You are on page 1of 359

ସୂଚୀପ�

�ମ ବିଷୟ ବ�ୁ ପୃ�ା

୧ ଚାଲିଥିବା ଆେ�ାଳନର ଏକ ସଂ�ି� ଝଲ ୪


୨ ପୁ�କୀୟ �ତିେବଦନ
i- ଅସିତ ମହା�ି ୧୮
ii- ଗଜାନନ ମି� ୨୪
iii- ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରାୟ ୨୬
iv- ରାମଶ�ର ୨୯
v- କମଳ �ସାଦ ମହାପା� ୩୨
vi- ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ୩୬
୩ ଚାଲିଥିବା ଆେ�ାଳନର େଦୖନିକ ସଚି� ବିବରଣ ୪୫
(୧୬.୦୭.୨୦୧୮ ରୁ ୧୨.୦୪.୨୦୧୯)
୪ ରାଜଧାନୀ ବାହାେର ଚାଲିଥିବା ଆେ�ାଳନର କିଛି ସଚି� ବିବରଣୀ ୩୧୭
୫ �ାରକ ପ� �ଦାନ ୩୩୫
୬ କିଛ ି ଭିଡଓ
ି ଚି� ୩୪୩
୭ ପରିଶ�
ି ୩୫୪
ଚାଲି ଥିବା ଆେ�ାଳନର ଏ
ସଂ�ି� ଝଲକ
ଜଗତସିଂପୁର
ପୁରୀ
େକଉଁଝର
େକ�ାପଡ଼ା
ଫୁ ଲବାଣୀ
ଗ�ାମ
ଚାଲି ଥିବା ଆେ�ାଳନର ଏକ ସଂ�ି� ଝଲକ

ଭୁବେନ�ର
ଭୁବେନ�ର
ଭୟ�ର ଖରା ସେ� ର�ନ କୁ ମାର ଦାସ� େନତୃତ�େର ମଧୁବାବୁ � ଜନ��ାନ ସତ୍ୟଭାମପୁରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିବା କଳାପତାକା ଅଭିଯା
ଭୀଷଣ ବଷର୍ା ସେ� ବିବୁେଧ� ବିଦ୍ୟାଧର� େନ ତୃ�େର େଖା�ର୍ାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିବା କଳାପତାକା ଅଭି
ମୁଖ୍ୟମ�ୀ�ୁ ଚରମ ପା� େଦବା ପାଇଁ ସଭାପତି ମ�ଳୀର ନି�ତି
ଆମ ଲେଢ଼ଇର �ାର�
ପଯର୍୍ୟ

(ଫେଟାଟ ି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ସ�ୂଣର୍ ହିଟି


ବ ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର ପଢିପାରିେ)
ପୁ�କୀୟ �ତିେବଦନ
13 G_âòf¨e @ûjßû^
@iòZ cjû«ò
13 G_âòf¨ bûeZe Êû]ú^Zû iõMâûce AZòjûiùe GK \êüLe \ò^ö ù\ge AZòjûiùe Gjò \ò^Uò eqùe ùfLû ùjûA ejòQòö Gjû
GA[òûAñ ù~ @ûRòVêñ 100 ahð Zùk, 1919 G_âòf¨ 13 ZûeòLùe @Z¥ûPûeú AõùeR ieKûee Mêkòùe _âûd 1600 ùfûK ceò[òùfö
gj gj ùfûK @ûjZ ùjûA[òùfö Zûjûe _âZòKâòdûùe Êû]ú^Zû iõMâûc Zúaâ ùjûA[òfûö _eòùghùe ù\g Êû]ú^ ùjfûö
gùj ahð Zke ùijò G_âòf¨ 13 \ò^Uò [òfû "ùa÷gûLú'ö gòL¨cû^ue ^ì@û ùiøeahðe @ûe¸ \ò^ö

13 G_âòf¨ \ò^Uò c]¥ bò^Ü GK \éÁòeê IWÿògû_ûAñ GK iàeYúd \òaiö KûeY, VòK¨ Zò^ò ahð Zùk, 2016 ciòjûe Gjò \ò^ùe @ûe¸ ùjûA[òfû GK
@bò^a bûhû iõMâûc "Kkû_ZûKû @bò~û^'ö ùijò\ò^Uò c]¥ [òfû cjûaòhêa iõKâû«òö IWÿò@ûue ^ì@û ùiøeahðe @ûe¸ \ò^ö ùijò Kkû_ZûKû @bò~û^ @ûe¸
ùjûA[òfû - IWÿò@û icMâ bûaùe ieKûeú bûhû eìù_ a¥ajûe ùjaû_ûAñö bûhû @ûA^e Lòfû_Kûeúu ^òcù« \Šaò]û^ _ûAñö
Kò«ê @ûRò Zûjû Zò^ò ahð _ìeY Keò PZê[ð ahðùe _j*ò[òùf c]¥, IWÿò@û bûhû ieKûeú bûhû eìù_ _â~êq ùjûA^ûjóö ùKak ùi aûa\ ùNûhYûùe jó
iúcòZ ejòQòö
Gjûe ùMûUòG _éÂbìcò ejòQò Gaõ ùijò _éÂbìcòUò iõùl_ùe Gjòପeò -
1954ùe ^aKé¾ ùPø]êeúu cêL¥cªòZß Kûkùe "IWÿògû ieKûeú bûhû @ûA^¨, 1954' _âYúZ ùjûA[òfûö ùi\ò^ eûR¥ aò]û^ibûùe ùi aûa\
aòù]dK C_iÚû_òZ ùjûA ù~Cñ @ûùfûP^û ùjûA[òfû, Zûjûe C©eùe cêL¥cªú gâú ùPø]êeú Kjò[òùf, ""ÊeûR¥ @ûiòfû _ùe IWÿò@û ù~ùZùaùk PkòaûKê ~ûCQò,
ùiùZùaùk Zûjû ùijପeò ^ì@û Rúa« bûhû ùjaö @ûùc ZûKê _âùdûM Kùf, Zûjû @ûù_@ûù_ @b¥ûiùe _eòYZ ùjaö ZûKê ~\ò @ûùc \ûiú bkò eLòaû @ûC
eûYú bkò Pûjóaû, Zûjû Kòପeò ùja? \ûiúVûùe eûYúe @kuûe Kê@ûWÿê @ûiòa?''
ùi\ò^ IWÿògû aò]û^ibûùe IWÿò@û eûRbûhû eìù_ MéjúZ ùjûA[òfûö aò]òa¡ iû´ò]û^òK @^êùcû\^ _ûA "\ûiú'eê "eûYú'e c~ð¥û\û c]¥ fûb Keò[òfûö
Kò«ê ZûjûKê "eûYú'e c~ð¥û\ûùe _âZòÂòZ Keò eLòaû_ûAñ ù~Cñ "^òdcûakú' _âYd^ ùjaû _âùdûR^ [òfû, Zûjû _âYd^ Keòaûe lcZû ieKûeue ^[òfûö ùZYê
ùijò @ûA^ aò]òcùZ Kû~ð¥Kûeú ùjûA_ûeò ^[òfûö ^òdcûakú _âYd^ ùjûA, ùi[òùe Lòfû`Kûeúu_ûAñ \Šaò]û^e a¥aiÚû Keû ~ûA ^[òaûeê Zûjû _ì‰ð bûùa
Kû~ð¥Kûeú c]¥ ùjûA _ûeê ^[òfûö
Gjò \úNð _âûd 65 ahð bòZùe "IWÿògû ieKûeú bûhû @ûA^¨ Kû~ð¥Kûeú ùjaû_ûAñ ajê C\¥c Gaõ ZûjûKê Kû~ð¥Kûeú ^ KeûAù\aû_ûAñ ajê @_-C\¥c
ùjûAQòö ùijò eûRù^÷ZòK QKû_ƒûe ùLk c]¥ùe ùKùZùaùk IWÿò@û bûhû eûYú ùjûAQò Z @ûC ùKùa \ûiúö Kò«ê aòWÿ´^û Gjò ù~ Gjò \ûiú-eûYú, eûYú-
\ûiú ùLk G~ûG PûfòQòö IWÿò@û bûhû G~ûG eûYúe ~[û[ð c~ð¥û\û _ûA^ûjóö
2015 ciòjû RêfûA cûi 1 ZûeòL G ùlZâùe @ûC GK ଗୁରୁ�ପୂ�ର \ò^ö ùi\ò^ bûhûù_âcú MRû^^ cògâ eûR]û^ú bêaù^gßeùe GK @ûceY @^g^ @ûe¸
Kùfö Zûue \ûaò [òfû IWÿò@û ieKûeú bûhû eìù_ _â~êq ùjCö IWÿògûe gûi^ IWÿò@û bûhûùe Pûfêö Zûuê ajê ic[ð^ c]¥ còkòfûö Zûjûe _âbûaùe eûR¥
ieKûe 31 RêfûA 2015ùe GK cªòÉeúd KcòUò c]¥ MV^ Kùfö ùijò KcòUòe Kûc [òfû- "IWÿògû ieKûeú bûhû @ûA^' Kòପeò Kû~ð¥Kûeú ùjûA_ûeòa,
Zûjûe _âÉûa ù\aû ö ùijò cªú Éeúd KcòUòùe @^¥cû^u ij gâú cògâ I iêbûh ଚ� _…^ûdK c]¥ [òùfö 2015 ùiù_Ö´e 3 ZûeòLùe gâú _…^ûdK
ieKûeuê ùi aûa\ GK PòVû _âÉûa c]¥ _âÉêZ Keò ù\A[òùfö Zûue [òfû Zò^òUò _âÉûaö 1. "IWÿògû ieKûeú bûhû @ûA^' _eòaù©ð Gjûe ^ûc "IWÿò@û
ùfûKbûhû @ûA^' eLû~ûCö 2. Gjûe Cfäx^Kûeúu_ûAñ \Šaò]û^ KeûùjC Gaõ 3. \Šaò]û^ _ûAñ ^òdcûakú _âYd^ ùjC Gaõ Gjò ^òdcûakú _âYd^_ûAñ
ieKûeuê @]òKûe \ò@û~ûCö Kò«ê ieKûe ùijò _âÉûaMêWÿòKê GWÿûAMùfö 2015 ciòjû Wòùi´e 14 ZûeòLùe ùNûhYû Kùf ù~ Lêa¨ gúNâ "IWÿògû ieKûeú
bûhû @ûA^'ùe iõùgû]^ Keû~òaö G[òûAñ aò]û^ibûùe aò]òa¡ _âÉûa @Yû~òaö ùi aûa\ \ûdòZß c]¥ @ûA^ iPòauê \ò@û~ûA[òfûö Zûjûe \êA \ò^ _ùe
Wòùi´e 12 ZûeòL \ò^ cêL¥cªúu \¯eeê GK ùNûhYû^ûcû _âKûg _ûAfû ù~- @ûRòVûeê KWÿûKWÿò bûaùe IWÿògû ieKûeú bûhû @ûA^¨ eûR¥e icÉ ieKûeú I
ùaieKûeú Éeùe fûMê ùjaö ùfûùK ùi[òùe Lêiò ùjùfö ùicû^ue cù^ùjf- ~ûjûùjC, eûR¥e ^aú^ _…^ûdK ieKûe GùZ \ò^ùK IWÿò@û bûhûKê
CPòZ MêeêZß ù\ùfö iûeû eûR¥e iaê ieKûeú, ùaieKûeú iõiÚûùe IWÿò@û bûhû fûMê ùjûAMfû!

Kò«ê ieKûe ù~Cñ ^@Uò Kû~ð¥Kâce ùNûhYû Keò[òùf- Zûjû c]¥ùe bûhû @ûA^e Lòfû`Kûeúu_ûAñ \Šaò]û^ aû Gjò @ûA^ Kû~ð¥Kûeú ùjaû_ûAñ
^òdcûakú _âYd^e a¥aiÚû ^[òfûö aÉêZü Zûjû [òfû eûR¥aûiúu _ûAñ eûR¥ ieKûeue GK _âaõP^ûö

GYê eûR¥ ieKûeue Gjò _âaõP^û aûa\ùe eûR¥aûiúuê iùPZ^ Keòaû_ûAñ, 13 G_âòf¨ 2016, cjûaòhêa iõKâû«ò Z[û ^ì@û IWÿò@û ùiøeahð
@aieùe @ûe¸ ùjûA[òfû @bò^a "Kkû_ZûKû @bò~û^'ö

@ûRò ùijò "Kkû_ZûKû @bò~û^'Kê Zò^òahð _ìeò Pûeòahð Pûfòfûö Kò«ê ଏଯାଏଁ IWÿò@û ieKûeú bûhû eìù_ eûR¥gûi^ùe _â~êq ùjûA^ûjó Kò ieKûeú bûhû
eìù_ Zûjû icMâ eûR¥ùe fûMê ùjaû I Zûjûe Lòfû`Kûeúu_ûAñ \Šaò]û^ Keû~òaû ^òcù« ^òdcûakú @^êùcû\òZ ùjûA^ûjóö

Gjûe AZòjûi c]¥ ajê _âZûeYû I aòWÿ´^ûùe beûö

"Kkû_ZûKû @bò~û^' Pûfòaûe KòQ\ò ò^ _ùe, GK ÊZª "@]¥ûù\g' Rûeò Keò 2016 େମ 24 ZûeòL \ò^ G[òûପାAñ ^òdcûakú _âYd^e lcZû eûR¥
ieKûe @]òMâjY Keò[òùfö 14 @MÁ 2016, Êû]ú^Zû \òai @aieùe ùijò ^òdcûakú _âYd^ c]¥ Kùfö ZûjûKê 2016 Êû]ú^Zû \òai @aieùe
eûR¥aûiúuê ^aú^ _…^ûdK ieKûee Êû]ú^Zû \òai C_jûe bûaùe @bòjòZ c]¥ KeûMfûö Kò«ê Gjò @ûA^ Kû~ð¥Kûeú ùjCQò Kò ^û Zûjûe Z\ûeL_ûAñ
Q@RY _\_â~êq ieKûeú @]òKûeúuê jó \ûdòZß \ò@û~ûA[òfûö Kò«ê ù~Cñcûù^ @ûA^e Cfäx^ Keòùa, ùicû^u aòùeû]ùe Kò Kû~ð¥û^êÂû^ Keû~òa, Zûjûe
a¥aiÚû ùi[òùe ^[òfûö

ùZYê "Kkû_ZûKû @bò~û^' _ìaପ


ð eò Rûeò ejòfûö

Gjû _ee NUYû c]¥ @ûjêeò _âaõP^û_ì‰ðö 13 G_âòf¨ 2016 eê ୨6 Wòùi´e 2017- \úNð ùKûWÿòG cûi Kkû_ZûKû @bò~û^ Pûfê ejòaû _ùe, ୨୬
Wòùi´e 2017ùe eûR¥ ieKûe _â[c[e _ûAñ _êeúVûùe GK ÊZª K¥ûaòù^U¨ ùa÷VK Keò IWÿò@û bûhû_ûAñ GK aòõgiìZâú iõKÌ ùNûhYû Kùfö Zûjû
cû]¥cùe eûR¥aûiúuê ]ûeYû \ò@ûMfû ù~ eûR¥ ieKûe IWÿò@û bûhûe aòKûg I _âiûe Gaõ ieKûeú-ùaieKûeú iaê Éeùe IWÿò@ûe a¥ajûe_ûAñ iõKÌa¡ö
Kò«ê _âKéZ _ùl Zûjû [òfû 1954e cìk "IWÿògû ieKûeú bûhû @ûA^'Kê iõKêPòZ Keòù\aû_ûAñ GK aò]òa¡ PKâû«ö KûeY, cìk @ûA^ùe a¥aiÚû [òfû- Gjû
icMâ bûaùe iûeû IWÿògûùe fûMê ùjaö Kò«ê ùijò aòõgiìZâú _âÉûae ZéZúd iõKÌùe CùfäL [òfû- IWÿògû ieKûeu Kû~ð¥ûkdcû^uùe a¥û_K bûaùe
(GKèùU^¨iòb¨fò) IWÿò@û bûhûe a¥ajûe_ûAñ ù_âû›ûj^ \ò@û~òaö Zûjûe a¥ajûe ^ Keòaû_ûAñ \Šaò]û^ Keû~òaö IWÿò@û bûhû _âùdûMe Gjò iúcû I ùlZâ K'Y
ùja, Zûjû @cfûZª ^ò‰ðd Keòaö

Kò«ê ieKûeue Gjò _âaõP^û aêSò ^_ûeò IWÿògûe R^iû]ûeY ]eòù^ùf ù~ ieKûe iZùe IWÿò@û bûhûKê ieKûeú Éeùe PkûAaûKê ùPÁûeZö IWÿò@û
bûhûe aòKûg I _âiûe_ûAñ ieKûe _âZògîZòa¡ö
ùZYê eûR¥e R^iû]ûeYuê ieKûeue ùijò _âaõP^û iõ_Kðùe @ajòZ KeûAaûKê "bûhû-@ûù¦ûk^' Zûjûe Kkû_ZûKû @bò~û^ Rûeò eLòfûö Zûjû
ieKûeu _ûAñ G_eò @ÊÉòKe _eòiÚòZò iéÁò Keê[òfû ù~ ieKûe 2018 cûyð 14 ZûeòL \ò^ @ûC ùMûUòG K¥ûaòù^U¨ ùa÷VK Keò ^òRe ZîUò iê]ûeòùf Gaõ
"bûhû @ûù¦ûk^'e \ûaò @^êeìପ _âÉûa MâjY Keòaû aòhd ùNûhYû Kùfö

Kò«ê Zûjû c]¥ _ê^½ [òfû _âaõP^û_ì‰ðö KûeY 2018 ùc 1 ZûeòL \ò^ ieKûe bûhû @ûA^ùe iõùgû]^ @ûYò ùi[òùe @ûC ùMûUòG ]ûeû (4K)
ù~ûWÿòùfö Gjû _âaõP^û_ì‰ð GA[òûAñ ù~ ùijò ]ûeû (4K) 14 cûyð 2018e K¥ûaòù^U¨ ùa÷VKe _âÉûa @^êiûùe ù~ûWÿû~ûA ^[òfûö Zûjû ù~ûWÿû~ûA[òfû
Zûjûe _ìaða©ðú ୨୬ Wòùi´e, 2017 _êeú K¥ûaòù^U¨ ùa÷VKe ତ�ଟପି �ୂ ର _âÉûa @^êiûùeö Zûjû `kùe "IWÿògû ieKûeú bûhû @ûA^¨' IWÿògûe iaðZâ, iûcMâòK
bûùa fûMê ùjaûe a¥aiÚûUò iõKêPòZ ùjûAMfûö Zûjû iaðZâ iûcMâòK bûaùe fûMê ùjaûe a¥aiÚû ieKûeu cRòð C_ùe jó ^òbðegúk ejòfûö

Gjò ]ûeûùe bûhû @ûA^ a¥ajûe ^Keòaû_ûAñ \Š aò]û^e a¥aiÚû c]¥ @Qòö Kò«ê ùi[òùe ""aòbûM Kò´û KcðPûeú'' \ŠòZ ùjùa ùaûfò _â[ùc CùfäL
[òfûö Kkû_ZûKû @bò~û^ _leê ZûjûKê ""ପଦାଧିକାରୀ ଓ KcðPûeú'' Keòaû _ûAñ \ûaò Keû~ûA[òfûö Kò«ê _ùe ZûjûKê iõùgû]^ Keû~ûA, Gjò @ûA^ùe Lòfû`
Kùf ""aòbûM Kò´û KcðPûeú Kò´û Cbd'' \ŠòZ ùjùa ùaûfò CùfäL Keû~ûAQòö `kùe Gjò \Šaò]û^ _ì‰ðZü iõ_éq ieKûeú @]òKûeúu cRòð C_ùe ^òbðe
Keòaö

G _âiwùe CùfäL^úd ù~ 14 cûyð 2018e K¥ûaòù^U¨ ùa÷VK _ùe, ieKûeu _âZògîZò C_ùe beiû eLò bûhû @ûù¦ûk^ Zûjûe Kkû_ZûKû
@bò~û^Kê iÚMòZ eLò[òfûö KûeY @ûag¥Kúd iõùgû]^ Keû~ûA ""aòbûM Kò´û KcðPûeú'' _eòaù©ð ""ପଦାଧିକାରୀ ଓ KcðPûeú'' \ŠòZ ùjaûe a¥aiÚû eLû~òa
ùaûfò _âZògîZò còkò[òfûö Kò«ê _eòùghùe ù~Cñ iõùgû]^ KeûMfû, ùi[òùe ""aòbûM Kò´û KcðPûeú Kò´û Cbd'' \ŠòZ ùjaûe a¥aiÚû ejòfûö ""ପଦାଧିକାରୀ ଓ
KcðPûeú'' Gaõ ""aòbûM Kò´û KcðPûeú Kò´û Cbd'' ù~ GKû K[û ^êùjñ, Gjû IWÿò@û bûhûùe iûcû^¥ mû^ [òaû ù~ ùKjò ijRùe aêSòûପାeòaö
Kò«ê ùijò iõùgû]^Kê aò G bòZùe ahðUòG aòZò~òaûKê aiòfûYòö Kò«ê ieKûe G ~ûG ieKûeú bûhû @ûA^e Gjò iõùKûP^Kê 1954e a¥aiÚû @^êeìପ
Keò ^ûjû«ò Kò Gjû Kû~ð¥Kûeú ùjaû_ûAñ G~ûG ^òdcûakú @^êùcû\òZ ùjûA^ûjóö aeõ G bòZùe "bûhû @ûù¦ûk^'Kê aòbûRòZ Keòaûùe eûR¥ ieKûe ilc
ùjûAQ«òö "Kkû_ZûKû @bò~û^' ij 13 G_âòf¨ 2016 \ò^Vûeê iõ_éq [òaû _âcêL \êARY a¥qò G bòZùe ""ieKûe iaê Keòù\ùf'' ùaûfò iìPûA
@ûù¦ûk^eê Ijeò ~ûAQ«òö ùKak iêbûh ଚ� _…^ûdK @wêkòùcd @Ì KòQò ic[ðKuê ù^A Gjò HZòjûiòK @ûù¦ûk^Kê PkûA eLòQ«òö `kùe @ûù¦ûk^Kê
aòbûRòZ Keò, a¦ Keòù\aû_ûAñ ieKûeue icÉ PKâû« _Š ùjûA~ûAQòö Kò«ê _eòZû_e aòhd ù~ iõL¥û]òK eûR¥aûiú eûR¥ ieKûeu Gjò _âaõP^ûKê ଏଯାଏଁ
aêSò ^_ûeò aòbâû« @Q«òö

"Kkû_ZûKû @bò~û^'Kê Gùa Zò^òahð _ìeòfûö ieKûeú I ùaieKûeú iaê ùlZâùe IWÿò@û bûhû _âPkòZ ùjaû Z \ìee K[û, eûR¥e a¥aiûd
_âZòÂû^MêWÿòKe ùMûUòG ùjùf iûA^¨ùaûWÿð aò eûR¥ ieKûe G ~ûG IWÿò@û Keòପାeòùf ^ûjñòö aûe´ûe ^òùŸðg^ûcû Rûeò Keò c]¥ GjûKê KWÿûKWÿò fûMê Keû~ûC
^ûjó Kò Gjûe Cfäx^Kûeúu _âZò \Šaò]û^ Keû~ûC^ûjóö @«Zü Kkû_ZûKû @bò~û^e Gjò PZê[ð ahðùe eûR¥aûiú eûR¥ieKûeue Gjò _âaõP^ûKê aêSòùa
ùaûfò @ûgû Keû~ûGö Gjû aêSò Gjò Kkû_ZûKû @bò~û^Kê iûeû eûR¥ùe a¥û_K Kùf jó IWÿò@û bûhû IWÿògûe gûi^ùe Zûjûe ନ୍ୟାଯର iÚû^ _ûA_ûeòaö

GYê 13 G_âòf¨ IWÿògûaûiú I IWÿò@û bûhûbûhúu _ûAñ GK iõMâûce iàûeKú ö eûR¥ ieKûeu _âaõP^û IWÿò@û bûhûe QûZòùe ù~Cñ Mêkò aò¡ KeòQò- Zûjû
13 G_âòf¨ 1919 Rûfò@û^û IßûfûaûM MYjZ¥ûVûeê Kc¨ ^êùjñ ö ùi[òeê @jej eqleY PûfòQòö G eqleYKê iàeY ^ Kùf Kò ^aêSòùf, @ûc bûhû Êû]ú^
ùja ^ûjó Kò @ûc bûhûùe gûi^ i¸a ùja ^ûjòñö

GYê IWÿò@û bûhûKê eûR¥ gûi^e \ûiúZßeê cêq Keò eûYúe @ûi^ ù\aû Gùa icMâ eûR¥aûiúue \ûdòZß I K©ða¥ö Gjû IWÿògûaûiúuê 13 G_âòf¨e @ûjßû^ö
କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆେମ ଏଠି
ଗଜାନନ ମି�
ଭାଷା ଆେ�ାଳନ ଚାଲିଛ ି । କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛ ି ? ଆଉ ଆେମ ଖରା ବଷର୍ା ଶୀତ କାକରେର ଏଠି ଏମିତି କଣ ପାଇ ?
ସମେ� ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏ ଆେ�ାଳନ ନ ୁହଁ ପିଲାେଖଳ ।

ଏ ଆେ�ାଳନର ଉେ�ଶ୍ୟ ନ ୁହଁ େକୗଣସି �କାରର �ୁ� �ାଥର୍ ସି�ି ପାଇ । ଏ ଆେ�ାଳନ କରାଯାଉଛି େକୗଣସି ବ୍ୟ�ିକୁ ବିେରାଧ କରି ବି ନ ୁହଁ । ଏ ଆେ�ାଳନ ଆମ ଭିତରୁ
ବାହାରୁଛି ଆମ ନିଜକୁ ପରିଚୟ େଦବାକୁ ଆମ ନିଜ ଭାଷାେର ଆମ ନିଜ ମାଟି ଉପେର । ଏ ଆେ�ାଳନ ନିଜକୁ ନିେଜ କହିେଦବାକୁ େଯ , ଆେମ �ତ�, ଆେମ �ାଧୀନ, ଆେମ ମୁ�, ଆମଠି
ରହିଛ ି ଆମର ସାବର୍େଭୗମ ।

୧୯୩୬ ରୁ ଯଦିଓ ଆେମ �ତ� ଆମ ଭାଷାକୁ େନଇ ; ୧୯୪୭ ରୁ ଆେମ ମୁ� ବିେଦଶୀ ଫାଶରୁ ; ୧୯୫୦ ରୁ ଆମରି ହାତେର ଆେମ ତିଆରି କରି ସାରିଛୁ ଆମ ସ�ି ଧାନ ଆମରି
ପାଇଁ; ତଥାପି ଆେମ ଅସହାୟ, ଅନାଥ । ଧନ୍ୟ ଆେମ!

