You are on page 1of 6

4 marTie 2019

CZU:

DREPTUL DE VOT - GARANŢIE CONSTITUŢIONALĂ ŞI PRACTICI


Alexandru ARSENI,
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, USM

Suveranitatea naţională, stipulează textul constituţional, aparţine poporului Republicii Moldova care o exercită şi prin
organele sale reprezentative. Iar organul reprezentativ suprem al poporului este parlamentul. Temeiul legitim al activităţii
Parlamentului este voinţa poporului, voinţa care constituie baza puterii de stat. Această voinţă constituţional se exprimă prin
alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, secret şi liber exprimat. Deci, sursa puterii de stat
este exercitarea de către fiecare cetăţean a dreptului său exclusiv politic, drept natural şi inalienabil.
Cuvintele-cheie: Drept de vot, cetăţean, universalitate, egalitate, tratament diferenţiat, disproporţionalitate.

RIGHT OF VOTE - CONSTITUTIONAL GUARANTEE AND PRACTICES


Alexandru ARSENI,
doctor habilitat in law, Associate Professor, USM

National sovereignty, stipulates the constitutional text, belongs to the people of the Republic of Moldova exercising it
and its representative bodies. And the supreme representative body of the people is parliament. The legitimate ground of
Parliament’s activity is the will of the people, the will that is the basis of state power. This constitutional will is expressed
through free elections, which take place periodically through universal, equal, secret and free expression. So, the source of
state power is the exercise by each citizen of his exclusively political, natural and inalienable right.
Keywords: Right to vote, citizen, universality, equality, differential treatment, disproportionality.

„… demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui … reprezintă valori supreme şi sunt garanţii”
(Art.1., alin.(3) din Constituţia Republicii Moldova)

A dnotare. Scrutinul pen-


tru alegerea deputaţilor în
parlamentul Republicii Moldova
tare să voteze la secţiile de votare,
iar din 2010 şi în afara locurilor
misiunilor diplomatice.
peste hotarele Republicii Moldo-
va” cuprinse în art.58 alin.(3) lit.c)
din Codul electoral [2].
este stabilit pentru data de 24 fe- În acelaşi timp, practica de- În acest context, Avocatul Po-
bruarie 2019. În vederea asigurării monstrează că alegătorii aflaţi porului în scopul prezentării tutu-
procesului electoral au fost orga- peste hotare nu sunt asigurați de ror cetăţenilor Republicii Moldo-
nizate la decizia Parlamentului a-şi exercita dreptul de vot. Spre va, indiferent de domiciliu sau re-
circumscripţii electorale, inclusiv exemplu, Curtea Constituţională şedinţă, de locul aflării permanen-
şi peste hotarele ţării şi alegerea prin adresa pcc-+1/139e-34/2 a te temporare, să-şi exercite dreptul
deputaţilor va fi efectuată și prin constatat că „mai mulţi cetăţeni ai de vot fără bariere nejustificate şi
votul cetăţenilor aflaţi în afara re- Republicii Moldova aflaţi în străi- disproporţionate și a depus la Cur-
publicii. nătate nu şi-au putut exercita drep- tea Constituţională sesizarea pri-
Jurisprudenţa Curţii Europene tul de vot şi că numărul secţiilor vind constituţionalitatea sintagmei
pentru Drepturile Omului statuea- de votare şi al buletinelor de vot enunţate.
ză ca, atunci când statul are deja distribuite secţiilor de votare din Prin decizia din 14 ianuarie
un sistem de organizare a alege- afara ţării au fost, de fapt, insufi- 2019 Curtea a declarat inadmisi-
rilor peste hotare şi garantează ciente” [1]. bilă sesizarea [3]. Decizie defini-
dreptul de a vota peste hotare, Totodată în legislaţia electo- tivă şi irevocabilă conform art.140
el trebuie să asigure alegători- rală sunt unele reglementări care alin.(2) din Constituţie, dar pasi-
lor posibilităţi rezonabile de a-şi îngrădesc cetăţenilor Republicii bilă cercetării din punct de vedere
exercita dreptul de vot şi echita- Moldova aflaţi peste hotare de ştiinţific, activitate pe care o vom
tea acestora în ansamblu (mutatis a-şi exercita dreptul de vot în baza întreprinde-o.
mutandis Riza s.a. v.Bulgaria). principiului universalităţii şi egali- Scopul cercetării este de a su-
Legislaţia Republicii Moldova tăţii. Concret este vizată sintagma pune analizei ştiinţifice exerciţiul
permite cetăţenilor aflaţi peste ho- „în secţiile de votare constituite dreptului fundamental constituţio-
5
marTie 2019

