾$ep R>¡ A_¡
kp„¿e_p kp^L$ S>¡V$gp¡ ÐepN L$fsp lsp, s¡_p\u v$i NZp¡ ÐepN S>¥_ qv$N„bf
k»Þepku L$f¡ R>¡. Ap t_v$p_p ê$`dp„ _\u L$lu füp¡,ÐepN L$f¡ R>¡ L$¡ _l] ? s¡
ÐepN Ap`Zu hr¥vL $ ÐepN_u âq¾$ep\u A_zL|m R>¡ L$¡ ârsL|m R>¡ ?
îudlpâcyÆ_p rkÙpÞs_p rlkpb¡ ârsL|$m R>¡. s¡ Å¡ L$¡ ÐepN R>¡ `f„sy
õhs: dp¡nv$peL$ _\u. hps ¿epgdp„ Aphu_¡! A_¡ ep¡N_u âq¾$epdp„ A¡L$ hps
Âep_\u kdÅ¡ L$¡ gp¡L$p¡_u A¡hu c°p„rs R>¡ L$¡ `s„S>gu ep¡N S> ep¡N R>¡.
vy$r_epdp„ ep¡N_p k¢L$X$p¡ âL$pf R>¡. rlÞvy$õsp_dp„ A_¡ vy$r_epdp„ `Z. Ap`Zp
rlÞvy$^d®dp„ S> _l], v$f¡L$ ^d®dp„ R>¡ s¡Ap¡ A¡ ep¡N _pd _\u Apàey, _pd _\u
v$u^y„ s¡\u iy„ a¡f `X$¡ ? rÀõsudp„ (q¾$íQe_dp„) ep¡N_u OZu ìehqõ\s âq¾$ep
R>¡, S>¡ Ap`Zp ep¡N_u bp` âq¾$ep R>¡. S>¥_dp„ ep¡N R>¡, s¡ b^u âq¾$ep sp¡
D`gå^ R>¡ S> _¡. s¡ ep¡NuL$ âq¾$ep_u S>hpbv$pfu îudlpâcyÆ g¡hp
BÃR>sp _\u.
h¡v$ âdpZ¡ ""agd¹ A¡L$d¹ Abpüs:'' A¡hu A¡hu `Z ep¡N_u âq¾$ep
R>¡. A¡L$ hps kdÅhy„ L$¡ rQÑ_¡ A¡L$pN° L$fhp dpV$¡ L$p¡B ky„v$f õÓu_y„ Âep_ ^fp¡.
s¡_u R>¡X$su L$fhp_u _l]. rQÑdp„ s¡ ky„v$fu_y„ L$p¡B ê$` ApL$j®Z L$fu_¡, d_dp„
gphu_¡ bk s¡_y„ Âep_ ^fp¡. bly S> Å¡Mdu (qfíL$u) âq¾$ep R>¡, R¡ sp¡ Mfu
âq¾$ep rQÑ r_fp¡^ \B `Z iL$¡ R>¡. L$¡dL$¡ A„sdp„ v$f¡L$ QuS> A¡L$ V$`L$p_u,
A¡L$ rbÞvy$_u qL„$ds fpM¡ R>¡. S>¡d sd¡ A¡L$ qv$hp_u S>ep¡s D`f sdpfy„ rQÑ
A¡L$pN° L$ey¯, A\hp L$p¡B õÓu_p kp¢v$e® D`f sdpfy„ rQÑ A¡L$pN° L$ey©„, L$¡ L$p¡B
cNhp__u d|rs® D`f L$ey¯, L$¡ L$p¡B L|$sfp D`f `p¡sp_y„ rQÑ A¡L$pN° L$fu ëe¡. L$¡d
_ \C iL¡ ? rQÑ_¡ A¡L$pN° L$fhp_p OZp kp^_p¡ lp¡e iL$¡ R>¡. rQÑ A¡L$pN°
\B iL$¡.
141
`f„sy ipõÓ¡ A¡ hps kdÅhu L$¡ Å¡ sd¡ kpqÐhL$ rhje_¡ `k„v$ L$fip¡,
rQÑ_u A¡L$pN°sp dpV$¡, kpqÐhL$ d|rs®_¡ g¡ip¡ sp¡ kpqÐhL$sp kp\¡ rQÑ A¡L$pN°
\i¡. spdk d|rs® `k„v$ L$fip¡ sp¡ spdksp kp\¡ rQÑ A¡L$pN° \i¡. fpS>k d|rs®
`k„v$ L$fip¡ sp¡ rQÑ fpS>ksp kp\¡ A¡L$pN° \i¡. lh¡ S>epf¡ s¡ kdpr^_u
Ahõ\pdp„ S>i¡ Ðepf¡ L„$BL$ âpàs \B S>i¡. `f„sy s¡_u hÃQ¡_p¡ S>¡ kp„L$X$p¡ dpN®
(`¡k¡S>) R>¡. s¡dp„ fl¡gu fpS>ksp, spdksp, sdpfu kp\¡ L„$BL$ MughpX$ L$fu
iL$¡. L„$BL$ dyíL$¡gu Dcu L$fu iL$¡. ¿epgdp„ Apìey„ _¡ !
lh¡ S>¡d Ap`Z¡ L$p¡B ky„v$f õÓu_p ê$`_y„ Âep_ ^fuA¡ L$¡ Ad¡ Ap fus¡
rQÑ_¡ A¡L$pN° L$fhp BÃR>uA¡ R>uA¡. `Z rQÑ A¡L$pN° _ \ey„ A_¡ L$p¡B
L$pdhpk_p ÅNu NB sp¡ ? Aæepk L$fp¡ R>p¡ Ðepf¡ Âep_ s¡_p ê$` D`f Ney„
sp¡? sp¡ rQÑ A¡L$pN° \ey„ L$¡ cV$L$u Ney„ ? Ap gaX$p¡ \B Nep¡ _¡ ! sp¡ rQÑ A¡L$pN°
L$fhpdp„ `Z L$p¡B kpqÐhL$ d|rs®_y„ Âep_ ^fip¡ sp¡, rQÑ_u A¡L$pN°sp kprÐhL$sp
kp\¡ \i¡. fpS>k d|rs®_y„ Âep_ ^fip¡ sp¡, rQÑ_u A¡L$pN°sp L$fhp dpV$¡ c¢k_y„
L$p¡B Âep_ ^fp¡, OZu S> kpfu hps R>¡. rQÑ A¡L$pN° L$¡d _ \B iL$¡ ? r_f„sf
c¢k_p tiNX$p L$¡hp R>¡ ? c¢k_y„ dp¡Yy„$ L$¡hy„ R>¡ ? c¢k_p Qpf `N L$¡hp R>¡ ?
c¢k_y„ `|R>Xy„$ L$¡hy„ R>¡ ? c¢k L$¡hu fus¡ L$pv$hdp„ `X$u R>¡ ? b^u hps D`f rQÑ_¡
A¡L$pN° L$fp¡. rQÑ A¡L$pN° \B S>i¡. A„sdp„ s¡ c¢khpmu spdksp dpN®d&„
Aphu sp¡ s¡ L$„BL$ gaXy$ L$fu iL$¡ L$¡ sd¡ c¥ep_u S>¡d v|$^ v$p¡lhp gpNu Åip¡. Ap
Å¡Md (qfíL$) R>¡.
Ap\u îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ ""agd¹ A¡L$d¹ Abpüs:'' s¡ S>¡ âq¾$ep
bsphu füp R>¡ s¡_u b^u S>hpbv$pfu s¡_u R>¡ Ap`Z¡ s¡ L$¡hu fus¡ ÅZu
iL$uA¡, iy„ L$fu iL$uA¡ ? `f„sy h¡v$ipõÓ_p k„v$c® (L$p¡ÞV$¡L$)dp„ d|m hps
A¡V$gu S> R>¡. ""agd¹ A¡L$d¹ Abpüs:'' s¡ ÐepN_u `°q¾$ep Å¡ h¡v$\u ârsL|$m
lp¡e sp¡, Ap`Zp dpV$¡ N°lZ L$fhp ep¡Áe _\u A_¡ rQÑ_¡ A¡L$pN° L$fhp_u
`°q¾$ep `Z Ap`Zp dpV$¡ AN°pü R>¡. ¿epgdp„ Apìey„ ?
S>¡d L$¡ rQÑ_¡ h^õs„c (¾$p¡k) D`f A¡L$pN° L$fp¡. S>¡ ¾$p¡k D`f L©$ku
142
äpBX$ ¾$pBõV$ `p¡sp_p `p`_y„ âpe[íQs cp¡Nhu füp R>¡. lh¡ s¡_u D`f rQÑ
A¡L$pN° L$fp¡. A¡L$pN° L$fu_¡ sd¡ fp¡hp¡. L$¡V$gp v$u_-lu_ b_u Åh L$¡ sd¡ `p`u
R>p¡ A_¡ sdpfp b^p `p`_p¡ v„$X$ rbQpfp¡ ¾$pBõV$ cp¡Nhu füp¡ R>¡ A_¡ `R>u
L$fyZp DÐ`Þ_ L$fp¡ A_¡ vy$:Mu \ph. rQÑ A¡L$pN° L$fu ëep¡, rQÑ A¡L$pN° L$¡d _
\B iL$¡ ? q¾$íQe_ gp¡L$p¡ Ap hps_u kp^_p L$f¡ R>¡. `f„sy s¡_y„ `qfZpd ks¹
li¡ L$¡ vy$óV `qfZpd Aphi¡ ? s¡_¡ dp`hp_u ayV$`Ë$u Ap`Zp h¡v$dp„ _\u _¡ ?
Å¡ sd_¡ Ap fus\u fX$hy„ Aphu Ney„ sp¡ L$¡d dp`hy„ ?
ârs`g S>¡d Ap`Z¡ Ðep„ cNhv$ue L$\pL$pfp¡ hps hpsdp„ fX$¡ R>¡.
Dlylyly... Aphu S> fus¡ ¾$pBõV_¡... Dlylyly... dpfp `p`_¡ L$pfZ¡ ¾©$ku äpBX$
\B Nep. lh¡ dpfy„ iy„ \i¡ ? Af¡ cpB fp¡hp\u iy„ apev$p¡ ? Ap`Zu `pk¡ sp¡
h¡v$_u dp``Ë$u R>¡ _¡ ! h¡v$dp„ h¡v$ `°dpZ¡ Ap`Z¡ dp`u_¡ bsphu iL$uA¡. S>¡
h¡v$\u ârsL|g S> R>¡ s¡_u N°püsp A\hp AN°püsp Ap`Z¡ L$¡hu fus¡ bsphu
iL$uA¡ ? L$p¡B`Z L$pe® (A¡L$k_) Ny_p¡ (¾$pBd) R>¡ L$¡ _l] s¡ L$p¡B_¡ L$p¡B
L$pev$pL$ue r_ed\u Mbf `X$i¡. lh¡ cpfsue L$pev$p_y r_v$£i_ L$fhy„ _\u sp¡
bsphp¡ L$¡ L$p¡B L$pe® A`fp^ R>¡ L$¡ _l] L$¡d Mbf `X$i¡ ? ¿epgdp„ Apìey„ _¡ !
S>¡d bl¡__¡ `fZhy„ `p` R>¡. sd¡ Àuõsu`Ï„ L$ey¯ sp¡ `p` R>¡ ?
BÆàs_¡ Sy>Ap¡, s¡_p k„v$c®dp„ `p` _\u. kNu bl¡__¡ `fZsp lsp.
rÀõsu A\hp bpebg hN¡f¡_p¡ k„v$c® Sy>Ap¡ r`sfpB (L$Tu_)\u gÁ_ L$fhp
`p` _\u.
v$rnZ cpfs_u `f„`fp-fus qfhpS> dyS>b r`sfpB L$Þep\u
`fZhy„ `p` _\u. `f„sy Ap bpSy> DÑf cpfs_u `f„`fp Sy>Ap¡ sp¡ `p` R>¡.
L$p¡B QuS> `p` R>¡ L$¡ `p` _\u s¡_¡ dp`hp_u L$p¡B dp``Ë$u sp¡ lp¡hu Å¡BA¡ L$¡
_l] ? Apd ÐepN A\hp rQÑ_u A¡L$pN°sp kag R>¡ L$¡ rhag R>¡. s¡_¡
dp`hp_u ayV$`Ë$u Ap`Zu `pk¡ h¡v$ R>¡ sp¡ h¡v$_p r_ed\u r_e„rÓs S>¡ füp¡
_\u. s¡ âL$fZ (Q¡àV$f)_¡ Ap`Z¡ b„^ (L$gp¡T) L$fu_¡ b¡ku Nep. Ap`Z¡ iy„
ÅZuA¡ ? S>¡Z¡ L$üy„ lp¡e s¡ ÅZ¡, hps kdS>dp„ Aphu ?
143
âñ :- i¥h-h¥óZh_¡ gp¥rL$L$ dp¡n L$¡d L$üp¡ R>¡?
s¡_p¡ Al] k„v$c®$ L$lu füp _\u. Arl i¥h A_¡ h¥óZh s„Ó_p¡ k„v$c®
L$l¡hpdp„ Apìep¡ R>¡. S>¡ i¥h A_¡ h¥óZh s„Óp¡A¡, s„Ó_p dpÂed\u,
F$rjAp¡A¡ S>¡ rih_u, rhóZy_u Apfp^_p_u âq¾$ep bsphu s¡ âq¾$ep_p
k„v$c®dp„ s¡_¡ gp¥qL$L$ L$l¡ R>¡, A¡ A\®dp„ _l] L$¡ rih A\hp rhóÏ gp¥qL$L$ R>¡ L$¡
s¡ kp^_p gp¥qL$L$ R>¡. kp^_p Agp¥qL$L$ R>¡. `f„sy s¡ F$rjAp¡A¡ b_ph¡g R>¡.
F$rj gp¡L$dp„ âNV$ \e¡g R>¡, s¡ A\®dp„ s¡ gp¥qL$L$ R>¡. h¡v$_u kp^_p âq¾$ep
hpZu Üpfp âNV$ \B R>¡, h¼sp gp¡L$p¡dp„ âNV$ \e¡g _\u. s¡\u Agp¥qL$L$ R>¡,
A¡ A\®dp„.
âñ :- c[¼s_¡ ^d® L$¡d _ L$lu iL$pe ?
A¡ sp¡ d¢ L$üy„, ^d® A¡L$ AgN QuS> R>¡. ^d® iy„ R>¡ ? A¡L$ hps kdÅ¡
L$¡ sdpf¡ L$fhp_y„ S>¡ S>ê$fu R>¡, s¡ ^d® R>¡. _\u L$fsp sp¡ Ny_¡Npf \B füp R>p¡.
lh¡ kdÅ¡ L$¡ sd¡ c[¼s _\u L$fsp sp¡ sd¡ Ny_¡Npf \ph R>p¡ ? ^d® iy„ ? S>¡
sdpf¡ L$fhp_y„ S>ê$fu R>¡, _\u L$fsp sp¡ sd¡ Ny_¡Npf R>p¡. fd|S>_¡ (a_uk¡bg)
`pÓ b_p¡ R>p¡. sd¡ cqL$s _\u L$fsp sp¡ L$p¡B rinp (`r_kd¡ÞV$) _\u. Å¡
kÅ R>¡ sp¡ c[¼s rh^d® R>¡. c[¼s _ L$fhp\u sd_¡ buÆ L$p¡B kÅ-rinp
dmsu _\u, `f„sy sd¡ c[¼s _\u L$fsp s¡_p\u dp¡V$u rinp (`r_kd¡ÞV$) iy„
lp¡B iL$¡ ? sd¡ c[¼s _\u L$fsp s¡ S> kÅ R>¡. s¡d sd¡ dp_ip¡ sp¡ c[¼s A_¡
^d®_p¡ c¡v$ kdS>dp„ Aphu S>i¡.
S>¡d `y[ô$dpN®dp„ sd¡ c[¼s _\u L$fsp Ap_p\u dp¡V$u L$p¡B kÅ R>¡ S>
_l]. c¼s _ lp¡hp\u L$p¡B kÅ _\u. S>¡d `y[ô$dpN®dp„ sd¡ c[¼s L$fp¡ R>p¡
s¡_p\u dp¡Vy„$- h^pf¡ L$p¡B ag R>¡ S> _l]. ""k¡hpep„ ag Óed¹, _sy k¡hpep: ag
Óe„.'' k¡hp L$fp¡ R>p¡ s¡ S> ag R>¡. k¡hp _\u L$fsp sp¡ rhag R>¡. A¡d S> c[¼s
L$fsp lp¡ sp¡ bfpbf- W$uL$ R>¡. c[¼s _\u L$fsp sp¡ sd¡ `p`u R>p¡, c[¼s _
L$fhp_p L$pfZ¡ `p`u _\u. c[¼s _\u \B iL$su A¡ S> `p` R>¡. c[¼s _
L$fhp\u L$p¡B `p` DÐ`Þ_ \B füy„ _\u. Ap`Z¡ c[¼s _\u L$fu iL$sp s¡ S>
144
`y[ô$dpN®dp„ `p` R>¡, buSy> L$p¡B `p` S> _\u. sp¡ Ap A\®dp„ Äepf¡ kdS>ip¡
Ðepf¡ c[¼s ^d®\u A¡L$ õhs„Ó `p„Qdp¡ `y{$jp\® Dcfu_¡ Aphi¡. hps
kdS>dp„ Aphu ?
âñ :- rih A_¡ rhóÏ rkhpe_p v$¡hpsp_p¡ Dëg¡M L$¡d _\u L$ep¡® ?
s¡ rih-rhóÏ_p hZ®_\u D`grns R>¡. buÅ S>¡ v$¡h R>¡ s¡ rih_p
`qfhpf_p A\hp rhóÏ_p `qfhpf_p R>¡. rih A_¡ rhóÏ_¡ Ly$Vy„$b_p L$sp® L$lu
v$u^p. rlÞvy$ Arhc¼s L$sp® (A¡Q.ey.A¡a.)_p¡ k„v$c® Ap`u v$u^p¡. sp¡ rlÞvy$
Arhc¼s Ly$Vy„$b (A¡Q.ey.A¡a.-rlÞvy$ ey_pBV$¡X$ a¡d¡gu)_p b^p kæe (a¡d¡gu
d¡çbf) Aphu Npep_¡ ! s¡hu fus¡ s¡Ap¡_p¡ `Z A¡L$ A¡Q. ey. A¡a. R>¡. sp¡
A¡Q. ey. A¡a._p L$sp®_¡ Äepf¡ Ap`Z¡ L$lu v$u^p, s¡dp„ b^p kæe Aphu Nep.

145
pp rkÙpÞsdyL¹sphgu pp
c|rdL$p :-
^d®, A\®, L$pd, dp¡n `y{$jp\® ê$` Qpf `y{$jp\®_u rhh¡Q_p
îudlpâcyÆ_p rkÙpÞs_p rlkpb\u Ap`Z¡ L$pg¡ Å¡B. L$pg¡ d¢ sd_¡
bspìey„ L$¡ c[¼s îudlpâcyÆ_p ds\u `p„Qdp¡ `y{$jp\® R>¡ A_¡ s¡ `p„Qdp„
`y{$jp\®_¡ Ap`Z¡ _ sp¡ ^d®dp„ M`phu iL$uA¡, _ sp¡ A\® `y{$jp\®dp„ M`phu
iL$uA¡. _ L$pd `y{$jp\®dp„ M`phu iL$uA¡, _ dp¡n `y{$jp\®dp„ M`phu iL$uA¡.
kp\¡ kp\¡ Ap`Z¡ A¡ `Z Å¡ey„ L$¡ s¡ c[¼s_¡ ApS>_u cpjpdp„ Ap`Z¡ s¡_¡
L$l¡hy„ lp¡e sp¡ A„N-OV$L$ (BÞN°¡X$ueÞk) L$luA¡. c[¼s i¡_p\u b_u ?
c[¼s_p¡ dkpgp¡ iy„ ? sp¡ s¡ Ap`Z¡ bpgbp¡^dp„ Å¡e„y. sv$pîe sv$ueÐh, sp¡
sv$pîe sv$ueÐh_p¡ r_hp®l L$fhp_p¡ R>¡ A_¡ sv$pîe sv$ueÐh_p r_hp®l_u kp\¡
""õh^d®d¹ A_yrs›$_¹ h¥ cpfÜ¥NyÎed¹ AÞe\p'' S>¡ Ap`Zp¡ ^d® R>¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap`Zpdp„ OZp âL$pf_p Arcdp_ R>¡.
gp¥qL$L$ Arcdp_ A_¡ ipõÓue Arcdp_. sp¡ gp¥qL$L$ Arcdp_ A\p®s¹ ly„
`y{$j Ry„>, ly„ õÓu Ry„>, ly„ cpfsue Ry„>, ly„ Acpfsue Ry„>, ly„ Ny{$ Ry„, ly„ k¥r_L$
Ry>„, ly„ h¡`pfu Ry„> A\hp _p¡L$fueps hN®_p¡ Ry„>, A\hp îdÆhu hN®_p¡ Ry„>.
Aphp S>¡ gp¥qL$L$ q¾$ep L$gp` R>¡ s¡ q¾$ep L$gp`_p Arcdp_ A_¡ ipõÓue
Arcdp_ A¡V$g¡ iy„ ? S>¡ hMs¡ ipõÓ L$p¡B k„õL$pf\u Ap gp¥qL$L$ q¾$ep
L$gp`_¡ k„õL©$s L$f¡.
sd_¡ ¿epg lp¡e sp¡ S>¡d âpQu_-S>dp_pdp„ gp¡L$p¡ Nyapdp„ fl¡sp.
Nyapdp„ fl¡hy„ Nyapdp„ flu_¡ `Z Ap`Z¡ flu iL$uA¡. S>¡d sd¡ A¡guaÞV$p Åh
A\hp L$¡_¡fuL$¡ìk Åh s¡ Nyap_¡ `Z A¡ fus¡ b_ph¡gu R>¡ L$¡, S>¡_u fQ_p_¡
L$pfZ¡ s¡ Nyapdp„ `Z A¡L$ âL$pf_p Of S>¡hu k„õL©$rs Ðep„ DÐ`Þ_ \pe. ¼epf¡e
`Z A¡guaÞV$p L$¡ L¡$_¡fuL$¡ìk S>B_¡ Å¡ip¡ sp¡ Mbf `X$i¡ Nyap sp¡ Nyap R>¡,
`f„sy s¡dp„ `pZu L$¡hu fus¡ A¡L$Wy$„ \i¡ ? k„N°l L$¡hu fus¡ \i¡ ? `pZu S>i¡ L$ep?

146
Ap NyapAp¡dp„\u L$B Nyapdp„ S>dhy„ ? L$B Nyapdp„ âp\®_p L$fhpdp„ Aphi¡ ?
L$B Nyapdp„ ipõÓ_p¡ Aæepk L$fhpdp„ Aphi¡ ? L$B Nyapdp„ Apfpd L$fhpdp„
Aphi¡ ? Aphp âL$pf_p A_¡L$ rhcpN Nyapdp„ b_ph¡g lp¡e. s¡ iy„ R>¡ ?
Nyap_p¡ k„õL$pf R>¡.
Nyap sp¡ Nyap S> R>¡ `h®s_u, `f„sy Ap âL$pf\u s¡_¡ Äepf¡ Ap`Z¡
k„õL©$s L$fu. Nyapdp„ `Z A¡L$ fus_u fl¡hp_u ep¡Áesp A\p®s¹ (f¡kuX$¡Þkeg
auV$_¡i) s¡dp„ Aph¡, L$¡ cpB fl¡hp dpV$¡ bfpbf ep¡Áe R>¡. sp¡ Ap fus¡ S>¡
fl¡Zp„L$_u ep¡Áesp Aph¡ R>¡ s¡ k„õL$pf R>¡.
Aphu S> fus¡ Ap`Zp S>¡ L„$B`Z gp¥qL$L$ q¾$ep L$gp` R>¡, s¡ q¾$ep
L$gp`_¡ ipõÓ Üpfp Äepf¡ k„õL$pf L$fhpdp„ Aph¡ Ðepf¡ s¡ q¾$ep L$gp` k„õL©$s
\B Åe. lh¡ S>¡d gp¡L$p¡dp„ Ap`Z¡ dp„ R>uA¡, bp` R>uA¡, b¡V$p R>uA¡, `rs
R>uA¡, `Ð_u R>uA¡. sp¡ gp¡L$p¡dp„ Ap b^p k„b„^_¡ L$pfZ¡ L$p¡B DÑfv$preÐh
Aph¡ R>¡, Ap`Zp¡ L$p¡B Ar^L$pf Aph¡ R>¡ A_¡ L„$BL$ Ap`Zu afÅ¡ (X$¹eyV$uT)
Aph¡ R>¡, L„$BL$ Ap`Zu S>hpbv$pfuAp¡ Aph¡ R>¡. lh¡ ipõÓ_p Acphdp„
`Z Ap`Z¡ Ap afÅ¡ A_¡ S>hpbv$pfuAp¡ r_cphu iL$uA¡. `f„sy ipõÓ iy„
L$f¡ ? Ap`Zu Ap afÅ¡ (X$¹ e y V $uT) A_¡ S>hpbv$pfuAp¡
(fuõ`p¡ÞkubuguV$uT)_¡ fus\u k„õL$pf L$f¡. k„õL$pf L$f¡ A¡V$g¡ iy„ ?
S>¡d Nyap_p¡ k„õL$pf L$fu_¡ s¡_¡ fl¡hp gpeL$ b_phhpdp„ Aphu,
A\hp S>¡d kp¡_u kp¡_p_p¡ k„õL$pf L$fu_¡ s¡_¡ OX$u_¡ A¡L$ Of¡Zp ê$` k„õL$pf
L$f¡. Aphu fus_p Ap`Zp gp¥qL$L$ S>¡ q¾$ep L$gp` R>¡. gp¥qL$L$ Ap`Zp k„b„^
R>¡, gp¥qL$L$ Ap`Zp Arcdp_ R>¡, s¡_¡ k„õL$pf L$fu_¡, S>¡ hMs¡ ipõÓ bsph¡
Ðepf¡ s¡ ipõÓ_p rlkpb\u qÓhN® kp^L$ `y{$jp\® \B Nep. s¡ S> gp¥qL$L$ q¾$ep
L$gp` qÓhN® kp^uL$p A\p®s¹ ^d®, A\®, L$pd ê$` qÓhN®_p kp^L$ `y{$jp\® \B
Nep.
Âep_\u kdÅ¡ L$¡ S>¡d Ap`Zu L$p¡B S>hpbv$pfu R>¡. DÑfv$preÐh R>¡,
`f„sy s¡ DÑfv$preÐh_p Ap`Zp L$p¡B Ar^L$pf R>¡. S>¡ hMs¡ Ap`Z¡ ipõÓ_p
147
k„õL$pf\u, Ap`Zp s¡ Ar^L$pf_¡ k„õL©$s L$fu_¡ r_cphu føep R>uA¡, sp¡ s¡dp„
A¡L$ âL$pf_u `y{$jp\® ê$`sp Aph¡ R>¡, _lu»»sf s¡ gp¥qL$L$ flu Åe R>¡, AZOX$
flu Åe R>¡. k„õL$pf_p¡ A\® iy„ ? s¡_¡ OX$hy„. Ak„õL$pf A¡V$g¡ iy„ ? AZOX$
lp¡hy„. S>¡d Ap`Z¡ dpV$u gu^u s¡ AZOX$ dpV$u R>¡. Ly„$cpf iy„ L$f¡ ? s¡_¡ QpL$X$p
`f QX$phu_¡ s¡_p¡ k„õL$pf L$fu_¡ s¡_p¡ OX$p¡ b_ph¡, sp¡ OX$p¡ b_phu v$u^p¡ s¡
dpV$u_p¡ A¡L$ k„õL$pf R>¡. S>¡ L$pfZ¡ dpV$u `pZu_¡ `p¡sp_pdp„ k„cpmu iL$su
_\u, `pZu_¡ ^pfZ L$fu iL$su _\u. s¡ `Z `pZu_¡ k„cpmhpdp„-^pfZ
L$fhpdp„ kd\® \B Åe. AÐepf¡ Nfdu_u F$sy Qpg¡ R>¡ sp¡ Ap`Z¡
îuW$pL$p¡fÆ_¡ Ly„$Å ^fphuA¡_¡, sp¡ Ly„$Å iy„ R>¡ ? s¡ dpV$u_y„ A¡L$ k„õL©$s ê$` R>¡.
Ly„$cpf¡ dpV$u_p¡ k„õL$pf L$ep£. S>¡_¡ L$pfZ¡ dpV$u `p¡sp_pdp„ `pZu_¡ k„cpm `|h®L$
fpMu iL$¡.
Aphu fus¡ ipõÓ `Z Ap`Zp gp¥qL$L$ q¾$ep L$gp`_¡, gp¥qL$L$
Arcdp__¡, gp¥qL$L$ Ap`Zu S>hpbv$pfuAp¡_¡ k„õL$pf\u k„õL©$s L$f¡ R>¡,
A¡V$g¡ L$¡ OX$¡ R>¡ A_¡ s¡_¡ AZOX$ fl¡hp v$¡sp _\u A_¡ s¡ OX$¡g Ap`Zp
k„õL$pf, Arcdp_, Ar^L$pf A_¡ DÑfv$preÐh S>¡ R>¡ s¡ b^p_¡
îudlpâcyÆA¡ qÓhN® kp^L$ bspìey„. A\p®s¹ ""^d®ipõÓprZ _ursíQ
L$pdipõÓprZ Q ¾$dps¹ qÓhN® kp^L$p_urs _ srÞ_Z®e DÃes¡'' Ap qÓhN®
kp^L$ R>¡ s¡ `y{$jp\® R>¡. Ó¥hrN®L$ `y{$jp\® R>¡. Ó¡hrN®L$ `y{$jp\® A¡ A¡L$ L$p¡V$u-
âL$pf A_¡ Qp¡\p¡ Ap`hrN®L$ `y{$jp\® A¡V$g¡ L$¡ dp¡n_p¡. s¡_¡ `Z
îudlpâcyÆA¡ S>Zpìep¡, s¡ dp¡n `y{$jp\®_p `pR>p b¡ c¡v$ R>¡, gp¥qL$L$ A_¡
Agp¥qL$L$.
gp¥qL$L$dp„ A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ kpdpÞe fus¡ S>¡ gp¥qL$L$ Ap`hrN®L$
`y{$jp\® R>¡, A¡V$g¡ L$¡ dp¡n_„y gp¡Ldp„ âpf„rcL$ (fp¡) ê$` kdS>hy„ lp¡e sp¡,
Ap`Z¡ A¡d kdÆ iL$uA¡ L$¡ cpB L$¡V$gp qv$hk h¡`pf L$ep£ ? L$¡V$gp qv$hk
_p¡L$fu L$fu ? L$¡V$gp qv$hk _p¡L$fu-^„^p¡ L$fu_¡ lh¡ r_h©Ñ (fuV$peX$®) \B
Nep? L$pd ^„^pdp„\u r_h©Ñ \ep, Ap A¡L$ âL$pf_u dy[¼s \B_¡ ?s¡
148
Ar^L$pf\u, s¡ S>hpbv$pfu\u, s¡ L$s®ìe\u, s¡_p Arcdp_\u Ap`Z¡ `pR>p
r_h©Ñ \hy„ `X$¡ sp¡ Ap A¡L$v$d âp\rdL$ (fp¡) ê$` R>¡, s¡ dy¼s \hp_y„ A¡L$v$d
AZOX$ ê$` R>¡, kh®\p gp¥qL$L$ ê$` R>¡, Ap`Zp ^„^p-fp¡S>Npf\u Ap`Z¡
r_h©Ñ \B Nep `f„sy S>¡d Ap ^„^p-fp¡S>Npf\u Ap`Z¡ r_h©Ñ \B S>BA¡
R>uA¡ A¡d S> (A¡hu fus¡).
S>¡ ipõÓue Ó¥hrN®L$ Ap`Zp ^„^p fp¡S>Npf R>¡, s¡dp„\u `Z L$p¡B
`qfqõ\rsdp„ r_h©Ñ \hy„ R>¡ L$¡ _\u \hy„ ? ipõÓ Ap`Z_¡ Ap `yR>¡ R>¡. ly„
syg_p_u ×[óV$\u L$lu füp¡ R„y>. gp¥qL$L$ ^„^p_p A\®dp„ _\u L$lu füp¡, L$¡ S>¡d
^„^pdp„\u Ap`Z¡ r_h©Ñ \B S>BA¡, krh®kdp„\u Ap`Z¡ r_h©Ñ \B S>BA¡
sp¡ Ap ^d® `y{$jp\®, L$pd `y{$jp\®\u sdpf¡ ¼epf¡L$-L$p¡B kde¡ sdpf¡ r_h©Ñ \hy„
R>¡ L$¡ _lu» ? L$p¡B sdpfu A¡hu Jdf Aphu flu R>¡ L$¡ _l] ? Jdf _ Aph¡ sp¡
L„$B _l], `f„sy L$p¡B sdpfp d__u A¡hu Ahõ\p L$¡ \L$phV$ Aphu flu R>¡ L$¡
_\u Aphu flu ? L$¡ cpB lh¡ OÏ„ \B Ney„ M|b ^d® L$ep£, M|b `¥kp L$dpZp,
OZu b^u BÃR>pAp¡_¡ k„sp¡ju, lh¡ sp¡ \p¡X$pL$ ip„rs\u b¡kuA¡.
sp¡ S>¡ r_h©rÑ_u cph_p R>¡. Âep_\u kdÅ¡ L$¡ s¡ r_h©rÑ_u k„õL©$s
cph_p R>¡, s¡ dp¡n `y{$jp\® R>¡. vy$r_ep_u S>¡ r_h©rÑ R>¡, s¡ A¡L$v$d AZOX$
r_h©rÑ R>¡ A_¡ A¡L$ rQfõ\peu (`fd¡_¡ÞV$) r_h©rÑ R>¡. A¡L$ khp£ÃQ
Aæepk (kyrâd g¡i_) A\p®s¹ ApÂepqÐdL$ õsf (qõ`qfÃeyg) `f r_h©rÑ
R>¡. qv$ìe õsf (qX$hpB_ g¡hg) `f r_h©rÑ_u A¡L$ cph_p R>¡ s¡ A¡L$ Ap`Zp¡
Ap fus_p¡ `y{$jp\® R>¡. A¡ fus_u Ap`Zu dlÐhpL$p„np R>¡, s¡ dlÐhpL$p„np_¡
dp¡n `y{$jp\® L$l¡ R>¡ A_¡ Ap`Z¡ ÅZuA¡ R>uA¡ L$¡ v$f¡L$ âpZudp„, v$f¡L$
kdpS>dp„, v$f¡L$ v$¡idp„, v$f¡L$ L$pmdp„ A¡hp OZp Ap¡R>p gp¡L$p¡ lp¡e R>¡ L$¡ S>¡Ap¡
h©Ù \ep lp¡hp R>sp„ r_h©Ñ \hp_y„ BÃR>sp _\u. L„$BL$_¡ L„$BL$ s¡_p d__u kp\¡
gaXy$ R>¡, s¡_p L$pfZ¡ s¡ r_h©Ñ \hp_y„ BÃR>sp _\u. S>¡d_p s¡d s¡Ap¡ s¡dp„
fÃep `Ãep fl¡hp_y„ BÃR>¡ R>¡, s¡dp„ Å¡X$pe¡gp S> fl¡hp BÃR>¡ R>¡.
L$p¡B_u ^d® `y{$jp\®_u h©rÑ lp¡e R>¡ L$p¡B_u A\® `y{$jp\®_u h©rÑ lp¡e
149
R>¡, L$p¡B_u L$pd `y{$jp\®_u h©rÑ lp¡e R>¡ s¡dp„ s¡Ap¡ d©Ðey ky^u fÃep-`Ãep
fl¡hp_yy„ BÃR>¡ R>¡. sp¡ s¡ A¡L$ Sy>v$u L$\p R>¡ `f„sy s¡ L$\p_¡ \p¡X$p¡ hMs (kde)
c|gu Åh. S>¡ r_h©Ñ \hp dp„N¡ R>¡ s¡ L$\pdp„ S>¡ ApÂepqÐdL$ õsf `f r_h©Ñ
\hp BÃR>¡ R>¡,s¡ r_h©rÑ_¡ gÿedp„ fpMu_¡, ipõÓ Üpfp s¡_¡ dp¡n `y{$jp\®
dp_¡g R>¡. s¡ S>¡ Qpf `y{$jp\® R>¡. s¡ `y{$jp\®_p ê$`dp„ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡
L$¡ ly„ A¡V$gp dpV$¡ hps R>¡X$u füp¡ Ry>„. S>¡ Ap`Z¡ NB L$pg¡ L$fu lsu, `„Qd
`y{$jp\®_u. s¡_¡ Å¡ Ap`Z¡ dy[¼sê$` `y{$jp\® kdÄep¡ L$¡ lh¡ Ap`Z¡ L„$B _\u
L$fhy„. bk cNhs¹ k¡hp L$fhu R>¡. L$¡d L$¡ Ap`Z¡ b^u bpbsp¡\u dyq¼s d¡mhu
gu^u R>¡. sp¡ Aphu cNhs¹ k¡hp_u h©rÑ R>¡ s¡ dp¡n `y{$jp\® ê$`p c[¼s lp¡B
iL$¡. hps Âep_\u kdÅ¡.
Ap`Z¡ Ðep„ îudlpâcyÆ Ap ^d®, A\®, L$pd, dp¡n `y{$jp\®_u S>¡d
s¡ fus_p¡ c[¼s_p¡ `y{$jp\® L$l¡sp _\u. Ap Qpf¡e âL$pf_u h©rÑ\u L$p¡B Sy>v$p
âL$pf_u h©rÑ s¡ c[¼s `y{$jp\® S>¡d L$¡ Ap Qpf h©rÑ âÐe¡ dpfy„ S>¡ âL$pf_y„
Arcdp_ R>¡, s¡ âL$pf¡ dpf¡ L$s®ìe L$fhy„ Å¡BA¡. Âep_\u kdÅ¡ L$¡ d_¡ A¡
Arcdp_ R>¡ L$¡ ly„ X$p¡L$V$f Ry„>, sp¡ dpf¡ i„y L$fhy„ Å¡BA¡ ? Ap¥jr^Ap¡_y„ d¡X$uL$g
ipõÓ, S>¡ Apey®. rhop_ ipõÓ R>¡, s¡_p¡ Aæepk L$fhp¡ Å¡BA¡. s¡_p¡
Aæepk L$fu_¡ A_¡ s¡_p rlkpb\u dpf¡ dpf„y Æh_ Æhhy„ Å¡BA¡. A\®
`y{$jp\® dpfp¡ s¡_p\u Å¡X$pe¡gp¡ (L$_¡L$V$) li¡ L$¡ sdpfp¡ ìehkpe (âp¡a¡i_) iy„
R>¡ ? sp¡ dpfp¡ d¡X$uL$g_p¡ ìehkpe R>¡.
Âep_\u kdÅ¡, lh¡ Sy>Ap¡ sdpfu L$pd_p iy„ R>¡ ? Ap`Zu L$pd_p A¡
kdÆA¡ L$¡ rbdpf_¡ d|M® b_phu, b¡lp¡i L$fu_¡ L$uX$_u L$p`u_¡ hl¢Qhu. sp¡
sd¡ sdpfy„ S>¡ DÑfv$preÐh R>¡, s¡ A\® `y{$jp\®dp„ S> kdÄe„y. ^d® `y{$jp\®dp„
_\u kdÄey„. S>¡ hMs¡ sd¡ A¡d kdÆ füp R>p¡ L$¡ dpfy„$ L$pd A¡ R>¡ L$¡ ly„
`p¡sp_p¡ ^d® L$fy„$œ kdpS>dp„ ly„ X$p¡L$V$f bÞep¡ sp¡ kdpS>_u ìehõ\p_u fus¡ ly„
dpfu ApÆrhL$p S>ê$f L$dpBi, kp\¡ kp\¡ S>¡ rbdpf R>¡ s¡_¡ W$uL$ L$fhp_u
dpfu L$pd_p R>¡. sp¡ Sy>Ap¡ Ap`Zu L$pd_p_p¡ A¡L$ \p¡X$p¡L$ kpfp¡ k„õL$pf \ep¡_¡?
150
Ó¥hrN®L$ k„õL$pf \ep¡ A_¡ Äepf¡ sd¡ AdyL$ hjp£ ky^u X$p¡L$V$fu L$fu A_¡
Ðepfbpv$ sd¡ r_h©Ñ \hp_y„ BÃR>ip¡ Ðepf `R>u sd¡ `yÓ_¡ X$p¡L$V$f b_phu
v$u^p¡. OZp rhÛp\}_¡ `Z sd¡ X$p¡L$V$f b_phu vu$^p L$¡ lh¡ sd¡ L$pd L$fp¡. lh¡
ly„ ip„rs\u r_h©Ñ \B Nep¡. sp¡ Ap gp¥qL$L$ dp¡n \ep¡.
S>¡d Ap fus_p¡ gp¥qL$L$ dp¡n R>¡, S>¡d Ó¥hrN®L$ `y{$jp\®dp„\u dy¼s
\hp_u cph_p R>¡ L$¡ ^d® _\u Å¡Bsp¡, A\® _\u Å¡Bsp¡, L$pd _\u Å¡Bsp¡,
dy[¼s Å¡BA¡ R>¡. `p¡sp_p ApÐdp_¡ õhê$`õ\ b_phhp¡ R>¡. ""õhê$`õ\p¡ ev$p
Æh:'' buÅ L$p¡B gaX$pdp„ lh¡ Ap_¡ akphhp¡ _\u, õhê$`õ\ \B S>hy„ R>¡.
sp¡ ""õhê$`õ\p¡ ev$p Æh: L©$sp\®: k r_NÛs¡'' A\hp rQÑdp„ A¡hp âL$pf_u
r_ê$Ùsp Aphu NB, S>¡_¡ îudlpâcyÆA¡ ep¡Ndp„ bsphu L$¡ ed, r_ed
L$fhp\u ""rkÙ¡ ep¡N¡ L©$sp\®sp'' A\p®s¹ sdpfy„ rQÑ A¡V$gy„ r_ê$Ù \B Ney„ L$¡
lh¡ sd¡ vy$r_epdp„ Æhsp lp¡hp R>sp„ `Z sd_¡ vy$r_ep_y„ L$p¡B`Z ApL$j®Z
rhQrgs L$fu iL$sy„ _ lp¡e sp¡ sd¡ L©$sp\® \B Nep. sd¡ dy¼s \B Nep. ep¡Nu_u
dy[¼s A¡V$g¡ iy„ ? sp¡ ep¡Nu_u d_p¡h©rÑ_¡ rhje M¢Qu _ iL$¡. `f„sy rhjedp„\u
ep¡Nu¡ `p¡sp_u d_p¡h©rÑ_¡ M¢Qu ëe¡ s¡ ep¡Nu_u dy[¼s.
Ap`Zu d_p¡h©rÑ_¡ v$f¡L$ rhje M¢Qu ëe¡ R>¡. rhje ApL$j®Z_¡
L$pfZ¡, Ap`Z¡ S>¡ L$pd L$fhp BÃR>sp lp¡BA¡, `f„sy Ap`Zp\u \B Åe R>¡
buSy> L$pd. Aæepk L$fhp b¡W$p lp¡BA¡ A_¡ Ap`Ï„ Âep_ buÆ sfa Qpëey„
Åe. sp¡ Ap iy„ R>¡ ? rhje Ap`Zu d_p¡h©rÑ_¡ M¢Qu ëe¡ R>¡. ep¡Nu A_¡
Ap`Zpdp„ afL$ iy„ R>¡ ? ep¡Nu rhjedp„\u `p¡sp_u d_p¡h©rÑ_¡ M¢Qu iL$¡ R>¡.
d_p¡h©rÑ_¡ kp^hpdp„ s¡_¡ A¡V$gp¡ Aæepk L$fhp¡ `X$¡ R>¡ sp¡ ""rkÙ¡ ep¡N¡''
A¡V$g¡ L$¡ `p¡sp_u d_p¡h©rÑ_¡ rhjedp„\u S>¡ hMs¡ M¢Qu iL$¡ R>¡ sp¡ ep¡Nu_p
ê$`dp„ s¡ L©$sp\® \B S>i¡. Ap fus_p¡ A¡L$ dp¡n `y{$jp\® bsphhpdp„ Aph¡g R>¡.
`f„sy Ap iy„ Ap Qpf¡edp„\u c[¼s A¡L$ R>¡ ? îudlpâcyÆ _p L$l¡ R>¡.
c[¼s Ap Qpf¡edp„\u A¡L$ _\u. c[¼s `„Qd `y{$jp\® R>¡ A_¡ c[¼s `„Qd
`y{$jp\® R>¡. sp¡ L$¡hp¡ `„Qd `y{$jp\® R>¡ ? lh¡ Sy>Ap¡ sdpfp d__u bÞ_¡
151
âL$pf_u k„cph_p R>¡. Âep_\u Ap hps_¡ kdS>ip¡ sp¡ kdS>dp„ Aphi¡ L$¡ ^d®
L$fhp dpV$¡ Ap`Z¡ `¥kp R>p¡X$hp_u S>ê$f _l] `X$¡. `¥kp L$dphp dpV$¡ Ap`Z¡
L$p¡B L$pd_p_¡ Ak„syô$ fpMhp_u `Z S>ê$fs _\u.
S>¡ kde¡ Ó¥hrN®L$ `y{$jp\p£dp„\u r_h©Ñ (rhfs) \pe R>¡ Ðepf¡ dpZk
iy„ L$f¡ R>¡ ? v$f¡L$ ìe[¼s L$p¡B_¡ L$p¡B `p¡sp_u A„Ns kâdpZ kS®>_pÐdL$sp_¡
(CÞX$urhTeyAg `°âp¡¡k_g q¾$A¡V$u_uV$u) DÐ`Þ_ L$f¡ R>¡. cpB ! ApV$gy„ L$pd
ly„ dpfy„$ L$s®ìe bÅhhp dpV$¡ L$fui. ApV$gy„ L$pd ly„ `¥kp¡ L$dphp dpV$¡ L$fui. S>¡
Ap`Z¡ Ðep„ frhhpf_u R|>Ë$u lp¡e R>¡, sp¡ frhhpf_u R|>Ë$u_p¡ A\® iy„ ? L$¡ Ap
qv$hk¡ L$dphp_p L$pd_p gaX$pdp„ akpBi _l]. s¡ qv$hk¡ Ofdp„ A\hp
`uL$_uL$dp„ S>B_¡ d__¡ âkÞ_ fpMhp_p¡ âepk L$fui. sp¡ Ap S>¡ `Ùqs R>¡.
Ap `Ùrs dyS>b iy„ R>¡ ? s¡ A¡ L$¡ v$f¡L$ ìe[¼s `p¡s`p¡sp_p âdpZkf
kS®>_pÐdL$sp L$f¡ R>¡ L$¡ ly„ L$¡V$gp âdpZdp„ ^d® L$fui, L$¡V$gp âdpZdp„ A\®
L$fui, L$¡V$gp âdpZdp„ L$pd `y{$jp\® L$fui. A„sdp„ õhõ\ ìe[¼s L$p¡B_¡ L$p¡B
kde¡ A¡ hps_¡ L$byg (qfegpBT) L$fi¡ L$¡ lh¡ dpf¡ dp¡n `y{$jp\®_p, `R>u s¡
gp¥qL$L$ k„v$c® lp¡e L$¡ `R>u ipõÓue k„v$c® lp¡e dyL$pd D`f Aphhy„ Å¡BA¡.
v$f¡L$ õhõ\ Q¡s_pdp„ L$p¡B_¡ L$p¡B kde¡ s¡ dyL$pd Aphhp¡ Å¡BA¡.
Å_hfdp„ Sy>Ap¡ Ap dyL$pd õhs: Aphu Åe R>¡. A¡L$ Jdf `R>u
Å_hf `p¡s¡ b^p gaX$p\u v|$f \B Åe R>¡ L$pfZ L$¡ s¡_p b^p L$pep£ õhe„
k„Qprgs (Ap¡V$p¡d¡qV$L$ a„L$i_) \pe R>¡. Ap`Z¡ Ap`Zp b^p L$pep£
(a„L$i_)_p b^p âepkp¡ Ap`d¡m¡ fl¡hp v$¡hp_p bv$g¡ A¥qÃR>L$ (hp¡g¡ÞV$fu)
b_phu v$u^p R>¡. sp¡ Ap`Z¡ OZp Mfp õhpcprhL$ L$pep£ (B_hp¡g¡ÞV$fu
a„L$i_)dp„ `Z Ap`Z¡ A¥qÃR>L$ (hp¡g¡ÞV$fu) Ahfp¡^ (qX$õV²$bÞk) DÐ`Þ_
L$fuA¡ R>uA¡. S>¡d kpdpÞe Dv$plfZ_u hps L$fy„ sp¡ õhpcprhL$ fus¡
Ap`Z_¡ t_v$f Aph¡ R>¡, Aph¡ R>¡ L$¡ _\u Aphsu ? klS> fus¡ t_v$f Aph¡
s¡_¡ `Z Ap`Z¡ A¥qÃR>L$ (hp¡g¡ÞV$fu) gphhp_u L$p¡rii L$fuA¡. õhpcprhL$
fus¡ Ap`Z_¡ c|M gpNsu lp¡e R>¡. c|M gpNhu s¡ OÏ„ S> õhpcprhL$ L$pe®
152
R>¡. ifuf_u A„v$f L$p¡B BÃR>p L$fu_¡ c|M _\u gpNsu. c|M gpN¡ sp¡ gpNu
Åe. `f„sy L$p¡B QuS>, L$p¡B fkNyëgp, L$p¡B õhpv$, L$p¡B $Yp¡L$mp Ap`Z_¡ râe
gpNsp lp¡e sp¡ c|M _ gpNsu lp¡e sp¡ `Z Ap`Z¡ A¡L$ A¥qÃR>L$ c|M
gNpX$hp_p¡ âepk L$fuA¡. $Yp¡L$mp Apìep sp¡ sp¡ Mp^p rh_p L$¡d Qpgi¡ ?
sp¡ Ap hps kdÅ¡ L$¡ Ap fus_p Ap`Zp OZp Mfp L$pep£ õhpcprhL$
R>¡. s¡_¡ Ap`Z¡ Ap`Zu byqÙ\u A¥qÃR>L$ b_pìep R>¡. Ap L$p¡B Op¡X$pA¡ _\u
b_pìep L$¡ N^¡X$pA¡ _\u b_pìep. `Z d_yóeA¡ b_pìep R>¡. dp¡V$p cpN_p
õhpcprhL$ L$pep£_¡ A¥qÃR>L$ b_phu gu^p. s¡dp„ d_yóesp R>¡ L$¡ byqÙdÑp R>¡ ?
¼epf¡L$ iy„ \pe R>¡. h©Ùphõ\pdp„ S>¡ hMs¡ A¥qÃR>L$ L$pe® L$fhp_u V$¡h lp¡e s¡
h©Ùphõ\pdp„ sL$gua DÐ`Þ_ L$f¡ R>¡. A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡, S>¡d t_v$f
Aphsu lp¡e Ðepf¡ kyB S>hy„, A_¡ BÃR>p\u kyB S>hy„, Ðepf¡ iy„ \pe R>¡ ? L$p¡B
hMs Qp¡`X$u_p¡ rlkpb h^pf¡ \B Nep¡ A_¡ L$p¡B buSy»> V$¡Þi_ Aphu Ney„ sp¡
t_v$f Aphhp_p kde¡ t_v$f Aph¡ _l] A_¡ BÃR>p\u (hp¡g¡ÞV$fu) L$pd
L$fhp_y„ \pe Ðepf¡ ÅNhp_u BÃR>p \pe Ðepf¡ iy„ \pe R>¡ ? Ðepf¡ Ap`Z_¡
sL$gua \pe R>¡.
S>¡d AÐepf¡ d_¡ sL$gua \pe R>¡. t_v$f Aphsu _\u sp¡ t_v$f _ Aph¡
sp¡ iy„ \pe ? s¡ õhpcprhL$ L$pe® (t_v$f Aphhu) s¡_¡ A¥qÃR>L$ b_phhp âepk
L$fuA¡. Ðepf¡ L$p¡B `qfqõ\rsdp„ Ap`Z¡ s¡_¡ A¥qÃR>L$ Aph¡ s¡d L$fuA¡ Ðepf¡ s¡
t_v$f BÃR>p\u _l] Aph¡ Ðepf¡ sL$gua DÐ`Þ_ \pe R>¡. sp¡ Ap hps Âep_\u
kdÅ¡ L$¡ S>¡d Å_hf_¡ Mphp_u kdS> kpfu lp¡e R>¡ L$¡ L$¡V$gy„ Mphy„, L$¡V$gy„ _
Mphy„. S>¡ hMs¡ Ap`Z¡ s¡_¡ (L$pd_¡) BÃR>p s„Ó_¡ Apr^_ L$fu gBA¡ A_¡
`R>u ¼epf¡L$ Ap`Z¡ A`¡np L$fuA¡ R>uA¡. Äepf¡ Ap`Z¡ s¡ L$pe® L$fsp \pL$u
S>BA¡ R>uA¡ Ðepf¡ Ap`Z¡ A¡hu BÃR>p L$fuA¡ L$¡ Ap`Z_¡ Ar_ÃR>p
(õhpcprhL$) t_v$f Aph¡. `R>u L$¡hu fus¡ Aph¡ ?
Äepf¡ BÃR>ps„Ó L$fu gu^y Ðepf¡ CÃR>pdp„ `p¡sp_pdp„ NX$bX$ Dcu \B
NB. `R>u Ap`Z¡ rhQpfuA¡ L$¡ S>¡d Ap`Z_¡ kdÄep-rhQpep® rh_p t_v$f
153
Aphsu A¡hu t_v$f `pR>u Aph¡. `f„sy sd¡ kdS>ep-rhQpep® rh_p Aphsu
t_v$f_¡ BÃR>p L$fu_¡ gphu_¡ L$¡V$gu Ap`Z_¡ Apr^_ b_phu v$u^u R>¡. Ðepf
`R>u s¡ BÃR>p `p¡sp_u d¡m¡ Aphhu b„^ \B Åe. Ðepf¡ Ap`Z¡ afu_¡ `f¡ip_
\B S>BA¡ L$¡ lh¡ t_v$f L$¡d _\u Aphsu ? dp¡Xy„$ \B Ney_¡ !
kpdpÞe fus¡ A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ A¡L$ c|M_u h©rÑ R>¡, Å_hf c|M_u
h©rÑ `¡V$ cfpB S>hp\u `p¡sp_u d¡m¡ Mphp_y„ b„^ L$f¡ R¡ .`f„sy Ap`Z¡
$Yp¡L$mp, apaX$p A_¡ Np„W$uep_p L$pfZ¡ iy„ L$fuA¡ ? s¡ c|M_¡ BÃR>ps„Ó b_phu
v$u^u. lh¡ Ðepf `R>u A¡L$ Jdf \ep `R>u X$pepbuV$ui hÂey A_¡ ågX$â¡if
hÂey. s¡ hMs¡ X$p¡L$V$f Mphp_y„ Ap¡Ry„> L$fhp_y„ L$l¡, Ðepf¡ Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ lh¡
s¡ sp¡ b_u iL$¡ s¡d _\u, L$¡d L$¡ BÃR>p \B Åe \pmudp„ `ufkpe¡gy„ lp¡hp\u.
d_ s¡dp„ Qpëe„y Ney L$¡d L$¡ CÃR>p s„Ó_¡ Apr^_ b_phu v$u^y R>¡. BÃR>ps„Ó
i¡sp_ R>¡ _¡ ! b_pìep `R>u Ly$v$fsu fus¡ (_¡Qfg ap¡d®dp„) r_h©Ñ \hy„ Å¡BA¡ s¡
\pe _l] `R>u Ap`Z¡ `f¡ip_ \sp fluA¡.
lh¡ Ap`Z_¡ X$p¡L$V$f_u hps kdS>dp„ _ Aph¡ s¡hy„ _\u X$p¡L$V$f_u
hps kdS>dp„ Aph¡ L$¡ cpB _dqL$_ Mphy„ _lu», _lu»sf v$bpZ (â¡kf) h^u
S>i¡. duW$pB _ Mph, _lu»sf X$peprbV$uk h^u S>i¡. sm¡gu QuS> Mphu
_l], _lu»sf gp¡lu_u Np„W$ (ågX$ ¼gp¡V$]N) h^u S>i¡. Ap b^u hps
kdS>dp„ Aph¡ R>¡. `f„sy Ap`Z¡ Mphp_u h©qÑ BÃR>ps„Ó_¡ Apr^_ b_phu
v$u^u, `R>u Ap`Z_¡ X$p¡L$V$f L$l¡ L$¡ Ap b^y„ _ L$fp¡. lh¡ sp¡ dp¡Xy„$ \B Ney_¡ !
OZp qv$hkp¡ Ap`Z¡ Mphp_u h©rÑ_¡ BÃR>p_¡ Ap^u_ fpMu_¡ S> Mp^y„ R>¡.
`R>u s¡ BÃR>p Ap`Zp D`f lphu \B Åe.
OZu hMs V$¡¼kuhpmp M|b S> kpfu hps L$l¡ R>¡. OZp
V$¡L$kuhpmp_p dp¡Y$¡\u d¢ b°ûop_ âpàs L$ey¯ R>¡ V$¡¼ku_y„ S>¡ õV$uef]N R>¡ s¡ iy„
R>¡ ? i¥sp__y„ Q½$f R>¡, L$p„ A¡_p D`f sd¡ lphu \B Åh A\hp s¡ sdpfu
D`f lphu \B S>i¡. sp¡ Ap S>¡ NpX$u_y„ õV$uef]N R>¡ s¡ i¥sp_u Q½$f R>¡. Å¡
Ap`Z¡ s¡_u D`f lphu _ \BA¡ sp¡ s¡ Ap`Zu D`f lphu \B Åe. sp¡ Apd
154
S> BÃR>p `Z A¡L$ i¥sp_u Q½$f R>¡. Å¡ Ap`Z¡ s¡_u D`f lphu _ \BA¡ sp¡
s¡ Ap`Zu D`f lphu \B Spe.
Ap`Z¡ s¡ hMs¡ vy$:Mu \BA¡ L$¡ cpB hps kpQu lsu L$¡ s¡ \hu
Sp¡Bsu _ lsu, `f„sy BÃR>p \pe sp¡ iy„ L$fhy„ ? BÃR>p_¡ `pR>u Ap`Zu
Apq^_dp„ gphhp_u. L$p¡B BÃR>p_y„ L$pe® flu _ Åe. Ap`Z¡ `p¡s¡ Ap`Zp
ifufdp„ õhpcprhL$ fus¡ \sp L$pep£_¡, S>¡ BÃR>p_¡ Ap^u_ _ lsp s¡ OZpMfp
L$pep£ Ap`Z¡ BÃR>p_¡ Apr^_ L$fu gBA¡ R>uA¡. d_yóe kdpS>_p¡ S>¡ kdN°
ìehlpf (V²$¡t_N) R>¡ s¡_p D`f Âep_ Ap`p¡ sp¡ hps kdS>dp„ Aphi¡ L$¡ kdN°
kdpS>_p¡ ìehlpf Ap`Zpdp„ A¡ fus_p¡ R>¡ L$¡ Ap`Zu Ar_ÃR>p (BÃR>p _
lp¡hp R>sp) L$pep£ \sp lp¡e s¡ b^p_¡ Ap`Z¡ BÃR>p_¡ Apr^_ L$fhp_p iê$
L$fuA¡ A_¡ Ðepfbpv$ M|b S> BÃR>p_¡ Apr^_ L$fsp L$fsp `R>u s¡ BÃR>p S>
Ap`Zp D`f lphu \B Åe A_¡ `R>u Ap`Z¡ rhQpfuA¡ L$¡ s¡ BÃR>p D`f
L$pby d¡mhuA¡.
s¡ `pR>p¡ A¡hp¡ i¥sp_u Q½$f \B Åe L$¡ s¡ BÃR>p D`f L$pby Aph¡ S>
_l]». L$¡d L$¡ Ap`Z¡ v$f¡L$ BÃR>p_p kpdÕe®\u v$f¡L$ h©rÑ D`f L$pby d¡mhu
gu^p¡ R>¡. `R>u L$p¡B A¡h„y kpdÕe® fl¡sy„ _\u L$¡ S>¡_p\u Ap`Z¡ BÃR>p D`f
L$pby d¡mhu iL$uA¡. v$f¡L$ õhõ\ Å_hfdp„ dy[¼s_u õhs: CÃR>p DÐ`Þ_ \pe
R>¡. Ap`Z¡ Ap`Zp Ó¥hrN®L$ `y{$jp\® L$fhpdp„ Ap`Zu Ås_¡ ìeõs fpMu
fpMu_¡ dy[¼s d¡mhhp_u S>¡ õhs: h©rÑ Ap`Zpdp„ ÅN©s \hu Å¡Bsu lsu
s¡_p D`f L$pby d¡mhu gu^p¡.
Ap\u L$fu_¡ Ap`Z¡ d©Ðey `pduA¡ Ðepf¡ `Z Ap`Zu hpk_p flu
Åe. c|s â¡s \B_¡ `Z Ap`Z¡ L„$B _¡ L„$B BÃR>pAp¡ L$fsp S> fluA¡, `f„sy
BÃR>p D`f Ap`Zp¡ L$pby Aph¡ _l]. Ap Ady[¼s_u Ahõ\p R>¡. Âep_\u
kdÅ¡ L$¡ Ap Ady[¼s_u Ahõ\p R>¡. Aphu fus_p Qpf `y{$jp\®dp„ c[¼s_¡
M`phhp îudlpâcyÆ BÃR>sp _\u s¡ Âep_\u kdS>Å¡. îudlpâcyÆ
L$l¡ R>¡ L$¡ ^d®_p, A\®_p, L$pd_p A\hp dp¡n_p Arcdp_\u, S>¡
155
Arcdp__p L$pfZ¡ Ap`Zp L$p„BL$ Ar^L$pf \pe R>¡. S>¡ Ar^L$pf_p L$pfZ¡
L$p„BL$ L$s®ìe \pe R>¡.
S>¡d ly„ rhQpf„y L$¡ ly„ X$p¡L$V$f Ry„>, sp¡ dpfp¡ Ar^L$pf \pe R>¡ L$¡ ly„ L$p¡B_p¡
BgpS> L$fu iLz»$. Äepf¡ dpfp¡ Ar^L$pf L$p¡B_p¡ BgpS> L$fhp_p¡ \pe R>¡ Ðepf¡
dpfy„$ L$„CL L$s®ìe \pe R>¡ L$¡ ly„ fp¡Nu_¡ W$uL$ L$fy. sp¡ Äepf¡ s¡ dpfy„ L$s®ìe \pe Ðepf¡
s¡dp„\u L$p¡B A\®, `y{$jp\® s¡dp„\u L$p¡B L$pd `y{$jp\®_¡ `Z âNV$ L$fhp_p¡ d_¡
rhi¡j Ar^L$pf (q`°rhg¡S>) L$¡ l½$ dm¡ R>¡. d_¡ s¡ âL$pf_u dlÑp dm¡ R>¡ L$¡
cpB ! Apdp„\u sd¡ sdpfp¡ A\® `y{$jp\® A_¡ L$pd `y{$jp\® rkÙ L$fp¡. s¡dp„\u
`pR>p dy¼s \hp_p¡ `Z L$p¡B A¡L$ dyL$pd Aphhp¡ Å¡BA¡.
Ap A¡L$ `|fu `Ùrs (rkõV$d) R>¡. s¡ Ak„õL©$s fus¡ Aphsu lp¡e sp¡
gp¥qL$L$ R>¡ A_¡ A¡ ipõÓue k„õL$pf\u k„õL©$s \B_¡ Aph¡ sp¡ s¡_¡ Ó¥hrN®L$
`y{$jp\® L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. lh¡ Âep_\u Apdp Å¡BA¡ sp¡ khpg A¡ R>¡ L$¡ Ap
Qpf¡e `y{$jp\p£_¡ sp¡ Ap`Z¡ A¡L$u kp\¡ _l] L$fu iL$uA¡. kpdpÞe fus¡ A¡h„y R>¡
L$¡ Ó¥hrN®L$ `y{$jp\® A¡L$ rhcpN (L$ç`pV®$d¡ÞV$) R>¡. Ap`hrN®L$ A¡V$g¡ Qp¡\p¡
`y{$jp\® gp¡L$dp„ A\hp ipõÓdp„ A¡L$ AgN rhcpN R>¡. A¡L$ A¡hp¡ âepk \B
iL$¡ L$¡ Qpf¡e `y{$jp\®_¡ `Z L$p¡B ìe[¼s \p¡Xy„$ \p¡Xy„$ âdpZkf ApQfu_¡
(â`p¡k_ q¾$A¡V$) `Z Ap Qpf¡e `y{$jp\®_¡ `Z \p¡X$p \p¡X$p ê$`dp„ r_cphhp
BÃR>¡ sp¡ r_cphu iL$¡.
\p¡X$p¡ OZp¡ ^d® L$f¡, \p¡X$p¡ OZp¡ A\® L$f¡, \p¡X$p¡ OZp¡ L$pd L$f¡, \p¡X$p¡
OZp¡ dy[¼s_p¡ `y{$jp\® `Z Ap`Z¡ kp\¡ kp\¡ (kpedgV$¡r_ek) r_cphu
iL$uA¡. Ap dpV$¡ s¡_y„ kâdpZ L$¡d L$fhy„ ? Ap b^y„ ìe[¼sNs `qfhs®_ rigsp
(CÞX$urhTeyg h¡fue¡i_) D`f Ap^pqfs (X$u`¡ÞX$) \i¡. ìe[¼sNs Aphu
L$p¡B `°Lpf_u kâdpZsp k„Å¡Np¡_ykpf (kL$d®V$¡Þkuk) DÐ`Þ_ L$fsu lp¡e
R>¡. bfp¡bf (A¡L$T¡V$) ApS> `qfqõ\rs_¡ Âep_\u kdÅ¡ lp¡.
c[¼s `y{$jp\®_p kp\¡ `Z DÐ`Þ_ \i¡ L$¡ c[¼s`y{$jp\® `Z sd¡
c[¼sdp„ A¡L$v$d X|$bu_¡ L$fp¡ A\hp c[¼s_¡ Ap `y{$jp\p£_u kp\¡ L$p¡B
156
`°dpZdp„ L$fp¡. Ap b^u k„cph_pAp¡ sdpfu kpd¡ kygc R>¡. `f„sy Al] A¡L$
hps Mpk Âep_dp„ fpMhp gpeL$ A¡ R>¡ L$¡ Å¡ sd_¡ c[¼s rkhpe, c[¼s S>¡
Arcdp_\u DÐ`Þ_ \pe R>¡, s¡ Arcdp_ rkhpe buSy>» `Z L$p¡B Arcdp_
lp¡e sp¡ s¡ `y{$jp\® `Z sdpf¡ L$fhp¡ `X$i¡ A_¡ s¡ Arcdp_ _\u sp¡ dpÓ
c[¼s `Z L$fu iL$p¡.
S>¡d dp¡n_p rhjedp„ d¢ S>Zpìey„ L$¡ A¡L$ Ó¥hrN®L$ `y{$jp\® L$fsp L$fsp
d_yóe_u A„v$f A¡L$ A¡hu Ahõ\p rhLqks \hu Å¡BA¡ L$¡ S>¡\u L$fu_¡ s¡
klS>sp\u rhQpfhp gpN¡ L$¡ lh¡ OZz \B Ney„. ^„^p¡ L$fsp L$fsp b¡ÞL$dp„
_p¡L$fu L$fsp L$fsp, X$p¡L$V$fu L$fsp L$fsp A¡L$ A¡hu Jdf Aphu Åe L$¡ S>¡ Jdf¡
ìe[¼s A¡hy„ rhQpf¡ L$¡ lh¡ dpf¡ r_h©Ñ \hy„ Å¡BA¡. lh¡ bpmL$p¡_¡ cZphu
NZphu_¡ s¥epf L$fu v$u^p. lh¡ R>p¡L$fpAp¡ k„cpmi¡, lh¡ dpf¡ iy„ L$fhp_y„ ?
ip„su\u b¡khp_y„ R>¡.
sp¡ S>¡hu Ap Ahõ\p r_h©rÑ_u Aph¡ R>¡. A¡hu S> fus¡ Ó¥hrN®L$
`y{$jp\®dp„ `Z L$p¡B r_h©rÑ_u Ahõ\p Aphhu Å¡BA¡. _ Aph¡ sp¡ ìe[¼sNs
ê$`\u A¡L$ kp\¡ Qpf¡e `y{$jp\®_u kâdpZsp `Z b_phu iL$pe R>¡. `f„sy Ap
hps Ap`Ï„ Arcdp_ L$¡hy„ R>¡, s¡_p D`f r_c®f fl¡i¡. Ap`Zp ^d®
`y{$jp\®_y„ Arcdp_ h^pf¡ R>¡, A\®_y„ Arcdp_ h^pf¡ R>¡, L$pd_y„ Arcdp_
h^pf¡ R>¡ L$¡ dp¡n_y„ Arcdp_ h^pf¡ R>¡ L$¡ dy¼s \hp_y„ Arcdp_ h^pf¡ R>¡.
Apdp„\u Ap`Zp¡ ¼ep¡ `y{$jp\® dy¿e \B S>i¡ A_¡ ¼ep¡ `y{$jp\® Np¥Z \B
S>i¡.
S>¡d ly„ h¡`pfu Ry„> dpf¡ ^„^p¡ L$fhp¡ R>¡, L$dphy„ R>¡, L$pfZ L$¡ dpfy„$
Arcdp_ ly„ A¡L$ h¡`pfu lp¡hp_y„ R>¡. sp¡ kdÆ ëep¡ L$¡ A\® `y{$jp\® dy¿e \B
Nep¡ A_¡ L$pd `y{$jp\®, ^d® `y{$jp\® A_¡ dp¡n `y{$jp\® s¡_u kfMpdZudp„
Np¥Z \B S>i¡. dpfy„ ^d®_y„ Arcdp_ h^pf¡ R>¡. sp¡ ^d® `y{$jp\® dpfp¡ dy¿e
`y{$jp\® \B S>i¡. A\® L$pd A_¡ dp¡n `y{$jp\® s¡_u kfMpdZudp„ Np¥Z b_u
S>i¡. dpfy„ Arcdp_ dy¼s \hp_y„ h^pf¡ R>¡, dpf¡ dy¼s \hy„ R>¡ sp¡ dp¡n `y{$jp\®
157
dpfp¡ dy¿e `y{$jp\® \B S>i¡. A_¡ ^d®, A\®, L$pd `y{$jp\® Np¥Z b_u S>i¡.
S>¡d Ap`Z¡ Ðep„ M¡g_u S>¡d b°ûk„b„^ Ap`u Ap`u_¡ DV$`V$p„N
hps kdSphu v$u^u L$¡ `y[ô$dpN® S>¡ R>¡ s¡dp„ k¡hp S> L$s®ìe R>¡ A_¡ s¡ k¡hp
sdpfp\u \B iL$¡ s¡d _\u. L$¡d L$¡ sd_¡ epv$ lp¡e sp¡ W$Ì$pB lp¡gdp„ âñ Apìep¡
sp¡ L$¡ khpf¡ kpX$p kps hpN¡ DW$u_¡ ^„^p `f S>hy„ `X$¡ R>¡ A_¡ fpÓ¡ kpX$p v$i
hpN¡ Aphy Ry„>. `R>u L$¡hu fus¡ k¡hp L$fhu ? lh¡ Sy>Ap¡ ! AphpA¡ b°ûk„b„^ S>
g¡hy„ Å¡BA¡ _l]. `Z Ap`Z¡ b°ûk„b„^ v$u^y R>¡. s¡dp„ ly„ h¥óZh Ry„> s¡h„y
Arcdp_ ÅN©s L$fu v$u^„y A_¡ dpf„y dy¿e L$s®ìe k¡hp R>¡. lh¡ k¡hp A¡ dpfy„$
dy¿e L$s®ìe R>¡ A_¡ k¡hp L$fhp_u a|fkv$ _\u. a|fkv$ _\u sp¡ _\u. `f„sy
Mf¡Mf k¡hp L$fhp_u BÃR>p `Z _\u. R>sp„ `Z L$p¡B`Z fus¡ dpf¡ k¡hp_p¡
k„sp¡j (k¡V$uka¡L$i_) d¡mhhp¡ R>¡. s¡\u L$fu_¡¡ d„qv$f_u vy$L$p_v$pfu Qpgu
_uL$mu. L$¡d L$¡ `pR>u ku^u S> Ap`Zu kpd¡ v$fMpõs (â`p¡Tg) Aphi¡ L$¡
L$¡hu fus¡ k¡hp L$fhu ? d„qv$f_u vy$L$p_ khpf\u Mygu R>¡ A_¡ b`p¡f ky^u Mygu
fl¡i¡. kp„S>\u Myëgu R>¡ A_¡ fps ky^u Mygu fl¡i¡. v$i®_ L$fu Åh. c¡V$
_p¢^phu Åh, ^„^pA¡ Åh.
Âep_\u kdÅ¡ Sy>Ap¡, Ap`Z¡ c[¼s_¡ Np¥Z b_phu_¡ c[¼s_p¡
`y{$jp\® rkÙ L$fuA¡ R>uA¡. Ap`Zp¡ dy¿e `y{$jp\® iy„ R>¡ ? ^„^p_p¡. c¼s
lp¡hp_y„ Arcdp_ d_dp„ fpMuA¡ R>uA¡. s¡_y„ âdpZ L$¡hu fus¡ L$fuA¡ R>uA¡ ?
âdpZ A¡hy„ DÐ`Þ_ L$fuA¡ R>uA¡ L$¡ ^„^p¡ sp¡ L$fhp¡ `X$¡ _¡ ! ^„^p¡ L$ep® rh_p L$pd
L$¡d Qpg¡ ? Ap S>dp_pdp„ ^„^p¡ sp¡ L$fhp¡ `X¡$, S>¡ ^„^p¡ L$fhp¡ `X$¡ R>¡ s¡_¡ R>p¡X$u
iL$pe s¡d _\u sp¡ iy„ R>p¡X$hy„ ? k¡hp. k¡hp_¡ R>p¡X$u_¡ ^„^p¡ L$fhp¡ R>¡. lh¡ s¡ k¡hp
R|>V$su _\u. L$pfZ L$¡ Ap`Z¡ b°ûk»b„^ Üpfp Arcdp_ L$ey¯ R>¡ L$¡, b°ûk»b„^
gu^y R>¡, sp¡ k¡hp sp¡ Adpf¡ L$fhu R>¡. sp¡ k¡hp L$¡hu fus¡ L$fhu sp¡ Äep„\u \pe
Ðep„\u L$fhu.
S>¡d L$¡ Ap`Z¡ Arcdp_ fp¿ey„ L$¡ kpfy„$ Mphy. kpf„y Mphp_y„
Arcdp_ \B Ney. lh¡ kpfy„ Mphpdp„, `Ð_u `Z L$dphp Åe R>¡ A_¡ Ap`Z¡
158
`Z L$dphp S>BA¡ R>uA¡ s¡dp„ kpf„y$ L$¡hu fus¡ b_¡ ? Ofdp„ fkp¡B L$p¡Z
b_ph¡? sp¡ Ap`Z¡ s¡_¡ k„syô$ L$¡hu fus¡ L$fuA¡, sp¡ Qpgp¡ Ap`Z¡ bÞ_¡ rdep-
bubu lp¡V$gdp„ S>B_¡ kpfy„$ MpB g¡i„y. Ap fus¡ Ap`Zp¡ Mphp_p¡ `y{$jp\®
Np¥Z \B Nep¡ A_¡ L$dphp_p¡ `y{$jp\® âbg-dy¿e \B Nep¡. hps ¿epgdp„
Aphu_¡ !
Aphu fus¡ c[¼s_p¡ `y{$jp\® Np¥Z \B Nep¡. L$p¡B A\®_p¡ `y{$jp\®,
L$p¡B L$pd_p¡ `y{$jp\®, L$p¡B ^d®_p¡ `y{$jp\® âbg-dy¿e \B Nep¡. sp¡ Ap
âL$pf_u âdpZsp \B iL$¡ R>¡ _\u \B iL$su A¡hu L$p¡B hps _\u. Apdp iy„
kpf„y$, iy„ Mfpb A¡ hps_u dudp„kp ly„ _\u L$fu füp¡. `f„sy Sy>v$p Sy>v$p L$¡hp
âdpZ (â`p¡k®_) \B iL$¡ R>¡ A_¡ s¡ âdpZsp_p rhjedp„ îudlpâcyÆ_p¡
Arcâpe iy„ R>¡ s¡ S> dpÓ sd_¡ kdÅhhp BÃRy„> Ry„> L$¡ Ap fus¡ ^d®-A\®-
L$pd-dp¡n_u kp\¡ c[¼s_p¡ r_hp®l L$fhp¡ A\hp s¡ b^p sdpfp r_h©Ñ \B
Nep A_¡ S>¡ Arcdp__¡ L$pfZ¡ Ap`Z_¡ ^d® âpàs \B füp¡ R>¡.
kfm cpjpdp„ kdÅhy„ L$¡ sdpfpdp„ Arcdp_ R>¡ L$¡ sd¡ L$p¡B_p r`sp
R>p¡, sd_¡ Arcdp_ R>¡ L$¡ sd¡ L$p¡B_p `rs R>p¡, sd_¡ Arcdp_ R>¡ L$¡ sd¡
L$p¡B_p `Ð_u R>p¡, S>¡d Ap Arcdp_ DÐ`Þ_ \ey„ s¡dS> Ar^Lpf DÐ`Þ_
\i¡. ly„ `rs R„y>, ly„ r`sp Ry„>, ly„ rdÓ Ry„> sp¡ dpfp¡ Ar^L$pf R>¡. `yÓ sfuL$¡, r`sp
sfuL$¡, `rs sfuL$¡, cpB sfuL$¡_p Ar^L$pf_p¡ sd¡ v$php¡ L$fip¡ Ðepf¡ s¡_p L$s®ìe
`Z dp\p D`f Aphu `X$i¡. Å¡ sdpfp¡ Ap Ar^L$pf R>¡ sp¡ sdpfy„ Ap L$s®ìe
R¡. sp¡ Ap L$s®ìe_y„ r_^p®fZ `p¡sp_u d¡m¡ L$fhy„ L$¡ ipõÓ_p A_ydp¡v__p
Ap^pf `f L$fhy„ ? sp¡ ipõÓ_p Ap^pf D`f sd¡ sdpfy„ L$s®ìe kdÄe„y sp¡ s¡
sfs S> ^d® `y{$jp\® b_u S>i¡. ¿epgdp„ Apìey„ _¡ ? Aphu S> fus¡ Aphp
Arcdp_\u ^d® \i¡, A¡hp S> Arcdp_\u A\® \i¡. ¿epgdp„ Apìey„ ?
ldZp„ L$pg L$¡ `fd qv$hk¡ L$p¡BL$ d_¡ S>Zphu füp¡ lsp¡ OZu dÅ_u
hps R>¡. kfL$pf¡ dp¡V$p dp¡V$p dL$p_ dpmp_u S>¡d b_phu v$u^p R>¡. dlpfpô²$
lpDk]N bp¡X®$_u S>¡d OZpAp¡A¡ `p¡sp_y„ _pd s¡dp„ gMphu v$u^y„ s¡_¡ ãg¡V$
159
`Z dmu Nep¡. Sy>_y Of R>p¡X$u_¡ _hp Ofdp„ fl¡hp dpV$¡ ãg¡V$ `Z dmu Nep¡.
s¡ ãg¡V$ h¢Qu_¡ `pR>p `p¡sp_p Ofdp„ Äep„ lsp Ðep„ Qpëep Nep A_¡ L$dpB Nep.
d|m Arcdp_ A¡ _ lsy„ L$¡ Ap`Z¡ kpfp Ofdp„ fl¡hy„ R>¡. Arcdp_ A¡ lsy„ L$¡
cpB gp¡V$fudp„ _„bf gpNu S>i¡ sp¡ dpmp dpV$¡ gNphp¡. Äep„\u s¡Ap¡_¡ L$pY$u_¡
dpmp_p¡ ãg¡V$ apmhhpdp„ (A¡gp¡V$) Aph¡g lsp¡. `f„sy fl¡hp dpV$¡ Ðep„ S>
fl¡hp Nep, Äep„ `l¡g¡\u fl¡sp lsp. dpmp_p ãg¡V$ gB gB_¡ s¡
T»y`X$`Ë$uhpmp `pR>p Ty»`X$`Ë$udp„ S> Qpëep Nep.
Ap hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ s¡ Arcdp_ iy„ R>¡ ? s¡_p rlkpb\u
Ar^L$pf i„y R>¡ ? s¡_p rlkpb\u L$s®ìe iy„ R>¡ ? Ap b^y„ Ap`Zp Æh__u
L$pfrL$vu®$_p¡ r_Z®e L$f¡ R>¡. sp¡ Apd S> ^dp®\®, L$pd, dp¡n_p Arcdp_ Å¡ R>¡
sp¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ sd¡ s¡_¡ gp¥qL$L $fus\u `|fp _ L$fp¡ ""õh^d¹
A_zqs›$_¹ h¥ cpfÜ¥NyÎed¹ AÞe\p'' ipõÓ_p rlkpb\u s¡ Arcdp_ Å¡
li¡ sp¡ ipõÓ sdpfp¡ L$p¡B Ar^L$pf dp_hp s¥epf R>¡. sdpfu A„v$f Ap
Arcdp_ R>¡, sd¡ r`sp R>p¡ sp¡ ipõÓ sdpfp¡ A¡ Ar^L$pf dp_¡ R>¡ L$¡ sd¡ `yÓ_¡
L„$BL$ L$lu iL$p¡ R>p¡. `yÓ_p¡ r_hp®l L$fhp_p¡ , s¡_y„ `pg_ `p¡jZ L$fhp_p¡ sdpfp¡
Ar^L$pf R>¡. S>epf¡ sdpfp¡ Ar^L$pf `Z R>¡. sp¡ sdpfp `yÓ_y„ `pg_`p¡jZ
L$fhp_y„ L$s®ìe `Z \pe R>¡¡.S>epf¡ `yÓ_y„ `pg_`p¡jZ L$fhp_y„ sdpfz L$s®ìe
\pe R>¡¡.sp¡ `yÓ_y„ `Z sdpfu âÐe¡ L„$BL$ L$s®ìe \pe R>¡. Apd v$f¡L$ QuS>
A¡L$buÅ\u Å¡X$pB_¡ fl¡gu R>¡. îudlpâcyÆ A¡ hps_¡ `L$X$u_¡ L$lu füp R>¡
L$¡ sdpfu A„v$f ¼ez Arcdp_ R>¡ s¡ ly„ _½$u _l] L$fy„$, s¡ sdpf¡ _½$u L$fhy„ `X$i¡
L$¡ sdpfu A„v$f ¼ey Arcdp_ R>¡. Âep_\u kdÅ¡ d_yóe_u A„v$f Arcdp_ R>¡
L$¡ ly„ N©lõ\ Ry„> sp¡ ipõÓ sdpfp¡ Ar^L$pf dp_i¡ sd¡ N©lõ\u R>p¡, sp¡ b^p
Ar^L$pf sd_¡ Ap`hpdp„ Aph¡ R>¡. Ap Arcdp__¡ A_yê$` sd_¡ N©lõ\u_p
Ar^L$pf dmi¡ s¡ sd_¡ ep¡Áe L$fu v$¡i¡.
ipõÓ_u kp\¡ N©lõ\u_p L$s®ìe r_cphhp `X$i¡. lh¡ sd¡ N©lõ\u_p
Ar^L$pf sp¡ cp¡Nhhp BÃR>p¡ R>p¡, `f„sy L$s®ìe _l] r_cphp¡ sp¡ ipõÓ sd_¡
160
`p`u bsphi¡ L$¡ sp¡ sd¡ `p`u R>p¡ L$¡d L$¡ sd¡ Ar^L$pf cp¡Nhhp BÃR>p¡ R>p¡,
`f„sy sd¡ L$s®ìe r_cphhp BÃR>sp _\u. sp¡ Aphu fus¡ v$f¡L$ QuS> Å¡X$pe¡gu R>¡
s¡ c¼s_p rhjedp„ `Z Å¡X$pe¡gu R>¡, s¡ hps c|gip¡ _l]. Å¡ c¼s `Z
L$p¡B`Z âL$pf_y„ Arcdp_ fpMsp¡ lp¡e sp¡ s¡_u kp\¡ s¡ hps (Ar^L$pf-
L$s®ìe_u) gpN¡gu S> R>¡ `R>u A¡ A¡d _ L$lu iL$¡ dpfy„ L$pd sp¡ ApV$g„y S> L$¡
d„qv$fdp„ v$i®_ L$fhp, âkpv$ g¡hp¡ A_¡ `R>u ^„^p D`f S>hy„. sp¡ cpB Ap
Arcdp__¡ R>p¡X$u v$¡.
A¡ Arcdp_ õ`ô$ fpMp¡ Å¡ sdpf¡ c¼s lp¡hp_„y Arcdp_ fpMhy„ R>¡
sp¡ s¡_¡ õ`ô$ fpMp¡. c¼s lp¡hp_y„ Arcdp_ Ap`Z_¡ b°ûk»b„^ lp¡hp_¡
L$pfZ¡ âpàs \ey„ R>¡ s¡ Arcdp_ L$ey? s¡ Arcdp_ v$pkp¡@$ld¹_y„. b°ûk»b„^
g¡hp_¡ L$pfZ¡ v$pkp¡@$ld¹_y„ Arcdp_ d¡mìey„ R>¡ sp¡ s¡ v$pkp¡@ld¹_y„ Arcdp_
d¡mhhp_¡ L$pfZ¡ Ap`Zp¡ L$p¡B Ar^L$pf \B füp¡ R>¡. âcy_u kp\¡ Ap`Zp
v$pkp¡@ld¹ sfuL$¡_p ìehlpfdp„ S>¡ Ar^L$pf \pe R>¡ sp¡ `R>u L$s®ìe `Z \pe
R>¡ s¡ L$s®ìe ê$`\u k¡hp Aph¡ R>¡. s¡ L$s®ìe ê$` k¡hpdp„ sdpf¡ _½$u L$fhy„ `X$i¡ L$¡
Ap rkhpe Ap`Zp L$¡V$gp Arcdp_ R>¡ ? Å¡ sdpfp buÅ `Z Arcdp_
lp¡e sp¡ s¡_¡ `Z sd¡ âdpZkf r_cphp¡. ""õh^d®d¹ A_y[s›$_¹ h¥
cpfÜ¥NyÎed¹ AÞe\p.''
Å¡ L$p¡B Arcdp_ _\u sp¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ sp¡ L$p¡B tQsp_u
hps _\u. Å¡ sd_¡ A¡ b^p Arcdp_ _\u sd_¡ dpÓ A¡ S> Arcdp_ R>¡ L$¡
ly„ âcy_p¡ v$pk Ry„. buSy>„ L$p¡B Arcdp_ _\u. sp¡ `R>u Y$p¢N _ L$fp¡. `pRy„>
Apd sp¡ `fd cNhv$ue v$pkp_yv$pk Ry„>. `f„sy ^„^pdp„ Nep rh_p L$¡d Qpg¡ ?
sp¡ Ap sp¡ gaX$p¡ \B Nep¡ _¡ ! gpc L„$BL$ buÅ¡ ëe¡ R>¡ A_¡ L$pd L$p„B buSy»> L$f¡
R>¡. Arcdp_ A¡L$ R>¡ A_¡ L$f¡ R>¡ buSy>», L„$BL$ Npd_¡ R>¡sfu füp¡ R>¡ A¡d _lu»
Qpg¡. kapB\u hps_¡ kdÅ¡.
S>¡ fus_y„ sdpfu A„v$f Arcdp_ R>¡ s¡ fus_p¡ sdpfp¡ Ar^L$pf dpÞe
R>¡. S>¡ fus_p¡ sdpfp¡ Ar^L$pf dpÞe R>¡ s¡ âL$pf_y„ L$s®ìe sdpf¡ Nm¡ `X$u füy„
161
R>¡ A_¡ S>¡ âL$pf_y„ L$s®ìe sdpf¡ Nm¡ `X$u füy„ R>¡ s¡ L$s®ìe_¡ r_cphsp sdpf¡
c[¼s `y{$jp\® L$fhp_p¡ R>¡. Å¡ sdpfpdp„ s¡ âL$pf_„y Arcdp_ _\u. sp¡ s¡
âL$pf_p¡ sdpfp¡ Ar^L$pf dpÞe fl¡sp¡ _\u A_¡ s¡ âL$pf_p¡ Ar^L$pf _\u, sp¡
s¡ hps k„b„^u sdpfy„ L$s®ìe `Z _\u.
S>¡d N©lõ\ lp¡hp_y„ Arcdp_ r_h©Ñ \ey„ sp¡ ipõÓ L$l¡ R>¡ ""ev¹
lf¡h rhfS>¡s¹ sv¹ lf¡h¹ âh°S>¡s¹'' sd¡ k„Þepk gB gu^p¡. k„Þepk gu^p `R>u
sdpfp¡ R>p¡L$fp¡ Æhu füp¡ R>¡ L$¡ dfu füp¡ R>¡, sdpfu `Ð_u Æhu flu R>¡ L$¡ dfu
flu R>¡, S>dhp_y„ dm¡ R>¡ L$¡ c|M¡ df¡ R>¡, lh¡ s¡ sdpfy„ L$s®ìe _\u. sd¡ Ry>V$u
Nep. S>¡ bpmL$p¡ R>¡ s¡ s¡_¡ k„cpmi¡. R>p¡L$fp-R>¥ep dpV$¡ s¡_y„ iy„ L$fhy„ s¡ sdpfy„
L$s®ìe füy„ _\u. `f„sy s¡_u `l¡gp sd¡ A¡hy„ Arcdp_ fpMu füp R>p¡ L$¡ ly„
N©lõ\u Ry„>, ly„ r`sp Ry„>, ly„ `rs Ry„> `R>u sd¡ A¡d L$lp¡ L$¡ s¡ MpB füp R>¡ L$¡
c|M¡ dfu füp R>¡, s¡ dpV$¡ cNhp_ rhð„cf R>¡ s¡dp„ ly„ L$p¡Z Ry„> ? sp¡ `R>u
sdpf¡ N©lõ\u lp¡hp_y„ Arcdp_ ip dpV$¡ fpMhy„ Å¡BA¡ ? cNhp__u
N©lõ\u_p s¡ N©lõ\ li¡, sd¡ ip dpV$¡ N©lõ\u lp¡hp_y„ Arcdp_ fpMu füp
R>p¡ ? sd¡ Å¡ N©lõ\u_y„ Arcdp_ fpMu füp R>p¡ sp¡ sd_¡ _p_p-dp¡V$p
cNhp_ lp¡hp_p¡ A¡ Ar^L$pf dmu füp¡ R>¡. Ap Of_p¡ ly„ cNhp_ Ry„> (ApB
A¡d ^ gp¡X®$ B_ ^uk lpDk) A¡hy„ L$l¡ R>¡ _¡ L$¡, ly„ Ap Of_p¡ dpguL$ Ry„> A_¡
dpfu `Ð_uA¡ d_¡ A¡ Ar^L$pf Apàep¡ R>¡ L$¡ b^p_¡ L$lu v$ep¡ L$¡ Ap Of_p¡ ly„
dpguL$ Ry„>. sp¡ s¡ hps kdS>hu `X$i¡.
Ap âL$pf\u hps_¡ kdÆA¡ sp¡ Ap k¡hp L$\p_p¡ A¡L$ e\p\® Apv$i®
(`fa¡¼V$ dp¡X$¡g) îudlpâcyÆA¡ bpgbp¡^\u Ap`Z_¡ kdÅhu v$u^p¡ R>¡.
rih A_¡ rhóÏ_p k„v$c®\u Ap`Z_¡ kdÅhu v$u^p¡ R>¡ L$¡ ""sv$pîe sv$ueÐh
byÙe¥ qLqÊQs¹ kdpQf¡s¹ õh^d®d¹ A_yrs›_¹ h¥ cpfÜ¥NyÎed¹ AÞe\p'' A_¡
Ap S>¡ k|Ó R>¡ s¡ S>¡ ìepL$fZ cZ¡ s¡ Ap hps_¡ kdS>i¡ L$¡ s¡ k|Ó Al]ep
A_yh©Ñ \B füy„ R>¡ (Aphu füy„ R>¡) _l]sf k|Ó A_yh©Ñ \B füy„ _\u. S>¡d
""BLp¡eZrQ'' sp¡ ArQ L$¡hu fus¡ A_yh©Ñ \pe ? ""BL$p¡eZ'' r_h©Ñ \B Åe
162
""ArQ'' A_yh©Ñ \pe R>¡. s¡hu fus¡ A¡V$gp¡ S> A„i Alu» A_yh©Ñ \B füp¡
R>¡ ""sv$pîe sv$ueÐh byÙe¥ qL$qÊQs¹ kdpQf¡s¹, õh^d®d¹ A_yrs›_¹ h¥
cpfÜ¥NyÎed¹ AÞe\p'' Å¡ sd_¡ Ap rhje_y„ L$p¡B Arcdp_ R>¡ sp¡ sd¡
ipõÓ_p Ap^pf `f `p¡sp_p Ar^L$pf_¡ dpÞe fpMp¡. Ar^L$pf âdpZ¡ sd¡
`p¡sp_p L$s®ìe_¡ r_cphp¡ A_¡ s¡ L$s®ìe_¡ r_cphsp sd¡ sv$pîe A_¡ sv$ue
b_p¡. îudlpâcyÆA¡ bpgbp¡^dp„ s¡ c[¼s_p¡ Apv$i® (dp¡X$¡g) âõsys L$ep£
R>¡.
Ðep„ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap rih A_¡ rhóÏ_p k„v$c®dp„ S>¡
sv$pîe - sv$uesp_u hps lsu s¡ îudlpâcyÆA¡ dp¡n `y{$jp\®_p âL$pf\u
c[¼s_¡ r_ê$r`s L$fu. ip dpV$¡ ? s¡ hps_¡ Âep_\u kdÅ¡ A¡ dpV$¡ r_ê$r`s L$fu
L$¡ Äepf¡ sd¡ `fs: dp¡n BÃR>u füp R>p¡, sp¡ `fs: dp¡n L$p¡B Ac¼s_¡ _l]
dm¡. ¼epf¡e Apîe rhrl__¡ _l] dm¡. A_prîs_¡ `fs: dp¡n dmi¡ _l].
Å¡ sdpf¡ A_prîs fl¡hy R>¡, sdpf¡ Ac¼s fl¡hy„ R>¡, sp¡ ipõÓ_p Ap^pf `f
sdpfu `pk¡ õhs: dp¡n_u b^u kp^_pAp¡ A_¡ b^pe Üpf Myëgp R>¡, Å¡
sdpfpdp„ Ad¡ buÅ\u dp¡n ip dpV$¡ d¡mhuA¡ A¡hp¡ ap„L$p¡ lp¡e sp¡ ""DÙf¡v$¹
ApÐd_p ApÐdp_d Ahkpv$¹e¡v$¹'' S>¡d d¢ L$pg¡ sd_¡ byÙ_u hps bsphu
lsu_¡ ! ""AÑplu As_p¡ _p\'' ApÐdp_p¡ _p\ buÅ¡ L$p¡Z lp¡e iL$¡ ?
ApÐdp_p¡ _p\ ApÐdp `p¡s¡ S> R>¡ ""AÑplu> AÑ_p¡ Nrs'' ApÐdp S>
ApÐdp_u NrÑ R>¡. ApÐdp_¡ buS>¡ ¼ep Åhy„ R>¡ ?
sdpfp qv$gdp„ Ap fus_u byÙhpmu dõsu sd¡ fpMu füp R>p¡ sp¡
sdpf¡ `fs: dp¡n_u v$fL$pf S> fpMhu Å¡BA¡ _l]. `fs: dp¡n_u sd_¡
v$fL$pf R>¡ A_¡ `pR>p A¡d L$lp¡ L$¡ Ad¡ s¡_p Aprîs \piy„ _l], s¡_p sv$ue
b_iy„ _l]», sv$prîs \iy _l]». dsgb sd¡ X$bg]N (bÞ_¡) L$fu füp R>p¡ L$¡
_l] ? s¡_¡ v|$f L$fhp dpV$¡ îudlpâcyÆA¡ Ðep„ dp¡n `y{$jp\®_u A„sN®s
c[¼s_¡ dlÐh_u `spL$p (ÂhÅ)_p ê$`dp„ r_ê$q`s L$fu. d¢ sd_¡ `spL$p_u
hps bsphu lsu _¡ ! A¡hu fus¡ `spL$p_p ê$`dp„ Al] c[¼s_¡ r_ê$q`s L$fu
163
A_¡ Ðep„ c[¼s_¡ r_ê$q`s L$fsp L$fsp îudlpâcyÆA¡ A¡L$ A¡hu S>bfS>õs
k„cpm (L$¡f) gu^u L$¡ cpB ! Ap c[¼s L$fhp_u kp\¡ kp\¡ sd¡ `p¡sp_p A¡
Arcdp__p âÐe¡ b¡v$fL$pf _ \B Åh L$¡ sd¡ Arcdp_ `Z fpMp¡ A_¡
`p¡sp_y„ L$s®ìe `Z _ r_cphp¡. b¡ hps A¡L$ kp\¡ Qpgi¡ _l].
sd¡ N©lõ\_y„ Arcdp_ fpMu füp R>p¡ sp¡ N©lõ\u sdpf¡ r_cphhu
`X$i¡. N©lõ\ lp¡hp_y„ Arcdp_ R>p¡X$u v$u^»y sp¡ N©lõ\u_p L$s®ìe âÐe¡ sdpfp
Of âÐe¡ sdpfy„ L$p¡B L$s®ìe fl¡sy„ _\u. cpfsue lp¡hp_y„ Arcdp_ fpMu füp
R>p¡ sp¡ cpfsue _pNfuL$_p S>¡ L$s®ìe R>¡ s¡ sdpf¡ r_cphhp `X$i¡. sdpf¡ L$s®ìe
r_cphhy„ _\u sp¡ `l¡gp cpfsue _pNrfL$ lp¡hp_y„ Arcdp_ R>p¡X$p¡.
Arcdp_ R>p¡X$hp_p¡ dsgb iy„ ? Arcdp_ R>p¡X$hp_p¡ ku^p¡ dsgb (A\®)
A¡ R>¡ L$¡ Ðepf `R>u sd¡ cpfsue _pNfuL$_u l¡rkes\u L$p¡B`Z dmsu
kNhX$sp (a¡k¡guV$u) dpV$¡_p¡ l½$ L$¡ Ar^L$pf_u dp„NZu L$fu iL$sp _\u. hps
kdS>dp„ Aphu _¡ !
S>¡d sdpf¡ Ðep„ _m_u `pB` auV$]N Mfpb \B NB R>¡ sd¡
çeyr_ku`pguV$u_¡ ap¡_ L$fp¡ R>p¡ L$¡ Adpfp _m_u gpB_dp„ `pZu bfpbf
Aphu füy„ _\u. huS>mu_p¡ `yfhW$p¡ (kàgpB) bfpbf Aphu füp¡ _\u.
huS>mu L$`pB NB R>¡ A_¡ s¡ Aph¡ _l] sp¡ sd¡ s¡_u kp\¡ TOX$p¡ L$fu iL$ip¡
_l], L$¡ Ad¡ L$¡V$gp qv$hk\u afuepv$ L$fu, `f„sy ApS> ky^u ip dpV$¡ Apìep
_\u ? Aph¡ _l] sp¡ sd¡ Al] afuepv$ L$fhphpmp L$p¡Z R>p¡ ? sd¡ R>p¡ L$p¡Z ?
Al] sdpfp¡ Ar^L$pf iy„ R>¡ ? sd¡ flu füp R>p¡ , s¡ OykZMp¡fu L$fu_¡ flu
füp R>p¡. sp¡ sdpfp¡ Ar^L$pf iy„ R>¡ ? s¡ sp¡ Qp¡MhV$ L$fip¡ L$¡ _l] ? sp¡ Äepf¡
sd¡ Ar^L$pf õ`ô$ L$fip¡ Ðepf¡ sdpfp L$s®ìe_p¡ âñ Aphu Åe L$¡ Å¡ sdpf¡
huS>mu hp`fhu R>¡ sp¡ sdpf¡ V$¡n cfhp¡ `X$i¡. Å¡ sdpf¡ `pZu hp`fhy„ R>¡ sp¡
V$¡n cfhp¡ s¡ sdpfy„ L$s®ìe \B Åe R>¡. sdpf¡ Ar^L$pf cp¡Nhhp¡ _\u sp¡
`l¡gp s¡_p L$s®ìe_¡ R>p¡X$p¡. sdpf¡ rhS>mu Å¡Bsu _\u sp¡ s¡_p L$s®ìe_¡ `l¡gp
R>p¡X$u vep¡. L$p¡Z L$l¡i¡ L$¡ sd¡ rhS>mu_p¡ V$¡n cfp¡.
164
R>¡. s¡ gp¥qL$L$ Ar^L$pf _\u L$¡ h¥qv$L$ Ar^L$pf `Z _\u.
Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ sdpfp¡ k¡hp L$fhp_p¡ Ar^L$pf R>¡, s¡hp¡
L$p¡V®$dp„ v$php¡ L$fhp Åip¡ sp¡ L$p¡V®$ L$¡hu fus¡ s¡_¡ _½$u L$fi¡ ? sd¡ ipõÓ_¡ `|R>hp
Åip¡ sp¡ ipõÓ sp¡ _p S> `pX$i¡ L$¡ õÓu, i|Ö_¡ sp¡ k¡hp L$fhp_p¡ Ar^L$pf S>
_\u. ipõÓ sp¡ Ap hps_¡ õ`ô$ L$l¡ R>¡ L$¡ õÓu, i|Ö_¡ k¡hp L$fhp_p¡ Ar^L$pf
_\u. õÓuA¡ Äepf¡ gÁ_ L$ep® Ðepf¡ `rs `pk¡\u hQ_ (âp¡rdk) gu^„y ls„y L$¡
sd¡ S>¡V$gp¡ ^d® L$fip¡ s¡dp„ dpfp¡ AX$^p¡ cpN. lh¡ s¡_¡ R|>V$ (A¡L$T¡di_) sp¡
s¡ kde¡ S> b^u dmu NB, õÓu_¡ L$p¡B ^d® L$fhp_u S>ê$fs S> _\u. A¡L$ hps
Âep_\u kdÅ¡ õÓu ¼epf¡ s¡_¡ hQ_ Ap`¡ R>¡ ? L$¡ Äepf¡ `rs ^d® L$fu füp¡ R>¡.
sp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ ly„ s_¡ r_cphui. spfp b^p r_cph_¡ Âep_dp„ fpMui. dpf¡ S>¡
^d®_y„ L$s®ìe L$fhp_y„ lsy„, sp¡ sy S>¡ `Z ^d® L$fi¡ s¡_p¡ AX$^p¡ cpN dpfp¡ R>¡.
lh¡ s¡ L$`V$u (NuguÞX$f) ^d® L$f¡ _l] sp¡ s¡ L$fpf (L$p¡ÞV²$p¼V$) sp¡ fv$ \B Nep¡
_¡ !
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ L$p¡B bv$dpi ^d®_¡ r_cph¡ _l]. sp¡ s¡
L$fpf fv$ \B Nep¡. s¡ L$fpf fv$ \hp\u S>¡ `qfqõ\rs R>¡ s¡ AgN âL$pf_u
`qfqõ\rs R>¡. s¡_u Ad¡ Al] QQp® L$fsp _\u. `f„sy kdÅ¡ L$¡ bÞ_¡_p
L$fpf_u A\hp L$bygps (A¡N°ud¡ÞV$)_u S>¡ is® R>¡ s¡ bfpbf _cu flu R>¡ sp¡
õÓu_¡ ^d® L$fhp_u AphíeL$sp S> _\u. ipõÓ sp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ sd¡ ip dpV$¡ ^d®
L$fp¡ ? ipõÓ¡ sp¡ gÁ_ hMs¡ S> s¡ b^u hps_p¡ Mygpkp¡ L$fu v$u^p¡ lsp¡ L$¡
`Ð_u_¡ ^d® L$fhp_u S>ê$fs _\u. s¡hu fus¡ i|Ö_¡ dpV$¡ `Z ipõÓ¡ Mygpkp¡
Ap`u v$u^p¡ R>¡ L$¡ cpB sd¡ Ó¥hrZ®L$_u k¡hp L$fp¡. Ó¥hrZ®L$ S>¡ ^d® L$fi¡ s¡
^d®_p¡ gpc sd_¡ dmi¡ sdpf¡ õhs„Ó fus¡ L$p¡B ^d® L$fhp_u S>ê$fs S> _\u.
ipõÓ sp¡ Apd L$l¡ R>¡, sp¡ ipõÓ_u ×qô$\u k¡hp ¼ep„\u âpàs \i¡ ?
Ap`Zu hpsp® hp„Qp¡ sp¡ sd_¡ ¿epgdp„ Aphi¡ L$¡ Apby `pk¡ iufp¡lu
Npd_u S>¡ b¡ fpS>Ly„$hfu lsu. s¡ k¡hp L$fsu lsu. iufp¡lu_p fpÅ_¡ s¡_p
kNp-k„b„^uAp¡A¡ QX$pìep L$¡ sdpfu `Ð_u A¡d rhQpfu flu R>¡ L$¡ sd¡ dfu
166
Åh. s¡ dpV$¡ k¡hp L$fu flu R>¡. L$pfZ L$¡ sd¡ Æhsp R>p¡ sp¡ sd¡ S>¡ ^d® L$fu
füp R>p¡. s¡ ^d®_p¡ gpc sdpfu fpZu_¡ dmu S> füp¡ R>¡. `f„sy sdpfp Æhsp
s¡ cNhp__u k¡hp L$fu flu R>¡. dsgb, sd_¡ s¡ df¡gp dp_u flu R>¡. df¡gp
A¡V$g¡ L$¡ sd¡ dfu Åh A¡hu cph_p s¡d_u A„v$f R>¡. s¡\u fpÅ sghpf gB_¡
dpfhp Apìep¡. sy `p¡sp_¡ rh^hp dp_u_¡ îuWpL$p¡fÆ_u k¡hp L$fu flu R>¡ ?
`f„sy s¡ `Z nÓpZu lsu. s¡\u s¡dZ¡ L$üy„ L$¡ sy Ad_¡ iy„ dpfui ? Ad¡ spfy„
Nmy L$p`u _pMiy„. A¡ `pR>u bÞ_¡ bl¡_p¡ lsu. fpÅA¡ L$üy„ R|>V$L$pfp¡ L$fp¡,
Äep„ S>h„y lp¡e Ðep„ Åh. dpfp¡ `uR>p¡ R>p¡X$p¡.
`y[ô$dpN®_p gaX$p_u hps bsphu füp¡ R„y>. A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡
õÓuAp¡_¡ ^d® L$fhp_u S>ê$f S> _\u. s¡ ^d® L$fsu sp¡ `l¡gp_p S>dp_pdp„
Aphp TOX$p \sp lsp L$¡ sd¡ ^d® ip dpV$¡ L$fu füp R>p¡ ? s¡_y„ L$pfZ i„y R>¡ ? ly„
dfu Nep¡ Ry„> L$¡ sy ^d® L$f¡ R>¡ ? iy„ ly„ ^d® _\u L$fsp¡ L$¡ spf¡ ^d® L$fhp¡ `X$¡ ?
ipõÓ_¡ `|R>ip¡, sp¡ ipõÓ _p `pX$i¡ L$¡ õÓu_¡ ^d® L$fhp_u AphíeL$sp S>
_\u. `rs k¡hp_u AphíeL$sp R>¡ s_¡ L$p¡Z¡ ^d® L$fhp_y„ L$üy„ ?
sp¡ Sy>Ap¡ v$pkp¡@ld¹_y„ S>¡ Arcdp_ R>¡ s¡ ipõÓue Arcdp_ sp¡ _
lp¡e iL$¡ _¡ ! Aphu `qfqõ\rsdp„ rhQpfp¡ ipõÓue Arcdp_ _l]„ \B iL$¡.
gp¥qL$L$ Arcdp_ R>¡ ? gp¥qL$L$ Arcdp_ R>¡ sp¡ sp¡ L©$óZ `Z gp¥qL$L$ \B Nep¡
A_¡ sd¡ `Z gp¥qL$L$ \B Nep. sdpfp¡ k„b„^ `Z gp¥qL$L$ \B Nep¡.
îudlpâcyÆ `p¡s¡ s¡_u _p `pX$u füp R>¡. L$¡ ""_ gp¥qL$L$: âcy: L©$óZp¡ d_ys¡
_¥h gp¥qL$L$d¹'' Å¡ sd¡ gp¥qL$L$ Arcdp_\u L©$óZ_u k¡hp L$fip¡ sp¡ s¡ k¡hp L©$óZ
õhuL$pfi¡ S> _l] A_¡ sd¡ `p¡sp_¡ L©$óZ_p¡ gp¥qL$L$ v$pk dpÞep¡ sp¡ sdpfy„
v$pkÐh õhuL$pe® S> _\u. L©$óZ `p¡sp_y„ õhpduÐh sd_¡ S>sphi¡ S> _l]. sp¡
Ap k»b„^_¡ gp¥qL$L$ dpÞep¡ sp¡ gÁ_ `l¡gp S> R|>V$pR>¡X$p \B Nep _¡ !
sp¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap S>¡ v$pkp¡@ld¹_y„ Arcdp_ R>¡ A¡ _ sp¡ h¥qv$L$
Arcdp_ R>¡, _ sp¡ gp¥qL$L$ Arcdp_ R>¡. îudlpâcyÆ gp¥qL$L$ h¥qv$L$
Arcdp__p rlkpb\u Ap Arcdp_ sdpfpdp„ S>NpX$hp BÃR>sp _\u.
167
îudlpâcyÆ ÓuSy>» S> Arcdp_ S>NpX$hp CÃR>¡ R>¡. L$p¡B iåv$dp„ Ap_¡
L$l¡hy„ lp¡e sp¡ A¡d L$lu iL$pe L$¡ L$p¡B ApÂepqÐdL$, Apr^v$¥rhL$ Arcdp_ R>¡.
¿epgdp„ Apìe„y _¡ ! Ap L$p¡B Ås_y„ ApÂepqÐdL$ (d¡V$p qaÆL$g) Arcdp_ R>¡
s¡ cp¥rsL$ (auÆL$g) s\p dp_rkL$ (kpeL$p¡gp¡ÆL$g) Arcdp_ _\u. Ap
qv$ìe-Agp¥qL$L$ Arcdp_ R>¡. S>¡ Arcdp__p k„v$c®dp„ ly„ âcy_p¡ v$pk Ry„>.
A¡hy„ Arcdp_ ÅNu füy„ R>¡. s¡ v$pk_p k„v$c®dp„ sdpfy„ L$s®ìe iy„ R>¡ ? s¡
L$s®ìe_y„ r_ê$`Z rkÙpÞsdy¼¹sphgudp„ Aphu füy„ R>¡.
hps kdS>dp„ Aphu _¡ ! L$p„B L$W$u_ gpÁey„ lp¡e sp¡ `|R>u g¡Å¡ afu
¼epf¡L$ ayfkv$\u bsphu v$Bi. `f„sy rkÙpÞsdy¼¹sphgu c[¼s `y{$jp\®\u
âpàs \sy„ S>¡ sdpfy„ L$s®ìe R>¡ s¡ L$s®ìe_y„ r_ê$`Z L$f¡ R>¡. ^d® `y{$jp\®\u âpàs
\sp L$s®ìe_y„, A\® `y{$jp\®\u âpàs \sp L$s®ìe_y„, L$pd `y{$jp\®\u L$¡ dp¡n
`y{$jp\®\u âpàs \sp L$s®ìe A_¡ Ar^L$pf_u rhh¡Q_p rkÙpÞsdy¼¹sphgudp„
_\u. A¡ hps Ap`Z¡ A¡L$v$d kpa fus¡ kdS>hu Å¡BA¡. sp¡
rkÙpÞsdy¼¹sphgu_¡ `l¡fhp gpeL$ Nmy b_i¡. S>¡d Ap`Z¡ Ap b¡ L„$W$u
`l¡fu füp R>uA¡. A¡hu A¡L$ rkÙpÞsdy¼¹sphgu_u L„$W$u `Z îudlpâcyÆ
Ap`Z_¡ `l¡fphhp BÃR>u füp R>¡. Ap`Z¡ s¡ L„$W$u Nmpdp„ L$¡hp Arcdp_\u
`l¡fiy„ ?
gp¥qL$L$ Arcdp__u A„sN®s _l]„, ipõÓue Arcdp__u A„sN®s
_l]„. Ap L$p¡B Apr^ v$¥rhL$ A\hp ApÂepqÐdL$ Arcdp_\u `l¡fiy„. A¡L$
spqÒhL$ Arcdp_\u `l¡fiy„ A_¡ s¡ spqÒhL$ Arcdp__p¡ dsgb iy„ ? L$¡
Ap`Zp¡ ApÐdp A_¡ `fdpÐdp_p¡ S>¡ k»b„^ R>¡ ""ep¡ ev¹ A„i: k sd¹
cS>¡s¹'' S>¡ S>¡_p¡ A„i R>¡ s¡ s¡_y„ cS>_ L$f¡. Ap cS>_ A¡V$g„y S>ê$fu R>¡ S>¡d
`©Õhu k|fS>_p¡ A„i R>¡, sp¡ `©Õhu k|fS>_¡ Q½$f dpf¡ R>¡. b^p N°l R>¡ s¡
k|fS>_p A„i R>¡. sp¡ s¡ N°lp¡ L$¡hu fus¡ k|fS>_¡ Q½$f dpf¡ R>¡ ? A¡hu fus¡,
Å¡ Ap`Z¡ cNhv$¹ A„i R>uA¡, A¡ Arcdp_ Ap`Zu A„v$f ÅNsy lp¡e L$¡ ly„
cNhp__p¡ A„i Ry>, ly„ L©$óZ_p¡ A„i Ry„>, Âep_\u kdÅ¡ L$¡ ly„ L©$óZ_p¡
168
L©$óZpÐdL$-`y{$jp¡ÑdpÐdL$ A„i Ry„>.
îuedy_pô$L$\u khp£Ñd\u A_¡ õayfsL©$óZâ¡dpd©s\u S>¡ d¢ sd_¡
bspìe„y L$¡ ly„ `y{$jp¡Ñd_p¡ `y{jp¡ÑdpÐdL$ A„i Ry„> A¡hy„ sdpfu A„v$f Arcdp_
ÅNsy„ lp¡e, bk sp¡ `R>u sdpfy„ L$s®ìe âpàs \B füy„ R>¡. s¡ Arcdp_, s¡
Ar^L$pf\u sp¡ afu sdpf¡ L©$óZ k¡hp L$fhu Å¡BA¡.

