You are on page 1of 40

1

TIDNINGEN

© NUMMER 16. 22–28 APRIL 2006. ÅRGÅNG 2. www.direktpress.se/uppsala


Maktskifte i Uppsala
LORENZO CASINI.
om det vore val i dag
Kvalborgsrock Det blåser högervindar i Uppsala just nu. Uppsalatidningen med 5 procent. Sammantaget tyder dock resultatet på att
med Räisänen har låtit undersökningsföretaget Provos ta reda på hur invånarna det blir regimskifte i Uppsala i höst.
Klubb Velvets publik skulle rösta i kommunvalet om det vore val just nu. Resultatet – Det vore verkligen på tiden, säger Gunnar Hedberg,
fortsätter att strömma till. visar att moderaterna går fram med 7,3 procent. kommunalråd för moderaterna.
Bandbokare Lorenzo Casi- Men också socialdemokraterna har vind i seglen – partiet ökar NYHETER 4–5
ni ser fram emot Timo
Räisänen på lördagens
Kvalborgsgask på V-dala
nation. SIDAN 31

Här hittar du
årets majbrasor
Majbrasorna blir allt färre
i Uppsala kommun, men
än finns många platser
att bege sig till under val-
borgsmässoafton. I Upp-
salatidningen finner du en
lista över samtliga brasor.
SIDAN 10

Satsning på
trafik och idrott
Den rödgröna majoriteten
hoppas på fortsatt styre
i Uppsala. I det gemen-
samma budgetförslaget
för 2007–2010 satsar man
på bättre busstrafik och
nya konstgräsplaner.
SIDAN 17

Make-over för Frälsningsarméns gamla tempel FOTO: JONAS JONZON

I veckans Billist: Frälsningsarmén i Uppsala satsar omkring 20 miljoner kronor på att rusta upp Templet på S:t Persgatan. Trevåningshuset från
Låt inte ilskan styra bilen! 1871 ska delvis återställas i ursprungligt skick. Kårledaren Christel Malmberg och projektledaren Anders Holmberg diskuterar
färgsättningen i den stora gudstjänstlokalen. MITTEN

ALLA HYRFILMER
/dygn
25%
20:-
Nyhet
Domines PÅ HELA
N ?
999:- SORTIMENTET
TA
T IS gäller tom 29/4
A S
LIG PREMIÄRER
BI
L I APRIL Klassiker
Greenland
1599:- Klassiskt och tufft mode till den aktiva kvinnan.
ÖPPET
Fler färger hittar du i butiken...
ALLA DAGAR
8–22 RACKARBERGSGATAN 8 • 018-54 49 15 018–71 17 27 • Kungsängsg 10 • Vard: 10:00–18:30, Lörd: 10:00–16:00 DRAGARBRUNNSG. 37 • 018–12 32 50 • VARD 11–18, LÖR 11–15
2 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

SYNPUNKTER/DEBATT SKRIV TILL UPPSALATIDNINGEN, Box 1541, 751 45 Uppsala eller e-posta till redigering@innerstadspress.se, och säg din
mening. Märk mejlet ’’Insändare Uppsala”. Debattartiklar får vara högst 3 000 tecken. Bifoga bild. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändare. Skriv kort redan från början!

