You are on page 1of 4

AFL1503 – CORRECT ANSWERS FOR

ASSIGNMENT 2
The language I have chosen is isiZulu.
Umbuzo 1/ Question 1

a. 2
b. 3 RIGHT: 2
c. 3
d. 2
e. 4
f. 1
g. 3
h. 4
i. 2
j. 1

Umbuzo 2/Question 2

(i). Form questions based on the passage by means of the following question words:
1. - phi?

WRONG: Akazange uNkk Ndluvo ufuna kuphi ukuya ?

CORRECT: Ulaphi umama wakho?

2. - kanjani?

WRONG: Kwenzeka kanjani uNkk Ndlovu ukuya esitolo ?

CORRECT: Uhambe Kanjani izolo?

3. - nini?

WRONG: Akukho ushukela nini? Or Akukho ushukela kusukela nini?

CORRECT: Nizodlala nini eskoleni?

4. - ubani?

WRONG: Ngubani ukhuluma amaRice Crispies ?

RIGHT: Ubani ozodlala naye?

5. - ni?

WRONG: Wayesho uNkk Ndlovu wenze ekhishini?

RIGHT: Ubuza ini?


2
(ii) Write the underlined verbs in the passage above into the negative.
1. Uvula : akavuli

2. uyambuza : akayambuzi RIGHT: AKAMBUZI

3. luphelile : aluphelili

4. ikhona : ayakhoni RIGHT: AYIKHO

5. kukhala : akukhali

Umbuzo 3/Question 3

Answer the following question by following the given example, also fill in the missing subject
concord.

1. Ubisi –khona na? (itafula)ETAFULENI

Yebo lukhona, lesutafuleni.

RIGHT: YEBO, LUNKHONA

2. Abafundi –khona na? (iyunivesithi)


Yebo bakhona, baseyunivesithini.

3. Izingubo zakho –khona na? (ikamelo)


Yebo zikhona, zisekamelweni.

4. Imali –khona na? (ibhange)


Yebo ikhona, isebhange.

5. Isiguli –khona na? (isibhedela)


Yebo sikhona, sisesibhedlela.

Umbuzo 4/Question 4

(i) Fill in the correct possessive concord:

1. Izicathulo -ithu ziyabiza.


Izicathulo zethu ziyabiza.

2. Udinga iyuniformu -isikole.


Idinga iyunifomu yesikole.

3. Ngubani isibongo –kho ntombi?


Ungubani isibongo sakho ntombi.

4. Abantu badinga izingubo –umbsebenzi.


Abantu badinga izingubo zomsebenzi

5. Behlise ngo-5 cent inani -ubisi.


Behlise ngo-5 cent inani lobisi.

(ii) Correct the words in brackets

1. Umama ugqoke isgqoko (-mnyama).


Umama ugqoke isigqoko emnyama.

2. Kukhona abafundi (-ningi) e-Unisa.


Kukhona abafundi abaningi e-Unisa.

3. Ekliniki kukhona ingane (-gula)


Ekliniki kukhona ingane engula.
RIGHT: EGULAYO

4. Upiti unesikhwama (-nsundu) sesikole.


Upiti unesikhwama omnsudu sesikole.

5. Amadoda athenga ukudla (-mnadi) ekhefi.


Amadoda athenga ukudla omnandi ekhefi.

Umbuzo 5/Question 5
Replace the underlined nouns with their corresponding absolute pronouns:

1. Uthoko ufuna isinkwa.


Uthoko ufuna sona.

2. Abantu bafuna izinkomo


Abantu bafuna zona.

3. Intombi ipenda itafula


Intombi ipenda lona.

4. Ikhehla lithenga ukudla esitolo.


Ikhehla lithenga khona esitolo.

5. Imimese iyabiza.
Yona iyabiza.

6. Uduni ubiza abafundi.


Uduni ubiza bona.

7. Amanzi aphelile.
Wona amanzi.

8. Ngancela isiNgisi.
Ngancela sona.

9. Omama baphuza itiye.


Omama baphuza lona.

10. Usunto ukhipa imali.


Usunto ukhipa yona.