nal al cetăţenilor de a vota pentru şi re de peste hotare cu buletinele de rate, inclusiv şi a Constituţiei Re-
a identifica practica realizării, pre- identitate, buletinele de identitate publicii Moldova de a crea condi-
cum şi condiţiile necesare de exer- provizorii (aşa cum votează cetă- ţii pentru ca fiecare cetăţean să-şi
citare a acestui drept. Ca rezultat, ţenii acasă) sau cu buletine sau cu exercite dreptul de vot în mod li-
în baza premiselor identificate am paşapoarte expirate. ber, fără discriminare şi îngrădiri
formulat respectivele concluzii pe Pornind de la valoarea primor- nejustificate. Or, tocmai, în viziu-
marginea obiectului de cercetare şi dială a drepturilor şi libertăţilor nea Avocatului Poporului, viziune
am sugerat propunerile de rigoare fundamentale ale omului şi cetă- pe care o împărtăşim şi noi, preve-
întru exercitarea plenară de către ţeanului, ele constituie obiect de derile art. 58 alin.(3) lit.c) în sin-
cetăţeni a dreptului său natural şi reglementare şi de protecţie a unui tagma, „în secţiile de votare con-
inalienabil de a vota. şir de instrumente internaţionale, stituite peste hotarele Republicii
În acest scop vom elucida 1) regionale şi naţionale. Moldova” ce interzice votarea în
obiectul sesizării; 2) esenţa drep- Aşadar, conform art.21 al De- baza buletinului de identitate sau
tului de vot; 3) procedurile apli- claraţiei Universale a Dreptului buletinului de identitate provizo-
cabile acestor speţe, precum şi a Omului [6] „orice persoană are riu îngrădeşte exercitarea dreptu-
soluţiei adoptate de către Curtea dreptul de a lua parte la condu- lui de vot al cetăţenilor aflaţi peste
Constituţională. cerea treburilor politice ale ţării hotare, pe când cei de pe teritoriul
1. Justificarea obiectului se- sale, fie direct, fie prin reprezen- republicii au acest drept. Suntem
sizării tanţi liberi aleşi”. Tot aici „Voin- în aşa situaţie în prezenţa dispro-
Avocatul Poporului, în sesi- ţa poporului trebuie să constituie porţionalităţii şi, vom adăuga noi,
zare, porneşte de la faptul că în baza puterii de stat”, această vo- a discriminării.
conformitate cu datele Ministeru- inţă „trebuie să fie exprimată prin Anume această stare de jure
lui Afacerilor Externe şi Integrării alegeri oneste care trebuie să aibă şi de facto au servit temei pentru
Europene, în 2016, peste hotarele loc periodic, prin sufragiu univer- Avocatul Poporului, care prin de-
ţării locuiau 805.509 cetăţeni, re- sal, egal şi prin vot secret sau după finiţie este obligat să contribuie
mitenţele cărora, conform datelor o procedură echitabilă care să asi- la respectarea drepturilor funda-
Băncii naţionale, în anul 2018, gure libertatea votului”. mentale ale omului, precum şi a
au constituit 20,5% din Produsul Drepturile stabilite în Declara- întreprinde măsuri pentru resta-
Anual Brut al Republicii Moldo- ţia Universală au fost reiterate şi bilirea celor încălcate. Avocatul
va. extinse în pactul Internaţional pri- Poporului a considerat că stipu-
În data de 10.01.2019 erau în- vind Drepturile Civile şi Politice lările art.58 alin.3 lit.c) din Codul
registraţi prealabil 24 586 mii [4] [7]. Aşa, potrivit art.25 fiecare ce- electoral nu sunt proporţionale
de cetăţeni doritori de a-şi exercita tăţean, fără discriminare are drep- scopului urmărit şi aduc atingere
dreptul de vot. tul de vot şi dreptul de a candida la substanţială drepturilor electorale
De remarcat că art.38 alin.(2) funcţii publice. a cetăţenilor Republicii Moldova
din Constituţie [5] proclamă şi Convenţia Europeană pentru aflate peste hotare şi încalcă drep-
garantează cetăţenilor dreptul de Apărarea Drepturilor Omului şi tul persoanelor de a alege.
vot care au atins vârsta de 18 ani, Libertăţilor fundamentale [8]. Pornind de la aceste premi-
împliniţi până în ziua alegerilor Aşa, potrivit art.3 al Primului pro- se, Avocatul Poporului a solicitat
inclusiv. Apoi, exercitarea acestui tocol al Convenţiei cere statelor Curţii Constituţionale:
drept de către cetăţenii Republicii semnatare, inclusiv şi Republicii „3. A exercita controlul consti-
Moldova, aflaţi peste hotare art.58 Moldova să „organizeze alegeri tuţionalităţii sintagmei „în secţiile
alin.(3) lit.c) din Codul electoral libere, prin vot secret, la interva- de votare constituite peste hotare-
este posibilă doar în baza paşapor- le de timp rezonabile, în condiţii le Republicii Moldova” cuprinse
tului şi a livretului de marinar. care să asigure libera exprimare a în art.58 alin.(3) lit.c) din Codul
Această normă, menţionează opiniei persoanelor cu privire la electoral şi declararea neconstitu-
Avocatul Poporului, implicit, in- alegerea legislativului”. ţională a acesteia.
terzice cetăţenilor Republicii Mol- Observăm aşadar, cu claritate 4. A exercita controlul consti-
dova să voteze în secţiile de vota- chemarea instrumentelor enume- tuţionalităţii art.58 alin.(3) din
6 marTie 2019

