You are on page 1of 29

பாயிர

விநாயக
கா
ஐ கரதைன யாைன கதைன
இதி இளபிைற ேபா எயிறைன
நதி மகதைன ஞான ெகாதிைன
தியி ைவ அ# ேபா$கிேறேன .

³óÐ ¨¸¸¨ÇÔõ ¡¨É Ó¸ò¨¾Ôõ þÇõÀ¢¨È


§À¡ýÈ ¾ó¾ò¨¾ ¯¨¼ÂÅÛõ º¢ÅÉÐ ÌÁ¡ÃÛõ
»¡Éî º¢¸ÃÁ¡¸ Å¢ÇíÌÀÅÛÁ¡¸¢Â Å¢¿¡Â¸ì
¸¼×¨Ç «È¢Å¢É¢ø ¨ÅòÐ «Åý ¾¢ÕÅʸ¨Çò
о¢ì¸¢ý§Èý.

1. கட வா
ஒற அவதாேன இர&' அவ இன()
நிறன *றி+) நா, உண/தா ஐ
ெவறன ஆ$ விாிதன ஏ உப/2
ெசறன தா இ(தா உண/ எ4ேட . 1

¸¼×û Å¡úòÐ.
º¢Åý ´ÕÅ§É ºò¾¢§Â¡Î þÃñ¼¡ö, À¢ÃõÁ, Å¢‰Ï,
¯Õò¾¢Ãý ¬¸¢Â Óõã÷ò¾¢¸Ç¡¸¢ ¬ì¸ø, ¸¡ò¾ø,
«Æ¢ò¾ø ¬¸¢Â ¦¾¡Æ¢ø¸¨Çî ¦ºöÐ, ¿¡ýÌ
§Å¾í¸Ç¡¸¢ ¯ñ¨Á Å¢Çí¸î ¦ºöÐ, ³óÐ
þó¾¢Ã¢Âí¸¨ÇÔõ «¼ìÌõ ¬üÈø «Ç¢ôÀÅÉ¡ö,
¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢Öõ ŢâóÐ, «¾üÌ §Áø ²Æ¡ÅÐ
þ¼Á¡¸¢Â º¸ŠÃ¾Çò¾¢ý §Áø ¦À¡Õó¾¢, ¿¢Äõ, ¿£÷,
¦¿ÕôÒ, ¸¡üÚ, ¬¸¡Âõ, ÝâÂý, ºó¾¢Ãý, ¬ýÁ¡
¬¸¢Â ±ðÎô ¦À¡Õû¸¨ÇÔõ ¯½÷óÐ «ÅüÈ¢ø
¸ÄóÐ «ð¼ã÷ò¾Á¡ö Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý.

ேபாறிைச இ+யி/ ம+ னிதைன


நாறிைச ,ந ல மா, நாதைன
ேமறிைச ,)ெத திைசெகா( ேவதனா
7$ைத தாைனயா 7$கி ேறேன . 2

þ¨ÈŨÉô Ò¸úóÐ À¡Ê ¿¡ý ¯¨Ã츢ý§Èý.


þÉ¢¨ÁÂ¡É ¯Â¢Ã¢§Ä ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ àÂÅÉ¡¸×õ
¿¡ýÌ ¾¢¨º¸ÙìÌõ Àáºì¾¢ìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡¸×õ,
§Áø ¦º¡øÄôÀð¼ ¾¢¨º¸Ùû ¦¾üÌò ¾¢ì¸¢üÌâÂ
þÂÁ¨É ¯¨¾ò¾ÅÉ¡¸×õ «ùÅ¢¨ÈÅ¨É Ò¸úóÐ
¿¡ý À¡Î¸¢ý§Èý.

ஒகநி றாைன உலபி8 ேதவ/க)


நகென$ ஏதி' நாதைன நா)ெதா$
பகநி றா/அறி யாத பரமைன
,நி$ உனியா ேபாறிெச9 ேவேன . 3
3.

þ¨ÈÅ¨É ¿¡ý «Ï¸¢ þÕóÐ «Ñ¾¢ÉÓõ ÅÆ¢À¡Î


¦ºö§Åý.
¯¼É¡ö ¿¢üÀÅý; «Æ¢ÅüÈ §¾Å÷¸û ¬¨¼ÂüÈÅý
±ÉôÀÃ×õ ¾¨ÄÅý. Àì¸ò¾¢ø ¯ûÇ ¾¢ÕÁ¡ø ӾĢÂ
§¾Å÷¸û «È¢Â ÓÊ¡¾ §Á§Ä¡ý. þò¾¨¸Â þ¨È
Å¨É ¿¡ý «Ï¸¢ ¿¢ýÚ ¿¡û §¾¡Úõ ÅÆ¢ÀΧÅý.

அக இடதா/ ெம9ைய அ&ட விைத


க இட எறைன ேபாத வி4டாைன
பக இட இர: பணி ஏதி
இக இடேத இ() நீ<கி நிேறேன . 4.

þ¨ÈÅ¨É Å½í¸¢ «È¢Â¡¨Á ¿£í¸¢ ¿¢ý§Èý.


«¸ýÈ º£Å÷¸ÙìÌ ¦Áöô¦À¡Õû ¬ÉÅý.
Å¡ÛÄÌìÌ Å¢òÐô §À¡ýÈÅý. «¨¼ì¸ÄÁ¡É
þ¼ò¾¢§Ä ±ý¨Éî ¦ºøÄ Å¢ð¼Åý. þò¾Ì
þ¨ÈŨÉô À¸Ä¢Öõ þÃÅ¢Öõ Å½í¸¢ô ÀÃÅ¢
Á¡ÚÀ¡Î¨¼Â þù×ĸ¢ø ¿¡ý «È¢Â¡¨Á ¿£í¸¢
¿¢ý§Èý.

சிவெனா'ஒ ,ெத9வ ேத#+ இ ைல


அவெனா'ஒ பா/ இ<, யாவ( இ ைல
வன கடத$ ெபாெனாளி மி+
தவன2 சைட # தாமைர யாேன. 5.

º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éô §À¡ýÈ ¦¾öÅõ þø¨Ä!


º¢Å¦ÀÕÁ¡§É¡Î ´ôÀ¡¸×ûÇ ¸¼×û ÒÈò§¾ ¯Ä¸¢ø
±íÌò §¾ÊÛõ þø¨Ä. «ÅÛìÌ ¯Å¨Á¡¸ þíÌ
«¸ò§¾ ¯¼õÀ¢Öõ ±ÅÕõ þø¨Ä. «Åý
«ñ¼ò¨¾ì ¸¼óÐ ¿¢ýÈ §À¡Ð ¦À¡ý §À¡ýÚ
À¢Ã¸¡º¢ôÀ¡ý. º¢Åý ¦ºó¿¢Èõ ¦À¡Õó¾¢Â °÷òÐÅ
º¸ŠÃ¾Çò ¾¡Á¨Ã¢ø Å¢ÇíÌÀÅÉ¡Å¡ý.

அவைன ஒழிய அமர( இ ைல


அவனறி2 ெச9> அ(தவ இ ைல
அவனறி *வரா வெதா றி ைல

அவனறி ஊ/, மா$ அறிேயேன . 6.

º¢Å¨ÉÂýÈ¢ Óò¾¢ ¦ÀÈ ÅƢ¢ø¨Ä!


º¢Å¨Éì ¸¡ðÊÖõ §ÁõÀð¼ §¾Å÷¸û ´ÕÅÕõ
þø¨Ä. º¢ÅÉøÄ¡Ð ¦ºö¸¢ýÈ «Õ¨ÁÂ¡É ¾ÅÓõ
þø¨Ä. «Å¨É «øÄ¡Ð À¢ÃÁý, Å¢‰Ï, ¯Õò¾¢Ãý
¬¸¢Â ãÅáÖõ ¦ÀÚÅÐ ´ýÚõ þø¨Ä.
«Å¨ÉÂøġРţΠ§ÀÚ «¨¼Å¾üÌâ ÅÆ¢¨Â
«È¢§Âý.

ைன ஒபா9 உ)ள *வ/, *தவ


தைன ஒபா9 ஒ$ இ லா தைலமக
தைன அபா எனி அப+மா9 உள
ெபாைன ஒ ஆகிற ேபாதகதாேன . 7.

¾ó¨¾Â¡¸¢ò ¾¡íÌÅ¡ý!
¦À¡ý §À¡ýÈ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Å¢ÇíÌÀÅý
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý. «Å§É ÀƨÁ¡¸î ºÁÁ¡¸ ¨ÅòÐ
±ñ½ôÀθ¢ýÈ ¿¡ýÓ¸ý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý,
ӾĢ ãÅ÷ìÌõ ÀƨÁ¡ÉÅý. ¾ÉìÌ ´ôÀÕõ
Á¢ì¸¡Õõ þøÄ¡¾ ¾¨ÄÁ¸ý. þ¨ÈÅ¨É Â¡§ÃÛõ
"«ôÀ§É" ±ýÚ Å¡Â¡Ã «¨Æò¾¡ø «ôÀÉ¡¸ þÕóÐ
¯¾×Å¡ý.

தீயி ெவ
ய னலி தணிய
ஆயி ஈச அளறி வாைல
ேசயி நல அணிய ந அ ப !"
தாயி நல தா#சைட ேயாேன.
þ¨ÈÅý ¦Åõ¨ÁÂý, ÌÇ¢÷ó¾Åý!
¾¡úó¾ º¨¼¨Â ¯¨¼Â º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¾£¨Â Å¢¼
¦Åõ¨Á ¯¨¼ÂÅý; («Ê¡÷ìÌ) ¿£¨ÃÅ¢¼ì
ÌÇ¢÷ó¾Åý; ÌÆ󨾨 Ţ¼ ¿øÄÅý; Àì¸ò§¾
Å¢ÇíÌÀÅý; ¿øÄ «Ê¡÷ìÌò ¾¡¨Â Å¢¼ «Õû
¦ºöÀÅý. º¢ÅÉ¢¼õ «ýÒ ¦ºöÅ¡÷ìÌ ¾¡¨Âì
¸¡ðÊÖõ ¸Õ¨½ Òâšý. þùÅ¡È¢ÕóÐõ
þ¨ÈÅÉÐ ¸Õ¨½¨Â «È¢ÀÅ÷ þø¨Ä.

ெபானா ாிதி4ட ெபாசைட ெயன


பினா பிற<க இ(தவ ேப/ நதி
எனா ெதாழப' எ இைற ம$ அவ
தனா ெதாழப'வா/ இ ைல தாேன . 9.

Ží¸ì ÜÊÂÅ÷ ±ÅÕõ þøÄ¡¾Åý!


þ¨ÈÅý ¦À¡ýÉ¡ø þÂüÈôÀð¼¡ü §À¡ýÈ
«Æ¸¢Â º¨¼ À¢ýÒÈõ Å¢Çí¸ Å¢ÇíÌÀÅý. ¿ó¾¢
±ýÀÐ «ÅÉÐ ¾¢Õ¿¡ÁÁ¡Ìõ. ¯Â¢÷¸ð¦¸øÄ¡õ
¾¨Ä ÅÉ¡¸¢Â «ó¾ º¢Åý ±ýÉ¡ø Ží¸ò
¾ì¸Åý. «ô¦ÀÕÁ¡É¡ø Ží¸ò ¾ì¸Å÷ §ÅÚ
±ÅÕõ þø¨Ä.

தாேன இ(நில தா<கிவி& ணா9நி,


தாேன @'அ<கி ஞாயி$ தி<கA
தாேன மைழெபாழி ைதய மா9நி,
தாேன தடவைர த& லாேம
கட . 10.

¡×Á¡ö ¿¢üÀÅý
º¢Å§É Å¢º¡ÄÁ¡É Á¨Ä¡¸×õ ÌÇ¢÷¡É
¸¼Ä¡¸×õ þôâ×ĸò¨¾ò ¾¡í¸¢ì ¦¸¡ñÎõ, ¬¸¡Â
ÅÊÅ¢ÉÉ¡¸×õ, Íθ¢ýÈ «ì¸¢É¢Â¡¸×õ, «Õû
¦À¡Æ¢Ôõ ºò¾¢ÔÁ¡¸×õ þÕ츢ȡý. º¢Å§É ±øÄ¡ô
¦À¡ÕÇ¢Öõ Ţ¡À¸Á¡ö ¯ûÇ¡ý.

அய& ைட'எ ஆதிைய ேநா கில


இய& ெப+ெத
வ யா,ெமா றிைல
.ய& .யலி ./0 ம1றா2ேக
ெபய& மைழ.கி1 ேபந+தி தாேன.
«Åý ¦ÀÂ÷ ¿ó¾¢ :
àÃò¾¢Öõ Àì¸ò¾¢Öõ ±ÁìÌ Óý§É¡É¡¸¢Â
þ¨ÈÅÉÐ ¦ÀÕ¨Á¨Â ±ñ½¢ É¡ø "´ò¾¾¡¸î
¦º¡øÄì ÜÊ ¦Àâ ¦¾öÅõ À¢È¢¦¾¡ýÈ¢ø¨Ä."
ÓÂüº¢Ôõ, ÓÂüº¢Â¢ý ÀÂÛõ, Á¨ÆÔõ, Á¨Æ
¦À¡Æ¢¸¢ýÈ §Á¸Óõ, «ó¾ þ¨ÈÅ§É ¬Ìõ. «Åý
¦ÀÂ÷ ¿ó¾¢.