169
pp rkÙpÞsdyL¹sphgu pp
(õhrkÙpÞsrhr_íQep¡ ` v$¡ i :)- õhpdpN}e rkÙpÞs_p
rhr_íQe_p¡ D`v$¡i.
_Ðhp lqf„ âhÿepqd$ õhrkv¹^pÞs - rhr_íQed¹ pp
Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap rkÙpÞs_p¡ rhr_íQe R>¡. Apdp„ Å¡ip¡ sp¡
rkÙpÞsdy¼¹sphgu_p r_ê$`Zdp„ `l¡gy„ A^y® QfZ R>¡ s¡ õh rkÙpÞs
rhr_íQep¡`v$¡i R>¡. A¡V$g¡ L$¡ Ap`Zp rkÙpÞs_p rhr_íQe_p¡ D`v$¡i R>¡.
rhr_íQe_p¡ dsgb iy„ ? íQe A¡V$g¡ c¡Ny L$fhy, r_íQe A¡V$g¡ M|b S> kpfu
fus¡ L$p¡B hõsy c¡Nu L$fhu A_¡ rh D`kN® gNpX$hp\u h^pf¡ rhi¡jsp âL$V$
\B flu R>¡. Å¡ sdpfu A„v$f c¼s lp¡hp_y„ Arcdp_ R>¡ sp¡ rhi¡j fus¡ L$p¡B
DÑd hõsy_¡ kpfu fus¡ c¡Nu L$fu_¡ sdpfu kpd¡ âõsys L$fu füp R>¡ L$B
QuS>? L$¡ sdpfy„ L$s®ìe iy„ R>¡ ? Å¡ c¼s lp¡hp_y„ Arcdp_ _\u sp¡ L$s®ìe âpàs
\s»y _\u.
S>¡d sdpfpdp„ bp` lp¡hp_y„ Arcdp_ _\u, sp¡ bp` lp¡hp_y„ L$s®ìe
âpàs \s»y _\u. L$pfZ L$¡ Arcdp_ sd_¡ Ar^L$pf âv$p_ L$fi¡ A_¡ Ar^L$pf
¼epf¡e `Z DÑfv$preÐh rhrl_ lp¡sp¡ _\u. Äepf¡ `Z Ar^L$pf DÑfv$preÐh
rhrl_ lp¡e R>¡. Ðepf¡ Ðepf¡ Ap`Z¡ Nusp_p iåv$p¡dp„ L$luA¡ sp¡ ""ev$p ev$p rl
^d®õe Ágpr_f¹ chrs cpfs'' ^d®_u Äepf¡ Äepf¡ Ágp_u \pe R>¡. ^d®_u
Ágp_u_p¡ A\® k„n¡`dp„ kdÅ¡ L$¡ L$s®ìe rhrl_ Ar^L$pf cp¡Nhhphpmp¡ `y{$j
Äepf¡ Äepf¡ kdpS>dp„ DÐ`Þ_ \pe R>¡, Ðepf¡ Ðepf¡ ^d®_u Ágp_u \pe R>¡,
Ðepf¡ Ðepf¡ cNhp__¡ AhsuZ® \hy `X$¡ R>¡ Aphp¡ gaX$p¡ R>¡.
Ap L$s®ìe rhrl_ Ar^L$pf_¡ cp¡Nhhphpmp `y{$jp¡Ñd Äepf¡ DÐ`Þ_
\B Åe R>¡. Ðepf¡ `R>u kdpS>dp„ gaX$p DÐ`Þ_ \B Åe R>¡ A_¡ afu
cNhp__¡ s¡_¡ dpfhp dpV$¡ Ahspf g¡hp¡ `X$¡. b^p Akyfp¡_p¡ _pi L$fp¡. Ap
L$s®ìe rhrl_ Ar^L$pf_¡ ip dpV$¡ cp¡Nh¡ R>¡ ? ""ev$p ev$p rl ^d®õe Ágpr_f¹

170
chrs cpfs AæeyÐ\p_d¹ A^d®õe'' Ðepf¡ A^d®_y„ AæeyÐ\p_ lp¡e R>¡.
L$¡d ? A^d® buSy>» L$p„B R>¡ S> _l], Ar^L$pf_¡ A_yê$` L$s®ìe _ r_cphhy„ s¡
S> A^d® R>¡. sd¡ Ar^L$pf cp¡Nhu füp R>p¡ A_¡ s¡_¡ A_yê$` sd¡ L$s®ìe
r_cphu füp _\u. bk Ap S> A^d®_u b^p\u `l¡gu `qfcpjp R>¡. sd¡
Ar^L$pf_¡ A_yê$` `p¡sp_p L$s®ìe_¡ r_cphu füp R>p¡. s¡ ^d®_u b^p\u `l¡gu
`qfcpjp R>¡, Å¡ sd¡ Ar^L$pf_u dp„NZu L$fu füp R>p¡ s¡ L$pfZ\u sdpfy„
L$s®ìe \pe L$¡ _l] ?
sd¡ rhÛp\}_p Ar^L$pf_u dp„NZu L$fu füp R>p¡ s¡ dpV$¡ `l¡gp qv$hk¡
S> sd_¡ b^p_¡ lp\ Å¡X$u_¡ hps L$fu lsu L$¡ cpB Al]ep Aæepk L$fhp
BÃR>sp lp¡e, sp¡ Aæepk_u cph_p\u Aphp¡ âhQ_ kp„cmhp_u cph_p\u
_ Aphp¡ L$pfZ L$¡ Al]ep âhQ_ \B füy„ _\u. Aæepk Qpgu füp¡ R>¡ sp¡ Å¡
cZhp_p¡ Ar^L$pf fpMsp lp¡ L$¡ Adpf¡ cZhy„ R>¡, sp¡ `R>u `p¡sp_y„ L$s®ìe
r_cphhy„ `X$i¡, L$¡ Alu» sd¡ kp„cmhp_u cph_p\u _l] Aphp¡, cZhp_u
cph_p\u Aphip¡. Å¡ sd¡ kp„cmhp_u cph_p\u Apìep. sp¡ sd¡ dlp_
A^d}, Op¡f A^d}, `p`u L$¡ `rss Æh R>p¡ A¡ hps kdÆ Åh.
L$pfZ L$¡ sd¡ Al] Oyku_¡ Ar^L$pf sp¡ âpàs L$fu füp R>p¡ A_¡ L$s®ìe
sp¡ r_cphsp _\u. sp¡ b^p\u `l¡gu A^d®_u `qfcpjp Al]\u iê$ \i¡ L$¡
dpZk L$p¡B Ar^L$pf sp¡ cp¡Nh¡ A_¡ L$s®ìe _ r_cph¡. Af¡ cpB ! Ar^L$pf
cp¡Nhp¡ sp¡ L$s®ìe sp¡ r_cphp¡. L$s®ìe r_cphsp _\u sp¡ L$p¡Z L$lu iL$¡ L$¡ sd¡
Ar^L$pf cp¡Nhu iL$p¡ ? ip„rs\u Ofdp„ b¡kp¡. V$uhu Sy>Ap¡, rhqX$ep¡ Sy>Ap¡,
V$uhu `f OZp„ b^p kfk âp¡N°pd fug¡ \B füp R>¡. ip dpV$¡ Al] Aphp¡ R>p¡ ?
Ap `p` R>¡. Âep_\u kdÅ¡ Ap S> `p` R>¡. `p¡sp_p Ar^L$pf_p¡ v$php¡ L$fhp¡
`f„sy L$s®ìe r_cphhy _\u Ap rkhpe buSy>„ L$p¡B `p` lp¡B iL$¡ _l].
A¡hu fus¡ Ap`Z¡ sygku kd`} kd`}_¡ v$pkp¡@ld¹_p¡ Ar^L$pf
âpàs L$fu gBA¡. Ap b^p îuW$pL$p¡fÆ_p v$pk R>¡. Ap b^p_u rV$qL$V$ _½$u
h¥Ly„$W$dp„ A_pds (qfTh®) R>¡. S>¡ qv$hk¡ dfi¡ Ðep„ r_Ðegugpdp„ gu_ \B Nep
171
L$l¡hpi¡. S>¡ rv$hk¡ dfi¡ s¡ qv$hk¡ Np¡gp¡L$hpku A¡d L$l¡hpi¡. Af¡ AÐepf\u
rV$qL$V$ fuTh® L$fphu gu^u, _pgpeL$ ifd _ Aphu ? ifd Aphhu Å¡BA¡.
`f„sy `l¡gp\u S> $rV$qL$V gB gu^u ? `f„sy `|R>`fR> (BÞL$hpefu) L$fu ? L$¡
Np¡gp¡L$dp„ Nep¡ L$¡ _fL$dp„ Nep¡ ? Ar^L$pf âpàs L$fu gu^p¡. `f„sy L$s®ìe
r_cpìey _\u sp¡ Np¡gp¡L$dp„ Nep¡ L$¡ N^pgp¡L$dp» Nep¡, Mbf L$¡d `X$u ? dfhp_u
kp\¡ S> MfMfp_u `qÓL$p Aphu Åe A\hp dfZ k„v$¡idp„ Aphu Åe L$¡
Np¡gp¡L$hpku \B Nep. `f„sy L$¡hu fus¡ Np¡gp¡L$dp„ Nep¡ ? N^pgp¡L$dp„ _\u Nep¡
s¡_u N¡f„V$u iy„ ? Äepf¡ L$s®ìe _\u r_cpìey sp¡, L$¡hu fus¡ r_Ðegugpdp„ gu_
\ep¡ ? L$p¡B A„^Ñd (_fL$) gugpdp„ gu_ \B Nep¡ li¡. sp¡ Ap`Z¡ Ar^L$pf
âpàs L$fu gBA¡, `f„sy L$s®ìe r_cphuA¡ _l] Ap S> b^p gaX$p R>¡ s¡ S>
`p` R>¡ s¡ S> Æh__y„ b^p\u dp¡V„y$ `prsÐe R>¡.
sp¡ Å¡ Ap`Z_¡ v$pkp¡@ld¹_p¡ Ar^L$pf âpàs \B füp¡ R>¡ sp¡ s¡_p\u
S>¡ L$s®ìe âpàs \B füy„ R>¡ s¡ L$s®ìe_u rhh¡Q_p îudlpâcyÆ ApNm L$f¡ R>¡.
""L©$óZ k¡hp kv$p L$pep®'' Ap Sy>Ap¡ îudlpâcyÆ L$s®ìe bsphu füp R>¡ L$¡
sdpfy„ L$s®ìe iy„ R>¡ ? S¡ Ar^L$pf sd¡ v$pkp¡@ld¹_p l½$\u âpàs L$ep£ R>¡ s¡¡\u
âpàs \sy sdpfy„ L$s®ìe i„y R>¡ ? lh¡ sd¡ Ap L$s®ìe\u rhdyM \ep sp¡ afu `pR>u
b^u Npgu_y„ `y_fphs®_ L$fhp BÃR>sp¡ _\u kdÆ Åh sp¡ kpfy„$.
(îuL©óZk¡hpep: agphõ\pgnZ„1 õh~`gnZ„2 kp^_p-
hõ\pgnZ„3 AhpÞsfaggnZ„4 Q)-îudlpâcyÆ s¡ L$s®ìe_u Qpf
Ahõ\p Ap ÓZ ïgp¡L$p¡dp„ bsphu füp R>¡. Âep_\u Sy>Ap¡ ¾$d\u-
agphõ\p, õhê$`gnZ, kp^_phõ\p A_¡ AhpÞsf ag. agphõ\p dsgb
iy„ ? Äepf¡ sd¡ s¡ L$s®ìe_¡ `|f¡`|f„y r_cpìey Ðepf¡ s¡ L$s®ìe sdpfu kpd¡ L$¡hu fus¡
agus \B S>i¡ ? S>¡d A¡L$ h©n_¡ Ap`Z¡ `|f¡`|f„y r_cpìey„ sp¡ s¡ h©ndp„ ag
Aph¡ L$¡ _l] ? ag_¡ h©n `f gV$L$phhy„ _l] `X$¡. ag_¡ h©n `f\u M¢Qhy `X$sy
_\u. Ap`Z¡ kpfu fus¡ h©n_p¡ r_cph L$ep£. S>du_dp„ `pZu `pB_¡, s¡_¡

172
âL$pi Ap`u_¡, S>du__u dpV$u_¡ kpfu fus¡ M¡X$u_¡, Å_hf\u bQphu_¡. sp¡
s¡ h©n S> Ap`p¡Ap` aghs \B Åe R>¡.
A¡hu fus¡ s¡ L$s®ìe_¡ sd¡ kpfu fus¡ r_cpìey„. sp¡ s¡ h©n_u S>¡d Ap`p¡
Ap` kag \B S>i¡. ag krls \B S>i¡. s¡ L$s®ìe_u S>¡ agphõ\p R>¡ s¡ A¡L$
gnZ $ `l¡gy„ gnZ R>¡. s¡ agphõ\p ¼epf¡ Aphi¡ ? s¡ dpV$¡ qhÛp`rsA¡ M|b
S> ky„v$f hps L$lu R>¡ ""kde `pB sê$hf ag f¡ L$s ku»Qvy _uf'' M|b S>
`pZu `php\u L$p¡B h©n `f ag Aphsy _\u. v$f¡L$ h©n ag Ap`hp dpV$¡
`p¡sp_p¡ kde sp¡ g¡sp lp¡e R>¡. sp¡ s¡ kde_u `l¡gp `pZu f¡X$hp\u S>ëv$u ag
Aphs„y _\u. `f„sy ^ufS>\u `pZu f¡X$sp fl¡hy `X$i¡. Ðep„ ky^u `pZu f¡X$sp
fl¡hy„ `X$i¡ L$¡ Äep„ ky^u s¡ h©n ag Ap`hp dpV$¡ knd \B Åe. h©n R>¡ s¡ kde
Aphsp aghp_ \B Åe R>¡. Nd¡ s¡V$g„y `pZu f¡X$p¡ `Z kde_u `l¡gp s¡
agê$` _l] \pe.
sp¡ Ap`Ï S>¡ L$s®ìe R>¡ s¡_¡ r_cphsp fluA¡ sp¡ A¡L$ hMs s¡
Ap`Z_¡ ag Ap`i¡. L$s®ìe S> sd_¡ ag âL$V$ L$fu v$¡i¡. blpf\u L$p¡B ag
Aphi¡ _l]. `f„sy s¡ agê$` agus \B fü„y _\u, L$s®ìe_u agphõ\p Äep„
ky^u âL$V$ \B flu _\u Ðep„ ky^u s¡_y„ õhê$` iy„ R>¡ ? sp¡ kdÅ¡ L$¡ S>¡d L$p¡B
Ap„bp_y„ TpX$ R>¡. L$p¡B Å„by_y„ TpX$ R>¡, L$p¡B kafS>__y„ TpX$ R>¡ sp¡ TpX$ `f ag
Aphi¡ L$¡ _l] Aph¡ ? `f„sy S>¡ TpX$_p¡ ÅZL$pf R>¡ s¡ s¡_p õhê$`_¡ Å¡B_¡ S>
Ap¡mMu Åi¡ L$¡ _l] ? Ap„bp_p L$¡ L$¡mp_p TpX$_¡ sp¡ Å¡sp sfs S> Ap`Z¡
Ap¡mMu S>BA¡ `f„sy S>¡d Ap„bp A_¡ Aip¡L$_p TpX$_p `p„v$X$p A¡L$ kfMp
R>¡. s¡_p¡ `Z S>¡ ÅZL$pf R>¡ s¡ sp¡ sfs S> Ap¡mMu Spi¡ L$¡ cpB Ap
Aip¡L$_y„ TpX$ R>¡, Ap„bp_y„ TpX$ _\u A_¡ Ap Ap„bp_y„ TpX$ R>¡, Aip¡L$_y„ TpX$
_\u. L$¡hu fus¡ Ap¡mMu Nep¡ ? `p„v$X$p sp¡ bÞ_¡_p A¡L$ kfMp S> R>¡. A¡hu
fus¡ OZp TpX$_p `p_ A¡L$ kfMp lp¡e R>¡. sp¡ S>¡ ÅZL$pf R>¡ s¡ sp¡ s¡_¡ Å¡B_¡
S> Ap¡mMu Spi¡ L$¡ Ap h©n ¼ey„ R>¡ ? sp¡ s¡ s¡_y„ L$p¡B õhê$` R>¡. kdS>dp„ Apìey„
_¡ !
173
S>¡d Ap`Z¡ NyS>fpsu_¡ Å¡sp S> Ap¡mMu S>BA¡ L$¡ Ap NyS>fpsu
R>¡, dfpW$u_¡ Å¡B_¡ S> Ap¡mMu S>BA¡ L$¡ Ap dfpW$u R>¡, b„Npmu_¡ Å¡B_¡
Ap¡mMu S>BA¡ L$¡ Ap b„Npmu R>¡. s¡ A¡L$ õhê$` R>¡. v$f¡L$ QuS>_p„ õhê$`_p
Ap^pf `f Ap`Z¡ s¡_¡ Ap¡mMu S>BA¡ L$¡ Ap L$p¡Z R>¡ ? sp¡ s¡ õhê$` gnZ
R>¡. hps kdS>dp„ Aphu_¡.
A¡hu fus¡ S> s¡_u kp^_phõ\p R>¡. iy„ kp^_ L$fuA¡ sp¡ s¡_y„ õhê$`
_c¡ ? A_¡ iy„ kp^_ _ L$fuA¡ sp¡ s¡_„y õhê$` S> M„qX$s \B Åe ? lh¡
Âep_\u Ap hps_¡ kdÅ¡ A¡hp A¡hp L$pfuNf R>¡ L$¡ àgpõV$uL$_p A¡hp h©n
b_ph¡ L$¡ Å¡sp S> Ap`Z_¡ gpN¡ L$¡ s¡ kpQy h©n R>¡. `f„sy kpQy h©n R>¡ L$¡ Mp¡Vy$
h©n R>¡ s¡_u kdS> L$¡hu fus¡ Aph¡ ? Å¡hp\u sp¡ kdÅe _l]. s¡_p kp^_\u L$¡
`pZu `uh¡ R>¡ L$¡ _l], dpV$u cu_u R>¡ L$¡ k|L$u R>¡. s¡ b¡-ÓZ qv$hk Ap`Z¡
Å¡B gBA¡ sp¡ h©n_¡ õ`i® L$ep® hNf Ap`Z¡ L$lu iL$uA¡ L$¡ cpB ÓZ qv$hk
ky^u S>¡ h©n `pZu `usy _\u, kps qv$hk ky^u S>¡ h©n_¡ âL$pi_u S>ê$f `X$su
_\u s¡ h©n_y„ õhê$` cg¡ h©n S>¡hy„ S> v$¡Mpsy lp¡e `f„sy h©n_y„ õhê$` Ðep„
_v$pfs R>¡.
S>¡d W$Ì$pBdp„ d¢ hps L$lu lsu_¡ L$¡ d¡L$-A` L$fu_¡ ê$`pmp \B
S>hphpmp hfh^|_y„ õhê$` cg¡ fuk¡ài_dp„ ê$`pmp-ê$`pmp gpN¡. `f„sy
Qpf-R> qv$hkdp„ `pR>p s¡ `p¡sp_p õhê$`dp„ qõ\s \B Åe R>¡. qfk¡ài_dp„ s¡
M|b S> ê$`pmp gpNsp lp¡e `f„sy `p„Q-R> qv$hk bpv$ Sy>Ap¡ sp¡ s¡ L$pmp L$pmp
v$¡Mpe. s¡ õhê$`õ\sp S>¡ R>¡ s¡_¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap`Ï„ õhê$` A¡L$ AgN
sÒh R>¡ A_¡ s¡ õhê$`_¡ õhê$`dp„ _chp v$¡hp dpV$¡ L$p¡B kp^_ R>¡ L$¡ _l] ?
S>¡d h©n_p h©n õhê$`_¡ r_cphhp dpV$¡ âL$pi, dpV$u, Mpsf, `pZu Ap b^p
s¡_p kp^_ R>¡ s¡ Å¡ Ðep„ Qpgu füp R>¡. sp¡ h©n-h©n õhê$`dp„ Ærhs R>¡ A_¡
Å¡ s¡ kp^_ _\u sp¡ s¡ h©n, h©n_p õhê$`dp„ Ærhs _\u. s¡_p bv$gpdp„ L$p¡B
àgpõV$uL$_y„ b_phV$u L$¡ L©$qÓd (ApqV®$raíeg) Aphu Ney„. h©n_y„ d|m õhê$`
Ðep„ rkÙ _\u \ey„. sp¡ s¡ kp^_phõ\p_y„ gnZ R>¡.
174
OZp gp¡L$p¡ Ap`Z_¡ d|M® b_ph¡ L$¡ s¡ sp¡ kp^_phõ\p_u hps R>¡.
agphõ\pdp„ sp¡ b^y„ R>p¡X$u v$¡hp_y„ R>¡. Af¡ agphõ\pdp„ iy„ R>p¡X$u v$¡hp_y„ ?
Ap„bp_p TpX$ `f am Aphu Ney„ sp¡ `pZu `php_y„ R>p¡X$u v$¡hp_y„ ? Ap„bp_p
TpX$ `f L$¡fu Aphu NB sp¡ i„y s¡_u S>¡ âL$pi_u ìehõ\p R>¡ s¡_u D`f b„^
L$fu_¡ s¡_p D`f s„by spZu g¡hp_p ? L$¡ lh¡ sp¡ ag Aphu Ney R>¡. lh¡ s¡_¡
âL$pi_u S>ê$f _\u A_¡ `R>u dpV$u_u S>ÁepA¡ Ðep„ b^p `Õ\f cfu v$¡hp\u
L$pd Qpgi¡ ? _l]„ Qpg¡. õhê$` M„qX$s \B S>i¡ sp¡ ag `Z _l] fl¡.
ag \hp dpV$¡, agphõ\pdp„ fl¡hp dpV$¡ õhê$`_¡ `Z r_cphh„y
Å¡BA¡. õhê$` r_cphhp dpV$¡ s¡_p kp^__¡ `Z r_cphhp Å¡BA¡ A_¡
Ap„bp_y„ TpX$ S>¡d L$¡fu Ap`u füy„ R>¡ s¡d R>p„ep¡ `Z Ap`¡ R>¡. A¡d W„$X$u lhp
`Z Ap`u füy R>¡. A¡d Ap„M_¡ A¡L$ Ås_u ip„rs `Z Ap`¡ R>¡ L$¡ OV$pv$pf
ky„v$f Ap„bp_y„ h©n R>¡. A¡hu OV$p Å¡B_¡ S> Ap„M_¡ hpsphfZdp„\u W„$X$L$ dm¡
R>¡. R>p„eX$p¡ `Z dm¡ R>¡. `iy-`nu s¡_p `f qL$ëgp¡g L$fu füp R>¡. L$p¡eg
bp¡gu flu R>¡. Ap b^p Ap„bp_p am_p AhpÞsf ag R>¡. Ap„bp_y„ A¡L$
OV$pv$pf h©n bÞey sp¡ Ap b^p AhpÞsf ag sp¡ Ðep„ âL$V$ \hp_p S> R>¡. s¡_¡
L$¡fu_u kp\¡ L$p¡B k»b„^ _\u, R>sp„ `Z \B füy„ R>¡. L$pfZ L$¡ Ap„bp_y„ OV$pv$pf
h©n R>¡¡. s¡dp„ dp¡f Aphi¡, dp¡f Aphi¡ sp¡ L$p¡eg bp¡gi¡, L$p¡eg bp¡gi¡ sp¡
cdfp¡ `Z Ðep„ Ny„S>_ L$fi¡. Ap b^pe AhpÞsf ag_p õhê$` R>¡.
L©$óZk¡hp kv$p L$pep® dp_ku kp `fp dsp1 pp 1pp
Q¡sk¹ sÐâhZ„ k¡hp2 sqÐkÙe¥ s_yrhÑÅ3 pp
ss: k„kpf-vy$Mõe r_h©rÑf¹ b°û-bp¡^_d¹4 pp2pp
îudlpâcyÆA¡ L©$óZ k¡hp ê$`u L$s®ìe_p Qpf õhê$` ÓZ `„[¼sdp„
bspìep R>¡ s¡ Ap`Z¡ Å¡BA¡ ""L©$óZk¡hp kv$p L$pep® dp_ku kp `fp dsp''
Ap s¡_u agphõ\p_y„ gnZ R>¡.
""Q¡sk¹ sÐâhZ„ k¡hp'' Ap k¡hp_y„ õhê$` gnZ R>¡. A¡V$g¡ L$¡ L©$óZ
175
k¡hp l„d¡ip L$fhu Å¡BA¡. L©$óZ k¡hp L$fsp fl¡ip¡ sp¡ sdpfy„ d_ `Z L©$óZ
k¡hp L$fsy„ \B S>i¡. lh¡ sd¡ k¡hp sp¡ L$fu füp R>p¡, `f„sy d_ sdpfy„ L©$óZ
k¡hpdp„ gpNsy _\u. A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡, s_\u sd¡ L©$óZ k¡hp L$fu füp
R>p¡, `f„sy d_ sdpf„y L©$óZ k¡hp L$fu füy„ _\u. s_\u L$fpsu L©$óZ k¡hp S>¡
qv$hk¡ d_dp„ \hp gpN¡, kdÅ¡ d_\u Ap`Z¡ L©$óZ k¡hp L$fu füp R>uA¡ A¡
A¡L$ Ahõ\p R>¡. `f„sy Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ _p L$luA¡ d_ L©$óZ k¡hp L$fhp gpNu
Åe, A¡ buÆ Ahõ\p R>¡. A\p®s¹ L$¡ S>¡ Ap`Z¡ dfÆeps (hp¡g¡ÞV$fu) L$fu
füp lsp.s¡ klS> õhpcprhL$ fus¡ (B_hp¡g¡ÞV$fu) \hp gpNu Åe. sp¡ s¡
L©$óZ k¡hp_u agphõ\p R>¡. s¡ kde¡ Ap`Ï„ rQÑ k¡hpdp„ gpNu Ney„ R>¡.
lh¡ Sy>Ap¡ rQÑ gNpX$hp_y v$f¡L$ ìe[¼s_y„ `p¡s `p¡sp_y„ kpdÕe® lp¡e R>¡.
L$p¡B_y„ A¡L$ L$gpL$ gpNi¡, sp¡ L$p¡B_y„ ApW$ L$gpL$ `Z gpNi¡. kde L$¡V$gp¡ gpN¡
R>¡ s¡_p¡ îudlpâcyÆ_¡ hp„^p¡ _\u. ""Q¡sk¹ ss¹ kv$p âhZd¹'' A¡d L$lu
füp _\u. Ap_u M|bk|fsu `f Âep_ Ap`hp_u S>ê$f R>¡. "" L©$óZk¡hp kv$p
L$pep®'' s¡ hps lL$uL$s R>¡. `f„sy ""Q¡sk¹ ss¹ kv$p âhZd¹ k¡hp'' A¡hp¡ A_\®
îudlpâcyÆA¡ _\u L$ep£. M|b S> r_[ò„ssp\u L$¡ q_Z®e `|hL®$ (Apb}
V²$fugu) ApV$gu S> hps L$lu R>¡ "" Q¡sk¹ ss¹ âhZd¹ k¡hp'' rQÑ_y„ k¡hpdp„
gpNu S>hy„ s¡ k¡hp_„y õhê$` R>¡. rQÑ sdpfy„ k¡hpdp„ _\u gpNu füy„, sp¡ k¡hp_y„
õhê$` bÞey _\u. L$v$pQ kp^_ \B füy„ li¡, `f„sy õhê$` bÞey„ _\u A_¡
rQÑ gpNu Ney„ A_¡ Å¡ s¡ l„d¡ip gpNu Åe, sp¡ sp¡ dp_ku \B NB. l„d¡ip
_\u gpÁey S>¡V$gp¡ kde gpÁey„ ""A¡L$ L$pgd¹, qÜL$pgd¹ hp qÓL$pgd¹ hp''
S>¡V$gp¡ kde rQÑ gpÁey sp¡ k¡hp_y„ õhê$` b_u Ney„.
S>¡d h©n R>¡ s¡ OV$pv$pf b_u Ney„. sp¡ õhê$` sp¡ b_u Ney_¡ ! lh¡ sd¡
Ap¡mMu iL$ip¡ L$¡ Ap i¡_„y TpX$ R>¡ ? Ap h©n i¡_y„ R>¡ ? Ap_„v$\u Ap¡mMu
iL$ip¡. ag sp¡ Äepf¡ Aphhy„ li¡ Ðepf¡ Aphi¡. õhê$` sd¡ Ap¡mMu füp R>p¡ L$¡
_l] ? A¡ hps_¡ Âep_\u kdÆ ëep¡.
Apd A¡L$ õhê$` b_u S>hy, `f„sy õhê$` b_u S>hy„ A¡V$gy„ AphíeL$
176
_\u. Ap_p¡ dp¡V$p¡ A_\® L$f¡ R>¡ L$¡ ""Q¡sk¹ Ñs âhZd¹ k¡hp'' rQÑ_y„ l„d¡ip
`fp¡hpB fl¡hy„. Aphp¡ L$p¥cp„X$hpmp¡ D`v$¡i îudlpâcyÆ Ap`hp BÃR>sp
_\u. L$s®ìe_p¡ D`v$¡i Ap`hp BÃR>¡ R>¡. Âep_\u kdÅ¡ îudlpâcyÆ
L$s®ìe_p D`v$¡i dpV$¡ Ap hps L$l¡hp BÃR>u füp R>¡. sÒh_p D`v$¡i dpV$¡ Ap
hps L$lu füp _\u. sdpf¡ iy„ L$fhp_„y R>¡ ? A¡ hps L$l¡hp BÃR>¡ R>¡. sp¡
îudlpâcyÆ ""Q¡sk¹ sÐâhZd¹ k¡hp''_u dep®v$p (f¡ÞS>) L$¡V$gu fpMhp
dp„N¡ R>¡ ? L$¡ sd¡ `p¡sp_y„ rQÑ âcydp„ gNphp¡. dsgb s¡ klS> fus¡ _ gpNsy
lp¡e sp¡ âeÐ_ `|h®L gNpX$p¡. l„d¡ip _ gpNsy lp¡e sp¡ S>¡V$gp¡ kde gpN¡
A¡V$gp¡ kde gNpX$p¡. A¡L$ L$pg, qÜL$pg A\hp ÓZ L$pg gNpX$p¡. rQÑ_¡
k¡hpdp„ gNpX$u_¡ k¡hp_p õhê$`_¡ OX$hp_y„ R>¡. hps kdS>dp„ Aphu _¡ !
sdpfy„ rQÑ âeÐ_ rh_p Ap`p¡Ap` l„d¡ip k¡hpdp„ gpNu Ney„ sp¡ sp¡
dp_ku rkÙ \B NB. s¡ sp¡ agphõ\p \B NB. Äepf¡ Ap`Z¡ gNpX$u füp
R>uA¡ sp¡ õhê$` R>¡ A_¡ gpNu Ney sp¡ ag R>¡ A_¡ s¡ gNpX$hp_u S>¡
kp^_phõ\p R>¡ ""ss¹ rkÙe¥ s_yrhÑÅ'' Äepf¡ sd¡ `p¡sp_y„ s_, Äepf¡
sd¡ `p¡sp_y„ rhÑ âcy k¡hpdp„ gNphip¡ sp¡ Ap s_ A_¡ rhÑ S>¡ R>¡ s¡ Ap`Zp
Al„L$pf A_¡ ddL$pf_p A¡L$ âL$pf_p v$pZp R>¡.
v$pkp¡@ld¹ L$lu_¡ sd¡ `p¡sp_u Al„sp-ddsp âcy_u kp\¡ Å¡X$u R>¡ L$¡
_l] ? ""îuL©$óZ: ifZ„ dd'' L$lu_¡ sd¡ sdpfu Al„sp-ddsp îuL©$óZ\u
Å¡X$u R>¡. sp¡ s¡ Al„sp-ddsp_p ârsL$_p ê$`dp„ sdpf¡ L$p„BL$ sp¡ îuL©$óZ\u
Å¡X$hy„ `X$i¡ _¡ ? sd¡ `p¡sp_u Al„sp-ddsp_¡ dpÓ iåv$\u S> Å¡X$hp BÃR>u
füp R>p¡. ""lp lp v$v¹epv¹ ,ly„ ly„ v$v¹$ep$v¹ , _ v$v¹epv¹ tklNS®>_p'' Ap A¡L$
k„õL©$sdp„ L$l¡hs R>¡. dsgb S>¡_¡ L$fS> gB_¡ Æhhp_u Apv$s `X$u R>¡ s¡ iy„
L$f¡ ? L$fS> g¡su hMs¡ sp¡ gB ëe¡ R>¡ A_¡ s¡ dp„Nhphpmp Aph¡ sp¡ L$l¡ L$¡ lp
lp L$pg Ap`u v$Bi, L$pg¡ `pR>p Aph¡ sp¡, lp lp b¡ qv$hkdp„ S> `¥kp Aph¡ R>¡
Ap`u v$Bi. Af¡ Ad_¡ A¡hp kdÆ fp¿ep R>¡ iy„ ? sd_¡ L$fS> Ap`u v$Biy„.
iy„ `¥kp_¡ MpB Åiy„ ? Af¡ A¡L$ sp¡ L$fS> gu^»y A_¡ D`f\u v$pv$pNufu L$f¡ R>¡.
177
sp¡ A¡hu fus¡ îuL©$óZ_u kp\¡ v$pv$pNufu _ L$fp¡. ""lp lp v$v¹epv¹ , ly„ ly„
v$v$¹epv¹ , _ v$v¹epv¹ tklNS®>_p'' _p L$fp¡. Äepf¡ sd¡ îuL©$óZ_u kp\¡ `p¡sp_u
Al„sp-ddsp_¡ Å¡X$u R>¡ sp¡ kpQ¡S> L„$BL$ Ap`p¡ Mp¡V$u NS®>_p _ L$fp¡.
Ap`Z¡ NS®>_p L$fuA¡. ""dpê$ d_ dp¡üy„ f¡ rNrf^fgpg_¡ gV$L$¡'' `Z sdpfp
L$p„BL$ gV$L$p R>¡ L$¡ _l] ? rNrf^fgpg_¡ S> Ap b^„y gV$L$¡, s_¡ _l] ? sd_¡
S>¡ \p¡Xy$„L$ Apàe„y R>¡. sp¡ sdpfu Al„sp-ddsp_p ârsL$_p ê$`dp„, sp¡ L$p„BL$
îuL©$óZ_u kp\¡ Å¡X$p¡.
Ap`Zu Al„sp-ddsp_p ârsL$_p ê$`dp„ Ap`Z¡ Ap`Ï s_yrhÑ
Å¡X$uA¡ R>uA¡. ldZp s¡_p¡ rhõspf L$fsp¡ _\u. `f„sy Ap hps Âep_\u kdÅ¡
L$¡ Ap Å¡X$hp_u S>¡ âq¾$ep R>¡ s¡ rQÑ_¡ L©$óZdp„ Å¡X$hp_u kp^_phõ\p R>¡.
Äepf¡ Ap`Zu Al„sp-ddsp Ap`Z¡ L©$óZ_u kp\¡ Å¡X$u füp R>uA¡, Ðepf¡
^uf¡ ^uf¡ Ap`Ï„ rQÑ Ap kp^_\u L©$óZ_u kp\¡ Å¡X$pB S>i¡. A¡V$g¡ L$¡ S>¡d
Ap âL$pi, Ap S>g, Ap Mpsf\u h©n `p¡sp_p õhê$`_¡ âpàs L$fu g¡i¡ A_¡
s¡ õhê$` âpàs \B Nep `R>u agphõ\p âL$V$ \i¡. s¡hu fus¡ s_y-rhÑ_p
kp^_\u k¡hpdp„ agphõ\p âL$V$ \i¡.
S>¡ hMs¡ agphõ\p âL$V$ \B sp¡ L$p„BL$ sp¡ AhpÞsf ag `Z s¡_y„
li¡? A_¡ s¡ AhpÞsf ag iy„ R>¡ ? ""ss: k„kpf vy$:Mõe r_h©rÑf¹ b°®û
bp¡^_d¹'' Ap k„kpf_yy„ vy$:M iy„ R>¡ ? k„kpf_p vy$:M_u kfm `qfcpjp
Âep_\u kdÅ¡. Al„sp A_¡ ddsp R>¡. Å¡ Ap`Z_¡ L$p¡B Ås_u Al„sp _
lp¡e, sp¡ k„kpf_y„ L$p¡B vy$:M \sy„ _\u. Å¡ Ap`Z_¡ L$p¡B_u kp\¡ ddsp _
lp¡e, L$p¡B df¡ L$¡ Æh¡ s¡dp„ Ap`Ï„ iy„ Åe ? fõspdp„ L$¡V$gp A¡L$kuX$ÞV$ \pe
R>¡? ¼epf¡e Ap`Z_¡ fX$hy„ Aph¡ R>¡ ? NpX$u _uQ¡ Aphu_¡ dfu Åe sp¡ `Z
vy$:M \sy„ _\u. L$pfZ L$¡ Ap`Zu Al„sp-ddsp s¡dp„ _\u. s¡ dpfp¡ bp` R>¡,
ly„ s¡_p¡ vu$L$fp¡ Ry„>, L$¡ A¡ dpfp¡ R>¡ s¡hu Ap`Zu Al„sp-ddsp _\u. dpZk
fõsp `f Qpgsp-Qpgsp NpX$udp„ Aphu Åe A_¡ dfu Åe. dy„bB il¡fdp„ sp¡
V²$pauL$ S> A¡hp¡ R>¡ L$¡ dpZk dfu Åe, A¡hy„ sÒhop_ Ap`Z_¡ âL$V$ \B
178
Åe.
L$p¡B A¡¼kuX$ÞV$dp„ dfu Åe, sp¡ sÒhop_ iy„ L$pd âL$V$ \B Åe ?
L$pfZ L$¡ Al„sp -ddsp _\u. s¡\u L$p¡B vy$:M S> \sy _\u. Å¡ Al„sp-ddsp
lp¡e sp¡ sÒhop_ \pe ? sÒhop_ b^y„ cpX$dp„ Åe. sfs S> v$p¡X$p-v$p¡X$u
L$fuA¡. W$Ì$pBdp„ A¡L$ hMs d¢ M|b S> fd|S> hps bsphu lsu. A¡L$ hMs
A¡¼kuX$ÞV$ \ey„ sp¡ cuX$ M|b S> \B NB. Ðep„ `ÓL$pf (S>_p®guõV$) Apìep¡.
Ðep„ A¡V$gu cuX$ lsu L$¡ `ÓL$pf_¡ A„v$f O|khp v$u^p¡ _l]. `ÓL$pf¡ rhQpey¯ L$¡
qf`p¡V®$ R>p`hp s¡dp O|khy L$¡hu fus¡ ? `ÓL$pf¡ L$üy„, iy„ \ey„ ? AL$õdps \ep¡ R>¡.
`ÓL$pf¡ L$üy„ dpfp bp`_y„ A¡¼kuX$ÞV$ \ey„ R>¡, sp¡ b^u cuX$ Mku NB. L$pfZ L$¡
dp¡V$f kp\¡ N^¡X$p_y„ A¡¼kuX$ÞV$ \ey„ lsy„. sp¡ cuX$_¡ Mbf _ `X$u L$¡ `ÓL$pf_p¡
bp` Ap N^¡X$p õhê$`¡ `Z lp¡B iL$¡ ? s¡ flõe_u Mbf _ lsu. Apd
Al„sp ddsp_y„ Q½$f M|b S> Mfpb R>¡.
Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡ k„kpf_p b^p vy$:M_u L$p¡B kfm `qfcpjp
R>¡ sp¡ a¼s A¡V$gu S> R>¡ L$¡ ¼ep„L$ Ap`Zu L$p¡B Al„sp R>¡ s¡ Ap`Z_¡ vy$:M
Ap`u flu R>¡. A\hp ¼ep„L$ Ap`Zu L$p¡B ddsp R>¡ s¡ Ap`Z_¡ vy$:M Ap`u
flu R>¡. Å¡ Al„sp L$¡ ddsp _\u sp¡ `R>u vy$:M_p¡ L$p¡B âñ S> Dcp¡ \sp¡
_\u.
Adpfp qL$i_NY$_p dv$_rk„lÆ fpÅ lsp. A¡_u A¡L$ hps sd_¡
bsphy„ s¡ `p¡gp¡ fdsp-fdsp `X$u Nep. s¡ S>dp_pdp„ b¡lp¡i L$fu_¡ Ap¡`f¡i_
L$fhp_u lSy> iê$Aps S> \B lsu. s¡ hps_u b^p_¡ Mbf _lp¡su. fpÅA¡
`yR>¹e„y L$¡ iy„ \B füy„ R>¡ ? sp¡ s¡d_¡ L$l¡hpdp„ Apìey„ L$¡ sd_¡ b¡lp¡i L$fu, sdpfp¡
`N L$p`u lpX$L$p_¡ afu\u W$uL$ b¡kpX$u v$¡hpdp„ Aphi¡. Âep_\u kdÅ¡ s¡_u
Al„sp A¡V$gu âbg lsu L$¡ s¡dZ¡ L$üy„ L$¡ ly„ nqÓe Ry„> ly„ L$p¡B hprZep¡ _\u, L$¡
d_¡ b¡lp¡i L$fu_¡ dpfp¡ `N L$p`hp¡ `X$¡. s¡ hMs¡ s¡ lp\dp„ L$p¡B `yõsL$ gB_¡
b¡ku Nep A_¡ s¡dZ¡ `p¡sp_p¡ `N L$`pìep¡. lh¡ Sy>Ap¡ Ap hps ¼epf¡ k„ch
b_¡ L$¡ nqÓeÐh_p Al„L$pf¡ s¡_¡ `Ndp„ A¡V$gy„ r_d®d lp¡hp_y„ kpdÕe® Apàey„ L$¡
179
`N_u ddsp sp¡X$u_¡ L$üy„ L$¡ cpB ly„ nqÓe Ry„>. dpfp¡ `N L$p`u iL$pe sp¡ iy„ v$v®$
\ey _l] lp¡e ? iy„ vy$¿ey _l] lp¡e ? S>ê$f vy$:M sp¡ \ey„ li¡.
d¢ Äepf¡ L$pL$X$p (V$p¡qÞkg)_„y Ap¡`f¡i_ L$fpìey„ Ðepf¡ dpfu kp\¡ `Z s¡
gaX$p¡ \ep¡ lsp¡. X$p¡L$V$f¡ `yR>¹e„y Aphu Nep sp¡ d¢ L$üy„ lp, sp¡ k|B Åh. ly„
tlds\u k|B Nep¡. `R>u iy„ \ey„ ? s¡Z¡ BÞS>¡L$i_ `f BÞS>¡L$i_ dpfu v$u^y.
`f„sy vy:¿ey _l]. OZu hpf ky^u dp¢dp lp\ afsp¡ füp¡. Offf AhpS> Aph¡.
rQÑdp„ NcfpdZ \hp gpNu L$¡ Ap iy„ \B Ney„ ? Ap¡`f¡i_ `l¡gp
NcfpdZ _lp¡su \B. Ap¡`f¡i_ L$fsu hMs¡ `Z NcfpdZ gpNsu
_lp¡su. Ap¡`f¡i_ \B Nep `R>u rQÑdp„ M|b S> NcfpdZ \B NB L$¡ iy„
\ey„ ? OZp kde bpv$ vy$:Mhp_y„ iê$ \ey„. L$pfZ L$¡ Ap`Zp Nmpdp„ A¡V$gu
hpf ky^u L$p¡B lp\ _pM¡, OZu hpf ky^u AhpS> Aph¡ s¡ ddsp_p L$pfZ¡
õhuL$pe® (A¡L$k¡àV$) \pe _l]». dpfp b_¡hu_¡ `Z lpX$Ly$„ h^u Ney lsy„. s¡\u
s¡_¡ Ap¡`f¡i_ Apìey„ s¡ fXsp lsp. ly„ lp¡õ`uV$gdp„ s¡_¡ kdÅhhp Nep¡ L$¡
cpB fp¡hp¡ R>p¡ iy„ ? lpX$L$p_y„ Ap¡`f¡i_ \pe sp¡ vy$Mphp¡ sp¡ \pe. buÅ_y„
App¡`f¡i_ \pe Ðepf¡ Ap`Z_¡ sÒhop_ \pe. `f„sy `p¡sp_y„ Ap¡`f¡i_ \pe sp¡
dpZk _h®i \B Åe. iy„ L$pd ? L$pfZ L$¡ Ap`Zp LpLX$p_¡ Ap`Z¡ Ap`Zp
dpÞep R>¡. Ap`Zp Nmp_¡ Ap`Z„y dpÞey R>¡. dpfp ÆÅÆ_p _pL$_y„ lpX$L„y$
hÂey s¡_¡ d¢ dpfy„ _\u dpÞey„. Apd sÒhop_ âL$V$ \B Åe.
Al„sp ddsp_p L$pfZ¡ Ap b^u sL$gua R>¡. S>¡ b^y„ sÒh R>¡ s¡
c|gpB Åe. Al„sp-ddsp v|$f \su _ lp¡hp\u b^y„ sÒhop_ S>¡ k„N°rls R>¡
s¡ b^pdp„ klS>-õhpcprhL$ fus¡ fl¡gy lp¡e R>¡. Al„sp-ddsp ApX$u Aph¡
R>¡ s¡\u b^y„ sÒhop_ cpNu Åe. fayQ½$f \B Åe R>¡. `f„sy Äepf¡ Ap`Zu
Al„sp-ddsp _\u lp¡su. Ðepf¡ buÅ_p Ap¡`f¡i_ hMs¡ sÒhop_ epv$ Aph¡
L$¡ cpB Ap¡`f¡i_ \pe sp¡ vy$:M¡ sp¡ Mê$ _¡ ? `f„sy Ap S> op_ `p¡sp_p
Ap¡`f¡i_ hMs¡ epv$ Aph¡ ? OÏ S> dyíL$¡g R>¡.
""ss: k„kpf vy$:Mõe r_h©rÑf¹'' s¡\u s_yrhÑÅ kp^_ ê$` k¡hp\u
180
k„kpf_p vy$:M_u r_h©rÑ \pe R>¡ A_¡ b°û_p¡ bp¡^ \pe R>¡. L$¡d L$¡ sdpfu
Al„sp-ddsp sd¡ âcy_u kp\¡ Å¡X$u v$u^u R>¡. lh¡ S>¡ âdpZdp„ s¡ Al„sp-
ddsp âcy_u kp\¡ Å¡X$hu iê$ L$fu v$u^u s¡ âdpZdp„ k„kpf v$|f \hp gpNi¡.
S>¡ âdpZdp„ s¡ v|$f \hu iê$ \B s¡ âdpZdp„ sdpfp kp„kpqfL$ vy$:Mp¡ Ap¡R>p
\B S>i¡ A_¡ Äepf¡ k„kpfu vy$:M S>¡ âdpZdp„ Ap¡R>p \hp gpÁep s¡
âdpZdp„ sdpfpdp„ b°ûbp¡^ Dcfhp gpNi¡. Âep_dp„ Aphu_¡ hps.
S>¡d d_¡ b°ûbp¡^ Dcfu Apìep¡, d_¡ L$¡hp¡ b°ûbp¡^ Dcfu Apìep¡ ?
dpfp b_¡hu_y„ lpX$Ly„$ L$pàey sp¡ Apdp„ fp¡hp_u iy„ hps R>¡ ? Ap¡`f¡i_dp„ sp¡ vy$:M¡
S> _¡. Aphp¡ b°ûbp¡^ Ap`Ï„ lpX$Ly$„ L$`pe Ðepf¡ L$¡d Dcfsp¡ _\u ? L$¡d epv$
Aphsy _\u ? L$pfZ L$¡ Ðep„ Ap`Zu Al„sp-ddsp ApX$u Aph¡ R>¡, s¡
Al„sp-ddsp ApX$u Aphsu b„^ \B Åe sp¡ flu Ne¡gp¡ b°ûbp¡^ ^ud¡ ^ud¡
Dcfhp gpNi¡.
""ss: k„kpf vy$:Mõe r_h©rÑf¹ b°û bp¡^_d¹'' s¡\u s_y-rhÑÅ
kp^_ê$` k¡hp\u k„kpf vy$:M_u r_h©rÑ \pe R>¡ A_¡ b°ûbp¡^ \pe R>¡. Ap
`|fy„$ L$s®ìeê$` k¡hp_y„ õhê$` R>¡ dpmMy R>¡. îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ Å¡
Ap õhê$`\u, Ap dpmMp\u L$s®ìe ê$` k¡hp L$fip¡ s¡ hps_¡ ""L©$óZk¡hp kv$p
L$pep®''\u L$l¡ R>¡. Ap k¡hp ""kv$p L$pep®'' ¼epf¡ R>¡ ? sp¡ S>Zph¡ R>¡ L$¡ Å¡
sdpfpdp„ v$pkp¡@l„_y„ Arcdp_ R>¡ L$¡ _l] ? v$pkp¡@l„_p¡ Ar^L$pf sd_¡ dýep¡
R>¡ L$¡ _l] ? Å¡ sd_¡ v$pkp¡@l„_y Arcdp_ A_¡ Ar^L$pf dm¡g R>¡ sp¡ v$pk
lp¡hy„ A¡ sdpfy„ L$s®ìe âpàs \i¡. A\p®s¹ rQÑ_y„ v$pk`Ï A¡ sdpf„y L$s®ìe âpàs
\B füy„ R>¡. Ap hps sd_¡ kdS>dp„ Aphu ?
lh¡ Âep_\u Sy>Ap¡ L$¡ Ap rkÙpÞsdy¼¹sphgudp„ k¡hp_¡ L$s®ìe ê$`\u
bsphhpdp„ Aphu R>¡. L$p¡B Arcdp__u S>¡d `„Qd `y{$jp\®_p ê$`dp„,
`y{$jp\®_¡ A_yê$` k¡hp_¡ bsphhu lp¡e sp¡ k¡hp ¼epf¡e A¡hp¡ k»„b„^ lp¡B iL$¡
_lu» A¡V$g¡ L$¡ k¡hp A¡ `„Qd `y{$jp\® _\u. k¡hp A¡ L$s®ìe_y„ õhê$` R>¡,
`y{$jp\®_y„ _l]». Âep_\u kdÅ¡ L$¡ S>¡d d_yóe lp¡hy„ A¡ A¡L$ A¡hp¡ NyZ^d® R>¡ L$¡
181
sd¡ L$p¡B_p k»b„^dp„ d_yóe _\u. sd¡ d_yóe R>p¡ sp¡ sd¡ d_yóe A¡ dpV$¡ R>p¡ L$¡
L$p¡B fd¡i, L$p¡B kyf¡i, L$p¡B qv$_¡i, L$p¡B NZ¡i R>¡ sp¡ L$p¡BL$_p k»b„^dp„ kyf¡i,
fd¡i, qv$_¡i, NZ¡i _\u. `p¡sp_p ê$`dp„ S>¡ R>¡ s¡ R>¡. `f„sy sd¡ L$p¡B_p L$pL$p
R>p¡ sp¡ sd¡ L$p¡B cÓuÅ_p k»b„^dp„ L$pL$p R>p¡. Å¡ bp` R>p¡ sp¡ L$p¡B b¡V$p_p
k»b„^dp„ bp` R>p¡.
Apd k¡hpê$`u S>¡ L$s®ìe R>¡ s¡ L$s®ìe A¡L$ âL$pf_p¡ k»b„^ R>¡, s¡ k»b„^,
s¡ dyØp¡ (`p¡BÞV$) sd¡ Äep„ ky^u õ`ô$ _l]» L$fp¡ L$¡ k¡ìe L$p¡Z ? k¡hL$ L$p¡Z ?
Ðep„ ky^u k¡hp_u õ`ô$sp L$¡hu fus¡ \i¡ ? sp¡ `l¡gp k»b„^ iy„ ? A¡ b^p S>
`pkpAp¡\u îudlpâcyÆA¡ bspìey„. lh¡ k¡ìe L$p¡Z ? A¡ bsphu füp R>¡.
k¡ìe bspìep bpv$ k¡hL$ L$p¡Z ? A¡ bsphi¡ A_¡ k¡hL$ bspìep bpv$ bv$dpi
(NuguÞX$f) L$p¡Z ? A¡ `Z îudlpâcyÆ bsphi¡. hps kdS>dp„ Aphu_¡?
Ap fus¡ b^p S> `pkp¡Ap¡\u k„`|Z® rhh¡Q_ R>¡. rkÙpÞsdy¼¹sphgudp„ L$p¡B
A¡L$p„Nu rhh¡Q_ _\u. b^u hps_y„ kçeL$¹ fus¡ rhh¡Q_ L$ey¯ R>¡. s¡_u A„sN®s
k¡hp iy„ A¡ Qpf¡ `pkpAp¡\u Ap`Z¡ Å¡B gu^y. Ðepf `R>u k¡ìe iy„ ? A¡
îudlpâcyÆA¡ ApNm_p ÓZ\u gB_¡ kpX$p ArNepf ïgp¡L$ ky^u k¡ìe_p
õhê$`_¡ kdÅìey„ R>¡.
Ap ÓuÅ ïgp¡L$\u gB_¡ kpX$p ArNepf ïgp¡L$ ky^u A¡V$g¡ L$¡
""Asõsy b°ûhpv$¡_ L©$óZ¡ byqÙf¹ rh^uespd¹'' ky^u k¡ìe iy„ A¡ kdÅhhpdp„
Apìey„ R>¡. Ðepf `R>u k¡hL$ iy„ A¡ kdÅhi¡. s¡_u A„sN®s k¡hL$p¡dp„ bv$dpi
(NuguÞX$f) k¡hL$ L$p¡Z R>¡ s¡ `Z kdÅhi¡. sp¡ Ap rkÙpÞsdy¼¹sphgu_p¡
kpfp„i R>¡. s¡dp„ Ap`Z¡ kp¥\u `l¡gp k¡ìe iy„ A¡ Å¡BA¡ sp¡
(`y[ô$dpN}ek¡hpep„ k¡ìeõe b°ûZ: `fpnfL$-M ~`Ü¥rhÂed¹)-
`y[ô$dpN}e k¡hpdp„ k¡ìe S>¡ b°û R>¡ s¡_p b¡ ê$` R>¡. S>¡d k¡hp_p Ap`Z¡ Qpf
ê$` Å¡ep R>¡, Qpf gnZ Å¡ep. A\p®s¹ agphõ\p gnZ, õhê$` gnZ,
kp^_phõ\p gnZ A_¡ AhpÞsf ag gnZ. s¡d k¡ìe_p kp¥\u `l¡gp b¡
ê$` îudlpâcyÆ bsphu füp R>¡.
182
`f„ b°ûsy L©$óZp¡L$ rl kqÃQv$p_Þv$L„$ b©ls¹M pp
qÜê$`„ sqÙM kh¯ õepv¹M/1 A¡L„$ sõdpv¹ rhgnZd¹ M/2 pp3pp
s¡ `f A_¡ Anf_¡ S>¡d L$¡ `f A_¡ Anf_¡ ¾$ddp„ d¢ ""L$''A_¡
""M'' Apàep¡ R>¡. sp¡ Äep„ ""L$'' R>¡ Ðep„ ""`f'' R>¡ A_¡ Äep„ ""M'' R>¡ Ðep„
""Anf'' R>¡. A¡ fus¡ Å¡ip¡_¡ sp¡ kdÅi¡. ""`f„ b°û sy„ L©$óZp¡ rl'' A¡
Ap`Zp¡ L©$óZ. L©$óZ L$¡hp¡ L©$óZ ? `fb°û ê$` L©$óZ. `fb°û L$¡hp ? L©$óZê$`
`fb°û. Apd fp¡V$gu_¡ Ahmu-khmu bÞ_¡ bpSy> i¡L$hp_u R>¡. A¡L$bpSy>
i¡L$ip¡ sp¡ L$pQu flu S>i¡.
A¡V$g¡ L©$óZ, L$¡hp L©$óZ ? `fb°û ê$` L©$óZ. `fb°û, L$¡hp `fb°û ?
L©$óZê$` `fb°û. Aphu fus¡ bÞ_¡ sfa i¡L$p¡ (Å¡ip¡) sp¡ sd_¡ k¡ìe_y„ ê$`
õ`ô$ \i¡. A¡L$ bpSy> i¡L$ip¡ sp¡ A¡L$ bpSy bmu S>i¡, buÆ bpSy> L$pQu flu
Åi¡. bÞ_¡ bpSy> aV$paV$ i¡L$sp fl¡ip¡ _¡ ! sp¡ bfpbf i¡L$pB_¡ õhpqv$ô$
b_i¡. ""kqÃQv$p_Þv$L„$ b©ls¹'' A_¡ b©ls A¡V$g¡ L$¡ ""Anf'' S>¡ R>¡ s¡
kqÃQv$pÞv$ R>¡. kqÃQv$p_Þv$ L$lu_¡ s¡_y„ Anf ê$` bspìey„ A_¡ lh¡ Sy>Ap¡
Âep_\u sd_¡ kdS>dp„ Aphi¡.
""qÜê$`» sqÙ'' s¡ qÜê$` R>¡. lh¡ s¡ qÜê$` A\p®s¹ L$p¡Z ? s¡_¡ d¢ ""M''
gNpìep¡ R>¡. ""M'' gNphu v$u^p¡ s¡\u rbgL|g kpa sd_¡ kdS>dp„ Aphu
S>hy„ Å¡BA¡ L$¡ ""`f''_y„ qÜê$` Al]ep _\u bsphu füp. ""Anf''_u
qÜê$`sp_¡ lh¡ kdÅhu füp R>¡ L$¡ s¡ ""Anf'' qÜê$` R>¡. A¡L ê$` s¡_y„ L$¡hy„ ?
""kh®d¹ õepv¹'' A¡L$ê$`. buSy>„ ê$` s¡_y„ L$¡hy„ ? ""sõdps¹ qhgnZd¹'' A¡ s¡_y„
buSy>» ê$`. Ap `„[¼s V$uL$p hNf Å¡hp_u A¡L$ fus L$¡hu lp¡e? S>¡_p\u
Ap`Z_¡ kpfp„i õ`ô$ \pe. A¡ kdS>hp_u Al] L$p¡rii L$fp¡ s¡ M|b S>
S>ê$fu R>¡. Ap_y„ rhh¡Q_ d¢ L$pg¡ `Z sd_¡ bsphu v$u^y R>¡. Å¡ S>Ns b°ûê$`
_\u, sp¡ b°û sd_¡ âpàs S> _l] flu Åe. L$pfZ L$¡ `fb°û L©$óZ sd¡ k¡ìe
sfuL$¡ S>Nsdp„ gphip¡ ¼ep„\u ?

183
Å¡ sd_¡ c|g¡Q|L$¡ Q¡shZu Ap`u v$u^u L$¡ b°ûk»b„^ Ap`sp S>,
S>¡hu fus¡ rNf^fÆ_u kp\¡ \sy„ lsy„ L$¡ b°ûk»b„^ Ap`sp sp¡ sfs S>
r_Ðegugpdp„ `lp¢Qu S>sp. sp¡ ApS>¡ A¡d L$lu v$¡ L$p¡B dlpfpS> L$¡ b°ûk»b„^
Ap`hp sp¡ s¥epf R>uA¡, `Z g¡sp S>... `R>u Sy>Ap¡ L$¡V$gp b°ûk»b„^ g¡hp
Aph¡ ? b^p L$l¡i¡ r_Ðegugp _\u Å¡Bsu, Adpf¡ Ar_Ðe gugp S> kpfu.
_\u Å¡Bsu r_Ðegugp, Alu»ep Ar_Ðe gugpdp„ S> fl¡iy„. huk, `ÃQuk,
`ÃQpk S>¡V$gp hj® L$p$Yhp li¡ s¡ Al]ep L$p$Yhp R>¡. r_Ðegugpdp„ _\u S>hy„.
cpBkpb L$¡d b°ûk»b„^ Ap`p¡ R>p¡ ? Ap sp¡ L$p¡B r_Ðegugpdp„ S>sy„ _\u,
s¡\u b^p b°ûk»b„^ gB ëe¡ R>¡. rNf^fÆ_y„ kpdÕe® âNV$ \B Åe, sp¡
Mbf `X$¡ L$¡ L$¡V$gp dpZkp¡ b°ûk„b„^ g¡hp s¥epf R>¡ ? Adpfpdp„ A¡ kpdÕe®
_\u L$¡ b°ûk„b„^ Ap`sp S> r_Ðegugpdp„ `lp¢QpX$u iL$uA¡. A¡L$pv$ bpgL$
`lp¢QpX$¡ s¡hu `p„Q-v$k `°rkrÙ \B Åe, R>p`pdp„ Ål¡fps Aphu Åe L$¡
`¡gp bpgL$\u b°ûk»b„^ gu^y„ _¡ r_Ðegugpdp„ âh¡i ! `R>u Sy>Ap¡ i¡fudp„
_l] Aph¡ L$p¡B. A¡ Ngudp„ S>sp _l], b°ûk»b„^ Ap`u v$¡i¡ sp¡ `„Qps Dcu
\i¡. L$p¡B_¡ r_Ðegugp Å¡Bsu _\u. b^p_¡ Ar_Ðegugp S> Å¡BA¡ R>¡. Al]
r_Ðegugp L$p¡_¡ Å¡BA¡ ?
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡, b^p_¡ Ar_Ðegugp Å¡BA¡ R>¡. sp¡ Ap
Ar_Ðegugpdp„ `fb°û gphhp ¼ep„\u ? Å¡ Ap ApMy S>Ns b°ûpÐdL$ _\u
sp¡ Ap Ar_Ðegugpdp„ `fb°û L©$óZ_¡ ¼ep„\u gphhp ? `pep_u dyíL$¡gu
kdÅ¡. S>¡ b^¡ fl¡gu Ap kdõep R>¡, s¡ hps_¡ kdÅ¡ L$¡ Ap`Z¡ L$luA¡
R>uA¡ L$¡ ""r_Ny®Z_p¡ r_v$£i AV$`V$p¡ fk_p iu `¡f¡ L$luA¡ ê$` hZ® h`y ×ô$
`v$pf\ Ðep„ A¡L$p¡ _h gluA¡, s¡ \L$u `y{$jp¡Ñd AmNp gugp AQg
rhlpfu'' Å¡ s¡ \L$u `y{$jp¡Ñd AmNp sp¡ A¡ `y{$jp¡Ñd_¡ Al]ep ¼ep„\u
gphhp ? A¡ Aphi¡ sp¡ sd_¡ r_Ðegugpdp„ bp¡gphu g¡i¡, s¡ `R>u sp¡ k¡hp
L$fhu L$p¡B_¡ Ndi¡ S> _l].
A¡V$g¡ Al]ep Ap S>¡ S>Ns R>¡ Ar_Ðe S>Ns, s¡dp„ r_Ðegugp
184
rhlpfu `y{$jp¡Ñd_¡ Ap`Z¡ ¼ep„\u d¡mhhp ? s¡ d¡mhhp_u ×[ô$
îudlpâcyÆ Apdp„ kdÅhu füp R>¡ L$¡ ""qÜê$`„ sqÙ kh¯ õepv¹'' S>¡ L$p„B R>¡
S>Ns_p _pd, ê$`, L$d®_u kp\¡ v$¡Mpsy s¡ Anfb°û S> R>¡. sp¡ s¡ Anfb°û
sp¡ `fb°û_y„ ^pd R>¡. Å¡ A¡L$hpf sdpfu Ap hps `f ×[ô$ NB L$¡ Ap
Anfb°û sp¡ `fb°û_y„ ^pd R>¡. s¡dp» S> Ap `y{$jp¡Ñd rbfpÆ füp R>¡. S>¡
hMs¡ sdpfpdp„ Ap S>Ns_¡ Anfb°û_p ê$`dp„ qõhL$pfhp_u cph_p (dpØp)
ÅNu. S>Ns_p S>¡ _pd, ê$`, L$d® R>¡ s¡_¡ Anfb°û_p ê$`dp„ õhuL$pfhp_u
sdpfu A„v$f cph_p ÅNu sp¡ sd_¡ Ap`d¡m¡ S> Ap hps kdS>dp„ Aphu
S>i¡ L$¡ Apdp„ `y{$jp¡Ñd sp¡ flu S> füp¡ R>¡. L$¡d L$¡ Anfb°û sp¡ `y{$jp¡Ñd_y„
^pd R>¡. S>Ns S>¡ AnfpÐdL$ R>¡, L$pfZ L$¡ S>Ns¹_p _pd, ê$`, L$d®\u Å¡
Anfb°û âL$V$ \e¡g R>¡ sp¡ S>Ns_p _pd, ê$`, L$d® R>¡.
S>¡d L$¡ _pd A¡V$g¡ OX$p¡ _pd. ê$` A¡V$g¡ s¡ OX$p¡. s¡ OX$p_y„ L$d® A¡V$g¡ L$¡
s¡dp„ `pZu cfu iL$pe. Npe A¡V$g¡ A¡L$ i]NX$phpmu, `|„R>X$phpmu Npe, s¡
A¡L$ _pd s¡_y„. s¡_y„ Å¡ L$d® `|R>uA¡ sp¡ s¡ _pd, ê$`, L$d® S>¡ `Z `|R>uA¡ s¡
ê$`dp„ Anfb°û âL$V$ \e¡g R>¡. Ap hps sd_¡ kdS>dp„ Aphi¡. s¡ Npe cg¡
Æh¡ L$¡ df¡, sdpfp Ofdp„ OX$p¡ cg¡ s|V$¡ L$¡ As|V$ fl¡, `f„sy Ap OX$pdp„ L$p¡B A¡L$
AnfpÐdL$ `pky `Z R>¡, A¡ sd_¡ kdS>dp„ Aphi¡.
s¡ _pd-ê$`_p A„sN®s A¡L$ AnfpÐdL$ `pky R>¡. s¡ L$¡hy„ ? L$¡ S>¡d
rlfp¡-rlfp¡B__p dfhp\u Arc_¡sp (A¡L$V$f) L$¡ Arc_¡Óu (A¡L$V$k®) _\u
dfu S>sp. rlfp¡ dfu Åe R>¡, rlfp¡B_ dfu Åe R>¡. Mg_peL$ (hug_) dfu
Åe R>¡. `Z Ðep„ S>¡ Arc_¡sp L$¡ Arc_¡Óu R>¡ s¡ dfsp _\u. S>¡hu fus¡
fpdgugpdp„ fphZ dfu Nep¡ `Z s¡ S>¡ qÓh¡v$u R>¡ s¡ sp¡ Æhsp¡ R>¡ _¡ ? fphZ
dfu Nep¡, s¡ qÓh¡v$u \p¡X$p¡ dfu Nep¡ ? sp¡ S>¡d s¡ rhg__p dfu S>hp\u
Arc_¡sp _\u dfu S>sp¡. Ap _pd ê$` L$d®_p S>¡ `pÓ R>¡ s¡ r_cphhphpmp
Arc_¡sp Å¡ Æhsp R>¡, s¡d Anfb°û_¡ Å¡hp_u sd_¡ Ap ×[ô$ Aphi¡ L$¡
L©$óZ lh¡ sd_¡ vy$gc® L$¡d _\u ?
185
L©$óZ_y„ ^pd ¼ep R>¡ ? Anfb°û S>¡ R>¡ s¡ L©$óZ_y„ ^pd R>¡. L©$óZ ¼ep
fl¡ R>¡ ? Anfdp„ fl¡ R>¡. Anfdp„ L©$óZ fl¡ R>¡ A_¡ S>Ns_p _pd-ê$`-L$d®
Å¡ AnfpÐdL$ R>¡ sp¡ L©$óZ Ðep„ flu S> füp¡ R>¡. L©$óZ ¼epf¡e sd_¡ Aâpàe
(_p¡_ Ah¡g¡bg) _\u. A¡ hps_¡ Âep_\u kdÅ¡. L©$óZ sdpfu kpd¡ ¼epf¡e
ArhÛdp_ (AâL$V$) flu iL$sp¡ _\u. L$pfZ L$¡ L©$óZ_y„ ^pd Anf R>¡ A_¡
AnfpÐdL$ Ap S>Ns R>¡.
""qÜê$`» sqÙ kh¯ õepv¹'' A_¡ sd¡ A¡d dp_u g¡sp _l] L$¡ sdpf¡ Ðep„
S>¡ _pd-ê$`-L$d® âNV$ \ep R>¡ A¡V$gp¡ S> Anf R>¡. Anf A¡V$gp¡ S> _\u,
L$pfZ L$¡ Anf S>¡ R>¡ s¡ _pd ê$`pÐdL$ âL$V$ \e¡g R>¡. _pd-ê$` AnfpÐdL$
âL$V$ _\u \e¡g, s¡\u Anf_y„ S>¡ hsy®m R>¡ s¡ M|b S> dp¡Vy„$ R>¡. _pd-ê$` s¡_u
A„v$f R>¡ A_¡ s¡ Anfdp„ `fb°û flu füp R>¡. Anf M|b S> dp¡Vy„$ R>¡, A¡V$gy
dp¡V„y$ L$¡ S>¡dp _pd-ê$` A¡V$gp âL$V$ \ep A_¡ s¡dp„ `y{$jp¡Ñd `Z flu füp
R>¡. sp¡ Äepf¡ S>¡ _pd ê$` Anfdp„ R>¡. ApV$gp dp¡V$p Anfdp„- s¡dp„ `y{$jp¡Ñd
flu füp R>¡ sp¡ _pd-ê$` S>¡ R>¡ s¡ AnfpÐdL$ R>¡, Anf _pd ê$`pÐdL$ _\u.
L$pfZ L$¡ Ap rhõspf (A¡fuep)dp„ Anf _pd-ê$`pÐdL$ R>¡, Ap
rhõspfdp„ S>¡ _pd-ê$` _\u s¡hp¡ `Z Anf R>¡. Anf sp¡ A¡ R>¡. sp¡ Al]
r_ÐegugpÐdL$ Anf R>¡ Apìey„ kdS>dp„ ? Al] r_ÐegugpÐdL$ Anf A_¡
Ar_Ðe gugpÐdL$ Anf R>¡. sp¡ Anfdp„ Ap bÞ_¡ hõsy lpS>f R>¡, L©$óZ `Z
A_¡ _pd-ê$`-L$d® `Z. sp¡ L$p¡B`Z _pd ê$`_¡ S>¡ kde¡ sd¡ Anf_p ê$`dp„
Ap¡mMhp_y„ iê$ L$fip¡ sp¡ L©$óZ sd_¡ rhÛdp_ âpàs \B S>i¡. Äepf¡ _pd-
ê$`-L$d®_¡ sd¡ Anf_u ×[ô$A¡ _l] Ar_Ðe hõsy sfuL$¡ Ap¡mMhp_y„ iê$ L$ey¯.
A\p®s¹ rlfp¡_p dfhp\u, rlfp¡B__p dfhp\u sd¡ S>¡ hMs¡
Arc_¡sp L$¡ Arc_¡Óu_p dfhp_u byqÙ âL$V$ L$fu Ðepf¡ gaX$p¡ \i¡. `f„sy
Arc_¡sp L$¡ Arc_¡Óu rlfp¡_p âL$V$ \hp\u L$¡ rlfp¡_p dfhp\u dfu S>sp
_\u. Ap _pd-ê$`-L$d® S>¡ b^„y R>¡ s¡ rlfp¡-rlfp¡B_ S>¡hp R>¡, Anf S>¡ R>¡ s¡
dy¿e Arc_¡sp R>¡ A_¡ L©$óZ R>¡ s¡ kdÆ ëep¡_¡ L$¡ s¡_p¡ qv$Áv$i®L$ (X$pef¡¼V$f)
186
R>¡. s¡ Arc_¡sp_u kp\¡ lpS>f R>¡. dpN®v$i®_ (X$pef¡L$k_) L$fhp dpV$¡ s¡ v$f¡L$
kde¡ Arc_¡sp_u A„v$f lpS>f R>¡. Å¡ sd_¡ Arc_¡sp dmu Nep¡ sp¡ sdpf¡
Ncfphp_u S>ê$f _\u, L$¡ X$pef¡¼V$f (qvÁv$i®L$) ¼ep R>¡ ? L$pfZ L$¡ X$pef¡¼V$f _
lp¡s sp¡ Arc_¡sp Aphs ¼ep„\u ? X$pef¡¼V$f hNf sp¡ Arc_¡sp Aphu iL$¡
_l]_¡ ?
sp¡ A¡ `fb°û qv$Áv$i®L$ R>¡, Anfb°û dy¿e Arc_¡sp R>¡. A_¡ S>¡
L$p„B _pd-ê$`-L$d® Ap`Z_¡ v$¡MpB füp R>¡, fd¡icpB L$¡ Qud_>cpB L$¡
íepdcpB L$¡ hN¡f¡ hN¡f¡... Ap b^p S>¡ R>¡ s¡ buÅ b^p `pÓp¡ S R>¡ s¡ `y{j
lp¡hp_p¡ v$php¡ L$fsp lp¡e, Q¡s_ lp¡hp_p¡ v$php¡ L$fsp lp¡e, S>X$ lp¡hp_p¡ v$php¡
L$fsp lp¡e L¡ `z{jp¡Ñd lp¡hp_p¡ v$php¡ L$fsp lp¡e b^p `pÓp¡ R>¡. A\hp Ap S>¡
rlfp¡-rlfp¡B_ R>¡ s¡ Arc_¡sp _\u, Arc_¡sp S>¡ R>¡ s¡ sp¡ Anf R>¡ A_¡
X$pef¡¼V$f s¡_p¡ ""`f„ b°ûsy L©$óZp¡ rl'' s¡ R>¡ Ap k„v$c® (k¡V$`)dp„ kdS>ip¡
sp¡ sd_¡ kdS>dp„ Aphu S>i¡.
Äepf¡ Ap`Z¡ Ap hps kdÆ L$¡ ""qÜê$`„ sqÙ kh ¯õepv¹ A¡L$» sõdpv¹
rhgnZd¹'' A¡L$ s¡_p\u rhi¡js: ê$` `Z Anf b°û_y„ R>¡. sp¡ s¡d_¡ lh¡
L$p¡B hõsy Aâpàe _\u fl¡su. k¡hp L$fhpdp„ L$p¡B Ås_u k¡ìe_p Aâpràs_p¡
cpf A\p®s¹ k„ie L$¡ Ar_òe sd_¡ MV$L$i¡ _l]. ùv$e\u Å¡ Ap flõe_¡ sd¡
kdÆ Nep L$¡ Ad¡ k¡hp sp¡ L$fu füp R>uA¡ `Z L©$óZ ¼ep R>¡ ? L©$óZ L$ep R>¡ ?
s¡ hps MV$L$i¡ _l].
S>¡hu fus¡ ¾$pBõV$_¡ `yR>¹ey lsy _¡ L$¡ cpB sd¡ cNhp__p fpÄe_u
hps L$fp¡ R>p¡, cNhp_ R>¡ ¼ep ? cNhp__y„ fpÄe R>¡ ¼ep ? ¾$pBõV$¡ L$¡V$gp¡
ky„v$f õ`ô$ (ågÞV$) S>hpb s¡ kde¡ Ap`u v$u^p¡ L$¡ (^ qL„$NX$d Ap¡a Np¡X$ BT
rh^u_ ey Ad„N ey.) cNhp__y„ fpÄe sdpfu A„v$f A\hp sdpfu hÃQ¡ R>¡. sp¡
Ap hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap cNhp__u S>¡ gugp R>¡ s¡ Ap`Zu A„v$f blpf
Qpf¡ bpSy> R>¡. L$p¡_p L$pfZ¡ R>¡ ? L$¡d L$¡ Äep„ Anf R>¡ Ðep„ Ap`Zp¡ b^p¡ _pd
ê$`_p¡ M¡g (gugp) Qpgu füp¡ R>¡, A¡ S> Anfdp„ L©$óZ `fb°û ê$`¡
187
rbfpS>dp_ R>¡.
sp¡ _pd ê$`_p¡ M¡g (gugp) Äep„ Qpgu füp¡ R>¡ s¡ AnfpÐdL$ R>¡ sp¡ s¡
Anfdp„ rbfpS>dp_ `y{$jp¡Ñd ¼epf¡e L$p¡B_¡ Aâpàe fl¡sp¡ _\u. Å¡ sd¡
Aâpàe dp_u füp R>p¡ sp¡ s¡ sdpfu byqÙ_u L$p¡B nyÖsp R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ sd¡
s¡_¡ Aâpàe dp_u füp R>p¡. Ap hps îudlpâcyÆA¡ lh¡ ""qÜê$`» sqÙ kh¯
õepv¹ A¡L„$ sõdpv¹ rhgnZd¹'' L$lu_¡ s¡ Anf Ap fus¡ R>¡ s¡ kdÅìey„.
Mf¡Mf sp¡ ÓZ ê$` bspìep `f„sy Apd Sy>Ap¡ sp¡ b¡ ê$` bspìep ""`f A_¡
Anf'' Anf_p b¡ ê$`, A¡L$ khp®ÐdL$ A_¡ A¡L$ khp®rss.
âñ :- b°û A_¡ `fb°ûdp„ iy„ saphs (qX$afÞk) R>¡ ?
S>hpb :- b°û A_¡ `fb°ûdp„ A¡ saphs R>¡ L$¡ S>¡ â^p_
(du_uõV$f) A_¡ hX$pâ^p_ (âpBd du_uõV$f) A\hp â^p_ (du_uõV$f)
A_¡ dy¿e â^p_ (Qua du_uõV$f)dp„ saphs R>¡. hX$pâ^p_ `Z â^p_ sp¡ R>¡
_¡ ! A_¡ S>¡ hX$pâ^p_ _\u s¡ `Z â^p_ R>¡, `Z s¡ â^p_p¡dp„ `Z S>¡
â^p_ d„X$m (L$¡bu_¡V$) R>¡, s¡dp„ b¡khphpmp A¡L$ hX$pâ^p_ (âpBd
du_uõV$f) R>¡. sp¡ Å¡ s¡_u L„$BL$ rhi¡jsp AgN bsphhu lp¡e sp¡ s¡_u kp\¡
âpBd (hX$p) rhi¡jZ Ap`Z¡ Å¡X$hy„ `X$i¡.
Aphu S> fus¡ L©$óZ `Z b°û R>¡, Anf `Z b°û R>¡, bÞ_¡ b°û R>¡
A_¡ Ap`Z¡ `Z b°û R>uA¡. Ap V$¡bg `Z b°û R>¡. ""kh¯ Mgy Bv$„ b°û''
`Z s¡dp L©$óZ_¡ rhi¡jsp\u L$p„BL$ AgN bsphhp R>¡. sp¡ ""`f'' rhi¡jZ
Ap`Z¡ Å¡X$u v$BA¡, sp¡ s¡ rhi¡jsp\u AgN sfu Aphi¡. S>¡d X$pef¡¼V$f A_¡
d¡_¡Æ„N X$pef¡¼V$f (dy¿e dpN®v$i®L$) sp¡ d¡_¡Æ„N X$pef¡¼V$f, X$pef¡¼V$f R>¡ L$¡
_l] ? X$pef¡¼V$f sp¡ R>¡ S>. `Z X$pef¡¼V$f_y„ S>¡ d„X$m (bp¡X®$) b¡Wy$» R>¡ s¡dp„ Å¡
L$p¡B rhi¡jsp Ap`Z¡ AgN bsphhu R>¡, A¡L$ d¡_¡Æ„N rhi¡jZ s¡dp„ h^pf¡
Å¡X$u v$BA¡, hps AgN \B Åi¡, sp¡ AgN sfu Aphi¡. cpB Ap X$pef¡¼V$f
R>¡ A_¡ Ap d¡_¡Æ„N X$pef¡¼V$f R>¡.Ap b^p â^p_ (du_uõV$f) R>¡ A_¡ Ap
hXp â^p_ (âpBd du_uõV$f) R>¡.
188
Aphu fus¡ b^y„ S> b°û R>¡ ""kh¯ Mgy Bv$„ b°û'' Ap `yõsL$, Ap
dpBL$, Ap V$¡bg, Ap Myfiu, Ap Q»`g, b^„y S> b°û R>¡. `f„sy b^y„ S>
`fb°û L$l¡hpsy _\u. Ap b°û L$lu iL$pe A_¡ L©$óZ_¡ Å¡ AgN\u spfhu_¡
L$l¡hy lp¡e sp¡ s¡_u kp\¡ "`f' rhi¡jZ gNphu v$BA¡ L$¡ cpB ""`f» b°û sy
L©$óZ'' R>¡ sp¡ hps b_u NB_¡ ! sp¡ s¡ X$pef¡¼V$f_p d„X$mdp„ Ap`Z_¡ A¡L$
d¡_¡Æ„N X$pef¡¼V$f dmu Nep¡. du_uõV$f_p d„X$mdp„ sd_¡ A¡L$ âpBd
du_uõV$f dmu Nep¡. Apìey_¡ kdS>dp„ ! Aphu fus\u bpL$u buÅ¡ L$p„B afL$
_\u.
âñ :-
""kh¯ õepv¹'' S>¡ Anf _pd-ê$`-L$d® S>¡ b_u füp¡ R>¡ s¡ Anf,
A_¡ S>¡ Anf _pd-ê$` _\u bÞep¡, r_Ðe gugpÐdL$ R>¡ s¡ Anf. _pd-ê$`-
L$d® S>¡ R>¡ _¡ s¡ Ar_Ðegugp R>¡. õV$¡S>(d„Q)hpmu kdS>dp„ Apìey„ ? õV$¡S>
D`f S>¡ L$p¡B Aphu füy R>¡ s¡ Arc_¡sp _\u Aphu füp¡. A¡L$ hps Âep_\u
kdÅ¡, õV$¡S> `f Arc_¡sp Aph¡ sp¡ _pV$L$_y„ kÐep_pi \B Åe. õV$¡S> `f
L$p¡Z Aph¡ ? rlfp¡ Aph¡, õV$¡S> `f rhg_ Aph¡, õV$¡S> `f rlfp¡B_ Aph¡,
Arc_¡sp L$¡ Arc_¡Óu _\u Aphsp. Arc_¡sp L$¡ Arc_¡Óu kdÅ¡ L$¡ Aphu
Nep sp¡ kdÅ¡ rihpÆ_y„ L$p¡B ê$` gu^„y A_¡ Apd dp\pdp„ Sy>» M„S>hpmsp¡
rihpÆ L$p¡B qv$hk õV$¡S> `f Aphu Åe sp¡ _pV$L$ Qpgi¡. rihpÆ_y„ ?
_pV$L$_y„ kÐep_pi \B Åe_¡ ? A¡ fus\u.
sp¡ S>¡ ""kh¯ õepv¹'' R>¡ s¡ rlfp¡-rlfp¡B_ R>¡. `pÓp¡ (L$¡f¡L$V$k®) R>¡
A_¡ ""A¡L$„ sõdpv¹ rhgnZd¹'' s¡ Arc_¡sp R>¡ S>¡ Anf R>¡. Apìey _¡
kdS>dp„ ? A¡V$gp dpV$¡ ""M1'' A_¡ ""M2'' Apàep R>¡. lh¡ sp¡ kdÅB Ney
_¡ ? lh¡ Ap S>¡ hps R>¡ s¡_¡ îudlpâcyÆ r_rh®hpv$ (rhhpv$ frls) b_phhp
BÃR>¡ R>¡ L$¡d ? L$pfZ L$¡ Ap Ap`Zu kdS> R>¡. Ap b^p_u kdS> sp¡ _\u.
lh¡ b^p_u kdS> Aphu _\u s¡\u Ap`Zu kdS> buÅ_u kdS> kp\¡
V$L$fpi¡ A_¡ ApS>_u spfuMdp„ `Z Ap`Zu kdS> h¥óZhp¡_u kdS> kp\¡
189
V$L$fpB flu R>¡. h¥óZhp¡_u kdS> dlpfpS>_u kdS> kp\¡ V$L$fpB flu R>¡.
dlpfpS> A_¡ h¥óZhp¡_u kdS> îudlpâcyÆ_u kdS> kp\¡ V$L$fpB flu
R>¡.
L$pfZ L$¡ Ap`Z_¡ îudlpâcyÆ Ap b^u hpsp¡ L$¡hu fus¡ kdÅhu
füp R>¡ ? s¡ kdS>hp Ap`Z¡ BÃR>sp _\u. OZp„ b^p h¥óZhp¡ A¡d L$l¡ R>¡ L$¡
cNhp_ sp¡ b^¡ W$¡L$pZ¡ R>¡, A¡dp„ sd¡ S> A¡hp¡ ApN°l L¡d fpMp¡ R>p¡ ? L$¡
sdpfp S> îuW$pL$p¡fÆ. A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡, L$¡ cNhp_ b^¡ W$¡L$pZ¡ R>¡,
`f„sy s¡dp A¡hp¡ ApN°l L$¡d fpMhp¡ ? L$¡ dpfp îuW$pL$p¡fÆ_u dpf¡ k¡hp L$fhu,
dpfp îuW$pL$p¡fÆ_u sdpf¡ k¡hp L$fhp_u _\u. sdpfp îuW$pL$p¡fÆ_u sdpf¡
k¡hp L$fhu, sdpfp îuW$pL$p¡fÆ_u dpf¡ k¡hp L$fhp_u _\u. A¡hp¡ vy$fpN°l L$¡d
fpMhp¡ ? A_¡ Ap v$y$fpN°l fpMhp_p¡ dsgb-îuW$pL$p¡fÆ_y„ kh£íhf lp¡hp_y„,
îuW$pL$p¡fÆ_y„ kh®ìepàs lp¡hp_y„ L$¡ khp£`pv$p_ lp¡hp_y„ Å¡ sd¡ M„X$_ L$fu füp
R>p¡, A¡d Ap`Z¡ kdÆ g¡hp dp„NuA¡ sp¡ sp¡ gaX$p¡ \B füp¡ R>¡ ? sp¡ `R>u
Âep_\u kdÅ¡.
sp¡ `R>u L©$óZ_u S> k¡hp ip dpV$¡ L$fhu ? d„rv$fdp„ S k¡hp ip dpV$¡
L$fhp_u ? dõÆv$ iy„ Mp¡V$u R>¡ ? iy„ dõÆv$dp„ L©$óZ _\u ? S>¡ L$Z L$Zdp„
ìepàs R>¡, s¡ iy„ dõÆv$dp„ ìepàs _\u ? s¡ iy„ QQ®dp„ ìepàs _\u ? sp¡ iy„
lpÆAgudp„ _\u ?A¡ b^p sp¡ M|b S> `rhÓ õ\m R>¡. A¡_p\u `Z
`pep_p¡ (a„X$pd¡ÞV$g) âñ Aphi¡ L$¡ s¡ iy„ k„X$pkdp„ _\u ? S>¡ b^¡ ìepàs R>¡ s¡
sp¡ kh® ìep`u R>¡ sp¡ `R>u Ðep„ L$¡d k¡hp _\u L$fu füp ?
L$pfZ L$¡ s¡ kh®ìep`u R>¡ s¡ s¡_y„ L$p¡B A¡L$ `pky R>¡ A_¡ Ap`Z¡
kh®ìep`u _\u. Ap`Z¡ s¡_u kh®ìep`L$sp_¡ kdÆ iL$uA¡ R>uA¡.
kh®ìep`L$sp_¡ Ap`Z¡ ApQfu iL$sp _\u. Äepf¡ Ap`Z¡ kh®ìep`L$sp_¡
ApQfu iL$sp _\u, kh®ìep`L$sp_u kp\¡ Ap`Z¡ bp¡gu iL$sp _\u. kdS>dp„
Apìey ? v$epfpdcpBA¡ M|b S> kfk ^p¡m b_pìey„ R>¡. ""âL$V$ dm¡ kyM
\pe¡ îurNqf^f âL$V$ dm¡ kyM \pe¡'' s¡dp L$l¡ R>¡ L$¡ ""ìep`L$\u hpsp¡ _
190
\pe s¡ rh_p Æh AL$mpe'' sp¡ ìep`L$\u hpsp¡ _ \pe.
ìep`L$\u L$B qv$ipdp„ dp¢ fpMu_¡ hps L$fip¡ ? `|h®dp„ fpMu_¡ hps
L$fip¡ sp¡ L$l¡i¡ L$¡ lV$¹ ly„ `[òddp„ R»y>. `[òd bpSy> afu_¡ hps L$fip¡ sp¡ L$l¡i¡
L$¡ lV$¹ ly„ v$rnZdp„ Ry„>. Q½$f dpfsp-dpfsp hps L$fip¡ sp¡ L$l¡i¡ L$¡ lV$¹ ly„ _uQ¡
R»z , _uQ¡ Sp¡hp Spip¡ sp¡ L$l¡i¡ L$¡ lV¹ D`f ly„ S> Ry»>. ¼ep _uQ¡ Å¡B_¡ hps L$fu
füp¡ R>¡ ? ìep`L$\u L$B qv$ipdp„ dp¢ fpMu_¡ hps L$fhu ?
""ìep`L$\u hpsp¡ _ \pe s¡ rh_p Æh AL$mpe, âL$V dm¡ kyM
\pe îurNqf^f âL$V$ dm¡ kyM \pe'' ìep`L$_u kp\¡ sp¡ Ap`Z¡ L$p¡B Ås_p¡
k¡hp_p¡ ìehlpf sp¡ _l] L$fu iL$uA¡ _¡ ? k¡hp_p¡ ìehlpf ìep`L$ b°û_u kp\¡
_l] \pe. ìep`L$ b°ûdp„ k¡hp_p¡ ìehlpf L©$óZ_u kp\¡ \i¡. Ap hps Âep_\u
kdš.
""Anf'' A_¡ ""`f'' _u S>¡ hps Al] fSy> L$fhu `X$¡. s¡ A¡V$gp
dpV$¡ fSy> L$fhu `X$u L$¡ ìep`L$ S>¡ Anf b°û R>¡, s¡dp„ L©$óZ_u k¡hp L$fhp_u
R>¡. ìep`L$ Anfb°û_u k¡hp _\u L$fhp_u. Å¡ ìep`L$ Anfb°û_u k¡hp
L$fhp_u lp¡e sp¡ sp¡ rhcpS__u b^u f¡Mp R>¡ s¡ b^u sdpf¡ c|„khu `X$i¡,
duV$phhu `X$i¡ A_¡ s¡ duV$pìep `R>u sp¡ _ Ap`Z¡ lh¡gu_p¡ ApN°l fpMu
iL$i„y, _ Ap`Z¡ A¡hp d„qv$f_p¡ ApN°l fpMu iL$iy„. s¡ ìep`L$dp„ sp¡ b^u S>
hõsy bfpbf R>¡.
S>¡d L$¡ s¡ rhjedp„ k„X$pkdp„ A_¡ d„qv$fdp„ L$p¡B saphs _\u. v$pê$dp„
A_¡ âkpv$dp„ L$p¡B afL$ _\u. L$pfZ L$¡ ìep`L$dp„ sp¡ b^u S>ÁepA¡ b^u hõsy
ìepàs R>¡. sp¡ `p¡sp_p Æh_dp„ sd¡ s¡ ìep`L$sp_p¡ ìehlpf L$fu iL$ip¡ ? S>¡d
Npedp„ Ap`Z¡ cNhp_ Å¡BA¡, b^p v$¡h_y„ õ\p_ Npedp„ Å¡BA¡, s¡d
c|„X$dp„ Å¡B iL$ip¡ ? Å¡ ìep`L$sp_u A_yc|rs \B flu R>¡ sp¡ Nusp õ`ô$ L$l¡
R>¡ L$¡ ""iry_ Q¥h íh`pL$¡ Q `qÎX$sp: kdv$ri®_:'' c|„X$dp„, L|$sfpdp„ b^pdp„
sd_¡ `fb°û Å¡hp_u ×[ô$ L$¡mhhu `X$i¡. s¡ L$¡mìep `R>u _ L$p¡B k¡ìe flu
Åi¡, _ L$p¡B k¡hL$ flu Åi¡, _ L$p¡B k¡hp flu Åi¡. Ap b^p S>¡ Ü¥s (c¡v$)
191
R>¡ k¡ìe, k¡hL$ k¡hp_p s¡_u õhuQ Ap¡a \B S>i¡.
Å¡ k¡hp ê$`u ìehlpf L$p¡B k¡ìe_u kp\¡ r_cphhp¡ R>¡ sp¡ ìep`L$dp„
sd¡ L©$óZ_u kp\¡ k¡ìe_p¡ ìehlpf r_cphu iL$p¡. ìep`L$ b°ûdp„ L©$óZ_¡ k¡ìe
b_phu_¡ s¡_p A„iê$`¡ Æh\u sd¡ k¡hL$ b_u_¡ k¡hpê$`u k»b„^ r_cphip¡,
`f„sy ìep`L$_u kp\¡ sd¡ k¡hp r_cphhp BÃR>ip¡ sp¡ sd¡ L$lu v$¡ip¡, S>¡d L$¡
L$buf¡ L$üy„ R>¡ ""`p_u buQ du_ àepku dp¡l¡ ky_ ky_ Aph¡ lp„ku'' `pZudp„
sfku dpR>gu sfku L$¡d flu NB ? lkhp gpeL$ hps R>¡.
b°û sp¡ ìep`L$ R>¡ s¡ ìep`L$ b°ûdp„ s_¡ b°û_u Æopkp L$¡d \B ?
L$buf L$l¡ sd_¡ b°û_¡ d¡mhhp_u BÃR>p L$¡d \B ? `pZudp„ fl¡hp hpmu
dpR>gu A¡d L$lu flu R>¡ bly sfku Ry„>. d_¡ `pZu Å¡BA¡. sp¡ sy kdÆ L$¡
_l] kdÆ L$¡ `pZu sÒh iy„ R>¡ ? L$¡ `R>u L$p„BL$ buÆ hõsy_¡ BÃR>u flu
R>p¡? A¡hp¡ âñ DÐ`Þ_ \i¡. ""`p_u buQ du_ àepku dp¡l¡ ky_ ky_ Aph¡
lp„ku'' L$buf L$l¡ R>¡.
ìep`L$_u s¡ qõ\rs R>¡. s¡dp„ k¡hp _l] \B iL$¡. ìep`L$ k¡ìe _l]
b_u iL$¡. ìep`L$ k¡hL$ _l] b_u iL$¡. îudlpâcyÆA¡ Ap hps_¡ M|b S>
ky„v$f îukybp¡r^_uÆdp„ Mygpkp¡ L$ep£ R>¡ ""A`fudusp ^°yhpõs_c©sp¡ eqv$
kh®Nsp srl® _ ipões¡ Brs r_edp¡ ^°yh r_es¡f\p'' Å¡ Æh_¡ ìep`L$sp_u
A_yc|rs L$fhu R>¡ sp¡ `R>u k¡hp_u L$p¡B S>ê$fs S> _\u. `R>u sp¡ b^y„ A¡LpLpf
\B Ney. ìep`L$sp_u A_yc|rs _\u L$fhu sp¡ k¡hp R>¡.
Sy>Ap¡, A¡V$gp dpV$¡ ipõÓdp„ A¡L$ M|b S> k„yv$f hps kdÅhu, L$¡
hfkpv$ `X$¡ Npddp„ `|f Aphu Åe, Qpf¡ bpSy> `pZu cfpB Åe, Ðepf¡ sp¡
L$p¡B`Z hõsy R>p¡hpsu _\u. _ NV$f_y„ `pZu R>p¡hpe, _ L|hp_y„ `pZu
A`fkdp„ NZpe. L$pfZ L$¡ `|f Aphu Ney R>¡. `|f Aphhp_p¡ A\® iy„ ? L$¡ NV$f
L|$hpdp„ dmu NB A_¡ L|$hp¡ NV$fdp„ dmu Nep¡. `|f Aphu Ney„ Ðepf¡ sp¡ b^„y iyÙ
R>¡. hfkpv$_y„ `pZu b^u fus¡ izÙ R>¡, L$¡d L$¡ b^u bpSy> hfku füp¡ R>¡. s¡dp„
R>p¡hphp_p¡ A_¡ A`fk_p¡ afL$ hfkpv$_p `pZudp„ _\u.
192
sd¡ A`fkdp„ _püp lp¡ A_¡ gp¡V$u\u `pZu $Yp¡ýey„ A_¡ S>¡ A`fkdp„
_püp _\u A_¡ s¡Z¡ s¡ `pZudp„ `N fpMu v$u^p¡ sp¡ `R>u s¡ `pZu_¡ õ`i}
iL$uA¡ _l]. L$¡d L$¡ `pZu R>p¡hpe Ney„. L$pfZ L$¡ sd¡ S>¡ `pZu $Yp¡ýey„ R>¡ s¡
ìep`L$ `pZu _\u $Yp¡ýey„. c|g¡Q|L$¡ Å¡ sd¡ ìep`L$ `pZu $Yp¡mu v$ep¡ sp¡ `pZu
R>p¡hphp_„y b„^ \B Åe. L$pfZ L$¡ Ry>hp-R|>s_p¡ c¡v$, N°pü-AN°pü_p¡ c¡v$,
ky„v$f-Aky„v$f_p¡ c¡v$, `p`-`|Îe_p¡ c¡v$, Ap b^p Aìep`L$dp„ R>¡,
ìep`L$dp„ L$p¡B c¡v$ S> _\u.
Ap S> âL$pf¡ k¡ìe-k¡hL$_p¡ c¡v$ Ap ìep`L$dp„ _\u, Aìep`L$dp„
R>¡. sp¡ sdpf¡ sdpfp¡ k¡ìe Aìep`L$ dp_hp¡ `X$i¡. Aìep`L$ dp_ip¡ sp¡ s¡ k¡ìe
b_i¡. Aìep`L$ dp_ip¡ sp¡ sd¡ k¡hL$ b_ip¡. Å¡ s¡ `Z ìep`L$ A_¡ sd¡ `Z
ìep`L$, sp¡ `R>u iy„ k¡hL$ A_¡ iy„ k¡ìe A_¡ iy„ k¡hp ? kdS>¡ S> _l]»
L$p„B`Z. L$¡ cNhp_sp¡ b^p_p _¡ ! b^p_p R>¡. b^p_p cNhp_ sp¡ epf ! s_¡
L$¡d k¡hp L$fhp_u BÃR>p \pe R>¡ `R>u ? Af¡ ! b^p S> L$fu füp R>¡ k¡hp,
S>hp v$ep¡_¡ Aphy gafy„$ R>¡. îudlpâcyÆ_u kdS> Ap`Z_¡ R>¡ _l] A_¡
S>¡ îudlpâcyÆ kdÆ füp R>¡ L$¡ sd¡ Ap kdÅ¡, s¡ Ap`Z¡ kdS>hp S>
_\u BÃR>sp. `pR>u L$p„BL$ cmsu S> hps kdÆ füp R>uA¡. sp¡ Al]_p
buÅ gp¡L$p¡ A¡ hps_¡ L$¡hu fus¡ kdÆ füp R>¡. s¡ hps îudlpâcyÆ bsph¡
R>¡.
(kqÃQv$p_Þv$L$b©lv$¹M/1 rhje¡ blyrh^h¥dÐe`qfNZ_p sÓ
îp¥sdsr_óL$j®: Q)- kqÃQv$p_Þv$L$ b©lv$¹_p rhjedp„ âQrgs rhrh^
dsc¡v$p¡_u NZ_p s¡dS> s¡ bpbsdp„ îp¡sds_p¡ r_óL$j®.
A`f„ M/1 sÓ `|h®qõd_¹M/2 hpqv$_p¡ bly^p S>Ny: pp
dpreL„$ kNyZ„ L$pe¯ õhsÞÓ„ Q¡rs _¥L$^p pp 4pp
M/1
sv$¡h¥ss¹M/2 âL$pf¡Z chsurs îzs¡f¹ dsd¹ pp
Ap S>¡ ""A¡L$d¹ sõdpv¹ rhgnZd¹'' R>¡. A\p®s¹ _pd-ê$`-L$d®
193
rhrl_ ìep`L$ S>¡ Anfb°û R>¡, s¡dp„ _pd-ê$`-L$dp®ÐdL$ S>¡ Anfb°û
bÞep¡ R>¡, s¡ Anf_u gp¡L$p¡ AgN-AgN ìep¿ep L$fu füp R>¡.
L$p¡B L$l¡ R>¡ L$¡ Ap _pd-ê$`-L$d® S>¡ R>¡ s¡ dpreL$ R>¡. L$p¡B L$l¡ R>¡ L$¡
_pd-ê$`-L$d® S>¡ R>¡ s¡ âL©$rs_y„ L$pe® R>¡. L$p¡B L$l¡ _pd-ê$`-L$d® S>¡ R>¡ s¡
DqÐ`qÑ `l¡gp lsp S> _l]. L$p¡B L$l¡ L$¡ _pd-ê$`-L$d®_p¡ cNhp_ kp\¡ L$p¡B
k»b„^ _\u. A¡ sp¡ A_prv$ L$pm\u Qpëep Aphsp. A¡L$ _pd ê$`dp„\u, A¡L$
_pddp„\u buSy»>_pd DÐ`Þ_ \ey„, A¡L$ ê$`dp„\u buSy>» ê$` DÐ`Þ_ \ey„. A¡L$
L$d®dp„\u buSy»> L$d® DÒ`Þ_ \ey„.
S>¡d v$f¡L$ q¾$epdp„\u L$p¡B A¡L$ ârsq¾$ep (fuA¡L$i_) DÐ`Þ_ \B
Åe. v$f¡L$ h©ndp„\u L$p¡B A¡L$ L$¡fu DÐ`Þ_ \B Åe. v$f¡L$ L$¡fu_u Np¡V$gudp„\u
afu A¡L$ h©n DÐ`Þ_ \B Åe. v$f¡L$ _pddp„\u L$p¡B buSy>» _pd DÐ`Þ_ \B
Åe. sp¡ Ap fus¡ _pd-ê$`_u L$p¡B A¡L$ õhs„Ó k„srs Qpgu flu R>¡. _pd-
ê$`- L$d®_¡ L$¡V$gpL$ gp¡L$p¡ Apd dp_¡ R>¡ Aphp OZp âL$pf_p„ ds R>¡.
s¡ b^p ds_p Q½$fdp„ akpip¡, sp¡ L©$óZ k¡hp L$fhp_u L$p¡B
AphíeL$sp S> _\u. Å¡ sd¡ _pd-ê$`-L$d®_¡ dpreL$ dpÞep, Å¡ sd¡ _pd-
ê$`-L$d®_¡ sd¡ âpL©$rsL$ dpÞep, Å¡ sd¡ _pd-ê$`-L$d®_¡ Ar_Ðe dpÞep A\p®s¹
AÐepf¡ S>¡ fus¡ R>¡ s¡ `l¡gp lsy„ S> _l] A_¡ `pR>m\u DÐ`Þ_ \ey„. A\p®s¹
_pd-ê$`-L$d®_u Anfê$`sp_¡ sd¡ _\u dp_u A_¡ Å¡ sd¡ _pd-ê$`-L$d®_¡
õhs„Ó dpÞep L$¡ Anf A¡L$ AgN rhcpN (L$ç`pV®$d¡ÞV$) R>¡ A_¡ _pd-ê$`-
L$d®_p¡ A¡L$ Sy>v$p¡ rhcpN R>¡. S>¡ A¡L$ _pd\u buSy»> _pd, A¡L$ ê$`\u buSy>„
ê$`, A¡L$ L$d®\u buSy»> L$d® kss DÐ`Þ_ \sy dmu füy„ R>¡. _v$u_u S>¡d.
sp¡ bk hps kdÆ Åh L$¡ `R>u _ k¡ìe_u AphíeL$sp R>¡ _ k¡hL$_u
AphíeL$sp R>¡. L$pfZ L$¡ Äepf¡ `Z sd_¡ L$p¡B_¡ L$p¡B _pd-ê$`-L$dp®ÐdL$
k¡ìe dmi¡,S¡>Lp»B`Z sd¡ k¡hL lip¡ s¡ Lp¡B_¡ Lp¡B _pd-ê$`-L$dp®ÐdL$ k¡hL$
S> lip¡. s¡ Å¡ dpreL$ R>¡ sp¡ L$¡Þkg, s¡ Å¡ âpL©$rsL$ R>¡ sp¡ L$¡Þkg, s¡ Å¡ Aphp¡
kh®\p _ðf S> R>¡, s¡_y„ L$p¡B A_ðf `pky _\u, AnfpÐdL$ s¡_y„ L$p¡B `pky
194
_\u, sp¡ k¡hp L$¡Þkg A_¡ s¡ õhs„Ó R>¡, S>¡_p¡ Bðf kp\¡ L$p¡B k»b„^ S> _\u.
Apsp¡ ""gpB leps Ape¡ LÅ g¡ Qgu Qg¡. A`_u Myiu _ Ape¡ _
A`_u Myiu Qg¡'' Apd S>¡ _pd ê$` Aphu füp R>¡ A_¡ S>B füp R>¡, sp¡
`R>u k¡hp_u iy„ S>ê$fs R>¡ ? L$pfZ L$¡ S>¡_¡ sd¡ k¡hp Üpfp k¡ìe b_phu füp
R>p¡, s¡ _\u `p¡sp_u Myiu\u Aphu füp, _\u `p¡sp_u Myiu\u S>B füp A_¡
_\u sd¡ sdpfu Myiu\u Aphu füp, _\u sdpfu Myiu\u S>B füp. ìe\®dp„
k¡hp_u `f„`fp_¡ h^pf¡ ip dpV$¡ `pmu füp R>p¡? Å¡ L$p¡B_u Myiu dpV$¡ sd¡
Aphu füp R>p¡, L$p¡B_u Myiu dpV$¡ sd¡ Æhu füp R>p¡ .sp¡ ""Ap_Þvpv$¹ A¡h
Mgy Bdpr_ c|spr_ ÅeÞs¡ Ap_Þv$¡_¹ Åspr_ ÆhrÞs Ap_Þv$d¹ âeqÞs
ArckdrhiqÞs'' sp¡ îyrs L$l¡ ""sv$¹ rhrS>opkõh sv$¹b°û'' Å¡ Ap_„v$\u
âL$V$ \B füp¡ _\u, Ap_„v$\u Ærhs _\u, Ap_„v$dp„ gu_ _\u. sp¡ Ap`
d¡m¡ L$p„BL$ Aphu füy R>¡, Ap` d¡m¡ ¼ep„L$ S>B füp R>¡, Ap` d¡m¡ L$p„BL$ W$uL$
\B füy„ R>¡, L$p„BL$ Msd (_ô$) \B füy R>¡. `R>u s¡dp„ ìe\®dp„ L$p¡B L$p¡B_u
k¡hp iy„ L$pd L$f¡ ?
ip„L$fdp„ A¡L$ bly„ dÅ_p¡ ïgp¡L$ R>¡. gMu g¡ip¡ sp¡ `Z L$pd Aphi¡
A_¡ epv$ fpMip¡ sp¡ `Z L$pd Aphi¡. ""Dcphr` Aîys N°„\p¥ Dcphr`
S>X$pÐdL$p¥ Alp¡ dp¡lõe dplpÐçed¹ sÓ¥L$: rióespd¹ Ns:'' bÞ_¡dp„\u L$p¡B
N°„\ cÎep _\u, bÞ_¡ c¢k_p Ahspf R>¡. `f„sy Ap dp¡l_y„ dplpÐçe sp¡
Sy>Ap¡ L$¡ R>sp„ s¡dp A¡L$ Ny{ R>¡ A_¡ A¡L$ rióe R>¡. Ap iy„ Apòe® R>¡? Ap
vy$r_ep_y„ kp¥\u dp¡V»y$ Apòe® R>¡, L$¡ bÞ_¡ d|M®, bÞ_¡ c¢k_p Ahspf, bÞ_¡
L$p„B ÅZ¡ _lu», sp¡ `Z A¡L$ Ny{$ R>¡ A_¡ A¡L$ rióe R>¡. A¡L$ bpgL$ R>¡ A_¡
A¡L$ cNhv$ue R>¡. s¡_y„ Ap Avc|s dplpÐçe R>¡. L$B Ås_y„ dplpÐçe R>¡?
L$p„B Mbf S> _ `X$¡ Ap hps kdÅ¡ L$¡ Aphu fus¡ hps Qpgi¡ _l].
Å¡ k¡hp L$fhu R>¡ sp¡ bÞ_¡A¡ Ap_„v$pÐdL$ \hy„ `X$i¡. ""Ap_Þv$pv¹ A¡h
Mgz B$dpr_ c|spr_ ÅeÞs¡, Ap_Þv$¡_ Åspr_ ÆhrÞs'' `lp¢Qiy„ `Z
Ap_„v$dp„, Ap_„v$dp„\u Apìep R>uA¡, Ap_„v$dp„ qõ\f \B füp R>uA¡,
195
Ap_„v$dp„ S> gu_ \Biy„. sp¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ k¡hp L$f_¡ cpB ! k¡hp L$¡d
_\u L$fsp ? lh¡ k¡hp L$fhpdp„ `Z iy„ sL$gua R>¡ ?
k¡hp L$fhpdp„ S>¡ `Z L$p¡B dyíL$¡gu lsu s¡ k„kpf_u S> sp¡ dyíL$¡gu
lsu _¡ ! `Z Å¡ sd_¡ Mpsfu (L$ÞhuÞk) R>¡ L$¡ Ap_„v$dp„\u Apìep R>uA¡,
Ap_„v$dp„ qõ\s R>uA¡, Ap_„v$dp„ gu_ \hp_p R>uA¡. lh¡ k¡hp L$fhpdp„ iy„
dyíL$¡gu R>¡? lh¡ sp¡ c[¼s `„Qd `y{$jp\® \B NB. L$¡d L$¡ c[¼s Ap_p rkhpe
buÆ sp¡ L$p¡B hps L$l¡su _\u. Ap_„v$_u sp¡ hps L$lu flu R>¡. Ap_„v$prÐdL$p
k¡hp _\u L$fu füp, L$dp®qÐdL$p k¡hp L$fu füp R>p¡, L$pdpqÐdL$p k¡hp L$fu füp
R>p¡, vy$:MpqÐdL$p k¡hp L$fu füp R>p¡, lpe lpe L$fu füp R>p¡, sp¡ sp¡ k¡hp S> _
\B. `R>u sp¡ `qfîd \B Nep¡, _fL $eps_p \B NB. sp¡ Ap hps_¡ Âep_\u
kdš.
A¡V$gp dpV$¡ îudlpâcyÆA¡ `p¡sp_p¡ A„rsd QyL$pv$p¡ (apB_g
S>S>d¡ÞV$) L$¡V$gp¡ kfk Apàep¡ R>¡. ""sv$¹ A¡h¥ss¹ âL$pf¡Z chsurs
îyrs®dsd¹'' s¡ gp¡L$p¡ iy„ L$lu füp R>¡? s¡_¡ s¡_u hps L$l¡hp ve$p¡. k¡ìe_u kp\¡
k¡hp-k»b„^ õ\pr`s L$fhp dpV$¡ sdpf¡ Ap kdS>hy„ M|b S>, M|b S>, M|b
S> S>ê$fu R>¡ L$¡ ""sv$¹ A¡h¥ss¹ âL$pf¡Z chsurs'' ""sv$¥h Anfb°ûd¥h A¡ss¹
âL$pf¡Z chsuqs.''
Å¡ L$p¡B dpep L$lu füp R>¡. dpreL$ `Z vy$r_epdp„ L$p¡BL$ hõsy R>¡ s¡
Anfb°û bÞep¡ R>¡. Å¡ L$p¡B s¡_¡ âL©$rs L$lu füp R>¡. sp¡ âL©$rs L$p¡B `v$p\® R>¡,
sp¡ s¡ Anfb°û bÞep¡ R>¡. Å¡ L$p¡B L$lu füp R>¡ L$¡ Ap _pd-ê$`- L$d® âL$V$ \B
füp R>¡ A_¡ _ô$ \B füp R>¡ sp¡ âL$V$ \hphpmu A_¡ _ô$ \hphpmu hõsy Å¡
L$p¡B b_u R>¡ sp¡ s¡ Anfb°û bÞep¡ R>¡.
Å¡ sd_¡ A¡d gpNu füy„ R>¡¡ L$¡ r_e„ÓZ (L„$V²$p¡g) hNf Ap` d¡m¡ Ap
A¡L$dp„\u buSy>» âL$V$ \B füy„ R>¡¡ buS>dp„\u h©n A_¡ h©ndp„\u buS , L$p¡B
õhs„Ó âhpl Qpgu füp¡ R>¡ sp¡ s¡ õhs„Ó âhplê$` `Z s¡ S> bÞep¡ R>¡ .""sv$¹
A¡h¥ss¹ âL$pf¡Z chsurs îyrsd®sd¹'' A¡dp„ Ncfpip¡ _l]. s¡ S>¡ L$p„B`Z
196
Llu füp R>¡ s¡_u hps kp„cmu ëep¡ A_¡ kp„cmu_¡ Ncfpip¡ _l]. d_dp„ Ap
hps _½$u kdÅ¡ L$¡ L$p¡B dpep_y„ fZtkNy (åeyNg) hNpX$u füp R>¡, sp¡ s¡_¡
dpep_y„ fZtkNy hNpX$hp ve$p¡. sd¡ d_dp„ Ap hps_¡ lf hMs¡ kpa Âep_dp„
fpMp¡ L$¡ dpep_¡ L$pfZ¡ L$p¡B Å¡ dpreL$ R>¡ sp¡ dpep `p¡s¡ _\u. `f„sy Anfb°û
dpreL$ bÞey„ R>¡. âL©$rs_p L$pfZ¡ L$p¡B hõsy âpL©$rsL$ R>¡ sp¡ âL©$rs d|m sÒh
_\u, Anfb°û âL©$rsê$` bÞep¡ R>¡. Ap hps sd¡ Qp¡¿Mu kdÆ gu^u.
âL©$rs A¡V$g¡ `v$p\® (d¡V$f) S>X$ `v$p\®_¡ âL©$rs L$l¡hpe.
""sv$¹ A¡h¥ss¹ âL$pf¡Z chsurs îys¡f¹ dsd¹'' Ap hps_¡ kdS>hp
dpV$¡, lh¡ Äepf¡ Ap`Zu kpd¡ Ap hps kpa \B NB L$¡, buÅ L$p¡B_u
kdS>\u Ap`Zu kdS> v|$rjs (L$fàV$) _\u \B iL$su. Ap S>¡d
L$p¡çàeyV$fdp„ `¡gp¡ hpefk X$uV$¡L$i_ apBg Aph¡ L$¡ _l]? A_¡ s¡ hpefk fudyh
L$fu v$BA¡ L$¡ _l]? A¡d Ap b^p hpefk îudlpâcyÆA¡ Ap`Zp Ap
rhjedp„\u v|$f (qfdyh) L$fu v$u^p R>¡. lh¡ S>¡ bÃey R>¡ s¡dp„ iy„ L$fhp_y„ R>¡? s¡
âp¡N°pd_u apBg îudlpâcyÆ Mp¡gu füp R>¡.
(cL$Ðep ×ô$ìe» `f„, îyÐepqv$rhqlsîhZpÛy`pe¥: o¡e„ b©lv$,
cS>_p¥`reL$prMgkpdN°u Q b°ûpqÐdL$¥h Brs N“p×ô$pÞs¡_
D``rÑ:)- Anfb°û_y„ âÐenop_ îyÐepqv$rhrls îhZ hN¡f¡ kp^_p¡\u
\pe. cS>_ D`ep¡Nu AMug kpdN°u b°ûpÐdL$ S> R>¡ s¡ N„NpÆ_p
×ô$pÞs\u D``rÑ.
qÜê`„ Qpq` N“phS¹ o¡e„ kp S>gê$r`Zu pp 5 pp
dplpÐçe-k„eysp _©Zp„ k¡hsp„ cy[¼s-dy[¼s-v$p pp
dep®v$pdpN®rhr^_p s\p b°ûpr` byÂespd¹ pp 6 pp
Ap hps Âep_\u Sy>Ap¡ iuj®L$dp„ L$¡ ""c¼Ðep ×ô$ìe„ `f„'' cq¼s\u
`fb°û v$¡MpB füp¡ R>¡. ""îyÐepqvrhrlsîhZpÛy`pe¥: o¡e„ b©lv$'' îyrs
rhrls îyÐepqv$ ipõÓ_p Üpfp rhrls îhZpqv$_p S>¡ D`pe R>¡, s¡

197
D`pep¡dp„\u S>¡ hps Ap`Zu kdS>dp„ Aphu flu R>¡ s¡ hps S>¡ R>¡ s¡
Anfb°û R>¡. ""cS>_p¥`reL$prMgkpdN°u'' cS>__p„ D`ep¡Ndp„ Aph_pfu
b^u kpdN°u ""Q b°ûpqÐdL$¥h Brs N“p×ô$pÞs¡_> D``rÑ:'' b°ûpqÐdLp S>
R>¡ L$¡ b°ûp[ÐdL$p _\u? A¡ b^u hps N„NpÆ_p ×ô$p„s\u sd¡ kdÆ iL$ip¡.
A\p®s¹ buÅ dsp¡_p S>¡ S„>sy (hpefk) R>¡ s¡ sdpfu k¡hp_u apBg_¡
v|rjs _\u L$fsp. s¡ hps lh¡ sd_¡ kdS>dp„ Aphi¡, L$¡ S>¡ c[¼s\u v$¡MpB
füp¡ R>¡ s¡ b°û `fb°û R>¡. ipõÓ rhrls S>¡ îhZpqv$ D`pe R>¡, s¡_p\u
kdS>dp„ Aphsp¡, v$¡Mpsp¡ _\u. L$¡d L$¡ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ v$¡Mphp dpV$¡
õ_¡l_u S>ê$f R>¡. kdS>dp„ Aphhp dpV$¡ õ_¡l_u S>ê$f _\u. Mp¡`fudp„
A½$g_u S>ê$f R>¡. Ap A½$g L$¡hu ? S>¡ ipõÓ Ap`Z_¡ S¡¡hu>A½$g
Ap`u füy„ R>¡, s¡ rlkpb\u kdS>ip¡ _¡ sp¡ s¡ hps kdS>dp„ Aphu S>i¡.
sp¡ ""î©Ðepqv$ rhrls îhZpqv$ D`pe¡e o¡e„ b©ls'' ""ApÐdphpf¡
×óVìe, îp¡sìe, d„sìe, r_qv$Âeprksìe'' A\hp ""îhZ„ Lu$s®_d¹
rhóZp¡õdfZd¹ `pv$k¡h_d¹'' Ap b^p rhrls D`pep¡\u S>¡ hps kdS>dp„
Aphu iL$¡ R>¡ s¡ hps v$¡Mpi¡ _l]. L$pfZ L$¡ Anf ¼ep„\u v$¡Mpi¡? Anf S>¡
b^p_p¡ Ap^pf R>¡ s¡ v$¡Mpi¡ ¼ep„\u?
Npgub¡ M|b S> ky„v$f hps L$lu R>¡ L$¡ ""Dk¡ L$p¥_ v$¡M iL$sp hp¡ eNp_p
rL $ e¼sp Å¡ v$yCL$u b| lp¡su L$lu sp¡ v$p¡-Qpf lp¡sp'' s¡ A¡L$ R>¡ L$¡ A¡hp¡ A¡L$gp¡
R>¡, A¡ hps L$p¡Z Å¡B iL$¡ ? v$¡Mpsp¡ L$¡d _\u? v$¡Mpsp¡ _\u L$pfZ L$¡
Å¡hphpmp_u (×ô$p_u) kpd¡ S>¡_¡ Å¡hp_p¡ R>¡ (×íe) s¡ lp¡e Ðepf¡ sp¡ L$p¡B
hõsy v$¡Mpe _¡ ? s¡ Å¡hphpmp¡ `p¡s¡ S R¡ A_¡ S¡ Sp¡hp_z» R¡ s¡ `Z `p¡s¡ S R¡.
s¡\u s¡ Å¡hphpmp¡ Äepf¡ Å¡hp Åe R>¡ sp¡ s¡ `p¡sp_¡ L$B fus¡ Å¡B iL$¡ ? s¡\u
s¡_¡ L$p„B v$¡MpB S> _\u füy„.
Å¡ vy$CL$u (b¡_u) N„^ lp¡s, Ü¡s (buÅ)_u> N„^ `Z ¼ep„L$ lp¡s sp¡
b¡-Qpf lp¡s, Å¡hphpmp¡ `p¡s¡ S> v$¡Mphphpmp¡ R>¡ A_¡ v$¡Mphphpmp¡ `p¡s¡ S>
Å¡hphpmp¡ R>¡. sp¡ Äepf¡ v$¡Mphphpmp¡ A_¡ Å¡hphpmpdp„ L$p¡B c¡v$ _\u. sp¡
198
s¡_¡ L$p¡Z Å¡B iL$¡? sp¡ Anfb°û_u Ahõ\p sp¡ Aphu R>¡ L$¡ Äep„ v$¡Mphphpmp¡
A_¡ Å¡hphpmp¡ A¡L$ \B füp R>¡. Anfb°û v$¡Mpsy„ _\u `f„sy `fb°û Å¡
õ_¡l lp¡e sp¡ õ_¡l_u ×[ô$ `pR>u A¡hu ×[ô$ R>¡ L$¡ S>¡_p\u s¡ Å¡B iL$pe R>¡.
Anfb°û kdpS>dp„ Aphu iL$¡ R>¡ Anfb°û v$¡Mpsy„ _\u. `fb°û kdS>dp„
Aphhp¡ bly S> dyíL$¡g R>¡. `Z s¡_¡ bfpbf Å¡B iL$pi¡. L$pfZ L$¡ `fb°û_¡
kdS>hpdp„ M|b S> dyíL$¡gu \B S>i¡.
L$pfZ L$¡ Ap`Z¡ L$luA¡ R>uA¡ L$¡ Ap `fb°û R>¡ A_¡ Ap`Z_¡
v$¡MpB füp¡ R>¡ AÜ¥suAp¡_¡ A¡V$gp dpV$¡ S> s¡_u `fb°ûsp _\u gpNsu, L$¡ s¡
v$¡MpB füp¡ R>¡ sp¡ `fb°û L$¡hu fus¡ ? A¡ S> sp¡ hps R>¡ L$¡ c[¼s lp¡e sp¡
v$¡Mpe. c[¼s _ lp¡e sp¡ L$¡hu fus¡ v$¡Mpe? sp¡ Å¡hp dpV$¡ c[¼s_u S>ê$fs R>¡.
kdS>dp„ Aphhp dpV$¡ byqÙ_u S>ê$f R>¡. byqÙ A_¡ õ_¡l bÞ_¡ dmu Åe sp¡
sd_¡ Anfb°ûdp„ `fb°û v$¡Mphp gpNi¡.
sp¡ s¡ v$¡Mpsp `fb°û_u k¡hp L$fhp dpV$¡ Å¡ L$p„B`Z kpdN°u sd¡ c¡Nu
L$fip¡, kpdN°u A\p®s¹ gpXy$, `yfu, dW$X$u _l] kdS>sp lp¡ ! kpdN°u A¡V$g¡
L$p¡B`Z kpdN°u. tklpk_ R>¡, Npv$u R>¡, sL$uep R>¡, i©„Npf R>¡, A\hp
Ny„Ådpgp R>¡ Ap b^u kpdN°u. S>¡ L$p„B`Z k¡hp_u kpdN°u R>¡.
s¡ b^y„ b°ûpqÐdL$p S> R>¡. L$p¡B`Z hõsy dpreL$ _\u. L$p¡B`Z hõsy
âpL©$rsL$ _\u, L$p¡B`Z hõsy Ar_Ðe _\u, L$p¡B`Z hõsy õhs„Ó _\u.
""b°ûprÐdL$¡h Brs N“p×ô$ps¡_ D``rÑ'' Ap hps_¡ N„NpÆ_p ×ô$p„s\u
kdÅhu füp R>¡. ""qÜê$`„ Qpr` N“phS>¹ o¡e„'' qÜê$`_¡ N„NpÆ_p
Dv$plfZ\u L$¡hu fus¡ kdS>hy„? A¡L$ N„Np S>¡ R>¡ s¡ S>gê$`p R>¡. S>¡ hl¡sp¡
âhpl R>¡, S>¡ N„Np_¡ b„^ b_phu_¡ fp¡L$u iL$pe R>¡. S>¡ N„Np Nfdudp„ kyL$pB
iL$¡ R>¡. S>¡ N„Npdp„ hfkpv$dp„ `|f Aphu iL$¡ R>¡.
kdÅ¡, lh¡ N„Npdp„ hfkpv$dp„ `|f Aphu Ney, sp¡ s¡_y„ dplpÐçe h^u
Ney A¡hy _\u A_¡ N„Npdp„ Å¡ `|f _\u Apìey„ A_¡ Nfdudp„ k|L$pB NB sp¡
N„Np_y„ dplpÐçe kyL$pB Ney„ A¡hy _\u. ""dplpÐçe k„eysp _©Zp„ k¡hsp„ cy[¼s
199
dy[¼s v$p'' s¡ S>¡ dplpÐçe hpmu su\®ê$`p N„NpÆ R>¡, s¡ Äep„ Äep„ N„Np_p
qL$_pf¡ su\®sp âL$V$ \B R>¡, Ðep„ s¡_u su\®ê$`sp âL$V$ \B flu R>¡ A_¡ s¡
su\®_¡, N„Np_p su\®_y„ k¡h_ (cS>_) L$fhphpmp_¡ cp¡N-dp¡n b^„y S>
Ap`hphpmu R>¡.
Ap Ýep_\u Sy>Ap¡ ""cp¡N: rih¡_ dp¡nõsy'' bpgbp¡^ lp¡e sp¡ Ap
hps kdS>dp„ Aphi¡ _l] sp¡ kdS>dp„ _l] Aph¡. bp¡gbp¡^ L$¡hu fus¡
bpgbp¡^ R>¡? A_¡ L$¡hu fus¡ s¡ bpgbp¡^ `R>u rkÙpÞsdy¼¹sphgu iê$ \B
flu R>¡? s¡_u ky„v$fsp Sy>Ap¡ s¡ Al] kdS>dp„ Aphi¡.
""dplpÐçe k„eysp _©Zp„ k¡hsp„ cy[¼s dy[¼s v$p'' s¡ ApÝeprÐdL$ õsf
D`f gphu_¡ îudlpâcyÆA¡ s¡ hsy®m b„^ L$fu v$u^y L$¡ Msd. Apr^v$¥rhL$
ky^u S>hp_u S>ê$f _\u. A¡V$gy„ L$pd sp¡ sdpfy„ ApÝeprÐdL$ `pkp\u \B S>i¡.
sdpf¡ cp¡N Å¡BA¡ _¡! sdpf¡ dp¡n Å¡BA¡ _¡! sp¡ s¡ ApÝeprÐdL$sp\u b^„y dmu
S>i¡.
""dep®v$pdpN®rhr^_p s\p b°ûpr` byÂespd¹'' lh¡ Sy>Ap¡ Ýep_\u
Sy>Ap¡. A\p®s¹ Ó¥hrN®L$ S>¡ dep®v$pdpN}e rhr^ s¡ ""h¡v$pv$¹ ApÛp es:
[õ\sp:'' ""qÓhN® kp^L$p_urs _ s[Þ_Z®e DÃes¡'' s¡ S> hps Al] fuaf
\B flu R>¡. Al] rkÙpÞsdy¼¹sphgudp„ `„Qd `y{$jp\®_p A_yk„^p_¡, Ðep„
dp¡n-`y{jp\®_p A„sN®s r_ê$`Z lsz ,Alu» `„Qd `y{$jp\®_p A„sN®s
r_ê$`Z \B füy„ R>¡.
""dep®v$pdpN®rhr^_p s\p b°ûpr` byÝespd¹'' `f„sy S>¡ b^p\u dy¿e
hps lh¡ Aphu flu R>¡ A¡V$g¡ L$¡ `„Qd `y{jp\®_p A_yê$` L$p¡B A¡L$ `pkp_u
hps. b°û_p s¡ Apr^cp¥rsL$ `pkp_u hps _\u. s¡ ApÝeprÐdL$ `pkp_u hps
_\u. b¡V$p ! S>¡ sy L$lu flu lsu _¡ ? Apr^v$¥qhL$ `pkp_u hps, s¡ Å¡ lh¡ kpd¡
Aphu flu R>¡.
sÓ¥h v$¡hsp-d|rs®: cL$¹Ðep ep ×íes¡ L$¹hrQs¹ pp
N“pep„ Q rhi¡j¡Z âhplpc¡v$-byÙe¡ pp 7 pp
200
âÐenp kp _ kh£jp„ âpLpçe„ õeps¹ sep S>g¡ pp
rhrlsps¹ Q agps¹ sqÙ âsuÐepr` rhrióes¡ pp8pp
""sÓ¥h v$¡hsp d|rs®: cL¹$Ðep ep ×íes¡ ¼hrQs¹'' sd_¡ õ_¡l R>¡, sp¡ s¡
v$¡hsp-d|rs® v$¡Mpi¡. a¼s op_\u s¡ v$¡hsp d|rs® v$¡Mpi¡ _l]. sd¡ L$p„BL$ kdÆ
Nep, sd¡ b^„y S> L$pd S>¡ ipõÓ A_ykpf L$fhp_y„ lsy s¡ ^d®, A\®, L$pd sd¡
L$fu gu^y„ A\hp sd¡ kdÆ Nep L$¡ Ap b^pdp„ L„$BL$ gaX$p¡ R>¡. sp¡ sd_¡ dy¼s
\hy„ R>¡ sp¡ sd¡ dy¼s \B Nep. dy¼s `Z \B Nep sp¡ s¡_p\u Apr^v$¥rhL$ v$¡hsp
d|rs® v$¡Mpi¡ _l].
Apr^v$¥rhL$ d|rs®_¡ Å¡hp dpV$¡ sp¡ sdpf¡ c[¼s_u Ap„M `p¡sp_pdp„
rh¼rks L$fhu S> `X$i¡. c[¼s_u Ap„M li¡ sp¡, S>¡dL$¡ dp„_u Ap„M lp¡e sp¡
$v$uL$fp_y„ kp¦v$e® kdÅi¡, cg¡ L$pZp¡ lp¡e, cg¡ L$pmp¡ lp¡e, cg¡ hp„L$p
dp¡Yphpmp¡ lp¡e `Z dp„_u Ap„M lp¡e sp¡ $v$uL$fp¡ L$¡V$gp¡ àepfp¡ lp¡e s¡ kdS>dp„
Aphu iL$¡. dp„_u Ap„M _ lp¡e sp¡ $v$uL$fp¡ àepfp¡ R>¡, s¡ kdS>dp„ _l] Aph¡.
A¡hu S> fus¡ dS>_y_u Ap„M lp¡e sp¡ g¥gp_u M|bk|fsu kdS>dp„ Aphu iL$¡.
dS>_y_u Ap„M hNf g¥gp_u M|bk|fsu kdS>dp„ _l] Aphu iL$¡.
Ap fus¡ Apr^v$¥rhL$ d|rs® S>¡ R>¡, s¡_u kdS> Å¡hu lp¡e sp¡ c[¼s_u
Ap„M Å¡BA¡.""sÓ¥h v$¡hsp d|rs®: cL¹$Ðep ep ×íes¡ ¼¹¹hrQs¹, N“pep„ Q
rhi¡j¡Z âhplpc¡v$ byÙe¡'' s¡ L$p¡_¡ v$¡Mpi¡? îudlpâcyÆA¡ s¡_u S>¡ ifs
R>¡ s¡ rbgLy$g L$ku_¡ bp„^u v$u^u R>¡. L$¡ Ap c¡v$ ×[ô$\u A_ych _\u L$fu füp,
L$¡ S>g sp¡ L$p¡B S>g R>¡ A_¡ N„Np L$p¡B buÆ N„Np R>¡. Af¡ s¡ S>g_¡ Å¡B_¡
A¡V$gp¡ DÐkpl Aphu Åe L$¡ s¡ bk Ap S> N„Np R>¡, Ap N„Np dp„ R>¡, N„Np dp„
L$¡hu fus¡ \B NB? cpB S>g R>¡, hl¡su _v$u R>¡.
dykgdp_p¡_¡- rÀõsuAp¡_¡ Ap Ap`Zu ×[ô$ kdS>dp„ _lp¡su
Aphsu L$¡ L$¡hp b¡hL|$a R>¡ ! Ap`Z_¡ Ak„õL$pfu (`¥Np_) L$l¡sp lsp L$¡
S„>Ngu R>¡ b^p. iy„ L$pd `¥Np_ R>¡? ¼epf¡L$ S>g_¡ v$¡h dp_¡, ¼epf¡L$ h©n_¡ v$¡h
dp_¡, ¼epf¡L$ `h®s_¡ v$¡h dp_¡, ¼epf¡L$ `Õ\f_¡ v$¡h dp_¡. kpQu hps R>¡, L$¡d L$¡
201
Ap`Zu ^fsu_p v$f¡L$ `pkpAp¡\u s¡Ap¡_¡ õ_¡l _\u. s¡\u s¡Ap¡_¡ Ap`Z¡
S„>Ngu gpNsp lsp. Å¡ A¡L$hpf õ_¡l \B Åe, S>¡hu fus¡ s¡Ap¡_¡
h^õ\»c\u õ_¡l R>¡, sp¡ h^õ\„cdp„ s¡Ap¡_¡ ¾$pBõV$ v$¡Mpe L$¡ _l] ? s¡Ap¡_¡
d[õS>v$\u õ_¡l R>¡ sp¡ s¡ Mpgu dL$p_dp„ s¡Ap¡_¡ Aëgpl v$¡Mpe R>¡ L$¡ _l] ?
õ_¡l R>¡ sp¡ s¡Ap¡_¡ `Z v$¡MpB füp¡ R>¡. Äep„ s¡Ap¡_¡ õ_¡l _\u, Ðep„ s¡Ap¡_¡
A¡hy„ gpNu füy„ R>¡ L$¡ b^p S„>Ngu S> S„>Ngu lpS>f R>¡.
epf S„>Ngu S> lpS>f _\u. `Z sdpfu Ap„Mdp„ õ_¡l ×[ô$ _\u.
õ_¡l_¡ kdS>hp_u sdpfu AphX$s _\u., sd¡ sdpfp õ_¡l_¡ S> õ_¡l dp_u
füp R>p¡. buÅ_p õ_¡l_¡ õ_¡l _\u dp_u füp. S„>Ngu`Z„y dp_u füp R>p¡.
õhpcprhL$ hps R>¡, sp¡ s¡_p L$pfZ¡ A¡L$ AgN [õ\rs R>¡, `Z Å¡ õ_¡l ×[ô$
R>¡ sp¡ sd_¡ `Z v$¡Mpi¡, L$¡d _l] v$¡Mpe?
""âÐenp kp _ kh£jp„'' s¡ b^p_u kpd¡ âÐen _\u \sp¡. âÐen L$¡d
_\u \sp¡? L$¡d L$¡ b^p_u Ap„Mdp„ s¡ õ_¡l _\u TgL$u füp¡, S>¡d_u Ap„Mdp„
`p¡sp_p $v$uL$fp dpV$¡ õ_¡l TgL$sp¡ lp¡e, sp¡ $v$uL$fp¡ L$¡V$gp¡ hlpgp¡ R>¡ A¡ hps
dp_u Ap„Mdp„ R>gL$psp â¡d\u S> Ap¡mMu iL$pe R>¡. dS>_y„_u Ap„Mdp„
R>gL$psp â¡d\u S> g¥gp_u M|bk|fsu_¡ Ap¡mMu iL$pe R>¡.
A¡hp Ap b°ûdp„ S>¡ `fb°û_u d|rs® R>¡ s¡ Å¡hp_¡ dpV$¡ A¡L$
õ_¡lhpmu, c[¼shpmu Ap„M_u S>ê$f R>¡ A_¡ Å¡ s¡ Ap„M sd_¡ dmu NB sp¡
dp¡V$u L$pd_p âL$V$ \B S>i¡.
^d®_y„, A\®_y„, L$pd_y„ A_¡ dp¡n_y„ S>¡ `Z L$p„B li¡ s¡ b^pdp„\u S>¡
Ars ky„v$f (`pfA¡¼k¡gÞV$) L$p¡B ag R>¡ sp¡ s¡ sd_¡ sdpfu Ap„M\u v$¡MpB
Ney„. kdS>dp„ Apìey„ _¡? A¡L$ hps Ýep_\u kdÅ¡ _k® S>¡ lp¡[õ`V$gdp„
bpmL$_u b^u k¡hp L$fu flu R>¡, s¡_¡ bpmL$_u b^u hps kdS>dp„ Aphu flu
R>¡, dp„ L$fsp `Z h^pf¡ s¡_u b^u hps kdS>dp„ Aphu Åe., L$v$pQ dp„ _¡
S>¡V$gu kdS>dp„ _ Aph¡ s¡V$gu _k®_¡ kdS>dp„ Aph¡. `Z s¡_¡ s¡ õhê$`dp„
hlpg _l] v$¡Mpe, S>¡ dp„_u Ap„Mdp„ lp¡e R>¡. `p¡sp_y„ bpmL$ L$p„Ï lp¡e, L$pmp¡
202
lp¡e, v$p„s hp„L$p (v„$shL°) lp¡e, V$L$p¡dy„X$p¡ lp¡e, hpmhpmp¡ lp¡e, f]R> S>¡hp¡ lp¡e
s¡ S>¡ õhê$`dp„ â¡d R>¡ s¡ sp¡ s¡_¡ S> (dp„_¡ S>) Mf¡Mf kdS>dp„ Aphu iL$¡.
A¡L$ hps Sy>Ap¡ ¼epf¡e `Z Ap`Zp R>p`fp `f Ap`Z¡ Ðep„ L$b|sf
HX$p v$¡sp lp¡e. s¡dp„\u _hp bÃQp r_L$msp lp¡e s¡ Sy>Ap¡ L$¡V$gp N„v$p gpN¡?
Lb|sf S>¡V$gy„ M|b S> kz„v$f lp¡e R>¡ s¡V$gp S> L$b|sf_p HX$pdp„\u r_L$msp
bÃQp Mfpb gpN¡. kyN QX$¡, ^©Zp \pe A¡hp lp¡e R>¡, `f„sy Lb|sfu_¡ L$¡Vgp
hlpgp gpN¡ R>¡ ? Äep„ L$b|sf_p HX$p lp¡e Ðep„ Lepf¡L \p¡X$uhpf ip„rs\u S>C_¡
Sy>Ap¡! _ s¡dp fy„hpV$u lp¡e A_¡ s¡_u Ap„M A¡hu rhrQÓ lp¡e, Q¢Q¢ V$¢ V$¢ L$fsp
bÃQp A¡L$v$d ^©Zpõ`v$ lp¡e R>¡. `f„sy L$b|sfu_¡ ÅZ¡ L$¡ bÃQpdp„ iy„ ky„v$fsp
v$¡Mpsu li¡? s¡ Ap`Z_¡ kdS>dp„ _l] Aphu iL$¡. A¡ _p_p _p_p NgyX$uep
rhi¡ `Z L|$sfu_¡ kdS>dp„ Aph¡, Ap`Z_¡ kdS>dp„ _ Aph¡. Ap`Z_¡ s¡
M|b S> Mfpb gpN¡. lh¡ Ap`Zp bÃQp `Z s¡ b^p_¡ L$v$pQ A¡hp S>
gpNsp li¡ lp¡ ! `f„sy Ap`Z_¡ N„v$p _\u gpNsp. Sy>Ap¡ ! Ap S> M|bk|fsu
R>¡.
`f„sy Ap`Zpdp„ s¡ õ_¡l_u Ap„M R>¡ s¡\u s¡ õ_¡l_u Ap„M\u sp¡
v$¡Mpi¡. ""rhrlsps¹ Q agps¹ sqÙ'' S>¡ `Z L$p„B ^d®, A\®, L$pd A_¡
dp¡n_p rhrls ag R>¡ s¡ b^pdp„ s¡ hps sd_¡ rhi¡j v$¡Mphp gpNi¡.
""âsuÐepr` rhrióes¡''
e\p S>g„ s\p kh¯ e\p i¼¹sp s\p b©ls¹ pp
e\p v$¡hu s\p L©$óZ: ................ pp 9 pp
S>¡d hfkpv$dp„ A_¡ Nfdudp„ h^sy„-OV$sy„ S>g R>¡, A¡d Ap ApM„y
S>Ns¹ R>¡. S>¡d âepN A¡L$ su\® R>¡, lrfÜpf A¡L$ su\® R>¡., F$rjL$¡i A¡L$ su\®
R>¡, A¡d AgN AgN N„NpÆ_p S>¡ su\® R>¡ s¡ s¡_y„ ApÝeprÐdL$ `pk„y R>¡ A_¡
s¡ N„Np S>g_¡ õ_¡l\u Å¡hphpmu S¡ c¼s_u Ap„M R¡ s¡dp s¡_¡ Lepf¡L Lepf¡L
N„Npv$¡hu v$¡Mpe R>¡. c¼s_u Ap„M\u v$¡hu v$¡Mpe R>¡. ""e\p v$¡hu s\p L©$óZ:''
S>¡d v$¡hu R>¡ A¡d Ap L©$óZ R>¡. iy„ Ap hps kdÅe R>¡ L$¡, `fb°û L$p¡Z R>¡? Å¡
203
hps kdS>dp„ Aphu flu lp¡e sp¡ k¡hp_p¡ k„b„^ õ\pr`s \B iL$i¡. hps
kdS>dp„ _ Aph¡ sp¡ k¡hp_p¡ k„b„^ sdpfp\u _cu iL$i¡ _l]. A¡ hps
Ýep_\u kdÅ¡.
s¡ su\® _\u, s¡ hl¡sy„ S>g _\u, s¡ õ_¡lcfu ×[ô$\u v$¡Mpsu A¡L$
v$¡hu_u d|rs® R>¡. sp¡ sd_¡ õ_¡l \i¡ L$¡ dpf¡ dp\¡ rbfpS>sy„ õhê$` L$¡Vgy„ àepfy
õhê$` R>¡ ! sp¡ sd_¡ `fb°û v$¡Mpi¡ A_¡ Äepf¡ sd¡ kdÆ füp R>p¡ L$¡
lh¡gudp„ rbfpS>sy„ õhê$` `fb°û L©$óZ R>¡. sdpfp Ofdp„ rbfpS>sy„ õhê$` sp¡
L$p¡B nyÖ (Np¥Z) õhê$` R>¡. sp¡ s¡ `yô$ `Z _\u. s¡_p sp¡ hp¡ëV$¡S> `Z Ap¡R>p
R>¡. s¡ sp¡ dW$X$u `Z _\u MpB füp¡. dpÓ _pNfu MpB füp¡ R>¡. sp¡ s¡
hfkpv$dp„ h^_pf„y A_¡ Nfdudp„ OV$_pfy„ S>g S> R>¡. `R>u s¡ `y{$jp¡Ñd _\u.
A¡L$ hMs sdpfp îuW$pL$p¡fÆ_¡ r_fMhp dpV$¡ s¡ â¡d_u ×[ô$ âL$V$ Lfp¡ L$¡ S>¡d
v$¡hu R>¡ s¡d dpfp¡ L©$óZ R>¡. `R>u Sy>Ap¡ `fb°û \B S>i¡. s¡ S> L©$óZ `fb°û
\B S>i¡. sp¡ sdpf¡ s¡ ×[ô$ âL$V$ L$fhp_u S>ê$f R>¡.
(gp¥qL$L„$ S>Ns¹ qÓrh^rdrs gp¥qL$L$ìehlpfr_epdL$p: v$¡hsp:
rsk°:, õhdpNu®ep c[¼srl® îuL©$óZ¡ A_Þepk[¼s~`¡rs
s[Þ_epdLp¡@r` îuL©$óZ: A¡L$A¡h)- gp¥qL$L$ S>Ns¹ ÓZ ê$`_y„ R>¡. s¡\u
gp¥qL$L$ ìehlpf_p r_epdL$ S>¡ v$¡h R>¡ s¡ `Z ÓZ R>¡. `f„sy vy$r_ep_p
ìehlpf âL$V$ \sp„, [õ\s \sp A_¡ Msd (_óV$) \sp„ ìehlpf R>¡. s¡\u Ap
S>Ns¹_p Ar^›$psp v$¡h Apr^v$¥rhL$ `Z ÓZ R>¡, b°ûp, rhóÏ A_¡ rih.
`f„sy îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ k¡hp L$fhpdp„ sd¡ b°ûp, rhóÏ
A_¡ rih A¡ v$¡hspAp¡_u tQsp _ L$fp¡. Sy>Ap¡ ! bpgbp¡^\u L$¡hu fus¡ R>p¡X$phu
füp R¡ ? Ýep_dp„ Apìey _¡ ! L$¡ Ap`Ï„ bpm`Z L$¡hu fus¡ r_h©Ñ L$fu füp
R>¡? Ðep„ bpgbp¡^dp„ bpm`Z âp¥Y$ ìe[¼s_¡ bpmL$ b_phu_¡ bspìey„ A_¡ s¡
bpmL$_¡ lh¡ âp¥Y$ `pR>p L$¡hu fus¡ b_phu füp R>¡? A¡ hps kdÅ¡.
....................... sÓpàe¡sv$¹ Blp¡Ães¡ pp 9 pp

