You are on page 1of 36

A BIZOTTS�G 254/2010/EU RENDELETE

(2010. m�rcius 10.)

egyes harmadik orsz�gokban a baromfiban el�fordul� szalmonella-ellen�rz�si


programok 2160/2003/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi rendelet szerinti
j�v�hagy�s�r�l, valamint a 798/2008/EK rendelet I. mell�klet�nek az egyes harmadik
orsz�gok szalmonella-ellen�rz�s st�tus�nak tekintet�ben t�rt�n� m�dos�t�s�r�l

(EGT-vonatkoz�s� sz�veg)

AZ EUR�PAI BIZOTTS�G,

tekintettel az Eur�pai Uni� m�k�d�s�r�l sz�l� szerz�d�sre,

tekintettel a baromfi �s a keltet�toj�s K�z�ss�gen bel�li kereskedelm�re �s


harmadik orsz�gb�l t�rt�n� behozatal�ra ir�nyad� �llat-eg�szs�g�gyi felt�telekr�l
sz�l�, 1990. okt�ber 15-i 90/539/EGK tan�csi ir�nyelvre (1) �s k�l�n�sen annak 21.
cikke (1) bekezd�s�re,

tekintettel a szalmonella �s egy�b meghat�rozott, �lelmiszerb�l sz�rmaz� zoon�zis-


k�rokoz�k ellen�rz�s�r�l sz�l�, 2003. november 17-i 2160/2003/EK eur�pai parlamenti
�s tan�csi rendeletre (2) �s k�l�n�sen annak 10. cikke (2) bekezd�s�re,

mivel:

(1)

Az azon harmadik orsz�gok, ter�letek, �vezetek �s ter�leti egys�gek jegyz�k�nek


meg�llap�t�s�r�l, ahonnan baromfi �s baromfiterm�kek behozhat�k a K�z�ss�gbe �s
�tsz�ll�that�k a K�z�ss�gen, valamint az �llat-eg�szs�g�gyi bizony�tv�nyok
k�vetelm�nyeinek meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 2008. augusztus 8-i 798/2008/EK bizotts�gi
rendelet (3) el��rja, hogy a sz�ban forg� rendelet hat�ly al� tartoz� �ruk
kiz�r�lag abban az esetben hozhat�k be a Uni� ter�let�re, illetve sz�ll�that�k �t
az Uni� ter�let�n, ha a rendelet I. mell�klet�ben felsorolt harmadik orsz�gokb�l,
ter�letekr�l, �vezetekb�l, illetve ter�leti egys�gekb�l sz�rmaznak.

(2)

A 2160/2003/EK rendelet meghat�rozza az Uni� ter�let�n tal�lhat� k�l�nb�z�


baromfi�llom�nyokban v�grehajtand� szalmonella-ellen�rz�s szab�lyait. Az olyan
harmadik orsz�gok k�z�ss�gi jogszab�lyokban meghat�rozott jegyz�k�be t�rt�n�
felv�tele vagy a jegyz�kben t�rt�n� megtart�sa, amelyekb�l a tag�llamok sz�m�ra
enged�lyezett az e rendelettel szab�lyozott �llatok behozatala, annak f�ggv�nye,
hogy az �rintett harmadik orsz�g ny�jtott-e be a Bizotts�ghoz a tag�llamok �ltal
kidolgozott szalmonella-ellen�rz�si nemzeti programokban foglalt garanci�kkal
egyen�rt�k� garanci�kat tartalmaz� ellen�rz�si programot.

(3)

Az 584/2008/EK bizotts�gi rendelettel (4) �sszhangban a teny�sz- �s h�z�pulyk�ra,


annak keltet�toj�saira, a pulykapip�re, v�g�pulyk�ra �s a sz�rnyasvad-�llom�ny
ut�np�tl�sa c�lj�b�l nevelt pulyk�ra vonatkoz�, a 2160/2003/EK rendeletben el��rt
k�vetelm�nyeket 2010. janu�r 1-j�t�l kell alkalmazni az Eur�pai Uni� ter�let�n.

(4)
Kanada, Izrael �s az Egyes�lt �llamok a teny�szpulyka-�llom�nyokra, a pulyka-
keltet�toj�sokra, valamint a pulykapip�kre vonatkoz�an szalmonella-ellen�rz�si
programot ny�jtottak be a Bizotts�gnak. Mivel e programok a 2160/2003/EK
rendeletben el��rtaknak megfelel� garanci�kat ny�jtanak, j�v� kell �ket hagyni.