Codul electoral, în măsura în care dintre această persoană fizică şi tuaţia acestei speţe. Considerăm
acesta interzice votarea în baza statul respectiv, atribuind pleni- oportun de a apela la renumitul şi
actelor de identitate cu termen de tudinea de drepturi şi obligaţii re- semnificativul caz istoric, care a
valabilitate expirat, însă care per- ciproce stabilite de Constituţie şi pus începutul controlului consti-
mit identificarea alegătorului în legi. Aceeaşi abordare o găsim şi tuţionalităţii în lume. Este cazul
Registrul de Stat al Alegătorilor. în art.3 alin.(1) al Legii cetăţeniei „Marbury vs. Madison” pronun-
2. Dreptul de vot – esenţa în conformitate cu care „cetăţenia ţat la 1803 de către Preşedinte-
materiei. Republicii Moldova stabileşte în- le Curţii Supreme de Justiţie a
Am constatat deja că dreptul tre persoana fizică şi Republica Statelor Unite ale Americii, John
de vot este un drept fundamental Moldova o legătură politico-juri- Marschal. În partea constatatoare
al cetăţeanului proclamat şi garan- dică permanentă, care generează a cazului, J.Marchal a subliniat cu
tat de Constituţie. Ca şi orice drept drepturi şi obligaţii reciproce între fermitate şi justificat următoarele:
fundamental, dreptul de vot este stat şi persoană” [10]. „Domeniul de competenţă al curţii
subiectiv şi se exercită individual, De remarcat că această legătu- este exclusiv de a decide în privin-
nu în mod colectiv. Anume aceas- ră politico-juridică este permanen- ţa drepturilor indivizilor” [12] şi
tă stare impune şi tratarea în mod tă şi nelimitată în timp şi spaţiu. nu modul în care funcţionarii îşi
individual exercitarea dreptului de Adică, chiar dacă cetăţeanul se îndeplinesc îndatoririle.
vot, ca drept exclusiv politic. află peste hotarele statului, el nu- Curtea Constituţională este
În fond „dreptul de vot” sau şi pierde această legătură şi se bu- unica autoritate de jurisdicţie con-
„dreptul de a alege” însemnă „po- cură de toate drepturile stabilite de stituţională în Republica Moldova
sibilitatea recunoscută şi garanta- Constituţie, precum şi are respec- şi garantează: supremaţia Consti-
tă unei persoane ca, în condiţiile tivele obligaţii. tuţiei … şi responsabilitatea statu-
legii, să participe la desemnarea” Totodată ei îşi îndeplinesc şi lui faţă de cetăţeni.
[9] persoanelor în organele repre- obligaţiile constituţionale. Aşa Reglementări închegate prin