Låt företagare välja


KRÖNIKA

Jag önskar att jag


TIDNINGEN 1 UPPSALATIDNINGEN
Adress: S:t Persgatan 10, 2 tr.
Post: Box 1541,
751 45 Uppsala
Telefon: Vxl 018-418 11 11
halverad egenavgift vore lite mera fransk
I
DEBATT bland önskar jag att jag var fransyska. Att det vore
E-POST REDAKTION: naturligt för mig att gå ut på gatan, höja rösten och
redaktion@ Sverige har haft den sämsta är att, även om företagare i trygghet? Är det att omfattas
uppsala.direktpress.se kräva min rätt.
Fax: 018- 418 11 88 utvecklingen av andelen före- teorin omfattas av samma av ett finmaskigt socialt trygg- I stället råkar jag bo i Sverige. Jag har aldrig demonstre-
tagare de senaste tio åren jäm- trygghetssystem som anställ- hetssystem? Eller är det trygg- rat i hela mitt liv och det händer att jag undrar över varför
E-POST ANNONS: fört med EU-15 länderna (EU da, har de i praktiken liten het att risktagande lönar sig,
annons@ jag inte bättre kämpar för det jag finner viktigt. Jag reage-
uppsala.direktpress.se före senaste utvidgningen). möjlighet att ta del av det. Att att den som tar risken att star- rar sällan annat än i tv-soffan och frågan är om jag
Fax: 018- 418 11 99 Medan andelen företagare få 80 procent av den lön före- ta och driva och utveckla ett ens känner mina egna
ökat med i genomsnitt 10 pro- tagaren betalat sig själv, i hän- företag också har möjlighet till åsikter.
VD: Björn Löfqvist
bjorn.lofqvist@ cent i EU-15 länderna den delse av sjukdom, är ofta inte en rimlig avkastning/vinst på Och visst blir jag
uppsala.direktpress.se sjunkit med ca 10 procent tillräckligt för att klara verk- de pengar de stoppar in i sin less på min egen flat-
Tel: 018-418 11 01 i Sverige. Detta visar en rap- samhetens kostnader. Före- verksamhet? het.
port från organisationen taget har förutom lönekost- För att stimulera fler män- När fransmännen
HUVUDREDAKTÖR,
STÄLLFÖRETRÄDANDE UTGIVARE: Företagarna. nader även andra kostnader niskor att starta företag i Sve- upplever sin frihet
Figge Falk Inget annat land uppvisar som hyra, kapitalkostnader, rige är det den senare trygg- hotad säger de ifrån.
denna negativa utveckling. tele/IT abonnemang, försäk- heten som vi måste utveck- JENNY STIERNSTEDT
WEBBADRESS: I protesterna mot nya
Huvudorsaken är obalansen ringar etc, som måste beta- la. Det är den sortens trygghet jenny@uppsala.direktpress.se
www.direktpress.se/uppsala anställningsvillkor för
mellan risktagandet och av- las oavsett om det kommer in som Sverige behöver; unga samlades mellan en och tre miljoner människor på
REDAKTION: kastningen eller belöningen, några pengar i företaget eller – fler jobb förutsätter fler
Inger Nilsson gatorna för att uttrycka sin åsikt. Och i USA hölls det
(redaktionsansvarig) som företagaren kan räkna inte. Det är en orsak till att företag och fler framgångs- nyligen massprotester mot hårdare krav för illegala invan-
tel: 018-418 11 03 med som ett resultat av sitt ar- företagare utan anställda ofta rika företagare. – drare.
Andreas Victorzon bete. Ett sätt att skapa bättre inte har en enda sjukdag Om det är det finmaskiga
tel: 018-418 11 04 Snart är det första maj och nog demonstrerar folk även
Jenny Stiernstedt balans vore att tillåta före- under året. De går oftast till skyddsnätet för företagaren vi i Sverige. Om än mest av tradition, känns det som. Läste
tel: 018-418 11 05 tagare att stå utanför social- jobbet även om de är sjuka! tror på måste detta förändras någonstans att det för två år sen samlats drygt tusen
försäkringssystemet. På det I länder med höga sjukför- rejält för att bli likställt med personer runt om i Uppsala med diverse plakat i händer-
REDIGERARE:
Lotta Waller, sättet skulle de kunna halve- säkringsnivåer är det få som den anställdes sociala trygg- na. Även om det är en dag som för stunden inte ens lockar
lotta.waller@ ra sina sociala avgifter och väljer att bli företagare. De het. Ett sådant skyddsnät är halva befolkningen, så är det ändå inte många som tar
innerstadspress.se därigenom öka sina för- möjliga vinsterna som kom- dock mycket mer komplice- chansen till aktion. Antar att de allra flesta ligger hemma
ANNONS: tjänstmöjligheter. Ingen tjä- mer ur att starta och driva ett rat att få att fungera i prakti- på soffan med en påse chips i näven dagar som den här,
Mats Österberg, nar på att företagare måste be- företag uppväger inte bort- ken. Därför förespråkar jag slitna efter en hård valborgsmässoaftons krävande pro-
tel: 018-418 11 06 tala dyra premier till ett för- fallet av inkomsttryggheten trygghet i vetskapen om att ett
Lena Ranerson,
gram.
tel: 018-418 11 08
säkringssystem som de inte i en anställning. Möjligheten noga övervägt risktagande kan Och jag vet ju hur jag själv tänker.
Mats Eriksson, utnyttjar. till avkastning på det insatta löna sig och skapa vinst för Varför ska jag ut i regn och rusk om den för mig i stun-
tel: 018-418 11 07 Företagarnas rapport pe- kapitalet står inte i proportion företagaren. Det innehåller den viktigaste frågan handlar om ifall jag ska välja röd
Kerstin Engström, kar på ett starkt samband mel- till riskerna. dessutom en mycket starka-
tel: 018-418 11 15 eller grön mjölk? Varför ska jag trängas i en folkhop med
lan nivån i socialförsäkringen Det brukar framhållas att re motivationsfaktor. en massa okända människor om allt jag egentligen önskar
DISTRIBUTION: SDR Svensk och andelen företagare inom trygga människor vågar ta ris- Lars Hennix är att få ligga hemma med en god bok?
Direktreklam till hushållen. EU-15 länderna. En förklaring ker. Men vad menas med Regionchef, Företagarna Visst. Självklart är det mer komplicerat än så, och
Tidningen går som gruppförsän-
delse till alla hushåll enligt de skälen är garanterat fler än vad åtminstone jag klarar av
regler som gäller för gruppför- att greppa. Maktlöshet (för inte skulle väl någon lyssna på
sändelser. mig?), lathet (varför ska just jag?) och kanske en rädsla av
Vid utebliven tidning ring
018-67 70 30 eller gå in på Ingen hör mina rop på hjälp! Den grå alliansen
Moderaterna föreslog för
att förhäva sig (vem är jag att förändra världen?) är bara
www.utebliventidning.nu. några anledningar till att vi föredrar passiviteten.
Egen distribution till tidnings- Trots mitt narkotikamissbruk Jag valde själv att söka ett tag sedan att momsen Men nog är det konstigt.
ställ. och mina rop på hjälp, så hjälp, vill få ordning på mitt på kollektivtrafik ska höjas Vi lever i ett land med möjlighet till påverkan och fria
TRYCK: Bold Printing Group. väljer socialtjänsten i Öst- liv och bli en Svensson. Jag och pengarna ska använ- val men visar som mest engagemang då vi får rösta för
För inskickat, ej beställt materi- hammars kommun att inte är bara 27 år, så det borde das för att minska skatten eller emot Carola i Melodifestivalen. Nära två miljoner
al ansvaras icke.
Allt material i tidningen lagras
agera. finnas möjligheter att få ord- på bensin och diesel. (1 913 152) tittare slängde sig genast över telefonerna när
digitalt och publiceras och till- Min önskan är att få kom- ning på tillvaron, men ensam Med denna omvända siffrorna visades i rutan och passade dessutom på att välja
handahålls i digitala medier lik- ma iväg på behandling. Jag har är inte stark! skatteväxling, som går ut om de skulle ringa det dyra eller billiga numret.
som i vår arkivdatabas. ett läkarintyg, men socialen Att socialtjänsten väljer att på att gynna de som tar
Den som sänder material till tid- Betydligt fler (omkring fem och en halv miljoner)
ningen anses medge sådan digi- säger nej ändå. Jag har även ignorera mig samt neka mig bilen i stället för tåget eller kommer visserligen att bege sig till valurnorna i septem-
tal lagring och publicering samt ansökt om ekonomisk hjälp hjälp och behandling, trod- bussen, visar moderaterna ber, men frågan är hur långt det verkliga intresset egent-
sådant tillhandahållande. men får avslag där också, med de jag inte var möjligt. att de är helt ointresserade ligen sträcker sig.
en helt felaktig och osann Det är ett slag under bältet, av miljöpolitik. Själv önskar jag att jag åtminstone varit född trettio år
motivering. och jag känner mig hjälplös Sverige behöver en grön tidigare och fått uppleva protesterna mot Vietnamkriget.
Socialtjänstens bemötande i det här läget. regering, inte den borger- Eller något annat som samlat folk. Något som väckt
gör mig fruktansvärt ledsen, Vem lyssnar på en narko- liga alliansens fyra nyanser mångas engagemang.
för även om jag är narkoman man? Hjälp mig, någon! av grått! I brist på franska gener, liksom.
UPPLAGA: 107 300 exemplar. så har jag väl rätt till hjälp? En ledsen tjej Johan Lundqvist (mp)