(5)

A jelenleg a 798/2008/EK rendelet I. mell�klet�ben felsorolt egyes m�s harmadik


orsz�gok m�g nem ny�jtottak be a Bizotts�gnak teny�szpulyka-�llom�nyokra vonatkoz�
szalmonella-ellen�rz�si programot, vagy a m�r beny�jtott programok nem biztos�tanak
a 2160/2003/EK rendeletben el��rtakkal egyen�rt�k� garanci�kat. A teny�sz- �s
h�z�pulyka, annak keltet�toj�sainak, a pulykapip�k, v�g�pulyk�k �s a sz�rnyasvad-
�llom�ny ut�np�tl�sa c�lj�b�l nevelt pulyk�k importja ezekb�l a harmadik orsz�gb�l
ez�rt 2010. janu�r 1-j�t�l nem enged�lyezhet�.

(6)

Izrael � kieg�sz�tve a 2007/843/EK bizotts�gi hat�rozattal (5) j�v�hagyott


ellen�rz�si programj�t � Gallus gallus toj�stermel�sre �s brojlercsirk�nek sz�nt
naposcsib�kre vonatkoz�an szalmonella-ellen�rz�si programot ny�jtott be a
Bizotts�gnak. Braz�lia is beny�jtotta a Gallus gallus teny�szbaromfi-�llom�nyokra,
azok keltet�toj�saira �s a Gallus gallus naposcsib�kre vonatkoz� szalmonella-
ellen�rz�si programj�t. Mivel e programok a 2160/2003/EK rendeletben el��rtaknak
megfelel� garanci�kat ny�jtanak, j�v� kell �ket hagyni.

(7)

A 798/2008/EK rendelet I. mell�klet�ben tal�lhat�, a harmadik orsz�gokat,


ter�leteket, �vezeteket, illetve ter�leti egys�geket felsorol� jegyz�ket, valamint
a teny�sz- �s h�z�pulyk�ra, annak keltet�toj�saira �s a pulykapip�kre vonatkoz�
�llat-eg�szs�g�gyi bizony�tv�nymint�kat ez�rt ennek megfelel�en m�dos�tani kell.

(8)

Az e rendeletben el��rt int�zked�sek �sszhangban vannak az �lelmiszerl�nc- �s


�llateg�szs�g�gyi �lland� Bizotts�g v�lem�ny�vel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2160/2003/EK rendelet 10. cikk�nek (1) bekezd�s�vel �sszhangban beny�jtott


szalmonella-ellen�rz�si programot a k�vetkez� esetekben hagyt�k j�v�:

a)

a Kanada, Izrael �s az Egyes�lt �llamok �ltal a teny�szpulyka-�llom�nyokra, a


pulyka-keltet�toj�sokra, valamint a pulykapip�kre vonatkoz�an beny�jtott programok;

b)

az Izrael �ltal a Gallus gallus toj�stermel�sre vagy brojlercsirk�nek sz�nt


naposcsib�kre vonatkoz�an beny�jtott program;

c)

a Braz�lia �ltal a Gallus gallus teny�szbaromfira, annak keltet�toj�saira �s a


Gallus gallus naposcsib�ire vonatkoz�an beny�jtott program.
2. cikk

A 798/2008/EK rendelet I. mell�klete e rendelet mell�klet�nek megfelel�en m�dosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Eur�pai Uni� Hivatalos Lapj�ban val� kihirdet�s�t k�vet� huszadik


napon l�p hat�lyba.

Ez a rendelet 2010. janu�r 1-j�t�l alkalmazand�.

Ez a rendelet teljes eg�sz�ben k�telez� �s k�zvetlen�l alkalmazand� valamennyi


tag�llamban.

Kelt Br�sszelben, 2010. m�rcius 10-�n.

a Bizotts�g r�sz�r�l

az eln�k

Jos� Manuel BARROSO

(1) HL L 303., 1990.10.31., 6. o.

(2) HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

(3) HL L 226., 2008.8.23., 1. o.

(4) HL L 162., 2008.6.21., 3. o.

(5) HL L 332., 2007.12.18., 81. o.

MELL�KLET

A 798/2008/EK rendelet I. mell�klete a k�vetkez�k�ppen m�dosul:

1.

Az 1. r�sz hely�be a k�vetkez� sz�veg l�p:

�1. R�SZ

Harmadik orsz�gok, ter�letek, �vezetek �s ter�leti egys�gek jegyz�ke

A harmadik orsz�g vagy ter�let ISO-k�dja �s neve

A harmadik orsz�g, ter�let, �vezet vagy ter�leti egys�g k�dja

A harmadik orsz�g, ter�let, �vezet vagy ter�leti egys�g le�r�sa

�llat-eg�szs�g�gyi bizony�tv�ny

Egyedi felt�telek

Egyedi felt�telek

Mad�rinfluenz�ra vonatkoz� fel�gyelet st�tusa

Mad�rinfluenza elleni vakcin�z�s st�tusa


Szalmonella-ellen�rz�s st�tusa

Minta (mint�k)