zentative ale statului. art.58 alin.(1) din Constituţie sta- prevederile art.16 alin.(1) din
Aşadar „beneficiarul” este în- bileşte că „cetăţenii au obligaţia să Constituţie conform cărora „res-
suşi omul, cetăţeanul statului. contribuie, prin impozite şi taxe, pectarea şi ocrotirea persoanei
Atât Declaraţia Universală a la cheltuielile publice”, așa ca cei constituie o îndatorire primordială
Drepturilor Omului (art.21), pre- 805.509 [11] cetăţeni ai Republi- a statului”.
cum şi Constituţia Republicii cii Moldova aflaţi peste hotare, Iar art.1 alin.(3) din Constituţie
Moldova (art.38 alin.(1)) stabilesc conform datelor Băncii Naţiona- stabileşte, printre altele, că demni-
următoarele principii de realizare, le, remitenţele cărora au constituit tatea omului, drepturile şi libertă-
exerciţiu al dreptului de vot a) uni- 20,5% din Produsul Anual Brut al ţile lui reprezintă valori supreme
versalitatea; b) egalitatea; c) votul Republicii Moldova în anul 2018. şi sunt garantate.
direct; d) votul secret; e) votul li- Aşadar cetăţenii Republicii Deci, examinând sesizarea pri-
ber exprimat. Moldova aflaţi peste hotare nu şi- vind constituţionalitatea unei legi,
Universalitatea votului ca prin- au pierdut legătura cu baştina, în Curtea Constituţională în calitatea
cipiu conform art.38 alin.(2) din acelaşi timp îndeplinindu-şi obli- sa de unică autoritate de jurisdicţie
Constituţie implică două compo- gaţiile constituţionale. Nu sunt in- constituţională trebuie să porneas-
nente. 1) cetăţenia; 2) vârsta mi- diferenţi de cei rămaşi acasă şi de că procesul în scopul de a decide
nimă – 18 ani. Vârsta alegătorului destinul Republicii Moldova. în privinţa drepturilor individului,
este incontestabilă, fapt pentru Aşadar, cetăţenii Republicii adică sunt sau nu încălcate drep-
care nu ne vom expune în cazul Moldova aflaţi peste hotare dispun turile lui.
dat. Însă cetăţenia - Da! nestingherit de dreptul de vot, pre- Cum a procedat Curtea Consti-
Cetăţenia în calitate de statut cum şi să participe la administra- tuţională în cazul sesizării depuse
al persoanei, doctrinar, este acea rea treburilor publice, inclusiv şi de Avocatul Poporului în interesul
calitate a persoanei fizice, ce ex- prin reprezentanţii lor (art.39 alin. drepturilor omului?
primă legătura politică perma- (1) din Constituţie. În primul rând, Curtea şi-a de-
nentă nelimitată în timp şi spaţiu 3. Procedura de urmat în si- terminat obiectul de competenţă şi
7
marTie 2019

