You are on page 1of 8

Artikel nr ® RSK nr

Laddomat 4030
Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare
och shunt kopplad till ackumulatortank.

Skiktning* i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och


funktionsdugligt vedeldningssystem.
Helt avgörande för att skiktning skall uppstå är att inkopplingen mellan
vedpannan och tanken / tankarna är rätt utförd.
Laddomat 4030 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling.
Med Laddomat 4030 blir laddningen perfekt!

Laddomat 4030 består av Laddomat 3000 höjer verkningsgraden.


• Reglercentral med utgång för start av Ökar tankens lagringskapacitet.
tillskottsvärme Laddomat 4030 gör att pannan snabbt
• 2 st givare når rätt arbetstemperatur.
• Dykrör och anliggsats för panngivare Förhindrar korrosion i pannan.
• Anliggningsklamma för tankgivare Ökar pannans livslängd
• Patenterad laddnings- och urladdnings- Tanken laddas med lågt flöde.
ventil med 2 st inbyggda backventiler Den nödvändiga temperatur-
samt termisk trevägsventil. skiktningen i tanken blir där-
Patent nr 469 854 med optimal.
• Laddningspump Enkel dimensionering, passar
alla pannor upp till 35 kW.
• Urladdningspump
Enkel inställning av
• 3 st avstängningsventiler laddning, urladdning
och tillskottsvärme på
Tekniska data Laddomat 3000 ger
För panneffekt max 35 kW full kontroll över
laddningsförloppet.
Pumpar: Wilo RS25-4-3-130
Enkel el- och rör-
Avstängningar: 3 st Cu28
inkoppling.
Dykrör: Anslutning R10 L = 50–480 mm
Enkelt att koppla in
Laddomat 3000, se separat infoblad
tillskottsvärme, enkelt
att utnyttja tarifftaxa.
Leveransomfattning
Säljs och installeras av
Artikelnummer 11 44 36 Sveriges ledande
RSK-nummer 686 18 04 panntillverkare och
• Som ovan. installatörer.

Artikelnummer 11 44 30
RSK-nummer 686 18 40
• Som ovan, men utan pumpar.

LM4030_Bipackas.PMD
www.termoventiler.se
814000
081007
Termoventiler AB
Laddning Från panntopp 8 0 °C

= S to r t flö d e T v å p o lig b r y ta r e
Vid uppeldning kom- = L ite t flö d e 2 2 0 V A C E x p
Unionventil
k ä rl
mer pannan snabbt upp
G T T Lock
i arbetstemperatur. R a d ia to r Stora backventilen
Patron
Laddningspumpen, PL nr 5839

S h u n t
63°C Fjäder Fjädersäte
startas när pann- Från
R e g le r c e n t r a l tankbotten
temperaturen vid L a d d o m a t
V V B G T 3 0 0 0
panngivaren GTP P

30°C
kommit upp till in- K o m b i- T a n k
ställd temperatur, t ex p a n n a Unionventil

80°C. Varmt vatten från E lp a tr o n P L


Fjädersäte O-ring

panntoppen blandas P U

med kallt vatten från Till pannbotten 65°C


tankbotten till 60°C i V e n tilp a k e t
L a d d o m a t 4 0 0 0
Laddomat 4000- Svenskt patent nr 469 854
ventilen, och förs in i T v å p o lig b r y ta r e
= L ite t flö d e E x p
pannbotten för att 2 2 0 V A C
k ä rl
Unionventil

återigen värmas. Ingen G T T

risk för kondens och R a d ia to r Stora backventilen har ett


avlastningshål för att eliminera luft
därmed korrosion pga
S h u n t

för låg bottentemperatur. Till tankbotten


R e g le r c e n t r a l
Till tanktoppen förs ca L a d d o m a t
Kolv
V V B G T 3 0 0 0
85°-igt vatten med lågt P

Lilla backventilen 30 – 40°C


flöde vilket ger effektiv K o m b i-
T a n k
Unionventil
skiktning av värmen i p a n n a
tanken. Det varma och E lp a tr o n P L