Nytt kontor? Vi hjälper dig att hitta rätt.


I Uppsala har vi kontor med centrala adresser. Bland
annat på Svartbäcksgatan, Smedsgränd, och Bredgränd.

020-333 444
www.apfastigheter.se

AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med lokaler främst i Stockholm, Uppsala och Göteborg.
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 3

april månad ut

Självbevattnande! 20% rabatt


på modeväskor
gäller även aftonväskor

69:-/st 29:-/st 39:-/st


Blomlåda
av plast med själv-
bevattningssystem. Kruka Kruka
Mått LxBxH 80x19x16 cm. av plast, diam. 30 cm. av plast, diam. 35 cm.
31-3871-1 Blå 31-3872-1 Blå 31-3873-1 Blå
31-3871-2 Terracotta 31-3872-2 Terracotta 31-3873-2 Terracotta
31-3871-3 Grå 31-3872-3 Grå 31-3873-3 Grå
31-3871-4 Sandsten 31-3872-4 Sandsten 31-3873-4 Sandsten

Nu
Ord. pri
9 :- s 19 :–

Ficklampa
39:-
med gummiklätt
hölje. Inkl. batterier.
Längd 160 mm. Blomstersax
36-1428 31-3840

Nu 49
www.gunsvaskor.se
:-
s 69 :–
Ord. pri

Cykellås BUMPER
Wiremodell med hållare
för rammontering.
Wirelängd: 185 cm.
29:-
Penselsats pro
50% introduktionsrabatt
på alla ”Haltis” Golf/Fritidskläder med kupong hos
34-504 30-6743

r is
Segersälls
Sänkt p Unisex dammodeller. Flera färger finns.

Tidigare pris
89:- 129:–

r is
Sänkt p

349:-
Tidigare pris 498:–
Infravärmare
Väska/Ryggsäck stående. Två effektlägen
med axelrem (600W och 1200W) och
och bärremmar. oscillerande reflektor.
Mått 32x22x36 cm. Utrustad med tippskydd.
31-3631-1 Grå/svart Höjd 80 cm.
31-3631-2 Vinröd/svart 36-2186

Segersälls
finns på A/V Rabattkupong på Golfkläder

50%
handelsplatsen vid
Eurostop Arlandastad! 50% rabatt avdrages i kassan på ord pris vid köp av

(Gamla Outlet Village) Golf/Fritidskläder från Halti hos Segersälls.


Tel: 08–591 236 89
www.segersalls.se Gäller mellan den 22/4 och 30/4 2006.
www.halti.com
Öppettider Segersälls – Halti – Segersälls – Halti – Segersälls – Halti – Segersälls
Vard: 11.00-19.00
Våra Priser. Nu-priserna och kampanjerbjudanden gäller så långt lagret räcker dock längst t o m 14 maj 2006. Övriga priser gäller
så långt lagret räcker dock längst t o m 20 augusti 2006. Vi reserverar oss för text-, pris- eller fotofel samt slutförsäljning av vissa produkter. Lörd: 10.00-17.00 Segergsälls och Halti sponsrar ÅRE VM 2007, Extrem SM 2006, Skista samt
Sönd: 11.00-17.00 ca 100 st idrottsklubbar inom Alpin och Golf – proffset Minea Blomqvist.
4 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

NYHETER
Fler ska lockas att VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 ●
samåka till jobbet