anume „… ponderea (s.n.) dreptu- este determinat, iar art.58, alin.(3) condiţia votării cu prezentarea
lui de vot în cadrul ordinii publice lit.c) din Codul electoral stabileşte paşaportului valabil … constă în
europene a drepturilor fundamen- „disproporţionalitatea”. prevenirea fraudării votului”, prin
tale, ordine dictată (s.n.) de către Trezeşte nedumeriri şi totodată recunoaşterea mai facilă a alegăto-
Curtea Europeană a Drepturilor o lipsă de argumente în favoarea rului în baza unor acte de identita-
Omului”. constatării potrivit căreia: „având te cu o valabilitate mai scurtă: „Nu
Constatăm o deviere de la în vedere ponderea abstractă” este plauzibil acest mod rezonabil”
obiectul sesizării „permiterea tu- (s.n.) pe care o acordă Curtea Eu- dat fiind că, în primul rând, bule-
turor cetăţenilor Republicii Mol- ropeană dreptului de vot (şi iarăşi tinul de identitate a cetăţeanului
dova … de a-şi exercita dreptul nici un exemplu concludent, fiind- aflat pe teritoriul statului şi peste
de vot fără bariere nejustificate şi că ele nu există). Urmează însă şi hotarele lui au are aceeaşi pute-
disproporţionate”, ceea ce de fapt o mai mare „constatare”: „marja re juridică. Iar în, al doilea rând,
interzice art.58 din Codul electo- de apreciere a autorităţilor naţio- funcţionează şi poate fi, şi trebuie
ral contestat. nale privind limitarea exerciţiu- utilizat, după caz, Registrul de stat
Curtea operează cu sintagma lui (o altă formulă) acestuia este al alegătorului.
„limitările dreptului de vot”, sin- una mai largă decât în cadrul altor Unele pârghii pot fi utilizate
tagmă străină textului constituţio- drepturi”. pentru prevenirea falsificării ale-
nal. Pardon! Art.21 al DUDO şi gerilor. Iar deficienţele tehnice,
Art.54 din Constituţie utilizea- art.38 alin.(1) din Constituţie sta- constatate la alegerile parlamen-
ză sintagma „restrângerea exer- bileşte că „Voinţa poporului con- tare din anul 2014, au afectat în-
ciţiului unor drepturi sau al unor stituie baza puterii de stat”. Aceas- tregul proces electoral. Problema
libertăţi”. Cu totul alt domeniu al tă voinţă se exprimă prin alegeri constă că nu au fost identificate
vieţii constituţionale. libere, care au loc în mod perio- „cauzele” acestor „deficienţe” ,
Curtea îşi începe argumentarea dic, prin sufragiu universal, egal, posibile şi cu paşaportul, şi cu bu-
prin aceea că ordinea juridică eu- direct, secret şi liber exprimat. letinul valabil.