204
S>NÑy qÓrh^„ âp¡L¹s„ b°û-rhóÏ-rihpk¹ ss: pp
v$¡hspê$`hs¹-âp¡L¹sp b°ûZuÐ\„ lqff¹ ds: pp10pp
Ap S>Ns ÓZ âL$pf_y„ R>¡. Al] L$p„BL$ DÐ`Þ_ \B füy„ R>¡, Al]
L$p„BL$ `pg_ \B füy„ R>¡, Al] L$p„BL$ _pi \B füy R>¡. A¡V$gp dpV$¡ Ar^›$psp
v$¡h `Z ÓZ R>¡, b°ûp, rhóÏ A_¡ rih.
A¡L$ hps kdÅ¡ sd¡ _\u DÐ`Þ_ \B füp, _\u sdpfy„ `pg_ \B
füy„, _\u sdpfp¡ _pi \hp_p¡. sd¡ sp¡ k¡hp L$fu füp R>p¡. bk s¡dp„
(Anfb°ûdp„) sd¡ k¡hp L$fu füp R>p¡. Al]ep `Z k¡hp L$fip¡, Ðep„ `Z
k¡hp S> L$fip¡. `l¡gp `Z k¡hp S> L$fsp lsp, AÐepf¡ `Z k¡hp L$fu füp
R>p¡, ApNm `Z k¡hp S> L$fhp_p R>p¡. `l¡gp `Z L©$óZ lsp, AÐepf¡ `Z
L©$óZ R>¡, A_¡ ApNm `Z L©$óZ S> fl¡i¡. A¡ hps_¡ kdÅhhp dpV$¡
""b°ûZuÐ\„ lqff¹ ds:'' L$pfZL$¡ sd¡ Anfb°ûdp„ L©$óZ_u k¡hp L$fu füp
R>p¡, s¡dp„ sd_¡ DÐ`rÑ, [õ\rs A_¡ _pi ky^u_u S>¡ âq¾$ep R>¡ s¡ nf
(S>Ns)dp„ DÐ`Þ_ \B flu R>¡.
s¡\u Ap`Zu k¡hp, Ap`Zp k¡ìe A\hp Ap`Zp k¡hL$`Zpdp„
Mg¡g (qX$õV$b®) _ L$fp¡. sd¡ Anfb°ûdp„ [õ\s \B_¡ k¡hp L$fp¡, sp¡ sd¡
bfpbf k¡hp L$fu iL$ip¡. Äepf¡ nf b°ûdp„ sd¡ [õ\s \B_¡ k¡hp L$fip¡ sp¡
sdpf¡ `ëg¡ L$p„sp¡ rhóÏ `X$u S>i¡ A\hp rih `X$u S>i¡ A\hp sdpf¡ `ëg¡
b°ûp `X$u S>i¡. A¡ hps_p¡ Mygpkp¡ d¢ `l¡gp bpgbp¡^dp„ `Z L$fu v$u^p¡ R>¡ L$¡
dp¡n Å¡Bsp¡ lp¡e sp¡ b^p `y{$jp\® L$fp¡ sd_¡ b^y„ dmi¡. ""cp¡N: rih¡_
dp¡nõsy rhóÏ_¡rs rhr_íQe:'' s¡ cp¡N A_¡ dp¡n sd_¡ ApÝeprÐdL$ b°û\u
Al]ep `Z dmu Åi¡. ""dep®v$pdpN®rhr^_p s\p b°ûpr` byÝespd¹''
`f„sy Å¡ sd_¡ `„Qd `y{jp\® c[¼s_u A`¡np R>¡ sp¡ `R>u Ap b^u
T„TV$dp„\u `p¡sp_p dNS>_¡ Mg¡gey¼s _ \hp v$BA¡. r_[ò„s \B Åh. (bu
õep¡f) A¡L$v$d õhõ\ \B Åh, L$¡ sd¡ L©$óZ k¡hp L$fu füp lsp, L©$óZ k¡hp
L$fu füp R>p¡ A_¡ L©$óZ k¡hp S> L$fsp fl¡ip¡. `f„sy ifs R>¡ L$¡ sd¡
205
Anfb°ûdp„ L©$óZ_¡ Å¡B iL$p¡ sp¡. Anfb°ûdp„ sd¡ L©$óZ_¡ _ Å¡B i¼ep sp¡
sd¡ `pR>p b°ûp, rhóÏ A_¡ rih_p rhcpN_p rhje \B S>ip¡, L©$óZ_p
rhje _l] b_u iL$p¡.
Anf b°ûdp„ sd¡ îulqf (L©$óZ)_¡ ""dplpÐçeop_`|h®õsy ky×Y:
khp£sp¡@r^L$p¡ õ_¡l''_u op_cfu ×rô$ DÐ`Þ_ L$fu gu^u sp¡ b^y„ `|Z® \B
Ney„. DÐ`rÑ, [õ\su, _pi_p rhcpN\u sd¡ D`f Aphu Nep. lh¡ sd¡ L©$óZ
k¡hp L$fsp DÐ`Þ_ \ep lsp, L©$óZ k¡hp L$fsp Æhip¡ A_¡ L©$óZ k¡hp L$fsp
dfip¡ A_¡ d©Ðey `R>u `Z L©$óZ_u S> k¡hp L$fip¡. sd_¡ S>Ns_y„ qÓrh^`Ï„
l¡fp_ _l] L$fu iL$¡. Ap hps îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ A_¡ Al] k¡ìe_p
õhê$`_y„ îudlpâcyÆ A¡ kdN° âL$fZ_¡ D`k„ùs L$f¡g R>¡. D`k„lpf L$f¡g
R>¡.
L$pdQpfõsy gp¡L$¡@[õd_¹ b°ûprvæep¡ _ QpÞe\p pp
`fdp_Þv$ê$`¡ sy L©$óZ¡ õhpÐdr_ _íQe: pp11pp
Asõsy b°ûhpv$¡_ L©$óZ¡ byqÙf¹ rh^uespd¹ pp
Ap S>¡ L$pdQpf R>¡ L$¡ Adpfu Ap BÃR>p R>¡ A_¡ S>¡ L$pd_p (BÃR>p)
S>¡ R>¡ s¡ ipõÓrhr^\u sd¡ `|fu L$fip¡. s¡ b^u L$pd_p_p rhcpN(qX$`pV®$d¡ÞV$)
b°ûp, rhóÏ A_¡ rih_p lp\dp„ R>¡. s¡\u L$pd_p `|fu L$fhu lp¡e sp¡ Ðep„\u
`|fu L$fu ëep¡. L©$óZ k¡hp_p gaX$pdp„ `X$p¡ S> _l]. ""_p L$lu \u bfS>¡ `f
Ape¡ spL$p¡ ag `pe fl¡ l¥'' Al] Aphu_¡ Å¡ Ap b^y„ L$fip¡ sp¡ sp¡ dyíL$¡gu
\B Åi¡.
Ap`Zp rhjedp„ Ap`Z¡ Ap b^u bpbsp¡_p¡ ¿epg L$fhp¡ AphíeL$
_\u L$¡ Adpfu BÃR>p L$¡d `|fu \i¡? Ap`Zp ApÐdp_p dpV$¡ sp¡ r_Ðe r_fhr^
Ap_„vê` îuL©$óZdp„ S> b^p d_p¡f\p¡ BÃR>pAp¡_u `|rs®Ap¡ lp¡e R>¡. S>¡d L$pg¡
d¢ sd_¡ A¡L$ hps L$lu lsu L$¡ A¡L$ h¥óZh¡ d_¡ A¡d L$u^y„ L$¡ rkÙpÞs_u sdpfu
b^u hps kpQu R>¡. `f„sy dlpfpS> Å¡ s¡ k¡hp_p¡ ^„^p¡ _ L$f¡ sp¡ Mpi¡ iy„? Af¡

206
Mpi¡ _l] sp¡ c|¿ep dfu Åi¡. iy„ dp¡V$u hps R>¡? c|¿ep dfu Åh. s¡ tQsp
`Z Ap`Z_¡ ksphu flu R>¡ L$¡ dlpfpS> rbQpfp iy„ Mpi¡?
_l] Mpe sp¡ byV$ `prgi L$fi¡. OZp„ kpfp `Qpk ^„^p R>¡. byV$
`prgi hN¡f¡ OZp„ kpfp ^„^p R>¡. ^„^p dpV$¡ L$p„B L©$óZ k¡hp L$fhp_u S>ê$f R>¡?
Mphp dpV$¡, L$p¡_¡ Mphp BÃR>u füp R>p¡?Ly$óZ_¡ Mphp BÃR>u füp R>p¡ ?
c[¼s_¡ Mphp BÃR>u füp R>p¡ ? îudlpâcyÆ_¡ Mphp BÃR>u füp R>p¡ ?
L$p¡_¡ Mphp BÃR>u füp R>p¡? A¡ hps_p¡ sp¡ epf Mygpkp¡ L$fp¡ ! h¥óZhp¡_¡ M|b
S> rQ„sp ksphu flu R>¡ L$¡ dlpfpS> îuW$pL$p¡fÆ_p _pd `f `¥kp _ ëe¡ sp¡
Mpi¡ iy„? L$p¡_¡ Mpi¡? `l¡gp A¡ hps_p¡ Mygpkp¡ L$fp¡.
""Aõssy b°ûhpv$¡_ L©$óZ¡ byqÙf¹ rh^uespd¹'' Af¡ epf! b°ûhpv$_¡
kdÅ¡, L$pdhpv$_¡ _ kdÅ¡. L©$óZk¡hp L$fhpdp„ sd_¡ L$pdhpv$ Lpd _l]
Aph¡, b°ûhpv$ L$pd Aphi¡. Äepf¡ L$pdhpv$ sd¡ hp`fip¡ L$¡ Mpi¡ iy„ ? sp¡
ApS>¡ sp¡ Æh_ L$¡d Æhhy„ ? s¡_p dpV$¡ OZu S> sL$p¡ D`gå^ R>¡ OZp D`pe
R>¡. b¢L$ `Z gp¡_ Ap`¡ R>¡. byV$ `pguk dpV$¡ sdpfu `pk¡ _p lp¡e sp¡ b¢L$
gp¡_ Ap`i¡, ApS> L$pg byV$ `pguk_u $X$åbu dpV$¡ gp¡_ b¢L$dp„\u dmu S>i¡.
L$p¡B `pk¡\u DR>u_p gB ëep¡, L$p¡B_y„ `pL$uV$ dpfu ëep¡. `f„sy L$pdhpv$_¡ dpV$¡
L©óZ k¡hp ip dpV$¡ L$fu füp R>p¡? Ap hps îudlpâcyÆ kdÅhhp BÃR>u
füp R>¡.
""Asõsy b°ûhpv$¡_ L©$óZ¡ byqÂ^f¹ rh^uespd¹'' b°ûhpv$_p Ap^pf
`f L©$óZdp„ sdpfu byqÙ Å¡X$p¡. Sy>Ap¡ Âep_\u kdÅ¡, b°ûdp„ byqÙ Å¡X$hp_u
_\u. L©$óZdp„ byqÙ Å¡X$hp_u R>¡. L©$óZdp„ byqÙ L$pd-hpv$\u Å¡X$hp_u _\u.
b°ûhpv$\u Å¡X$hp_u R>¡, Ap hps kdÅhu_¡ îu dlpâcyÆA¡ ApM„y k¡ìe_y„
âL$fZ `|fy„ L$ey¯.
Ap`Z¡ k¡ìe_y„ õhê$` Å¡ey, Âep_\u kdÅ¡ k¡ìe_p õhê$`\u `f
A_¡ Anf_p¡ c¡v$ kdS>ep. `f Anf_p c¡v$\u Ap`Z¡ s¡_p qÓrh^ c¡v$
kdÄep L$¡ L©$óZ_y„ L$p¡B A¡L$ Apr^v$¥qh$L$ `fdb°û lp¡hp_y„ ê$` R>¡. L©$óZ_y„ L$p¡B
207
ApÂepqÐdL$ Anfb°û lp¡hp_y„ ê$` R>¡ A_¡ L©$óZ_y„ A¡L$ Apr^ cp¥rsL$ ê$` R>¡
S>¡ L©$óZ k¡hp_u L©$óZpqÐdL$p kpdN°u R>¡.
Ap hps Ap`Z¡ Ap fus\u kpfu fus¡ kdÆ iL$uA¡ L$¡ S>¡d Ap`Z¡
d\yfp S>BA¡, Np¡Ly$g S>BA¡, sp¡ Ap`Z¡ îuedy_p S>gdp„\u gp¡V$u cfu_¡
OpV$_¡ ^p¡B_¡ kpa L$fuA¡, OpV$ `f rsgL$ L$fuA¡ `R>u rhQpfuA¡ L$¡ îuedy_pÆ
OpV$ `f âL$V$ \ep. OpV$_¡ ^p¡ep¡ i¡_p\u? îuedy_p S>g\u. ^p¡ep `R>u
îuedy_pÆ âL$V$ \ep s¡ L$¡hp îuedy_pÆ? A_¡ s¡ îuedy_pÆ_¡ Ap`Z¡ cp¡N
`pR>p¡ ¼ep„\u gphuA¡? L|$hp_p S>g_p¡ _l], îuedy_pÆdp„\u S> gp¡V$u cfu_¡
A¡L$ TpfuÆ_p¡ cp¡N ^fphuA¡ L$¡ Apfp¡Np¡.
sp¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ ^p¡hp_u A_¡ S>¡ îuedy_pÆ_¡ cp¡N ^fhp_u
k¡hp`ep¡Nu kpdN°u Tpfu R>¡ s¡ `Z edy_pqÐdL$p R>¡ A_¡ S>¡ Ap cp¡N Ap`Z¡
^fphu füp R>uA¡ s¡ îuedy_pÆ `Z Apr^v$¥rhL$ ApÂepqÐdL$ R>¡ A_¡ s¡
îuedy_pÆ_p v$i®_ Ap`Z_¡ õ_¡lcfu ×[ô$ lp¡e sp¡ \B iL$¡ _lu»sf _ \B
iL¡. _lu»sf Ap`Z_¡ s¡ S>g A_¡ su\® v$¡MpB füp R>¡. su\® Ap`Z_¡
kdS>dp„ Aphu füy„ R>¡ L$¡ îuedy_pÆ Np¡Ly$g d\yfp_p su\® `f bufpS>dp_
R>¡. S>g Ap`Z_¡ v$¡MpB füy„ R>¡ L$¡ Ap S>g\u Ap`Z¡ OpV$_¡ ^p¡B_¡ kpa L$fu
iL$uA¡ R>uA¡. Ap S>g\u Ap`Z¡ Tpfu cfu_¡ îuedy_pÆ_¡ cp¡N ^fu
iL$uA¡ R>uA¡ A_¡ Å¡ õ_¡l_u ×[ô$ lp¡e, S>¡d s¡ dp„_u ×[ô$ àepf_u R>¡, s¡d
Ap`Z_¡ îuedy_pÆ ârs õ_¡l_u ×[ô$ lp¡e sp¡ îuedy_pÆ_p Apr^v$¥rhL$
õhê$` îuedy_pÆdp»_p `Z v$i®_ \B iL$¡ R>¡. bk Aphu fus¡.
""`f„ b°ûsy L©$óZp¡ rl kqÃQvp_Þv$L„$ b©ls¹'' Ap`Z¡ k¡hpdp„ S>¡
kpdN°u_¡ hp`fu füp R>uA¡, s¡ `Z L©$óZpqÐdL$p R>¡, Sy>Ap¡ Ap`Z¡ `Z s¡
k¡hp_u A¡L$ kpdN°u R>uA¡ A¡ c|gsp _l]. Ap`Z¡ `Z L©$óZpÐdL$ R>uA¡. S>¡
k¡hpdp„ M„X$`pV$, Qp¡L$u, cp¡N hN¡f¡ Aphu füp R>¡ s¡ `Z L©$óZpqÐdL$p R>¡ A_¡
Äep„ Ap`Z¡ `yóV$ L$fu_¡ S>¡ Anfb°ûdp„ âL$V$ L$fu füp R>uA¡ s¡ Anfb°û
`Z L©$óZpÐdL$ R>¡ A_¡ S>¡ îuL©$óZ_u Ap kpfp dplp¡gdp„ k¡hp L$fu füp
208
iê$Aps \B flu R>¡. sp¡ L$p¡B A¡L$`Z NyZ R>¡ Ðep„ ky^u A^d k¡hL$ `Z
k¡hL$ sp¡ R>¡ S>. `f„sy A¡L$ `Z NyZ _\u sp¡ `R>u NurgÞX$f \B füp¡ R>¡.
Apdp„ afu `pR>p¡ s¡ S> khpg \B füp¡ R>¡ L$¡ ""d¡f¡ A„N_¡d¡ syçlpfp
L$ep L$pd l¥'' sd¡ Al]ep ip dpV$¡ Aphu Nep ? Qpfdp„\u A¡L$ `Z hps
sdpfpdp„ _\u sp¡ `R>u Alu» ip dpV$¡ Apìep ? `R>u sp¡ spmuep¡ hpNhp_u iê$
\B S>i¡. A¡ hps kdÆ Åh L$¡ s¡ spmu hpNhu Å¡BA¡ _l]. s¡ spmuAp¡_¡
V$pmhu Å¡BA¡ s¡_p dpV$¡ k¡hL$_y„ õhê$` kdÆ g¡hy„ M|b S> S>ê$fu R>¡.
ApÐdr_ b°ûê$`¡sy rR>Öp ìep¡ç_uh Q¡s_p: pp 1fpp
D`pr^-_pi¡ rhop_¡ b°ûpÐdÐhphbp¡^_¡ pp
Ap ApÐdp_p rhjedp„ iy„ kdS>hy„ ? sp¡ îudlpâdyÆA¡ s¡ S>dp_p_y„
âpàs Dv$pflZ Apàey„ R>¡. Ap_¡ Ap`Z¡ h^pf¡ kfg L$fu_¡ kdS>hy„ lp¡e sp¡
kdÆ iL$uA¡. v$p.s. v$f¡L$ il¡f_u D`f s¡ il¡f_u A¡L$ rnrsS> lp¡e R>¡.
A¡V$g¡ L$¡ s¡_¡ qÓS>ep (f¡X$uek) lp¡e R>¡, s¡V$gu qÓS>epdp„ ApL$pi_¡ Sy>A¡ R>¡.
S>¡d sd¡ dy„bB\u `|_p Qpëep Nep. sp¡ âpàs _l] \pe, _pkuL$ Qpëep Nep sp¡
s¡ rnrsS> âpàs _l] \pe. buÆ rnrsS> DÐ`Þ_ \B Åi¡. sp¡ AgN-
AgN il¡f_u AgN-AgN rnrsS> R>¡ A_¡ AgN-AgN rnrsS>_p
AgN-AgN k|ep£v$e A_¡ AgN-AgN k|ep®õs R>¡.
`f„sy AgN-AgN rnrsS>_p, AgN-AgN k|ep£v$e A_¡
k|ep®õsdp„ _ sp¡ ApL$pi AgN R>¡, _ sp¡ k|e® AgN R>¡, _ k|ep£v$e AgN R>¡,
_ k|ep®õs AgN R>¡. S>¡d sd_¡ Mbf lp¡e sp¡ L$gL$spdp„ dy„bB L$fsp S>ëv$u
k|ep£v$e \B Åe R¡ A_¡ dy„bBdp„„ L$gL$sp Lfsp \p¡Xp¡ dp¡Xp¡ k|ep®õs \pe R>¡. ip
dpV$¡ Aphy„ \B füy„ R>¡ ? L$pfZ L$¡ L$gL$spdp„ S>¡ rnrsS> R>¡ (Qpf¡bpSy> v$¡Mpsy
ApL$pi A_¡ c|rd_u S>¡ f¡Mp b_¡ R>¡, s¡ rnrsS> L$l¡hpe) s¡ rnrsS> L$p¡B
buÆ R>¡ A_¡ dy„bB_u rnrsS> S>¡ R>¡ s¡ L$p¡B buÆ R>¡. sp¡ dy„bB_u rnrsS>dp„
k|e® \p¡X$p¡ dp¡X$p¡ EN¡ R>¡ A_¡ \p¡X$p¡ dp¡X$p¡ Aõs \pe R>¡, sp¡ L$gL$sp_u rnrsS>dp„
k|e® \p¡X$p¡L$ S>ëv$u ENu Åe R>¡ A_¡ \p¡X$p¡L$ S>ëv$u Aõs \B Åe R>¡.
210
sp¡ v$f¡L$ il¡f_u rnrsS> AgN-AgN R>¡ A¡V$gy S> _l], v$f¡L$
k|ep£v$e A_¡ k|ep®õs_p¡ kde `Z AgN-AgN R>¡. R>sp„`Z s¡_y„ ApL$pi
AgN _\u, k|e® AgN _\u. ¿epgdp„ Apìey„ _¡ ! s¡ S> A¡L$ k|e® L$p¡B
S>ÁepA¡, L$p¡B rnrsS>_u A_ykpf, L$p¡B $Y„N\u ENu füp¡ R>¡. sp¡ Ap hps
sd¡ kpfu fus¡ kdÆ Åh sp¡ îudlpâcyÆ_u Ap hps kdS>dp„ Aphu Åi¡.
v$f¡L$ Æh_u `p¡sp_u A¡L$ Myv$_u rnrsS> lp¡e R>¡. `fb°û_u kp\¡
Anfb°û_u kp\¡, Anf b°û_¡ kdÆ ëep¡ L$¡ ApL$pi_¡ kdÆ ëep¡.
`fb°û_¡ k|e®_u S>¡d kdÆ ëep¡ A_¡ v$f¡L$ Æh_¡ A¡L$ il¡f kdÆ ëep¡. sp¡
v$f¡L$ Æh_p $ il¡fdp„ Anfb°û_z„ ApL$pi dp¥Sºyv (leps) R¡. A_¡ s¡
Anfb°û_p ApL$pidp„ `y{$jp¡Ñd_p¡ A¡L$ k|ep£v$e \B füp¡ R>¡. s¡ s¡_p¡ S>
k|ep£v$e R>¡, s¡ buÅ_p¡ _\u. `f„sy s¡ s¡_p¡ k|ep£v$e, s¡\u k|e® AgN _\u.
`y{$jp¡Ñd AgN _\u. A¡ hps kdÆ Nep ?
k|e® s¡ S> R>¡, ApL$pi `Z s¡ S> R>¡. Anfb°û buSy>„ _\u. `f„sy
Anfb°û_u S>¡ rnrsS> R>¡ s¡ Æh¡ `p¡sp_p Üpfp DÐ`Þ_ L$f¡gu rnrsS> R>¡.
bk Ap S> hps_¡ îudlpâcyÆ QpfZu_p Dv$plfZ\u kdÅhhp BÃR>u
füp R>¡. v$f¡L$ Æh S>¡ R>¡ s¡ L$¡hp¡ Æh R>¡ ? lÆ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ M|b
S> ky„v$f hps S>¡ sd_¡ S>ëv$udp„ L$l¡hp_y„ c|gu Nep¡ lsp¡. L$¡ v$f¡L$ il¡f S>¡ R>¡ s¡
`pR>p¡ `©Õhu_p¡ S> sp¡ L$p¡B A¡L$ A„i R>¡ L$¡ buÆ L$p¡B hps R>¡ ? L$gL$sp `Z
rlÞvy$õsp__p¡ L$p¡B A„i R>¡.
sp¡ dy„bB `Z rlÞvy$õsp__p¡ A¡L$ A„i R>¡ s¡ L$p¡B AgN sÒh _\u.
`f„sy dy„bBA¡ `p¡sp_u L$p¡B A¡L$ rnrsS> b_phu gu^u R>¡. L$gL$spA¡ `p¡sp_u
A¡L$ AgN rnrsS> b_phu gu^u R>¡. `p¡sp_u A„i ê$`sp_p L$pfZ¡ s¡_u
AgN rnrsS> b_hp\u AgN AgN k|ep£v$e_p¡ kde \B Nep¡. `f„sy k|e®
AgN _\u, ApL$pi AgN _\u, `©Õhu AgN _\u. _p_p _p_p il¡fp¡
AgN \B füp R>¡. s¡ S>¡ nyÖsp R>¡ s¡ il¡fp¡_u nyÖsp R>¡. `©Õhu_u nyÖsp _\u.
ApL$pi_u nyÖsp _\u, k|e®_u nyÖsp _\u. Aphu fus¡ Ap_¡ kdÅ¡.
211
""ApÐdr_ b°ûê$`¡sy rRÖp ìep¡ç_uh Q¡s_p:'' ApÐdp S>¡ R>¡ s¡
b°ûê$`dp„ S>¡d Ap`Z¡ A¡L$ QpfZu ApL$pi_u kpd¡ fpMu v$u^u, sp¡
OZpb^p R>¡v$ Ap`Z_¡ ApL$pidp„ v$¡Mphp gpN¡. s¡ QpfZu_p L$pfZ¡
ApL$pi_p AgN-AgN R>¡v$ R>¡. s¡ AgN-AgN v$¡Mpsp lp¡hp R>sp„ `Z
A¡L$ S> R>¡. A¡hu fus¡ v$f¡L$ ÆhpÐdp S>¡ R>¡ s¡ `fdpÐdpA¡ A¡L$ AgN-AgN
^pfZ L$f¡g ê$` R>¡.
""D`pr^ _pi¡ rhop_¡ b°ûpÐdÐhphbp¡^_¡'' s¡_¡ AgN L$fhp_u S>¡
D`pr^ R>¡, A¡V$g¡ L$¡ L$gL$sp\u dy„bB ky^u A¡L$ A_hÃR>u_ hõsu hk¡gu
_\u. hQdp„ OZp `yg Aphu füp R>¡, L$¡V$gpe S„>Ng Aphu füp R>¡. L$¡V$gpe
il¡f Aphu füp R>¡. s¡\u Ap`Z_¡ L$gL$sp A_¡ dy„bB AgN gpN¡. A¡L$ hps
sd_¡ `Z epv$ li¡ L$¡ `l¡gp dy„bB S>¡ lsu s¡ hg} ky^u lsu. `R>u h^sp-
h^sp dplud ky^u Aphu A_¡ `R>u bp¡fuhgu ky^u NB A_¡ lh¡ L$ep„ ky^u
`lp¢Qu NB ? blpfNpdhpmp_¡ kdS>dp„ _ Aph¡ L$¡ s¡ `pgp® R>¡, dy„bB _\u.
Ap`Z_¡ `Z lh¡ kdS>dp„ _ Aph¡. `f„sy A¡L$ S>dp_p¡ A¡hp¡ lsp¡ L$¡ `pgp®
Aphhy„ A¡V$g¡ dy„bB\u S>hy„ R>¡ A¡d L$l¡hpsy„ A_¡ lh¡ `pgp®dp„ fl¡hy„ dy„bBdp„
S> fl¡hy„ L$l¡hpe R>¡. dy„bB\u Apìep¡ A¡d L$l¡hpsz» _\u. `l¡gp sp¡ L$l¡sp L$¡
cpB dy„bB\u L$ep S>B füp R>p¡ ? sp¡ L$¡ cpB `pgp® S>B füp¡ R>y„. `pgp®\u
L$ep S>B füp R>p¡ ? dy„bB S>B füp¡ Ry„>.
lh¡ Ap`Z¡ `pgp®dp„ fluA¡ R>uA¡ A\hp L$p„qv$hgudp„ fluA¡ R>uA¡
A\hp bp¡fuhgu L$¡ OpV$L$p¡`f `Z dy„bBdp„ S> flu füp R>uA¡. L$¡d ? L$pfZ
L$¡ dy„bB S> a¡gpB_¡ ApV$gy„ dp¡V„y$ \B Ney„ R>¡. sp¡ Apd S>¡ a¡gpe¡g R>¡, s¡
a¡gpe¡g _\u s¡_p L$pfZ¡ D`pr^ DÐ`Þ_ \pe R>¡. A¡L$ hps buÆ hps\u
AgN `X$u Åe R>¡. s¡ ip dpV$¡ ? lh¡ hÃQ¡_p S>¡ fõsp_p Mpgu àgp¡V$ R>¡ s¡
v$¡Mpsp _\u. s¡\u ApMy A¡L$ dy„bB v$¡MpB füy„ R>¡. dpfp _p_`Zdp„ A¡ b^p
Mpgu àgp¡V$ d¢ Å¡e¡gp. Al]\u Al] ky^u Aphhpdp„ hÃQ¡ Mpgu S>Áep
Aphsu lsu, dL$p_ _lp¡sp s¡\u gpNsy„ lsy„ L$¡ `pgp® A¡L$ AgN R>¡. dy„bB\u
212
Åhy„ `X$sy„.
sp¡ Apd L$gL$sp\u dy„bB AgN gpN¡. `f„sy L$epf¡L$ kdÅ¡ L$¡ _ L$f¡
_pfpeZ A_¡ rlÞvy$õsp_dp„ A¡hp¡ L$p¡B vy$:Mv$ AÂepe Aph¡. sp¡ kdÅ¡ L$¡
Aphp¡ vy$:Mv$ AÂepe L$epf¡L$ DÐ`Þ_ \B Åe L$¡ L$gL$sp\u dy„bB ky^u A¡L$
hõsu hk¡gu v$¡Mpe. s¡\u Ap`Z_¡¡ _ L$gL$sp AgN gpN¡ L$¡ _ dy„bB AgN
gpN¡. b^y„ A¡L$pL$pf \B Åi¡. dp¡V$¡cpN¡ âge_u qõ\rs li¡.
`f„sy A¡L$ hps kdÅ¡ Ap fus_y„ AÜ¥s DÐ`Þ_ \hy„ M|b S> Msf_pL$
hps R>¡. `f„sy s¡ D`pr^ Å¡ _ô$ \B Åe sp¡ sd_¡ `p¡sp_u b°ûpÐdL$sp
kdS>dp„ Aphu Åi¡. Ap S>¡ hÃQ¡_u D`pr^ R>¡. sdpfpdp„ _p_p-_p_p kL®$g
DÐ`Þ_ L$fu flu R>¡, s¡_p L$pfZ¡ sd_¡ c¡v$ A_ychdp„ Aphu füp R>¡. s¡
kL®$g_¡ DÐ`Þ_ L$f_pfu D`pr^ Msd \B NB sp¡ v$f¡L$ QuS> S>¡ R>¡ s¡
rlÞvyõsp_ R>¡ s¡ kdS>dp„ Aphu Åi¡. L$gL$sp `Z rlÞvyõsp_ R>¡. dy„bB
`Z rlÞvy$õsp_ R>¡ A¡ kdS>dp„ Aphu Åi¡.
N“p-suf-qõ\sp¡-eÜs$¹ v$¡hsp„ sÓ `íers pp 13 pp
s\p L$©óZ„ `f„ b°û õhqõd_¹ op_u1 â`íers pp
S>¡ kdS>v$pf dpZk R>¡, op_u R>¡ A_¡ s¡ op_u L$¡hp¡ ? L$¡ s¡ `p¡sp_¡
ÅZu füp¡ R>¡ L$¡ Myv$ iy„ R>¡ ? L©$óZ_p dplpÐçe_¡ ÅZu füp¡ R>¡ L$¡ L©$óZ L$p¡Z
R>¡? dplpÐçe iy„ R>¡ ? L©$óZdp„ s¡_u A_Þe frs `Z R>¡. A¡ hps ly„ `l¡gp iy„
L$pd bsphu Q|L$ep¡ ? L$¡ ""sÓ¥h v$¡hsp d|rs®: cL$¹Ðep ep ×íes¡ L$¹hrQs¹'' cqL$s
li¡ sp¡ L©$óZ v$¡Mpi¡, _lu»sf sp¡ Anfb°û S> v$¡Mpi¡. kdS>dp„ sp¡ Anf
b°û S> Aphi¡. sp¡ ""N“p suf qõ\sp¡ eÜs¹'' N„Np_p suf `f Dc¡gp cL$s_¡
S>¡d N„NpÆ_p v$i®_ \B Åe R>¡ s¡d Ap lqL$L$s_¡ kdÆ Åe R>¡ L$¡ ly„ A_¡
L©$óZ AgN _\u. R>sp„`Z ly„ L©$óZ_u k¡hp L$fhp dpV$¡ L©$óZdp„\u âL$V$ \e¡g
buÅ¡ L©$óZ Ry„> sp¡ s¡_¡ L©$óZ v$¡Mphp gpNi¡.
""s\p L©$óZ„ `f„ b°û'' Aphu fus¡ `fb°û îuL©$óZ_¡ ""õhqõd_¹

213
op_u â`íers'' op_u dsgb Anfb°ûhpmp¡ op_u _l]. `f„sy S>¡ D`f
Qpf hps bsphu_¡! ""ÆhpÐdp_p õhê$`_y„ op_, `fb°û-dplpÐçe_y„ op_,
îuL©$óZdp„ A_Þe frs A_¡ s¡_¡ A_yL|$g q¾$ep'' Aphp¡ op_u `p¡sp_u A„v$f
L©$óZ_¡ `pmi¡, L©$óZ sp¡ dpfu A„v$f R>¡, L©$óZ dpfu Qpf¡bpSy> R>¡. ""Æs v$¡My
sus L©$óZ deufu'' Aphu fus¡.
k„kpfu2/3 eõsy cS>s¡ k v|$fõ\p¡ e\p s\p pp 14 pp
A`¡rns-S>gpv$u_pd¹ Acphps¹ sÓ vy$:McpL$¹ pp
k„kpfu iy„ L$fi¡ ? s¡ îuL©$óZ_p¡ cL$s R>¡ `f„sy s¡ `p¡sp_u A„v$f L©$óZ_¡
ip¡^u iL$i¡ _l]. sp¡ blpf `Z L©$óZ_¡ ip¡^u iL$i¡ _l]. s¡\u L$ep ip¡^i¡ ?
L$p¡B_¡ L$p¡B lh¡gudp„ L$¡ lp L©$óZ rka® (dpÓ) Ap lh¡gudp„ L$¡v$ R>¡ A_¡ s¡
lh¡gudp„ L$¡v$ L©$óZ_p v$i®_ L$fu_¡ `p¡sp_p ^„^p `f S>hy„ R>¡ _lu»sf k„kpf L$¡hu
fus¡ Qpgi¡.
""k„kpfu eõsy cS>s¡ k v|fõ\p¡'' s¡_¡ v|f fpMhp dpV$¡ Tp`V$uep `Z
A¡L$ s¥epf R>¡. dpf Tp`V$, dpf Tp`V$. Adpfp k¡syA¡ _p\Üpfp v$i®_ L$fu_¡
M|b S> ky„v$f V$u`Zu (L$p¡d¡ÞV$) L$fu L$¡, _p_pÆ M|b S> Ap_„v$ Apìep¡.
îu_p\Æbphp_p v$i®_ L$fhp Åe sp¡ s¡_¡ gp¡L$p¡ L$p¡fX$p dpfu füp lsp. ip
dpV$¡? ""vy$fõ\p¡'' s¡ `pk¡ `lp¢Qu S> _ iL$ep, s¡ L$p¡fX$p Mphp_¡ gpeL$ R>¡
_pgpeL$. L©$óZ_u k¡hp Ofdp„ _\u L$fsp. s¡\u L©$óZ s¡_p\u v|$f S> fl¡hp_p¡ R>¡.
`pk¡ Åi¡ sp¡ L$p¡fX$p `X$i¡, A¡L$ _l] `ÃQpk fus¡ L$p¡fX$p `X$i¡.
""A`¡rns S>gpv$u_pd¹ Acphps¹ sÓ vy$:McpL$¹'' s¡ vy$:Mu S>
fl¡hphpmp¡ R>¡ L$p¡fX$p MpB_¡. L$pfZ L$¡ L©$óZ_u k¡hp Ofdp„ `^fphu füp¡ _\u.
îuÆ_¡ Ofdp„ `^fphu_¡ k¡hp L$fhp BÃR>sp¡ _\u. L©$óZ\u v|$fu S> BÃR>u füp¡
R>¡ L$¡ L©$óZ sp¡ L$ep„L$ v|$f lh¡gudp„ bufpS>¡g R>¡ A_¡ lp S>ëv$u\u aV$paV$ v$i®_
L$fu_¡, \p¡X$uL$ dW$X$u-dp¡l_\pm gB_¡ ^„^p `f S>hy„ M|b S> S>ê$fu R>¡. L©$óZ
`pk¡ fl¡hy„ S>ê$fu _\u. L©$óZ_¡ Ofdp„ `^fphhp¡ S>ê$fu _\u. s¡ v|$fu S> âL$V$

214
L$f¡ R>¡. `p¡sp_p\u îuL©$óZ_¡ h^pf¡ v|$f L$fu_¡ lh¡ s¡ `pR>p¡ cS>_ L$fhp_y„ BÃR>¡
sp¡ vy$:Mu_¡ vy$:Mu S> fl¡. ""k v|$fõ\p¡ e\p s\p A`¡rns S>gpv$u_pd¹'' s¡_¡
A¡`rns S>g L$epf¡e dmsy„ S> _\u. L$pfZ L$¡ N„Np dmi¡ L$ep ?
A¡V$gp dpV$¡ S> Ap`Zp hX$ugp¡A¡ M|b S> ky„v$f hps L$fu lsu L$¡
""d_ Q„Np sp¡ L$W$p¥su d¢ N„Np'' A_¡ d_dp„ v„$Np R>¡ sp¡ N„Np_p sV$ `f lp¡hp
R>sp„ `Z c„Np S> \i¡. cpNu S>i¡ L$p„B fl¡i¡ _l]. Ðep„ N„Np \p¡X$u lp¡e ?
_v$u hlu flu R>¡. D`v$¡i L$p„BL$ Aphp¡ \B füp¡ R>¡. sp¡ d_dp„ `Z L$p„$BL
Aphp¡ v„$Np li¡ sp¡ Ðep„ `Z N„Np âpàs \i¡ _l]. ""d_ Q„Np sp¡ L$W$p¥su d¡
N„Np''.
sd_¡ gp¡L$p¡_¡ Mbf lp¡e L$¡ _l], `f„sy Ap`Z¡ Ðep„ A¡V$gp dpV$¡ ïgp¡L$
R>¡ L$¡ S>epf¡ Ap`Z¡ îuW$pL$p¡fÆ_u k¡hpdp„ _pluA¡. ""îuL©$óZhëgc¡ v$¡hu
edy_¡ sp`lpqfZu k¡hpe¥ õ_psyd¹ BÃR>prd Sg¡qõd_¹ kqÞ_r^„ Ly$fy„'' l¡
îuL©$óZ_u râep îuedy_pÆ ly„ îuL©$óZ_u k¡hp L$fhp dpV$¡ õ_p_ L$fhp BÃR>u
füp¡ Ry„>, sp¡ sd¡ Ap S>gdp„ âL$V$ \B Åh. sp¡ Ap`Zp Ofdp„ îuedy_pÆ
âL$V$ \B_¡ Ap`Z_¡ A¡V$gp iyÙ L$fu v$¡ L$¡ s_y_hÐh\u sd¡ îuL©$óZ_u k¡hp
L$fu iL$p¡.
""S>g¡qõd_¹ kqÞ_t^ Ly$f„y$'' Ap S>gdp„ sd¡ âL$V$ \B Åh. Apd
îuedy_pÆ_¡ âp\®_p L$fu_¡ õ_p_ L$fuA¡ R>uA¡. Ofdp„ S> lp¡» ! Ðep„
îuedy_pÆ_p qL$_pf¡ _l]. Al] Ofdp„ îuedy_pÆ âL$V$ \B iL$¡ R>¡ Ap
ïgp¡L$ s¡_y„ âdpZ R>¡. L©$óZ k¡hp dpV$¡ dpfp ùv$edp„ L„$BL$ sp` R>¡ A_¡ dpf¡
k¡hp L$fhu R>¡. s¡\u Ap` S>gdp„ âL$V$ \B Åh. sp¡ îuedy_pÆ âL$V$ \B
Åe. `f„sy d_ Q„Np lp¡e sp¡. d_dp„ v»Np lp¡e sp¡ sp¡ Q|X$u (L„$N_) QX$phhp
Ðep„S> S>hy„ `X$i¡. `R>u sp¡ L$\p bv$gu NB_¡ ?
""A`¡rns S>gpqv$_pd¹ Acphps¹ sÓ vy$:McpL$¹'' s¡_¡ v$f¡L$ hMs¡ s¡
S> sL$gua fl¡i¡ L$¡ s¡ S>g Aphi¡ L$ep„\u s¡ S>g Aph¡ _l] sp¡ ëep¡ äÞV$uef
d¡g_u rV$rL$V$ , qX$gL$k_u rV$rL$V$ ëep¡. fpS>^p_u_u rV$rL$V$ ëep¡. `R>u
215
îuedy_pÆ_p Sg dm¡ Lep ? Ðep» SB_¡ SzAp¡ sp¡ Mbf `X¡ L¡ îuedy_pÆ sp¡
huk dpBg v|$f qv$ëlu_u `l¡gp S> b„^ bp„^u_¡ fp¡L$u gu^u R>¡ A_¡ S>¡ hlu
flu R>¡ s¡ sp¡ qv$ëlu_u NV$f iyÙ (fuapB_) L$fu_¡ îuedy_pÆdp„ hlu flu
R>¡. Ðep„ `Z îuedy_pÆ dmi¡ _l]. d_dp„ v„$Np DÐ`Þ_ \B Nep¡ _¡ ! A¡
hps kdÅ¡. Ap sp¡ Ap`Zu `y[ô$dpN®_u hps R>¡. s¡ hps kdÅ¡ ""c¼¹Ðep ep
×íes¡ ¼¹hrQs¹'' cqL$s hNf A¡ hps v$¡Mpsu _\u. qX$gL$k_u rV$rL$V$\u
îuedy_pÆ_p v$i®_ \i¡ _l]. ×[ô$ qX$gL$k lp¡hu Å¡BA¡ qX$gL$k_p¡ dsgb
kdÅ¡. M|b S> DÑd (A¡L$k¡g¡ÞV$) sp¡ qX$gL$k$ (DÑd) ×[ô$ R>¡ sp¡ s¡ hps
v$¡Mpi¡, qX$gL$k V²$¡_\u s¡ îuedy_pÆ v$¡Mpi¡ _l].
sõdps¹ îuL©$óZdpN®õ\p¡ rhdy¼¹s: kh®gp¡L$s: pp 1` pp
ApÐdp_Þv$-kdyÖõ\„ L©$óZd¡h rhrQÞse¡s¹ pp
s¡\u îuL©$óZ dpN®õ\ \B_¡ kh®gp¡L$\u rhdyL$s \B_¡ ""ApÐdp_Þv$
kdyÖõ\'' Ap`Zp ApÐdpdp„ cf¡gp h°S>cL$sp¡_p cph_p¡ S>¡ Ap_„v$ R>¡ s¡
Ap_„v$dp„ rhlpf L$fhphpmp îuL©$óZ_y„ tQs_ L$fp¡ epf ! Al] sl] cV$L$p¡ _l]»
sd_¡ L©$óZ dmi¡ _l]», buÅ¡ L$p„BL$ gaX$p¡ dmu füp¡ R>¡ A¡ hps Âep_\u
kdš.
""ApÐdp_Þv$ kdyÖõ\„'' h°S>cL$sp¡_p cph sdpfp ùv$edp„ gphp¡.
Å¡ h°S>cL$sp¡_p cph ùv$edp„ gphip¡ sp¡ s¡ cphdp„ r_Ðe rhlpf L$fhphpmp¡,
ipïhs rhlpf L$fhphpmp¡ L©$óZ sd_¡ b^u S>ÁepA¡ âpàs (A¡h¡g¡bg) R>¡.
s¡_p dpV$¡ sdpf¡ vy$:Mu \hp_u L$p¡B S>ê$fs S> _\u. îuedy_pÆ `Z b^u
S>ÁepA¡ âpàs R>¡. `f„sy sd¡ L$lp¡ L$¡ qX$g¼kdp„ Ðep„ Nep rh_p Ad_¡k„sp¡j L$¡hu
fus¡ \pe ? d\y f p_p QZp-Q¡ h X$p¡ - f¡ h X$u-NÄS>L$_u `| f u
Aplp...lp...lp... gpm V$`L$u NB_¡ ! `R>u sp¡ Ðep„ îuedy_pÆ dmi¡ _l].
L$pfZ L$¡ Alu»ep NÄS>L$ f¡hX$u L$p¡Z gphi¡ ? QZp-Q¡hX$p¡ L$ep\u gphi¡ ? s¡
`¢X$p L$ep\u Aphi¡ ? kyL$p duW$p `¢X$p, by„v$u_p, d_p¡lf_p, dp¡l_\pm_p,
L$¡kfu ^fuep _¡N, gphu_¡ O_íepd àepf¡ `¢X$p, bfau, bv$pd`pL$, `¡W$p `pL$,
216
dphpv$pf Ny„Å MpeL$¡ A¡V$g¡ L$¡ Ap b^„y Mphp dpV$¡ õhpv$ dpV$¡ S>sp lp¡hp\u s¡
Al] L$ep„\u Aphi¡? s¡_p dpV$¡ sp¡ qX$gL$k_u rVrL$V$ g¡hu `X$i¡. qX$gL$k
×[ô$_u S>ê$f `X$i¡ _l]. A¡ hps kpfu fus¡ kdÆ Åh.
gp¡L$p\}4 Q¡v$¹ cS>¡s¹ L©$óZ„ qL$gô$p¡ chrs kh®\p pp 16 pp
qL$gô$p¡@r` Q¡v$¹ cS>¡s¹ L©$óZ„ gp¡L$p¡ _íers kh®\p pp
lh¡ îudlpâcyÆ NuguÞX$f_y„ hZ®_ L$fu füp R>¡. ""gp¡L$p\} Q¡v$¹
cS>¡s¹ L©$óZ„'' Ap `¡W$p`pL$, dphpv$pf Ny„Å Mpe_¡ Ðepf¡ sp¡ qX$gL$k rVrL$V$
g¡hu `X$i¡. `R>u ×[ô$_u S>ê$f _\u. qX$gL$k rVrL$V$ gphu_¡ aV$pL$\u Åh. `¢X$p
Mph, by„v$u Mph, dp¡l_\pm Mph, NÄS>L$ f¡hX$u Mph, Ap_„v$ S> Ap_„v$
R>¡, b^p õhpv$ Ðep„ dmi¡.
""gp¡L$p\} Q¡v$¹ cS>¡s¹ L©$óZ„'' `f„sy \i¡ iy„ ? ""qL$gô$p¡ chrs kh®\p''
X$pepbuV$uk \B Åi¡, ågX$ â¡kf h^u Åi¡, A¡kuX$uV$u h^u Åi¡, Ðep„ sd_¡
`„X$p g|„V$u g¡i¡. L„$BL$ v„$X$p dpfi¡, `pR>p afsp afsp sdpfu îÙp Msd \B
Åi¡. `ÃQpk gamp Dcp \B Åi¡. ""rL$gô$p¡ chrs kh®\p'' A„sdp„ A¡L$
hps îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ L$p¡rii L$fu_¡ S>¡ `Z L$p„B spfp¡ L©$óZ
cS>_dp„ L$g¡i R>¡ s¡ L$g¡i_¡ kl_ L$fsp„ L$fsp„ `Z Å¡ îudlpâcyÆA¡
bsph¡g fus\u L©$óZ k¡hp L$fsp¡ fl¡i¡ sp¡, b^p¡e L$g¡i Msd \B Åi¡.
""qL$gô$p¡X$r` Q¡v$¹ cS>¡s¹ L©$óZ„ gp¡L$p¡ _íers kh®\p'' Ap b^u hps
îudlpâcyÆA¡ k¡hL$_p ÓZ-Qpf ê$` R>¡ s¡_u bsphu R>¡.
(DÑdpr^L$pfpcph¡ cNhÐk¡ h p_y ó W$p_âL$pfõ\gep¡ :
D`v$¡i:)- Ap âL$pf_p¡ DÑdpr^L$pf lp¡e _l] sp¡ iy„ L$fhy„ ? s¡ hps
îudlpâcyÆ bsphu füp R>¡.
op_pcph¡ `y[ô$dpN} rs›¡s¹ `|Å¡Ðkhpqv$jy pp 17 pp
dep®v$põ\õsy N“pep„ îucpNhs-sÐ`f: pp
L$pfZ L$¡ `|Å A_¡ DÐkhA¡ dplpÐçe h^pfhp_p D`pe R>¡. Âep_\u
217
kdÅ¡. õ_¡l h^pfh_p D`pe _\u. `|Å A_¡ DÐkh S>¡ R>¡ s¡ L$p¡B_y„
dplpÐçe h^pfhy„ R>¡ sp¡ s¡_p„ D`pe R>¡, õ_¡l h^pfhp_p„ D`pe _\u.
buÅ A\®dp„ _ g¡sp, `f„sy Ap kdedp„ cpfsue k„õL$pf A_ykpf
`rs_¡ v$¡h dp_u_¡ `rs_u `|Å L$fhphpmu L$¡V$gu `Ð_u li¡ rlÞvy$õsp_dp„ ?
L$p¡B `rs L$l¡ sp¡ Mbf `X$¡ L$¡ lp L$p¡B_u `Ð_u Aphu R>¡ ? `Ð_uAp¡ b^u
_v$pfv$ R>¡. `f„sy `p¡sp_p `rs_¡ õ_¡l L$fhphpmu OZu `Ð_uAp¡ li¡, s¡ ly„
`|R>ui _l] L$pfZ L$¡ s¡ M|b N|$Y flõe R>¡. `f„sy õ_¡l L$fhphpmu `Ð_uAp¡
AÐepf¡ `Z OZu dmi¡. `|Å L$fhphpmu sp¡ A¡L$pv$ L$p¡B c|g¡ Q|L$¡ dm¡ sp¡
dm¡. v$¡h dp_u_¡ `rs_u `|Å L$fhphpmu `Ð_u L$ep R>¡ ? b^p L$l¡ L$¡ `rsv$¡h-
`rsv$¡h `f„sy `|Å L$fhphpmu `Ð_u L$p¡Z lp¡e ? M|b S> d|íL$¡g L$pd R>¡. k¡hp
L$fhphpmu `Ð_u dmu iL$¡, `f„sy `|Å L$fhphpmu _l] dmu iL$¡. `|Å L$epf¡
L$f¡ ? L$¡ S>epf¡ dplpÐçe M|b S> h^u Ney„ lp¡e sp¡ `|Å L$f¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ `|Å A_¡ DÐkh S>¡ R>¡ s¡ dplpÐçe
h^pfhp_p D`pe R>¡. Å¡ Ap`Z_¡ dplpÐçe kdS>dp„ _\u Aphu füy„ sp¡
r_f„sf L$p¡B rQS>_u `|Å L$fsp fluA¡ s¡_p DÐkh d_phsp fluA¡, sp¡ ^uf¡
^uf¡ s¡_y„ dplpÐçe dNS>dp„ ×Y (L$ÞhuÞk$) \B Åe L$¡ Ap_u kp\¡ Å¡X$pe¡gp
b^p `|Å A_¡ DÐkh_p âL$pf R>¡.
õ_¡l h^pfhp_p¡ D`pe iy„ R>¡ L$¡ cpNhs sÒ`f \B_¡ fl¡hy„, Ap L$\p
kp„cmhu s¡ _l] lp¡ ! r_Ðe-r_ed\u cpNhs_u S>¡ gugpAp¡ R>¡ s¡_¡
hpNp¡mhu. cpNhsdp„ S>¡ cNhp__u gugp hZ}s L$f¡g R>¡ s¡_p b^p
âL$pf_p A_yhpv$ ApS> Ap`Zu `pk¡ âpàs R>¡. Aô$kMpA¡ L$f¡gp,
v$epfpdcpBA¡ L$f¡gp A_¡ Ap rkhpe `Z OZp ^p¡m-`v$ Üpfp cNhp__u
gugp_¡ hpNp¡mhp dpV$¡ b^p A_yhpv$ Ap`Zu `pk¡ dp¥Sy>v$ R>¡. s¡ kdS>hp_u
AphíeL$sp R>¡. kàspl rhr^ L$fhp_u AphíeL$sp _\u. s¡ sp¡ `|Å-DÐkh_p¡
âL$pf R>¡. A¡ hps Âep_\u kdÅ¡ s¡ õ_¡l h^pfhp_p¡ âL$pf _\u. sp¡ cpNhs
sÒ`f \B_¡ fl¡hy„ Å¡BA¡.
218
A_yN°l: `y[ô$dpN®¡ r_epdL$ Brs qõ\rs: pp 18 pp
Dcep¡õsy ¾$d¡Z¥h `|hp£L$¹s¥h argóers pp
op_pr^L$p¡ cqL$sdpN®: A¡h„ sõdps¹ r_ê$r`s: pp 19 pp
îudlpâcyÆ A„sdp„ A¡L$ hps L$lu füp R>¡. ""A_yN°l `y[ô$dpN®¡
r_epdL$ Brs qõ\rs:'' b^p\u r_epdL$ `qfbm R>¡ `y[ô$dpN®dp„, s¡ sp¡
A_yN°l R>¡. cNhp_ sdpfp `f A_yN°l L$fi¡, sp¡ sdpfpdp dplpÐçe A_¡
op_ bÞ_¡ âL$V$ \B Åi¡. sdpfpdp„ dplpÐçe op_ A_¡ õ_¡l bÞ_¡ âL$V$ \ep
R>¡ sp¡ s¡_¡ sdpfu byqÙ L$¡ rv$g_u L$p¡B D`gå^u _ dp_p¡. s¡_¡ cNhp__p¡
A_yN°l dp_u_¡ Qpgp¡.
cNhp_ A_yN°l L$fi¡ sp¡ sdpfu byqÙdp„ dplpÐçe op_ A_¡ ùv$edp„
õ_¡l âL$V$ \B Åi¡ A_¡ sdpfp ùv$edp„ Å¡ cNhp_ ârs \p¡X$uL$ `Z ggL$
R>¡, \p¡X$p¡L$ `Z õ_¡l R>¡, sd_¡ cNhp__p dplpÐçe_u \p¡X$uL$ `Z kdS> R>¡
sp¡ A¡hy„ _ dp_p¡ L$¡ A¡ sp¡ d¢ kÐk„N L$ep£ lsp¡, d¢ N°„\_p¡ Aæepk L$ep£ lsp¡, d¢
`yõsL$ hp„Qu lsu, d¢ `funp Ap`u lsu s¡_y„ L$pfZ R>¡ A¡hy„ _ kdÅ¡. `f„sy
A¡hy„ dp_p¡ L$¡ âcyA¡ dpfp `f A_yN°l L$fu v$u^p¡ buSy> dpf¡ iy„ Å¡BA¡ ?
cNhp_ A_yN°l L$f¡ sp¡ iy„ L$p¡B ri»NX$p DNhp_p ? A_yN°l iy„ R>¡ ?
sp¡ âcy_y„ dplpÐçe d_¡ kdS>dp„ Apìey„, âcy ârs \p¡X$p¡L$ `Z õ_¡l dpfpdp„
âL$V$ \ep¡ sp¡ bk dpfp `f âcy_p¡ A_yN°l \B Nep¡. Å¡ Ap hps_¡ kdS>ip¡
sp¡ A_yN°l `Z h^sp¡ S>i¡. sdpfp ùv$edp„ õ_¡l `Z h^sp¡ S>i¡. sd_¡
cNhp__u kdS> `Z h^su S>i¡. L$pfZ L$¡ sdpfu Al„sp-ddsp sdpfp
õ_¡l A_¡ op_dp„ ApX$u Aphi¡ _l]. sd¡ sdpfp cNhs¹ õ_¡l_¡ A_¡
dplpÐçe op__¡ cNhs¹ A_yN°l ê$` _ dpÞep¡ A_¡ `p¡sp_u D`gå^u dp_u
sp¡ sdpfu Al„sp A_¡ sdpfu ddsp _ ÅZ¡ L$epf¡ ApX$¡ Aphu_¡ sdpfp op_
A_¡ õ_¡l_¡ c°ô$ (L$fàV$) L$fu v$¡i¡. L$p¡B_¡ L$p¡B hpefk s¡ apBgdp„ O|ku S>i¡.
sp¡ Sy>Ap¡ s¡ hpefk O|khp_u S>¡ âq¾$ep R>¡ s¡ kpfu fus¡ kdÆ ëep¡.
""Dcep¡õsy ¾$d¡Z¥h `|hp£L$¹s¥h argóers'' îudlpâcyÆ L$¡V$gu ky„v$f
219
hps L$l¡ R>¡ ! ""op_pr^L$p¡ cqL$sdpN®: A¡h„ sõdps¹ r_ê$r`s:'' Aphu fus¡
sd_¡ lh¡ kdÅhu v$u^y L$¡ crL$sdpN® op_\u L$¡V$gp¡ Ar^L$ R>¡. L$¡V$gy b^»y
sd_¡ Ap`u füp¡ R>¡ ? op_ sd_¡ iy„ Ap`i¡ ?Ap`u Ap`u_¡ Anfb°û
Ap`i¡. ly„ sd_¡ L©$óZ Ap`u füp¡ Ry„> s¡ op_ sd_¡ L©$óZdp„ Anfb°û Ap`u
füp¡ R>¡, ly„ sd_¡ Ap cqL$s_p `„Qd `y{$jp\® Üpfp Anf b°ûdp„ L©$óZ
Ap`hp S>B füp¡ R„y>. sdpfpdp„ R>¡ g¡hp_u s¥epfu ? gB_¡ `R>u Sy>Ap¡. A¡L$
hMs Ap L$pd L$fu_¡ Sy>Ap¡ sd_¡ A_yc|rs \i¡ L$¡ L©$óZ L$¡V$gp¡ A_yN°liug
R>¡, A_yN°l r_edL$ R>¡. sdpfp â¡d A_¡ õ_¡ldp„ sdpfu Al„sp-ddsp
r_epdL$ _\u.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. `l¡gp d¢ Ap hps_p¡ Mygpkp¡ L$fu v$u^p¡ L$¡
cqL$s `„Qd `y{$jp\® R>¡ A_¡ cL$s_y„ L$s®ìe iy„ R>¡ ? S>¡ `„Qd `y{$jp\®L$p„nu
ìeqL$s R>¡ s¡_y„ L$s®ìe iy„ R>¡. s¡ õh rkÙpÞs rhr_íQe\u kdÅhu füp R>¡. Å¡
`„Qd `y{$jp\® sd_¡ `y{$jp\® _\u gpNsp¡, cqL$s_u dlÐhpL$p„np sdpfu A„v$f
_\u. sp¡ `R>u sd¡ L©$óZ k¡hp_p gaX$pdp„ `X$ip¡ sp¡ sdpfp¡ kÐep_pi \B S>i¡.
sdpfp¡ DÙpf _l] \pe. A¡ hps kdÅ¡.
(c¼¹Ðecph¡@Þe\pcphdp`Þ_õe cNhÐk¡hp ìe\p®)-
cqL$s_p Acphdp„ AÞe\pcph¡ L$fhpdp„ Aphsu cNhÐk¡hp sp¡ ìe\® S>
lp¡e R>¡.
c¼¹Ðecph¡sy sufõ\p¡ e\p vy$ô$¥: õhL$d®rc: pp
AÞe\pcphdp`Þ_k¹ sõdps¹ õ\p_pÃQ _íers pp f0 pp
îudlpâcyÆ M|b S> ky„v$f Dv$plfZ Ap`u_¡ kdÅhu füp R>¡ L$¡
S>¡_¡ N„NpÆdp„ cqL$s _\u, s¡ N„NpÆ_p qL$_pf¡ flu_¡ N„NpÆ_¡ k„X$pk_p
gp¡V$p dpV$¡ hp`fi¡ (N„NpÆ_p¡ AÞe Mfpb D`ep¡N L$fi¡) sp¡ S>¡ `p`
N„NpÆ_p qL$_pfp `f _ fl¡hphpmp_¡ L$epf¡e _lp¡sy gpNsy„ s¡ S> `p`
N„NpÆ_p qL$_pfp `f fl¡hphpmp_¡ S> gpNi¡. Ap`Z_¡ `y[ô$dpN}Ap¡_¡
cqL$s _\u s¡\u Ap`Z¡ L©$óZ_¡ Ap`Zp ^„^pdp„ hp`ep£, cqL$s _\u s¡\u
220
Ap`Z¡ L©$óZ k¡hp_¡ Ap`Zu ApÆrhL$p A\hp ìehkpreL$ õhê$` Ap`u
v$u^y„.
c|g¡ QyL$¡ Ap`Zp ùv$edp„ cqL$s lp¡s sp¡ Ap`Z_¡ îuL©$óZ_u
cqL$s_p âv$i®_ dpV$¡ AphíeL$sp S> _ fl¡s. îuL©$óZ_¡ L$dphp dpV$¡
hp`fhp_u S>ê$fs S> _ fl¡s. cqL$s _\u s¡\u Ap`Zp¡ Ap kÐep_pi \ep¡
R>¡. Âep_\u kdÅ¡ Ap`Z¡ cqL$s_¡ `fd `y{$jp\® _\u dpÞep¡, A\® A_¡
L$pd_p¡ `fd `y{$jp\® dpÞep¡. b¡hL|$a h¥óZhp¡A¡ Ap k¡hp_¡ ^d® dp_u gu^p¡ L$¡
Ap k¡hp ^d® R>¡. ^d® `y{$jp\®_p âL$pf¡ cqL$s L$fhp BÃR>u. s¡\u `y[ô$dpN®_p¡
ApS>¡ kÐep_pi \ep¡.
""c¼¹Ðecph¡sy sufõ\p¡ e\p vy$ô$¥: õhL$d®rc:'' Ap`Zp vy$ô$ L$dp£\u
""AÞe\pcphdp`Þ_k¹ sõdps¹ õ\p_pÃQ _íers'' s¡ õ\p__p L$pfZ¡ _ô$
\B füp¡ R>¡, s¡ õ\p_ `f _ lp¡s sp¡ bQu Ås. d¡ A¡dpV$¡ S> ^p¡m b_pìey„ lsy„
L$¡ ""gÿdu_p_p\ A_¡ v$¡hpr^ v$¡h sp¡e cuM rh_p cp¡N _h gpN¡, v$¡hspAp¡
kp¥ dpfu W$¡L$X$u DX$ph¡ dpfu d_X$p_u gpS>_p cp„N¡. Ap¡ hëgc dpf¡ W$pL$p¡fÆ
_\u \phy„.''
gÿdu_p _p\_p _pd `f Ap`Z¡ cuM dp„Nu A_¡ A¡L$ qv$hk_p¡
cp¡N `Z Ap`Z¡ cuM dp„Áep hNf S>¡_¡ _ ^fu iL$uA¡ sp¡ gÿdu_p _p\_u
sp¡ v$¡hspAp¡ `Z dÅL$ DX$ph¡ L$¡ epf ! sy ip dpV$¡ gÿdu_u kp\¡ `fÎep¡ ?
Ad_¡ iy„ L$pd `fZhp _ v$u^p„ ? A¡hu vy$N®rs sp¡ Adpfp cL$sp¡ _\u L$fsp,
L$p¡B rihÆ_p _pd `f cuM dp„Nu_¡ rihÆ_p¡ cL$s rihÆ_¡ cp¡N _\u
^fu füp¡ lp¡ ! L$p¡B cuMpfuh¡X$p L$fu_¡ NZ`rs_¡ cp¡N _\u ^fu füp. L$p¡B
v$¡hu-v$¡hspAp¡_¡ Ap fus¡ cuMpfuh¡X$p L$fu_¡ s¡_p cL$sp¡ L$epf¡e cp¡N _\u
^fsp, S>¡ fus¡ Ap`Z¡ L©$óZ_p _pd `f cuMpfuh¡X$p Apv$ep® R>¡.
Ap`Z¡ ip dpV$¡ L$fu füp R>uA¡ ? Ap`Z¡ Ap`Zp îuW$pL$p¡fÆ_u
Ap vy$N®rs L$fu. ""sõdps¹ õ\p_pÃQ _íers'' Ap`Zp lp\dp„\u îuL©$óZ
Mp¡hpB Nep¡, îuL©$óZ_¡ Ap`Z¡ Mp¡B v$u^p¡ R>¡. L$pfZ L$¡ îuL©$óZA¡ Ap`Z_¡
221
Mp¡B v$u^p R>¡.
îuL©$óZA¡ Ap`Z_¡ Mp¡B v$u^p R>¡ L$pfZL$¡ Ap`Z¡ îuL©$óZ_u kp\¡
k¡hp_p¡ k„b„^ cqL$s `y{$jp\®_u A„sN®s õ\pr`s _\u L$ep£. L$p¡B A\®
`y{$jp\®_u A„sN®s, L$p¡B L$pd `y{$jp\®_p A„sN®s, L$p¡B ^d® `y{$jp\®_p
A„sN®s õ\pr`s L$ep£. s¡\u Ap`Z¡ b^p b¡hL|$audp„ akpB Nep R>uA¡. s¡\u
îudlpâcyÆA¡ M|b S> cpf`|h®L$ Apgp¡Q_p L$fu. îudlpâcyÆ S>¡hp
cqL$sdpN®_p ApQpe®, îudlpâcyÆ S>¡hp¡ cNhs¹ k¡hp_p¡ ApQpe®, cNhs¹
k¡hp\u _pi \hp_u hps L$f¡ ? A¡V$g¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ L$¡V$gu N„cuf L$\p R>¡
A_¡ L$¡V$gu N„cfusp\u (kuqfekgu) Ap_¡ g¡hu Å¡BA¡. `f„sy L$¡V$gu
lmhpi\u (gpBV$gu) Ap`Z¡ s¡_¡ gu^u R>¡.
(cNhÐk¡ h p¡ ` v$¡ i p¡ ` k„ l pf:)- cNhÐk¡ h p_p D`v$¡ i _p¡
D`k„lpf.
A¡h„ õh-ipõÓ-kh®õh„ dep Nyàs„ r_ê$r`sd¹ pp
A¡sv$¹ byv$¹Âhp rhdyÃe¡s `yfyj: kh®-k„ieps¹ pp f1pp
îudlpâcyÆ iy„ hps L$f¡ R>¡ ? L$epf¡L$ sp¡ Ap ïgp¡L$ D`f Âep_
Ap`p¡, L$epf¡L$ sp¡ Âep_ Ap`p¡. îudlpâcyÆ N„°\_p¡ D`k„lpf L$fsu hMs¡,
cNhs¹ k¡hp_p D`v$¡i_p¡ D`k„lpf L$fsu hMs¡, L$B hps L$l¡hp BÃR>u füp
R>¡ ? L$¡ d¢ dpfp õhipõÓ_p¡, S>¡ `Z L„$B dpfy„$ cqL$sipõÓ lsy„, s¡ cqL$s
ipõÓ_y„ kh®õh OÏ Nyàs lsy„ A_¡ s¡ sd_¡ kdÅhu v$u^y„. Å¡ sd¡ Ap hps_¡
kdÆ Nep sp¡ b^p k„ie\u sdpf¡ dyL$s \hy„ Å¡BA¡ A_¡ _ kdS>ep sp¡ Ap
k¡hp_¡ L$pfZ¡ sdpfp¡ kÐep_pi S> \hp_p¡ R>¡. s¡ hps Âep_\u kdÅ¡.

pp Brs îuhëgcpQpe®rhfrQsp rkÙpÞsdy¼¹sphgu kç`|Zp® pp

222
pp `yróV`°hpldep®vpc¡v pp
c|rdL$p :-
A¡ sp¡ Ap`Zu bp¡gQpg_u cpjpdp„ Arcdp_ A_¡ Al„L$pf
A¡L$buÅ_p `ep®edp„ h`fpsp iåv$p¡ R>¡, `f„sy b„_¡_u A\®R>pep AgN-
AgN R>¡. S>¡_¡ Ap`Z¡ Âep_dp„ g¡hy„ `X$i¡. Al„L$pf A¡L$ r_v$p£j iåv$ R>¡ A_¡
s¡_u r_v$p£jsp_¡ S>Zphhp dpV$¡ "L$pf' A¡d gNpX$hpdp„ Aph¡ R>¡, S>¡d AL$pf.
AL$pf _p¡ A\® iy„ ? "A' S>¡_¡ ApS>_u Qpgy cpjpdp„ L$p¡B`Z iåv$_¡ A\hp
Anf_¡ (BÞhV$¡®X$ L$p¡dp) AhsfZ rQŒdp„ gMu gBA¡ "A' A\hp S>¡d
""cp¡Nugpg'' BÞhV$¡®X$ L$p¡dpdp„ gMuA¡ s¡_p¡ A\® ìeqL$s _ \sp, s¡_p¡ A\®
_pd \B S>i¡. cp¡Nugpg A¡ _pd S>epf¡ BÞhV$¡®X$ L$p¡dpdp„ _ h`fpey„ lp¡e sp¡
cp¡Nugpg\u Qp¡LL$k A¡L$ ìeqL$s A\® \B S>i¡.
A¡hu S> fus¡ Al„L$pf A¡V$g¡ ""Ald¹'' BÞhV$¡®X$ L$p¡dpdp„ OZu S>
r_v$p£j hps R>¡. lh¡ A¡ Al„L$pf_¡ S>¡ hMs¡ Ap`Z¡ dp__p¡ A_¡ Arcs:
dp__p¡ rhje b_phu ëe¡ A_¡ v$f¡L$ hMs¡ A¡ S> hp`fhp gpNu Åe sp¡ s¡
Al„L$pf Arcdp_ L$l¡hpe A_¡ v$f¡L$ Arcdp__¡ Ap`Z¡ A¡V$gp¡ _d°
(dpBëX$) L$fuA¡ sp¡ ^uf¡ ^uf¡ Ap`Zpdp„ \p¡X$p¡ A¡hp¡ Ald¹ flu Åe sp¡ s¡
Al„L$pf iåv$\u L$l¡hpe.
Ap`Z_¡ `p¡sp_p lp¡hp_p¡ Ap fus_p¡ Al¡kpk R>¡. S>¡d Ap`Z¡
L$luA¡ v$¡iprcdp_, ^dp®rcdp_. ^dp®rcdp_ A¡V$g¡ iy„ ? A¡V$g¡ L$¡ Ap`Zu
A„v$f L$p¡B Ap fus_y„ `p¡sp_p lp¡hp_p¡ Al¡kpk (^prd®L$ lp¡hp_p¡ Al¡kpk)
R>¡ L$¡ S>¡ Al¡kpkdp„ sd¡ ^d®_¡ L$epf¡e c|gu _ iL$p¡. s¡ sdpfy„ ^dp®rcdp_ R>¡.
Ap`Z¡ õh Å¡X$u v$BA¡ õh^dp®rcdp_, õhv$¡iprcdp_ sp¡
Arcdp_ iåv$ M|b S> lmhp¡ (dpBëX$) \B Nep¡ _¡ ! Al„L$pf_¡ sd¡
Arcdp_ ky^u M¢Ãep¡. sp¡ Ðep„ `Z s¡ S> Arcdp_ R>¡, Al„L$pf S> R>¡. `f„sy
S>epf¡ sd¡ sdpfp Ald¹_¡ h^pf¡ a¡gphhp BÃR>p¡ R>p¡, s¡ A¡V$gp¡ a¡gpe L$¡ s¡

223
Al„L$pf_¡ gp¡L$p¡ `k„v$ _ L$f¡, sp¡ Ðepf¡ s¡_¡ Arcdp_ L$l¡hpe R>¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. v$f¡L$ _v$u_p qL$_pfp Ap`Z¡ bp„^hp
BÃR>uA¡ R>uA¡. Å¡ _v$u qL$_pfp_p Npddp„ Ap`Z¡ fl¡hp S>BA¡ sp¡ ? d_yóe
kdpS> bp„Âep rh_p_p qL$_pf¡ fl¡hp_y„ dp¡V$¡cpN¡ `k„v$ L$fi¡ _l]. sp¡ S>epf¡
_v$u_p qL$_pfp Ap`Z¡ bp„^uA¡ R>uA¡, Ðepf¡ Ap`Zu A`¡np A¡ lp¡e R>¡ L$¡
_v$u Ap b¡ rL$_pfp_u hÃQ¡ hl¡. sp¡ s¡ qL$_pfp_u hÃQ¡ hl¡su _v$u_¡ L$p¡B `|f
L$l¡i¡ _l] A_¡ S>¡ _v$u_p qL$_pfp sd¡ bp„Ýep _\u s¡ _v$u_y„ `|f sd¡ L$¡d
bsphip¡ ? ¿epgdp„ Apìey„ _¡ ! sd¡ qL$_pfp bp„Ýep li¡ sp¡ s¡ _v$u_p `|f_y„ sd¡
r_ê$`Z L$fu iL$p¡, L$¡ cpB `l¡gp Ðep„ hl¡su lsu, lh¡ s¡ Alu» Aphu NB sp¡
s¡ `|f \B Ney„.
v$f¡L$ kdpS>, v$f¡L$ `qfhpf, v$f¡L$ ^d®, v$f¡L$ k„õ\p A¡ ìeqL$sAp¡_p¡
kdyv$pe R>¡. A¡L$ S> ìeqL$s _\u, OZub^u ìeqL$sAp¡ R>¡. sp¡ S>epf¡ OZu S>
ìeqL$sAp¡ R>¡, S>¡d OZub^u NpX$u Qgphhu R>¡ sp¡ Ap`Z¡ fpBV$ V²$¡L$, g¡aV$
V²$¡L$, fpBV$ V²$¡L$dp„ `Z aõV$, k¡L$ÞX$, \X®$ gpB_ dpV$¡ Aphy b^y„ b_phuA¡,
S>¡\u sdpfu Qpgsu NpX$u buÆ NpX$u_¡ V$L$fpe _l] A_¡ buÆ Qpghphpmu
NpX$u sdpfu NpX$u\u V$L$fpe _l]. ¿epgdp„ Apìey„ _¡ !
sp¡ kdpS>_p¡, ^d®_p¡, k„âv$pe_p¡, fpô²$_p¡ S>¡ `Z L„$B L$lp¡ s¡
ìeqL$sAp¡_p¡ kdyv$pe R>¡. ìeqL$sAp¡_p¡ kdyv$pe R>¡ sp¡ s¡_p L$p„BL$ qL$_pfpAp¡
bp„^hp `X$¡, L$¡ cpB sd¡ sdpfp Ald¹_u kqfsp Ap b¡ qL$_pfp_u hÃQ¡
hl¡hX$phip¡ sp¡ s¡ kp^pfZ fus¡ sd¡ sdpfp lp¡hp_p¡ Al¡kpk Op¡rjs L$fu füp
R>p¡. `f„sy qL$_pfp bp„Ýep _\u s¡_p\u h^pf¡ sd¡ sdpfu Ald¹_u kqfsp_¡
hl¡hX$phip¡ sp¡ gp¡L$p¡ L$l¡i¡ L$¡ Arcdp__y„ `|f Aphu Ney„. hps õ`ô$ \B ?
Apd sp¡ hl¡su kqfsp S> R>¡, `f„sy qL$_pfp_¡ `pf L$fu_¡ hl¡su lp¡e sp¡
Ap`Z¡ s¡_¡ `|f L$luA¡ R>uA¡. A¡ hps_p¡ ¿epg fpMÅ¡ L$¡ qL$_pfp A¡ kqfspA¡
b_ph¡gp _\u, kqfsp qL$_pfp b_phsu _\u, qL$_pfp Ap`Z¡ bp„^uA¡ R>uA¡,
Ap`Z¡ bp„^¡gp qL$_pfp_¡ sp¡X$u_¡ kqfsp hl¡ sp¡ s¡_¡ `|f L$l¡hpe. Ap`Z¡
224
qL$_pfp S> bp„^sp _\u, sp¡ L„$BL$ s¡ _v$u_p¡ rhõsf¡gp¡ `V$ `|f L$l¡hpi¡ ?
lh¡ S>¡d sd¡ NyS>fps_u epÓp L$fp¡ sp¡ sd_¡ Mbf `X$i¡. A¡ _d®v$p,
sp`u A¡ b^pe `f\u sd¡ `kpf \B_¡ Sy>Ap¡ sp¡ L$epf¡L$ bly S> `psmu ^pfp
bp„^¡gp qL$_pfp_u hÃQ¡ hl¡su lp¡e R>¡ A_¡ L$epf¡L$ s¡ bÞ_¡ qL$_pfp_u
gNp¡gN R>gL$psu hl¡su lp¡e, L$epf¡L$ L$epf¡L$ hfkpv$dp„ s¡ `V$_p qL$_pfp_¡
Ap¡m„Nu_¡ `Z hl¡su lp¡e sp¡ Ðepf¡ Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ `|f Aphu Ney„.
sp¡ Ap hps Âep_\u kdS>hu `X$i¡ L$¡ S>¡ Ap`Zp¡ Al„L$pf,
`p¡sp`Zp_p¡ Al¡kpk R>¡, s¡ Al¡kpk\u S>¡ `Z L„$B hprQL$ A\hp dp_rkL$
hs®Z|„L$ L$fuA¡ R>uA¡, s¡ hs®_dp„ sdpfp¡ Al¡kpk L$¡V$gp¡ R>gL$phu füp R>p¡ ?
L$¡V$gp¡ hlphu füp R>p¡ ? sp¡ kdyv$pe¡ bp„^¡gu qL$_pfp_u A„v$f hl¡hX$phu füp
R>p¡, sp¡ L$p¡B`Z Arcdp_ L$l¡i¡ _l]. `f„sy S>epf¡ sdpfp Al¡kpk_¡ A\hp
sdpfp `Zp lp¡hp_p v$php_¡, s¡ qL$_pfp_¡ Ap¡m„Nu_¡ hl¡hX$phip¡, s¡hy„ hs®_
L$fip¡ sp¡ buÅ L$l¡i¡ L$¡ Arcdp_u R>¡. hps bfpbf R>¡ _¡ ! sp¡ M|b Ap¡Ry>
A„sf Arcdp_ A_¡ Al„L$pfdp„ R>¡. v$f¡L$ d„v$ Arcdp_ Al„L$pf R>¡ A_¡ v$f¡L$
suh° Al„L$pf Arcdp_ \B Åe R>¡.
Ap S>¡ iåv$_u `ep®esp R>¡ s¡_¡ L$pfZ¡ Ap`Z_¡ Al„L$pf iåv$ v$p¡jê$`
gpNhp d„X$ep¡ L$¡ Al„L$pf _ L$fp¡, Al„L$pf _ L$fp¡. `f„sy lqL$L$sdp„ Al„L$pfdp„
A¡hp¡ L$p¡B v$p¡j_p¡ âñ R>¡ S> _l]. S>¡ `Z L$pB v$p¡j_p¡ âñ Aph¡ R>¡ s¡
Arcdp_dp„ Aph¡ R>¡ A_¡ s¡ `Z Ðepf¡ Aph¡ R>¡ S>epf¡ sd_¡ s¡ dep®v$p,
S>¡V$gu fpMhp_u lp¡e s¡V$gu sdpfp¡ ^d® bsph¡ R>¡, s¡ dep®v$p\u h^pf¡
Arcdp_ fp¿ey„ sp¡ s¡_¡ dpV$¡ Ap`Z¡ buÅ iåv$p¡ hp`fuA¡ R>uA¡. Aphp¡ Nh®
R>¡, Aphp¡ v$`® R>¡. bpL$u S>¡d s¡_y„ `|f dep®v$p_u blpf h^sy Åe s¡d s¡d s¡_p¡
t_v$phpQL$ iåv$ h^sp¡ Åe. Aphu fus¡ M|b S> \p¡X$p¡ saphs R>¡.
`Óphg„b_dp„ d¢ Ap rhje bspìep¡ lsp¡ L$¡ A¡L$ âep¡N rs“s R>¡ A_¡
A¡L$ L©$v$Þs âep¡N R>¡. rs“Þs âep¡N_¡ k„õL©$sdp„ ""L$fp¡rs'' L$l¡ R>¡, S>¡_y„
NyS>fpsu Ap`Z¡ kdÆ iL$uA¡ ""L$f¡ R>¡'' A_¡ L©$v$Þs âep¡N L$sp® R>¡. L$sp®
225
A¡V$g¡ iy„ S>¡ L$fsp¡ lp¡e s¡. S>¡ L$sp® lp¡e s¡ L$f¡ R>¡ L$¡ _\u L$fsp¡ ? `f„sy s¡dp„ s¡
""L$fp¡rs''_p âp^pÞe\u, q¾$ep_p âp^pÞe\u sd¡ hõsy_p¡ r_v$£i L$fp¡ R>p¡.
Al] hõsy_p âp^pÞe\u q¾$ep_p¡ r_v$£i L$f¡ R>¡.
S>epf¡ sd¡ L$sp® L$lu füp R>p¡ Ðepf¡ sd¡ q¾$ep_p rhjedp„ bp¡gu füp
_\u. L$fhphpmp_p rhjedp„ bp¡gu füp R>p¡, L$fhphpmp¡. sp¡ Sy>Ap¡ ! L$fhp_u
q¾$ep_p rhjedp„ sd¡ bp¡gu füp _\u, L$fhphpmp_p rhjedp„ bp¡gu füp R>p¡
A_¡ S>epf¡ sd¡ ""L$fp¡rs'' L$lu füp R>p¡ Ðepf¡ `Z sd¡ L$sp®_p rhjedp„ bp¡gu
füp R>p¡ `Z s¡ q¾$ep_p âp^pÞe\u bp¡gu füp R>p¡.
sp¡ rs“Þs A_¡ L©$v$Þs_p¡ S>¡ c¡v$ R>¡, Al„L$pf A¡L$ fus\u L©$v$Þs ê$`
R>¡ A_¡ kp¡guX$ ""Aqõd'' A\p®s¹ ly„ Ry„>. s¡_„y rs“Þs ê$` R>¡ A¡V$g¡ Âep_\u
Sy>Ap¡. NyS>fpsudp„ Ap_¡ L$l¡h„y lp¡e sp¡ ""ly„ Ry„>'' lh¡ L$p„B ly„, ly„, l„y L$f¡ A_¡
L$p¡B Ry„>, R„y>, Ry„> L$f¡ sp¡ Ry„>, Ry„>, Ry„>, L$f¡ sp¡ Aqõdsp R>¡, A_¡ ly„, ly„, ly„ L$f¡ sp¡
Al„L$pf R>¡. ly„ kdSy> L$¡ hps õ`ô$ \B li¡.
S>¡d L$p¡B A¡L$ âk„N A\hp L$p¡B A¡L$ `v$p\®_p¡ k„v$c® Ap`u füp R>p¡
A_¡ s¡_¡ L$lu füp R>p¡ S>¡d L$¡ NyZu, rhÜsp, A¡L$ sfa rhÜsp L$l¡hy„ A_¡ S>¡d
op_usp A_¡ op_. op_usp sd¡ L$lu füp R>p¡, rhÜsp L$lu füp R>p¡ sp¡ sd¡
hõsy_¡ gB_¡ bp¡gu füp R>p¡, q¾$ep_¡ gB_¡ _l] A_¡ L$p¡Bhpf q¾$ep_u
`°^p_sp\u bp¡ghpdp„ Aph¡. S>¡d L$¡ ÅZL$pf A_¡ ÅZ¡ R>¡, ly„ ÅÏ Ry„>, sp¡
q¾$ep_¡ gB_¡ bp¡gp¡ R>p¡, `f„sy Ap ÅZL$pf R>¡ sp¡ ìeqL$s_¡ gB_¡ bp¡gu füp
R>p¡. Aqõdsp q¾$ep_¡ gB_¡ bp¡ghpdp„ Aph¡ R>¡ s¡ S> hps Al„L$pf hõsy_¡
gB_¡ bp¡ghpdp„ Aph¡ R>¡. Al]\u Ap`Z¡ ApS>_p¡ rhje iê$ L$fhp_p¡ R>¡.
Ap_¡ Ap`Z¡ \p¡Xy$ Âep_\u kdS>hy„ `X$i¡. bpgbp¡^dp„ kp„¿e_p
âL$fZdp„ îudlpâcyÆA¡ L$üy„ L$¡ ""Al„sp-ddsp _pi¡'' Al]
rkÙpÞsdyL¹$sphgudp„ `Z A¡ L$üy„ L$¡ ""ss: k„kpf vy$:Mõe r_h©rÑf¹'' Apd
Ap kdN° rhje_u S>¡ `qfr^ R>¡ s¡ Al„sp-ddsp_u `qfr^ R>¡. sp¡ s¡_¡
Ap`Z¡ \p¡Xy$ Âep_\u kdÆA¡.
226
Ap`Z¡ Al„sp-ddsp_¡ S>¡ fus¡ kdÆA¡ R>uA¡ s¡_u Ap`Z_¡ b¡
fus_u A_yc|rs R>¡. L$¡hu fus¡ ? L„$BL$ Ap`Z¡ Ap`Zu Ås_¡ dp_uA¡ R>uA¡,
s¡ Ap`Zu Al„sp R>¡ A_¡ S>¡ L„$B`Z Ap`Z¡ Ap`Ï„ `p¡sp_y„ dp_uA¡ R>uA¡
s¡ Ap`Zu ddsp R>¡. hps Âep_\u kdS>dp„ Aphu_¡ !
Ap`Z¡ Al„sp-ddsp_p ê$`_¡ L$¡ Al„sp-ddsp_u ìep¿ep_¡ S>¡V$gu
kfm kdÆA¡ R>uA¡ s¡V$gu kfm _\u. L$pfZ L$¡ L$p¡B rhjedp„ Ap`Zu
ddsp A¡hu ×Y lp¡e R>¡ L$¡ S>¡ rhje_u ddsp_¡ L$pfZ¡ Ap`Z¡ Ap`Zu
Al„sp_¡ R>p¡X$u v$BA¡ R>uA¡. Ap ddsp_p¡ rhõspf (A¡fuep) R>¡ L$¡ Ap`Z¡
Al„sp_¡ R>p¡X$u v$BA¡ R>uA¡. Ap`Zu ddsp A¡ qhjedp„ A¡V$gu h^pf¡ NpY
\B NB R>¡ L$¡ Ap`Zu Al„sp_¡ R>p¡X$hpdp„ Ap`Z_¡ sL$gua \su _\u.
L$p¡B rhje A¡hp¡ lp¡e L$¡ S>ep„ Ap`Zu Al„sp A¡V$gu Np$Y lp¡e R>¡ L$¡
Ap`Zu ddsp R>p¡X$hpdp„ sL$gua \su _\u. Ap`Zp¡ L$p¡B rhje A¡hp¡ lp¡e
R>¡, S>ep„ Ap`Zu Al„sp A_¡ ddsp bÞ_¡ r_cphhp BÃR>uA¡ R>uA¡, s¡
rhõspf R>¡ sd_¡ hps kdS>dp„ Aphu flu R>¡ _¡ ! Ap_¡ S>fp Âep_\u Ap
âdpZ¡ Dv$plfZ\u kdÅ¡.
A¡L$ Ny„X$pA¡ Ap`Z_¡ ^dL$u Ap`u L$¡ `pL$uV$dp„ S>¡V$gp ê$r`ep R>¡, s¡
L$pYp¡. Ap`Z_¡ ê$r`epdp„ ddsp R>¡. `f„sy Ny„X$p_u kp\¡ gX$hp_u Al„sp _\u.
Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ Ny„X$pNufu\u L$p¡Z dp\pap¡X$u L$f¡, Ap`u v$p¡. Apd Ap fus¡
Ap`Z¡ OZp S> r_d®d \B S>BA¡. `¥kp_u L$p¡B qL„$ds lp¡su _\u. d|mhps
A¡ R>¡ L$¡ Ðep„ Ap`Z¡ Ap`Zu Al„sp R>p¡X$u füp R>uA¡. L$pfZ L$¡ Ap`Z_¡
gpN¡ R>¡ L$¡ Ny„X$p_u kpd¡ Ap`Z¡ Ap`Zu ddsp V$L$fphu sp¡ kÐep_pi \B
S>i¡, b^„y S> S>i¡, kd|g¡ rh_íers.
L$p¡B Ap`Zu Al„sp A¡hu lp¡e R>¡ L$¡ S>¡_¡ Ap`Z¡ ddsp_p QLL$fdp„
R>p¡X$u füp R>uA¡. L$p¡B Ap`Zu ddsp A¡hu lp¡e R>¡ L$¡ s¡_¡ Ap`Z¡ L$ped
fpMu iL$sp _\u. S>¡d L$¡ Ofdp„ ApN gpN¡ sp¡, L$p¡B rhfg gp¡L$p¡ S> A¡hp li¡
L$¡ ApN gpN¡ Ðepf¡ buÅ_¡ `Z kp\¡ gB_¡ cpN¡, bpL$u sp¡ ApN gpNu cpNp¡,
227
L$p¡B`Z fus¡ bQp¡. S>¡ bQu Åe s¡_¡ dpV$¡ Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ OÏ S> kpfy„$ \ey„,
sd¡ `Z Aphu Nep. dfu Nep s¡_¡ dpV$¡ fp¡hp `Z s¥epf lp¡BA¡ L$¡ OÏ„ S>
vy$:M \pe R>¡ L$¡ dfu Nep, s¡ dfu Nep d|mdp„ Ap`Zu ddsp s¡hp kdedp„
A¡hu L$ped L$p¡Z fpMu iL$¡ ?
Al] k¡„X$k fp¡X$ D`f lp¡V$gdp„ ApN gpNu lsu. s¡ hMs¡ kp„S>¡ ly„
L$p¡g¡S>\u Aphu füp¡ lsp¡. s¡\u Ðep„ Dcp¡ lsp¡. lp¡V$g_p¡ dpguL$ lsp¡ _l].
S>epf¡ ApN gpNu Ðepf¡ OZp¡ S> ^|dpX$p¡ r_L$msp¡ lsp¡, M|b S> ApN
_uL$msu lsu. lp¡V$g_p¡ dpguL$ Apìep¡. S>epf¡ s¡ blpf lsp¡ Ðepf¡ s¡Z¡ Å¡ey„ L$¡
s¡_u rsÅ¡fu lp¡V$gdp„ flu NB R>¡. Ðepf¡ b^p gp¡L$p¡ s¡_¡ kdÅhu füp lsp L$¡
A„v$f S>sp _l], `Z s¡Z¡ L$üy„ L$¡ dpfp Æh__u L$dpZu A„v$f flu NB R>¡, s¡
A„v$f S>B_¡ dfu Nep¡. ApV$gu ddsp v$f¡L$_¡ _ lp¡B iL$¡, L$p¡BL$_¡ S> lp¡e.
lh¡ Sy>Ap¡ `¥kp dpV$¡ dfu Åe, Ap`Z_¡ lkhy„ Aph¡. Aphp OZp S>
rhjep¡ lp¡B iL$¡. S>¡dp„ Ap`Z_¡ A¡V$gu ddsp lp¡e L$¡ S>ep„ Ap`Z¡ Ap`Zu
Al„sp_u L$p¡B qL„$ds NZsp _\u. Aphy„ S> kyfshpmp b¡V$uÆ dpV$¡ L$l¡hpdp„
Aph¡ R>¡. S>¡ kde¡ d„qv$fdp„ ApN gpNu, kyfshpmp b¡V$uÆ A„v$f `^pep®,
ApM„y ifuf bmu Ney„ A_¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡ `^fphu_¡ blpf Apìep A_¡ d©Ðey
`pçep. ApV$gu ddsp sp¡ îuW$pL$p¡fÆdp„ rhfg ìeqL$sdp„ S> lp¡e. bpL$u sp¡
Ap`Z¡ A¡ S> rhQpfuA¡ L$¡ îuW$pL$p¡fÆ kh® kd\® R>¡, Ap`Z¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡
bQphhphpmp L$p¡Z ? îuW$pL$p¡fÆ Ap`Z_¡ bQph¡ L$¡ Ap`Z¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡
bQphuA¡ ? îuW$pL$p¡fÆ_u gugp Ap`Z¡ iy„ kdÆ iL$uA¡ L$¡ iy„ R>¡ ?
kdS>dp„ Apìey„ _¡! L$¡ Ap`Zpdp„ L$¡hu cL$s_u Al„sp R>¡ ? s¡
b¡V$uÆhpmu ddsp, S>¡ îuW$pL$p¡fÆ ârs ddsp_p k„v$c®dp„ Al„sp bmu NB.
Æhsu spÆ õhõ\ Al„sp bmu NB. S>hp_u L$p¡B S>ê$fs _ lsu, L$p¡Z¡ L$üy„
L$¡ Åh ? `f„sy îuW$pL$p¡fÆ A„v$f R>¡, Ofdp„ ApN gpNu sp¡ blpf L$¡d flu
iLy„$? s¡ ddsp lsu. hps ¿epgdp„ Aphu_¡ ? sp¡ Ap`Zu Al„sp_y„ L$p¡B `pky
A¡hy„ `Z lp¡B iL$¡. S>¡dp„ Ap`Z¡ ddsp_¡ R>p¡X$u v$BA¡ R>uA¡. Ap_p¡ k„b„^
228
kpfu-_fku bÞ_¡ hpsdp„ R>¡. s¡_¡ L$p¡B kpf„y$ A\hp Mfpb dp_u_¡ _ Qpghy„
Å¡BA¡. bÞ_¡ sfa\u `f„sy ÓZ fus\u kpfy„, Mfpb A_¡ Dv$pku_ A¡V$g¡ L$¡ _
kpf„y _ Mfpb Aphp ÓZ Ap_p k„v$c® lp¡B iL$¡ R>¡.
Ap Ap`Zu Al„sp-ddsp_u Ap fus_u Ap„M duQp¡gu Ap`Zu
kp\¡ r_f„sf Qpgu flu R>¡. L$p¡_¡ L$¡V$gu R>¡ ? s¡ sp¡ `p¡sp_y„ `¡V$ S> ÅZu iL$¡
`p` iy„ R>¡ ? buÅ¡ L$p¡B L$¡hu fus¡ L$lu iL$¡ L$¡ L$p¡_pdp„ iy„ h^pf¡ R>¡, iy„ Ap¡Ry„> R>¡ ?
Ap`Z¡ `p¡spA¡ R>psu D`f lp\ d|L$u_¡ b^y flõe kdS>hp_y„ R>¡, L$¡ L$ep
Ap`Zu Al„sp h^pf¡ R>¡, L$ep Ap`Zu ddsp h^pf¡ R>¡. L$ep Ap`Zu Al„sp
A_¡ ddsp_p¡ L$p¡B A¡L$_p¡ _l], `f„sy bÞ_¡_p¡ kdyrQs ê$`_p¡ âep¡N L$fuA¡
R>uA¡.
rkÙpÞsdyL¹$sphgu iê$ \B lsu s¡ Ap cph_p\u iê$ \B lsu, L$¡
sdpfpdp„ `„Qd `y{$jp\®_¡ D`ep¡Nu L$p¡B Al„sp R>¡ L$¡ _l] ? `„Qd `y{$jp\®
D`ep¡Nu L$p¡B ddsp R>¡ L$¡ _l] ? Aphu S> fus_u Al„sp, s¡hu S> fus_u
ddsp ^d® k„b„^_u, A\® k„b„^_u ddsp, S>¡ lp¡V$ghpmp_u hps d¢ bsphu.
A¡V$gp¡ `¥kp_¡ àepf L$p¡_¡ lp¡B iL$¡ ? Aphp¡ àepf lp¡hp¡ A¡ L$p¡B rhfg kd\®L$_y„
L$pd R>¡. v$f¡L$_y„ L$pd _\u dpZk cpNu Åe L$l¡hs R>¡ L$¡ ""Æhsp¡ _f cÖp
`pd¡.''
dpfu hps kdS>dp„ Aphu _¡ ? sp¡ dyqL$s_u Al„sp, dyqL$s_u ddsp
A¡ b^u hps k„ch R>¡. `f„sy Å¡ `„Qd `y{$jp\® D`ep¡Nu Al„sp A_¡ ddsp
lp¡e sp¡ rkÙpÞsdyL¹$sphgu iê$ \pe, _lu»sf Ap`Z¡ rkÙpÞsdyL$¹sphgu b„^
L$fhu Å¡BA¡. L$pfZ L$¡ Å¡ `„Qd `y{$jp\® D`ep¡Nu Al„sp-ddsp _ lp¡e sp¡
Ðepf¡ L$p¡B_¡ L$p¡B A` rkÙpÞsdyL¹$sphgu \B flu R>¡. A¡hps_¡ Âep_\u
kdš.
lh¡ Ap hps kdÅe NB lp¡e sp¡ Apdp A¡L$ buSy> `N\uey„ A¡
Aphu füy„ R>¡ s¡ hps_¡ Ap`Z¡ k„n¡`dp„ `„Qd `y{$jp\® D`ep¡Nu Al„sp-
ddsp_¡ Ap`Z¡ Ap`Zp âcy_p A„i lp¡hp_p¡ Al¡kpk L$¡ ly„ `°cy_p¡ A„i Ry„>,
229
âcy dpfp A„iu R>¡, Ap fus_u Al„sp-ddspdp„ s¡_¡ bp„^p¡. BÃR>p¡ sp¡ Ap
âL$pf_u Al„sp-ddspdp„ bp„^p¡ ly„ âcy_p¡ k¡hL$ Ry„>, âcy dpfp õhpdu R>¡
A\hp Ap iåv$p¡dp„ L$lp¡ L$¡ ly„ v$pk Ry„>, s¡ Bðf R>¡. A¡hp âL$pf_u Al„sp-
ddspdp„ bp„^p¡.
Ap`Z_¡ hps OZu kfm gpN¡ R>¡ `f„sy s¡_p Sy>v$p-Sy>v$p `pkp_¡
kdS>hp `X$i¡. Ap L$¡hu fus¡ ? sp¡ S>¡d L$p¡B`Z fus¡ kdÆ ëep¡ L$¡ Ap_p dpV$¡
L$p¡B`Z iåv$_p¡ D`ep¡N L$fp¡. Qpl¡ v$pk A_¡ õhpdu A\hp v$pk A_¡ Bðf,
Bðf A_¡ Æh, ApÐdp A_¡ `fdpÐdp A\hp A„i-A„iu A\hp Ap`Z¡
Ðep_u cpjpdp„ W$pLy$f A_¡ k¡hL$ A¡ iåv$p¡dp„ L$lp¡ A\hp dpf¡ dp\¡ rbfpS>sp¡
W$pLy$f A_¡ ly„ W$pLy$f_p¡ k¡hL$ Ap iåv$dp„ L$lp¡.
Ap hps_¡ kdS>hp dpV$¡ A¡L$ QsyóL$p¡Z b_phuA¡. A¡L$ A¡hp¡
QsyóL$p¡Z L$¡ S>¡_y„ rQŒ A¡V$g¡ L$¡ k„b„^ L$¡ s¡ dpfp¡ `fdpÐdp R>¡, ly„ s¡_u ApÐdp
Ry„> A\hp s¡ dpfp¡ Bðf R>¡, ly„ s¡_p¡ Biusìe Æh Ry„>, A¡hp âL$pf_u Al„sp-
ddsp A\hp s¡ dpfp õhpdu R>¡, ly„ s¡_p¡ k¡hL$ Ry„>. s¡ dpfp¡ cNhp_ R>¡, ly„
s¡_p¡ cL$s R>y„. L$p¡B`Z iåv$dp„ Ap QsyóL$p¡Z_u ìep¿ep L$fhp_u R|>V$ R>¡. Ap
Myëgp¡ rhL$ë` (Ap¡`_ Ap¡ài_) R>¡, S>¡ fus¡ s¡_¡ g¡hy„ lp¡e. Apdp rhi¡j
BÃR>hp ep¡Áe iy„ R>¡ ? s¡ Ap`Z¡ `R>u rhQpfuiy„, AÐepf¡ Ap_¡ Myëgy
fpMuA¡, Ap_u iåv$ ê$`p„sf_u D`ep¡Nusp kdÆ_¡ Qpgp¡. sdpf¡ A¡ Å¡hy„
`X$i¡ L$¡ s¡ QsyóL$p¡Z L$ep L$ep Np¡W$hu iL$uA¡ R>uA¡ ?
s¡ b^p_u `l¡gp Ap`Z¡ Âep_\u QsyóL$p¡Z_¡ Å¡hp¡ `X$i¡. A¡L$ A¡
b_u füp¡ R>¡ L$¡ _l] ? iy„ L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡ s¡ hps kdS>dp„ Aph¡ R>¡ L$¡ _l] ?
s¡_y„ Âep_ Ap`hy„ `X$i¡. S>¡d A¡L$ QsyóL$p¡Z (Al„sp-ddsp_p¡ âcy kp\¡_p¡
k„b„^) Ap fus¡ `Z k„crhs R>¡ s¡d buÆ fus¡ `Z QsyóL$p¡Z k„ch R>¡ A_¡
s¡ bÞ_¡\u AgN A¡L$ ÓuÆ fus¡ `Z k„ch R>¡. `f„sy A¡ c|gsp _l] L$¡ s¡ S>
Al„sp-ddsp R>¡, A¡ ÓZ¡e âL$pf_p QsyóL$p¡Z k„crhs R>¡.
s¡ dpfp¡ õhpdu R>¡, ly„ s¡_p¡ k¡hL$ Ry„>, s¡ dpfp¡ `fdpÐdp R>¡ ly„ s¡_u
230
ApÐdp Ry„>. s¡ dpfp¡ W$pLy$f R>¡. ly„ s¡_p¡ k¡hL$ Ry„>. Aphu fus¡ Ap`Zu b^u
Al„sp-ddsp Aphu NB. S>¡ L„$B`Z Al„sp R>¡, S>¡ L„$B`Z ddsp R>¡ s¡ Ap
Al¡kpk_p¡ cpN (`pV®$) R>¡ A\hp Ap`Zu Al„sp-ddsp R>¡ s¡dp„ s¡_p
`fdpÐdp A_¡ dpfp¡ ApÐdp, s¡ õhpdu A_¡ ly„ k¡hL$, s¡_p cNhp_ A_¡ dpfp¡
cL$s lp¡hp_p¡ dpfp¡ Al¡kpk R>¡. s¡ Aphp âL$pf_p¡ `Z lp¡B iL$¡ R>¡. ¿epgdp„
Apìey„ ? D`fp„s, ÓuÅ¡ Ap âdpZ¡ `Z lp¡B iL$¡. Ap bly„ S> _p_p Al„sp-
ddsp_p Al¡kpk_u A„v$f OZp S> Al¡kpk R>¡. Ap`Zu Al„sp-ddsp_p¡
Al¡kpk OZp¡ S> rhõs©s R>¡. k¢L$X$p¡ QuS>-hõsy_¡ s¡ Aphfu füp¡ R>¡. Apdp
A¡L$ Al¡kpk Ap`Zu A„v$f Ap `Z R>¡ L$¡ Ap`Z_¡ A¡d gpNu füy„ R>¡ L$¡ Of
`Z dpfy„$ R>¡, Ap¥fs `Z dpfu R>¡, `rs `Z dpfp¡ R>¡, ^„^p¡ `Z dpfp¡ R>¡,
R>p¡L$fp¡ `Z dpfp¡ R>¡, $YuL$X$p¡-`|R>X$p¡ `Z dpfp¡ R>¡, cNhp_ `Z dpfp¡ R>¡.
sp¡ Ap`Zu Al„sp-ddsp_p O¡fphpdp„ s¡_p cNhp_ A_¡ dpfp
cL$s lp¡hp_p¡ Al¡kpk `Z A¡L$ R>¡. L$ep„e _\u s¡d hps _\u A_¡ dpfu
Al„sp-ddsp bÞ_¡ s¡_u kp\¡ Å¡X$pB NB ""ss¹ rkÙe¥ s_yrhÑÅ'' Ap_¡
sp¡ d¢ b^u fus¡ Aphfu gu^u. `f„sy A¡hu qõ\rs _\u L$¡ s¡_p rkhpe dpfu
Al„sp-ddsp _l] lp¡e. s¡_p\u d¢ dpfu Al„sp-ddsp bÞ_¡ Å¡X$u v$u^u.
Âep_\u Sy>Ap¡, Al] `Z Al„sp-ddsp R>¡ ¿epgdp„ Apìey„ _¡ !
""L$praf sp¡ _l] ly„, `f L$üp¡ _ dykgdp_, A¡L$ bysk¡ cu r_bpl L$ue¡ Å
flp ly„'' `qfqõ\rs A¡ R>¡ L$¡ Apd sp¡ b^„y âcy_¡ kdr`®s R>¡ A_¡ L„$BL$ L„$BL$
Akdr`®s `Z R>¡ A_¡ L„$BL$ L„$BL$ Akdr`®s_p¡ Ap_„v$ Aphu füp¡ R>¡ A_¡
Å¡ kdr`®s \B S>i¡ sp¡ kÐep_pi \B S>i¡. sp¡ Aphu `Z L$p¡B Al„spAp¡
A_¡ Aphu S> L$p¡B ddspAp¡ lp¡e R>¡. sp¡ S>epf¡ Ap`Z_¡ Aphu qõ\rs âpàs
\pe, Ðepf¡ dpfu L$p¡B Al„sp, dpfu L$p¡B ddsp A¡hu _\u L$¡ S>¡ Al„sp A_¡ S>¡
ddsp, s¡ `fdpÐdp R>¡, ly„ ApÐdp Ry„>, s¡ õhpdu R>¡, ly„ k¡hL$ Ry„>, s¡ cNhp_
R>¡ ly„ s¡_p¡ cL$s Ry„>. Ap âL$pf_p Al¡kpk_p¡ rlõkp¡ _ lp¡e, A\p®s¹ s¡ s¡_p¡
rlõkp¡ li¡. Aphu `Z Al„sp-ddsp lp¡B iL$¡.
231
lh¡ dpfu hps kdS>dp„ Aphu L$¡ b^p_¡ OZu L$W$u_ gpN¡ R>¡ ? Ap
ÓZ kdS>dp„ _ Aph¡, bpL$u b^y„ kdS>dp„ Aph¡, Af¡ Ap ÓZ sp¡
cNhp__¡ `Z kdS>dp„ Aph¡ L$¡ _l] A¡ âñ R>¡. sp¡ sd¡ L$ep„\u kdÆ iL$p¡?
ÓZ sp¡ kdS>dp„ _\u Aphsp bpL$u sp¡ b^„y kdS>dp„ Aph¡. Ap ÓZ_¡
kdS>hy„ s¡ bly kfm _\u. gp¡$Yp_p QZp R>¡. cNhp_ `Z `f¡ip_ R>¡. b¡
A_¡ A¡L$_u hps sp¡ kfm R>¡. b^u kdõep ÓZ_u R>¡. M¡f `f„sy iy„ kdS>dp„
_ Apìey„ ?
A¡L$, b¡, ÓZ Al] R>¡, ÓuÅ¡ R>¡_¡ s¡ Al„sp-ddsp_u `pfõ`qfL$
A¡L$buÅ_u q¾$ep R>¡. hps kdS>dp„ Aphu ? A¡L$ A¡hp¡ rhõspf L$¡ S>¡
rhõspfdp„ Ap`Z¡ _ sp¡ Al„sp_¡ L$pfZ¡ Ap`Zu L$p¡B ddspõ`v$ hõsy_¡
R>p¡X$u iL$uA¡ R>uA¡ A_¡ _ sp¡ ddsp_¡ L$pfZ¡ Ap`Zu L$p¡B Al„sp_¡ R>p¡X$u
iL$uA¡ A¡hp¡ rhõspf. Aphp `v$p\p¡®, Aphp Ap`Zp L$pe® (a„L$i_), Aphp¡
Ap`Zp¡ ìehlpf, hs®Z|„L$ , Aphu Ap`Zu dpgdsp (`T¡i_), Ap`Zu
L$åÅ_u hõsy hN¡f¡ ¿epgdp„ Apìey„ ? s¡dp„ OZub^u rhNsp¡ (ApBV$dp¡)
li¡, OZub^u k¢L$X$p¡-lÅfp¡ rhNsp¡ lp¡B iL$¡. s¡dp„\u A¡L$ rhNs L$¡ epv$u
cNhp__u `Z R>¡ s¡ ÓuÆ hps \B NB.
sp¡ Al] `Z Ap`Z¡ Ap`Zu Al„sp-ddsp cNhp_\u Å¡X$u R>¡.
¿epgdp„ Apìey„ _¡ ? Ap`Z¡ b^pA¡ kÃQpB\u A¡L$ hps L$b|g L$fhu Å¡BA¡
L$¡ L$p¡B`Z_u iê$Aps L$fhu s¡ Mfpb L$¡ Aep¡Áe _\u. iê$Aps L$fhu R>¡ sp¡
L$p¡B`Z L$pe® Aep¡Áe L$¡ A_yrQs _\u. S>¡d L$¡ bp¡ghp_u iê$Aps L$fhu R>¡ sp¡
sp¡sXy$„ bp¡ghy„ A¡ L$p¡B Mfpb hõsy _\u, s¡ OZu duW$u hõsy R>¡¡. `f„sy dp¡V$p \ep
`R>u `Z sp¡sX$p`Ï flu Ney„, sp¡ s¡ gaXy$ R>¡.
b¡ R>p¡L$fp sp¡sXy$„ bp¡gsp lsp. s¡_¡ R>p¡L$fu_p bp` `pk¡ dp¡L$ëep L$¡
Åh, sdpfp¡ Ql¡fp¡ v$¡MpX$u Aphp¡, L$¡ sd¡ L$¡V$gp M|bk|fs R>p¡. bÞ_¡ R>p¡L$fu_p
bp` `pk¡ Nep s¡ sp¡sXy$„ bp¡gsp lsp. s¡ bÞ_¡_¡ Å¡B_¡ R>p¡L$fu_p bp`¡ L$üy„ L$¡
OZp kpfp gpNp¡ R>p¡. sp¡ _p_p R>p¡L$fp\u fl¡hpey„ _l]. sp¡ s¡Z¡ L$üy„ L$¡, ldZp
232
S>epf¡ s_y-rhÑÅ k¡hp L$fu füp¡ R>¡¡. sp¡ S>¡_¡ k¡hp (a|gV$pBd) ApMp
qv$hk_u R>¡, S>¡_u k¡hp k„`|Z® rhL$rks âh©rÑ R>¡ s¡_¡ sp¡ s_yrhÑÅ k¡hp
L$fhpdp„ L$ep¡ khpg DÐ`Þ_ \hp¡ Å¡BA¡ ? S>¡_u k¡hp `|Z® L$d® _\u, `pV®$
V$pBd R>¡, Ap„iuL$ R>¡ s¡ `Z s_yrhÑÅ k¡hp L$fu füp¡ R>¡ sp¡ L$¡V$gu kfm hps
R>¡ ! S>¡_u k¡hp a|gV$pBd R>¡ s¡ `Z k„`|Z® s_yrhÑÅ L$fu iL$sp¡ _\u. dsgb
L$¡ L$p¡B ce„L$f gaX$p¡ R>¡. hps kdS>dp„ Aphu_¡.
sp¡ iê$Aps dpV$¡ L$p¡B `Z hps Mfpb L$¡ Aep¡Áe _\u. `Z hps
AV$L$u flu R>¡. sp¡ b^u S> hps AV$L$u NB A_¡ s¡ AV$L$u NB A¡V$g¡ L$¡ Al]
AV$L$u L$¡ Ðep„ AV$L$u ? L$ep„L$ `Z AV$L$u NB. AV$L$u NB A\p®s¹ L$p¡B_¡ L$p¡B
L$pfZ¡ sd¡ s¡ hps_¡ gpeL$ _\u A\hp s¡ hps sdpf¡ gpeL$ _\u. bpmL$
Qpghp_y„ iê$ L$f¡ s¡ Oy„V$Zuepcf Qpg¡, `R>u Dcp¡ \B iL$¡ _l] A\hp Dcp¡
\B iL$¡ sp¡ `Ng„y cfu iL$¡ _l], g\X$uep MpB_¡ `X$u Åe. Apd s¡_p `Ndp„
L„$BL$ sL$gua R>¡. cNhp_¡ Qpghp dpV$¡ s¡_p `N bfp¡bf DÒ`Þ_ L$ep® _\u.
S>¡ bpmL$¡ sp¡sX»$y bp¡ghp_y„ iê$ L$ey¯, Ðepf¡ Ap`Z¡ s¡_u Jdf_u A¡L$
kf¡fpi (A¡hf¡S>) dep®v$p (f¢S>) _L$L$u L$fu L$¡ Ap dep®v$p ky^u bpmL$ sp¡sX»y$
bp¡g¡. sp¡ s¡ bp¡ghy„ OÏ duW»y$ gpN¡, `f„sy s¡ duW$pk L$epf¡e X$pepbuV$ui _
b_hu Å¡BA¡. s¡_p¡ L$ep„L$ `Z A„s Aphhp¡ Å¡BA¡. s¡ A„s `R>u `Z s¡
duW$pk Qpgy fl¡ sp¡ s¡ duW$pi ^uf¡ ^uf¡ L$X$hplV$dp„ a¡fhpB Åe R>¡.
Aphu S> qõ\rs Al„L$pf_u s¡dS> ddsp_u `Z R>¡, S>¡ d¢ sd_¡
S>Zphu L$¡ Al„sp OZu duW$u R>¡. `f„sy s¡ duW$u Al„sp L$p¡B A¡L$ bp„^¡gp
qL$_pfp_¡ sp¡X$u_¡ A\p®s¹ dep®v$p_¡ sp¡X$u_¡ hl¡ sp¡ OZu S> L$X$hu A\p®s¹ Aep¡Áe
\B Åe. ddsp `Z OZu duW$u R>¡ A_¡ s¡ `Z bp„^¡gp qL$_pfp_¡ sp¡X$u_¡
dep®v$p_y„ Dëg„O_ L$fu_¡ hl¡ s¡ hMs¡ s¡ bly L$X$hu \B Åe R>¡. ¿epgdp„ Apìey„
_¡ ?
sp¡ Ap d|mhps Ap`Z¡ Âep_\u kdS>hu Å¡BA¡. Ap S>¡ b¡ Al„sp
ddsp_p hsy®m R>¡ s¡dp„ `„Qd `y{$jp\® cqL$s D`ep¡Nu S>¡ QsyóL$p¡Z R>¡, s¡
234
QsyóL$p¡Z A¡V$gp dpV$¡ b_pìep¡ L$¡ DÑd Ar^L$pfu_p Ap`Z¡ Qpf `p¡BÞV$
NÎep lsp. Ap hps rkÙpÞsdyL¹$sphgu Å¡ip¡ sp¡ Mbf `X$i¡.
kdÅ¡ L$¡ dpfu L$p¡B Al„sp A\hp L$p¡B ddsp A¡hu _\u L$¡ S>¡
cNhp_ kp\¡ dpfp¡ k„b„^ R>¡, s¡ k„b„^_p qL$_pfp_u dep®v$p_¡ sp¡X$u_¡ hl¡su
lp¡e. âcy_u kp\¡ Ap`Zp k„b„^_p qL$_pfp A\p®s¹ âcy kp\¡_p k„b„^_u
dep®v$p_u A„v$f dpfu Al„sp-ddsp cf¡gu R>¡ sp¡ s¡ `|f _\u A\p®s¹ Aep¡Áe
_\u.
Al] iy„ R>¡ ? \p¡X$uOZu» s¡_u A„v$f k„b„^_p qL$_pfp_u A„v$f fl¡gu
R>¡. \p¡X$uOZu» s¡_u blpf `Z hlu flu R>¡ lh¡ Alu» Å¡BA¡ sp¡ L$p¡B hpsdp„
dpfu Al„sp A¡hu R>¡ L$¡ S>¡ Al„sp_¡ d¢ îuW$pL$p¡fÆ kp\¡ Å¡X$u_¡ S> dpfp¡
`p¡sp_p¡ Al¡kpk fpMhp_y„ BÃRy>, dpfu L$p¡BL$ h^pfp_u (A¡L$õV²$p) Al„sp
`Z R>¡ S>¡ Al„sp_p rhjedp„ îuW$pL$p¡fÆ kp\¡_p Ap`Zp k„b„^_u `fhp
L$fhp BÃR>sp¡ _\u.
A¡V$g¡ L$¡ îuW$pL$p¡fÆ kp\¡_p¡ k„b„^ s|V$sp¡ lp¡e Ðep„ k„b„^ s|V$hp_u
`fhp L$fhp BÃR>sp¡ _\u. s¡dp `fhp L$fu füp¡ _\u. Aphu `Z `qfqõ\rs
lp¡B iL$¡. klS>-õhpcprhL$ `Z lp¡B iL$¡. dpfu L$p¡BL$ ddspAp¡ A¡hu R>¡ L$¡
S>¡dp„ dpfp¡ îuW$pL$p¡fÆ kp\¡_p¡ k„b„^ s|V$u füp¡ R>¡. L$p¡BL$ ddsp A¡hu R>¡ L$¡
S>¡dp„ îuW$pL$p¡fÆ kp\¡ dpfp¡ k„b„^ r_cphu füp¡ Ry„>. L$p¡BL$ dpfp¡ ddsp_p¡
k„b„^ A¡hp¡ `Z R>¡ L$¡ dpfp¡ îuW$pL$p¡fÆ kp\¡_p¡ k„b„^ s|V$sp¡ lp¡e sp¡ cg¡ s|V$¡,
s¡_u L$ep„ ky^u L$¡hu fus¡ `fhp L$fhu ? L$pfZL$¡ vy$r_epdp„ dpf¡ Æhhy„ sp¡ R>¡ _¡ !
Aphp âL$pf_u ddsp `Z lp¡B iL$¡.
Ap kL®$g L$¡ Qp¡fk (QsyóL$p¡Z) Å¡ ApV$gp¡ dp¡V$p¡ lp¡e A\p®s rhõs©s
lp¡e, sp¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ A¡hu L$p¡B`Z dpfu Al„sp A_¡ Aphu L$p¡B `Z
dpfu ddsp _l] lp¡e L$¡ S>¡ îuW$pL$p¡fÆ_p k„b„^_¡ sp¡X$u_¡ blpf S>B iL$¡.
îuW$pL$p¡fÆ_p k„b„^_¡ r_cphsp s¡dp R>p¡L$fpAp¡ `Z lp¡B iL$¡, Of `Z lp¡B
iL$¡, `¥kp `Z lp¡B iL$¡, dp¡V$f `Z lp¡B iL$¡, f¡qX$ep¡ `Z lp¡B iL$¡, rhqX$ep¡
235
`Z lp¡B iL$¡, l¡guL$p¡àV$f `Z lp¡B iL$¡. b^y„ S> lp¡B iL$¡. îuW$pL$p¡fÆ_p
k„b„^_p r_cphdp„ `Z îuW$pL$p¡fÆ_p¡ k„b„^ _cu _\u füp¡ sp¡ L$p„B`Z
_\u. A¡L$ Aphu S> hps îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ ""eõe hp cNhÐL$pe® ev$p
õ`ô„$ _ ×íes¡, sv$p rhr_N°lk¹ sõe L$s®ìe Brs r_íQe:'' (r_.g.) sp¡ s¡
A¡hu rõ\rs Aphu NB.
ìek_ Ahõ\p L$¡ r_fp¡^ Ahõ\p rkÙ \B NB L$¡ b^u S> hõsy
sdpfp cNhv$¹ k„b„^_y„ A„N b_u NB A_¡ S>¡ cNhv$¹ k„b„^_y„ A„N _\u s¡_¡
sd¡ sp¡X$hp dpV$¡ kd\® R>p¡, L$¡ cpB cNhv$¹ k„b„^_y„ A„N _\u. sp¡ Qpgp¡ Ap_¡
sp¡X$u _pMp¡. Apdp X$pdp¡X$p¡m qõ\rs R>¡. \p¡X$p¡OZp¡ r_cphu füp R>uA¡. A¡hu
qõ\rs R>¡ L$¡ ""L$praf sp¡ _l] ly„ `f L$üp¡ _ dykgdp_'' ly„ L$praf `Z _\u
A_¡ dykgdp_ `Z _\u L$¡d ? L$¡d L$¡ dqõS>v$dp„ `Z \p¡X$uL$ _dpS> `$Yy Ry„>
A_¡ d„qv$fdp„ S>B S>B_¡ ayg-byg `Z QX$phy R„„y>. sp¡ ""L$praf sp¡ _l] ly„ `f
L$üp¡ _ dykgdp_, A¡L$ bysk¡ cu r_bpl qL$e¡ Å flp ly„'' A¡hu qõ\rs R>¡.
Ap A¡hu [õ\rs R>¡ S>¡dp„ cNhv$¹ k„b„^ A¡V$gp¡ Np¥Z R>¡ L$¡ Ap`Zu
Al„sp-ddsp_p S> A¡L$ nyÖ rhõspfdp„ bp„^¡gp¡ R>¡. S>ep„ Ap`Zu Al„sp
A¡V$gu suh° (BÞV$¡kuapBX$) R>¡ L$¡ Ap`Zu ddsp_¡ R>p¡X$hp s¥epf R>¡. S>ep„
Ap`Zu ddsp A¡V$gu suh° R>¡ L$¡ Ap`Zu Al„sp_¡ R>p¡X$hp s¥epf R>¡. Ðep„ `Z
cNhv$¹ k„b„^_¡ Ap`Z¡ M¢Qu iL$sp _\u A\hp s¡_¡ g„bphu `Z iL$sp
_\u.
s¡ cNhv¹ k„b„^_p¡ Ap`Zp¡ Al¡kpk A¡V$gp¡ nuZ, A¡V$gp¡ nyÖ,
A¡V$gp¡ _p_p¡, A¡V$gp¡ k„Ly$rQs R>¡ L$¡ M|b S> _p_L$X$p cpNdp„ S> [õ\s R>¡ lh¡
sp¡ hps õ`ô$ \B _¡ ? L$p¡B_¡ L$p¡B kdõep sp¡ _\u _¡ ? lp sp¡ Ap rQÓ
(X$pepN°pd) Ap`Zu kpd¡ fpMip¡. Ap Apg¡M (N°pa) Ap`Zu kpd¡ fpMip¡
sp¡ `y[ô$âhpldep®v$p kpfu fus¡ iê$ \B iL$i¡.
L$¡d L$¡ S>¡d Ap`Z¡ Å¡e„y L$¡ âcy_¡ dpfp¡ L$l¡hp¡, ly„ âcy_p¡ Ry„> A¡hp¡ dpfp¡
Al¡kpk. s¡ Al¡kpk_u iê$Aps A¡V$gp _p_L$X$p QsyóL$p¡Z\u `Z \B iL$¡
236
R>¡ L$¡ S>¡dp„ Ap`Zu v$f¡L$ QuS> îuW$pL$p¡fÆ_p âÐe¡ A¡L$ ârsL$ (V$p¡L$_)_p
ê$`dp„ li¡ Ap_¡ NyS>fpsu cpjpdp„ Ap`Z¡ L$l¡hy„ lp¡e sp¡ ""a|g _l] sp¡ a|g_u
`p„MX$u'' Apd A¡_p\u h^pf¡ Ap`Zp kd`®Z_u L$p¡B gpeL$ps _l] lp¡e.
s¡_p\u \p¡X$u h^pf¡ gpeL$ps Ap`Z_¡ buÅ kL$®gdp„ dmu flu R>¡
A_¡ s¡ S>¡ ÓuSy> kL®$g R>¡ s¡ bfpbf A¡ kL®$g R>¡ L$¡ S>¡dp„ Aphu_¡ ""Akdr`®s
hõs|_p„ sõdpv$¹ hS®>_d¹ ApQf¡s¹'' Aphy„ L$l¡hp_u îudlpâcyÆ_¡ S>ê$f
fl¡su _\u, Ðepf¡ îudlpâcyÆ A¡hy„ L$l¡ R>¡ L$¡ ""eõe hp cNhÐL$pe¯ ev$p
õ`ô„$ _ ×íes¡ sv$p rhr_N°lk¹ sõe'' v|$f flp¡, R>p¡X$u v$p¡ S>¡ cNhv$¹ D`ep¡Nu
_\u s¡_¡ r_cphhp_u S>ê$f iy„ R>¡ ?
sp¡ Ap ÓZ hps Ap`Z_¡ cqL$sdp„ Aphsu Ap`Zu Al„sp-ddsp
R>¡. A¡ Al„sp-ddsp gp¥qL$L$ A_¡ h¥qv$L$ bÞ_¡ Al„sp-ddsp_¡ Aphfu
g¡hphpmu Al„sp-ddsp_y„ kL®$g R>¡. bÞ_¡ A¡V$g¡ gp¥qL$L$dp„ dpfu S>¡ Al„sp
R>¡ s¡_y„ _LL$f Dv$plfZ Ap`y„ sp¡ ly„ gp¥qL$L$dp„ A¡L$ íepd d_p¡lf Ry„>, h¥qv$L$dp„
A¡L$ b°pûZ Ry„. sp¡ ly„ íepd d_p¡lf Ry„>, ly„ b°pûZ Ry„>. A¡ bÞ_¡ Al„sp d_¡
R>¡ L$¡ _\u ? sp¡ lh¡ S>epf¡ A¡ bÞ_¡ Al„sp R>¡ sp¡ Ap bÞ_¡ Al„sp_u fus¡ Ap
A¡L$ dpfy„$ ifuf R>¡ A_¡ Ap ifuf\u kb„r^s buÆ `Z OZu b^u hõsy dpfu
kp\¡ Å¡X$pe¡gu R>¡. s¡ b^u dpfu gp¥qL$L$ Al„sp R>¡.
ly„ k|ÿd _l] `f„sy OÏ„ dp¡V„y$ Dv$plfZ Ap`u füp¡ Ry„>. s¡_p
dp¡V$p`Zpdp„ L$¡ õ\ymspdp„ Âep_ Ap`sp _l]. `f„sy s¡_u D`gnZdp„ Âep_
Ap`Å¡ L$¡ lh¡ ly„ b°pûZ Ry„> sp¡ dpfyy„$ A¡L$ k„Âep_y„ `„Q`pÓ R>¡. s¡ `„Q`pÓdp„
dpfu S>¡ ddsp R>¡ s¡ L$p¡B gp¥qL$L$ ddsp _\u. k„Âep L$fhu R>¡ sp¡ `„Q`pÓ sp¡
Å¡i¡ L$¡ _l] ? L$¡ S>¡_p\u k„Âep L$ê$. s¡ `„Q`pÓdp„ dpfu ddsp R>¡ s¡ dpfu
b°pûZ lp¡hp_u S>¡ dpfu Al„sp R>¡ s¡ d_¡ kdÅhu flu R>¡ L$¡ b°pûZ Ry„> sp¡
`„Q`pÓ sp¡ fpMhy„ `X$i¡ L$¡ _l] ? sp¡ s¡ dpfu h¥qv$L$ ddsp R>¡. kdS>dp„ Apìe„y
_¡ ?
ly„ b°pûZ Ry„> sp¡ dpf¡ dpfu S>_p¡B_¡ k„cpmu_¡ fpMhu `X$i¡ A_¡ s¡
237
S>_p¡B âÐe¡ dpfu S>¡ ddsp R>¡ s¡ ddsp L$p¡B gp¥qL$L$ ddsp sp¡ _\u. L$pfZ L$¡
gp¥qL$L$ ×[ô$\u sp¡ Ap S>_p¡B A¡L$ v$p¡fp¡ R>¡. ÓZ hpf Ny„\pe¡g A¡L$ ^pNp¡ R>¡.
ApMf¡ s¡_u qL„$ds iy„ ? Nfv$_ `f fl¡ sp¡ iy„ A_¡ V|$V$u Åe sp¡ iy„ ? iy„ afL$ `X$u
füp¡ R>¡ ? vy$r_epdp„ OZpe b°pûZp¡ Nfdu gpNsu lp¡e sp¡ S>_p¡B_¡ Murs
D`f V$p„Nu v$e¡ R>¡. d|mc|s fus¡ L$p¡B _yL$ip_ `lp¢Qsy„ _\u. hps_¡ Âep_\u
kdš.
ldZp S>¡d Ap`Zp bpgL$p¡ L$p„B L$l¡ L$¡ L$p_ D`f S>_p¡B bp„^u_¡
`¡ipb L$fhp\u Ap`Zu `¡ipb L$fhp_u ìehõ\p k„syrgs fl¡ R>¡. Ap fus¡
S>_p¡Bdp„ ddsp R>¡ s¡ b°pûZhpmu ddsp _\u. `¡ipb L$fhphpmu ddsp R>¡.
Aphp-Aphp b¡hL|$a bpgL$ Ap`Zu ^fsu_¡ Ag„L©$s L$f¡ R>¡. Aphp `Z
bpgL$p¡ c|sg D`f rhÛdp_ R>¡. sp¡ s¡ S>¡ ddsp s¡_u S>_p¡Bdp„ R>¡, Aphy
OÏ„ S> dplpÐçe R>¡.
rsgL$ ip„ dpV$¡ gNphhy„ ? sp¡ s¡_u s¡Z¡ ìep¿ep bsphu L$¡ rsgL$dp„
lmv$f R>¡, Qy_p¡ R>¡, `pZu R>¡ s¡\u hps-r`Ñ A_¡ L$a_p¡ _pi \pe R>¡. s¡ dpV$¡
rsgL$ gNphhy„. Ap_p¡ A\® A¡ L$¡ Ap rsgL$ gNphhp_u S>¡ ddsp R>¡ s¡
cNhv$¹ QfZ_¡ dõsL$ D`f ^pfZ L$fhphpmu ddsp _\u, rsgL$dp„ hps,
r`s A_¡ L$a_p¡ _pi L$fhp_u ddsp R>¡. Aphu b¡hL|$au R>¡. bpgL$ Aphu Aphu
sp¡ hpsp¡ L$f¡ A_¡ kdS>v$pfu_u hps L$f¡ sp¡ `R>u bpgL$ L$¡d L$l¡hpe ?
sp¡ Aphu S>¡ Ðep„_u hõsy R>¡ s¡_¡ Ap`Zu Al] `Z ddspõ`v$
b_phu iL$uA¡ R>uA¡. Al]_u S>¡ hõsy R>¡ s¡_¡ Ap`Z¡ Ðep„ `Z ddspõ`v$
b_phu iL$uA¡ R>uA¡. sp¡ bÞ_¡ sfa\u k„ch R>¡. s¡dp„ L$p¡B Ncfphp_u hps
_\u. sp¡ lh¡ S>epf¡ cNhp__u kp\¡ Ap`Z¡ s¡_p k„b„^dp„ dp`sp¡g L$fu füp
R>uA¡ A\hp dyghu füp R>uA¡ Ðepf¡ Ap`Z¡ s¡_p õhê$`_¡ õ`ô$ kdS>hy„
`X$i¡ A_¡ s¡_u iê$Aps A_¡ iê$Aps `f S> AV$L$u S>hp_u vy$N®rs_p sÕe_¡
bfpbf õ`ô$ fus¡ kdS>hy„ `X$i¡.
sp¡ Ap`Z¡ Å¡ey L$¡ Ap`Zu dp¡n `y{$jp\® k„b„^u Al„sp-ddsp S>¡
238
lsu s¡_y„ îudlpâcyÆA¡ bpgbp¡^dp„ r_ê$`Z L$ey¯. S>¡ `„Qd `y{$jp\® k„b„^u
Ap`Zu Al„sp-ddsp R>¡ s¡_y„ rkÙpÞsdyL¹$sphgudp„ r_ê$`Z L$ey® A_¡ S>¡
qÓhN® k„b„^u Al„sp-ddsp lsu s¡ Å¡ h¡v$ip÷_u ârsL|$m R>¡ sp¡
îudlpâcyÆ hps L$fhp_y„ BÃR>sp _\u L$¡d L$¡ ârsL|$g L$fhpdp„
îudlpâcyÆ õ`ô$ L$l¡ R>¡.
h¡v$p¡L$¹spv¹ AÏdpÓ¡@r` rh`fusÞsy ev$¹ ch¡s¹ pp
sp×id¹ hp õhs„Ó Q¡rs Dcep¡ dygsp¡ d©jp pp
Ap L$`V$ R>¡, `pM„X$ R>¡ QQp® L$fhp\u apev$p¡ iy„ \i¡ ? A_¡ Å¡
h¡v$ip÷_¡ A_yL|$m R>¡. sp¡ S>¡ jp¡X$iN°„\_p¡ D`v$¡i Ap`hp dpV$¡ îudlpâcyÆ
s¥epf \ep R>¡ s¡ jp¡X$iN°„\dp„ s¡ kdõep_u QQp® rhQpfZp L$fhp_u L$p¡B
AphíeL$sp _\u. Ap\u îudlpâcyÆA¡ `l¡gp S> s¡ rhje_¡ R>p¡X$u v$u^p¡ R>¡.
""qÓhN® kp^L$p_urs _ sqÞ_Z®e DÃQs¡'' Ap b^„y Ap`Z¡ bpgbp¡^dp„
Å¡B Nep R>uA¡. `y[ô$âhpldep®v$p A¡ `„Qd `y{$jp\®hpmu cph_p_p¡ Ap
QsyóL$p¡Z R>¡. `„Qd `y{$jp\®_u cph_p_¡ Ap^pf âv$p_ L$fhphpmp¡ `pep¡
b_phhphpmp¡ S>¡ QsyóL$p¡Z R>¡ s¡ QsyóL$p¡Z_¡ sd¡ L$¡V$gp¡ _p_p¡ L$ep£.
õ`ô$ fus¡ L$p¡B îudlpâcyÆ_p A\hp cNhp__p A\hp
îuedy_pÆ_p L©$`p`pÓ R>¡, s¡ S> iê$Aps\u ApV$gu dp¡V$u iê$Aps L$fu iL$¡
R>¡. bpL$u sp¡ `pM„X$ _\u L$fhy„ sp¡ b^p d_yóep¡ _p_u iê$Aps L$fi¡. `Z _p_u
iê$Aps L$ep® `R>u sÕe`Zp D`f AV$L$i¡ _l] A_¡ S>epf¡ AV$L$u füp¡ R>¡ sp¡
kpfu fus¡ Ap`Z¡ kdS>hy„ `X$i¡ L$¡ `pRy„> iy„ QLL$f R>¡ ? `y[ô$ R>¡, âhpl R>¡ L$¡
dep®v$p R>¡.
L$ep„ AV$L$u Nep¡ ? L$¡d AV$L$u Nep¡ ? `y[ô$ lp¡e sp¡ AV$L$hp¡ _ Å¡BA¡.
âhpl lp¡e sp¡ Al] cV$L$hp¡ _ Å¡BA¡. sp¡ ku^u hps kdÅ¡ cpB Al]ep
ip„ dpV$¡ Aphu Nep¡. S>¡d Np¥fp„N dlpâcyÆ Ap`Z¡ Ðep„ Aphu Nep lsp _¡ !
s¡d _ Aphhy„ Å¡BA¡.
sp¡ Ap hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ âhpl lp¡e sp¡ cpB ! Al]ep ip„ dpV$¡
239
Apìep¡ `p¡sp_u S>ÁepA¡ Ap_„v$\u âkÞ_ fl¡_¡. Apd cV$L$sp Al] Aphu
Åe. sp¡ A¡ b^u `qfqõ\rs k„crhs R>¡ A_¡ S>¡ k„crhs `qfqõ\rsAp¡ R>¡ sp¡
s¡_¡ Ap`Z¡ b^u fus¡ kdÆ iL$iy„ _l]. S>ep„ ky^u `y[ô$âhpldep®v$p _l]
kdÆA¡, s¡ sÕe`Zp_p¡ Mygpkp¡ `y[ô$, âhpl, dep®v$p L$f¡ R>¡. Apìey„
kdS>dp„ ?
S>ep„\u Ap`Ï„ A¡ kL®$g h^u _\u füy„. _p_y„ _¡ _p_y„ S> flu Ney„ R>¡.
A¡ S>¡ `pfõ`qfL$ Akf_u A„v$f O¡fpe¡gp¡ lp¡hp\u rhõs©s _\u \B iL$sp¡,
dp¡V$p¡ _\u \B iL$sp¡ sp¡ QLL$f iy„ R>¡ ? A¡ QLL$f Ap`Z_¡ L$epf¡e kdS>dp„ S>
_l] Aphu iL$¡. Å¡ Ap`Z¡ `y[ô$âhpl dep®v$p _\u kdS>ep sp¡. Ap hps
`y[ô$âhpldep®v$p_¡ kdS>hp_u `l¡gp ÅZhu M|b S> S>ê$fu R>¡. sp¡ afu\u
kdÅ¡ A¡L$ hps_¡ L$¡ Alu» îudlpâcyÆA¡ `y[ô$ iy„ R>¡ ? `°hpl iy„ R>¡ ? dep®v$p
iy„ R>¡ ? s¡ N°°„\dp„ kdÅhhp BÃR>sp lsp S>¡\u Ap`Z¡ Ap`Zu Ap ìehõ\p
L$¡ Aìehõ\p_¡ kpfu fus¡ L$pQ_u (Afukp_u) S>¡d kpd¡ fpMu_¡ Å¡B iL$uA¡
L$¡ cpB L$¡hu R>¡ dpfu iL$g ?
Ap`Z¡ Ap`Zp¡ Ql¡fp¡ Å¡B iL$uA¡ s¡_p dpV$¡ îudlpâcyÆA¡
`y[ô$âhpldep®v$p L$üp¡ R>¡. `f„sy Ap`Zp vy$cp®Áe\u Ap N°„\ gNcN khp
N°„\ R>¡. S>¡d L$¡ `y[ô$ âhpl A_¡ dep®v$p A¡d ÓZ lp¡hp¡ Å¡Bsp¡ lsp¡. s¡dp„\u
`y[ô$_y„ r_ê$`Z `|f„y R>¡, âhpl_y„ r_ê$`Z A^|f„y R>¡ A_¡ `|f¡`|f„y dep®v$p_„y
r_ê$`Z R|>V$u Ney„ R>¡. Ap hps Ap`Z¡ N°„\_p¡ kpfp„i (rk_p¡qàkk hpBT)
âdpZ¡ Aæepk L$fiy„ sp¡ Ap`Z_¡ õ`ô$ \B S>i¡ L$¡ Ap_y„ iy„ õhê$` R>¡. `y[ô$
"L$', âhpl "M' A_¡ dep®v$p "N' hps kdS>dp„ Aphu _¡ ?
`y[ô$_¡ Ap`Z¡ "L$' dp_u_¡ QpguA¡ L$pfZ L$¡ îudlpâcyÆA¡ ¾$ddp„
(Ap¡X®$fdp„) `y[ô$, âhpl A_¡ dep®v$p A¡d L$üy„ R>¡. `y[ô$_¡ Ap`Z¡ "L$' dp_u_¡
QpguA¡, âhpl _¡ Ap`Z¡ "M' dp_u_¡ QpguA¡, dep®v$p_¡ Ap`Z¡ "N'
dp_u_¡ QpguA¡ Ap `y[ô$_p¡, âhpl_p¡ A_¡ dep®v$p_p¡ `Z dpN®1, kN®2 A_¡