ଆେମ ପାରୁନୁ ଆମ ଭାଷାେର କହି େଲଖି ପଢି । ଆମରି ଟ�ା ଖାଉଥିବା ଆମରି େସବକଗଣ ଆମକୁ େଦଖାଉଛ�ି ପର ତଥା ବିେଦଶୀ ଭାଷା ଆଉ ରଖୁଛ�ି ଆମକୁ ଅ�ାରେର
ଯଦିଓ ଏମିତି କରିବା ମା ମାଟି ମାତୃ ଭାଷା ବିେରାଧୀ କାଯର୍ , ଯଦିଓ ସମି�ଧାନ ବା ଆଇନ ଏମିତି ବିେଦଶୀଭାଷା �େୟାଗକୁ ବାରଣ କେର , ତଥାପି ଆମ �ାରା ନିବର୍ାଚିତ ଆମରି େଲାେକ ନିଜ
ି ବଶେର ଆମକୁ �ତାରିତ କରି ଚାଲି ଛ�ି ; ଆଉ ସମ� ରାଜ୍ୟକୁ ଆଥ�କ ଅନାଟ , ଦୁନର୍ୀତିର ଗହ�ରକୁ େଠଲି େଦଇଛ�ି । େଖାଦ ବିଚାର ବିଭାଗ ବି ବାଦ ପଡି ନି । ଭଲମ�
ନିଜ ଖଳ�କୃ ତର
ନ୍ୟାୟଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ଚୁଲିକି ଯାଇଛ । ସମ� ଜାତି ନ��� , ଭାଇ ଭାଇ କଳିତକରାଳେର ସଦା ବ୍ୟ ; ଅବି�ାସ , ଅବି��ତାର ଧୂଆଁ ମାଡି ପଡୁ ଛି ଉପେର । ଆଉ ଜାତିଭାଇ ନିେଘାଡ଼
ନିଦେର, �ାନ ଶାଗୁଣା ପଲ ଚିକି�କ ଭୂମିକାେର ! ଆମରି ଭାଇ� ମୁ� ଭିତେର ଅଗଣିତ ନ�କାରୀ ଜୀବାଣୁକୁ ନିେ�ପ କରାଯାଉଛି ମ� ଉେ�ଶ୍ୟ େନଇ । ସାଇ ପଡିଶା, ସମ� ବି� ଏହି
ଅବ�ା େଦଖି ହସୁଛ�ି । କି ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ କି େହାଇଛି ଆ! ଗଲା େକଉଁଆଡକୁ ଗ�ାଠୁ େଗାଦାବରୀ , ଗେଲ େକଉଁଆଡକୁ େମା କଳି�ବୀେର ? ରହିଲା େକଉଁଠି ଏ ମାଟିର କଳା କବିତା
ଭାଷା ସଂ�ୃତି ପରଂପରା, ଧନ ଜନ େଗାପ ଲ�ୀ ଐ�ଯର୍୍ୟର ଗ�ାଘ! ସମ� ତଥାକଥିତ ବୁ�ିଜୀବୀମାେନ �ାନୀଗେଣ ରହିଯାଇଛ�ି ଚୁେପଚ ୁ, ସେତ େଯମିତି ଏଇଟା କୁ ରୁସଭା ! ଠିଆ
େହାଇ କଥା ଦିପଦ କହିବାକୁ ଯୁ ନାହିଁ ଜିଭେର ! ହାତିକିଆ ବାଡିଟଏ
ି ବି ଉଠାଇବାକୁ ଦମ ନାଇଁ ! ସେତ କି େପାଲି ଓ େରାଗ�� ସମେ� ! କା�ାଳ ଅବ�ା ଆସି ଯାଇଛି େଯମିତି ! ଆଶା ,
ଲାଳସା ବଢିଛ ି ତଥାପି ମଁୁକାର ଭିତେର ଯାହାର ଅଥର୍ ନାଇଁ କିଛି । �ାଥର୍ ପାଇଁ ଅଯଥା ବାଡିଆବାଡି ନିଜ ନିଜ ଭିତେର । ଆଉ ଏସବୁ ରୁ ର�ା ପାଇବାକୁ ଆେମ ବାହାରିଛୁ ଁ ଘରୁ , ଜା�ତ
କରାଇବାକୁ େଚତନା ନିଜ ଭିତେର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭିତେର । କଳାପତାକାକୁ କରିଛୁ ଁ ଆ�ୟ , ଜାତିର �ତୀକ ଜଗ�ାଥ�ୁ �ରଣ କରି । ହୁଏତ ଉଠିବ ଏ ସିଂହ ଜାତି , େଦବ ରଡ଼ି ପୁଣି ଦଶଦିଗ
କଂପାଇ ! ହୁଏତ ପଣ
ୁ ିଥେର େଦଖିବ ଜଗତ େକେତ ମହାନ ଏ ମାଟି ଆଉ ଏଠାକାର ସ�ାନ

ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ ି ି ପାଇଁ , କୁଳେଗୗରବ ର�ା ପାଇଁ ସବୁକିଛ ି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆେମ ��ୁତ । ଭାଷା ପାଇଁ େଭାକେର େଶାଷେର ମରିବାକୁ ବି ତୟାର ଆେମ । େକହି
, ନିଜ ପରିଚ ତ
ଆମକୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ େଲାଭ େଦଖାଇ ଦବାଇ ରଖି ପାରିବ ନାହ , ଏହା ନି�ିତ । ଶା� କେହ - ମା ପାଇଁ ଭାଷା ପାଇଁ ମାଟି ପାଇଁ ଯି ଏ ଲେଢ ନାଇଁ , ସିଏ ଅହିନକର୍େର ପେଡ଼ । ଆଉ ଯି ଏ
ଲେଢ଼ ଏ ଧରା ତା ପାଇଁ ହୁଏ �ଗର୍ । ଆେମ ଏଠି ନିଜ ଭାଷାେର ନିଜର ପରିଚୟ େଖାଜୁଛୁ ଁ , ଆମର ଜନ�ଗତ ଅଧିକା , ଆଇନଗତ ଅଧିକା, ସାମି�ଧାନିକ ଅଧିକାର। ଆଉ ଏ ଅଧିକାର

ଆେମ ପାଇ କି ଅଛଁୁ , ନି�ୟ ପାଇବୁ । କଂସ ଖସିପଡି ସିଂହାସନରୁ େଲାପ ପାଇଯି ବ । ସତ୍ୟର �କାଶ େହବ । ରାବଣ ମରିବ । ଏହା ସମୟ କହିସାରିଛ ି । ଆମର ତପସ୍ୟା ବ୍ୟଥର୍ େ
ନାହିଁ , ଆମର ତପସ୍ୟା ନୂଆ ରା�ା ତିଆରି କରିେଦଉଛି ଆଗକୁ । ଆମର ଜନ� ମରିବାକୁ ନୁହଁ । େଭାକେଶାଷ ଅନଶନ ଆମକୁ ମାରି ପାରି ନାହିଁ । ଆେମ ଅଛଁୁ, ରହିବୁ ସତ୍ୟ ପାଇ, ମା ଭାଷା
ପାଇଁ ଏଠି ସବୁଦିନକୁ ।

` ତେପାବନ, ଟିଟଲ
ି ାଗଡ, ବଲା�ି ର
IWÿò@ûùe IWÿògû gûi^ : ^ ùjaûe KûeY I _âZòKûe _ûAñ @ûù¦ûk^
@{êð^ PeY iûc«eûd

IWÿò@ûùe IWÿògû gûi^ ^ùjaûe ù~ùZMêWÿòG KûeY @Qò Zû’c¤ùe GK _âcêL KûeY ùjCQò IWÿògûe R^MY ^òR
cûZébûhûKê @^ý eûRý bkò MêeêZß \ò@«ò ^ûjóö ^òR bûhûùe eûRý _eòPûk^û _ûAñ ieKûeú aòZÆéjZû G[ôପାAñ
\ûdúö

_êYýùgäûK ^aKé¾ ùPø]êeú cêLýcªú [ôaû ùaùk 1954 ciòjûùe IWÿògû ieKûeú bûhû @]ô^òdc fûMê Keò[ôùfö cûZâ 1963 ciòjûùe i´ò]û^e aûeY ସେ� gâú aòRê
_…^ûdK bûhû @ûA^Kê iõùgû]^ Keò _ê^½ AõeûRúùe IWÿògû gûi^ _âPk^ Keò[ôùfö i´ò]û^e 345 ]ûeû @^êiûùe i´ò]û^ _âYd^e 15 ahð _ùe AõeûRúbûhû @ûù_ ଆù_
@_iûeY ùjaûe aýaiÚû [ôùf c¤ Zû’e \êAahð _ìaðeê ùa@ûA^ bûùa aò]û^ ibûùe _ìað @ûA^Kê cêLýcªú aòRêaûaê iõùgû]^ Keò[ôùfö ପରବ�ର୍ icdùe gâú~êq Rû^Kú afäb
_…^ûdK Zûu cêLýcªúZß icdùe IWÿò@û bûhû _âgûi^ùe _âPk^ Keòaû _ûAñ ଆ«eòKZûe ij KòQò Kû~ðý Keò[ôùf । cûZâ \êüLe aòhd Zûu _ùe _êYò aòRê _…^ûdK cêLýcªú
ùjùf I IWÿògûùe _ìað _eò AõeûRú bûhû _âPk^ Kùfö
bûeZe i´ò]û^ 345 ]ûeû @^êiûùe ùKøYiò eûRýe aò]û^cŠk ù~ùKøYiò ùMûUòG aû ତଦୁ �୍ର bûhûKê Kò´û jò¦ú bûhûKê @]ô^òdc cû¤cùe eûRýe iaê iÚû^ùe I
ସବୁ ଜାଗାେର _âPk^ କରିପାରିେବ ö ù~Cñ _~ðý« bûeZe ùKøYiò _âù\g Zû’e _âûù\gòK bûhûKê ieKûeú bûhû bûùa ]û~ðý Keò ieKûeú bûhû @ûA^ _âPk^ ^ KeòQò ùi _~ðý«
AõeûRú bûhû aýajéZ ùjûAPûfòaö Gjò KûeYeê IWÿògû ieKûeú bûhû aòù]dK, 1954 IWÿògû aò]û^ibûùe _ûeòZ ùjûA @ûA^e ରୂପେନବା icdeê jó IWÿò@û ieKûeú bûhû bûùa
_âPkòZ ùjfû I AõeûRú bûhû ùfû_ ùjûAiûeò[ôfûö i´ò]û^e 343(2) ]ûeû @^ê~ûdú AõeûRú bûhû ieKûeú bûhû bûùa MéjúZ ùjaûe 15 ahð _~ðý« ଚାଲିପାରିବ ùaûfò
ଲି ପିa¡ ùjûA[ôùf c¤ 345 ]ûeûùe CùfäL @Qò ù~ ~\ò ùKøYiò eûRý ^òRe eûRýe bûhûKê ieKûeú bûhû Keò @ûA^ _âYd^ Kùe ùZùa ]ûeû 345(1) @^êiûùe 15 ahð
_ìaðeê AõeûRú bûhû ùijò eûRýe eûRbûhû iÚòZòeê @ûù_ @ûù_ @_ieò ~òa aû aòùfû_ ùjûA~òaö Gjò KûeYeê 14.10.1954 _ùe AõeûRú bûhû @ûA^Zü @ûC _âgûi^ùe Pkò
_ûeò ନଥା�ା ö cûZâ aòRêaûaêu cZ ଥିଲ AõeûRú bûhû _âgûi^ùe ^ Pkòùf ù\ge aòKûg @i¸a େହବ ଓ @MâMZò ùjûA_ûeòa ^ûjó ö ଏପରିକି େସ କହିଥିେ , aò]û^ibûùe _âùag
Keòaû _ìaðeê ବିଧାୟକcûù^ AõeûRú RûYò[ôaû ^òjûZò @ûagýKö (Every member should know English before coming to this House) ö ùi[ôପାAñ aòRêaûaê
1954 bûhû @ûA^Kê iõùgû]^ Keò[ôùfö `kùe @ûRò _~ðý« IWÿò@ûùe IWÿògû gûi^ ùjûA_ûeòfû ^ûjóö aòRêaûaê aò]û^ibû Kû~ðýùe IWÿò@û @]ôK«ê AõeûRú Pûfòa ùaûfò Kjò[ôùfö
cûZâ @]ôKûõg aò]ûdKcûù^ aòRêaûaêu ଧୂ�ର୍ତାକୁ ବ ୁଝିପାରିନଥିେ ö Z[û_ò ùi icdùe ùKùZK aò]ûdK - ùiû^ûeûc ùiûùe^, MêeêPeY ^ûdK I KeêYûKe _ûYòMâûjú �ଭୃତି
aòùeû] Keò[ôùf Gaõ, Gùa 94 ahðe ahòðdû^ Mû§òaû\ú ù^Zû _\àPeY ^ûdK ù~ ବ�ର୍ମାନ aò IWÿògûKê c\cêq Keòaû _ûAñ @jej @ûù¦ûk^eZ ùi ùiùZùaùk eûR^Meeê
aò]ûdK bûùa ^òaðûPòZ ùjûA aò]û^ibûେର aòRêaûaêu IWÿò@û aòùeû]ú cZfaKê VòKþ bûaùe ବୁ ଝିପାରିଥିେଲ ö ùi ସବର୍�ଥେମ Gହି aòfþKê aòùeû] Keò[ôùfö _ê^½ aòRêaûaêuê
AõeûRú bûhû ùKùa CVò~òa Zûjû ÆÁ Keòaû \eKûe I ùKùZ\ò^ ~ûGñ Pûfòa Zûjû CùfäL ejòaû \eKûe ùaûfò Kjò[ôùfö @ûjêeò c¤ Zûu aqaýùe ùi Kjò[ôùf ù~Cñ
aò]û^ibûùe 140 RY ibýcû^u c¤eê 70 RYuê cêLýcªúu AõeûRú bûhY Kûfû @ûMùe cìkû ùPûaûAfû _eò gêùb I ùicûù^ KòQò ବୁ ଝପି ାର�ି ^ûjóö cûZâ _\àPeYaûaêu _âgÜe
KòQò C�e eLòaûKê aòRêaûaê iûji ^Keò PZêeZûe ij ଚୁ ପþ ejò[ôùfö Kûcûlû^Mee _âZò^ò]ô aé¦ûa^ �ିପାଠୀ Zûu ^ûc ]eò aòRêaûaêu AõeûRú _âúZòKê _âgÜ Keò[ôùfö aò]û^ibû
Kûeaûeùe AõeûRú bûhûKê ieKûeú bûhû aù^AaûKê aòRêaûaêu @û_âûY C\ýcKê _âPŠ aòùeû] Keò[ôùfö cûZâ gûiK\ke iõLýûMeòÂZû ù~ûMêñ IWÿògû ieKûeú bûhû @ûA^ 1954Kê
1963 ciòjûùe aòRêaûaê iõùgû]^ Keò[ôùfö Gjò bûhû @ûA^ ùa@ûA^ I @iû´ò]û^òK ùjûAଥùf c¤ aò]û^ibûùe iõLýûMeòÂZû akùe _ûeòZ ùjûA[ôfûö i´ò]û^e 345
]ûeû iõùgû]^ ùjûA^[ôùf c¤ ùi @^òŸòðÁ icd _~ðý« AõeûRú bûhûKê @ûRò _~ðý« f\òù\ùfö ùZYê @ûRò c¤ ଓଡ଼ିଆେର gûi^ ଚାଲୁ ନାହିଁ I Gjûe �ତିକାର _ûAñ MZ 2016
ଏ�ିଲþ 1୩ ବିଷବୁ iõKâû«òଠାରୁ Kkû_ZûKû @bò~û^ Pûfê@Qòö
bûhûù_âcú aògòÁ @]ôaqû MRû^^ cògâ Zk ùKûUðcû^uେର IWÿò@ûùe Raûa iê@ûf I eûd _âKûg _ûAñ aòbò^Ü @ûù¦ûk^ I iùPZ^Zû Kû~ðýKâc Keò[ôùfö _ê^½ IWÿò@ûùe Zk
ùKûUðcûù^ eûd _âKûg _ûAñ Cy^ýûdûkdùe eòUþ cKŸcû Keò Zûu i_lùe eûd ù\aû ପାଇଁ ^òùŸðg @ûYòQ«òö ଏବଂ Cy^ýûdûkde eûdMêWÿòK _âûù\gòK bûhûùe _âKûg^ _ûAñ
@ûù¦ûk^ ଜାରି eLòQ«ò । େସ 2015 ciòjûùe @ûV\ò^ Kûk @^g^ Keò[ôùf, ~ûjû`kùe ajê bûhûù_âcú, aê¡òRúaúcûù^ Gjò @ûù¦ûk^ I @^g^ùe ù~ûM ù\A[ôùfö ieKûeu
Ze`eê GK cªúÉeúd KcòUò MXÿû~ûA[ôfû, ~ûjûe i\iý iêbûh P¦â _…^ûdK bûhû @ûA^þ iõùgû]^ _ûAñ ^òŸòðÁ _âÉûa I PòVû ù\A[ôùfö ùijò _âÉûa i_lùe Kkû_ZûKû @bò~û^
@ûe¸ ùjûA G_~ðý« PûfòQòö _âûd ù\Xÿahð ]eò G @ûù¦ûk^ Pûfòfû _ùe 26.12.2017 ZûeòLùe IWÿògû ieKûeu Ze`eê _êeúVûùe ÊZª Kýûaòù^Uþ aiò IWÿò@ûùe IWÿògû
gûi^ _ûAñ aòbò^Ü _\ùl_ ^ò@û~ûAQò ùaûfò iaê LaeKûMRùe _âKûg _ûAଥିଲା ö bûhû @ûù¦ûk^e ù^ZéZß ieKûeú cªú I @`òiecû^u ij ajê[e @ûùfûP^û Keò[ôùf c¤ Zûjû
`k_â\ ùjûA_ûeò^ûjóö Gjûe _âcûY @ûùc ieKûeú ^[ôପZâ, eûÉûNûUùe aòbò^Ü iìP^û `kK aòbò^Ü aýaiûdú _âZòÂû^e ^ûc`kKùe ù\LêQêö bûhû @ûA^Kê Lòfû_ Keê[ôaû
KcðPûeúcû^uê \Šaò]û^ aýaiÚû Keû~ûAQò ùaûfò ieKûeu Ze`eê ÆÁúKeY \ò@û~ûCQò, ମା� IWÿò@û bûhû @ûA^ùe 4-K ]ûeû L¬û~ûAQò, ~\ßûeû ùKjò \Š _ûAùa ^ûjó Kò @^ý
eûRýcû^u _eò IWÿò@ûùe IWÿògû gûi^ ùja ^ûjóö ùZYê Kkû_ZûKû @bò~û^ ବ�ର୍ମା aò PûfêejòQò I C_ùeûq ]ûeû Cùz\ ùjaû _~ðý« bûhûù_âcúcû^ue ijù~ûMùe Kkû_ZûKû
@bò~û^ Pûfê ejòaö
ûû aù¦ C}k R^^ú ûû
cûZébûhû
eûcgue
@¤l, aògßûcòZâ R^ùiaû UâÁ, ùLû¡ðû
c^e bûa _âKûg _ûAñ c^êhý bûhû Cnûa^ Kfûö bûhûKê ଲିପି ùe _eò�Kûg Kfûö cû’e Ʀ^, Ægð I iêM§ ijòZ gògê _eòPòZ ùjaû ijòZ cû’e cêjñeê
gêYê[ôaû g± ‘cûZébûhû’ùe a\kò~ûGö aògßùe bûhû iõLýû RûYòaû _ûAñ ùPÁû Keû~ûAQòö cûZâ iVòKþ iõLýû RYû_Wÿò^ûjóö ùZùa _âûd 6500 K[ôZ bûhû
@Qòö iaðû]ôK Kêjû~ûC[ôaû 10Uò bûhû େହେଲ - (1) PûA^òRþ (2) ùÆ^ògþ (3) AõeûRú (4) @ûeaòK (5) jò¦ú (6) ùawfú (7) ପ�ର୍MúRþ (8)
eiò@û^þ (9) Rû_û^òRþ (10) _¬ûaú ö

1961 ciòjû R^MY^û @^ê~ûdú bûeZùe 1652 bûhû _âPkòZ [ôfûö 1991 R^MY^û @^ê~ûdú iõLýû 1576Kê Liò @ûiòfûö @ûc i´ò]û^e @Ác _eòùz\ùe 22Uò
bûeZúd bûhûକୁ ÊúKéZò \ò@û~ûA@Qò; ଯଥା 1. @ûiûମିଜ, 2. awkû, 3. ùaûùWÿû, 4. ùWûMâú, 5. MêRêeûUú, 6. jò¦ú, 7. K^ÜWÿ, 8. Kûgàúରୀ, 9. ùKûuYú, 10. ùc÷ଥkú, 11.
cûfûdûଲାମ, 12. ମଣିପରୁ ୀ, 13. ceûVú, 14. ù^_ûkú, 15. IWÿò@û, 16. _¬ûaú, 17. iõÄéZ, 18. iû«ûkú, 19. iò§ò, 20. Zûcòf, 21. ùZfêMê, 22. DŸêðö
ù\a^ûMeú ଲିପେି ର fòLòZ jò¦úKê ieKûeú Kû~ðýûkde bûhû eìù_ i´ò]û^ ÊúKéZò ù\AQòö Kû~ðýûkd bûhû @ûA^ 1963 jò¦ú ijòZ AõeûRú bûhûe aýajûeKê @^êcZò
ù\AQòö i´ò]û^ ÊúKéZò cେତ 2004 ciòjûùe ^òŸòðÁ cû_KûVò cû¤cùe gûÈúd bûhûe cû^ýZû còkò[ôaû _â[c bûhû [ôfû Zûcòf Gaõ ପରବ�ର୍ icdùe iõÄéZ, ùZfêMê, K^ÜWÿ,
cûfûdûଲାମ ଓ IWÿò@û bûhû @«bêðq ùjûAQòö 201୪ ciòjûVûeê cûyð cûi 11 ZûeòLKê IWÿò@û gûÈúd bûhû \òai eìù_ _ûk^ Keû~ûଉQòö
AõùeRcûù^ icMâ bûeZahðKê ^òR gûi^ @]ô^Kê @ûYòfû c¤ùe IWÿògû _âù\g LŠaòLŠòZ ùjûA_Wÿòfûö Kêkaé¡ C}k ùMøea c]êiì\^ \ûiu ù^ZéZßùe 1903 ciòjûùe
‘C}k i¹òk^ú’ MVòZ ùjûA[ôfûö \úNð 33 ahðe _âùPÁû `kùe _eû]ú^ bûeZe _â[c ଭାଷାଭି�କି _âù\g eìù_ 1936 ciòjû G_âòf 1 ZûeòL \ò^ ବ�ର୍ମାନର IWÿògû _âù\g IWÿò@û
bûhûbûhú ଅ�ଳକୁ ù^A R^ଲାଭ କରି[ôfûö
1999 ciòjûVûeê ù`aédûeú 21 ZûeòLKê @û«RðûZòK cûZébûhû ଦିବସ eìù_ _ûk^ Keû~ûC@Qòö Gjû _Qùe aûõfûù\ge bûhû @ûù¦ûk^e AZòjûi ejòQòö ù\g Êû]ú^
ùjaû ijòZ aòbûRòZ ùjûA _ûKòÉû^ \êA \òMùe [ûA _½òc _ûKòÉû^ I _ìað _ûKòÉû^ eìù_ ^ûcòZ ùjfûö _ûKòÉû^ AiþfûcòKþ eûÁâ eìù_ ùNûhòZ ùjaû ijòZ CŸêðKê eûÁâbûhû eìù_
ùNûhYû Kfûö Kò«ê ùIßÁ ùawfKê fûMò iéÁò ùjûA[ôaû _ìað _ûKòÉû^e R^iû]ûeY awûkú bûhûKê aýajûe Keê[ôaûeê _ûKòÉû^ ieKûeu ନି�ତିକୁ aòùeû] Keò @ûù¦ûk^ Kùfö XûKû
aògßaò\ýûkde aò\ýû[ðúcû^u @ûù¦ûk^Kê \c^ Keòaû _ûAñ ù_ûfòi Mêkòùe 5 aò\ýû[ðú 1952 ciòjû ù`aédûeú 21 ZûeòLùe ijò\þ ùjùfö aògß AZòjûiùe cûZébûhû _ûAñ ijò\þ
ùjaû GK aòek NUYûö
ù`aédûeú 21, cûyð 11 I G_âòf 1 ZûeòLMêWÿòK cûZébûhûe iêelû, _âPûe I _âiûe _ûAñ _ûkòZ ùjC[ôùf iê¡û IWÿò@û bûhû @ûRò iuUe i¹êLú^ ùjûAQò, GjûKê @ÊúKûe
Keû~ûA_ûùe^ûö G[ôûAñ ù~Cñ \êAUò cêLý KûeY \gðû~ûC@Qò Zûjû @ûc ù\ge @^ý eûRýùe ù\Lû~ûC^ûjóö _â[c KûeY eìù_ 1991 ciòjûVûeê @ûc ù\gùe _âPkòZ @û[ôðK
iõÄûe @«MðZ “C\ûeúKeY, NùeûAKeY I RMZúKeY” ^úZòKê \ûdú Keû~ûC@Qòö @[ðûZþ RMZúKeY _âbûaùe AõùeR bûhûe ajêk aýajûe Gaõ \ßòZúdùe Kcð^ò~êqò _ûAñ
~êa_òXÿò AõùeRú bûhûKê _âû]û^ý ù\AQ«òö @^ý _âù\gùe icû^ _eòiÚòZò ù\Lûù\A[ôùf c¤ ùiVûùe cûZébûhû _âZò eûRýaûiúu i¹û^ Êûbòcû^ ijòZ ù\÷^¦ò^ Rúa^ùe ajêk
aýajûe KeêQ«òö Gjû IWÿògûùe ejê[ôaû Gaõ PûKòeò, aýaiûd Keê[ôaû @^ý eûRýe @]ôaûiúu ù\÷^¦ò^ PûfòPk^eê ÆÁ aûeò ùjûA[ûGö @ûagýKZû \éÁòeê @ûùc ù~ùKøYiò bûhû
gòlû I aýajûe Keòପାeê; cûZâ cûZébûhûKê jZû\ûe @i¹û^ Keòaû CPòZ ^êùjñö Kû~ðýûkd bûhû I RûZúd bûhû c¤ùe _û[ðKý @Qòö Rû^êdûeú 26 ZûeòL 1950 ciòjûùe @ûce
i´ò]û^ _âPk^ ùjfû ùaùk ùi[ôùe CùfäL Ke~ûA[ôfû 15 ahð c¤ùe AõeûRú bûhû a\kùe jò¦ú bûhûKê Kû~ðýûkd bûhûùe _eòYZ Keû~òa Gaõ @ûagýK _Wÿòùf
ପାଲ� ଆେମ� Gjò @a]ô aé¡ò Keòପାeòaö \lòY bûeZe eûRýଗୁଡକ ି ijòZ ùIßÁ ùawfେର jò¦ú bûhûKê _âak aòùeû] ù~ûMêñ jò¦ú ijòZ AõùeR bûhûKê ieKûe Kû~ðýûkd ଭାଷା eìù_