க&Bதலா ஒ( காத8 நிக:


எ& இ8 ேதவ/ இறதா/ எனபல/
ம& உ$வா/கA வா உ$வா/கA
அ&ண இவ எ$ அறியகிலா/கேள . 12.

«Å§É ¾¨ÄÅý
´ôÀüÈ «ý§À¡Î «Æ¢Â¡¾¢ÕìÌõ ¦¿üÈ¢ì
¸ñ¨½Ô¨¼Â "º¢Å§É «Æ¢Â¡¾¢ÕìÌõ «Õû
ÒâÀÅý" ±ýÀ¨¾ Å¢ñ½ÅÕõ Áñ½ÅÕõ
«È¢Â¡¾¢Õ츢ýÈɧÃ! ±ýÉ «È¢Â¡¨Á!.

ம& அளதா மலேரா த ேதவ/க)


எ& அள இன நிைனகிலா/ ஈசைன
வி& அளதா தைன ேம அளதா/ இ ைல
க& அள எ<, கட நிறாேன . 13.

¸ÄóÐõ ¸¼óÐõ þÕôÀÅý.


¸ñ½¢ø ¸ÄóÐõ ±íÌõ ¸¼óÐõ Å¢Çí̸¢ýÈ º¢Å¨É
À¢ÃÁý, Å¢‰Ï Ó¾Ä¡É §¾Å÷¸Ùõ ±ñ½ò¾¢ø
«¸ôÀÎò¾¢ ¿¢¨ÉôÀ¾¢ø¨Ä. ÁñÏħ¸¡§Ã¡
º¢Å¨Éì ¸¼óÐ ¦ºýÚ «È¢Â ÓÊÂÅ¢ø¨Ä.

கடநிறா கமல மல/ ஆதி


கடநிறா கட வ&ண எ மாய
கடநிறா அவ/, அற ஈச
கடநிறா எ<, க&' நிறாேன . 14.

±¾¨ÉÔõ ¸ñ¸¡½¢ì¸¢ýÈÅý.
º¢Åý ÍÅ¡¾¢ð¼¡É ÁÄâÖûÇ À¢ÃÁ¨ÉÔõ,
Á½¢ôâøò¾¢ÖûÇ Å¢‰Ï¨ÅÔõ, «¿¡¸¾î
ºì¸Ãò¾¢ÖûÇ Õò¾¢Ã¨ÉÔõ ¸¼óÐ º¢Ãº¢ý §Áø
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¿¢ýÚ ±íÌõ ¸ñ¸¡½¢òÐì
¦¸¡ñÎûÇ¡ý.
ஆதி>மா9 அரனா9 உட) நிற
ேவதி>மா9 விாி ஆ/ இ(தா அ()
ேசாதி>மா92 @(<காத ஓ/ தைம>)
நீதி>மா9 நித ஆகி நிறாேன
. 15.

§º¡¾¢Â¡ÉÅý
º¢Åý ¯Ä¸¢¨Éô À¨¼ôÀÅÉ¡Ôõ, ¯¼¨Äì ¸¡òÐ
Á¡üÈõ ¦ºöÀÅÉ¡Ôõ, «Æ¢ôÀÅÉ¡Ôõ, ÌÅ¢¾ø
þøÄ¡¾ þÂø§À¡Î °¨Æî ¦ºÖòÐÀÅÉ¡Ôõ,
¾¢ÕÅÕû §º¡¾¢Â¡Ôõ, ±ýÚõ «Æ¢Â¡¾ ¾ý¨Á§Â¡Î
¿¢¨ÈóÐ ¯ûÇ¡ý.
ேகா ,லாவிய ெகாைற ,ழ சைட
மா ,லாவிய வா) Eத பாகைன
யா ,லாவி அமர( ேதவ(
ேகா ,லாவி ,ண பயி வாேர . 16.

§¾Å÷ ŽíÌÅÐ ²ý?


«ÁÃ÷¸Ùõ §¾Å÷¸Ùõ ÌüÈò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ÔûǨÁ
¡ø «ÆÌ ¿¢¨Èó¾ ´Ç¢§Â¡Î ÜÊ ¦¿üÈ¢¨ÂÔ¨¼Â
¯Á¡§¾Å¢¨Â ´Õ À¡¸ò¾¢ø ¯¨¼ÂÅÉ¡¸¢Â º¢ÅÉÐ
̽ò¨¾ô À¡Ã¡ðÊ ¿¡¼Á¡ð¼¡÷¸û.

காய இர&' கல ெகாதிகி+


ஆய கFாி அ மி, அGவழி
ேதச கல ஒ( ேதவ எ$ எ&ணி+
ஈச உற:, எதி/ இ ைல தாேன . 17.

®ºý ¯È×ìÌ ´ôÀ¢ø¨Ä.


àÄ ¯¼õÒõ ÝìÌÁ ¯¼õÒõ ´ýÈ¡¸ì ¸ÄóÐ
þÕôÀ¢Ûõ Á¡¨Â ºõÀó¾Ó¨¼Â ÝìÌÁ ¯¼õÀ¢ø
¾¡ý ¸¡ÉÁ¡ÉÐ Á¢Ìó¾¢ÕìÌõ. «ì¸¡Éõ «øÄÐ
¿¡¾ ÅÆ¢§Â ÁÉõ À¾¢óÐ ¬ýÁ¡ ¾ý¨É ´Ç¢
ÅÊÅ¡¸ì ¸¡½¢Ûõ ¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¬¸¡Â
ÅÊÅ¢ÉÉ¡¸¢Â º¢Å§É¡Î ¦¸¡ûÙõ ¦¾¡¼÷ÒìÌ
¿¢¸Ã¢ø¨Ä.

அதிபதி ெச9 அளைக ேவதைன


நிதிபதி ெச9த நிைற தவ ேநாகி
அபதி ஆதாி ஆக ஆகி

இபதி ெகா) எற எ ெப(மாேன.18.

¾¨ÄÅÉ¡ìÌõ ÅûÇø
ŠÀó¾ ¯½÷× º¢Ãº¢ý ż¸£úò¾¢¨ºÂ¢ø ¯ûÇÐ. ż
¾¢¨º¨Âô §À¡üÈ¢ «íÌ Å¢óШŠ´Ç¢ÁÂÁ¡Ìõ
§Â¡¸õ ¦ºöÐ ¯Â¢÷î ºò¾¢¨Âî §ºÁ¢òÐ ¨Åò¾¡ø ´Ç¢
Áñ¼Äõ Å¢ÇíÌõ. þùż ¾¢¨ºìÌò ¾¨ÄÅÉ¡¸
¿£Ôõ ¬¸Ä¡õ ±ýÚ ¦º¡øÀÅý ±ÁÐ ¾¨ÄÅÉ¡Å¡ý.

இ பதி ஏல கமH ெபாழி ஏ


பதி ெச9தவ *தறிவாள
வி பதி ெச9தவ ெம9தவ ேநாகி
அ பதியாக அம(கிறாேன . 19.

º£Åâý ¾Åò¾¢ø Å¢ÇíÌÀÅý :


ż¾¢¨ºìÌò ¾¨ÄÅý, Å¢„ šº¨ÉìÌ þ¼Á¡É
²Ø ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ «Æ¢òÐô À¡ø ¿¢ÄÁ¡ì¸¢Â
ã¾È¢Å¡Çý, À¡Åí¸¨Çô §À¡ì¸Ê츢ýÈ ÀĢ¢¨Éì
¦¸¡ûÙõ ż¾¢¨º¨Â þ¼Á¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼ º£ÅÃÐ
¯ñ¨ÁÂ¡É ¾Åò¨¾ §¿¡ì¸¢ «ò¾Åõ ¦ºö§Å¡¨Ã§Â
þ¼Á¡ì¸¢ì ¦¸¡ñÎ ±Øó¾ÕǢ¢Õ츢ȡý.
#: பிறைப> ேன பைடத
அ#க) உைற> அறெனறி நா#
இ#> ழக ஈச/ உ(வ
க#மல/ ,ற மைலய தாேன . 20

þÊÔõ ÓÆì¸Óõ ®º÷ ¯ÕÅõ :


þÈô¨ÀÔõ À¢Èô¨ÀÔõ ¸ÕÅ¢ø ¯¾¢ìÌõ Óý§É
ŨÃÂ¨È ¦ºö¾ º¢Åý ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ ¿¢Â¾¢¨Â
«È¢Â¢ý, «Ð Å¢Çì¸õ Á¢ì¸ ¸ñÁÄÕìÌ §Áø ¯ûÇ
º¢Ãº¡Ìõ. ¸ñÁħà «¸§¿¡ìÌ ÅƢ¡Ìõ. ¬¸¡Ââ¾
«È¢× º¢Ãº¢ø º¢ÈóРŢÇí¸ò ¦¾¡¼íÌõ §À¡Ð
º¡¾¸ÉÐ º¢Ãº¢ø «ùÅ¢¨ÈÅÉÐ ÅÊÅõ ´Ç¢Ôõ
´Ä¢ÔÁ¡¸ Å¢óÐ ¿¡¾Á¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ.

வான ெப(<ெகா&ட மா அய வானவ/


ஊன பிறவி ஒழி, ஒ(வைன
கான களி$ கதற பிளத எ
ேகாைன கமி 7ட ஆேம . 21.

§¸¡¨Éô Ò¸úÅ£÷! :
º¢Å¨Éô Ò¸úó¾¡ø À¢ÈÅ¢ ¿£ì¸õ ¦ÀüÚ ¯öÂÄ¡õ.

மனதி எகிற மாய நனாட


நிைனத அறிவ எனி தா நிைனகில/
என, இைற அ இல எப/ இைறவ
பிைழக நிறா/ பக ேபணி நிறாேன . 22.

þ¨ÈÅý ¡ÕìÌ ¯¾×Å¡ý! :


Á¡¨Â¢ø §¾¡ýȢ ¯¼õÒìÌ ¯Ã¢ÂÅÉ¡¸¢ÂÅÛõ
¾¢Â¡Éô ¦À¡ÕÇ¡¸ ÁÉò¾¢ø §¾¡ýÚ¸¢ýÈÅÛÁ¡¸¢Â
º¢Åý - º£Å÷ ¿¢¨Éò¾¨¾ «È¢Å¡ý ±ýÈ §À¡Ðõ º£Å÷
¾¡õ º¢Å¨É ¿¢¨É¡¾¢Õ츢ýÈÉ÷. ¸¼×ÙìÌ
±ýÉ¢¼ò¾¢ø ¸Õ¨½ þø¨Ä ±ýÚ ¦º¡øÖõ ¾ý
¸Õ¨½ìÌ þÄ측¸¡Áø ¾ôÀ¢ ¿¢üÀÅÕìÌõ ¸Õ¨½
ÅÆí¸¢ ¿¢ü¸¢ýÈ¡ý þ¨ÈÅý.

வ லவ வனி, இைற இைட வாரண


நிஎன நிபித நீதி>) ஈசைன
இ எனேவ&டா இைறயவ/ த த
அ பக அ(Aகிறாேன . 23.

«ÅÉ¡ø Å¡ú× :
º÷Å ÅøĨÁÔ¨¼Â þ¨ÈÅ¨É þø¨Ä ±ýÚ ÜÈ
§Åñ¼¡õ. «Åý À¨¼ò¾ø ӾĢÂÅü¨Èî ¦ºö¸¢ýÈ
¸¼×Ç÷ìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡ö þÃ×õ À¸Öõ ¬ýÁ¡ì
¸ÙìÌ «Õû ¦ºöÐ ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡ý.

ேபாறிைச கH னித அ#


ேத$மி எ$ சிவ அ#ேக ெச வ
ஆறிய எ$ மய உற சிைதைய
மாறி நிறா/ வழி மனி நிறாேன . 24.

º¢Åý «Ê째 ¦ºøÅõ :


§À¡üÈ¢ì ÜÈ¢Ôõ, Ò¸úóÐ À¡ÊÔõ, ¿¢ýÁÄÉ¡¸¢Â º¢Åý
¾¢ÕÅʨ þ¨¼Å¢¼¡Ð ¾¡Ã¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦¾Ç¢Ôí
¸û. º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¾¢ÕÅÊ째 ¿õ ¦ºøŦÁøÄ¡õ
¯Ã¢ÂÐ ±ýÚ ±ñ½¢ ÒÈô¦À¡ÕÇ¢ø ÁÂí¸¢ì ¸¢¼ì
¸¢ýÈ ÁÉò¨¾ Á¡üÈ¢ ¿¢üÀÅâ¼ò¾¢ø º¢Åý ¿¢¨Ä¦ÀüÚ
¿¢üÀ¡ý.

பிற இ8 பிIஞக ேபர(ளாள


இற இ8 யாவ/, இப அ(A
ற இ8 தைன ெதாமி ெதாதா
மற இ8 மாயா வி(த ஆேம . 25.

«ï»¡Éõ ¿£íÌõ :
º¢Å¨É ŽíÌí¸û. «ùÅ¡Ú Å½í¸¢É¡ø ¿£í¸û
«ÅÉÊ ÁÈÅ¡¾Å÷¸Ç¡ö «ï»¡Éõ ¿£í¸¢ »¡Éô§ÀÚ
«¨¼ÂÄ¡õ.