240
ag3 Ap ÓZ¡e ×[ô$L$p¡Z\u `p\®L$e-Sy>v$p`Ï kdÅhhy„ R>¡. NZus_u fus¡
NZsfu (d¡\¡d¡V$uL$gu hL®$ ApDV$)L$fu ëep¡ L$¡ "L$1', "L$2', "L$3', "M$1',
"M$2', "M$3', "N$1', "N$2', "N$3', `y[ô$ âhpl dep®v$p_u `|fu ê$`f¡Mp_p¡
ApV$gp¡ AhL$pi R>¡. Apìey„ ¿epgdp„ ?
k¥ÙprÞsL$ fus¡ `y[ô$ âhpl dep®v$p N°„\ ApV$gp¡ lp¡hp¡ Å¡Bsp¡ lsp¡ A_¡
ApS>¡ Ap`Zu `pk¡ L$¡V$gp¡ âpàs R>¡ ? s¡ Âep_\u Sy>Ap¡. R>¡ëgp `¡f¡N°padp„
""`y[ô$âhpl dpN£ Æhp_pd¹ "M$2' A¡V$g¡ L$¡ kN® c¡v$dp„ `pR>p¡ "e, f, g'
A¡d `¡V$p c¡v$ L$l¡g R>¡. Ap "M' cpNdp„ `Z Ahp„sf b¡ c¡v$ bpL$u R>¡. "f'
A¡V$g¡ L$¡ Æhp¡_p kN®c¡v$dp„, Æh_p õhê$`_y„ hZ®_ bpL$u R>¡. A_¡ "g' A„i
A¡V$g¡ L$¡ Æh_u q¾$ep_p¡ A„i bpL$u R>¡ A_¡ ÓuÅ cpNdp„ A¡V$g¡ L$¡ ag A„i
k„`|Z® bpL$u R>¡. A¡V$g¡ L$¡ "M' cpNdp„ (âhpldp„) `l¡gp¡ A„i dpN®c¡v$_p¡
`|fp¡ Aph¡g R>¡. buÅ¡ A„i A¡V$g¡ Æh_p rhrh^ kN®dp„ "e' A„i A¡V$g¡ L$¡
Æh_y„ õhê$` Aph¡g R>¡. `f„sy buÅ A„i_p "f' A_¡ "g' A„i Aph¡g _\u
A¡V$g¡ L$¡ âhpl_p v$¡l A_¡ q¾$ep_y„ r_ê$`Z _\u A_¡ ÓuÅ¡ cpN A¡V$g¡ L$¡
ag_p¡ k„`|Z® cpN _\u. "N' A„i k„`|Z® fus¡ (V$p¡V$gu) b^p A„ip¡_y„
r_ê$`Z _\u.
ApV$gp¡ N°„\ L$p„sp¡ s¡ Mp¡hpB Nep¡ R>¡, îudlpâcyÆA¡ g¿ep¡ lsp¡
`f„sy L$ep„L$ Mp¡hpB Nep¡. OZpe N°„\p¡ îudlpâcyÆ_p Mp¡hpB Nep R>¡.
s¡dp„\u A^|fp¡ dm¡g N°„\ R>¡. S>¡d cpóe R>¡, hN¡f¡ hN¡f¡. Ap fus¡ Ap A^|fp¡
dm¡g N°„\ R>¡ A\hp Mbf _\u L$¡ îudlpâcyÆA¡ L$p¡B L$pfZ\u `|fp¡ g¿ep¡
_\u. iy„ \ey„ s¡_u ApS> L$p¡B A¥rslprkL$ õ`ô$sp Ap`Zu `pk¡ _\u. `f„sy
Ap ê$`f¡Mp Å¡ip¡ sp¡ N°„\_y„ rhl„Nphgp¡L$_ (bX®$k ìey) Ap`Z_¡ dmi¡ L$¡
L$¡V$gp¡ N°„\ lp¡hp¡ Å¡BA¡ A_¡ L$¡V$gp¡ âpàs R>¡. s¡ A¡L$v$d Ap„M_u kpd¡ õ`ô$
\B S>i

241
pp `y[ô$âhpldep®v$pc¡v: pp
(`y[ô$L$ âhplM dep®v$p_p„N dpN®1 kN®2 ag3-`p\®L$e-
r_~`Zd¹)- Ap`Z_¡ kpfp„i ê$` s¡_p dyØ$p dm¡ R>¡ s¡ "L$-M-N' R>¡. "L$1'
A¡V$g¡ `y[ô$dpN®, "L$2' A¡V$g¡ `y[ô$ kN®, "L$3' A¡V$g¡ `y[ô$ag. "M1' A¡V$g¡
âhpldpN®, "M2' A¡V$g¡ âhplkN®, "M3' A¡V$g¡ âhpl ag A_¡ "N1'
A¡V$g¡ dep®v$pdpN®, "N2' A¡V$g¡ dep®v$p kN®, "N3' A¡V$g¡ dep®v$p ag. Ap `|fp
N°„\_u dep®v$p A\hp ê$`f¡Mp R>¡.
`y[ô$L$/1 âhplM/1 dep®v$pN/1 qhi¡j¡Z `©\L¹$-`©\L$¹ pp
Æh2/e- v$¡l2/2- q¾$ep2/g- c¡v$¥: âhpl¡Z2 ag¡_3 Q pp 1 pp
hÿeprd kh®-kÞv$¡lp _ crhóeqÞs eÃR²y>s¡: pp
lh¡ Sy>Ap¡, Al] kdS>ip¡_¡, Anfdp„ Âep_ Ap`ip¡ sp¡ b^u hps
kdS>dp„ Aphi¡, L$¡ S>epf¡ îudlpâcyÆ `y[ô$ L$l¡ R>¡ sp¡ "L$1' A_¡ L$1 _p¡
A\® iy„ ? `y[ô$dpN®. âhpl dsgb ? âhpldpN®, dep®v$p dsgb dep®v$pdpN®,
hps kdÅB. kdufL$Z L$fu_¡ Å¡ip¡ sp¡ õ`ô$ \i¡ L$¡ `y[ô$, âhpl, dep®v$p
Sy>v$p Sy>v$p dpN® R>¡ A_¡ ""Æhv$¡l qL$ep c¡v$¥:'' A_¡ Æh, v$¡l, q¾$ep_p
c¡v$_p¡ A\® iy„ R>¡ ? s¡dp `pR>p c¡v$ L$f¡ R>¡. dsgb ? kN®_„y r_ê$`Z ÓZ
âL$pf\u L$ey® R>¡. "e'dp„ Æh, "f'dp„ s¡_p¡ v$¡l A_¡ "g'dp„ s¡_u q¾$ep. bk
ApV$gp N°„\_p kpfp„i\u A¡V$g¡ L$¡ dpN®_„y r_ê$`Z, kN®_y„ r_ê$`Z A_¡ ag_y„
r_ê$`Z.
Aphu fus¡ ÓZ¡e dpN®_y„ `y[ô$_„y, âhpl_„y A_¡ dep®v$pdpN® lp¡hp_y„
r_ê$`Z Sy>v$y„ Sy>vy$„ R>¡. Ap ÓZ¡e dpN®_y„ kN® L$¡hy„ R>¡ s¡ kN®_y„ r_ê$`Z A_¡ ag
L$¡hy„ R>¡ s¡ ag_p õhê$`_y„ r_ê$`Z L¡hy„ R>¡. Aphu fus¡ s¡dp S>¡ kN® R>¡. kN®
A¡V$g¡ kS®>_ (q¾$e¡i_) A_¡ s¡ kS®>_ L$¡V$gp âL$pf\u \B füy„ R>¡.
kS®>__u A„sN®s s¡_p Æh_y„ kS®>_ \B füy„ R>¡, s¡_p v$¡l_y„ kS®>_

242
\B füy„ R>¡, s¡\u q¾$ep_y„ kS®>_ \B füy„ R>¡. Æh, v$¡l A_¡ q¾$ep A¡L$ fus¡
Âep_\u Å¡ip¡ sp¡ sv$¹_ õ`óV$ \B S>i¡ L$¡ L$sp®, kp^_, L$fZ A_¡ q¾$ep. v$¡l
S>¡ R>¡ s¡ L$fZ R>¡, Æh S>¡ R>¡ s¡ L$sp® R>¡ A_¡ q¾$ep A¡V$g¡ s¡ a„L$i_ (q¾$ep) L$¡hu
fus¡ L$fi¡. L$p¡Z q¾$ep L$fi¡ ? L$¡hu fus¡ q¾$ep L$fi¡. Ap dpN®dp„ A_¡ L$¡hu q¾$ep
L$fi¡ ?
Ap "e, f, g' Æh, v$¡l A_¡ q¾$ep Ap sd_¡ gpNi¡ L$¡ iy„ L$pd ApV$gu
b^u NX$bX$ a¡gphhu Å¡BA¡. iy„ L$pd qÜ^p h^pfhu Å¡BA¡ `f„sy Âep_\u
Sy>Ap¡ sp¡ Al] îudlpâcyÆ Æh, v$¡l q¾$ep_¡ L$epf¡L$ õhê$`p„N q¾$ep L$lu
füp R>¡, sp¡ L$epf¡L$ õhê$`p„N q¾$ep_¡ Æh, v$¡l q¾$ep L$l¡ R>¡. sp¡ s¡dp„ c¡v$ Aph¡¡
R>¡. s¡ A_¡ s¡_p S>¡hp¡ ""âhplõ\p_¹ âhÿeprd õhê$`p@“ q¾$ep eysp_¹'' Ðep„
Æh, v$¡l, q¾$ep eysp_¹ _\u L$üy„. sp¡ A¡ v$¡l_u A_¡ Æh_u S>ÁepA¡ õhê$`
iåv$ hp`ep£ R>¡. v$¡l_u S>ÁepA¡ A„N iåv$ hp`ep£ R>¡. q¾$ep_u S>ÁepA¡ q¾$ep
iåv$ hp`ep£ R>¡. A¡ sp¡ bfpbf hps R>¡. sp¡ Ap S>¡ a¡fapf (Q¡ÞS>) \ep¡ R>¡ s¡
ìep¿ep_p¡ rhje R>¡. A¡ kpfp„i_p¡ rhje _\u. s¡\u Ap`Z¡ s¡ rhje_u QQp®
Alu» _l] L$fuA¡.
`f„sy \p¡X$uhpf dpV$¡ s¡ c¡v$_¡ c|gu_¡ s¡ bÞ_¡ âL$pf_p âep¡N_¡ Ap`Z¡
A¡L$ iåv$dp„ kdÆ iL$uA¡ L$¡ "f-e', "f-f', "f-g' s¡ v$¡l_p dpV$¡ lp¡e,
Æh_p lp¡e A_¡ Æh_¡ õhê$` `Z L$l¡g R>¡. s¡_p dpV$¡ lp¡e A_¡ Al] q¾$ep
dpV$¡ îudlpâcyÆA¡ buÅ¡ L$p¡B iåv$ hp`ep¡® _\u. `f„sy kdÅ¡ L$¡ s¡_p dpV$¡
"f-g' A¡V$g¡ q¾$ep kdS>iy„ sp¡ sd_¡ s¡_u A¡L$ kpdpÞe ê$`f¡Mp (L$p¡d_
auQf) lp\dp„ Aphu S>i¡, _l]sf kpdpÞe ê$`f¡Mp lp\dp„ Aphi¡ _l]. L$¡d
L$¡ Ap âc¡v$ Aphu füp R>¡ A_¡ s¡_p L$pfZ¡ `y[ô$âhpldep®v$p N°„\_¡
kdS>hpdp„ OZub^u qÜ^p (Ny„QhZ) \pe R>¡.
sp¡ Ap NrZs_u fus\u (d¡\¡d¡V$uL$gu) ApV$gy„ Ap`Z¡ kdÆ gBA¡
sp¡ kpfu hps R>¡. ly„ kdSy> L$¡ NrZs_¡ bv$g¡ A„L$NrZs L$l¡hy„ Å¡BA¡. Ap
b^y (A, B, C) A„L$NrZsdp„ R>¡ L$¡ buS>NrZs (A¡gÆb°p)dp„ ?
243
buS>NrZsdp„ kpfy„$. sp¡ Ap_¡ buS>NrZs_u fus\u kdÆ g¡hy„ Å¡BA¡. sp¡
Ap`Z_¡ L$p¡B kdõep _rl \pe. `R>u s¡_y„ d|ëe L$p„B`Z lp¡e, A_y„ d|ëe
`p„Q `Z lp¡B iL$¡, v$i `Z lp¡B iL$¡, `f„sy Ap`Zu `pk¡ ABC lp¡e sp¡
Ap`Z¡ A¡L$ sV$õ\ iåv$\u hps_¡ kdÆ iL$iy„.
Aphu fus¡ Ap`Z¡ A¡L$ sV$õ\ iåv$\u s¡ hps_¡ kdÆ iL$uA¡. Apd
""Æh v$¡l q¾$ep c¡v$¥: âhpl¡Z ag¡_ Q'' Ap ÓZ¡e_p âhpl A_¡ ag_p
c¡v$\u `Z îudlpâcyÆ `y[ô$ âhpl dep®v$p_y„ r_ê$`Z L$fu füp R>¡. S>epf¡
sd¡ Ap "f' Å¡ip¡ _¡ ! sp¡ sd_¡ ¿epg Aphi¡ A_¡ s¡_p dpV$¡ âhpl A¡L$ iåv$
Sy>Ap¡, `y[ô$, âhpl A_¡ dep®v$p_u A„sN®s âhpl iåv$ R>¡ A_¡ A¡L$ kN®_u
A„sN®s `Z `pR>p¡ âhpl iåv$ R>¡. lh¡ Ap hps kdÅsu _ lp¡hp\u d_¡
L$p¡BL$¡ L$üy„ lsy„ L$¡ îudlpâcyÆ_p âhpl_u S>ÁepA¡ `pW$ ky^pfu v$ep¡,
"âdpZ¡_ ag¡_ Q' L$fu v$ep¡. d¢ L$üy„ ""âdpZ¡_ ag¡_ Q'' ip dpV$¡ L$fhy„ ? sp¡
s¡Z¡ L$üy„ L$¡ Sy>Ap¡ ! Al] ApNm_p A¡L$ ïgp¡L$dp„ ""âdpZ c¡v$pv$¹ rcÞ_p¡rl
`y[ô$dpNp£ r_ê$r`s:'' Apdp„ âdpZ iåv$ Apìep¡ R>¡ _¡ ! A¡V$gp dpV$¡ Al]
âhpl_u S>ÁepA¡ ""âdpZ¡_ ag¡_ Q'' L$fu v$ep¡. s¡ (rk_p¡qàkk) ê$`f¡Mp
_ kdS>¡ sp¡ Ap`Z_¡ Aphu ^p„^g L$fhp_u BÃR>p \pe. A¡L$ hMs `y[ô$
âhpl dep®v$p_u ê$`f¡Mp L$¡ kpfp„i kdÆ gBA¡ sp¡ îudlpâcyÆ_p
âhpl¡Z `pW$ ky^pfhp_u L$p¡B S>ê$f S> _l] fl¡. ""âhpl¡Z ag¡_ Q''
A¡L$v$d iyÙ Qp¡LL$kpB `|h®L$_p¡ A_¡ ep¡Áe `pW$ R>¡ A_¡ s¡_y„ sp`e® iy» R>¡ ? s¡
`pR>p¡ ìep¿ep_p¡ rhje R>¡, `f„sy M|b S> Ny„QhZhpmp¡ rhje gpN¡ R>¡. s¡_p
dpV$¡ ApV$gy„ L$lu v$„D.
S>¡d L$¡ dep®v$p dpN®dp„ A¡L$ M|b S> ârkÙ gp¡L$râe (`p¡àeygf)
ïgp¡L$ R>¡. S>¡_p¡ `pR>p¡ L$ep„e `Z Dëg¡M _\u dmsp¡ L$¡ L$ep R>¡ ? A_¡ b^p
s¡_p¡ k„v$c® Ap`¡ R>¡.
S>Þd_p Åes¡ i|Ö k„õL$pfps¹ ÜuS> DÃes¡ pp

244
h¡v$pæepkps¹ch¡s¹ rhâ b°ûop¡ b°pûZ õd©s: pp
Ap L$p¡B `„qX$s_u L$l¡hs R>¡. S>¡ A¡V$gu âQrgs \B NB L$¡ b^p gp¡L$p¡
A¡hy dp_¡ R>¡ L$¡ L$ep„L$ _¡ L$ep„L$ ipõÓdp„ li¡. S>¡d s¡_k]N S>epf¡ A¡hf¡õV$ `f
_lp¡sp¡ Nep¡ Ðepf¡ rlÞvy$õsp_dp„ b^p_¡ A¡d lsy„ L$¡ rldpgedp„ D`f L$ep„L$_¡
L$ep„L$ õhN®-bN® b^„y li¡ S> A_¡ S>epf¡ s¡_k]N Nep¡ sp¡ b^p_¡ tQsp \B
NB L$¡ õhN® v$¡Mpey„ L$¡ _l] v$¡Mpey„. sp¡ s¡_k]N QYep¡ rlg¡fu `Z, lh¡ sp¡
b^pe S>C Aph¡, àg¡_dp„ `Z b^p afu Aph¡ `f„sy õhN® sp¡ rldpgedp„
L$ep„e dm¡ _l].
sp¡ Apd b^p_¡ A¡L$ Apip, rhðpk R>¡ L$¡ ipõÓdp„ L$p¡B S>ÁepA¡ sp¡
Ap ïgp¡L$ li¡ S>, `Z L$ep R>¡ ipõÓdp„ ? Ap¡R>pdp„ Ap¡Ry„> d_¡ sp¡ dpfp Ap
kurds op_dp„ ApS> ky^u sp¡ Ap ïgp¡L$ dýep¡ _\u. Ap hQ_ dýey„ _\u.
`f„sy dmu Åe sp¡ `|Z® \B Åe.
`f„sy Ðep„ S>¡d A¡L$ âQrgs ^pfZp R>¡ L$¡ ""S>Þd_p Åes¡ i|Ö...''
s¡hu fus¡ îudlpâcyÆ_u A¡L$ ^pfZp R>¡ L$¡ S>¡ L$p„B`Z dpN®dp„ âL$V$ \B
füp R>¡, s¡ sp¡ L$p¡B_¡ L$p¡B âhplu `°Lpf\u `¡v$p ( DÐ`Þ_ ) \B füp R>¡. cg¡
s¡ `y[ô$dpN® lp¡e, âhpldpN® lp¡e L$¡ dep®v$pdpN® lp¡e. S>¡ kN® R>¡ s¡ L$p¡B_¡ L$p¡B
âhpl_y„ S> ê$` R>¡. sp¡ s¡ kN® âhpl_y„ S> ê$` R>¡. s¡_p dpV$¡ îudlpâcyÆA¡
`fõ`f iåv$_¡ bv$gphu_¡ L$epf¡L$ âhpl_¡ kN® L$l¡ R>¡, L$epf¡L$ kN®_¡ âhpl
L$l¡ R>¡. A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡, S>¡ Æhp¡_¡ âhprl L$l¡ R>¡ s¡_¡ `Z Npm
Ap`u_¡ _l] (syÃR> fus¡ _l]) `f„sy Ap fus¡ L$¡ S>¡hp DÐ`Þ_ \ep lsp s¡hp
S> R>¡. s¡dp„ L$p¡B bv$gph (fuapB_d¡ÞV$) Apìep¡ _\u.
s¡ S>¡V$g„y ÅZ¡ R>¡ s¡V$gy S> ÅZ¡ R>¡. s¡_p\u ApNm L„$B ÅZsp _\u.
`Z ÅZ¡ R>¡ s¡_p\u \p¡X»y$L$ h^pf¡ ÅZ¡ sp¡ dep®v$p A_¡ s¡_p\u h^pf¡ ÅZ¡ sp¡
`y[ô$, s¡ ¾$d R>¡. sp¡ âhpl_p¡ A\® L$¡ S>¡d `¡v$p \ep lsp s¡hp S> R>¡. S>¡d sp¡sXy$»
bp¡gsp lsp sp¡ lÆ `Z sp¡sXy»$ S> bp¡g¡ R>¡. sp¡ s¡ S>¡ âhpl R>¡ s¡d b^p Æh
S>¡ `¥v$p \B füp R>¡ s¡ cg¡ `y[ô$dpN®_p lp¡e L$¡ dep®v$pdpN®_p¡ lp¡e s¡ DÐ`Þ_
245
\B füp R>¡. A`qf`L$h Ahõ\pdp„ s¡ R>¡, s¡_p¡ L$p¡B k„õL$pf _\u \ep¡. s¡dp
A„v$f\u L$p¡B _huhps Mugu_¡ Aphu _\u sp¡ b^p d|mc|s fus¡ âhpl sp¡ R>¡
S> `f„sy s¡_u kdS>v$pfudp„ L„$BL$ Muëey„, L„$BL$ iyÙsp \B. S>¡d `¡V²$p¡g_y„
qX$Tg R>¡. qX$Tg_y„ `Z L$p¡B ¾y$X$ Ap¡Bg õhê$` R>¡. ¾y$X$ Ap¡Bgdp„\u `pRy>
qX$Tg b_u Åe. qX$Tgdp„\u `¡V²$p¡g \B Åe. `¡V²$p¡gdp„\u rhdp_hpmy `¡V²$p¡g
\B Åe. s¡ iy„ R>¡ ? iyÙsp (qfapB_d¡ÞV$) _p AgN AgN õsf R>¡.
s¡hu fus¡ S>¡d S>¡d iyÙsp \B s¡d s¡d s¡_u âhpqlsp Ap¡R>u \su
NB A_¡ S>¡hy MpZdp„\u r_L$ýey„ s¡hy S> X²$ddp„ cfu_¡ fpMu v$u^y„ sp¡ s¡_¡
Ap`Z¡ ¾y$X$ Ap¡Bg L$luA¡ R>uA¡. sp¡ s¡ ¾y$X$ Ap¡Bg hpmy S>¡ QLL$f R>¡ s¡
âhpl_y„ QLL$f R>¡. s¡ hps Âep_\u kdÅ¡. Ap dpV$¡ kN® A_¡ âhpl_y„ Al]ep
_l], `f„sy kybp¡r^_u hN¡f¡ N°„\dp„ îudlpâcyÆA¡ OZuhpf `fõ`f
rhr_de fus\u kN® A_¡ âhpl iåv$_¡ hp`ep£ R>¡ s¡ âhpl iåv$ Ap`Zp
N°„\dp„ `Z Apìep¡ R>¡. L$v$pQ lqffpeÆ L$¡ buÅ L$p¡B L$l¡ R>¡ L$¡ ""âphprlL$p..
s¡r`õey D`¡rnsp¡rQsp'' Å¡ s¡ âphprlL$ R>¡ sp¡ s¡_u D`¡np L$fp¡. lh¡ iy„
L$fuA¡? Ap`Z¡ b°ûk„b„^ Apàey„ R>¡, b^„y L$fpìey„ R>¡ `f„sy s¡ `p¡sp_p¡ õhcph
âphprlL$ âNV$ L$f¡ sp¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ s¡_u D`¡np L$fp¡. L$ep ky^u s¡_u
kp\¡ TOX$p¡ L$fhp¡ ?
sp¡ s¡ L$ep A\®dp„ ? L$¡ s¡ `y[ô$Æh `Z lp¡B, `f„sy `p¡sp_p¡ ¾y$f$
õhcph S> âNV$ L$fu füp¡ R>¡ sp¡ ¾y$f$ õhcph âNV$ L$f¡ sp¡ s¡_u D`¡np L$fp¡. s¡
gNcN îulqffpe hp“dyL¹$sphgu_p¡ ïgp¡L$ R>¡. rkÙpÞs hQ_phgudp„ L$v$pQ
Ap_¡ DÙ©©s L$f¡g R>¡. ""âphprlL$p s¡r`õey D`¡rnsp¡rQsp'' Aphp L$p„BL$
îulqffpeÆ_p hQ_ R>¡ A\hp îuNykp„BÆ_p hQ_ R>¡.
lh¡ îudlpâcyÆ ApNm L$l¡ R>¡, Apdp A¡L$ hps Âep_\u
kdS>hp_u R>¡ ""rhi¡j¡Z `©\L$¹-`©\L$¹'' s¡_u rhi¡jsp `Z kdÅhui A_¡
s¡_u `©\L$sp `Z kdÅhui s¡_¡ `©\L$ (Sy>v$p) L$fu_¡ `Z kdÅhui. A\p®s¹
A¡L$ \u buÅ_¡ R|>Ë$p `pX$u v$¡hp s¡ A¡L$ L$\p R>¡. `f„sy R|>Ë$p `pX$ep `R>u s¡_u
246
rhriô$sp Ap`Z¡ _l] kdÆA¡, sp¡ s¡_y„ õhê$` _l] b_¡. A¡V$g¡ L$¡ õhê$`
kdÅi¡ _l]. sp¡ s¡_y„ rhi¡j¡Z `Z kdÅhhp_y„ R>¡ A_¡ Sy>v$p Sy>v$p R|>Ë$p
L$fu_¡ `Z kdÅhhp_y„ R>¡. dpÓ rhfp¡^ (A¡_ud¡i_) S> _l] `Z hN}L$fZ
(L$gpku raL$¡i_) A_¡ ìep¿ep `Z kdÅhui.
âñ :- k„õL$pf A_¡ qfapB_d¡ÞV$ (iyÙsp) bÞ_¡ A¡L$ S> R>¡ ?
Aphy d¢ L$üy„ _\u. iyÙ \ep¡ sp¡ dep®v$p A_¡ A¡V$gp dpV$¡ S> d¢ iåv$
hp`ep£ sp¡ L$¡ A„v$f\u Mughy„ s¡ qfapB_d¡ÞV$ _\u. s¡ iåv$_¡ d¢ `y[ô$_p
k„v$c®dp„ hp`ep£ lsp¡ sp¡ `y[ô$ S>¡ R>¡ s¡ iyÙsp (qfapBÞd¡ÞV$) _\u. `f„sy S>¡
sdpfu A„v$f fl¡gp¡ buS> cph R>¡ s¡_y„ Mughy„ R>¡ A_¡ dep®v$p S>¡ R>¡ s¡
(qfapBÞd¡ÞV$) iyÙsp_p¡ k„õL$pf R>¡. Aphu_¡ hps kdS>dp„ ? c|g spfu _\u
dpfu R>¡. d¢ Ap hps_¡ õ`ô$ _ L$fu. `f„sy l„y Ap k„v$c®dp„ bp¡ëep¡ lsp¡ L$¡ L$p¡B
Mug¡ R>¡ A_¡ L$p¡B_¡ OX$hpdp„ Aph¡ R>¡.
sp¡ S>¡ âhpl R>¡ s¡_¡ dep®v$p dpN®_¡ dpV$¡, s¡_p S>¡ âphprlL$ `pkpAp¡ L$¡
A„ip¡_¡ dep®v$p_ykpf OX$u_¡, k„õL$pf L$fu_¡ kyOX$ L$fhpdp„ Aph¡. S>¡ Ap`Zp
Æh, v$¡l, q¾$ep_p AZOX$ A„i R>¡, s¡_¡ ipõÓ_p r_ed dyS>b kyOX$
L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. ipõÓ_p r_ed A_ykpf Ap`Zp `y[ô$dpN®dp„ `Z kyOX$
b_phhp_p OZp k„õL$pf R>¡. S>¡d b°ûk„b„^_¡ Ap`Z¡ A¡L$ k„õL$pf dp_uA¡
R>uA¡. ApS> Ap`Z¡ h¥Ly„$W$_u rV$rL$V$ dp_uA¡ R>uA¡. Mf¡Mf sp¡ h¥Ly„$W$_u rV$rL$V$
_\u, b°ûk„b„^ A¡L$ k„õL$pf R>¡. Aô$pnfv$unp A¡L$ k„õL$pf R>¡. A¡hp OZp
âL$pf_p k„õL$pf Ap`Z¡ Ðep„ hrZ®s R>¡. s¡ L$B L$B hõsy k„õL$pf R>¡ s¡ Å¡hp_p¡
A¡L$ AgN rhje R>¡. `f„sy AdyL$ k„õL$pf R>¡ A_¡ L„$BL$ s¡ k„õL$pf_p L$pfZ¡
A„v$f fl¡gu Ap`Zu S>¡ kpdÕe® R>¡ s¡ Mug¡ R>¡.
lh¡ S>¡d rlfpdp„ sd¡ `pkp `pX$u_¡ k„õL$pf L$fp¡ _¡! sp¡ s¡ QdL$sp
`Õ\f_p ê$`dp„ b_u iL$¡ R>¡. `f„sy L$pQ_¡ Oku Oku_¡ `pkpAp¡ `pX$ip¡ sp¡ s|V$u
Åi¡. L$pfZ L$¡ A¡V$gp `pkpAp¡_¡ Tughp_y„ kpdÕe® L$pQdp„ _\u. L$pQ_u
DÐ`qÑ_p¡ âhpl S> A¡hp¡ R>¡ L$¡ s¡ ApV$gp¡ k„õL$pf Tugu iL$sp¡ _\u.
247
îudlpâcyÆ M|b S> kfk A¡L$ hps L$l¡ R>¡ L$¡ S>¡ hMs¡ k„õL$pf
Öìe_p¡ _piL$ b_¡, s¡ hMs¡ Öìe_p¡ `n ëep¡, k„õL$pf_p¡ `n _l] ëep¡. k„õL$pf
M|b S> kpfu hõsy R>¡. `f„sy L$ep ky^u kpfu hõsy R>¡ ? L$¡ S>ep„ ky^u Öìe_p¡
_pi _ \pe. S>¡d kNX$u D`f Ap`Z¡ v$pmcps_¡ bpaue¡, `L$phuA¡ L$ep ky^u
bpahy„ ? L$¡ S>ep„ ky^u v$pmcps_p¡ _pi _ \pe Ðep„ ky^u bpahy„. S>¡ õsf `f
v$pmcps_p¡ _pi \B füp¡ R>¡ Ðepf¡ sd¡ bpau _\u füp. `f„sy Ðepf `R>u L„$BL$
kÐep_pi L$fu füp R>p¡.
Apd v$f¡L$ hõsy_p¡ k„õL$pf R>¡, s¡_u A¡L$ dep®v$p R>¡ A_¡ s¡ L$¡V$gu
dep®v$p R>¡ ? L$¡ S>ep„ ky^u s¡ kyOX$ \B Åe, Ðep„ ky^u k„õL$pf R>¡ A_¡ S>ep„\u s¡
s|V$hp_u iê$Aps \B, Ðep„\u s¡ k„õL$pf _\u. Öìe_p¡ _pi R>¡. sp¡ k„õL$pf A_¡
Öìe_pidp„ v$f¡L$ hMs¡ îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ S>¡ hMs¡ k„õL$pf_p L$pfZ¡
Öìe_pi \B füp¡ R>¡. sp¡ Öìe_p¡ `n ëep¡. k„õL$pf_p¡ `n _ g¡sp. Å¡ Öìe_pi
\B füp¡ _\u, A_OX$ Öìe kyOX$ b_u füp¡ R>¡, sp¡ Öìe_p¡ `n _ ëep¡,
k„õL$pf_p¡ `n ëep¡. M|b ky„v$f hps R>¡. \p¡X$uL$ ALL$g Ap`Z¡ QgphuA¡ sp¡
v$¥r_L$ Æh_dp„ s¡_u D`ep¡Nusp L$¡V$gu Av$c|s A_¡ ìephlpqfL$ R>¡.
Ap`Zu S>¡ âphprlL$sp R>¡ s¡_¡ dep®v$p\u k„õL©$s L$fhp_u R>¡. L$ep
ky^u ? L$¡ S>ep„ ky^u âphprlL$sp `|Z® fus¡ _pi _ \B Åe Ðep„ ky^u. dep®v$p
M|b S> kpfu hõsy R>¡. S>ep„ Ap`Zu âphprlL$sp S> _ô$ \B flu R>¡ Ðep„
dep®v$p dep®v$p _ fl¡sp Adep®v$ k„õL$pf \B Nep¡. ¿epgdp„ Apìey„ _¡ ? Ap dpV$¡
îudlpâcyÆA¡ `y[ô$_¡ k„õL$pf L$üp¡ _\u, îudlpâcyÆ `y[ô$_¡ k„õL$pf
dp_sp _\u. `y[ô$_¡ A„v$f\u fl¡gu dpv«p dp_¡ R>¡. D`f\u L$f¡g k„õL$pf _\u
dp_sp. A_yN°l Æh D`f L$f¡g k„õL$pf _\u. Æh_u A„v$f\u Mughphpmp¡
buS>cph R>¡. \p¡X$uL$ hpsp¡_u M|bk|fsu `f Âep_ Ap`p¡_¡ L$¡ L$¡V$gp¡ NS>b_p¡
saphs îudlpâcyÆA¡ L$ep¡® R>¡. dep®v$p A¡L$ k„õL$pf R>¡, A_OX$_¡ kyOX$
b_phhp_p¡ k„õL$pf R>¡. `y[ô$ A_OX$_¡ kyOX$ L$fhp_p¡ k„õL$pf _\u. `y[ô$ A„v$f
fl¡gp¡ buS>cph R>¡. S>¡ \p¡X$pL$ dpB_f k„õL$pf\u Mugu DW$i¡, Å¡ `y[ô$ R>¡
248
sp¡, _\u sp¡ _l] Mug¡.
sp¡ `y[ô$ k„õL$pf _\u, `y[ô$_¡ Mughp dpV$¡ L„$BL$ \p¡X$p OZp dpB_f
k„õL$pf bspìep R>¡. S>¡_¡ ApS> Ap`Z¡ Ap`Zu õhp\® rhhisp_¡ L$pfZ¡
õhp\® gp¡gy`sp_p L$pfZ¡ k„õL$pf_p ê$`dp„ _ Å¡sp L„$BL$ cmsp S> ê$`dp„ Å¡hp
gpÁep.
`f„sy s¡ `y[ô$ A¡L$ AgN hõsy R>¡. A¡L$ hps kdÅ¡ dep®v$p Qp¡LL$k
k„õL$pf S> R>¡. âhpl_p¡ k„õL$pf dep®v$p R>¡ A_¡ âhpldp„\u Mugsy„ L$p¡B
buS>, S>¡_¡ rbgLy$g Ap`Z¡ L$pv$h A_¡ L$dm_u S>¡d rhQpfuA¡ sp¡ kdS>dp„
Aphu iL$¡ L$¡ âhpl A¡L$ L$pv$h R>¡, sp¡ `y[ô$ s¡dp„\u L$dm_u S>¡d Mugu_¡ blpf
Aphhy„ Å¡BA¡. Å¡ L$pv$hdp„\u L$dm_u S>¡d Mugu_¡ blpf _\u Aphsy„
dsgb$ L„$BL$_¡ L„$BL$ gaX$p¡ R>¡, buS> _\u ¿epgdp» Apìey_¡! sp¡ s¡ k„õL$pf
_\u. L$p¡B L$pv$h_p¡ A¡hp¡ k„õL$pf _\u \B iL$sp¡ L$¡ S>¡ k„õL$pf_p L$pfZ¡
L$pv$hdp„\u L$dm Mugu iL$¡. h^pf¡ `pZu _pMhy„ L$¡ sp`\u s¡_¡ kyL$hhp¡ s¡ b^p
L$pv$h_p k„õL$pf li¡. Ap k„õL$pf\u L$pv$h A¡V$g¡ L$¡ `„L$dp„ `„L$S> DÐ`Þ_ L$fu
iL$psy„ _\u. `„L$dp„ `„L$S> DÐ`Þ_ \i¡ L$¡ Å¡ âhpl_p `„L$dp„ `y[ô$_y„ buS> li¡
sp¡. hps kdS>dp„ Aphu _¡ ? sp¡ dep®v$p_u kp\¡ Ap`Zp¡ d|mc|s saphs R>¡.
`y[ô$_p¡ saphs A¡ R>¡ L$¡ s¡ k„õL$pf ê$` _\u. s¡ buS>ê$` R>¡.
(dpN®Óec¡v$kp^L$âdpZk‘g_d¹)- ÓZ âL$pf_p dpN® R>¡.
`y[ô, $âhpl, dep®v$p Ap ÓZ âL$pf_p dpN® R>¡. Ap ÓZ âL$pf_p dpN®_p
A¡hp c¡v$ R>¡. A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. Ap dpN®c¡v$ b^p v$i®_ (ipõÓ)dp„
M|b S> rhhpv$_p¡ rhje füp¡ R>¡. S>¡d OZp gp¡L$p¡ A¡hy„ dp_¡ R>¡ L$¡ dpN® ÓZ
_\u dpN® A¡L$ S> R>¡. `f„sy T„X$pbpS> ^d® A¡hp¡ R>¡ L$¡ L$p¡B fus¡ `p¡sp_p¡ T„X$p¡
A¡hp¡ afL$ph¡ L$¡ b^p Ap dpN®dp„ Aphu Åe. T„X$pbpÆ_p L$¡Þkf\u lh¡
`y[ô$dpN® `Z N°õs \B Nep¡ R>¡.
s¡_u l„d¡ip A¡hu ^pfZp lp¡e R>¡ L$¡ dpN® A¡L$ S> R>¡. îudlpâcyÆA¡
L$epf¡e Ap âL$pf_u T„X$pbpÆ `k„v$ _lp¡su L$fu. Ap T„X$pbpÆ_¡ `k„v$ _l]
249
L$fhp_p L$pfZ¡ îudlpâcyÆ_¡ OZpb^p eyÙ gX$hp `X$ep A_¡
îudlpâcyÆ_¡ S> _l] `f„sy buÅ `Z L$¡V$gpL$ ApQpe® R>¡ S>¡_¡ Ap eyÙ
gX$hp `X$ep. s¡ eyÙ L$fhp_y„ Ap`Z_¡ ipõÓdp„-Nuspdp„ L$l¡g R>¡. s¡\u
Ap`Z¡ gX$u iL$uA¡ R>uA¡ s¡ A¡L$ buÆ L$\p R>¡¡.
Nusp_p hQ_p¡_p¡ `Z T„X$pbpS> ^d® S>¡ R>¡ s¡ buÅ¡ A\® L$p$Y¡ R>¡ L$¡
dpN®c¡v$ _\u, dpN® sp¡ A¡L$ S> R>¡. Qpghphpmpdp„ gaX$p¡ R>¡. L$p¡B Qpgu iL$¡
R>¡. L$p¡B Qpgu iL$sp _\u. L$p¡B kpfu fus¡ Qpgu füp¡ R>¡, L$p¡B Mp¡V$u fus¡ Qpgu
füp¡ R>¡ A_¡ L$p¡B dÂed qõ\rs\u Qpgu füp¡ R>¡. sp¡ Qpghphpmp_p c¡v$ R>¡.
dpN®_p c¡v$ _\u. dpN® sp¡ A¡L$ S> R>¡. sp¡ dp¡V$pcpN¡ S>¡V$gp rhð^d®hpmp,
Adpfp¡ ^d® `y[ô$dpN® R>¡ s¡ rhð^d® R>¡. s¡ b^p_p dpV$¡ R>¡ A¡hu c°pqÞsdp„
Æhhphpmp S>¡ T„X$pbpS> ^d® R>¡. lh¡ Ap`Zp¡ `Z A¡hp¡ S> \B Nep¡. `f„sy
îudlpâcyÆ A¡hy„ L$epf¡e dp_sp _lp¡sp L$¡ Ap`Z¡ T„X$pbpÆ L$fhu Å¡BA¡.
îudlpâcyÆ M|b S> õ_¡l`|h®L$, kpv$pB\u A_¡ klpesp_u
cph_p\u `Z Ap hps L$l¡hp s¥epf R>¡ L$¡ b^p_p¡ A¡L$ dpN® _\u. b^p_p
AgN AgN dpN® R>¡. lh¡ S>¡ \hy„ lp¡e s¡ \pe.
Ðepfbpv$ Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡ Ü¥shpv$u R>¡ s¡ spqÒhL$ fus¡ dpN®
Ü¥s A¡V$g¡ L$¡ dpN®c¡v$ dp_¡ sp¡ s¡_u kldsu v$¡Mpi¡. õ`ô$ kldsu sp¡ A¡L$
sfa, sÒh_p õhê$`_p õsf `f îudlpâcyÆ iyÙpÜ¥s L$l¡ R>¡ A_¡
buÆbpSy> gugp_p õsf `f îudlpâcyÆ R>psu W$p¡L$u_¡ L$l¡ R>¡ L$¡ _l] dpN®
cuÞ_-cuÞ_ R>¡ s¡d L$l¡hp_u îudlpâcyÆ_u Aphu tlds ? A¡V$gp dpV$¡
L$¡ îudlpâcyÆ_p¡ S>¡ AÜ¥s R>¡ s¡ S>X$ AÜ¥s _\u s¡ X$åbpb„^ AÜ¥s _\u.
îudlpâcyÆ_p¡ AÜ¥s `p¡s¡ ""A¡L$p¡ Ald¹ blyõepd¹'' hpmp¡ AÜ¥s
R>¡ sp¡ S>¡ ""A¡L$p¡ Ald¹ blyõepd¹'' hpmp¡ AÜ¥s R>¡ sp¡ îudlpâcyÆ R>psu
W$p¡L$u_¡ L$lu iL$¡ R>¡ L$¡ _l] sÒh A¡L$ R>¡, `fdpÐdp A¡L$ R>¡ s¡ `fdpÐdp_u
A¡L$spdp„ L$p¡B`Z Ü¥s _\u. v$¡iL©$s Ü¥s _\u, L$pgL©$s Ü¥s _\u, õhê$`L©$s Ü¥s
_\u. `f„sy dpN® A_¡L$ R>¡.
250
Ap S>¡ hps R>¡ s¡ L$l¡hp dpV$¡ dpØp Å¡BA¡ S>¡ Ü¥s S> dp_¡ R>¡. s¡_¡ sp¡
L$p¡B kdõep S> _\u. S>¡d sÒhop_dp„ (ragp¡kp¡audp„) L$p¡B A_yL$fZ \ep
R>¡. s¡d NrZsdp„ A_¡ sL®$ipõÓdp„ `Z \ep R>¡. s¡hu fus¡ ^d®
(qfguÆe_)dp„ `Z A_yL$fZ \ep R>¡. S>¡Z¡ Ü¥s dpÞey, s¡Z¡ A¡L$ dpN®
dpÞep¡, îudlpâcyÆ S>¡hpAp¡A¡ A_¡L$ dpN® dp_u gu^p L$¡ Qpgp¡ AÜ¥s R>¡
sp¡ OZufus_p dpN® lp¡B iL$¡.
L$pfZ L$¡ A¡L$ bpSy> AÜ¥s L$üy„ A_¡ dpN®c¡v$_p¡ sd¡ õhuL$pf L$ep£ _l]
sp¡ T„X$pbpÆ sp¡ âL$V$ \i¡ S>. sp¡ s¡ AÜ¥s_p bp¡^_¡ îudlpâcyÆ dpN® Ü¥s\u
kdsp¡g L$f¡ R>¡. L$pfZ L$¡ M|b S> kÐep_piu ¿epg R>¡. Sy>Ap¡ ly„ t_v$p_p
A\®dp„ L$lu füp¡ Ry„>, `f„sy hps kdÅ¡ S>¡d Ap`Z¡ bpmL$_¡ i¥sp_ L$luA¡_¡!
s¡ fus¡ ly„ L$lu füp¡ Ry„> L$¡ kÐep_piu ¿epg R>¡, AÜ¥s A¡V$g¡ A¡L$ S> dpN®_p¡
¿epg M|b S> kÐep_pi a¡gph¡ R>¡, L$pfZ L$¡ A¡L$ S> R>¡ sp¡ `R>u buÅ¡ L$p¡B
rhL$ë` Ap`Zu `pk¡ R>¡ S> _l].
A¡L$ bpSy> sÒh_p g¡hg `f îudlpâcyÆ A¡L$ L$l¡ R>¡ A_¡ s¡ S>
sÒh_p g¡hg D`f S>¡ hMs¡ Ap`Z¡ d¡mhhp_y„ R>¡, S>¡ hMs¡ Ap`Z¡
kdS>hp_y„ R>¡, s¡ hMs¡ OZpb^p âdpZp¡_p c¡v$ R>¡. OZpb^p dpN®_p c¡v$
R>¡ A_¡ s¡ b^p dpN®c¡v$_¡ îudlpâcyÆ dp_u füp R>¡. Qpg b¡W$p¡ \p lh¡ Ap
sÒh_p¡ Ac¡v$ L$epf¡e ApX$p¡ Aphi¡ _l] A\hp Å¡ dpN®c¡v$ R>¡ sp¡ sÒh_u
Ac¡v$sp_u T„X$pbpÆ lh¡ L$epf¡e Qpgi¡ _l].
kudp AL$bfpbpv$uA¡ M|b S> ky„v$f hps L$lu R>¡ L$¡ ""Æk S>Nlky g¡
Qgp \p fpl bf ld hlu Ape¡ auf OydL$¡'' S>¡ T„X$pbpÆ_¡ Msd L$fhp dpV$¡
îudlpâcyÆA¡ ApV$gu NS>b_u hps ip¡^u L$p$Yu L$¡ cpB sÒh_p Ac¡v$dp„
dpN®_p¡ c¡v$ R>¡. Ap`Z¡ s¡ dpN®_p c¡v$_¡ b^p_¡ h¡f-rhM¡f L$fu _p¿ep. Ap
dpN®_p b^p c¡v$_¡ h¡f-rhM¡f L$fu_¡ `y[ô$dpN® rhð^d® R>¡ A¡d L$lu_¡ dpN®_p¡
Ac¡v$ `pR>p¡ Ål¡f (qX$L$g¡f) L$fu v$u^p¡, s¡ b¡hL|$au R>¡. bpgL$p¡_u gugp R>¡.
Apdp L$p¡B kpf _\u. îudlpâcyÆ_u hpZu_y„ _ sp¡ L$p¡B AhNpl_ L$f¡ R>¡ L$¡
251
îudlpâcyÆ_u hpZu âÐe¡ Ap`Zu L$p¡B Ås_u S>hpbv$pfu R>¡. s¡ hps_¡
Âep_\u kdÅ¡.
cqL$sdpN®õe L$\p_ps¹L$/1 `y[ô$f¹ Aõsurs r_íQe: pp f pp
"v$¹hp¥ c|skNp®rh' Ðey¼¹s¡:M/1 `°hplp¡@r` ìehqõ\s: pp
h¡v$õe rhÛdp_Ðhps¹N/1 dep®v$pr` ìehqõ\sp pp 3 pp
îudlpâcyÆ A¡V$gp dpV$¡ bsphu füp R>¡ L$¡ dpN® ÓZ R>¡. A¡
Ap`Z¡ L$ep„\u kdS>iy„ ? ""cqL$sdpN®õe L$\_ps¹ `y[ô$f¹ Aõsurs r_íQe:''
ipõÓdp„ cqL$s hrZ®s R>¡ L$¡ _l] ? b^u hps c|gu Åh. cqL$s_y„ rh^p_ R>¡
L$¡ _l] ? L$l¡h„y sp¡ M|b S> dyqíL$g hps R>¡, L$pfZ L$¡ rh^p_ L$fp¡ sp¡ cqL$s
_l] flu Åe A_¡ cqL$s R>¡ sp¡ rh^p_ fl¡i¡ _l]. L$p¡B A¡d L$l¡ L$¡`°¡d L$fp¡
A_¡ `R>u â¡d L$ep¡® sp¡ â¡d _\u L$p¡B â¡d_y„ âv$i®_ \B S>i¡. rh^p_\u â¡d_y„
âv$i®_ \B iL$¡, â¡d _l] \pe A_¡ `°¡d R>¡ sp¡ s¡_y„ qh^p_ \B iL$i¡ _l].
sp¡ s¡ dpV$¡ îudlpâcyÆA¡ M|b S> ky„v$f A¡L$ iåv$ hp`ep¡® R>¡
""cqL$sdpN®õe L$\_ps¹'' ipõÓdp„ L$ep„L$ L$ep„L$ cqL$sdpN® L$üp¡ R>¡ L$¡ _l] ?
sp¡ epf L$p¡B ALL$g hp`fp¡ sp¡ kdS>dp„ Aphu S>i¡. A¡hp¡ Å¡ cqL$sdpN® L$üp¡
R>¡ sp¡ `y[ô$ hNf A¡hp¡ cqL$sdpN® L$¡hu fus¡ lp¡B iL$¡ ? ""cqL$sdpN®õe
L$\_ps¹ `y[ô$f¹ Aõsurs r_íQe:'' `y[ô$_p rhjedp„ sp¡ sd¡ r_[ò„s flp¡ L$¡dL$¡
cqL$s L$lu R>¡ L$¡ _l] ?
L$p¡B A¡hu cqL$s S>¡ rhgnZ cqL$s S>¡ gp¡L$ h¡v$prss R>¡. Aphu
cqL$s L$lu R>¡ L$¡ _l] ? `„Qd `y{$jp\®ê$`p cqL$s_y„ hZ®_ Apìey„ R>¡ L$¡ _l] ?
sp¡ gp¡L$ h¡v$prss lp¡hp\u Ap gp¡L$ h¡v$prss ê$`dp„ Ap`Z¡ s¡_¡ QpluA¡ R>uA¡.
gp¥qL$L$ rhje_p ê$`dp„ _l], h¥qv$L$ rhje_p ê$`dp„ _l], gp¡L$ h¡v$prss ê$`dp„
s¡_¡ Qplu iL$uA¡ R>uA¡. A¡hu L$p¡B cqL$s_p õhê$`_y„ hZ®_ \ey„ R>¡ L$¡ hZ®_
_\u \ey„ ? sp¡ õhõ\ flp¡ L$¡ L$ep„L$_¡ L$ep„L$ `y[ô$_y„ buS> L$pd L$fu füy„ R>¡.
sp¡ lh¡ âñ A¡ \i¡ L$¡ âhpl A_¡ dep®v$p L$ep„\u kdS>hp.
252
îudlpâcyÆ Nusp_¡ kpd¡ gphu füp R>¡. ""v$¹hp¥ c|skNp®rh Ðey¼¹s¡:'' b¡
âL$pf_p c|s kN® R>¡. b¡ âL$pf_p Æhp¡_y„ cNhp_¡ kS®>_ L$ey®„ R>¡. ""v$¥hu
Apkyf A¡h Q'' v$¥hu R>¡, Apkyfu R>¡. sp¡ b¡ âL$pf_p kN® sp¡ \B Nep _¡ ! sp¡
âhpl `Z R>¡ s¡ ìehqõ\s R>¡ s¡_u ìehõ\p L$fhp_u L$p¡B S>ê$fs _\u. sd¡
R>p¡X$u v$¡ip¡ sp¡ `Z s¡ ìehqõ\s R>¡. âhpldp„ s¡_p dpV$¡ L$p¡B ìehõ\p L$fhp_u
S>ê$fs S> _\u. îudlpâcyÆA¡ ApNm Ap_p¡ M|b S> ky„v$f buÅ¡ A¡L$
k„v$c® Apàep¡ R>¡ s¡ Ap`Z¡ S>epf¡ ïgp¡L$ Aphi¡ Ðepf¡ Å¡Biy„.
`f„sy s¡_u `l¡gp îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ dep®v$p L$¡hu fus¡ ìehqõ\s
\i¡ ? sp¡ L$l¡ R>¡ ""h¡v$õe rhÛdp_Ðhps¹ dep®v$pr` ìehqõ\sp'' h¡v$dp„
bsphhpdp„ Aphu R>¡. sp¡ dep®v$p_u ìehõ\p `Z L$p¡B Ap`Z_¡ D`gå^ R>¡ L$¡
A_OX$_¡ kyOX$ b_phu iL$pe R>¡.
""v$¹hp¥ c|skNp®rh Ðey¼¹s¡:'' A¡L$ A_OX$ R>¡, buÅ¡ A¡L$ kyOX$ R>¡.
A¡d L$l¡hp\u îudlpâcyÆ L$rl füp R>¡ L$¡ âhpl sp¡ ìehqõ\s \B Nep¡ _¡.
AdyL$ A_OX$ R>¡ sp¡ âhpl sp¡ R>¡. A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ _v$u `Z Aphu
A_OX$ A_¡ kyOX$ lp¡e _¡ ? L$p¡B_p OpV$ OX$¡gp lp¡e L$p¡B_p A_OX$ OpV$ lp¡e.
sp¡ A_OX$ A_¡ kyOX$ Apd b^u S>ÁepA¡ R>¡. kp¡_„y `Z A_OX$
kyOX$ lp¡B iL$¡ R>¡. fÐ_ `Z A_OX$ kyOX$ lp¡B iL$¡ R>¡. d_yóe `Z A_OX$-
kyOX$ lp¡B iL$¡ R>¡. ^d® `Z A_OX$ kyOX$ lp¡B iL$¡ R>¡. sp¡ ""v$¹hp¥ c|skNp®rh
ÐeyL¹s¡ âhplp¡@r` ìehqõ\s:'' s¡_¡ kyOX$ b_phhp_u L$p¡B âq¾$ep L$l¡gu R>¡ L$¡
_l] ? sp¡ dep®v$p `Z ìehqõ\s R>¡. îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡
Ncfphp_u iy„ S>ê$f R>¡ ? kpfu dep®v$p kdpS>dp„ Aphu NB. s¡hu fus¡
A_OX$_¡ dep®v$pdp„ bp„^u ëep¡ sp¡ s¡ kyOX$ \B S>i¡. S>¡ L$p„B`Z DÐ`Þ_ \B
füy„ R>¡ s¡ sp¡ A_OX$ S> \B füy„ R>¡ _¡ !
v$p.s. S>¡d kp¡_u bÅfdp„ S>B_¡ Sy>Ap¡ OX$¡gy kp¡_y„ A_¡ A_OX$
kp¡_„y dm¡ R>¡ L$¡ _\u dmsy„ ? Ap X$ped„X$ dpL$£V$dp„ S>B_¡ Sy>Ap¡ L$pQp rlfp (fp¡
X$ped„X$) A_¡ OX$¡gp rlfp dm¡ R>¡ L$¡ _\u dmsp ? L$`X$p_u bÅfdp„ S>B_¡
253
Sy>Ap¡ A_OX$ L$`X$p A_¡ hZ¡gp L$`X$p dm¡ R>¡ L$¡ _\u dmsp ? sp¡ ""v$¹hp¥ c|s
kNp¡®'' b^u S>ÁepA¡ dmu füp R>¡. A¡hu fus¡ dp_h Åsu sfa Sy>Ap¡ sp¡
L$¡V$gpL$ A_OX$ A_¡ L$¡V$gpL$ kyOX$ ìeqL$s dmu füp R>¡ L$¡ _\u dmu füp ?
sp¡ Ap b_phhp_u hps _\u. Ap`Zp `pk¡ L$ep„ $Y„N\u D`gå^ R>¡,
s¡ hps R>¡. S>¡ `Z kyOX$ kp¡_y R>¡ s¡_u L$p¡B S>Þd\u A_OX$ Åsu R>¡ L$¡ _l] ?
S>¡ `Z kyOX$ rlfp R>¡ s¡_y„ L$p¡B A_OX$ ê$` R>¡ L$¡ _l] ? `ÃQuk-Óuk hj®
`l¡gp dldv$ fauA¡ A¡L$ Nus Npey„ lsy„. ""bu^„Åe kp¡ dp¡su L$l_p bpL$u
L„$L$X lp¡e'' s¡ dp¡suhpmp iy„ L$f¡ ? dp¡sudp„ R>¡v$ L$f¡ A_¡ Å¡ dp¡sudp„ R>¡v$ \B
Åe sp¡ sp¡ s¡ dp¡su L$l¡hpe A_¡ R>¡v$ L$fhp_u âq¾$epdp„ S>¡ s|V$u Nep¡ s¡ sp¡
`Õ\f R>¡. ""â¡d qv$hp_u Apk _ R>p¡X$¡ Qpl¡ Æh_ Mp¡e¡'' OZp hjp£ `l¡gp
dldv$ fau_y„ Nus lsy„.
A\p®s¹ S>¡Z¡ dep®v$p_¡ kl_ L$fu gu^u s¡ dep®qv$s Æh R>¡ S>¡ dep®v$p
_ kl_ L$fu iL$ep A\hp dep®v$pdp„ `kpf S> _ \ep¡ s¡ A_OX$ R>¡ _¡. sp¡ v$¹hp¥
c|skN® Ap fus¡ \B Nep L$¡ _l] ? dp¡su S>epf¡ DÐ`Þ_ \pe R>¡ _¡ A_¡ qlfp
S>epf¡ DÐ`Þ_ \pe, rlfphpmp_¡ Ap `|R>u_¡ Sy>Ap¡ A_¡ Ap dp¡suhpmp_¡
`|R>u_¡ Sy>Ap¡, dp¡su_u DÐ`pv$L$spdp„, lufp_u DÐ`pv$L$spdp„ A¡hu fus_y„ gaf„y
lp¡e R>¡ L¡ L$p¡Bdp„ R>¡v$ L$fu iL$pe R>¡, L$p¡Bdp„ R>¡v$ L$fu iL$psp _\u. L$p¡B sfpku
iL$pe R>¡ L$p¡B sfpku iL$psp¡ _\u.
OZp rlfp A¡hp lp¡e R>¡ L$¡ S>¡_¡ Oksu hMs¡ s¡dp Æfd Aphu Åe.
L$p¡B rlfphpmp Al]ep li¡ sp¡ s¡_¡ Mbf li¡ L$¡ rlfp_¡ Okhp Åe s¡dp„ A¡L$
Æfd Aphu Åe. A¡dp„ Sy>A¡_¡ sp¡ s¡dp„ L$p„BL$ v$¡Mpe. Mbf _\u NyS>fpsudp„
iy„ L$l¡, `Z s¡dp„ L„$BL$ Æfd S>¡hy„ v$¡Mpe Åe, X$pO L$l¡ lp X$pO kdÆ ëep¡.
s¡dp„ sufpX$ (¾$¡L$) lp¡e R>¡. s¡ L$pmu lp¡hu S> S>ê$fu _\u. OZu hMs rlfp\u
`Z h^pf¡ ka¡v$ lp¡e R>¡. OZu hMs L$pmu `Z lp¡e R>¡. OZu hMs buÅ
L$gf_u `Z lp¡e R>¡. OZu hMs rlfp_p¡ S>¡ L$gf lp¡e R>¡ s¡_p L$fsp h^pf¡
ka¡v$, h^pf¡ QdL$su (b°pBV$) Æfd `Z lp¡e R>¡. b^u S> iL$espAp¡ (Ap¡g
254
^u `p¡kubguV$u) lp¡e R>¡. sp¡ s¡ Æfd Aphu NB A_¡ rlfp_y„ d|ëe OV$ey„ S>¡
kpfp¡ ÅZL$pf ìeqL$s R>¡ s¡ rlfp_u kpfu qL„$ds _l] Ap`¡.
lh¡ Ap hps OX$hpdp„ _\u Aphu. Aphu hps kdS>dp„ sp¡ DÐ`qÑ
L$p¡B âhplu R>¡ s¡d dp¡su_u DÐ`rÑ S> A¡hu R>¡ L$¡ L$p¡B s¡ R>¡v$_¡ Tugu iL$¡ A¡hy„
dp¡su DÐ`Þ_ \ey„ R>¡ A_¡ L$p¡B dp¡su DÐ`Þ_ S> A¡hy„ \ey„ R>¡ L$¡ s¡_u R>¡v$
L$fhp_u âq¾$epdp„ s¡ s|V$u Åe. ""tb^ Åe¡ kp¡ dp¡su bpL$u L„$L$X$ lp¡e'' Apìe„y
_¡ ¿epgdp„. Apd sp¡ iy„ \i¡ L$¡ L$p¡Z ky^fhp _\u BÃR>sy„ ? ky^fhp b^p
BÃR>¡ `f„sy b^p ky^fu iL$sp _\u_¡ ! s¡ r_ers_u QQp® Al] \B flu R>¡.
""v$¹hp¥ c|s kNp£'' \u. sp¡ S>¡ ky^fu füp R>¡ A_¡ âepk `R>u `Z ky^fu _p
iL$¡ sp¡ kdÆ S>hy„ L$¡ sp¡ ""v$¹hp¥ c|skNp®rh Ðey¼¹s¡:'' lh¡ sp¡ hps Aphu_¡
kdS>dp„ ? L$¡ Æfd L„$BL$ r_L$mu NB. sfpkhp Nep Ap`Z¡ sp¡ s¡dp„\u Æfd
r_L$mu NB ! th^hp sp¡ Nep dp¡su_¡ `f„sy ¾$¡L$ \B Ney„ A¡hu fus¡ R>¡.
S>¡hu fus¡ L$`X$pdp„ `Z kysf b_ph¡_¡! s¡dp„ Np„W$ Aphu Åe. sp¡ kysf
sp¡ kysf S> R>¡ s¡ Np„W$ Aphu NB S>¡ kysfdp„, sp¡ s¡ L$`X$p ky^u `Z _X$su
lp¡e. kysf_¡ AX$u_¡ Å¡ip¡ sp¡ kysf_u Np„W$ L$`X$pdp„ `Z L„$BL$_¡ L„$BL$ MfbQXy$
Ap`Z_¡ S>Zpe R>¡. s¡d OZp âepk L$fhp R>sp„ `Z ky^pfu iL$psy„ _\u,
s¡hu `qfqõ\rs \pe R>¡.
(`y[ô$dpN®L$/1 `p\®L$eõe rhi¡j¡Z âdpZp¡``rÑ:)- lh¡
`y[ô$dpN® A¡L$ Sy>v$p¡ (rcÞ_) dpN® R>¡. Apd sp¡ ÓZ hps rcÞ_sp_u bsphu
L$¡ ÓZ¡ dpN® rcÞ_-rcÞ_ R>¡. `f„sy lh¡ Ap_u rcÞ_sp_u rhi¡j\u D``qÑ
`Z lp¡hu Å¡BA¡ _¡ ! A\p®s¹ S>¡ hps L$lu R>¡ s¡_¡ W$p¡k rkÙ `Z L$fhu
Å¡BA¡. s¡\u îudlpâcyÆ ""cqL$sdpN®õe L$\_ps¹'' Ap k|Ó_y„ cpóe L$fu
füp R>¡. L$¡hu fus¡
L$qíQv$¡h rl c¼¹sp¡ rl "ep¡ dv$¹c¼¹s' BsufZps¹ pp
kh®Óp¡ÐL$j®L$\_ps¹ `yrô$f¹ Aõsurs r_íQe: pp 4 pp

255
lh¡ s¡ qv$hk¡ b^pA¡ `yR>ey„ lsy„ gNcN L©$óZL$p„scpBA¡ `yR>ey„ lsy„ L$¡
BÞh¡V$£X$ L$p¡dp iy„ R>¡ ? kpdpÞe fus¡ Ap`Zp ïgp¡L$dp„ BÞh¡V$£X$ L$p¡dp _\u
lp¡sp. s¡\u Ap`Z_¡ Mbf _ `X$¡ L$¡ L$ep îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡, L$ep
îudlpâcyÆ ipõÓ_¡ DÙ©s L$fu füp R>¡. lh¡ Ap fus\u Ap`Z¡ Ap
rhje_¡ Å¡Biy _¡ sp¡ Ap`Z_¡ õ`ô$ v$¡Mpi¡ L$¡ ""L$qíQv$¡h rl cL$¹sp¡ rl'' Ap
hps îudlpâcyÆ _\u bp¡gu füp, Ap hps îudlpâcyÆ ipõÓ_u DÙ©s
L$fu füp R>¡. `f„sy DÙ©s A¡hu fus¡ L$fu füp R>¡, S>¡hu fus¡ `p¡s¡ bp¡gu füp
lp¡e. sp¡ Ap`Z_¡ qÜ^p (L$ÞaeyT_) \B Åe. sp¡ Ap hps Âep_\u kdÅ¡.
BÞh¡V$£X$ L$p¡dp gNpX$sp S> s¡ hps õ`ô$ \B S>i¡. ""L$qíQv$¡h rl
c¼¹sp¡ rl ep¡ dv$¹c¼¹s'' sp¡ cNhp_¡ L$p¡BL$ cL$sp¡_¡ "L$p¡BL$ cL$s' L$rl_¡ R|>Ë$p
`pX$ep R>¡ L$¡ _\u `pX$ep ? îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ L$p¡BL$ cL$sp¡ A¡hp lp¡e,
dsgb cL$s_p L$p¡BL$ âL$pf (h¡fpeV$u) R>¡ s¡dp„\u L$p¡B A¡L$ âL$pf AgN fus¡
cNhp_¡ bspìep¡ R>¡ L$¡ _\u bspìep¡ ?
""ep¡ dv$¹ c¼¹s'' S>¡ dpfp¡ cL$s dsgb OZp âL$pf_p cL$s R>¡
s¡dp„\u S>¡ "dpfp¡ cL$s' Ap S>¡ cNhp_ L$lu füp R>¡ s¡ cL$sp¡dp„\u L$p¡B A¡L$
AgN âL$pf_p `Z cL$sp¡ lp¡e R>¡ L$¡ _l] ? cNhp_¡ `p¡s¡ (`p¡sp_¡) R|>Ë$p
`pX$ep R>¡ L$¡ _l] ? cNhp_¡ õhe„ cL$sp¡_¡ Ap fus\u R|>Ë$p `pX$ep R>¡. sp¡
cqL$sdpN®_y„ L$\_ \B Ney„ L$¡ _l] ? cqL$sdpN®_y„ L$\_ \B Ney„.
Ap_p¡ A\® A¡ L$¡ Ap L$\_dp„ Æh_y„ cqL$s_y„ kpdÕe® _\u.
cNhp__u `y[ô$ Apdp„\u TgL$u flu R>¡, L$¡ cNhp_ L$p¡B Æh `f Ap
âL$pf\u `y[ô$ L$f¡ R>¡. L$¡ S>¡ Æh_¡ îuW$pL$p¡fÆ A¡d L$l¡ R>¡ L$¡ ""ep¡ dv$¹ c¼¹s k
d¡ râe:'' L$p¡BL$ dpfp cL$s A¡hp R>¡ L$¡ S>¡ gp¡L$h¡v$_p¡ ÐepN L$fu_¡ dpfu cqL$s
L$fu iL$¡ R>¡. sp¡ L$p¡BL$ gp¡L$h¡v$prss cqL$s_y„ õhê$` âcyA¡ Ry>Ë„y$ `pX$ey R>¡ L$¡ _\u
`pX$ey ? s¡ `pX$e„y s¡\u `y[ô$dpN® A¡L$ AgN dpN® R>¡ s¡ âdpZs: rkÙ \B
Ney„.
""kh®Óp¡ÐL$j®L$\_ps¹'' A_¡ Ap âL$pf_p cL$sp¡_p¡ DÐL$j® A¡L$
256
S>ÁepA¡ _l], OZu S>ÁepA¡ hrZ®s \ep¡ R>¡. b^¡ Ap âL$pf_p cL$s_p
DÐL$j®_y„ hZ®_ \ey„ R>¡. sp¡ DÐL$j®_y„ hZ®_ \ey„ R>¡. dsgb L$p¡B A¡L$ cL$s_u
A¡hu NyZhÑp (L$hp¡guV$u) R>¡ L$¡ s¡ NyZhÑp s¡_p k„õL$pf\u âNV$ _\u \B. s¡
cL$s_u NyZhÑp A_OX$ `Z _ lsu. s¡ s¡_¡ A_OX$ `Z fl¡hp v$¡su _lp¡su.
s¡ s¡_¡ k„õL©$s `Z fl¡hp v$¡su _\u.
s¡ cqL$s Aphu L$ep„\u ? îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ S>ê$f_¡ S>ê$f
s¡dp„ L$p¡B `y[ô$_y„ buS> lsy„. s¡ _ lp¡s sp¡ cqL$s Aphs L$ep„\u ? d_yóe A_OX$
flu iL$¡ A\hp kyOX$ flu iL$¡, s¡ A_OX$ A\hp kyOX$ bÞ_¡\u AgN ÓuÅ¡,
S>¡_¡ Ap`Z¡ _ A_OX$dp„ `qfcprjs L$fu iL$¡A¡, _ kyOX$dp„ `qfcprjs L$fu
iL$uA¡. A_OX$sp A_¡ kyOX$sp bÞ_¡_p dp`v„$X$ S>¡_¡ dp`hpdp„ V|„L$p `X$u S>sp
lp¡e, _p_p `X$sp lp¡e, ayV$`Ë$u\u S>¡_¡ dp`u _ iL$pe, A¡hp L$p¡B cL$s R>¡ L$¡
_l] ? Å¡ R>¡ sp¡ s¡ Æh_u `p¡sp_u kpdÕe®\u sp¡ _ lp¡B iL$¡. âcy_p
A_yN°l_p kpdÕe®\u lp¡B iL$¡. s¡\u ""`y[ô$f¹ Aõsurs r_íQe:''
_ khp£@s: âhplpv$¹ rl rcÞ_p¡ h¡v$pÃQ c¡v$s: pp
"ev$p eõe¡' rs hQ_ps¹ ""_pl„ h¡v$¥f¹'' BsufZps¹ pp ` pp
""_ kh® As:'' s¡\u v$f¡L$ Æh `y[ô$ Æh _ lp¡B iL$¡. Ap Sy>Ap¡
`y[ô$_¡ rhð^d® dp_hphpmpAp¡_¡ îudlpâcyÆ iy„ L$lu füp R>¡ ? ""_
khp£@s: `y[ô$'' b^p sp¡ `y[ô$ _ \B iL$¡. A¡hp¡ L$p¡B A¡L$ dpN® _\u L$¡ S>¡dp„
b^p_¡ Ap`Z¡ `y[ô$Æh b_phu iL$uA¡, b^p `y[ô$Æh _ b_u iL$¡. S>¡dp„
A_yN°l R>¡ s¡ S> `y[ô$Æh b_i¡. S>¡dp„ A_yN°l _\u s¡_¡ L$¡V$gp¡ `Z dpfp¡,
`uV$p¡ s¡ `y[ô$_¡ bNpX$u v$¡i¡, `yrô$ s¡_¡ ky^pfu iL$i¡ _l]. Ap`Z¡ s¡_¡ L„$Wu$
`l¡fphu v$BA¡, Ap`Z¡ s¡_¡ d_p¡f\u b_phu v$BA¡, Ap`Z¡ s¡_¡ b°ûk„b„^
Ap`u v$BA¡. s¡ Aphu_¡ `y[ô$_¡ bNpX$u _pMi¡, `y[ô$ s¡_¡ ky^pfu _l] iL$¡.
L$pfZ L$¡ A„v$f _v$pfv$ R>¡ _¡ ! A„v$f Æfd R>¡ sp¡ A„v$f S>epf¡ Æfd
R>¡ sp¡ iy„ L$f¡ ? R>sp„ S>¡V$gp¡ sfpõep¡ _ sfpõep¡ lp¡s sp¡ Æfd v$¡Mps _l].
rlfp_u A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. sfpõep¡ _ lp¡s sp¡ L$v$pQ L$pQp rlfpdp„
257
L$epf¡e `Z Æfd _ v$¡Mpe. `f„sy OZp¡ sfpõep¡ A_¡ `R>u s¡ Æfd kpa kpa
v$¡Mphp_y„ iê$ \i¡. Sy>Ap¡ Apdp Ap gaX$p¡ R>¡.
_ sfpõep¡ lp¡s sp¡ Æfd `Z A„v$f Ry>`pB_¡ flu lp¡s Qy`Qp`. spfu
`Z Qy` A_¡ dpfu `Z Qy`. lp\dp„ `L$X$phu v$u^p¡ lp¡s sp¡ L$p¡rl_|f rlfp¡
`Z `L$X$pB Ås. `f„sy S>epf¡ sfpkhp_y„ iê$ L$ey® A_¡ Mp¡V$p gaX$p_p L$pfZ¡
Æfd _ v$¡Mpsu lp¡s sp¡ Aphu_¡ v$¡Mpi¡. Ap rkÙpÞs R>¡. s¡ Æfd Å¡hp
dp„Nsp¡ _ lp¡hp R>sp„ Ap`Z¡ s¡_¡ S>bfS>õsu L$fu_¡ b^p_¡ `y[ô$dpN®dp„
bp¡gphu, bp¡gphu_¡ `y[ô$dpN®dp„ kpd¡g L$fu_¡ Æfd v$¡MpX$uA¡ R>uA¡.
sp¡ ""_ khp£@s: âhplpqv$ rl'' L$pfZ L$¡ âhpl\u sp¡ Sy>v$p¡ Qp¡LL$k
R>¡. S>¡ A_OX$ sp¡ R>¡ _l] s¡ Æh A_¡ kyOX$ `Z _\u. ""h¡v$pÃQ c¡v$s:''
hps kdS>dp„ Aphu_¡ ? A_OX$ `Z _\u A_¡ kyOX$ `Z _\u s¡\u ""ev$p
eõe¡rs hQ_ps¹ _pl„ h¡v$¥f¹ BsufZps¹'' L$pfZ L$¡ ""ev$p eõep_yN©lZprs
cNhp_ ApÐdcprhs: k S>lprs drsd¹ h¡v$¡ gp¡L$¡ Q `qfr_[›$spd¹'' sp¡
""ev$p eõe¡rs hQ_ps¹'' cNhp_ S>¡_p `f A_yN°l L$f¡ s¡ Æh h¡v$ A_¡ gp¡L$
bÞ_¡\u `f \B_¡ (D`f DW$u_¡) cNhp__¡ Qplu iL$¡.
""_pl„ h¡v$¥f¹ _ s`kp _ v$p_¡_¹ _ Q¡S>eep iL$e A¡h„ rh^p¡ ×ôy$„
×óV$hp_¹ Ark dp„ e\p''(Nusp 11/53) Ap cNhp_¡ L$üy„ R>¡ L$¡ _l] ?
lh¡ Sy>Ap¡ Ap`Z¡ L$¡V$gp b¡hL|$a (d|M®) R>uA¡ s¡_y„ Dv$plfZ Ap`u_¡
îudlpâcyÆ Ap`Z_¡ kqV®$auL$¡V$ Ap`u füp R>¡. ""_pl„ h¡v$¥f¹ ...'' Ap L$p¡_y„
hQ_ R>¡ ? Nusp_y„, ASy®>__¡ qv$ìe ×[ô$ Apàep `R>u cNhp_¡ Ap hps L$lu
R>¡ L$¡ cpB ! S>¡d ly„ s_¡ v$¡Mpep¡, A¡hp¡ h¡v$\u ly„ _ v$¡MpB iLy$. Ap`Z¡ L$rlA¡
L$¡ Nusp sp¡ dep®v$p dpN® R>¡. Ap Nusp_y„ sp¡ dy¿e flõe R>¡. Nusp_y„ Å¡ L$p¡B
ùv$e R>¡ sp¡ rhðê$` v$i®_ R>¡. A\p®s¹ rkÙpÞs A_¡ ìehlpf (r\efu A_¡
â¡L$V$uL$g) A¡d b¡ rhje R>¡. s¡\u Nusp_p¡ \p¡X$p¡cpN rkÙpÞs (r\e¡fu) R>¡
A_¡ Nusp_p¡ A¡L$ cpN ìehlpf (â¡L$V$uL$g) R>¡ S>¡ cNhp_¡ ìehlpqfL$ fus¡
bsphu v$u^„y R>¡ L$¡ S>¡ L$p„B ly„ L$lu füp¡ Ry> s¡ s¡ R>¡.
258
S>¡ fus\u cNhp_¡ Ap ïgp¡L$_p¡ D`k„lpf A\hp A\® S>Zph¡g R>¡
s¡ S> fus_p¡ D`k„lpf Ap ïgp¡L$_p s¡ AÂepedp„ îudlpâcyÆA¡ L$f¡g R>¡
s¡_¡ îudlpâcyÆ `y[ô$ lp¡hp_p âdpZ_p ê$`dp„ DÙ©s L$fu füp R>¡ A_¡
Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ ApMu Nusp S>¡ R>¡ s¡ dep®v$p dpN® R>¡. Nusp\u Ap`Z¡ iy„
g¡hpv$¡hp ? îudlpâcyÆ_p rlkpb\u Ap`Zu ALL$g Opk Qfhp NB R>¡ L$¡
_l], Sy>Ap¡ ip„rs\u rhQpfp¡. Aphu qõ\rs R>¡ L$¡ Nusp_¡ Ap`Z¡ dep®v$pdpN®
dp_uA¡ - rhQpfp¡ sp¡ Mfp.
dpN®¥L$Ðh¡@r` Q¡v$¹ AÞÐep¥ s_| c¼¹ÐepNdp¥ dsp¥ pp
_ sv$¹ eyL$¹s„ k|Ósp¡ rl rcÞ_p¡ ey¼¹Ðep rl h¥qv$L$: pp 6 pp
îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ A¡d L¡d _\u dp_u g¡sp L$¡ dpN® sp¡ A¡L$ R>¡.
dpN® A¡L$ R>¡ A_¡ s¡ dpN®_p b¡ âL$pf_p s_y (õhê$`) R>¡. A¡L$ dpN®_p¡ s_y
(`pky) S>¡ R>¡ s¡ cqL$s R>¡ A_¡ s¡ S> dpN®dp„ A¡L$ `pk„y S>¡ R>¡ s¡ A¡L$ ê$` s¡_„y
ApNd (h¥qv$L$) R>¡.
îudlpâcyÆ L$l¡ ""_ sv$¹ eyL$s„'' Ap hps rkÙ _l] \B iL$¡.
dp_hy„ lp¡e sp¡ dp_u ëep¡, `f„sy Ap hps rkÙ \B iL$i¡ _l]. L$pfZ L$¡
""rcÞ_p¡ ey¼¹Ðep rl h¥qv$L$:'' Ap `y[ô$dpN® S>¡ R>¡ s¡_p¡ b°ûk|Ódp„ rhõspf\u
rhQpf L$ep£ R>¡. s¡ b^y„ Ap`Z¡ ldZp„ Alu QQp® _l] L$fu iL$uA¡. `f„sy
""kyÓsp¡ rl rcÞ_p¡ ey¼¹Ðep'' A_¡ eyqL$s\u `Z S>¡ hps Ap`Z_¡ kdS>dp„
Aphu iL$¡ L$¡ s¡ h¥qv$L$ dpN® A¡L$ Sy>v$p¡ dpN® R>¡ A_¡ Ap S>¡ `y[ô$dpN® R>¡ s¡ A¡L$
Sy>v$p¡ dpN® R>¡.
lh¡ Sy>Ap¡ Al]ep `pR>u T„X$pbpÆ \B iL$¡ lp¡ ! Âep_\u kdÅ¡.
`f„sy d¢ A¡V$gp dpV$¡ kph^p_u\u `l¡gp bsphu v$u^„y L$¡ îudlpâcyÆ `y[ô$dp„
`Z âhpl_y„ L$¡f¡L$V$f dp_u füp R>¡, îudlpâcyÆ `y[ô$dp„ dep®v$p_p¡ A„i
(L$¡f¡L$V$f) `Z dp_u füp R>¡. A¡V$g¡ L$¡ `y[ô$ R>¡ s¡Z¡ A_OX$ S> fl¡hy„ A¡hy„
_\u. `y[ô$_¡ kyOX$ `Z \hy„ Å¡BA¡. `y[ô$ A_OX$ fl¡ A\hp kyOX$ fl¡
`p¡sp_pdp„ `p¡sp_p¡ S>¡ `y[ô$_p¡ cph R>¡ s¡ A_OX$ A_¡ kyOX$\u Argàs
259
(Sy>v$p¡) cph R>¡.
Ap_p¡ A\® A¡hp¡ _\u L$¡ `y[ô$A¡ A_OX$ S> fl¡hy„ Å¡BA¡ L$pfZ L$¡
h¥qv$L$ dpN® sp¡ Sy>v$p¡ R>¡ `f„sy cpB h¥qv$L$dpN® Sy>v$p¡ R>¡ sp¡ gp¥qL$L$dpN® `Z Sy>v$p¡
R>¡. s¡ hps _ L$fp¡. Ap hps _ L$fsp `pR>u. A¡V$g¡ L$¡ s¡dp„ gaX$p¡ R>¡. sp¡ iyÙ
hps L$ep flu ? Å¡ Sy>v$p¡ R>¡ sp¡ gp¥qL$L$dpN® `Z Sy>v$p¡ R>¡. `R>u sp¡ gp¥qL$L$sp
`Z _ lp¡hu Å¡BA¡. sdpf¡ gp¥qL$L$sp sp¡ `|fu W$p„ku W$p„ku_¡ cfu fpMhu R>¡,
`f„sy h¥qv$L$sp_p¡ âñ Aph¡ Ðepf¡ L$l¡ L$¡ _p h¥qv$L$ dpN® Sy>v$p¡ R>¡.
cpB, Ap Ap`Zp ifufdp„ b^p `pkp L$¡ A„i gp¥qL$L$sp_p `Z R>¡,
A_¡ h¥qv$L$sp_p A„i `Z R>¡. buÅ_¡ ip dpV$¡ `|R>p¡ R>p¡ ? `p¡sp_p Al„L$pf_¡
`|R>u_¡ Å¡B ëep¡_¡. îudlpâcyÆ_¡ `|R>hp_u S>ê$fs _\u. Ap`Zp
Al„L$pf_¡ `|R>p¡ L$¡ sdpfp¡ Ald¹ iy„ i„y lp¡hp_p¡ R>¡ ? sd¡ `p¡sp_¡ iy„ iy„ dp_u füp
R>p¡ ?
sd¡ `p¡sp_¡ bp` dp_u füp R>p¡ L$¡ _l] ? sd¡ `p¡sp_¡ `yÓ dp_u füp
R>p¡ L$¡ _l] ? sd¡ `p¡sp_¡ vy$L$p_hpmp¡ dp_u füp R>p¡ L$¡ _l] ? sd¡ `p¡sp_¡ _p¡L$f
dp_u füp R>p¡ L$¡ _l] ? Ap L$ep L$p¡B h¥qv$L$ Ald¹ R>¡ ? Ap sp¡ gp¥qL$L$ Ald¹
R>¡. S>epf¡ sd¡ `p¡sp_¡ b°pûZ dp_u füp R>p¡, S>epf¡ sd¡ `p¡sp_¡ nqÓe dp_u
füp R>p¡, h¥íe dp_u füp R>p¡, i|Ö dp_u füp R>p¡, b°ûQpfu dp_u füp R>p¡,
N©lõ\u dp_u füp R>p¡, hp_âõ\ dp_u füp R>p¡, k„Þepku dp_u füp R>p¡,
L$d®dpN} dp_u füp R>p¡, op_dpN} dp_u füp R>p¡ sp¡ sdpfpdp„ s¡ b^p h¥qv$L$
Ald¹ Apìep.
`f„sy S>epf¡ sd¡ `p¡s¡ gp¥qL$L$ Ald¹ fpMu füp R>p¡ sp¡ A¡d L$¡d _p
`pX$u iL$p¡ ? L$¡ sdpfy„ L$p¡B gp¥qL$L$ `pk„y _\u A_¡ S>epf¡ sd¡ `p¡sp_¡ b°pûZ
hN¡f¡ dp_u füp R>p¡, Ðepf¡ A¡d L$¡d _p `pX$u iL$p¡ ? L$¡ sdpfpdp„ L$p¡B h¥qv$L$
`pky _\u. Adpfp¡ sp¡ `y[ô$dpN® R>¡. A¡hy„ _\u. Ap ifufdp„ S>¡ âL$pf_u
Ap`Zu k„fQ_p R>¡ s¡dp„ L$p„BL$ âphprlL$ `l¡gy„ (`pky) `Z R>¡, A_OX$,
L$p„BL$ kyOX$ `pkp `Z Ap`Zp R>¡ A_¡ s¡ kyOX$ A_¡ A_OX$dp„\u Mugsp¡
260
cqL$shpmp¡ L$p¡B A¡L$ ÓuÅ¡ âL$pf `Z R>¡ S>¡_¡ îudlpâcyÆ `y[ô$ L$l¡hp
dp„Nu füp R>¡. Ap hps Âep_\u kdS>dp„ Aphu_¡ !
Æh-v$¡l-L©$su_p„ Q rcÞ_Ðh„ r_Ðesp-îys¡: pp
e\p sv$¹hs¹ `y[ô$dpN£ v$¹hep¡fr` r_j¡^s: pp 7 pp
âdpZ -c¡v$pv$¹ rcÞ_p¡rl `y[ô$dpNp£L$/1 r_ê$r`s: pp
s¡\u sd_¡ Æh dmi¡, A¡V$g¡ L$¡ sdpfp Æhdp„ s¡ õhcph âL$V$ \i¡,
sdpfp ifufdp„ `Z s¡ õhcph âL$V$ \i¡, sdpfu L©$rsdp„ L$d®dp„ `Z s¡
õhcph âL$V$ \i¡. Å¡ sd¡ `y[ô$Æh R>p¡, sp¡ sdpfp¡ Æh `Z s¡ âL$pf_p¡ \i¡.
sdpfp ifufdp„ `Z s¡ âL$pf_p AZkpf \i¡ A_¡ sd¡ S>¡ hMs¡ L$pd L$fhp_y„
iê$ L$fip¡ ""Æh v$¡l-L©$su_p Q'' afu `pR>p Sy>Ap¡ ! s¡ S> Aphu Ney„ ""Æh-
v$¡l-q¾$ep c¡v$¡'' kfMphu Sy>Ap¡. Al]ep d¢ _„bf _\u Apàep `f„sy kdS>hp
dpV$¡ Ap`hp lp¡e sp¡ Ap`u v$p¡ Ap_„v$\u.
""Æh v$¡l L©$rs_p„ Q rcÞ_Ðh„ r_Ðesp îys¡'' r_Ðesp îys¡ dsgb Ap
dpN® S>¡ R>¡ s¡ r_Ðe dpN® R>¡. Ar_Ðe dpN® _\u. L$¡ cpB! ldZp Ap`Z¡
âhplu lsp `R>u Ap`Z¡ dep®v$p \B Nep. afu Ap`Z¡ `y[ô$ \B Nep A¡d
_\u. L$pfZ L$¡ Ap dpN® r_Ðe dpN® R>¡. r_ÐedpN® lp¡hp_p L$pfZ¡ Ap dpN®
r_Ðe dpN® R>¡. r_ÐedpN® lp¡hp_p L$pfZ¡ Ap dpN®_p NyZ^d®_¡ âL$V$
L$fhphpmp Ap`Zp Æh, Ap`Zp v$¡l A_¡ Ap`Zu q¾$ep `Z AgN AgN
li¡.
""e\p sv$¹hs `y[ô$dpN£ v$¹hep¡fr` r_j¡^s:'' S>¡d âhplu Æh,
âhplu v$¡l, âhplu q¾$ep, dep®v$p Æh, dep®v$p v$¡l, dep®v$p q¾$ep A¡d `y[ô$
Æh, `y[ô$ v$¡l, `y[ô$q¾$epAp¡ L„$BL$ AgN $Y„N_u li¡. s¡ Ap v$¡ldp„ `°L$V$ \i¡,
A¡V$g¡ L$¡ âhplu v$¡ldp„ s¡ q¾$epAp¡ âhplu ê$`dp„ âL$V$ \i¡, dep®v$p v$¡ldp„ s¡
q¾$ep dep®v$p ê$`dp„ âL$V$ \i¡. S>¡d âhplu ê$`\u Ap`Z¡ S>Þçep, sp¡
`y[ô$Æh_p¡ v$¡l R>¡ s¡ ApL$pidp„\u _\u V$`L$sp¡, dp_p Nc®dp„\u S> S>Þd¡ R>¡.