Maktskifte i Uppsala
Det samåkningsprojekt som
inleddes av Uppsala kom-
mun och landstinget hösten
2005 förlängs i ytterligare två
år. Det beslutet har kom-
munstyrelsens arbetsutskott
tagit.
Bland de tusentals medar-
betarna i kommunen och
Uppsalatidningens egen
Procent
landstinget är det hittills
bara 210 som registrerat sig
valprognos visar medvind för (m)
som samåkare, det vill säga Moderaterna och social- FAKTA Dock finns ett stort antal 40
uppgett mellan vilka tider demokraterna blir vin- osäkra väljare, 13,1 procent
hon eller han vill åka och narna i årets val. Det vi- VALPROGNOSEN närmare bestämt.De kan ännu 36,3
mellan vilka punkter. Ett da- sar den valprognos som ■ Valprognosen från Provos inte svara på hur de ska rösta
taprogram tar därefter fram Uppsalatidningen låtit Research AB redovisar rå- i höst.9,4 procent uppger ock-
förslag på lämpliga personer göra och som bygger på materialet, det vill säga in- så att de inte tänker rösta över- 35
att samåka med. intervjuer med 503 upp- tervjuresultaten utan några huvudtaget (soffliggare), med-
Från kommunens sida salabor. Prognosen anty- justeringar. an 1,0 säger att de ska rösta 31,3
hoppas man att fler arbetsgi- der också att det blir ■ Ofta viktas resultaten av blankt. Sammantaget blir det
vare i Uppsala ska ansluta sig regimskifte i Uppsala opinionsmätningarna, ett 23,5 procent som inte kan eller
till projektet, för att möjlig- i höst. faktum som bland annat kri- vill uppge hur eller om de ska 30
heterna till samåkning ska tiseras av Leif Lewin, profes- rösta i höstens val.
öka ytterligare. ”Om det vore val i dag, vil- sor i statsvetenskap i Upp-
ket parti skulle du rösta på i sala, som intervjuas i arti- Trögt för nya partier
kommunvalet?” Så löd frågan keln nedan. Valprognosen visar även att
Mer pengar till som undersökningsföretaget nya partier, som Sjukvårds- 25
byte av oljepanna Provos Research AB ställde till de Gröna undan; här är tappet partiet och Feministiskt initi-
Länsstyrelsen i Uppsala län 503 män och kvinnor över 18 3,0 procent. Stämmer med ativ, ännu inte fått något stör-
har fått ytterligare 1 miljon år i Uppsala 8-10 april. verkligheten i höst blir mp det re genomslag i Uppsala. Det
kronor att använda till ut- Resultatet av intervjuerna minsta partiet i fullmäktige. är också fortfarande osäkert
byte av oljeuppvärmnings- har sedan jämförts med valre- Bland de borgerliga parti- om något av dessa partier tän- 20
system i småhus. Totalt finns sultatet från förra valet, 2002. erna är det folkpartiet och ker ställa upp i kommunvalet.
nu 4 miljoner kronor i läns- Prognosen visar alltså att kristdemokraterna som back- Antalet röster på ”övriga”
styrelsens pott. vänster- respektive höger- ar mest, vardera 2,7 procent. partier 2002 var 3,3 procent.
– Intresset för stödet är blockets två stora partier, mo- Centerpartiet tappar också I vår prognos är det något fler,
stort. Vi har över 300 ansök- deraterna och socialdemo- röster, här blir det ett minus 3,5 procent, som uppger att 15
ningar för prövning just nu, kraterna, går framåt. De är till på 0,9 procent jämfört med de tänker rösta på ett annat
säger Tomas Östlund på och med de enda som ökar 2002 års val. parti än de sju som nu finns
länsstyrelsens bostadsfunk- jämfört med förra valet – alla Summa summarum får det representerade i fullmäktige. 9,9
tion. andra partier backar. så kallade vänsterblocket 47,0 Totalt är 143 654 personer
Bidrag lämnas med högst Moderaterna är den stora procent medan de borgerliga röstberättigade i kommunva- 10
30 procent av kostnaden. vinnaren. Partiet skulle få 7,3 partierna får 49,5 procent. Mi- let i år. 7 002 av dem är föd-
Stödet går att söka till och procent fler röster om det vore nus 1,2 för de rödgröna och da utomlands. 6,7
med utgången av 2006 för val i dag. Socialdemokrater- plus 1,1 procent för alliansen, För 8 915 Uppsalabor blir
åtgärder som senast utförts na skulle öka med 5 procent, totalt sett. det allra första gången de får
under året. enligt prognosen. Skulle detta också bli re- möjlighet att rösta i kom- 5
sultatet i valet så innebär det munvalet. 306 av dessa för-
(v) tappar mest regimskifte i Uppsala. De röd- stagångsväljare är inte är föd-
Arbetslöshet Det parti som tappar flest rös- gröna får kliva tillbaka och Al- da i Sverige.
bland akademiker ter är vänsterpartiet. V back- lians för Uppsala, som de fyra
”Vem har ansvar för de ar- ar med 3,2 procent enligt tid- borgerliga partierna kallar sig, Inger Nilsson 0 s v
betslösa akademikerna?” Så ningens valprognos.Något lin- tar över rodret under man- inger.nilsson@
lyder rubriken på ett möte drigare kommer Miljöpartiet datperioden 2007-2010. uppsala.direktpress.se
som SNS, Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle, in-
bjuder till fredag den 28
april klockan 12.00–13.30,
hos Länsarbetsnämnden i
Uppsala.
’’Opinionsundersökningar
Utgångspunkten för
paneldebatten är det faktum
att en akademisk utbildning
bör tas med en nypa salt’’
inte längre är en säker väg till Väljarna bör ta opinions- Research), i motsats till vad
ett tryggt jobb. undersökningar med en många läsare tror, inte publi-
Nya länsarbetsdirektören nypa salt. Visserligen cerar rådata.
Minoo Hilda Akhtarzand in- stillar de nyfikenheten, – Man viktar resultaten
går i panelen liksom Erik men gör ofta mer skada med hänsyn till hur man tror Lena Hartwig, Ilona Szatmari Waldau,
Hjort, ordförande för Upp- än nytta då de kan på- att folk svarar fel, säger Leif socialdemokraterna vänsterpartiet
sala Studentkår, Lisa T Elf- verka valutgången. Det Lewin och påpekar att det na- + 5,0 procent: – 3,2 procent:
ström, disputerad biokemist anser Leif Lewin, profes- turligtvis får vissa effekter. – Jag tycker att det är väldigt – Det är inte helt överraskan-
och med i Akademiker- sor i statskunskap vid – Tidigare var det fult att roligt att vi ökar, men också de. I Uppsala har vi de senaste
poolen, och Svante Norin, Uppsala universitet. rösta på kommunisterna. väldigt oroväckande om siff- åren följt rikstrenden.
ordförande för bransch- Många ville inte stå för sitt val rorna för moderaterna stäm- Vad kan nedgången bero
organisationen Bemannings- Ett problem uppstår då opi- utåt, varför vänsterns röster mer. Det vore en katastrof om på?
företagen. nionsundersökningarna säl- Professor Leif Lewin varnar alltid viktades uppåt. vi fick en borgerlig kommun- – Dels kan det bero på att
lan förmår vara helt aktuel- för viktade opinionsunder- Riktigt allvarligt blir det en- ledning, likaså vore det en jag är ny som kommunalråd.
la. Den ökade rörligheten i sökningar. ligt Leif Lewin när partier som katastrof om vi fick en bor- Dels har media i sin gransk-
väljarkåren gör att allt fler be- ligger runt fyraprocentsspär- gerlig regering. För landet i ning av Lars Ohly oftast gjort
Rättelse stämmer sig sent, vilket opi- – De är intressanta och ro- ren viktas uppåt. helhet och för människorna. det ur ett kritiskt perspektiv.
I förra veckans artikel om nionsinstituten inte hinner re- liga att läsa men är samtidigt – Då handlar det om liv – När borgarna hade mak- – Andelen osäkra i under-
Söderby golf fanns felaktiga gistrera. skadliga. I många länder är det eller död. Om ett parti egent- ten för tolv år sedan varslades sökningen är ganska stor. Det
uppgifter om att övertagan- – Undersökningarna ger en förbjudet att publicera opi- ligen bara skulle få tre pro- 1 500 personer i Uppsala kom- är dem vi ska mobilisera för att
det av verksamheten på falsk känsla av precision.Vi vet nionsundersökningar en må- cent av rösterna, men opi- mun som ett resultat av deras nå. Jag tror att det bland dem
Edenhof var klart. att det sker stora förskjut- nad före valet och jag tror att nionsundersökningen visar politik. 1 000 av dem sades upp finns många som inte vill rös-
I helgen ska medlemmar- ningar i väljarkåren under de det vore bra även i Sverige. Det på fem, kommer det troligt- vilket främst drabbade skola, ta på de stora partierna
na i Edenhof rösta och ta två sista veckorna, vilka ofta är är inte rätt att de ska kunna vis att förlora många poten- förskola och äldreomsorg. Vart tror du era väljare har
ställning till förslaget om svåra att fånga upp, säger Leif påverka valutgången, säger tiellt taktikröstande sympa- Man ska vara väldigt upp- tagit vägen?
samarbete med Söderby golf. Lewin och drar slutsatsen att han. tisörer. märksam på de fagra löften – I och med att social-
Uppsalatidningen bekla- väljarundersökningar egent- Ett annat problem är att Jenny Stiernstedt som moderaterna strör om- demokraterna har gått upp
gar de felaktiga uppgifterna. ligen gör mer skada än nytta. mätinstituten (dock ej Provos jenny@uppsala.direktpress.se kring sig i debatten. tror jag att en del gått dit.
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 5

● VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 ● VALET 2006 Läkemedel
i dricksvattnet

– hot eller möjlighet Valkretsarna


Uppsalas dricksvatten
innehåller läkemedels-
rester. Halterna är låga
och utgör inte någon risk
för stans befolkning,
men kan vara ett miljö-
problem.

krymps från – Det är en väckarklocka att


det finns läkemedel i grund-
2002 2006
s fem till tre vattnet. Det var något nytt för
oss, säger Theres Olsen.
v Hittills har Uppsala kom- Hon är projektledare för
mp mun indelats i fem val- Läkemedel och miljö vid
Utfall valet 2002 kretsar. Men från och landstinget i Uppsala län som
m med höstens val blir det nu låtit ta prover vid Akade-
fp bara tre. En förändring miska sjukhuset och renings-
som kan bädda för en verket. Provtagningen, som
Prognos valet 2006 kd borgerlig valseger. gjordes under hösten 2005,
c visar att det i sjukhusets av-
De två senaste valen, 1998 och loppsvatten förekommer 36 av
Det röda blocket backar något sedan förra valet och 2002, har de borgerliga par- 43 testade substanser.
skulle, enligt väljarprognosen, få 47% av rösterna i tierna i Uppsala fått fler röster – I det renade vattnet som
årets val. Det borgerliga blocket ökar en dryg procentenhet än s, v och mp. Ändå har det rinner från reningsverket finns
blivit vänstermajoritet i full- 26 av de 43 läkemedlen. Det är
23,8 till sammanlagt 49,5% .
mäktige. De borgerliga rös- alltså merparten av dem. Ännu
terna har varit så spridda i de finns inte så mycket forskning
fem valkretsarna att de inte kring vad det här innebär, men
räckt till lika många mandat naturligtvis bör vi hålla oss till
19,1 som vänsterblockets. försiktighetsprincipen hädan-
I november förra året beslöt efter, säger Theres Olsen.
dock fullmäktige att ändra an- För att minimera risken för
16,5 16,4 talet valkretsar till tre. S och mp miljöpåverkan av läkemedel
ville helst se fyra valkretsar, har landstinget i Uppsala nu
men vänsterpartiet stödde de tagit fram en handlingsplan.
borgerliga partiernas åsikt. – Än så länge handlar det
– Det handlar ju om vilken mycket om information till
spärr som är lämpligast. Med vårdpersonalen. I den elektro-
tre valkretsar blir spärren 2,48 niska varianten av FASS finns
procent vilket innebär att det mer och mer information om
krävs 1 750 röster för ett man- substanserna så att läkarna
7,0 7,1 dat. Är det så många uppsala- kanske kan hitta en alterna-
bor som röstar på ett visst par- tiv medicin till patienterna.
5,8 ti, så bör det också bli repre- Men naturligtvis kommer det
4,9 4,4 senterat i fullmäktige, ansåg aldrig att äventyra patient-
4,0
GRAFIK: LOTTA WALLER

3,3 3,5 Britt Löfgren, dåvarande kom- säkerheten.