Tov�bbi garanci�k

Z�r� d�tum (1)

Nyit� d�tum (2)

6A

6B

AL � Alb�nia

AL-0

Az eg�sz orsz�g

EP, E

S4

AR � Argent�na

AR-0
Az eg�sz orsz�g

SPF

POU, RAT, EP, E

S4

WGM

VIII

AU � Ausztr�lia

AU-0

Az eg�sz orsz�g

SPF
EP, E

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

S0, ST0

BPR

I
DOR

II

HER

III

POU

VI

RAT

VII
BR � Braz�lia

BR-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

BR-1

�llamok:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran�, Sao Paulo �s Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

BR-2

�llamok:

Mato Grosso, Paran�, Rio Grande do Sul, Santa Catarina �s Sao Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP


N

S5, ST0

BR-3

Az al�bbi sz�vets�gi �llamok:

Goi�s, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paran�, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina �s Sao Paulo

WGM

VIII

EP, E, POU

S4

BW � Botswana

BW-0

Az eg�sz orsz�g

SPF
EP, E

S4

BPR

DOR

II
HER

III

RAT

VII

BY � Belarusz

BY � 0

Az eg�sz orsz�g

EP �s E (mindkett� kiz�r�lag �az EU-n val� �tsz�ll�t�sra�)

IX

CA � Kanada
CA-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

EP, E

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

S1, ST1

DOC, HEP

L, N
WGM

VIII

POU, RAT

CH � Sv�jc

CH-0

Az eg�sz orsz�g

(3)

(3)
CL � Chile

CL-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

EP, E

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

S0, ST0

WGM

VIII
POU, RAT

CN � K�na

CN-0

Az eg�sz orsz�g

EP

CN-1

Shandong tartom�ny

POU, E

VI

P2
2004.2.6.

S4

GL � Gr�nland

GL-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

EP, WGM

HK � Hongkong

HK-0

Hongkong K�l�nleges K�zigazgat�si Ter�let�nek teljes ter�lete

EP
HR � Horv�torsz�g

HR-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

N
IL � Izrael

IL-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

S5, ST1

WGM

VIII
EP, E, POU, RAT

S4

IN � India

IN-0

Az eg�sz orsz�g

EP

IS � Izland

IS-0

Az eg�sz orsz�g

SPF
EP, E

S4

KR �

Koreai K�zt�rsas�g

KR-0

Az eg�sz orsz�g

EP, E

S4

ME � Montenegr�

ME-O

Az eg�sz orsz�g

EP
MG � Madagaszk�r

MG-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

EP, E, WGM

S4

MY � Malajzia

MY-0


MY-1

Nyugati f�lsziget

EP

P2

2004.2.6.

S4

MK �

Maced�nia Volt Jugoszl�v K�zt�rsas�g (4)

MK-0 (4)

Az eg�sz orsz�g

EP
MX � Mexik�

MX-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

EP

NA � Nam�bia

NA-0

Az eg�sz orsz�g

SPF
BPR

DOR

II

HER

III

RAT, EP, E

VII
S4

NC � �j-Kaled�nia

NC-0

Az eg�sz orsz�g

EP

NZ � �j-Z�land

NZ-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP


S0, ST0

WGM

VIII

EP, E, POU, RAT

S4

PM �

Saint Pierre �s Miquelon

PM-0

A teljes ter�let

SPF
RS � Szerbia (5)

RS-0 (5)

Az eg�sz orsz�g

EP

RU � Oroszorsz�g

RU-0

Az eg�sz orsz�g

EP

SG � Szingap�r

SG-0
Az eg�sz orsz�g

EP

TH � Thaif�ld

TH-0

Az eg�sz orsz�g

SPF, EP

WGM

VIII

P2

2004.1.23.

E, POU, RAT
P2

2004.1.23.

S4

TN � Tun�zia

TN-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

DOR, BPR, BPP, HER

S1, ST0

WGM

VIII
EP, E, POU, RAT

S4

TR � T�r�korsz�g

TR-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

EP, E
S4

US �

Amerikai Egyes�lt �llamok

US-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

S3, ST1

WGM

VIII
EP, E, POU, RAT

S4

UY � Uruguay

UY-0

Az eg�sz orsz�g

SPF

EP, E, RAT

S4

ZA � D�l-Afrika

ZA-0

Az eg�sz orsz�g
SPF

EP, E

S4

BPR

DOR

II
HER

III

RAT

VII

ZW � Zimbabwe

ZW-0

Az eg�sz orsz�g

RAT

VII

EP, E
S4

2.