aýajûe କରୁଛ�ି ö i´ò]û^e 343 eê 351 ]ûeû _~ðý« aòhdMêWÿòK ieKûରୀ Kû~ðýûkde bûhû, eûRýMêWÿòK c¤ùe aò^òcde bûhû, eûRý bûhû, iùaðûy ^ýûdûkd I Cy
^ýûdûkde bûhû, @ûA^þ ସ�କର୍େ CùfäL Keû~ûA@Qòö @ûc ù\ge ùKøYiò RûZúd bûhû ^ûjóö ~\òI jò¦úKê eûÁâ bûhû ùaûfò Kêjû~ûC@Qòö Kû~ðýûkd bûhû @ûA^ 1963 @^ê~ûdú
jò¦ú I AõeûRúKê aýajûe Keû~ûଉ@Qòö cûZâ ସ�ିଧାନର ]ûeû 345 I 350 (K) @^ê~ûdú eûRýMêWÿòK ieKûeú Kû~ðýûkd I Cy ^ýûdûkd aýZúZ ^òcÜ @\ûfMêWÿòKùe eûRý bûhû
_âPk^ I aýajûe Keòaûe aýaiÚû Keû~ûA@Qò ö @ûc eûRý IWÿògû QWÿû _âûd icÉ eûRýùe eûRýe bûhû aýajûe Keû~ûC@Qò ö
IWògûÿ _â[c ଭାଷାଭି�କ
ି _âù\g eìù_ 1936 ମସିହାେର ùNûhòZ ùjfû _ùe 1954 ciòjûùe ZZþKûkú^ cêLýcªú ^aKé¾ ùPø]êeú IWÿògû aò]û^ibûùe The Orissa
Official Language Act, 1954 MéjúZ KeûA[ôùfö 1954 ciòjû @ùKÖûae 1 ZûeòL \ò^ eûRý_ûk GjûKê ÊúKéZò ù\ùfö 15 @ùKÖûae ZûeòLùe IWÿògû ùMùRUùe _âKûgòZ
ùjfûö cûZâ @ûRò _~ðý« ieKûeú Kû~ðýûkdùe IWÿò@û bûhû _âPk^ KeûMfû ^ûjóö i´ò]û^ _âYd^e 15 ahð _ùe ]ûeû ୩(K) ସଂେଯାଗ Keû~ûA IWÿò@û ijòZ AõeûRú bûhûe
aýajûeKê ù~ûWÿò \ò@ûMfûö କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଚାଲିବାର �ାୟ ୪୦ ଦିନ ପେର 2016 ciòjû ùc 2୪ ZûeòLùe @¤ûù\g ବଳେର eûRý ieKûe ଭାଷା ନିୟମାବଳୀ �ଣୟନ ପାଇଁ
lcZû �ା� େହେଲ ö IWÿògû cêLýcªú 15 @MÁ 2016 Vûeê icÉ ieKûeú Kû~ðýûkdùe IWÿò@û bûhû aýajûe KeòaûKê ùNûhYû Kùfö cûZâ \êüL I _eòZû_e aòhd Zûu ùNûhYû
ùKak ùNûhYûùe ejòMfûö
cûZébûhûe iêelû, _âPûe I _âiûe _ûAñ ieKûeu \ûdòZß I କ�ର୍ବ @Qòö eûRýaûiú IWÿò@û bûhûe iêelû I i¹û^ _ûAñ େଦୖନ�ିନ Rúa^ùe Gjûe ajêk aýajûe Keòaû CPòZö
IWÿò@û bûhûùe iù´û]^, IWÿò@û ^ûc `kK, IWÿò@û _êÉK Kâd I _V^ @Zý« @ûagýK ùjûA_WÿòQò ö Gjû ùKak IWÿògûaûiúu \ßûeû i¸aö @ûi«ê, @ûce _âòd cûZébûhûe _âPûe
_âiûe _ûAñ, iêelû i¹û^ _ûAñ ^òR Vûeê Gaõ ^òR _eòaûe Vûeê Gjò Kû~ðý @ûe¸ Keòaû ö
2018 ciòjûùe aògße 196 ù\gKê ù^A Ke~ûA[ôaû iùbðeê RYû_ùWÿ ù~, aògßùe ୬୫୦୦ K[ôZ bûhû @Qòö Pú^þe cûŠûeò^þ bûhûKê aògße iaðû]ôK ùfûK KjêQ«òö
Kûcþeê^þ ù\ge ùReòପþ bûhûKê cûZâ 4 RY KjêQ«òö \lòY @ûùceòKûର GK lê\â ଅ�ଳେର KûAÄû^û bûhûKê _âûd 200 RY Kjê[ôùf Kò«ê @ûRò Cq bûhûKê RùY KjêQ«òö aòMZ 50
ahðùe _âûd 250 bûhû @[ðûZþ _âZòahð jûeûjûeò 5 bûhû ùfû_ _ûA~ûଉQòö ùPe gêLòMùf MQe céZêý NUòfû _eò bûhûe céZêý ijòZ aògßeê ùMûUòG RûZò ^ò½òjÜ ùjûA~ûGö
HZòjûiòKcû^u cZùe LâúÁ_ìað 4000 ùakKê \lòY ùcùiû_Uûcò@û (@û]ê^òK \lòY AeûK)e ùfûKcûù^ _â[ùc fòòପି aû @lee aýajûe @ûe¸ Keò[ôùfö MùahKcû^u cZùe
ବ�ର୍ମା Vûeê iùPZ^ ^ ùjùf @ûi«û 100 ahð c¤ùe IWÿò@û bûhû I @le aýajûe Keê[ôaû ùfûK còkòùa ^ûjóö Êbûa Kaò Mwû]e ùcùjeu bûhûùe -
“cûZébìcò cûZé bûhûùe ccZû ~û’jéù\ R^cò ^ûjó
ZûKê ~\ò mû^ú MYùe MYòaû @mû^ ejòେବ Kûjóö”
aù¦ C}k R^^ú
aù¦ IWÿò@û bûhûö
ùcû.: 9337621455
IWògûùe bûhû @ûù¦ûk^e _éÂbêcò
Wü Kckû _âiû\ cjû_ûZâ
GPþ. @ûA. Rò-2/41, aòWòG Kùfû^ú

Kjòaû aûjêfý ù~, ùMûUòG RûZòe bûhû ùjCQò Zûe @ûcôû i\ég û ù~_eò _òŠeê _âûY aûdê CWòMùf geúe @ûcôû gì^ý ùjûA RW _\û[ð ùjûA~ûG
ùijòପeò ùMûUòG eûRýe bûhûe C^ÜZò _ûAñ ~\ò KòQò @ûLô\égò@û _\ùl_ ^ò@û ^~ûG ùZùa ùijò bûhûe aòfd @agý¸ûaú û Gjò _eòù_âlúùe
Êbûa Kaò MõMû]e ùcùjeue ùKùZûUò _õqò _âYò]û^ ù~ûMý : ùi Kjò[ôùf

“Cy ùjaû_ûAñ ù~ùa Ke @ûgû


Cy Ke @ûùM ^òR cûZébûhû”
“cûZébìcò cûZébûhûùe ccZû ~û jéù\ R^cò ^ûjó
ZûKê ~\ò mû^ú MYùe MYòaû @mû^ ejòùa Kûjó ?”

iûeû bûeZahðùe ଓଡ଼ିଶା ùjCQò GKcûZâ eûRý ~ûjûKò 1936 ciòjû G_âòfþ GK ZûeòLùe ଭାଷାଭି�େି ର cûZâ Q@ ùMûUò RòfäûKê ù^A GK ÊZª eûRýe cû^ýZû fûb
Keò[ôfû û _ùe _ùe @^ý iûZ ùMûUò Ròfäûe cògâY ùjûA[ôfû û CKôk ùM÷ûea c]êi\ê ^ \ûi, CKôkcYò ùMû_a§ê \ûi I _ûekû cjûeûRû Ké¾P¦â MR_Zò ù\aue @\cý
_âùPÁû @iúc ZýûM `kùe IWògû GK ÊZª eûRý eìù_ MVòZ ùjûA_ûeò[ôfû û _âPŠ iõNhð iõNûZ c¤ùe _ùWûgú awûkú (Kû«òfûf b…ûPû~ðý) cû^ue _âPŠ _âZòùeû]
(IWò@û GKUû ÊZª bûhû ^G) iùZß iûAc^þ Kcòg^e icúlû I iêପାeòg akùe @ûùc @ûRò PûeòùKûUò IWò@û IWògû cûZû aû CKôk cûZû (CKôhð Kkûe GK eûRý)e i«û^
ùaûfò Maðùe KjòପାeêQê û ÊZª _âù\g ùjaû _ùe IWògûe _â[c _â]û^ cªú ùjûA[ôùf _ûekû cjûeûRû Ké¾P¦â MR_Zò ù\a I Zûu _ùe _ùe @ù^K iùyûU ic_ðòZ
eûRù^Zû cêLýcªú @ûi^ @kuéZ KeòQ«ò û cûZâ 1954 ciòjûùe Ehò _âZòc _âPŠ Êûbòcû^ú gâú~êq ^aKé¾ ùP÷û]êeúu @û«eòK _âùPÁû `kùe ieKûeú bûhû @ûA^þ
aò]û^ ibûùe _ûeòZ ùjûA[ôfû ~ûjûe Cù\gý [ôfû ଓଡ଼ିଆ bûhûKê ieKûeú bûhûe cû^ýZû _â\û^ I icÉ ieKûeú @`òiþùe ùKak ଓଡ଼ିଆ bûhûe aýajûe û @ûA^þZ
iêeêLêeêùe _ûeòZ ùjûAMfû û cûZâ iciýû C_êRòfû GjûKê Kû~ðýKûeú Keòaûùe ùKùZK @Y ଓଡ଼ିଆ @]ôKûeú @ûC KòQò ùZûhûc\Kûeú bâÁûPûeú IWò@û @]ôKûeú AõeûRú c^Ä
ùjûA aòbò^Ü @ûk ù\LûA IWò@û bûhûKê ieKûeú bûhû eìù_ aýajûe Kùf ^ûjó û ieKûeú \¯e ùjC aû Cy ^ýûdûkd ùjC ùKCñVò ùjùf IWò@û bûhûe aýajûe
ù\LôaûKê còkòfû ^ûjó û Gjò ieKûeú bûhû @ûA^þ _âYd^ Keòaû _ûAñ ùaû]jêG \úNð\êAahðeê @]ôK icd fûMòMfû û �ାକ ସ�ିଧାନ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ gâú~êq flàú ^ûeûdY cògâ
(ପୂବର୍ ବରଗ, ସମ�ଲପୁର) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ieKûeú bûhû କରିବା ପାଇଁ @ûA^þ �ଣୟନ ସକାେଶ ୧୯୪୮ ଏ�ିଲ ପହିଲାେର ଏକ ��ାବ େଦଇଥିେଲ ଯାହାକୁ ତ�ାଳୀନ ସରକାର� �ଚ� ବିେରାଧ େହତୁ େସ
�ତ୍ୟାହାର କରିେନବାକୁ ବା� େହାଇଥିେ । cêLýcªú ^aKé¾ ùP÷û]êeú େସହି ��ାବକୁ ମନେର ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ୍ �ଣୟନ ଓ �ବ��ତ କରିଥ û ମା� @ûA^þଟeି Z}ûk Kû~ðýKûeúZû
C_ùe ùi_eò KòQò @ûLô \égò@û _\ùl_ ùK÷ûYiò ieKûe ପରବ�ର୍ @aiÚûùe ù^ùf ^ûjó , ùKak gâú~êq Rû^Kú afäb _…^ûdKu ବ୍ୟତୀତ । ତା� cêLýcªúZß icdùe
ଶାସନେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା �ଚଳନ ପାଇଁ ùi @û«eòK C\ýc Keò[ôùf û icÉ ieKûeú @`òiùe icÉ Kû~ðýKâc IWò@û bûhûùe ^òaðûj KeòaûKê KWû ^òùŸðg ù\A[ôùf û ùKùZK
ieKûeú \¯eùe IWò@û UûA_þ ùciò^þ KòYû~ûA ଓଡ଼ିଆ bûhûùe ieKûeú Kû~ðý _eòPûkòZ ùjûA[ôfû û cûZâ G[ôùe iûcû^ý @ûA^þ MZ ZîUò [ôaû ùjZê KWûKWò bûùa Gjû
Kû~ðýKûeú ùjaûùe aû]û iéÁò ùjfû û gâú~êq aòRê _…^ûdK cêLýcªú [ôaû icdùe ieKûeú bûhû @ûA^þ 1954ùe ~ûjûe ^ò~ðýûi [ôfû “For all and any official
purpose Oriya shall be the language” iõùgûଧିତ କରି @ûA^þଟରି ଏପରି ପରିବ�ର୍ନ Keòù\ùf ù~, ତ�ାରା IWò@û bûhû ijòZ AõeûRú bûhûùe c¤ ieKûeú Kû~ðý
ଚାଲିଲା û Gjû `kùe ~ûjû KòQò IWò@û bûhûùe ieKûeú Kû~ðý icû_^ ùjC[ôfû, iaê @]ôKûeúcûù^ @ûùÉ @ûùÉ gò[ôk ùjûAMùf û iaêVûeê aW aòW´^ûe K[û ùjfû
2000 ciòjûVûeê cêLýcªú [ôaû gâú~êq ^aú^ _…^ûdK ù~ùjZê IWò@û Kjòପାe«ò ^ûjó aû aêSò _ûe«ò ^ûjó ùZYê ieKûeú bûhû @ûA^þ 1954Kê Kû~ðýKûeú KeûAaûùe
aòùgh @û«eòKZû _â\gð^ Kùf^ûjó û Gjò i¦òlYùe cûZébûhû ଓଡ଼ିଆ Kê @^ýû^ý eûRý_eò @ûc eûRýùe ieKûeú bûhû eìù_ aýajûe KeòaûKê ù^A aòbò^Ü @õPkùe
bûhûù_âcú, aê¡òRòaú, @ûA^þRòaú, ùfLK, @¤û_K, iû´û\òK AZýû\òu c¤eê Mbúe _âZòKâòdû \û^ûaû§òaûùe fûMòfû û UòUòfûMWe Rù^÷÷K @ûA^þRòaú I Kaò gâú~êq MRû^^
cògâ Zûu @õPkùe ^òcÜ @\ûfZùe IWò@û bûhûùe ^òcÜ @\ûfZ _eòPûk^û I eûd aûjûe Keòaûùe ùKùZKûõgùe i`k ùjaû _ùe Zûu @ûù¦ûk^Kê eûRý eûR]û^ú
bêaù^gßeKê iÚû^û«eòZ Keò Gjò ùfLKu iùcZ gâú~êq iêbûh P¦â _…^ûdK, gâú~êq ZêhûeKû« gZ_[ô, gâú~êq _â\ýêcÜ gZ_[ô, gâú~êq CcûKû« eûCZ, gâú~êq gue
_eòWû, gâú~êq _aòZâ cjûe[û I @^ýcû^u ic[ð^ fûb Kùf û Gjò bûhû @ûù¦ûk^ GK aòeûU R^ @ûù¦ûk^ùe _eòYZ ùjaûe _ìaðûbûh còkòfû û gâú MRû^^ cògâ
2015 G_âòfþ 1 ZûeòLେର ieKûe Zêe« bûhû @ûA^þ 1954 fûMê Keòaû \ûaú ù^A @^ý icÉ bûଷାù_âcúu ic[ð^ fûb Keò @^g^ùe aiòùf û Gbkò @nêZ_ìað
R^ ic[ð^ I ÊZü _âaéZ bûhû _âúZò ù\Lô ieKûe UòKòG Pò«òZ ùjûA_Wòùf û G_âòf 12 ZûeòL 2015 ciòjûùe MRû^^ cògâu ଆaûjKZßùe IWò@û bûhû _âùdûM
Kâòdû^êÂû^ KcòUò MVòZ ùjûA iûeû eûRýùe cûZébûhûùe ieKûeú Kû~ðý _eòPûk^û Keòaû _ûAñ iùPZ^Zû ସୃ�ି KeûMfû û gúâଯୁ�ê ùa¾÷a PeY _ରିWûu @¤lZûùe bûhû
iêelû icòZò MVòZ ùjfû û bûhû ù~û¡û MRû^^ cògâ ieKûeuê Pec _Zâ ù\ùf ù~ ~\ò IWògû ieKûe ieKûeú bûhû @ûA^þ 1954 Kê 2015 Rê^þ ùgh iê¡û
Kû~ðýKûeú ^Ke«ò ùZùa ùi RêfûA GK ZûeòLeê @ûceY @^g^ùe aiòùa û Gjò ùNûhYû_ùe gâú~êq cògâuê aòପkୁ R^ic[ð^ còkòfû I IWò@û bûhû iõMâûc icòZò MVòZ
ùjfû û gâú cògâ @ûceY @^g^ Keòaû ijòZ iõMâûc icòZòe @^ý i\iýcûù^ eòùf @^g^ Rûeò eLôùf û RêfûA 8 ZûeòLùe eûR]û^úùe bûhû iõMâûc icòZòର ଉପେଦ�ା
iêbûh P¦â _…^ûdKu ù^ZéZßùe i\iýcû^u \ßûeû GK aéjZ cû^a gévke @ûùdûR^ Keû~ûA[ôfû û Gjò _âKûeùe aòପkୁ R^ic[ð^ RêUûAaûùe bûhû iõMâûc icòZò
i`kZû jûif Keò[ôfû I _eòùghùe ieKûe aû¤ùjûA GK _ûõP RYò@û cªúÉeúd KcòUò ù\aú _âiû\ cògâu @¤lZûùe MV^ Kùf I bûhû iõMâûc icòZòe iûZ RYuê
ùijò KcòUòùe eLûMfû û ପରବ�ର୍ୀ @aiÚûùe ùa÷¾a PeY _eòWû I bûhûaòZþ ù\aò _âi^Ü _…^ûdKuê ùijò KcòUòùe eLûMfû û ieKûeu ସଂକ� iõLýû 18715/RòG Zû
31.07.2015 @^êiûùe Gjò cªúÉeúd KcòUò MVòZ ùjfû bûhû @ûA^þ 1954Kê Kû~ðýKûeú Keòaû \òMùe iêPò«òZ _eûcg ð ù\aû _ûA,ñ G_eKò ùLû\þ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ 14
ଡିେସମ�ର 2015 \^ò ବିଧାନibûùe ùNûhYû Kùf ù~ ଓଡ଼ିଆ େର ଓଡ଼ିଶା eûRý gûi^ Kû~ðý _eòPûk^û KeòaûKê ieKûe @û«eòKZû ij C\ýc KeQê«ò û iõMûâc ସମିତର ି icÉ
i\iý ଏହି ùNûhYûùe @Zý« @û^¦Zò ùjûA ମୁଖ୍ୟମ�ୀ�ୁaù]A RYûAùf û cûZâ Giaê ùjaûe @«eûùk ieKûeue ù~ KòQòUû PKâû« [ôfû Zûjû _eòÇêU ùjfû ù~ùZùaùk
iõMâûc icòZò i\iýcû^u @ùMûPeùe GK ùNûhYû^ûcû _âKûg Keòù\ùf û eûRýùe GK ÊZª bûhû^úZò _âYd^ Keòaû _ûAñ ତଥା ଭାଷା ଆଇନର ଉ�ଂଘନ ବିରୁ�େର ଦ�ବିଧାନ
iõMâûc icòZò i\iýcû^uVûeê \ò@û~ûA[ôaû PòVû _âÉûaKê aòPûeKê ^ò@ûMfû ^ûjó Gaõ iaêVûeê aW K[û ùjfû ieKûeú \¯eùe ଓଡ଼ିଆ bûhû
ସକାେଶ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ

aýajûe Lôfû_ କରୁଥିବା aýqò aòùghu _ûAñ ùK÷ûYiò \Š aò]û^e _âûa]û^ eLûMfû ^ûjó û iêZeûõ @^ý KòQò C_ûd ^_ûA iõMâûc icòZòe i\iýcûù^ gâú~êq iêbûh P¦â
_…^ûdKu ù^ZéZßùe ieKûeú C\ûiú^ZûKê aòùeû] Keò ବିଧାନସଭା ସ�ୁଖ� ^aKé¾ ùP÷û]êeúu �ତିମୂ�� ^òKUeê eûRba^ ସ�ୁଖ� ଉ�ଳେଗୗରବ c]êiì\^ \ûiu �ତିମୂ�� _~ðý«
Kkû_ZûKû @bò~û^ Rûeò eLôQ«ò û bûhû @ûù¦ûk^Kê bŠêe Keòaû_ûAñ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ùKùZK ^ýÉÊû[ð ùMûÂúu c¤iÚZûùe bûhûù~û¡ûcû^u c¤ùe `ûU iéÁò Keòaû _ûAñ
jú^ C\ýc Keò ùKùZKûõgùe i`k ùjûAQ«ò û ùKùZK bûhýù_âcú Gjò jú^ PKâû«Kê aêSò ^_ûeò bûûhû @ûù¦ûk^e cêLýùiâûZeê \ìùeA ~òaûiùZß bûhû @ûù¦ûk^ I
Kkû_ZûKû @bò~û^ RûeòejòQò Gaõ Gjò @ûù¦ûk^ ùi _~ðý« Rûeò eLôaû _ûAñ bûhûù~û¡ûcûù^ aRâ g_[ ù^AQ«ò, ù~_~ðý« KùVûe \Š aò]û^e aýaiÚû bûhû @ûA^þ
Lôfû_Kûeúu aòùeû]ùe ^ùjûAQò û ଏକ ନୀତିନ�ି େଶୖଳୀେର, େକୗଣସି ଆଇନ ଖିଲାପ ନକର, ଭାଷା ଆଇନେର ଥିବା �ମାଦ ସଂେଶାଧନ ପାଇ ଚାଲିଥିବା ଏହି ନୀରବ ଅଭିଯାନ ତିନି ବଷର୍ ତଅ ି�ମ କରିବା ଏ
ଅତୁ ଳନୀୟ ଘଟଣା । @ZGa Gjò bûhûù~û¡û cû^ue cjZþ C\ýc Rûeò ejê û ieKûe ieKûeú bûhû @ûA^þ Kû~ðýKûeú Keòaû _ûAñ @û«eòKZû I _âZòa¡Zû _â\gð^ Ke«ê I
bûhû R^^úe ùiaûùe icÉ IWò@ûaûiú ^òRKê ic_ðòZ Ke«ê û
“aù¦ CKôk R^^ú”
Rd RM^Üû[
କାହିଁକ ଏ ଲେଢ଼ଇ ?
ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ

ଆଜିକୁ ଠିକ ତିନି ବଷର୍ ତେ , ୨୦୧୬ ଏ�ି ଲ ୧୩ ତାରିଖେର ଆର� େହାଇଥିଲା କଳାପତାକା ଅଭିଯା , ଯାହାର ପରିଚୟଦାୟୀ ନାମ େହଲା ‘ଭାଷା ଆେ�ାଳନ’ । ଏହି ଆେ�ାଳନ �ର �ର
ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଚୁ ଡା� ଲ� �ଳେର ପହ�ିବାକୁ େଯେତେବେଳ ଆେଗଇ ଚାଲି ଥିଲ , ଠିକ େସତିକେି ବେଳ େମାର ଦୁ ଇ ଘନି�ତମ ସହେଯାଗୀ ପବି� ମହାରଥା ଓ �ଦୁ ୍ୟମ� ଶତପଥି
ଅତ୍ୟ� ଆକ�ିକ ଭାେବ ସରକାର� ସପ�େର ଠିଆେହେଲ ଓ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନରୁ ୧୬.୦୭.୨୦୧୮ ରୁ ଓହରିଗେଲ । ଏହାର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ
https://saubhasya.wordpress.com/2018/07/17/bhasha-andolan-sabotaged/ େର ଉପଲ� । ଏମାେନ େକବଳ ଏତିକେି ର ବିରତ
େହେଲନାହି; ଭାଷା ଆଇନ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଦାବି ଅନୁ ସାେର ସ�ୂଣର୍ ସଠିକ ଭାେବ ସଂେଶାଧନ େହାଇସାରିଛି େବାଲି କହି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ�ୁ ତଥା କଳାପତାକା ଅଭିଯା�ୀ ମାନ�ୁ ବି�ା�
କରିବାେର ଲାଗିଛ�ି ଏବଂ ଭାଷା ଆେ�ାଳନ ବ� େହାଇସାରିଛ ି େବାଲି ଅପ�ଚାର ଚଳାଇଛ�ି । ଏମାନ� ଏହି ଅପ�ଚାର କିପରି ସବର୍ଥା �ମା�କ ତାହା୧୬.୦୭.୨୦୧୮ େର ଏମାେନ
ଆେ�ାଳନରୁ ଓହରି ଯି ବା ସେ� ଚାଲି ରହିଥିବା କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ସାବ୍ୟ� କରିଛି । େସମାନ� ପାଇଁ ଭାଷା ପାଇଁ ଲେଢ଼ଇ ସରିଯାଇଛି କି�ୁ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଲେଢ଼ଇ ଅବ୍ୟାହତ ଅ । ଏହି
ପୁ�କେର ଏହାର �ାମାଣିକ �ତିେବଦନ ସ�ିହତ ି । ଏହି ପୁ�କେର ଭୁବେନ�ର ବାହାେର ଲାଗିରହିଥିବା ଅଭିଯାନର େକେତକ େଫାେଟାଚି� ଓ ଭିଡିଓ ଚି� ମ� �ଦ� େହାଇଛି । ଭାଷା ତପ�ୀ
ଗଜନନ ମି� , ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରାୟ(ଅଧିବ�) , ଡ଼. ଅେଶାକ ମି� (େବୖ�ାନିକ) , କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ (କୃ ଷି ସାମ�ାଦିକ) , ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ (ସମାଜେସବୀ) , ଧ�ବଚରଣ ମହା�ି
(ଅଧିବ�) ଓ ଗିରିଜାକା� ମି� (ଅଧିବ�) �ୁ େନଇ ଏକ ସଭାପତି ମ�ଳୀ ବ�ର୍ମାନ ଏହି ଆେ�ାଳନକୁ େନତୃ� �ଦାନ କରୁଛ�ି ।

ଏହି ଅବସରେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଭାଷା କରିବା ପାଇଁ ଆର� େହାଇଥିବା ଆେ�ାଳନର ମୂଳ�ିତ , �ଗତି , ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନର ମୂଳ ବ୍ୟବ� , ତହିଁର ତ�ଟି
ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ ଭାଷା ଆେ�ାଳର ଆର� ଓ ଆଜିର ପରି�ିତି ସ�କର୍େର ଏକ ସଂ�ି� ବ�ର୍ନା ଅପରିହାଯର୍୍ୟ େହାଇଥିବା େହତୁ ତହିଁ�ତି ଆେମ ସମେ� ଦୃ�ିପାତ କରିବା ଏେବ ।

ଡ଼ିଶାେର ଭାଷା ଆଇନ ଅଥର , ୧୯୫୪େର �ଣୀତ ଓ �ବ��ତ େହାଇଥିବା ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇ , ଯାହା ତ�ାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ନବକୃ� େଚୗଧୁରୀ୬.୯.୧୯୫୪ ତାରିଖେର
ବିଧାସଭାେର ଆଗତ କରିଥିେଲ ଓ ବିଧାନସଭାେର ଗୃହୀତ େହାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ� ସ�ତି ପା୧୪.୧୦.୧୯୫୪େର �ବ��ତ େହାଇଥିଲା

କି�ୁ ଏହା ହିଁ ଭାଷା ଆଇନର ଆର� ନୁେହଁ । ଆମ ଭାଷାେର ଆେମ ସମ� ସରକାରୀ େସବା ପାଇବୁ – ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଷାଭାଷୀ ସମ� ଅ�ଳକୁ େନଇ ଏକ ସ�ତ� �େଦଶ ସୃ�ି କରାଯାଉ
େବାଲି ଘୁମୁସରର ଦୀନବ�ୁ ପ�ନାୟକ ୧୧.୯.୧୮୭୦ ତାରିଖେର ଭିଆଇ ଥିବା �ଥମ ଜନସମାେବଶେର େଯଉଁ ମତ �କାଶ ପାଇଥିଲ , ତାହା ତ ନି�ୟ ଆମ �େଦଶ ସୃ�ିର ମୂଳାଧାର
ଥିଲ; ମା� ତାହା େକୗଣସି ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନର ପରିକ�ନା କରିନଥିଲା । ତହିଁ �ଭାବେର କାଳ�େମ େଯଉଁ ଉ�ଳ ସ�ିଳନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅ�ଳର େଭୗେଗାଳିକ ଏକ�ୀକରଣ ପାଇ
ତଦାନୀ�ନ �ିଟଶ
ି ସରକାରକୁ ବା� କଲା ତାହା ବି ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ �ଣୟନ ପାଇଁ େକୗଣସି ଚି�ା �କଟ କରିନଥିଲା । ଘୁମୁସର ��ାବର �ାୟ ଦୁଇ ଦଶ�ି ପେର ଭାଷାଭି�ିକ
ଜାତୀୟତାର େଯଉଁ ଅନନ୍ୟ �ସୂନ ��ୁଟିତ େହଲା ସମ�ଲପୁର ଅ�ଳେ , ଯାହାକୁ ଭାଷା ଭି�ିେର ଓଡ଼ିଶା �େଦଶ ସୃ�ିର େ�� େବୗ�ିକ ଆଧାର ଭାେବ �ହଣ କରାଯାଏ , ତାହା ମ� ସରକାରୀ
ଭାଷା ଆଇନର ପରିକ�ନା କରିନଥିଲା । େତେବ ଭାଷା ଆଇନ କଥା ଆସିଲା େକଉଁଠୁ?