munalråd för vänsterpartiet. – Målet är att vi innan årets
Det blir fortsatt 81 mandat slut ska ha klassificerat 50 pro-
i Uppsala kommunfullmäkti- cent av den totala försälj-
ge. Varje valkrets, Mellersta, ningsvolymen, säger Theres
mp m fp c kd övriga Östra samt Västra, får 27 man- Olsen och vill samtidigt po-
dat. ängtera att de totala halterna
partier Inger Nilsson är små och att det inte finns
några risker med att dricka
vattnet.
– Främst rör det sig om en
miljörisk.Växter och djur som
lever i vattnet utsätts på ett an-
nat sätt än vi människor.
Men, tillägger hon, natur-
ligtvis kan även vi dra vårt strå
till stacken.
– Man kan ju uppmana all-
mänheten att inte slänga läke-
medel i avloppen. Det är ju all-
tid bra om man kan undvika
Niclas Malmberg, Gunnar Hedberg, Jan Ove Jerreståhl, Lars O Ericsson, Gustav von Essen, onödiga utsläpp, säger hon.
miljöpartiet moderaterna Folkpartiet centerpartiet kristdemokraterna Jenny Stiernstedt
– 3,0 procent: + 7,3 procent: – 2,7 procent: – 0,9 procent: – 2,7 procent.
– Det verkar som om ni inte – Det här är förstås väldigt – Siffrorna är ungefär som jag – 503 personer är en rätt liten – Huvudsakligen speglar siff-
fått med Uppsalas studenter roligt! Samtidigt får man ta alla trodde. Fp i Uppsala har alltid grupp i sammanhanget, men rorna riksnivån. Jag kan inte
i undersökningen och det är sådana här opinionsmätning- varit över partiets nationella skulle siffrorna stämma är det säga annat än att kd har haft
Nu kan polisanmälan
en grupp där vi vet att vi är väl- ar med en stor nypa salt.Vi vet siffror med fem till sex procent, roligt för den borgerliga alli- en doppning under ett halv- göras på Internet
digt starka. I Flogsta brukar vi exempelvis att allt fler be- nu håller vi det. Vi är starka ansen. Det är inte så kul om år men de sista fem sex opi- Uppsalas invånare blir först i
vara näst största parti. Där- stämmer allt senare hur de ska i storstäder. vår siffra stämmer. Men vi har nionsundersökningarna visar landet att kunna anmäla
för tror inte jag att vi har gått rösta. Undersökningen följer riks- rätt stort stöd inte minst i den på en uppåtgående trend. enklare brott via internet.
ner, utan att vi ligger på sam- Men ett regimskifte i Upp- trenderna, de är svåra att gå äldre gruppen av människor, – Tidigare undersökningar Rikspolisstyrelsens nya da-
ma nivå som i förra valet. Jag sala är givetvis något han väl- emot eftersom de är så starka. så jag tror att vi ligger ett par har vi legat lägre än nu. Vi tasystem godkändes nyligen
är övertygad om att vi kom- komnar: Oavsett vad man gör på lokal procent högre. känner vind i ryggen, men av datainspektionen och
mer att nå sju, åtta procent – Ja, det vore verkligen på nivå slår riksnivån igenom Om era siffror stämmer, fortfarande behövs mycket för först ut är alltså Uppsalapo-
i valet. tiden. De borgerliga partierna starkt. vad tror du det beror på? att nå siffrorna från 2002. lisen. Syftet med det nya
– Skulle alliansen vinna va- har ju fått flest röster två val i Den riktiga valkampanjen – Det är naturligtvis alltid Enormt avgörande blir val- systemet är att göra polisen
let utesluter vi inte ett samar- rad, ändå har det blivit vän- börjar inte förrän i början av svårare för mindre partier att kampanjen i slutet, många be- mer tillgänglig för allmän-
bete med dem. Vi har så klart sterstyre. Och trots att centern augusti. nå ut med sitt budskap. Media stämmer sig sent. heten.
bäst förutsättningar till sam- fick nästan lika många röster Då måste vi tydligt visa vil- har fokuserat mycket på Pers- Sedan kommer valet på Exempel på brott som nu
arbete med s och v, men vill i som miljöpartiet i förra valet ka skillnader vi har gentemot son och Reinfeldt. riksplan att avgöra mycket, kan anmälas via nätet är in-
första hand ingå i kommun- så fick man bara hälften så regeringspartiet i värdering- Vad siktar ni på i valet? den kommunala aspekten är brott och stölder. Bara i fall
ledningen. Det viktiga för oss många mandat. Men med tre ar och ideologi. – Målsättningen är att för- inte så viktig när folk tar ställ- där anmälaren inte vet vem
är att få genomslag för vår po- valkretsar försvinner den här dubbla mandaten från tre till ning. gärningsmannen är kan
litik. demokratiska skavanken. sex. tjänsten nyttjas.
6 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

