You are on page 1of 3

M I L I T Ä RT !

Aktuellt om militära händelser, vapen och förband


special

Rysslands andra armé


Av Lars Gyllenhaal

Många stater har förutom regelrätt militär andra forma- även antalet paramilitära soldater. Det gick så långt att även
tioner med militära vapen och uppgifter. Med två ord: pa- några av Rysslands mest inflytelserika företag skaffade sig pri-
ramilitära styrkor. Rysslands största paramilitära forma- vatarméer.
tion har eget artilleri, eget pansar och flera elitförband. De två största ryska paramilitära formationerna, inrikes-
trupperna och gränstrupperna, är dock numera mindre till
De räknas i fredstid inte till de väpnade styrkornas numerär antalet än vad de var under Sovjetunionens tid. I inrikestrup-
men har icke desto mindre en militär roll. Iran har det största perna, förkortade VV (av vnutrennije vojska), ingick i slutet
antalet paramilitära trupper i världen. Därefter kommer Kina av den sovjetiska epoken drygt 260 000 soldater. De är nu
och Indien. Landet som ligger på fjärde plats ligger betydligt nere på under 200 000 och skall enligt planen vara nere på
närmare oss. Det är Ryssland, med nästan en halv miljon 160 000 år 2016. Även vid denna numerär blir dock VV
man i flera paramilitära organisationer. Räknar man med de större än många länders reguljära arméer. Exempelvis kom-
halvstatliga kosackförbunden – som återupplivat tsarryska mer den brittiska armén enligt de senaste beskeden att 2015
krigartraditioner – blir det fler, men kosackerna förfogar bestå av knappt hundratusen soldater.
(ännu) inte över egna vapen utan får enbart öva med lokala Under de två moderna krigen i Tjetjenien hade VV sin
garnisoners vapen. mest betydelsefulla tid någonsin. Rysslands försvarsminister
Efter Sovjetunionens fall växte antalet ryska ministerier general Pavel Gratjov sade i december 1994 att han med hjälp
med uniformerad och tungt beväpnad personal och därmed av ett enda luftlandsättningsregemente (alltså inte tillhörande

Dagens inrikestrupper är svåra att skilja från ryska arméns, men en tumregel är att om
man ser stora djurmärken på svart botten rör det sig om inrikessoldater. Dessa tillhör
OMSDON, inrikestruppernas mest prestigefyllda division av elitkaraktär, uppkallad efter Fe-
lix Dzerzjinskij, skaparen av Tjekan (som senare blev NKVD och KGB). FOTO: Vitalij Kuzmin
VV utan luftlandsättningstrupperna VDV) ”på några tim-
mar” skulle kunna återta Tjetjeniens huvudstad Grozny. Ge-
neralens ord har gått till den ryska historien som bland de
mest ödesdigra som någonsin yttrats.
Det hårdnackade och brutala tjetjenska motståndet för-
vandlade tusentals unga ryska värnpliktiga till köttslamsor
och Grozny till ett modernt Stalingrad. Bilder av hundar med
rester av ryska soldater i käftarna spreds över världen och för-
djupade Moskvas vilja att till varje pris återta den ökända
bergsprovinsen.
Först hade alltså den reguljära ryska krigsmakten huvud-
ansvaret för kriget i Tjetjenien. Rätt märkligt med tanke på
de stora inrikesförband som fanns att tillgå. Men när det blev Ärmemblem för de sovjetiska inrikestrupperna.
uppenbart att Rysslands försvarsminister hade misslyckats FOTO: Lars Gyllenhaal
kom desto fler VV-trupper att skickas dit. I tillägg till egna
stridsfordon fick de från armén även stridsvagnar och till och
med attackhelikoptrar. Under en tid var arméförbanden i Tje-
tjenien till och med underställda en VV-general.
I och med det andra, tioåriga, tjetjenska krigets slut 2009
har VV blivit av med sina stridsvagnar och attackhelikoptrar
men man har kvar eget artilleri och stridsfordon, varav det
tyngsta är BMP-2 med en 30 millimeters automatkanon. I
Sverige fanns under en kort period föregångaren BMP-1 vid
några svenska infanteribrigader.
Under 90- och 00-talet var de väpnade konflikterna inn-
anför Rysslands gränser den självklara huvudsysslan för in-
rikestrupperna. Vad gör man då numera, nu när Tjetjenien
stabiliserats? Man kan säga att VV har återgått till 1980-talets
Ärmemblem för de ryska inrikestruppernas sibiriska distrikt.
FOTO: Lars Gyllenhaal

De ryska inrikestrupperna har en mängd olika


pansarfordon, de flesta hjulgående, men man har
även en del BMP-2. Här en sådan i Sydossetien
under Georgienkriget 2008. FOTO: Jana Amelina
Specialfordon för inrikes oroligheter av typ ABS-40 Lavina.
FOTO: Vitalij Kuzmin

uppgifter. VV står i beredskap för nya inrikes konflikter och säkerheten vid dessa spel som var orsaken till att man skapade
skyddar särskilt viktiga objekt som kärnkraftverk samt ga- de ”vinröda baskrarna”, som spetsnaz inom VV kallas. Den
ranterar säkerheten vid OS, alltså de kommande olympiska vinröda färgen har inget att göra med brittiska förebilder (pa-
vinterspelen i Sotji 2014. De över ett dussin specialförbanden ratroopers) utan har alltid varit inrikestruppernas egen färg,
inom VV, olika VV-spetsnaz, har som av en händelse sina röt- liksom gränstrupperna har grön färg, luftlandsättningstrup-
ter i Sovjetunionens enda OS, sommarspelen 1980. Det var perna himmelsblått etc.

Militärt!
Ett nyhetsbrev av mig i samarbete med Svenskt Militärhisto-
riskt Bibliotek (SMB). Denna artikelserie, tillsammans med
min blogg och mina böcker är ett resultat av att det skrivs
för lite på svenska om samtidens militära utveckling.
  Tillsammans med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
bestämde jag mig för att försöka råda bot på detta. SMB
är en intresseklubb som drivs av stiftelsen Svenskt Mili-
tärhistoriskt Bibliotek, som har till syfte att öka kunskapen
om det militära kulturarvet i allmänhet och förståelsen för
behovet av ett svenskt försvar i synnerhet. För att läsa mer
och ansöka om medlemskap, vänligen se www.smb.nu
  Det finns inga kostnader eller krav i samband med att
prenumerera på nyhetsbrevet.

Med vänlig hälsning

Lars Gyllenhaal