ெதாட/னி றாைன ெதாமி ெதாதா


பட/நி றாபாி பாரக $
கடநி றாகம லமல/ ேமேல
உடதி( தாஅ# &ணிய மாேம 26.

¸ÁÄò¾¢ø Å£üÈ¢ÕôÀÅý :
¬ýÁ¡ì¸¨Ç ±ýÚõ ¦¾¡¼÷óÐ ¿¢üÌõ º¢Å¨É Ží
Ìí¸û. «ùÅ¡Ú Å½í¸¢É¡ø º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊô§ÀÚ
¸¢ðÎõ.

சதி எனதக தாமைர வா& க


அதமி ஈச அ()நம ேகெய$
நதிைய நாA வண<க ப'அவ/
தியி +)ேள ,நி றாேன 27.

¯ûǧÁ §¸¡Â¢ø :
§º÷쨸¢ý þ¼õ ±ýÚ ¦º¡øÄôÀÎõ ÍÅ¡¾¢ð¼¡É
ÁÄâý ¸£ú ´Ç¢¦À¡Õó¾¢Â Ó¸ò¨¾Ô¨¼Â þÚ¾¢Â¢ø
Ä¡¾ "þ¨ÈÅÉÐ ¸Õ¨½ ¿Á째 ¯Ã¢ÂÐ" ±ýÚ «ô
¦ÀÕÁ¡¨Éò ¾¢É󧾡Úõ ÅÆ¢ÀΧšÃÐ Òò¾¢Â¢ø
º¢Åý ¾¡§É ÒÌóÐ ¦ÀÂáР¿¢ýÈ¡ý. ÍÅ¡¾¢ð¼¡É
ÁÄâø À¢ÃÁÉ¡¸ò ¦¾¡Æ¢ü ÒâÔõ º¢Å§É º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
º¾¡º¢Å ã÷ò¾¢Â¡¸ «Õû Ò⸢ȡý.

இண<கிநி றா எ<, ஆகிநி றா+


பிண<கிநி றாபி னாகிநி றா+
உண<கிநி றாஅம ராபதி நாத
வண<கிநி றா/ேக வழிைண யாேம . 28.

ÅÆ¢òШ½Â¡Å¡ý:
±ì¸¡ÄòÐõ ±ùÅ¢¼òÐõ Á¡ÚÀð¼ ¾ý¨Á¢ø ¿£ì¸ÁÈ
¿¢¨ÈóÐûÇ º¢Åý ¾Éì¦¸É ¦ºÂÄ¢ýÈ¢ ¯ûÇ¡ý.
¬ýÁ¡§Å¡Î ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ º¢Åý ¾ý¨É ÅÆ¢ÀÎ
§Å¡÷ìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ ¯ûÇ¡ý.

காண நி லா9 அ#ேய, உற: ஆ/ உள/


நாண நி ேல உைன நா தவி ெகாள
ேகாண நி லாத ,ண அ#யா/ மன
ஆணிய ஆகி அம/ நிறாேன . 29.

«Ê¡üÌ ¯È× Â¡÷ ¯Ç÷ :


Á¡È¡¾ º¢Å ¿¢¨É× ¦¸¡ñ¼ «Ê¡÷ ÁÉò¾¢¨¼ ¬½¢
§Å÷ §À¡ø þÕìÌõ º¢Å§É º£Å÷¸Ç¢ý º£Å ¡ò¾¢¨Ã
ÓØÅÐõ ¯¾ÅìÜÊ ¯ñ¨ÁÂ¡É ¯È× ¬Å¡ý.

வா நி$ அைழ, மைழேபா இைறவ+


தா நி$ அைழ,ெகா எ$ தய<,வா/
ஆநி$ அைழ, அேபா எ நதிைய
நா நி$ அைழப ஞான க(திேய . 30.

þ¨ÈÅ¨É »¡Éõ ¦ÀÚõ¦À¡ÕðÎ «¨Æ츢ý§Èý.


¯Ä¸Å÷ §Åñ¼¡Ð ¾¡§É ¦ÀöÔõ Á¨Æ §À¡Ä
þøÄ¡Áø À¡ø §ÅñÊ ÀͨŠ«¨ÆìÌõ ¸ýÚìÌ ÀÍ
À¡ø ¦¸¡ÎôÀÐ §À¡Ä ¾ý¨É «ñÊ §ÅñΧš÷ìÌ
»¡Éò¨¾ º¢Åý «ÕÙÅ¡ý.

ம&ணக தாஒ, வானக தாஒ,


வி&ணக தாஒ, ேவதக தாஒ,
ப&ணக இனிைச பாட றா+ேக
க&ணக ேதநி$ காத8 ேதேன . 31.

¯ûÇò¾¢ø þ¨ºÂ¡É¡ý :
þ¨ÈÅý â×ĸ Å¡º¢¸ÙìÌ ÁÉ¢¾ ÅÊÅ¢Öõ, ÒÅ÷
§Ä¡¸ Å¡º¢¸ÙìÌ ´Ç¢ÅÊÅ¢Öõ, ÍÅ÷§Ä¡¸ Å¡º¢
¸ÙìÌ §¾ÅÅÊÅ¢Öõ, º¢ò¾¢¸¨Ç Å¢ÕõÀ¢ÂÅ÷ìÌ
º¢ò¾Ã¡¸×õ, ¿¢¨È× ¦ÀüÈ ÁÉò¨¾ ¯¨¼ÂÅ÷ìÌ ¿¡¾
Á¡¸×õ ¸¡ðº¢ÂǢ츢ȡý. «ò¾¨¸Â º¢Å¨É «¸ì
¸ñ½¢ø «È¢Å¡¸ ±ñ½¢ «ýÒ âñÊÕì¸ §ÅñÎõ.

ேதவ/ பிரா நபிரா திைச பைத>


ேம: பிரா விாி நீ/ உல, ஏைழ>
தா: பிரா தைம தா அறிவா/ இ ைல
பா: பிரா அ() பாட ஆேம. 32.

À¡ÊôÀÃôҧšõ :
Å¢Ã¢ó¾ ¿£Ã¡ø ÝÆô¦ÀüÈ ²Ø ¯Ä¸í¸¨ÇÔõ ¸¼óÐû
ÇÅÛõ, º£Å §¸¡Ê¸Ç¢ý ÀòÐô Àì¸í¸Ç¢Öõ ¿¢¨Èó
ÐûÇÅÛõ, Á¡É¢¼÷¸û, §¾Å÷¸û «¨ÉÅ÷ìÌõ
¾¨ÄÅÛÁ¡¸¢Â º¢ÅÉ¢ý «¸ñ¼ Ţ¡À¸ò ¾ý¨Á¨Â
´ÕÅÕõ ÓØÐõ «È¢óÐ þÂõÀ ÓÊ¡Ð.

பதிபல ஆய ப&' இG :லக


விதிபல ெச9 ஒ$ ெம9ைம உணரா/
திபல ேதாதிர ெசா ல வ லா(
மதி இல/ ெநIசி+) வா'கிறாேர . 33.

«¨Á¾¢Â¢ýÈ¢ šθ¢ýÈ¡÷ :
¯ñ¨Áô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾ ¯½Ã¡Ð ÀÄ ¸¼×Ç÷
¸¨Çô ÀÄ ¸¢Ã¢¨Â Å¢¾¢Â¡ø ÅÆ¢ÀΞ¡Öõ, §¾¡ò¾¢Ãô
À¡¼ø¸¨Çô À¡Îž¡Öõ «¨Á¾¢ ¸¢¨¼ì¸¡Ð.
«¾É¡ø ÀÂÉ¢ø¨Ä.

சா கம< கவாியி கத ேபா


ேவத அமர/, அ(ளிய ெம9ெநறி
ஆ/த @ட/ அன ஆயிர நாம 
ேபா இ( ககிேறேன . 34.

±ô§À¡Ðõ ÀÃÅ¢ ÅÆ¢Àθ¢ý§Èý :


º¢ÅÉ¢ý ¬Â¢Ãõ ¾¢Õ¿¡Áí¸¨Ç ±ô§À¡Ðõ ¦º¡øÄ¢ì
¦¸¡ñÊÕôÀÅ÷¸Ç¢ý º£ÅÉ¢ø º¢ÅÁ½õ ±ô§À¡Ðõ
Å£Íõ.

ஆ$கிலா வழி யா, இைறவைன


ேபா$மி ேபாறி கHமி கHதி#
ேமறிைச, கிழ,திைச எ4ெடா'
மா$வ அப# ஆ4ட: ஆேம . 35.

®º¡É Ó¸õ Å¢ÇíÌõ :


º¢Å¨Éô §À¡üÈ §À¡üÈ - º¢Åý º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
¸Å¢úóÐûÇ «‰¼¾Ç ¸ÁÄò¨¾ ¿¢Á¢ÕõÀÊ ¦ºöÐ -
¯í¸û ±ñ½ò¨¾ ¯Ä¸ Ó¸ò¾¢ø þÕóÐ §Áø
Ó¸Á¡¸î ¦ºöÐ - ¯í¸ÇÐ ®º¡ÉÓ¸õ ´Ç¢ ÁÂÁ¡¸
Å¢Çí¸î ¦ºöÅ¡ý.

அபைன நதிைய ஆரா அ திைன


ஒ இ8 வ)ளைல ஊழி த வைன
எபாி@ ஆயி+ ஏமி ஏதினா
அபாி@ ஈச அ() ெபறலாேம . 36.

«Õû ¦ÀÈÄ¡õ :
§ÅñΧš÷ìÌ §Åñʨ¾ ®Ôõ þ¨ÈŨÉ, ¾ÉìÌ
´ôÀ¢øÄ¡¾Å¨É ±ó¾ ӨȢø ÅÆ¢Àð¼¡Öõ «Åý
Å¢ÕõÀ¢ «Õû Òâšý.
நா+ நி$ ஏவ நா)ெதா$ நதிைய
தா+ நிறா தழ தா ஒ, ேமனிய
வானி நி$ ஆ/ மதிேபா உட உ) உவ
ஊனி நி$ ஆ<ேக உயி/கிறவாேற . 37.

þ¨ÈÅý ¸ÁÄò¾¢ø Å£üÈ¢ÕìÌõ ¾¢Èý :


Å¡Éò¾¢ø ºó¾¢Ã¨Éô §À¡Ä þ¨ÈÅý þó¾ ¯¼Ä¢ø
ºó¾¢Ã Áñ¼ÄÁ¡¸¢Â º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø §ƒ¡¾¢ ÁÂÁ¡¸
þÂí¸¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ȡý.

பித$ ஒழிேய ெபாியா அாியாைன


பித$ ஒழிேய பிறவா உ(வாைன
பித$ ஒழிேய எ<க) ேப/ நதி தைன
பித$ ஒழிேய ெப(ைம தவ யாேன . 38.

À¢¾üȨÄì ¨¸Å¢§¼ý :
´Õ ¾¡Â¢ý Å¢üÈ¢ø À¢ÈÅ¡¾Åý, ¦ÀâÂÅý, «Ã¢ÂÅý,
¯ÕÅÓ¨¼ÂÅý ¬¸¢Â º¢Å¨É º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¿¢ýÚ
þ¨¼Å¢¼¡Ð §¾¡ò¾¢Ãõ ¦ºöŧ¾ ¦Àâ ¾Åõ.

வாHதவ லா/ மன) உ$ேசாதிைய


தீ/தைன அ<ேக திைளகிற ேதவைன
ஏதி> எெப(மா எ$ இைறIசி>
ஆத ெச9 ஈச அ() ெபறலாேம . 39.

®ºý «Õû ¦ÀÈÄ¡õ :


þ¨ÈÅ¨É «ýÀ¢É¡ø §¿º¢òРš¡Ãô Ò¸úóÐ
Å½í¸¢É¡ø þ¨ÈÅý «Õ¨Çô ¦ÀÚÅÐ ±Ç¢¾¡Ìõ.

,ைறஅைட தீச ,ைரகழ நா'


நிைறஅைட ெசெபானி ேந/ஒளி ஒ,
மைறIசட ெச9யா வாHதவ லா/,
றIசட ெச9வா ,நி றாேன . 40.

¯¼Ä¢ø ÒÌóÐ ¿¢ýÈÉý þ¨ÈÅý :


¬òÁ ¾òÐÅò¾¢ý ̨Ȩ ¿¢¨ÉóÐ º¢ÅÉÐ
¾¢ÕÅÊ¨Â Å½í¸¢ Å¡úò¾ ÅøÄ¡÷ìÌî º¢Åý " ¿££
§ÅÚ - ¯¼õÒ §ÅÚ " ±ýÚ ¯¼¨Äô À¢Ã¢ò¾È¢Ôõ
¬ü鬀 «ÕÙÅ¡ý.

சின ெச9த நI@ உ&ட ேதவ/ பிராைன


ன ெச9த ெநIசிைட ேபாறவ லா/,
கன ெச9த வா) Eத பாக+ அ<ேக
இனIெச9த மாேபா இண<கி நிறாேன . 41.