POLISRAPPORTEN
NORRSKEDIKA
15-åringar erkänner Fredag 14 april
Kl. 22:45-22:50
varat körkort, försäkrings-
besked, registreringsbevis
för en bil och 1 900 kronor
låna telefonen eftersom
han fått ”fel på sin bil”. När
han gett sig iväg upptäcker
Kl. 10:30
Stöld
En kvinna anmäler att
bussmassakern Misshandel
Privat fest på hembygds-
i kontanter. Dörren har varit
olåst, fönstret öppet. När
95-åringen att den okände
försökt bryta sig in i den
hennes cykel blivit stulen.
När vet hon inte, eftersom
Vandalisering av bussar. backspeglar krossades. Stöld gården. En 20-årig man tar han vaknar är allt borta. skrivbordslåda där han för- hon inte använt hojen
Stöld av öl och postsäck- av postsäckar ur de gula strupgrepp på en 19-åring Polisen har ingen miss- varar sin plånbok. Men sedan i höstas.
ar. Inbrott, skadegörelse lådorna utanför ICA. Inbrott från Gimo. Han skallar tänkt. misslyckats. Polisen rubri-
och sprejade hakkors. i garage på Albertinas väg, honom i ansiktet. Polis cerar brottet som försök till TIERP,
Två 15-åringar har nu där man sprejat hakkors på kommer till platsen och tar UPPSALA, E4 grov stöld. Ingen misstänkt. NORRA ESPLANADEN
erkänt omfattande en bil. Anlagd brand vid ren- emot en anmälan. Söndag 16 april Tisdag 18 april
brottslighet i Alunda hållningsstationen. 19-åringen har ont i och Kl. 16:32 SÖDERFORS, Kl. 12:30
den senaste tiden. De har också erkänt att röda märken på halsen, Kökrock ÖSTERMALMSVÄGEN Inbrottsstöld
de bränt upp näten i bandy- svullen läpp och ont i ansik- Flera bilar dras in i en krock Måndag 17 april Under natten har någon
Listan är lång på de brott som målen utanför Olandsskolan. tet. Vittnen bekräftar 19- på Tycho Hedéns väg i höjd Kl. 19:15 brutit sig in i Esplanad-
15-åringarna begått. Tack vare Vid en husrannsakan i en åringens berättelse. 20- med Scandic hotell. Inga Drograttfylleri kiosken, enligt en anmälan.
tips från allmänheten kunde av pojkarnas bostad hittades åringen är från Östhammar allvarligare skador rappor- Polisen stoppar en kvinna Snus och cigaretter för
polisen förra veckan gripa bland annat öl från restaurang och känd som slagskämpe teras. i 40-årsåldern som är efter- 20 000 kronor försvinner.
tonårskillarna. Oland och tömningsnycklar av polisen. lyst för att inte ha skött Polisen säkrar vissa spår.
De har erkänt ett stort till postens gula brevlådor. UPPSALA, kontakterna med frivården.
antal brott i Alunda som TIERP, JÄRNVÄGS- VINDBROVÄGEN Då hon visar tydliga tecken ÖSTHAMMAR,
Uppsalatidningen tidigare Dyra skadeståndskrav ESPLANADEN Söndag 16 april på drogpåverkan medtas ULRIKSGATAN
berättat om: massakern på Polisen samlar nu in skade- Lördag 15 april Kl. 16:46 hon för provtagning och Tisdag 18 april
bussar och bilar vid uppställ- ståndskrav från privatperso- Kl. 02:17 Gräsbrand förhör. Kl. 13:30
ningsplatsen på Marmor- ner och försäkringsbolag. Grov misshandel I närheten av Vindbron vid I hennes väska hittar Stöld
vägen där brandsläckare Summorna kan uppgå till Bråk uppstår utanför Fyrisån fattar gräset eld. polisen vad de tror är amfe- En person anmäler att
tömdes i bussar och bilar. hundratusentals kronor. Bennys grill. En 38-årig och När brandförsvaret kommer tamin. Kvinnan som hör cykeln blivit stulen utanför
Stöld av öl från restaurang Sedan ska åklagare ta ställ- en 25-årig man anmäler att till platsen har det brunnit hemma i Tierps kommun huset. Troligen inträffade
Olands förråd. Inbrott i pos- ning till hur åtalet ska se ut. en okänd gärningsman på ett 20 gånger 20 meter är känd av polis sedan tidi- stölden natten till den
tens lokaler där postbilarnas Andreas Victorzon slagit dem i ansiktet. 25- stort område. Man är klara gare. 14 april. Polisen har ingen
åringen uppger också att med släckningen på en misstänkt.
han blivit nerdragen och knapp halvtimme. UPPSALA,

Toabesök blev rysare sparkad. Händelsen bevitt-


nas av personer på plats. MÅNKARBO, IGGELBO
STENHAGSVÄGEN
Tisdag 18 april
BJÖRKLINGE,
HARBOVÄGEN

– kvinna dödade orm Polisen tror sig kunna lösa


fallet.
Måndag 17 april
Kl. 11:22
Nedskräpning
Kl. 18:36
Brand
Det brinner i ett buskage.
Tisdag 18 april
Kl. 17:00
Gräsbrand
Toalettbesöket blev ihjäl djuret. Hon ringde polis
UPPSALA, En privatperson anmäler att Ytterligare en brand upp- Ett 30 gånger 50 meter
rena rysaren. När kvinnan som tog med sig den döda
SPINNROCKSVÄGEN någon dumpat skräp på täcks ett 30-tal meter där- stort område har brunnit.
från Knivsta upptäckte reptilen till Ultuna, varifrån
Valsätra hans tomt. Polis åker till ifrån. Bränderna är snabbt Brandförsvarets släckning
en orm utanför toa- den skickades vidare till SVA,
Lördag 15 april platsen och hittar elektro- under kontroll. går snabbt. Man är tillbaka
dörren, trodde hon först Statens veterinärmedicinska
Kl. 23:28 nik, sopsäckar och lådor. på stationen efter en halv-
att barnen lagt dit en anstalt i Uppsala.
Röklukt Gärningsmannen kan tro- TIERP, KYRKBYN timme.
gummiorm för att Enligt preliminära upp-
Brandförsvaret rycker ut för ligen gripas. Bland skräpet Tisdag 18 april
skrämma henne. gifter ska det ha varit en majs-
att kontrollera röklukt i ett fanns nämligen dokument Kl. 19:39 UPPSALA, AKADEMISKA
orm.
När hon tog upp den visade trapphus. Det visar sig med namn på. Klotter SJUKHUSET
Hur den hamnat i lägen-
det sig vara en livs levande handla om en torrkokning, Någon har klottrat och ris- Tisdag 18 april
heten i Knivsta är ett myste-
orm. I stället för panik visade och man får återvända till TIERP, FÄCKLINGE tat märken på väggar och Kvällen
rium.
hon handlingskraft och slog stationen. Måndag 17 april skåp i Kyrkskolans gymnas- Stöld
Andreas Victorzon
Kl. 16:33 tiksal, enligt en anmälan. Två män, två kvinnor. Alla
STORVRETA, Olycka Ingen är ännu misstänkt. i 20-årsåldern. De påträffas
ÄRENTUNAVÄGEN En motorcykelförare upp- inne på sjukhuset när de