261
`y[ô$Æh `Z s¡ S> âq¾$ep\u dp_p Nc®dp„ Åe R>¡.
`y[ô$Æh S>¡ L$pd L$f¡ R>¡. s¡ A¡hp L$pd _l] L$f¡ L$¡ b^p L$pd gp¡L$-
h¡v$prss lp¡e, L$p„L$B gp¥qL$L$ L$pd `Z L$f¡ A_¡ L$p„BL$ h¥qv$L$ L$pd `Z L$f¡ R>¡.
S>¡d gp¥qL$L$ L$pd L$f¡, s¡d h¥qv$L$ L$pd L$f¡, A¡hp L$p¡BL$ cNhv$uesp_p L$pd `Z
L$f¡ R>¡ L$¡ _\u L$fsp ? s¡_p `f Âep_ v$ep¡. A¡hp L$p¡B kL®$g_u A„v$f s¡ Å¡ L$p¡B
QsyóL$p¡Z b_phu iL$sp¡ lp¡e A_¡ s¡ QsyóL$p¡Z_¡ ^uf¡ ^uf¡ qhõs©s L$fu iL$sp¡
lp¡e sp¡ s¡_p Ap gp¥qL$L$-h¥qv$L$ S>¡ Al„sp-ddsp_y„ S>¡ hsy®m R>¡, s¡dp„ Å¡ L$p¡B
QsyóL$p¡Z A¡hu fus\u âNV$ \sp¡ lp¡e A_¡ s¡ QsyóL$p¡Z ^ud¡ ^ud¡ `p¡sp_p
kde A_ykpf rhõs©s (dp¡V„y$) \B iL$sy„ lp¡e sp¡ s¡dp„ `y[ô$Æh R>¡, s¡dp„ `y[ô$
v$¡l R>¡, s¡ `y[ô$ q¾$ep L$fu füp¡ R>¡.
lh¡ A¡ klS> k„ch R>¡ L$¡ `y[ô$Æh lp¡e `f„sy `y[ô$ v$¡l _ dmu
iL$hp_¡ L$pfZ¡ s¡_y„ s¡ kL®$g rhõs©s \B iL$sy„ _ lp¡e. `y[ô$Æh R>¡, `y[ô$ v$¡l
`Z dýep¡, `f„sy L$p¡B `qfqõ\rs A¡hu \B NB L$¡ S>¡ `qfqõ\rs_¡ L$pfZ¡ s¡
q¾$epdp„ `y[ô$sp âL$V$ _ L$fu iL$ep¡. s¡\u Ap S>¡ Qsyó¹L$p¡Z R>¡ s¡ `pR>p¡ rhõs©s
\sp fp¡L$pB S>i¡. Ap b^u k„cph_pAp¡ gugp_u A_¡L$sp R>¡, dpN®_u
A_¡L$sp_¡ âL$V$ L$fhphpmu, Ap hps Âep_\u kdÅ¡ sp¡ Ap k„cph_pAp¡
Apdp fl¡gu R>¡.
""e\p sv$¹hs `y[ô$dpN£ v$¹hep¡fr` r_j¡^s:'' L$pfZ L$¡ `y[ô$dpN® _
âhpldpN® R>¡, L$¡ _ dep®v$pdpN® R>¡. `y[ô$dpN®dp„ Ap âhprlsp_p¡ A_¡
dep®qv$sp_p¡ bÞ_¡_p r_j¡^\u `y[ô$sp A¡L$ AgN L$l¡hpB flu R>¡. L$¡d ""ev$p
eõep_yN©lZprÞs cNhp_ ApÐdcprhs k S>lprs dsud¹ gp¡L$¡ h¡v$¡ Q
`qfr_[›$spd¹'' Ap bÞ_¡_p¡ r_j¡^ Ap A¡L$ L$pfZ\u L$ep£.
""âdpZ c¡v$pv$¹ rcÞ_p¡rl `y[ô$dpNp£ r_ê$r`s:'' âdpZ c¡v$\u A¡L$
Sy>v$p `y[ô$dpN®_y„ Al]ep d¢ r_ê$`Z L$fu v$u^y„ L$¡ sd¡ r_[ò„s \B Åh. Apd
L$lu_¡ îudlpâcyÆA¡ b^p\u `l¡gp S>¡ ÓZ dpN® R>¡. "L$-M-N' A¡d
"L$1'_y„ Al]ep r_ê$`Z L$fu, `y[ô$dpN® A¡L$ Sy>v$p¡ dpN® lp¡hp_u hps L$f¡ R>¡.
262
kdS>dp„ Aphu ? Sy>Ap¡ d¡mhu (V$¡gu Lfu) Sy>Ap¡.
`y[ô$=L$ A_¡ dpN®=1 s¡\u "L$1'_¡ A¡V$g¡ L$¡ `y[ô$dpN®_¡ Alu»ep
îudlpâcyÆ `|Z® L$fu füp R>¡ L$¡ "L$1' d¢ sd_¡ lh¡ kpfu fus¡ kdÅhu v$u^p¡,
L$¡ S>¡dp„ sd_¡ L$p¡B k„v$¡l _ \hp¡ Å¡BA¡. ""`y[ô$dpNp£ r_ê$r`s:'' lh¡ S>epf¡
Ap sd¡ kdÆ Nep sp¡ `R>u kdÅ¡ L$¡ kN® iy„ R>¡.
âñ :- `y[ô$Æh R>¡, `f„sy v$¡l _\u dýep¡ A¡V$g¡ iy„ ?
S>hpb :- sp¡ ApS>¡ s¡_¡ (`y[ô$Æh_¡) rhõs©s L$fu iL$¡ s¡hp¡ v$¡l _\u
dýep¡ sp¡ `y[ô$ v$¡l _ dýep¡ _¡ ? L$p„ sp¡ dep®v$p v$¡l dmu Nep¡, L$p„ sp¡ âhplu v$¡l
dmu Nep¡. A_OX$ flu Nep¡, sp¡ âhplu R>¡. kyOX$ \ep¡ sp¡ dep®v$p v$¡l \B
Nep¡. `f„sy `y[ô$v$¡l sp¡ _ \ep¡. `Z A¡hp¡ v$¡l L$¡ S>ep„ A¡ kL®$g Ap QsyóL$p¡Z_¡
rhõs©s L$fu iL$¡. sp¡ A¡_¡ `y[ô$v$¡l dmu Nep¡. Aphu hps kdS>dp„ ?
Å¡ Ap QsyóL$p¡Z_¡ rhõs©s L$fu iL$¡ R>¡, A¡hp¡ v$¡l dýep¡ sp¡ `y[ô$ v$¡l
R>¡, A¡hp¡ v$¡l _ dýep¡ sp¡ s¡ v$¡l iy„ lp¡B iL$¡ R>¡ ? ky k„õL©$s v$¡l R>¡, ipõÓ_p
^d® A\® L$pd dp¡n `y{$jp\®_p rhcpN R>¡. kyk„õL©$s v$¡l R>¡, sp¡ dep®v$p v$¡l R>¡.
Ak„õL©$s v$¡l R>¡ sp¡ âhplu v$¡l R>¡, v$¡l `Z k„õL$©s R>¡, A_OX$ `Z _\u.
\p¡X$uOZu A_OX$sp `Z li¡, \p¡X$uOZu kyOX$sp `Z li¡. A¡d S> lp¡e_¡.
S>¡d Ap`Z¡ _qLL$ L$fuA¡ ¾$p¡^ _\u L$fhp¡. ¾$p¡^ _ L$fhp\u ¾$p¡^ Aph¡
_l], afu ¾$p¡^ Aphu Åe s¡ iy„ R>¡, A„v$f fl¡gu A_OX$sp. ¾$p¡^ Aphu Nep¡ s¡
¾$p¡^_¡ afu Ap`Z¡ A¡hu L$p¡B fus\u fapv$ap L$fuA¡ s¡ `pRy>» iy„ R>¡ ? Ap`Zu
A„v$f fl¡gu \p¡X$uL$ kyOX$sp. s¡ kyOX$sp Ap`Z¡ afu âL$V$ L$fu, afu `pR>p¡ ¾$p¡^
Aphu Nep¡, s¡ `pR>u âL$V$ \e¡gu A_OX$sp R>¡. sp¡ Aphu A_OX$sp-
kyOX$sp_u Ap„M d]QpdZu Ap`Zu A„v$f Qpgsu fl¡. sp¡ s¡dp„\u iy„ Qpgu
füy„ R>¡ ? Qp¡LL$k`Z¡ (âp¡du_¡V$gu) s¡ sdpfp¡ v$¡l R>¡. Apìey„ ¿epgdp„ ?
lh¡ v$¡l R>¡ `f„sy q¾$ep A¡hu v$¡l_¡ A_yê$` âL$V$ \B flu _\u. sp¡
Æh-v$¡l sp¡ \B Nep¡ sdpfp¡ `y[ô$_p¡. `f„sy q¾$ep s¡hu _\u âL$V$ \B flu. sp¡

263
`R>u q¾$ep L$¡hu âL$V$ \B flu R>¡? A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap`Z¡
`y[ô$dpN®dp„ S>Þçep, Ap`Z¡ L„$W$u gu^u, Ap`Z¡ b°ûk„b„^ gu^„y A_¡
Ap`Z¡ s¡dp„ dep®v$p L$fu füp R>uA¡. ApS>¡ Ap v$¡hu_u dp_sp dp_¡, ApS>¡ s¡
v$¡hu_u dp_sp dp_u füp R>¡. ApS>¡ Ap DÛd L$fu füp R>¡, ApS>¡ s¡ DÛd
L$fu füp R>¡. sp¡ L„$ BL$_¡ L„$BL$ dep®v$p q¾$ep âL$V$ \B_¡ ? afu `pR>p¡ L„$BL$ D`Öh
h^u Nep¡, bpV$gu `u füp R>¡, L$p¡B L$gbdp„ S>B füp R>¡ sp¡ L$p¡B L„$BL$ L$f¡ sp¡
Ap `|fu A_OX$sp Aphu NB q¾$epdp„. v$¡l sp¡ W$uL$ R>¡, q¾$epdp„ Aphu fus¡
A_OX$sp Aphu NB L$¡ _l] ?
Ap`Zp vy$cp®Áe\u A¡hp âhpl_p v$¡l_y„ S>ep„ hZ®_ Aphhp S>B
füy„ lsy„ s¡_p `l¡gp Ap N°„\ `|fp¡ \B Nep¡ Ðepf¡ âdpZc|s L$lu iL$hy„
ApS>_u spfuMdp„ dyíL$¡g hps R>¡. `f„sy îudlpâcyÆ_u `Ùrs iy„ R>¡ s¡
Ap`Z¡ rhQpfuA¡ A_¡ kybp¡r^_u A_¡ cpóe A_¡ s¡ b^p\u \p¡X»$yOÏ„ ApS>¡
Mpgu R>¡ s¡_¡ `|Z® L$fhp_u L$p¡rii L$fhu lp¡e sp¡ L$fu iL$pe.
sp¡ ApS>¡ d¢ buS>NrZs (AgÆb°p)hpmu `Ùrs\u Ap_u `|fu
ê$`f¡Mp Ap`u R>¡. s¡ A¡V$gp dpV$¡ L$¡ L$epf¡L$ L$epf¡L$ Ap`Z_¡ ayfkv$ lp¡e sp¡
b¡ku_¡ cpóe, kybp¡r^_u, rhÂh_d„X$_ Ap b^p N°„\p¡dp„\u hQ_ ip¡^u_¡ L$p¡B
"Mf' gNphu v$BA¡, L$p¡B_¡ "Me' gNphu v$BA¡, L$p¡B_¡ "Me,2' gNphu
v$BA¡. A¡d b^p hQ_ S>¡ qv$hk¡ ip¡^u L$p$Yui„y s¡ qv$hk¡ Ap `y[ô$âhpldep®v$p
N°„\ `|fp¡ \B S>i¡. A„sf L$¡V$gy„ fl¡i¡ ? L$¡ R„>v$ bÙ _l] lp¡e, NÛdp„ \i¡.
`f„sy A¡L$ hMs Ap fus\u kybp¡r^_u_y„ kh£ L$fu ëep¡, sp¡ Ap L$p¡B M|b L$qW$_
hps _\u. L$¡ Ap v$f¡L$ iuj®L$_p A_yê$` hQ_ Ap`Z_¡ dm¡ _l]. A¡L$pv$
L$p¡B_y„ _ dm¡ sp¡ _ dm¡, OZ„yMf„y dm¡ R>¡.
bpL$u dpfu A¡L$ A¡hu BÃR>p lsu, A¡L$ hMs, L$¡ îuW$pL$p¡fÆ BÃR>i¡
sp¡ `|fu \B S>i¡, L$¡ v$f¡L$ jp¡X$i N°„\_p ïgp¡L$_u îudlpâcyÆ_u `p¡sp_u
ìep¿ep iy„ R>¡ ? Ap`Z¡ iy„ ìep¿ep L$fu füp R>uA¡ ? s¡ sp¡ A¡L$ Ap`Zu
ìep¿ep R>¡. `f„sy îudlpâcyÆ_u `p¡sp_u ìep¿ep iy„ R>¡ ? s¡ v$f¡L$ jp¡X$i
264
N„°\_p ïgp¡L$_u _uQ¡ L$p¡B kybyr^_u_y„ hQ_, L$p¡B cpóe_y„ hQ_, L$p¡B
r_b„^_y„ hQ_ dyL$u_¡ A_¡ s¡ ïgp¡L$_u ìep¿ep L$fu_¡ Å¡hy„ lsy„. d¢ \p¡X$p¡OZp¡
kh£ L$ep¡® lsp¡, `f„sy `|fp¡ _ \B iL$ep¡. L$pfZ L$¡ Qp¡\p N°„\dp„ L$pd A^|fy„ AV$L$u
Ney„.
bpL$u \p¡X»$yOÏ„ s¡_¡ kh£ L$fu_¡ d¢ fp¿ey„ R>¡. L$epf¡L$ sd¡ `Z Å¡ip¡ sp¡
OZu dÅ Aphi¡. sdpf¡ v$f¡L$ ê$`f¡Mp_y„ iuj®L$ Å¡B_¡ A_¡ A¡L$ iuj®L$ gB_¡
Ap`Z¡ bk kybp¡r^_u_y„ `pfpeZ L$fhy„, r_b„^_y„ `fpepZ L$fhy„, L$ep„\u
L$¡V$gp hQ_ dm¡, A¡L$ hMs Ðep„ s¡ S> V$pBV$g v$B vep¡ s¡_¡. `R>u A¡L$ ¾$d
âdpZ¡ A¡L$ _p¡V$byL$ s¥epf L$fp¡. S>¡ qv$hk¡ s¡ _p¡V$byL$ s¥epf \B Åe, s¡ qv$hk¡
sdpfp¡ `y[ô$âhpldep®v$p N°„\ `|fp¡. Apìey_¡ ¿epgdp„.
S>¡ A`|Z® N°„\ R>¡ A_¡ S>¡ N°„\ `|Z® R>¡. s¡_u ìep¿ep_p ê$`dp„ `Z
BÃR>p¡ sp¡ sd¡ s¡_¡ fpMu iL$ip¡. Ap fus\u A¡L$ hMs kybp¡r^_u_y„ kh£ L$fuiy„,
r_b„^_y„ kh£ L$fuiy„ OZp¡ dÅ_p¡ qhje R>¡. L$epf¡L$ sd¡ Aphip¡ sp¡ bsphui d¢
\p¡X$p¡OZp¡ L$fu_¡ fp¿ep¡ sp¡ `f„sy ldZp s¡ L$pd AV$L$u Ney„. M¡f !
(kN®2 c¡v$L$pfL$l¡s|_p„ k„‘g_d¹)-`yróV-`°hpl-dep®vp_p kNp¡®
rcÞ_ lp¡hp_p l¡sy.
kN®c¡v»$.2 âhÿeprd õhê$`peX$“2 q¾$epgeysd¹ pp 8 pp
BÃR>pdpÓ¡ZM/2 d_kp âhpl„ k©ô$hp_¹ lqf: pp
hQkpN/2 h¡v$dpN¯ rl `yrô„$ L$pe¡_L$/2 r_íQe: pp 9 pp
îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ lh¡ ly„ kN®c¡v$_¡ kdÅhhp BÃR>u füp¡ Ry„>.
õhê$`, A„N A_¡ q¾$ep. lh¡ Sy>Ap¡ kN®c¡v$-f, `l¡gp¡ iy„ lsy„ ? dpN®c¡v$,
buÅ¡ kN®c¡v$ A_¡ ÓuÅ¡ R>¡ agc¡v$ A_¡ s¡ kN®c¡v$_p `pR>p ÓZ âL$pf
Aphu füp R>¡. õhê$`, A„N A_¡ r¾$ep A¡V$g¡ Æh, v$¡l, q¾$ep A_¡ ApS>¡
fkuL$cpBA¡ `yR>ey„ lsy„ _¡ L$¡ r_epdL$ iy„ b_i¡ ?
sp¡ îudlpâcyÆ Ap S> hps kdÅhu füp R>¡ ""BÃR>pdpÓ¡Z
265
d_kp âhpl„ k©ô$hp_ lqf:'' âcyA¡ BÃR>p L$fu L$¡ A_¡L$rh^ ê$` lp¡hp
Å¡BA¡. Op¡X$p¡ S> lp¡hp¡ Å¡BA¡ A¡hy„ _\u. N^¡X$p¡ `Z lp¡hp¡ Å¡BA¡. N^¡X$p¡ S>
lp¡hp¡ Å¡BA¡ A¡hy„ _l], L|$sfp¡ `Z lp¡hp¡ Å¡BA¡. Ly$sfp¡ S> lp¡hp¡ Å¡BA¡ A¡hy„
_l], E»V$ `Z lp¡hp¡ Å¡BA¡. E»V$ S> lp¡hp¡ Å¡BA¡ A¡hy„ _l] Æfpa `Z
lp¡hp¡ Å¡BA¡.
sp¡ ""BÃR>pdpÓ¡Z'' aL$s BÃR>p\u ""A¡L$p¡ Ald¹ blyõepd¹'' Ap
S>¡ BÃR>p R>¡ s¡_p\u d_\u Ap k©[ô$_u rcÞ_sp õhê$`p„N q¾$ep eyLs âhpl
k©[ô$_u rcÞ_sp âcyA¡ âL$V$ L$fu R>¡. gNcN Apdp iy„ \pe L$¡ L$p¡B gp¡L$p¡ A¡d
kdS>¡ R>¡ L$¡ d__p¡ L$p¡B A¡L$ X$åbp¡ R>¡. âcy A¡ s¡ d__p X$åbdp„\u L$pYu L$pYu_¡
b^p âhplu Æh blpf V$`L$phu v$u^p A¡hy„ _\u. kN®_p¡ dsgb kdÅ¡ kN®
A¡V$g¡ A¡L$ fQ_p (Ap¡N£_pBT¡i_). âhpl_p¡ S> kN® R>¡ A¡V$g¡ L$¡ âhpl
k©[ô$_u S>¡ fQ_p R>¡ s¡ k©[ô$ fQ_p_p OV$L$ sfuL$¡ Æh, v$¡l A_¡ q¾$ep R>¡.
s¡ kN®c¡v$_u fQ_p cNhp_¡ L$¡hu fus¡ L$fu ? ""BÃR>pdpÓ¡Z
d_kp'' d_dp„ BÃR>p L$fu L$¡ A_¡L$ rh^sp Apdp âL$V$ \hu Å¡BA¡. s¡\u
A_¡L$ rh^sp âNV$ \B NB. lh¡ s¡dp„ âcy_p A_¡L$rh^ \hp_u BÃR>p rkhpe
buÆ L$p¡B hõsy r_epdL$ _\u. ¿epgdp„ Apìey„ ? A¡V$g¡ âhpl_p kN®dp„,
âhplu Æhdp„, âhplu_p v$¡ldp„, âL$V$ \su q¾$ep S>¡ `Z rhrh^sp R>¡ s¡_p¡
r_epdL$ L$p¡Z R>¡ ? âcyA¡ d_\u L$f¡gu BÃR>p.
lh¡ s¡ sp¡ Sy>Ap¡ d_\u s¡ S> BÃR>p_p L$pfZ¡ Ap`Z¡ b^p `Z A_¡L$
\ep R>uA¡ lp¡. ""A¡L$p¡ Ald¹ blyõepd¹''\u. Ap`Z¡ L$p¡B buÆ fus\u
A_¡L$ _\u \ep ! `f„sy ""hQkp h¡v$dpN¯ rl'' S>¡ BÃR>p\u rhrh^sp âL$V$ L$fu
A_¡ s¡dp S>¡ `Z L$p„BL$ A_OX$ Æh, v$¡l A_¡ q¾$epAp¡_u S>¡ A_¡L$ rh^sp
âL$V$ \B s¡_¡ hpZu\u cNhp_¡ afu `y_: õ\p`_ (ìehõ\p) L$fhp_u L$p¡rii
L$fu, L$¡ kpf„y Apd Ap A_OX$ âNV$ \B Nep. lh¡ s¡_¡ Ap fus\u kyOX$
b_phy„.
S>¡d Ap`Z¡ bpmL$_¡ S>Þd Ap`uA¡ `R>u bpmL$_¡ Ap`Z¡ Of_p,
266
Ly$m_p, kdpS>_p, k„õL$pf\u s¡_¡ kyOX$ b_phuA¡ L$¡ spf¡ Apd L$fhy„, Apd
_l] L$fhy„, Apd L$fui sp¡ b¡ Tp`V$ dpfui. Ap iy„ R>¡ ? "hQkp' s¡_¡ kyOX$
b_phhp_y„ QLL$f R>¡. Aphu hps kdS>dp„.
""hQkp h¡v$dpN¯ rl `y[ô„$'' `y[ô$_y„ r_ed_ L$p¡Z L$f¡ R>¡ ? _ hpZu\u
r_ed_ L$f¡, _ d_\u q_ed_ L$f¡ R>¡. Ap hps _\u. `f„sy d_\u S>¡ k©[ô$
DÐ`Þ_ \B R>¡. `y[ô$_u, s¡_¡ hpZu\u kyOX$ b_phhp R>sp `y[ô$_u S>¡ `y_:
fQ_p L$f¡ R>¡. afu\u Ap_¡ sd¡ A¡d kdÆ ëep¡ L$¡ hN}L$fZ L$f¡ R>¡. S>¡d sd¡
L$pQp¡ rlfp¡ gpìep, L$pQp rlfp_¡ gphu_¡ Ap`Z¡ L„$BL$ sfpõep¡, s¡dp„\u S>¡
A¡L$v$d DÑd ky„v$f fus¡ sfpku iL$ep, s¡ Ap`Z¡ D`f fpMu v$u^p. S>¡ \p¡X$pL$
A¡hp sfpku iL$ep, S>¡ `|fp $Y„N\u sfpku _ iL$ep s¡_¡ Ap`Z¡ buÆ L$npdp„
fpMu v$u^p A_¡ S>¡ sfpku _ iL$ep s¡_¡ A¡L$v$d L$pQp (fp¡) fpMu v$u^p. Apd
rlfp_p ÓZ hNu®L$fZ L$ep®.
S>¡d sd_¡ ¿epg lp¡e sp¡ AÑf b_phhphpmp ÓZ-Qpf âL$pf_p
AÑf b_ph¡. A¡L$ ê$lb_phu v$¡, A¡L$ s¡_p\u _uQ¡ Dsfsp AÑf b_phu ve$¡,
A¡L$ s¡_p\u `Z kõsy AÑf b_phu ve¡ A_¡ A¡L$ A¡hy„ AÑf b_ph¡ L$¡ s¡
Q„v$__y„ S> s¡g lp¡e. s¡dp„ $Yp„L$Z Mp¡gp¡ sp¡ AÑf_u kyN„^ Aph¡, `f„sy $Yp„L$Z
Mp¡ëep `R>u AÑf_u kyN„^ _ fl¡ sp¡ d_kp k©ô$hp_ Apd Ap fus_u k©[ô$_u
AgN -AgN âL$pf_u hN}L$fZ_u ìehõ\p R>¡.
Apd S>¡ k©[ô$_u âcyA¡ `p¡sp_p õhê$`\u `y_: fQ_p L$fu R>¡. A¡V$g¡
L$¡ s¡ k©[ô$_p¡ Æh, s¡ k©[ô$_p¡ v$¡l, s¡ k©[ô$_u q¾$epAp¡ âcy_u õhê$`pkqL$s\u
k„Qprgs \B flu R>¡. âcy_u hpZu\u k„Qprgs _\u \B flu âcy_u S>¡
""A¡L$p¡ Al„ blyõepd¹'' \hp_u S>¡ BÃR>p R>¡, s¡ BÃR>p dp_rkL$ BÃR>p R>¡.
s¡_p\u k„Qprgs _\u \su. R|>V$p R>p¡X$u v$u^p. `f„sy âcy_y S>¡ õhê$` R>¡, s¡
âcy_p õhê$`pkqL$s\u k„Qprgs (r_e„qÓs) \B flu R>¡. Apv$i® fus¡ lh¡
kdS>ep_¡ ?
lh¡ sp¡ iê$ Alu»ep\u \B iL$¡ Ap S>¡ ìep¿ep R>¡ s¡ hps Âep_\u
267
kdÅ¡. A¡hf¡õV$ L$¡V$gp lÅf a|V$_p¡ R>¡ ? f9 lÅf a|V$_p¡ sp¡ f9 lÅf a|V$_p¡
A¡hf¡õV$ L$ep R>¡ ? s¡_u JQpB `f sp¡ s¡ S> A¡hf¡õV$ R>¡ s¡hy„ _\u. L„$BL$ s¡ v$i
lÅf a|V$ `f `Z s¡ A¡hf¡õV$_y„ õhê$` R>¡. L„$BL$ f0 lÅf a|V$ `f `Z s¡
A¡hf¡õV$_y„ õhê$` R>¡. L„BL$ f` lÅf ayV$ `f `Z li¡. R>¡ëg¡ S>¡ R>¡ s¡
A¡hf¡õV$_y„ õhê$` f9 lÅf ky^u S>B füy„ R>¡. sp¡ s¡ NZsfu Ðep„\u iê$ \B
flu R>¡ L$¡ cpB A¡hf¡õV$ S>¡ R>¡ s¡ b^p\u JQp¡ R>¡, `f„sy A¡hf¡õV$ b^p\u JQp¡
R>¡ s¡_p riMf `f, s¡_u sm¡V$udp„ _l] ¿epgdp„ Apìe„„y _¡ ?
A¡d Æh S>¡ R>¡ s¡_u b^u âh©qÑ_¡ cNhv$¹ õhê$`pkqL$s\u s¡_p b^p
Æh, v$¡l A_¡ q¾$ep S>¡ R>¡ s¡ r_es \B füp R>¡. Ap A¡L$ OZy Apv$i® rh^p_
R>¡. s¡_u iê$Aps Alu»\u \B iL$¡. s¡_p¡ rhõspf Alu» ky^u \B iL$¡. S>¡ f9
lÅf a|V$ R>¡ A_¡ Ap S>¡ R>¡ s¡ sp¡ sm¡V$u R>¡. Apìey„_¡ ¿epgdp„ ! sp¡ Al]ep\u
s¡_¡ Al]ep ky^u kdS>hp_p¡ R>¡.
A¡ sp¡ sd¡ l¡guL$p¡àV$f\u S>B füp R>p¡ L$¡ QYu_¡ S>B füp R>p¡ L$¡ fp¡`-
h¡ `f ? Ap sp¡ gNpìe„„y _\u. bpL$u fp¡`-h¡ gNphu v$u^y lp¡e sp¡ ku^p Qpëep
Åh. A¡d sp¡ Dcp Dcp `Z S>B iL$p¡, Apd S>¡ âpàs lp¡e s¡_p\u D`f
S>B iL$pe. s¡d âcy S>¡d sd_¡ âpàs \ep. kÐk„N S>¡d sd_¡ âpàs \ep¡,
Ny{$ sd_¡ S>¡d âpàs \ep, sdpfu d_p¡h©rs S>¡d sd_¡ âpàs \B, sdpfp¡
`qfhpf sd_¡ S>¡ fus\u âpàs \ep¡, Apd sdpfu `pk¡ S>¡ âpàs R>¡ s¡_p\u
cqL$sdpN®dp„ ApNm h^u iL$pe.
âñ :- buS>cph b^pdp„ kfMp¡ lp¡e R>¡ ?
buS>cph sp¡ b^pdp„ A¡L$ kfMp¡ S> lp¡e _¡ ! `f„sy b^u bpü
`qfqõ\rsAp¡ S>¡ fus\u sd_¡ âpàs \pe s¡_p `f Ap^pf (qX$`¡ÞX$) fpMi¡.
hps kdS>dp„ Aphu ?
âñ : b^y„ âcy_u BÃR>p\u S> \pe R>¡ _¡ ?
âcy_u BÃR>p\u blpf sp¡ L„$B \B S> _p iL$¡_¡! `f„sy âcy_u
BÃR>p\u OÏ„b^„y \B iL$i¡. A¡hy„ `Z lp¡e S>¡ âcy_u BÃR>p_¡ A_yê$` R>¡,
268
S>¡ âcy_u BÃR>p_¡ A_yL|$m _\u, ârsL|$m R>¡ A¡hy„ `Z âcy_u BÃR>p_u
A„v$f \B iL$¡ _¡ !
ldZp _ftklfph¡ L$ü„y lsy„ _¡ ! L$¡ _ bp¡ghy„, r_Z®e _ g¡hp¡ `Z A¡L$
r_Z®e R>¡. _fqk„lfph¡ L$ü„y L$¡ Ad¡ r_Z®e _\u gB füp sp¡ b^p Adpfp `f
v$p¡jpfp¡`Z L$f¡ R>¡. `f„sy Ap `Z sp¡ A¡L$ r_Z®e R>¡ L$¡ Ad¡ r_Z®e _\u gB
füp. sp¡ Ap`Zp dpV$¡ âcy L$p¡B r_Z®e _\u gB füp, R>¡ sp¡ âcy_p¡ S>
r_Z®e_¡ ! âcy Å¡ r_Z®e g¡sp lp¡s L$¡ cpB Ap_p¡ Aphp¡ r_Z®e g¡hp¡. s¡ `Z
S>¡d âcy_p¡ r_Z®e R>¡. âcy Ap`Zp dpV$¡ L$lu füp R>¡ L$¡ R>p¡X$p¡_¡ Ap_¡,
\p¡X$uhpf r_Z®e _\u g¡hp¡. s¡_y„ L„$BL$ rhQpfiy„ L$epf¡L$ a|fkv$dp„. sp¡ s¡ `Z
âcy_p¡ sp¡ r_Z®e R>¡ _¡ ! s¡_¡ L$¡d _p L$l¡ip¡ ? Apìey„ _¡ ¿epgdp„. âcy_u
BÃR>p blpf sp¡ L„$B \B iL$i¡ _l].
Mf¡Mf \°u,Vy,h_ ¾$dp„L$ (Ap¡X®$f) R>¡. Apv$i® fus¡ (ApBX$egu) h_,
Vy,$\°u ¾$dp„L$ R>¡. Aphu_¡ hps kdS>dp„. A¡L$ hps Âep_\u kdS>. ifuf
ipõÓ_u sp¡ s_¡ \p¡X$uOZu kdS> R>¡. Ap`Z¡ S>¡V$gp âpZu R>uA¡_¡ Ap`Zp
b^p\u `l¡gp A¡L$ õhê$` Ap L$fp¡X$fÄSy> (b¡L$ bp¡_)_p¡ R>¡. L$fp¡X$fÄSy>_u
D`f A¡L$ _p_p dNS>_y„ L$hf ($Yp„L$Z), s¡ _p_p dNS>_u D`f A¡L$ ÓuSy>
dp¡V$p dNS>_y„ L$hf R>¡. S>¡ hp„v$fpdp„ _lp¡sy A_¡ d_yóedp„ Apìe„„y R>¡. Apìe„y
¿epgdp„. s¡ S>¡ L$fp¡X$fÄSy>_u L„$V²$p¡g (A„Ly$i)_u `Ùrs R>¡, s¡ gNcN õhe„
k„Qprgs op_s„sy_u `Ùrs R>¡ s¡dp„ sd¡ BÃR>p L$fp¡ L$¡ _ L$fp¡ b^p L$pd \B S>
füp R>¡.
A¡V$g¡ L$¡ v$¡Mpe R>¡ s¡ v$¡MpB fü„y R>¡. kp„cmhp_y„ k„cmpB füy„ R>¡.
Qpghp_y„ QgpB füy„ R>¡. lp\_p¡ lp\ Qpgu füp¡ R>¡. ðpk_p¡ ðpk Qpgu füp¡
R>¡. gp¡lu v$p¡X$u füy„ R ¡. Mphp_y„ `pQ_ \B füy„ R>¡.`Q¡g„y r_L$mu füy„ R>¡. b^u
`Ùrs `p¡sp_u fus¡ Qpgu flu R>¡. s¡dp„ sdpf¡ L$B kdS>hp_u S>ê$fs _\u
A_¡ \p¡X$uOZu kdS> DÐ`Þ_ \B flu R>¡ S>¡ Ap L$fp¡X$fÄSy>_u D`f buÅ
_p_p dNS>_p¡ A¡L$ X$åbp¡ b¡kpX$ep¡ R>¡. s¡ Ap_¡ L$¡Þkg _\u L$fu füp¡ `f„sy
269
Ap_¡ kdekf (V$pBd Vy$ V$pBd) L„$V²$p¡g L$fu füp¡ R>¡. ¿epgdp„ Apìe„„y ? Ap S>¡
s„Ó_u `Ùrs R>¡, L$¡ _uQ¡\u gB_¡ D`f ky^u b^p L$pd Qpgu füp R>¡. sp¡ v$f¡L$
hqf›$ kÑp iy„ L$f¡ R>¡ ? S>¡ _uQ¡_p v$fÄÅ_u `Ùrs R>¡. s¡dp„ L„$B_¡ L„$B
`p¡sp_u hqf›sp_u v$fçep_Nufu (hN) L$fsp¡ fl¡ ¿epgdp„ Apìe„„y_¡!
S>¡d _uQ¡_p¡ OZp¡ _p_p¡ `p¡guk R>¡, s¡ S>¡ `p¡guk R>¡, s¡ `p¡guk
L$rdí_f\u k„Qprgs \B füp¡ R>¡ ? s¡ `p¡guk_y„ L$pd L$fu füp¡ R>¡. s¡
`p¡guk_u D`f L$p¡B buÅ¡ BÞõ`¡L$V$f L$pd L$fu füp¡ R>¡, s¡ BÞõ`¡L$V$f_u D`f
L$p¡B buÅ¡ BÞõ`¡L$V$f L$pd L$fu füp¡ R>¡. Apd \sp R>¡ëg¡ A¡L$ L$rdí_f Aphu
füp¡ R>¡. b^p_u D`f Ap A¡L$ kp¥\u D`f_p¡ ksp^pfu R>¡ s¡ iy„ L$fu füp¡ R>¡. ?
v$f¡L$ hMs¡ L$p¡B hps L$¡Þkg L$fu_¡ s¡ `p¡sp_y„ L$pd _\u L$fu füp¡. `f„sy kdekf
L„$BL$ L„$BL$ A¡hp r_Z®e gB füp¡ R>¡. Ap hps bsphhp dpV$¡ L$¡ cpB ! d_¡
c|gu_¡ _p L$fp¡. ly„ hqf›$ Ar^L$pfu Ry„> Aphu_¡ hps ¿epgdp„.
sp¡ Apd v$f¡L$ `Ùrs R>¡ s¡_u ApS> ìehõ\p R>¡. S>¡d sdpfp `N
Qpghp_u fus¡ Qpgu füp R>¡. lh¡ sdpfp ðpk Qpghp_u fus¡ Qpgu füp R>¡.
s¡_¡ sd¡ BÃR>p¡ sp¡ sdpfu BÃR>p\u `Z Qgphu iL$p¡ R>p¡, s¡_¡ BÃR>p¡ sp¡ sd¡
fp¡L$u `Z iL$p¡ R>p¡. L$p¡B N^¡X$p_¡ sd¡ âpZpepd L$fsp¡ kp„cýep¡ ? L$¡d _\u
kp„cýep¡ ? A¡V$gp dpV$¡ L$¡ s¡_¡ Aphu `Ùrs _\u. Aphu `Ùrs lp¡s sp¡ N^¡X$p
`Z âpZpepd L$fs. N^¡X$p `Z ðpk ëe¡ R>¡ A_¡ b^p L$pd L$f¡ R>¡ `f„sy
âpZpepd _\u L$fsy„.
sp¡ Ap`Zpdp„ BÃR>p\u ðpk g¡hp¡, BÃR>p\u ðpk fp¡L$hp_y„ `Z
kpdÕe® Ap`Zpdp„ Apìe„„y R>¡. s¡ _uQ¡_u ìehõ\p_¡ L$¡Þkg L$fu_¡ _l], `f„sy
_uQ¡_u ìehõ\pdp„ kdekf v$fçep_Nufu `p¡sp_p kpdÕe®\u L$fu_¡. A¡L$ hps
kdÅ¡ L$¡ Ap`Z¡ NyS>fpsudp„ L$luA¡ L$¡ Æcdp„ lpX$Ly„$ lp¡sy _\u, A¡V$g¡ A¡d
Qpgu. L$¡hu fus¡ Qpgu ? lpX$Ly„$ lp¡e sp¡ iy„ _ Qpg¡ ? Ap_p¡ A\® A¡ R>¡ L$¡ Æc
L„$BL$ `p¡sp_u Ås¡ `Z Qpg¡ R>¡. L„$BL$ Qgphhp\u `Z Qpg¡ R>¡. L„$BL$ fp¡L$u
`Z iL$pe R>¡. b^u ìehõ\p Ap Æcdp„ lpS>f R>¡.
270
""ÆlhpN°¡ b„^dp¡np¥ ÆlhpN°¡ dfZ„ ^°yh„'' Ap ÆlhpN°¡dp sdpfp
b„^_ dp¡n ìehqõ\s R>¡ A_¡ ÆlhpN°¡dp„ sdpfp iÓy-rdÓ, sdpfp v$p¡õs
A_¡ vy$íd_ dp¡Sy>v$ R>¡ A_¡ ÆlhpN°¡dp„ sdpfy„ Æh_ A_¡ d©Ðey r_[òs R>¡.
lh¡ Aphy„ L$pd Æc L$¡hu fus¡ L$fu iL$¡ R>¡ ? sp¡ hps kdÅ¡ L$¡ L$p¡Bhps sd¡
ApÐd r_qfnZ L$fp¡, L$p¡Bhpf _ L$fp¡, `f„sy s¡ sp¡ `p¡sp_u fus¡ `Z L$fu flu
R>¡. b^p S> âL$pf_y„ Ddv$p DÑd L$np_y„ sÐh R>¡. Apd lp¡hp\u Ap`Z¡ diu_
_\u. ApS>¡ `Z diu_dp„ Aphu ìehõ\p iL$e (`p¡iubg) _\u. kpfp dpV$¡
A\hp Mfpb dpV$¡ Sy>v$u hps R>¡. `f„sy Ap`Z¡ L$fu iL$uA¡ R>uA¡ L$¡ _l] ?
bk Al] Ap`Z¡ diu_ _\u. bpL$u sp¡ Ap`Z¡ diu_ S> R>uA¡.
Aphu fus¡ âcyA¡ L$p„B L$¡Þkg _\u L$ey®„. âcyA¡ sdpfu Al„sp L$¡Þkg
_\u L$fu, sdpfu ddsp L$¡Þkg _\u L$fu, sdpfu byqÙ L$¡Þkg _\u L$fu,
sdpfu BÃR>p L$¡Þkg _\u L$fu, sdpfp v$¡l_p S>¡ L$p„B Aph¡N R>¡ s¡_¡ L$¡Þkg
(fv$) _\u L$ep®. s¡ b^p `p¡sp_u fus¡ (Ap¡V$p¡_dk) kde¡ kde¡ Qpgu füp
R>¡.
sp¡ qX$kuT_ (r_Z®e) gB füp R>¡ s¡ `Z âcy_p¡ r_Z®e R>¡ A_¡
S>epf¡ S>epf¡ sd¡ r_Z®e _\u gB füp s¡ `Z sp¡ sdpfp¡ S> r_Z®e R>¡. lh¡
Qpghp v$ep¡ S>¡ Qpgu füy„ R>¡ s¡, sp¡ _ftklfph¡ M|b S> ApÂepqÐdL$ r_h¡v$_
(d¡V$praTuL$g õV$¡V$d¡ÞV$) Apàey„ R>¡. cg¡ fpS>L$ue s¡dp„ S>¡ `Z k|rQs \sy„
lp¡e, `Z ApÂepqÐdL$ A\®hpmy r_h¡v$_ R>¡ L$¡ _l] ? r_Z®e _ g¡hp¡ A¡ `Z
`p¡sp_pdp„ A¡L$ r_Z®e R>¡ L$¡ Ad¡ _qLL$ _\u L$fu füp, A¡ _qLL$ sp¡ L$ey® R>¡ L$¡
_l] ?
sp¡ Ap hps\u kN®_p r_epdL$ l¡sydp„ kdÅ¡ L$¡ Ap`Zu kpd¡ õ`ô$
\B Ney„ A¡L$ lyL$ddp„. A\p®s¹ d|m BÃR>p\u S>¡ A_¡L$sp âL$V$ L$fu füp R>¡ s¡dp„
hpZu\u dep®v$p âL$V$ L$fu R>¡ A_¡ s¡dp„ õhê$`\u `y[ô$ âL$V$ L$fu R>¡. kdS>dp„
Aphu Ney„ ? sp¡ S>¡ hMs¡ sdpfp¡ v$¡l, S>¡ hMs¡ sdpfp¡ Æh, S>¡ hMs¡ sdpfu
q¾$epAp¡ âcy_u õhê$`pkqL$s\u r_ed_ \hp gpNu, s¡ hMs¡ `y[ô$_u `|Z®
271
ndsp sdpfu âNV$ \B NB A_¡ S>¡ hMs¡ sdpfp¡ v$¡l, Æh A_¡ q¾$epAp¡
cNhs õhê$`pkqL$s\u r_ed_ _\u \B flu, L$p„BL$ dep®qv$s Aqcdp_\u
âNV$ \B flu R>¡. sp¡ hpZu s¡_¡ L„$V²$p¡g L$fi¡.
dep®v$p_p Arcdp_\u _\u âNV$ \B flu, sdpfp âhplu
Arcdp_\u âNV$ \B flu R>¡ sp¡ cNhp__u d|m BÃR>p sp¡ L$pd L$fu S> flu
R>¡, L$¡ r_Z®e _\u g¡hp¡. cNhp_¡ s¡ r_Z®e gB fp¿ep¡ R>¡ L$¡ s¡_¡ L$fhp vep¡ L$pd
cpB, S>¡d L$f¡ s¡d L$fhp v$ep¡. _L$pdu MV$`V$ iy„ L$pd L$fhu ? Apfpd L$fp¡.
""qL$k qL$kL$p¡ epv$ L$fuA¡, qL$k qL$kL$p¡ fp¡BA¡, e¡ Apfpd bX$u rQS> l¥, dy„l
$ Y„L$ L$¡ kp¡BA¡'' Ap L$¡hX$p¡ dp¡V$p¡ r_Z®e R>¡, cNhp__p¡ Ap`Zp rhjedp„ Ap
r_Z®e R>¡ s¡\u b^p ^„^p Qpgu füp R>¡. _l]sf sp¡ Ap r_Z®e cNhp_ Å¡ _
g¡s sp¡ AÐepf¡ S> b^p Mpsp h¡f rhM¡f \B Åe.
âï_ :- A„sep®du iy„ ? (kdS>dp„ _\u Aphsp¡)
bfpbf, s¡ kpfu hps L$lu A_¡ kpQu hps L$lu. `f„sy A¡L$ hps
kdS>. A„sep®du_p bÞ_¡ õhê$` îudlpâcyÆA¡ bspìep R>¡. A„sep®du_y„
L$pfresp õhê$` `Z R>¡ A_¡ kprn õhê$` `Z R>¡. sp¡ L$epf¡L$ A„sep®du S>¡ R>¡
s¡ kprn sep \pe R>¡ L$epf¡L$ A„sep®du L$pfresp \pe R>¡.
sp¡ S>¡d OZuhpf ly„ âhQ_dp„ L$l¡sp¡ fly„ Ry„> ""A¡j l A¡h A¡_„
kp^y L$d® L$pfers s„ ed¡æep¡ gp¡L$¡æep¡ DrÞ__ujs¡ A¡j A¡h A¡_„ Akp^y L$d®
L$pfers s„ ed¹ A^p¡ r__ujs¡.'' (L$p¥-3`. 3/8) Ap L$pfresp_p ê$`dp„
A„sep®du R>¡. kpnu_p ê$`dp„ _l] A_¡ bphp kdÅ¡ ""Üpky`Zp®
key Å kMpep¥ kdp_„ h © n „ `qfjõhÅs¡ sep¡ f ¡ L : r`à`g„
„õhpÜÐe_í_Þ_@Þep¡ ArcQpL$iurs p'' Al] A„sep®du_y„ kpnusp_p„ ê$`_y„
hZ®_ R>¡, L$pfresp_p ê$`_y„ hZ®_ _\u.
A„sep®du bÞ_¡ bpSy>\u L$pd L$f¡ R>¡ A_¡ L$epf¡ s¡ L$¡hp ê$`\u L$pd L$f¡ ?
s¡_u `Z M|bk|fs ìehõ\p bsphu R>¡. `f„sy AÐepf¡ s¡_p rhõspfdp„ S>hp_p¡
Ap`Zu `pk¡ kde _\u, L$epf¡L$ _hfpi¡ bsphui. îudlpâcyÆA¡ Ap
272
b^p_u ìehõ\p M|bk|fs ìehõ\p bsphu R>¡ L$¡ Lepf¡ s¡ L$pfresp b_u_¡ L$pd
L$f¡ A_¡ L$epf¡ s¡ kpnusep L$pd L$fhp gpNu Åe. kpnusep A\p®s¹ Ar_Z®e
A¡ S> r_Z®e. (_p¡ qX$kuT_ BT qX$kuT_) A_¡ L$pfresp A\p®s¹ sd¡ L$¡hu
fus¡ L$pd L$fu füp R>p¡ s¡ ly„ _LL$u L$fui.
(dpN®Óe¡ agc¡v$L$pfL$l¡s|_p„ k‘g_d¹)-ÓZ¡e dpN®_p Sy>v$p
Sy>v$p agp¡ lp¡hp `pR>m_p l¡syAp¡ lh¡ Âep_\u kdÅ¡ Al] `pR>p ÓZ Apìep
s¡ "L$/3', "M/3', "N/3' Aphp ÓZ Aphu füp R>¡.
d|g¡ÃR>ps:M/3 ag„ gp¡L$¡ h¡v$p¡L$¹s„N/3 h¥qv$L$¡r` Q pp
L$pe¡_L$/3sy ag„ `yô$p¥ rcÞ_¡ÃR>psp¡@r` _¥L$^p pp 10 pp
d|m BÃR>p\u gp¡L$dp„ ag \B füy„ R>¡. gp¡L$dp„ âhplu L$d® S>¡ sdpfp
R>¡, s¡_u q¾$ep_y„ iy„ ag sd_¡ dmhp_y„ R>¡ s¡ L$p¡_p\u _LL$u \pi¡ ? L„$BL d|m
BÃR>p âcyA¡ Aphu ""A¡L$p¡ Ald¹ blyõepd¹''_u âNV$ L$fu R>¡. L$p„BL$ sd¡
q¾$ep L$fp¡ A_¡ s¡_„y L„$BL$ ag sd_¡ AZ^pey¯ (A_râqX$L$V$¡bg) dmu füy„ R>¡.
S>¡_¡ ipõÓ_u ×[ô$A¡ Ap`Z¡ L$p¡B DÐ`pv$_ (âp¡X$L$i_) _\u L$fu iL$sp.
`Z sd¡ `p¡sp_u byqÙ\u s¡ ag_¡ âpàs L$fu iL$ep R>p¡. `p¡sp_u byqÙ\u s¡
ag_¡ MpB iL$p¡ R>p¡. sp¡ âhpl_p S>¡ ag R>¡ s¡ b^p d|g¡ÃR>ps R>¡, s¡
d|g¡ÃR>ps_¡ Âep_\u kdÆ g¡Å¡.
r_Z®e _l] g¡hp_p r_Z®e\u ag R>¡. sd_¡ iy„ ag Ap`hy„ ? s¡_p¡
r_Z®e ly„ _l] gJ, s¡ r_Z®e\u dmsy„, s¡ d|g¡ÃR>p\u dmsy„ ag R>¡. L$d®_p¡
rkÙpÞs `Z Ðep„ Aphu füp¡ R>¡. ""L$d®`°^p_ rhð L$fu fpMp, Å¡ S>k L$flu
kp¡ sk ag QpMp'' âcy_u L$p¡B Ðep„ v$MgNufu (BÞV$fraefÞk) _\u.
Apìey„ kdS>dp„.
d|g BÃR>p S>¡ A¡L$ A_¡L$ \hp_u BÃR>p, sp¡ A¡L$ A_¡L$ L$¡hu fus¡
bÞep¡ ? L$pg, L$d®, õhcph, âL©$rs A_¡ `y{$j. s¡ L$pg, L$d®, õhcph, âL©$rs
A_¡ `y{$j_p ê$`dp„ A¡L$ S>¡ A_¡L$ \ep¡ R>¡. s¡_p S>¡ Afk-`fk A¡L$qÓs

273
\e¡gu hõsy_u Np¡W$hZ\u (L$p¡çbu_¡i_ `fduV$¡i_) S>¡ S>¡ k„crhs
rhrh^sp âNV$ \B flu R>¡, s¡ b^u Ap`d¡m¡ \su S> fl¡ R>¡ s¡dp„ cNhp__u
L$p¡B fus_u v$MgNufu_u S>ê$f _\u, L$¡ cpB Ap_¡ iy„ ag Ap`hy„ ? s¡ ly„ _qLL$
L$fy„$.
Ap`Z¡ S>¡d A¡d L$luA¡ _¡ ! L$¡ ApV$gp¡ ^d® L$fu_¡ d_yóe vy$:Mu L$¡d
R>¡ ? Sy>Ap¡ OZuhpf Ap hps kp„cmhp Ap`Z_¡ dmi¡ L$¡ ^d® L$fu_¡ d_yóe
vy$:Mu L$¡d R>¡ ? õdNgf kyMu L$¡d R>¡ ? cpB ""d|g¡ÃR>ps: ag„ gp¡L$¡'' s¡dp„
v$MgNufu L$fu S> _\u füp cNhp_. L$fhp v$ep¡_¡ ! Åhp v$ep¡_¡ ! Ap
rkÙpÞs R>¡. sp¡ S>ep„ Åhp v$ep¡_¡ _p¡ rkÙpÞs R>¡, Ðep„ Ap`Z¡ _L$pdp vy$:Mu
\sp lp¡BA¡ R>uA¡ L$¡ Ap õdNgf kyMu L$¡d R>¡ ? A_¡ Aphp¡ ^prd®L$ vy$:Mu L$¡d
R>¡ ? Af¡ ! vy$:Mu sy ip„ dpV$¡ \B füp¡ R>¡ ? d|g¡ÃR>p_p¡ rhQpf L$f_¡. Aphu_¡
hps kdS>dp„.
""h¡v$p¡¼¹s„ h¥qv$L$¡r` Q'' Sy>Ap¡ L$¡V$gu kfk `„qL$s R>¡ L$¡ S>¡
dep®v$pdpN®dp„ ag dmu fü„„y R>¡ s¡ ""Åhp v$ep¡ _¡'' _p rkÙpÞs\u _\u dmu
fü„„y. S>¡hy„ L$d® L$ey¯ rbgLy$g kp¡ V$L$p s¡hp rlkpb\u cp¡Nhhy„ `X$i¡. L$p¡B
R|>V$L$pfp¡ S> _\u sdpfp¡. L$d®dp„ S>fp`Z c|g L$fu M|b S> \à`X$ `X$i¡. L$¡d L$¡
Ðep„ R>p¡X$u _\u füp. L$¡d Åhp v$e¡ cpB ?
S>epf¡ lyL$d L$ep£ R>¡ sd_¡, S>epf¡ sd_¡ kyOX$ b_pìep R>¡. A¡L$ hps
kdÅ¡ S>¡d L$pQp¡ dpg R>¡ s¡_¡ S> sp¡ s¡ a¡L$V$fuhpmp¡ a»¡L$i¡_¡ ! Åhp v$ep¡ _¡
L$fu_¡. S>¡_¡ s¡dZ¡ DÐ`pqv$s hõsy_u S>¡d `p¡sp_¡ Ðep„ L$pdNufu (âp¡k¡k) L$fu
R>¡, s¡_¡ Åhp L$¡hu fus¡ v$e¡ ? Åhp v$e¡ sp¡ rhdphpmp v$php¡ L$fi¡. `yrgkdp„
aqfepv$ L$fi¡. Åhp _l] v$¡hpe. sp¡ S>¡ L$pQp¡dpg R>¡. Mfpb dpg (h¡õV$
âp¡X$L$V$) R>¡ s¡_¡ sp¡ Ap L$fhy„ S> `X$i¡. Åhp v$ep¡ _¡ ! Qpf dm¡ R>¡, Åhp v$ep¡_¡
b¡ dm¡ R>¡, Åhp v$ep¡ _¡ kpfy„$ gB Å_¡ epf ApV$gpdp„ gB Å. sp¡ gBÅ S>¡
L$fhp_y„ lsy„ s¡ sp¡ L$fu gu^y„ s¡dp„\u lh¡ S>¡V$gp dm¡ R>¡ A¡V$gp kpfp. Ap
rkÙpÞs R>¡ s¡dp„, Aphu_¡ hps kdS>dp„.
274
`f„sy s¡ S>¡ L$pdNufu L$fu_¡ Ap`Z¡ DÐ`pqv$s dpg s¥epf L$ep£ s¡_¡
Ap`Z¡ Åhp v$ep¡_¡ _p rkÙpÞs\u Åhp _l] v$BA¡. v$MgNufu L$fhu `X$i¡.
s¡_¡ L$¡hu fus¡ Åhp v$BA¡ ? S>epf¡ spfu `pR>m ApV$gu dl¡_s L$fu sp¡ s_¡
L$¡hu fus¡ Åhp v$BA¡ ! _l] Åhp v$BA¡.
""L$pe¡_ sy ag„ `yô$p¥'' `y[ô$_y„ S>¡ ag R>¡ s¡ âcy Apd hpZu\u aL$s
_\u Ap`u füp. õhê$`pkqL$s\u s¡_u kpd¡ `p¡sp_y„ õhê$` âL$V$ L$fu füp R>¡ L$¡
s¡ S>B iL$i¡ S> _l]. S>sp¡ füp¡ li¡ sp¡ `Z afu `pR>p¡ Aphu S>i¡. S>¡_¡
k|fv$pkÆ L$l¡ R>¡ ""S>¥k¡ DX$ S>lp„S> L$p¡ `„R>u raf S>lpS> `¡ Aph¡, d¡fp¡ d_
A_„s L$lp„ kyM `ph¡'' sp¡ cpNu Nep¡ li¡_¡, sp¡ s¡_u `pk¡ L$p¡B rhL$ë`
k„crhs li¡ S> _l]. L$pfZ L$¡ õhê$`_y„ S>¡ ApL$j®Z R>¡ s¡ A¡V$gy dS>b|s li¡
L$¡ DX$u_¡ Nep¡ sp¡ `pR>p¡ Aphi¡, S>i¡ L$ep„ ? s¡_¡ fp¡L$hp_u `Z S>ê$fs _l]
`X$¡. fp¡L$¡ sp¡ sp¡ dep®v$p \B NB. hps Âep_\u kdÅ¡. fp¡L$ep¡_¡ sp¡ dep®v$p \B
S>i¡. s¡ S>B S> _l] iL$¡, Ap `y[ô$ R>¡ kdS>dp„ Apìey„ ?.
""S>¥k¡ DX$ S>lpS> L$p¡ `„R>u raf S>lpS> `¡ Aph¡, d¡fp¡ d_ A_„s L$lp„
kyM `ph¡'' k|fv$pkÆ_u ""L$pd^¡_y sÆ R>¡fu L$p¥_ vy$lph¡'' Ap cph s¡dp„
ÅNu S>i¡. ""L$pe¡_ sy ag„ `yô$p¥ rcÞ_¡ÃR>psp¡@r` _¥L$^p'' Ap b^p S>¡ ag_u
ìehõ\p R>¡ s¡ A¡L$_p A_¡L$ \hp_u S>¡ BÃR>p, Sy>v$u Sy>v$u BÃR>p R>¡. s¡_p\u
Ap b^p gpL$X$u\u Npe, N^¡X$p r_e„qÓs _\u \B füp. s¡dp„ rhrh^sp R>¡, Ap
A¡L$ sÒh_u A_¡L$ \hp_u. s¡\u Ap fus¡ sdpf¡ kdS>hy„ `X$i¡.
""rcÞ_¡ÃR>psp¡@r` _¥L$^p'' sd¡ A¡L$^p L$fhp BÃR>ip¡ L$¡ `y[ô$dpN}e
b^u S>ÁepA¡ R>¡, `y[ô$dpN® rhð^d® R>¡. S>¡ cNhp__u L©$rsdp„ Mg¡g
(Xu$õV$b®Þk) DÐ`Þ_ L$fi¡. Aphu_¡ hps kdS>dp„. sp¡ Ap cNhp__u L©$rs
""rcÞ_¡ÃR>psp¡@r` _¥L$^p'' dp„ A¡L$^p _l] \B iL$¡.
L$/M/N-2
Ðepf bpv$ îudlpâcyÆ (Æhp_p„ qÓrh^: kN®: )-Æhp¡_p
qÓrh^ kN® kdÅhu füp R>¡. lh¡ Al] ky^u S>¡ lsy s¡ ""kN®c¡v$¡ L$pfL$

275
l¡sy_pd¹ k„L$g_ õhê$` _pd q¾$ep eysp_¹'' ls„y lh¡ s¡_p A„sN®s Æh D`f
`pR>p Aphu füp R>¡.
"sp_¹ Al„ qÜjsp¡' hpL$epv$¹ rcÞ_p Æhp: âhprlZ: pp
As A¡h¡sfp¥ rcÞ_p¥ kpÞsp¥ dp¡n-âh¡is: pp 11 pp
sp¡
sp_¹ Al„ qÜjs: ¾|$fp_¹ k„kpf¡jy _fp^dp_¹ pp
rn`pçeS>öd¹ Aiycp_¹ Apkyfuóh¡h ep¡r_jy pp
Apkyfu» ep¡r_d¹ Ap`Þ_p: d|$Yp: S>Þdr_ S>Þdr_ pp
dpd¹ Aâpàe¥h L$p¥Þs¡e ssp¡ epÞÐe^dp„ Nrsd¹ pp
(Nusp16/19,20)
Ap hQ__p A_ykpf îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ A¡L$ âhplu Æh
`pR>p¡ rcÞ_ R>¡. lf hMs îuW$pL$p¡fÆ Ap rhQpfu füp R>¡ L$¡ Åhp v$ep¡_¡,
Åe R>¡ sp¡ Åhp v$ep¡_¡ s¡_¡.
s¡ S|>_pNYhpmp cpBA¡ bspìey„ lsy„ _¡ L$¡ Åe R>¡, Åe R>¡, Åe R>¡...
Åhp v$ep¡_¡. s¡ rkÙpÞs R>¡ L$¡ Åe R>¡, Åe R>¡. sp¡ L$l¡ L$¡ Åhp v$ep¡_¡ Åe R>¡
sp¡. s¡ cpBA¡ M|b S> kpfp¡ âk„N k„cmpìep¡. âhQ_ L$fhp rbfpS>ep A_¡
hQ_ `pRy„> epv$ Aph¡ _l], bpgL$ lp¡hp_p L$pfZ¡, L$¡ L$p„BL$ hQ_ R>¡, iy„ R>¡ ?
Åe R>¡ lp.. lp.... Apìep¡ _p... _p... Åe R>¡. A¡L$ hQ_ Ðep„ cpNhsdp„
Ney„. îp¡spA¡ L$ü„y cpB L$p¡Z Ney„ ? sp¡ `¡gp bpSy>dp„ b¡W$p lsp, Åhp v$ep¡_¡
epv$ S> _\u Aphsy„ dlpfpS>îu_¡, sp¡ sd¡ L$¡d Mp¡Vy$ epv$ L$fhp_u tQsp L$fp¡
R>p¡? âhQ_ L$fsp L$fsp hQ_ Ney„ Åe R>¡, Åe R>¡. Ney„ sp¡ Åhp v$ep¡_¡ lh¡
Åe R>¡ sp¡ sd¡ Mp¡V$u tQsp ip„ dpV$¡ L$fp¡ R>p¡ ? S|>_pNYhpmp $cpBA¡ Aphp¡
ky„v$f âk„N bspìep¡ L$¡ Åe R>¡, Åe R>¡, sp¡ Åhp v$ep¡, Ney„ sp¡ s¡dp„ iy„ Mp¡V$u
tQsp L$fhp_u lp¡e ?
sp¡ Apd ""sp_¹ Ald¹ qÜjsp¡ hpL$epv$¹'' sp¡ cNhp_ `Z L$l¡ R>¡ Åe
R>¡, Åe R>¡, Åe R>¡. L$p¡Z lsy„ ? Åe R>¡, sp¡ R>¡ëg¡ Mbf `X$¡ L$¡ Ney„ A¡ sp¡. sp¡
276
îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ Åhp v$ep¡_¡, Ney„ sp¡ ip dpV$¡ Mp¡V$u tQsp L$fp¡
R>p¡ ? Ap âhpl_p¡ õhcph (_¡Qf) R>¡. Apìey„_¡ ¿epgdp„.
""rcÞ_p Æhp: âhprlZ:'' sp¡ âhplu Æh Å¡ rcÞ_ R>¡ sp¡ `¡gu
Åhp v$ep¡_¡ hpmu L$¡V$¡Nfudp„ R>¡. sp¡ ""As A¡h¡sfp¥ rcÞ_p¥ kpÞsp¥ dp¡n-
âh¡is:'' sp¡ âhplu Æh, dep®v$pÆh A_¡ `y[ô$Æh\u Ap`d¡m¡ rcÞ_
kprbs \B S>i¡. L$pfZL$¡ s¡Ap¡_¡ âcy S>hp v$B füp _\u. L$p„ sp¡ hpZu\u
A\hp õhê$`\u A\hp hpZu_y„ ApL$j®Z âcyA¡ A¡hy DÐ`Þ_ L$fu v$u^y R>¡ L$¡
âcy\u R|>V$p `X$u_¡ s¡ Æh S>B S> _l] iL$¡, âcy_u hpZu\u Sy>v$p \B_¡
A\hp âcyA¡ õhê$`pkqL$s_y„ ApL$j®Z A¡hy„ âL$V$ L$ey® R>¡ L$¡ S>¡
õhê$`pkqL$s_p L$pfZ¡ s¡ Æh âcy\u R|>V$p¡ `X$u_¡ L$ep„e S>B iL$sp¡ _\u.
""As A¡h¡sfp¥ rcÞ_p¥'' Bsfp¥ A\p®s¹ dep®v$p. ""`y[ô$dpN}ep¥ rcÞ_p¥
Æhp¥ kpÞsp¥ dp¡n âh¡is:'' L$pfZ L$¡ s¡Ap¡_¡ sp¡ âcy `p¡sp_u `pk¡ Ap
âhpl\u dyL$s L$fu_¡ `p¡sp_u `pk¡ fpM¡ R>¡. s¡Ap¡_¡ S>hp v$¡sp _\u. Al]
dyqL$s_u S>¡ hps R>¡ _¡ s¡ âhpl\u dyqL$s_u hps R>¡, dyqL$s `¡gu `y{$jp\®hpmu
dyqL$s_u hps _\u. Ap hps_¡ Mpk Âep_\u kdÅ¡.
(sÓ `y[ô$dpN®kN£ rhi¡j¡Z Æh2/e v$¡l2/2 q¾$ep2/gZpd¹
D`c¡v$p:)-Ap `y[ô$dpN®_p kN®dp„ Æh, v$¡l, q¾$ep_p rhi¡j D`c¡v$p¡ R>¡. s¡
lh¡ ApQpe®QfZ ApNm_p ïgp¡L$dp„ kdÅhu füp R>¡.
sõdpS¹ Æhp: `y[ô$dpN£ rcÞ_pA¡h _ k„ie: pp
cNhv$¹-ê$`-k¡hp\¯ sÐk©[ô$: _pÞe\p ch¡sL$-f-e pp 1f pp
cNhv$¹ õhê$`pkqL$s lp¡hp_u dpv«p fpMhphpmp Æh L$p¡B buÅ S>
R>¡. s¡ âhplu Æh _\u, s¡ dep®v$p Æh _\u, s¡ Æh L$¡hp R>¡ ? sp¡
îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡. ""cNhv$¹ ê$` k¡hp\¯ ss¹ k©[ô$:'' L$pfZ L$¡ s¡
cNhv$¹ õhê$`\u k„Qprgs \B füp R>¡, A¡V$gp dpV$¡ cNhv$¹ õhê$` k¡hp
`fpeZ S> s¡ k©[ô$ R>¡. Å¡ cNhv$¹ õhê$` k¡hp `fpeZ s¡_¡ L$fhp_p¡ _ lp¡s sp¡
277
k©[ô$ lp¡s S> L$¡d ? ""_ AÞe\p ch¡s¹'' s¡ k©[ô$ AÞe\p lp¡B S> iL$¡ _l].
Ap hps S>epf¡ Aphu sp¡ Sy>Ap¡ Âep_\u iy„ Apìey„ ? "L$2-e' AgÆb°p. Ap sd¡
Âep_\u bfpbf kdÅ¡ L$¡ "L$2-e' R>¡. L$=`y[ô$dpN®, f A¡V$g¡ kN® A_¡ "e'
A¡V$g¡ Æh. sp¡ `y[ô$dpN}e kN®dp„ Æh_y„ r_ê$`Z Ap hQ_dp„ L$ey® R>¡. Ap
hps kdS>dp„ Aphu _¡ ?
õhê$`¡Zphspf¡Z rg“¡_ Q NyZ¡_ Q pp
spfsçe„ _ õhê$`¡ v$¡l¡ hp sqо$epky hp pp 13 pp
s\pr` ephsp L$pe¯ sphs¹ sõe L$fp¡rs rlL-2/2 pp
`p¡sp_p õhê$`\u, Ahspf\u, tgN\u, NyZ\u, s¡_p õhê$`dp„
v$¡ldp„ s¡_u q¾$epdp„ L$p¡B A¡hy„ spfsçe _\u. A\p®s¹ s¡_p¡ v$¡l, s¡_y„ õhê$`, s¡_u
q¾$ep Å¡hp Åip¡, sp¡ L„$B v$¡Mpi¡ _l]. ApS>¡ L$p¡B dpfp Of¡ `|R>u füy„ lsy„ ?
d_¡ epv$ _\u Aphsy„. L$p¡B sp¡ `|R>u füy„ lsy„, L$¡ v$¡MpB füp¡ R>¡ `Z kdS>dp„
_\u Aphsp¡ A_¡ kdS>dp„ Aph¡ sp¡ v$¡Mpsy _\u. L$p¡Z¡ `|R>ep¡ lsp¡ khpg ?
A„iyA¡, lp sp¡ A¡ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ d¢ L$pg¡ Ap hps L$lu lsu_¡ L$¡
Anfb°û kdS>dp„ Aph¡ `Z v$¡Mpe _l], `y{$jp¡Ñd v$¡Mpe füp R>¡ `Z
kdS>dp„ _\u Aphsp.
sp¡ Apd Ap S>¡ b^p õhê$`, v$¡l A_¡ q¾$epAp¡ R>¡ `y[ô$Æh_u, s¡
Ap`Z_¡ v$¡MpB sp¡ flu R>¡ A_¡ S>¡ fus¡ v$¡MpB flu R>¡. s¡dp„ L$p¡B spfsçe
kdS>dp„ _\u Aphu füy„. S>¡hu fus¡ Ap`Z¡ L$p¡B A¡L$ S>g_y„ V$u`„y gBA¡,
A¡L$ v|$^_y„ V$u`y„ gBA¡, A¡L$ s¡g_y„ V$u`„y gBA¡ sp¡ s¡_p õhê$`dp„ spfsçe
kdS>dp„ Aph¡ L$¡ _l] Aph¡ ? s¡_u `Ùrsdp„ saphs kdS>dp„ Aph¡ L$¡ _l]
Aph¡ ? S>g_p¡ S>¡ bpó`uch__p¡ dyØp¡ R>¡ s¡ A_¡ s¡g_p¡ S>¡ bpó`uch__p¡
dyØp¡ $ R>¡ s¡ A_¡ buÅ `Z bpó`uch__p dyØp Sy>v$p Sy>v$p li¡.
sp¡ s¡d_u q¾$epdp„, s¡d_u (a„L$i_dp„) `Ùrsdp„, s¡d_p õhê$`dp„
b^„y spfsçe kdS>dp„ Aph¡. L$pg¡S> L$p¡B _hpNpd\u L$p¡B A¡L$ h¥óZh dpf¡
278
Ðep„ Apìep lsp. s¡dZ¡ d_¡ M|b S> qv$gQõ` khpg L$ep£. \p¡X$uhpf dpV$¡ sp¡ ly„
A¡L$v$d Âhõs \B Nep¡. s¡dZ¡ L$üy„ L$¡ S>¡ S>¡ s¡ b^p L$l¡ R>¡ L$¡ cNhv$uep¡_p
dyMdp„ cNhp__y„ s¡S> TgL$¡ R>¡. s¡ s¡S>_¡ dp`hp_y„ L$p¡B \dp£duV$f Mfy„ ?
L$¡V$g„y s¡S> TgL$¡ ? sp¡ A¡d_¡ dp`hp_y„ L$p¡B \dp£duV$f ApS> qv$hk ky^u d_¡
S>X$ey„ _\u. sp¡ L$l¡ L$¡ b^p S>¡_¡ `|R>p¡ s¡ L$l¡ R>¡ L$¡ Ap cNhv$ue R>¡. A¡d_p
dyMdp„ cNhv$¹ s¡S> bly h^pf¡ TgL$¡ R>¡. sp¡ h^pf¡ L$¡ Ap¡Ry> TgL$¡ R>¡ s¡ Mbf
L$¡hu fus¡ `X$¡ ? d¢ L$üy„ `„qL$s bly N„cuf R>¡.
A¡L$ hMs qhQpfhy„ `X$i¡ s¡ qbQpfp A„v$f S>B_¡ b¡W$p. \p¡X$uhpf
rhQpf¡ L$¡ L$ep ÅD ? sp¡ A¡L$v$d d„|ThZcfu `|R>`fR> lsu L$¡ cNhv$uep¡_p
dyMpfthv$ D`f cNhv$¹ s¡S> h^pf¡ TgL$¡ R>¡, s¡_¡ dp`hp_y„ \dp£duV$f L$¡hy„ ? s¡
L$ep„\u gphhy„ ? M|b S> d|„ThZcfu `|R>`fR> lsu. ly„ A¡L$v$d Ýhõs \B
Nep¡. _p_p _p_p NpdX$phpmp_p âñp¡ `Z L$epf¡L$-L$epf¡L$ dp¡V$p dp¡V$pAp¡_u
ALL$g_¡ QL$fphhphpmp lp¡e R>¡. dpfp S>¡hp_u sp¡ hps S> iy„ ? v$f¡L$_¡ `|R>u_¡
Å¡B ëep¡, L$p¡B_¡ Mbf R>¡ Ap_p¡ S>hpb ? \dp£duV$f L$¡hy„ R>¡ ? M|b S>
gaX$p_u hps R>¡.
sp¡ A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ ""spfsçe„ _ õhê$`¡ v$¡l¡ hp sqо$epky hp'' `Z
d_dp„ A¡L$ kdS> âL$V$ L$fp¡ Sy>Ap¡ L$¡V$gu M|bk|fs hps îudlpâcyÆ
bsphu füp R>¡. ""s\pr` ephsp L$pe¯ sphs¹ sõe L$fp¡rs rl'' S>¡_p\u S>¡hy„
L$pd g¡hy R>¡, s¡ v$¡l\u s¡hy L$pd g¡hp dpV$¡ âcy kd\® R>¡. s¡ Æh `pk¡\u s¡hu
q¾$ep L$fphhp dpV$¡ âcy kd\® R>¡. s¡ S>¡ âcy_y kpdÕe® R>¡, s¡ S> sp¡ `y[ô$ R>¡ L$¡
Ap Æh_¡, Ap v$¡l\u, Aphu q¾$ep L$fphhp dpV$¡ âcy kd\® R>¡.
s¡_u b^u gp¥qL$L$ ApkqL$s, h¡v$pkqL$s_¡ sp¡X$phu_¡ `p¡sp_p õhê$`\u
s¡_p v$¡l A_¡ s¡_p Æh A_¡ s¡_u q¾$epAp¡_¡ L$fphhp_y„ S>¡ âcy_y„ kpdÕe® R>¡.
""s\pr` ephsp L$pe¯'' S>¡V$gy L$pd L$fphhy„ R>¡ s¡V$gy s¡_p\u L$fphhp kd\® R>¡.
A¡L$ hps kdÅ¡ s¡ S>¡ âcy_y kpdÕe® R>¡, s¡_¡ A_yê$` c¡v$ Al]ep âNV$ \B
füp¡ R>¡. Å¡ s¡ c¡v$ R>¡, sp¡ âcy_u BÃR>p kpdÕe®_p¡ c¡v$ R>¡. bpL$u kdÆ
279
S>ip¡ sp¡ c¡v$ kdS>dp„ Aphu S>i¡. `f„sy Å¡hp Åip¡ sp¡ v$¡Mpi¡ _l],
kdS>dp„ Aph¡ A¡hp¡ c¡v$ R>¡, v$¡Mpe s¡hp¡ c¡v$ _\u.
s¡rl qÜ^p iyÙrdî-c¡v$p_¹ rdîpk¹ qÓ^p `y_: pp 14 pp
âhplpqv - rhc¡v$¡_ cNhÐL$pe® - rkÙe¡ pp
`yô$ep rhrdîp: kh®op: âhpl¡Z q¾$epfsp: pp 1` pp
dep®v$ep NyZopõs¡ iyÙp: â¡çZprs-vy$g®cp:L$/f/gpp
A¡h„ kN®õsy s¡jp„ rl............................pp
lh¡ s¡_u q¾$ep_y„ õhê$` bsphu füp R>¡ L$¡ s¡Ap¡ L$pe® (a„L$i_) L$¡hu fus¡
L$fi¡ ? s¡_p v$¡l_u hps sp¡ bsphu v$u^u. lh¡ s¡_u q¾$ep_y„ õhê$` bsphu füp
R>¡. ""`yô$ep rhrdîp: kh®op:'' "kh®op' A¡V$g¡ s¡ õL$h¡f_¡ epv$ L$fu ëep¡ ?
Aphu hps ¿epgdp„ ? ""âhpl¡Z q¾$epfsp:'' dsgb Qsyígp¡L$u Sy>Ap¡,
`pR>u aL$s ""q¾$ep L$pqfÐhd¹'' Aphu hps ¿epgdp„ ! A_¡ ""dep®v$ep
NyZopõs¡'' "NyZopõs¡'_p¡ A\® iy„ ? sp¡ Sy>Ap¡ ApNm_p `p_p _„. f3 D`f
Å¡ip¡_¡ sp¡ sd_¡ dmu Åi¡ L$¡ ""õhõhê$` op_d¹'' A_¡ ""`fb°û dplpÐçe
op_d¹'' s¡ NyZo R>¡. `p¡sp_p¡ NyZ iy„ R>¡ ? A¡ ÅZu füp R>¡. cNhp__p¡
NyZ iy„ R>¡ ? s¡ ÅZu füp R>¡. Ap ""dep®v$ep NyZopõs¡'' A_¡ ""iyÙp:
â¡çZp'' A\p®s¹ îuL©$óZdp„ A_Þe frs. îuL©$óZdp„ s¡d_u A_Þe frs
õhcph\u rkÙ âL$V$ \B flu R>¡. ¿epgdp„ Apìey„ ? sp¡ s¡ ""iyÙp: â¡çZprs
vy$g®cp:'' s¡Ap¡_u b^u q¾$epdp„ kdS> âL$V$ \pe L$¡ _ \pe. `p¡sp_p rhjedp„,
âcy_p dplpÐçe rhi¡, q¾$ep âL$V$ \pe L$¡ _ \pe, `Z fqs s¡d_u> v$f¡L$
bpSy>\u V$`L$u (TgL$u) flu R>¡. L©$óZ_p ârs s¡d_u A_Þe frs v$f¡L$ bpSy>
TgL$u flu R>¡.
sp¡ s¡Ap¡_¡ îudlpâcyÆ Qp¡\u L$npdp„ `^fphu füp R>¡ L$¡ Ap
""iyÙp: â¡çZp Ars vy$g®cp'' Ap_y„ `pM„X$ \B iL$¡, Ap_p¡ v„$c \B iL$¡.
`f„sy lqL$L$sdp„ Aphu NyZhÑp Aphhu S> bly vy$g®c hps R>¡. L$¡ S>¡ _ L$p„B

280
kdS>¡, _ L$p„B L$f¡ A_¡ `pR>p¡ v$f¡L$ L$pd A¡hy S> \pe L$¡ S>¡dp„\u L$„BL$_¡ L„$BL$
cNhv$ frs s¡_u âL$V$ \su lp¡e. sp¡ A¡L$v$d iyÙ â¡d_y„ Dv$plfZ R>¡. Ap fus¡
Qpf âL$pf_u s¡Ap¡_u q¾$ep bsphu.
sp¡ Ap`Z¡ ""L$2'' A¡V$g¡ "L$' A¡V$g¡ `y[ô$dpN® "f' A¡V$g¡ kN® A_¡
"g' A¡V$g¡ q¾$ep. L$¡hu Qpf âL$pf_u \pe R>¡ ? A¡ Ap`Z¡ Al]ep Å¡ey„. A\p®s¹
`y[ô$dpN}e q¾$ep_p¡ kN® L$¡hp¡ R>¡ ! A¡ Al]ep bspìey„ ""A¡h„ kN®õsy s¡jp„ rl''
Ap fus¡ s¡_p¡ kN® bsphu v$u^p¡. sp¡ Ap "L$2' `|fp¡ \ep¡ A_¡ lh¡ "L$3' iê$ \ep¡.
L$/3
Âep_\u Sy>Ap¡ (`y[ô$dpN¡® rhi¡j¡Z agr_~`Zd¹)-`y[óV$dpN®_p ag_y„
r_ê$`Z lh¡ L$f¡ R>¡.
...............ag„ ÐhÓ r_ê$àes¡ pp 16 pp
cNhp_¡h rl ag„ k e\prhc®h¡v$¹ cyrh pp
NyZ-õhê$`-c¡v$¡_ s\p s¡jp„ ag„ ch¡s¹ pp 17 pp
Apk¼¹sp¥ cNhp_¹ A¡h ip`„ v$p`ers ¼¹hrQs¹ pp
Al„L$pf¡X$\hp gp¡L$¡ sÞdpN®-õ\p`_pe rl pp 18 pp
lh¡ s¡_p ag_y„ r_ê$`Z L$f¡ R>¡. "L$3' A¡V$g¡ L$¡ L$=`y[ô$dpN® A_¡
3=ag. sp¡ `y[óV$dpN®ue Æh_y„ Å¡ L$p¡B ag R>¡ sp¡ ""cNhp_ A¡h rl agd¹''
cNhp_ S> R>¡. buSy>„ L$p¡B ag _\u. ""k e\p Aprhc®h¡v$¹ cyrh'' lh¡
cNhp_ sdpfu kpd¡ L$¡hu fus¡ âL$V$ \pe ? s¡ AgN AgN (B_q$X$rhrS>eg)
âñ R>¡. Ap L$p„B k¥ÙprÞsL$ (r\ep¡qfVuL$g) âñ _\u. Ap S>¡ R>¡ s¡ kpQp¡
(fueg) âñ R>¡. A¡L$v$d hpõsrhL$sp_p¡ âñ R>¡ L$¡ sdpfu kpd¡ L$¡hu fus¡ âNV$
\B Nep ?
BÃR>¡ sp¡ NyZ\u âNV$ \B Åe. BÃR>¡ sp¡ õhê$`\u âNV$ \B Åe.
BÃR>¡ sp¡ NyZ-õhê$` bÞ_¡\u âNV$ \B Åe. A\p®s¹ sdpfu kpd¡ `p¡sp_p
NyZ âL$V$ L$fu füp R>¡, `f„sy õhê$` âL$V$ L$fu füp _\u A_¡ õhê$` âL$V$ L$fu
füp R>¡, `Z NyZ âL$V$ L$fu füp _\u A\hp NyZ A_¡ õhê$` bÞ_¡ `°L$V Lfu
281
füp R>¡. Apd S>¡hu fus¡ `Z cNhp_ sdpfu kpd¡ âL$V$ \B Åe A\hp
sdpfu A„v$f âL$V$ \B füp R>¡. bk c|sg D`f âL$V$ \sp sdpfu A„v$f
A\hp blpf âL$V$ \B füp R>¡.
kpdpÞe fus¡ A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ blpf cNhp__p NyZ âL$V$ \hp
M|b S> L$W$u_ hps R>¡. A„v$f cNhp__p NyZ âL$V$ \hp M|b S> kfm hps
R>¡. blpf õhê$` âL$V$ \hy„ M|b S> kfm hps R>¡. A„v$f õhê$` âL$V$ \hy„ M|b
S> dyíL$¡g hps R>¡. NyZ-õhê$` bÞ_¡_y„ A„v$f A\hp blpf L$ep„e `Z âNV$
\hy„ s¡_p\u `Z DÑd hps (L$np) R>¡ A_¡ A„v$f A_¡ blpf bÞ_¡ NyZ-
õhê$`\u âL$V$ \B S>hy„, khp£Ñd L$np R>¡. Ðepf `R>u Ap õL$h¡f_y„ L$p¡B fus¡
h^pf¡ rhõs©s \hy„ k„ch _\u. ApV$gu Apdp k„cph_p R>¡. s¡ Âep_dp„
fpMÅ¡. s¡ kpfp„i_p¡ rhje _\u, s¡\u fSy>Aps (A¡L$õàg¡_) _\u L$fu. s¡
ìep¿ep_p¡ rhje R>¡.
""Apk¼¹sp¥ cNhp_¹ A¡h ip`„ v$p`ers ¼¹hrQs¹ Al„L$pf¡ A\hp gp¡L$¡
sÞdpN®-õ\p`_pe rl'' Å¡ s¡_u ApkqL$s NyZ, õhê$`\u AÞe L$ep„e buS>¡
v$¡Mpsu lp¡e sp¡ cNhp_ s¡_¡ ip` `Z A`phu iL$¡ R>¡. ip dpV$¡ ? s¡_¡ Åhp
_l] v$e¡ cNhp_., s¡_¡ `L$X$u_¡ gphi¡. ip` A`phu_¡ gphi¡, dfphu_¡
gphi¡, dpfu_¡ gphi¡. L$p¡B`Z fus¡ gphi¡, gphi¡ _¡ gphi¡ R>p¡X$i¡ _l].
S>¡d dp„ `p¡sp_p bpmL$_¡ R>p¡X$u iL$su _\u, s¡d cNhp_ `Z Ap
Æh_¡ L$epf¡e R>p¡X$u iL$i¡ _l]. S>¡ R>p¡X$u v$u^p R>¡, s¡ Ap Æh _\u. L$p¡B
buÅ Æh R>¡. Ðep„\u S> s¡_¡ kdÆ Åe, S>¡_¡ R>p¡X$u v$u^p R>¡. QpZL$e_p¡
A¡L$ kfk âk„N R>¡. A¡L$ A¡hp¡ hmp„L$ Apìep¡ QpZL$e_u fpS>L$ue k„Oj®dp„ L$¡
S>¡dp„ QpZL$e_u R>phZudp„\u OZpb^p s¡_p rhðpk`pÓ (a¡\ayg) k¥r_L$
s¡_¡ v$Np¡ Ap`u-Ap`u_¡ fpnk_u R>phZdp„ v$gbv$g L$fu_¡ Qpëep Nep.
L$p¡BA¡ S>B_¡ QpZL$e_¡ L$üy„ L$¡ cpB, `¡gp k¥r_L$ `Z sdpfu R>phZu
R>p¡X$u_¡ Qpëep Nep. ip dpV$¡ Qpëep Nep ?
`f„sy QpZL$e sp¡ QpZL$e lsp¡. s¡Z¡ M|b S> M|bk|fs hps L$lu L$¡
282
L$p¡B R>phZu R>p¡X$u_¡ _\u Nep. sp¡ `¡gpA¡ L$üy„ L$¡ v$¡MpB sp¡ füp R>¡, L$¡ sdpfy„
k¥Þe sd_¡ R>p¡X$u_¡ Ðep„ fpnk_u R>phZudp„ Qpëep Nep R>¡, sp¡ QpZL$e¡ M|b
S> kfk S>hpb Apàep¡ L$¡ ""e¡ epsp qL$dr` `°^pe® ùv$e¡ `|h¯ Nsp A¡h s¡''
`p¡sp_p ùv$edp„ L$p¡B_¡ L$p¡B fus_u S>¡ Np„W$ bp„^u_¡ S>¡ dpfu R>phZu_¡ R>p¡X$u_¡
Nep R>¡. A¡ hps Âep_\u kdÅ¡, L$¡ s¡ dpfp ùv$edp„\u `l¡g¡\u S> _uL$mu Nep
lsp, A¡V$gp dpV$¡ Nep. _l]sf sp¡ v$fhpS>¡\u _uL$msu hMs¡ S> s¡d_y„ dp¡s
\ey„ lp¡s. Å¡ s¡Ap¡ _uL$msp sp¡ Ðepf¡ S> s¡d_p Nmp L$`pB Nep lp¡s. `f„sy ly„
BÃR>sp¡ _ lsp¡ L$¡ s¡Ap¡_¡ Al]ep fpMy. _l]sf Al] D`Öh L$fs s¡\u s¡Ap¡_¡
Ðep„ S>hp v$u^p. L$¡ S>¡\u Alu» s¡ kÐep_pi _ L$f¡. s¡Ap¡ Ðep„ `lp¢Qu Åi¡ sp¡
Ap`d¡m¡ S> kÐep_pi a¡gphu v$¡i¡. dpf¡ L$fhp_u S>ê$fs S> _l] fl¡, d|mdp„
_pgpeL$ lsp. A¡sp¡ kpdpÞe fus¡ QpZL$e R>¡. `f„sy Ðepf `R>u QpZL$e_u
A¡L$ dpØp DR>mu flu R>¡ L$¡ ""e¡ rs›$qÞs chÞsy s¡ Ar` Nd_¡ L$pdd
âL$pdp¡Ûdp'' `Z S>¡ flu Nep R>¡ A_¡ S>¡d_¡ ly„ fpMhp BÃRy> Ry„> s¡Ap¡ `Z
Å¡ S>hp BÃR>sp lp¡e sp¡ v$fhpÅ Myëgp R>¡ Åh. dl¡fbp_u L$fu_¡ v$fhpÅ_u
blpf Åh (àguT N¡BV$ ApDV$)
""e¡ rs›$qÞs chÞsy s¡ Ar` Nd_¡ L$pd âL$pdp¡Ûdp A¡L$p L$¡hgd\®
kp^_rkÙp¡ k¡_p is¡æep¡r^L $_Þv$p¡Þdyg _×ô$rhe®drld byqÙõsy dpNpv¹$
dd'' Ap hps QpZL$eA¡ L$lu L$¡ S>¡ Nep R>¡ s¡ S>B iL$¡, v$fhpÅ Myëgp R>¡.
`f„sy kdÅ¡ S>¡ hps d_¡ L$epf¡e Arcgrjs (ep¡Áe) _\u, s¡ hps A¡ R>¡ L$¡
dpfu Ap byqÙ dpfpdp„\u, dpfu Mp¡`X$udp„\u L$epf¡e _uL$mu _ Åe. `R>u sp¡
bly S> gaX$p¡ \B S>i¡. bpL$u k¡_p sp¡ S>¡V$gu cpNsu lp¡e, k¥r_L$ S>¡V$gp
cpNsp lp¡e, cpNu Åe. L$p¡B _yL$ip_ d_¡ _\u. ip dpV$¡ ? L$¡ S>ep„ ky^u
cNhp_¡ Ap`¡gu byqÙ dpfu Mp¡`X$udp„ R>¡, Ðep„ ky^u L$p¡B _yL$ip_ (gp¡k)
_\u.
Apd v$f¡L$ `y[ô$dpN}Ap¡A¡ Ap cph fpMhp¡ Å¡BA¡ L$¡ S>¡ rkÙpÞs
R>p¡X$u_u S>B füp R>¡ ""chÞsy s¡ Ar` Nd_¡ L$pd âL$pdp¡Ûdp A¡L$p L$¡hgd\®
283
kp^_rkÙp¥'' ""âcy kh® kd\p£ rl'' ""k¡_p is¡æep¡r^L$ _Þv$p¡_d|g
_×ôhue®drld byqÙõsy dpNpv¹ dd'' S>¡ îudlpâcyÆ_p rkÙpÞs_u
Ap`Zu byqÙ R>¡, s¡ Ap Mp¡`X$udp„\u _ S>hu Å¡BA¡ epf. dpZk sp¡ Aphsp
fl¡i¡, S>sp fl¡i¡. ""qL$k qL$k L$p¡ epv$ L$fuA¡ qL$k qL$k L$p¡ fp¡BA¡, Apfpd
bX$u rQS> l¥ dyl¯ $Y„L$ L$¡ kp¡BA¡'' Aphhphpmp Aphi¡, S>hphpmp Åi¡.
Ap hps _ c|gp¡ L$¡ Aphhp-S>hphpmp\u iy„ a¡f `X$¡ ? S>¡ _ S>hp¡
Å¡BA¡ s¡ Ap`Zpdp„ Ap dS>b|s rhðpk lp¡hp¡ Å¡BA¡ L$¡ îudlpâcyÆ_p
dpN®dp„ Ap`Z¡ R>uA¡, sp¡ îudlpâcyÆ_p rkÙpÞs_¡ kdr`®s Ap`Zu
byqÙ Ap Mp¡`X$udp„\u L$epf¡e _ S>hu Å¡BA¡. bpL$u sp¡ L$p¡B fl¡ sp¡ `Z iy„ ?
A_¡ L$p¡B Åe sp¡ `Z iy„ ? L$pg¡ S>hp_p lp¡e sp¡ ApS>¡ Åh_¡ epf ! iy„ afL$
`X$¡? L$p¡Z k„cpmg¡i¡ sdpfu ? àguT N¡BV$ ApDV$. Ap hps Ap`Z_¡
õhuL$pf lp¡hu Å¡BA¡. Ðepf¡ sd¡ `y[ô$dpN®_¡ gpeL$ R>p¡.
""Al„L$pf¡@\hp gp¡L$¡ sÞdpN®-õ\p`_pe rl''- Ap`Z¡ Å¡ L$epf¡e
Al„L$pf L$fuiy„, Ap hps_p¡ L$¡ Adpfu R>phZu (L$¡ç`)dp„ ApV$gp R>¡ A_¡
Adpfu R>phZudp„ s¡V$gp R>¡. Ap`Z¡ L$pg¡ bly dS>¡v$pf hps L$lu L$¡ sd¡
b^p_u kpd¡ rkÙpÞs A¡V$gp dpV$¡ k„cmphp¡ L$¡ sd_¡ buL$ gpN¡ R>¡ L$¡ sdpfu
R>phZudp„\u h¥óZhp¡ buÅ bpgL$_¡ Ðep„ _ Qpëep Åe. ly„ sd_¡ rh_„su L$fy„ L$¡
epf S>sp flp¡, Qpëep Åh. M|b S> cuX$ \B NB R>¡. `p„Q-v$i li¡ sp¡
cZphhp_u h^pf¡ dÅ Aphi¡. Mf¡Mf dS>¡v$pf hps L$lu L$¡, sd¡ A¡V$gp
dpV$¡ Ap b^p _L$pfpÐdL$ âhQ_ L$fp¡ R>p¡ L$¡ sd_¡ buL$ gpN¡ R>¡ L$¡ sdpfu
R>phZu_¡ R>p¡X$u_¡ h¥óZhp¡ buÅ bpgL$ `f ApL$rj®s (A¡V²$¡L$) _ \B Åe.
Af¡ cpX$dp Åe Nd¡ Ðepf¡ S>sp flp¡. (_\]N Xy$HN) S>¡ _ S>hy„ Å¡BA¡ s¡
hps_¡ kph^p_u\u kdÅ¡ L$¡ îudlpâcyÆ_p rkÙpÞs_u kdS>_u byqÙ
Ap`Zu _ S>hu Å¡BA¡. A¡L$ Alu» fl¡, b¡ Ðep„ Åe, sp¡ iy„ afL$ `X$hp_p¡ ?
L$p¡B Al] Aphi¡ sp¡ iy„ afL$ `X$i¡ ? L$p¡B Ðep„ S>sp fl¡ sp¡ iy„ afL$ `X$i¡ ? v$f¡L$
h¥óZh¡, v$f¡L$ `y[ô$dpN}A¡ Ap hps ×Ysp `|h®L$ byqÙdp„ kdS>hp_u R>¡ A¡ Ap
284
kdS>hp_y„ R>¡ L$¡ îudlpâcyÆ_p rkÙpÞs_u S>¡ Ap`Zu kdS> R>¡,
îudlpâcyÆ_p rkÙpÞsdp„ S>¡ Ap`Zu r_›$p R>¡ s¡ _ S>hu Å¡BA¡.
bpL$u sp¡ Aphsp-S>sp fl¡i¡. Apd `Z Ap`Z¡ Ðep„ R>phZudp„
fl¡i¡ sp¡ L$p¡B Adf`Ë$p¡ gMphu_¡ \p¡X$p Aph¡ R>¡ ? L$¡ Ap`Zp S> L$¡ç`dp„
fl¡i¡. Ap`Zp L$¡ç`dp„ fl¡ sp¡ `pR>p dfu `Z S>i¡_¡ L$p¡B ? r_Ðegugpdp„ sp¡
âh¡ii¡ b^p. `R>u cg¡ `.c. lp¡e L$¡ `R>u Np¡.bp. lp¡e. L$p¡B Adf`Ë$p¡ \p¡X$p¡
gMphu_¡ Apìep R>¡ ? L$¡ Ap L$¡ç`dp„ S> flu S>i¡. S>hphpmp S>sp fl¡i¡.
Aphhphpmp Aphsp fl¡i¡. Aphhphpmp_¡ S>hy„ `X$i¡. S>¡ _ S>hy„ Å¡BA¡ s¡
A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ îudlpâcyÆ_p rkÙpÞsdp„ Ap`Zu r_›$p _ S>hu
Å¡BA¡. îudlpâcyÆ_p rkÙpÞs âÐe¡ Ap`Zp¡ rhðpk _ S>hp¡ Å¡BA¡.
îudlpâcyÆ_p rkÙpÞs âÐe¡_u kdS> Ap`Zu Mp¡`fudp„\u _ S>hu
Å¡BA¡. Ap hps Âep_\u kdÅ¡. sp¡ Aphp¡ Ap`Z¡ Å¡ Al„L$pf fpMuA¡ L$¡
b^p dpfp L$¡ç`dp„ fl¡, sp¡ gaX$p¡ \B S>i¡. A¡hp¡ Ap`Z¡ Al„L$pf fpMuA¡ L$¡
s¡_p L$¡ç`dp„ ApV$gp L$¡d h^u Nep ? sp¡ gaX$p¡ \B S>i¡.
_ s¡ `pjÎX$sp„ epqs _ Q fp¡NpÛy`Öh: pp
dlp_ycphp: âpe¡Z ipõÓ„ iyÙÐh-l¡sh¡ pp 19 pp
cNhs¹ -spfsçe¡_ spfsçe„ cS>qÞs rl pp
gp¥qL$L$Ðh„ h¥qv$L$Ðh„ L$p`V$¹eps¹ s¡jy _pÞe\p pp f0 pp
h¥óZhÐh„ rl klS„> ssp¡@ÞeÓ rh`e®e:pp
""_ s¡ `pjÎX$sp„ epqs'' S>¡ `y[ô$dpN}e Æh R>¡ s¡ `pM„X$u _l] lp¡e,
""_ Q fp¡NpÛy`Öh:... spfsçe cS>rÞs rl'' s¡Ap¡dp„ spfsçe li¡. A\p®s¹
L$p¡B Alu» li¡, L$p¡B Ðep„ li¡, L$p¡B Alu» li¡. L$¡d L$¡ ""NyZ õhê$` c¡v$¡_''
ag R>¡ sp¡ s¡ spfsçe li¡. `f„sy `pM„X$u _l] lp¡e. `pM„X$ A_¡ spfsçe_y„
A„sf kdÅ¡. Ap `pM„X$ _\u, Ap `pM„X$ \B iL$¡ A¡ `Z `pM„X$ _\u, `Z
Ap `Z `pM„X$ \B iL$¡. Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡.

285
spfsçe lp¡h„y A¡L$ Sy>v$u hõsy R>¡ A_¡ `pM„X$ lp¡h„y A¡L$ AgN hõsy
R>¡. spfsçe lp¡B iL$¡, NyZ õhê$` c¡v$\u S>¡_u kpd¡ âcy S>¡V$gp âL$V$ \ep
R¡, s¡V$gp rlkpb\u s¡_pdp„ spfsçe Aphi¡. `f„sy `¡gy `pM„X$ _l] Aph¡,
Qp¡L$kpB li¡ L$¡ S>¡ ly„ Ry„> s¡ Ry„>. Ap hps Âep_\u kdÅ¡ ""gp¥qL$L$Ðh„ h¥qv$L$Ðh„
L$p`Veps¹ s¡jy _pÞe\p'' s¡_pdp„ gp¥qL$L$sp A_¡ h¥qv$L$sp L$`V$\u li¡. s¡_pdp„
h¥óZhsp L$`V$\u _l] lp¡e. h¥óZhsp s¡_pdp„ klS> li¡. ""ssp¡@ÞeÓ
rh`e®e:''
A¡hy„ R>¡ _¡ bphp L$¡ L$epf¡e `Z L$p¡B`Z Æh_y„ r_^p®fZ ""Bv$d¹
BÐ\d¹ sep'' sp¡ Ap`Z¡ _ L$fu iL$uA¡ _¡ ! Ak„ch hps R>¡, R>sp„ `Z A¡L$
S>¡d L$¡ iy„ \pe L$¡ A_ydp__p b¡ õhê$` lp¡e. A¡L$ A_ydp__y„ õhê$` lp¡e R>¡-
r_òe. L$¡ S>ep„ Ap`Z_¡ l¡sy ìepqàs A_¡ kpÂe_u ìepqàs_p¡ bfpbf
A_ych R>¡ A_¡ l¡sy_„y v$i®_ bfpbf \B füy„ R>¡ sp¡ r_òepL$pf A_ydp_ lp¡e.
`f„sy S>¡d r_òepL$pf A_ydp_ lp¡e R>¡, s¡hu fus¡ Ar_òeL$pf A_ydp_ `Z
lp¡e R>¡.
Ap_¡ L$v$pQ NyS>fpsu A\hp rlÞv$udp„ L$l¡hy„ lp¡e sp¡ Ap`Z¡ A¡d
L$lu iL$uA¡ L$¡ ""A¡hy gpN¡ R>¡,'' ""A¥kp¡ gN¡ l¥'' ""Apd li¡'' lh¡ Ap
Ap`Z¡ r_òe L$fu_¡ sp¡ _\u L$lu iL$sp. `f„sy L$p„BL$ A¡hp gnZ v$¡MpB füp
R>¡ sp¡ li¡. sp¡ s¡ A¡L$ Ar_òepL$pf A_ydp_ `Z lp¡e S> R>¡. sp¡ dpN®dp„ s¡_u
fyrQ R>¡ sp¡ A¡L$ Ar_òepL$pf A_ydp_ Æh_y„ `Z lp¡e R>¡ A_¡ v$¡l A_¡ s¡_u
q¾$epAp¡ Ap q¾$epAp¡_¡ Å¡ Ap`Z¡ Ar_òepL$pf A_ydp_ L$ey¯, Å¡ L$¡ ApS>_u
L$\p R>¡ `y[ô$dpN®_u, sp¡ Ap`Z¡ Ny_¡Npf R>uA¡ S>, s¡ Ny_¡Npf _\u.
dpN®dp„ fyrQ R>¡ sp¡ A¡hy gpN¡ L$¡ `y[ô$Æh li¡ `f„sy v$¡ldp„ sp¡
Ar_òe_u L$p¡B AphíeL$sp _\u_¡ ! sp¡ S>¡ hMs¡ Ap`Z¡ s¡_¡ b°ûk„b„^
Ap`u füp R>uA¡, sp¡ s¡ hMs¡ Ap`Z¡ s¡_p„ v$¡l_u qõ\rs s¡_pdp„ hsp®e R>¡ s¡
qõ\rs_y„ r_òepL$pf A_ydp_ L$fhy„ Å¡BA¡ A_¡ Å¡ r_òepL$pf A_ydp_ L$fu
füp R>uA¡, sp¡ `R>u Ap`Zp¡ Ny_p¡ _\u. lh¡ s¡_p `R>u Ap`Z¡ r_òepL$pf
286
A_ydp_ L$ey® L$¡ Ap L$pfZ\u Ap`Z_¡ `y[ô$ gpN¡ R>¡.
S>¡d L$¡ A, b, L$ L$pfZ\u Ap`Z_¡ gpN¡ L$¡ Ap_p¡ v$¡l `Z cNhs¹
k¡hp ep¡Áe R>¡ A_¡ Ap_p¡ ìehlpf `Z cNhs¹ k¡hp ep¡Áe R>¡ Ðepf `R>u
kdÅ¡ L$¡ rbdpf A¡hp¡ `X$u Nep¡, Ðep„ S>¡ r_b„^dp„ b^u NZsfu bsphu R>¡
""rhn¡`pv$¹ A\hpiL$¹Ðep, ârsbÞ^pv¹ Ar` L$hrQs¹, AÐepN°lâh¡i¡ hp
`f`uX$pqv$ kçch¡'' ""k¡hpÐeL¹sìep'' A¡ `qfqõ\rsdp„ v$¡ldp„ A\hp
q¾$epdp„ L$p¡B Ås_y„ spfsçe âL$V$ \ey„ R>¡ sp¡ s¡ spfsçe_p L$pfZ¡ `R>u
v$unpv$psp Ny_¡Npf _\u A_¡ _ sp¡ $v$unp N°lZ L$f_pf_p¡ L$p„B Ny_p¡ R>¡. s¡
spfsçe_y„ sp¡ L$¡hu fus¡ r_fpL$fZ L$fhy„ s¡ b^p D`pe îudlpâcyÆA¡ A¡L$
`R>u buÅ¡ rhL$ë`, buÅ `R>u ÓuÅ¡ rhL$ë` A\hp A¡L$-A¡L$ `R>u Aphsp¡
A_yL$ë` s¡dp„ kdÅìep¡ R>¡. Ap khp£Ñd õsp¡Ódp„ d¢ rhõspf\u bspìey„ lsy„,
sp¡ L$epf¡L$ Ap`Z¡ Å¡B g¡iy„.
sp¡ v$¡ldp„, rhjedp„ A_ydp_ L$fhp_p bv$g¡ ly„ kdSy> L$¡ ku^u âÐen
QL$pkZu (h¡furaL$¡i_) S> M|b kpfu R>¡. L$¡ Ap`Z¡ s¡_¡ kdÆ gBA¡ kpfu
fus¡. Ap`Z¡ Ap`Zu kdS>Z\u sp¡ `|fp¡ r_òe L$fu gBA¡ A_¡ Ðepf `R>u
s¡dp„ L$p¡B A„sf Apìey„ sp¡ s¡ cNhv$¹ BÃR>p_p¡ rhje R>¡. s¡_p hs®_dp„ L$p¡B afu
A„sf Apìe„„y sp¡ Apìey„. s¡ cNhv$ BÃR>p_p¡ rhje R>¡. s¡dp Ar_òepL$pf
A_ydp_ _l] Qpg¡. Ap¡R>pdp„ Ap¡Ry>» (rdr_dd) r_òepL$pf A_ydp_ lp¡hy„
Å¡BA¡. OÏ„ L$fu_¡ (d¡NTudd) s¡hy„ Ap`Z_¡ âÐenuL$fZ lp¡hy„ Å¡BA¡. Ap
ìehõ\p L$ep„e L$lu _\u. `f„sy b^p N°„\p¡_¡ ApNm-`pR>m Å¡B_¡ Ap fus_u
ìehõ\p_¡ Ap`Z¡ kdS>hu `X$i¡.
kpdpÞe fus¡ L$pg¡ Ap`Z¡ A¡ hps Å¡B ""`yô$ep rhrdîp: kh®op:
âhpl¡Z q¾$epfsp: dep®v$ep NyZopõs¡ iyÙp: â¡çZprs vy$g®cp:'' Ap S>¡
Æh_u A\p®s¹ ""L$-2-g'' rij®L$_p A„sN®s S>¡ ìehõ\p lsu. ""L$-f-g''
A\p®s Æh, v$¡l A_¡ q¾$ep. sp¡ s¡ S>¡ `y[ô$Æh R>¡ s¡_u q¾$ep. lh¡ Âep_\u Ap
hps kdÅ¡ L$¡ q¾$ep_y„ Al] dp¡Vy$ rQÓ (`¡V$_®) bspìey„ R>¡, A¡L$ õ\yg õhê$`
287
s¡_y„ iy„ R>¡ ? L$p¡B q¾$ep_u _p_u-_p_u bpbsp¡ ip¡^u_¡ _\u Ap`u A_¡ s¡ q¾$ep
Ap S>¡d L$¡ L$pg¡ Ap`Z¡ Al„sp -ddsp_p b¡ kL®$gdp„ cNhv$¹ k¡hp_p S>¡ Qpf
DÑdpr^L$pfusp_p S>¡ Apv$i® R>¡ s¡_¡ _p_y„ fpMu_¡, dp¡Vy$„ fpMu_¡, \p¡Xy$„ h^„y dp¡Vy„$
L$fu_¡ S>¡ qÓrh^ k„cph_pAp¡ Å¡B lsu. Apd sp¡ s¡ ÓZ k„cph_pAp¡
A¡V$gp dpV$¡ bsphu lsu L$¡ Ap`Z¡ Ðep„ cqL$s_p â¡d, ApkqL$s, ìek_ ÓZ
`Nr\ep„ bspìep R>¡. d|m l¡sy s¡ lsp¡. `Z Å¡ fyrQ\u iê$Aps L$fhu R>¡ sp¡
lSy> `Z \p¡X$uL$ k„cph_p s¡_u _uQ¡ `Z OV$pX$u iL$pe R>¡ A_¡ Qpf `Z
b_phhu lp¡e sp¡ b_phu iL$pe R>¡.
cqL$s_p„ â¡d, ApkqL$s, ìek_ Ap ÓZ `Nr\ep bspìep s¡\u s¡_u
ÓZ k„cph_p bsphu R>¡ A_¡ fyrQ_u k„cph_p rhQpfhu lp¡e sp¡ A¡L$ lSy>
_p_y b_phu iL$pe R>¡ s¡_¡ sp¡ Ap fyrQ, â¡d ApkqL$s, ìek__p rlkpb\u
Æh `y[ô$dpN}e R>¡. cNhs¹ k¡hpdp„ cNhv$¹ cqL$sdp„ s¡_u fyQu R>¡.
`fdpÐdp_u kp\¡ cqL$sdp„ k„b„^ bp„^hp_u s¡_u fyrQ R>¡ A_¡ s¡ fyrQ_p
A„sN®s `¡gp Qpf¡e S>¡ DÑdpr^L$pfu_u ep¡Áesp R>¡. s¡_¡ r_cphhp dpV$¡ knd
R>¡ sp¡ s¡ `y[ô$Æh \B Nep¡.
Å¡ s¡_p A„sN®s Qpfdp„\u L$p¡B`Z A¡L$ k„cph_p_¡ R>p¡X$u_¡ A_¡
L$p¡B`Z bQ¡gu ÓZ k„cph_p R>¡ s¡ ÓZ k„cph_pAp¡_¡ s¡ âL$V$ L$fu füp¡ R>¡
A_¡ s¡_u S>¡V$gu `Z NpZursL$ rhrh^sp (d¡\¡d¡V$uL$g h¡fuA¡i_) \B iL$¡.
ly„ sdpfp\u A`¡np fpMy Ry„> L$¡ sd¡ gp¡L$p¡ NZsfu L$fu_¡ Å¡B ëep¡ L$¡
dÂedpr^L$pfu L$¡V$gu Ås_p lp¡B iL$¡. s¡ b^p dÂedpr^L$pfu li¡, `f„sy
k¥ÙprÞsL$ fus¡ Ap`Z¡ Âep_dp„ fpMhy„ `X$i¡ L$¡ ""dep®v$ep NyZopõs¡''
A\p®s¹ S>ep„ Æh_¡ `p¡sp_p õhê$`_y„ op_ A_¡ `p¡sp_p NyZ_y op_ A_¡
âcy_p dplpÐçe_y„ op_ Ap bÞ_¡ op_ R>¡ sp¡ s¡ dep®v$p `y[ô$_p¡ Æh \B S>i¡
A_¡ R>¡ëgp sbLL$pdp„ Å¡ ÓZ_u b^u k„cph_pAp¡dp„\u Ap`Z¡ A¡L$ R>¡ëgu
aL$s q¾$ep q_cphu iL$uA¡ _ sp¡ L$p„B kdS> `X$¡, _ s¡_u A„v$f frs R>¡. `f„sy
\p¡X$uL$ fyrQ R>¡. Sy>Ap¡ q¾$ep r_cphhu A¡ `Z A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ fyrQ
288
_l] lp¡e sp¡ L$p¡B Æh iy„ L$pd q¾$ep r_cph¡ ? `pM„X$_p dpV$¡ r_cph¡ s¡ A¡L$
buÆ L$\p R>¡. s¡_u QQp® sp¡ Al] Ap`Z¡ L$fu füp _\u. `Z q¾$ep `Z
r_cphu füp R>¡ L$p¡B, sp¡ fyrQ sp¡ R>¡_¡ s¡_¡ ? sp¡ s¡ fyrQ Å¡ s¡_u R>¡ A_¡ s¡
fyrQ_p L$pfZ¡ s¡ q¾$ep r_cphu füp R>¡ sp¡ âhpl `y[ô$_p¡ Æh R>¡.
Ðepf `R>u A¡ bspìey„ L$¡ S>¡ gp¡L$p\}sp\u `Z A¡L$v$d Nep¡, S>¡
ApÆrhL$p dpV$¡ cNhv$¹cS>_ L$f¡ R>¡, s¡ sp¡ A¡L$v$d A_Ar^L$pfu_u S> QQp®
R>¡. s¡ lu_dp„ `Z lu_, S>¡ lqffpeÆA¡ Ars S>OÞe iåv$ hp`ep£ R>¡.
r_h¡v$_ S>¡Z¡ L$f¡gy„ R>¡ s¡Z¡ Akdr`®s hõsy_p¡ ÐepN L$fhp¡. ""r_h¡qv$cu:
kdàe¥®h kh¯ Ly$ep®v$¹ Brs qõ\rs:'' A¡V$g¡ L$¡ kdr`®s_p¡ S> D`cp¡N L$fhp¡, s¡
buÅ¡ r_ed A_¡ ""kpducyL$¹s Akd`®Zd¹'' kpducyL$s S>¡ R>¡, S>¡_¡
Ap`Z¡ `l¡gp D`cp¡N L$fu gu^p¡ lp¡e s¡_„y kd`®Z L$fhy„ _l].
Ap\u ""sõdpv¹ Apv$p¥ kh®L$pe£ kh® hõsy kd`®Zd¹'' d¢ sd_¡ `l¡gp
bsphu v$u^y R>¡ L$¡ S>epf¡ `Z Ap`Z¡ L$p¡B hps L$fiy„ Ðepfu r_ðepL$pf
A_ydp_ sp¡ \i¡ _l], Ar_íQpL$pf A_ydp_ S> \i¡ sp¡ Ar_òepL$pf
A_ydp_ S>epf¡ \i¡ Ðepf¡ Ap`Zu `pk¡ s¡_p õhê$`_p¡ r_òe L$fhp_y„
L$p¡B`Z kp^_ füy„ _\u A_¡ `y[ô$Æh lp¡hp_p õhê$`_p¡ r_òe L$fhp_u
A_¡ Aphp Æh âhplu lp¡hp_p¡ r_òe L$fhp_p Ap`Zu `pk¡ b^p rQÞlp¡
(rkçV$d) lpS>f R>¡.
lh¡ A¡L$ hps Sy>Ap¡ õ`ô$sp\u kdÅ¡ L$¡ âhplu Æh_p rQÞl L$p¡B
v$¡MpX$u füp¡ R>¡, kl¡S> k„ch R>¡ L$¡ s¡ âhpluÆh _ `Z lp¡e, `y[ô$Æh `Z
lp¡e. `f„sy s¡_p¡ v$¡l A\hp q¾$ep A¡V$gp Mfpb R>¡ L$¡ s¡dp„ âhprlsp A\hp
Apkyfu`Ï âNV$ \B füy„ R>¡. Apkyfph¡i_¡ L$pfZ¡ v$¡ldp„ A\hp ìehlpfdp„
Apkyfu`Ï âNV$ \pe R>¡, sp¡ s¡ Ap`Z¡ _LLu _l] L$fu iL$uA¡.
Æh_p qhjedp„ S>¡ `Z A_ydp_ L$fiy„ s¡ Ar_òepL$pf A_ydp_ S>
L$fu iL$iy„. sp¡ Aphp¡ âNV$ \sp¡ NyZ^d® sp¡ `yrô$ Æh lp¡hp_p¡ Ar_òepL$pf
dp_u_¡ Ap`Z¡ L$fiy„ A_¡ Aphp¡ NyZ ^d® âNV$ _ L$fu füp¡ lp¡e A_¡
289
âhplusp_p¡ NyZ^d® âNV$ L$fu füp¡ lp¡e sp¡ Ap`Z¡ s¡_u k„cpm g¡hu
Å¡BA¡. Ap`Z¡ s¡_p\u k„cpmhy„ Å¡BA¡. kgpdsu fpMhu Å¡BA¡. cNhp_
s¡_u iy„ Nrs L$fhp BÃR>¡ R>¡ ? s¡ rhjedp„ Ap`Ï„ kpdÕe® _\u L$¡ _ sp¡ s¡ rhj¡
Ap`Z¡ A_r^L$pf Q¡ô$p L$fu iL$uA¡.
`f„sy A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ L$p¡B kp` R>¡. kp` R>¡ s¡ T¡fu R>¡ L$¡ bu_T¡fu
R>¡, Å¡ Ap`Z_¡ r_òe lp¡e L$¡ s¡ bu_ T¡fu R>¡ sp¡ A¡V$gu cpN cpN_u
S>ê$fueps _\u A_¡ T¡fu R>¡ sp¡ Ap`Z¡ kph^p_u\u hs®hp_u S>ê$f `X$¡. `f„sy
Ap`Z_¡ Ar_òe lp¡e, Ap`Z_¡ A¡ Mbf S> `X$su _\u L$¡ s¡ T¡fu R>¡ L$¡
bu_ T¡fu R>¡. Aphu qõ\rsdp„ T¡fu R>¡ s¡d dp_u_¡ Qpghpdp„ Ap`Zu
kgpdsu (k¡aV$u) R>¡. s¡ rbQpfp¡ T¡fu _ `Z lp¡e, `f„sy Ap`Zu kgpdsu
A¡ R>¡ L$¡ S>epf¡ s¡ kp` v$¡Mpe füp¡ R>¡ A_¡ Ap`Z¡ L„$B`Z r_íQe L$fu iL$sp
_\u L$¡ s¡ T¡fu R>¡ L$¡ bu_ T¡fu, sp¡ T¡fu R>¡ s¡d dp_u_¡ Qpghpdp„ kgpdsu R>¡.
_ sp¡ Ap`Z¡ s¡_¡ dpfuA¡ L$¡ _ s¡_p k„`L$®dp„ Aphhp_y„ Mp¡Vy$„ kplk L$fuA¡.
Ap fus¡ îudlpâcyÆ, Ap k„v$c®dp„ _l] `f„sy buÅ k„v$c®dp„
""Avy$f¡ rhâL$j£hp'' qõ\rs Aph¡ sp¡ bly _ÆL$ _l], bly v|$f _l] Ap v$f¡L$
hMs¡ DÑd kgpdsu R>¡. _ sp¡ bly cpN cpN L$fhu A_¡ _ bly ìe\®dp„
L$p¡B_u _ÆL$ S>hy„ S>¡\u Ap`Z¡ s¡_u L$p¡B âL$pf_u `f¡ip_u cp¡Nhhu `X$¡.
S>¡dp„ Ap`Z¡ r_Z®e _ L$fu iL$sp lp¡BA¡ L$¡ iy„ \B füy„ R>¡, Ðepf¡ Ap âL$pf_u
qõ\rs ""Avy$f¡ rhâL$j£hp'' A¡ DÑd kgpdsu_u qõ\rs R>¡.
Ðepf `R>u `y[ô$dpN£ ""L$3'' rhi¡j ag r_ê$`Z lsy„ s¡ dyS>b
îudlpâcyÆA¡ AdyL$ gnZp¡ `Z bsphu v$u^p lsp L$¡ kyjyá fus¡ `yrô$$Æh
lp¡hp dpV$¡ gpeL$ L$p¡Z R>¡ ? s¡dp„ ""gp¥qL$L$Ðh„-h¥qv$L$Ðh„-L$p`V$¹eps¹'' lp¡e `f„sy
""h¥óZhÐh„ klS>d¹'' lp¡e. Ap A¡L$ gnZ `y[ô$Æh_¡ Ap¡mMhp dpV$¡ R>¡
A_¡ S>¡dp„ Ap`Z_¡ h¥óZhÐh L$p`V$e\u gpNsy„ lp¡e A_¡ gp¡qL$L$Ðh A_¡
h¥qv$L$Ðh klS> v$¡Mpsy„ lp¡e. sp¡ S>¡dp„ gp¥qL$L$Ðh klS> fus¡ v$¡Mpsy„ lp¡e sp¡
âhplu Æh kdS>hp¡ A_¡ S>¡dp„ h¥qv$L$Ðh klS> v$¡Mpsy„ lp¡e sp¡ s¡_¡
290
dep®v$pÆh kdS>hp¡. `f„sy Ap Ar_òepL$pf A_ydp__u S>¡d d_¡ gpN¡ R>¡ L$¡
L$p„BL$ Aphy„ lp¡hy„ Å¡BA¡. Æh_p rhjedp„ r_òepL$pf A_ydp_ sp¡ Æh L$fu
_l] iL$¡. âcy S> L$fu iL$¡ A\hp îudlpâcyÆ L$¡ îuNykp„BÆ S>¡hu qv$ìe
kyÿd h¡ÛL$ $ ×[ô$ lp¡e L$¡ Ap`Z¡ Å¡sph¡„s Ap¡mMu S>BA¡ L$¡ Ap R>¡, sp¡ Ap
A¡L$ AgN L$\p R>¡.
i„L$p_p¡ gpc (b¡_uauV$ Ap¡a X$pDV$) Ðepf¡ Ap`hpdp„ Aph¡ R>¡ L$¡
S>epf¡ L$p¡B_¡ Ny_¡Npf r_^p®qfs L$fhp¡ lp¡e. `f„sy S>epf¡ L$p¡B_¡ k„s r_^p®qfs
L$fhp¡ lp¡e s¡dp„ Ap`Z¡ i„L$p_p¡ gpc Ap`hp_y„ iê$ L$fiy„ sp¡ iy„ \i¡ ? kdÅ¡ L$¡
A¡L$ Ny„X$p¡ Apìep¡ Ap`Z¡ L$luA¡ L$¡ i„L$p_p¡ apev$p¡ Ap`p¡. L$v$pQ s¡ k„s lp¡e,
s¡_¡ Ofdp„ Aphhp v$ep¡ L$p¡B r`õsp¡g gB_¡ Apìep¡, Ap`Z¡ i„L$p_p¡ gpc
Ap`uA¡ L$¡ cpB Mbf _\u, L$v$pQ r`õsp¡g\u Ap`Zu fnp L$fhp Apìep¡
lp¡e. sp¡ Ap b^„y Aqsf¡L$ \B S>i¡. i„L$p_p gpc_p¡ S>¡ rkÙpÞs R>¡ s¡ L$p¡B_¡
Ny_¡Npf W$fphhp¡ lp¡e Ðepf¡ L$pd Aph¡. S>epf¡ L$p¡B_¡ k„s sfuL$¡ _L$L$u L$fhp¡
lp¡e, kS>S>_ R>¡ L$¡ _l], s¡dp„ i„L$p_p¡ gpc Ap`hp¡ Å¡BA¡ _l]. kph^p_u
fpMhu Å¡BA¡ L$p¡B_¡ Ny_¡Npf W$fphhp¡ lp¡e sp¡ i„L$p_p¡ gpc Ap`hp¡ Å¡BA¡,
Ap A¡L$ õhõ\ ×[ô$L$p¡Z L$¡ hgZ R>¡.
`f„sy S>epf¡ L$p¡B_¡ kS>S>_ W$fphhp¡ lp¡e, S>epf¡ L$p¡B_¡ kp^y W$fphhp¡
lp¡e, Ap`Z¡ kÐk„N L$fhp dpV$¡ L$p¡B_¡ cNhv$ue R>¡ L$¡ _l] s¡ r_Z®e L$fhp¡
R>¡. Ap`Z¡ v$unp g¡hp dpV$¡ kv$Ny{ R¡ L$¡ _l], s¡ r_^p®fus L$fhy„ lp¡e, Ðepf¡
Ap`Z¡ i„L$p_p¡ gpc Ap`hp¡ iê$ L$fu v$BA¡ sp¡ sp¡ `R>u L„$B AhL$pi L$¡ dep®v$p
S> _l] fl¡. kÐk„N_p¡ A_¡ AkÐk„N_p¡, kv$Ny{$ A_¡ Akv$¹ Ny{$_p¡, S>¡
`funp_p âdpZ L$¡ dp`v„$X$ R>¡ s¡ S> W$` \B S>i¡. sp¡ v$f¡L$ hMs¡ Ny_pdp„
i„L$p_p¡ gpc Ap`hpdp„ Aph¡. kÐL$d®_p r_^p®fZdp„ i„L$p_p¡ gpc Ap`hpdp„
_ Aph¡, v$f¡L$ âk„Ndp„ Aphy„ S> lp¡e R>¡.
S>¡d A`hpv$ lp¡e s¡hu fus¡ Ap hps kdÅ¡ L$¡ Ap hps `|hp®_ydp_
(A_â¡X$uL$V$¡bg) _ L$fu iL$pe. ANpD\u `l¡gp A_ydp_ L$¡ ApNplu _ L$fu
291
iL$pe s¡hu R>¡ S>¡d sdpfu NpX$u_u ApNm A¡L$ NpX$u Qpgu flu R>¡, sp¡ sdpf¡
sdpfu NpX$u A_¡ ApNm_u NpX$u hÃQ¡ A¡L$ kgpds A„sf (k¡a qX$õV$Þk)
fpMhy„ `X$i¡. kgpds A„sf_p¡ A\® iy„ ? L$¡ ApNm_u NpX$uhpmp¡ A¡L$pA¡L$ b°¡L$
dpf¡ sp¡ sdpf¡ `Z sdpfu NpX$u_¡ b°¡L$ dpfu_¡ fp¡L$hp_y„ A„sf lp¡hy„ Å¡BA¡.
A¡L$pA¡L$ s¡ NpX$u_¡ b°¡L$ dpf¡ s¡ L$¡d _½$u \pe ? s¡ dpV$¡ b¡ hps Âep_dp„ g¡hu
Å¡BA¡ A¡L$ sp¡ Nrs_y„ `fubm (qõ`X$ a¡L$V$f) ¿epgdp„ g¡hy„ `X$i¡ L$¡ NpX$u
L$¡V$gu Nrs\u S>B flu R>¡ A_¡ buSy> A¡V$gu Nrs\u Qpgsu NpX$u_¡ b°¡L$
gNphhp dpV$¡ L$¡V$gy A„sf Å¡BA¡. Ap bÞ_¡ `qfbm S>epf¡ Âep_dp„ g¡hpdp„
Aph¡ Ðepf¡ bÞ_¡ NpX$u hÃQ¡ L$¡V$gy„ A„sf fpMhy„ A¡ ¿epgdp„ Aph¡ A_¡ s¡ A„sf
kgpds A„sf L$l¡hpe.
S>¡d kp¡_u qõ`X$dp„ NpX$u S>B flu R>¡ sp¡ sdpf¡ S>¡ A„sf fpMhy„
Å¡BA¡ s¡ A„sf kp¡_u qõ`X$ L$fsp h^pf¡ suh° TX$`dp„ s¡ kgpds A„sf L$pd
_l] L$f¡, L$¡d L$¡ s¡ A„sf sp¡ sdpfu NpX$u_¡ ^udu `pX$hpdp„ gpNi¡ A_¡ Ðep„
ky^udp„ sp¡ NpX$u ^|d-^X$pd \B S>i¡ sp¡ Ap iy„ R>¡ ? ApNm NpX$u S>B flu
R>¡, Ap`Z¡ `Z s¡_u `pR>m `pR>m S>B füp R>uA¡. lh¡ Ap`Z¡ i„L$p_p¡
gpc g¡hp dpV$¡ A¡d rhQpfuA¡ L$¡ ApNm_u NpX$u L$p¡Z ÅZ¡ L$epf¡ fp¡L$pe Åe.
s¡d dp_u_¡ Ap`Z¡ s¡_u `pR>m _ S>BA¡ sp¡ gpB_ sp¡ sp¡X$u _l] iL$pe.
gpB_dp„ S> S>hy„ $`X$i¡. s¡ dpV$¡ A¡L$ kgpds A„sf Åmhhy„ `X$i¡. `f„sy
kgpds A„sfdp„ a¡fapf (h¡qfe¡i_) Aphsp¡ fl¡i¡. s¡ A¡L$ Ly$ig X²$pBhf kpfu
fus¡ ÅZsp¡ lp¡e R>¡. Å¡ ApNm_u NpX$u_u TX$` h^u flu lp¡e sp¡ kgpds
A„sf \p¡Xy»$ h^pfhy„ `X$i¡, TX$` OV$u flu R>¡, sp¡ kgpds A„sf_y„ âdpZ \p¡X»y$
Ap¡Ry„> `Z \B iL$¡ R>¡.
Ap âL$pf¡ Æh_u kp\¡ s¡_¡ v$unp v$¡hp_¡ dpV$¡ A\hp s¡_u kp\¡ kÐk„N
L$fhp dpV$¡ A\hp L$p¡B\u $v$unp g¡hp dpV$¡, kgpds A„sf lp¡hy„ S>ê$fu R>¡.
Apdp Ap`Zpdp„ s¡_¡ Å¡hp_u rkas lp¡hu Å¡BA¡ L$¡ cpB L$¡V$gp h¡N\u s¡ L$pd
L$fu füp R>¡. A¡V$g¡ L$¡ s¡ `p¡sp_u cNhv$uesp L$¡V$gp h¡N\u âL$V$ L$fu füp¡ R>¡.
292
sd¡ Å¡ip¡ sp¡ îu lqffpeÆA¡ ""vy$k„N rhop_ r_ê$`Z''dp„ Ap S> dp`v„$X$
bspìep¡ R>¡, L$¡ Å¡ L$p¡B `p¡sp_u cNhv$uesp OZu S> T`X$\u A¡V$g¡ L$¡ h^pf¡
`X$su âNV$ L$fu füp¡ R>¡ A_¡ s¡_u gNp¡gN sdpfu NpX$u Qgphu, A\p®s¹ sd¡
`Z A¡hu S> cNhv$uesp `°L$V$ L$fu sp¡ AQp_L$ NpX$u_¡ b°¡L$ gNphu sp¡
cV$L$pep rh_p fl¡i¡ _l]. A¡V$g¡ L$¡ cqL$sdp„ s¡_y„ `qfZpd rh`fus Aph¡.
S>¡ \p¡X$u Dsphm L$ep® rh_p, `p¡sp_u cNhv$uesp âNV$ L$fu füp¡ R>¡
sp¡ s¡_u kp\¡ Ap`Z¡ \p¡Xy$ Qpgu iL$uA¡. `f„sy Arsie cNhv$uesp L$p¡B âNV$
L$f¡ sp¡, sdpf¡ s¡_u kp\¡ \p¡Xy$ A„sf h^pfu v$¡hy„ Å¡BA¡, L$¡ cpB Ap iy„ gaXy$ R>¡?
lh¡ k„v$¡l i„L$p L$fhp_y„ L$p¡B L$pfZ _\u. L$¡d L$¡ gpB__¡ `L$X$u_¡ S> Qpghy„
`X$i¡ A_¡ gNp¡gN Qpghpdp„ `Z _yL$ip_ sp¡ R>¡ S>, L$¡d L$¡ AQp_L$ s¡Z¡ b°¡L$
dpfu sp¡ Ap`Zu `pk¡ Ap`Zu NpX$u_¡ fp¡L$hp_y„ L$p¡B kp^_ _\u flu S>sy„
A_¡ `R>u Ap`Z¡ `Z V$L$fpBA¡ A_¡ `pR>mhpmp¡ `Z V$L$fpe A_¡ A¡L$
kpfp¡ A¡hp¡ ^|d ^X$pL$p¡ \B Åe.
sp¡ l„d¡ip kgpds A„sf_p¡ S>¡ rkÙpÞs R>¡ s¡ Aphu fus¡ dp_u iL$pe
L$¡ TX$`_p rlkpb\u s¡_¡ kdep„sf¡ A_yL|m L$fhy„ Å¡BA¡. Å¡ L$p¡B_u Nrs h^u
flu R>¡ sp¡ \p¡Xy„$ A„sf h^pfu v$¡hy„. TX$` OV$u flu lp¡e sp¡ \p¡X$p s¡_u _ÆL$
Sy>Ap¡ L$¡ cpB iy„ lfL$s R>¡. sdpfu klpesp s¡_¡ dmu S>i¡, s¡_u klpesp
sd_¡ dmu S>i¡. Aphu S> fus¡ kÐk„Ndp„ `Z îulqffpeÆA¡ `Z ""vy$k„N
rhop_ âL$pf''dp„ bsph¡g R>¡ L$¡ Å¡ L$p¡B `p¡sp_u cNhqv$esp Arsie âNV$
L$fu füp¡ R>¡, sp¡ Ap`Z¡ s¡_p\u \p¡Xy$„ A„sf fpMhy„ Å¡BA¡.
L$pfZL$¡ L$ep h¡idp„ bpbp _pfpeZ dmu Åe, s¡_p¡ ¿epg _\u,
Ap`Z_¡ Mbf _\u sp¡ kph^p_u fpMhu Å¡BA¡. ìe\®dp„ A¡V$gy v|$f fl¡hy„ L$¡
Ap`Z_¡ ApNm_u NpX$u v$¡Mpsu b„^ \B Åe A\hp A¡V$gy„ _ÆL$ S>hy„ L$¡ s¡
`p¡sp_u NpX$u fp¡L$¡ sp¡ Ap`Z¡ Ap`Zu NpX$u fp¡L$u _ iL$uA¡. Ap bÞ_¡ ALy$ig
X²$pBhf lp¡hp_p gnZ R>¡. bk Apd ku^u S> hps R>¡ A\hp A¡L$pA¡L$ L$p¡B
A¡L$ hmp„L$ Apìep¡ sp¡ Ap`Z¡ hmu _ iL$uA¡. Ry> Ry> Ry> Ry> NpX$udp„ \B Åe.
293
Ap b^p L$p¥cp„X$ \pe s¡ iy„ R>¡ ? Aphy„ b^„y, Aphp Np¡V$pmp NZsfu_p¡ Acph
lp¡hp_p L$pfZ¡ \pe R>¡.
Ap`Z¡ Å¡ A¡V$gu TX$`\u NpX$u QgphuA¡ L$¡ A¡L$pA¡L$ L$p¡B L$pfhpmp¡
Apìep¡ sp¡ Ap`Z¡ Ap`Zu NpX$u_¡ hpmu iL$uA¡. NpX$u DgV$u _ Åe. sp¡ `R>u
L$p¡B tQsp_y„ L$pfZ _\u. lh¡ TX$` dep®v$p_p¡ L$p¡B dp`v„$X$ _\u, L$p¡B r_^p®fZ
_\u, A¡L$kp¡ huk dpBg_u TX$` dep®v$p `Z lp¡e iL$¡ R>¡ A_¡ v$i-huk
TX$`_u dep®v$p `Z lp¡e iL$¡ R>¡. `f„sy kdÅ¡ L$¡ Óuk dpBg_u TX`$¡ Qgphp¡
sp¡ s¡ il¡f_u kgpds TX`$ R>¡. `f„sy cyg¡íhfdp„ kÐep_pi \B Åe, Å¡ sd¡
Óuk_u TX$`\u Qgphp¡ sp¡. Ðep„ sp¡ `p„Q-v$i, `p„Q-v$i\u h^pf¡ Qgphsp S>
L„$B_¡ L„$B L$p¥cp„X$ - N¡fìehõ\p \B S> Åe. L$¡dL$¡ Ðep„ h^pf¡ cuX$ lp¡e R>¡. Ap
kph^p_u_y„ Q½$f R>¡.
$v$unp v$¡hp dpV$¡, $v$unp g¡hp dpV$¡, k¡hp_u, cqL$s_u A\hp kÐk„N
dpV$¡ Ap`Zp `y[ô$Æh_y„ S>¡ Apv$i® õhê$` R>¡. A¡L$ r_^p®qfs õhê$` R>¡, s¡
Ap`Z¡ ""`y[ô$dpN£ rhi¡j¡Z ag r_ê$`Zd¹''_u S>¡d kdS>eyy„ A_¡ s¡_y„ S>¡
Mf¡Mf âpf„c_y„ iê$Aps_y„ S>¡ tbvy$ R>¡ A¡V$g¡ L$¡ `y[ô$Æh_p Apv$i® õhê$`_y„
S>¡ tbvy$ R>¡ s¡ `Z Ap`Z¡ ""`yô$ep rhrdîp: kh®op: âhpl¡Z q¾$epfsp:,
dep®v$ep NyZopõs¡'' hN¡f¡ `Z Å¡ep. s¡ b^p_¡ Å¡ep `R>u S>¡ `y[ô$Æh _\u
A_¡ `y[ô$Æh sfuL$¡ hs} flep¡ lp¡e s¡_¡ `Z Ap¡mMhp¡ S>ê$fu R>¡ L$¡ _l] ? sp¡
s¡_u Ap¡mM îudlpâcyÆA¡ Ap`hu Alu iê$ L$fu R>¡.
(`y [ ô$-âhpl-dep® v $p-dpN£ j y L$d® Z p„ Nl_ep NÐep
`qfc°dÞs: A¡L$qõd_¹ dpN£ kdpNsp: AsÞdpN}eÐh¡X$r`
sÞdpN}eÐhpcpk„ âL$V$eÞs: Qj®Îep¡ Æhp:)-`y[ô$ âhpl dep®v$p_p
dpN®dp„ L$d®_u Nl_ Nrs\u `qfc°dZ L$fsp L$fsp A¡L$ dpN®dp„ Aphu Nep s¡
dpN®_p S>¡ Æh _\u, `f„sy L$d®_u Nrs Nl_ R>¡. Nl_ lp¡hp\u L$p¡B L$pfZ\u
s¡dp„ Aphu Nep. L$p¡B L$¡hu fus¡, L$epf¡, L$ep `lp¢Qu Åe s¡_u Mbf `X$su
_\u. sp¡ s¡ dpN®_p _\u. Æh âhpl_p¡ _\u, `Z âhpldp„ Qpëep¡ Nep¡, Æh
294
`y[ô$_p¡ _\u, `f„sy `y[ô$dp„ Aphu Nep¡, Æh dep®v$p_p¡ R>¡ `f„sy `y[ô$dp„ Aphu
Nep¡. `y[ô$_p¡ Æh R>¡, s¡ dep®v$pdp„ Qpëep¡ Nep¡. Aphu fus_u b^u
k„cph_pAp¡ r_f„sf b_su fl¡ R>¡.
s¡\u ""AsÞdpN}eÐh¡@r` sÞdpNu®eÐhpcpk„ âL$V$eÞs:'' A¡L$
dpN®dp„ lp¡hp R>sp„ `Z buÅ dpN®_p¡ Apcpk âL$V$ L$fhphpmp S>¡ Æh R>¡ s¡
Qj®Zu Æh R>¡. A¡V$g¡ L$¡ Q½$f dpfhphpmp Æh. Qj®Zu A¡V$g¡ iy„ ? Ap`Z¡
Ðep„ sp¡ Qj®Zu_¡ âhpl kp\¡ NZhpdp„ Aph¡ R>¡. s¡\u Qj®Zu_p¡ S>¡ k|rQs A\®
(L$p¡_p¡V$¡i_) R>¡ s¡ Ap`Z¡ Ðep„ OZp¡S> _L$pfpÐdL$ (_¡N¡V$uh) \B Nep¡ R>¡.
`f„sy A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ h¡v$dp„ Qj®Zu iåv$ L$p¡B t_v$phpQL$ iåv$
_\u. h¡v$dp„ Qj®Zu iåv$ d_yóe hpQL$ R>¡. v$f¡L$ d_yóe Qj®Zu R>¡.
S>¡d NBL$pg¡ d¢ sd_¡ A¡L$ hps bsph¡g L$¡ v$f¡L$ ìeqL$s S>¡ S>Þdu R>¡,
`R>u cg¡ s¡ `y[ô$Æh lp¡e, dep®v$pÆh lp¡e, L$¡ âhpluÆh lp¡e, S>Þçep¡ sp¡
âhpldp„ S> R>¡. Aphu fus¡ v$f¡L$ d_yóe d|mc|s ê$`¡ (b¡TuL$gu) sp¡ Qj®Zu S>
R>¡. ¿epgdp„ Apìey_¡ ! Qj®Zu A¡hp¡ L$p¡B t_v$pÐdL$ iåv$ _\u, `f„sy Ap`Z¡
Ðep„ `pqfcprjL$ b_phhpdp„ Aph¡g R>¡. t_v$p_p A\®dp„ Ap iåv$ t_v$p\®L$
_\u, ¿epgdp„ Apìey„_¡. lh¡ t_v$p_p A\®dp„ L$p¡B QuS>_¡ `pqfcprjL$ b_phu
g¡hpdp„ Aph¡ Ðepf¡ s¡_p bÞ_¡ A\®OV$_ `f Âep_ fpMhy„ OZy„ S> S>ê$fu \B
Åe R>¡.
S>¡d A¡L$ kdpÞe Dv$plfZ Ap`y sp¡ sd_¡ hps kdS>dp„ Aphi¡.
Adpfp qL$i_NYdp„ OZp hjp£ ky^u gaX$p¡ Qpëep¡, bly S> L$p¥cp„X$ \B Ney„
Alu» sp¡ gp¡L$p¡_¡ s¡ ¿epg S> _l] Aph¡. Ðep„ fpS>õ\p_dp„ Aphp L$p¥cp„X$
Ap¡R>p lsp. s¡\u Ðep„ Ap hps_p cphyL$ (gpNZuâ^p_) OZp lsp L$¡ S>¡_¡
Ap`Z¡ Ny{ dpÞep L$¡ Ny{ b_pìep s¡ Ap`Zp¡ r`sp R>¡. s¡\u `rs-`Ð_u
A¡L$S> Ny{ `pk¡\u b°ûk„b„^ _lp¡sp g¡sp. L$¡d L$¡ s¡Ap¡ rhQpfsp L$¡ `Ð_uA¡
`Z A¡L$S> Ny{ `pk¡\u b°ûk„b„^ gu^y sp¡ Ad¡ cpB-bl¡_ \B Åiy„. s¡Ap¡
A¡d kdS>sp L$¡ `rsA¡ b°ûk„b„^ S>¡ Ny{ `pk¡\u gu^y R>¡ A_¡ Å¡ s¡S> Ny{
295
`pk¡\u `Ð_u `Z b°ûk„b„^ g¡ sp¡ bÞ_¡¡ cpB-bl¡_ \B Åe.
lh¡ ApS>_p S>¡hu âpQu_ bpgL$p¡dp„ b°ûk„b„^ Ap`hp_p rhjedp„
ìeqL$sNs R>u_hu g¡hp_y„ L$¡ T`V$u g¡hp_u qõ\rs _ lsu. k„âv$pedp„ v$f¡L$
bpgL$ Ad¡ b^p„ A¡L$ R>uA¡ A¡ fus¡ hs®sp, sp¡ qL$i_NY v$fbpf_¡ A¡ hps_u
Mbf `X$u L$¡ bpgL$p¡ b^p A¡L$S> R>¡, A\p®s¹ b^p hëgch„iS> R>¡. sp¡ s¡Z¡
rhQpey® L$¡ `rsA¡ Å¡ `y[ô$dpN®dp„ b°ûk„b„^ gu^y„ R>¡, sp¡ `Ð_uA¡ `y[ô$dpN®dp„
b°ûk„b„^ _ g¡hy„ Å¡BA¡, _l]sf cpB-bl¡_ \B Åi¡. qL$i_N$Ydp„ s¡\u
OZp hfkp¡ A¡hu qõ\rs flu L$¡ fpÅAp¡ b^p `y[ô$dpN®_p A_¡ fpZuAp¡ b^u
r_çbpL®$ k„âv$pe_u lsu. L$pfZL$¡ A¡V$gp b^p X$fu_¡ fl¡sp lsp L$¡ c|g\u `Z
L$ep„L$ cpB-bl¡_ _ \B Åe.
`f„sy A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ Ap`Z¡ Ny{ cpB-Ny{ bl¡_ A¡d S>¡ L$luA¡
R>uA¡ s¡ cpB-bl¡_ `pqfcprjL$ A\®dp„ R>¡. ApS>¡ `Z NyS>fpsdp„ kpky-
kkfp_¡ dçdu-`à`p L$l¡hpe R>¡. NyS>fps D`fp„s buÅ `°p„sp¡dp„ `Z Ap
dyS>b iê$ \B Ney„ R>¡. lh¡ dçdu-`à`p L$lu v$u^y„ sp¡ L$p¡B cpB-bl¡_ \p¡X$p
\B Nep ? A_¡ L$p¡B \p¡X$p¡ c¡v$ L$fu _pM¡, L$p¡B dçdÆ L$lu v$¡, L$p¡B `à`pÆ
L$lu v$¡ sp¡ `à`p A_¡ dçdu_u kp\¡ Æ gNphhp\u, HÁguidp„ sp¡ s¡_y„
`qfhs®_ L$¡ c¡v$ A¡hp¡ _\u L$¡ s¡ kpkfuep_y„ \B Åe. `à`p_¡ Æ gNphu v$u^p¡
sp¡ kkfp A¡hp¡ A\® A_¡ `à`p L$l¡ sp¡ bp` A¡hp¡ A\®, `f„sy HÁguidp„ L$p¡B
A¡hp¡ c¡v$ L$¡ `qfhs®_ sp¡ _\u. `f„sy Aphp¡ c¡v$ Sy>v$p `pX$hp dpV$¡ gp¡L$p¡
ìehlpfdp„ s¡_p¡ D`ep¡N L$f¡ R>¡.
`f„sy A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap b^p S>¡ iåv$p¡ R>¡ Ny{ cpB-Ny{
bl¡_ A¡ iåv$ `pqfcprjL$ R>¡. `pqfcprjL$ bl¡_ lp¡e R>¡. `pqfcprjL$ cpB
lp¡e R>¡. A¡L$ S> Ny{_p rióe lp¡hp\u s¡ L$p¡B A¡ fus_p cpB-bl¡_ \sp
_\u, S>¡ fus¡ gp¡lu_p k„b„^\u cpB-bl¡_ Aph¡ s¡. sp¡ L$p¡B`Z `pqfcprjL$
iåv$_¡ S>epf¡ Ap`Z¡ A`pqfcprjL$ A\®dp„ gBA¡ NfbX$ \hp_u S> R>¡.
s¡\u bÞ_¡ A\® Ap`Zu _S>fdp„ lp¡e, Ap`Z_¡ bÞ_¡ A\®_u Mbf lp¡e sp¡
296
v$f¡L$ hps L$¡ rhje õ`ô$ fl¡.
S>epf¡ NËy$gpgÆ qL$i_NY `^pep® Ðepf¡ Ðep„ Ap hps_p¡ sydyg-
Å¡fv$pf ipõÓp\® \ep¡ L$¡ Apd fpÅ-fpZuA¡ A¡L$S> Ny{ `pk¡\u b°ûk„b„^
g¡hy„ Å¡BA¡ L$¡ _ g¡hy„ Å¡BA¡. `R>u NËy$gpgÆA¡ ipõÓp\® L$fu_¡ rkÙ L$ey® L$¡
`rs-`Ð_u A¡L$ Ny{_p rióe lp¡e sp¡ s¡\u `rs-`Ð_u cpB-bl¡_ \sp _\u.
`rs-`Ð_u _ lp¡e A_¡ A¡L$ Ny{_p rióe R>¡, sp¡ s¡dp„ s¡ d_p¡cph lp¡e L$¡ Ad¡
A¡L$ Ny{_p rióe R>uA¡, s¡\u s¡ Adpfp¡ Ny{cpB R>¡ A_¡ s¡ Adpfu Ny{bl¡_
R>¡, A¡ âL$pf_p¡ d_p¡cph lp¡hp¡ kpfu hps R>¡.
`f„sy A¡L$ Ny{ `pk¡\u $v$unp g¡hp\u rióeÐh g¡hp\u S>¡ `rs-`Ð_u
R>¡ s¡ cpB-bl¡_ \B Nep, Aphp¡ L$p¡B L$X$L$ r_ed (lpX®$ A¡ÞX$ apõV$) L$¡ Qyõs
rkÙpÞs _\u. Ap rhj¡ ""vpçeÐep¡: A¡L$ Ny{ rióeÐh'' v$pç`Ðe A_¡ A¡L$
Ny{ rióe`Ï A¡ rhQpf\u ApMp¡ A¡L$ N°„\ gMhpdp„ Aph¡g R>¡.
NËy$gpgÆA¡ Ðep„ qL$i_NYdp„ Ap_p D`f OZp âhQ_ hN¡f¡ L$ep®, Ðepf\u
qL$i_NY_u fpZuAp¡ `Z `y[ô$dpN®dp„ v$urns \B. Ðep„ gNu Ofdp„ `Z b¡
k¡hpAp¡ Qpgsu lsu. A¡L$ `y[ô$dpN}e k¡hp, A¡L$ r_çbpL®$ k„âv$pe_u k¡hp.
îuW$pL$p¡fÆ `Z A¡ fus¡ b¡ âL$pf_p lsp.
l¥v$fpbpv$dp„ ApS>¡ `Z sd¡ L$p¡B Ðep„ S>B_¡ S|>Ap¡ sp¡ râsu
`qfhpfdp„ A¡L$ dÅ_u hps R>¡ L$¡ Ðep„ `l¡gp dpm¡ (aõV$ agp¡f¡) fpdp_yS>
k„âv$pe_u k¡hp R>¡ A_¡ buÅ dpm¡ (k¡L$ÞX$ agp¡f¡) `y[ô$dpN}e k¡hp R>¡. Ðep„
õÓuAp¡ b^u `yrô$dpN}e A_¡ `y{$j b^p fpdp_yS> k„âv$pedp„, L$pfZL$¡
s¡Ap¡_¡ X$f gpN¡ L$¡ A¡L$ Ny{_p rióe \B Åe sp¡ cpB-bl¡_ \B S>BA¡ sp¡ ?
sp¡ Ap `pqfcprjL$ iåv$_p¡ A`pqfcprjL$ âep¡N \B Nep¡. s¡_¡ L$pfZ¡ NfbX$
a¡gpZu.
S>¡ `pqfcpqjL$ iåv$ R>¡ s¡_p¡ A`pqfcprjL$ âep¡N kdÆ rhQpfu_¡
L$fhp¡ Å¡BA¡. s¡_p¡ A\® kdÆ_¡ g¡hp¡ Å¡BA¡. kdS>ep rhQpep® rh_p s¡
iåv$_p¡ A\® g¡hp¡ Å¡BA¡ _l].
297
Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap`Zp `y[ô$dpN®_p¡ Qj®Zu iåv$ `Z A¡L$
`pqfcprjL$ iåv$ R>¡, Ap hps_¡ L$l¡hp dpV$¡ d¢ S>¡ NBL$pg¡ Dv$plfZ Apàey„
lsy„ ""S>Þd_p Åe s¡ i|Ö'' Ðep„ S>¡ i|Ö L$üp¡ R>¡ s¡ L$p¡B S>Þd\u S> b^p i|Ö
S> `¡v$p \pe R>¡, s¡ L$p¡B A`pqfcprjL$ A\®dp„ _l], s¡ `pqfcpqjL$ A\®_u
hps lsu, S>Þd\u S> Å¡ b^p i|Ö `¡v$p \sp lp¡e sp¡ `R>u bpgL$p¡ R>p¡hpB
S>hp Å¡BA¡, S>Þd\u S> Å¡ R>p¡hpB S>sp lp¡e sp¡ s¡_p L$p¡B k„õL$pf \B iL$¡
_l]. Aphu fus¡ L$p¡B S>Þd\u S> b^p bpgL$p¡ i|Ö `¡v$p \sp _\u. s¡
A`pqfcprjL$ âep¡N `pqfcprjL$ iåv$ i|Ö_p¡ \B Nep¡.
kçbqÞ^_õsy e¡ Æhp: âhplõ\pk¹ s\p `f¡ pp 21 pp
"Qj®Zu' iåv$ hpÃepk¹ s¡ kh£ kh®hÐd®ky pp
nZps¹ kh®ÐhdpepqÞs fyrQõss¡jp„ _ Ly$ÓrQs¹ pp 2f pp
s¡jp„ q¾$ep_y„kpf¡Z kh®$Ó kL$g„ agd¹ pp
S>¡ k„b„^u Æh R>¡ A¡V$g¡ L$¡ A¡L$ dpN®dp„ Aph¡gp Æh, s¡ dpN®dp„
Aph¡gp lp¡hp\u dpN®\u k„b„^u `f„sy s¡ Æh s¡ dpN®_p _\u lp¡sp. s¡_¡ Qj®Zu
L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. lh¡ Qpgy Mpsp_u cpjpdp„ A\p®s¹ _L$pfpÐdL$ cphdp„ L$l¡hy„
lp¡e sp¡ fMX$`Ë$u L$fhphpmp Æh. fMX$`Ë$u L$fhphpmp L$p¡BL$ Æh lp¡e S>
R>¡, s¡ v$f¡L$ S>ÁepA¡ fMX$sp S> lp¡e R>¡, s¡_¡ bk fMX$hp_„y S> Ndsy„ lp¡e,
fMX$hp_p¡ S> ip¡M lp¡e, sp¡ fMX$sp fMX$sp L$p¡B Æh `y[ô$dpN®dp„ Aphu
Nep¡. L$p¡B `y[ô$_p¡ Æh fMX$sp¡ fMX$sp¡ Ðep„ dep®v$pdpN®dp„ Qpëep¡ Nep¡. L$p¡B
fMX$sp¡ Æh âhpldp„ Aphu Nep¡, L$p¡B âhpl_p¡ Æh dep®v$pdp„ Aphu Nep¡.
Aphp fMX$hphpmp S>¡ Æh R>¡ ""kçbÞ^u_õsy e¡ Æhp:
âhplõ\pk¹ s\p `f¡'' A_¡ S>¡ Mf¡Mf âhplõ\ Æh R>¡, s¡ b^p_¡ Qj®Zu
L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. Sy>Ap¡ Ap iåv$ D`f Âep_ Ap`ip¡_¡ sp¡ hps kdS>dp„
Aphu S>i¡ L$¡ Qj®Zu A_¡ âhplõ\ Æh_¡ âhplu L$l¡sp _\u. `f„sy Qj®Zu
iåv$ A¡L$ A¡hp¡ iåv$ R>¡ L$¡ S>¡ âhplu Æh dpV$¡ `Z A_¡ fMX$`Ë$u L$fhphpmp