ŽíÌÅ¡÷ ÁÉò¾¸ò¾¡ý! :
Å¢óÐ ¿£ì¸ò¨¾ò ¾ÎòÐ ¯ñ¼ §¾Å÷À¢Ã¡É¡¸¢Â
º¾¡º¢Åã÷ò¾¢ ¿¡¾ÁÂÁ¡¸¢ ¿¢ýÚ þÕ𨼠Á¡üÈ¢ ´Ç¢
Áñ¼Äò¨¾ Å¢Çí¸î ¦ºö¾¡ý. «ò¾¨¸Â º¢Åý
‘ÁÉõ àÂáöô §À¡üÈ ÅøÄ¡÷ìÌ’ þÉÁ¡¸ ÅóÐ
¦À¡ÕóÐÅ¡ý.

ேபா9அர தைன கHவா/ ெப$வ


நாயக னா # ெச9த ேவந ,
மாயக JH வரவ ல ராகி
ேவயன ேதாளி, ேவெதா$ தாேன. 42.

º¢Åý þøÄÈò¾¡Ã¢¼Óõ ÅóÐ ¦À¡ÕóÐÅ¡ý!


º¢Å¨É þ¨¼Å¢¼¡Ð §¾¡ò¾¢Ãõ ¦ºöÀÅ÷ Á¡¨Â§Â¡Î
ÜÊ ¯Ä¸ ºõº¡Ãô Àó¾ò¾¢ø ¯ÆøÀÅá¢Ûõ
«ùÅ¢¨ÈÅý «Å÷¸§Ç¡Î ÅóÐ ¦À¡ÕóÐÅ¡ý.

அரன# ெசா 8 அரறி அ


பரன# நா#ேய பாவிப நாA
உரஅ# ெச9அ<, ஓ<கவ லா/,
நிரஅ# ெச9 நிைறநி றாேன 43.

âýÁ¡¸ ¿¢¨ÈóÐ ¿¢üÀ¡ý! :


º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÕ¨Çî º¢ó¾¢òÐ «ÅÉÐ ¾¢ÕÅʨÂô
Ò¸úóÐ À¡Ê «ýÀ¢É¡ø ¸º¢óÐÕ¸¢ º¢Å»¡Éò¾¢ø
¿¢¨Äò¾¢Õô§À¡÷ìÌî º¢Åý «ÅÃÐ ÁÉò¨¾î
¦ºõ¨ÁôÀÎò¾¢ «ÅÃÐ º£ÅÉ¢ø ÒÌóÐ âýÁ¡¸
¿¢¨Èó¾¢ÕôÀ¡ý.

ேபாறி எபா/ அமர/ னித அ#


ேபாறி எபா/ அ@ர/ னித அ#
ேபாறி எபா/ மனித/ னித அ#
ேபாறி எ அ) ெபா8ய ைவேதேன . 44.

«ýÀ¢Ûû Å¢Çí¸ ¨Åò§¾ý! :


Å¡ÉÅÕõ, «ÍÃÕõ, ÁÉ¢¾Õõ þ¨ÈÅ¨É Å¡ú¸ ±É
«ýÀ¢ýÈ¢ Å¡úòÐÅ÷. ¿¡ý «ô¦ÀÕÁ¡¨É Å½í¸¢
«ýÀ¢Ûû Å¢ÇíÌÁ¡Ú ¿¢¨Ä¦ÀÚõÀÊ ¦ºö§¾ý.
º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅʨ «ý§À¡Î Å½í¸ §ÅñÎõ.

விதிவழி அ லஇG ேவைல உலக


விதிவழி இப வி(த இ ைல
திவழி நித ேசாதி பிரா+
பதிவழி கா4'பகலவ னாேம
. 45.

À¸ÄÅý ¬Å¡ý! :
¯Ä¸õ º¢Åý Å¢¾¢ò¾ ӨȢýÀʧ ¿¼ì¸¢ýÈÐ. ¿ÁÐ
Å¡ú쨸Ôõ º¢Åý Å¢¾¢ò¾Àʧ ¾¡ý ¿¼ì¸¢ýÈÐ.
«ó¾ º¢Å¨É §¾¡ò¾¢Ãõ ¦ºöÐ ÅÆ¢ÀΧš÷ìÌ º¢Åý
Óò¾¢¦¿È¢ ¸¡ðÊÂÕÙõ º¢ÅÝâÂÉ¡Å¡ý.

அதிவ&ணா அரேன சிவேன எ$


சிைதெச9 வ&ண தி( அ#யா/ ெதாழ
திவ&ணா த வா பரேன எ$
வதிG வ&ண எ மன, தாேன . 46.

ŽíÌÀÅ÷ ÁÉõ ÒÌó¾¡ý!


¯ÕÅÁ¡¸ ÅÆ¢Àð¼¡Öõ, «ÕÅÁ¡¸ ÅÆ¢Àð¼¡Öõ,
±ùÅñ½õ ÅÆ¢Àð¼¡Öõ «ùÅñ½õ «ÕÙÀÅý
º¢Åý.

மைன>) இ(தவ/ மாதவ/ ஒப/


நிைன:) இ(தவ/ ேநச) நிப/
பைன>) இ(த ப(த ேபால
நிைனயாதவ/, இ ைல நி இப தாேன . 47.

ŽíÌÀÅ÷ ÁÉõ ÒÌó¾¡ý!


þøÄÈò¾¢Ä¢ÕóÐ þ¨ÈÀ½¢ ¦ºöÀÅ÷ ¦Àâ ¾Åò¨¾
Ô¨¼ÂÅ÷ìÌ ´ôÀ¡Å¡÷. þ¨¼Å¢¼¡Ð ¾¢Â¡Éò¾¢ø
þÕôÀÅ÷ þ¨ÈÅÉÐ «ýÀ¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ÷.
¯Ä¸Å÷ ŢŸ¡Ã §Å¨Ç¢ø ¯Ä¸ò¾¢Öõ Áü¨ÈÂ
§¿Ãí¸Ç¢ø º¢Åº¢ó¾¨É¢Öõ þÕó¾¡ø þøÅ¡ú쨸
¡ÉÐ «Å¨Ãô Àó¾¢ì¸¡Ð. þøÄÈ Å¡ú쨸¢ø
º¢Åº¢ó¾¨É§Â¡Î þÕó¾¡ø §ÀâýÀõ ¸¢ðÎõ.

அ#யா/ பர: அமர/ பிராைன


#யா வண<கி த வைன னி
ப#யா அ(A பரபர எைத
வி#யா விள, எ$ ேமவி நிேறேன . 48.

«¨½Â¡ Å¢Ç쨸ô ¦À¡Õó¾¢Â¢Õó§¾ý!


þÃ×, À¸ø ±ýÈ §À¾Á¢ýÈ¢ âÁ¢Â¢ø ¯û§Ç¡÷ìÌ
«ÕÙõ §ÁÄ¡É ±ý ¾ó¨¾¨Â «Ê¡÷ ŽíÌõ
§¾Å§¾Å¨É ±ýÛ¨¼Â º¢Ãº¢ø ¾¢Â¡É¢òÐô
¦À¡Õó¾¢Â¢Õó§¾ý.

பைர ப@ பாச நாதைன உ)ளி


உைர ப@ பாச ஒ(<க வ லா/,
திைர ப@ பாவ2 ெச<கட நீதி
கைர ப@ பாச கட எ9தலாேம
. 49.

Óò¾¢¨Â «¨¼ÂÄ¡õ!
º£ÅÉ¡¸¢Â ÀÍ ¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â¡ø ¸ð¼ôÀðÎ
ÐýÒÚŨ¾ ¯½÷óÐ À¾¢Â¡¸¢Â º¢Å¨É ¿¢¨ÉóÐ
¦À¡Õó¾¢Â¢Õó¾¡ø À¡Å츼¨Äì ¸¼óÐ Óò¾¢ì
¸¨Ã¨Â «¨¼ÂÄ¡õ.

J'வ ெநIசிைட ைவப பிரா எ$


பா'வ பமல/ Fவி பணி நி$
ஆ'வ ஆ# அமர/ பிரா எ$
நா'வ யானி றறிவ தாேன . 50.

ÅÆ¢ÀÎÀÅ÷ ¦ºö §ÅñÊÂÐ!


À¡ÊÔõ, ÁÄ÷¸¨Çò àÅ¢ «÷òÐõ þ¨È º¢ó¾¨É
¢ø ¬ÊÔõ Áɾ¢ø ¨ÅòÐ «ýÀ¡ø §À¡üÈ¢Ôõ º¸ŠÃ
¾Çò¾¢ø þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅÊ ¸ñÎ ¾¢Â¡É¢òÐõ þŧÉ
§¾Å§¾Åý ±É ¿¡õ «È¢ó¾ÀʦÂøÄ¡õ þ¨ÈÀ½¢
¦ºö §ÅñÎõ.

2. ேவத சிற
ேவதைத வி4ட அறமி ைல ேவததி
ஓத த,அற எ லா உளத/க
வாதைத வி4' மதிஞ/ வள ற
ேவதைத ஓதிேய K'ெப றா/கேள . 51.

§Å¾ò¨¾ µ¾¢ ţΠ¦ÀüÈÉ÷!


§Å¾ò¾¢ø ¿¡õ µ¾ò¾ì¸ ¿£¾¢¸û ±øÄ¡õ ¯ûÇÉ.
±É§Å ¾÷ì¸Å¡¾ò¨¾ Å¢ðÎ §Å¾ò¨¾ µ¾¢ «Ûâ¾¢
Á¡ý¸û Óì¾¢ ¦ÀÈ §ÅñÎõ.

ேவத உைரதா+ ேவதிய ஆகில


ேவத உைரதா+ ேவதா விள<கிட
ேவத உைரதா+ ேவதிய/ ேவ)விகா9
ேவத உைரதா+ ெம9ெபா() கா4டேவ . 52.

§Å¾ò¨¾ ¯¨Ãò¾ ¸¡Ã½õ!


§Å¾ò¾¢ý ¯ð¸Õò¨¾ «È¢Â¡Ð
µ¾¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀÅý ¯ñ¨Á §Å¾¢ÂḠÁ¡ð¼¡ý.

இ(, உ(வா எழி ேவததி உ)ேள


உ(, உண/வா9 உண/ ேவத) ஓ<கி
ெவ(, உ( ஆகிய ேவதிய/ ெசா 
க(, உ(வா9 நிற க&ண+ ஆேம . 53.

Ññ½¢Â ¿¢¨Ä¢Éý º¢Å¦ÀÕÁ¡ý!


Áó¾¢ÃÅÊÅ¡É «Æ¸¢Â §Å¾ò¾¢ø »¡É¢Â÷ìÌò §¾¨Å
Â¡É ¯ûÇõ ¯ÕìÌõ Áó¾¢Ãí¸Ç¡Ôõ À¢È¨Ã «Æ¢ì
Ìõ ¸õÀ£ÃÁ¡É Áó¾¢Ãí¸Ç¡Ôõ ÝìÌÁ ¿¢¨Ä¢ø
¿¢ýÈÅý Óì¸ñ¨½Ô¨¼Â º¢Å¦ÀÕÁ¡É¡Å¡ý.
ÀÄ¨É Å¢ÕõÀ¡¾ »¡É¢Â÷ìÌõ ÀÄ¨É Å¢ÕõÒõ
þøÄÈò¾¡÷ìÌõ ÀÄ¨É «Ç¢ôÀÅý º¢Åý ´ÕŧÉ
¡šý.

தி(ெநறி யாவ சிதசி தறி


ெப(ெநறி யாய பிராைன நிைன
,(ெநறி யாசிவ மாெநறி 7'
ஒ(ெநறி ஒறாக ேவதாத ஓேம . 54.
¯À¿¢¼¾õ ÜÚõ ¦¿È¢ !
«È¢× «È¢Â¡¨ÁÂüÈ, ţΧÀÈ¡ÔûÇ º¢Å¨Éô
¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ÌÕÅ¡ø ¯½÷ò¾ô ¦ÀÚõ ¦¿È¢§Â
¦¾öÅ£¸¦¿È¢.

ஆற<க மா9வ( மாமைற ஓதிைய


7ற7ற<க மாக ,ணபயி வாாி ைல
ேவற<க மாக விைள:ெச9 அற
ேபற<க மாக ெப(,கி றாேர
. 55.

º¢Å¨É ¯½÷Å¡÷ þÄ÷ !


§Å¾ò¨¾ «ÕÇ¢î ¦ºö¾ º¢Å¨É ¿õ ¯¼õÀ¢ý À̾¢
¡¸ì ¦¸¡ñÎ «ÅÉÐ þÂø¨À ¯½Ã §ÅñÎõ.
º¢Åý ¦ÅÇ¢§Â þÕôÀ¾¡¸ ¨ÅòÐ ÀÂý ¸Õ¾¢ ¦ºöÔõ
¸ÕÁí¸û Å¢¨É¨Âò¾¡ý ¦ÀÕìÌõ.

பா4' ஒ8> பர, கணிைகய/


ஆ4' அறாத அவனியி மா4டாதா/
ேவ4' வி(பா/ விரத இ லாதவ/
ஈ4' இட ெச$ இகல உறாேர . 56.

ÒÈò§¾ §À¡ö «Æ¢Å÷ !