�ଥମ ��ାବକ
ସମ�ଲପୁରର ପ�ିତ ଲ�ୀନାରାୟଣ ମି� ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଭାଷା କରିବାକୁ ଆଇନ �ଣୟନ ପାଇଁ ��ାବ େଦଇଥିବା �ଥମ ବ୍ୟ�ି । ତା� ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେ�ମ ହିଁ
ମୃତୁ୍ୟର କାରଣ େହାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟେର ଜାରିେହାଇଥିବା ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧୁ୍ୟଷିତ �ଥମ ରା�ପତି ଶାସନକାଳେର ପଛରୁ ଛୁରାମାରି ତା�ୁ ହତ୍ୟା କରାେହାଇଥିଲା ଓ ସରକାରୀ ଚାପେର
ରାଜ୍ୟ େପାଲିସ ଏପରି ନାଟକ କରିଥିଲା , ତା� ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦ�ିତ କରାେହାଇପାରିନଥିଲା

େସ ପୂବ-ର ବରଗଡ଼ର �ତିନଧ


ି ିତ� କରୁଥିଲାେବେ୧.୪.୧୯୪୮ ତାରିଖେର �ଥମଥର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ �ଣୟନ କରିବାକୁ ସରକାର�ୁ ଆହ�ାନ େଦଇ ଏକ ��ାବ ଆଗତ
କରିଥିେଲ ଯାହାର ଶୀଷର୍କ ଥି “Resolution regarding adoption of Oriya as the Provincial State Language of Orissa from the 1st June,
1948” । ଏହି ମହାନ େଦଶେ�ମୀ, େଯ କି ଶିଶୁ ପରି ସରଳ ଅଥଚ ଆଦଶର୍େର ଏେତ ଅଟଳ ଥିେଲ , ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇଥିେଲ କାରାଗାରେର ଓ ଯାହା�ୁ ସମ�ଲପୁରର ଗା�
ଭାେବ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିବା ବି ତା�ର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନର �କୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଠାରୁ ଉଣା େ , ଏହି ��ାବ ଆଗତ କଲାେବେଳ େସଦିନ କହିଥିେ , “At the first instance, Sir, this
may appear to be a controversial bit of proposition on my part inasmuch as the Government spokesman have abhorred that
the introduction of Oriya, the only mother tongue of Oriyas, as the State Language, will ill-suit to the Secretariat and other
branches of administration.” ଅତଏବ “ଓଡ଼ିଶାର ଏକମା� ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ”କୁ ସରକାରୀ ଭାଷା କରାଯି ଵା ସଚିବାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟ �ଶାସନିକ ଦ�ର ପାଇଁ �ହଣୀୟ େହବନାହିଁ େବାଲ
ସରକାରୀ ମୁଖପ� ହିଁ କହିଥିେଲ । ପ�ିତ ମି�� ଭାଷଣରୁ ବୁଝାଯା , ଓଡ଼ିଶାେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା �ଚଳନ ପାଇଁ ମହତାବ� ରାଜେନୖତକ
ି ସରକାର େଯଉଁ ତା�ଲ୍ୟ �ଦଶର୍ନ କରିଥ , ତାହା ହିଁ
ତା�ୁ ଏହି େବୖଧାନିକ ��ାବ ଆଗତ କରିବାକୁ ବା� କରିଥିଲା । ପ�ିତ ମି� କହିଥି , ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା କରିବାପାଇଁ ସରକାର କି ପଦେ�ପ େନେଲଣି େବାଲି ମଁୁ େଯଉଁଦନ
ି
ପଚାରିଥିଲ, ସରକାର କହିଥିେଲ ତା� ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଧିକ ଗୁରୁତ�ପୂଣର୍ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଏହି ଅ – ବ�ୁତଃ ଆପରାଧୀକ ଅବ�ା – ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ତାର ସ�ରାଜ୍ୟାଧିକାରରୁ ବ�ି
କରିବ େବାଲି କହି, ପ�ିତ ମି� କହିଥିେ, “We are going to dupe our own men by making them bereft of their sacred and hallowed mother
tongue in the Courts,in the Schools and other sphere of activities concerning the body politics.”

ଭାଷା ଆଇନର ଜନ�


ମହତାବ� ସରକାର ପ�ିତ ମି��ୁ ବା� କରିଥିଲା ଏହି ��ାବକୁ �ତ୍ୟାହାର କରିେନବା ପାଇଁ । ଜେଣ ମ�ୀ େହାଇଥିବା େ , ମ�ୀମ�ଳୀୟ ଶୃ�ଳାେର ଆବ� େହାଇ, େସଠି ଅଗତ୍ୟା ନୀରବ
ରହିଥିବା ନବକୃ� େଚୗଧୁରୀ ଆ�ଗ�ାନିର ଚାପେର ତିନି ସ�ାହଠି ଉଭୟ ମ�ୀପଦ ଓ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟପଦରୁ ଇ�ଫା େଦଇ ଚାଲିଯାଇଥି । େତଣୁ, ସ�ି ଧାନ ଗୃହୀତ େହବା ପେର
େଯେତେବେଳ ସାବର୍ଜନୀନ େଭାଟ ବଳେର �ଥମ ନିବର୍ାଚିତ ସରକାର ଗଠିତ େହ , େସେତେବେଳ ମହତାବ ନୁ ହ�ି , ନବବାବୁ ହିଁ ଥିେଲ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସେବର୍ା�ମ ପସ� ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ପଦ ।
ପ�ିତ ମି�� �ତ୍ୟାହୃତ ��ାବ ତା�ପାଇଁ ଜୀବ� �ୃତି େହାଇ ରହିଥିଲ । େସହି �ୃତର
ି ୁ ହିଁ ଜନ� େନଲା ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇ , ଯାହା ଏଯାଏଁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇନାହିଁ ଓ ଯାହା
କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ �ାୟ ହଜାେର ଦିନ େହାଇଗଲା ଚାଲଛି କଳାପତ
ି ାକା ଅଭିଯାନ

ଓଡ଼ିଶା ସୃ �ିର ଉେ�ଶ୍


ଭାରତର �ଥମ ଭାଷା ଭି�ିକ ରାଜ୍ୟ ଭାେବ ଓଡିଶା ପରିଚିତ । ଏହି ସ�ତ� ପରିଚୟର ଭି�ି ଉପେର ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଗେବଷଣା କଲ , େସେତେବେଳ ଏହି �େଦଶ ସୃ�ିର ଉେ�ଶ୍ୟ କଣ ଥିଲ
ତାହା ଅନୁ �ାନ କରିବା ଅପରିହାଯର୍୍ୟ ଥିଲା । ବି�ର ଅନ୍ୟତମ େ�� ପୁ�କ scribd.comର https://www.scribd.com/doc/19216578/Role-of-Mass-
Media-in-Creation-of-Orissaେର ୨୯.୮.୨୦୦୯ ତାରିଖେର �କାଶିତ େମାର ନିବ�େର ମଁୁ ଦଶର୍ାଇଛି , େକବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ହିଁ ସମ� ସରକାରୀ େସବା ପାଇବା
ଉେ�ଶ୍ୟେର ଆମ ଜାତି ନାହିଁନଥିବା ଆେ�ାଳନ କରି ସୃ�ି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଏବଂ ଏହି ଉେ�ଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ�ିତ ମି� �ଥେମ ��ାବ ରଖିଥିେଲ ଓ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ େହବା ପେର
ନବକୃ � ଭାଷା ଆଇନଟିର �ଣୟନ କରିଥିେଲ
ଆଇନ �ଣୟନର କାରଣ
ଆଇନଟି ଆର� େହାଇଛି ଏହିପରି: “Whereas it is expedient to provide for the adoption of Oriya as the language to be used for all or any
of the official purposes of the State of Orissa; It is hereby enacted by the Legislature of the State of Orissa ….” ଅଥର୍ା, େଯେହତୁ ସମ� ଓ
�େତ୍ୟକ ସରକାରୀ କମର୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ହିଁ େହବା ଆବ, େସେହତୁ ଏହି ଆଇନ �ଣୀତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ

ଦୁ ଃଖର କଥା , ଏହି ଉେ�ଶ୍ୟ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା ପରିବେ�ର୍ ନବବାବୁ� ପରବ�ର୍ୀ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ମହତାବ ଏହାକୁ ଅବ�ା �ଦଶର୍ନ କେଲ ଓ ନବବାବୁ� ଉପେର ରାଗ ଶୁଝାଇବା ପାଇଁ
ପରବ�ର୍ୀ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ବିଜୁ ପ�ନାୟକ ଏହାକୁ ସଂେଶାଧନ କର୧୯୬୩େର ସ�ୂଣର୍ େବଆଇନ େଶୖଳୀେର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ କବର ତଳୁ ଉଠାଇ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରେର ସରକାରୀ ଭାଷା
କରାଇେଦେଲ , ଯାହା ଫଳେର ସାରା ଓଡିଶା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଧିପତ୍ୟ କବଳକୁ େଠଲି େହାଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ଭାଷା ଆଇନ ଅକାମି େହାଇ ପଡିଛି

ମ�ୀ�ରୀୟ କମିଟି
କବି ଗଜାନନ ମି�� ଅନଶନ ଧମର୍ଘଟ େ��ାପଟେର୩୧.୭.୨୦୧୫େର ଏକ ବିଧିକ ସଂକ� ଜାରି କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଇନଟିର କାଯର୍୍ୟକାରିତା ଉପେର ପରାମଶର୍ େଦବାକୁ
ମ�ୀ�ରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କେଲ ଯହିଁେର ଜେଣ ସଭ୍ୟ ଭାେବ ମଁୁ �ାନିତ େହଲି

Scribd.comେର ୨୯.୮.୨୦୦୯ ତାରିଖେର �କାଶିତ େମାର ନିବ� ରଚନା େବେଳ ଭାଷା ଆଇନର ମୂଳ ନଥି ମଁୁ େଯେତ େଖାଜିେଲ ମ� ମିଳି ନଥିଲା । ମ�ୀ�ରୀୟ କମିଟିର ସଭ୍ୟ େହ
ଫଳେର ଏହି ପଦାଧିକାର �େୟାଗ କରି ସରକାରୀ ସି�ୁକେର ଲୁଚା େହାଇରହିଥିବା ନଥିଟି ମଁୁ ଅନୁ�ାନ କଲି ଓ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ନବକୃ� େଚୗଧୁରୀ ଅମଲାତ� ପରିସୃ� କି �ବଳ �ତିକୂଳ ପରି�ିତ
ଆଇନଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିେଲ ତାହା ଅନୁଭବ କଲି

ଆଜନ� ତ�ଟି ଓ ତାର ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ େମାର ��ାବ


ଆଇନଟିେର ତିେନାଟି ଆଜନ� ତ�ଟି ଥିଲ , ଯାହା �ତି େସହି ବିେଶଷ ପରି�ିତେି ର ନବବାବୁ ଆଖିବୁଜି େଦଇଥିବା �ାଭାବିକ େବାଲି େମାର ମେନ େହଲା । େସ ତିେନାଟି େହଲ – (୧) ଆଇନଟି
େବସରକାରୀ �ରେର ବି ଓଡ଼ିଆ େଲାକ�ୁ େସମାନ�ର ଈ�ିତ େସବା ପାଇବାର ଅଧିକାର େଦଇ େକୗଣସି �� ବିଧିକ ବ୍ୟବ�ା ରଖିନ , ଯଦିଓ ଧାରା ୨ର ଉପଧାରା (୨)େର େକଉଁ ନି���
େ��େର େକଉଁ ନି��� ତାରିଖରୁ େକଉଁ ନି��� ବ୍ୟାପାରେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର େସବା ଉପଲ�ି ସୁନି�ିତ କରାେହବ ତାହା ଅଧିସୂଚନା ବଳେର ଧାଯର୍୍ୟ େହବ େବାଲି କହି ପେରା�େର
“େବସରକାରୀ” �ରେର ଆଇନଟିର �ବ�ର୍ନ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରଖିଥି । �ିବଧ
ି େସବା ପାଇବା �ତି ଓଡ଼ିଆର ହକ୍ । ତାହା େହଲା ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ । ଶିଲ� ଓ ବାଣିଜ୍ୟ େଯେହତ
େବସରକାରୀ �ରେର �ାୟତଃ ସମ� ବ୍ୟ�ି�ୁ ନିଜ ପରିସରଭୁ� କରିଥା , େସେହତୁ ଏହି ଉଭୟ େ��ରୁ ମିଳୁଥିବା େସବା ଓଡ଼ିଆେର ଉପଲ� େହବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଉଭୟ େ�� ସରକାର
ଆଇନ �ାରା ନିୟ�ିତ େହାଇଥା�ି । ଅଥଚ ଭାଷା ଆଇନଟିେର ଏହି େ�� ��ତଃ ଅ�ଭର୍ୁ� େହାଇନଥିଲା । ଯଦିଓ ଧାର୧ର ଉପଧାରା (୨)େର ସମ� ଓଡିଶା ଏହାର ପରିସରଭୁ� େବାଲି କୁ ହ
େହାଇଥିଲ, ଆଇନଟିର ଶୀଷର୍କ “ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ” େବାଲି ଥିବା େହତୁ େବସରକାରୀ �ତି�ାନଗୁଡ଼ିକ ଏହା ପରିସରରୁ ଅେ�ଶ ଖସି ଚାଲିଥିେଲ । ଏହି ବି�ା�ି ଦୂର କରିବାକୁ ଆଇନଟିେ
େକୗଣସି �� ଉପାଦାନ ନ ଥିଲା । େତଣ , େମା ବିଚାରେର ଏହା ଥିଲା ଆଇନଟିର �ଥମ ତ�ଟି । ଅନ୍ୟ ତ�ଟି ଗୁଡିଆ େହଲ – (୨) ଆଇନଟିର ଉ��ନ ବିରୁ�େର ଦ�ବିଧାନ ବ୍ୟବ�ାର ସ�ୂ�ର
ଅନୁ ପ�ିତି ଓ (୩) ଦ�ବିଧାନ ପାଇଁ ତଥା ଆଇନଟିକୁ �ିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ନିୟମାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା �ଣୟନ ସକାେଶ ସରକାର� ଅସାମଥର୍୍ୟ । େତଣୁ ଏଇ ତିେନାଟି ଆଜନ� ତ�
କବଳରୁ ଆଇନଟିକୁ ଉ�ାର କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ େକବଳ ��ାବ େଦଲି , ତା ନୁ େହଁ; ଆଇନ ସଂେଶାଧନର ଚିଠା ଓ ନିୟମାବଳୀର ଚିଠା ବି ଦାଖଲ କଲି ୩. ୯. ୨୦୧୫ ତାରିଖେର ।

ଆଇନ ସଂେଶାଧନ ଚିଠାେର ନୂ ଆ ଧାରା ସଂେଯାଜନ ପାଇଁ ମଁୁ ��ାବ େଦଇଥିଲି । ତହିଁର ଶୀଷର୍କ , “ନାମ ପରିବ�ର୍ନ ଓ ନିୟମାବଳୀ �ଣୟ ” । ମଁୁ େଲଖିଥି ଲି , ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା
ଆଇନ,୧୯୫୪େର ଏକ ନୂ ତନ ଧାରା ଭାେବ ଧାରା – ୪ େଯାଡ଼ା ଯାଉ ଓ ତାହା ଏହି ପରି େହଉ :

“ଧାରା – ୪ (୧) ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ ୧୯୫୪ର ନାମ ପରିବ��ତ େହାଇ ଓଡିଶା େଲାକଭାଷା ଆଇନ, ୧୯୫୪ େହବ ;

(୨) ଏହି ଆଇନଟିକୁ ତାର ସମ� ବା େଯ େକୗଣସି ଉେ�ଶ୍ୟେର �େୟାଗ କରିବା ପାଇଁ , ଆଇନଟିର େଯ େକୗଣସି ବା ସମ� ବ୍ୟବ�ାକୁ ବା�ତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ , ଆଇନଟିର ପରିସର ବା
ଉେ�ଶ୍ୟ ପରିବ�ର୍ନ ପାଇ, ଆଇନଟିର େକୗଣସି ବ୍ୟବ�ାର ଲ�ନ ବିରୁ�େର ଦ� ବିଧାନ ପାଇଁ, ସରକାର ନିୟମାବଳୀ �ଣୟନ କରିେବ ।”

ଉପଧାରା (୧)େର ମଁୁ େଦଇଥିବା ��ାବ ମ�ୀ�ରୀୟ କମିଟିେର ଥିବା ମ�ୀମାନ� ସ୧୭.୧୨.୨୦୧୫ ତାରିଖେର ମୁଖ୍ୟମ�ୀ� ଆେଲାଚନା ଓ ସି�ା�େର ସ�ୀକୃତି ଅଜର୍ନ କରିଥିଲା ।
ଦିନ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ� କାଯର୍୍ୟାଳୟରୁ ନିଗର୍ତ େ�ସବିବୃ�ିେର େହାଇଥିବା େଘାଷଣାରୁ ଏହା �� । ଏହି ବିବୃ�ିକୁ ବି�ାପନ ରୂେପ ବି ସରକାର ବୃହତ ଓଡ଼ିଆ େଦୖନିକମାନ�େର �କାଶ କର ,
ଯହିଁର �ଥମ ବାକ୍ୟତି ଥିଲା ଏହିପ:

“ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ୧୯୫୪କୁ ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ �ରେର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ େବୖଠକ ଆଜି ସଚିବାଳୟଠାେର ମୁଖ୍ୟମ�ୀ �ୀ ନବ
ପ�ନାୟକ� ଅଧ��ତାେର ଅନୁ �ିତ େହାଇଥିଲା ”
କି�ୁ ଆଇନ ସଂେଶାଧନ େବେଳ ଏହା ଅନୁ ସାେର ଆଇନଟିର ଶୀଷର୍କ ନ ବଦଳାଇ େମାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକ ��ାବକୁ ସରକାର ଦୁଇ ଥାକେର ବିଧିକ ରୂପ େଦଇଛ�ି । �ଥମ , ନିୟମାବଳି
�ଣୟନ ��ାବଟିକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇ୨୧.୫.୨୦୧୬ ତାରିଖେର ଅ�ାେଦଶ ଜାରି କରି “The State Government may make Rules to carry out the
purposes of the Act” େବାଲି କହିଛ�ି ଓ ୨୮.୯.୨୦୧୬ ତାରିଖେର ଏହି ଅ�ାେଦଶକୁ ବିଧାନସଭାେର ପାରିତ କରାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ� ସ�ତି ବି ପାଇଛ�ି । ଦି�ତୀୟତଃ , ଦ�ବିଧାନ
��ାବଟିକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବାକ୧.୫.୨୦୧୮ ତାରିଖେର ଆଇନଟିର ସଂେଶାଧନ କରି ୪-କ ନାମକ ନୂ ଆ ଧାରା ଖ�ି ତହିଁେର କରିଥିବା ଗୁରୁତର �ମାଦକୁ ମଁୁ ରାଜ୍ୟପାଳ�ୁ େଦଇଥିବା
ଭି�ିେର ସୁଧାରିବାକୁ େଚ�ା କରି ୧୯.୯.୨୦୧୮ ତାରିଖେର ପୁନଃ ସଂେଶାଧନ ବି କରିଛ�ି , ଯହିଁ ଅନୁସାେର୪-କ ଧାରାର ଚୂ ଡା� ଭାଷା େହଲା :

“ସରକାର ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂେପ ଓଡ଼ିଆର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ନିମେ� ସରକାରୀ କମର୍ଚାରୀ ବା ବିଭାଗମାନ�ୁ େ�ା�ାହନ �ଦାନ କରିବା ତଥା େସଥିେର ଖିଲାପ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କମ
ବା ବିଭାଗମାନ�ୁ ବା ଉଭୟ�ୁ ଦ�ବିଧାନ କରିବା ସକାେଶ ନିୟମାବଳୀେର ଉପଯୁ� ବ୍ୟବ�ାମାନ ବିହିତ କରିପାରିେବ ”

ଅଧିକ�ୁ ଏହି େଶଷ ସଂେଶାଧନ– ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା (୨ୟ ସଂେଶାଧନ) ଅଧିନିୟ, ୨୦୧୮ର ଉେ�ଶ୍ୟ ଓ କାରଣ କଥନେର ବି େମା ଦାବି(ଅସିତ ମହା�ି , ରାଜଭାଷା ଓଡ଼ିଆ:ମିଛ ରାଣୀ
କାହାଣୀ , ସାହିତ୍ୟଘର୪ଥର୍ ରାଜ୍ୟ�ରୀୟ ସ�ିଳନୀ �ରଣି , ୨୦୧୭, ପୃ ୩୩) �ତି ସ�ାନ େଦଇ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ନବୀନ ପ�ନାୟକ୧୯୬୩େର ତା� ବାପା ବିଜୁ ପ�ନାୟକ ଖ�ି ଥିବା୩-କ
ଧାରା ସାଧାରଣ �ଶାସନେର ଆଉ �ଯୁଜ୍ୟ େହବନାହିଁ େବାଲି ଏକ ��କାରଣ େଦଇଛ�ି । ତହିଁର ଭାଷା େହ–

“ଧାରା ୩-କେର ବିଧାନମ�ଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଚାଲୁରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବ�ା ଥିବା େ, ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂେପ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର େନଇ �� ସୃ�ି େହଉଛି । ଉ� ��କୁ
ଦୂ ର କରିବା ସକାେଶ ଅଧିନିୟମର ଧାରା୪-କେର ଥିବା“ଭାଷାର” ଶ� ବଦଳେର “ଭାଷାରୂେପ ଓଡ଼ିଆର” ଶ�ମାନ �ତି�ାପିତ କରିବା ପାଇଁ ��ାବ କରାଯାଉଛି ।”

ଏତ�ୃ େ� ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ େ , ୩. ୯. ୨୦୧୫ ତାରିଖେର ମ�ୀ�ରୀୟ କମିଟର


ି ସଦସ୍ୟ ଭାେବ ମଁୁ େଯଉଁ ତିେନାଟି ��ାବ େଦଇଥି , ତହିଁରୁ ଶୀଷର୍କ ସଂ�ା�ୀୟ ��ାବତିକ
୧୭.୧୨.୨୦୧୫ ତାରିଖେର ମ�ୀ�ରୀୟ କମିଟର
ି ମ�ୀମାନ� ପରମଶର୍�େମ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ �ହଣ କରି ଥିବା େ , ୨୧.୫.୨୦୧୬, ୦୧.୦୫.୨୦୧୮ ଓ ୧୯.୯.୨୦୧୮
ତାରିଖମାନ�େର େମାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକ ��ାବକୁ �ହଣ କରି ସରକାର ତିନି େଖପାେର ଭାଷା ଆଇନ ସଂେଶାଧନ କରିଛ�ି । େତେ , ଏହି ଦୁ ଇ ପରାମଶର୍ ସପ�େର ଚାଲିଥିବା କଳାପତାକ
ଅଭିଯାନ ବ� ନ େହାଇ ଆଜିଯାଏଁ ଚାଲି ଛ ି କାହିଁକି? ସରକାରୀ ତ�କତା ହିଁ ଏହାର କାରଣ

ଭାଷା ଆେ�ାଳନ
ଏହି ତ�କତା ପାଇଁ ସରକାର ସାହସ କରିପାରିନଥାେ� , ଯଦି ଭାଷା ଆେ�ାଳନେର ଅତ୍ୟ� ଗୁରୁତ�ପୂଣର୍ ଭୂମିକା ନିବର୍ାହ କରିଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ – �ଦୁ ୍ୟମ� ଶତପଥୀ ଓ ପବି� ମହାରଥା –
ଆେ�ାଳନ �ତି ବ�
ି ାସଘାତକତା କରି ସରକାର� ସହ ହାତ ମିଳାଇନଥାେ� ।

ଭାଷା ଆେ�ାଳନ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆେ�ାଳ , ଯାହା େମା ପରିସ�


ୃ ନୀରବ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନର ସା�ଠନିକ ନାମ । ଗତ ଶତା�ୀର ଅଶୀ ଦଶକେର ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ଜାନକୀ ବ�ଭ ପ�ନାୟକ�
ନିବର୍ାଚନକାଳୀନ �ତିଶୃତି ଭ� ସ�କର୍େର ଜନେଚତନା ଜାଗରଣ ପାଇଁ ତା� ନିବର୍ାଚନମ ଆଠଗଡ଼-ତିଗିରିଆର ବାସି�ା ଭାେବ ମଁୁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ��ି ସୃ�ି ଓ �େୟାଗ କରିଥି ଲି ଯାହ
ସାବ୍ୟ� କରିଥିଲା , ନୀରବତା େକୗଣସି �ତିବାଦକାରୀର ଦୁ ବର୍ଳତା ନୁେହ , ତାର ଦୂ ବର୍ାରତା । ଆଇନର ଚଉସୀମା ଭିତେର ରହି ଆଇନ ସପ�େର କାମ କରିବାକୁ ଏକ ଆଇନବିମୁଖୀ ସରକାର�ୁ
ବା� କରିବା ପାଇଁ ସ�ୂଣର୍ ଶା�ିପୂଣର୍ ଭାେବ ନୀରବ ସଂ�ାମର ଏହା ଏକ ପରୀ , ଯାହାର େବୖଶି�୍ୟ ଓ ସଫଳତା ଉପେର ନିମ� ଦୁଇଟି ଉ�ୃତି ଆେଲାକପାତ କେର:
(୧) “ବେରଣ୍ୟ ସୁଭାଷ ପ�ନାୟକ� ��ାଜ ଏହି ଦଶର୍ନର ଆେମ ସମେ� ସଂଚାଳକ ”ଏହା ମଇ ୧୨ , ୨୦୧୬ ସେମତ ବିଭି� ଦିବସେର ନିଜ େଫସ ବୁ କ ପୃ�ାେର େଲଖିଥିେଲ �ଦୁ୍ୟ
ଶତପଥୀ େଯ କି ଏେବ ନିଜ କୁ �ତ
ି ଅଭିସ�ି େହତୁ ଏହି ଆେ�ାଳନ ବିରୁ�େର ସରକାର� ସହ ହାତ ମିଳାଇଛ�ି ।
(୨) “ସବର୍�ଥେମ ସମେ� ଜାଣିବା ଦରକାର େ , ଏହ ି ଆେ�ାଳନ ଯଦି ମୁ� େଟକି ଉଠପ
ି ାରିଲା ଓ ଏେତ ବାଟ ଆେଗଇପାରିଛ ି , ତାର େ�ୟ ଆପଣମାନ� ପାଖକୁ ତ ଯିବ ହିଁ ଯି , କି�ୁ
ସବର୍ାେ� ଯିବ �ୀଯୁ� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ�ୁ । ତାର କାରଣ େହଲ , ତା�ରି େହତୁ ହିଁ ଉ�ବ ମନାଇବାର ସୁେଯାଗ ଆମକୁ ମିଳିଛି ।୧୯୫୪ ମସିହାର େଗାଟିଏ ଆଇନକୁ କାହିଁିକ ୨୦୧୬
ମଇ ୨୧ ତାରିଖ ପଯର୍୍ୟ� ଅେପ�ା କରିବାକୁ େହଲା ସାମାନ୍ୟ େଗାଟିଏ ସଂେଶାଧନ ପା ?ଆେମ େଯଉଁମାେନ ଓଡ଼ିଶା ସ�କର୍େର ଆେଲାଚନା କରୁ – େମା ମନକୁ ଏହି �ଶ� ଆେ�ାଳିତ କରୁଛି –
୧୯୫୪ ମସହ
ି ାେର ତ ଆଇନଟି େହାଇଥିଲା – ଓଡ଼ଶ
ି ାେର ଏେତ ବୁ�ଜ
ି ୀବୀ ଥିେ , ଏେତ ବ�
ି େଲାକ ଥିେ , େକହି କ’ଣ ଜାଣିପାରିେଲଣି େଯ, ଏହି ଆଇନଟି ସଂେଶାଧନ ନ କଲା ପଯର୍୍ୟ� ଏହ
�ାରା ସରକାରୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସ�କର୍େର େକୗଣସି ନି��� କାଯର୍୍ ୟାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ?ଏ �ଶ�ର ଉ�ର ପାଇଁ ଆଜି ମଁୁ ଯଦି ଟିେକ ଚି�ା କରୁଛି , ତାର କାରଣ େହେଲ �ୀ
ି ୟକୁ ଗେବଷଣା କରି ଆମ ଆଖି େଖାଲି େଦଇଛ�ି । େସ େଦେଖଇ େଦଇଛ�ି – େକଉଁଠାେର, େକଉଁ ନି��
ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । େସ ସମ� ବଷ � ବି�ୁେର ଆଘାତ େଦେଲ କଥାଟି ପରି�ାର
େହବ ଏବଂ ତାର ଶ�ର ଓ ପରିବ�ର୍ନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ ” ଏହା କହିଥିେଲ, ସମ�ାଦ ସ�ାଦକ �ୀଯୁ� େସୗମ୍ୟର�ନ ପ�ନାୟକ୨୧.୫.୨୦୧୬ ଦିନ ଭାଷା ଆେ�ାଳନ ପାଖେର ମୁ� ନୁ ଆଇଁ
ସରକାର େମା �ଦ� ��ାବର ଏକାଂଶ ଅ�ାେଦଶ ବଳେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିଥିବା େହତୁ ଭାଷା ଆେ�ାଳନକାରୀମାନ� ବିଜୟ ଉ�ବ ପାଳନ ଅବସରେର । େସୗମ୍ୟବାବୁ ଏେବ ସରକ
ଦଳେର େଯାଗ େଦଇ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ େହାଇଛ�ି
ଭାଷା ଆେ�ାଳନ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳ�ି ଇତିହାସର ଏକ ଅବି�ରଣୀୟ ଅ�ାୟ । ସାଫଲ୍ୟର ଔ�ଲ୍ୟ େଯପରି ଏହାର ପୃ�ା ମ�ନ କରିଛ , ହୀନମନ୍ୟତା େଭାଗୁଥିବା େମାର ମୁ�ିେମୟ ସହକମର୍
ବି�ାସଘାତକତା ଓ ଅଥର୍େନୖତିକ ଅସାଧୁତା େସହିପରି ଏକ କୁଟିଳ ରାବଣଛାୟାେର ଏହାକୁ ଆ�� କରିଛି
�ଥିତଯଶା ବ୍ୟ�ିମାନ�ଠାରୁ ଆର� କରି ସାଧାରଣ ଅଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଭଉଣୀମାେନ ଏହି ଆେ�ାଳନେର ଝାସ େଦଇ େମା ��ାବିତ ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ ସରକାର�ୁ ବା� କରିଛ�ି । କି�ୁ ଲ
ଆହୁ ରି ଦୁ େରଇ ଯାଇଛି ।

ଭାଷା ଆଇନଟି �ତି ସରକାରୀ ବିମୁଖତା ସେ� ଓଡ଼ିଶାର ସବର୍ , ସମ� ଓ େଯେକୗଣସି ସରକାରୀ କାମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ହିଁ େହବ – ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ େହାଇ ଆସୁଥିବା େବେଳ ବ୍ୟ�ିଗ
ସ�ାଥର୍ଲି�ା ଆେ�ାଳନର ଏପରି େକେତକ�ୁ କବଳିତ କରିଛି େ , େସମାନ� ସହାୟତାେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନକୁ ସବୁ ଦନ
ି ସକାେଶ ଅକାମି କରିେଦବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିେନଟ �ାମ ପରି ଚ�କତା
କରିପାରିଛ�ି ମୁଖ୍ୟମ�ୀ ନବୀନ ପ�ନାୟକ

କ୍ୟାବିେନଟ �ା
ଭାଷା ଆଇନ ଉ��ନ ବିରୁ�େର ଦ�ବିଧାନ ପାଇଁ ଆଇନ ସଂେଶାଧନ ସକାେଶ ୧୪.୩.୨୦୧୮ ତାରିଖେର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିେନଟ େଯଉଁ ��ାବ �ହଣ କରିଥି , େସହି ��ାବକୁ ସ�ୂଣର୍
ଅ��ର୍ାନ କରାଇେଦଇ୧.୫.୨୦୧୮ ତାରିଖେର ଗୃହୀତ ସଂେଶାଧନ ବିେଧୟକକୁ ୨୬.୧୨.୨୦୧୭ ତାରିଖର କ୍ୟାବିେନଟ ��ାବ ଉପେର ଆଧାରିତ କରାେହାଇଛି । ଏବଂ ସଂେଶାଧନର
“ଉେ�ଶ୍ୟ ଓ କାରଣ କଥ ”େର ଏହା ଲି ପିବ� କରାଯାଇ ଏପରି ବିଧିକ ଅଭିଳାଷ ସହ ତାହାକୁ ଅବିେଛଦ୍ୟ କରାଯାଇଛି , ଆଇନଟି ଓଡ଼ିଶାର ସବର୍� କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶ
ସମ� ଓ େଯେକୗଣସି ସରକାରୀ କାମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର େହବନାହିଁ । ଅଧିକ , ଅମଲାତ�ର ଦୟା ଉପେର ନିଭର୍ର କରିବ ଭାଷା ଆଇନର ସୀମ , ସ�ରୂପ ଓ କାଯର୍୍ୟକାରୀତ।

େତଣୁ, ଏହି ୪-କ ଧାରାକୁ ବିେଲାପ କରାଯାଇ ନବକୃ � େଚାଧୁରୀ� �ଣୀତ ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ ,୧୯୫୪କୁ ଅ�ୁ�ର୍ ରଖି ତହିଁର ଉ��ନ ବିରୁ�୩. ୯.୨୦୧୫ ତାରିଖେର ମଁୁ
େଦଇଥିବା ��ାବ ଅନୁସାେର ��ତଃ ଉ�ାରିତ କଠିନ ଦ�ବିଧାନ ବ୍ୟବ�ା ସହ ସାନି ସଂେଶାଧନ ଦାବିେର ଚାଲିଛି କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ । ଏହି ଦାବି ହାସଲ େହାଇନପାରି , ଭାଷା ଆଇନଟି
ଲ�୍ୟ�� େହାଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଷା ଅଧିକାରକୁ ଭୟ�ର ଭାେବ �ୁ�ର୍ କରିବ ଏବଂ ଓଡିଶା �େଦଶ ସୃ�ିର ଉେ�ଶ୍ୟକୁ ବି ପ� କର

େତଣୁ, ଆଜି ଏପରି ଏକ ଅବ�ାେର ଆେମ ଉପନୀତ , େଯଉଁଠି େକବଳ ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯ� ନୁ େହଁ , �ାଥର୍ ହାସଲ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀମନ� ଓ ଓଡ଼ିଆବିେରାଧୀ ସରକାର� ଦଲାଲି କରୁଥିବା ଓଡ଼ି
ଭାଷାମାଫି ଆମାନ� ଚ�ା�ର ସାମ�ା ଆମକୁ କରିବାକୁ େହବ । ତା ନ େହେଲ ନି�ଳ େହାଇଯି ବ ଆମ ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର �ାଥର୍ବିେରାଧୀ ଧାରା୪-କର �ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ�ୁ ମଁୁ େଦଇଥିବା ଯୁ�ିଯୁ� �ାରକପ� ବ୍ୟଥର୍ େହାଇଛି ଓ ବ୍ୟଥର୍ େହାଇଛି ମ� ମୁଖ୍ୟମ�ୀ�ୁ ମଁୁ େଦଇଥିବା
ଏହି େଦାଷାବହ ୪-କ ଧାରା ଅନୁ ସାେର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ନିୟମାବଳୀ ୨୦୧୬ ସଂେଶାଧନ କରାଯାଏ ତାହା ବି ସମାନ େଦାଷେର ଆ�ା� େହବାକୁ ବା� । େସପରି �ମାଦପୂଣର୍
ନିୟମାବଳିକୁ ବି ଆେମ �ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସୁନି �ିତ

ଜାଣିଶଣ
ୁ ି ଭୁଲ ବ୍ୟବ�ା ଭିତରକୁ େଠଲି ନିଆେହାଇଥିବା ଆମ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନକୁ ମୂଳ �ିତିକୁ େଫରାଇ େନଇ ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ଉଭୟ େ��େର ତାକୁ �ଯୁ� କରିବା ଓ ତା
ଉ��ନକୁ କଠିନ ଦ�ନୀୟ କରିବା ଏବଂ େଯେକୗଣସି ଓଡ଼ିଆ େସହି ଉ��ନ ବିରୁ�େର ଦ�ବିଧାନ ପାଇଁ ପଦେ�ପ େନବାକୁ ଅଧିକାର େଦଇ ଆଇନଟିର ନିଭର୍ୁଲ ସଂେଶାଧନ େହବାଯାଏଁ ଆ
ଏଇ ଲେଢ଼ଇ ଚାଲି ରହିବ, କାରଣ ଏ ଲେଢ଼ଇ ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମ ଲେଢ଼ଇ ।

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
�ତି�ାତା – ଭାଷା ଆେ�ାଳନ , ଓଡ଼ିଶା
ଚାଲି ଥିବା ଆେ�ାଳନର େଦୖନିକ
ସଚି� ବିବରଣୀ
(୧୬.୦୭.୨୦୧୮ ରୁ ୧୨.୦୪.୨୦୧୯)
୮୨୪
ଦିନ

ଅସିତ ଦାସ, ଚ�ଧର ମହା�, ଡମ�ରୁଧର ହରନିଂ� , ପ�ଜ ପୃ�,ି �େଦାଶ ଷଡ�ୀ , ଲି �ରାଜ, ଚି�ର�ନ ମି� , ଋତୁ ରାଜ ପ�ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୮୨୫
ଦିନ

୧୭ ଜୁ ଲାଇ ଅପରା� ୫ େର ବିଧାନସଭା ସ�ୁଖରୁ େମା ସହ କଳାପତାକା ଧରି ଭାଷାଜନନୀ ସପ�େର ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଅଭି�
ଅଭିଯା�ୀ ସୂଯ୍ର ୍ୟକା� ଓ �ଭାତ ମାହାଲି
୮୨୬
ଦିନ

ଆମ ମାତୃ ଭାଷାର ବିଜୟ ଧ�ଜା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ� ମୁ�ି ଧ�ଜା


େମା ସହ ଆଜିର ଅଭିଯାନେର େବୖ�ାନିକ ଡ଼ ଅେଶାକ ମି� |
୮୨୭
ଦିନ

େମା ସହ ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ େମୗଳିକ ଚି�ାନାୟକ ଭାଇ ଆନନ ମହାପା� ଓ ରାଜ୍ୟ�ରୀୟ ବ�ୃତା �ତିେଯାଗିତାେର ଶୀଷ
�ାନ ଅଧିକାରିଣୀ ସ�ମି�ା େଯନା
୮୨୮
ଦିନ

େମା ସହ ଅଛ�ି ଡଃ ଅେଶାକ ମି�, ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ ଓ ସୁଜତ
ି କୁ ମାର ନାୟକ ।
୮୨୯
ଦିନ

େମା ସେମତ େବୗ� ଜି�ାର ଜନ�ିଯ ଜନେନତା ଅବକାଶ ସାହୁ , ଭୁବେନଶ�ରର ଛା� େନତା ଲଳିତ ମହାନ� ଓ ସିଲୁ �ସାଦ ସାମଲ ।
୮୩୦
ଦିନ

ଆଜି ଭାଷାଜନନୀ� େଜୖ�ଯା�ାେର େମା ସହ କୃଷକେନତା କୃ ପାସି�ୁ ଦାଶ, ଯୁବବାଗ�ୀ ସ�ମି�ା େଯନା ଓ ସାମ�ାଦିକ ରାେକଶ କୁ ମାର ଚା� ।
୮୩୧
ଦିନ

ଓଡ଼ିଶାଜନନୀର ଚାରି େ�� ସ�ାନ - ବିନୟ ପାଣି�ାହୀ , କିରଣ କୁ ମାର ନାୟକ, ସାଗର େବେହରା ଓ େସୗମ�ର�ନ ନାୟକ� ଭାଷାଭାବନାର ଜୀବନ�ୟ
ତର�େର , କଳାପତାକାର ଲହରେର ।
୮୩୨
ଦିନ

ଆଜିର କାଳପତାକା ଅଭିଯାନେର ବିନୟ ପାନି�ାହୀ, ସାଗର େବେହରା, େନତୃ � : େସୗମ୍ୟର�ନ ନାୟକ
୮୩୩
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ : ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ େନତା ମେନାଜ କୁମାର ପ�, ପରିେବଶବିତ୍, �କୃ ତବ
ି �ୁ �ଦୀପ କୁ ମାର ସାହୁ , ସାମାଜିକ କମର୍ୀ ଧନ�ୟ ସାହୁ
ଓ ଯୁବବାଗି� େସୗମ୍ୟରଂଜନ ନାୟକ । େନତୃତ�: ସଂଘମି�ା େଜନା
୮୩୪
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଅଂଶ �ହଣ କରିଛ�ି େମା ସେମତ ବିଶ� ବିଖ୍ୟାତ େବୖ�ାନିକ ଡଃ ଅେଶାକ ମି, ସମାଜେସବୀ ସ�ରୂପ ପ�ନାୟକ ,
ଯୁବ�ତିଭା ସ�ୀପ ମହା�ି ଏବଂ େସୗମ�ର�ନ ନାୟକ ଓ ଆଶିଷ ଆଶିଷ କୁ ମାର । ଆଜି େନତୃ ତ� େଦଇଛ�ି ଯୁବ�ତିଭା ସାଗର େବେହରା ।
୮୩୫
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର େମା ସହ ଅଛ�ି ବିନୟ ପାଣି�ାହୀ , ଆନ� ମହାପା� ଓ ଅଭିଯାନର ଅନ୍ୟତମ ଆଦ� ସଂ�ାପ
�େମାଦ କୁ ମାର େଦବ । େନତୃ ତ� େଦଇଛ�ି େସୗମ�ର�ନ ନାୟକ । ସହେଯାଗ କରିଛ�ି ସାଗର େବେହରା, ଆଶୀଷ ଆଶୀଷ କୁ ମାର । ଏବଂ ଗାରିମା
ବଢ଼ାଇଛ�ି ଆେ�ାଳନର �ଥମ ସଫଳ ପଯର୍�ାୟର ଅନ୍ୟତମ େଜ�ାତି� ସ�ିବ ପ�ୀ
୮୩୬
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର େମା ସହ ସୁଜତ


ି କୁ ମାର ନାୟକ, ନାରାୟଣ ଡାଳୁ ଆ, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୮୩୭
ଦିନ

ଆଜି ଏ ଅଭିଯାନେର ଅଛ�ି ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଆଦ୍ୟ ସଂ�ାମୀ �େମାଦ କୁମାର େ, େବଦବର ନାୟକ ଓ ଡ .ମେହଶ�ର । େନତୃ ତ� େଦଇଛ�ି ଆେ�ାଳନର
ଅନ୍ୟତମ େଜ୍ୟାତି� ସଂଜୀବ ପ�ୀ
୮୩୮
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଜନେନତା କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ଆନ� ମହାପା�, ମାନସ ପ�ନାୟକ, ନେର� କୁ ମାର େସଠି ।
ପତାକା �ଦାନ :ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । େନତୃ ତ� :ସଂଜୀବ ପ�ୀ ।
ସହେଯାଗ :�େମାଦ କୁ ମାର େଦବ , ରୁ� �ତାପ ବାଘ, େସୗମ୍ୟରଂଜନ ନାୟ, ସାଗର େବେହରା, ଆଶିଷ କୁ ମାର ।
୮୩୯
ଦିନ

ଆଜି େମା ସେମତ ଅଛ�ି ଓଡ଼ିଶାର େବୗ�ିକ ଜଗତର ତିନି ତାରକା :ସ�ି ବ ପ�ୀ, �େମାଦ େଦବ ଓ ବିନୟ ପାଣି�ାହୀ ।
୮୪୦
ଦିନ

ଆଜି ଅଛ�ି ବୀରକିେଶାର େବେହରା , ମାନସ ପ�ନାୟକ, ସୁବାସ ଚ� ସାହୁ , �ିେଲାଚନ ବାରିକ, �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ, ସଂଘମି�ା େଜନା ଓ ମଁୁ ।
୮୪୧
ଦିନ

ଆଜି କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଓଡ଼ିଆ ଅ�ିତାର ବିଜୟଵାନା ଉଡ଼ାଇଛ�ି ସଂଜୀବ ପ�ୀ , ବୀରକିେଶାର େବେହରା, କବିତା ସାମ�ରାୟ ଓ ସଂଗୀତା କିଷାନ ।
କଳାପତାକା �ଦାନ : ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ;
େନତୃ ତ� : �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ ।
୮୪୨
ଦିନ

ଅଭିଯାନେର ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ େମା ସେମତ ଅ�ାପକ ଡ. କୁ ଳମଣି ନାୟକ, ସଂଘମି�ା େଜନା ଓ �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ । କଳାପତାକା �ଦାନ ଓ େନତୃ ତ� :
ସଂଜୀବ ପ�ୀ । ସହେଯାଗ: କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ।
୮୪୩
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯା�ୀମାେନ େହେଲ: ବିଶ� ି ଜନେନତା କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ , ସମାଜେସବୀ �େମାଦ ପଢ଼ିଆରୀ , �ାକୃ ତକ ି ଉଦ୍ୟାନବିତ ବିଭୁେଦ�
ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ଯୁବ�ତିଭା ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ । ମଁୁ କଳାପତାକା �ଦାନ କରିଥିବାେବ, ଦାବିଫଳକ େଦଇଥିେଲ ଓ ଆଜିର େନତୃତ� �ଦାନ କରିଥିେ
େବୖଷୟୀକ ବିେଶଷ� ତଥା ବିକ� ପ�କାରିତାର ପଥ�ଦଶର୍କ ବିନୟ ପାଣି�ାହୀ । ସହେଯା�ା: ସଂଜୀବ ପ�ୀ ,�େମାଦ କୁ ମାର େଦବ, ବିେଜ� ଦାସ, ଅମିତ
ଅଭିଜତି ସାମଲ, େଦବୀ�ସାଦ ନାୟକ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୮୪୪
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନ : େମା ସହ ଅଛ�ି ଡକ�ର ଅେଶାକ ମି� , େସୗମ୍ୟରଂଜନ ନାୟ, ମାନସ ପ�ନାୟକ, ଆନ� ମହାପା�, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
ସହେଯାଗ କରିଛ�ି ଆଶିଷ ଆଶିଷ କୁ ମାର ।
୮୪୫
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର େମା ସହ ଅଛ�ି : ବିଶ�


ି ସାହିତ୍ି ୟକ, କବିେକଶରୀ ନଵ କିେଶାର ମହାରଣା, ଯୁବ�ତିଭା ମାନସ ପ�ନାୟକ, ଜନେନତା କମଳ େଲାଚନ
ନାୟକ । ସହେଯାଗ: ଆଶିଷ ଆଶିଷ କୁ ମାର ।
୮୪୬
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଆରଂଭ କରିଥିେଲ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହ , ଯୁବ�ତିଭା ମାନସ ପ�ନାୟକ, ଭାଷା�ାଣ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ଜନେନତା
କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ । ଜୟ େଦବ ଭବନ ସ�ୁଖେର କମଳ େଲାଚନ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ଅବସର�ା� ଉ-�ମ-ଆୟୁ � ଦୀନବ�ୁ ଅଧିକାରୀ�ୁ ।
େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ସଂଜୀବ ପ�ୀ ଓ କୁଳେଗୗରବ� ପାଖେର ସହେଯାଗ କରିଥି, ସୁଚ� ି କ ଭବାନୀ ଶ�ର ପରିଜା ।
୮୪୭
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର : ସୁସାହିତ୍ି ୟକା ନ�ିନୀ ଶତପଥୀ, ଆଶିଷ କୁ ମାର ଦାଶ , �ୀତମ ସାହୁ ଓ ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ । ଦାବି ଫଳକ �ଦାନ: େବୖ�ାନିକ ଡଃ
ଅେଶାକ ମି� । ପତାକା �ଦାନ: ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । େନତୃ ତ�: ସ�ି ବ ପ�ୀ । ସହେଯାଗ: �େମାଦ ବାରିକି - ନୟାଗଡ, ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ,
�େମାଦ କୁ ମାର େଦବ ।
୮୪୮
ଦିନ

ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଅନ୍ୟତମ �ତି�ାତା �େଫସର . କୁ ଳମଣି ନାୟକ ଆଜି ଭାଷା ଜନନୀର େଜୖ�ଧ�ଜା େତାଳିଥିେ; ସାଥିେର ଥିେଲ ତିନି ଜନେନତ
ବିଭୁେଦ� ବିଦ୍ୟାଧ, ମେନାଜ କୁ ମାର ଭୂୟଁା ଓ ନେଗ�ନାଥ ସାହୁ । ଦାବି ଫଳକ ଅପର୍ଣ କରିଥିେଲ ଜନେନତା କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ
ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ; େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ସଂଜୀବ ପ�ୀ
୮୪୯
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଓଡ଼ିଆ ମାଆର ବିଜୟ�ଜା େତାଳିଛ�ି : ଧଉଳି ଏ�େ�ସର ସ�ାଦକ ସୁବାସ ଚ� େହାତା, ଜନ େନ�ୀ ସଂଗୀତା କିଷାନ, େବା◌ୖ� ଜି�ାର
ବିଶ�
ି ଅଧିବ�ା େକଦାରନାଥ ସାହୁ ଓ ସମାଜେସବୀ ତପନ ମହା�ି । ଦାବି ଫଳକ �ଦାନ: ଜନେନତା କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ । ପତାକା �ଦାନ : ସୁଭାଷ
ଚ� ପ�ନାୟକ । େନତୃ ତ� �ଦାନ : ସଂଜୀବ ପ�ୀ
୮୫୦
ଦିନ

ଆଜିର େନତୃ ତ� େନଇଛ�ି ସଂଜୀବ ପ�ୀ ; ସାମିଲ େହାଇଛ�ି ଭବାନୀଶ�ର ପରିଜା , ଡ. ଅେଶାକ ମି�, ସ�ୟ ସାହୁ , ଦୀପକ କୁ ମାର ସାହୁ , ଅଜୟ କୁ ମାର
େଜନା, ହେରକୃ � ପ�ନାୟକ, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୮୫୧
ଦିନ

ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଅନ୍ୟତମ େଜ୍ୟାତି�. ଅେଶାକ ମି� ଆଜି ଭାଷା ଜନନୀର େଜୖ�ଧ�ଜା େତାଳିଥିେ; ସାଥିେର ଥିେଲ ତିନି ଭାଷା �ାଣ ମାନସ ପ�ନା,
ରିଂକନ୍ ନାରାୟଣନ୍ ଓ ସଂଘମି�ା େଜନା । ଦାବି ଫଳକ ଓ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନା; େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ସଂଜୀବ ପ�ୀ
୮୫୨
ଦିନ

ଭାଷାଜନନୀର ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଶ� � ସି� କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଆଜି ମା ଓଡ଼ିଶାର ମୁ�ି ପତାକା େତାଳିଛ�ି: ନୂ ଆଦି�ୀର ଯଶସ�ୀ ଓଡ଼ିଆ ସୂଯ� ନାରାୟଣ ମି
୍ର ,
"ଭାଷା ମା ପାଇଁ ଘ�ାଟିଏ" ମ�ର ��ା ସ�ି ବ ପ�ୀ, ଆଇନ ଛା� ଅବିନାଶ ନାୟକ ଓ େବୖ�ବିକ ବୁ �ଜ ି ୀବୀ ବିନୟ ପାଣି�ାହୀ । ଦାବି ଫଳକ �ଦାନ:
େବୖ�ାନିକ ଡଃ ଅେଶାକ ମି� । ପତାକା �ଦାନ: ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । େନତୃ ତ� �ଦାନ: �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ ।
୮୫୩
ଦିନ

ଅଭିଯାନେର ଆଜି ଭାଷାଜନନୀ� ବିଜୟ ଧ�ଜା େତାଳିଛ�ି: �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ, ରାଜନାରାୟଣ ଡାଳୁ ଆ, ନେର� କୁ ମାର େବେହରା ଓ ସେରାଜ କୁ ମାର
ମହାପା� । ଦାବି ଫଳକ �ଦାନ: ଡଃ ଅେଶାକ ମି� । ପତାକା �ଦାନ: ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । େନତୃ ତ�: ସ�ି ବ ପ�ୀ ।
୮୫୪
ଦିନ

ଭାଷା ତପସ�ୀ ଗଜାନନ ମି� ଭାଷା�ାଣ ସଂଜୀବ ପ�ୀ� ଠାରୁ ଦାବି ଫଳକ �ହଣ କରିଥିେଲ ଓ ଅଭିଯାନେର ତା� ସହ େଯାଗେଦଇଥିେଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା
�ା�ନ �େଫସର ଡ. କୁ ଳମଣି ନାୟକ , ପବି� ��ପୁ� ନାୟକ, ଜିେତ� ସାସମଲ୍ ଓ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ
୮୫୫
ଦିନ