A 2. r�sz a k�vetkez�k�ppen m�dosul:

a)

a �Szalmonella-ellen�rz�si program� szakasz a k�vetkez� bejegyz�sekkel eg�sz�l ki:

� �S5�

A nem teny�szt�sre sz�nt Gallus gallus teny�sz- vagy haszonbaromfi (BPP), valamint
a Gallus gallus v�g�baromfi �s vad�llom�ny-k�szletek p�tl�s�ra sz�nt baromfi (SRP)
az Eur�pai Uni� ter�let�re ir�nyul� kivitel�nek tilalma, mivel nem ny�jtottak be a
Bizotts�gnak a 2160/2003/EK rendeletnek megfelel� szalmonella-ellen�rz�si
programot, vagy azt a Bizotts�g nem hagyta j�v�.

�ST0�

A teny�sz- �s h�z�pulyka (BPP), a pulykapip�k (DOC), v�g�pulyk�k �s a sz�rnyasvad-


�llom�ny ut�np�tl�sa c�lj�b�l nevelt pulyk�k (SRP), valamint a pulyka-
keltet�toj�sok (HEP) az Eur�pai Uni� ter�let�re ir�nyul� kivitel�nek tilalma, mivel
nem ny�jtottak be a Bizotts�gnak a 2160/2003/EK rendeletnek megfelel� szalmonella-
ellen�rz�si programot, vagy azt a Bizotts�g nem hagyta j�v�.

�ST1�

A teny�sz- �s h�z�pulyka (BPP), valamint a v�g�pulyk�k �s a sz�rnyasvad-�llom�ny


ut�np�tl�sa c�lj�b�l nevelt pulyk�k (SRP), az Eur�pai Uni� ter�let�re ir�nyul�
kivitel�nek tilalma, mivel nem ny�jtottak be a Bizotts�gnak a 2160/2003/EK
rendeletnek megfelel� szalmonella-ellen�rz�si programot, vagy azt a Bizotts�g nem
hagyta j�v�.�;

b)

a laposmell� fut�mad�r kiv�tel�vel a teny�sz- vagy haszonbaromfira vonatkoz�


bizony�tv�nyminta (BPP) II. r�sze 6. megjegyz�s�nek hely�be a k�vetkez� sz�veg l�p:

�(6)

Ez a garancia kiz�r�lag a Gallus gallus fajt�ba tartoz� baromfira �s a pulyk�kra


vonatkozik.�;

c)

a laposmell� fut�mad�r kiv�tel�vel a naposbaromfira vonatkoz� bizony�tv�nyminta


(DOC) II. r�sze 6. megjegyz�s�nek hely�be a k�vetkez� sz�veg l�p:

�(6)
Ez a garancia kiz�r�lag a Gallus gallus fajt�ba tartoz� baromfira �s a pulyk�kra
vonatkozik.�;

d)

a laposmell� fut�mad�r kiv�tel�vel a baromfi-keltet�toj�sra vonatkoz�


bizony�tv�nyminta (HEP) II. r�sze 5. megjegyz�s�nek hely�be a k�vetkez� sz�veg l�p:

�(5)

Ez a garancia kiz�r�lag a Gallus gallus fajt�ba tartoz� baromfira �s a pulyk�kra


vonatkozik.�;

e)

a v�g�baromfira �s a vad�llom�ny-k�szletek p�tl�s�ra sz�nt baromfira (SRP) � a


laposmell� fut�mad�r kiv�tel�vel � vonatkoz� bizony�tv�nyminta II. r�sze 6.
megjegyz�s�nek hely�be a k�vetkez� sz�veg l�p:

�(6)

Ez a garancia kiz�r�lag a Gallus gallus fajt�ba tartoz� baromfira �s a pulyk�kra


vonatkozik.�

(1) Az ezen id�pont el�tt el��ll�tott term�kek � bele�rtve a ny�lt tengeren


sz�ll�tottakat is � ezen id�pontt�l sz�m�tott 90 napig hozhat�k be az Uni�
ter�let�re.

(2) Kiz�r�lag az ezen id�pont ut�n el��ll�tott term�kek hozhat�k be az Uni�


ter�let�re.

(3) Az Eur�pai Uni� �s a Sv�jci �llamsz�vets�g k�z�tt a mez�gazdas�gi term�kek


kereskedelm�r�l sz�l� meg�llapod�ssal (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) �sszhangban.

(4) Maced�nia Volt Jugoszl�v K�zt�rsas�g: ideiglenes k�d, amely semmilyen m�don
nem befoly�solja az erre az orsz�gra vonatkoz� v�gleges n�menklat�r�t, amelyr�l az
Egyes�lt Nemzetek �gisze alatt jelenleg foly� t�rgyal�sok befejezt�t k�vet�en
�llapodnak meg.

(5) Az Egyes�lt Nemzetek Biztons�gi Tan�cs�nak 1999. j�nius 10-i 1244. sz.
hat�rozata alapj�n Koszov� nem tartozik ide.