À¡ðÎõ þ¨ºÔõ ¬ð¼Óõ þ¨ÈÅÉÐ ¯ñ¨Á¨Â
¯½Ã «¨Áì¸ô ¦ÀüȨÅ. þó¾ ¯ñ¨Á ¯½Ã¡Ð
¬¼ø Á¸Ç¢÷, «ÅüÚì¸¡É þ¨ºÂ¢ý ÒÈò§¾¡üÈò¾¢ø
ÁÂíÌÀÅ÷, §Å¾ ¦¿È¢ ¸¡ðÎõ ¯ñ¨Á ¦¿È¢ ¿¢øÄ¡÷:
ŢþÁ¢øÄ¡¾Åáš÷. «Å÷ §ÅûŢ¢ø Å¢ÕôÀÓ¨¼Â
Åáö ¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Ç ¯½Ã¡Ð Á¡ÚÀ¡ÎüÚ
«Æ¢¸¢ýÈ¡÷.

3. ஆகம சிற

அIசன ேமனி அாிைவேயா/ பாகத


அIெசா #(ப *$ள ஆகம
அIச8 7பி அ$ப அ$வ(
அIசா கதி அ(ெபா() ேக4டேத . 57.

¬¸Áí¸¨Ç «ÕÇ¢ÂÅý !
¯Á¡À¡¸ý þÕÀò¦¾ðÎ ¬¸Áí¸¨Ç «ÚÀò¾¡Ú
§À÷¸ÙìÌ ¯îº¢¨Â §¿¡ì¸¢ÔûÇ ®º¡É Ó¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ
¯À§¾º¢òÐ «ÕǢɡý.
(º¾¡º¢Å ã÷ò¾¢ìÌ ³óÐ Ó¸í¸û:- «¨Å 1.
ºò¾¢§Â¡º¡¾õ 2. Å¡Á§¾Åõ 3. «§¸¡Ãõ 4. ¾üÒÕ¼õ
5. ®º¡Éõ).

அ&ண அ(ளா அ(A சிவாகம


எ&ணி இ(ப எ& ேகா# Lறாயிர
வி&ணவ/ ஈச விப உைரதன/
எ&ணி நி$ அெபா() ஏவ யாேன . 58.

¬¸Áò¾¢ý ÅÆ¢ !
¬ýÁ¡ì¸Ç¢ý Á£ÐûÇ ¸Õ¨½Â¡ø þ¨ÈÅý ÅÆí¸¢Â
þÕÀò¦¾ðÎ §¸¡Ê§Â áȡ¢Ãõ ¬¸Áí¸û ®ºÉÐ
¦ÀÕ¨Á¨Â ¯¨ÃìÌõ. ¡Ûõ ¬¸Áò¾¢ý ÅÆ¢¨Âô
À¢ýÀüÈ¢ «ô¦À¡Õ¨Ç Ží̧Åý.

ப&#த/ ஆவா/ பதிென4' பாைட>


க&டவ/ 7$ க(தறி வா/எக
ப&#த/ த<க) பதிென4' பாைட>
அ&ட தலா அறIெசான வாேற 59..

º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¨Å «Èò¨¾ ¯¨ÃôÀÉ !


ÝìÌÁÅÊÅ¢ø ¯ûÇ ¸ÕòÐì¸§Ç ´Ä¢ ÅÊÅ¢ø
¦Á¡Æ¢¸Ç¡¸ ¯ûÇÉ. º¢Åý ¦º¡øĢ «Èò¨¾
À¾¢¦ÉðÎ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢Öõ ¸ÕòÐ ¦¸¼¡Áø ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾
«È¢»÷¸Ç¡ø ÓÊÔõ.

அ&ண அ(ளா அ(AதிG யாகம


வி&ணி அமர/ தம, விள<காி
ெத&ணி எப ேகா#L றாயிர
எ&ணி நீ/ேம எத ஆ,ேம 60.

ÀÂÉüȨÅ
º¢Å¦ÀÕÁ¡É¡ø «ÕÇôÀð¼ ¸¼×û ¾ý¨Á ¯¨¼Â
±ØÀÐ §¸¡Ê§Â áȡ¢Ãõ ¬¸Áí¸û §¾Å÷¸Ç¢ý
«ÛÀÅòÐìÌ Å¡Ã¡¾¨Å. ¬¸Áò¨¾ «È¢ó¾¡Öõ,
«Åü¨È «ÛÀÅÁ¢ýÈ¢ «È¢ó¾¡ø ÀÂÉ¢ø¨Ä.

பரனா9 பராபர கா4# உலகி


தரனா92 சிவதம தாேன ெசா கால
அரனா9 அமர/க) அ/2சி, நதி
உர ஆகி ஆகம ஓ<கி நிறாேன . 61.

«È¢Å¡ö Å¢ÇíÌÀÅý !
¯Ä¸ò¨¾ò ¾¡íÌÀÅÛõ, º¢ÅÒñ½¢Âõ «ÕÙ
ÀÅÛõ, §¾Å÷ Å½í¸¢ ÅÆ¢ÀÎÀÅÛÁ¡¸¢Â
º¢Å¦ÀÕÁ¡§É Àû¡Éõ, «Àû¡Éõ «È¢Å¢òÐ
¬¸Áò¾¢ø «È¢Å¡ö Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý.

சிவமா பரதினி சதி சதாசிவ


உவமா மேகச/ உ(திர ேதவ/
தவமா பிரேமச/ தமி தா ெபற
நவ ஆகம எ<க) நதி ெபறாேன . 62.

Àú¢Åò¾¢¼Á¢ÕóÐ ¦ÀüȨŠ!
º¢ÅÁ¡¸¢Â ÀÃõ¦À¡ÕÇ¢¼Á¢ÕóÐ ºò¾¢, º¾¡º¢Å÷, Á§¸º÷,
¯Õò¾¢Ã÷, ¾¢ÕÁ¡ø, À¢ÃÁý ¬¸¢§Â¡÷ «ÅÃÅ÷
«È¢Å¢ø ¦ÀüÈ ´ýÀÐ ¬¸Áí¸û ±í¸û
ÌÕ¿¡¾É¡¸¢Â ¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý ÅÆ¢ Өȡ¸ô
¦ÀüȨŠ¬Ìõ.
ெபறந ஆகம< காரண காமிக
உறந Kர உய/சிதிய வாள
மறG வியாமள ஆ,கா ேலாதர
றந @பிர ெசா ம,டேம
. 63.

´ýÀÐ ¬¸Áí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸û !


ÌÕÀÃõÀ¨Ã¢ø ¦ÀüÈ ´ýÀÐ ¬¸Áí¸Ç¢ý º¡Ã§Á
¾¢ÕãÄâý ¾¢ÕÁó¾¢ÃÁ¡Ìõ.
«ÅüÈ¢ø 1. ¸¡Ã½õ 2. ¸¡Á¢¸õ 3. º¢ó¾¢Âõ 4. ÍôÀ¢Ãõ
þ¨Å ¿¡ýÌõ º¢Å§À¾õ.
5. Å£Ãõ 6. Å¡ÐÇõ 7. ¸¡§Ä¡òÃõ 8. Á̼õ þó¾
¿¡ýÌõ Õò¾¢Ã §À¾õ.
9. ¡ÁÇõ ¾ó¾¢Ã º¡Š¾¢Ãõ ±ýÚõ ÜÚÅ÷.

அ&ண அ(ளா அ(A சிவாகம


எ&இ8 ேகா# ெதா,தி' ஆயி+
அ&ண அைறத அறி: அறியாவி#
எ&இ8 ேகா#> நீ/ேம எேத . 64.

¿£÷ §Áø ±Øò¾¡Ìõ !


þ¨ÈÅý «ÕÇ¡ø Åó¾ º¢Å¡¸Áí¸û ¸½ì¸üÈ §¸¡Ê
¸Ç¡¸ò ¦¾¡ÌòÐî ¦º¡øÄô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¢Ûõ þ¨ÈÅý
¦º¡ýÉ ¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Ç ¯½Ã¡Å¢Êý «¨Å
«¨ÉòÐõ ¿£÷ §Áø ±ØòÐô §À¡ø ÀÂÉüȨÅ.

மாாி> ேகாைட> வா/பனி F<கநி$


ஏாி> நி$ அ<, இைளகிற கால
ஆாிய தமி உடேன ெசா 8
காாிைகயா/, க(ைண ெச9தாேன . 65.

°Æ¢ì¸¡Äò¾¢ø «ÕǢɡý !
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý Àáºì¾¢ìÌ ¬¸Áô¦À¡Õ¨Ç º¢ÕðÊ
¦¾¡¼íÌõ Óý °Æ¢ì ¸¡Äò¾¢ø ż¦Á¡Æ¢Â¢Öõ
¦¾ý¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ¯À§¾ºõ ¦ºö¾ÕǢɡý.

அவிHகிற வா$ அக4' மா$


சிமி4டைல ப4' உயி/ ேபாகிறவா$
தமிH2ெசா வடெசா எ+ இG இர&'
உண/ அவைன உணர ஆேம . 66.

º¢Å¨É ¬¸Á «È¢Å¡ø «È¢Â þÂÄ¡Ð !


¬ýÁ¡ì¸¨Ç Àó¾ò¾¢ø Ţθ¢ýÈ Ó¨È¨Á¢¨ÉÔõ,
¬ýÁ¡ì¸¨Çô Àó¾ò¾¢ø ¿¢ýÚ ¿£ìÌõ ӨȨÁ¢¨É
Ôõ, ¸ñ þ¨Áò¾ø ¿¢ýÚ ¯Â¢÷ §À¡¸¢ýÈ Ó¨È¨Á
¢¨ÉÔõ ¾Á¢ú, ż¦Á¡Æ¢ þÃñÊÖõ ¯½÷ò¾ô ¦ÀÚ
¸¢ýÈ º¢Å¨ÉÔõ ¬¸Á «È¢Å¢É¡ø «È¢Â ÓÊ¡Ð.
4. பாரபாிய
நதி அ() ெபற நாதைர நா##
நதிக) நா வ/ சிவேயாக மா னி
ம$ ெதாத பதIச8 வியாரம/
எ$ இவ/ எேனா' எ&ம( ஆேம . 67.

¿ó¾¢ «Õû ¦ÀüÈ ±ñÁ÷ !


º¢ÅÉ¢¼õ ¯À§¾ºõ ¦ÀüÈ ÌÕ¿¡¾÷ ±ñÁáÅ÷.
«Å÷¸û 1.ºÉ¸÷ 2.ºÉó¾É÷ 3.ºÉ¡¾É÷ 4.ºÉüÌÁ¡Ã÷
5.º¢Å§Â¡¸Á¡ÓÉ¢ 6.À¾ïºÄ¢ 7.Ţ¡ìÃÀ¡¾÷
8.¾¢ÕãÄ÷.

நதி அ(ளாேல நாதனா ேப/ ெபேறா


நதி அ(ளாேல *லைன நா#ேனா
நதி அ(ளா அ எ ெச> நா4#னி
நதி வழிகா4ட யானி( ேதேன . 68.

¿ó¾¢ ÅÆ¢¸¡ð¼ ¿¡ý þÕó§¾ý !


º¢ÅÉÕÇ¡ø ãÄ¡¾¡Ãî ºì¸Ãò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ¯Õò
¾¢Ã¨É «¨¼ÂÄ¡õ. º¢Åý ÅÆ¢¸¡ð¼ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢
Ä¢ÕóÐ §Á§ÄÈ¢î º¢Ãº¢ý §Áø ¿¢¨Ä¦ÀÈÄ¡õ. º¢ÅÉÕû
±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¦ºöÔõ. º¢ÅÉÐ «ÕÇ¡ø ÌÕ¿¡¾ý
±ýÈ ¾Ì¾¢¨ÂÔõ ¦ÀÈÄ¡õ.

மதிர ெபற வழி ைற மாலா<க


இதிர ேசாம பிரம உ(திர
க( காலா<கி கIச மைலயேனா'
இத எவ( எவழி ஆேம . 69.

¾¢ÕãÄâý Á¡½Å÷ ±ØÅ÷ !


¾¢ÕãÄ÷ ãÄõ ¾¢ÕÁó¾¢Ãõ ¯À§¾ºõ ¦ÀüÈ
²ØÁ¡½¡ì¸÷¸û. 1.Á¡Ä¡í¸ý 2.þó¾¢Ãý 3.§º¡Áý
4.À¢ÃÁý 5.¯Õò¾¢Ãý 6.¸¡Ä¡í¸¢ 7.¸ïºÁ¨ÄÂý.

நா வ( நா திைசெகா$ நாத/க)


நா வ( நானா விதெபா() ைகெகா&'
நா வ( யாெபற எ லா ெப$ெகன
நா வ( ேதவரா9 நாத/ ஆனா/கேள . 70.

¿¡øÅ÷ ¯À§¾ºõ ¦ºö¾ø !


ºÉ¸÷, ºÉó¾É÷, ºÉ¡¾É÷, ºÉüÌÁ¡Ã÷ ¬¸¢Â
ºÉ¸¡¾¢Â÷ ¿¡øÅÕõ ¿¡ýÌ ¾¢ì̸ÙìÌ ´ÕÅáöî
¦ºýÚ ¾¡õ ¦ÀüÈ «ÛÀÅí¸¨Çô À¢È÷ìÌ ¯½÷ò¾¢
§Áý¨ÁÔ¨¼Â ÌÕ¿¡¾÷¸Ç¡É¡÷¸û.

ெமாழித *வ/, நா வ/, ஈச


ஒழித ெப(ைம இற பிற
ெசI@ட/ *ெறாளி ஆகிய ேதவ
கழித ெப(ைமைய கா4'கிலாேன . 71.