298
Æh_y„ A¡L$ kdp_ _pd R>¡. L$¡d L$¡ âhplu S>¡ âhpldp„ R>¡ s¡_p\u buÆ L$B
A`¡np fpMu iL$pe ? s¡ fMX$u füp¡ R>¡ A_¡ fMX$sp fMX$sp L$p¡B âhplu Æh
`y[ô$dpN®dp„ Aphu Nep¡ A\hp dep®v$pdpN®dp„ Qpëep¡ Nep¡. s¡_¡ L$pfZ¡ s¡
dep®v$pdpN}e \B _l] Åe. fMX$sp fMX$sp âhplu Æh Å¡ `y[ô$dpN®dp„
Aphu Nep¡ sp¡ s¡ `y[ô$dpN}e \B _l] Åe. Ap hps Âep_\u kdÅ¡.
âhplu _\u `Z fMX$`Ë$u_p¡ S> L$p¡B Æh R>¡ s¡ L$p¡B hÃQ¡_p dpN®_p¡
A¡V$g¡ L$¡ ÓZ¡e dpN® L$¡ b^p dpN®_p Æhp¡_p A„sN®s âL$pf_p¡ R>¡ ÓZ¡e
dpN®dp„ `fõ`f kb„r^s âL$pf_p¡ Æh R>¡. S>¡d d¡ NBL$pg¡ bspìey„ lsy„ A¡hp¡
L$p¡B `fõ`f kb„q^s Æh R>¡ L$¡ iy„ R>¥ ? L$¡d L$¡ N°„\ A^|fp¡ R>¡ s¡\u ApS>¡
Ap`Z¡ L$lu iL$hp_u qõ\rsdp„ _\u L$¡ îudlpâcyÆ e\p\® ê$`¡ (A¡L$T¡V$) iy„
Apop L$fhp BÃR>u füp R>¡. ? L$pfZL$¡ ApNm Ap hps õ`ô$ lp¡s sp¡ Ap_u
Ar^L$-h^pf¡ õ`ô$sp lp¡s. `f„sy Ap Qj®Zu Æh S>¡ R>¡ s¡ ÓZ¡e dpN®_p¡ L$p¡B
A¡L$ S>OÞe hN® R>¡, âL$pf R>¡.
`y[ô$, âhpl, dep®v$p_u A„sN®s_p¡ Ap `¡V$phN® R>¡, A\hp `y[ô$-
`°hpl-dep®v$p rkhpe L$p¡B AgN âL$pf_p¡ hN® R>¡, A\hp âhpl_u L$p¡B b¡
âL$pf (h¡fpeV$u) R>¡. sp¡ iy„ R>¡ A¡ b^u k„cph_p (`p¡kubuguV$uT) Apdp
Myëgu R>¡. N°„\ `|fp¡ lp¡s sp¡ Ap`Z¡ Ap_p¡ r_Z®e L$fu iL$s. ApS>_u
spfuMdp„ Ap`Zp dpV$¡ Mf¡Mf A¡L$ kdõep R>¡ L$¡ Ap_p¡ r_Z®e L$¡d L$fhp¡ ? L$¡
Ap L$p¡Z R>¡ ? S>¡V$gp¡ N°„\ D`gå^ R>¡ s¡_p Ap^pf¡ Ap`Z¡ S>¡V$g„y kdÆ
rhQpfu iL$uA¡ s¡ ÓZ k„cph_p R>¡.
`y[ô$_p¡ L$p¡B A¡L$ S>OÞesd, dep®v$p A_¡ âhpl_p¡ L$p¡B A¡L$
S>OÞesd h¡fpBV$u-âL$pf R>¡. A\hp `yrô$ -âhpl-dep®v$p_u L$p¡B k„L$uZ®
h¡fpBV$u R>¡ A\hp L$p¡B Sy>v$p S> âL$pf_u h¡fpBV$u R>¡, S>¡_y„ hN}L$fZ Ap
ÓZ¡edp„ _ \B iL$sy„ lp¡e.
dp¡V$pcpN¡ hN}L$fZ (L$gpkuraL$¡i_) `R>u iy„ \pe ? hN}L$fZ `R>u
S>¡ L$p¡B QuS> hN}L©$s _ \B iL$¡ s¡_¡ Sy>v$p âL$pf_p¡ L$l¡hpe R>¡. MQ®_p
299
rlkpbdp„ S>¡d Mpsy„ _pMhpdp„ Aph¡ R>¡ A_¡ s¡ Mpspdp„ s¡ MQ® _pMhpdp„
Aph¡ R>¡ A¡V$g¡ L$¡ _p¢^hpdp„ Aph¡ R>¡. Apdp„\u S>¡ L$p¡B MQ®_y„ Mpsy _ b_u
iL$sy„ lp¡e s¡_¡ A¡L$ AgN -Sy>v$p âL$pf_p (rdkgu_uek) MQ®dp„ S>¡dL$¡
`fQyfZ MQ®dp„ _p¢^hpdp„ Aph¡. Aphp b^p MQp® Sy>v$p âL$pf_p MQp® R>¡,
S>¡ L$p¡B MQ®dp„ b„^ b¡ksp _\u Ap_¡ `fQyfZ MQ® L$lu iL$pe. s¡d Qj®Zu
L$p¡B A¡L$ âL$pf_p¡ Sy>v$p¡ Æh R>¡ A\hp S>¡ Qj®Zu L$p¡B ÓZ âL$pfdp_p¡
Ap„sqfL$ (BÞV$fk¡L$k_) Æh R>¡. A\hp Qj®Zu `y[ô$-âhpl-dep®v$p
ÓZ¡e_u A¡L$ âL$pf_u S>OÞe L$p¡B rhrh^sp (h¡fpeV$u) R>¡. iy„ R>¡ ? ApS>_u
spfuMdp„ e\p\® ê$`dp„ r_Z®e L$fhp¡ OÏ„ S> dyíL$¡g R>¡. L$p¡B Ap ÓZdp„\u
L„$BL$ lp¡hp¡ Å¡BA¡, A¡hy„ âsus \pe R>¡. Ap¡R>pdp„ Ap¡Ry„> d_¡ sp¡ N°„\_¡ Å¡sp
r_òepL$pf L$l¡hy„ A¡ rhjedp„ L$p¡B op_ _\u.
hlyÆ, A¡L$ hps bsphy„ L$¡ L$¡V$gp Aphp Qj®Zu X²$pBhf lp¡e L$¡ s¡_¡
gpB_ `L$X$u_¡ Qpghp_y„ L$lp¡ sp¡ s¡_p\u X²$pBh]N \B iL$¡ _l]. s¡ õV$uef]N
Apd-s¡d L$fsp S> fl¡ A_¡ V²$praL$ Ap¡m„Nhpdp„ Aphp X²$pBhf S>¡d L$f¡, s¡d
buÅ L$p¡B L$fu iL$¡ _l]. Ap`Z¡ Ðep„ sp¡ OZu Ap¡R>u õ`uX$dp„ NpX$uAp¡ Qpg¡
R>¡ sp¡ OZp L$bpX$p \sp _\u. ApS>L$pg `p¡guk V²$praL$ rkÁ_g R>¡ Ðep„ gpB_
bv$ghp dpV$¡ Aphp X²$pBhf_¡ L$pfZ¡ Ap`Zu `pk¡\u `Qpk-kp¡ ê$r`ep MpB
Åe, bpL$u S>ep„ OZu S> T`X$\u NpX$u Qpgu flu lp¡e, Ðep„ Aphp gpB_
bv$ghphpmp rh_pi L$fu iL$¡.
L$pfZ L$¡ A¡L$pA¡L$ A¡L$ gpB_dp„\u buÆ gpB_dp„ Ap`Z¡ NpX$u_y„
õV$uef]N Apds¡d L$fu_¡ ¾$p¡k$ L$fu sp¡ OZub^u NpX$uAp¡ ^|d ^X$pL$ \B_¡
V$L$fpe S>i¡. Ad¡qfL$p S>¡hp v$¡idp„ S>ep„ X²$pBh]N_u TX$` OZu R>¡. Ðep„ Aphy„
b_u iL$¡. X²$pBh]N dpV$¡ A¡L$ gpB_ `L$X$u_¡ X²$pBh]N L$fhy„ s¡_p hX$ugp¡A¡ s¡
NyZ^d® s¡_¡ iuMìep¡ _l] lp¡e L$¡ cpB A¡L$ gpB_ `L$X$u_¡ Qpghy„. Apd s¡d
L$fhpdp„ iy„ dÅ Aph¡ ? Bðf ÅZ¡ `f„sy s¡ X²$pBhfdp„ L„$BL$ R>¡, A¡hu S>
Qj®Zu_u A¡L$ h¡fpeV$u L$¡ âL$pf lp¡e R>¡.
300
Mf¡Mf Ap ApÂeprÐdL$ dpN®dp„ `Z Aphu Qj®Zu_u h¡fpBV$u lp¡e
R>¡, L$¡ s¡Ap¡_¡ L$p¡B`Z A¡L$ dpN®dp„ qõ\f kp^_p L$fhp_u L$lp¡ sp¡ s¡ A×íe
\B S>i¡. s¡Ap¡ r_f„sf _hu kp^_p L$fsp fl¡, L$epf¡L$ Ap sp¡ L$epf¡L$ buSy„>,
L$epf¡L$ v$¡hu_u, `f„sy r_f„sf L$epf¡L$ L$epf¡L$ L©$óZ_¡ cS>¡ R>¡. d¢ Aphp S>
Qj®Zu_¡ g`y`„X$p L$l¡g R>¡. s¡_y„ rQÑ Q„Qg lp¡hp_¡ L$pfZ¡ s¡ r_f„sf L$epf¡L$
L$p¡B Ap v$¡hsp_y„, sp¡ L$epf¡L$ buÅ v$¡hsp_y„ cS>_ L$fsp¡ fl¡. L$epf¡L$ A¡L$ Ny{
`pk¡ Åe, L$epf¡L$ buÅ Ny{ `pk¡ Åe. Apd s¡Ap¡ d|mdp„ Mfpb _\u lp¡sp,
bv$dpku _\u L$fsp `f„sy s¡_y„ rQÑ S> Ap âL$pf_y„ Qgpedp_ R>¡ sp¡ s¡_p¡ iy„
D`pe ?
âñ :- s¡_¡ d_qL$ep L$l¡hpe _¡ ?
S>hpb :- d_L$uep Sy>v$p lsp. d_L$uep A¡ OZp S> vy$ô$ lsp.
d_L$uep S>¡ lsp s¡ `pM„X$u lsp. buÅ_¡ R>¡sfhp dpV$¡ L$fsp lsp. Qj®Zu
iåv$dp„ A¡ S>ê$fu _\u L$¡ s¡ buÅ_¡ R>¡sf¡ S>. s¡_u L$pb¡rges L$¡ i[L$s S> A¡hu
R>¡. A\p®s¹ s¡_pdp„ AphX$s_p¡ Acph R>¡ L$¡ s¡Ap¡ A¡L$ QuS>_¡ r_qòsê$`\u
qõ\f fus¡ `L$X$u iL$sp _\u. ApS>L$pg Ap`Z¡ Ðep„ d_L$uep `Z OZp R>¡.
Ap`Z¡ Ðep„ d_L$uep_p¡ `ep®ehpQu iåv$ sp¡ L$p¥g iåv$ lsp¡. ""AÞs:
i¥hp: brl ip¼¹sp: kcpdÂe¡ Q h¥óZhp: _p_pê$`^fp: L$p¥gp rhQfrÞs
dlusg¡''-""AÞs: i¥hp'' qv$gdp„ rih, ""blu ip¼¹sp'' Npd_¡ bsphhp
dpV$¡ iqL$s_p cNs A_¡ ""kcp dÂe¡ sy h¥óZhp'' kcp c¡Nu dmu lp¡e sp¡
h¥óZh b_u Åe. Ap`Z¡ Ðep„ `Z d_L$uep âL$pf_p `l¡gp OZp gp¡L$p¡ lsp,
L$¡ S>¡Ap¡ Bfpv$p `yh®L$ (BÞV$¡Þi_gu) AõhpcprhL$ fus_p hs®__y„ hgZ L$¡
×[ô$L$p¡Z v$f¡L$ ^d®_u kp\¡ fpMsp lsp. L$p¡B A¡L$ ^d®_u kp\¡ N„cufsp\u
A_ykfsp _l]. A¡V$g¡ L$¡ s¡ ^d®_u kp\¡ âpdprZL$`Zp\u A_ykfsp _l], s¡
^d®_u kp\¡ Ap¥`QpqfL$sp\u A_ykfsp. S>ep„ S>¡hu cuX$ Å¡B, Ðep„ s¡hy„ \B
S>hy„. sp¡ s¡Ap¡ L$p¥g L$l¡hpsp lsp. Vy„$L$dp„ `qfqõ\rs dyS>b f„N bv$g_pfp L$p¥g
L$lu iL$pe.
301
ApS>L$pg dp¡V$p L$p¥g kÞdpr_e \B Nep R>¡. âpQu_ S>dp_pdp„
S>epf¡ gp¡L$p¡_¡ Mbf `X$u Åsu L$¡ Ap L$p¥g R>¡. sp¡ b^p s¡_¡ ^©Zp_u ×[ô$\u
Å¡sp lsp. L$pfZL$¡ b^p X$fsp L$¡ L$epf¡$ L$¡hp¡ DÛd L$p¥g L$f¡ s¡_p¡ L$p¡B ¿epg
Aphsp¡ _l], s¡_u Mbf `X$su _l]. sp¡ âpQu_ A¡L$ ïgp¡L$ `Z R>¡ L$¡ ""L$p¥gp¡
^dp£ L$õk _p¡ cpB `pB'' L$p¥g ^d® L$p¡_¡ râe _ gpN¡ ? b^p_¡ râe gpN¡
L$pfZL$¡ L$p¡B ^d®\u b„^phy„ sp¡ _\u. S>¡ hMs¡ S>¡ kpfp¡ gpN¡, s¡ hMs¡ s¡hy„
b_u S>hy„. sp¡ ""L$p¥gp¡ ^dp£ L$õk _p¡ cpB `pB'' A¡hp¡ A¡L$ âpL©$s cpjp_p¡
ApS>\u v$p¡Y lÅf hj® `l¡gp_p¡ `yfp_p¡ A¡L$ ïgp¡L$ R>¡. L$p¥g ^d® L$p¡_¡ `k„v$ _
Aph¡ ? b^p_¡ `k„v$ Aph¡ L$¡d L$¡ L$p¡B S>hpbv$pfu sp¡ _\u. \p¡X$p qv$hk A¡L$
S>hpbv$pfu r_cphu, `R>u ApNm Qpgp¡ sp¡ s¡ `pM„X$ dpV$¡ L$fsp lsp s¡
rQÑ_u Q„Qmsp_¡ L$pfZ¡ _l] `f„sy buÅ_¡ R>¡sfhp dpV$¡, buÅ kp\¡ W$NpB
L$fhp dpV$¡ A¡hy„ L$fsp lp¡e R>¡.
sp¡ Ap fus_y„ Qj®Zu`Ï„ buÅ_¡ R>¡sfhp dpV$¡ S> lp¡e sp¡ Ðepf¡ sp¡
Ars S>OÞe \B Nep¡ A_¡ buÅ_¡ R>¡sfhp dpV$¡ _l], `f„sy `p¡sp_p rQÑ_u
Q„Qmsp_¡ L$pfZ¡ lp¡e. buÅ_¡ R>¡sfhy„ _\u, `f„sy s¡_u `p¡sp_u d_:qõ\rs
S> A¡hu R>¡ L$¡ L$p¡B A¡L$ QuS> D`f s¡_y„ rQÑ V$L$¡ _l], qõ\f fl¡ _l] s¡
Qj®Zu. Qj®Zudp„ Aphp_p¡ `Z kdph¡i \pe R>¡ _¡ ? sp¡ Apdp„\u L$p¡_¡ Mfp
A\®dp„ îudlpâcyÆA¡ Qj®Zu L$üp¡ R>¡ s¡ ApS>¡ `Z _q½$ L$fhy„ M|b S>
dyíL$¡g R>¡. L$pfZL$¡ N°„\ A^|fp¡ flu Nep¡ R>¡. Ap`Zp vy$cp®Áe\u A¡L$v$d
L$V$p¡L$V$u cfu `qfqõ\rsdp„ Apd N°„\ A^|fp¡ flu Nep¡ R>¡.
âhplõ\ Æh `p¡sp_p âhpldpN®dp„ A¡L$v$d qõ\f lp¡e, s¡_¡ dpV$¡
Qj®Zu lp¡hy„ S>ê$fu _\u. A¡L$ ky„v$f Dv$plfZ R>¡ s¡_p\u hps kdS>dp„ Aphu
S>i¡. bV®$_ fk¡g lsp¡ s¡ _prõsL$, Ar_ðfhpv$u, A^prd®L$, tQsL$ lsp¡. s¡
sv$¹_ ku^p¡ kpv$p¡ tQsL$ lsp¡ A_¡ s¡_u `yÓu lsu s¡ L$Ë$f q¾$íQe_ lsu. sp¡ s¡
s¡_u `yÓu_¡ b^p âL$pf_u klpesp L$fsp¡ lsp¡. rÀõsu k„âv$pe_p L$pd dpV$¡
`Z A_¡ S>epf¡ gp¡L$p¡ s¡_¡ `|R>sp L$¡ cpB Ap iy„ R>¡ ? sp¡ s¡ L$l¡sp¡ L$¡ rÀõsu
302
^d® dlp_ d|M®sp R>¡ A_¡ dpfu qv$L$fu d|M® rÀõsu R>¡ sp¡ ly„ iy„ L$fy„$ ? qv$L$fu
kp\¡ TOX$p¡ sp¡ L$fu iLy„$ _l] s¡\u qv$L$fu_¡ s¡ b^p âL$pf_u klpesp L$fsp¡ lsp¡.
s¡_u `yÓu_¡ S>¡ L„$B`Z dv$v$ (l¡ë`) L$fsp¡ s¡ `yÓu sfuL$¡ L$fsp¡, L$p¡B
`„\ L$¡ k„âv$pe_¡ dv$v$ L$fhp_p l¡sy\u _ L$fsp¡. s¡ `p¡sp_u fus¡ rbgLy$g ku^p¡
kpv$p¡ _pqõsL$ lsp¡ A_¡ s¡Z¡ L$epf¡e L$p¡B ^d® L$¡ Bðf A\hp Aphu L$p¡B hps
D`f Apõ\p L$¡ îÙp âL$V$ L$fu _\u. L$epf¡e Qj®Zu`Ï„ s¡Z¡ bspìey„ _\u.
d_¡ gpN¡ R>¡ L$¡ vy$r_epdp„ A¡hp OZp gp¡L$p¡ li¡, S>¡Ap¡ bV®$_ fk¡g_p `yõsL$p¡
hp„Qu_¡ _pqõsL$ \B Nep li¡ A_¡ `p¡sp_u `yÓu ApqäL$pdp„ q¾$òep_uV$u_p¡
âQpf L$fsu lsu A_¡ s¡_¡ S>epf¡ S>epf¡ `¥kp_u S>ê$fs `X$su Ðepf¡ Ðepf¡ bV®$_
fk¡g s¡_p r`sp lp¡hp\u s¡_u `pk¡\u d„Nphu g¡su. bV®$_ fk¡g `Z r`sp
lp¡hp_p L$s®ìe`Zp\u `¥kp dp¡L$gu v$¡sp¡.
s¡ L$l¡sp¡ L$¡ dpfu `yÓu b¡hLy$a R>¡. `f„sy b¡hLy$a R>¡ A¡V$g¡ qv$L$fu _\u
A¡hy„ \p¡Xy„$ R>¡ ? sp¡ qv$L$fu R>¡ s¡ R>¡ S>. sp¡ s¡ L$l¡sp¡ L$¡ qL$òuep_uV$u dpV$¡ `¥kp
dp¡L$gsp¡ _\u, dpfu qv$L$fu_¡ dpV$¡ `¥kp dp¡L$gy„ Ry„>, sp¡ s¡ dp¡L$gu Ap`sp¡ lsp¡.
s¡ ku^p¡ kpv$p¡ kS>S>_ lsp¡, Ap bpbsdp„ s¡Z¡ L$p¡B qv$hk Ap hps_¡ Ry>`phu
_ lsu. L$epf¡e $Yp¢N L$ep£ _ lsp¡. sp¡ Sy>Ap¡ bV®$_ fk¡g_¡ Ap`Z¡ âhplu Æh
L$lu iL$uA¡, `f„sy Qj®Zu L$lu iL$iy„ _l], dpfp¡ L$l¡hp_p¡ A\® Ap R>¡ ¿epgdp„
Apìey„ _¡ ?
âhplu q_ròs R>¡, `f„sy s¡_¡ Ap`Z¡ L$epf¡e Qj®Zu _l] L$lu
iL$uA¡. L$¡d L$¡ s¡ OZp¡ S> kS>S>_ lsp¡. `pfv$i®L$ (V²$pÞk`¡f¢V$) ìeqL$s lsp¡.
S>¡hp¡ lsp¡ s¡hp¡ b^p_u kpd¡ S> lsp¡ s¡_¡ `pM„X$u L$¡ Qj®Zu L$lu iL$uA¡ _l].
hps ¿epgdp„ Aphu_¡ ? s¡_p dpV$¡ qÜ^p L$¡ dy„ThZ A_ychhu Å¡BA¡ _l].
Ap\u S> Qj®Zu iåv$ A¡hp¡ R>¡ L$¡ s¡dp„ âhpl `Z Aphu iL$¡ A_¡ Qj®Zu `Z
Aphu iL$¡ R>¡, s¡d îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡. v$f¡L$ Qj®Zu âhplu lp¡e s¡d
_\u L$lu füp. Ap iåv$_u fQ_p D`f Å¡ip¡_¡ sp¡ hps kdS>dp„ Aphi¡ L$¡
v$f¡L$ Qj®Zu âhplu S> lp¡e s¡d L$lu füp _\u.
303
""kçbqÞ^_õsy e¡ Æhp:'' A\p®s `y[ô$dpN® A\hp dep®v$pdpN®\u
k„b„^ fpMhphpmp L$p¡B Æh A_¡ ""âhplõ\pk¹ s\p `f¡'' buÅ
âhpldpN}e Æh s¡ b^p_¡ Ap`Z¡ `pqfcprjL$ fus¡ Qj®Zu L$lu iL$uA¡
R>uA¡. L$pfZL$¡ s¡ qõ\f fl¡hphpmp Æh _\u.âhpõ\ Æh L$p¡B S>ÁepA¡
qõ\f flu iL$sp _\u. Ap`Z¡ A¡d L$lu iL$uA¡ L$¡ Qj®Zu_p b¡ cpN L$fu
_pMp¡, A¡L$ âhplu A_¡ buÅ¡ N¡f-âhplu, sp¡ N¡f âhplu S>¡ Qj®Zu Æh
R>¡. s¡ N¡fâhplu Qj®Zu lp¡hy„ iy„ R>¡ ? s¡ `y[ô$ A_¡ dep®v$p_p¡ L$p¡B Sy>v$p¡ S>
âL$pf R>¡ A\hp `yrô$ A_¡ dep®v$p_p¡ L$p¡B ArsS>OÞe âL$pf R>¡ A\hp `y[ô$
dep®v$p A_¡ âhpl_u A„sN®s L$p¡B âL$pf R>¡.
ApNm N„°\ dm¡ sp¡ Mbf `X$¡, bpL$u L$epf¡e d_¡ Ap bpbs_p¡ ApS>
ky^u DL$¡g L$¡ r_fpL$fZ dýey„ _\u. sp¡ ApQpe®QfZ_y„ spÐ`e® iy„ R>¡ ? s¡_u
Mbf _\u. `f„sy S>¡V$gy„ `Z Ap iåv$\u _uL$ýey„ R>¡ s¡ OÏ„ S> dÅ_y„ R>¡.
Ap`Z_¡ kpa kpa õ`ô$ fus¡ Ap âL$pf_p¡ rhriô$ NyZgnZhpmp¡ A\hp
Qj®Zu âL$pf_p¡, qõ\f d_p¡h©qÑ hNf_p¡ Æh OZu S>ÁepA¡ Å¡hpdp„ Aph¡ R>¡
A_¡ Aphp âL$pf_p Qj®Zu gnZhpmp Æh Msf_pL$ R>¡ sp¡ Ap`Z¡ A¡V$gy„
sp¡ kdÆ iL$uA¡ L$¡ OZu hMs¡ Qj®Zu\u cV$L$pe S>BA¡ sp¡ s¡_p\u kph^p_
fl¡hp_u OZu S> S>ê$f R>¡. âhplu\u kph^p_ fl¡hp_u ApV$gu S>ê$f _\u,
L$pfZL$¡ âhplu_¡ Ap`Z¡ kdÆ iL$uA¡ L$¡ Ap âhplu R>¡, `f„sy Qj®Zu_¡
kdS>hp¡ M|b S> dyíL$¡g R>¡. V$¡Yu Muf S>¡hp s¡ lp¡e R>¡.
îudlpâcyÆ L$l¡ R>¡ L$¡ ""Qj®Zu iåv$hpÃepõs¡ kh£ kh®hÐd®ky,
nZps¹ kh®Ðhdpep[Þs'' s¡ v$f¡L$ dpN®dp„ S>¡ dpN®dp„ fMX$hp dpV$¡ Åe s¡dp„
dp¡V$p rkÙ \B Åe. `.c. \B Åe. L„$B`Z \B Åe, bp`p \B Åe, bp`u
\B Åe. ""fy$rQõss¡jp„ _ LyÓrQs¹'' `f„sy s¡_u hpõsrhL$ (S>¡Þey_) fyrQ s¡
dpN®_¡ A_ykfhp_u lp¡hu Å¡BA¡ s¡ L$p¡B`Z dpN®_¡ A_ykfhp_u fyrQ lp¡su
_\u. Aphp NuguÞX$f lp¡e R>¡.
s¡_¡ iy„ ag dmi¡ ? sp¡ Sy>Ap¡ îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ ""s¡jp„
304
q¾$ep_ykpf¡Z kh®Ó kL$g„ agd¹'' s¡Z¡ S>¡hy„ L$pd L$ey® s¡hy„ s¡_¡ `p¡sp_u nrZL$
fyrQ_u nrZL$sp_¡ A_yê$` nrZL$ ag dmsy„ fl¡. A\p®s¹ ldZp s¡ cNhp__p
_pd D`f s¡_u Ap„Mdp„\u v$X$ v$X$ Ap„ky hl¡hp gpN¡ A_¡ \p¡X$uhpf `R>u
cNhp__¡ Npm `Z Ap`hp dp„X$¡. ldZp sp¡ s¡ L©$óZ_¡ dpV$¡ fp¡sp¡ lp¡e A_¡
Aphsu L$pg¡ s¡ fpd_¡ dpV$¡ fX$hp `Z gpNu Åe. `fd qv$hk¡ rihÆ_¡ dpV$¡
fX$hp gpN¡ A_¡ L$epf¡L$ QQ®dp„ S>B fp¡hp gpN¡ L$¡ Af¡ ¾$pBõV$ rh_p sp¡ dpfp¡
DÙpf L$p¡Z L$fi¡ ?
S>¡ rbQpfp `y[ô$dpN} Æh_¡ S>¡V$gp¡ ùv$e_p¡ cph sÞde L$fhpdp„
`„v$f hfk gpNsp lp¡e, sp¡ Qj®Zu_¡ `„v$f rdr_V$ `Z _ gpN¡. Aph¡ Ðep„
ky^udp„ s¡_¡ ly„ ly„ L$fu_¡ L©$óZ_p _pd D`f fp¡h„y Aphu Åe A_¡ Ap`Z¡ kdÆ
gBA¡ L$¡ s¡ fX$u füp¡ R>¡ Ðep„ sp¡ bp¡gp¡ bpgL©$óZ gpg_u S>e, bp¡gp¡ íepd ky„v$f
îuedy_¡ dlpfpZuL$u S>¡ A_¡ buÆ L$\p iê$ \B Åe. Mbf `Z _ `X$¡ L$¡ Ap
iy„ gaX$y \B Ney„. ldZp fX$u füp¡ lsp¡ A_¡ ldZp lkhy„ L$¡d Aphu Ney„ ? Ap
b^u Qj®Zu_u dpep A`f„`pf R>¡.
sp¡ ""kh®Ó kL$g„ agd¹'' s¡_¡ b^„y ag dmu Åe, `f„sy S>¡ `Z ag
dm¡ R>¡ s¡ nrZL$ S> dm¡ R>¡. s¡ agdp„ `Z s¡ qõ\f flu iL$¡ _l]. s¡_u fyrQ
`Z qõ\f _\u, s¡_u q¾$ep `Z rõ\f _\u. Ap Sy>Ap¡ N°„\ L$¡hp hmp„L$ D`f
Aphu_¡ Ap N°„\ M„qX$s \B Nep¡. N°„\_u sL$gua Ap_p\u sd_¡ kdS>dp„
Aphu li¡, sp¡ lh¡ îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ ""âhplõ\p_¹ âhÿeprd''
Apd Qj®Zu_y„ hZ®_ L$ep® `R>u lh¡ ly„ sd_¡ âhplõ\ Æh_u hps bsphu
füp¡ Ry„>.
A\p®s¹ Qp¡½$k`Z¡ âhplõ\\u Qj®Zu L$p¡B AgN âL$pf R>¡. A¡V$gp¡
k„L$¡s (CÞX$uL$¡i_) Ap`Z_¡ dmu S> füp¡ R>¡. L$¡dL$¡ âhplõ\ A¡L$ Qp¡½$k L$¡
r_[òs âL$pf R>¡ A_¡ Qj®Zu L$p¡B Qp¡½$k âL$pf _\u. âhplõ\_y„ L$p¡B
Qp¡½$k r_[òs ag \hp_y„ R>¡. Qj®Zu_y„ L$p¡B Qp¡½$k ag \hp_y„ _\u.
M/f/e
lh¡ ApNm âhpl dpN®_y„ hZ®_ L$f¡ R>¡. (âhpl dpN£ Æhp _p„
305
c¡v$:)- lh¡ Æhp_pd¹ bfpbf iy„ R>¡ ? ""M-f-e'' "M' A¡V$g¡ âhpl, "f'
(b¡) A¡V$g¡ kN® A_¡ "e' A¡V$g¡ Æh. Ap kduL$fZ bfpbf kdÆ gu^y„. sp¡
""âhpldpN£ Æhp_pd¹ c¡v$'' õ`ô$ v$¡MpB füp¡ R>¡ _¡ ? rij®L$ A_ykpf
âhpldpN®dp„ Æh_p c¡v$_y„ ârsL$ L$¡ Ap`Z¡ r_ip_u iy„ R>¡ ? ""M-f-e''
bfpbf _¡ ?
âhplõ\p_¹M âhÿeprd õh{`pM/f/eX$“M/f/fq¾$epM/f/gesyp_¹ pp23pp
Æhpk¹ s¡ üpkyfp:M/f/e kh£ "âh©rÑÊQ¡' rs hrZ®sp: pp
s¡ Q qÜ^p âqL$Ðe®Þs¡ üo-vy$o®- rhc¡v$s: ppf4pp
vy$op®k¹ s¡ cNhÐâp¡L$¹sp üopõsp_¹ A_y e¡ `y_: pp
âhpl¡@r` kdpNÐe `y[ô$õ\k¹ s¥f¹ _ eyS>es¡ pp f` pp
kp¡X$r` s¥k¹ sÐLy$g¡ Ås: L$d®Zp Åes¡ es: pp
....................................................pp
õhê$` S>¡ R>¡ s¡ ""M-f-e'' R>¡. A„N S>¡ R>¡ s¡ ""M-f-f'' R>¡ A_¡
q¾$ep S>¡ R>¡ s¡ ""M-f-g'' R>¡. r_ip_u_u kdSy>su ïgp¡L$-1 dyS>b Ap
âdpZ¡ R>¡. L$=`y[ô$, M=âhpl, N=dep®v$p, 1=dpN®, f=kN®, 3=ag,
e=Æh, f=v$¡l, g=q¾$ep. lh¡ Ap kduL$fZ õ`ô$ fus¡ sd_¡ kdS>dp„
Aphi¡.
lh¡ Âep_\u Sy>Ap¡ Æhpõs¡ A¡V$g¡ ""M-f-e'' S>¡ R>¡ A¡V$g¡ L$¡
âhpl_p kN® A_¡ Æh R>¡ s¡ ""üpkyfp: kh£''s¡ b^p Æhp¡ Akyfp¡ R>¡.
A\p®s¹ b^p S> Apkyfu Æhp¡_¡ âhpldpN}e kdS>hp. (Nusp-16-7)
A_¡ Sy>Ap¡ Alu» Âep_ Ap`p¡ sp¡ Mbf `X$i¡ L$¡ Al] Ap`Zu `pk¡ L$p¡B
fnZpÐdL$ BgpS> L$¡ DL$¡g R>¡ A¡V$g¡ L$¡ L$p¡B gnZ L$¡ Mpkes R>¡ S>¡\u
Ap`Z¡ r_Z®e L$fu iL$uA¡ L$¡ Ap üpkyfp Ap Apkyf R>¡. Qj®Zu_p¡ r_Z®e
L$fhp¡ L$¡ Ap¡mMhp¡ dyíL$¡g R>¡. L$pfZL$¡ Ap`Z¡ r_Z®e L$fhp_p¡ âeÐ_ L$fuA¡ s¡
v$fçep_ s¡ buÅ dpN®dp„ Qpëep¡ Nep¡ li¡. Qj®Zu_p dplpÐçe\u Ap`Z¡
306
r_Z®e L$fhp S>BA¡ Ðep„ sp¡ s¡Z¡ s¡_y„ ê$` S> bv$gu gu^„y li¡.
S>¡d bly„ S> v|$f_p spfp_u bpbsdp„ MNp¡mip÷u (A¡õV²$p¡_dk®)
A¡hy„ L$l¡ L$¡ s¡ spfp rhi¡ Ap`Z¡ L„$B`Z _q½$$ L$fhp S>BA¡ L$¡ iy„ R>¡ ? s¡
DÐ`Þ_ \B füp¡ R>¡ L$¡ Msd \B füp¡ R>¡? sp¡ s¡ spfp_y„ A„sf A¡V$gy„ v|$f R>¡ L$¡
Ap`Z¡ r_Z®e gBA¡ s¡ `l¡gp sp¡ s¡ N°l Ðep„\u Msd `Z \B Nep¡ lp¡e.
ldZp NBL$pg A¡L$ spfp¡ h¥opr_L$¡ DÐ`_ \sp¡ Å¡ep¡. NB kpg DÐ`Þ_ \sp¡
Å¡hp dýep¡, s¡ OV$_p b¡ L$fp¡X$ ÓZ L$fp¡X$ hj® `l¡gp_u lsu, Ðepf¡ DÐ`Þ_
\sp¡ lsp¡ s¡d h¥opr_L$ L$lu füp R>¡.
lh¡ iy„ R>¡ ? ApS>_u spfuMdp„ lh¡ s¡ DÐ`Þ_ \e¡gp¡ R>¡ A_¡ S>ep„
DÐ`Þ_ \sp¡ v$¡Mpep¡ Ðep„ _¡ Ðep„ R>¡ L$¡ Msd \B Nep¡ s¡_u Mbf `X$su _\u.
Aphsp b¡ L$fp¡X$ hj® `R>u Mbf `X$i¡. L$pfZL$¡ s¡ b¡ L$fp¡X$ kpg `l¡gp
DÐ`Þ_ \ep¡ lsp¡. s¡ lh¡ NB kpg DÐ`Þ_ \sp¡ Å¡ep¡. S>ep„ ky^u Ap
kdS>dp„ Aph¡ L$¡ Apdp iy„ R>¡ ? s¡ v$fçep_ s¡ Ðep„ li¡ L$¡ L$¡d ? s¡ âñ \i¡.
Ap Qj®Zu`Ï„ A¡hy„ R>¡ L$¡ Ap`Z¡ kdS>hp S>BA¡ L$¡ Ap iy„ R>¡ ? Ðep„
ky^udp„ sp¡ s¡Z¡ buÅ¡ dpN® N°lZ (A¡X$p¡àV$) L$fu gu^p¡ lp¡e. `l¡gp d_¡ A¡L$
h¥óZh¡ A¡hy„ L$üy„ lsy„ L$¡ `y[ô$dpN® `y[ô$dpN® L$fp¡ R>p¡ Ap b^y„ iy„ R>¡ ? `p„Qkp¡ hj®
Sy>_p rkÙpÞs A¡_y„ lh¡ gaXy$ L$fhp\u apev$p¡ iy„ ? cpB `p„Qkp¡ hj® Sy>_p
rkÙpÞs R>¡ sp¡ sd¡ Apdp ip dpV$¡ Aphu Nep ? `R>u s¡Z¡ L$üy„ L$¡ cg¡ Ap`
d_¡ `y[ô$dpN}e _ dp_p¡ sp¡ _ dp_p¡ `Z ApMu vy$r_ep d_¡ Np¡ cL$s sfuL$¡ sp¡
ÅZ¡ R>¡ _¡ ? sp¡ Np¡cL$s sp¡ dp_u ëep¡. d¢ L$üy„ L$¡ Np¡cL$s sp¡ S>¥_ gp¡L$p¡ `Z
OZp R>¡, s¡dp„ sdpfp\u dpf¡ iy„ g¡hp-v$¡hp ? Qj®Zu R>¡ s¡ L$ep„e `Z _pQu
Aph¡, L$ep„e `Z NpB Aph¡, s¡_u Mbf _ `X$¡, Ap`Z¡ kdÆ _ iL$uA¡ L$¡ s¡
iy„ R>¡ ?
s¡_¡ Ap¡mMhp_u `Ùrs (rkõV$d) iy„ R>¡ ? ""âh©qÑ„ Q r_h©rÑ„ Q
S>_p _ rhv$yfpkyfp:''(cN.Nusp.16/7) i¡dp„ âh©Ñ \hy„, k¡dp r_h©Ñ \hy„
s¡_p rhi¡ S>¡ rbgLy$g b¡v$fL$pf (L$¡fg¡k) lp¡e, L$p¡B_u `fhpl S>¡ _ L$fsp¡
307
lp¡e, S>¡ BÃR>p lp¡e s¡dp„ âh©Ñ \B Åe, S>¡ L$pddp„ âh©Ñ \hy„ lp¡e s¡dp âh©Ñ
\B Åe. S>¡ L$pddp„ r_h©Ñ \hy„ lp¡e s¡dp„ r_h©Ñ \B Åe. ipõÓ_u `fhp
S>¡_¡ S>fp`Z _ lp¡e, s¡hp¡ S>¡ Æh R>¡ s¡ Apkyfu R>¡. NuspÆ_p¡ Ap ïgp¡L$
M|b S> kfk R>¡. `Z A¡ D`gnZ rhr^\u îudlpâcyÆA¡ bspìep¡ R>¡.
sp¡ S>¡ kde¡ Ap`Z_¡ A¡d gpN¡ L$¡ âh©qÑ r_h©qÑ_u S>¡ L$p¡B
rhcpS>L$ f¡Mp R>¡. S>¡_¡ r_cphhp_y„ _ BÃR>¡ sp¡ Ap`Z¡ Ar_òepL$pf
A_ydp_ L$fu g¡hy„ L$¡ cpB lh¡ Ap Apkyfu Æh R>¡. hps ¿epgdp„ Aphu
NB_¡! Aphu r_[òs kdS> Ap`Z_¡ v$¡Mpsu lp¡e sp¡ Ap`Z¡ Ar_òepL$pf
A_ydp_ L$fu g¡hy„, s¡ `Z Qj®Zu lp¡e s¡ `Z Apkyfu lp¡e. `f„sy lh¡ S>epf¡
r_[òs kdS> Ap`Z_¡ A¡hu L$p¡Bdp„ v$¡MpB flu R>¡. Ap`Zu kdS>dp„
A¡hu gpnrZL$sp Qp¡L$L$k Ap`Z_¡ v$¡MpB flu R>¡. sp¡ s¡_¡ Apkyfu dp_u_¡
Qpghy„ kpfy„$ R>¡.
""s¡ Q qÜ^p âqL$Ðe®Þs¡ üo vy$o® rhc¡v$s:'' A_¡ `y[ô$ Æh_p S>¡d b¡
âL$pf bspìep. s¡d Apkyfu Æh_p b¡ c¡v$ bsphu füp R>¡. ""vy$opk¹ s¡
cNhs¹ âp¡L$¹sp üopõsp_¹ A_y e¡ `y_:'' vy$o® s¡ sp¡ A¡ R>¡ S>¡ sfs ""âh©rÑ„ Q
r_h©rÑ„ Q S>_p _ rhvyfpkyfp:'' s¡_¡ Ap`Z¡ vy$o® A¡L$v$d kdÆ S>hp¡ A_¡
s¡_p A_ykpf S>¡ s¡_¡ A_ykfZ L$fhphpmp S>¡ Apkyfu Æh R>¡. A\p®s¹ s¡
`p¡sp_u fyrQ_¡ L$pfZ¡, `p¡sp_u kdS>_¡ L$pfZ¡, `p¡sp_u r_›$p_¡ L$pfZ¡, âh©rÑ
r_h©rÑ_u rhcpS>L$ f¡Mp_y„ Dëg„O_ _\u L$fu füp. `Z L$p¡B_p A_ykfZ_p
L$pfZ¡ Dëg„O_ L$fu füp R>¡ sp¡ s¡_¡ Ao kdS>hp.
lh¡ Âep_\u Sy>Ap¡ s¡ Ao `pR>p¡ Qj®Zu `Z lp¡e iL$¡ R>¡. Qj®Zu
`Z `pR>p¡ Ao lp¡B iL$¡ R>¡ A_¡ A¡V$gu S> hps _\u. Ap âL$pf_p¡ Ao L$p¡B
`y[ô$Æh `Z lp¡e iL$¡ R>¡. L$¡ L$p¡B v$yo® Akyf_p Q½$fdp„ akpB_¡ s¡_y„
A_ykfZ L$fu Åe. L$p¡B dep®v$p_p Æh `Z lp¡B iL$¡ S>¡ L$p¡B vy$o® Akyf_p
QLL$fdp„ akpB Åe A_¡ Ap õsf `f Aphu_¡ Ap N°„\ A^|fp¡ flu Nep¡. s¡\u
Ap`Z¡ _LL$u _\u L$fu iL$sp L$¡ ApNm ApQpe®QfZ iy„ L$l¡hp BÃR>¡ R>¡. `f„sy
308
S>¡ hps L$lu füp R>¡ s¡ A¡V$gu sp¡ õ`ô$ R>¡ L$¡
Å¡ âhpldp„ `y[ô$Æh Aphu Nep¡ sp¡ s¡ L$epf¡e âhpl_u kp\¡ dmu
_l] iL$¡, Myi _l] flu iL$¡, s¡_¡ A_yL|$m \B iL$i¡ _l]. L„$BL$_¡ L„$BL$ s¡_¡
X$MgNufu (qX$õV²$ bÞk) \su S> fl¡i¡ A_¡ ""kp¡X$r` s¥k¹ sÐLy$g¡ Ås:'' A_¡
âhplu Æh `y[ô$_¡ Ðep„ Aphu Nep¡ sp¡ s¡_¡ L„$W$u Ap`u vep¡, s¡_¡ b°ûk„b„^
Ap`u vep¡, s¡_p dp\¡ îuW$pL$p¡fÆ `^fphu v$ep¡ ,`Z s¡ Aep¡Áe_p¡ Aep¡Áe S>
fl¡i¡. L$¡d ? L$pfZL$¡ s¡ d|mdp sp¡ (b¡TuL$gu) âhplu Æh R>¡ sp¡ s¡ dep®v$pdp„
Aphu Nep¡ sp¡ `Z s¡ dep®v$pdp„ `Z s¡ Aep¡Áe (rdkauV$) S> fl¡i¡. L$pfZL$¡
s¡ âhplu Æh R>¡. sp¡ Ap âL$pf¡ S>¡ Aep¡Áe Æh R>¡ s¡Ap¡ `p¡s¡ Å¡ `p¡sp_u
âh©qÑ\u âh©qÑ-r_h©rÑ_u rhcpS>L$ f¡Mp_y„ Dëg„O_ L$fu füp R>¡ sp¡ õ`óV$
`Z¡ vy$o® kdÆ g¡hp¡ Å¡BA¡ A_¡ L$p¡B_p cfdphpdp„ Aphu_¡ âh©qÑ-
r_h©qÑ_u rhcpS>L$ f¡Mp_y„ Dëg„O_ L$fu füp R>¡, sp¡ s¡Ap¡_¡ Ao Apkyfu
kdS>hp¡ Å¡BA¡.
lh¡ S>epf¡ ApS>_u spfuMdp„ Ap âñ Ap`Zu `pk¡ R>¡ s¡ aL$s A¡ R>¡
L$¡ Ap Ao Apkyf iy„ âhplu_u h¡fpeV$u R>¡ A\hp Qj®Zu_u h¡fpeV$u R>¡ A\hp
`y[ô$Æh vy$o® Akyf_p¡ A_yepeu \B Nep¡, s¡\u s¡_pdp„ L$p¡B âL$pf_p
Apkyfph¡i_p L$pfZ¡ Aosp s¡_u \B flu R>¡ A\hp dep®v$p Æh S>¡ R>¡ s¡
âhplu vy$o® Akyf_p¡ A_yNpdu \B Nep¡ s¡_p L$pfZ¡, s¡_pdp„ Apkyfph¡i_p
L$pfZ¡ Aosp âL$V$ \B flu R>¡. Ap b^y„ ApNm iy„ ApQpe®QfZ r_ê$`Z
L$fhp BÃR>sp lsp s¡ ApS>_u spfuMdp„ Ap`Zu `pk¡ Ap`Zp dpV$¡ A¡L$
N„cuf kdõep R>¡, S>¡_y„ r_fpL$fZ N°„\_p A^|fp flu S>hp\u dmhy„ dyíL$¡g
R>¡.
\p¡Xy„$OÏ„ r_fpL$fZ Ap rhje_y„ kybp¡r^_udp„ Apìey„ R>¡. Qj®Zu_y„ sp¡
A¡V$gy b^„y _\u Apìey„ A_¡ Ap rhjedp„ \p¡Xy„$ s¡_u `Z d¢ A„X$f gpB_ L$fu
L$fu_¡ fpMu R>¡ L$¡ L$epf¡L$ Ap`Z¡ Np¡W$hZ L$fuA¡ Ap `qfqõ\rs_u ìep¿ep sp¡
îudlpâcyÆ_p `p¡sp_p iåv$ iy„ R>¡ ? sp¡ Ap âL$pf¡ sp¡ S>¡d Ap`Z¡
309
âlgpv$_y„ Dv$plfZ kdÆ iL$uA¡. S>¡d Ap`Z¡ A¾y$ fÆ_y„ Dv$plfZ
kdÆ iL$uA¡. S>¡d L$p¥fhp¡dp„ Ap`Z¡ rcód_y„ Dv$plfZ kdÆ iL$uA¡. sp¡
Aphp OZp b^p âcy_p cL$s lsp S>¡_y„ b^„y b„^pfZ âhplu lsy„, `f„sy s¡dp„
s¡ rbQpfp Aep¡Áe lsp. `p¡sp_¡ L$epf¡e `Z A_yL|$m _ \B iL$ep A_¡
`y[ô$dpN®dp„ Aphu Ne¡gp âhplu Æh S>¡ `y[ô$dpN®dp„ A_yL|$m _ \B iL$¡ s¡hp
sp¡ ApS>¡ `Z OZpb^p, A¡L$ ip¡^p¡ lÅf dmi¡, dmsp S> fl¡i¡. sp¡ Ðep„
L$p¡B ip¡^hp_u S>ê$fs _\u, Ap`Z_¡ fp¡S>¡ fp¡S>_p¡ kpnpÐL$pf R>¡.
(Bsp¡ N°Þ\õe "M' cpN¡ "f/f-g' A„iep¡: "3' A„iõe Q;
s\¥h "N' cpN¡ "f/e-f-g'+"3' A„ip_pdr` ÓyqV$:)-
Ap S>¡ guV$u guV$u (X$p¡V$, X$p¡V$, X$p¡V$) bsphu R>¡ d¡ s¡ N°„\_u ÓyrV$
lp¡hp_u k|Q_p v$¡hp dpV$¡ A_¡ b°¡L$¡V$dp„ A¡ L$lu füp¡ R>y„ L$¡ N°„\_p "M' cpNdp„
"v$p¡-f' A_¡ "v$p¡-g' A„i A_¡ "M' cpNdp„ ÓuÅ¡ A„i `Z R|>V$u Nep¡ R>¡
A_¡ "N' cpNdp„ "v$p¡-e', "v$p¡-f' A_¡ "v$p¡-g' A_¡ ÓuÅ¡ cpN R|>V$u Nep¡
R>¡. ApV$gp cpN Ap N°„\dp„ R|>V$u Nep R>¡. S>¡ lsp L$¡ _ lsp, lsp A_¡
Mp¡hpB Nep L$¡ iy„ ?s¡_u Mbf _\u.
pp Brs îuhëgcpQpe®rhfrQs: `y[ô$âhpldep®v$pc¡v$: kç`|Z®: pp

b^y„ dmu_¡ `y[ô$ âhpl dep®v$p N°„\ A¡V$gp¡ Ap`Z¡ kdÆ iL$uA¡ L$¡
v$f¡L$ `yrô$ Æh_u kpd¡ A¡L$ Afukp_u S>¡d îudlpâcyÆA¡ âõsys L$ep£ R>¡ L$¡
L$p¡B sdpfp rhi¡ L$p„BL$ r_Z®e ëe¡, s¡_u `l¡gp sd¡ `p¡s¡ `p¡sp_p¡ Ql¡fp¡ Ap
`y[ô$ âhpl dep®v$p N°„\dp„ Å¡B ëep¡. Ap Ql¡fp_¡ Å¡B_¡ kdÆ Åh L$¡ sd¡
`y[ô$Æh R>p¡ sp¡ ApNm rkÙpÞsflõe iê$ \pe R>¡ A_¡ `y[ô$Æh _\u sp¡
Mp¡Vy$ iy„ L$pd rkÙpÞsflõe iê$ L$fhy„ ? d|m hps ApV$gu R>¡.
Å¡ sd¡ âhplu Æh R>p¡ sp¡ `y[ô$dpN£ sdpfy„$ iy„ bNpX$ey„ R>¡ ? L$¡ sd¡
`y[óV$dpN®_¡ bNpX$hp BÃR>u füp R>p¡ ? `y[ô$dpN® sdpfy„$ L„$B bNpX$hp _\u
BÃR>u füp¡ sp¡ iy„ L$pd `y[ô$dpN®_¡ bNpX$p¡ ? Åh_¡ cpB S>ep„ S>hy„ lp¡e Ðep„
310
Åh L$pfZL$¡ k¡hp_u S>epf¡ hps Aphu sp¡ rkÙpÞsdyL¹$sphgudp„ Ap`Z¡ Å¡ey„
lsy„ L$¡ k¡hp_u kp\¡ k¡ìe_u hps Aphu lsu A_¡ k¡ìe_u hps Aphu lsu sp¡
s¡_u kp\¡ k¡hpL$sp®_u hps Aphu lsu. sp¡ k¡hpL$sp®_p DÑd, dÂed A_¡
A^d Ar^L$pf Ðepf¡ sp¡ `y[ô$Æh_u kudp (rhõspf) \B iL$¡. `f„sy S>ep„\u
`y[ô$_p¡ A^d Ar^L$pf `Z r_h©Ñ \B füp¡ R>¡ Ðepf `R>u Å¡ L$p¡B
`y[ô$dpN®dp„ Oyk¡gp¡ v$¡MpB füp¡ R>¡ sp¡ b^p\u DÑd hps A¡ R>¡ L$¡
`y[ô$âhpldep®v$pdp„ `p¡sp_p¡ Ql¡fp¡ Å¡B ëe¡.
kpfu hps sp¡ Ap S> R>¡ _ lp¡e sp¡ `R>u Ap`Z¡ `Z L$p¡BL$_¡ bsphhy„
Å¡BA¡. Nyõkp¡ Aphsp¡ lp¡e sp¡ ""ApB_¡ k¡ rbNX$ L$¡ b¥W$ Ne¡ Æ_L$u kyfs
Æ_¡ qv$MpB NB'' Nyõkp¡ Aphsp¡ lp¡e sp¡ cg¡ Aph¡, Npm Ap`sp lp¡e sp¡
Mphu Å¡BA¡ A_¡ s¡dp„ iy„ Afukp¡ bsph¡ sp¡ L$p¡BL$_¡ Nyõkp¡ Aph¡ L$pfZL$¡ s¡
L$l¡hp gpN¡ L$¡ sd¡ dpfp¡ ap¡V$p¡ bNpX$u v$u^p¡. cpB ap¡V$p¡ _\u bNpX$ep¡, sdpfp¡
Ql¡fp¡ bNX$¡gp¡ R>¡. dpÓ Afukp¡ bspìep¡ R>¡.
`f„sy kp¥\u DÑd hps A¡ R>¡ L$¡ v$f¡L$ ìeqL$s_¡ A¡_p dpV$¡ âpQu_
kdedp„ A¡L$ A¡hp¡ r_ed lsp¡ L$¡ kyhp_p ê$ddp„ A¡L$ Afukp¡ fpMsp lsp. L$¡
khpf¡ DW$u_¡ `l¡gp cNhp__y„ Âep_ L$fu_¡ `p¡sp_p¡ Ql¡fp¡ Å¡B ëep¡. sp¡
ApNm `R>u qv$hkcf L$pd iy„ R>¡, sd_¡ epv$ fl¡ L$¡ sd¡ L$p¡Z R>p¡ ? buÅ_p¡
Ql¡fp¡ Å¡sp `l¡gp A¡V$gp dpV$¡ Ap`Z¡ Ðep„ A¡ r_ed Ap`Zp¡ r_ed R>¡, A¡d
ÅZu_¡ Ap`Z¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡ `Z L$luA¡ L$¡ cB ApS> Ap`_p dyMpfthv$\u
v$i®_ L$fu ëep¡_¡ L$¡ L$p¡Z Apìey„ ? S>¡\u Adpfu kp\¡ hs®hpdp„ Ap`_¡ `Z W$uL$
gpN¡ A_¡ Ad_¡ `Z Ap`_u kp\¡ hs®hpdp„ W$uL$ gpN¡.
sp¡ l„d¡ip îuW$pL$p¡fÆ_p QfZpfthv$ sfa A\hp kyrh^p lp¡e sp¡
Qpf¡e sfa `°pQu_ fus A¡hu lsu L$¡ L$pQ fpMsp lsp L$¡ Å¡B ëep¡ Ap d_¡ kpfy„$
gpÁey„ L$¡ `p¡sp_p¡ Ql¡fp¡ Å¡B g¡hp¡ A¡L$ hpf, `R>u cg¡ qv$hkcf _ Sy>Ap¡ sp¡
Qpg¡, `Z khpf¡ S>epf¡ õhõ\ rQÑ\u Ap`Z¡ DW$uA¡ sp¡ A¡L$ hMs Ap`Z¡
Ap`Z_¡ Ap¡mMu gBA¡ L$¡ cB iy„ R>uA¡ ? `R>u L$pdL$pS> kpfu fus¡ Qpgu
311
iL$¡ sp¡ Afukp¡ îudlpâcyÆA¡ Ap`Z_¡ bsphu v$u^p¡ A_¡ s¡ Å¡ep `R>u
Ap`Z¡ Å¡ `y[ô$Æh R>uA¡ sp¡ îudlpâcyÆ Ap`Z_¡ rkÙpÞsflõe
kdÅhu füp R>¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ A¡ k„õL$pf_u S>¡ b^u hps lsu _¡ s¡ L$pg¡
`Z d¢ A¡V$gp dpV$¡ bly„ cpf`|h®L$ Mygpkp¡ L$ep£ lsp¡ A_¡ Æfd_u hps
bsphu lsu s¡ A¡V$gp dpV$¡ bsphu lsu L$¡ k„õL$pf_¡ S>¡ kl_ L$f¡ R>¡ s¡_p\u
Æh_u kÃQpB âL$V$ \pe R>¡. S>¡ k„õL$pf_¡ kl_ _\u L$fu iL$sp s¡ Æh_u
buÆ _¡N¡V$uh (_L$pfpÐdL$) kÃQpB âNV$ \B Åe. sp¡ S>¡d rlfp¡ Oõep `R>u
A¡L$v$d QdL$v$pf _uL$ýep¡, Æfd hNf sp¡ s¡ qL„$dsu \B S>i¡. OX$hp_p L$pfZ¡
S> sp¡ rlfpdp„ Æfd v$¡Mpe R>¡ sp¡ s¡ rlfp¡ lgL$p¡ \B S>i¡.
OZuhMs A¡hy„ \pe R>¡ L$¡ S>¡ `Õ\f lp¡e _¡ d|mdp„ s¡ rlfp S>¡hp¡
v$¡Mpsp¡ _\u lp¡sp¡. A_ychu Ap„M_¡ Mbf `X$¡ L$¡ Ap rlfp¡ R>¡, bpL$u b^p_¡
Mbf _ `X$¡ L$¡ Ap rlfp¡ R>¡. sp¡ \p¡X$p¡ OZp¡ Ok¡ Ðepf¡ Mbf `X$¡ L$¡ Ap rlfp¡ R>¡
L$¡ _l] A_¡ rlfp¡ R>¡. sp¡ L$B Ås_p¡ rlfp¡ R>¡. sp¡ Ap sp¡ k„õL$pf kl_ L$fhp\u
S> Mbf `X$¡ sp¡ k„õL$pf_p L$pfZ¡ âhpluÆh `y[ô$Æh _ \B Åe,
âhpluÆh dep®v$pÆh _ \B Åe. `f„sy S>¡_¡ Ap`Z¡ âhpldp„ kdÆ füp
lsp. s¡ Å¡ dep®v$p_p k„õL$pf_¡ kl_ L$fu ëe¡ sp¡ rkÙ \B Åe L$¡ s¡ dep®v$pÆh
R>¡.
A¡hu S> fus¡ dep®v$p_p k„õL$pf\u k„õL©$s S>¡ Æh R>¡ s¡ Æh cNhv$¹
õhê$`pkL$s \B Åe, sp¡ Ap`Zu `pk¡ âdpZ Aphu Ney„ L$¡ Ap `y[ô$Æh R>¡.
âhpluÆh A\hp dep®v$pÆh `y[ô$Æh _\u lp¡sp. lh¡ flu hps Qj®Zu_u,
sp¡ Qj®Zudp„ sp¡ Ap`Z¡ `p¡s¡ S> l¡fp_ R>uA¡ L$¡ Qj®Zu L$¡hp¡ Æh R>¡ ? N°„\
A^|fp¡ R|>V$u Nep¡ R>¡ sp¡ L$p„B`Z L$l¡hy„ dyíL$¡g R>¡. L$p„B`Z L$lui sp¡ gp¢N S„>`
L$¡ lpBS„>` \B S>i¡. sp¡ L$¡hu fus¡ _L$L$u L$fhy„ ? S>epf¡ Ap`Z¡ ApS>_u
spfuMdp„ Qp¡LL$k _qLL$ S _\u L$fu iL$sp L$¡ ApQpe®QfZ Qp¡½$k`Z¡
Qj®Zu_¡ iy„ L$l¡hp BÃR>u flep R>¡ ? sp¡ lh¡ L$¡d Mbf `X$¡ ? sp¡ `R>u `Z L$p¡B
312
k„õL$pf Qj®Zu S>¡_¡ Ap`Z¡ Qj®Zu kdÆ füp R>uA¡ s¡ L$p¡B k„õL$pf\u
kyk„õL©$s \ep `R>u dep®v$pdp„ qõ\f \B füp¡ R>¡ A\hp `yróVdp» qõ\f \B füp¡
R>¡ sp¡ Ar_òepLpf A_ydp_ Ap`Z¡ sp¡ A¡d S> Lfhp_y„ fl¡ _¡ L¡ cC li¡ L¡
S>¡dp„ qõ\f \ep¡ sp¡ s¡dp„ `y[ô$Æh li¡ s¡_p\u h^pf¡ Æh rhi¡ Ap`Z_¡ iy„
Mbf `X$¡ ? Ap`Z¡ sp¡ v$¡l A_¡ q¾$ep_¡ Ap¡mMu iL$uA¡. Æh_¡ sp¡
Ap¡mMhp¡ Ap`Zp hi_u hps _\u _¡ !
S>¡dL$¡ A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ A¡L$ d_yóe¡ S>¡Z¡ ðpk R>p¡X$u v$u^p¡ s¡dp„\u
Æh _uL$mu Nep¡ L$¡ _\u r_L$mu Nep¡ Ap`Z_¡ Mbf _ `X$¡. ðpk R>p¡X$u v$u^p¡
sp¡ Ap`Z¡ kdÆA¡ L$¡ Æh _uL$mu Nep¡ li¡. `Z A¡hp `pR>p L$¡V$gpe lp¡e
R>¡ L$¡ s¡ õdip_¡ S>B_¡ `pR>p b¡W$p \pe A_¡ b^p c|s kdÆ_¡ Of¡ cpNu
Aph¡. sp¡ A¡hp OZpb^p Æh lp¡e L$¡ s¡d_u W$pW$X$u b_phu_¡ õdip_dp„ gB
Åe A_¡ Ðep„\u `pR>p Aph¡.
sp¡ Æh _uL$mu Nep¡ L$¡ _\u _uL$ýep¡ Ap`Z¡ _\u kdÆ iL$sp
ifuf_¡ Å¡B_¡ Ap`Z¡ A_ydp_ gNphu iL$uA¡ L$¡ cpB ðpk _\u gB füp¡,
bp¡gu _\u füp¡, r_ò¡óV$ `X$ep¡ R>¡ sp¡ L$v$pQ Æh _uL$mu Nep¡ li¡. bpL$u
Mf¡Mf sp¡ Æh _uL$ýep¡ L$¡ _\u _uL$ýep¡ L$¡hu fus¡ kdS>hy„ ? Æh sp¡
Ap`Z_¡ kdS>dp„ Aphsp¡ lp¡e sp¡ Ap`Z¡ kdÆ iL$uA¡ _¡ ? ifuf_¡
Ap`Z¡ kdÆ iL$uA¡, ifuf_u q¾$ep_¡ kdÆ iL$uA¡ L$¡ Ap Ærhs ìeqL$s_u
S>¡d q¾$ep L$fu füp¡ R>¡ L$¡ df¡g ìeqL$s_u S>¡d q¾$ep L$fu füp¡ R>¡. sp¡ Æh_¡ Bv„$
BÐ\„ sep r_^pfZ L$fhp¡ dyíL$¡g R>¡.
A¡L$ hps kdÅ¡ Å¡ L$¡ rhjep„sf R>¡. `Z sd¡ `yR>ey„ A¡V$gp dpV$¡
bsphu füp¡ Ry„> L$¡ A¡V$gu dp¡V$u kdS> R>¡ A_¡ A¡V$gu kfk hps R>¡ L$¡d L$¡ Å¡
Ap _ lp¡e sp¡ v$f¡L$ ìeqL$s bly ¾y$f \B Åi¡. Qp¡LL$k Ap`Z_¡ Mbf `X$u Åe
_¡ L$¡ ApS>_u spfuMdp„ L$p¡Z âhplu Æh R>¡ ? L$p¡Z vy$o® R>¡ ? v$f¡L$ `y[ô$dpN}
A¡.L$¡. ap¡V$} k¡h_ gB_¡ iyV$ L$fhp v$p¡X$i¡ L$¡ dpfp¡ dpfp¡ dpfp¡. S>¡hu fus¡ Æh_
dfZ_p¡ Ar^L$pf cNhp_¡ d_yóe_¡ _\u Apàep¡. A¡d Æh_p õhê$`_p
313
r_^p®fZ_p¡ Ar^L$pf `Z âcyA¡ Ap`Z_¡ _\u Apàep¡. L„$BL$ Ar_[òs
A_ydp_ Ap`Z¡ L$fu iL$uA¡ R>uA¡. `Z r_Z®e L$fhp_p¡ Ap`Z_¡ Ar^L$pf
_\u sp¡ M|b kpfu hps R>¡.
_l]sf sp¡ Ap`Z¡ s_yrhÑÅ k¡hp L$fuA¡ A_¡ kdÅ¡ L$¡ L$p¡B A¡d
L$l¡ L$¡ Ap sp¡ Apkyfu Æh R>¡. s_yrhÑÅ iy„ L$pd L$f¡ ? s_yÅ A_¡ rhÑÅ ip
dpV$¡ _\u L$fsp¡ ? dpfp¡ dpfp¡ dpfp¡. Ap`Z¡ L$lu iL$uA¡ L$¡ cpB Ad¡ Apkyfu
Æh _\u. Ap`Z¡ L$luiy„ L$¡ îudlpâcyÆ hQ_ L$lu füp R>¡. hQ__p¡ A\®
Mp¡V$p¡ L$fu füp R>p¡. dpfp¡ dpfp¡ dpfp¡, sp¡ Ap Ap`Zp rhcpNdp„ `Z Aphu
tlkph©qÑ DÐ`Þ_ \B iL$¡ R>¡ L$¡ cB Ap s_yrhÑÅ _\u L$fu füp¡. s_yÅ
A_¡ rhÑÅ L$fu füp¡ R>¡ dpfp¡ Ap_¡, kyV$ L$fp¡, ap„kuA¡ Q$Yphp¡.
sp¡ OZu hMs Aphu hpsp¡_p L$pfZ¡ ^d® tlkpâ^p_ \B Åe. L$¡
L$¡V$gp„L$ S>¡ âcy_p Ar^L$pf R>¡, s¡ Ap`Z¡ Ap`Zp lp\dp„ g¡hp BÃR>uA¡ sp¡
S>¡ âcy_p Ar^L$pf R>¡, s¡ âcy_p lp\dp„ S> fl¡hp v$¡hpdp„ kpfy„ R>¡. S>¡
Ap`Zp lp\_p Ar^L$pf R>¡ s¡V$gp Ap`Z¡ gBA¡ sp¡ e\p Ar^L$pf L$pd \B
iL$¡ _l] sp¡ A_pr^L$pf Q¡ô$p \ep hNf fl¡i¡ _l]. Ap hps Mpk kdS>hu
M|b S> S>ê$fu R>¡ Apìey„_¡ ¿epgdp„ !
A¡L$ hMs Aphu S> fus_u dpfpdpfu \B NB L$¡ S>¥_ rbQpfp
AtlkL$ A_¡ bp¥Ù `Z AtlkL$. `Z S>¥_p¡dp„ A_¡ bp¥Ùp¡dp„ A¡V$gu
dpfpdpfu \B L$¡ 800 S>¥_ kp^yAp¡ A_¡ L$¡V$gpL$ bp¥Ù kp^yAp¡ A„v$fp¡ A„v$f
TOX$u_¡ L$`pB_¡ dfu Nep. _p_L$X$u OV$_p_p L$pfZ¡. sp¡ b^p dpZkp¡ lp\dp„
lr\epf gB ëe¡ _¡ sp¡ Apd lr\epf lp\dp„ _ Ap`hy„ S> kpfyy„ R>¡ A_¡
îudlpâcyÆA¡ s¡ lr\epf_y„ gpekÞk L$p¡B_¡ _\u Apàey„. s¡ âcy_p lp\dp„
fp¿ey„ R>¡, L$pfZL$¡ Ap`Z¡ kph AÅÎep \B_¡ hs®iy sp¡ Ap`Ï„ kÐep_pi
\B S>i¡.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ S>¡d L$¡ Ap`Zp lp\dp„ lr\epf Apìey„, sp¡
Ap`Z_¡ L$p¡BL$_¡ dpfhp_u BÃR>p \B S>i¡. buÅ_p lp\dp„ lr\epf
314
fpMuA¡ sp¡ s¡ Ap`Z_¡ dpfu v$¡i¡. sp¡ s¡ bÞ_¡ hpsp¡_u kph^p_u hs®hp dpV$¡
ep¡Áe hps Ap S> R>¡ L$¡ S>ep„ ky^u k„ch R>¡. lr\epf L$p¡B_p lp\dp„ _ lp¡e, s¡
S> kpfu hps R>¡ A_¡ hs®hp dpV$¡ kph^p_u b^p_¡ Ap`hu Å¡BA¡ L$pfZL$¡ iy„
Mbf L$¡ L$p¡B_p lp\dp„ lr\epf lp¡e sp¡ ?
AÐepf¡ Sy>Ap¡ S>¡d L$¡ b^p kpfp kpfp Of b_ph¡. gpMp¡ L$fp¡X$p¡
ê$r`ep_p Ny„X$pAp¡ b^p S>¡g_u blpf fl¡ A_¡ kÄS>_p¡_¡ v$f¡L$_¡ S>¡gdp„ fl¡hy„
`X$¡ R>¡. sp¡ L$p„BL$ õhbQph_u S>¡g Ap`Z¡ N°ug gNphu gNphu_¡ Dcu L$fhu
`X$i¡_¡ ! L$pfZL$¡ blpf S>epf¡ Ny„X$p afu füp R>¡ sp¡ Qpgp¡ sd¡ blpf afu füp
R>p¡ sp¡ Ad¡ S>¡gdp„ fluA¡. buSy„> sp¡ iy„ L$fu iL$uA¡ ? sp¡ Ap S>¡V$gu N°ug_¡
S>epf¡ `Z ly„ Å¡D sp¡ d_¡ gpN¡ L$¡ kÄS>_p¡_u S>¡g \B NB L$pfZL$¡ blpf
Ny„X$p$ Aphu Nep. Mf¡Mf sp¡ Ny„X$p lp¡hp Å¡Bsp lsp N°ug_u A„v$f kÄS>_
blpf lp¡hp¡ Å¡BA¡. `f„sy J^y \B Ney„ W$uL$ R>¡.
Adpfp spsÆ dlpfpS>_u kp\¡ Ap S dyíL$¡gu \su lsu. hlyAp¡
b^p v$rnZ_p Apìep. s¡Ap¡_¡ Oy„OV$ L$pYhp¡ AphX$¡ _l]. spsÆ dlpfpS>
rbQpfp Å¡^`yf_p sp¡ s¡Ap¡_¡ Ap hps Akü \B S>su, L$¡ hlyAp¡ Oy„OV$ hNf
L$¡d Aphu ? sp¡ S>epf¡ `Z Oy„OV$ hNf hly Aphsu sp¡ spsÆ dlpfpS>
D`fZp_p¡ O„yOV$ L$pYu g¡sp i„y \B iL$¡ ?
Ny„X$pAp¡ blpf Aphu Nep sp¡ Ap`Z¡ N°ug gNphu_¡ S>¡gdp„ b¡ku
S>hp_y„ L$¡ Qpg cpB Ad¡ Adpfu S>¡gdp„ L$¥v$, iy„ L$fhy„ ? sp¡ Aphy„ S>
`y[ô$dpN®dp„ `Z A¡d kdÆ ëep¡ L$¡ Ny„X$pAp¡ blpf lp¡e sp¡ Ap`Z¡ Ap`Zu
S>¡gdp„ b¡khy„ Å¡BA¡. A¡V$gp dpV$¡ ly„ L$ly„ L$¡ cpB bly„ cV$L$p cV$L$u _l] L$fp¡.
A¡L$ `p¡sp_u N°ug b_phu_¡ s¡dp„ b¡kp¡ Ny„X$pAp¡ gy„V$u g¡i¡ sd_¡ Ap S> hps L$lu
füp¡ Ry„> bpL$u dpfhp L$p¡_¡ Åh ? L$p¡_u kp\¡ gX$hp Åhy„ ?
A¡L$ hMs A¡L$ ìeqL$s_¡ d¢ kdÅìep¡ L$¡ cpB buÅ_u k¡hpdp„ Mp¡V$u
V$p¡L$pV$p¡L$u _ L$ep® L$fp¡ A_¡ s¡_¡ V$p¡L$pV$p¡L$u_u Apv$s lsu. sp¡ Ap hps_u
V$p¡L$pV$p¡L$u iê$ L$fu v$u^u b^p_¡, A„s L$¡d Aph¡ Ap_p¡ ? d_yóe_u Apv$s Mfpb
315
\pe_¡ sp¡ S>¡_p¡ Arcdp__p¡ õhcph R>¡, s¡_¡ Ap`Z¡ L$lu v$BA¡ _¡ L$¡
Arcdp_ _l] L$fhy„ sp¡ s¡_¡ A¡ hps_y„ Arcdp_ \B Åe L$¡ Ad_¡ Aqcdp_
_\u. sd¡ L$¡d Arcdp_ L$fp¡ ? Af¡ R>p¡X$_¡ cpB ly„ spfu Npe bk. R>p¡X$u v$e$p¡
_¡ d_¡ L$p¡B`Z fus¡ õhcph Arcdp__p¡ s¡_p¡ A¡ kdÅhu v$e$p¡ sp¡ s¡_¡
Arcdp_ Aphu Åe. L$p„BL$ buSy> kdÅhu v$ep¡ sp¡ s¡_¡ Arcdp_ Aphu
Åe. s¡ Arcdp_ R>p¡X$u _l] iL$¡. buÅ v$k gaX$p L$fi¡, L$pfZL$¡ õhcph
Arcdp__p¡ \B Nep¡ Aphy QLL$f R>¡.
A¡L$ hps kdÅ¡, d¢ A¡L$ hMs A¡L$ Å¡L$ kp„cýep¡ lsp¡ sd¡ `Z Å¡ey„
li¡. lh¡ sp¡ Ap¡R>p¡ \B Nep¡ A¡ âL$pf. v|$^_u S>¡ vy$L$p_ lp¡e _¡, A¡dp `¡gp
v|$^hpmp c¥ep Apd Apd D`f\u L$fsp lp¡e sp¡ S>¡d S>¡d auZ h^sp Åe s¡d
s¡d v|$^ D`f Aphsy„ Åe. Apd A¡L$¡ Å¡ey A¡Z¡ L$üy„ A¡L$ duV$f v|$^ L$¡V$gp_y„ ?
sp¡ v|$^ A¡L$ guV$f lp¡e L$¡ A¡L$ duV$f lp¡e ? Ap¡gp gp¡L$p¡ Apd L$f¡ sp¡ A¡L$ duV$f
D`f\u _uQ¡ v$¡Mpe_¡ ! s¡Z¡ A¡L$ duV$f v|$^_p `¥kp L$¡V$gp ? Apdp L$¡hu fus¡
kdS>¡, rbQpfp¡ v|$^ Ap`_pfp¡ L$¡ duV$f v|$^_p `¥kp L$¡V$gp ?
sp¡ S>¡_p¡ Ap`Zu `pk¡ dp`_p¡ A„v$pS> _\u s¡_p¡ dp` kdS>hp¡ L$¡hu
fus¡ ? v|$^_¡ dp`hy„ lp¡e sp¡ guV$f s¡_p¡ A„v$pS> R>¡. lh¡ q¾$òuep_uV$u iy„ R>¡ ? L$¡
dykgdp_ ^d® iy„ R>¡ ? L$¡ elyv$u ^d® iy„ R>¡ ? A¡ Å¡ Ap`Z_¡ Ap`Zu `pk¡ S>¡
ayV$`Ë$u R>¡. A¡_p Å¡ rhje _ lp¡e sp¡ L$¡hu fus¡ dp`hp ? Ap`Z¡ A¡L$ duV$f v|$^
dp`uiy„ sp¡ Ap`¡ L$¡hu fus¡ L$p¡B ? A¡ dyíL$¡gu R>¡. Apìey„_¡ ¿epgdp„ ! A¡
bpbsdp„ `R>u Qy` fl¡hy„ kpfy„_¡ ! Ap`Z_¡ Mbf _ `X$su lp¡e L$¡ Ap L$¡V$gy
v|$^ R>¡ ? Q|` fl¡hy„ kpfy„$.
âñ :- Qj®Zu bfpbf kdÅsy„ _\u ?
Ap S> sp¡ dyíL$¡gu R>¡ L$pfZL$¡ N°„\ s¡ S>ÁepA¡ Aphu_¡ A^|fp¡ R|>V$u
Nep¡ R>¡ L$¡ Qp¡LL$k ly„ iy„ L$lu iLy„$ ? ApNm N°„\ lp¡s sp¡ Ap`Z¡ Qp¡LL$k L$p„BL$
L$lu iL$s. `Z S>¡ L$p„B Ap`Z¡ \p¡Xy$L$ L$lu iL$uA¡, _p_p-dp¡V$p L$p„BL$
syL$L$pAp¡ gNphu iL$uA¡ S>¡ âL$pf_u õV$pBg R>¡ s¡ âL$pf\u A¡hy„ gpNu füy„ R>¡
316
L$¡ L$v$pQ sp¡ Qj®Zu `p¡sp_pdp„ S> L$p¡B A¡L$ AgN rdkg¡_uek h¡fpeV$u R>¡. S>¡
âhpl `y[ô$ dep®v$pdp„ dmu _ iL$¡. A¡hy„ L„$BL$ R>¡. iy„ L$lu iL$uA¡ ? `f„sy Qp¡LL$k
N°„\ ApNm _\u sp¡ blyS> dyíL$¡g såbL$p `f Aphu_¡ N°„\ M„X$us \B Nep¡,
Ap`Zp vy$cp®Áe\u A_¡ A¡L$ ApMp¡ L$¡V$gp¡ ANÐe_p¡ A„i dep®v$p_p¡ ApMp¡
R|>V$u Nep¡ R>¡. âhpl_p `Z L$¡V$gp dlÐh_p A„i R|>V$u Nep R>¡ sp¡ iy„ L$lu
iL$uA¡ ?
Ap`Z¡ ApNm h^uA¡, A¡ sp¡ âpQu_ bpgL$p¡_p¡ Ap`Zp `f D`L$pf
R>¡ L$¡ s¡Ap¡A¡ jp¡X$i N°„\ `f îuNykp„BÆ `R>u r_f„sf v$f¡L$ bpgL$p¡A¡ A¡
kph^p_u hs} L$¡ Ap N°„\p¡ `f V$uL$pAp¡ gMsp füp A¡d L$fu_¡ N°„\ ApS>¡
Ap`Z_¡ âpàs `Z R>¡. _ lp¡s sp¡ iy„ lpgs \ps ? ApS>¡ sp¡ Ap N°„\_p L$p¡Z
kNp flu Nep ? kp^pfZ (_p¡d®gu) kdS> L$¡ ApS> Ap`Zu vy$h®õ\p A¡hu
Mfpb R>¡ L$¡ _hfÐ_ L$fhp\u tQsp dV$¡ A¡d L$fu_¡ L$¡V$gpL$ h¥óZhp¡ _hfÐ__p¡
`pW$ L$f¡. edy_pÆ_p `pW$ L$fhp\u hf dmu Åe A¡V$gp dpV$¡ L$¡V$guL$ R>p¡L$fuAp¡
edy_pô$L$_p¡ `pW$ L$f¡. bpL$u buÅ b^p jp¡X$i N°„\_p¡ L$p¡Z `pW$ L$f¡ ? _p_L$X$p
Qpf ïgp¡L$ R>¡ sp¡ L$¡V$gp„L$ gp¡L$p¡ c|g¡ QyL$¡ ""kh®v$p kh® ch¡_'' L$fu ëe¡ bpL$u sp¡
jp¡X$i N°„\ b^p bpSy>dp„ d|L$u fpM¡ R>¡. L$p¡B_¡ `pW$ L$fhp_y„ `Z kpf„y$ gpNsy„
_\u.
ly„ dpfp v$f¡L$ âhQ_dp„ r_f„sf A¡V$gp dpV$¡ Ap hps L$fsp¡ S> fly„ Ry„>,
hpf„hpf L$lu_¡ L$¡ cpB A¡L$_p¡ A¡L$ `pW$ fp¡S> _ L$fp¡. A¡L$ A¡L$ `pW$ fp¡S> L$fp¡.
S>¡_p\u Ap¡R>pdp„ Ap¡Ry„> A\® kdS>dp„ _ `Z Aph¡ sp¡ L$p„B _l] `Z A¡L$
kpBL$g `|Z® \B S>i¡ sp¡ v$i-`ÃQuk kpBL$g `|Z® \hp `f Ap`Z_¡ v$f¡L$
`pW$\u L$p„BL$ sp¡ k„hpv$ \i¡ _¡ ! sp¡ v$f¡L$ `pW$ Ap`Z¡ L$fsp fluiy„ sp¡, Ap`Z¡
Qpf `pW$ fp¡S> L$fuA¡ A_¡ buÅ L$¡V$gpL$ `pW$ R>p¡X$u v$BA¡. sp¡ Qpf `pW$_¡ bv$g¡
ly„ sp¡ A¡d S> L$ly„ L$¡ A¡L$ `pW$ fp¡S> L$fp¡ A_¡ fp¡S> _hp¡ A¡L$ `pW$ L$fp¡. Ap¡R>pdp„
Ap¡Ry„> îudlpâcyÆA¡ S>¡ Ap`Z_¡ kdÅhhp dpV$¡ L$üy„ R>¡. L$epf¡L$ sp¡
Ap`Z¡ bp¡gsp fluiy„, `pW$ L$fsp fluiy„, sp¡ L$epf¡L$ sp¡ Ap`Zp k„hpv$_y„
317
r_dp®Z \B S>i¡_¡ îudlpâcyÆ kp\¡ ! ApS>¡ sp¡ Ap`Z¡ Abp¡gp gu^p R>¡
A_¡ sL$gua_u hps Âep_\u kdÅ¡.
A¡L$ qv$hk d_¡ A¡L$ bpgL$¡ Ap hps `|R>u L$¡ s_yrhÑÅ_p¡ rkÙpÞs
ApV$gp¡ kpÃQp¡ lsp¡ sp¡ AÐepf ky^u L$p¡B_¡ L$¡d Mbf _lp¡su ? ly„ `Z dy„TpB
Nep¡ L$¡ Apdp ly„ L$p¡_p¡ hp„L$ bsphy„ ? sdpfp¡ L$¡ dpfp¡ L$¡ Adpfp bp`v$pv$p_p¡ ? sp¡
L$l¡ L$¡ _l] _l] ly„ A¡ `|R>u füp¡ Ry„> L$¡ Mbf iy„ L$pd _lp¡su ? V$uL$p hp„Qp¡ sp¡
b^p_¡ Mbf lsu. V$uL$p _l] hp„Qp¡ sp¡ L$p¡B_¡ Mbf _lp¡su. N°„\ hp„Q¡ S> _l]
sp¡ Mbf L$¡d `X$¡ ?
S>¡ N°„\ Ap`Zp dpV$¡ g¿ep R>¡, S>¡ N°„\p¡_¡ gMu gMu_¡
îudlpâcyÆA¡ Ap`Z_¡ Apðpk_ Apàey R>¡ L$¡ ""A¡ss¹ byv$¹Âhp rhdyÃe¡s
`y{$j: kh® k„ieps¹'' A_¡ A¡ S> k„iedp„ Æhhp dpV$¡ Ap`Z¡ s¡ N°„\p¡_p¡ `pW$
`Z _ L$fuA¡, A\® _ rhQpfuA¡ sp¡ L$p„B _l]. sp¡ ApMf¡ L$¡hu fus¡ Ap`Z¡
Ap dpN®dp„ kpfu fus¡ Qpgu iL$uiy„ ? L$¡hu fus¡ Ap`Z¡ Ap dpN® âÐe¡ Ap`Zu
hapv$pfu r_cphu iL$uiy„ ? A_¡ L$p¡B`Z A¡L$ `pW$ L$fhp¡ lp¡e sp¡ L$¡V$gp kde_u
AphíeL$sp `X$¡. A¡L$ `pW$ L$f¡ sp¡ cpÁe¡S> `p„Q du_uV$ gpN¡. M|b ^uf¡\u L$fp¡
sp¡ h^ydp„ h^y„ `p„Q du_uV$ gpN¡. Ap`Z¡ îudlpâcyÆ dpV$¡ ApV$gy„ `Z _
L$fu iL$uA¡, sp¡ `R>u ip dpV$¡ Aphhy„ Å¡BA¡ Ap dpN®dp„ ? ÅZu Å¡B_¡ Aphp
jX$e„Ó DÐ`Þ_ L$fhpdp„ Apìep R>¡ A_¡ lh¡ sp¡ A¡V$gu Mfpb qõ\rs R>¡ L$¡
bpgL$p¡ A¡d Apop L$fhp gpÁep R>¡ L$¡ `pW$ _l] L$fp¡, A\® _l] L$fp¡, _l]sf
`pM„X$u \B S>ip¡.
îudlpâcyÆ_p N°„\_p `pW$ L$fhp\u, îudlpâcyÆ_p N°„\p¡_p A\®
L$fhp\u Ap`Z¡ `pM„X$u \B S>iy„. sp¡ ApMf¡ Ap`Z¡ `y[ô$dpN}e L$¡hu fus¡
\iy„ ? Ly$fp_ cZhp\u, bpebg hp„Qhp\u ? iy„ cZhp\u Ap`Z¡
`y[ô$dpN}e \iy„ ? Ap N„cuf kdõep Ap`Zp dpN®_u kpd¡ R>¡. ly„ sp¡ v$f¡L$
hMs¡ v$f¡L$ ìeqL$s_¡ Ap hps L$l¡sp¡ fly„ R>y„ L$¡ cpB A¡L$ `pW$ fp¡S> L$fp¡. h^pf¡ _
\pe sp¡ _ L$fp¡. c|gu Åh b^u hpsp¡_¡ `Z îudlpâcyÆ_p N°„\p¡_p¡ A¡L$
318
N°„\_p¡ `pW$ fp¡S> L$fp¡. L$epf¡L$ ÓZ du_V$udp„ `|fp¡ \B Åi¡. L$epf¡L$ h^ydp„ h^y
Qpg¡ sp¡ `p„Q du_uV$ Qpgi¡. `Z Aphu fus¡ hfkdp„ sd¡ v$k Aph©su L$fu
gu^u sp¡ dp¡$Y¡ (bpe lpV®$) _ \pe, `Z d_dp„ ïgp¡L$ sp¡ R>`pB S>i¡. L$¡V$gp¡
apev$p¡ \i¡?
`f„sy Ap `pW$dp„ `pR>u A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ A`fk_p¡ r_ed _\u. Ap
khp£Ñd õsp¡Ó R>¡, Aphp õhê$`_p S>¡ `pW$ R>¡ s¡dp„ A`fk_p¡ r_ed R>¡. Ap
`pW$ sp¡ b^p A¡hp `pW$ R>¡ L$¡ Ap`Z¡ BÃR>uA¡ sp¡ kysp `l¡gp L$fu iL$uA¡,
ÅNsp lp¡BA¡ Ðepf¡ L$fu iL$uA¡, _plu_¡ `Z L$fu iL$uA¡ sp¡ `Z _\u L$fsp
Ap`Z¡ Ðep„ ApMu âZpgu c°ô$ L$fu v$u^u R>¡.

319
pp rkÙpÞsflõed¹ pp
(A_¥L$rh^v$p¡jN°õs¡_ rl Æh¡_ v$p¡jpi„L$pg¡ifrlsp¡ cNhp_¹
L$\„ k¡h_uep¡ ch¡qv$rs rQÞspr_hpfZp\¯ cNhsp âpvy$c|®e
kd`®Z`|h®L$k¡hpep„ v$p¡jpZp„ õhk¡hpX$bp^L$spbp¡^_d¹)- Æh
A_¡L$rh^ v$p¡jp¡\u cf¡gp¡ R>¡. Ap hpsp®Ap¡ hp„QuA¡ sp¡ `Z Ap`Z_¡ Ap hps
rkÙpÞsflõe_u DÐ\pr_L$p kdS>dp„ Aphi¡. L$p¡B _hu DÐ\pr_L$p _\u.
Aphp A_¡L$rh^ v$p¡jp¡\u O¡fpe¡gp¡ S>¡ Æh R>¡. s¡ v$p¡j_u i„L$p_p g¡i\u frls
A¡hp¡ Æh cNhp__u k¡hp L$¡hu fus¡ L$fu iL$i¡ ? A¡ d|m tQsp R>¡. L$pfZL$¡
rkÙpÞsdyL¹$sphgudp„ îudlpâcyÆA¡ L$üy„ L$¡ k¡hp L$fp¡, k¡hp L$fp¡ sp¡ k¡hp
L$fp¡ s¡dp„ S>¡ v$p¡j Æhdp„ cf¡gp R>¡, s¡ v$p¡jp¡\u cf¡gp¡ Æh k¡hp L$¡hu fus¡
L$fi¡? A_¡ k¡hp L$fi¡ sp¡ r_v$p£j cNhp_\u kv$p¡j Æh_p¡ hpsp®gp`
(L$p¡çey_uL$¡i_) L$¡hu fus¡ õ\`pi¡.
A¡L$ hps kdÅ¡ b¡ hõsydp„ k„Nusip÷_p¡ r_ed R>¡ L$¡ b¡ sp_`yfp A¡L$
õhfdp„ dm¡gp R>¡, sp¡ A¡L$ sp_`yfp_p¡ spf R>¡X$p¡ sp¡ buÅ¡ sp_`yfp¡ R>¡X$ep hNf
`Z Ny„S>hp gpNi¡. Å¡ bÞ_¡ A¡L$ õhfdp„ dm¡gp R>¡. sp¡ Å¡ bÞ_¡ r_v$p£j R>¡
sp¡ L$p¡B A¡L$_¡ R>¡X$ep¡ sp¡ buÅdp„ ^°yÅfu (hpBb°¡i_) DÐ`Þ_ \B S>i¡. `Z
Å¡ bÞ_¡ b¡ Sy>v$p Sy>v$p kyfdp„ dm¡gp R>¡, A¡L$ kh®rh^ v$p¡j\u cf¡gp¡ R>¡, A¡L$
kh®\p r_v$p£j R>¡. sp¡ L$p¡B`Z A¡L$_¡ R>¡X$hp\u buÅdp„ ^°yÅfu L$¡hu fus¡
DÐ`Þ_ \i¡ ? A_¡ bÞ_¡_¡ L$p¡Z hNpX$u iL$¡ ?
S>¡d L$¡ s¡ qv$hk¡ d¢ khp£Ñd õsp¡Ó_p âhQ_dp„ L$üy„ lsy„ L$¡
îudlpâcyÆ s¡ kp„L$m R>¡ L$¡ S>¡ bÞ_¡_¡ hNpX$u füp R>¡. bÞ_¡_p spf_¡ bÅh¡
R>¡. `¡gu bpSy> r_v$p£jsp_p spf_¡ hNpX$u füp R>¡, Ap bpSy> kv$p¡jsp_p spf_¡
hNpX$u füp R>¡. `Z A¡ qõ\rs_p Acphdp„ S>epf¡ îudlpâcyÆ Ap`Zu
hÃQ¡ âNV$ _\u Ðepf¡ kv$p¡j Æh r_v$p£j cNhp__u k¡hp L$¡hu fus¡ L$fu
iL$i¡ ? A¡ S>¡ îudlpâcyÆ_¡ tQsp lsu, s¡ tQsp_y„ r_hpfZ R>¡.