ଆଜି େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର �ତି�ାତା ସଦସ୍ୟ �େଫସର. କୁ ଳମଣି ନାୟକ । ମାନସ ପ�ନାୟକ�ୁ ଦାବି ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିେଲ
�େଫସର ଡ. ଅେଶାକ ମି� । ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟ ଧ�ଜା ଧାରଣ କରିଥିେଲ ବି�ବୀ ତପନ ପାଢ଼ୀ
ପ , ଜନେନତା କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ଓ "ଭାଷା ମାଆ ପାଇଁ
ଘ�ାଟିଏ" ମ�ର ସୃ�ିକ�ର୍ା ସଂଜୀବ ପ�ୀ । ପତାକା �ଦାନ କରି ଉେଦ�ାଧନ େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୮୫୬
ଦିନ

ନି�୍ାରିତ କାଯର
ର ୍୍ୟ�ମ ଅନୁସାେର ଜୁଲ୧୬ ତାରିଖରୁ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଯଥାରୀତି ଚାଲିଥିବା େବେ, େକ�ାପଡା ଓ କଟକର ୮ଜଣ ଯୁବ�ତିଭା ଆଜି
ମଧୁବାବୁ � ଜନ�ପୀଠରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଭାଷା ଆେ�ାଳନର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସ�ୃ�ିର ଦୃ �ା� �ାପନ କରିଛ�ି ।
ଅଭିଯାନେର ଅଂଶ�ହଣ କରି ସବର୍�ୀ ର�ନ କୁମାର ଦା, ଆଳୟ ସାମ�ରାୟ, ଜିେତ� କୁ ମାର ସାହୁ , ନେରଶ େବଉରା, ନବକିେଶାର ଦାସ, ଆଶିଷ ଖଟୁଆ,
ସୂଯ୍ର ୍ୟ�କାଶ ପାଣି ଓ �ତାପ ମହା�ି କୁଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ� ଜନ��ାନ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରୁ ଆେ�ାଳନର କଳାପତାକା ସହ ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି ଅପ
୪.୩୦େର ବିଧାନସଭା ସା�ୁକେର ପହଂଚିଥିେଲ ।
୮୫୭
ଦିନ

ଭାଷାଜନନୀର ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଝାସ େଦଇଥିେଲ େମା ସହ କମଳ େଲାଚନ ନାୟ, ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାଶ ଓ ମାନସ ପ�ନାୟକ।
ଦାବି ଫଳକ ଓ ପତାକା �ଦାନ: େବୖ�ାନିକ ଡଃ ଅେଶାକ ମି� । େନତୃ ତ� �ଦାନ: ସ�ି ବ ପ�ୀ । ସଂଚାଳନ: �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ ।
ସହେଯାଗ: ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ ।
୮୫୮
ଦିନ

ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ �ଦାନ କରିଥିବା ପୂଣ୍ୟେ�ାକ ନବକୃ� େଚୗଧୁରୀ� �ିୟ କମର୍ଭୂମି ଅନୁଗୁଳର ସଦର ମହକୁମାେର �ୀ �ଦୀପ କୁମ
�ଧାନ� ଅ��ତାେର ଆଜି ଆର� େହଲା ଭାଷା ଆଇନର ସଠିକ୍ ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ । ବିଶି� ସମାଜେସବୀ ମେନାଜ କୁମାର ପ�ା
ଆବାହକ ଦାୟିତ� ତୁ ଲାଇେବ ।
୮୫୯
ଦିନ

ଅଭିଯା�ୀ : େଗାପୀନାଥ କିଷାନ , ଲଲାଟ ଚ� ପା�, �ିତଶ


ି କୁ ମାର ବଳିୟାରସିଂ , �ସନଜିତ ରାୟ । ପତାକା �ଦାନ : ଡ଼.ଡକ�ର ଅେଶାକ ମି� .
େନତୃ ତ� : �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ
୮୬୦
ଦିନ

ସଂଜୀବ ପ�ୀ, ନିରାକାର ସାହୁ , ଅେଶାକ ମହା�ି, ମାନସ ପ�ନାୟକ, �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ ଓ େଜ୍ୟା�ାରାଣୀ �ଧାନ ଏହି ଅଭିଯାନେର ଅଂଶ�ହଣ କରିଥିବ
େବେଳ େନତୃ ତ� େଦଇଥିେ �ଗତିମନ� ସାମ�ାଦିକ ଓ ଚି�କ ବିନୟ ପାଣି�ାହୀ ।
୮୬୧
ଦିନ

େମା ସେମତ ସଂଜୀବ ପ�ୀ,�େମାଦ କୁ ମାର େଦବ,ସଂଘମି�ା େଜନା, ରାଜନାରାୟଣ ଡ଼ାଳୁ ଆ, ଆନ� ମହାପା�, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ବୀରକିେଶାର
େବେହରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ , ଅଭିେଷକ ଦାସ ଓ େସୗମ�ର�ନ
୮୬୨
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଅଛ�ି: �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ, ସ�ୀତା କିଶାନ, ମାନସ ପ�ନାୟକ ଓ ବୀର କିେଶାର େବେହରା ।
୮୬୩
ଦିନ

ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ , ଭାଇ ନେରଶ ମହା�ି , ଭାଇ ରାଜକିେଶାର ଦାସ ଓ ଭଉଣୀ ର�ୁଲତା ମହାପା� । ଜନେନତା କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ଭାଇ
ରାଜକିେଶାର ଦାସ�ୁ ଆମ ମାତୃ ଭାଷା ବିରୁ�େର ସରକାରୀ ଷଡଯ� ବ� େହଉ େବାଲି ଦାବିଫଳକ �ଦାନ କରିଥିବାେବେଳ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଅ��
ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଅବଶି� ଅଭିଯା�ୀମାନ�ୁ ପତାକା �ଦାନ କରି ଉେଦ�ାଧନ େଦଇଥିେଲ
୮୬୪
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଓଡ଼ିଶାର ମୁ�ି�ଜା ଗବର୍ର ସହ େତାଳିଛ�ି ସୁଭାଷ ଚ� �ଧା, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ,�ଭାତ କୁ ମାର େବେହରା,େୱବ�ାନ
ଅେଶାକ ମହା�ି । କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଦାବି ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିବା େବେଳ କଳାପତାକା �ଦାନ କରିଛ�ି ସଂଜୀବ ପ�ୀ
୮୬୫
ଦିନ

�େମାଦ କୁ ମାର େଦବ, ଗେଣଶ ଚ� ପରିଡ଼ା , ଆଶିଷ ଆଶିଷ କୁ ମାର ମାନସ ପ�ନାୟକ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ।
ଦାବି ଫଳକ ଓ ପତାକା �ଦାନ : ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ; େନତୃ ତ� : ସଂଜୀବ ପ�ୀ; ସଂଚାଳନ: କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୮୬୬
ଦିନ

ଆଜିର ଏହି ମାତୃ ମୁ�ି ଅଭିଯାନେର ଭାଷା ଜନନୀର ବିଜୟ ଧ�ଜା ଓ େଘାଷଣା ଫଳକ ହାତକୁ େନଇଛ�ି ସ�ୀବ ପ�ୀ , ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ , େଜ୍ୟାତି�କାଶ
ମହା�ି ଓ ଟ� କୁ ମାର େସଠି । େସମାନ� ସହ ମଁୁ ଅଛି, ଅଛ�ି ଭବାନୀଶ�ର ପରିଜା,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ମାନସ ପ�ନାୟକ, ଶିଶରି କୁ ମାର ସାହୁ , ଏବଂ
ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ।
୮୬୭
ଦିନ

"ଭାଷା ମା ପାଇଁ ଘ�ାଟିଏ" - ଏହି େନୖସଗ�କ ମ� ��ା ସ�ି ବ ପ�ୀ, �ଣାମ! ଓଡ଼ିଆ ମାଆର ଅ�ିତା ପାଇଁ େଜଲ୍ ଯାଇଥିବା �େମାଦ କୁମାର େଦ! �ଣାମ
। ଆମ ଭାଷା ଜନନୀ� ସବୁ ଠଁୁ ବଡ଼ ସ�ଟେର କଳାପତାକା ହାତକୁ େନଇ ତା� ବିଜୟ ଯୁ� ଚଳାଇ ରଖିଥିବା ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଭାଇ କମ
େଲାଚନ ନାୟକ! �ଣାମ ।
୮୬୮
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର େମା ସହ ଅଛ�ି ଆଶିଷ ଆଶିଷ କୁ ମାର, େବୖ�ାନିକ ଡଃ ଅେଶାକ ମି�, ସମାଜେସବୀ ନେରଶ ଚ� େବେହରା, ଯୁବ�ତିଭା
ସେରାଜ କୁ ମାର ମହାପା� । େନତୃ ତ� େଦଇଛ�ି ସ�ି ବ ପ�ୀ । ସହେଯାଗ : ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ
୮୬୯
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, �େମାଦ କୁ ମାର ପଢ଼ିଆରୀ, ଜିେତ� ସାସମଲ୍, ମାନସ ପ�ନାୟକ ଓ ଆଶିଷ ଆଶିଷ କୁ ମାର ।
ପତାକା �ଦାନ: ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । େନତୃ ତ�: ସ�ି ବ ପ�ୀ । ସହେଯାଗ: �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ ।
୮୭୦
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦାବିଫଳକ ବହନ କରିଛ�ି ସାମାଜିକ ଚି�କ ମାନସ ପ�ନାୟକ ଭାଇ ସ�ି ବ ପା�ୀ� ହାତରୁ ; କଳାପତାକା ବହନ କରିଛ�ି ଭାଇ
�େମାଦ କୁ ମାର େଦବ, ଭଉଣୀ ସ�ୀତା କିଶାନ ଓ ଭାଇ ବୀର କିେଶାର େବେହରା ଅ��� ହାତରୁ । ସହେଯାଗ କରିଛ�ି ଆଶିଷ ଆଶିଷ କୁ ମାର , େକଶବ
ମହାକୁ ଡ଼ ଓ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୮୭୧
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଭାଇ ବୀର କିେଶାର େବେହରା� ହାତରୁ ଦାବି ଫଳକ �ହଣ କରିଛ�ି ଭାଇ ମେନାଜ କୁ ମାର ପ�ା; ଅ��� ହାତରୁ କଳାପତାକା �ହଣ
କରିଛ�ି ଭାଇ ଦି�ୀପ କୁ ମାର ସାମ�ରାୟ, ଭାଇ �େମାଦ ପଢ଼ିଆରୀ ଓ ଭାଇ ମାନସ ପ�ନାୟକ ।
୮୭୨
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ ଥିେଲ- ଜିେତ� ସlସମଲ, ଶିବ �ସାଦ ରାଉତ, �ଦୀପ ନାୟକ, େଗାପାଳ ଦାଶ I ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ ସଂଜୀବ ପ�, ମାନସ ପ�ନାୟକ,
�େମାଦ ପଢ଼ିଆରୀ, ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ ଓ ସ�ୟ ମ�ିକ (ଭୁବେନ�ର) ଏବଂ �େମାଦ ରାଉତ (ସମ�ଲପୁର) , ମାନସୀ ବିଶା� ଳ, ରାଜଲ�ୀ ନାୟକ,
େଦବାଶିଷ ଶତପଥୀ, ବୀେର� େଚୗହାନ ଓ ନିକୁ� ବିହାରୀ ପ�ା (ବଲା�ୀର) I
୮୭୩
ଦିନ

ଆଜିର ଏହି ଅତୁ ଳନୀୟ ଲେଢ଼ଇେର ଦାବିଫଳକ ଓ କଳାପତାକା ସହ ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ େନଇଛ�ି �େଫସର କୁ ଳମଣି ନାୟକ, ମାନସ
ପ�ନାୟକ, ବୀରକିେଶାର େବେହରା ଓ ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ । ଭାଇ ଭବାନୀଶ�ର ପରିଜା ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିବା େବେଳ ଭାଇ ସ�ୀବ ପ�ୀ ପତାକା �ଦାନ
ଓ େନତୃ ତ� େଦଇଛ�ି ।
୮୭୪
ଦିନ

ଆଜିର ଲେଢ଼ଇେର ମାଧବାନ� େଭାଇ,ମାନସ ପ�ନାୟକ , ବୀରକିେଶାର େବେହରା, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ । େନତୃ ତ�: ସ�ୀବ ପ�ୀ । �ାଗତ ଅଭିଭାଷଣ :
ଜିେତ� ସାସମଲ । ସହେଯାଗ : ଭବାନୀଶ�ର ପରିଜା, �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ, ଡକ�ର କୁ ଳମଣି ନାୟକ , ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୮୭୫
ଦିନ

ଭାଷା ଆେ�ାଳନ େଖା�ର୍ାରୁ ଭ ୁବେନ�ର


୮୭୬
ଦିନ

ଆଜି ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ମାନସ ପ�ନାୟକ, ବୀର କିେଶାର େବେହରା ଓ େବୗ� ଜି�ା ନିବାସୀ ମେହ�ର �ଧାନ । ଦାବି ଫଳକ ଓ େନତୃ ତ� �ଦାନ : ସଂଜୀବ
ପ�ୀ ; ପତାକା �ଦାନ ଓ ଉେଦ�ାଧନ: ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୮୭୭
ଦିନ

ସ�ୀତା କିଷାନ, ମାେହ ନିଖାତ, ରୀନା େବେହରା ଓ ଉଷା ଶୁକା� , ସ�ମି�ା େଜନା, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ। ସଂଜୀବ ପ�ୀ, �େମାଦ
କୁ ମାର େଦବ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ଶିଶର ି କୁ ମାର ସାହୁ , ମେନାଜ କୁ ମାର ପ�ା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୮୭୮
ଦିନ

ଆଜି କଳାପତାକା ଓ ଦାବି ଫଳକ ହାତେର : ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ସାଗର େବେହରା,�େଫସର କୁ ଳମଣି ନାୟକ ଓ ମାନସ ପ�ନାୟକ । କଳାପତାକା �ଦାନ:
ସ�ୀବ ପ�ୀ ; ଦାବି ଫଳକ ଓ େନତୃ ତ� �ଦାନ : �େମାଦ େଦବ, ସହେଯାଗ: ବୀରକିେଶାର େବେହରା ଓ ଆଶିଷ ଆଶିଷ କୁ ମାର; �ାଗତ : ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି
ସାମଲ । ଉେଦ�ାଧନ :ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୮୭୯
ଦିନ

ଦାବିଫଳକ େଦଇଥିେଲ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି �େଫସର . କୁ ଳମଣି ନାୟକ ଓ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ; େନତୃ ତ�
େଦଇଥିେଲ ସ�ୀବ ପ�ୀ । ଏହି ଚାରି ଅଭିଯା�ୀ ଥି: ସାମ�ାଦିକ ସୁେବାଧ କାନୁ ନେଗା , ବି�ଜିତ ରାଉତ, େସୗମ୍ୟ ନାୟକ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ । ସହେଯାଗ
କରିଥିେଲ ମାନସ ପ�ନାୟ, ଆନ� ମହାପା�,ସାଗର େବେହରା,ଆଶିଷ େବେହରା,ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ ।
୮୮୦
ଦିନ

ଆଜିର ଲେଢଇେର ଦାବି ଫଳକ ସହ ଜନ�ିୟ ଅଭିେନତା ଶୁ�ାଂଶୁ ନାୟକ, କଳାପତାକା ସହ ବଲା�ି ରର ଯୁବ�ତିଭା କୁ ଲଦୀପ େଚୗହାନ, ଭାଷା ଆେ�ାଳନର
ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ଓ େକ�ୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ । େନ ତୃତ� �ଦ: ସ�ୀବ ପ�ୀ
ଉେଦ�ାଧନ : ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ ସଭାପତି �େଫସର ଡକ�ର କୁ ଳମଣି ନାୟକ । ସହେଯାଗ: ଆଶିଷ େବେହରା ।
୮୮୧
ଦିନ

ଭାଷା ଜନନୀର ବିଜୟ ବାହିନୀେର ଆଜି େଯଉଁମାେନ କଳାପତାକା ଧରିଛ�ି େସମାେନ େହେଲ ସଂଜୀବ ପ�ୀ, ଭାଷା ଆେ�ାଳନର େକାଷା�� ବୀର କିେଶାର
େବେହରା ଓ େକ�ୀୟ କମିଟ ି ସଭ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଏବଂ ଦାବିଫଳକ ଜାରି କରିଛ�ି ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସହସଂପାଦକ ମାନସ ପ�ନାୟକ ଏହି
ଐତିହାସିକ ଦିନେର ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି �େଫସର କୁ ଳମଣି ନାୟକ ଦାବିଫଳକ �ଦାନ କରିଥିବା େବେଳ ଅଭିଯାନକୁ ଅ�ଗାମୀ କରାଇଛ�ି ଭାଷା
ଆେ�ାଳନର ସ�ାଦକ �େମାଦ କୁ ମାର େଦବ ।
୮୮୨
ଦିନ

କଳାପତାକା - ହାତେର ଧରି ଠିଆ େହାଇଛ�ି ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଭାଇ ମେନାଜ କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଭାଇ ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ଏବଂ ଦାବିଫଳକ ସହ
ଭଉଣୀ ସଂଗୀତା କିଷାନ । େନତୃ ତ� �ଦାନ କରିଛ�ି ଭାଇ ସ�ୀବ ପ�ୀ । ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି �େଫସର ଡ. କୁ ଳମଣି ନାୟକ , ଉପସଭାପତି ଭାଇ
କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ସ�ାଦକ ଭାଇ �େମାଦ େଦବ ଅଭିଯାନ ସ�ାଳିତ କରିଥିବା େବେଳ ସହସଂପାଦକ ଭାଇ ମାନସ ପ�ନାୟକ ଓ ଯୁବ�ତିଭା ଭାଇ
ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ସହେଯାଗ କରିଛ�ି ।
୮୮୩
ଦିନ

ଏ ଲେଢ଼ଇେର ବାେଲ�ରର େହମ� ରାଉତ ଆଜି ଭାଷା ଜନନୀର ଦାବିଫଳକ ଧାରଣ କରିଥିବାେବେଳ ତାର ବିଜୟବାନା- କଳାପତାକା - ଧାରଣ କରିଛ�ି
ବରୀର ମ�ୁ ମ�ିକ , ସରକ�ରାର ନିହାର ର�ନ ମହାପା� ଓ ଜାଗମରାର ରାଜୀବ େଲାଚନ େଜନା । ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି �େଫସର କୁ ଳମଣି
ନାୟକ ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିବା େବେ, ଅ�� ପତାକା �ଦାନ କରିଛ�ି ।
୮୮୪
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକା ସହ : ଭାଷା ଆେ�ାଳନର େକ�ୀୟ କମିଟ ି ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,େଖା�ର୍ା ଜି�ା ସଭାପତି ବିଭୂେଦ� ବିଦ୍ୟା,
ଅ�ାପକ େହମ� ରାଉତ ଓ ଦାବି ଫଳକ ସହ ଅଛ�ି େକ�ୀୟ ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ । ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି �େଫସର କୁ ଳମଣି
ନାୟକ ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିବାେବେଳ ପତାକା ଅପର୍ଣ କରିଛ�ି ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୮୮୫
ଦିନ

ଆଜିର ବିଜୟବାହିନୀେର ଥିେଲ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର େକ�ୀୟ ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ଯାହା�ୁ ଆଜିର େନତ ୃ�ଦାନକାରୀ ଜନ�ିୟ ଅଭିେନତା
ଶୁ�ାଂଶୁ ନାୟକ ଅଭିଯାନର ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିେଲ । ଥିେଲ େକ�ୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �, �େମାଦ କୁ ମାର ପଢ଼ିଆରୀ ଏବଂ ଜିେତ� କୁ ମାର
ସାସମାଲ, ଯାହା�ୁ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୮୮୬
ଦିନ

ଏହି ଅଭିଯାନେର ଆଜି ଭାଇ ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ େଯଉଁ ଫଳକ �ଦଶର୍ନ କରିଛ�ି ତାହା ଆମ ଭାଷା ବିରୁ�େର"ସରକାରୀ ଷଡଯ� ବ� େହଉ" େବାଲି
ଡାକରା େଦଇଛି । ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି �େଫସର କୁ ଳମଣି ନାୟକ�ଠାରୁ େସ ଫଳକ େନଇଛ�ି । ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ� ହାତରୁ ପତାକା
େନଇଛ�ି ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ସ�ାଦକ �େମାଦ େଦବ, େକ�ୀୟ କମିଟ ି ସଭ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ
୮୮୭
ଦିନ

ଭାଷାଜନନୀ� ବିଜୟ ପତାକା - କଳାପତାକା - ବହନ କରିଛ�ି ଆେ�ାଳନର ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ , ନରସିଂହପୁରର ଶିଶର ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଓ
ଜନ�ି ୟ ଅଭିେନତା ଶୁ�ାଂଶୁ ନାୟକ ଏବଂ ଦାବି ଫଳକ �ଦଶର୍ନ କରିଛ�ି ବଲା�ିରର କୁଲଦୀପ େଚୗହାନ େମା ସେମତ ଆମ ସଂଗଠନର ସଭାପତି
�େଫସର କୁ ଳମଣି ନାୟକ, ବିେନାଦ କୁ ମାର ରାଉତ, ଆଡ଼େଭାେକଟ ଧ�ବ ଚରଣ ମହା�ି , �େମାଦ ପଢ଼ିଆରୀ ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ଓ ଆଶିଷ ଆଶିଷ
କୁ ମାର େସୖଖ୍ୟ �ଦାନ କରିଛ�ି
୮୮୮
ଦିନ

ଅଭିଯାନେର ଆଜି ଥିେଲ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟ, େକ�ୀୟ କମିଟର ି ସଭ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ସାମୁହିକ �ଦୀପ କୁମାର
ନାୟକ । ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ କଳାପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ । େକ� କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ� ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ଦାବି ଫଳକ ଧାରଣ କଥିେ
ସଭାପତି �େଫସର କୁ ଳମଣି ନାୟକ� ହାତରୁ ।
୮୮୯
ଦିନ

ଏ ଅଭିଯାନେର ଆଜି େନତୃ ତ� �ଦାନ କରିଛ�ି ଜନ�ିୟ ଅଭିେନତା ଶୁ�ାଂଶୁ ନାୟକ, ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ� ଠାରୁ ପତାକା �ହଣ କରିଛ�ି
ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ,ଶିଶର ି କୁ ନାର ସାହୁ ଓ ଡମ�ରୁଧର �ଧାନ (ପୁରୀ) ଏବଂ େକ�ୀୟ କମିଟ ି ସଭ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ� ଠାରୁ ଦାବି ଫଳକ
ହାତକୁ େନଇଥିେଲ ନିରାକାର ସାହୁ
୮୯୦
ଦିନ

ନବବାବୁ � ସ�ୁଖେର ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ�ଠାରୁ କଳାପତାକା �ହଣ କରୁଛ�ି ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,�େମାଦ ପଢ଼ିଆରୀ
ଓ ନେର� କୁ ମାର ସାହୁ । ଭାଇ �ଦୀପ କୁ ମାର ସ�ାଇଁ ଅଭିଯାନର ଉେ�ାଷଣ ଫଳକ ଆଜିର େନତୃ ତ� �ଦାନକାରୀ ବିଭୂେଦ� ବିଦ୍ୟାଧର�ଠାରୁ �ହ କରିଛ�।
୮୯୧
ଦିନ

ମା ପାଇଁ ଆଜି ଲେଢ଼ଇେର ଅଛ�ି ବିଶ�


ି େବୖ�ାନିକ ଡ. ଅେଶାକ ମି� ,ହୃ ଷେି କଶ ମି�, ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ (ପତାକା ସହ) ଏବଂ �େମାଦ ପଢ଼ିଆରୀ
(ଦାବିପ� ସହ) । ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଅନ୍ୟତମ ନି�ାପର ସାଥୀ ମଦନ େମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ଆେ�ାଳନର ଉେ�ଶ-ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିବା େବେଳ
ପତାକା େଦଇଛ�ି ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୮୯୨
ଦିନ

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଜନନୀ� ବିଜୟ ଧ�ଜା ଆଜି ଧରିଛ�ି ଭାଷା �ାଣ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ , େକ�ୀୟ
କଣୀଟି ସଭ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଦାବି ��ପିତ କରିଛ�ି େଖା�ର୍ା ଜି�ା ମୁଖ୍ୟ ବିଭୂେଦ� ବିଦ୍ୟାଧ
୮୯୩
ଦିନ

ଏହି ବିଜୟ-�ଜା େଯଉଁମାନ� ହାତେର ଆଜି ଲହରୀ ଉଠିଛ ି େସମାେନ େହେଲ ସାମାଜିକ ବିପବ � ୀ ବୀରକିେଶାର େବେହରା, ଯୁବ�ତିଭା ସାଗର େବେହରା. ଓ
ସମାଜେସବୀ ବି�ୁଚରଣ ଓଝା । ସମାଜେସବୀ ଶିଶରି କୁ ମାର ସାହୁ �ଦଶ�ତ କରୁଛ�ି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦାବି ,ଯାହା ସରକାର�ୁ ଡାକରା େଦଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା
ଜନନୀ� ବିରୁ�େର ଷଡ଼ଯ� ବ� କରିବାକୁ । ଭାଷା ଆେ�ାଳନର େକ�ୀୟ କମିଟ ି ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିବା େବେଳ ଆର
ଅଭିଯାନେର େନତୃ ତ� େଦଇଛ�ି ଉଦୀୟମାନ ଅଭିେନତା ଶୁ�ାଂଶୁ ନାୟକ । ସହେଯାଗ କରିଛ�ି ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୮୯୪
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଅଛ�ି ଭାଷା ଆେ�ାଳନର �ତି�ାତା ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଏବଂ ଭାଷା ଜନନୀ� ଅନୁ ର� ସ�ାନ �େମାଦ
ପଢ଼ିଆରୀ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ରାେକଶ କୁ ମାର େଜନା ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�, ବିନୟ ପାଣି�ାହୀ ଓ
ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୮୯୫
ଦିନ

ଦାବି ��ାପିତ କରୁଛ�ି ଭାଷା ଆେ�ାଳନ ଓଡ଼ିଶାର ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ,ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟ �ଜା ବହନ କରୁଛ�ି େକ�ୀୟ କମିଟ ି ସଦସ୍ୟ
ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଭଂଜନଗରର ଜନେନତା େଦବୀ �ସାଦ ବିେଶାଇ ଓ ଜନ�ିୟ ଅଭିେନତା ଶୁ�ାଂଶୁ ନାୟକ ।
୮୯୬
ଦିନ

ଦାବି ଆଜି ��ାପିତ କରିଛ�ି ଭଉଣୀ ରଶ�ୀମୟୀ ପ�ନାୟକ । ତା�ୁ ଦାବିଫଳକ େଦଇଛ�ି ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଉପସଭାପତି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ । ଏହି
ଦାବି ସପ�େର ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟ �ଜା ଉେ�ାଳନ କରିଛ�ି ଜନେନତା ବିଜୟ କୁ ମାର ପରିଡା, ଛା� ଓ ଯୁବେନତା ଅେଶାକ ନାୟକ ଓ ଅଖିେଲଶ ଯାଦବ
। ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ପତାକା �ଦାନ କରିଛ�ି । େନତୃ ତ� େଦଇଛ�ି ଭାଷା ଆେ�ାଳନର େକ�ୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧନ ।
୮୯୭
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ - େମା ସେମତ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ବିଭୁେଦ� ବିଦ୍ୟାଧ,�ଜକିେଶାର ସାହୁ ,ନେର� କୁ ମାର ସାହୁ ,ବିଭୁତି ଭୂଷଣ
ମହାପା�,�ଦୀପ ପ�ନାୟକ,ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୮୯୮
ଦିନ