ropeană a drepturilor omului, stan- II. Curtea va verifica dacă: a) Un alt scop legitim, evidenţiat
dardul „de protecţie al dreptului ingerinţa este prevăzută de lege; de către Curte constă în „consoli-
de vot (s.n.) nu este la fel de strin- b) dacă urmăreşte sau mai multe darea legăturii dintre statul Repu-
gent ca cel al protecţiei dreptului scopuri legitime; c) dacă nu este blica Moldova şi cetăţenii săi…”.
la respectarea vieţii private…” disproporţionalitate. Am arătat deja că cetăţenia tocmai
Aşadar „standardul de protec- a. Într-adevăr ingerinţa este şi reprezintă legătura politico-ju-
ţie”, în ce constă el și cum se ma- reglementată de articolul 58 alin. ridică permanentă şi nelimitată în
nifestă, Curtea exemple nu dă. Şi (3) lit.c) din Codul Electoral, in- timp şi spaţiu dintre o persoană
apoi sesizarea se referă la realiza- gerinţă care tocmai constituie fizică şi statul respectiv, în cazul
rea drepturilor de vot, nu la „pro- obiectul sesizării Avocatului Po- nostru Republica Moldova, mai
tecţia”, apărarea lui. porului. Dar aceste prevederi con- mult ca atât, cetăţenii Republicii
Mai mult, Curtea pleacă în altă testate contravin art.54 alin.(1) din Moldova aflaţi peste hotare conso-
direcţie şi anume: „acest drept Constituţie în conformitate cu care lidează legătura şi prin remitenţe
poate fi limitat în vederea realiză- „În Republica Moldova nu pot fi financiare, despre ce am confirmat
rii unui scop compatibil cu prin- adoptate legi care ar suprima sau deja. Iar „ideea de statalitate” nu
cipiul preeminenţei dreptului şi ar diminua drepturile şi libertăţile are nicio legătură cu obiectul se-
cu obiectivele instituţionale”. Dar fundamentale ale omului şi cetă- sizării.
care sunt „principiile” şi „obiecti- ţeanului”. Curtea Constituţională În consecinţă Curtea conchide
vele” constituţionale? Curtea nu le nu a coroborat şi acest articol. că prevederile art.58 alin.(3) lit.c)
identifică. b. Care sunt „scopurile legiti- din Codul electoral, prevederi
Aceste măsuri trebuie sa aibă me” ale acestei ingerinţe? Curtea contestate „reprezintă una dintre
un scop legitim şi trebuie să nu fie identifică două scopuri şi anume: modalităţile de realizare a aces-
disproporţionate. „Primul scop legitim care poate fi tor scopuri”. Legitimitatea acestei
Or, tocmai „scopul legitim” nu dedus în mod rezonabil (s.n.) din modalităţi nu are suport juridic, ci
8 marTie 2019

