You are on page 1of 3

BEAVER

PROGRAMM 3. TRIMESTER

20. Abrëll 2019 Vakanz

27. Abrëll 2019 /

30. Abrëll 2019 Meekranz

4. Mee 2019 /

11. Mee 2019 Beaverfunday

18. Mee 2019 Versammlung

25. Mee 2019 Vakanz

1. Juni 2019 Vakanz

8. Juni 2019 /

15. Juni 2019 Versammlung

22. Juni 2019 Te Deum

29. Juni 2019 Versammlung

7. Juli 2019 Pow-Wow

14. Juli 2019 Familiendag


WËLLEFCHER

PROGRAMM 3. TRIMESTER

20. Abrëll 2019 Vakanz

27. Abrëll 2019 Versammlung

30. Abrëll 2019 Meekranz

5. Mee 2019 Sixplo

11. Mee 2019 /

18. Mee 2019 Versammlung

25. Mee 2019 Vakanz

1. Juni 2019 Vakanz

8. Juni 2019 Versammlung

15. Juni 2019 /

22. Juni 2019 Te Deum

29. Juni 2019 Versammlung

7. Juli 2019 Pow-Wow

14. Juli 2019 Familiendag

2
SCOUTEN A GUIDEN

PROGRAMM 3. TRIMESTER

20. Abrëll 2019 Vakanz

27. Abrëll 2019 Versammlung

30. Abrëll 2019 Meekranz

4. Mee 2019 /

11. Mee 2019 Versammlung

18. Mee 2019 Versammlung

25. Mee 2019 Vakanz

1. Juni 2019 Vakanz

8. Juni 2019 Sortie

15. Juni 2019 /

22. Juni 2019 Te Deum

29. Juni 2019 Versammlung

7. Juli 2019 Pow-Wow

14. Juli 2019 Familiendag