ଆଜି ଏ ସଂ�ାମେର ମା ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ��ାପିତ କରିଛ�ି ଭାଇ େସୗେମ� ଦଳାଇ ଓ ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟଧ�ଜା ଧାରଣ କରିଛ�ି ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ
ନାୟକ ଭାଇ ବି�ୁ ଚରଣ ଓଝା ଓ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ । େନତୃ ତ� େଦଇଛ�ି ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସହେଯାଗ କରଛ�ି ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ
ମହାପା� ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୮୯୯
ଦିନ

ବିଶ�
ି େବୖ�ାନିକ ଡଃ ଅେଶାକ ମି�� େନତୃ ତ�େର ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଦାବି ��ାପିତ କରିଛ�ି ଭାଇ ଶିଶରି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଭାଷାଜନନୀ�
ବିଜୟ ଧ�ଜା େତାଳିଛ�ି ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ , ଭାଇ ନିରାକାର ସାହୁ ଓ ଭାଇ େସୗେମ� ଦଳାଇ । ସହେଯାଗ କରିଛ�ି ଭାଇ ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ
ମହାପା�, ଭାଇ ଜିେତ� ସାସମଲ, ଭାଇ ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୦୦
ଦିନ

ଆଜିର େନତୃ ତ�ଦାତା ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ� ହାତରୁ �ହଣକରି ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଦାବି �ଦଶର୍ନ କରିଛ�ି ଯୁବ�ତିଭା ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟ,
ଅ���ଠାରୁକଳାପତାକା େନଇଛ�ି ଭଉଣୀ କବିତା ସାମ�ରାୟ ,ଭାଇ �େମାଦ ପଢ଼ିଆରୀ ଓ ଭାଇ ବୀରକିେଶାର େବେହରା । ସହେଯାଗ କରିଛ�ି
ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ,େସୗେମ� ଦଳାଇ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୦୧
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ରାେକଶ କୁ ମାର େଯନା (ସାତପଡ଼ା, ��ଗିର)ି , ରଜନୀକା� େସଠି (ପ�ାମୁ�ାଇ),ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ (ନରସିଂହପୁର), ମଦନେମାହନ
ହରିଚ�ନ ମହାପା�, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା । ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ କଳାପତାକା �ଦାନ କରିଥିବା େବେଳ ଉପସଭାପତି
କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ଦାବିଫଳକ େଦଇ ଅଭିଯାନକୁ େନ�ର୍ୃ� �ଦାନ କରିଛ�ି
୯୦୨
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ରଜନୀକା�,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୦୩
ଦିନ

ଆଜିର ଏ ତପସ୍ୟାେର- େମା ସେମତ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ସାଗର କୁ ମାର େସଠି, ରଜନୀକା� େସଠି,ଅମି ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,
ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୦୪
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଦାବିଫଳକ ଓ େନତୃ ତ� �ଦାନ : ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ , ପତାକା �ଦାନ : ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଅଭିଯା�ୀ : ଭାଇ
ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଭାଇ ମେନାଜ କୁ ମାର ପ�ା ଭାଇ ବିବୁେଧ� ବିଦ୍ୟାଧର । ସହେଯା:ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ,ଅମିତ ଅଭିଜତି ସାମଲ,ଆଶିଷ
କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୦୫
ଦିନ

ଆଜିର ��ାପକ - ନିମର୍ଳ କୁମାର । କଳାପତାକା ଅଭିଯା�ୀ: ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଶା� କୁ ମାର ସାହୁ ।
େନତୃ ତ� : ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସହେଯାଗ : ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୦୬
ଦିନ

ନେର� କୁ ମାର ସାହୁ , ନେର� ପରିଡ଼ା ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ରତିକା� ସାମଲ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଡ.ଅେଶାକ ମି� ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୦୭
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ : େମା ସେମତ ଡ. ଅେଶାକ ମି�,କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,�େମାଦ େଦବ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ମଦନେମାହନ
ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୦୮
ଦିନ

ଆଜି ଏ ଅଭିଯାନେର େମା ସେମତ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୦୯
ଦିନ

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟ ଧ�ଜା ଓ ଦାବିଫଳକ ଧରି ଜାତିଜାଗତ


ୃ ି ପାଇଁ ଆଜି େଯଉଁମାେନ ଚାଲିଥିେଲ େସମାେନ େହେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧା,େସୗେମ�
କୁ ମାର ଦେଳଇ �େମାଦ କୁ ମାର ପଢ଼ିଆରୀ ଓ �ଭାତ ବାରିକ । େନତୃତ� େଦଇଥିେଲ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଉପସଭାପତି କଳ େଲାଚନ ନାୟକ।
୯୧୦
ଦିନ

ଓଡ଼ିଆ ମାଆର ଏକନି� ସ�ାନ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ େବେହରା । ମଁୁ େସମାନ� ସଂେଗ ସଂେଗ ଥିଲି
୯୧୧
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ - େମା ସେମତ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ , ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,�େମାଦ ପଢ଼ିଆରୀ , ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୧୨
ଦିନ

େମା ସେମତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯା�ୀମାେନ େହେଲ ଅମିତ ଅଭିଜିତ ସାମ, ସୁନୀଲ କୁ ମାର ମାଟିଆ, କୃ �ନ� ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା , େଯ କି ଆଜି ଏହି
ମ�େର ଅଭିଯାନର େଶଷ ଭାଗର ଜୀବ� ପରିେବଷଣ କରିଛ�ି ।
୯୧୩
ଦିନ

ଡ. ଅେଶାକ ମି�� େନତୃ ତ�େର ଆଜି ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟ ବାହିନୀେର ଥିେ, ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଭାଇ ଶିଶର
ି କୁ ମାର
ସାହୁ , ଭାଇ ମେହ�ର �ଧାନ, ଭାଇ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ଭାଇ ମଦନ େମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଦିବ୍ୟେଜ୍ୟାତି େଜନା �ମୁଖ
୯୧୪
ଦିନ

ଅଜିର ଲେଢ଼ଇେର ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ,ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ , ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଅଃଳିଇ ଅେଶାକ
ମି�, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,ସନ�ଖ � ାନ� ଆଚାଯର୍୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟେଜ�ାତି େଯନ
୯୧୫
ଦିନ

ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅଭିଯାନେର ଆଜି ଥିେଲ ଡ଼ଃ ଅେଶାକ ମି� ଯିଏ ଭାଇ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ�ୁ ଅଭିଯାନର ଉେ�ଶ୍ୟ ��ାପକ ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିେ
ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ େନଇଥିେଲ । ଥିେଲ �ତି�ାତା ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟ,ଯିଏ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଭାଇ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ଭାଇ ଜିେତନ୍
କୁ ମାର ସାହୁ �ୁ କଳାପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ।
୯୧୬
ଦିନ

ଭାଷା ଆେ�ାଳନର �ତି�ାତା ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ େଦଇଥିେଲ କଳାପତାକା ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧା,ଭାଇ ଶିଶର ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଭାଇ ଆଶିଷ କୁ ମାର
ସାହୁ � ହାତେର । ଗଜାନନ ମି�� େନତୃତ�େର ଆଜିର ଅଭିଯାନକୁ ସହେଯାଗ େଦଇଥିେଲ ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ଓ ଭାଇ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା
୯୧୭
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,ନାଦନ େମାହନ
ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଈଶ�ର କୁ ମାର ମୁ�ା ଓ ଅମିତ କୁ ମାର ମୁ�ା ।
୯୧୮
ଦିନ

ଗଜାନନ ମି�, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ,ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ,ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ
ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ।
୯୧୯
ଦିନ

ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟ ଧ�ଜା - କଳାପତାକା - େଶାଭା ପାଇଲା ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ଭାଇ ବିଚ�
ି ାନ� ସାହୁ ଓ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ� ହାତେର ।
ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ ଭାଇ ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା, ଭାଇ ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ ଓ ଭାଇ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା । େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ଭାଷା
ଆେ�ାଳନର �ତି�ାତା ସୁଭାଷ ଚ��� ପ�ନାୟକ ।
୯୨୦
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଡଃ ଅେଶାକ ମି� �ତ୍ୟ� ଓ ଅମିତ ଅଭିଜିତ ସାମଲ େନପଥ୍ୟେର େନ ତୃତ� େଦଇଥିେଲ । ଅଭିଯା�ୀ ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ,ଆଶିଷ
କୁ ମାର ସାହୁ , ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, �େଦାଷ ଷଡ଼�ୀ, କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ଓ ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ।
୯୨୧
ଦିନ

ଭାଷା ଜନନୀ� ଦାବି ଫଳକ ବଲା�ି ରର ଟିଟଲି ାଗଡ଼ ନିବାସୀ ଭାଷା ତପସ�ୀ ଗଜାନନ ମି� େତାଳିେଦଇଥିେଲ ଭାଇ ସାଗର କୁମାର େଜନା� ହାତକୁ;ଭାଇ
ସୁଜତ
ି ସାହୁ ,ଭାଇ େଗାବ�ର୍ନ େବେହରା ଓ ଭାଇ ୈଳାଶ ଚ�
କ ମ�ିକ� ହାତକୁ େତାଳିେଦଇଥିେଲ ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟ ଧ�ଜା ଭାଷା ଆେ�ାଳନର �ତି�ାତ
ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ େନତୃତ� େଦଇଥିେଲ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ
୯୨୨
ଦିନ

ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,କମାଲ େଲାଚନ ନାୟକ,�େମାଦ କୁ ମାର ପଢ଼ିଆରୀ ,ବି�ଜୀତ େଲ�ା,ସ�ୟ କୁ ମାର
ସାହୁ ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୨୩
ଦିନ

ଆଜିର ତପସ୍ୟାେ: ଡଃ ଅେଶାକ ମି�,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୯୨୪
ଦିନ

େମା ସେମତ ଡଃ ଅେଶାକ ମି�,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ, ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ,ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଆଶିଷ
କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୨୫
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,ବିବୁେଧ� ବିଦ୍ୟାଧ,କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ,ଭାଗିରଥି ନାୟ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ,ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ
ମହାପା�, ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୨୬
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ : େମା ସେମତ ଭାଇ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଭାଇ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,ଭାଇ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ଭାଇ
ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଭାଇ ଆଶିଷ କିମର େବେହରା, ଭାଇ ରଜନୀକା� ।
୯୨୭
ଦିନ

ଆଜିର ଦାବି ��ାପକ ଭାଇ ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ , �ଜା ଧାରକ ଭାଇ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଭାଇ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା,ଭାଇ �େମାଦ ପଢ଼ିଆରୀ ।
େନତୃ ତ� : ଡଃ ଅେଶାକ ମି� । ସହେଯାଗ : ସୁେରଶ କର ,ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� । ଉେଦ�ାଧନ :ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୨୮
ଦିନ

ଡଃ ଅେଶାକ ମି�� େନତୃ ତ�େର ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଭାଇ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଭାଇ ଭାଗିରଥି ନାୟ,ଭାଇ
ମତ
ୃ ୁ ୍ୟ�ୟ �ିପାଠୀ ଓ ଭାଇ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ଆଜି କଳାପତାକାର ଲହେର ଲହେର ରାଜଧାନୀର ବ�େର େଲଖିଥିେଲ ଭାଷା ଜନନୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତ
ଭୀଷ� �ତି�ାର ଗାଥା । ଅଭିଯାନ ସ�ାଳିତ କରିଥିେଲ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ
୯୨୯
ଦିନ

ଇଂ.ବି�ର�ନ ସାହୁ ,ଭାଗିରଥି ନାୟ,ଡଃ ଅେଶାକ ମି� ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ
୯୩୦
ଦିନ

ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୩୧
ଦିନ

ଡଃ ଅେଶାକ ମି� ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ�ୁ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଦାବି ଫଳକ େଦଇ ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନକୁ େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ । ଭାଇ
ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଭାଇ ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ� ହାତକୁ ମଁୁ ବଢ଼ାଇେଦଇଥିଲି କଳାପତାକା । ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ ଯୁବ�ତିଭ
ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ ଓ ସାଥୀ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୩୨
ଦିନ

ଏ ଅଭିଯାନେର ଆଜି େମା ସହ ଅଛ�ି ଦାବି ��ାପକ ସହ ଯୁଧି�ିର ସାହ, କଳାପତାକା ସହ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ
। ସହେଯାଗ କରିଛ�ି ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ହୃ ଷେି କଶ ମି�, �ଜଭୂଷଣ ସାମଲ ଓ ରତିକା� ସାମଲ
୯୩୩
ଦିନ

କଳାପତାକା େନଇଥିେଲ ଅ�� ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ� ହାତରୁ ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟ,ଭାଇ ଶିଶର ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ ।
ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ ଯୁବ�ତିଭା ଅମିତ ଅଭିଜିତ ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା
୯୩୪
ଦିନ

ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଆଜି ଭାଷା ଜନନୀ� ଦାବି ଫଳକ ଭାଇ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ�ୁ �ଦାନ କରି କଳାପତାକା ଅଭିଯାନକୁ େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ।
ଆେ�ାଳନର �ତି�ାତା ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଭାଷା ଜନନୀ� ବିଜୟ ଧ�ଜା େଦଇଥିେଲ ଭାଇ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରା,ଭାଇ ମେହ�ର �ଧାନ ଓ ଭାଇ ଶିଶର ି
କୁ ମାର ସାହୁ �ୁ । ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ ଭାଇ ଅମିତ ଅଭିଜିତ ସାମଲ ଓ ଭାଇ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା।
୯୩୫
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଡଃ ଅେଶାକ ମି� , ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା ।
୯୩୬
ଦିନ

କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,ଗିରିଜକା� ମି�,ଆନ� ଚ� େଜନା,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା ।
୯୩୭
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଗିରଜ


ି ାକା� ମି�, ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ଅମେରଶ ପରିଡ଼ା
ଓ େସୗମ� ବଳ ।
୯୩୮
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ନେରଶ ଚ� େବେହରା,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।


୯୩୯
ଦିନ

ଗଜାନନ ମି�,ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରାୟ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଗିରଜ ି ାକା� ମି�,ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ,ସୁଭାଶିଷ ପ�ନାୟକ,�ୀମାନ
କପିଳ,ବି�ମ ନାୟକ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୪୦
ଦିନ

ଆଜି ଚାରିଜଣଯାକ ସାଥି ଥିେଲ େବୗ� ଜି�ାର । େସମାେନ େହେଲ ଧମର୍ୁଧର େ,ଦି�ୀପ ବିଶା� ଳ,ମହରଗୁ ନାୟକ ଓ ପ�ଜ େସଠି । ଭାଷା ଜନନୀ� ଦାବି
ଫଳକ ପ�ଜ େସଠୀ�ୁ �ଦାନ କରିଥିେଲ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତିମ�ଳୀ ସଦସ୍ୟ ଡଃ ଅେଶାକ ମି� ଓ ଅନ୍ୟମାନ�ୁ କଳାପତାକା �ଦାନ କରିଥ
�ତି�ାତା ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୪୧
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ସଭାପତି ମ�ଳୀ ସଭ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧା,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
େନତୃ ତ� େଦଇଛ�ି ସଭାପତି ମ�ଳୀର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ
୯୪୨
ଦିନ

ଧ�ବ ଚରଣ ମହା�ି,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ , ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୪୩
ଦିନ

ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତିମ�ଳୀର ସଦସ୍ୟ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ସଦସ୍ୟ ଡଃ ଅେଶାକ ମି��ୁ ଭାଷା ଜନନୀ� ଦାବିଫଳକ �ଦାନ କରିଥିବା େବ
�ତି�ାତା ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ସାଥୀ ଜନା�ର୍ନ ପତି�ୁ ଏବଂ ଯତୀନ ମହା�ି ତଥା ସୁଜିତ ସାହୁ�ୁ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ । େନ ତୃତ� େଦଇଥି
ସଭାପତିମ�ଲୀର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ
୯୪୪
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ : ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ,ରଜନୀକା� େସଠି,େ�ମାନ�


େଠମୁରଆ ି ,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ନିମ୍ଳ ଦ
ର ା,ହରି� �ଧାନ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା,ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ ।
୯୪୫
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,ଗିରିଜକା� ମି�,��ାନ� େବେହରା,କମଳେଲାଚନ ନାୟକଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ,ଭାଗିରଥି ନାୟକ ଓ ଆଶିଷ
କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୪୬
ଦିନ

ତପନ କୁ ମାର ନାୟକ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଶୁଭାଶିଷ ପ�ନାୟକ,ବିବୁେଧ� ବିଦ୍ୟାଧ, ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ
ସାମ�ରାୟ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା !
୯୪୭
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଡଃ ଅେଶାକ ମି�,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଅମିତ ଅଭିଜତି ସାମଲ, ବୀରକିେଶାର େବେହରା, ବିବୁେଧ� ବିଦା� ଧର, ହେରକୃ � ପ�ନାୟକ
ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୪୮
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ ,ଅଶ�େମାଚନ ମହାପା�,ଶୁ��ି ତ େଯନା,ବିବୁେଧ� ବିଦା� ଧର,ଶୁଭାଶୀଷ ପ�ନାୟକ ଓ ଆଶିଷ
କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୪୯
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, �ଭାତ କୁ ମାର େବେହରା, ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଡଃ ଅେଶାକ ମି�, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଆଶିଷ କୁ ମାର ନାୟକ, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି
ସାମଲ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୫୦
ଦିନ

ଦୀନବ�ୁ ଷଡ଼�ୀ, ଅରବି� ବିଶା� ଳ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା ।
୯୫୧
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ବିଚ�


ି ାନ� ସାହୁ , ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ
ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା । ଆଜିର େନତୃ ତ�: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ।
୯୫୨
ଦିନ

ଗିରିଜାକା� ମି�, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କୃ �ାନ� ସାହୁ ,ର�ନ କୁ ମାର ସାହୁ , ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ଆଶିଷ
କୁ ମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୫୩
ଦିନ

ଡଃ ଅେଶାକ ମି� ,ବିବୁେଧ� ବିଦା� ଧର,ଶୁଭାଶୀଷ ପ�ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଅମିତ ଅଭିଜତ ି ସାମଲ, ବିକାଶ ମହା�ି, ସୁଜତ
ି
କୁ ମାର ସାହୁ ,ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୫୪
ଦିନ

ଡଃ ଅେଶାକ ମି� ,ଗିରଜ


ି ାକା� ମି�,ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ଅଜିତ କୁ ମାର ମହା�ି,ଲିଟୁନ େଶଖର େଜନା,ନିହାର ଗିର,ି ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ ।
୯୫୫
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଡଃ ଅେଶାକ ମି�, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୫୬
ଦିନ

ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ସେଚତନ ପେଟଲ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ନେରଶ କୁ ମାର େବେହରା, ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ଭାଗିରଥି ନାୟକ ଓ
ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୫୭
ଦିନ

େସୗମ୍ୟର�ନ ନାୟ, ଅମିତ ଅବଭିଜତ


ି ସାମଲ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ , �ଭାକର ଗୁରୁ, ଅେଶାକ ମି�, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୯୫୮
ଦିନ

କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ । ଚିେ�ା�ଳ: ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୫୯
ଦିନ

କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ
ମହାପା�,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୬୦
ଦିନ

କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୬୧
ଦିନ

େବୗ� ଜି�ାର ଯୁବ �ତିଭା େଗାପୀନାଥ ନାୟକ,ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି ମ�ଳୀ ସଦସ୍ୟ େବୖ�ାନିକ ଡଃ ଅେଶାକ ମି, �ତି�ାତା ସୁଭାଷ ଚ�
ପ�ନାୟକ,ସଭାପତି ମ�ଳୀର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧ, ଭାଷା �ାଣ ଶିଶର ି କୁ ମାର ସାହୁ ଏବଂ କ୍ୟାେମରା ମା�ମେର ଆଶିଷ କୁମାର େବେହର
୯୬୨
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,ଗିରିଜାକା� ମି�,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,��ାନ� େବେହରା,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,
ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା,ସୁଜତ
ି କୁ ମାର ନାୟକ ।
୯୬୩
ଦିନ

ଆଜିର ଏ ଅଭିଯାନେର : ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ,େଗାପୀନାଥ ନାୟକ,ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ ,ଆଶିଷ କୁ ମାର ନାୟକ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି
ସାମଲ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୬୪
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଗିରିଜାକା� ମି�,ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ,େଯାେଗଶ କୁ ମାର େବେହରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା, ଭାଗିରଥି ନାୟକ
୯୬୫
ଦିନ

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବିଜୟ ଅଭିଯାନେର ଆଜି ଭାଇ ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�� ହାତରୁ େଘାଷଣାନାମା �ହଣ କରିଛ�ି ଭାଇ େଯାେଗଶ କୁ ମାର
େବେହରା । େମାଠାରୁ କଳାପତାକା େନଇଛ�ି ଭାଇ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ । ଚେ�ା�ଳନେର ସହେଯାଗ
କରିଛ�ି ଭାଷା�ାଣ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା । ଭାଷାତୀଥର୍େର ସହେଯାଗ କରିଛ�ି ଭାଷା�ାଣ ଅମିତ ଅଭିଜିତ ସାମଲ
୯୬୬
ଦିନ

ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�, ଅ�ନ ଭ�,ସ�ୟ ସାହୁ , ଡଃ ଅେଶାକ ମି�, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୬୭
ଦିନ

େନତୃ ତ� �ଦାନ କରିଥିେଲ ବିଶି� େବୖ�ାନିକ ଡଃ ଅେଶାକ ମି� । ଅଂଶ�ହଣ କରିଥିେଲ ବିବୁେଧ� ବିଦ୍ୟ, ଅବିନାଶ ପ�ନାୟକ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି
ସାମଲ,ଶିଶରି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ।
୯୬୮
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ, େଯାେଗଶ ସାହୁ , ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୬୯
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୭୦
ଦିନ

ଆଜି େମା ସହ ଅଛ�ି ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି ମ�ଳୀ ସଦସ୍, ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ଏବଂ ଅଛ�ି ଭାଷା�ାଣ ଶିଶର
ି
କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ସ�ୟ ସାହୁ । ସହେଯାଗ କରିଛ�ି ଭାଷା�ାଣ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା
୯୭୧
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ , ପ�ାନନ କହଁର, ଦୁ ବର୍ାସା େସଠ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�, ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୭୨
ଦିନ

କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ,ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ଓ
ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୭୩
ଦିନ

କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ଓ
ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୭୪
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଗିରଜି ାକା� ମି�, �ତିପାଳ ସିଂହ, ଓଁ�କାଶ ପ�ା, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ଅମିତ
ଅଭିଜତ ି ସାମଲ, ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ଅଭିଜତ
ି ସ�ାଇଁ ଓ ରଜତ କୁ ମାର ପାେ� ।
୯୭୫
ଦିନ

ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ ,ଶୁଭଜିତ୍ େଯନା ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା

୯୭୬
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଗିରିଜାକା� ମି�, ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୭୭
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ ,ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ, େବଦବର ନାୟକ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୭୮
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯା�ୀ : କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଗିରଜ


ି ାକା� ମି�, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୭୯
ଦିନ

କଳାପତାକା ଅଭିଯା�ୀ ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ନେର� କୁ ମାର େବେହରା ଓ ଆଶିଷ
କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୮୦
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ନେରଶ କୁ ମାର େବେହରା,ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୮୧
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ,ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ ,ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ , ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ଓ ଅମିତ
ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୯୮୨
ଦିନ

ଗିରିଜାକା� ମି�,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ।
୯୮୩
ଦିନ

ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି ମ�ଳୀ ସଦସ୍ୟ ଗିରିଜାକା� ମି�
୯୮୪
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଅଭିଯା�ୀ ଥିେଲ ଅଧିବ�ାଧ�ବଚରଣ ମହା, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ
ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୮୫
ଦିନ

ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୮୬
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ନକୁ ଳ େବେହରା, ସେରାଜ କୁ ମାର େବେହରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ସୁଭାଷ ଚ�
ପ�ନାୟକ ।
୯୮୭
ଦିନ

ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,�ି�ାନ� ସାହୁ ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୮୮
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,େସୗମ�ର�ନ ନାୟକ, ଶିଶର ି କୁ ମାର ସାହୁ , �ୀମତୀ ସାଗରିକା ଦାସ,�ଶା� କୁ ମାର ଦାସ, ଧମର୍ୁଧର
େପାଢ଼,ବି�ଚରଣ ସାହୁ , ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୮୯
ଦିନ

ଅଭିଯା�ୀ: ଗିରିଜାକା� ମି�, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ , ��ାନ� େବେହରା, ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼ ଅମିତ ଅଭିଜିତ ସାମଲ
୯୯୦
ଦିନ

ଅଜର୍ୁନ ସାମ�ରା, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ବିବୁେଧ� ବିଦା� ଧର, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଧମର୍ୁଧର େପା, ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ନେର� କୁ ମାର ସାହୁ ।
୯୯୧
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,�ଭାଷ ଚ� �ଧାନ ,ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ ଏବଂ ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୯୯୨
ଦିନ

ତିନି ବୀର ଓଡ଼ିଆ େହେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ।
୯୯୩
ଦିନ

ଜିେତନ୍ କ ୁମାର ରାଉ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଗିରିଜାକା� ମି�, ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ ,ଶିଶର କୁମାର
ି ସାହୁ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ଓ
କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ।
୯୯୪
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା, ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୯୫
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ, ସୁଶା� କୁମାର କର ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୯୬
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ ।
୯୯୭
ଦିନ

ଅନିେମଶ େଦବ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ , ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ଓ ଆଶିଷ
କୁମାର େବେହରା ।
୯୯୮
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା, ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ,ଗିରଜ


ି ାକା� ମି�, ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ସୁଭାଷ
ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୯୯୯
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଉ�ବ �ଧାନ, ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ।
୧୦୦୦
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ, ଅମିତ ଅଭିଜତ


ି ସାମଲ,ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୧୦୦୧
ଦିନ

କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ, େବଦବର ନାୟକ, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�, ଆଶିଷ
କୁମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୧୦୦୨
ଦିନ

ଜିେତନ୍ କ ୁମାର ରାଉ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଏବଂ େନପଥ୍ୟେର ଆଶିଷ କ ୁମାର େବେହରା
୧୦୦୩
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ଶିଶର କୁମାର


ି ସାହୁ,ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ।
୧୦୦୪
ଦିନ

ରଜନୀକା� େସଠୀ,ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ହେରକୃ � ଦଳେବେହରା, ଶିଶର କୁମାର
ି ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର
େବେହରା ।
୧୦୦୫
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,ଇଂ ସୁେବାଧ ଧଳ,ଶିଶର କୁମାର


ି ସାହୁ, ହେରକୃ � ଦଳେବେହରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା, ବିେବକ
ବିେଷାୟୀ,ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୧୦୦୬
ଦିନ

ଆଜି ଆେମ ୪ ସାଥୀ : ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ , ମଁୁ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ।
୧୦୦୭
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ,ସଂଯ ୟ କୁମାର ସାହୁ, ବିବୁେଧ� ବିଦ୍ୟାଧ, ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ଓ ଆଶିଷ କୁମାର ।
୧୦୦୮
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଆଶିସ କୁମାର େବେହରା, ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ ।