se bazează doar „modul rezonabil” demonstrează opţiunea democra- tuţionale Curtea Constituţională
dedus de către Curte. tică şi reformatoare, în direcţia a examinat sesizarea în fond după
Următorul aspect ţine de prin- progresului Republicii Moldova care urma să decidă: a) constitu-
cipiul „proporţionalităţii” care ar a alegătorilor de peste hotare. Or, ţionalitatea sintagmei contestate;
trebui să fie aplicat în reglemen- această tendinţă „afectează” inte- ori b) neconstituţionalitatea.
tările privind şi exercitarea drep- resele conservatoare ale actualei Însă Curtea Constituţională a
tului de vot. Avocatul Poporului în guvernări şi ca rezultat a survenit decis să declare inadmisibilă sesi-
sesizare tocmai contestă prezenţa această ingerinţă. Adică, suntem zarea Avocatului Poporului.
acestui principiu şi argumentează în prezenţa unei discriminări, pe Apare fireasca întrebare: Din
„disproporţionalitatea” prevederi- bază de „opinie”, acţiune interzisă ce considerente Curtea nu a apli-
lor art.58 alin.(3) lit.c) din Codul de art.16 alin.(2) din Constituţie în cat una dintre cele două variante
electoral. conformitate cu care toţi cetăţenii posibile?
În ce constă disproporţionali- Republicii Moldova sunt egali în Considerăm, în baza conţinu-
tatea? Alegerile se petrec în baza faţa legii şi a autorităţilor publice tului deciziei, că Curtea nu a adus
„principiului teritorial”. Adică, fără deosebire de opinie. argumente concludente în favoa-
secţiile de votare se constituie În consecinţă am ajuns la etapa rea constituţionalităţii sintagmei
pe teritoriul Republicii Moldova de a aprecia în esenţa doctrinară contestate, şi nici a neconstituţio-
în localităţi. Peste hotare secţiile pe baza premiselor ştiinţifice şi nalităţii.
de votare au sediul pe teritoriul legile, atât argumente ale sesizării Cetăţenii Republicii Moldova,
Ambasadelor şi Consulatelor Re- Avocatului Poporului, cât şi ale contribuabili şi cu drept de vot
publicii Moldova. Conform nor- Curţii Constituţionale. constituţional, au rămas în afara
melor Dreptului Internaţional şi Argumentele sesizării prin protecţiei lor din partea statului
Dreptului constituţional, aceste prisma raţionamentelor ştiinţifice Republica Moldova.
teritorii constituie elemente ale te- şi a suportului legal ne permit să Concluzii. Calitatea de cetă-
ritoriului republicii, asupra cărora constatăm că prevederile art.58 ţean asigură persoana cu plenitu-
se răsfrânge jurisdicţia Republicii alin.(3) lit.c) din Codul electoral dinea drepturilor, libertăţilor şi în-
Moldova şi funcţionează legile ei. afectează esenţa dreptului de vot datoririlor fundamentale. Dreptul
În aceste condiţii ale princi- al cetăţenilor Republicii Moldova de vot, ca drept exclusiv politic,
piului „teritorialităţii”, toţi cetăţe- aflaţi peste hotarele ţării. se încadrează plenar şi necondiţio-
nii Republicii Moldova, conform Curtea Constituţională, din nat în ansamblu drepturilor funda-
art.16 alin.(2) din Constituţie sunt contra, consideră că legislato- mentale. Din aceste raţionamente,
egali în faţa legii şi a autorităţilor rul a acţionat, în interesul marjei statul are obligaţia de a respecta şi
publice. sale de manevră pe care o permite ocroti acest drept care nu poate fi
Aşadar, art.58 alin.(3) lit.a) şi Constituţia, fapt ce nu afectează „limitat”. Iar „respingerea exer-
b) stabilește că votarea se face în esenţa „dreptului de vot”. Aceas- ciţiului unor drepturi sau al unor
baza: buletinului de identitate şi tă constatare permite Curţii de a libertăţi” conform prevederilor
fişa de însoţire sau cu buletinul de conchide că sesizările Avocatu- art.54 din Constituţie este posibi-
identitate provizoriu. Deci suntem lui Poporului privind exercitarea lă doar în baza unei legi organice
în prezenţa „principiului preemi- controlului constituţionalităţii sin- speciale.
nenţei dreptului”. tagmei, „în secţiile de votare con- În rezultatul cercetării se con-
Mai mult ca atât, Curtea, în stituite peste hotarele Republicii turează următoarele concluzii:
virtutea studiului constituţional, Moldova” cuprinse în art.58 alin. 1. Sesizarea Avocatului Po-
a supus examinării încă un scop (3) lit.c) din Codul electoral şi de- porului este argumentată atât sub
al acestei „ingerinţe” din Codul clararea neconstituţională a aces- aspect juridic, cât şi sub aspect
electoral. Acest scop, admisibil teia este nefondată. moral.
cercetării ştiinţifice, poartă un ca- În aceste circumstanţe expuse 2. Curtea Constituţională este
racter juridico-politic. Anume, re- în decizie, rezultă că în conformi- obligată de a examina orice sesi-
zultatele votării din ultimul timp tate cu Codul jurisdicţiei consti- zare pornind de la protecţia dem-
9
marTie 2019