320
Ap Sy>Ap¡ Ap tQsp gp¡ÆL$g Ap¡X®$fdp„ Âep_\u kdÅ¡ L$¡
rkÙpÞsdyL¹$sphgudp„ k¡hp, `y[ô$âhpldep®v$pdp„ s¡_p v$p¡j, s¡_p v$p¡j Apìep
`R>u Ap tQsp gp¡ÆL$g Ap¡X®$fdp„ A¡L$v$d `pL$u L$¡fu_u S>¡d, `pL$p _pqfe¡m_u
S>¡d _uQ¡ V$`L$u flu R>¡. A¡d L$fu_¡ rkÙpÞsflõe Aphu füy„ R>¡. Aphu_¡
hps kdS>dp„. rkÙpÞsdyL¹$sphgudp„ k¡hp A_¡ k¡hpL$sp® A_¡ k¡ìe,
`y[ô$âhpldep®v$pdp„ s¡_p v$p¡j A_¡ r_v$p£jsp_y„ hZ®_ sp¡ S>epf¡ Ap hps
Ap`Z¡ kdÆ sp¡ A¡ hps rbgLy$g ku^u kpd¡ Aphu flu R>¡ L$¡ lh¡ r_v$p£j
âcy_u k¡hp kv$p¡j Æh L$f¡ sp¡ L$¡hu fus¡ L$f¡ ? sp¡ S>¡ tQsp îudlpâcyÆ_¡
ksphu flu lsu s¡dp âcyA¡ õhe„ âpvy$c|®s \B_¡ A_¡ kd`®Z `|h®L$
""k¡hpep„ v$p¡jpZp„ õhk¡hp@bp^L$sp bp¡^_d¹''
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap k„v$c® R>¡ kd`®Z_p¡. kd`®Z_p¡ Ap
k„v$c® _\u L$¡ S>¡ ApS> Ap`Z¡ Dcp¡ L$ep£ R>¡ L$¡ h¥óZhp¡ dlpfpS>_¡ Ðep„ c¡V$
^fu Åe s¡_y„ _pd kd`®Z, kd`®Z_p¡ iyÙ-iyÙ k„v$c® A¡ lsp¡ L$¡ r_v$p£j
cNhp__u k¡hp kv$p¡j Æh L$¡hu fus¡ L$f¡ ? Ap A¡L$ hps c|g¡Q|L$¡e Å¡ sdpfp
ùv$edp„ qõ\f flu NB_¡ sp¡ Ap b^u c°pqÞsAp¡ v|$f \B Åe.
Âep_\u kdÅ¡ L$¡ r_v$p£j âcy_u kv$p¡j Æh k¡hp L$¡hu fus¡ L$fu iL$¡ ?
k¡hp L$fu sp¡ k„hpv$ L$¡hu fus¡ \i¡ A_¡ A¡_u õhuL$pe®sp L$¡hu fus¡ rkÙ \B
iL$i¡ ? s¡ tQsp_p r_hpfZ A\£ âcyA¡ âL$V$ \B_¡ iy„ Apðpk_ Apàey„ L$¡
kd`®Z `|h®L$ k¡hp L$fhp\u A¡ v$p¡j k¡hpdp„ bp^L$ _l] fl¡. s¡ kd`®Z_p¡
Ap`Z¡ L$¡V$gp¡ rhL©$s, L$¡V$gp¡ rhL©$s, L$¡V$gp¡ rhL©$s A\® L$ep£ L$¡ bk d„qv$fdp„ c¡V$
^fu Åh, gpXy$ `yfu_u k¡hp _p¢^phu Åh, sp¡ bk sdpfy„$ kd`®Z \B Ney„.
A¡hp kd`®Z_p¡ âñ Al] L$ep Aphu füp¡ R>¡ ?
rkÙpÞsflõedp„ flõe sfuL$¡ rkÙpÞs_y„ kd`®Z bsphhpdp„
Aphu füy„ R>¡. s¡ kd`®Z L$p¡_y R>¡ ? L$¡ kv$p¡j Æh r_v$p£j âcy_u k¡hp L$¡hu fus¡
L$f¡ ? A¡ kd`®Z_u hps R>¡ A_¡ Ap kd`®Z iy„ L$lu füy„ R>¡ L$¡ Ap v$p¡j
k¡hpdp„ bp^L$ _l] fl¡. s¡ kd`®Z_p¡ A\® Ap`Z¡ ApS>¡ A¡ L$ep£ L$¡ d„qv$fdp„
321
c¡V$ _p¢^phu Åh. d¢ A¡V$gp dpV$¡ S> ""d„qv$f_u cusf fl¡_pfp v$i®_ Mpgu
lp\¡ L$fspÆ, A_¡ blpf_p v$i®_ L$f_pfp `y[ô$ r_ed A_ykfspÆ,
Npd_u hÃQ¡ bÅf R>¡ _¡ bÅf hÃQ¡ d„qv$fÆ, W$pL$p¡fÆ_p Mpgu lp\¡ v$i®_
_ \pe A„v$fÆ'' dlpfpS> L$p¡B îuW$pL$p¡fÆ_¡ c¡V$ _\u ^fsp, Å¡B ëep¡
S>B_¡ L$p¡B qv$hk dlpfpS> L$epf¡e c¡V$ _l] ^f¡ A_¡ sd_¡ A¡d kdÅh¡ L$¡
Mpgu lp\¡ v$i®_ _ L$fpe.
Å¡ Ap r_ed kpQp¡ R>¡ kd`®Z_p¡, Ap A\® R>¡ L$¡ îuW$pL$p¡fÆ_p
Mpgu lp\¡ v$i®_ _l] L$fhp_p, sp¡ fp¡S> Ap¡R>pdp„ Ap¡Ry„> v$¡MpX$p¡ L$fhp dpV$¡ sp¡
A¡L$ A¡L$ ê$r`ep¡ ^ep® L$fp¡ ? `R>u cg¡ rMõkpdp„ `pR>p¡ _pMu v$¡Å¡. Ap¡R>pdp„
Ap¡Ry„> h¥óZh_¡ sp¡ Ap r_ed kÃQpB\u kdÅhu v$ep¡ L$¡ Mpgu lp\¡ v$i®_ _
\B iL$¡. S>epf¡ îuW$pL$p¡fÆ_¡ S>Nph¡, S>epf¡ d„Ngp Apfsu L$fu, aV$ v$B_¡
khp ê$r`ep¡ sp¡ Þep¡R>phf L$fu ve$p¡. v$¡MpX$p¡ L$fhp dpV$¡ epf rQV$]N sp¡ bfpbf
L$fp¡ L$¡ _l]. QuV$]Ndp„ `Z `pR>u QuV$]N, QuV$]N `Z bfpbf _\u L$fu
füp. L$¡V$gy„ `p¡gd`p¡g Mpsy R>¡. A¡L$ QuV$]N, $Yp¢N sp¡ L$fp¡ epf kpfu fus¡ L$¡
S>epf¡ khpf¡ d„Ngp_u Apfsu L$f¡ Ðepf¡ b^p_u `l¡gp M|b îÙp cph
cqL$s\u Ap„M b„^ L$fu_¡ _d_ L$fp¡ `R>u Þep¡R>phf.
Adpfp qL$i_NYdp„ dyrMepÆ A¡hp L$¡ îuW$pL$p¡fÆ_p v$i®_ L$f¡ sp¡
Apd _d¡, s¡d _d¡. kyf¡ibphp Apìep sp¡ kyf¡ibphpA¡ d_¡ L$üy„ L$¡ v$pv$p Ap`
cpÁeipmu R>p¡ L$¡ Aphp dyrMep dýep. d¢ L$üy„ A„v$f Aphu_¡ Ap` Sy>Ap¡ L$¡hp
dyrMep R>¡ ! sp¡ Mbf `X$¡ L$¡ cpÁeipmu Ry> L$¡ _l] ! îuW$pL$p¡fÆ_¡ `L$X$¡_¡ sp¡
L$epf¡e Apd _ `L$X$¡, õ_p_ L$fphu_¡ Apd dõsL$\u `L$X$¡. A¡V$gp¡ Nyõkp¡ s¡_¡
îuW$pL$p¡fÆ `f L$¡ Apd TpV$L$u v$¡ L$¡ `pZu S>¡ R>¡ s¡ A„N h÷dp„ _ Qpëey Åe
`pRy„>. `pZu b^„y TpV$L$u v$e¡ A_¡ `R>u TpV$L$p¡ gNpìep¡, `pZu R|>V$ey _l] L$¡
Apd A„NhõÓ L$fu v$u^y îuW$pL$p¡fÆ_¡ Ap k¡hp, v$i®_ Mygsp S> Apfku
L$p„BL$ ùv$e¡ gNph¡ Apd TyL$¡, s¡d TyL$¡ hN¡f¡...
kyf¡ibphp sp¡ âcprhs \B Nep L$¡ v$pv$p Ap` cpÁeipmu R>p¡ L$¡
322
Aphp dyrMep dýep. d¢ L$üy„ L$¡ A„v$f Aphp¡ A¡L$ hMs sp¡ Mbf `X$¡ L$¡hp
dyrMep dýep. kyf¡ibphp_p A¡L$ d„qv$fdp„ îuW$pL$p¡fÆ íepd \B Nep. OZp
qv$hk dyíL$¡gu Dcu \B. V²$õV$uAp¡ ¾$p¡^us \B Nep, sp¡ _hp dyrMep s¡Ap¡A¡
fpMu v$u^p. Sy>_p dyMuep_¡ v|$f L$fp¡, hfkp¡\u õ_p_ `Z _ L$fph¡. sp¡
îuW$pL$p¡fÆ íepd \B Nep. sp¡ _hp dyrMepA¡ OZp qv$hk âeÐ_ L$ep®,
V²$õV$uAp¡_p Nyõkp\u bQhp, L$¡ L$p¡B fus¡ îuW$pL$p¡fÆ Np¡fp \B Åe. A¡ Np¡fp
sp¡ \ep _l]. sp¡ A¡L$ qv$hk QpL$y gB_¡ b^p¡ L$Qfp¡ L$pYu _p¿ep¡ îuW$pL$p¡fÆ_p
îuA„N `f\u. V²$õV$uAp¡ b^p Myi \B Nep L$¡ Ap¡ lp¡lp¡ ! L$¡ _hp dyrMepÆ
L$¡hp kpfp R>¡, îuW$pL$p¡fÆ Qd Qd QdL$u flep R>¡. kyf¡ibphp rbQpfp dp\p
`f lp\ dyL$u_¡ fX$¡ iy„ L$fhy„ ? sp¡ Ap V²$õV$u c°õV$uAp¡A¡ A¡hy„ L$pd bNpX$ey„ L$¡
cNhp_ S> dprgL$ R>¡.
d_¡ A¡L$ b¡W$L$Æ_p dyrMepÆA¡ hps bsphu lp¡, L$¡ A¡L$ bpgL$
`^pep®, Ðep„ b¡L$W$Ædp„ Áhpg d„X$gudp„ îuW$pL$p¡fÆ rbfpS>dp_ lsp. L$¡V$gp
îuW$pL$p¡fÆ_u k¡hp L$f¡ ? Áhpg d„X$mudp„ îuW$pL$p¡fÆ íepd \B Nep. sp¡
bpgL$¡ L$üy„ L$¡ `¡gy hpkZ dp„S>hp dpV$¡ lp¡e_¡ rhd, s¡_p\u îuW$pL$p¡fÆ_¡
dp„Æ sp¡ ëep¡ L$¡ L$dk¡ L$d îuW$pL$p¡fÆ QdL$¡. dyrMepÆ NcfpB Nep s¡Z¡ L$üy„
bpgL$_¡ iy„ L$l¡hy„ ? rhd\u îuW$pL$p¡fÆ_¡ L$¡hu fus¡ dp„S>hp ?
sp¡ Aphu Aphu Ap`Z¡ Ðep„ gugp Qpg¡, Ap`Z¡ kdÆA¡ L$¡ v$i®_
Myëep `R>u Sy>Ap¡ A¡L$ hps kpQu S>¡d bV$®_$ fk¡g kpQp¡ s¡d dpfp¡ dyrMep
`Z M|b kpQp¡. s¡Z¡ d_¡ `l¡gp S> A¡L$ qv$hk L$lu v$u^„y L$¡ V$¡fp¡ Myëep `R>u
Ap`_p D`f L$p¡B Ap„Nmu DW$phu _l] iL$¡. A¡V$gu N¡f„V$u dpfu v$pk_u. bpL$u
lh¡ V$¡fp¡ b„^ \ep `R>u sp¡ îuW$pL$p¡fÆ A_¡ ly„ R>uA¡. lh¡ iy„ L$fuA¡ ? S>¡_y„
Qpg¡ s¡_y„ Qpg¡ Qpghp v$ep¡. Åhp v$ep¡_¡ iy„ L$fhy„ ?
Adpfp dyrMepÆdp„ A¡V$gu buQpfpdp„ kÃQpB R>¡ lp¡ ! s¡Z¡ õ`ô$
d_¡ L$üy„ L$¡ V$¡fp¡ Myëep `R>u L$p¡B Ap„Nmu DW$phu _l] iL$¡. kyf¡ibphp Âhõs
\B Nep L$¡ Ap¡lp¡lp¡ ! iy„ cpÁeipmu R>p¡ Ap` L$¡ Aphp¡ dyrMep Ap`_¡ dýep¡,
323
âcphipmu A¡L$v$d. sp¡ Ap hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Aphu b^u vy$N®rs \pe.
A¡_¡ Ap`Z¡ k¡hp kdÆA¡. Ap_¡ k¡hp kp\¡ L$p¡B k„b„^ _\u. S>¡ hps_¡
ApS>¡ kd`®Z_p _pd¡ Ap`Z¡ L$lu füp R>uA¡, s¡_p¡ L$p¡B k„b„^ _\u.
rkÙpÞsflõedp„ Å¡ip¡_¡ sp¡ hps kpa \B S>i¡.
""kd`®Z`|h®L$k¡hpep„ v$p¡jpZp„ õhk¡hpX$bp^L$spbp¡^_d¹'' S>¡
L$p„B`Z v$p¡j R>¡ s¡ v$p¡j fl¡i¡. `Z kv$p¡j Æh_p v$p¡j r_h©Ñ _l] \pe, `Z s¡
v$p¡j k¡hpdp„ bp^L$ _l] flu Åe. Ap`Z¡ Ap_¡ Apd ku^u fus¡ kdÆ
iL$uA¡ L$¡, S>¡d L$p¡B spfdp„ L$f„V$ Qpgu füp¡ R>¡. L$f„V$ R>¡ L$¡ _l] Ap`Z¡ lp\
gNphuiy„ S>du_ D`f Dcp flu_¡ sp¡ ip¡L$ gpNi¡. `Z gpL$X$p_p V$¡bg `f
Dcp flu_¡ Ap`Z¡ lp\ gNphuiy„ sp¡ L$f„V$ sp¡ R>¡ s¡ Msd _\u \B S>hp_p¡
`Z L$f„V$ sd_¡ bp^L$ _l] flu Åe.
sp¡ Ap kd`®Z S>¡ R>¡ s¡ sd_¡ A¡L$ fus¡ gpL$X$p_y„ V$¡bg `|f„y `pX$hp_y„
L$pd L$fu füy„ R>¡ L$¡ sdpfp v$p¡j_p¡ L$f„V$ îuW$pL$p¡fÆ_¡ _ gpNu Åe. sdpfu A„v$f
v$p¡j_p¡ L$f„V$ M|b S> s¡S> R>¡. lpB hp¡ëV$¡S>dp„ R>¡ s¡_p¡ ip¡L$ îuW$pL$p¡fÆ_¡ _
gpNu Åe. îuW$pL$p¡fÆ s¡_p¡ ip¡L$ Tuëep hNf Ap_„v$pqÐdL$p k¡hp Ap_„v$ê$`\u
õhuL$pfsp fl¡. s¡ S>¡ gpL$X$p_„y V$¡bg R>¡ s¡ Ap`Z_¡ kd`®Z âp¡phpBX$ L$f¡ R>¡.
bk ApV$gu S> hps R>¡.
kd`®Z_p¡ S>¡ ApS>¡ A\® Ap`Z¡ kdÆ füp R>uA¡ L$¡ d„qv$fdp„ c¡V$
S>dp L$fphhu kd`®Z R>¡. S>dp L$fphu_¡ d_p¡f\ L$fphhp¡ kd`®Z R>¡. Ap_¡
kd`®Z_u kp\¡ L$p¡B õ_p_-k|sL$_p¡e k„b„^ _\u lp¡. A\p®s¹ v$i `¡Yu_u hps
S>hp v$ep¡, Qp¥v$ `¡Yu_u hps S>hp v$ep¡, A¡L$huk `¡Yu ky^u L$p¡B k„b„^ _\u
s¡_p¡. s¡ kd`®Z_u hps L$p¡B buÆ hps R>¡ A_¡ Ap hps `Z buÆ R>¡.
îphZõepdg¡ `n¡¡ A¡L$pv$íep„ dlpr_ri pp
kpnpv$¹ cNhsp âp¡L¹$s„ sv$nfi DÃes¡ pp1pp
îphZ_p iyLg `ndp„ A¡L$pv$iu_u dlpfpÓuA¡ `°cyA¡ S>¡ kpnps¹
âL$V$ \B_¡ d_¡ (îudlpâcyÆ_¡) L$üy„ s¡ ly„ sd_¡ kdÅhu füp¡ Ry„>. Apd
324
ApQpe®QfZ L$lu füp R>¡.
(õhpÐdpÐduep_p„ `fdpÐd_¡ kd`®Z„ b°ûkçbÞ^¡_ chrs,
s¡_ Q `ÊQ1-5 rh^v$p¡jpZp„ cNhÐk¡hpepd¹ Abp^L$sp)-õhpÐdp
Ap`Zu `p¡sp_u ApÐdp A_¡ Ap`Zp S>¡ ApÐdue R>¡. õhpÐdp L$l¡hp\u
Al„L$pf A_¡ ApÐdue L$l¡hp\u ddsp A\p®s¹ Ap`Zu Al„spddspõ`v$
hõsy_y„ `fdpÐdp_¡ kd`®Z L$fhp\u kd`®Z S>¡ R>¡ s¡ b°ûk„b„^\u \pe R>¡
A_¡ Ap kd`®Z_¡ L$pfZ¡ `p„Q âL$pf_p v$p¡j S>¡ R>¡ s¡ cNhv$¹ k¡hpdp„ bp^L$
_l] flu Åe. r_h©Ñ \B Åe R>¡. L$ep A\®dp„ k¡hpdp„ bp^L$ _l] flu Åe ?
L$pfZL$¡ L$p¡B Ap„^mp¡ dpZk b°ûk„b„^ g¡hp\u v$¡Msp¡ _l] \B Åe. L$p¡B
¾$p¡^u dpZk b°ûk„b„^ g¡hp\u ip„s _l] \B Åe. L$p¡B gp¡cu dpZk
b°ûk„b„^ g¡hp\u r_gp£c _l] \B Åe. L$pdu dpZk b°ûk„b„^ g¡hp\u
r_óL$pd _l] \B Åe.
L$p¡B v$p¡j r_h©Ñ _\u \B füp `Z S>¡ L$p„B v$p¡j R>¡ sdpfp s¡ k¡hpdp„
bp^L$ _l] flu Åe. s¡ lpB hp¡ëV$¡S> li¡. sp¡ s¡_p¡ 440 hp¡ëV$_p¡ ^LL$p¡ li¡.
`Z âcy_¡ gpNi¡ _l]. `°cy A¡L$v$d kd`®Z_p L$pfZ¡ Apd gpL$X$p_p V$¡bg
`f rbfpÆ Nep R>¡. Ap_p v$p¡j_p¡ ^LL$p¡ âcy_¡ _l] gpN¡.
b°û-kçbÞ^-L$fZps¹ kh$¡®jp„ v$¡l-Æhep¡:pp
kh®-v$p¡j-r_h©qÑf¹ rl v$p¡jp: `ÊQrh^p: õd©sp:ppfpp
klÅ1 v$¡i-L$pgp¡Ð\p:2-3 gp¡L-h¡v$r_ê$r`sp: pp
k„ep¡NÅ:4 õ`i®Åi¹5 Q _ dÞsìep: L$\ÊQ_ pp3pp
AÞe\p kh®v$p¡jpZp„ _ r_h©qÑ: L$\ÊQ_ pp
s¡_¡ dp_hp _ Å¡BA¡ s¡_p¡ dsgb iy„ R>¡ L$¡ k¡hpdp„ A¡ bp^L$ fl¡i¡
A¡hy„ `pRy„> s¡_¡ dp_hy„ _ Å¡BA¡. k¡hp\® s¡_u r_h©qÑ AÞe L$p¡B`Z âL$pf\u
_l] \B iL$¡ Ap hps kdÅhu.
(L©$spÐdr_h¡v$_õe Akdr`®shõsyÐepN:1 kdr`®sõe¥h
325
D`cp¡N:f kprdcy¼sõepkd`®Zd¹3 Brs Óep¡ r_edp:)-sp¡ Ap fus¡
S>¡Z¡ ApÐd r_h¡v$_ L$ey® A\p®s¹ `p¡sp_p¡ ApÐdp A_¡ ApqÐde_¡ dsgb
`p¡sp_u Al„sp ddsp_y„ âcy_¡ r_h¡v$_ L$ey® Ðepf `R>u ÓZ r_ed s¡_p `f
gpNy `X$¡ R>¡. `l¡gp¡ r_ed Akdr`®s hõsy_p¡ ÐepN, buÅ¡ r_ed kdr`®s_p¡
D`cp¡N A_¡ ÓuÅ¡ r_ed A^® cyL$s_y„ Akd`®Z Ap ÓZ r_ed R>¡. Ap
ÓZ¡ r_ed A¡L$ `R>u A¡L$ Å¡B ëep¡.
Akdr`®s-hõsy_p„ sõdpv$¹ hS®>_d¹ ApQf¡s¹1 pp4pp
r_h¡qv$rc: kdàe§h kh¯ Ly$ep®v$¹ Brs qõ\rs:f pp
_ ds„ v$¡hv$¡hõe kprdcyL¹$s-kd`®Zd¹ pp`pp
sõdpv$¹ Apv$p¥ kh®L$pe£ kh®-hõsy-kd`®Zd¹3 pp
`l¡gp¡ r_ed Akdr`®s hõsy_p¡ ÐepN L$fp¡. buÅ¡ r_ed kdr`®s_p¡
D`cp¡N L$fp¡ A_¡ ÓuSy> kprdcy¼¹$s kd`®Zd¹. sd¡ _hfÐ_ Å¡ip¡ sp¡ Ðep„ Ap
S> âp¡åg¡d Dcu R>¡ L$¡ Å¡ Ap`Z¡ Akdr`®s_p¡ ÐepN L$fu v$BA¡ sp¡ `R>u
r_hp®l i¡_p\u L$fhp¡ ? kdr`®s\u L$fhp¡ L$¡ Akdr`®s\u L$fhp¡ ? sp¡ Ap S>¡ R>¡
s¡ ApNm Ap S> âp¡åg¡d `pR>u Dcu \B R>¡, sp¡ s¡_¡ Ðep„ `Z kdÆ g¡iy„.
`Z Al]\u kdÆ_¡ Qpguiy„ sp¡ Ðep„\u kdS>hpdp„ `Z kfmsp fl¡i¡. Ap
A¡L$ rhq^ R>¡ A_¡ A¡L$ r_j¡^ R>¡. r_ed b¡ âL$pf_p lp¡e R>¡. A¡L$ rhr^
âL$pf_p¡ r_ed R>¡, A¡L$ r_j¡^ âL$pf_p¡ r_ed R>¡. sp¡ A¡ fus¡ kdÆiy„_¡ sp¡
hps kpa \B S>i¡. ""sõdps¹ Apv$p¥ kh®L$pe£ kh® hõsy kd`®Zd¹'' sp¡ v$f¡L$
L$pe®_u iê$Apsdp„ kh®hõsy_y kd`®Z L$fhp_y„ R>¡. D`cp¡NpÞsf (D`cp¡N
L$ep® `R>u) s¡_„y kd`®Z _\u L$fhp_y„ A¡ hps bsphu.
(gp¡L$¡ v$pkõe õhõhueep¡: e\p õhõhprd_¡ kd`®Zd¡h _sy
v$p_„ s\p Æhõe cNhs¡ kd`® Z „ _sy v$p_rdrs _
v$Ñp`lpfv$p¡jpi„L$p)-gp¡L$dp„ S>¡ v$pk R>¡ s¡ `p¡sp_u Al„spõ`v$ A_¡
ddspõ`v$ hõsy_„y `p¡sp_p õhpdu_¡ kd`®Z S> L$fu iL$¡ R>¡, Ap`u _\u
326
iL$sp L$¡d ? v$pk R>¡ sp¡ Ap`i¡ L$¡hu fus¡ ? L$pfZL$¡ v$pk lp¡hp_p L$pfZ¡ s¡_y„
õhpduÐh sp¡ s¡_p `f `l¡g¡\u S> \B Ney„ lsy„. sp¡ S>epf¡ s¡_p `f s¡_y„
õhpduÐh \B Ney„ sp¡ s¡_u hõsyAp¡ `f `Z s¡_y„ õhpduÐh lp¡hp_p L$pfZ¡
A\p®s¹ õhpdu_p¡ õhpdu S>¡ õhpçe R>¡, s¡_p¡ `Z õhpdu rkÙ L$fi¡.
sp¡ Ap`hp_p¡ sp¡ âñ S> _\u. Ap`¡gy„ sp¡ `¡gp A\®dp„ R>¡ S>, sp¡
v$Ñp`lpfhQ_ sp¡ Ap`i¡ sp¡ `R>u g¡hp_y„ L$¡hu fus¡ ? sp¡ v$Ñp`lpf sp¡ L$epf¡e
\B S> _ iL$¡. L$p¡B hõsy L$p¡B_¡ Ap`¡ sp¡ `pR>u s¡_u `pk¡\u gB _l] iL$pe.
sp¡ Ap hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap`sp lp¡e sp¡ g¡hp_p¡ âñ DW$¡. Ap`Zu
k¡hpdp„ âcy_¡ Ap`hp_p âL$pf\u k¡hp_p¡ ¾$d R>¡ S> _l]. kd`®Z_p âL$pf\u
k¡hp_p¡ ¾$d R>¡.
Ap`Z¡ âcy_¡ L$p„B Ap`u _\u füp L$¡ Ap`Z¡ âcy `pk¡\u L$p„B gB
_\u füp. kd`®Z_p¡ A\® R>¡ L$¡ S>¡ õhpdu_p D`cp¡N_u hõsy R>¡ s¡ õhpdu_u
kpd¡ fSy> L$ep® `R>u Ap`Z¡ `Z s¡_p¡ D`cp¡N L$fu füp R>uA¡. `l¡gp fSy>
L$fhy„ Å¡BA¡, bk AphíeL$sp ApV$gu R>¡. Ap`Zp D`cp¡N `R>u õhpdu_p
D`cp¡Np\® âõsys _ L$fhu Å¡BA¡ A_¡ õhpdu_¡ kd`®Z S> \B iL$¡, v$p_ _
\B iL$¡. s¡\u v$Ñp`lpf_p¡ v$p¡j Ap`Z_¡ gpNsp¡ _\u. (Ap kd`®Z_u
âq¾$epdp„) Ap hps_¡ Âep_\u kdÅ¡. s¡\u Ap`Z¡ âcy_¡ Ap`u _\u iL$sp
A¡hp¡ Ap_p¡ A\® _\u. Ap`u iL$uA¡ R>uA¡ `Z Ap k¡hpdp„ S>¡ kd`®Z_u
hps bsphu, kd`®Z_p L$pfZ¡ v$p¡j S>¡ R>¡ s¡ k¡hpdp„ Abp^L$ \B S>i¡.
Ap S>¡ r_ed Apìep¡ L$¡ ""Akdr`®s hõsy_p„ sõdpv$¹ hS®>_d¹
ApQf¡s¹'' A_¡ ""r_h¡qv$rc: kdàe®¥h kh¯ Ly$ep®v¹'' b^y„ S> âcy_¡ kdr`®s L$fu
v$ep¡ A_¡ `R>u Akr`®s_p¡ ÐepN L$fp¡. Akdr`®s_p¡ ÐepN L$fhp¡ L$¡hu fus¡ ?
S>epf¡ kdr`®s L$fu v$u^„y sp¡ s¡_¡ `pRy„> g¡hy„ S> _ Å¡BA¡. kdr`®s_p¡ S> ÐepN
L$fhp¡ Å¡BA¡. Akdr`®s_p¡ ÐepN _ L$fhp¡ Å¡BA¡. ip dpV$¡ ? L$pfZL$¡
kd`®Z Å¡ Ap`hp_y„ lp¡e sp¡ kdr`®s_p¡ ÐepN L$fhp¡ Å¡BA¡. sp¡ s¡_p¡ A¡
Mygpkp¡ \ep¡ L$¡ kd`®Zdp„ Ap`hp_y„ _\u. kd`®Z aL$s k¡hp\® âõsys
327
L$fhp_y„ R>¡.
Ap hps_¡ kdS>hp dpV$¡ â\d¡i L$pL$pÆ_y„ A¡L$ Dv$plfZ lf hMs¡
d_¡ M|b S> kpfy„$ gpN¡ R>¡. L$pL$pÆ_¡ dmhp dpV$¡ A¡L$ kp^y bphp S>su`yfp
Apìep. OZuhpf ky^u N`k` L$fsp füp. fpÓ¡ S>hp dpV$¡ L$pL$pÆA¡ s¡_¡
NpX$u Ap`u L$¡ sd¡ h©„v$ph_ Qpëep Åh. s¡ NpX$u s¡Z¡ `pR>u Ap`u S> _l]
A_¡ Qpf-R> drl_p `R>u ApN°pdp„ NpX$u dmu. s¡ Ap`u \p¡X$u lsu epf !
h©„v$ph_ S>hp dpV$¡ Ap`u lsu, kdr`®s L$fu lsu, Ap`u _ lsu. sp¡
L$pL$pÆA¡ L$ley„ kpfy„$ gB Åh. sp¡ s¡ â\d¡i S>¡hp Dv$pf L$p¡Z \B iL$¡ ? `p¡s¡
fpMu gu^u A_¡ `pR>u h¡Qu `Z v$u^u. Mpgu h©„v$ph_ S>hp dpV$¡ Ap`¡gu
NpX$u_¡ `pR>u h¡Qu `Z v$u^u.
sp¡ Aphu fus¡ Å¡ kd`®Z_p¡ A¡L$ A\® v$p_ \B Åe, sp¡ dpZk
NcfpB Åe lp¡ ! dlfpS>_¡ h¥óZh_¡ Ðep„ `^fpdZu hMs¡ L$pf dp¡L$gph¡.
dlpfpS>_¡ L$pf dp¡L$gphu, Ap sp¡ dp¡L$gphu bk lh¡ Adpfu \B NB. b^p
Mp¡m c|gu Åe, L$¡ lh¡ L$p¡B qv$hk L$pf _l] dp¡L$ghp_u. kd`®Z A¡L$ AgN
hõsy R>¡. L$pL$pÆA¡ s¡_¡ kdr`®s L$fu lsu L$pf. Âep_\u kdÅ¡ D`cp¡N dpV$¡
Ofdp„ Arsr\ Apìep R>¡, fps_p dp¡X$¡ ky^u b¡W$p, cpB h„©v$ph_ L$¡hu fus¡ Åe ?
sp¡ L$pf kdr`®s L$fu v$u^u. s¡_p¡ A\® v$p_ kdÆ g¡hp_y„ sp¡ âcy _ sp¡ v$p_
kdS>¡ R>¡ A_¡ _ Ap`Z¡ v$p_ sfuL$¡ Apàey„ R>¡. Ap\u s¡_p¡ Akdr`®s hõsy_p¡
ÐepN ep¡Áe S> \pe R>¡.
v$Ñp`lpfhQ_„ s\p Q kL$g„ lf¡: pp6pp
_ N°pûd¹ Brs hp¼¹e„ rl rcÞ_dpN®`f„ dsd¹ pp
k¡hL$p_p„ e\p gp¡L$¡ ìehlpf: âqkÂers pp7pp
s\p L$pe¯ kdàe§h kh£jp„ b°ûsp ss: pp
v$Ñp`lpf_y„ S>¡ hQ_ R>¡, L$¡ S>¡ Ap`u v$u^¡gy„ v$p_ `pRy„> gB g¡ R>¡ s¡_p
S>¡hp¡ `p`u L$p¡B _\u. Ap S>¡ q_„v$p R>¡ A_¡ lqf_y„ L$p„B`Z g¡hp_yy„ _\u Ap S>¡

328
hpL$e R>¡. sp¡ Âep_\u kdÅ¡ "lqf_y„ L$p„B`Z g¡hy„ _lu' Ap S>¡ hpL$e R>¡ s¡
hQ_ Alu» îudlpâcyÆA¡ DÙ©s _\u L$ey®. `Z ipõÓ_p hQ_pie_¡
DÙ©s L$ey¯ R>¡. S>¡ hQ__¡ qV$L$pL$pf¡ ip¡^u_¡ qV$L$pdp„ âõsys L$ey® R>¡. s¡\u Alu»
BÞh¡V$£X$ L$p¡dp _\u Apàey„, bpL$u ipõÓ_p iåv$p¡dp„ hQ_ DÙ©s L$ey® lp¡s,
ipõÓ_y„ hQ_ DÙ©s L$ey® lp¡s sp¡ BÞh¡V$£X$ L$p¡dp S>ê$fu lsy„ `Z _\u L$ey®, s¡\u
Ap`Z¡ Alu» BÞh¡V$£X$ L$p¡dp _\u L$ey¯.
`f„sy s¡ hQ__p¡ Apie iy„ R>¡ ? îudlpâcyÆ A\p®s¹ îuW$pL$p¡fÆA¡
`p¡sp_p iåv$p¡dp„ L$lu v$u^y„ ""s\p Q kL$g„ lf¡: _ N°püd¹'' lqf_u L$p¡B`Z
hõsy g¡hu _l] ""Ar` qv$`phgp¡L$d¹ d¡ _p¡`eyÁS>eps¹'' S>¡d âpQu_
hQ_pd©s hpsp®dp„ Aph¡ R>¡ L$¡ bmv$ NpX$pdp„ bpgL$ `^pfu füp lsp, A_¡
bmv$_¡ `pZu `uhX$pìey„. `pZu `uhX$pìep `R>u s¡dZ¡ `yR>ey„ L$¡ Ap L|$hp¡ L$p¡_p¡
R>¡ ? Ðepf¡ Mbf `X$u L$¡ îu_p\Æ_¡ c¡V$_p¡ L|$hp¡ lsp¡. sp¡ s¡Ap¡A¡ L$üy„ L$¡ lh¡
Ap bmv$ Adpfp¡ _\u füp¡. îuÆbphp_p¡ \B Nep¡. L$pfZL$¡ îu_p\Æ_p
L|$hp_y„ S>g ApZ¡ `u^y s¡\u Ap bmv$ lh¡ Adpfp¡ _\u füp¡. âpQu_ bpgL$p¡
ApV$gu L$W$p¡fsp\u Ap hps_¡ `pmsp lsp. ApS>¡ Ap`Z¡ b^p îu_p\Æ_¡
S> MpB S>BA¡ bmv$_u sp¡ hps v|$f flu. Ap bmv$ MpB Åe Np¡õhpdu, sp¡
s¡ A¡L$ AgN L$\p R>¡. `Z âpQu_ bpgL$p¡ Ap hps_p¡ A¡V$gp¡ rhQpf L$fsp
lsp.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ S>¡ âcy_¡ Ap`hpdp„ Aph¡ s¡ `pRy> g¡hpe
_l]. `f„sy S>¡ âcy_¡ kdr`®s L$fhpdp„ Aph¡ s¡ sp¡ Ap`Z¡ gB S> iL$uA¡
R>uA¡. A¡V$gp dpV$¡ Ap Ad©s hQ_phgudp„ fZR>p¡X$gpgÆ dlpfpS>
Adv$phpv$hpmp_p hQ_pd©s hp„Qp¡_¡ sp¡ M|b S>> ky„v$f hQ_pd©s R>¡. v$f¡L$
hps_p¡ Mygpkp¡ L$fu v$¡i¡. _hfpi¡ L$epf¡L$ hp„Qu_¡ Å¡B g¡Å¡. Ap b^u hps_p¡
Mygpkp¡ Ad©s hQ_phgudp„ dmu S>i¡.
""rcÞ_dpN®`f„ dsd¹'' _p¡ Ap`Z¡ A¡hp¡ A\® kdÆ gu^p¡ L$¡
k¡hp_p¡ `yrô$dpN®_p¡ âL$pf _\u. s¡ dep®v$pdpN®_p¡ âL$pf R>¡. sp¡ A¡L$hps
329
Âep_\u kdÅ¡. Å¡ Ap hps kpQu R>¡ L$¡ `y[ô$dpN®dp„ âL$pf _\u sp¡ S>Nv$uidp„
`R>u Ap`Z¡ kMX$u Apfp¡Nhp _ S>hy„ Å¡BA¡. S>Nv$uidp„ sp¡ kMX$u
Apfp¡Nhp dpV$¡ h¥óZh_¡ c¡Np L$fu L$fu_¡ gB Åe. f¡V$ raL$k L$fu L$fu_¡ gB
Åe L$¡ A¡L$ A¡L$_p `„v$f ê$r`ep `ÃQuk ê$r`ep.
sp¡ S>epf¡ ""rcÞ_dpN®`f„ dsd¹'' Ap hps `f Å¡ L$ped fl¡sp lp¡,
sp¡ Aphp¡ rcÞ_dpN® dep®v$pdpN® `f Ap r_ed gpNy `X$u füp¡ R>¡. L$p„sp¡
S>Nv$ui_¡ `y[ô$dpN® dp_p¡ sp¡ akpB Nep A_¡ Å¡ S>Nv$ui dep®v$pdpN® R>¡ sp¡
Ðep„ A¡ âkpv$ _ Mphp¡ Å¡BA¡. ""rcÞ_dpN®`f„ dsd¹'' kdS>ep rhQpep®
hNf L$p„BL$ lp„L$e¡ fpM¡. rcÞ_dpN®_p¡ dsgb Ap _\u. rcÞ_dpN®_p¡ õ`ô$
dsgb R>¡ L$¡ S>¡ Ap`Z¡ kd`®Z_p¡ dpN® A`_pìep¡ R>¡ k¡hpdp„, sp¡ Ap
dpN®dp„ ""v$Ñp`lpf hQ_'' bp^L$ _\u \B füy„.
Ap`Z¡ `Z k¡hp_p dpV$¡ v$p__p¡ L$p¡B dpN® A`_phuA¡ sp¡ Ðep„ Ap
hQ_ bp^L$ \B S> Åi¡ L$¡ âcy_¡ S>¡ L$p„B Ap`Z¡ Apàey„ s¡ Ap`Z¡ gB _l]
iL$uA¡. S>¡ Ap`Z¡ kdr`®s L$ey¯ s¡ Ap`Z¡ `pRy„> gB iL$uA¡. lh¡ Ap
Ap`hp_y„ A_¡ kd`®Z_p¡ c¡v$ d¢ Al] L$pL$pÆA¡ `¡gp bphpÆ_¡ S>¡ NpX$u
kdr`®s L$fu lsu, `Z Ap`u _ lsu A\hp h¥óZhp¡ S>¡ dlpfpS>_¡
`^fphhp dpV$¡ NpX$u dp¡L$g¡ R>¡ s¡ kdr`®s L$f¡ R>¡, rbQpfp Ap`sp _\u. Ap
hps `f\u kdÆ ÅAp¡.
L$¡V$gue hpf h¥óZhp¡_p Ofdp„ `^fpdZu \pe R>¡. Qp„v$u_u \pmu,
L$V$p¡fp Adpfu kpd¡ kpÆ v$¡hpdp„ Aph¡. bv$pd, `uõsp Mphp dpV$¡ A_¡ s¡ L$l¡
L$¡ Qp„v$u_p L$V$p¡fp, \pmu kpÆ v$u^p, lh¡ A¡ sp¡ sd¡ Ad_¡ kdr`®s L$fu v$u^y
Qpgp¡ lh¡ Ad¡ gB S>BA¡. Mp¡m c|gu Åe lp¡ h¥óZh, dlpfpS>_u
`^fpdZu L$fphhp_y„ b„^ L$fu v$e¡. A¡hy„ \p¡Xy$ lp¡e cpB ! s¡ sp¡ rbQpfp¡
dlpfpS> Apìep s¡ Myiudp„ Qp„v$u_u \pmu L$V$p¡fp kdr`®s L$fu füp¡ R>¡. s¡ L$p„B
Ap`u \p¡X$p¡ füp¡ R>¡, Ap`u _\u füp¡.
sp¡ v$p_ A_¡ kd`®Z_p¡ c¡v$ R>¡. `f„sy kp¡_p_p L$¡ Qp„v$u_p \pmu L$¡
330
L$V$p¡fp S>¡ h¥óZh dlpfpS>_¡ Ap`¡ R>¡ s¡ Ap V²$õV$u rbQpfp gB ëe¡ R>¡. `Z
h¥óZh L$p¡B _\u g¡sp. V²$õV$uAp¡ h¥óZh _\u lp¡sp A¡V$gp dpV$¡ `pR>p gB ëe¡
R>¡. bpL$u h¥óZh S>¡ R>¡ s¡ dlpfpS>_¡ L$epf¡L$ L$p„BL$ QuS> c¡V„$ L$f¡, `pR>u _\u
g¡sp. sp¡ Ap c¡v$ Sy>Ap¡ dlpfpS>_u kp\¡ h¥óZh bfpbf rkÙpÞsflõe
kdS>ep hNf r_cphu füp R>¡ A_¡ dlpfpS> îuW$pL$p¡fÆ_u kp\¡ Ap c¡v$
hs®hp_y„ _\u ÅZsp. gaX$p¡ Ap R>¡. h¥óZh Sy>Ap¡ `p¡sp_p Ofdp„ dlpfpS>_u
`^fpdZu L$f¡, Qp„v$u_p \pmu-L$V$p¡fpdp„ dlpfpS>_¡ L$p„BL$ Apfp¡Nph¡, v|$^Of
hN¡f¡ sp¡ s¡ `pRy„> L$p„B c¡V$ L$f¡gy _l] dp_¡. Qp„v$u_p \pmu L$V$p¡fp `p¡sp_u `pk¡
S> fpM¡.
L$pfZL$¡ Ðep„ ""v$Ñp`lpfhQ_„ s\p Q kL$g„ lf¡:, _ N°pü„ Brs hpL¹$e„
rl rcÞ_dpN®`f„ dsd¹'' A_¡ Å¡ L$epf¡L$ h¥óZh dlpfpS>_¡ L$p„BL$ Qp„v$u_p
\pmu-L$V$p¡fp c¡V$ L$fu v$e¡, sp¡ `pR>p¡ L$epf¡e dp„Nhp ApS> ky^u Apìep¡ lp¡e
A¡hp¡ L$p¡B b_ph dpfp kp„cmhpdp„ _\u Apìep¡. V²$õV$uAp¡ gB ëe¡, sp¡
V²$õV$uAp¡ sp¡ h¥óZh lp¡sp _\u. sp¡ s¡_p¡ Ar^L$pf buÅ¡ R>¡ s¡ sp¡ kdÆ S>hy„
Å¡BA¡ Ap`Z¡.
sp¡ Ap hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ h¥óZh Ap flõe_¡ rkÙpÞsflõe
cÎep hNf ÅZ¡ R>¡, kdS>¡ R>¡, hs£ R>¡. r_›$p\u `pm¡ R>¡. `f„sy dyíL$¡gu A¡ R>¡
L$¡ dlpfpS> Ap hps_¡ ÅZsp _\u. ÅZ¡ R>¡ sp¡ kdS>hp dp„Nsp _\u.
kdS>sp lp¡e sp¡ bp¡ghp BÃR>sp _\u. bp¡ghy„ `X$¡ sp¡ `pmhp BÃR>sp _\u.
`pmsp lp¡e sp¡ `mphhp _ dp„N¡. s¡\u d¢ Apdp dpfp `|fp hQ_dp„ g¿ey„ R>¡,
Ap Sy>Ap¡ \p¡Xy$ Å¡B ëep¡. M|b S> dS>¡v$pf R>¡ sd_¡ `Z Ap_„v$ Aphi¡. `p_p
_„bf Qpf Sy>Ap¡, hp„Qp¡ M|b S> ky„v$f R>¡.
Ap rkÙpÞsflõe R>¡ lp¡ ! A¡V$gp dpV$¡ k„cmphu füp¡ Ry„> L$¡
îudlpâcyÆ_p kyõ`ô$ Op¡j R>¡. ""ip÷d¹ AhNÐed¹ d_p¡hpL$¹ v$¡l¥:L©$óZ:
k¡ìe:'' Ap r_b„^_u iê$Apsdp„ îudlpâcyÆA¡ L$üy„ R>¡. îudv$¹
ApQpe®QfZ:- ""v$dgp s¡ L$Ry> kyÞep¡'' Qp¡ep®ku h¥óZh_u hpsp®dp„ R>¡.
331
îuv$pdp¡v$fv$pkÆ :-""dlpfpS> d¦_¡ îuW$pL$p¡fÆL$¡ hQ_ sp¡ kyÞep¡, `f
kdS>ep¡ _plu»'' îuW$pL$p¡fÆ_p hQ_ Ap`Z_¡ k„cmphhp dpV$¡ ApS>¡ `Z
îudv¹$ ApQpe®QfZ s\p îudv¹$ âcyQfZ A¡V$gp S> Apsyf R>¡. Ap`Z¡
Ap^yr_L$ `y[ô$dpN}e L$ep„L$ A¡d sp¡ _\u L$l¡hp dp„Nsp _¡ L$¡, dlpfpS>
kdS>ep¡ sp¡ Mfp¡ `Z kp„cmhp _\u dp„Nsp¡. b^„y kdÆ füp¡ Ry>, `Z
bp¡ghp_y„ _l] A_¡ bp¡ghy„ lp¡e sp¡ Ål¡fdp„ _l] bp¡gp¡. Mp_Nudp„ v$fhpÅ
b„^ L$fu_¡ bp¡gp¡. Af¡ epf Ap iy„ gaX$p¡ R>¡ ? Ap L$p¡B Qp¡fu_u hps R>¡.
R>u_pfu_u hps R>¡ ? ip dpV$¡ Ål¡fdp„ _ bp¡gpe.
sp¡ dlpfpS> kdS>ep¡ sp¡ Mfp `Z kp„cmhp _\u BÃR>sp¡ A_¡
k„cmpe `Z Åe _¡ ! sp¡ L$l¡hp _\u dp„Nsp¡ L$¡V$gpe bpgL$p¡ A¡d L$l¡ R>¡ L$¡
hps kpQu R>¡ `Z L$l¡hy„ L$¡hu fus¡ ? Ål¡fdp„ L$¡d L$l¡hy„ ? sp¡ A¡V$gp dpV$¡ Ap
hQ_ R>¡. L$epf¡L$ `n N°lZdp„ L$l¡hy„ S> `X$¡, L$epf¡L$ L$l¡hy„ S> `X$¡ sp¡ L$fhp-
L$fphhp_u BÃR>p _\u. sp¡ îudlpâcyÆ `|R>u füp R>¡ s¡ ip dpV$¡ ? A¡hp¡ iy„
gaX$p¡ spfp\u \B Nep¡ ?
sp¡ Ap^yr_L$ `y[ô$Æh iy„ L$lu füp¡ R>¡ A¡ Sy>Ap¡. L$¡V$gp¡ NfubX$p¡ R>¡ L$¡
""k¡hp L$\p â`rs dpN£jy _ô$¡ky, L$gp¥Q Mg ^d}Zu pp `pj„X$ âQyf¡ gp¡L$¡
L©$óZ A¡h ApÆrhL$p dd'' Ap S> sp¡ A¡L$ ApÆrhL$p R>¡. S>ep„\u ApMy `¡V$
cfpB füy„ R>¡. b^p rhhpl âk„N b^„y \B füy„ R>¡. Ap ApÆrhL$p R>u_hu
g¡ip¡ sp¡ c|¿ep dfuA¡ ? v$qfepdp„ `Xy$ ? dfu ÅD ? lh¡ iy„ L$fhy„ epf ? Ap_p¡
D`pe L$¡hu fus¡ ip¡^hp¡ ""L©$óZ A¡h ApÆrhL$p dd'' lp¡e sp¡ bly„ S> dyíL$¡g
R>¡. `R>u h¥óZh `Z A¡ S> rhQpfu füp R>¡. bpgL$ `Z A¡ S> rhQpfu füp
R>¡. A¡hy„ _ L$f¡ sp¡ iy„ c|M¡ df¡ ? dfu Åe? õdNg]N L$f¡ ? iy„ L$f¡ ? A¡L$ S> sp¡
^„^p¡ R>¡ sp¡ Ap kpdpÞe (S>¡ÞeyB_) dyíL$¡gu R>¡, `Z A¡ hps kdÅ¡ L$¡ h¥óZh
Ap flõe_¡ kpfu fus¡ kdÆ füp R>¡. sd¡ `p¡s¡ `p¡sp_p ìehlpf_¡ kdÆ
ÅAp¡ sp¡ sd_¡ rkÙpÞsflõe kdS>dp„ Aphu S>i¡.
bpgL$ S>¡ kdÅhu füp R>¡ L$¡ ""L©$óZ A¡h ApÆrhL$p dd'' L$¡
332
dyíL$¡gu_p L$pfZ¡, rhhisp_p L$pfZ¡, s¡_p\u sd_¡ rkÙpÞsflõe kdS>dp„
_l] Aph¡, sd¡ bpgL$_u kp\¡ L$¡hu fus¡ hs} füp, `y{$jp¡Ñd_u kp\¡ s¡_p
D`f `p¡sp_y„ Âep_ Ap`p¡ sp¡ sd_¡ b^p¡ rkÙpÞsflõe kdS>dp„ Aphu S>i¡.
Ap `y{$jp¡sdp¡ kpQp `y{$jp¡sd_u kp\¡ L$¡hu fus¡ hs} füp R>¡. s¡_p\u sd_¡
rkÙpÞsflõe kdS>dp„ _l] Aph¡.
Ap A¡L$ k„n¡`dp„ Sy>Ap¡ sd_¡ Ny{$d„Ó Ap`u füp¡ Ry„>. S>¡d
îuW$pL$p¡fÆA¡ b°ûk„b„^ d„Ó Ap`u v$u^p¡_¡ A¡d Ny{$d„Ó sd_¡ Ap`u füp¡ Ry„>
L$¡ sd¡ `y{$jp¡Ñd_u kp\¡ L$¡hu fus¡ hs} füp R>p¡ ? s¡_p\u rkÙpÞsflõe
kdS>dp„ Aphi¡. `f„sy A¡ `y{$jp¡Ñd kpQp `y{$jp¡Ñd_u kp\¡ L$¡hu fus¡ hs£
R>¡? s¡_p\u rkÙpÞsflõe L$epf¡e `Z kdS>dp„ _l] Aphu iL$¡. Ap hps
A¡L$v$d kpa kdÆ ëep¡.
""k¡hL$p_p„ e\p gp¡L$¡'' S>¡d k¡hL$_¡ õhpdu kp\¡ hs®hy„ Å¡BA¡. s¡d
sd¡ hs} füp R>p¡. `f„sy Ad¡ _\u hs} füp, Adpfp õhpdu_u kp\¡. S>¡d
Ad¡ k¡hL$p¡A¡ Adpfp õhpdu_u kp\¡ hs®hy„ Å¡BA¡. L$pfZL$¡ Ad¡ sp¡ s¡_p
dpguL$ b_u_¡ s¡_u kp\¡ ^„^p_u dpaL$ hs®_ L$fu füp R>uA¡. h¡Qhp_u hõsy
(k¡g¡b¡g L$p¡dp¡X$uV$u)_u S>¡d s¡_u kp\¡ hs} füp R>uA¡. k¡hL$_u S>¡d Ad¡
îuW$pLy$fÆ_u kp\¡ _\u hs} füp. sp¡ Adpfp ìehlpf\u sd_¡
rkÙpÞsflõe L$epf¡e kdS>dp„ _l] Aph¡. sdpfp¡ Adpfp âÐe¡ S>¡ ìehlpf
R>¡ s¡_p\u sd_¡ `|fp¡ rkÙpÞsflõe kdS>dp„ Aphu iL$¡ R>¡. b^phsu
A¡L$hpf Ap hps kdÆ ÅAp¡. ""s\p L$pe¯ kdàe§h kh£jp„ b°ûsp ss:'' Ap
âL$pf¡ sd¡ kd`®Z L$ey® sp¡ sdpfp b^p `v$p\p¡®dp„ b°ûpÐdL$sp âL$V$ \B S>i¡.
(r_rMgõhpÐdpÐduep_p„ cNhÐkd`® Z ¡ _ k¡ h pep„
rhr_ep¡Np¥`qeL$iyqÙ: chÐe¡h)- `p¡sp_p¡ ApÐdp A_¡ ApqÐde A\p®s¹
Al„sp ddspõ`v$ S>¡ L$p„B hõsy R>¡ s¡_¡ cNhp__¡ kdr`®s L$fhp\u,
kd`®Z_p L$pfZ¡ k¡hpdp„ s¡_¡ hp`fhpdp„ rhr_ep¡N A\p®s¹ k¡hpdp„ hp`fhp
gpeL$ s¡_u iyqÙ \B S> Åe R>¡. s¡_¡ îudlpâcyÆ N„Np_p Dv$plfZ\u
333
kdÅhu füp R>¡.
N“pÐh„ kh®v$p¡jpZp„ NyZv$p¡jpqv-$hZ®_p pp8pp
N“pÐh¡ _ r_ê$àep õeps¹ sÜv$¹ AÓpr` Q¥h rl pp
L$p¡B kp^pfZ _l], L$p¡B NV$f-bV$f hN¡f¡ S>¡ L$p„B N„Npdp„ dm¡ R>¡
Ðepf `R>u s¡ N„Np_u S>¡d S> dpÞe \B Åe R>¡. s¡ `R>u s¡ L$d®_pkp lp¡e L$¡
Nd¡ s¡. lh¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Ap sp¡ Ap`Z¡ `y[ô$dpN}e R>uA¡ s¡\u
îuedy_pÆ_¡ Ap`Z¡ dp_uA¡ R>uA¡. bpL$u vy$r_epdp„ sp¡ îuedy_pÆ
N„NpÆdp„ dmu NB, sp¡ N„Np edy_p _ \B, `f„sy îuedy_pÆ N„NpÆ b_u
Nep. Ap qkÙpÞs dpÞe R>¡. sp¡ s¡ S>¡ N„NpÐh R>¡ L$¡ S>¡ L$p„B N„Npdp„ dýey„ s¡
N„Npde b_u Åe R>¡. A¡hu fus¡ S>¡ `Z cNhp__¡ kdr`®s L$ey® s¡ b°û_¡
gpeL$ D`ep¡Nu \B Åe R>¡. b^p v$p¡j lp¡hp R>sp `Z, Å¡ A¡ v$p¡j
b°ûk„b„^\u r_h©Ñ \B S>sp lp¡s sp¡ `R>u îudlpâcyÆ_¡ Ap NV$f_p
Dv$plfZ_u S>ê$fs S> _ `X$s.
Sy>Ap¡ Âep_\u kdÅ¡ Ap flõe_¡ L$¡ Å¡ b°ûk„b„^ L$fhp\u b^p v$p¡j
r_h©Ñ \B S>sp lp¡s, sp¡ Ap NV$f_p Dv$plfZ_u S>ê$f S> _ lsu. _pgu_p
S>g_p Dv$plfZ_u S>ê$f S> _ lsu. _pgu_p S>g_y„ Dv$plfZ Ap`u füp
R>¡, s¡ A¡V$gp dpV$¡ îudlpâcyÆ Ap`u füp R>¡ L$¡ _pgu_y„ S>g S>¡ R>¡ s¡
N„Npdp„ cmu Nep `R>u _pgu_y„ S>g _\u L$l¡hpsy„, N„NpS>g S> L$l¡hpe R>¡.
`f„sy Âep_\u kdÅ¡ Ap flõe_¡ afu\u, L$¡ _pgudp„ Å¡ N„NpS>g c¡mìey„ _¡ sp¡
_pgu_y„ S>g S> L$l¡hpi¡. N„NpS>g _l] L$l¡hpe. N„Np_u dy¿esp lp¡hu
Å¡BA¡ A¡ hps kdÅ¡.
A¡hu fus¡ cNhs D`cp¡N_u, cNhp__¡ kd`®Z L$fhp_u dy¿esp
lp¡hu Å¡BA¡. sp¡ v$p¡j `Z kdr`®s \B Nep. sp¡ s¡ k¡hpdp„ rhr_ep¡Npl® iyÙ
\B S>i¡. `Z `p¡sp_p D`cp¡N_u Å¡ rQÞsp li¡ sp¡ kd`®Z_u âq¾$ep Üpfp
sd¡ N„Np_¡ NV$fdp„ rdgphu füp R>p¡. NV$f_¡ N„Npdp„ _\u dugphu füp. `R>u
N„NpS>g_u A¡L$ gp¡V$u gB Aphp¡ A_¡ Alu» duW$u _v$udp„ _pMu v$ep¡ sp¡ S>¡
334
L$p¡B duW$u _v$u R>¡ s¡ L$p„B N„Np \B S>i¡ ? _l] \pe.
ldZp Al]ep S>¡ rNqffpS>Æ Myëep_¡ ! sp¡ d_¡ Adpfp A¡L$
`X$p¡iuA¡ Ap flõe bspìey„. rNqffpS>Æ_u `qf¾$dp L$fhp `y_d¡ S>su`yfp
S>sp lsp. s¡Ap¡_¡ Ap flõe k„cmpey L$¡ s¡ rNqffpS>Æ Atlep `^pep®.
s¡dZ¡ L$ü„y lh¡ sp¡ Ap_„v$ \B Nep¡. lh¡ rNqffpS>Æ_u `qf¾$dp L$fhp ip dpV$¡
S>hy„ ? Aluep„ `qf¾$dp L$fuA¡. dyrMep_¡ `yR>ey„ L$¡ cpB rNqffpS>Æ `^pep®,
ApV$gy ApV$gy„ kp¡_y v$B `^pep®. s¡dZ¡ L$üy„ L$p„B _\u. cpV$p (`Õ\f) Alu»_p
R>¡. Ðep„\u fS> gphu_¡ R>p„V$u v$u^u s¡d_p `f.
cNhp_dp„ âv|$jZ (`p¡ëeyi_), Ap`Z¡ v|$^dp„ âv|$jZ kp„cýey„,
lhpdp„ âv|$jZ kp„cýey„, Oudp„ âv|$jZ kp„cýey„, cNhp_dp„ Ap âv|$jZ L$¡
cpV$p (`Õ\f) b^p dy„bB_p A_¡ dpV$u rNqffpS>Æ_u R>p„V$u v$u^u lh¡ bp¡gp¡
rNqffpS>Æ \B Nep. lh¡ ^„^p¡ Qpgy \B Nep¡. L$fp¡ `qf¾$dp, QX$php¡ v|$^,
gphp¡ `¥kp. Ap âq¾$epdp„ rNqffpS>Æ `Z rbQpfp âv|$rjs \sp Åe R>¡. sp¡
kd`®Z_p¡ kpQp¡ A\® Ap`Z¡ kdS>hp dpV$¡ Ap hps Mpk Âep_dp„ fpMhu
Å¡BA¡.
Ap S> tQsp kd`®Z Ap`Z¡ L$fuA¡ R>uA¡ sp¡ Ap`Z_¡ \i¡ L$¡ lh¡
kdr`®s A_¡ Akdr`®s_p¡ r_hp®l L$¡d r_cphhp¡. kd`®Z Ap`Z¡ L$ey® sp¡,
r_h¡v$_ L$ey® sp¡, kd`®Z \ey„ L$¡ _l] ? kd`®Z \ey sp¡ rhr_ep¡N \ep¡ L$¡ _l] ?
rhr_ep¡N _\u \B füp¡ sp¡ Ap`Z¡ kd`®Z L$ey® li¡, r_h¡v$_ L$ey® li¡ sp¡
kd`®Z \ey„ L$¡ _\u \ey„ s¡_u tQsp \i¡. rhr_ep¡N \ep¡ L$¡ _\u \ep¡ s¡_u tQsp
\i¡ ? s¡\u rkÙpÞsflõe `R>u tQsp âNV$ \B flu R>¡. s¡ tQsp_p r_hpfZ
dpV$¡ _hfÐ_ N°„\ Aph¡ R>¡.
âñ
A¡V$gp dpV$¡ L$¡ ""NyZv$p¡jpqv$ hZ®_p, N„“pÐh¡ _ r_ê$àep õeps¹''
L$pfZL$¡ Ðepf `R>u s¡_p S>¡ NyZv$p¡j R>¡ s¡ r_ê$`us S> _\u flu S>sp. M|b S>
kfk s¡ `yR>ey„ Sy>Ap¡ Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Å¡ Ap`Z¡ Aphp¡ A\® L$fuA¡ L$¡ S>¡
335
kp^pfZ S>g R>¡ s¡ S>g Å¡ N„NpÆdp„ dmu Åe sp¡ s¡ kp^pfZ S>g_p S>¡
NyZv$p¡j R>¡ s¡ N„NpÐh¡ _ r_ê$r`s \pi¡ sp¡ N„Npdp„ v$p¡j dp_hp¡ `X$i¡. sp¡ A¡
fus¡ sp¡ N„Npdp„ `pR>p¡ v$p¡j DÐ`Þ_ L$fhphpmp kd`®Z_u sp¡ S>ê$fs _\u _¡ !
A¡\u Ap`Z¡ Alu rhfpd g¡hp¡ Å¡BA¡. ""N„“pÐh„ kh®v$p¡jpZp„ NyZv$p¡j'' Å¡
Ap ""r_ê$àep'' A_¡ ""NyZv$p¡jpqv$ hZ®_p'' kdp_> rhcqL$s_p R>¡.
afu Å¡ gp¥qL$L$hs¹ S>g R>¡ s¡_p NyZv$p¡j_u hZ®_p N„NpÐh lp¡hp\u
r_ê$àe _l] flu Åe. s¡_„y N„NpÐh S> \B Åe R>¡ A_¡ Apd A\® gBA¡ L$¡
""N„“pÐh¡ _ r_ê$àep õeps¹'' sp¡ S>¡ gp¥qL$L$ S>g_p S>¡ NyZv$p¡j R>¡ s¡ N„Np_p
NyZv$p¡j sfuL$¡ \ep. N„Np_p NyZ sfuL$¡ sp¡ W$uL$ hps R>¡, `Z v$p¡j sfuL$¡ `pRy„>
s¡_¡ L$fhy„ (Å¡hy„), sp¡ Ap rkÙpÞsflõe_p¡ kpf R>¡ s¡ `pR>p¡ kam (luV$) \B
S>i¡. L$pfZL$¡ kpf iy„ R>¡ ? L$¡ kv$p¡j R>¡ s¡ r_v$p£j_u k¡hp L$¡hu fus¡ L$f¡ ? s¡dp„
kd`®Z Aphu füy„ R>¡, s¡dp„ N„Np A_¡ gp¥qL$L$ S>g_u hps Aphu flu R>¡. sp¡
s¡ ""NyZv$p¡jpqv$ hZ®_p'' `R>u _l] flu Åe. A¡L$ hMs b^p Ap hps_¡
gMu ëep¡ L$¡ ""NyZv$p¡jv©rjf¹ v$p¡jp¡ NyZõs|cehrS®>s:'' S>epf¡ NyZ A_¡
v$p¡j_u sd¡ rhh¡Q_p L$fu füp R>p¡ sp¡ Ap A¡L$ v$p¡j_u S> A¡L$ h¡fpeV$u R>¡.
Ap b°ûop__p õsf `f L$f¡gu hps R>¡ lp¡. Ap`Zp gp¥qL$L$ õsf_u
hps _\u. Ap_¡ `pRy„> A¡d _l] gB g¡sp DV$`V$p„N A\®dp„ L$¡ S>¡ hMs¡
b°ûop_ \i¡ S>¡_¡ sp¡ b°ûop_ \ep `R>u L$p¡B`Z hõsydp„ NyZ A_¡ v$p¡j_p
v$i®_ \hp A¡ `Z A¡L$ v$p¡j R>¡ A_¡ NyZ iy„ R>¡ ? L$¡ _ NyZ v$¡Mpe L$¡ _ v$p¡j
v$¡Mpe, aL$s b°û S> v$¡Mpe.
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. A¡V$gp dpV$¡ Ap`Z¡ Ðep„ `y[ô$dpN®dp„ S>¡d L$¡
Ap`Z¡ L$p¡B `y{$jp\® L$ep£, `y{$jp\® L$fu_¡ L$p¡B NyZ Ap`Z¡ Ap`Zu A„v$f
rMgìep¡ A\hp âpàs L$ep£ sp¡ Ap`Z¡ s¡_¡ Arc_„v$_ L$¡hu fus¡ Ap`uA¡. v$f
hMs¡ s¡_p `f âcy_u bly L©$`p R>¡ L$¡ s¡_¡ kpdN°u M|b ky„v$f b_phsp AphX$¡
R>¡, s¡_¡ L$us®_ M|b kpfp AphX$¡ R>¡ âcy_u L©$`p R>¡. dsgb iy„ \ep¡ ?
ìeqL$s_p NyZ_u âi„kp L$fhp_¡ bv$g¡ âcy_u L©$`p_u âi„kp L$fuA¡ R>uA¡.
336
ìeqL$s_p NyZ_u âk„ip _\u L$fsp.
S>¡ hMs¡ ìeqL$s_u t_v$p L$fhp_p¡ âk„N Aph¡, AhNyZ_p¡ âk„N
Aph¡ sp¡ Ap`Z¡ A¡d L$luA¡ L$¡ cpB cNhv$¹ BÃR>p L$p„BL$ rh`fus gpNu flu
R>¡. Aphp Aphp v$p¡j s¡_pdp„ âNV$ \B füp R>¡. sp¡ s¡ S>¡ Ap`Zu A¡L$ Sy>_u
rQÑ_u c[¼sde h©qÑ_¡ Åmhu fpMhp_u A¡L$ riõs (qX$kuàgu_) R>¡. `f„sy
lh¡ sp¡ R|>V$u NB R>¡ s¡ qX$kuàgu_. `f„sy âpQu_ gp¡L$p¡ OZu `pmsp lsp Ap
qX$kuàgu__¡. ìeqL$s_u _ sp¡ âi„kp L$fhu, _ ìeqL$s_u t_v$p L$fhu. cNhv$¹
BÃR>p A_¡ cNhv$¹ L©$`p\u S> v$f¡L$ hps_y„ kdp^p_ L$fsp fl¡hy„.
`f„sy s¡ rkL$L$p¡ A¡V$gp¡ hp`ep£ L$¡ s¡_p L$pV$ A_¡ R>p` bÞ_¡ OkpB
Nep. s¡\u kph^p_sp\u afu `pRy„> s¡_¡ Ap¡mMhy„ `X$i¡ L$¡ s¡ iy„ R>¡ ? A¡V$gp
dpV$¡ \p¡X$u kph^p_u_u `pR>u S>ê$fs R>¡. âdpZkf s¡ hps M|b S> kpfu R>¡.
`Z aL$s rkL$L$p_p A\®dp„ hp`fhpdp„ Aph¡ sp¡ Mp¡V$p¡ rkL$L$p¡ `Z Qpgu iL¡ ?
S>epf¡ s¡_p `f L$f¡g râÞV$ OkpB Åe R>¡ sp¡ `R>u s¡_u Ah¡Ædp„ Mp¡V$p¡ rkLL$p¡
`Z Qgphu iL$pe R>¡. sp¡ Mp¡V$p¡ rkLL$p¡ _ Qpg¡ s¡V$gp dpV$¡ s¡_u L$pV$ A_¡ R>p`
Å¡B g¡hu `pR>u S>ê$fu b_u Åe R>¡.
âñ :- Anfi: A¡V$g¡ iy„ ?
S>hpb :- ""Anfi:'' A\p®s¹ âcyA¡ L$üy„ s¡ b^„y S>, s¡dp„ _ L$p„B
h^pfu_¡ L$¡ _ L„$B OV$pX$u_¡. s¡dp„ _\u Dd¡fp¡ L$fu füp¡ L$¡ _\u OV$pX$p¡ L$fu füp¡.
""NyZv$p¡jv©rjf¹ v$p¡jp¡ NyZõs|cehrS®>s:'' b°ûop_ \ep `R>u NyZ
A_¡ v$p¡j L$p¡B_p Ap¡qX$V$ (`funZ) L$fhp A¡ A¡L$ v$p¡j R>¡. A_¡ b°ûop_ \ep
`R>u ""NyZõsy Dce hrS®>sp'' A\p®s¹ _ L$p¡B_p NyZ Å¡hp dm¡, _ L$p¡B_p
v$p¡j Å¡hp dm¡. S>ep„ NyZ R>¡ Ðep„ `Z b°û v$¡Mpi¡ A_¡ S>ep„ v$p¡j R>¡ Ðep„ `Z
b°û v$¡Mpi¡. A\p®s¹ ""iyr_ Q¥h íh`pL$¡ Q `qÎX$sp: kdv$ri®_:'' s¡ S>¡
NuspÆ_p¡ rkÙpÞs R>¡ s¡ ""NyZõsy Dce hrS®>s:'' NyZ v$p¡j _ v$¡Mphp
b°û S> v$¡Mpe L$pfZL$¡ NyZ `Z v$¡MpB füp¡ R>¡ sp¡ sdpfu b°û ×[ô$dp„ \p¡Xy„$
lL$pfpÐdL$ Mg¡g (`p¡TuqV$h qX$õV$ubÞk) \B flu R>¡ A_¡ S>epf¡ L$p¡B
337
hõsy_p¡ NyZ _\u v$¡MpB füp¡ A_¡ b°û S> v$¡MpB füp¡ R>¡ sp¡ `R>u sdpfu
b°û_u A_yc|rsdp„ L$p¡B Mg¡g _\u `X$su Ap hps R>¡.

pp Brs îuhëgcpQpe®rhfrQs„ rkÙpÞsflõe„ kç`|Z®d ¹ pp

338
pp _hfÐ_d¹ pp
S>ers îuhëgcpep£ S>ers Q rhV¹Wg¡íhf âcy: îudp_ pp
`y{jp¡ÑdíQ s¥ÃQ r_qv®$ôp$ `y[ô$ `Ùrsf¹ S>ers pp
rkÙpÞsp¡ _¡ `p¡sp_u kq¾$e byqÙ\u kdS>hp_p¡ S>¡ ArcNd, s¡_p¡
S> Ap`Z¡ DÐkh DS>hu füp R>uA¡. `y[ô$rkÙpÞs QQp® kcp_p¡ hprj®L$
DÐkh. r_ó¾$ue fus¡ L$¡hm kp„cmsp fl¡hy„ `p¡sp_u byqÙ _ hp`fhu, s¡hy„ sp¡
Ap`Z¡ OÏ„ kp„cýey„, `Z `p¡sp_u kq¾$e fy$rQ gB_¡ îudlpâcyÆ_u
hpZudp„ AhNpl_ L$fhp_p¡ S>¡ ArcNd s¡ S> `y[ô$ rkÙpÞs QQp® kcp
lsu A_¡ s¡ QQp® kcp_p hprj®L$ dlp¡Ðkh_¡ A¡S> ArcNd\u Ad¡ Np¡õhpdu
bpgL$p¡ S> _l], sd¡ aL$s h¥óZhp¡ S> _l], `f„sy Ap`Z¡ kly `y[ô$dpN}ep¡
kp\¡ dmu_¡ DS>huA¡.
c|rdL$p :
s¡_u L$X$u_p ê$`¡ lh¡, Ap`Z¡ _hfÐ__y„ \p¡Xy$L$ h^pf¡ kO_ õhpÂepe
L$fuiy„. ApS>¡ Alu»» `qÓL$p R>¡ s¡ S>¡ gp¡L$p¡_¡ fpMhu lp¡e s¡ gp¡L$p¡ fpM¡ lp\dp„,
_hfÐ__p ïgp¡L$p¡_p¡ AÞhe L$fu_¡ v$f¡L$ iåv$p¡_p AÞhe `R>u S>¡ hpL$e fQ_p
\pe R>¡ s¡ hpL$e fQ_p_p OV$L$, L$ep L$ep D`pv$p_p¡ R>¡, s¡_¡ Sy>v$u Sy>v$u fus¡
V$pB` (râÞV$) L$fu_¡ Apdp v$ip®hhpdp„ Apìep R>¡. L$ep„L$ V$pB`_¡ kO_ L$fu
v$u^u R>¡, L$ep„L$ L$p¡BL$ V$pB` a¡k_p _uQ¡ AÞX$f gpB_ L$fu R>¡, L$p¡BL$ V$pB`_¡
Ópku L$fu R>¡, L$p¡BL$ V$pB`_¡ ku^u fl¡hp v$u^u R>¡. L$p¡BL$ V$pB`_p D`f A¡V$g¡
L$¡ Anfp¡_u D`f b°¡L$¡V$ Ap`hpdp„ Apìep R>¡ A_¡ A¡L$ bp¡n b°¡L$¡V$ kpBX$dp„
Ap`hpdp„ Apìep R>¡. A¡V$g¡ S>¡ hpL$ep¡_p OV$L$ Sy>v$p Sy>v$p A„Np¡ R>¡ s¡_¡
Ap`Z¡ kfMu fus¡ kdÆA¡.
ApS>¡ Ap`Z¡ \p¡X$pL$ dp¡X$p (g¡BV$) R>uA¡. A¡V$g¡ ApS>¡ sd¡ fpMp¡,
`õsu dpV$¡ L$pg¡ a¡L$u _l] v$¡sp, A¡ Ap`Zp¡ S>ÞdrkÙ Ar^L$pf R>¡. A¡V$g¡
L$lu füp¡ Ry> L$¡ a¢L$u _l] v$¡sp `õsudp„. dp¡V$pcpN¡ ApS>¡ L$v$pQ iê$ \B iL$i¡

339
sp¡ Ap iê$ L$fui, _l]sf L$pg¡ sp¡ Ap Ap`Z¡ L$fuiy„ S>. Ap_¡ kdS>sp
`l¡gp AdyL$ S>¡ dy¿e dyØpAp¡ R>¡ _hfÐ__p D`v$¡i_p `pR>m_p s¡ dyØpAp¡_¡
Ap`Z¡ kfMu fus¡ kdS>hp `X$i¡.
kp¥\u `l¡gp¡ dyØp¡ _hfÐ__u bpbsdp„ A¡ R>¡ L$¡ _hfÐ_ jp¡X$i
N°„\dp_p¡ A¡L$ N°„\ R>¡. Ap`Z¡ `y[ô$dpN}e R>uA¡ A_¡ Ap`Zp `y[ô$dpN®_u
Å¡ L$p¡B ApQpf k„rlsp lp¡e sp¡ `y[ô$dpN}e sfuL$¡_u, s¡ ApQpf k„rlsp_p¡
â\d D`v$¡i A¡V$g¡ âp\rdL$ D`v$¡i îudlpâcyÆA¡ jp¡X$iN°„\p¡ Üpfp L$ep£.
Ap rkhpe `Z L$¡V$gpL$ ApQpf k„rlsp ê$` N°„\p¡ îudlpâcyÆ_p R>¡ A_¡
v$¡Musu fus¡ S>¡ D`v$¡i îudlpâcyÆ _ Ap`u iL$ep s¡ D`v$¡i
îuNykp„BÆA¡ Apàep¡ R>¡. s¡hp `Z AdyL$ N°„\p¡ R>¡, jp¡X$iN°„\ rkhpe_p.
A¡V$gp S> dpV$¡ lh¡ Ad¡ A¡L$ âp¡S>¡L$V$ lp\dp„ gu^p¡ R>¡. NgcN bphuk
N°„\p¡_p¡ A¡L$ hp¡ëeyd âL$pris L$fhp Ad¡ S>B füp R>uA¡. îudlpâcyÆ
S>epf¡ L©$`p L$fi¡ Ðepf¡ Qp¡L$L$k blpf Aphu S>i¡.
`f„sy A¡ b^p S> N°„\p¡ S>¡ Ap`Zu ApQpf k„rlsp_¡ kdÅh¡ R>¡ s¡hp
N°„\p¡ R>¡. `Z A¡dp îuNykp„BÆA¡ fQ¡gp khp£Ñdõsp¡Ó, hëgcpô$L$d¹
õayfsL©$óZâ¡dpd©s, îudlpâcyÆA¡ fQ¡gp N°„\p¡ `¥L$u `ÊQígp¡L$u,
rinpígp¡L$u A_¡ kh®r_Z®e_y„ kp^_âL$fZ A¡hp N°„\p¡ A_¡ d„NgpQfZ.
A¡hp N°„\p¡_p¡ A¡dp kdph¡i L$fu_¡ gNcN bphuk N°„\p¡_u A¡L$ Ap`Zu
ApQpf k„rlsp_y„ r_L$V$_p crhóedp„ S> Ad¡ âL$pi_ L$fuiy„. `Z lpg `|fs„„y
S>¡ Ap`Z¡ kdS>hp_u AphíeL$sp R>¡ s¡ A¡ L$¡ jp¡X$i N°„\ A¡ Ap`Zu kp¥\u
`l¡gu ApQpf k„rlsp R>¡.
jp¡X$i N°„\_p D`v$¡i\u Ap`Z¡ R|>V$p `X$ep, L$p¡BL$ buÅ dpN® D`f
cV$L$u Nep. `R>u kdÆ Åh L$¡ `y[ô$dpN® D`f sd¡ _\u Qpgu füp. jp¡X$i
N°„\_¡ kdÅ¡, S>¡ fus¡ kdÅ¡ A¡ âL$pf¡ kdÅ¡. bpgL$p¡\u kdÅ¡, `p¡s¡ hp„Qu_¡
kdÅ¡, QQp® L$fu_¡ kdÅ¡, A_yhpv$\u kdÅ¡, bk is® A¡ A_yhpv$ kpQp¡
lp¡e sp¡ L$p¡B hp„^p S>¡hu hps S> lp¡su _\u. s¡\u îuNykp„BÆA¡ Al]ep
340
_hfÐ_ N°„\_p A„sdp„ A¡L$ bly k|QL$ hps Ap`Z_¡ L$lu R>¡ A_¡ s¡ v$f¡L$
`y[ô$dpN}A¡ ¿epg fpMhp S>¡hu R>¡. îp¡spA¡ sp¡ Mfu S> `Z S>¡ `y[ô$dpN®_p
rkÙpÞsp¡_p¡ D`v$¡i L$fhp dpN¡ R>¡, s¡dZ¡ krhi¡j ¿epgdp„ fpMhp S>¡hu R>¡.
îuNykp„BÆ Apop L$f¡ R>¡
""cqL$sdpN£ âh©sõe ×pYep\¯ Bv$„ DÃQs¡ pp
AÞ^õe k|e®Bh sv$¹ rhdyMõepÓ _pr\®sp pp''
S>¡ `yqô$dpN® D`f âh©Ñ \ep¡ R>¡. S>¡ `y[ô$dpN® D`f Qpghp dpN¡ R>¡.
""cqL$sdpN£ âh©sõe ×pYep\¯ Bv$d¹ DÃQs¡'' Ap S>¡ L$p„B D`v$¡i Ap`hpdp„
Aphu füp¡ R>¡ s¡ `y[ô$dpN® D`f `p¡sp_p ×Y L$v$d, ×Y X$Ngp cfu iL$¡ s¡_p
dpV$¡ Ap`hpdp„ Aph¡gp¡ Ap D`v$¡i R>¡. ""AÞ^õe k|e® Bh'' Ap„^mp
dpZk_¡ k|e® DN¡ L$¡ Ap\d¡ s¡_p\u L$ip¡ afL$ `X$sp¡ _\u. A¡d S>¡ `y[ô$dpN®\u
rhdyM R>¡ s¡_p dpV$¡ _hfÐ_dp„ tQsp L$fhu L$¡ _ L$fhu s¡_u bpbsdp„ L$iy„ S>
L$l¡hpdp„ Apìey„ _\u.
S>¡ `y[ô$dpN® D`f Qpghp dpN¡ R>¡. s¡_¡ S>¡ tQsp \B flu R>¡ s¡_u
tQsp_p r_fpL$fZ_p¡ Alu»ep D`v$¡i R>¡. Ap`Z_¡ R>p¡L$fu _\u dmsu,
`funpdp„ `pk \hy„ R>¡, ^„^p¡ _\u Qpgsp¡ A_¡ ""rQÞsp L$pr` _ L$pep®
r_h¡qv$spÐdrc: L$v$p`urs'' L$fip¡ sp¡ cNhp_ sdpfu gp¥qL$L$uNrs S> L$fhp_p¡
R>¡. A¡L$ hps kpQu kdÆ_¡ fpMp¡, L$¡d L$¡ A¡ tQsp_p¡ Ap _hfÐ_dp„ L$iy„
g¡hpv$¡hp_p¡ k„b„^ _\u. ""sv$¹ rhdyMõepÓ _pr\®sp'' Alu»ep s¡_¡ Dv$¡iu_¡
L$p„B L$l¡hpdp„ Aphu füy„ _\u. A¡ hps Ap`Z¡ kp¥\u `l¡gu Qplp¡ sp¡ sdpfp
lp\dp„ L$pNm R>¡, gMu_¡ õ`ô$ L$fu ëep¡. Qpl¡ sp¡ d_dp„ L$p¡sfu ëep¡ `Z A¡
hps kp¥\u `l¡gp¡ dyØp¡ R>¡ s¡ v$f¡L$¡ kdS>hy„ Å¡BA¡.
ApS>¡ S>dp_p¡ A¡hp¡ rhrQÓ Aphu Nep¡ R>¡ _¡ L$¡ d_¡ buL$ gpN¡ R>¡ L$¡
\p¡X$pL$ qv$hkdp„ L$p¡BL$_¡ tQsp \su li¡ sp¡ _hfÐ_ dlpepN `Z \hp dp„X$i¡
""rQÞsp L$pr` _ L$pep® r_h¡qv$spÐdrc: L$v$p`urs õhplp'' ""cNhp_ Ar`
`yrô$õ\p¡ õhplp'' ""_ L$qfóers gp¥qL$L$uÊQ Nrsd¹ õhplp'' L$fuv$p¡ b^„y
341
õhplp. s¡ Alu»ep _\u L$l¡hpdp„ Aphu fü„y cpBkpb, õhplp õhplp Ap s¡
rkÙpÞs _\u L$l¡hpdp„ Aphu füp¡. s¡ tQsp_u bpbsdp„ Al] L$iy„ _\u
L$l¡hpdp„ Aphu füy„.
A¡V$g¡ kp¥\u `l¡gp A¡ hps Ap`Zp ùv$edp„ õ`ô$ \B S>hu Å¡BA¡
L$¡ Ap õhplpL$pf S>¡ Ap`Z¡ L$fu füp R>uA¡ s¡_p¡ `y[ô$dpN® kp\¡ L$iy„
g¡hpv$¡hp_p¡ k„b„^ _\u. A¡ dep®v$p dpN}e âZpgu R>¡. Ap`Z¡ dep®v$pdpN®_¡
`Z A_ykfhp_y„ R>¡, A¡hy„ _\u L$¡ `y[ô$dpN}e \ep A¡V$g¡ ""k¥ep ce¡ L$p¡V$hpg
Ab X$f L$pl¡L$p'' b^u dep®v$p_¡ sp¡X$u ve$p¡ s¡_y„ _pd `y[ô$, A¡hu Mp¡V$u
c°dZpdp„ _l] fl¡sp. `Z dep®v$p A_¡ `y[ô$_p¡ c¡gk¡g _l] L$fp¡. v$f¡L$_¡ s¡_u
kÃQpBdp„ A_ykfhy„ s¡ A¡L$ kp¥\u `l¡gu AphíeL$sp _hfÐ_ L$¡ L$p¡B`Z
jp¡X$iN°„\_¡ kdS>sp `l¡gp kdÆ g¡hp_u bly spsu S>ê$qfeps R>¡.
s¡ rkhpe A¡L$ hps kdÅ¡ L$¡ îudlpâcyÆA¡ jp¡X$i N°„\dp„ `p¡sp_p
buÅ D`v$¡i_¡ bpgbp¡^ L$üp¡. Å¡L$¡ s¡ rkhpe_p buÅ `„v$f N°„\p¡dp„ L$p¡B A¡hp¡
iåv$ îudlpâcyÆA¡ hp`ep£ _\u. `Z buÅ D`v$¡i_¡ bpgbp¡^ L$üp¡. s¡\u
L$p„BL$ Ap`Z¡ L$p¡B k|Q_ d¡mhhy„ lp¡e sp¡ Ap`Z¡ A¡hu fus¡ `Z d¡mhu
iL$uA¡. S>¡d Ap ifuf_p¡ ipfuqfL$ rhL$pk, dp_rkL$ rhL$pk A¡L$ bpmL$_p¡
`qfhpfdp„, kdpS>dp„ S>¡ fus¡ \pe R>¡. s¡ b^p_¡ A_ygnu_¡ bpëephõ\p,
Ly$dpfphõ\p, qL$ip¡fphõ\p, ep¥h_phõ\p, âp¡Yphõ\p, h©Ùphõ\p A¡hu R>
Ås_u gNcN Ahõ\pAp¡ õhuL$pfhpdp„ Aph¡ R>¡.
sp¡ jp¡X$i N°„\dp„_p buÅ D`v$¡i_¡ bpgbp¡^ L$üp¡, sp¡ A¡ rlkpb¡
`Z Ap`Z¡ jp¡X$iN°„\_¡ Å¡hp_u ×[ô$ \p¡X$uL$ L$¡mhhu Å¡BA¡. edy_pô$L$ A_¡
bpgbp¡^ s¡ Ap`Zp dpV$¡ bpgbp¡^ A¡V$g¡ bpgp¡`v$¡i R>¡. bpëephõ\p_p¡
`y[ô$dpN}e ×[ô$\u A¡V$g¡ L$¡ `y[ô$dpN®_p rkÙpÞsp¡_u kdS>, `y[ô$cqL$s A_¡
`y[ô$ifZpNrs_¡ Æhhp bpbs_p¡ Ap`Zp¡ ArcNd, s¡_u r_›$p, îÂ^pdp„
S>¡ bpëephõ\p R>¡. s¡ bpëephõ\p_¡ Dv$¡iu_¡ Ap`hpdp„ Aph¡g Ap b¡
D`v$¡ip¡ R>¡, edy_pô$L$d¹ A_¡ bpgbp¡^.
342
Ðepf`R>u Aph¡ R>¡ Ly$dpfphõ\p. bpëephõ\p A_¡ Ly$dpfphõ\p
hÃQ¡_p¡ c¡v$ Ap`Z¡ k„n¡`dp„ A¡hu fus¡ kdÆ iL$uA¡ L$¡ S>¡ `p¡sp_p `Ng¡
Qpgu _ iL$sp¡ lp¡e s¡ bpg. \p¡X$pL$ X$NydNy `Ngp `X$sp lp¡e A¡dp„ hp„^p¡ _\u,
`f„sy s¡ Qpghp d„X$¡ sp¡ `R>u Ly$dpf. rkÙpÞsdyL¹$sphgu A_¡
`y[ô$âhpldep®v$pc¡v$: Ap b¡ Ly$dpfphõ\p_p N°„\ R>¡. `y[ô$dpN}e ×[ô$\u
Ly$dpfphõ\p_¡ Dv$¡iu_¡ Ap`hpdp„ Aph¡g Ap b¡ D`v$¡ip¡ R>¡. Ðepf `R>u
qL$ip¡fphõ\p, kp¡m (16) hj® ky^u_u Jdf_¡ qL$ip¡fphõ\p L$l¡hpe.
`y[ô$dpN}e ×[ô$\u qL$ip¡fphõ\p_p Qpf N°„\ NZphu iL$pe (1)
rkÙpÞsflõed¹ (f) _hfÐ_d¹ (3) A„s:L$fZâbp¡^: (4) rhh¡L$^¥ep®îe:.
Ap Qpf N°„\ qL$ip¡fphõ\p_¡ Dv$¡iu_¡ D`v$¡i Ap`sp N°„\ R>¡. qL$ip¡fphõ\p
A¡V$g¡ S>¡_¡ Ap`Z¡ V$u_¡S>f L$luA¡_¡ s¡.
lh¡ Âep_\u kdÅ¡ eyhphõ\p, sp¡ 16 \u 30 hj® ky^u_u Jdf_¡
eyhphõ\p A\hp ep¥h_phõ\p L$l¡hpe. jp¡X$iN°„\ A„sN®s (1) L©$óZpîe (f)
Qsy:ígp¡L$u (3) cqL$shr^®_u. Ap ÓZ N„°\ eyhphõ\p_p N°„\ L$l¡hpe. Ap
ÓZ N°„\ `y[ô$dpN}e eyhphõ\p_¡ D`v$¡i Ap`sp N°„\ R>¡. `y[ô$dpN}e eyhp_
L$¡hp¡ lp¡hp¡ Å¡BA¡ ? A¡ hps_¡ kdÅhsp Ap ÓZ N°„\ R>¡.
lh¡ kdÅ¡ `p¥Yphõ\p, sp¡ 30 hj®_u Jdf \pe Ðepf `R>u `°p¥Y
NZpe. sp¡ `y[ô$dpN}e ×[ô$\u `°p¥Yphõ\p_p 3 N°„\ R>¡. (1) S>gc¡v:$ (f)
`ÊQ`Ûp_u (3) k„Þepkr_Z®e: sp¡ Ap ÓZ N°„\ âp¥Yphõ\p_¡ Dv$¡iu_¡
D`v$¡i Ap`sp N°„\p¡ R>¡. R>¡ëg¡ h©Ùphõ\p S>epf¡ dp\p_p hpm b^p ka¡v$ \B
Åe. Ofdp„ v$hpAp¡_p¡ S>dphX$p¡ M|V$sp¡ S> _ lp¡e, A¡hu Ahõ\p_¡
h©Ùphõ\p L$l¡hpe. jp¡X$iN°„\ A„sN®s (1) q_fp¡^gnZd¹ (f) k¡hpagd¹
Ap b¡ N°„\ `y[ô$dpN}e h©Ùphõ\p_¡ Dv$¡iu_¡ D`v$¡i Ap`sp N°„\ R>¡. L$¡
`y[ô$dpN}e h©Ù L$¡hp¡ lp¡hp¡ Å¡BA¡ A¡ hps kdÅhsp Ap b¡ N°„\ R>¡.-
Sy>Ap¡ Âep_\u kdÅ¡ Ap hps L$¡ Ap`Z¡ b°ûk„b„^ gu^„y A_¡ A¡hu
S>X$sp ApS> Ap`Zu kpd¡ `y[ô$dpN®dp„ DÐ`Þ_ \B NB R>¡ L$¡ A¡L$
343
Arsiep¡qL$s (A¡L$kV²$ud) A¡ R>¡ L$¡ dlpfpS> S>¡ g„X$_, Ad¡qfL$p hN¡f¡
v$qfepB v$¡ip¡dp„ (Nëa L$ÞV²$uT) S>B füp R>¡. Ðep„ L$p¡B L|$hp¡ Mp¡v$phsp _\u.
b^p Ðep„ S>¡ S>g âpàs R>¡ s¡ S> `u füp R>¡. L$p¡B`Z rhv$¡i_p L$p¡B_¡ `Z
`|R>u g¡Å¡, sp¡ Mbf `X$u S>i¡. flõe iy„ R>¡ ? A_¡ h¥óZh_¡ A¡d L$l¡hpdp„
Aph¡ L$¡ sd¡ L|$hp_p S>g\u _ Þlph sp¡ b°ûk„b„^ bp¡gu S> _ iL$p¡. lh¡
h¥óZh L|$hp_y„ S>g gph¡ L$ep„\u ? A_¡ b°ûk„b„^ bp¡g¡ L$ep„\u ? A\p®s¹
b°ûk„b„^ gu^¡gy lp¡e sp¡ `Z s¡d_¡ c|gphu v$¡hpdp„ Aph¡.
A¡L$ hps kdÅ¡ L$p¡B`Z gu^¡gu v$unp_¡ c|guS>hy„ A¡_p\u dp¡V$p¡
vy$r_epdp„ L$p¡B`Z v$p¡j _\u. b^p\u dp¡V$p¡ v$p¡j vy$r_epdp„ A¡ R>¡ L$¡ sd¡ ldZp
gu^¡gu v$unp c|gu Nep A_¡ Ap hps Ap`Zp\u _l], `Qpk `qfrQs
h¥óZhp¡_p¡ kh£ L$fu_¡ Å¡B ëep¡ L$¡, `Qpk b°ûk„b„^uAp¡_¡ `|R>u_¡ Sy>Ap¡ L$¡
b°ûk„b„^ d„Ó AphX$¡ R>¡ ? `Qpkdp„\u `p„Q Å¡ L$l¡ L$¡ lp AphX$¡ R>¡, sp¡
dp_hy„ L$¡ `y[ô$dpN® Æhus R>¡. ly„ sp¡ Ap `qfqõ\rsdp„ r_fpiphpv$u Ry„>. `p„Q
`Z dyíL$¡gu\u L$lu iL$i¡ L$¡ AphX$¡ R>¡ Ap qõ\rs R>¡.
b^p b°ûk„b„^ gB ëe¡ L$p¡B_¡ _ sp¡ b°ûk„b„^ d„Ó AphX$¡, A\® sp¡
AphX$¡ S> _l] s¡ sp¡ Ad_¡ `Z _ AphX$¡ bpgL$p¡_¡ `Z, L$¡ A\® iy„ R>¡ ?
`|R>uA¡ sp¡ Mhpk_¡ k|Q_p (BÞõV²$L$i_) Ap`u v$¡hpdp„ Aph¡ L$¡ cNpX$p¡
cNpX$p¡ L$ep dp\y Mphp Aphu Nep. sp¡ A\® sp¡ Ad_¡ `Z _ AphX$¡. `f„sy
h¥óZh_¡ d|m d„Ó `Z _ AphX$¡ L$¡ iy„ d„Ó_p iåv$ R>¡ ? Ap lpgs R>¡, S>¡
Ap`Z¡ b^p Æhu füp R>uA¡. sp¡ L$¡hX$u dp¡V$u N„cuf qõ\rs R>¡ ?
ApQpe®QfZ _hfÐ_dp„ S>¡ L$p„B L$l¡hp S>B füp R>¡, s¡_p\u kph
DgVy$ R>¡. Ap`Z¡ S>¡ L$p„B L$fu füp R>uA¡ s¡_p\u kph DgVy$ (S>õV$
A`p¡TuV$) S> R>¡. r_f„sf îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ sd_¡ b^u tQsp
A¡V$gp dpV$¡ \B flu R>¡ L$¡ sd¡ b°ûk„b„^ gB_¡ A_¡ b°ûk„b„^ g¡su hMs¡
sd¡ iy„ gu^y R>¡ ? s¡_p D`f Âep_ _\u Apàey„. \p¡Xy$L$ Âep_ Ap`u v$ep¡.
b°ûk„b„^ sd¡ gu^y„. `fdpÐdp_¡ ÆhpÐdpA¡ ApÐdr_h¡v$_ L$ey®. A¡L$ sÕe R>¡
344
pp _hfÐ_d¹ pp
(ApÐdr_h¡v$_õh~`õe rQÞs_¡_ gp¥qL$L$ep: Agp¥qL$L$ep: hp,
k¡hp¡`ep¡rNhõsyrhjreÎep: sv$_y`ep¡rNhõsyrhjreÎep: hp,
q¾$edpZpep: kh®rh^rQÞspep: AL$s®ìeÐhõe D`v$¡i:)-ApÐd
r_h¡v$__p õhê$`_y„ tQs_ L$fhp\u ApÐdr_h¡v$_dp„ ÓZ¡ hps Aphu NB
bfpbf. ApÐdr_h¡v$_ Ap `pqfcprjL$ iåv$ R>¡. Âep_\u kdÅ¡ v$f¡L$ hMs¡
ApÐdr_h¡v$__p¡ A\® Ap _l] lp¡e. `Z Ap`Z¡ Ðep„ S>¡ ApÐdr_h¡v$_ iåv$
R>¡ s¡_u `qfcpjp Ap R>¡. Ap `qfcpjp_¡ kpa kdÆ ëep¡, s¡_y„ tQs_
L$fhp\u gp¥qL$L$ tQsp A\hp Agp¥qL$L$ tQsp, k¡hpdp„ D`ep¡Nu hõsy_p
rhjedp„ A\hp k¡hpdp„ A_y`ep¡Nu hõsy_p rhjedp„ L$fhpdp„ Aphsu b^u
tQsp_¡ ""AL$s®ìeÐhõe D`v$¡i:'' sd¡ S>¡ tQsp L$fu füp R>p¡ s¡ tQsp _ L$fp¡.
lh¡ Sy>Ap¡ Ap_p¡ A¡L$ b¡ dy¿e tQsp_p¡ rhcpN R>¡. Apd sp¡ _hfÐ_
ldZp d¢ ApV$gp¡ kfk fus¡ cZpìep¡ R>¡ s¡\u h^pf¡ A`¡np fpMhp_p¡
Ar^L$pf _\u. `f„sy ""cB l¡ Dv$pk sp¡D dug_L$u l¥ Apk''_p A_yk„^p_\u
\p¡X$u Apip fpMy Ry> L$¡ sd_¡ epv$ li¡ L$¡ tQsp_p d|m b¡ c¡v$ R>¡. A¡L$ q¾$edpZp
tQsp A_¡ A¡L$ ÅedpZp tQsp. A\p®s¹ A¡L$ hp¡g¡ÞV$fu (L$fhpdp„ Aphsu)
tQsp A_¡ A¡L$ B_ hp¡g¡ÞV$fu (kplrS>L$ \su) tQsp. A¡L$ A¡hu tQsp L$¡ S>¡_¡
Ap`Z¡ M„S>hpmu M„S>hpmu_¡ NydXy„$ b_phu füp R>uA¡ A_¡ A¡L$ A„v$f\u
S> NydXy„$ ayV$u Ney„ R>¡. Aphp b¡ âL$pf_p NydX$p lp¡e_¡ L$¡ M„S>hpmu
M„S>hpmu_¡ ap¡X$L$u_¡ Ap`Z¡ NydXy„$ b_phuA¡. lp¡e d|mdp„ ap¡X$L$u, `Z bly„
M„S>hpmp¡ sp¡ `pR>u s¡ ap¡X$L$u_y„ NydXy$„ \B Åe. s¡gyNydp„ A¡L$ L$l¡hs R>¡ L$¡
""L$p¡V$u `y„X$ê$ b°û fpnk''-_p_L$X$u ap¡X$L$u lp¡e s¡_¡ M|b dkmp¡ `R>u s¡dp„\u
A¡L$ b°û fpnk S>¡hXy$ NydXy$„ \B Åe.
sp¡ A¡hu s¡ ap¡X$L$u_¡ M„S>hpmu_¡ NydXy$„ b_phhy„ A¡hu tQsp A_¡ A¡L$
A„v$f\u S> NydXy$„ ayV$¡ L$¡Þkf_u Np„W$_u S>¡d. Apd b¡ âL$pf_u d|m tQsp R>¡.

346
hp¡g¡ÞV$fu (L$fhpdp„ Aphsu) A_¡ B_ hp¡g¡ÞV$fu (kplrS>L$ \su). sp¡ R>¡ëgp
S>¡ b¡ ïgp¡L$ R>¡. ApW$dp¡ A_¡ _hdp¡ s¡dp„ B_hp¡g¡ÞV$fu (kplrS>L$ \su)
tQsp_p r_hpfZ_p¡ D`v$¡i R>¡ A_¡ kpsdp ïgp¡L$ ky^u hp¡g¡ÞV$fu (L$fhpdp„
Aphsu) tQsp _ L$fhp_u hps L$lu füp R>¡. Âep_\u kdS>ep_¡.
_h ïgp¡L$ R>¡ s¡dp„\u ApW$ A_¡ _h B_hp¡g¡ÞV$fu tQsp_p r_hpfZ
dpV$¡ R>¡ A_¡ A¡L$\u kps ky^u hp¡g¡ÞV$fu tQsp _ L$fp¡ A¡hy„ L$l¡hpdp„ Aphu füy„
R>¡. A¡V$gp dpV$¡ Âep_\u kdS>ip¡_¡ sp¡ `pR>u kdS>dp„ Aphi¡ L$¡ hp¡g¡ÞV$fu
tQsp R>¡ s¡_¡ _ L$fp¡. Apd L$l¡ sp¡ s¡ D`v$¡i_¡ L$p¡B A_ykfu iL$¡. Å¡
B_hp¡g¡ÞV$fu tQsp R>¡ s¡_¡ L$p¡B L$l¡ L$¡ _ L$fp¡ sp¡ s¡_¡ L$p¡B L$¡hu fus¡ A_ykfu
iL$¡ ? A¡V$gp dpV$¡ Ðep„ _l] L$fhp_p¡ D`v$¡i _\u. \B flu R>¡, s¡_¡ L$¡hu fus¡
L$pbydp„ fpMhu s¡_p¡ D`v$¡i R>¡. lh¡ tQsp sp¡ \B S> flu R>¡. lh¡ s¡_p `f L$¡hu
fus¡ L$pby d¡mhhp¡ ? Ðep A¡ D`v$¡i R>¡ A_¡ S>ep„ L$fu füp R>p¡ tQsp, Ðep„ _l]
L$fhp_p¡ D`v$¡i R>¡. lh¡ _ L$fhpdp„ L$B L$B hõsy klpeL$ \i¡ ? s¡ hps d¢
_hfÐ__p âhQ_dp„ bly S> rhõspf\u bsphu lsu `f„sy Alu»ep rhõspfdp„
S>hp_u S>ê$f _\u.
rQÞsp L$pr` _ L$pep® r_h¡qv$spÐdrc: L$v$p`urs pp
cNhp_r` `y[ô$õ\p¡ _ L$qfóers gp¥qL$L$uÊQ Nrsd¹ pp 1 pp
r_h¡v$_Þsy õds®ìe„ kh®\p sp×i¥f¹ S>_¥: pp
kh£íhfíQ khp®Ðdp r_S>¡ÃR>ps: L$qfóers pp f pp
""tQsp L$pr`'' sp¡ L$pr`_p¡ A\® iy„ ? gp¥qL$L$ hp Agp¥qL$L$, rQÞsp
L$pr`, A\p®s¹ tQsp _l] L$fp¡. dsgb gp¥qL$L$u Agp¥qL$L$u, k¡hpdp„ D`ep¡Nu
hõsy_p rhjedp„ A\hp k¡hpdp„ A_D`ep¡Nu hõsy_p rhjedp„ L$p¡B`Z tQsp
_l] L$fp¡. ""_ L$pep®'' L$üy„. s¡_p\u Sy>Ap¡ kdS>dp„ Aphu füy„ R>¡ L$¡ L$fhpdp„
Aphsu tQsp_¡ L$lu füp R>¡. ""_ L$pep®'' _ L$fp¡. dsgb sd¡ L$fu füp R>p¡,
\B flu _\u. Ðepf¡ sp¡ A¡d L$lu iL$pe _¡ L$¡ _ L$fp¡. hps kdS>dp„ Aphu ?

347
""_ L$pep®'' L$p¡Z¡ _ L$fhu Å¡BA¡ ? ""r_h¡qv$spÐdrc: L$v$p`urs'' S>¡ r_h¡qv$s
ApÐdp R>¡, s¡Z¡ L$p¡B`Z tQsp L$fhu Å¡BA¡ _l].
L$pfZL$¡ ""cNhp_r` `y[ô$õ\p¡ _ L$qfóers gp¥qL$L$uÊQ Nrsd¹'' Af¡!
S>¡_¡ sd¡ ApÐd kd`®Z L$ey®, s¡_p `f \p¡X$p¡ sp¡ rhðpk âL$V$ L$fp¡ ! Ap A¡L$v$d
ApS>¡ Ap^yr_L$ gÁ__u `qfqõ\rs R>¡ _¡ L$¡ R>p¡L$fu Ap`Z¡ `fZphu v$BA¡,
`Z Ap`Z_¡ rhðpk _ Aph¡ L$¡ R>p¡L$fu_u L$p¡B lÐep sp¡ _l] L$fu _pM¡ _¡ ?
R>p¡L$fu_¡ L$p¡B kmNphu sp¡ _l] v$e¡ _¡ ? cpB S>epf¡ Sy>Ap¡ ApV$gp¡
Arhðpk R>¡ sp¡ `R>u gÁ_ _ L$fhp Å¡BA¡. gÁ_ L$ep® R>¡ sp¡ `R>u \p¡X$p¡ sp¡
rhðpk L$fhp¡ Å¡BA¡. `f„sy \pe R>¡ iy„ ? bÞ_¡ bpSy>\u gaX$p DÐ`Þ_ \pe R>¡.
Apd rhðpk L$fu_¡ R>p¡L$fu Ap`u. L$p¡B buÅ kmNphu v$e¡ R>¡ s¡\u b¡-Qpf
qL$õkp R>p`pdp„ hp„Qu_¡ Ap`Zp¡ rhðpk X$Nu Åe. Apd sp¡ `l¡gp
Arhðpk\u v$e¡ s¡\u S>dpB rbQpfp¡ õhõ\ k„b„^ õ\pr`s L$fu iL$¡ _l].
Arhðpk\u S>epf¡ kkfp¡ R>p¡L$fu Ap`sp¡ lp¡e, sp¡ s¡ õhõ\ k„b„^ _\u
b_sp¡. s¡\u s¡ spgu bÞ_¡ lp\\u hpNsu fl¡ s¡\u s¡ A„s S> _ Aph¡ Ap
tQsp_p¡.
sp¡ s¡_p `f îudlpâcyÆ Âep_ Ap`phu füp R>¡ L$¡ sd¡ Ap hps_¡
kdÅ¡ L$¡ r_h¡qv$spÐdp sd¡ R>p¡, s¡ `y[ô$õ\ cNhp_ R>¡ A_¡ sd¡ ApÐdr_h¡v$_
`y[ô$dpN}e L$ey® R>¡. Ap ÓZ a¡L$V$f_¡ sd¡ Âep_dp„ fpMip¡, sp¡ tQsp L$fhp dpV$¡
sdpf¡ L$p¡B ep¡Áe L$pfZ _l] flu Åe. r_h©Ñ L$¡d L$fip¡ ? sp¡ îudlpâcyÆ
L$lu füp R>¡ L$¡ ""r_h¡v$_Þsy õds®ìe„''
lh¡ Sy>Ap¡ Ap`Z_¡ r_h¡v$_ d„Ó S> epv$ _\u, sp¡ õdfZ L$¡hu fus¡
L$fip¡ ? S>¡ `.c._¡ `|R>ip¡ sp¡ s¡ fhpX$¡ S> QYphi¡ `pR>p¡. `.c. b^p
Myfpapsu Æh R>¡. s¡ r_h¡v$__p bv$g¡ L$p¡B buÆ hps kdÅhu v$¡i¡ L$¡ Al]
fpkgugp L$fhp Aphp¡. Al] Ap L$fhp Aphp¡. Af¡ cpB gaX$p¡ R>¡.
""r_h¡v$_Þsy õds®ìe„''_u hps R>¡. `¡gu fpk gugp_u hps _\u. h^pf¡ L$l¡ip¡
sp¡ L$l¡i¡ ""fpkgug¥L$ spÐ`e®: L©$`e¥sÐL$\p âv$:'' lh¡ rbQpfp
348
îudlpâcyÆ iy„ L$f¡ ? vy$Mu R>¡ îudlpâcyÆ `p¡sp_p gp¡L$p¡\u. s¡_p¡ Al]
L$¡hu fus¡ k„b„^ Aphu Nep¡ ?""fpkgug¥L$ spÐ`e®:''_p¡ ? sp¡ L$l¡ fpkgugpdp„
Np¡`uS>_p¡ A¡ tQsp L$fu _lp¡su _¡ ! `p¡sp_p `rs_¡ R>p¡X$u_¡ cpNu NB lsu.
A¡d cpNu Aphp¡ dpfu `pk¡. Ap s¡_y„ r_fpL$fZ (kp¡ëeyi_) _\u.
""r_h¡v$_Þsy õds®ìe„'' L$p¡B buÆ hps L$l¡hpdp„ Aphu flu R>¡.
kdÅ¡ afu\u bfpbf, iy„ hps kdS>hp_u R>¡. ""fpkgug¥L$
spÐ`e®''_u _l] ""kh£íhfíQ khp®Ðdp r_S>¡ÃR>ps: L$qfóers'' s¡ kh£íhf
R>¡ A_¡ kh£íhf lp¡s sp¡ `Z rQ„sp_„y L$pfZ \B iL$s. `Z khp®Ðdp `Z R>¡.
khp®Ðdp lp¡e, sp¡ `Z rQ„sp_y„ L$pfZ \B iL$s. `Z kh£íhf `Z R>¡. dsgb
sdpfp¡ dprgL$ `Z R>¡ A_¡ sdpfu A„v$f `Z R>¡. sp¡ S>epf¡ sdpfp¡ dprgL$ `Z
R>¡ A_¡ ApÐdp `Z R>¡. sp¡ s¡ sd_¡ tQrss L$¡d fl¡hp v$¡i¡ ? tQsp_p L$pfZp¡
ip dpV$¡ sdpfu kpd¡ DÐ`Þ_ L$f¡ ? S>¡ L$p„B âNV$ \B füy„ R>¡, s¡_¡ sd¡ tQsp_y„
L$pfZ dp_u füp R>p¡.
`f„sy sd¡ s¡_p `f rhðpk _\u âNV$ L$fu iL$sp. L$¡ s¡ kh£íhf A_¡
khp®Ðdp R>¡, s¡_u kh£íhfsp `f, s¡_u khp£ÐdL$sp `f Å¡ sd¡ rhðpk fpMp¡.
A¡L$T¡V$gu (bfpbf) Ap kh£íhf-khp®Ðdp s¡_¡ `y[ô$âcy b_phu füp R>¡ lp¡.
`fdpÐdp Å¡ khp®Ðdp R>¡ A_¡ kh£íhf _\u sp¡ `y[ô$âcy _\u flu S>sp.
kh£íhf R>¡ A_¡ khp®Ðdp _\u sp¡ `Z `y[ô$âcy _\u flu S>sp.
Ap bfpbf s¡ S> `qfqõ\rs R>¡ L$¡ S>ep„ iyÙpÜ¡s_y„ M|b S> X$¡guL$¡V$
b¡g¡Þk (d©vy$ kdsyg_) Ap`Z¡ kdS>hp_y„ R>¡. S>¡d L$¡ r_f„sf ly„ sd_¡
kdÅhsp¡ füp¡ L$¡ Ap`Z¡ L©$óZ R>uA¡ A_¡ L©$óZ_u k¡hp L$fhp_u R>¡. A¡d S>
s¡ Ap`Zu ApÐdp R>¡ A_¡ Ap`Zp¡ Bðf R>¡. s¡ Ap`Zu A¡hu ApÐdp _\u L$¡
Ap`Zp¡ Bðf _ lp¡e ! A_¡ A¡hp¡ Bðf _\u L$¡ Ap`Zu ApÐdp _ lp¡e !
S>¡d `¡gp fp¡d_ S>¡ gp¡L$p¡ lsp. s¡Ap¡ Nygpdp¡_¡ tkl_u kpd¡ R>p¡X$u
v$¡sp gX$pB L$fhp dpV$¡ A_¡ S>epf¡ s¡ tkl s¡Ap¡_¡ MpB S>sp¡ sp¡ M|b Myi
\B_¡ spmu hNpX$sp. A¡hp¡ ¾y$f Bðf _\u. s¡ sdpfp ApÐdpê$` Bðf R>¡. Å¡
349
tkl sd_¡ MpB füp¡ R>¡ sp¡ s¡ `p¡s¡ `p¡sp_¡ S> MhX$phu füp¡ R>¡. s¡ sd_¡ _\u
MhX$phu füp¡ A_¡ A¡d `Z _ kdÅ¡ L$¡ s¡ Mpsp fp¡L$hp dpV$¡ kd\® _\u.
L$p„BL$ s¡_u `pk¡ s¡_u NZsfu (L$¡ëeyg¡i_) A¡hu R>¡ L$¡ S>¡ sd_¡ L$pd Aphhp_y„
R>¡ s¡ A¡_p rkhpe `Z L$p„BL$ L$fu iL$sp¡ lsp¡. Bðf lp¡hp_p L$pfZ¡ `f„sy s¡Z¡
âp\rdL$ fus¡ A¡ `k„v$ L$ey® R>¡.
S>¡hu fus¡ X$p¡L$V$f S>¡ R>¡ s¡ v$hp Ap`u_¡ W$uL$ L$fu iL$sp¡ lsp¡, `Z fp¡N
Å¡ A¡hu `qfqõ\rsdp„ S>sp¡ füp¡ L$¡ Å¡ L$p`ip¡ _l] sp¡ dfu S>i¡. sp¡
Ap¡`f¡i_ L$fu_¡ sd_¡ sL$gua v$B_¡ `Z s¡ fp¡N v|$f L$fhp BÃR>u füp¡ R>¡. s¡
s¡_u kh£íhfsp A_¡ khp®ÐdL$sp D`f sd¡ Âep_ Ap`ip¡_¡, sp¡ tQsp_y„ L$p¡B
L$pfZ sd_¡ fl¡i¡ _l] Ap hps Âep_\u kdÅ¡.
(r_h¡qv$spÐd_p r_h¡qv$s¡jy Ar_h¡qv$sjy hp õhõe õhL$uep_p„
hp rhr_ep¡N¡r` cL$Ðe\¯ q¾$edpZp rQÞsp ApÐdr_h¡v$_-
õh~`rhQpf¡Z r_hs®_uep)-r_h¡qv$s S>¡ ApÐdp R>¡, s¡_¡ r_h¡qv$s A\hp
Ar_h¡qv$s hõsy rhi¡ `p¡sp_p A\hp `p¡sp_u AprÐde hõsy_p rhjedp„
A\hp `p¡sp_p¡ rhr_ep¡N k¡hpdp„ A\hp `p¡sp_p S>¡ õhqL$e R>¡ s¡_p¡ k¡hpdp„
rhr_ep¡N gp¥qL$L$dp„ s¡_p¡ rhr_ep¡N \i¡ sp¡ dpfu c[¼s rkÙ _l] \pe. _l] sp¡
cqL$s L$¡d rkÙ \pe ?
d¢ ApÐdr_h¡v$_ L$ey®, `Z ly„ `p¡sp_p¡ rhr_ep¡N k¡hpdp„ _\u L$fu
iL$sp¡. d¢ ApÐdr_h¡v$_ L$e¯y dsgb ? d¢ ApqÐde_y„ `Z r_h¡v$_ L$ey® R>¡ A_¡
s¡_p¡ k¡hpdp„ rhr_ep¡N _\u \B füp¡. sp¡ cqL$s dpfu L$¡d rkÙ \i¡ ? Ap
cqL$s_p dpV$¡ sd¡ S>¡ tQsp L$fu füp R>p¡, s¡ rQ„sp_¡ sd¡ `p¡sp_p
ApÐdr_h¡v$__p õhê$`_p rhQpf\u Ap ÓZ¡e `pkpAp¡ `f Âep_ Ap`p¡.
ApÐdr_h¡v$__p õhê$`_p rhQpf\u sd¡ c|gphu v$ep¡ tQsp_¡. L$fu füp R>p¡ sp¡
_l] L$fp¡ tQsp.
kh£jp„ âcykçbÞ^p¡ _ âÐe¡L$d¹ Brs qõ\rs: pp

350
Asp¡@Þerhr_ep¡N¡X$r` rQÞsp L$p õhõe kp¡@r` Q¡s¹ pp 3 pp
Aop_pv$¹ A\hp op_ps¹ L©$sd¹ ApÐdr_h¡v$_d¹ pp
e¥: L©$óZkpÐL©$sâpZ¥: s¡jp„ L$p `qfv$¡h_p pp 4 pp
L$pfZ L$¡ âcy_p¡ S>¡ k„b„^ R>¡ ApÐdr_h¡v$_ `R>u, s¡ ""kh£jp„'' R>¡.
""_ âÐe¡L$d¹'' A¡L$ A¡L$_u kp\¡ _\u. kpdpÞe (B_ S>_fg) R>¡. Qp¡½$k
A¡L$ kp\¡ k„b„^ _\u. sp¡ L$p¡B Qp¡½k L$¡kdp„ L$p„BL$ sp¡ L$p¡BL$_y„ rhr_ep¡N \sy
lp¡e, L$p¡BL$_p¡ rhr_ep¡N _ \sp¡ lp¡e, s¡_u tQsp _ L$fhu Å¡BA¡.
S>¡d Ap`Z¡ L$p¡B Ap`Zp dl¡dp__¡ bp¡gpìep. Ap`Zu `pk¡ S>¡
L$p„B`Z hõsy R>¡ s¡_¡ \pmudp„ `ufku v$u^u. kpdpÞe fus¡ b^u hõsy \pmudp„
`ufku v$u^u. L$p¡B A¡L$ Qp¡L$L$k (`V$}L$eygf) hõsysp¡ `ufku _\u. lh¡ s¡_p
D`f R>p¡X$hy„ Å¡BA¡ _¡ L$¡ s¡_¡ S>¡ cph¡ s¡ Mpe, S>¡ _ cph¡ s¡ _ Mpe. Ap`Zp
sfa\u sp¡ Ap`Ï„ L$s®ìe lsy„ L$¡ Ap`Z¡ ApMu \pmu kÅhu_¡ `p„Q, R>, v$i
S>¡V$gu hõsy Ap`Z¡ `ufku iL$sp lsp s¡ b^u `ufku v$u^u. lh¡ Ap`Z¡ s¡_¡
Mphp_u õhs„Ósp Ap`hu Å¡BA¡. `ufkhp_y„ L$pd sd¡ k„cpmp¡ A_¡ Mphy„
õhps„Ôe (räX$d) s¡_y„ õhuL$pfp¡. L$¡ ""fyQ¡ Ap`_¡ L$fy„$ A¡hu V$l¡g f¡ AÞe fM¡
cphp¡ f¡'' sp¡ S>¡ sd_¡ fyQ¡ s¡ ""fyrQ fyrQ cp¡S>_ L$uS>¡'' A¡hp cph\u.
sp¡ L$p¡B QuS> AÞe rhr_ep¡Ndp„ S>B flu R>¡. âcy rhr_ep¡Ndp„ _\u
\B flu A\hp Ap`Zp¡ AÞe rhr_ep¡N \B füp¡ R>¡, sp¡ tQsp _ L$fp¡. afu\u
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡, tQsp L$fhp\u rhr_ep¡N _l] \B Åe. tQsp
L$fhp\u b¡ fp¡N DÐ`Þ_ \i¡. A¡L$ sp¡ rhr_ep¡N `Z _ \ep¡ A_¡ tQsp sd¡
L$p„BL$ h^pf¡ L$fu v$u^u sp¡ tQsp L$fhp\u r_fpL$fZ (kp¡ëeyi_) _l] \pe.
S>¡d L$¡ sd_¡ L$p¡B A¡L$ fp¡N_u sL$gua \B sp¡ fp¡N A¡L$ sp¡ \ep¡ A_¡
s¡_u tQsp h^pf¡ iê$ L$fu v$¡ip¡ sp¡ S>epf¡ Ap¡`f¡i_ \ue¡V$fdp„ S>ip¡ sp¡ X$p¡L$V$f
sd_¡ `pR>p L$pYi¡ L$¡ ldZp Ap_y„ ågX$ â¡if h^u Ney„ R>¡, tQsp_p L$pfZ¡.
tQsp L$p„B _l] L$fp¡ A_¡ rhðpk\u S>ip¡ L$¡ cpB fp¡N \B Nep¡ R>¡ s¡ sp¡ \B
Nep¡ R>¡. X$p¡L$V$f s¡_¡ L$p`u_¡ W$uL$ L$fu v$¡i¡. sp¡ v$bpZ h^i¡ _l], sp¡ X$p¡L$V$f
351
L$p`u v$¡i¡. `Z sd¡ s¡ kde¡ `Z `pR>u tQsp iê$ L$fu v$u^u L$¡ fp¡N sp¡ \ep¡ R>¡.
Ap¡`f¡i_ `Z \i¡. lh¡ tQsp h^pf¡ L$fp¡ sp¡ b¡ fp¡N DÐ`Þ_ \B Nep _¡ ! s¡
h^¡gp â¡ifdp„ `pRy> Ap¡`f¡i_ _l] \B iL$¡. A¡V$gp dpV$¡ Ap hps_¡ kdÆ_¡
tQsp L$fu füp R>p¡ s¡ R>p¡X$p¡.
""Aop_pv$¹ A\hp op_ps¹ ... '' Aop_\u A\hp op_\u Apdp
Sy>Ap¡ op__p¡ sp¡ L$p¡B âñ S> _\u. op_ sp¡ aL$s NZsfu NZhp dpV$¡ L$ey® R>¡.
d|g tQsp_y„ L$pfZ R>¡. _hfÐ__u epv$ lp¡e sp¡ sd_¡ Aop_ S>¡ R>¡ s¡ d|g
L$pfZ R>¡ L$¡ sd¡ ÅÎep hNf ApÐdr_h¡v$_ L$fu v$u^y„. s¡_p L$pfZ¡ sd_¡ tQsp
\B flu R>¡ sp¡ îudlpâcyÆ kpd¡ âñ sd_¡ `|R>u füp R>¡ L$¡ sd¡ ApÐd
r_h¡v$_ L$ey® s¡_p L$pfZ¡ `p¡sp_¡ ""L©$óZkpÐL©$sâpZ'' dp_u füp R>p¡ L$¡ _l] ?
""L©$óZkpÐL©$sâpZ'' dp_u füp R>p¡ sp¡ Aop_\u L$ey® lp¡e sp¡ `Z iy„ afL$
`X$¡ ?
lh¡ tQsp L$fhp_u iy„ S>ê$fs R>¡ ? A_¡ op_\u `Z L$ey® A_¡ sd¡
`p¡sp_¡ ""L©$óZkpÐL©$sâpZ'' _\u dp_u füp sp¡ tQsp L$fhp_u iy„ S>ê$fs R>¡ ?
L$pfZL$¡ sd¡ L©$óZ kp\¡ ""L©$sâpZ'' sp¡ R>p¡ S> _l] sp¡ S>epf¡
""L©$óZkpÐL©$sâpZ'' _\u sp¡ op_\u `Z L$ey® li¡ _¡ r_h¡v$_ sp¡ tQsp_u iy„
S>ê$fs flu NB ? L$¡dL$¡ ApÐdr_h¡v$__p¡ dsgb `p¡sp_¡ A_¡ L©$óZ_¡
A¡L$buÅ_¡ A¡L$buÅ\u kp_hp_p¡ (Å¡X$hp_p¡) lsp¡. Å¡X$u gu^p sd¡ op_\u
Å¡X$ep L$¡ Aop_\u Å¡X$ep, tQsp_y„ lh¡ L$p¡B L$pfZ _\u flu S>sy„
rhr_ep¡Ndp„, A\hp Arhr_ep¡Ndp„ Ap hps Âep_\u kdÅ¡.
(ApÐdr_h¡v$_prhíhpkpv$¹ hp r_h¡rv$sõe cNhÐk¡hpepd¹
rhr_ep¡Npv$¹ hp q¾$edpZpr` rQÞsp îu`y{jp¡Ñdõh~`rQÞs_¡_
r_hs®_uep)-ApÐd r_h¡v$_dp„ Arhðpk A\hp r_h¡qv$s_¡ cNhv$¹ k¡hpdp„
Arhr_ep¡N_p L$pfZ¡ S>¡ Ap`Z¡ tQsp L$fu füp R>uA¡ s¡ `¡gu bpSy> S>B_¡
rhQpf L$fu ëe¡. Apìey„ ¿epgdp„ ? Ap Ap bpSy>_p¡ rhQpf lsp¡. lh¡ L$lu füp
R>¡ `¡gubpSy> S>B_¡ rhQpf L$fu ëep¡.
352
s\p r_h¡v$_¡ rQÞsp ÐepS>ep îu`y{$jp¡Ñd¡ pp
rhr_ep¡N¡@r` kp ÐepS>ep kd\p£rl lqf: õhs:pp ` pp
sp¡ `y{jp¡Ñd õhê$`_p tQs_\u rQ„sp_¡ lV$phu v$p¡.
(r_h¡qv$spÐd_p õhõe õhL$uep_p„ hp gp¥qL$L$¡ h¥qv$L$¡@r` hp
ìehlpf¡ õhpõÕepcphrhjreZu ep q¾$edpZp rQÞsp kpr`
õhkprncphrQÞs_¡_ r_hs®_uep)-Ap`Z¡ S>¡ r_h¡qv$s ApÐdp R>¡ s¡Z¡
`p¡sp_p S>¡ Al„sp A\hp ddspõ`v$ S>¡ rhje R>¡, s¡ r_h¡v$_ L$ep® `R>u
gp¥qL$L$dp„ Ap`Z_¡ A\hp h¥qv$L$dp„ Ap`Z_¡ õhõ\sp \B flu _\u. L$p„BL$_¡
L$p„BL$ sL$gua \B flu R>¡, s¡_p L$pfZ¡ tQsp \B flu R>¡, L$¡ âcy iy„ `funp gB
füp R>¡ ? iy„ L$fhp BÃR>u füp R>¡ ?
ApÐdr_h¡v$_ L$ep® `R>u b^u bpSy>\u kyM S> kyM lp¡hy„ Å¡Bsy„ lsy„.
Ap sp¡ b^„y vy$:M S> vy$:M L$¡d âNV$ \B Ney„ ? sp¡ s¡_p L$pfZ¡ sd_¡ S>¡ vy$:M
\B füy„ R>¡ s¡_¡ dV$pX$hp_p¡ âeÐ_ _ L$fp¡, A¡d îudlpâcyÆ _\u L$lu füp.
S>¡d gp¥qL$L$ A\hp h¥qv$L$dp„ L$p¡B AõhpõÕe sd_¡ \B Ney„. Sy>Ap¡ Âep_\u
kdÅ¡ îudlpâcyÆ A¡d _\u L$lu füp L$¡ s¡ AõhpõÕe_¡ v|$f _ L$fp¡. S>¡d L$¡
sd_¡ b°ûk„b„^ gu^p `R>u kdÅ¡ L$¡ X$peprbV$ui \B NB A\hp åg¡X$â¡if
h^u Ney„ sp¡ X$pepbuV$uk A\hp ågX$â¡if_u v$hp _l] g¡hp_u A¡hy„
îudlpâcyÆ _\u L$lu füp.
îudlpâcyÆ iy„ L$lu füp R>¡ ? L$¡ b°ûk„b„^ gu^p `R>u sd_¡
X$pepbuV$uk h^u NB A\hp ågX$ â¡if h^u Ney„. lh¡ sd_¡ A¡ tQsp \B flu
R>¡ L$¡ cNhp__u kp\¡ b°ûk„b„^ L$ey® A_¡ d_¡ L$¡d X$pepbuV$uk \ey„ ?
X$pepbuV$uk sp¡ s¡_¡ \hy„ Å¡Bsy„ lsy L$¡ S>¡dZ¡ b°ûk„b„^ _\u gu^y„. A\p®s¹
Ap`Zp¡ A¡L$ rhriô$ L$p¡B Ar^L$pf (râhg¡S>) dp_u_¡ Ap`Z¡ Qpgu füp
R>uA¡. sp¡ îudlpâcyÆ L$l¡ L$¡ Ap âL$pf_u tQsp ksphsu lp¡e sp¡ ëep¡ ly„
sd_¡ buÅ¡ D`pe bsphy„ L$¡ sd¡ Ap fus¡ kdÅ¡ L$¡ sd¡ ap„L$p¡ fpMp¡ R>p¡ epf sd_¡

353
âcy õhõ\ \hp v$¡hp _\u BÃR>sp.
d_¡ A¡L$ dpZk¡ A¡d S> L$üy„. s¡Z¡ M|b Np¡V$pmp L$ep®, M|b Np¡V$pmp
L$ep® sp¡ s¡_p dpV$¡ d¢ A¡L$ `qf`Ó (kfL$eygf) R>p`u v$u^p¡, L$¡ s¡ M|b S>
Np¡V$pmp L$f¡ R>¡ sp¡ s¡ dpfu `pk¡ TOX$hp Apìep¡ L$¡ iy„ kdÅ¡ R>p¡ ? Ap`¡ dpfp
dpV$¡ `rf`Ó R>p`u v$u^p¡. dpfp rhi¡ L$p¡BA¡ L$p„B Mfpb kp„cýey„ ? d¡ L$üy„
kp„cýey„, s¡Z¡ L$üy„ iy„ kp„cýey„ ? d¡ L$üy„ fOy_p\gpgÆ_p sd¡ Ap¡NZukp¡
ê$r`ep MpB Nep. s¡ sp¡ A¡L$ OV$_p. A¡L$ buÅ cË$Æ_p b¡ lÅf MpB Nep.
s¡ buÆ OV$_p. sp¡ dpfu sp¡ tlds Âhõs \B NB. ÓuÅ dpfp b¡ lÅf MpB
Nep Å¡ A¡d L$lui sp¡ s¡ L$lu v$¡i¡ L$¡ ÓuÆ OV$_p. s¡_¡ tQsp S> \pe _l]. d¡
`qf`Ó R>p`u v$u^p¡ A_¡ dpfp D`f S> gpNy `X$u Nep¡. sp¡ Aphp¡ byg„v$
(tldshp_) ìeqL$s lp¡hp¡ Å¡BA¡. NZphu `Z s¡_¡ v$u^y L$¡ cpB sy MpB Nep¡
v$pv$pcpB_p. s¡ sp¡ A¡L$ lp¡e A¡dp„ s¡ L$p„B ! buSy>„ L$p„B kp„cýey„ ? d¡ L$üy„ buÅ
sd¡ cË$Æ_p MpB Nep. A¡ b¡, ÓuSy> L$p„B kp„cýey„ ? ÓuÅ¡ sp¡ Myv$ ly„ lsp¡.
rhL$V$ `qfqõ\rs, lh¡ ly„ iy„ NZphy„ ? s¡_¡ d¡ L$üy„ _p _\u kp„cýey bk sp¡
A¡dp„ L$p„B Aphp¡ `qf`Ó R>p`hp_p¡ lp¡e ? Åhp v$ep¡, `su NB hps. Aphp
Aphp byg„v$ lp¡e R>¡.
gp¡L$¡ õhpõÕe„ s\p h¡v$¡ lqfõsy _ L$qfóers pp
`y[ô$dpN®qõ\sp¡ eõdps¹ kprnZp¡ chsprMgp: pp 6 pp
îudlpâcyÆ `Z L$lu v$e¡ L$¡ Å¡ sd_¡ Ap hps_p L$pfZ¡ tQsp
L$fhp_u BÃR>p \B flu R>¡ sp¡ A¡hu tlds c¡Nu L$fu ëep¡, cpB gp¡L$dp„
AõhpõÕe \B Ne„„y sp¡ iy„ \ey„ ? Qpgp¡ âcyA¡ L$p„BL$ Ap`Ï„ rhQpey® li¡. Ðepf¡
S> sp¡ Ap`Z_¡ gp¡L$dp„ AõhpõÕe L$ey®.
h¡v$dp„ \B Ney„ sp¡ Ap buÆ Ap„Nmu bsphu v$ep¡ L$¡ Ap bpSy> A_¡ iy„
sd¡ `p¡sp_¡ kdr`®s dp_u füp R>p¡ L$¡ _l] ? A¡ Mygpkp¡ L$fp¡_¡ ! `l¡gp,
kdr`®s _\u dp_u füp sp¡ Ap k„v$c®dp„ âcy_¡ iy„ L$pd Å¡X$u füp R>p¡ ? A_¡
kdr`®s dp_u füp R>p¡ sp¡ tQsp iy„ L$pd L$fu füp R>p¡ ? S>¡V$gu sL$gua \pe
354
s¡_p kpnu b_u ÅAp¡. kdr`®s dpÞep `R>u tQsp_u iy„ S>ê$fs R>¡. `y[ô$ \p¡X$u
L$X$L$ v$hp (õV²$p¢N d¡X$uku_) R>¡ lp¡ ! Ap kp¡aV$ (L$p¡dm) v$hp _\u. A¡L$v$d
õV²$p¢N v$hp R>¡. sp¡ ""`y[ô$dpN® qõ\sp¡ eõdps¹ kprnZp¡ chsp rMgp:''
(Ny { cNhsp¡ f Þesfõe Apopc„ N ce¡ _ q¾$edpZp
õhk¡ìeâcyrhjreZu rQÞsp cNhÐk¡hpep: spÐ`e®rhh¡L$¡_
r_hs®_uep)- k¡hpdp„ Ny{ L$p¡B A¡L$ AgN Apop L$fu füp R>¡, îuW$pL$p¡fÆ
L$p„BL$ buÆ S> fus¡ Apop L$fu füp R>¡. Ðepf¡ tQsp \su lp¡e sp¡ A_¡ Ny{ A_¡
âcy bÞ_¡_u Apopdp„ Å¡ rhfp¡^pcpk (L$p¡ÞV²$pqX$L$k_) gpNsp¡ lp¡e k¡hp_p
rhjedp„ sp¡ L$¡hu fus¡ tQsp_y„ r_hpfZ L$fhy„ ?
sp¡ L$lu füp R>¡ L$¡ k¡hp_y„ spÐ`e® iy„ R>¡ ? A¡ kdÆ ëep¡ _¡ ! k¡hp_y„
spÐ`e® kdÅ¡. k¡hp\u gpc iy„ \i¡ ? A¡ _ kdÅ¡. k¡hp_y„ spÐ`e® iy„ R>¡ ?
fdZ_y„ L$¡ L$pd_p_y„ ? ly„ khp£Ñd õsp¡Ódp„ bly S> L$lu Q|L$ep¡ Ry„>. Ap hps_¡ L$¡
k¡hp_y„ d|g spÐ`e® Ap`Ï„ â\d fdZ_y„ (gugp_y„) R>¡ A_¡ Ðepf `R>u L$p¡B
L$pd_p_y„ R>¡ sp¡ sd¡ `p¡sp_u Ås_¡ Ap hps dpV$¡ $Y„$Yp¡mu_¡ Å¡B ëep¡, L$¡ AÐepf¡
sd¡ fdZphõ\pdp„ R>p¡, L$¡ L$pdphõ\pdp„ R>p¡. fdZphõ\pdp„ R>p¡ sp¡ fdZ_p
spÐ`e®\u tQsp_y„ r_hpfZ L$fu ëep¡ A_¡ Å¡ sd¡ `p¡sp_¡ L$pdphõ\pdp„ dp_u
füp R>p¡ sp¡ sp¡ `R>u L$pdphõ\p_y„ r_hpfZ L$fu ëep¡.
k¡hpL©$rsf¹ Nyfp¡f¹ Apop bp^_„ hp lfuÃR>ep pp
As: k¡hp`f„ rQÑ„ rh^pe õ\uesp„ kyMd¹ pp 7 pp
fdZpqÐdL$p k¡hp A\hp L$pdpqÐdL$p k¡hp S>¡ âL$pf_u k¡hp Ap`Zp
Ar^L$pf_p rlkpb\u sd¡ r_cphu iL$p¡ R>p¡, s¡ âL$pf_u k¡hp r_cphu_¡
`p¡sp_u tQsp_¡ v|$f L$fp¡. Alu» ky^u_u tQspAp¡, L$fhpdp„ Aphsu tQsp R>¡.
Ðepf `R>u S>¡ tQsp Aphu flu R>¡ s¡ Ap`Z¡ L$fu füp _\u, s¡
Ap`d¡m¡ \B flu R>¡. s¡ tQsp_y„ iy„ L$fhy„ ? sp¡ (cNhëgugpcph_ep
cNhÃR>fZpNÐep hp e\p¡ ` qv$ô$r_hp® l kpdÕep® k pdÕe® e p¡ :
355
õhsp¡Åedp_pr` rQÞsp r_hs®_uep)-cNhv$¹ gugp_u cph_p\u A\hp
cNhv$¹ ifZpNrs_u cph_p\u S>¡ L$p„B`Z Al] îudlpâcyÆA¡ L$üy„ R>¡ L$¡
tQsp _l] L$fhu. s¡ `Z Ap`Zp\u _csu _ lp¡e, s¡_y„ kpdÕe® Ap`Zpdp„
lp¡e L$¡ _ lp¡e, `Z gugpcph_p A\hp ifZpNrs_u cph_p\u klS> fus¡
(B_ hp¡g¡ÞV$fu) S>¡ tQsp \B flu R>¡. s¡_¡ Ap`Z¡ A¡L$ buÆ cph_p\u,
S>¡d L$¡ v|$^ L$¡ L$Yudp„ bly S> Dcfp¡ Aphsp¡ lp¡esp¡ `pZu_p R>p„V$p dpfu_¡ A_¡
s¡ Dcfp¡ R>¡ s¡_¡ Ap`Z¡ b¡kpX$u iL$uA¡ L$¡ _l] ? A¡hu S> fus¡ cNhv$¹
gugp_p R>p„V$p_u cph_p d_ D`f _p„Mu_¡ L$¡ ifZpNrs_p R>p„V$p_u cph_p
d_ D`f _p„Mu_¡, S>¡ Ap`d¡m¡ tQsp \B flu R>¡. S>¡_¡ Ap`Z¡ L$fu füp
_\u, `Z \B flu R>¡. `qfqõ\rs A¡hu DÐ`Þ_ \B NB R>¡ sp¡ s¡ \B fl¡gu
tQsp_¡ Ap cph_pAp¡\u W„$X$u `pX$hp_u L$p¡rii L$fp¡.
rQÑp¡Ü¡N„ rh^pepr` lqff¹ ev$¹-es¹ L$qfóers pp
s\¥h sõe gug¡rs dÐhp rQÞsp„ Öys„ ÐeS>¡s¹ pp 8 pp
sõdps¹ khp®Ðd_p r_Ðe„ ""îuL©$óZ: ifZ„ dd'' pp
hv$v$¹rcf¹ A¡h„ kss„ õ\¡ed¹ BÐe¡h d¡ drs: pp 9 pp
Al]ep gugp cph_p\u tQsp v|$f L$fhp_u R>¡. A¡L$ hps Âep_\u
kdÅ¡. "rQÑp¡Ü¡N' v|$f _l] \B iL$¡. tQsp_p¡ DÜ¡N sp¡ fl¡i¡ `Z "rQÑp¡Ü¡N'
R>¡ s¡_p L$pfZ¡ S>¡ tQsp L$fu füp R>p¡ L$¡ rQÑ L$¡d ApV$gy DÜ¡N R>¡ ? sp¡ DÜ¡N sp¡
r_h©Ñ _l] \pe A_¡ tQsp sd¡ h^y iê$ L$fu v$u^u, âcy_p k„v$c®dp„, sp¡ b¡ fp¡N
\B S>i¡. s¡_p L$fsp âcy_u gugpcph_p L$fu_¡ s¡ DÜ¡N_¡ \p¡X$p¡ kl_ L$fhp_u
L$p¡rii L$fp¡.
S>¡hu fus¡ X$p¡L$V$f Ap`Ï„ Ap¡`f¡i_ L$f¡ R>¡ sp¡ s¡ v$v®$ \pe R>¡,
iõÓq¾$ep `R>u_p¡ vy$Mphp¡. s¡_¡ Ap`Z¡ L$¡hu cph_p\u kl_ L$fuA¡ R>uA¡ ?
L$¡ cpB sL$gua \B flu R>¡ `Z Ap sL$guadp„ ê$T Aphu Åi¡, Ðepf¡
Ap`Z_¡ h^pf¡ õhpõÕe âpàs \i¡. AÐepf¡ sp¡ L$`pey„ R>¡ s¡ L$`pey„ R>¡. s¡ vy$Mu

356
sp¡ füy R>¡ `Z L$`pe¡gp¡ Oph S>epf¡ ê$TpB Åi¡, Ap¡`f¡i_ `R>u, sp¡ s¡ kde¡
Ap`Z¡ `l¡gp S>¡V$pgp Aõhõ\ lsp. s¡_p\u h^pf¡ õhõ\ \B S>iy„. Aphu
cph_p\u d__¡ kdÅhu_¡ s¡ Ap¡`f¡i_ `R>u \su sL$gua_¡ Ap`Z¡ L$¡hu
kl_ L$fu gBA¡ R>uA¡.
Ap S> âL$pf¡ S>¡ `Z L$p„B rQÑdp„ DÜ¡N \B füp¡ R>¡ s¡ sp¡ \B füp¡
R>¡. s¡_¡ gugp cph_p\u L$pbydp„ sd¡ gphu iL$ip¡. Ap` d¡m¡ DÐ`Þ_ \su,
DÜ¡N\u DÐ`Þ_ \su tQsp_¡ `Z A_¡ kdÅ¡ L$¡ s¡ `Z _ \sy lp¡e sp¡ Ap
gugp cph_pdp„ `Z Mg¡g (qX$õV²$b) \su lp¡e, L$pfZL$¡ d_ tQspdp„ A¡V$gy„
O¡fpe¡gy„ R>¡ L$¡ gugpcph_p L$fu iL$¡ A¡hu d__u `qfqõ\rs _\u. kpfy„$ sp¡ d__¡
S>hp v$ep¡. cpX$dp„ Åe d_. Æc\u sp¡ ""îuL©$óZ: ifZ„ dd'' bp¡ghp_y„ iê$
L$fp¡. Æc\u îuL©$óZ: ifZ„ dd bp¡gip¡ sp¡ s¡_p\u `Z afu\u `pR>p sd¡
`p¡sp_¡ `L$X$u iL$ip¡ L$¡d ?
L$pfZ L$¡ Al] ky^u sd¡ Âep_\u s¡ _hfÐ__¡ epv$ lp¡e sp¡ D`f b^p
rhh¡L$_p D`pe bspìep. ApW$dp„ ïgp¡L$dp„ ^¥e®_p¡ D`pe bspìep¡ A_¡ _hdp„
ïgp¡L$dp„ îudlpâcyÆA¡ Apîe_p¡ D`pe bspìep¡. Apd rhh¡L$, ^¥e®, Apîe
ÓZ âL$pf_p D`pe bspìep. Ap k„v$c®dp„ îudlpâcyÆ ""QYÅ b¡V$p iygu
`¡ Myv$p cgp L$f¡Np'' A¡hu L$d®_urs õhuL$pfu _\u füp. s¡\u îudlpâcyÆ
`p¡s¡ `p¡sp_y„ d„sìe sd_¡ Ap`u flep R>¡ L$¡ Sy>Ap¡ d¢ `Z Apd S> L$ey® R>¡. L$¡hu
fus¡ L$ey¯ R>¡ ? s¡ hps_¡ ApNm Âep_\u kdÅ¡.

pp Brs îuhëgcpQpe®rhfrQs„ _hfÐ_„ kç`|Z®d¹ pp

357
pp AÞs:L$fZâbp¡^: pp
(cNhv$pop_ykfZpe AÞs:L$fZâbp¡^_d¹)-cNhp__u
Apop_¡ A_ykfhp dpV$¡ îudlpâcyÆ `p¡sp_p A„s:L$fZ_¡ âbp¡^ L$fu füp
R>¡. A¡ hps Âep_\u kdÅ¡.
AÞs:L$fZ dv$¹hpL$e„ kph^p_sep i©Ï pp
L©$óZps¹ `f„ _pqõs v$¥h„ hõsysp¡ v$p¡jhrS®>sd¹ pp1pp
L$¡V$gu M|bk|fs hps R>¡. îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ d¢ `Z Ap
DÜ¡N `f Apd S> L$pby d¡mìep¡ R>¡ A_¡ Ap`Z¡ sp¡ kdS>hy„ `X$¡. `Z A¡L$
hMs îudlpâcyÆ iy„ BÃR>sp lsp ? îudlpâcyÆ_u Æopkp
(A¡çbui_) iy„ lsu ? L$p¡B d_p¡f\u dmu Åe. A¡hu Æopkp L$¡ dlÐhpL$p„np
_ lsu, L$¡ L$p¡B R>à`_ cp¡N ^fu v$¡ A¡hu dlÐhpL$p„np _ lsu. îudlpâcyÆ
rbQpfp_u M|b S> Agp¥qL$L$ dlÐhpL$p„np lsu, L$¡ L$p¡B`Z âL$pf¡ cpNhs_p
AYpf lÅf ïgp¡L$ `f ly„ `|f¡`|fu ìep¿ep gMu v$D A_¡ îuW$pL$p¡fÆ s¡_¡ DëV$u
Apop L$fu füp R>¡ L$¡ Msd L$fp¡ Ap b^„y `|Z® L$fp¡.
sp¡ S>¡Z¡ ApV$gu Agp¥qL$L$ BÃR>p fpMu lsu. s¡ BÃR>p Å¡ `|Z® _
\su lp¡e sp¡ L$¡V$gp¡ DÜ¡N õhe„ ApQpe®QfZ_¡ \ep¡ li¡ ? A¡ sp¡ Ap`Z¡ L$p¡B
A¡L$ ^„^p¡ Qgphhp_u hps rhQpfu A_¡ ^„^p¡ _ Qpgsp¡ lp¡e sp¡, L$p¡B`Z
ìep`pfu kdÆ iL$¡ R>¡. `funpdp„ b¡khp_y„ rhQpfuA¡ A_¡ `funpdp„ `¡`f S>
_ gMu iL$¡ s¡ sp¡ L$p¡B rhÛp\} S> kdÆ iL$¡. L$p¡B R>p¡L$fu `f qv$g Aphu Ney„
s¡ R>p¡L$fu gÁ_ L$fhp_¡ bv$g¡ Q„`g dpfu v$e¡ sp¡ Ap`Z_¡ kdS>dp„ Aphu
iL$¡.
sp¡ S>epf¡ Ap`Zp¡ d_p¡f\ r_óam \pe s¡ kde¡ L$¡V$gu lspip \pe R>¡.
s¡_p\u Ap`Z_¡ kdS>dp„ Aphu iL$¡ R>¡. A¡hu S> fus¡ îudlpâcyÆ_p¡
L$¡V$gp¡ Agp¥qL$L$ d_p¡f\ A_¡ Aphp¡ Agp¥qL$L$ d_p¡f\ `Z âcyA¡ k„`|Z® _
\hp v$u^p¡. s¡_u tQsp s¡_p¡ DÜ¡N îudlpâcyÆ_¡ L$¡V$gp¡ \ep¡ li¡ ? A_¡ s¡

358
DÜ¡N `f îudlpâcyÆA¡ L$¡hu fus¡ L$pby d¡mìep¡ li¡ ? s¡ hps îudlpâcyÆ
A„s:L$fZ_¡ âbp¡^_ L$fu_¡ S>¡ `p¡sp_p Æh R>¡ s¡_¡ âbp¡r^s L$f¡ R>¡ L$¡ cpB d¢
d__¡ Apd kdÅìey„ R>¡. sp¡ sd¡ L$¡d _\u kdÅhu füp ? Å¡ dpfp R>p¡ sp¡,
sd¡ `Z `p¡sp_p d__¡ Apd S> kdÅhu ëep¡, S>epf¡ sdpfu BÃR>pAp¡ `|Z®
\su _\u Ðepf¡.
A„s:L$fZ dpfu hps kph^p_sp\u kp„cm. L©$óZ\u dp¡V$p¡ L$p¡B v$¡h
_\u A_¡ A¡hp¡ L$¡ S>¡dp„ L$p¡B`Z v$p¡j _ lp¡e. L$p„BL$_¡ L$p„BL$ sp¡ v$p¡j li¡ S>. L$¡
S>¡_¡ ApÐdr_h¡v$_ L$e¯y s¡dp„ v$p¡j v$¡MpZp¡ sp¡ ApÐdr_h¡v$_ iy„ L$pd L$ey¯ ? A_¡
ApÐdr_h¡v$_ L$ep® `R>u L©$óZ\u dp¡V$p¡ v$p¡j hrS®>s lp¡B iL$¡ ? A¡ hps_¡
Âep_\u kdÅ¡.
(õhd_p¡f\ârsL|$gpep„ cNhv$popep„ kÐepdr` `íQpÑp`õe
AL$s®ìesp¡`v$¡i:)-`p¡sp_p d_p¡f\\u ârsL|m cNhv$¹ Apop \hp\u `Z
âíQpsp` L$fhp_u S>ê$fs _\u. s¡\u L$¡V$gp kMs iåv$p¡ (lpX®$hX®$)
îudlpâcyÆ hp`fu füp R>¡.
QpÎX$pgu Q¡v$¹ fpS>`Ð_u Åsp fpop Q dpq_sp pp
L$v$prQv$¹ A`dp_¡r` d|gs: L$p nrsf¹ ch¡s¹ pp f pp
kd`®Zpv$¹ Al„ `|h®d¹ DÑd: qL„$ kv$p qõ\s: pp
L$p ddp^dsp cpìep `íQpÑp`p¡ esp¡ ch¡s¹ pp 3 pp
L$p¡B Qp„X$pgu fpÅ_u õÓu \B NB A_¡ L$p„BL$ A¡hp¡ kde füp¡ L$¡
fpÅA¡ s¡_¡ dp_usu lp¡hp_p L$pfZ¡ b^u BÃR>pAp¡ `|fu L$fu A_¡ L$p¡B qv$hk
fpÅ Nyõk¡ \B Nep¡ A_¡ s¡Z¡ fpZu_„y A`dp_ L$fu v$u^y„. sp¡ s¡ iy„ L$pd rhQpf¡
L$¡ lh¡ dpfy„$ A`dp_ iy„ L$pd L$ey¯ ? A¡d L$¡d _ rhQpf¡ L$¡ cpB A`dp_us `Z
Qp„X$pgu_u Ahõ\p\u sp¡ JQu Ahõ\p R>¡ L$¡ _l] ? fpS>`Ð_u lp¡hp\u
A`dpr_s (BÞkëV$¡X$) fpS>`Ð_u `Z Qp„X$pgu\u sp¡ DÃQ L$np
(AbpDN°¡X$)_u R>¡ _¡ ! Ap fus¡ d__¡ L$¡d _ d_ph¡ ? A¡hu fus¡ dpfu L$p¡B

359
BÃR>pAp¡ `|fu _ \B, sp¡ âcyA¡ `|fu _ \hp v$u^u Ap hpsdp„ d¡„ sp¡ L$p¡B L$kf
fpMu _\u_¡ ?
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ sd_¡ Ap hps Ðepf¡ kdS>dp„ Aphi¡ L$¡
îudlpâcyÆA¡ AYpf lÅf ïgp¡L$ `f V$uL$p gMu v$u^u lsu. gM¡gu V$uL$p
Mp¡hpB NB A_¡ dp^h cË$ L$pídufu lsp S>¡ aV$paV$ gMsp lsp. s¡ `Z suf
MpB_¡ r_Ðegugpdp„ ârhô$ \B Nep.
L$p¡B Å¡ Ap Âe¡e (dui_)_¡ gB_¡ Qpëep lp¡e L$¡ cpNhs_u k„`|Z®
V$uL$p gMhu R>¡. gM¡gu V$uL$p `pR>u Mp¡hpB Åe A_¡ `pR>p¡ buÅ¡ âeÐ_
afu\u iê$ L$ep£ A_¡ s¡ hMs¡ cNhv$ ApopAp¡ \hp gpNu L$¡ sd¡ v$¡l-v$¡i
`qfÐepN L$fp¡. s¡ hMs¡ L$¡V$gp¡ DÜ¡N \ep¡ li¡ ? d_dp„ L$p¡B Aphu dlÐhpL$p„np
fpMu_¡ Sy>Ap¡ sp¡ Mbf `X$¡. Aphu dlÐhpL$p„np (A¡çbui_)_u S>¡ lspip
R>¡ s¡ L$¡hu li¡ ? A_¡ s¡ lspipdp„ îudlpâcyÆ `p¡sp_¡ Apðpk_ L$¡hu fus¡
Ap`u füp R>¡.
Ap Sy>Ap¡ Ap L$ep iåv$p¡dp„ Apíhõs (L$p¡Þkp¡g) L$fu füp R>¡ L$¡
""QpÎX$pgu Q¡v$¹ fpS>`Ð_u...''Mp¡hpB NB sp¡ Mp¡hpB NB AYpf lÅf
ïgp¡L$_u V$uL$p. sp¡ `Z ÓuÅ õL„$^ ky^usp¡ gMu L$¡ _l] ? ÓuÅ õL„$^ `f `|fu
_ \B iL$u sp¡ ApNm v$id õL„$^_u sp¡ `|fu \B L$¡ _ \B ? ApV$gu \B lh¡
ApNm _\u L$fhp v$¡sp âcy, sp¡ L$p„B hp„^p¡ _\u. ApV$gu \B A¡ hps_p¡ k„sp¡j
L$¡d _ gBA¡ ?
""kd`®Zpv$¹ Al„ `|h®d¹ DÑd: qL„$ kv$p qõ\s:, L$p ddp^dsp cpìep
`íQpÑp`p¡ esp¡ ch¡s¹'' lh¡ dpf¡ dpfu A^dsp_u cph_p ip dpV$¡ L$fhu ? L$¡
S>¡_p L$pfZ¡ `òpsp` L$fhp¡ `X$¡ ! kd`®Z `l¡gp ly„ L$p„B DÑd lsp¡ ? âcy_¡
kd`®Z _lp¡sy„ L$ey®, s¡ hMs¡ S>¡ dpfu A^dsp lsu, s¡ A^dsp\u sp¡
kdr`®s Ry„> s¡ L$p¡B Ap¡R>u DÑdsp R>¡.
lh¡ kdr`®s \ep `R>u dpfp d_p¡f\ âcy_u cqL$s k„b„^u `|Z® _\u
\B füp. îudlpâcyÆ_u A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡. kybp¡r^_uÆ gMhp
360
âcy_u cqL$s_u S> A¡L$ ArcìeqL$s (A¡L$kâ¡i_) lsu. `p¡sp_u L$p¡B
`u.A¡Q.X$u. \ukuk N°pÞV$ (D`pq^) âpàs L$fu_¡ X$p¡L$V$f L$¡ ragp¡kp¡au_u qX$N°u
d¡mhhp_p¡ L$p¡B DÛd _lp¡sp¡. `p¡sp_u cqL$s_$¡ îudlpâcyÆ Ap âL$pf¡
âNV$ L$fhp BÃR>sp lsp L$¡ AYpf lÅf ïgp¡L$ `f ly„ kybp¡r^_uÆ gMu v$D
A_¡ s¡ cqL$s`|Z® \B flu _\u sp¡ lspip L$¡V$gu suh° (BÞV$¡Þk) \B li¡ ?
`f„sy s¡_p `f îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ _\u \B flu cqL$s sp¡
_\u \B flu. dpfu `Z cqL$s `|fu \B _\u. `|fu _ \B sp¡ dpf¡ Ap hps `f
sp¡ dpfu Ås_¡ Myi fpMhu Å¡BA¡ L$¡ _l] ? L$¡ `l¡gp kdr`®s _lsp¡. lh¡
âcy_¡ kdr`®s ly„ Ry„>. sp¡ `l¡gp sp¡ ly„ Akdr`®s lsp¡. lh¡ kdr`®s sp¡ Ry„> !
kdr`®s \ep `R>u L$v$pQ cqL$s `|fu _ \B sp¡ _ \B, kdr`®s Ry> A¡ L$p„B
Ap¡Ry„> flõe R>¡ ! dpfp dpV$¡ L$p„B Ap¡R>u D`gqå^ R>¡.
(cNhv$popepA¡h A_ykfZueÐh¡ l¡syÓed¹)-Ðepf `R>u
cNhv$¹ Apop S> iy„ L$pd A_ykfhu ? s¡_p dpV$¡ îudlpâcyÆ ÓZ l¡sy
Ap`u füp R>¡.
kÐek„L$ë`sp¡ rhóÏ: _pÞe\p sy L$qfóers pp
Apo¥h L$pep® kss„ õhprdÖp¡lp¡@Þe\p ch¡s¹ pp 4 pp
k¡hL$õe sy ^dp£@e„ õhpdu õhõe L$qfóers pp
rhóÏ sp¡ kÐe k„L$ë` R>¡, s¡Z¡ S>¡ rhQpey® li¡ s¡ sp¡ L$fi¡ S>. dpfy„$
rhQpf¡gy„ iy„ L$pd \hy„ Å¡BA¡ ? s¡Z¡ rhQpf¡gy„ S> \hy„ Å¡BA¡. kd`®Z_p k„b„^
Üpfp d¢-sy õhpdu A_¡ ly„ k¡hL$ Ry„> s¡ L$b|g L$ey® lsy„ L$¡ _l] ? ""v$pkp¡X$l„''
Üpfp. sp¡ S>epf¡ sy õhpdu R>¡ sp¡ d_¡ ârsL|$m Aphsu lp¡e sp¡ `Z spfu BÃR>p
d_¡ d„Sy>f R>¡ A_¡ A_yL|$m Aphsu lp¡e sp¡ `Z d_¡ spfu BÃR>p d„Sy>f R>¡.
sp¡ Ap buÅ¡ l¡sy A¡ Ap`u füp R>¡ L$¡ âcy_u Apop_y„ S> A_ykfZ
L$fhy„ Å¡BA¡. _l] sp¡ õhpdu_p¡ Öp¡l \B S>i¡ A_¡ ÓuÆ hps bsphu füp
R>¡. ""k¡hL$õe sy„ ^dp£@e„'' k¡hL$ sp¡ ApV$gy„ S> L$fu iL$¡ R>¡ L$¡ S>¡ õhpdu L$l¡.

