You are on page 1of 32

| |


 |
 |

 !"#!$%

$! &
' (! |
' (! |!$
%%!()
' *%! |
' %"*"%$%%$"
"%+% "%$$%%% 
' %%  | %%$ 
' (%$%+% 
' %%% ,)-
 |

' |!$%*
|!$ %
 % % % .
' (%%%%%$/#
%|%$$!
$%$.
 |
PL/SQL engine
PL/SQL Procedural
PL/SQL PL/SQL statement
block block SQL
executor

SQL statement executor

Oracle server
) |

 %

Ô lication

Shared Oracle server


library
) |

SQL
$% SQL
Ô lication Other DBMSs
SQL
SQL

| 

| Oracle with
Ô lication | PL/SQL
| 


| 
Benefits of PL/SQL

$%0 %$
1
DECLÔE

1
BEGIN

1
EXCEPTION

END;
) |

' |%.
' %$%%%.
) |

' % %!$%


% % .
' |%!%$.
)| %

' %#%%
' $$%%#%$ #
' $%
' $$%#
+ |$ $
%$2
Scott  
rocedure
1 xxxxxxxxxxxxxx
vvvvvvvvvvvvvv
xxxxxxxxxxxxxx
2 vvvvvvvvvvvvvv
xxxxxxxxxxxxxx
vvvvvvvvvvvvvv
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
vvvvvvvvvvvvvv
3 vvvvvvvvvvvvvv
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx vvvvvvvvvvvvvv
Oracle Oracle Oracle vvvvvvvvvvvvvv
xxxxxxxxxxxxxx
Portal Discoverer Forms vvvvvvvvvvvvvv
xxxxxxxxxxxxxx
Develo er vvvvvvvvvvvvvv
xxxxxxxxxxxxxx
vvvvvvvvvvvvvv

4
Scott
|%#
' |%*|.
' )+ |$%%$%$
$#% | .
' ) |&
3 %
3 $%
3 %#
3 $%# %$
' | %%%$ |+"
$%$%!$.
' %+ %$
.
(% 4%%


 !"#!$
%
$! &
'
 0!% |+
%$
' (! %%%
 |
' (% |%%
' *% |+
 |)+|
4 ,%-
4%%""5$$*
 ,%$%#-
3 |%
3 |%

 ,%-
!
4 ,%$%#-
1


 
1
1
 


*

|%%$
 |)+


 !
 
|
"#$%&&%
 
 ' (&%
 
)
*"+(#&&%
1


 
1
1
 


)+#

#
Ë ,
$
 
&%
2
 
&%
| 
/((0+
|
   
--.((%&(. --.((%&(. --.((%&(.

$
Ë , Ë , Ë ,

 
 % 
1


 
1
1
 


p   

    

  
  
   

   

   
   
  Î4%%

4%%%$&
' %#% $%%
' %%$%
'
%#
' %%%
-%$ 4%% |

' (%%$%0%%!
$%%.
' %%%!
*%.
' %% |+
! !%%.
' 4! !%%.
#4%%

' |%%&
3 |%%
3 
3

A  ,% -
' 65 |%%&)$%$!
%%
Î á|7 4%%
8! |)+
' |$!%
%%#.

' %%%
!% |+!%$ 
%%$.

' á|7 !,9$:-%%%


$%%!
 |+%+! á|7 
.
#4%%
25-JÔN-01

>#$
."#
&/
.&
0.
1#
#$
2(3.
#$13(
2#(3
$+#&
(3.
"#&(&&(4

&5
&(#&4
"#&"/
&
64
&/
//"(/

256120.08 (#
(3
+#+#.(#&
(3(

%&

"(/
7$8

Ôtlanta
(%  |4%%
Syntax:
á áá Ë |,
 Ë 
,

Ë 
9

 ,

Exam les:

3/( 
/+(&# '!
 


:;
#"(#& :<!

=(&(=
""#%% |
'

:>;;
$(%  |
4%%
' 2% .
' %0%%$ %$% 
 %$  .
' (%$.
' %0$# !
á% %,-!
áá 
 

4 $$.
6% 

' %%%!%!%%"
$$!#%$+.
' !%%%,$-!$
!%%!%%$

%+#0/ '?!
!+.
 
| %+#0/
 %+#0/
 ' %+#0.
)
.(&%

=@#"33=

A
4%%%0%%$
;#$

' %,-


 4 +#$
 á %
áá 
 

|#%*&
3/(

=;:-B-;;:=

&%

='/$#=

*%&
|%%(%%#
Ä -old a single value
Ä -ave no internal com onents

25-OCT-99
>#$
."#
&/
.&
0.

1#
#$
2(3.
#$13(

2#(3
$+#&
(3.
"#&(&&(4

&5
&(#&4
"#&"/
&

256120.08 64
&/
//"(/
(#

(3
+#+#.(#&
(3(

%&

Ô 

"(/
7$8
)%|%%(%%#

 maximum_length(
 maximum_length(
 
 
 precision,
scale(
  

 
  
)%|%%(%%#

 4
  

  
  
  
  
 
   
 4  4
|%%4%%(%%

*%&

C# D!
"#$&( 6 

;
(#(. 'D4!

;
#//( 

|6| 
E
F
"(*( |
'<4!

G
/