º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¦ºö¾ ¯À§¾º þÂøÒ !


þ¨ÈÅý ºÉ¸¡¾¢ ¿¡øÅÕìÌ ¯À§¾º¢ò¾Ð ÐÈ× ¦¿È¢.
º¢Å§Â¡¸ Á¡ÓÉ¢, À¾ïºÄ¢, Ţ¡츢ÃÀ¡¾÷ ãÅÕìÌõ
¯À§¾ºõ ¦ºö¾Ð ¯Ä̼ý þÕóÐ ¯ÄÌìÌ
«ÕÙõ ¦¿È¢. þÕ ¦¿È¢¸Ç¢Öõ À¢ÈÅ¢ ¿£ì¸õ ´ý§È
ÌȢ째¡Ç¡Ìõ. þÕ ¦¿È¢¨ÂÔõ þ¨½ôÀ§¾ ¾¢ÕãÄ÷
¦¿È¢Â¡Ìõ.

எநீ/ ெப9யி+ எ4' திைச>I


ெசத& நியம<க) ெச9>மி எ$ அ&ண
ெகாத& பவள ,ளி/ சைடேயாேட
அதிய நா வ/, அ() ாிதாேன . 72.

¸¼ý¸¨Çî ¦ºö ¯À§¾º¢ò¾ø !


±ðÎò ¾¢ì̸ǢÖõ Á¨Æ ¦Àö¾¡Öõ §Â¡¸¢Â÷ ¸¢Ãº¢ø
Å¢ÇíÌõ ¦ºù¦Å¡Ç¢Â¢ø «Øó¾¢Â¢Õò¾ø §ÅñÎõ.
¦ºö¸ÕÁí¸¨Ç Å¢¼¡Ð ¦ºö §ÅñÎõ ±ýÚ º¢Åý
ºÉ¸¡¾¢Â÷ ¿¡øÅÕìÌõ ¯À§¾º¢ò¾ÕǢɡý.

5. தில
வரலா
நதி இைணய# யாதைல ேமெகா&'
தியி உ)ேள கெப9 ேபாறிெச9
அதி மதிைன அர அ# நா)ெதா$
சிைதெச9 ஆகம ெசபேறேன . 73.

º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éò ¾¢Â¡É¢òÐ á¨Äò ¦¾¡¼í̸¢§Èý


Àì¾¢¦¿È¢ - ¯ÕÅ ÅÆ¢À¡Î.
«¿¡¸¾ ºìà ¾¢Â¡Éõ - »¡É¦¿È¢.
«ÕÅ ÅÆ¢À¡Î - ¬ì»¡, º¸ŠÃ¾Ç ¾¢Â¡Éõ.
º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ¾¢ÕÅÕÇ¡ø ¾¢ÕÁó¾¢ÃÁ¡¸¢Â
¬¸Áò¨¾î ¦º¡øÄò ¦¾¡¼í̸¢§Èý - ¾¢ÕãÄ÷.

ெச சிவாகம எ+அ ேப/ெப$


அப# ந , அ()நதி தா)ெப$
த இலா மறி தனி7 க&டபி
ஒபி எேகா# >க இ(ேதேன . 74.

¾¢ÕìÜò¨¾ò ¾Ã¢º¢òÐì ¦¸¡ñÊÕó§¾ý !


º¢Å§Â¡¸õ À¢øÀÅ÷ §¾¸ò¨¾î ÝÆ×õ §¾¸òÐ
¯ûÙõ ´Ç¢ì¸¾¢÷¸û À¡öóÐ ¯ûÙõ ÒÈÓõ
þ¨½Å¨¾ «È¢Å¡÷. ²Ø ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ ´Ç¢¦¿È¢
ÀüÈ¢ ¯ûÙõ ÒÈÓõ ´ýÚÀÎò¾¢ "´Ç¢ ÁÂÁ¡¸
þÕó§¾ý" ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

இ(தஅ காரண ேக) இதிரேன


ெபா(திய ெச வ வனா பதியா
அ(தவ2 ெச விைய2 ேசவி அ#ேய
பாிட வதன பதியினாேல. 75.

º¢¾¡¸¡Âò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢Õó§¾ý !
«ñ¼õ ±ýÈ ¬¸¡Âì ÜüÈ¢ø º¢Åò¨¾ §¿¡ì¸¢
§Á§ÄÚõ §À¡Ð ¸£§Æ ÍÕñÎ ¸¢¼ó¾ Ìñ¼Ä¢É¢
¿¢Á¢÷óÐ §Áø ¦ºø¸¢ÈÐ. §Á§Ä ºÁ¡¾¢ìÌ ¦ºýÚ
Á£ûÀÅ÷ §ÀÃÈ¢×¼ý ÜÊô À¢ý À¢Ã¢óÐ Á£û¸¢ýÈÉ÷.
²Ø ¬¾¡Ãí¸Ç¢Öõ ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕóÐ «ó¾ ²Ø
ÒÅÉí¸ÙìÌõ ¾¨ÄŢ¡¸¢Â «Õ¨ÁÂ¡É ¾ÅòÐì
Ìâ ºò¾¢¨Â º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø À쾢¢ɡ§Ä
¾Ã¢º¢ò¾À¢ý ¿¡ý «ÕÙ¼ý ¾¢ÕõÀ¢§Éý ±ý¸¢È¡÷
¾¢ÕãÄ÷.

சதாசிவ தவ தமிH ேவத


மிதா சனியாதி(ேத நிற கால
இதா சனியாதி(ேத மன நீ<கி
உதா சனியா உடேன உண/ேதாமா . 76.

¬Ã¡ö¡ø ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ó§¾ý !


¯½¨ÅÔõ ÁÈóÐ º¾¡º¢Å ¾òÐÅõ, Óò¾Á¢ú §Å¾õ
¬¸¢ÂÅüÈ¢ø «Ç×ìÌ Á£È¢Â ¬Ã¡ö¡ø ÁÉõ
¦¾Ç¢óÐ ¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Ç ¯½÷ó¾¢Õó§¾ý
±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

மாலா<கேன இ<, யாவத காரண


நீலா<க ேமனிய) ேநாிைழ யாெளா'
*லா<கமாக ெமாழித தி(7தி
சீலா<க ேவதைத2 ெசபவேதேன . 77.

³ó¦¾¡Æ¢ü Üò¨¾ì ÜÈ Åó§¾ý !


À¢ÃÀïº º¢ÕðÊìÌ ¸¡Ã½Á¡É ¬üÈø ¿£Ä¦Å¡Ç¢Â¢ø
¯ûÇÐ. ¿£Ä ´Ç¢Â¢ø þÕó§¾ À¢ÃÀïºõ À¨¼ì¸ô
Àθ¢ÈÐ. À¢ÃÀïºò¾¢ø «È¢Å¡¸¢Â ¦ºù¦Å¡Ç¢ ±øÄ¡
¯Â¢÷¸Ç¢Öõ ¸ÄóÐûÇÐ. þó¾ þÕ ´Ç¢¸Ç¡ø ÝìÌÁ
¯Ä¸í¸Ùõ ŠàÄ â¾í¸Ùõ À¨¼ì¸ôÀðÎ Àïº
¸¢Õò¾¢Âõ ¿¨¼¦ÀÚ¸¢ÈÐ. þó¾ ¯ñ¨Á¨Â
¯½÷ò¾§Å Åó§¾ý ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

ேநாிைழ ஆவா) நிரதிசய ஆனத


ேப(ைடயா) எ பிற அ$ ஆ&டவ)
சீ(ைடயா) சிவ ஆவ' த&ைற
சீ(ைடயா) பத ேச/தி(ேதேன
. 78.

þ¨ÈŢ¢ý ¾¢ÕÅʨÂî §º÷ó¾¢Õó§¾ý !


º¢Å¦ÀÕÁ¡ý º£Å÷¸¨Çô ÀìÌÅõ ¦ºöÔõ ¦À¡ÕðÎ
Å£½¡ò¾ñÊø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ ºò¾¢Â¢ý ¾¢ÕÅʨÂî
§º÷ó¾¢Õó§¾ý; ÍØӨɢø Å¢ÇíÌõ º¢Åºò¾¢§Â¡Î
¦À¡Õó¾¢Â¢Õó§¾ý ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

ேச/தி(ேத சிவம<ைக த ப<கைன2


ேச/தி(ேத சிவ ஆவ' த&ைற
ேச/தி(ேத சிவேபாதியி நீழ8
ேச/தி(ேத சிவ நாம<க) ஓதிேய . 79.

º¢Åý ¾¢Õô ¦À¨à ±ñ½¢Â¢Õó§¾ý !


º¢ÅÉÐ ¾¢Õ¿¡Áí¸¨Ç µ¾¢ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø «õ¨ÁÂô
À¨É ÅÆ¢ÀðÎ º¢ÅÁ¡¸¢Â «È¢Å¢ý ¿¢ÆÄ¢ø §º÷ó¾¢Õó
§¾ý ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

இ(ேத இகாயேத எ&ணி8 ேகா#


இ(ேத இராபக அற இடேத
இ(ேத இைமயவ/ ஏ பதேத
இ(ேத எ நதி இைணய# கீேழ . 80.

þáôÀ¸ø «üÈ þ¼ò§¾ þÕó§¾ý !


§¾Å÷¸Ùõ о¢ìÌõÀÊ¡É, þÃ×õ À¸ÖÁüÈ
ÍÂõÀ¢Ã¸¡º ¦ÅǢ¢ø ¿ó¾¢ §¾Åâý ¾¢ÕÅÊ¢ý ¸£ú
±ñ½üÈ ¸¡Äõ «Á÷ó¾¢Õó§¾ý ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

பிைன நி$ எேன பிறவி ெப$வ


ைன நறாக ய தவ ெச9கில/
எைன நறாக இைறவ பைடதன
தைன நறாக தமிH ெச9>மாேற . 81.

¾Á¢ú ¦ºöÔÁ¡Ú ±ý¨Éô À¨¼ò¾¡ý !


¾ý¨Éô ÀüÈ¢ò ¾Á¢Æ¢ø ¬¸Áõ ¦ºöÔõ Åñ½õ
¾ÉìÌ ¿øÄ »¡Éò¨¾ «Ç¢ò¾Ð¼ý þ¨ÈÅý ¾ÉìÌ
À¢ÈÅ¢¨ÂÔõ ¦¸¡ÎòÐ «ÕǢɡý ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

ஞான தைலவித தி நக/,


ஊனமி ஒப ேகா# >கத+)


ஞானபா லா4# நாதைன அ/2சி
யா+ இ(ேத நேபாதியி கீேழ . 82.

¾¢ÕÅÊ¢ý ¸£ú þÕó§¾ý !


²Ø ¬¾¡Ãí¸û, Å¢óÐ, ¿¡¾õ ¬¸¢Â ´ýÀÐõ ¸¼ó¾
¿¢¨Ä¢ø ºò¾¢Ôõ º¢ÅÓõ ¸Äó¾ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¿¢ýÚ
§¾¡ò¾¢Ãõ ¦ºöÐ ¿øÄ «È¢×ÁÂÁ¡É º¢Å¨É Å½í¸¢
º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ¢ý ¸£ú þÕó§¾ý ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

ெச கிற வாறறி சிவ னி சிதச


ெவ கிற ஞான மிேகா/ னிவரா9
ப கிற ேதவ/ அ@ர/ நர/ தபா
ஒ கிற வாவழி M'வேதேன . 83.

¾¢ÕãÄ÷ Åó¾ ÅÆ¢ !


¸¡Áò¨¾ ¦Åø¸¢ýÈ «È¢× ¦À¡Õó¾¢Â »¡É ÓÉ¢Å
Ã¡É º¢Å¨É ¿¢¨ÉóÐ ¾¢Õ쨸ġÂò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ºøÖ
¸¢ýÈ ÝìÌÁÁ¡ÔûÇ Å¢ñ ÅƢ¡¸ þù×ÄÌ Åó§¾ý
±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

சிததி உ)ேள சிறகிற L களி


உதம மாகேவ ஓதிய ேவததி
ஒத உடைல> உ)நிற உபதி
அத என, இ<, அ(ளா அளிதேத . 84.

§Å¾î ¦º¡ø¨ÄÔõ ¦À¡Õ¨ÇÔõ ¯½÷ò¾ø !


º¢Å¦ÀÕÁ¡ý §Å¾ò¾¢ý ¦º¡ø¨ÄÔõ ¦À¡Õ¨ÇÔõ
±ÉìÌ ¯½÷ò¾¢ «ÕǢɡý ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

யாெபற இப ெப$க இG ைவயக


வாபறி நிற மைறெபா() ெசா 8#
ஊபறி நிற உண/:$ மதிர
தாபற பற தைலப' தாேன . 85.

º¢Åõ ÅóÐ ¯í¸Ù¼ý ¦À¡Õó¾¢Å¢Îõ !