P
därmed lätta vattnet U

Från pannbotten 30 – 40°C


lägger sig överst i
tanken utan att blanda V e n tilp a k e t
L a d d o m a t 4 0 0 0
sig med det kalla vatt-
net längre ner.
Urladdning Urladdningspumpen startas och stoppas med korta
När eldningen avslutats kallnar pannan och panngivaren GTP intervaller allt eftersom värmen förbrukas i pannan.
stoppar laddningspumpen strax under 80°C. Det varma vattnet hålls kvar i den välisolerade acku-
mulatortanken så länge som möjligt. Anläggningens
När pannan svalnat till inställd temperatur på urladd- totala verkningsgrad höjs.
ningsinställningen, t ex 50°C vid panngivaren GTP
startas urladdningspumpen PU och det nu kalla vattnet Tillskottsvärme
i botten på pannan pumpas över till tankbotten. Urladdningen avbryts vid önskad temperatur på
Varmt vatten förs samtidigt över till toppen av pan- tanktoppgivaren GTT , t ex 40°C, samtidigt som
nan. Detta sker med lågt flöde då Laddomat 4000- eventuell tillskottsvärme kan startas. Inställningen sker
ventilen är försedd med en kraftig strypning. En med vredet för Stopp UL/Elpatronstart. Tanktopp-
effektiv skiktning av värmen uppnås därmed i både givaren GTT placeras vid toppanslutningen av ack-
tank och panna. tanken. Elpatronens termostat ställs in på t ex 50°C,
Värmeskiktning vilket ofta är tillräckligt för att få varmvatten och värme.
*Skiktning = En skarp gräns i höjdled mellan varmt
vatten och underliggande kallare tyngre vattenvolym.
Skiktningen i pannan gör att underdelen hålls kall och
därmed minimeras förlusterna i pannans konvektions-
del. Panntoppen med varmvattenberedare och shunt-
ventil hålls på önskad temperatur.
Laddomat® 4030
Installationsanvisning

E x p T v å p o lig b r y ta r e
k ä rl 2 2 0 V A C

G T T
R a d ia to r

R e g le r c e n tr a l
S h u n t

L a d d o m a t 3 0 0 0

A lte r n a tiv V V B
T a n k T a n k
p la c e r in g G T P
a v d y k rö r

D ia g o n a l
in k o p p lin g
E lp a tr o n

Placering av panngivaren GTP Välj alltid dykrörsalternativet i första hand.


Anbringa bipackad kontaktpasta på givaren.
Villkor A och B måste uppfyllas OBS! Givarna får ej monteras i vätskefyllda dykrör.
A. För bästa urladdningsfunktion monteras
panngivaren: Montering av tankgivaren GTT
1. Under shuntventilens hetvattenintag för att Spänn fast givaren direkt på röret så nära tanktoppen
säkerställa tillräcklig värme till radiator som möjligt med slangklämman. Bipackad kontakt-
kretsen. pasta anbringas mellan givare och rör för bästa funk-
2. Under halva varmvattenberedaren för att få tion. Isolera röret runt givaren.
bra varmvattentillgång. Under hela om det är
en batterislinga i pannan. Givaren kan även monteras i dykrör i tankens topp.
Tankgivaren har endast till uppgift att avbryta urladd-
B. För bästa laddningsfunktion monteras panngivaren ningen samt starta ev. reservvärme när värmen i tanken
så högt som möjligt i pannan. Men ej högre än i är slut.
ovanstående instruktion.

Montering av panngivaren GTP


Givaren bockas i vinkel här Ytterplåt
Panngivaren monteras enklast i det medlevererade
Givare Fjäder Skruv
dykröret som genom sin längd och möjlighet att
Pannkropp

mjukglödgas kan föras in långt och därmed anpassas


till de flesta pannors befintliga uttag. Hylsa
Vissa pannor har befintliga inbyggda dykrör som kan Kontaktpasta Låskant
Fläns
användas. Om det inte finns något lämpligt uttag kan Isolering
givaren monteras direkt mot pannkroppen med en
medlevererad anliggningssats, se bild till höger. Anliggningssats
Rörinkoppling Första eldning
Röranslutning i pannan görs enligt panntillverkarens Under de första eldningarna kan det lätt uppstå drifts-
anvisningar eller enligt figur på föregående sida. störningar då det i färskt vatten finns mycket luft
Obs att T-röret från panntopp till Laddomatventilen bundet i form av mikrobubblor.
med fördel monteras på expansionsröret. Detta gör att Denna luft avgår successivt i upp till flera veckor, tills
eventuell luft från tanken kan avgå till expansions- dess att allt vatten värmts upp till så nära 100o C som
kärlet utan att sugas ner i pumpen. möjligt.
För att undvika internkokning skall inkopplingen på Värm därför upp hela anläggningen till så hög tempe-
pannan göras diagonalt, så att hela pannan kyls. ratur som möjligt vid de första eldningarna.
Undvik luftfickor vid rördragningen. Montera luftare Luften som avgår kan störa cirkulationen, med kok-
i annat fall. ning som följd. Detta sker särskilt lätt i klena rörsy-
Rördimensioner stem.

