You are on page 1of 1

Señora Chichera

Intro:

Señora chichera

Véndeme chichita

Si no tiene chicha

Cualquiera cosita

Huila palomita

Chihuanku chihuanku
Machayku chihuanku
China jampahatua
Kasayku chihuanku
Huila palomita