¬¸¡Âò¨¾ þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼ «È¢× ¦º¡åÀÁ¡É
º¢Åò¨¾ô ÀüÈ¢î ¦º¡øÄô §À¡É¡ø «Ð ¯¼¨Äô
ÀüȢ ¯½÷Å¡¸×ûÇ Áó¾¢ÃÁ¡Ìõ. «ó¾ Á¨È
¦À¡Õ¨Çî º¢ó¾¢ò¾¡ø º¢Ãº¢ø ¯½÷× ¯ñ¼¡¸¢ Å¢Îõ.
«ôÀÊ þ¨ÈŨÉô ÀüÈ¢ ¿¢¨ÉóÐ “¾¡ý «¨¼ó¾
þýÀò¨¾ þù×ĸÓõ «¨¼Å¾¡¸” ±ý¸¢È¡÷
¾¢ÕãÄ÷.

பிற இ8 நாதைன ேப/நதி தைன2


சிறெபா' வானவ/ ெச$ ைக 7பி
மறபில/ ெநIசி+) மதிர மாைல
உைறெபா' 7#நி$ ஓத ஆேம . 86.

á¨Äì ¸ü¸ò ¾ì¸Å÷ !


À¢ÈôÀ¢ÈôÀüÈ º¢Å¨É ÍØӨɢø ¸ñ¼Å÷ Àì¾¢
§Â¡Î ¾¢ÕÁó¾¢Ãõ µ¾ò ¾Ìó¾Å÷ ¬Å÷.

அ<கி மிகாைம ைவதா உட ைவதா


எ<, மிகாைம ைவதா உல, ஏைழ>
த<, மிகாைம ைவதா தமிH2 சாதிர
ெபா<கி மிகாைம ைவதா ெபா() தா+ேம . 87.

¯Ä¸Óõ ¯Â¢Õõ Å¡Æî ¦ºöÅÐ ¾¢ÕÁó¾¢Ãõ !


þ¨ÈÅý ¯¼ø º£Ã¡¸ þÕìÌõ Åñ½õ ¯¼Ä¢ø
«í¸¢ì ̼¨Ãî º£Ã¡¸ ¨ÅìÌõ "º¡¼¡Ã¡ì¸¢É¢"¨Â
¨Åò¾¡ý. ²Øĸí¸Ùõ º£Ã¡¸ þÕìÌõ Åñ½õ
"żšӸ¡ì¸¢É¢"¨Â ¨Åò¾¡ý. ±ó¾ ÌÆôÀÓõ
þøÄ¡¾¢Õì¸ ±øÄ¡ô ¦À¡Õû¸¨ÇÔõ «¼ì¸¢
¨ÅòÐûÇ ¾¢ÕÁó¾¢Ãò¨¾ ¨Åò¾¡ý. ¯Ä¨¸Ôõ
¯Â¢¨ÃÔõ šƨÅì¸ ¯¾×ÅÐ ¾¢ÕÁó¾¢Ãõ.

அ# # கா&பா/ அயமா இ(வ/


ப#க& #ல/மீ&' பா/மிைச 7#
அ#க& #ேல எ$ அ2@த ெசா ல
#க&ேட எ$ அய ெபா9ெமாழி தாேன . 88.

¾¢ÕÁ¡Öõ À¢ÃÁÛõ ¸¡½ þÂÄ¡¾ ÅÊ× !


'º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ¾¢ÕÅʨÂÔõ ¾¢ÕÓʨÂÔõ
¸¡ñ§À¡õ' ±ýÚ ¿¢¨ÉòÐ, «¾üÌ ÓÂýÈ À¢ÃÁÛõ
¾¢ÕÁ¡Öõ ¬¸¢Â þÕÅÕõ þ¨ÈÅÉ¢ý «ÊÓÊ
¸¡½¡Áø Á£Ç×õ âÁ¢Â¢ø ÜÊÉ÷. '¿¡ý «Ê
¸¡ñ¸¢§Äý' ±ýÚ ¾¢ÕÁ¡ø ¯¨Ãò¾¡÷. '¿¡ý ÓÊ
¸ñ§¼ý' ±ýÚ À¢ÃÁý ¦À¡ö ¦º¡ýÉ¡ý. ¾¢ÕÁ¡Öõ
À¢ÃÁÛõ ܼ ¸¡½ ÓÊ¡¾ º¢ÈôÀ¢¨É ¯¨¼ÂÐ
þ¨ÈÅÉÐ ÅÊÅÁ¡Ìõ.

ெபற மா+ ம: பிாி: அற


தபர கபைன யா, சராசர
அற ந கி அ#ேய சிரதினி
நபத அளிதா எ<க) நதிேய . 89.

±ý ÓÊ Á£Ð «Ê ÝðÊÉ¡ý !
§ÁÄ¡É ÀÃõ¦À¡ÕÇ¢ý ¸üÀ¨É¡ö «¨Áó¾
þù×ĸ¢ø ÌÕÀÃý ´Æ¢Å¢¨É ¿ø¸¢ò ¾¢ÕÅÊ ¾£ð¨ºî
¦ºö¾ÕǢɡý.

ேநயைத ஞானைத ஞா( வதிைன


மாயைத மாமாைய தனி வ(பைர
ஆயைத ய2சிவ தைன யாேகாசர
Kயைத $ விளகியி4 ேடேன. 90.

¾¢ÕÁó¾¢Ãò¾¢ø Å¢Çì¸ôÀð¼¨Å !
«È¢ÂôÀÎõ ¦À¡Õ¨ÇÔõ, «È¢¸¢ýÈ «È¢¨ÅÔõ,
«È¢¸¢ýÈŨÉÔõ, Á¡¨Â¢ý Å¢ÅÃí¸¨ÇÔõ Íò¾
Á¡¨Â¢ø Å¢ÇíÌõ À¨Ã, ¬¾¢, þ, »¡Éõ,
¸¢Ã¢¨Â ¬¸¢Â º÷źò¾¢Â¢ý Üð¼ò¨¾Ôõ, «ùÅ¢¾
ºò¾¢¸Ç¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åò¨¾Ôõ, ¦º¡åÀºò¾¢Â¢ý
À¢ÃÀ¡Åò¨¾Ôõ ¾¢ÕÁó¾¢Ãò¾¢ø «È¢ÂÄ¡õ.

விளகி பரமா, ெம9Iஞான2 ேசாதி


அளபி ெப(ைமய ஆனத நதி
ளக$ ஆனத 7த ெசாேபா
வளபி கயிைல வழியி வேதேன . 91.

«Åý ¬¨½ôÀÊ Åó§¾ý !


«¨ºÅüÈ¢ÕìÌõ «È¢× ÁÂÁ¡É §º¡¾¢Â¡É ¿¼Ã¡º
ã÷ò¾¢Â¢ý ¬¨½Â¢É¡ø ¾¢Õ쨸¢¨Ä¢ø þÕóÐ
¦¾ýÉ¡Î Åó§¾ý ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

நதி அ(ளாேல *லைன நா#பி


நதி அ(ளாேல சதாசிவ ஆயிேன
நதி அ(ளா ெம9ஞான) ந&ணிேன
நதி அ(ளாேல நானி(ேதேன . 92.

¦ÁöﻡÉõ ¦Àü§Èý !
º¢ÅÉ¢ý «ÕÇ¡ø ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ ¯Õò¾¢Ã¨É
Ôõ, À¢ý º¢ÅÉ¢ý «ÕÇ¡ø º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ
º¾¡º¢Åã÷ò¾¢¨ÂÔõ ¾Ã¢º¢òÐ ¦Áö»¡Éõ ¦ÀüÚ º¢Åý
«ÕÇ¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÈ¢Õó§¾ý ±ý¸¢È¡÷ ¾¢ÕãÄ÷.

இ(கி இ(, எ&ணி8 ேகா#


அ(கிற *ல) அ<ேக இ(,
அ(க+ ேசாம+ ஆரழ Kச
உ(கிய ேராம ஒளிவி' தாேன . 93.

¾¢ÕãÄ÷ ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø Å¢Çí¸¢É¡÷ !


ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ º¢Åºò¾¢ º£Å¨É §Á§Ä
¦ºÖò¾¢Â§À¡Ð À¢Ã½Åò¾¢ý ¯îº¢¨Â «¨¼Ôõ. ¿¡¾
¿¢¨Ä ÓÊ× À¢Ã½Åò¾¢ý ÓÊÅ¡Ìõ. À¢Ã½ÅÁ¡¸¢Â
¿¡¾õ ÓÊó¾ ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø À¢Ã½Å ¯îº¢Â¢ø
¬ýÁ¡ §º¡¾¢ ¦º¡åÀÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ. À¢Ã½Åõ:
«¸¡Ãõ, ¯¸¡Ãõ ÁüÚõ Á¸¡Ãõ ¸Äó¾ µõ.
¿¡¾¡ó¾¿¢¨Ä: «¸¡Ãõ, ¯¸¡Ãõ, Á¸¡Ãõ, ¿¡¾õ, Å¢óÐ
³óÐõ ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä.

பித$கிேற எ$ ேப/ நதி தைன


இய$வ ெநIச இர: பக
ய$வ ஓ<ெகாளி வ&ண எமாைன
இயறிகH ேசாதி இைறவ+மாேம . 94.

±ô§À¡Ðõ þ¨ÈŨÉô Ò¸ú§Åý !


þÃÅ¢Öõ À¸Ä¢Öõ ÍÂõÀ¢Ã¸¡ºÁ¡ö, ´Ç¢ ÅÊÅ¡ö
þÕìÌõ º¢Å¨É Ò¸úóÐ ¾¢Â¡É¢òÐ º¢Å¨É «¨¼Â
ÓÂÄ §ÅñÎõ.

6. அைவயட!க
ஆரறிவா/ எ<க) அ&ண ெப(ைமைய
யாரறிவா/ இத அகல நீள 
ேபரறியாத ெப(I@ட/ ஒறதி
ேவரறியாைம விளகிேறேன . 95.

ãÄò¨¾ «È¢§Âý !
²¸Á¡ö, ºò¾¡ö, º¢ò¾¡ö, ¬Éó¾Á¡ö ¯Ä¸ ÓØÅÐõ
§¾¡ýÈ×õ ´Îí¸×õ ¿¢¨Äì¸ÇÁ¡¸¢Â ¸¼×Ç¢ý ¦ÀÕ
¨Á¨ÂÔõ ¿£Çò¨¾Ôõ «¸Äò¨¾Ôõ ÀÃôÀ¢¨ÉÔõ ¡÷
«È¢Â ÅøÄÅ÷? ¾Éì¦¸É ¿¡ÁÓõ åÀÓõ þøÄ¡¾
¦Àâ ͼâý «Ê¨ÂÔõ ÓʨÂÔõ ¡÷ «È¢Â
ÅøÄÅ÷?

பாடவ லா/ ெநறி பாட அறிகிேல


ஆடவ லா/ ெநறி அறிகிேல
ஆட
நாடவ லா/ ெநறி நாட அறிகிேல
ேதடவ லா/ ெநறி ேதடகி ேலேன . 96.

¦¿È¢¨Â «È¢§Âý !
À¡Îõ ¦¿È¢Â¢ø Ò¸¨Æô À¡¼§Å¡, Àì¾¢ ¦¿È¢Â¢ø
¬¼§Å¡, §À¡¸ ¦¿È¢Â¢ø ¿¡¼§Å¡, »¡É ¦¿È¢Â¢ø
¾òÐÅò¨¾ ¬Ã¡Â§Å¡ «È¢Â¡¾Å÷ ¯ö× ¦ÀÚÅÐ
±í¹Éõ?

மனிய வா9ெமாழி யா மதிதவ/


இனிைச உ)ேள எகிற ஈசைன
பிைன உலக பைடத பிரம+
உ+ அவைன உணர மாேம . 97.

þ¨ÈÅ¨É ¿¡õ ¯½Ã ÓÊ¡Ð!


¿¢¨Ä§ÀÚ ¯¨¼Â §Å¾ò¨¾ š츢ɡø µÐÀÅ÷
ÍÅÃò¾¢Ûû þɢ ¿¡¾åÀÁ¡¸ ±Ø¸¢ýÈ ®º¨É, «ô
¦ÀÕÁ¡¨É Ññ¨Á¢ĢÕóÐ ÀÕ ¯¼¨Äô À¨¼ò¾
À¢ÃÁÛõ, ¾¢ÕÁ¡Öõ ¯½Ã ÓÊÔ§Á¡? "§Å¾ŠÅÃò
¾¢É¢ø ¿¡¾åÀÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ þ¨ÈÅ¨É ¿¡õ ¯½Ã
ÓÊ¡Ð"

தவ ஞான உைரத தாHவைர


தி, இ(த னிவ( ேதவ(
ஒட ேவறா9 இ( திெச>
பதிைமயா இ பயனறியாேர . 98.

À嬃 «È¢Â¡¾Å÷ !
þ¨ÈÅ¨É «ýÉ¢Âô ¦À¡ÕÇ¡¸ À¡Å¢òÐ ÅÆ¢ÀÎõ
ÓÉ¢Å÷¸Ùõ §¾Å÷¸Ùõ º¢Å¨É «È¢ÂÓÊ¡Ð.
º¢Å¨É º£ÅÛìÌû «¸í¸¡ÃÁ¢ýÈ¢ì ¸¡ñÀŧÃ
º¢Å¨É «È¢Â ÓÊÔõ.

7. திம"திர ெதாைக சிற


*ல உைரெச9த *வாயிர தமிH
ஞால அறியேவ நதி அ(ள
காைல எ க(தறி ஓதி#
ஞால தைலவைன ந&Bவ/ அேற . 99.

¾¢ÕÁó¾¢Ãõ 㚢Ãõ À¡¼ø¸û !