Koppla med Cu 28 eller motsvarande vid panneffekt Om det kommer luft i pumpen, kan det hjälpa att
upp till 35 kW. stänga av och sätta på den med 10–20 sekunders
mellanrum ett antal gånger.
Montera Laddomat 4030 vid ackumulatortanken om
den totala rörlängden är större än 12 meter.
Om pannan har liten vattenvolym och/eller hög
effekt, kan internkokning undvikas genom att byta ut
Laddningspumpen till en pump med 6 mvp tryckhöjd.

Luftning före första start 1 6 F a s N ä ta n s lu tn in g


2 3 0 V 5 0 H z
1 5 N o lla
Tankbottenledning
1 4

Stäng alla ventiler. Lossa kopplingen vid ventil mot 1 3


C ir k u la tio n s p u m p a r
F a s
tankbotten försiktigt. Öppna ventilen mot tank- 1 2
U r la d d n in g
N o ll
botten och släpp ut eventuell luft i ledningen från 1 1
F a s
tankbotten. Dra fast unionkopplingen. L a d d n in g
1 0
N o ll
Laddomatventil 9
J o r d p lin t

T ills k o tts v ä r m e
Stäng alla ventiler. Lossa kopplingen vid övre 8
V ä x la n d e
anslutningsventilen och ta isär förbindningen helt. 7
p o te n tia lfr i k o n ta
fö r tills k o tts v ä r m e
k t

Öppna och stäng ventilen mot pannbotten försiktigt i 6


M a x 2 3 0 V 1 0 A A
P lin t 7 - 8 ä r s lu te n
C

flera omgångar. Vattentrycket från pannbotten kom- 5


n ä r ly s d io d ly s e r
= tills k o tts v ä r m e
mer att pressa upp den inbyggda backventilen och låta 4
G iv a r e

luften passera. Håll en trasa över backventilen för att G iv a r e P a n n a G T P


samla upp överflödigt vatten.
3

G iv a r e T a n k to p p G T T
Elinkoppling
1

Laddomat 3000 kopplas in enligt vidstående schema.


Laddomat 3000 kan koppla in tillskottsvärme auto-
matiskt. När Laddomat kallar på tillskottsvärme lyser
dioden för tillskottsvärme på frontpanelen. Då sluts
den potentialfria växlande kontakten mellan plint
7 och 8. Max belastning på kontakten är 230 V 10 A.
Laddomat 3000 har 2 st 250 V, 1 A säkringar, som är
placerade på kretskortet under täcklocket. Dessa når
man om lådan tas bort från sockeln.
LADDOMAT® 3000
PROVNING VID DRIFTTAGNING OCH FELSÖKNING

Provning och felsökning utförs på följande sätt:


1. Koppla in reglercentral och cirkulationspumpar enligt anvisning i 1 6 F a s N ä ta n s lu tn in g
sockeln och inkopplingsschemat på utsidan. 2 3 0 V 5 0 H z
1 5 N o lla

2. Kontrollera att FAS och NOLLA ligger på rätt plint. 1 4


C ir k u la tio n s p u m p a r
3. Kontrollera att värmepannans givare ligger inkopplad till rätt plint 1 3
F a s
och att tanktoppgivaren för tillskottsvärme/stopp urladdningspump 1 2
U r la d d n in g
N o ll
också är inkopplad. 1 1
F a s
L a d d n in g
4. Låt givarna hänga fritt i luften så att de inte får högre temperatur 1 0
N o ll
J o r d p lin t
än 30 grader och inte kallare än 15 grader. 9

T ills k o tts v ä r m e
5. Montera två ledningar parallellt över varje givaringång och se till att 8
V ä x la n d e
p o te n tia lfr i k o n ta k t
deras fria ände inte är kortslutna. Se bild! 7 fö r tills k o tts v ä r m e
M a x 2 3 0 V 1 0 A A C
P lin t 7 - 8 ä r s lu te n
6. Sätt i reglercentralen i sockeln och koppla på matningsspänning.
6
n ä r ly s d io d ly s e r
= tills k o tts v ä r m e
Därvid ska NÄTLAMPAN och lampan för TILLSKOTTSVÄRME 5
G iv a r e
lysa. Lyser även urladdningslampan är det avbrott på panngivaren eller 4
G iv a r e P a n n a G T P