୧୦୦୯
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଭାଇ �େମାଦ କୁମାର େଦବ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ର�ନ କୁମାର ଦାସ,ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ , ଆଶିଷ
କୁମାର େବେହରା ଓ ଶିବ କୁମାର ରାଉତ ।
୧୦୧୦
ଦିନ

ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରା, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ବିବୁେଧ� ବିଦ୍ୟାଧ, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ମାେହପର୍ ନିଖା,େଦବାଶିଷ �ଧାନ ଓ
ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ।
୧୦୧୧
ଦିନ

ଶିଶର କୁମାର
ି ସାହୁ , ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ସମଥର୍ ସହେଯାଗୀ ଆଶିଷ କ ୁମାର େବେହରା
୧୦୧୨
ଦିନ

ଶିଶର କୁମାର
ି ସାହୁ , ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ, ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ।
୧୦୧୩
ଦିନ

ଶିଶର କୁମାର
ି ସାହୁ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ।
୧୦୧୪
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶର କୁମାର


ି ସାହୁ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା, ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ଓ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୧୦୧୫
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶର କୁମାର


ି ସାହୁ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା, ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୧୦୧୬
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା, ଶିଶର କୁମାର


ି ସାହୁ , ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ।
୧୦୧୭
ଦିନ

କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ଓ ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ।


୧୦୧୮
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ: ମନୀଷୀ ନବକୃ � େଚୗଧୁରୀ, ଶିଶର କୁମାର


ି ସାହୁ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଭାଷାତପସ�ୀ ଗଜାନନ ମି�, ମଦନେମାହନ
ହରିଚ�ନ ମହାପା� ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ଏବଂ କୁଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ।
୧୦୧୯
ଦିନ

ଗଜାନନ ମି�, ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରା, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଆଜି କଳାପତାକା ଓ ଦାବି ଫଳକ ଧାରଣ କରିଥିବା େବେଳ
େସମାନ� ସହ ଥିେଲ ମନୀଷୀ ନବକୃ� େଚୗଧୁର, ଶିଶର କୁମାର
ି ସାହୁ , ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ବିମଳ ଷଡ଼�ୀ, ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା
ଏବଂ କୁଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ।
୧୦୨୦
ଦିନ

ଅମରା�ା ନବକୃ � େଚୗଧୁରୀ ଓ କୁଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଭାଷା�ାଣ ସବର୍�ୀ କମଳେଲାଚନ ନାୟ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ
ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ।
୧୦୨୧
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯା�ୀ ଥିେଲ ମନୀଷୀ ନବକୃ� େଚୗଧୁରୀ ଓ କ ୁଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ� ସହ ଶିଶିର କ ୁମାର ସାହ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,
ି ସାମଲ, ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା�,ସମେରଶ ମହା�ି ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ।
ଅମିତ ଅଭିଜତ
୧୦୨୨
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ସାମିଲ୍ େହାଇଥିବା ସାଥୀମାେନ େହେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ଓ
େସୗମ�ର�ନ ନାୟକ ଏବଂ ଅମିତ ଅଭିଜତି ସାମଲ ।
୧୦୨୩
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ମନୀଷୀ ନବକୃ � ଓ କୁଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ� ଆଶୀବର୍ାଦ ବଳୟେର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧ, ଶିଶର କୁମାର
ି ସାହୁ ଓ
ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ।
୧୦୨୪
ଦିନ

ବୀର ଓଡ଼ିଆ ସ�ାନ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ।
୧୦୨୫
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଡ.ଅେଶାକ ମି�, ନେରଶ ଚ� େବେହରା, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ମଦନେମାହନ ହରିଚ�ନ ମହାପା� ।
୧୦୨୬
ଦିନ

ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ନେରଶ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୨୭
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯା�ୀ:ରଜନୀକା� ସାମଲ,


ଗଜାନନ ମି�, ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରା, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, �ୀେରାଦ ଚ� ବରାଳ, �ାଢବ�ୁ �ଧାନ, ବି େମାହନ କୁ ମାର, ପଦ�େଲାଚନ ହାଂସଦା ଓ ଆଶିଷ
କୁ ମାର େବେହରା
୧୦୨୮
ଦିନ

ଆଜିର ଭଷା ଆେ�ାଳନେର ମନୀଷୀ ନବକୃ � େଚୗଧୁରୀ ଓ କୁ ଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ� ସହ ଅଛ�ି ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୨୯
ଦିନ

ସବର୍�ୀ ଗଜାନନ ମି, ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରା, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଏବଂ ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଅମିତ ଅଭିଜିତ ସାମ,ବିଭୁନି ଚ�
ସାମ�ରାୟ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା । ସା�େର ଅଛ�ି ମନୀଷୀ ନବକୃ � େଚୗଧୁରୀ ଓ କୁ ଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାନୁ ର�
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ ।
୧୦୩୦
ଦିନ

ଭାଷାମାଆ ପାଇଁ ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ଭାଇ ଗଜାନନ ମି । ଅଂଶ�ହଣ କରିଥିେଲ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧା, ଭାଇ କମଳ
େଲାଚନ ନାୟକ, ଭାଇ ସମେରଶ ମହା�ି ଏବଂ ଭାଷା�ାଣ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା �ମୁଖ ।
୧୦୩୧
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଭାଷା�ାଣ ସବର୍�ୀ ଗଜାନନ ମି, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି
ସାମଲ ।
୧୦୩୨
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର �ତିନଧ


ି ିତ� କରିଛ�: ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରା, ରାମ ଶ�ର, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା ଓ ଅମିତ ଅଭିଜତି ସାମଲ । ସାଥିେର ଅଛ�ି ମନୀଷୀ ନବକୃ� େଚୗଧୁରୀ ଓ କୁଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ
୧୦୩୩
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ନେରଶ ଚ� େବେହରା, ଆକାଶ କୁ ମାର ଡିଗାଲ,ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
ନବବାବୁ ଓ ମଧୁବାବୁ � ସହ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ମ�ୁ ଳି େସଠି, ରାଜନାରାୟଣ ଡାଳୁ ଆ, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା ।
୧୦୩୫
ଦିନ

ମନୀଷୀ ନବକୃ � େଚୗଧୁରୀ ଓ କୁ ଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ସମ� ଭାଷା�ାଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସହିତ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ମ�ୁ ଳି େସଠି, ଟୁକୁ ନା ନାୟକ,
ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୧୦୩୬
ଦିନ

ଅେଶାକ ପରିଡ଼ା,କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରା, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୩୭
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର: ମନୀଷୀ ନବକୃ � େଚୗଧୁରୀ ଓ କୁ ଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ� ଗହଣେର ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ,ଶିଶର
ି କୁ ମାର
ସାହୁ , ମ�ୁ ଳି େସଠି, ସମେରଶ ମହା�ି, ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୩୮
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯା�ୀ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ , ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା । ସା�ୀ ଅଛ�ି: ଅବି�ରଣୀୟ ନବକୃ � େଚୗଧୁରୀ
ଓ କୁ ଳେଗୗରବ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ ।
୧୦୩୯
ଦିନ

ସହିଦମାନ� �ତି ସ�ାନ �ାପନ ଆଜିର ଏକମା� କ�ର୍ବ୍ୟ େହାଇଥିବା େହତୁ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଆଜିପାଇଁ ବ� ଥିବା,
��ା�ଳୀ ଅପର୍ଣ କରିଥିେଲ େମା ସେମତ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି ମ�ଳୀ ସଦସ୍ୟ ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରାୟ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଏବଂ ନେର
ମହା�ି, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , �େମାଦ କୁ ମାର ପାଟଶାଣୀ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୪୦
ଦିନ

ଆଜିର ଲେଢ଼ଇେର ମନୀଷୀ ନବକୃ � େଚୗଧୁରୀ ଓ କୁ ଳେଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ� ଆଦଶର୍େର ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଆଶିଷ କୁମାର
େବେହରା ।
୧୦୪୧
ଦିନ

ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଅଂଶ�ହଣ କରିଥିେ, େସମାେନ େହେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରା, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୪୨
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଥିେଲ େ�� ଓଡ଼ିଆ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧା, ଶିଶର ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା । ଆଖି ଅେ�ାପଚାର େହତ
ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଏ ଯାଏଁ ପୂ�୍ ଭାବେର ସ
ର ମଥର୍ ନ େହାଇଥିବା ସ, େମା େସୗଭାଗ�କୁ ମଁୁ ବି ଆଜି େସମାନ� ସହ େଯାଗ େଦଇ ପାରିଥିଲି।
୧୦୪୩
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଥିେଲ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି ମ�ଳୀ ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧ, ରାମ ଶ�ର, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା ଓ ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ।
୧୦୪୪
ଦିନ

କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା । ଭାଷା ଆେ�ାଳନର �ଥା ଅନୁ ଯାୟୀ ମଁୁ େସମାନ�ୁ �ଦାନ
କରିଥିଲି ଭାଷାଜନନୀର ବିଜୟ ଧ�ଜା- କଳାପତାକା ଏବଂ ଆମର ଦାବି ��ାପକ ଫଳକ ।
୧୦୪୫
ଦିନ

ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରା, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ, ନୀଳମଣି �ହରାଜ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଅମିତ ଅଭିଜତ
ି ସାମଲ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା ।
୧୦୪୬
ଦିନ

ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ , ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ସୁନଲ
ି କୁ ମାର ମ�ିକ ।
୧୦୪୭
ଦିନ

ଆଜିର ଏହି ତିନଜ


ି ଣ େ�� ଓଡ଼ିଆ େହେଲ : ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୪୮
ଦିନ

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର େମା ସହ ତିନି ମାତୃ ଭାଷା�ାଣ ନୀତିନ�


ି େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର
େବେହରା ।
୧୦୪୯
ଦିନ

ଆଜିର ନୀରବ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୫୦
ଦିନ

କଳାପତାକା ହାତେର ଧରି, ଭୁବେନଶ�ରର ରାଜରା�ାେର ଆଜି େମା ସହ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି ମ�ଳୀର ତିନି ସବସ୍ୟ ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ର,
କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଏବଂ ଭାଷା�ାଣ ଶରତ ଚ� ନାୟକ ।
୧୦୫୧
ଦିନ

ଆଜି ଅଛ�ି ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି ମ�ଳୀ ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଭାଇ କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ଏବଂ ଭାଷା�ାଣ ଆଶିଷ କୁମାର
େବେହରା ।
୧୦୫୨
ଦିନ

ଆଜିର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ : ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।


୧୦୫୩
ଦିନ

ଆଜିର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ େହେଲ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।


୧୦୫୪
ଦିନ

ଆଜିର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ େହେଲ: କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ମେହ� େସଠି ।


୧୦୫୫
ଦିନ

ଆଜିର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ େହେଲ: ଭାଇ ବିବୁେଧ� ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ଭାଇ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ । ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନା, ମଧୁସୂଦନ େଛାଟରାୟ
ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୫୬
ଦିନ

ଆଜିର ଲେଢ଼ଇେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ମେହ� େସଠି ।


୧୦୫୭
ଦିନ

ଆଜିର ଲେଢ଼ଇେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ବିବୁେଧ� ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ । ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �, ମଧୁସୂଦନ େଛାଟରାୟ, ଆଶିଷ
କୁ ମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୧୦୫୮
ଦିନ

ଆଜିର ଲେଢ଼ଇେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ


ସା�େର ଥିେଲ କମଳେଲାଚନ ନାୟ, ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ।
୧୦୫୯
ଦିନ

ଆଜିର ଲେଢ଼ଇେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ


ସା�େର ଥିେଲ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୧୦୬୦
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ଓ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ
ପତାକା ଓ ��ାପକ େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୧୦୬୧
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ।


ପତାକା ଓ ��ାପକ େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ ସା�େର ଥିେଲ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା ଓ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ
୧୦୬୨
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ


ପତାକା ଓ ��ାପକ େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ ସା�େର ଥିେଲ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା
୧୦୬୩
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରାୟ ପତାକା ଓ ��ାପକ େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ
ସା�େର ଥିେଲ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା,ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, େସୗେମ�� ଦଳାଇ ଓ ତପନ କୁ ମାର ସାହୁ ।
୧୦୬୪
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ତପନ ସାହୁ । ପତାକା ଓ ��ାପକ େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ ସା�େର ଥିେ
ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି ମ�ଳୀ ସଦସ୍ୟ ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରାୟ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଏବଂ ଭାଷା�ାଣ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ
୧୦୬୫
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ବିଶଜ


� ତ
ି ୍ ରାଉତ ପତାକା ଓ ��ାପକ େଦଇଥିେଲ ଯଥା�େମ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ
ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ । ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ସଭାପତି ମ�ଳୀ ସଦସ୍ୟ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ
୧୦୬୬
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ । ପତାକା ଓ ��ାପକ େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସା�େର
ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ େକାରାପୁଟର ଜନେନତା ମିନା ଦ, ଅେଶାକ େଖାସଲା,ଭି ଈଶ�ର ରାଓ, ମ�ଳସାଇଁ ମାଝୀ , ମ�ଳଦାନ
େଗାରଡ଼ା ଓ େବୗ�ର ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼
୧୦୬୭
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ବିଶଜ


� ତ
ି ୍ ରାଉତ(ଯାଯପୁର) ଓ ଅତୁ ଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ(ପୁରୀ)। ��ାପକ େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ
କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଏବଂ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ
୧୦୬୮
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ମ�ୁ ଳି େସଠି ଓ ସ�େପ�ଶ�ର େସଠି ।


ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ବିଶଜ
� ତ
ି ୍ ରାଉତ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା
୧୦୬୯
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଅେଶାକ ପରିଡ଼ା (କ�ମାଳ)। େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼
ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଶିଶିର କୁମାର ସାହ, କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ବାବୁ ରାଓ େବେହରା (ରାୟଗଡ଼ା) ।
୧୦୭୦
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ।


ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ(େଢ�ନାଳ) ।
୧୦୭୧
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ । ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସ�ୁଖ େନତୃତ:
ଶିଶର ି କୁ ମାର ସାହୁ । ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ର, ଧମର୍ୁଧର େପା, ହେରକୃ � ଦଳେବେହରା ।
୧୦୭୨
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ହେରକୃ � ଦଳେବେହରା । ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସ�ୁଖ
େନତୃ ତ�: ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ । ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଧମର୍ୁଧର େପା(େବୗ�), ଓଁ �କାଶ ସାହୁ (ଗ�ାମ), ବିଶଜ
� ତ
ି ୍ ରାଉତ(ଯାଯପୁର) ।
୧୦୭୩
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକା ଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ବିଶଜ


� ତ
ି ୍ ରାଉତ । ଉେ�ାଷଣ ଫଳକ �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ
�ଧାନ ଓ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଅଧିବ�ା ଶ�ର �ସାଦ ପାଣି ଓ ସମ�ାଦିକ ଟ�ଧର ଦାଶ
୧୦୭୪
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକା ଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ବିଶଜ


� ତ
ି ୍ ରାଉତ । ଉେ�ାଷଣ ଫଳକ ଓ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭା
ଚ� ପ�ନାୟକ । ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ
୧୦୭୫
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକା ଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ । ଉେ�ାଷଣ ଫଳକ ଓ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ
ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ବିଶ�ଜିତ୍ ରାଉତ
୧୦୭୬
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକା ଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରାୟ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ। େନତୃତ� େଦଇଥିେଲ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ
ଉେ�ାଷଣ ଫଳକ ଓ ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ବିଶ�ଜିତ୍ ରାଉତ
୧୦୭୭
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକା ଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରାୟ ଓ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ । େନତୃତ� େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ
ପତାକା �ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ସା�େର ଥିେଲ ଭାଷା�ାଣ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ଓ ବିଶ�ଜିତ୍ ରାଉତ
୧୦୭୮
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକା ଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ । ଭାଷାଜନନୀ� ଉେ�ାଷଣ ଫଳକ ଓ ପତାକା
�ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୧୦୭୯
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକା ଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ କମଳେଲାଚନ ନାୟକ । ଭାଷାଜନନୀ� ଉେ�ାଷଣ ଫଳକ ଓ ପତାକା
�ଦାନ କରିଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
୧୦୮୦
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରାୟ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ । ଭାଷାଜନନୀ� ଉେ�ାଷଣ ଫଳକ ଓ ପତାକା
�ଦାନ କରିଥିେଲ ଯଥା�େମ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ସା�େର ଥିେଲ ବିଶ�ଜିତ୍ ରାଉତ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା
୧୦୮୧
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ । ଭାଷାଜନନୀ� ଉେ�ାଷଣ ଫଳକ ଓ ପତାକା �ଦାନ
କରିଥିେଲ ଯଥା�େମ ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼ ଓ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସା�େର ଥିେଲ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହର
୧୦୮୨
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ । ସା�େର ଥିେଲ ରଶ�ୀର�ନ େବେହରା ଓ ଆଶିଷ
କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୮୩
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼ । ଉେ�ାଷ-ଫଳକ ଓ ପତାକା �ଦାନ: ସୁଭାଷ ଚ�
ପ�ନାୟକ । ସା�େର ଥିେଲ ଶିଶିର କୁମାର ସାହ, ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉ, ତପନ କୁ ମାର ସାହୁ , ବିଶଜ
� ତ
ି ୍ ରାଉ, ସ�ୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ଅମୀୟ ଅ�ନ ବାଘ ଓ
ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୮୪
ଦିନ

ଆଜିର େ�� ଓଡ଼ିଆ: ତପନ କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଅମିୟ ଅ�ନ ବାଘ । ପତାକା ଓ ଫଳକ �ଦାନ :ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସହେଯାଗ: ଧରୁଧର େପାଢ, ସୁଭାଷ
ଚ� �ଧାନ, ଅଭିଜତ
ି ସାହୁ , ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୮୫
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଶିଶର


ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼ । ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ ଆଶି
କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୮୬
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ତପନ କୁ ମାର ସାହୁ । ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟ, ସୁଭାଷ
ଚ� �ଧାନ, ଧମର୍ୁଧର େପା, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୮୭
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଶିଶରି କୁ ମାର ସାହୁ । ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟ, ଧମର୍ୁଧର
େପାଢ଼ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା
୧୦୮୮
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ବିଶଜ � ତ


ି ୍ ରାଉତ । ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନା, ଅତୂ ଲ�
କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୮୯
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଆଶିଷ କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଅମୀୟ ଅ�ନ ବାଘ । ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟ, ଅଜର୍ୁନ
ଚରଣ ସାମ�ରାୟ, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ଶିଶରି କୁ ମାର ସାହୁ , ତପନ କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୯୦
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼ ଓ ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ । େନ ତୃତ� େଦଇଥିେଲ ବିଶ�ଜିତ୍ ରାଉତ । ସା
ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟ, ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ରା, ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ, ରାମଶ�ର ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୯୧
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼ । େନତୃତ� େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ । ସା�େ
ଥିେଲ ଅଜର୍ୁନ ଚରଣ ସାମ�ର, ସୁେବାଧ ଚ� ଧଳ, ବିଶଜ� ତ
ି ୍ ରାଉ, ତପନ କୁ ମାର ସାହୁ , ଜିେତନ୍ କୁମାର ରାଉତ ଓ ଆଶିଷ କୁମାରେବେହରା ।
୧୦୯୨
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ:କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ଧମର୍ୁଧର େପାଢ଼ । େନତୃତ� େଦଇଥିେଲ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ
ସା�େର ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର େବେହରା
୧୦୯୩
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ ଓ ତପନ କୁ ମାର ସାହୁ । େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
ସା�େର ଥିେଲ ଶିଶିର କୁମାର ସାହ, ବିଶଜ
� ତ
ି ୍ ରାଉ, ଲୁ ଲୁ ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
୧୦୯୪
ଦିନ

ଆଜିର ଅଭିଯାନେର କଳାପତାକାଧାରୀ ଦୁ ଇ େ�� ଓଡ଼ିଆ: କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ଓ ନିରାକାର ସାହୁ । େନତୃ ତ� େଦଇଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� �ଧାନ। ସା�େର
ଥିେଲ ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟ, ଶିଶର
ି କୁ ମାର ସାହୁ , ବିଶଜ
� ତ
ି ୍ ରାଉ, ହେରକୃ � ଦଳେବେହରା, ତପନ କୁ ମାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ କୁ ମାର େବେହରା ।
ରାଜଧାନୀ ବାହାେର ଚାଲିଥିବା ଆେ�ାଳନର ି
କ ଛି
ସଚି� ବିବରଣୀ
ଫୁ ଲବାଣୀ
୦୧/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି, ଓ
ଅେଶାକ ପରିଡା।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୦୨/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି, ଓ
ଅେଶାକ ପରିଡା।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୦୩/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି ।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୦୪/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି, ଓ
ଅେଶାକ ପରିଡା।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୦୫/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି, ଓ
ଅେଶାକ ପରିଡା।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୦୯/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି, ଓ
ଅେଶାକ ପରିଡା।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୧୨/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି ।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୧୬/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି, ଓ
ଅେଶାକ ପରିଡା।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୧୭/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି, ଓ
ଅେଶାକ ପରିଡା।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୧୯/୦୯/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି ।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୨୬/୧୦/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି ।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୨୭/୧୦/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି ।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୩୦/୧୦/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା�, କପିେଳ�ର େସନାପତି, ଓ
ଅେଶାକ ପରିଡା।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୦୩/୧୧/୧୮

ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ବିଜୟ ସମରକୁ ସମଥର୍ନ ଜଣାଇ କଳାପତକା ଧରି �ତିବାଦ କର ୁଛ�ି �େମାଦ କୁମାର ସାହ , ଏଲ �ିନାଥ ପା� ଓ ଅେଶାକ ପରିଡା।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୩୦/୧୨/୧୮

ଫୁଲବାଣୀ ଜି�ାପାଳ�ୁ �ାରକ ପ� �ଦାନ |


ଯାଜପୁର େରାଡ
୨୩/୦୭/୧୮

ଭାଷା ଆଇନିେର ଦ�ବିଧାନ ବିଧିେବବ�ା ପାଇଁ ଭାଷା ଆେ�ାଳନ ଆଜି୩୮୮ଦିନେର ସାମିଲ୍ େହେଲ ଉେପ�ନାଥ ମହା�ି,ନାରାୟଣ ଚ� ନାୟକ, ଚି�ାମଣୀ
ମ�ିକ, ଚ�ମଣି ପା�, ହେରକୃ � କର |
ଯାଜପୁର େରାଡ
୦୪/୦୮/୧୮

ଭାଷା ଆଇନୀେର ଦ�ବିଧାନ ବିଧିବ୍ୟବ�ା ପାଇଁ ଭାଷା ଆେ�ାଳନ ଚାରୀଶହ ଦିନେର ସାମିଲୀ େହେଲ ସମାଜେସବୀ ଚ�ମଣି ସାମ,ଉେପ� ନାଥ ମହା�ି
,େମାନଜୀତୀ ପଟନାୟକ ,କବି ନାରାୟଣଚ�ନାୟକ,ଚ�ମଣି ପା�,ସପନ ସିଂ |
�ାରକ ପ� �ଦାନ
ଭାଷା ଆଇନରୁ ୪ -କ ଧାରା ବିେଲାପନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମ�ୀ�ୁ ଭାଷା ଆେ�ାଳନର ଚରମ
ପ� ।
ଫୁ ଲବାଣୀ
୩୦/୧୨/୧୮

ଫୁଲବାଣୀ ଜି�ାପାଳ�ୁ �ାରକ ପ� �ଦାନ |


ଗ�ାମ
୨୮/୧୨/୧୮

ଗ�ାମ ଜି�ାେର ସଭା |


ଜଗତସିଂପୁର
୨୯/୧୧/୧୮

ଜଗତସିଂପୁର ଜି�ାପାଳ�ୁ �ାରକ ପ� �ଦାନ |


େକ�ାପଡ଼ା
୦୬/୧୨/୧୮

େକ�ାପଡ଼ା ଜି�ାପାଳ�ୁ �ାରକ ପ� �ଦାନ |


େକଉଁଝର
୨୨/୧୨/୧୮

େକଉଁଝର ଜି�ାପାଳ�ୁ �ାରକ ପ� �ଦାନ |


ପୁରୀ
୨୬/୧୧/୧୮

ପୁରୀ ଜି�ାପାଳ�ୁ �ାରକ ପ� �ଦାନ |


କିଛ ି ଭିଡଓ
ି ଚି�
Trumpets of Victory
(ବିଜୟ େଭରୀ )
- ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
�ତି�ାତା - ଭାଷା ଆେ�ାଳନ, ଓଡ଼ିଶା

(ଫେଟାଟି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ଭିି


ଡ ଓ ଟି ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର େଦଖିପାରିେ)
େମା ଭାଷା
- ସେରାଜ ବଳ

(ଫେଟାଟି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ଭିି


ଡ ଓ ଟି ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର େଦଖିପାରିେ)
ସରକାରୀ ଷଡଯ�
- ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
�ତି�ାତା - ଭାଷା ଆେ�ାଳନ, ଓଡ଼ିଶା

(ଫେଟାଟି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ଭିି


ଡ ଓ ଟି ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର େଦଖିପାରିେ)
ଭାଷା ଆେ�ାଳନ
ଆଳେର ଠେକଇ
- େସୗମ୍ୟର�ନ ନାୟକ
ଆବାହକ - ଭାଷା ଆେ�ାଳନ, ଛା�ପୁର ଶାଖା

(ଫେଟାଟି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ଭିି


ଡ ଓ ଟି ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର େଦଖିପାରିେ)
ଏଣିକି ଦୁଇଜଣ� ହାତେର
କଳାପତାକା କାହିଁକି?
- ସୁଭାଷ ଚ� ପ�ନାୟକ
�ତି�ାତା - ଭାଷା ଆେ�ାଳନ, ଓଡ଼ିଶା

(ଫେଟାଟି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ଭିି


ଡ ଓ ଟି ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର େଦଖିପାରିେ)
�ତି�ା ଟିଭିେର ଭାଷା ଆେ�ାଳନ
- ସତୀଶ ମି�
ସ�ାଦକ, ଛାଇ

(ଫେଟାଟି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ଭିି


ଡ ଓ ଟି ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର େଦଖିପାରିେ)
ଦୁଲର୍ଭା ଓଡ଼ିଆ
- ଅେଶାକ ମି�
େବୖ�ାନିକ

(ଫେଟାଟି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ଭିି


ଡ ଓ ଟି ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର େଦଖିପାରିେ)
ବିଜୁ� ଛୁରା ପୁ�କର େଲାକପର୍ଣ େର
େ�ାେଫସର ନିର�ନ ପାଢୀ� ଉେଦ�ାଧନ
(ଫେଟାଟି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ଭିି
ଡ ଓ ଟି ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର େଦଖିପାରିେ)
ସରକାର ଅଛ କାହି?
- ଉମାକା� ରାଉତ (ଅରୂପ)

(ଫେଟାଟି ଉପେର କି�କ୍ କେଲ ଆପଣ ଭିି


ଡ ଓ ଟି ଇ�ରେନଟ ମା�ମେର େର େଦଖିପାରିେ)
ପରିଶ�
ି
ଭାଷା ଆେ�ାଳନ ଛାତିେର ଛୁ ରା
https://saubhasya.wordpress.com/2018/07/17/bhasha-andolan-sabotaged/