㚢Ãõ ¾¢ÕÁó¾¢Ãí¸¨ÇÔõ ¦À¡ÕÙ½÷óÐ ¸¡¨Ä
±Øó¾×¼ý µ¾¢É¡ø º¢Å¨É «¨¼ÂÄ¡õ.

ைவத பாிேச வைகவைக நN8


தி #வி *வாயிரதிேல
திெச9 O/வ *வாயிர ெபா
ைவத சிற த( இைவ தாேன . 100

Óò¾¢ ¿¢¨Ä ÜÚõ 㚢Ãõ À¡¼ø¸û !


¾¢ÕÁó¾¢Ãõ 㚢Ãõ À¡¼ø¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð. «Ð
´ýÀÐ ¾ó¾¢Ãí¸Ç¡¸ ¯ûÇÐ. Ó¾ø ³óÐ ¾ó¾¢Ãõ
¦À¡Ð. À¢ý ¿¡ýÌ ¾ó¾¢Ãõ º¢ÈôÒ. þó¾ ¦À¡Ð,
º¢ÈôÒ ¾ó¾¢Ãí¸¨Ç, 㚢Ãõ À¡¼ø¸¨Ç µÐÅ¡÷ìÌ
«Ð þõ¨Á ÁÚ¨Áô ÀÂý «Ç¢ì¸ ÅøÄÐ.

வத மட ஏ ம+I சமா/கதி


தி உதிகிற *ல மடவைர
ததிர ஒப சா/: *வாயிர
@தர ஆகம2 ெசா ெமாழிதாேன . 101

À¨Æ Á¼ò ¾¨ÄÅ÷ ¾¢ÕãÄ÷ !


¸Â¢Ä¡Â ÀÃõÀ¨Ã¢ø Åó¾ ²Ø Á¼í¸Ùõ ºýÁ¡÷ì¸ò
¨¾ô §À¡¾¢ôÀÉÅ¡õ. Á¼ò¾¢ý ¾¨ÄÅ÷ ¾¢ÕãÄ÷
«Æ¸¡É ¬¸Áí¸¨Çô ¦À¡Æ¢ó¾¡÷.

கலத() காலா<க/ தபால ேகார/


நலத( மாளிைக ேதவ/நா தாத/
ல<ெகா) பரமானத/ ேபாக ேதவ/
நிலதிகH *வ/ நிராமய ேதாேர
. 102

À¢ÈÅ¢ô À¢½¢ «üÈÅ÷ !


º¢Å ¬Éó¾ò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕìÌõ 1. ¸¡Ä¡í¸÷
2. «§¸¡Ã÷ 3. ¾¢ÕÁ¡Ç¢¨¸ò §¾Å÷ 4. ¿¡¾¡ó¾÷
5. ÀÃÁ¡Éó¾÷ 6. §À¡¸§¾Å÷ 7. ¾¢ÕãÄ÷
¬¸¢Â ±ØÅÕõ À¢ÈÅ¢ §¿¡ÂüÈ º¢ò¾÷¸Ç¡õ.

9. $ 
திகளி& $ைறைம

அளவி இளைம> அத ஈ$


அளவிய கால நா உணாி
தள/வில ச<கர தன#யா/ ெசா
அளவி ெப(ைம அாி அயகாேம . 103

¿¢¸ÃüÈÅý ºí¸Ãý !
¬ýÁ¡ì¸ÙìÌ Í¸ò¨¾ÂÇ¢ìÌõ ºí¸Ãý ÁðΧÁ
À¢ÈôÒ þÈôÒ ±Ûõ ¾Ç÷Å¢øÄ¡¾Åý. À¢ÃÁý, Å¢‰Ï,
Õò¾¢Ãý ãÅÕõ À¢ÈôÀ¢ÈôÀ¢ø ¯ÆøÀŧÃ.
ஆதி பிரா+ அணிமணி வ&ண+
ஆதி கமல அல/மிைச யா+
ேசாதிகி *$ ெதாட/2சியி ஒெறனா/
ேபதி லக பிண<,கி றா/கேள. 104 .

ãÅÕõ ´Õŧà !
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éî ºì¸Ãò¾¢ø þÕóÐ À¨¼ò¾¨Äî ¦ºöÔõ
À¢ÃÁÛõ, Á½¢ôâø ºì¸Ãò¾¢ø þÕóÐ ¸¡ò¾¨Äî ¦ºö
Ôõ Å¢‰Ï×õ ãÄ¡¾¡Ãî ºì¸Ãò¾¢ø þÕóÐ «Æ¢ò
¾¨Äî ¦ºöÔõ Õò¾¢ÃÛõ º¢ÅÉÐ «¾¢¸¡Ãò¾¢ý ¸£ú
¯ðÀð¼Å÷¸û. ¯Â¢÷¸ÙìÌ ¯¼õÀ¢¨Éô À¨¼òÐ,
¸¡òÐ, «Æ¢òÐî ¦ºöÔõ ¦ºÂø¸Ç¡ø þÅ÷¸û ãÅÕõ
´§Ã ¾ý¨ÁÔ¨¼ÂÅ÷¸û. þõãÅÕõ ´ÕŨà Ţ¼
´ÕÅ÷ ¦ÀâÂÅ÷ «øÄ÷. º¢Å§Á þõãÅÕìÌõ
¦ÀâÂÅ÷.

ஈச இ(, இ(விைனக, அற


Pச உலக ெப(ெத9வ ஆன
ஈச அஇ எபா/ நிைனபிலா/
F@ பி#தவ/ Fரறி தா/கேள 105 .

àö¨Á¡Ç÷ ®º¨É ¯½÷Å¡÷ !


þÕÅ¢¨ÉìÌõ «ôÒÈÁ¡¸ þÕìÌõ, ¯¼õÀ¢¨Éô
À¨¼òÐì ¸¡òÐ «Æ¢ìÌõ ¦¾¡Æ¢ø¸ÙìÌ «¾¢À¾¢Â¡É
À¢ÃõÁý, Å¢‰Ï, Õò¾¢Ãý ¬¸¢§Â¡¨Ã ¯ñ¼¡ì¸¢Â
ãÄô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Å§É ¯Ä¸¢ø Á¡¦ÀÕõ ¦¾öÅõ.
Á¡º¢øÄ¡¾ àö¨Á¡ǧà «ôÀÃõ¦À¡Õ¨Ç ¯½Ã
ÓÊÔõ.

சிவ த *வேரா' ஐவ/ சிறத


அைவ த ஆறிர&' ஒேறா' ஒ$ ஆ,
அைவ த வி: நாத ஓ<க2
சைவ த ச<கர தெபய/ தாேன . 106

«Åý ºí¸Ãý !
Å¢óÐ ¿¡¾õ º¢ÈôÀ¨¼Ôõ §À¡Ð À¢ÃÁý, Õò¾¢Ãý,
Å¢‰Ï, Á§¸ÍÅÃý, º¾¡º¢Åý ¬¸ ³ÅḠºí¸Ãý
¬ýÁ¡ì¸Ç¢¼õ Å¢ÇíÌÅ¡ý.

பய அறி அGவழி எ&B அளவி


அயெனா' மா நமக, அனிய இ ைல
நயன<க) *$ைட நதி தமரா
வயன ெப$K/ அG வானவ ராேல . 107

ãÅáø ÀÂý «¨¼Ôí¸û !


À¢ÃÁÛõ, Å¢‰Ï×õ, ¯Õò¾¢ÃÛõ º¢ÅÛìÌ
§ÅÈ¡ÉÅ÷ «øÄ÷. «Å÷¸û ãýÚ ¸ñ¸¨ÇÔ¨¼Â
º¢ÅÉÐ ÅÆ¢ ¿¢ýÚ Óò¦¾¡Æ¢ø ¦ºöÐ º£Å÷¸ÙìÌ ¿Äõ
ÒâÀÅ÷¸û. «¾É¡ø ¿ó¾¢Â¢ý ÍüÈÁ¡¸¢Â À¢ÃÁý,
Å¢‰Ï, ¯Õò¾¢Ãý ¬¸¢Â ãŨÃÔõ Å½í¸¢
§Áý¨Á ¦ÀÈÄ¡õ.

ஓலக JHத உலபி8 ேதவ/க)


பாெலாத ேமனி பணித# ேய ெதாழ
மா, ஆதி பிரம, ஒநீ
ஞால நம# ந கி'எ றாேன . 108

þ¨ÈÅý ¾¢ÕãÄ÷ìÌ «ÕÇ¢ÂÐ !


¾ý¨É Å½í¸¢Â ¾¢ÕãĨà þ¨ÈÅý "¿£ À¢ÃõÁ¡,
Å¢‰Ï ¬¸¢§Â¡ÕìÌ þ¨½Â¡¸ â×ĸ¢ø
§À¡¾¸¡º¢Ã¢ÂÉ¡¸ þÕóÐ »¡É «Õû ÀÃôÒ" ±É
¬¨½Â¢ð¼¡ý

வானவ/ எ$ மனித/ இவ/ எ$


ேத அம/ ெகாைற2 சிவன() அ ல
தா அம/ ஓ( தனிெத9வ ம$ இ ைல
ஊ அம/ேதாைர உண/வ தாேன . 109

º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É «È¢Å§¾ À¢ÈÅ¢ô ÀÂý !


Å¡ÉÅ÷¸Ùõ ÁÉ¢¾÷¸Ùõ À¢ÃÁý, Å¢‰Ï, Õò¾¢Ãý
¬¸¢§Â¡Õõ " ¿¡¾Á¡¸×õ Å¢óÐÅ¡¸×õ ¯¼Ä¢ø
Å¢ÇíÌõ þ¨ÈÅý º¢Åý ´ÕÅ§É " ±ýÀ¨¾
º¢ÅÉÕÇ¡ø ¯½Ã §ÅñÎõ.

ேசாதித ேபெராளி *$ ஐ எனநிற


ஆதிக& ஆவ அறிகில/ ஆத/க)
நீதிக& ஈச ெந'மா அயென$
ேபதி தவைர பித$கி றாேர
.. 110

ÀÃõ¦À¡Õ§Ç ãÅḠ³ÅáÌõ !


´Ç¢Å¢Îõ ÀÃõ¦À¡ÕÇ¡¸¢Â º¢Å§É À¢ÃÁý, Å¢‰Ï,
Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÅÃý, º¾¡º¢Åý ±É ³ÅḠþÕìÌõ
¯ñ¨Á ¿¢¨Ä ¯½Ã¡Ð «Å÷¸¨Ç §ÅÚ §ÅÈ¡¸
±ñÏÅÐ §À¨¾¨Á.

பரதிேல ஒறா9 உ)ளா9 ற ஆகி


வரதி+) மாயவனா9 அயனாகி
தரதி+) தா தைமய ஆகி
பல

கரதி+) நி$ கழி: ெச9தாேன . 111


º¢Å¦ÀÕÁ¡§É À¢ÃÁý ӾĢ ãÅáÌõ !
§Áý¨ÁÂ¡É ¿¢¨Ä¢ø ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ¯ûÙõ ÒÈÓ
Á¡¸¢ ¿¢üÌõ º¢Å§É ¾¡ý Å¢Çí¸¡¾Å¡Ú Á¨ÈÅ¡¸
º¢ÕðÊò¾Ä¢ø À¢ÃõÁÉ¡¸¢, Å¢ÕôÀõ ¯ñ¼¡ìÌž¢ø
¾¢ÕÁ¡Ä¡¸¢, ºí¸¡Ãò ¦¾¡Æ¢ø ¦ºöÔõ §À¡Ð ¯Õò¾¢Ã
É¡¸×õ þÕ츢ȡý.

தாெனா( 7$ சதாசிவ எமிைற


வாெனா( 7$ ம(வி> அ<,ளா
ேகாெனா( 7$உட உ)நி$ உயி/கிற
தாெனா( 7$ சலமய னாேம
. 112

º¢Å§É º¾¡º¢Åý !
º¢ÅÀÃõ¦À¡ÕÇ¢ý ´Õ ÜÈ¡¸¢Â º¾¡º¢ÅÉ¡¸¢Â þ¨È
Å§É ¬¸¡Âì ÜüÈ¢ø ¦À¡Õó¾¢ ±øÄ¡ò ¾òÐÅí
¸Ç¢Öõ °ÎÕÅ¢Ôõ §ÅÈ¡Ôõ ¯ûÇ¡ý. ¯¼Ä¢ø
¯Â¢Ã¡¸ ¿¢üÀÐ ´ÕÜÚ. «Å§É À¢Ã¡½ åÀÁ¡¸
¯¼Ä¢ø þÕôÀÐ ÁÚ ÜÚ. «¨ºÅ¡¸×õ «¨ºÅüÚõ
þÕìÌõ ¾¨ÄÅý «Å§É.

பாயிர $'றி'.
Filename: PAYIRAM 1to 112 paattum uraiyum UPLOADED
Directory: E:\UPLOADED THIRUMANTHIRAM word docs
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: Guhan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 4/6/2010 1:44:00 AM
Change Number: 405
Last Saved On: 7/6/2010 3:13:00 PM
Last Saved By: Guhan
Total Editing Time: 705 Minutes
Last Printed On: 7/13/2010 10:51:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 28
Number of Words: 5,543 (approx.)
Number of Characters: 31,598 (approx.)