dålig kontakt mellan kretskort och panngivarens kontaktbleck. Bättre 3

kontakt får man genom att trycka försiktigt på kontaktbleckets ände 2

så att en högre båge bildas. 1


G iv a r e T a n k to p p G T T

7. Lägg ihop trådarna på den nedre sladden så att tanktoppgivaren är


kortsluten. Därvid ska lampan för TILLSKOTTSVÄRME slockna,
lampan för URLADDNING tändas och urladdningspumpen starta.
Observera att laddningspumpen roterar med av vattenflödet som pressas genom dess pumphjul.
Kontrollera med spänningsmätare att rätt pump har spänning.
8. Lägg nu även ihop trådarna för panngivaren så att även denna givare blir kortsluten. Därvid ska lampan för
LADDNING tändas, laddningspumpen ska starta och lamporna för TILLSKOTTSVÄRME och UR-
LADDNING vara släckta.
9. Tag bort kortslutningen över tanktoppgivaren, men behåll den andra panngivaren kortsluten. Lampan för LADD-
NING skall lysa och lamporna för URLADDNING och TILLSKOTTSVÄRME skall vara släckta.
10. Ta bort kortslutningssladdarna och montera givarna på rätt ställe så att de kan ge rätt temperatur.
Kontroll av givare.
Om den redovisade funktionen inte erhålls, kan det ha uppstått avbrott eller kortslutning i givaren. Rätt resis-
tans för givarna kan uppmätas med universalinstrument, som har möjlighet att mäta resistans. Om givaren har
en omgivningstemperatur på 25 grader ska givaren ha en resistans på ca 50 kOhm och vid 50 grader på ca 20
kOhm. Om det är avbrott i givaren blir resistansen oändlig och om det är kortslutning blir resistansen bara
några Ohm.
Observera att om Reglercentralen skjuts in snett i sockeln kan kontaktfjädrarna skadas så att de ej ger kontakt
med kortet. Kontrollera samtliga fjädrar så att de ej böjts på ett felaktigt sätt. För att få bättre kontakt mellan
kretskort och kontaktbleck trycker man försiktigt på änden av blecket så att blecket får en högre båge, som i sin
tur trycker hårdare på kretskortet.
Om någon av säkringarna har gått sönder lyser ej nätspänningslampan. Kontrollera då först inkopplingen innan
ny säkring monteras.
Laddomat® 4000
Funktion

Från panntopp 8 0 ° C

Unionventil

Lock

Patron Stora backventilen


nr 5839
63°C Fjäder Fjädersäte
Från
tankbotten

30°C

Unionventil

Fjädersäte O-ring

Svenskt patent nr 469 854

Till pannbotten 65°C


Unionventil

Ventilläge vid urladdning Stora backventilen har ett


avlastningshål för att eliminera luft

Till tankbotten

Kolv

Lilla backventilen 30 – 40°C

Unionventil

Från pannbotten 30 – 40°C


Laddomat® 4030
Igångkörning

Igångkörning
I färskt vatten finns ofta stora mängder luft bundet i form av microbubblor. Denna luft avgår sakta och är helt
borta endast om allt vatten i anläggningen värms till 100°C.
Vid de första eldningarna kommer denna luft lätt in i cirkulationspumpen, vilket medför att cirkulationen
upphör helt och orsakar att pannan går i kok.
Vissa vatten binder större mängder luft än andra.

För att undvika kokning kan följande åtgärder vidtagas


1. I vatten med endast lite luft räcker det med att lufta ur anläggningen på normalt sätt.
Under drift stänger man sedan av cirkulationspumpen i 20 sekunder för att låta luften stiga upp i
ledningarna.
Därefter låter man pumpen gå i 20 sekunder.
Detta upprepas tre till fyra gånger.

2. Vid större mängder kan man antingen:

a) Montera in en termostat med lägre öppningstemperatur på t ex 52°C och därefter ladda tanken
successivt tills den är uppe i 100°C.

b) Demontera termostaten och hela reglerkolven.


Därefter eldar man anläggningen med ventilen mot panntoppen nästan helt stängd.
Elda upp anläggningen till nära 100°C flera gånger på detta sätt, så att all luft försvinner.
Därefter återmonteras termostaten och hela reglerkolven.

Anläggningen kommer därefter att fungera normalt.


Inkoppling av två eller fler tankar till
Laddomat 4030

Parallellkoppling Till panntopp

Använd minst Cu 28-rör mellan tankarna så att


flödet kan fördelas lika mellan tankarna.

Till panntopp

Till pannbotten

Obalans mellan tankarna blir det om avståndet är


stort och / eller för klena rör används.
Följden blir att en av tankarna endast delvis
kommer att vara i drift.

Till pannbotten

Till panntopp Avluftning

Seriekoppling kan användas för att undvika


ojämn laddning när tankarna står en bit
ifrån varandra.
Bra skiktning uppnås genom att tankarna
fylls och töms i tur och ordning.
Använd alltid Cu 28-rör.
Seriekoppling bör ej användas till
pannor över 30 kW.

Till pannbotten