361
lh¡ s¡dp„ L$ey„ L$pd `|fy„$ \B Ney„, L$ey„ L$pd A^|fy„$ flu Ney„ ? s¡ õhpdu D`f R>p¡X$u
v$ep¡. S>epf¡ õhpdu Apop L$fu füp R>¡ L$¡ `|fy„ L$fhp_y„ _\u, sp¡ `|f„y$ \hy„ Å¡BA¡
L$¡ _ `|fy„$ \hy„ Å¡BA¡ s¡_u tQsp dpf¡ iy„ L$pd L$fhu Å¡BA¡ ?
S>¡d L$¡ Ap`Z¡ A¡ rhQpey® L$¡ Ap`Z¡ Ap âL$pf¡ âcy_u c[¼s L$fiy„.
`Z âcy dpfp\u A¡V$gu cqL$s _\u g¡hp BÃR>u füp sp¡ âcy S>¡V$gu g¡hp
BÃR>u füp R>¡ bk A¡V$gu cqL$s dpf¡ L$fhu Å¡BA¡. s¡_¡ `p¡sp_u cqL$s
L$fphhp dpV$¡ v$k ìeqL$s D`gå^ R>¡. sp¡ s¡dp„ ly„ S> lp¡hp¡ Å¡BA¡ A¡hp¡ Mp¡V$p¡
Al„L$pf kd`®Z `R>u dpf¡ iy„ L$pd fpMhp¡ Å¡BA¡ ? A¡ hps Âep_\u kdÅ¡.
(âpN__y[óW$s¡ Ü¡ cNhv$po¡)-cNhv$¹ Apop_y„ A_ykfZ L$fhp_y„
R>¡ s¡dp„ ÓZ l¡sy A_¡ `l¡gp S>¡ b¡ ApopAp¡ ApQpe® QfZ¡ õhuL$pfu _l].
Apop `|h®Þsy ep Åsp N“p-kpNf-k“d¡ pp ` pp
epr` `íQp_¹ d^yh_¡ _ L©$s„ sv$¹ Üe„ dep pp
s¡ b¡ Apop d¢ dp_u _l]. L$pfZL$¡ d_dp„ A¡ gpgQ bly âbg lsu L$¡
L$p¡B âL$pf¡ Mp¡hpe¡gu `|fu V$uL$p afu\u A¡L$ hMs gMu v$D. A¡L$ hMs s©sue
õL„$^ ky^u gMu. sp¡ `pR>u A¡L$ Apop \B sp¡ s¡Ap¡A¡ L$üy„ R>p¡X$p¡ Qsy\® õL„$^_¡,
L$p¡B`Z fus¡ v$id õL„$^_u V$uL$p sp¡ `|fu L$fp¡. v$id õL„$^ `|fp¡ L$fu_¡ A¡L$pv$i
õL$Þ^dp„ `lp¢Ãep Ðep„ afu ÓuÆ Apop \B NB. sp¡ ÓuÆ Apop \B NB sp¡
îudlpâcyÆ `p¡sp_p A„s:L$fZ_¡ âbp¡^_ L$fu füp R>¡.
(gp¡L$Np¡Qfv$¡lv$¡i`qfÐepNrhjreÎep: s©suepep: Apopep:
Ahíep_y›¡eÐh¡@r` jóZp„ `íQpÑp`pcphl¡s|_p„ `qfNZ_d¹ )-gp¡L$
Np¡Qf v$¡l-v$¡i `qfÐepN L$fhp_u S>¡ ÓuÆ Apop îudlpâcyÆ_¡ \B R>¡
s¡_¡ sp¡ dpf¡ dp_hp_u S> R>¡ A_¡ s¡ Apop_¡ dp_hu R>¡ fp¡B_¡ _l], L$Æep
L$fu_¡ _l], Apd Ap„ky `pX$sp _l]. A¡V$gu âkßsp\u L$¡ ""fpÆ l¡ ld
Dkud¡ Æk d¡ s¡fu fTp l¥'' A\hp Apd `Z hpl hpl R>¡, s¡d `Z hpl
hpl R>¡. Ðep„ d_p¡bm `|h®L$ (õ`ufuV$k) Ap Apop_y„ A_ykfZ L$fhp_y„ R>¡.

362
¾$pBõV$_¡ `Qpk lÞV$f aV$L$pep® L$¡ sdpfp _pd `f d¢ S>¡_p¡ A„rsd k„õL$pf L$fu
v$u^p¡ lsp¡. s¡_¡ sd¡ Æhsp¡ L$¡d L$ep£ ? `Qpk lÞV$f MpAp¡. ¾$pBõV$¡ L$üy„ L$¡
cpB sd¡ L$p¡Z R>p¡ ? s¡ bp¡ëep¡ ly„ rbi` sdpfp¡ S> sp¡ k¡hL$ Ry„>. sdpfu Nfudp
sdpf¡ r_cphhu Å¡BA¡ A¡V$gp dpV$¡ `Qpk lÞV$f sd_¡ dpfhp `X$i¡.
sp¡ Aphu qõ\rs Ap`Z¡ L$fu füp R>uA¡ lp¡ ! s¡\u îudlpâcyÆ iy„
L$fu füp R>¡ ?
gp¥qL$L$âcyhs¹ L©$óZp¡ _ Öô$ìe: L$v$pQ_2 pp 7 pp
kh¯ kdr`®s„ c¼¹Ðep L©$sp\p£@rk3 kyMu ch pp
âcy Apop L$fu füp R>¡. sp¡ S>¡hu Apop L$f¡, s¡dp L$p¡B âcy `f lÞV$f
\p¡X$p dpfhp_p lp¡e ! Å¡ âcyA¡ Apop Ap`u lsu L$¡ cpB sd¡ b^p_p A„rsd
k„õL$pf L$fu v$ep¡. sp¡ L$fu füp R>¡. âcy Å¡ L$p¡B_¡ Æhsp¡ L$fhp BÃR>u füp R>¡.
sp¡ ly„ s¡dp dpfu Ås¡ D`fhV$ \hp hpmp¡ L$p¡Z ? sd¡ L$¡d A¡hu Apop Ap`u ?
Ap`Z¡ L$luA¡ A_¡ b°ûk„b„^\u âcyk„b„^ L$fphu füp R>uA¡. lh¡
sd¡ _p `pX$hphpmp L$p¡Z ? ApS>¡ Ap qõ\rs \B NB R>¡. dp¡V$¡cpN¡ Ap`Z¡
`Z Ap âL$pf¡ âcy\u dp¡V$p (ky`fkuX$) \hp dp„NuA¡ R>uA¡. îudlpâcyÆ
L$lu füp R>¡ ""kh¯ kdr`®s„ cL$¹Ðep L©$sp\p£@rk kyMu ch'' S>epf¡ b^„y S>
kdr`®s L$fu v$u^„y R>¡ sp¡ s¡dp„ gMhp_y„ S>¡d kdr`®s L$ey® lsy„, sp¡ A¡d _
gMhp_y„ `Z âcy_¡ S> kdr`®s R>¡. A¡ sp¡ kybp¡r^_u Mp¡gu_¡ Å¡ip¡_¡ sp¡
S>ep„ îudlpâcyÆA¡ kybp¡r^_u `|fu L$fu R>¡, s¡ S>ÁepA¡ A¡d L$l¡ R>¡ L$¡ d¢
ApS> Ap kybp¡r^_u `|Z® L$fu. d¡ ÓZ¡ S>Ns Æsu gu^p. ""Óed¹ Ar`
rhðS>epe dpÖip_p„'' d¢ rhð_¡ Æsu gu^p A_¡ Alu» Aphu_¡ dpf¡ buSy„>
L$fhp_y„ `Z iy„ lsy„ ?
""kh¯ kdr`®s„ cL¹$Ðep'' gMhy„ _ gMhy„ b^„y âcy_¡ kdr`®s R>¡. sd¡
L©$sp\® R>p¡. sd¡ kyMu \pAp¡. d_dp„ A¡d _l] rhQpfp¡ L$¡ d¢ âp¡S>¡L$V$ (ep¡S>_p)
S>¡ b_pìep¡ lsp¡. A$Y pf lÅf ïgp¡L$_p¡. L$¡d `|Z® _ \ep¡ ? lh¡ gp¡L$p¡ d_¡ iy„

364
340
L$l¡i¡ ? L$¡ cpNhs `f kybp¡r^_u gMhp b¡W$p A$Y pf lÅf ïgp¡L$ `f, V$uL$p
`Z _ gMu iL$ep ?
îudlpâcyÆ\u M|b r_ç_ L$np_p i[¼shpmp rhÜp_p¡ AYpf lÅf
ïgp¡L$_u V$uL$p gMu v$u^u R>¡. A¡hu A¡L$ _l] `ÃQuk V$uL$pAp¡ A¡h¡g¡bg
(âpàs) R>¡ A_¡ îudlpâcyÆ _ gMu iL$ep ? sp¡ s¡ dpV$¡ iy„ lspi L$¡ r_fpi
\hy„ sp¡ s¡_p dpV$¡ L$lu füp R>¡ ""kh¯ kdr`®s„ cL¹$Ðep'' `|Z® \B sp¡ W$uL$ _
`|Z® \B sp¡ W$uL$ R>¡. ""L©$sp\p£@rk kyMu ch'' sd¡ L©$sp\® R>p¡.
`°p¥Ypr` vy$rlsp ev$¹hs¹ õ_¡lps¹ _ â¡óes¡ hf¡ pp 8 pp
s\p v$¡l¡ _ L$s®ìe„ hfk¹ syóers _pÞe\p4 pp
gp¡L$hQ¹ Q¡s¹ qõ\rsf¹ d¡ õeps¹ qL„$ õepv$¹ Brs rhQpfe5 pp9pp
AiL$e¡ lqff¡hpqõs dp¡l„ dp Np: L$\ÊQ_6 pp
îuW$pL$p¡fÆ sL$gua Ap`u Ap`u_¡ L$¡V$gu sL$gua Ap`i¡ sd_¡ ? A¡d
L$l¡i¡ L$¡ S>¡d îudlpâcyÆ_¡ Apop Ap`u L$¡ Aphu Åh, v$¡l R>p¡X$u_¡ A¡hy„
Ap`Z_¡ îuW$pL$p¡fÆ L$l¡i¡ S> _l]. Ap`Zp\u A¡d îuW$pL$p¡fÆ `Z
Ncfpsp li¡ lp¡ ! L$¡ Alu» Aphu S>i¡ sp¡ DÛd L$fi¡, Ðep„ S> fl¡hp v$ep¡.
Åhp v$ep¡ _¡ ! îudlpâcyÆ_¡ îuW$pL$p¡fÆA¡ Apop Ap`u L$¡ A¡hp¡ v$¡l R>p¡X$u_¡
Al] Aphu Åh. v$¡l v$¡i `qfÐepN L$fp¡. Ap`Z_¡ A¡ Apop _l] Ap`¡.
îuW$pL$p¡fÆ_¡ Ap`Zu b^u Mbf R>¡ sp¡ Ðep„ `p¡sp_¡ \e¡g Apop_u
N„cufsp_¡ îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡.
""âp¥Ypr` vy$rlsp ev$¹hs¹ õ_¡lps¹ _ â¡óes¡ hf¡'' Ap`Zu qv$L$fu eyhp_
\B NB A_¡ Ap`Z¡ s¡_¡ kpkf¡ _ dp¡L$guA¡ A_¡ `uefdp„ S> bp„^u fpMuA¡
sp¡ hf kp\¡ rhhpl L$ep£ ip dpV$¡ ? A¡ hps_¡ Âep_\u kdÅ¡ ""s\p v$¡l¡ _
L$s®ìe„ hfk¹ syóers _pÞe\p'' Ap v$¡l_p¡ õhpdu ly„ Ry„> L$¡ âcy R>¡ ? Ap v$¡l_p¡
õhpdu ÆhpÐdp R>¡ L$¡ `fdpÐdp R>¡ ? Å¡ ly„ `fdpÐdp_¡ khp®Ðdp dp_u füp¡ Ry„>
sp¡, dpfp v$¡l_p¡ õhpdu ÆhpÐdp _\u `fdpÐdp R>¡. s¡ `fdpÐdp_¡ Ap v$¡l_¡
365
fpMhp¡ lp¡e sp¡ fpM¡, _ fpMhp¡ lp¡e sp¡ _ fpM¡.
""gp¡L$hÃQ¡s¹ qõ\rsf¹ d¡ õeps¹ qL„$ õepv$¹ Brs rhQpfe'' A_¡ vy$r_ep_u
S>¡d `fdpÐdp_¡ Akdr`®s dpfp¡ v$¡l lp¡s sp¡ dpfu qõ\rs L$¡hu \ps ? ApS>¡
cg¡ S>¡ L$p„B R>¡, âcy v$¡l_¡ R>p¡X$hp_u cg¡ Apop L$fu füp R>¡ `Z
`fdpÐdp_¡ kdr`®s v$¡l_¡ R>p¡X$hp_u Apop L$fu flep R>¡ _¡ ! sp¡ s¡dp„ ip„ dpV$¡
d_¡ d_dp„ k„L$p¡Q L$¡ `íQpsp` lp¡hp¡ Å¡BA¡ ? A_¡ kdÅ¡ R>sp„ `Z L$p¡B
âL$pf_u sL$gua \pe L$¡ cB v$¡l L$¡d R>p¡X$hp¡ ?
""AiL$e¡ lqff¡hpqõs dp¡l„ dp Np: L$\ÊQ_'' âcy Apop Ap`u
füp R>¡ sp¡ L$p¡B sL$gua _l] \pe. v$¡l `Z Ap`Z¡ Ap_„v$\u R>p¡X$u iL$uiy„.
ApV$gu hps îudlpâcyÆ ApV$gu lv$¡ S>B_¡ `p¡sp_¡ kdÅhu füp R>¡.
ApV$gu lv$¡ sp¡ âcy Ap`Z_¡ Apop Ap`i¡ S> _l]. A\p®s DÃQsd
k„cph_p (lpBe¡õV$ `p¡kubuguV$u) `f îudlpâcyÆA¡ A„s:L$fZ âbp¡^_
L$ey® R>¡. s¡ DÜ¡N_u `Z tQsp _\u L$fu füp. sp¡ Ap_p\u h^pf¡ sp¡ sd_¡ L$p¡B
DÜ¡N_„y L$pfZ lp¡e _l] _¡ ? \p¡Xy»$OÏ» lp¡e sp¡ s¡_¡ kl_ L$fu ëep¡. bk Ap
âL$pf_u gugp cph_p L$¡hu fus¡ L$fhu ? ApÐdr_h¡v$__u cph_p L$¡hu fus¡
L$fhu ? ifZpNrs_u cph_p L$¡hu fus¡ L$fhu ? S>¡ r_h¡v$_-_hfÐ_dp„ S>¡
rkÙpÞs (r\efu) kdÅìep¡ R>¡. s¡_y„ ìehlpfy$ âv$i®_ (â¡L$qV$L$g
X$¡dp¡õV²$¡i_) îudlpâcyÆA¡ A„s:L$fZ âbp¡^dp„ L$fu_¡ bspìe„„y. sd_¡
ìehlpqfL$ fus¡ s¡ õ`ô$ ârs`pv$_ L$fu_¡ bsphu füp R>¡ A_¡ A¡ bsphu_¡
ApQpe®QfZ ApNm L$lu füp R>¡ Ap Sy>Ap¡ R> \B Nep_¡ NZu g¡Å¡.
(A¡h„ õhpÞs:L$fZâbp¡^_âL$V$_¡_ õhuep_p„ rQÞsp
v|$fuL$fZd¹)- `p¡sp_p A„s:L$fZ_p âbp¡^__¡ âL$V$ L$fu_¡ `p¡sp_p k¡hL$p¡_u
tQsp v|$f L$fu.
Brs îuL©$óZv$pkõe hëgcõe rls„ hQ:pp 10 pp
rQÑ„ ârs ev$pL$Îe® c¼¹sp¡ r_[íQÞssp„ h°S>¡s¹ pp

366
d¢ îuL©$óZv$pk hëgc¡ A¡hy„ rlsL$pfu hQ_ sd_¡ kdÅhu v$u^y„ L$¡
sdpfp kd`®Z `R>u ApÐdr_h¡v$_ `R>u sdpfp¡ ìehlpf L$¡hp¡ lp¡hp¡ Å¡BA¡
A_¡ Å¡ sd¡ kdÆ S>ip¡, `p¡sp_p rQÑ_¡ Ap hps kdÅhu iL$ip¡, sp¡ sd¡
r_[ò„s b_u S>ip¡. `p¡sp_p rQÑ_¡ _l] kdÅhp¡ sp¡ vy$:M lp¡hp_y„ L$pfZ
sd_¡ fl¡i¡ A_¡ Å¡ sd¡ `p¡sp_p rQÑ_¡ Ap hps kdÅhu v$u^u, S>¡ d¢ dpfp
rQÑ_¡ kdÅhu R>¡ sp¡ `R>u sdpfu b^u tQspAp¡ v|$f \B S>i¡. sd¡ r_[ò„s
\B S>ip¡. Ap âL$pf¡ ApS>¡ Ap`Z¡ A„s:L$fZ âbp¡^_ L$ey¯. AphsuL$pg¡
A\hp `fd qv$hk ky^udp„ Ap`Z¡ Ap b^p N°„\_¡ `|fp L$fu iL$uiy„ A¡hu d_¡
Apip R>¡.
_hfÐ_dp„ S>¡ tQsp \B flu R>¡ s¡_p A_¡ S>¡ tQsp Ap`Z¡ L$fu füp
R>uA¡. A\p®s¹ klS> \B S>su tQsp A_¡ L$fhpdp„ Aphsu tQspAp¡ `f L$¡hu
fus¡ L$pby d¡mhhp¡ ? s¡_p D`pe_p k„v$c®dp„ Ap`Z¡ Ap Å¡ey„ L$¡ rhh¡L$, ^¥e®
A_¡ Apîe D`pe sfuL$¡ bspìep A_¡ rhh¡L$, ^¥e® A_¡ Apîe S>¡ D`pe sfuL$¡
bspìep s¡ A¡L$ rkÙpÞs_p ê$`dp„ S> bspìey„. A¡V$gy„ S> _l] `f„sy L$¡V$gp
âdpZ ky^u îudlpâcyÆA¡ s¡_¡ `p¡sp_p ìehlpfdp„ ApQfZdp„ d|L$ep Ap
hps_¡ îudlpâcyÆA¡ A„s:L$fZâbp¡^dp„ `p¡sp_p rQÑ_¡ âbp¡^_ L$fu_¡
kdÅìey„ A_¡ s¡ âL$pf_p rQÑ_p âbp¡^_ Üpfp kdÅhu_¡ A_¡ kpf ê$`¡ A¡
L$üy„ L$¡ ""rQÑ„ ârs ev$pL$Îe® cL¹$sp¡ r_[íQÞssp„ h°S>¡s¹''
sp¡ Ap S>¡ âL$pf¡ A„s:L$fZâbp¡^ N°„\_p¡ D`k„lpf \ep¡ s¡_p\u
Ap`Z¡ A¡ hps kpfu fus¡ kdÆ iL$uA¡ L$¡ S>¡ kd`®Z, `R>u ApÐdr_h¡v$_
`R>u, ApÐdr_h¡v$__p ÓZ `pkpAp¡ R>¡ s¡ ÓZ¡e `pkpAp¡\u Dcfsu
tQspAp¡_y„ r_ê$`Z, s¡ `pkpAp¡\u Dcfsu tQspAp¡_y„ õhê$`, s¡ `pkpAp¡\u
Dcfsu tQspAp¡_¡ v|$f L$fhp_p D`pe. s¡ S>¡d _hfÐ_dp„ R>¡ s¡hu S> fus¡
A„s:L$fZâbp¡^_dp„ `Z R>¡ A_¡ dp¡V$pcpN¡ (âpe:) S>¡V$gp D`pe bspìep
s¡dp„ S>¡ b¡rTL$ fus¡ tQsp_p r_hpfZ_p D`pe sfuL$¡ bsphhpdp„ Apìey„, s¡dp„
Ap`Z¡ Å¡ey„ L$¡ rhh¡L$, ^¥e® A_¡ Apîe_¡ S> L$p¡B_¡ L$p¡B âL$pf¡ bsphhpdp„
367
Apìep R>¡. s¡_p bpü õhê$`dp„ _l] `Z s¡_p ìehlpqfL$ `pkpAp¡ S>¡
L$p„B`Z lp¡B iL$¡ s¡ `pkpAp¡ bspìep.
dpfu A¡L$ BÃR>p lsu L$¡ A„s:L$fZâbp¡^ A_¡ rinpígp¡L$p A¡L$v$d
A¡L$ kp\¡ L$l¡gp N°„\ R>¡. dsgb L$¡ k„Þepk g¡hp_p \p¡X$p kde `l¡gp S>
Ap`îuA¡ A„s:L$fZâbp¡^ âL$V$ L$ep£ A_¡ k„Þepk gB_¡ r_Ðegugp âh¡i
L$fhp_p bk L$p„BL$ \p¡X$p kde `l¡gp rinpígp¡L$p âL$V$ L$ep£. dpfu BÃR>p lsu
L$¡ Ap bÞ_¡ N°„\_¡ kp\¡ kp\¡ S> gB gD. `Z `l¡gp jp¡X$i N„°\ Ap`Z¡ `|Z®
L$fuiy„. A¡V$gp dpV$¡ AÐepf¡ Ap`Z¡ Å¡B füp R>uA¡ h^pf¡ _l] sp¡ L$pg¡ sp¡
Ap`Z¡ jp¡X$iN°„\ sp¡ `|Z® L$fu S> iL$uiy„.

pp Brs îuhëgcpQpe®rhfrQsp¡ AÞs:L$fZâbp¡^: kç`|Z®: pp

368
pp rhh¡L$^¥ep®îe: pp
c|rdL$p :-
rhh¡L$, ^¥e®, Apîe_u hps Aphu lsu s¡dp„ dy¿e sp¡ lh¡ A¡
kdS>hp_y„ L$¡ Ly$g kÑf ïgp¡L$ R>¡ A_¡ s¡ kÑf ïgp¡L$_y„ S>¡ rhcpS>_ R>¡ s¡ Ap
âL$pf¡ R>¡. `l¡gp rhh¡L$_y„ õhê$` r_ê$r`s L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.Ðepf `R>u ^¥e®_p
õhê$`_y„ r_ê$`Z L$fhpdp Apìey„ R>¡ A_¡ Ðepf `R>u Apîe_y„ õhê$`. kp\¡
kp\¡ A¡L$ hps buÆ kdÅ¡. Ap S>¡ ÓZ Ap õsp¡Ó_p dy¿e cpN R>¡ sp¡
`yõsL$dp„ D`f v$¡Mpi¡ L$¡ rhh¡L$_¡ Ap`Z¡ "L$' Apàep¡ R>¡, ^¥e®_¡ "M' Apàep¡
R>¡ A_¡ Apîe_¡ "N' Apàep¡ R>¡. s¡\u rhh¡L$ ^¥e® A¡_y„ fnZ Ap`Z¡ L$fhp_y„
AphíeL$ R>¡.
ApÐdr_h¡v$_ `R>u Ap`Zp\u kdr`®s Æh_ _cu füy„ R>¡ sp¡,
kdr`®s Æh_ _\u _cu füy„ sp¡, ApÐdr_h¡v$_ \B iL$ey„ R>¡ sp¡,
ApÐdr_h¡v$_ _\u `Z \B iL$ey„ sp¡ A_¡ s¡ kdr`®s Æh__¡ Æhsp Æhsp
`Z. L$pfZL$¡ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ kdr`®s Æh__¡ Æhhp_u
âq¾$epdp„ `Z klS> A¡ k„ch R>¡. s¡ qv$hk¡ S>¡ d¢ QsyóL$p¡Z bspìep¡ lsp¡_¡ s¡
QsyóL$p¡Z rhõs©s _ L$fu iL$¡. s¡ k„L$p¡Qpe¡gp¡ S> fl¡. Ap`Zu Al„sp-
ddsp_p¡ hsy®m R>¡. sp¡ s¡dp„ rhL$rks _ \B iL$¡ A\hp \p¡X$p¡OZp¡ rhL$rks \B
iL$¡. Mf¡Mf S>¡V$gp¡ rhL$rks \hp¡ Å¡BA¡ A¡V$gp¡ Ap`Zp\u rhL$rks _ `Z
\sp¡ lp¡e sp¡ v$f¡L$ qõ\rsdp„ s¡ \hp¡ Å¡BA¡. S>¡d L$¡ cqL$s_y„ õhê$` Mughy„ bly„
S> dyíL$¡g R>¡ A_¡ _ `Z Mugu iL$¡ sp¡ tQsp_u L$p¡B hps _\u.
îudlpâcyÆ Ap A_yL$ë` D`f Aphu füp R>¡ L$¡ Mugu flu R>¡
Ðepf¡ `Z s¡ AphíeL$ R>¡, rhh¡L$ ^¥e® A_¡ Apîe A_¡ lSy> _\u Mugu flu sp¡
`Z rhh¡L$, ^¥e®, Apîe AphíeL$ R>¡. sp¡ A¡L$ kp^pfZ ê$`\u Ap`Z¡ A¡ S>
rhQpfuA¡ sp¡ rhh¡L$, ^¥e®, Apîe îudlpâcyÆ_p dsdp„ b^p\u âpf„rcL$
AphíeL$sp R>¡ Ap `y[ô$k„âv$pedp„. cqL$s rkÙ \B flu R>¡ sp¡ `Z s¡_u

369
AphíeL$sp R>¡ A_¡ cqL$s rkÙ _\u \B flu sp¡ `Z s¡_u AphíeL$sp R>¡.
sp¡ Ap bÞ_¡ bpbsp¡ `f Ap`Z¡ Âep_ Ap`uA¡ sp¡ Mbf `X$i¡ L$¡
Apd sp¡ cqL$s_u syg_pdp„ rhh¡L$, ^¥e®, Apîe_¡ A¡V$gp DÐL©$ô$ _\u
dp_hpdp„ Apìep. `f„sy R>sp„ `Z cqL$s Å¡ L$p¡B A¡hf¡õV$_y„ riMf R>¡ sp¡ s¡_u
sm¡V$udp„ L$ep„L$_¡ L$ep„L$ rhh¡L$, ^¥e®, Apîe Ap`Z¡ õhuL$pfhp¡ `X$i¡. rhh¡L$,
^¥e®, Apîe_u Å¡ sm¡V$u _\u, sp¡ cqL$s_u S>¡ A¡hf¡õV$ riMf_u JQpB R>¡ s¡
_ sp¡ Ap`Z¡ s¡ JQpBA¡ `lp¢Qu iL$uiy„ A_¡ _ sp¡ s¡ JQpB_u DÐL©$ô$sp
kdÆ iL$uiy„.
sp¡ s¡ JQpB_u DÑdsp kdS>hu R>¡, sp¡ rhh¡L$, ^¥e®, Apîe_u
sm¡V$udp„ Ap`Z¡ `lp¢Qhy„ `X$i¡ A_¡ s¡ JQpBA¡ QYhy„ R>¡ sp¡ `Z epÓp_u
iê$Aps sp¡ Ap (dpDÞV$¡_uef]N) `h®spfp¡lZ_u S>¡ iê$Aps R>¡ s¡ sp¡ rhh¡L$,
^¥e®, Apîe\u S> \i¡. S>¡d L$¡ OZuhpf Ap`Z¡ ÅZsp lp¡BA¡ R>uA¡ L$¡,
S>¡d L$epf¡L$ `y_p sd¡ ÅAp¡ A\hp _prkL$ ÅAp¡ sp¡ fõsp_u S>¡ QYpZ iê$
\pe R>¡, L$epf¡L$ ÅAp¡ sp¡ dpL®$ L$fÅ¡ L$¡ fõsp_u QYpZ iê$ \hp_u `l¡gp `Z
L$p„BL$ \p¡Xy$ Apd $Ypm QYhp_y„ iê$ \B Åe. S>¡ hpõsrhL$ OpV$_u QYpB R>¡ s¡
`l¡gp `Z fp¡X$ Apd QYhp_y„ iê$ L$f¡, `R>u OpV$_u QYpB iê$ \pe.
A\p®s¹ S>¡_¡ Ap`Z¡ A¡L$ Ås_u lmhu d¡v$p__u QYpB L$luA¡.
`lpX$u QYpZ _l] A¡L$ d¡v$p__y„ QYpZ. OpV$_p iê$ \hp_p `l¡gp s¡ iê$ \B
Åe R>¡ A_¡ s¡ d¡v$p__y„ QYpZ Ap`Z_¡ rhh¡L$, ^¥e®, Apîedp„ `Z
kdS>hp_y„ R>¡ L$¡ s¡ d¡v$p__y„ QYpZ iy„ R>¡ ?
kp\¡ kp\¡ Ap rhh¡L$, ^¥e®, Apîedp„ A¡L$ buÆ dlÐh`|Z® hps
kdS>hp_u R>¡. s¡ A¡ R>¡ L$¡ OÏ L$fu_¡ S>¡ L$p„B `Z sL$gua R>¡, rhh¡L$, ^¥e®,
Apîe_p D`v$¡i_¡ kdS>hpdp„ s¡ sL$gua b¡ hps_y„ `©Õ\L$fZ Ap`Z¡ _\u
L$fu iL$sp, s¡_p L$pfZ¡ \pe R>¡ A_¡ Ap hps R>¡ rhh¡L$, ^¥e®_y„ õhê$` A\p®s¹
rhh¡L$_y„ õhê$`, ^¥e®_y„ õhê$` A_¡ Apîe_y„ õhê$` A_¡ s¡ õhê$`_¡ qkÙ L$fhp
dpV$¡ S>¡ "Brs L$s®ìesp' _¡ A\p®s¹ s¡_¡ L$¡d âpàs L$fhy„. L$¡d lp„rkg L$fhy„ ? Ap
370
rhh¡L$_¡, s¡ ^¥e_y„ õhê$` S>¡ `Z L$p„B kdÅìey„ R>¡ s¡ ^¥e®_p õhê$`_¡ L$¡hu fus¡
lp„rkg L$fhy„ A\hp Apîe_y„ S>¡ `Z õhê$` kdÅìey„ R>¡ s¡ Apîe_p
õhê$`_¡ L$¡hu fus¡ âpàs L$fhy„ ? s¡_p S>¡ D`pe bsphhpdp„ Apìep R>¡ s¡
bÞ_¡dp„ Ap`Z¡ l„d¡ip dy„ThZ A_ychu füp R>uA¡. s¡\u afu Ap N°„\dp„
L$p„B NX$bX$ _ \B Åe, s¡ dpV$¡ S>¡V$gu kapB\u kdS>dp„ Aphhp¡ Å¡BA¡
A¡V$gu kapB\u dp¡V$¡cpN¡ kdS>dp„ _\u Aphsy„. Ap b¡ hpsp¡_¡ Ap`Z¡ Mpk
Âep_\u kdS>hp dpV$¡ Ap`Z¡ Ap `yõsL$dp„ Ap âL$pf¡ D`pe L$ep£ R>¡.

371
pp rhh¡L$^¥ep®îe: pp
(rhh¡L$L$ ^¥ep®MîeN fnZphíeL$sp)-rhh¡L$ ^¥e® A_¡ Apîe_p
fnZ_u AphíeL$sp.
rhh¡L$L$$ - ^¥e¡®M kss„ fnZue¡ s\pîe:N pp
v$¡Musu fus¡ Âep_\u Sy>Ap¡ L$¡ rhh¡L$ A_¡ ^¥e®_¡ îudlpâcyÆ c¡Np
L$fu_¡ A¡L$ k„rdrîs OV$L$ b_phu füp R>¡ A_¡ ""fnZue¡'' L$lu füp R>¡.
rhh¡L$ A_¡ ^¥e®_y„ kss fnZ L$fp¡. ""s\p Apîe'' A¡ âL$p$f¡ Apîe_y„ `Z
fnZ L$fp¡ sp¡ Apd sp¡ Ap ÓZ (Óu`g) R>¡. A\p®s¹ ÓZ hõsy_p¡ D`v$¡i R>¡.
`f„sy s¡_u A„sN®s s¡ ÓZ hõsydp„ `Z rhh¡L$, ^¥e®_u A¡L$ Å¡X$u R>¡ A_¡
Apîe L$p¡B A¡L$ AgN cpN R>¡. S>¡ s¡_p¡ Ap„sqfL$ rhcpN R>¡ Ap hN}L$fZ_¡
`Z Ap`Z¡ _S>fdp„ fpMhy„ Å¡BA¡. S>¡ îudlpâcyÆ ""s\pîe'' L$lu_¡
A_¡ rhh¡L$, ^¥e®_¡ A¡L$ kp\¡ Å¡X$u_¡ S>¡ Ap`Z_¡ L$l¡hp BÃR>u füp R>¡.
kp\¡ kp\¡ iuj®L$dp„ S>¡ Ap`Z¡ "L$, M, N' Å¡X$ep R>¡. lh¡ Ap "L$,
M,N' lf hMs¡ A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ S>ep„ ,`Z Ap`Z¡ rhh¡L$_p
õhê$`_¡ kdS>hp BÃR>u füp R>uA¡ A\hp ^¥e®_p õhê$`_¡ kdS>hp BÃR>u
füp R>uA¡ A\hp Apîe_p õhê$`_¡ kdS>hp BÃR>u füp R>uA¡. sp¡ iyÙ
""L$, M, N'' hp`fiy„ L$pfZ L$¡ Ap`Z¡ rhh¡L$_¡ ""L$'', ^¥e®_¡ ""M'' A_¡
Apîe_¡ ""N'' L$üp R>¡. `f„sy S>epf¡ s¡_p D`pep¡_¡ A_¡ s¡_u S>¡ Sy>v$u Sy>v$u
DÑfp¡sf Ahõ\pAp¡ R>¡, S>¡ Ahõ\pdp„\u `kpf \hp `f s¡ rhh¡L$_y„ õhê$`
rkÙ \pe. Ap Sy>Ap¡ bfpbf s¡ S> `qfqõ\rs R>¡, S>¡ `qfqõ\rs Ap`Z¡
""Q¡sk¹ sÐâhZ„ k¡hp, ss¹ rkÙe¥ s_y-rhÑÅ'' _p k„v$c®dp„ Å¡B L$¡ rQÑ_y„
cNhv$¹ âhZ \hy„ A¡ k¡hp R>¡ A_¡ s¡ rQÑ_u cNhv$¹ âhZsp Ap`Z_¡
âpàs \i¡ s_y rhÑÅ\u. rQÑ_u âhZsp A¡ k¡hp_y„ õhê$` gnZ lsy„ A_¡
""ss¹ qkÙe¥ s_y rhÑÅ'' A¡ k¡hp_y„ kp^_ gnZ lsy„.
sp¡ Ap âL$pf¡ S>¡ rhh¡L$, ^¥e®, Apîe_y„ õhê$` gnZ A_¡ s¡_y„ kp^_
372
gnZ Ap iåv$p¡dp„ s¡_¡ kdÅ¡. rhh¡L$, ^¥e®_y„ S>¡ õhê$` r_ê$r`s L$ey® R>¡ s¡
õhê$`hpmp rhh¡L$_¡ s¡ õhê$`hpmp ^¥e®_¡ A_¡ s¡ õhê$`hpmp Apîe_¡ âpàs
L$fhp dpV$¡ S>¡ ¾$rdL$ `Nr\ep R>¡, s¡ `Nr\ep_p S>¡ D`v$¡i R>¡ s¡_¡ Ap`Z¡
A¡L$, b¡, ÓZ, Qpf A¡d L$fu_¡ L$luiy„. sp¡ lh¡ A¡L$v$d Ap`Zp¡ S>¡ ârsL$
rhÞepk R>¡ s¡ kfmsp\u Ap`Z¡ kdÆ iL$uA¡.
""L$1'' dsgb rhh¡L$_y„ â\d kp¡`p_, ""L$f'' A¡V$g¡ rhh¡L$_y„ buSy»>
kp¡`p_, ""L$3'' rhh¡L$_y„ ÓuSy„> kp¡`p_, ""L$4'' rhh¡L$_y„ Qp¡\y kp¡`p_ A_¡ Å¡
Qp¡\p kp¡`p_ `f Ap`Z¡ `lp¢Ãep sp¡ `R>u Ap`Z_¡ rhh¡L$_„y õhê$` Aâpàe
_l] flu Åe. A¡hu S> fus¡ ""M'' dsgb ^¥e®_y„ õhê$` ""M1'' ^¥e®$_y„ â\d>
kp¡`p_, ""M2'' ^¥e®$_y„ buSy> kp¡`p_, ""M3'' ^¥e®$_y„ ÓuSy> kp¡`p_, ""M4''
^¥e®$_y„ Qp¡\y kp¡`p_. A¡hu S> fus¡ ""N'' dsgb Apîe. ""N1'' Apîe_y„
â\d> kp¡`p_, ""N2'' Apîe_y„ buSy> kp¡`p_, ""N3'' Apîe_y„ ÓuSy„>
kp¡`p_, "N4'' Apîe_y„ Qp¡\y kp¡`p_. Ap ApMp¡ (`|fp¡) s¡_p¡ kpfp„i
(rk_p¡àkuk) R>¡. k¥ÙprÞsL$ fus¡ (r\efp¡V$uL$gu) sp¡ Ap_p D`f Âep_
Ap`ip¡ sp¡ `R>u rhh¡L$^¥ep®îe_¡ kdS>hpdp„ L$p¡B âL$pf_u L$qW$_sp _l] flu
Åe.
(rhh¡L$õhê$`L$ gnZ„ svy$`gåÂe¥ Q Aâp\®_d¹1 A_rcdp_:2
lW$pcphp¡3 A_pN°l:4 Q¡rs D`peQsyô$ed¹)-rhh¡L$_p õhê$`_¡ Ap`Z¡
""L$'' L$lu füp R>uA¡ A_¡ s¡ õhê$`_¡ âpàs L$fhp dpV$¡ Aâp\®_d¹,
A_rcdp_, lW$pcphp¡, A_pN°l Ap Qsy›$e D`pe R>¡.
A¡hu S> fus¡ ^¥e®_y„ õhê$` gnZd¹ ""M'' A_¡ ""sv$¹ Q¡rs
¾$rdL$p¡`pe Qsyô$ed¹'' A_¡ A¡hu S> fus¡ Apîe õhê$` gnZd¹ ""N'' A_¡
Ðepf `R>u ""cNhv$¹ Apîe rkÙe¥ ¾$rdL$p¡`pe Qsyô$ed¹'' s¡_p _pd _\u
g¿ep, L$pfZL$¡ dp¡V$p dp¡V$p _pd Ðep„ Ap`hp dyíL$¡g lsp. s¡\u _„bf Ap`u

373
v$u^p R>¡. 1-f-3-4 A¡d ¾$d Ap`¡g R>¡. Ap Ap_p¡ d|mc|s kpfp„i R>¡ A_¡
Ap_¡ kdS>ep `R>u lh¡ Ap`Z¡ ApNm ïgp¡L$ iê$ L$fuiy„.
rhh¡L$õsy lrf: kh¯ r_S>¡ÃR>ps: L$qfóersL$ pp 1 pp
âpr\®s¡ hp ss: qL„$ õeps¹ õhpçercâpe-k„ieps¹ pp
kh®Ó sõe kh¯ rl kh®kpdÕe®d¡h Q1 pp f pp
Arcdp_i¹ Q kÞÐepS>e: õhpçe^u_Ðh-cph_ps¹ pp
rhi¡jsi¹ Q¡v$¹ Apop õepv$¹ AÞs:L$fZ Np¡Qf:pp 3 pp
sv$p rhi¡jNÐepqv$ cpìe„ rcÞ_„sy v$¥rlL$ps¹2 pp
Ap`v$¹-NÐepqv-L$pe£jy lW$k¹ ÐepS>ei¹ Q kh®\p3 pp 4 pp
A_pN°li¹ Q kh®Ó ^dp®^dp®N° - v$i®_d¹4 pp
rhh¡L$p¡X$e„ kdp¿epsp¡.................... pp
rhh¡L$_y„ S>¡ õhê$` gnZ R>¡ s¡ iy„ R>¡ ? L$¡ Ap`Zp ùv$e_p¡ A¡L$ ×Y
A¡L$fpf (õV²$p¢N L$qÞhL$k_), A¡L$ ×Y dpÞesp (õV²$p¢N rbguh) A\hp A¡L$
îÙp, A\hp A¡L$ r_óW$p Apd hps h^su S>i¡. îÙp, rhðpk, r_›$p
DÑfp¡sf ¾$d\u h^sy„ S>sy„ õhê$` R>¡. sp¡ s¡ sp¡ lp¡hy„ S> Å¡BA¡ L$¡ ""lqf: kh¯
r_S>¡ÃR>ps: L$qfóers'' lqf `p¡sp_u BÃR>p\u b^„y S> L$fi¡. Ap hps_u sd_¡
îÙp R>¡ bly„ S> kpfu hps R>¡. îÙp\u h^u_¡ sd_¡ rhðpk \B Nep¡ sp¡
s¡_p\u `Z h^y kpfu hps R>¡. rhðpk\u h^u_¡ sd_¡ r_›$p L$¡mhpB NB !
bk sp¡ `R>u sp¡ L$p¡B khpg S> _\u flu S>sp¡. r_óW$p D`f Aphsp S> b^„y
kpfy„ \B Ney„. L$pfZ L$¡ `R>u sd¡ X$Nip¡ _l]. îÙpdp„ Ap`Z¡ X$Nu S>BA¡,
rhðpkdp„ `Z L$epf¡L$ Ops \B Åe A_¡ q_›$p_p¡ dsgb A¡ L$¡ îÙp,
rhïhpk\u `Z ApNm s¡_¡ Æhhp_u Ap`Zu A¡L$ `|f¡`|fu Æh_ i¥gu OX$u
gu^u s¡_y„ _pd r_›$p.
A\p®s¹ S>¡_¡ Ap`Z¡ ùv$e\u Qplu füp R>uA¡. S>¡_¡ Ap`Z¡ byqÙ\u
dp_u füp R>uA¡, s¡ Ap`Zu dpÞesp_¡ A_¡ s¡ Ap`Zu Qpl_p_¡ S>epf¡
374
Ap`Z¡ Æhhp d„X$uA¡ sp¡ s¡ hps r_›$p b_u Åe. Ap`Z¡ kdÆ füp R>uA¡
A_¡ Qplu füp R>uA¡. `f„sy `|f¡`|fp¡ s¡_p `f rhðpk _\u L$fu iL$sp. L$pfZ
L$¡ byqÙ lSy> ky^u \p¡X$u X$NydNy R>¡.
S>¡ l„d¡ip v$f¡L$ ApqõsL$ kp\¡_u OV$_p R>¡, L$¡ Ap`Z_¡ cNhp_dp„
îÙp R>¡. `Z cNhp_dp„ rhðpk lp¡hp¡ M|b S> dyíL$¡g hps R>¡ lp¡ ! Ap`Z¡
L$luA¡ R>uA¡ `f„sy cNhp_dp„ îÙp lp¡hu M|b S> kfm hps R>¡. cNhp_dp„
rhðpk lp¡hp¡ M|b S> dyíL$¡g hps R>¡. ^d®dp„ îÙp lp¡hu M|b S> kfg hps
R>¡. ^d®dp„ rhðpk lp¡hp¡ A¡ L$p¡B S>¡_u dpA¡ khpi¡f k|„W$ Mp^u lp¡e s¡_¡ S>
^d®dp„ rhðpk lp¡B iL$¡. bpL$u v$f¡L$_¡ ^d®dp„ rhðpk _ lp¡e. îÙp M|b
kfmsp\u \B Åe.
L$pfZ L$¡ îÙp sp¡ cNhp_ Nuspdp„ Apop L$f¡ ""îÙp dep¡ed
`y{j'' A¡ Ap`Zy„ ApMy S>¡ b„^pfZ L$¡ dpmMy R>¡ s¡dp„ îÙp sp¡ W$p„ku W$p„ku_¡
cfu R>¡. A\p®s¹ A¡L$ hõsydp„ îÙp _l] lp¡e sp¡ buÆ hõsydp„ îÙp li¡.
L$p¡_u L$ep îÙp li¡, s¡ A¡L$ AgN rhje R>¡. L$p¡B_¡ Ap`Zp rhjedp„ îÙp _
lp¡e sp¡ Ap`Z¡ A¡d L$luiy„ L$¡ Ap AîÙphpmp¡ ìeqL$s R>¡.
A¡hu S> fus¡ Ap`Z¡ L©$óZ_p cL$s R>uA¡. L$p¡BL$_¡ L©$óZdp„ îÙp _
lp¡e sp¡, Ap`Z_¡ A¡d gpN¡ L$¡ AîÙphpmp¡ ìeqL$s R>¡. ìeqL$s AîÙphpmp¡
_\u. L©$óZdp„ s¡_u AîÙp R>¡. s¡ L©$óZdp„ îÙp _l] fpMsp¡ lp¡e sp¡, rihdp„
îÙp fpMsp¡ li¡. rihdp„ _l] fpMsp¡ lp¡e sp¡ ¾$pBõV$dp„ fpMsp¡ li¡,
¾$pBõV$dp„ `Z _l] fpMsp¡ lp¡e sp¡ dldv$dp„ fpMsp¡ li¡. dldv$dp„ _l]
fpMsp¡ lp¡e sp¡ L$p¡B byÙdp„ fpMsp¡ li¡ A\hp dlphufdp„ fpMsp¡ li¡. A¡dp„
`Z _l] fpMsp¡ lp¡e sp¡ L$p¡B _hp _¡sp L$¡ dpN®v$i®L$dp„ fpMsp¡ li¡. L$ep„L$_¡
L$ep„L$ sp¡ dpZk îÙp fpMsp¡ S> li¡. îÙp hNf sp¡ ìeqL$s lp¡B S> _ iL$¡.
A¡ hps Âep_\u kdÆ ëep¡.
S>¡ ìeqL$s_¡ îÙp _\u. s¡_¡ sp¡ ApÐdlÐep L$ep® hNf L$p¡B Ry>V$L$p¡ S>
_\u. Ap`Z¡ ApÐdlÐep _\u L$fu füp, dsgb kdÆ ëep¡ L$¡ Ap`Z_¡
375
b^p_¡ îÙp R>¡. S>¡ ApÐdlÐep _\u L$fsp s¡ b^p_¡ îÙp sp¡ R>¡ S>. îÙp
M„qX$s \hp\u sp¡ dpZk A¡V$gp¡ X$NdNu Åe L$¡ ku^u ApÐdlÐep L$fhp_y„
rhQpf¡. sp¡ îÙp M|b S> kfm R>¡. A¡V$gu kfg R>¡ L$¡ S>Þd¡gp bpmL$_¡ ðpk
g¡hp S>¡V$gu kfm lp¡e.
L$¡V$gpL$ bpmL$ A¡hp S>Þd¡ L$¡ s¡_p¡ S>Þd \B Åe, `Z ðpk _ gB
iL$¡. s¡ cpÁe¡ S> b_su OV$_p lp¡e R>¡. A\p®s d¡V$f_uV$u lp¡qõ`V$gdp„ bpmL$
S>Þdu Åe `Z s¡_¡ ðpk g¡sp _ AphX$ey„. kpQy„ R>¡ _ lp¡e A¡hy„ _\u. A¡hu
S> fus¡ cpÁe¡ S> L$p¡B âpZu lp¡e L$¡ S>¡ îÙp rhlu_ lp¡e R>¡. lqL$L$sdp„ afL$
A¡V$gp¡ S> `X$¡ L$¡ Ap`Zp¡ S>¡ îÙp_p¡ rhje R>¡ s¡ s¡d_p¡ rhje _ lp¡e. s¡\u
Ap`Z_¡ s¡ AîÙpmy gpN¡.
Ap`Z¡ S>¡ hõsy rhi¡ îÙp\u rhfp¡^u cph fpMsp lp¡e, s¡dp„ L$p¡B_¡
îÙp lp¡e sp¡ Ap`Z_¡ A„^îÙpmy gpN¡ L$¡ Ap A„^îÙpmy R>¡. S>¡hu fus¡
v$f¡L$ dykgdp__¡ rlÞvy$ A„^îÙpmy gpNi¡. v$f¡L$ rlÞvy$_¡ dykgdp_
A„^îÙpmy gpNi¡. v$f¡L$ S>¥__¡ h¥óZh A„^îÙpmy gpNi¡. v$f¡L$ h¥óZh_¡
S>¥_ A„^îÙpmy gpNi¡. BkpBAp¡_¡ Ap`Z¡ b^p A„^îÙpmy gpNiy„.
Ap`Z_¡ BkpBAp¡ A„^îÙpmy gpNi¡.
L$pfZL$¡ Ap`Z_¡ S>¡_p âÐe¡ îÙp rhfp¡^u cph R>¡. s¡dp„ îÙp
fpMhphpmp¡ Ap`Z_¡ A„^îÙpmy gpNi¡. `f„sy A¡L$ hps kdÅ¡. îÙpmy R>¡
L$¡ AîÙpmy R>¡ ? AîÙpmy L$p¡B _\u. AîÙpmy L$p¡B lp¡B _ iL$¡. S>¡ Æhu
füp¡ R>¡, sp¡ AîÙpmy L$p¡B lp¡B _ iL$¡. îÙp L$ep R>¡ s¡ `p¡s `p¡sp_p¡ rhje R>¡.
sp¡ A¡ hps Âep_\u kdÅ¡.
A¡hu S> fus¡ Ap S>¡ rkÙpÞs R>¡ L$¡ ""rhh¡L$õsy lqf: kh¯'' s¡dp„
Ap`Z_¡ îÙp M|b S> kfg R>¡. îudlpâcyÆ_¡ Ap`Z¡ dp_sp liy„. cpB
îudlpâcyÆ Ap`Zp ApQpe® R>¡. b¡-Qpf hMs Ap`Z¡ `pW$ L$fu gBA¡,
b¡ Qpf hMs âhQ_ kp„cmu gBA¡ `R>u Ap`Z_¡ îÙp \B Åe L$¡ lp
""rhh¡L$õsy lqf: kh¯ r_S>¡ÃR>ps: L$qfóers''
376
`f„sy S>ep„ rhðpk_p¡ âñ Apìep¡_¡ ? Ðep„ _ph X$pdpX$p¡m \hp_u iê$
\B Åe, L$¡ dp_u füp R>uA¡ L$¡ ""rhh¡L$õsy lqf... `Z... Ap "`Z' S>¡ R>¡ _¡
s¡ M|b S> Msf_pL$ R>¡. dp_u sp¡ füp R>uA¡ L$¡ b^y„ S> cNhp_ L$fu füp R>¡.
`Z, Ap "`Z'dp„ sp¡ vy$r_ep Xy$bu NB. ApMu vy$r_ep Xy$bu Åe "`Z'dp„,
A¡L$ "`Z' gpNsp S>. Ap "`Z' S>¡ R>¡ _¡ s¡ Sy>Ap¡ Ap`Zp Arhðpk_u
ArcìeqL$s R>¡, L$¡ dp_u sp¡ füp R>uA¡ A¡ îÙp R>¡. Ap`Zu L$¡ Ad¡ dp_uA¡
R>uA¡ L$¡ b^y„ cNhp__u BÃR>p dyS>b \pe R>¡. "R>sp„e' A¡ Arhðpk R>¡ s¡
"R>sp„e' bk "R>sp„e' gpÁey„_¡ L$¡ `¡gu R>s apV$u NB. s¡dp Arhðpk Aphu
Nep¡. sp¡ Ap Q½$f R>¡ Âep_\u kdÅ¡.
sp¡ îÙp `R>u rhðpk Aph¡ A_¡ rhðpk `R>u S>¡ R>¡ëgy kp¡`p_ R>¡ s¡
r_›$p_y„ R>¡. S>¡ Ap`Zu îÙp R>¡, S>¡ Ap`Zp¡ rhðpk R>¡ s¡_¡ Ap`Z¡ Æhu
`Z füp R>uA¡, rhðpk `Z Ap`Z¡ L$fu gBA¡. `Z `pRy> s¡_¡ Æhhpdp„
sL$gua \B Åe. L$¡d L$¡ Ap`Z_¡ L$p¡_¡ rhðpk _\u L$¡ cpB dpZk¡ tlkp _
L$fhu Å¡BA¡. dpZk¡ Mp¡Vy„$ _ bp¡ghy„ Å¡BA¡, L$p¡B_¡ `Z `|R>u Sy>Ap¡, s¡ `Z
Apd S> L$l¡i¡. S>¡ kpdpÆL$ âpZu R>¡ s¡_¡ L$lu füp¡ Ry„> L$p¡B d„Ngp-b„Ngp
âL$pf_p NuguÞX$f âpZu_u hps _\u L$lu füp¡.
`f„sy S>¡ kpdpÆL$ âpZu R>¡ s¡_¡ L$p¡B_¡ `|R>p¡ L$¡ cpB kpQy„ bp¡ghy„
Å¡BA¡ L$¡ _l] ? v$f¡L$ dpZk L$l¡i¡ L$¡ lp kpQ„y sp¡ bp¡ghy S> Å¡BA¡. L$p¡B`Z
dpZk L$¡ S>¡ kpQ„y _\u bp¡gu füp¡, s¡ Ap`Zp A_ychdp„ Aphsp S>
Ap`Z_¡ Nyõkp¡ Aphu Åe L$¡ Mp¡V„y$ bp¡g¡ R>¡. Nyõkp¡ ip dpV$¡ Aphu füp¡ R>¡
cpB ? sp¡ Âep_\u Sy>Ap¡ L$¡ Nyõkp¡ Aphu füp¡ R>¡. Ap`Z_¡ buÅ Å¡ Mp¡Vy$„
bp¡g¡ sp¡. `f„sy Ap`Z¡ Mp¡Vy$„ bp¡guA¡ s¡_p¡ Ap`Z_¡ Nyõkp¡ _\u Aphsp¡.
L$pfZ L$¡ s¡dp„ Ap`Z_¡ A¡d gpN¡ L$¡ cpB r_›$p_p¡ S>epf¡ khpg Aph¡,
Ap`Z¡ X$Nu S>BA¡.
Ap`Z¡ dp_uA¡ R>uA¡ L$¡ kpQ„y bp¡ghy„ Å¡BA¡, Ap`Zu îÙp `Z R>¡
L$¡ kpQ„y bp¡ghy„ A¡ `yÎe R>¡, Mp¡Vy$„ bp¡ghy„ `p` R>¡. A¡hu Ap`Zu îÙp R>¡,
377
A¡hp¡ Ap`Zp¡ rhðpk R>¡. `f„sy S>epf¡ bp¡ghp_u hps Aphu s¡ hMs¡ dpZk
A^y® kpQy„, A^y® Mp¡Vy$„_p rlkpb\u bp¡gsp¡ lp¡e. buÅ Mp¡Vy$„ bp¡g¡ s¡_p D`f
Nyõkp¡ Aph¡ A_¡ Ap`Z¡ Mp¡Vy$„ bp¡guA¡ s¡_y„ Ap`Z¡ `pRy> L$p¡B_¡ L$p¡B fus¡
L$p„BL$_¡ L$p„BL$ blp_y„ (A¡L$õeyT) L$pYuA¡ L$¡ cpB A¡hu hps R>¡ _¡ L$¡, A¡
`rfqõ\rs A¡hu lsu. Ðep„ Mp¡Vy$„ _ bp¡guA¡ sp¡ iy„ L$fuA¡ ? ApMu vy$r_ep Mp¡Vy$„
bp¡gu flu R>¡, s¡dp„ kpQy„ bp¡gu_¡ dfhy„ R>¡ iy„ ?
Aphp `Qpk L$pfZ Ap`Z_¡ kdS>dp„ Aphu Åe sfs aV$paV$
A¡L$v$d O„V$u hNpX$¡ A_¡ S>¡d Ap¡rakdp„ `Ë$phpmp¡ lpS>f \B Åe, A¡d
ìepS>bu L$pfZ (S>õV$uraL$¡i_) Ap`Zu `pk¡ O„V$u hNpX$u _\u_¡ lpS>f \B
Åe, L$¡ lp ek kf Qpgp¡ iy„ Å¡BA¡ ? sp¡ s¡ ìepS>bu L$pfZ Ap`Zu `pk¡
lpS>f \pe L$¡ Ap`Z¡ iy„ L$pd Mp¡Vy„$ bp¡guA¡ ? `f„sy buÅ L$p¡B Mp¡Vy„$ bp¡g¡ s¡
hMs¡ Ap`Z_¡ b^p ìepS>bu L$pfZ ÅZ¡ dp„v$Nu_u fÅ `f Qpëep Nep
lp¡e s¡d epv$ _ Aph¡. Ap`Z_¡ gpN¡ L$¡ Ap ìeqL$s Mp¡Vy$„ bp¡g¡ R>¡, bv$dpi R>¡,
W$N R>¡, ^|spfp¡ R>¡. Ap `qfqõ\rs v$f¡L$ d_yóe_u R>¡. Sy>Ap¡ Ap_¡ Afukp_u
dpaL$ kdS>hy„ `X$i¡, Apn¡`_u S>¡d _l]. Nyõkp¡ Aph¡ sp¡ Aph¡ ! s¡dp„ iy„
R>¡ ?
""ApB_¡ k¡ rbNX$L$¡ b¥$W$ Ne¡, Æ_L$u k|fs Æ_¡ qv$MpB NB'' sp¡
Aphu Åe, Ap`Z_¡ `Z Nyõkp¡ Aphu Åe. S>epf¡ `Z dpZk akpe sp¡
Nyõkp¡ Aph¡. `f„sy lqL$L$s A¡ R>¡ L$¡ r_›$p D`f Aphu_¡ Ap`Z¡ X$NdNu
S>BA¡. bpL$u îÙpdp„ sp¡ cpÁe¡ S> L$p¡B dpZk X$Nu Åe.
S>¡d L$¡ îÙp_p¡ dsgb iy„ R>¡ bphp, L$¡ Ap`Zu õhuL$pfhp_u h©qÑ,
Ap`Zu õhuL$pfhp_u S>¡ h©qÑ R>¡. Ap„M\u sd_¡ åg¡L$bp¡X®$ v$¡MpB füy„ R>¡,
sd¡ õhuL$pfu füp R>p¡ L$¡ _l] ? L$¡ åg¡L$ bp¡X®$ R>¡. s¡hp¡ i„L$piug sÐhop_u
(õL$¡qàV$L$ ragp¡kp¡af) sp¡ L$p¡BL$ cpÁe¡ S> lp¡e L$¡ S>¡ Å¡ep R>sp„ `Z A¡ L$pfZ
rhQpf¡ L$¡ k`_y„ `Z sp¡ v$¡MpB füy„ R>¡ A_¡ k`_pdp„ S>¡ hMs¡ lp\u v$¡MpZp¡
s¡ hMs¡ lp\u sp¡ lsp¡ _l], lh¡ iy„ cfp¡kp¡ ? L$¡ Ap åg¡L$bp¡X®$ v$¡MpB fü„y R>¡ s¡
378
åg¡L$ bp¡X®$ R>¡ L$¡ _l] A¡hu sd_¡ i„L$p \pe ? åg¡L$ bp¡X®$ kpd¡ R>¡ A_¡ sdpfu
`l¡gu ârsq¾$ep (qfA¡LV$) S>¡ R>¡ S>¡ sd_¡ v$¡MpB füy„ R>¡ s¡_p `f sd¡ L$¡hu
fus¡ ârsq¾$ep L$fu füp R>p¡ ? õhuL$pfhp_u kp\¡ L$¡ i„L$piug fus¡ õhuL$pfhp_u
kp\¡ (rh\ A¡L$kV$¡`Þk ep rh\ kõV`ui_ rh\ A¡L$kV$¡`k¡Þk) sp¡ bk A¡
îÙp R>¡.
sp¡ Ap S>¡ îÙp_„y sÐh (A¡gud¡ÞV$) R>¡ Ap hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡
v$¡MpB füp¡ s¡_p dpV$¡ _\u, Ap îÙp_p¡ A¡gud¡ÞV$ S>¡ _\u v$¡MpB füy„ s¡_p
rhi¡ Ap`Z¡ S>epf¡ kp„cmuA¡... A¡L$ dp¡V$u dS>¡v$pf hps bsphy„. Ap
BdfS>Þku v$fçep_ L$¡V$gp„L$ dlpfpS> D`f ApL$qõdL$ s`pk (f¡X$) Aphu
lsu. sp¡ R>p`pdp„ dlpfpS>_p OZp gaX$p Apìep. s¡dp„ dpfp¡ A¡L$ `qfqQs
hL$ug lsp¡. sp¡ s¡Z¡ L$üy„ L$¡ cpB ApV$gp b^p gaX$p sdpfp dlpfpÅ¡_p
R>p`pdp„ Aphu füp R>¡ QLL$f iy„ R>¡ ? d¡ L$üy„ cpB R>p`phpmp S>¡ R>¡ s¡ b^u
hpsp¡ kpQu sp¡ _ L$l¡ ! \p¡X$uL$ kpQu lp¡e, \p¡X$uL$ \p¡X$uL$ h^pfu_¡ L$l¡. sp¡ hL$ug¡
d_¡ L$ley„ R>p`pdp„ Aphu füy„ R>¡, sp¡ dyíL$¡g gpN¡ L$¡ Mp¡V$u li¡. lh¡ sd¡
dlpfpS> lp¡hp_p L$pfZ¡ Ry>`php¡ s¡ sp¡ bfpbf R>¡ ly„ iy„ bp¡gy„ ? W$uL$ R>¡ cpB
W$uL$ R>¡ sp¡ W$uL$ R>¡.
`pR>m\u iy„ \ey„ ? s¡_¡ A¡L$ `p¡guk¡ `L$X$ep¡. s¡Z¡ L$„BL$ A¡L$ hõsy_¡
Bç`p¡V®$ L$f¡g. s¡ Bç`p¡V®$ L$f¡g hõsy R>p¡X$phhpdp„ L$p„BL$ QLL$f \ey„. s¡ dpg
R|>V$ep¡ _l] s¡\u dpg fp¡L$pZ dpV$¡_u fL$d s¡Z¡ b¡-ÓZ hMs gB gu^u sp¡ s¡
A¡L$_p A¡L$ Ap¡X®$f_p `¥kp b¡-ÓZ hMs gB gu^p L$¡ cpB dpg ApV$gp
qv$hk dp¡X$p¡ \ep¡. R|>V$ep¡ _l] s¡_p `¥kp gph, s¡_p `¥kp gph. kfL$pfu
Mpspdp„\u L$p„BL$ li¡ A¡hu fus¡ b¡-ÓZ hMs A¡L$ `R>u A¡L$ s¡Z¡ gB gu^p.
s¡\u s¡ A¡L$ hMs `L$X$pB Nep¡ s¡_u ApMu Qp¡fu `L$X$pB NB. `R>u R>p`pdp„
Apìey„. s¡_u hL$pgs L$¡Þkg \B NB. `R>u A¡L$ qv$hk ly„ Nep¡ L$¡ R>p`pdp„ Ap
b^y„ iy„ Aphu Ney„ ? A¡ R>p`phpmp b^p Mp¡Vy$» bp¡g¡ sy sp¡ bly NuguÞX$f !
Adpfy„$ S>epf¡ R>p`pdp„ Apìey„ lsy„ sp¡ sy L$lu füp¡ lsp¡ L$¡ R>p`phpmp L$p„B b^„y
379
\p¡Xy$„ Mp¡Vy$„ bp¡gsp lp¡e ! A_¡ spf„y$ R>p`pdp„ Apìey„ sp¡ afu `pR>u `pV$gu bv$gu
gu^u L$¡ R>p`phpmp b^p Mp¡Vy$„ bp¡g¡ R>¡, W$uL$ R>¡. Ap`Z¡ L$p„B TOX$p¡ sp¡ _lp¡sp¡
L$fhp¡. `Z ly„ kdÆ Nep¡ L$¡ Apdp kpQy„ iy„ R>¡ ?
d¢ `Z A¡ S> rhQpey® L$¡ R>p`phpmp L$p„B b^„y \p¡X$p Mp¡Vy$» bp¡gsp li¡ ?
S>epf¡ ApV$gy b^„y R>p`pdp„ Aph¡ sp¡ L$p„BL$_¡ L$p„BL$ sp¡ kÃQpB li¡ S> _¡ ?
Mf¡Mf Ap`Z_¡ sp¡ A¡L$ sV$õ\ ìeqL$s_u S>¡d L$p„B Mbf _ `X$¡ L$¡ R>p`pdp„
Apìey„ s¡ iy„ R>¡ ? kpQy„ L$¡ Mp¡Vy„$ R>¡ ?
S>¡d L$¡ dp¡V$p âdpZdp„ (gpS®>õL$¡g) NZ`rsÆA¡ v|$^ `u gu^„y,
R>p`pdp„ Aphu Ney, b^p_¡ îÙp R>¡. L$¡V$gpe gp¡L$p¡ Ap S> khpg L$f¡ L$¡ cpB
ApV$gp b^p dpZkp¡ b¡hLy$a ? L$¡ NZ`rsÆ A¡ v|$^ _\u `u^y„ A_¡ L$l¡ L$¡
`u^y„. Mbf _l] iy„ \ey„ ? iy„ _ \ey„ ? L$p¡Z ÅZ¡ R>p`pdp„ Aphu Ney„ sp¡
b^p_p d_dp„ skëgu R>¡ L$¡ R>p`pdp„ Apìey„ L$¡ _l] ? Mp¡Vy$„ L$¡d lp¡B iL$¡ ? Ap
Sy>Ap¡ îÙp_u h©rÑ R>¡. khpf¡ Ap`Z¡ DW$sph¢s S> Ap`Zpdp„ îÙp L$¡V$gu
R>gL$su lp¡e ! L$¡ Ap`Z¡ R>p`„y hp„Qsp S> A¡ kdÆ gBA¡ L$¡ ApMu vy$r_ep_u
hps Ap`Z_¡ kdS>dp„ Aphu NB. `f„sy Ap`Z_¡ iy„ Mbf `X$¡ L$¡ Mf¡Mf
R>p`phpmpAp¡A¡ L$¡hu _urs\u, L$p¡_¡ bv$_pd L$fhp dpV$¡, L$p¡_¡ Mp¡V$p¡ kprbs
L$fhp dpV$¡, R>p`pdp„ L$¡hp kdpQpf Ap`u v$u^p. L$p„B Mbf _ `X$¡. R>p`pdp„
hpÃey„, dsgb ! A¡ kdÆA¡ L$¡ lp, Aphp¡ b_ph b_u Nep¡.
spS>¡sfdp„ (qfk¡ÞV$gu) ldZp„ sd¡ gp¡L$p¡A¡ hp„Ãey li¡ L$¡ BfpL$ A_¡
Ly$h¥s hÃQ¡ S>¡ eyÙ \ey„, s¡dp„ Ad¡qfL$pA¡ ApMp eyÙ_y„ S>¡ rQÓ bspìey» ls»y
A_¡ `pR>m\u Mbf `X$u L$¡ s¡ sp¡ L$p¡B buÅ eyÙ_y„ rQÓ lsy„. s¡ eyÙ_y„ _ lsy„
A_¡ b^p gp¡L$p¡ A¡ L$lu füp lsp L$¡ lp X$p¡L$eyd¡ÞV$fu (v$õsph¡Æ QgrQÓ)dp„
Apìey„, b^y„ Ýhõs \B füy„ lsy„. s¡_u L$p¡B BfpL$_u dukpBg DX$u _l] L$¡ b^„y
`pX$u _p¿ey„.
Mf¡Mf _¥rsL$ `s_ L$fhp dpV$¡ `¡ÞV$pNp¡_¡ L$p¡B buÅ eyÙ_y„ QgrQÓ
V$uhudp„ bsphu v$u^y„ lsy„, rhqX$ep¡dp„, L$¡bgdp„ s¡ b^pA¡ Å¡B gu^y„, b^p
380
Ap„M¡ Å¡e¡gy dp_sp lsp lp! b^„y Âhõs \B Ney, Msd \B Ney„. îÙp R>¡
b^p_u, Å¡B füp R>¡ _¡ ! kpfy„$ L$¡V$gu hMs Ap`Zp¡ Ap rhðpk `pR>p¡
M„qX$s \sp¡ lp¡e. R>p`pdp„ hp„Q¡gp kdpQpf L$¡V$gue hpf Mp¡V$p R>¡ s¡ Ap`Z¡
hp„Qu gu^„y lp¡e, s`pku gu^„y lp¡e. `pR>p buS>¡ qv$hk¡ Ap`Z¡ s¥epf. sp¡ A¡
S> R>¡ L$¡ afu R>p`p hp„Qu_¡ afu Ap`Z¡ s¥epf \B S>BA¡ L$¡ lp! Ap OV$_p
Apd b_u.
Ap d_yóe iy„ R>¡ ? d|mdp„ îÙp hpmp¡ R>¡. A\p®s¹ ly„ sp¡ Ðep„ ky^u dp_y
R>y L$¡ L$pg¡ khpf¡ R>p`pdp„ Ål¡fps R>`phu v$ep¡ L$¡ Ap` kpnps¹ `y{$jp¡Ñd R>p¡,
sp¡ lÅf _l] sp¡ `p„Qkp¡ dpZk sp¡ Ap`_¡ dmu S> Åi¡ L$¡ lp r`e|jbphp
kpnps¹ `y{$jp¡Ñd R>¡. R>p`pdp„ hps Aphu NB_¡ ! L$p¡B_¡ `R>u A¡d _l] gpN¡
L$¡ R>p`pdp„ Apìey„ s¡ sp¡ Ål¡fps_p `¥kp Ap`hp_p L$pfZ¡ Aphu Ney„ li¡. `Z
b^p gp¡L$p¡ A¡d rhQpf¡ L$¡ R>p`pdp„ Apìey„ L$¡ _l] ? sp¡ kpnps¹ `y{$jp¡Ñd R>¡. sp¡
b^p A¡d dp_u_¡ Qpg¡ L$¡ buÅ bpgL$p¡ lp¡e L$¡ _ lp¡e, `Z r`e|jbphp sp¡
kpnps¹.... R>p`pdp„ Aphu Ney„ _¡. kpnps¹ `y{$jp¡Ñd. dpZk_u îÙp_u Ap
âL$pf_u ce„L$f kpdÕe® R>¡.
S>¡d L$¡ ldZp A¡L$ R>p`pdp„ Apìey„ lsy L$¡ 300 ê$r`ep S>dp L$fphu
v$ep¡. sdpf„y$ rQÑ cNhp_dp„ gpNu Åi¡. b^p gp¡L$p¡A¡ S>dp L$fphu v$u^p
300 ê$r`ep L$p¡Z ÅZ¡ ? d¢ ap¡_ L$ep£ L$¡ cpB rQÑ gpNi¡ L$¡ _l] gpN¡ ? _
gpN¡ sp¡ `¥kp `pR>p Ap`ip¡ L$¡ _l] ? sp¡ _p `pX$u v$u^u L$¡ sd¡ S>dp L$fphu
v$ep¡. _l] gpN¡ sp¡ `¥kp `pR>p _l] dm¡. R>p`pdp„ fp¡S> Aphsy„ 300 ê$r`ep
cfu v$ep¡, cNhp_dp„ rQÑ Qp¢V$u Åi¡. d¢ ap¡_ L$ep£ L$¡ _l] gpN¡ sp¡ `¥kp `pR>p
Ap`u v$¡ip¡ ? sp¡ L$üy„ _l]. îÙp lp¡e sp¡ sd¡ S>dp L$fphu Åh, `¥kp `pR>p
Ap`hp_y„ âph^p_ L$¡ r_ed Adpf¡ Ðep„ _\u.
îÙp L$¡hXy$ dp¡Vy$„ sÐh R>¡. A¡V$g¡ L$¡ v$f¡L$ kpfp sÐh_p¡ N¡f D`ep¡N
(duk eyT) `Z lp¡B iL$¡ A_¡ v$f¡L$ kpfp sÐh_p¡ ep¡Áe D`ep¡N `Z lp¡B iL$¡
lp¡ ! sp¡ Ap hps sp¡ Myëgu R>¡, v$f¡L$ QuS>_u kp\¡, Qà`y_u kp\¡ b„^|L$_u
381
kp\¡, v$f¡L$ QuS>_u kp\¡ Ap sp¡ k„cph_p R>¡. sp¡ s¡ A¡L$ buÆ L$\p R>¡. A¡L$
hps kpa kdÅ¡ L$¡ îÙp A¡L$ A¡hy Akp^pfZ sÐh R>¡ L$¡ S>¡ d|mdp„\u
Ap`Zu A„v$f Ap`Zu L$p¡B`Z A_yc|rs_¡ õhuL$pfhp_u (A¡Lk¡àV$) S>¡
Arcê$rQ (BÞL$gu_¡k_) R>¡. õhpcprhL$ h©qÑ R>¡ L$¡ S>¡ `Z L$p„B sd_¡
A_ych \B füp¡ R>¡ s¡_¡ õhuL$pfu ëep¡ A_¡ s¡ õhuL$pf L$fu ëep¡, sp¡ s¡ îÙp_y„
õhê$` R>¡. rhðpk A¡V$gu S>ëv$u õhuL$pf _l] L$f¡ . rhðpk iy„ R>¡ ? L$¡ s¡
A_ych_y„ f`-30 hMs S>ep„ ky^u `y_fphs®_ _ \pe Ðep„ ky^u Ap`Zp¡
rhðpk _ b¡k¡.
dpÓ \p¡X$uL$ dprlsu\u L$¡ _hu dprlsu\u Ap`Z¡ s¡_p `f îÙp gphu
iL$uA¡, `Z qhðpk gphhp dpV$¡ hpf„hpf_p¡ A_ych lp¡hp¡ Å¡BA¡. S>¡d L$¡
fp¡S> sd¡ Sy>Ap¡ L$¡ sd¡ A¡L$ i¡fudp„\u `kpf \B füp R>p¡ A_¡ L$p¡B L|$sfp¡
sdpfp D`f cksp¡ _\u. Ðepf¡ sd_¡ `R>u rhðpk \i¡ L$¡ Ap L|$sfp¡ Ap`Zp
D`f _l] ck¡. `Z A¡L$ hMs `kpf \hp\u sd_¡ rhðpk _l] \pe.
L$pfZL$¡ qv$hk¡ _ ck¡ sp¡ fpÓ¡ cksp¡ li¡, cfp¡ip¡ _l].
L$p¡B dpZk fp¡S> sdpfu kp\¡ kdÅ¡ L$¡ V²$¡_dp„ Aphsp¡ lp¡e. sp¡ sd_¡
îÙp \pe L$¡ cpB kp\¡ Dcp¡ R>¡. `pL$uV$ `Z _\u dpfsp¡, `f„sy kdÅ¡ L$¡
sdpfu kp\¡ 365 qv$hk L$p¡B dpZk fp¡S> NpX$udp„ Aphu füp¡ R>¡ A_¡ sdpfu
kp\¡ L$p¡B vy$O®V$_p `pL$uV$_u _\u \B, sp¡ sd_¡ `R>u hpf„hpf \sp A_ych_p
L$pfZ¡ rhðpk âNV$ \B Åe L$¡ _l] Ap sp¡ Ap`Zu kp\¡ A¡L$ hj®\u Aphu
füp R>¡. lh¡ rhðpkOps `Z \B iL$¡, _ \B iL$¡ A¡hu hps _\u. `Z
hpf„hpf_p¡ A_ych Ap`Zu A„v$f rhðpk âNV$ L$f¡ R>¡.
sp¡ S>¡ Akp^pfZ OV$_p R>¡. S>¡_p¡ Ap`Z_¡ hpf„hpf_p¡ A_ych
_\u. s¡_p `f Ap`Z¡ rhðpk _l] L$fu iL$uA¡, îÙp lp¡hp R>sp„ `Z.
¿epgdp„ Apìey„ _¡ ! d_¡ _\u gpNsy L$¡ 301 ê$r`ep S>dp L$fphhphpmp_¡
L$p¡B_¡ rhðpk li¡ L$¡ cNhp_dp„ rQs Qp¢V$u S>i¡. sp¡ îÙp lsu b^p_¡ L$¡
cpB lh¡ R>p`pdp„ Apìey„ R>¡ _¡ ! 301 S>dp L$fphp¡, cNhp_dp„ rQs Qp¢V$u
382
S>i¡. Åh_¡ cpB 301dp„ iy„ S>hp_y„ ? S>dp L$fphu v$ep¡ Ap îÙp R>¡.
s¡_¡ `L$X$u `L$X$u_¡ `|R>p¡ L$¡ sd_¡ rhðpk lsp¡ ? Qgpedp_ \B S>i¡
b^p. rhðpk lp¡hp¡ M|b S> dyíL$¡g hps R>¡. dpZk_u A„v$f bly S>ëv$u\u
rhðpk _l] \pe. rhðpk dsgb Âep_\u kdÅ¡, L$¡ S>¡dp„ sdpfp¡ ðpk
JQp¡-_uQp¡ _ \pe. L$p¡B`Z L$¡ S>¡_p¡ fp¡S>_p¡ A_ych _\u sd_¡, s¡dp sdpfp¡
ðpk JQp¡-_uQp¡ \B Åe. `R>u cg¡ s¡ A_ych k„sp¡jL$pfL$ (àg¡TÞV$) lp¡e
L$¡ Ak„sp¡jL$pfL$ lp¡e. `f„sy L$p¡B M|b Ak„sp¡jL$pfL$ OV$_p `Z sdpfu fp¡Æ„v$u
OV$_p b_u Åe R>¡, L$¡ fp¡S> Ap OV$_p sp¡ b_¡ S> R>¡. `R>u s¡dp„ sdpfp¡
rhðpk \B Åe L$¡ lp.
L$v$pQ sd¡ gp¡L$p¡A¡ hpÃey„ li¡ L$¡ _l] hpÃey„ lp¡e. sd¡ _p_p lip¡. d¢
hpÃey„ lsy„ L$¡ Ad¡qfL$p_p k¥r_L$p¡ S>epf¡ rhe¡V$_pddp„ Nep lsp. S„>Ngdp„
bp¡çb ^X$pL$p L$fsp fl¡sp lsp. Np¡mubpf L$fsp fl¡sp lsp. sp¡ hpf„hpf S>epf¡
apef]N \pe, Ðepf¡ L$p¡B_¡ L$p¡B dpZk rbQpfp¡ dfu Åe rhe¡V$L$p¢N_p¡, s¡
OV$_p_¡ Å¡B Å¡B_¡ Ðep„ rhe¡sL$p¢N_p S>„Ng_p„ rQÑpAp¡_¡ rhðpk \B Nep¡ L$¡
S>epf¡ $Yyd $Yukyd \pe, dsgb L$p¡B_¡ L$p¡B A¡L$ dpZk_u gpi Mphp dpV$¡
dmi¡. sp¡ S>¡hy $Yukyd $Yukyd ip„s \sy sp¡ s¡ rQÑpAp¡ blpf Aphsp A_¡ dep£
lp¡e s¡ MpB S>sp.
L$¡V$gp A_ych `R>u s¡Ap¡_¡ Ap hps kdÅB NB L$¡ lp S>epf¡ $Yukyd
$Yukyd \pe, Ðepf¡ L$p¡B A¡L$pv$ bp¡X$u Ap`Z_¡ s¥epf, v$p¡X$ep hNf `L$X$ep hNf
A¡L$ riL$pf dmu Åe R>¡. Ðep„ S„>Ngdp„ A¡hy„ bsph¡ R>¡ L$¡ rhe¡V$L$p¢Ndp„ S>epf¡
$Yukyd $Yukyd \su, A_¡ rQÑp blpf Aphu S>sp S„>Ngdp„\u, L$¡ Qpgp¡ dpg
s¥epf R>¡. lh¡ Mphp dpV$¡ \pmu `ufkpB NB R>¡. sp¡ hpf„hpf_p A_ych
(fu`uV$¡X$ A¡Lk`ue®Þk)_p L$pfZ¡ s¡Ap¡_¡ A¡hp¡ rhðpk âNV$ \B Nep¡. lh¡
rbQpfp vy$:Mu \sp li¡ L$¡ L$ep R>¡ b^p $Yukyd $Yukyd lh¡ ? rhðpkOps \B
Nep¡. s¡ L$p¡B A¡L$ buÆ L$\p R>¡ `Z s¡ hMs¡ `¡gp hpf„hpf_p A_ych_p
L$pfZ¡ s¡Ap¡dp„ rhðpk âNV$ L$fu v$u^p¡ L$¡ s¡ rbQpfp îÙp _l] fpMsp lp¡e.
383
$Yukyd \B dsgb ! L$p¡B A¡L$pv$ dpZk dmi¡ Mphp dpV$¡. sp¡ qhðpk s¡Ap¡_¡
âNV$ \ep¡. hpf„hpf_p A_ych_p L$pfZ¡ hps ¿epgdp„ Aphu_¡ !
sp¡ Ap îÙp, rhðpk A_¡ s¡_p D`f\u sdpfu îÙp, sdpfp
rhðpk_¡ S>epf¡ sd¡ Æhu iL$p¡ rbgLy$g qv$g Mp¡gu_¡, ApX„$bf rh_p Ðepf¡ s¡
r_›$p L$l¡hpe. S>¡_p dpV$¡ îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ ""r_›$p Q kp^_¡ f¥h
_ d_p¡f\ hps®ep'' îÙp A_¡ rhðpk_u hps d_p¡f\ A_¡ hpsp®dp„ lp¡B iL$¡
R>¡. `Z r_›$p_u hps d_p¡f\ A_¡ hpsp®\u _l] \B iL$¡. r_›$p_u hps sp¡
Æh_ Æhhp_u hps R>¡ L$¡ S>¡ sdpfu îÙp R>¡, S>¡ sdpfp¡ qhðpk R>¡ s¡_¡ sd¡
Æhu füp R>p¡.
sp¡ Ap âL$pf¡ ""lrf: kh¯ r_S>¡ÃR>ps: L$qfóeqs'' s¡dp„ sdpfu îÙp
s¡dp sdpfp¡ rhðpk A_¡ s¡dp sdpfu r_›$p, S>¡ r_›$p L$¡mhpB NB. sp¡ b^u
hps_y„ kdp^p_ \B S>i¡. `f„sy Ap sdpfu îÙp_¡ rhðpk D`f gB S>hu, s¡
rhðpk_¡ r_›$p ky^u `lp¢QpX$hp dpV$¡ hpf„hpf_p¡ A_ych S>¡d A¡L$ kp^_
b_¡ R>¡, s¡d îudlpâcyÆ sfa\u L$ep kp^__y„ k|Q_ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡ s¡
Ap`Z¡ Å¡hy„ `X$i¡.
s¡ dpV$¡ kp¥\u `l¡gp îudlpâcyÆ bly _p_L$Xy$ A¡L$ `Ngy cfhp_y„
sd_¡ L$lu füp R>¡. Å¡ sdpf¡ Ap rhh¡L$ sdpfp ùv$edp„ âNV$ L$fhp¡ R>¡, îÙp
âNV$ L$fhu R>¡. L$¡ b^y„ S> cNhp_ L$fi¡. sp¡ s¡_y„ â\d L$v$d sdpf¡ iy„ g¡hp_y„
R>¡? sp¡ îudlpâcyÆ L$l¡ L$¡ â\d D`pe_p A„sN®s ""âpr\®s¡ hp ss: qL„$
õeps¹ õhpçercâpe k„ieps¹, kh®Ó sõe kh¯ rl kh®kpdÕe®d¡h Q''
Ap¡R>pdp„ Ap¡Ry„> "Aâp\®_p' A¡V$g¡ L$¡ âcy_u `pk¡ âp\®_p L$fhp_y„ sp¡ b„^ L$fp¡.
Å¡ sd¡ dp_u füp R>p¡ L$¡ âcy `p¡sp_u BÃR>p\u S>¡ Qpl¡ s¡ L$fi¡ sp¡ S>¡ L$p„B
Qpli¡ s¡ `p¡sp_u BÃR>p\u L$fi¡. sp¡ Ap¡R>pdp„ Ap¡Ry„> A¡L$ _p_L$X$y„ Ap õV$¡` sp¡
gB ëep¡. buSy>„ S>¡ L$p„B L$fhy„ lp¡e s¡ L$fsp flp¡.
S>ê$f _\u L$¡ sdpfu `pk¡ S>¡ S>¡ `qfqõ\rs_p¡ sd¡ kpd_p¡ _\u L$fu
iL$sp, s¡_p¡ sd¡ ârsL$pf _l] L$fp¡. ârsL$pf L$fhp¡ lp¡e sp¡ ârsL$pf L$fp¡. S>¡
384
`qfqõ\rs Aphu flu R>¡. S>¡d L$¡ dL$p_dp„ ApN gpNu. sp¡ Ap`Z¡ L$luiy„ L$¡
""rhh¡L$õsy lqf: kh¯ r_S>¡ÃR>ps: L$qfóers'' iy„ L$pd blpf cpNhy„ ? ApN
gpNu R>¡, lqf_¡ bpmhp li¡ sp¡ bpmi¡, _l] bpmhp lp¡e sp¡ _l] bpm¡.
Ap`Z¡ sp¡ Ap b¡W$p sp¡ b¡W$p. ""lS>fs¡ v$p„N S>lp„ b¡W$ Ne¡ b¥W$ Ne¡, Ap¥f
lp¢N¡ s¡fu dl¡rag k¡ DW$_¡ hpg¡'' â\d `Nr\e¡ AphX$p¡ dp¡V$p¡ sp¡ rhh¡L$
Ap`Z¡ _ L$fu iL$uA¡ _¡ ! L$pfZ L$¡ ApV$gp rhh¡L$_¡ Æhhp dpV$¡, rhðpk dpV$¡
sp¡ M|b S> tlds Å¡i¡. `Z A¡L$ _p_L$X$p¡ õV$¡` s¡ `Z M|b S> dyíL$¡g sp¡ R>¡
`Z R>¡ kph _p_p¡.
Ap `|fp¡ rkÙpÞs Ap Apv$i®_p dpmMpdp„ sd¡ Å¡ip¡ L$¡ ""rhh¡L$õsy
lqf: kh¯ r_S>¡ÃR>ps: L$qfóers'' Ap Apv$i®_¡ Æhhp dpV$¡ âp\rdL$ D`pe
îudlpâcyÆ k|Qhu füp R>¡ L$¡ ApV$gy sp¡ L$fu Sy>Ap¡ L$¡ lh¡ âcy_u `pk¡
âp\®_p L$fhu b„^ L$fp¡ A_¡ buÅ¡ S>¡ ìehlpf fpMhp¡ lp¡e âcy kp\¡ s¡ fpMp¡.
sp¡ L$dk¡ L$d dp„Npdp„Nu b„^ L$fp¡. ip dpV$¡ dp„Np dp„Nu b„^ L$fhu ? sp¡ L$lu
füp R>¡ L$¡ ""âpr\®s¡ hp ss: qL„$ õeps¹ õhpçercâpe k„ieps¹'' S>epf¡ sd¡ s¡_¡
`p¡sp_p¡ õhpdu dpÞep¡ R>¡ lh¡ sd¡ s¡_p k¡hL$ R>p¡, s¡ sdpfu r_›$p `Z lp¡B
iL$¡.
`f„sy kdÆ ëep¡ L$¡ õhpdu dp_hp_u A_¡ sd¡ `p¡sp_¡ k¡hL$ dp_hp_u
lL$uL$s A\hp A¡ cph sdpfp rhðpkdp„ ×Y _ \ep¡, _ \ep¡ sp¡ _ \ep¡,
r_›$pdp„ _ bv$ëep¡ sp¡ _ bv$ëep¡ `Z sd_¡ îÙp R>¡ L$¡ _l] ? L$¡ cNhp_
sdpfp õhpdu R>¡. sd¡ s¡_p k¡hL$ R>p¡. s¡ îÙp_p A_ydp_dp„ (L$p¡fp¡gfu) A¡L$
_p_L$Xy$ õV$¡` gB_¡ sp¡ Sy>Ap¡ L$¡ sd¡ âcy_u `pk¡ L$p„B dpNip¡ _l]. ip dpV$¡ ?
îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ A¡V$gp dpV$¡ ""õhpçercâpe k„ieps¹'' s¡_p
Arcâpedp„ k„ie d_dp„ _ fpMp¡ L$¡ sd¡ S>¡ L$p„B dp„Nip¡ s¡ Mbf _l] L$¡V$gy
nyÖ li¡ ? A_¡ s¡ _ ÅZ¡ sd_¡ iy„ Ap`hp BÃR>u füp R>¡ L$¡ S>¡_u NZsfu
`Z sd¡ L$fu _\u iL$sp.
Å¡ õhpdu dpÞep R>¡ sp¡ A¡V$gp¡ sp¡ rhðpk fpMu iL$p¡ L$¡ _ fpMu iL$p¡?
385
A_¡ sd¡ õhpdu dpÞep R>¡ sp¡ L$¡hp âL$pf\u s¡_¡ õhpdu dpÞep R>¡ ? A¡hp L$¡
L$p„BL$ Ap`hp_u BÃR>p fpM¡, sp¡ `Z Ap`u _ iL$¡, A¡hp L$¡ Ap`hp_u
s¡_pdp„ Dv$pfsp S> _\u ? kpdÕe® R>¡ `Z Dv$pfsp _\u, Dv$pfsp R>¡ `Z
kpdÕe® _\u. sp¡ Dv$pfsp R>¡ A_¡ kpdÕe® _\u Ap`hp_y„, A\hp kpdÕe® R>¡
`Z Dv$pfsp _\u.
dpfp v$pv$pÆA¡ lp¡qõ`V$g Mp¡gu_¡ sp¡ v$pv$pÆ_p¡ A¡L$ S>h¡fu k¡hL$
lsp¡. sp¡ v$pv$pÆ s¡_u `pk¡ Nep L$¡ lp¡rõ`V$g Mp¡gu R>¡ sp¡ s¡_y„ L$p„BL$ X$p¡_¡i_ L$¡
s¡_y„ qfTh® aÞX$ c¡Ny L$fhp_y„ lsy„. ly„ s¡ kde¡ v$pv$pÆ_u kp\¡ S> lsp¡. ly„ s¡_y„
_pd c|gu Nep¡, v$pv$pÆ Qpgu sp¡ iL$sp _lp¡sp rbQpfp, sp¡ NpX$udp„ s¡_p
Of_u _uQ¡ Nep. sp¡ _uQ¡ v$pv$pÆA¡ Mbf L$fphu L$¡ v$pv$pÆ `^pep® R>¡ s¡\u s¡
v$p¡X$u_¡ _uQ¡ Apìep¡. `R>u v$pv$pÆA¡ L$üy„ L$¡ L$p„BL$ L$pd lsy„ sdpfy„$. sp¡ s¡Z¡ L$ü„y
L$¡ Ny{$Æ ! Apop L$fp¡, Nfv$_ lpS>f R>¡ sdpfp dpV$¡, sdpfp dyMdp„ sp¡
kpnps¹ `fdpÐdp_y„ s¡S> TgL$¡ R>¡. sp¡ v$pv$pÆ_¡ \ey„ L$¡ lh¡ sp¡ _p _l] `pX$¡.
s¡Z¡ L$üy„ L$¡ A¡hy„ R>¡ _¡ L$¡ Ad¡ A¡L$ lp¡qõ`V$g Mp¡gu R>¡, s¡_y„ qfTh® aÞX$ L$fu
füp R>uA¡. s¡dp„ S>¡ L$p„B sdpfp\u... A¡ hps _l] L$fsp cpBkpb.
v$pv$pÆ_u kpd¡ s¡Z¡ L$lu v$u^y L$¡ A¡ hps _l] L$fsp, Nfv$_ lpS>f R>¡ `Z A¡
hps _l] L$fsp.
sp¡ A¡ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ gNcN Aphy S> L$p„BL$ \B Åe. Aphu
vy$O®V$_p Ap`Zu kp\¡ `Z \B Åe. A¡ sp¡ v$pv$pÆ_u kp\¡ S> \ey„ li¡ A¡hy„
_\u. OZp_u kp\¡ fp¡S>¡ fp¡S>_p Æh__p¡ A_ych R>¡ L$¡ Ap`Z¡ kdS>sp
lp¡BA¡ L$¡ Ap¡lp¡ ! ApV$gy dp_u füp¡ R>¡ `Z s¡_y„ L$p¡B kpdÕe® R>¡ L$¡ _l], sp¡
kpdÕe® sp¡ s¡_y„ Qp¡L$L$k lsy„. v$pv$pÆA¡ s¡_u `pk¡\u L$p„B raL$k fL$d `Z
dp„Nu _lp¡su. sp¡ A¡d S> L$üy„ lsy„ L$¡ qfTh® aÞX$ b_phu füp R>uA¡. sp¡ S>¡
L$p„B `Z sd¡ Ap`u iL$sp lp¡ s¡ Ap`p¡.
A¡ hps _l] L$fsp ! Nfv$_ lpS>f R>¡ sdpfp dpV$¡ dpfu _pMp¡ `Z
`¥kp _l] dp„Np¡. s¡_y„ Å¡ A\®OV$_ (BÞV$fâuV$¡k_) L$fuA¡ sp¡ iy„ \pe ? L$¡
386
dpfu _pMp¡ d_¡ `Z dl¡fbp_u L$fu_¡ `¥kp _l] dp„Nsp. sp¡ dp¡V$p cpN¡ Aphu
`qfqõ\rs \B Åe L$¡ L$p¡Bdp„ kpdÕe® R>¡ `Z Dv$pfsp _ lp¡e, L$p¡Bdp„ Dv$pfsp
lp¡e `Z kpdÕe® _ lp¡e. rbQpfp OÏ„ Ap`hp BÃR>sp lp¡e, `Z kpdÕe®
_\u. sp¡ L$ep„\u Ap`¡ ? sp¡ iy„ A¡hp¡ Dv$pf R>¡ `Z Akd\® R>¡ ? L$¡ kd\® R>¡
`Z A_Dv$pf R>¡ ? A¡hp¡ õhpdu Ap`Z¡ dpÞep¡ R>¡ ?
A¡L$ hps Âep_\u kdÅ¡ L$¡ Å¡ Ap`Z¡ âcy_¡ A¡hp õhpdu dp_sp
lp¡BA¡ sp¡, õhpdu A_¡ k¡hL$_p¡ k„b„^ \ep `l¡gp S> sp¡X$u _pMp¡, R>p¡X$p¡.
S>¡_¡ sd¡ `p¡s¡ A¡d dp_u füp R>p¡ L$¡ Dv$pf _\u A_¡ kpdÕe® R>¡ A\hp kpdÕe®
R>¡ `Z Dv$pf _\u. s¡_¡ ìe\®dp„ õhpdu iy„ L$pd dp_hp Å¡BA¡ ? s¡_p
õhpduÐh_¡ L$¡Þkg L$fp¡. A¡L$ hMs Ap sL$gua sp¡ Msd \B Åe _¡ !
sp¡ S>epf¡ Ap`Z¡ s¡_¡ õhpdu dp_u füp R>uA¡, sp¡ L$ep„L$_¡ L$ep„L$
Ap`Zp ùv$edp„ `fdpÐdp_¡ L©$óZ_¡ S>epf¡ Ap`Z¡ Ap`Zp¡ õhpdu dpÞep¡ R>¡
õhpdu_¡ Ap`Z¡ Ðep„ W$pLy$f L$luA¡ R>uA¡. W$pLy$f_p¡ dsgb õhpdu, L$¡ Ap dpfp¡
W$pLy$f R>¡. W$pLy$f dsgb ! Ap dpfp¡ õhpdu R>¡ sp¡ L$ep A\®dp„ õhpdu R>¡ ? S>¡
d_¡ L$p„B`Z Ap`hp_p R>¡ s¡ d_¡ Ap`hpdp„ kd\® `Z R>¡ A_¡ S>¡ `Z L$p„B
d_¡ Ap`hy R>¡ s¡ Ap`hp_u s¡_pdp„ Dv$pfsp `Z R>¡ Aphp¡ R>¡ Ðepf¡ sp¡ õhpdu
R>¡, d¿MuQyk lp¡e sp¡ L$p¡B_p¡ õhpdu iy„ L$pd lp¡e ?
sp¡ ""kh®Ó sõe kh¯ ql kh®kpdÕe®d¡h Q'' A¡ Å¡ s¡_y„ õhê$` R>¡ sp¡
L$d k¡ L$d A¡V$gu sd¡ îÙp fpMsp lp¡h, sp¡ s¡ îÙp_p A_ydp_dp„
(L$p¡fp¡gfu) A¡L$ õV$¡V$k sp¡ ëep¡ _¡ ! L$¡ âp\®_p b„^ L$fu v$ep¡. s¡_u `pk¡ dp„Np¡
_l], Å¡ sd¡ _ dpÁey„ sp¡ rhh¡L$_u qv$ipdp„ rhh¡L$_u qv$ip L$B qv$ip ? L$¡
""rhh¡L$õsy lqf: kh¯ r_S>¡ÃR>ps: L$qfóers'' S>¡ `Z L$p„B R>¡ s¡ lqf `p¡sp_u
BÃR>p\u L$fi¡. Ap S>¡ sdpfu îÙp R>¡ s¡_y„ sd¡ `l¡gy„ X$Ng„y dp„X$ey„ L$¡ _ dp„X$ey„ ?
Å¡ dp„Áey sp¡ dp„X$¡gy `l¡g„y X$Ngy„ `Z X$NdNu S>i¡ L$¡ _l] ?
Ap`Z¡ dpÞey L$¡ s¡ dpfp¡ õhpdu R>¡ `R>u Ap`Z¡ s¡_u `pk¡ Å¡ dp„Nu
füp R>uA¡ sp¡ Ap`Ï„ `l¡gy„ X$Ngy cfsp_u kp\¡ S> X$NdNu Ney„. bV®$_ fk¡g¡
387
M|b S> kfk hps L$fu R>¡. Ap_p dpV$¡ S> Apd sp¡ rbQpfpA¡ s¡ _pqõsL$_p
k„v$c®dp„ L$lu R>¡, Bðfhpv$uAp¡_u dÅL$ DX$pX$hp dpV$¡ `Z S>¡_¡ Ap`Z¡
rhh¡L$ L$lu füp R>uA¡, s¡ rhh¡L$_p k„v$c®dp„ Ap hps kdS>hp dpV$¡ M|b S>
L$V$pneyL$s hps R>¡ L$¡ s¡ fk¡g L$l¡ L$¡ S>¡ ìeqL$s `fdpÐdp_¡ âp\®_p L$f¡ R>¡ s¡ A¡L$
kp\¡ b¡ hps L$b|g L$fu füp¡ R>¡. A¡L$ hps A¡ L$¡ `fdpÐdp A¡L$ sp¡ kh®o _\u,
d|M® R>¡ L$¡ sdpfu âp¡åg¡d (dyíL$¡gu) iy„ R>¡ s¡ kdÆ _\u füp. s¡\u sd¡ S>epf¡
s¡_¡ hps `lp¢QpX$ip¡ A\hp Mbf L$fip¡ Ðepf¡ s¡_¡ kdS>dp„ Aphi¡. sp¡ sd¡
âp\®_p L$fsp_u kp\¡ S> `fdpÐdp D`f d|M® lp¡hp_p¡ A¡L$ Apfp¡` gNpX$u
v$u^p¡ L$¡ Apd sp¡ sd¡ W$uL$ R>p¡, S>Ns_y„ k„Qpg_ L$fu füp R>p¡ `Z S>Ns_p
k„Qpg__p k„v$c®dp dpfu A„Ns kdõep iy„ R>¡ ? A¡ sd¡ kdÆ _\u iL$ep.
buÅ¡ Apfp¡` A¡ L$l¡ R>¡ L$¡ Ap`Z¡ L$luA¡ R>uA¡ L$¡ S>Ns sd¡
b_pìey„, S>Ns OZu kpfu fus¡ Qgphu füp R>p¡, `Z s¡dp„ L$p„BL$ nrs `Z
R>¡. S>¡_¡ sd¡ BÃR>p¡ sp¡ dpfu âp\®_p kp„cmu_¡ s¡dp„ ky^pfp¡ L$fu iL$p¡. kpdpÞe
fus¡ sd¡ Qgphhp dpV$¡ S>¡ `Z L$p„B fus A`_phu s¡ bfpbf R>¡ `f„sy S>¡ L„$B
Mpdu R>¡ s¡ Adpfu âp\®_p\u ky^pfu iL$pe R>¡. Å¡ s¡_u fQ_p (q¾$e¡k_)dp„
L$p¡B Mpdu R>¡ L$p„B NX$bX$ R>¡ A¡hu L$¡ S>¡ Ap`Zu âp\®_p L$fhp\u ky^pfu
(f¡L$V$uapB) iL$psu lp¡e, sp¡ s¡ fk¡g L$l¡ R>¡ L$¡ s¡_¡ `fdpÐdp iy„ L$pd dp_u
flep R>p¡ ? epf, sd¡ âp\®_p L$fu_¡ s¡_p `fdpÐdp lp¡hp`Zp_¡ M„X$us L$fu
füp R>p¡.
s¡Z¡ Bðfhpv$uAp¡_u dÅL$ DX$phhp dpV$¡ Ap hps L$lu R>¡, `f„sy
õhcph Sy>Ap¡ L$¡ Ap såbL$¡ Ap`Z_¡ `Z Ap S> v$gug (ApÁey®d¡ÞV$)
A¡V$gu S> L$pd_u R>¡. S>¡V$gu s¡Z¡ Bðf_p AqõsÐh_p rhê$Ù Ap Apn¡`_p
k„v$c®dp„ Ap v$gug L$fu R>¡ A_¡ hps kpQu R>¡ L$¡ Å¡ Bðf kh®o R>¡. Å¡ Bðf
khp®^pf R>¡, khp®Ðdp R>¡, kh£íhf R>¡ ""kh£íhf Q khp®Ðdp'' L$pg¡ Ap`Z¡
Å¡ey„ lsy„ L$¡ ""r_S>¡ÃR>ps L$qfóers'' s¡ kh£íhf R>¡, s¡ khp®Ðdp R>¡, s¡ `p¡sp_u
BÃR>p\u L$fi¡. s¡dp„ sd¡ âp\®_p L$fu_¡ s¡_p `f A¡hp¡ Apfp¡` gNphu füp R>p¡
388
L$¡ cpB sd¡ S>¡ ìehõ\p dpfp dpV$¡ b_phu s¡dp„ \p¡Xy$„ L$p„BL$ kdS>ep, rhQpep®
hNf...
Ap S>¡d k„kv$dp„ W$fph `pk \B Åe, `R>u A¡L$ L$duV$u b¡ku_¡
s¡dp„\u L$p„BL$ NfbX$ L$pYu _pM¡ L$¡ Apdp Ap L$pev$p¡ \B Nep¡. kyrâd L$p¡V®$
s¡dp„\u L$p„BL$ kyÿd _yL$ip_L$pfL$ (AëV²$p hpefk) lp¡e s¡ L$pY¡ L$¡ Ap ApV$gy S>¡
R>¡ s¡ k„rh^p__u rhê$Ù L$pev$p¡ R>¡. `R>u S>¡ lp¡e s¡dp„ k„ip¡^_ \pe. rhfp¡^
\pe, Ap„v$p¡g_ \B Åe. Ap S> âL$pf¡ iy„ `fdpÐdp `Z S>Ns_y„ ipk_ L$fu
füp¡ R>¡ L$¡ s¡_¡ âp\®_p _ L$fhu. L$fsp¡ lp¡e sp¡ âp\®_p iy„ L$pd L$fhu ? ApV$gy
A¡L$ _p_L$Xy$ õV$¡àk sp¡ gB Sy>Ap¡ L$¡ cpB âp\®_p _l] L$fuA¡.
sL$gua R>¡ sp¡ \p¡X$p vy$:Mu \Biy„ L$¡ cpB sL$gua \B flu R>¡ iy„ L$fuA¡?
""rQÑp¡Ü¡N„ rh^pepr` lqff¹ ev$¹-es¹ L$qfóers, s\¥h sõe gug¡rs dÐhp rQÞsp„
Öys„ ÐeS>¡s¹'' `Z Ad¡ âp\®_p _l] L$fuA¡ A¡V$gu hps_y„ sd¡ A¡L$ `l¡gy„ `Ngy„
sp¡ cfp¡. Å¡ Ap `l¡gy„ `Ngy„ sd¡ `p¡sp_u îÙp_p A_yê$` gB gu^y„, sp¡
îudlpâcyÆ L$lu füp R>¡ L$¡ rhh¡L$_u qv$ipdp„ sd¡ L$dk¡ L$d A¡L$ X$Ngy sp¡
ApNm hÂep lh¡ !
buÆ hps L$¡ ApS>¡ Ap`Zp¡ õhpdu k¡hL$_p¡ S>¡ k„b„^ R>¡ s¡ k„b„^_u
kp¥çesp (X$¡guL$¡iu)dp„, Äepf\u Ap N°„\ `y[ô$rh^p_d¹ iê$ L$ep£ Ðepf\u ly„ Ap
hps_¡ kdÅhu füp¡ Ry„>, L$¡ S>¡d L©$óZ R>¡ s¡d Ap`Z¡e L©$óZ R>uA¡. S>¡d s¡
`y{$jp¡Ñd R>¡, s¡d Ap`Z¡e `y{$jp¡Ñd R>uA¡. s¡ S>¡d b°û R>¡, s¡d Ap`Z¡e
b°û R>uA¡. s¡ rkhpe `Z s¡ kh£íhf R>¡, Ap`Z¡ s¡_p Brisìe R>uA¡ s¡
cNhp_ R>¡ Ap`Z¡ s¡_p cL$s R>uA¡.
d¢ îuedy_pÆ_p Dv$plfZ\u `Z Ap hps kdÅhu lsu L$¡ S>¡
îuedy_pÆ_¡ Apfp¡Nphhp dpV$¡ S>¡ S>g_u gp¡V$u cfhpdp„ Aph¡ R>¡ s¡ `Z
îuedy_pÆ R>¡