nităţii şi a drepturilor şi libertăţilor au primit protecţia scontată și ur- Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000.
omului ca valori supreme şi garan- mează a se soluţiona cazul în alt Monitorul oficial al Republicii Mol-
dova nr.98-101 din 10.08.2000.
tate constituţional. mod. 11. h t t p s : / / r u . s c r i b d . c o m /
3. În situaţii identice şi simila- Propunem ca Avocatul Popo- document/323145188/file
re condiţiile exerciţiului dreptului rului să solicite Curţii Europene 12. Constitutional interpretation.
de vot se impun a fi aceleaşi. a Drepturilor Omului examinarea Workshop Materials, Module 1/1,
4. Prevederile art.58 alin. cauzei în fond pentru adoptarea Aprilie-May. 2016, p.153.
(3) lit.c) din Codul electoral prin deciziei corespunzătoare.
sintagma „în secţiile de votare
constituite peste hotarele Repu-
blicii Moldova care impune vo-
Referinţe bibliografice
tarea doar în baza paşaportului şi
a livretului de marinar” stabileşte 1. Hotărârea Curţii Constituţio-
disproporţionalitate între cetăţe- nale privind confirmarea rezultatelor
nii Republicii Moldova. Sintagma alegerilor şi validarea mandatului
de preşedinte al Republicii Moldova
expusă: a) vine şi în contradicţie
nr.34 din 13 decembrie 2016. În: Mo-
cu prevederile art.54 alin.(1) din nitorul Oficial al Republicii Moldova,
Constituţie, în conformitate cu nr.2-8(5925-5931) din 06.01.2017,
care „În Republica Moldova nu art.2.
pot fi adoptate legi care ar suprima 2. Codul electoral nr.1381-XIII
din 21.11.97. Republicat în: Moni-
sau ar diminua drepturile şi liber- torul oficial al Republicii Moldova
tăţile fundamentale ale omului şi nr.81 din 08.12.97, art.667.
cetăţeanului”; b) creează condiţii 3. Decizia Curţii Constituţiona-
pentru discriminare pe bază de le nr.5 din 14 ianuarie 2019. http://
www.constcourt.md/ccdocview.
„opinie”, condiţie interzisă prin php?l=ro&tip=decizii&docid=587
art.16 alin.2 din Constituţie, care 4. https://inregistrare.cec.md/sta-
în acelaşi timp garantează egali- tistics
tatea cetăţenilor în faţa legii şi a 5. Constituţia Republicii Moldo-
atribuţiilor publice. va. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.1 august 1994. Republi-
5. Prevederile art.58 alin.(3) cată În: Monitorul Oficial al Republi-
lit.c) din Codul electoral nu nu- cii Moldova, nr.78 din 29.03.2016,
mai „limitează”, dar şi îngrădeşte art. nr.140.
exerciţiul de către cetăţenii Repu- 6. Aderare prin Hotărârea Parla-
mentului Republicii Moldova nr.217-
blicii Moldova aflaţi în mod legal XII din 28.07.1990. Publicată în edi-
peste hotare. ţia oficială „Tratate internaţionale”,
Prin esenţă, Curtea Constitu- 1998, volumul 1, pag.11.
ţională este unica autoritate de 7. Ratificat prin Hotărârea Parla-
mentului Republicii Moldova, nr.217-
jurisdicţie constituţională meni-
XII din 28.07.1990. Publicat în edi-
rea căreia în fond este protecţia ţia oficială „Tratate internaţionale”,
drepturilor fundamentale ale omu- 1998, volumul 1, pag.30.
lui contra abuzurilor puterii. În 8. Ratificată prin Hotărârea
acest scop, conform prevederilor Parlamentului Republicii Moldova
nr.1298-XIII din 24.07.1997. Publi-
art.134 alin.(3) din Constituţie ga- cată în ediţia oficială „Tratate interna-
rantează responsabilitatea statului ţionale”, 1998, volumul 1, pag.341.
faţă de cetăţeni. În cazul sesizării 9. Deleanu Ion. Drept constitu-
Avocatului Poporului o parte con- ţional şi instituţii politice. Tratat. –
Bucureşti: Europa Nova, vol.2. 1996,
siderabilă de cetăţeni, aflaţi peste p.98.
hotarele Republicii Moldova, nu 10. Legea cetăţeniei Republicii