Gör inte om Dig Söndag 16 april


Kl. 15:39
täcker för sent att bilen
framför inte rullar utan står
UPPSALA,
BÄVERNS GRÄND, CITY
försöker stjäla narkotika-
klassade läkemedel.
Olycka still vid sidan av vägen. Han Tisdag 18 april De försöker komma
– Hitta Din stil En motorcykel med två bromsar in men krocken är Natten undan genom att låsa in sig
resenärer välter. Inga all- ofrånkomlig. Inga allvarliga Inbrottsstöld på en toalett, men kan snart
tillsamman med vår varliga skador rapporteras. skador rapporteras, men En kvinna vaknar mitt gripas och föras till polis-
stilexpert Hedvig Andér. räddningstjänsten åker ut i natten av ljud från hallen. huset.
NORRSKEDIKA, och sanerar vägen. Tjuvarna försvinner snabbt
MONGÅRDEN och får med sig en väska TIERP, MATTISBORGEN
Se vår hemsida www.invitation.se
Söndag 16 april TIERP, YTTRÖ som stod innanför dörren. Onsdag 19 april
Kl. 14:15 Måndag 17 april Polisen har ingen miss- Kl. 07:42
Stöld Kl. 19:19 tänkt. Stöld
Ny biltidning varje vecka! En 36-årig man som varit
gäst på vandrarhemmet
Åldringsbrott
En 95-årig man öppnar ÖREGRUND,
Personalen på förskolan
upptäcker att en digitalka-
tillsammans med anmäler en stöld under nat- dörren när en okänd man KAVARÖVÄGEN mera saknas. Vem som dra-
Uppsalatidningen ten. På ett bord har han för- ringer på. Besökaren vill Tisdag 18 april git iväg med den är okänt.

RABATTKUPONG

50:-

RABATT WINTHER 24 VÄXLAD


Växelfabrikat SRAM Dual Drive. Aluminiumram
7005 rör. Dubbelbottnade fälgar.
på all kemtvätt och mattvätt
En kupong per tillfälle vid inlämning. 5.995:- ord pris: 7.250:-

Gäller t o m 30/4 -06 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Svartbäcksgatan 25, Uppsala • Lördagar stängt


SUCCÉ FÖR UPPSALAS
STÖRSTA SKOBUTIK!
Vi firar vår nya butik i Uppsala med premiärpriser på massor av modeskor
i hela butiken. Mode, komfort och kvalité, allt i samma butik. Med enkel
hantering och stora volymer kan vi erbjuda marknadens bästa priser.

HERR DAM

ORDINARIE PRIS 280:- NU 100:-

ORDINARIE PRIS 340:- NU 200:-

ORDINARIE PRIS 380:- NU 200:-

ORDINARIE PRIS 450:- NU 200:-

ORDINARIE PRIS 380:- NU 200:- BARN


ORDINARIE PRIS 280:- NU 150:-

ORDINARIE PRIS 280:- NU 100:-

ORDINARIE PRIS 380:- NU 200:- ORDINARIE PRIS 280:- NU 150:- ORDINARIE PRIS 280:- NU 100:-

Välkommen in så får vi visa dig att skor kan vara både bra och prisvärda!

ÖPPET:
Vardagar 10-19
Lördagar 10-16
Söndagar 12-16

Klostergatan 4, UPPSALA
8 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

NYHETER

Ett Uppsala för alla


– 139 punkter i socialdemokraternas program
Socialdemokraterna Många mår inte bra och det men vi vet ju att det före- – Vi har byggt 900 nya för-
i Uppsala går till val på tar sig bland annat uttryck kommer diskriminering av skoleplatser och det tillkom-
139 punkter. ”Ett Upp- i kriminalitet, missbruk och olika grupper i dag. mer ytterligare 400 under de
sala för alla” är ledordet dåliga resultat i skolan. Det är Några av de tunga punk- åtta månader som är kvar av
i s-programmet. Konkret en farlig utveckling som mås- terna i programmet är: mandatperioden. Totalt har
innebär det satsningar te motverkas, säger Lena Hart- ● Minska ungdomsarbets- vi skapat 1 300 nya förskole-
på invånarna i de utsatta wig (s). lösheten i Uppsala. platser. Det är få kommuner
områdena. ● Maten inom äldreom- i Sverige som kan slå Uppsala
Värnar om rättvisa sorgen ska tillagas i Uppsala. på den punkten, säger Lena
VILL FORTSÄTTA STYRA. Kommunalrådet Lena Hartwig och – Det är oerhört viktigt att Alla människors lika värde är ● Minst 1 000 nya bostäder Hartwig.
arbetarekommunens ordförande Annika Lindh är överens minska klyftorna bland invå- något man trycker extra på. per år ska byggas fram till år Utbyggnaden ska fortsät-
om satsningarna inför nästa mandatperiod. FOTO: INGER NILSSON narna i de utsatta områdena. – Det kan tyckas självklart, 2020. ta, liksom satsningen på
● Heltid ska vara en rät- mindre grupper. Sistnämnda
tighet och deltid en möjlighet ambition gäller även för sko-
för kommunens anställda. lan.
● 680 ungdomar mellan – Personaltätheten är rätt
18–24 år står utanför arbets- hög, just nu 7,8 lärare per 100
marknaden i Uppsala. 280 elever. Vi har inte satt något
deltar i något program. Totalt mål här, men däremot fast-
sett är det 960 ungdomar som ställt en nedre gräns som inte
saknar fotfäste på arbets- får passeras, nämligen 7,2
marknaden. Att få bukt med lärare per 100 elever, säger
detta är en av våra viktigaste Lena Hartwig.
frågor, men det kräver sam-
arbete med staten och dess- Stort tryck till gymnasiet

HAR KOMMIT TILL STAN utom en vilja från närings-


livets sida, säger Lena Hart-
När det gäller gymnasieskolan
står man fast vid att elever-
wig. na ska komma in på sitt för-
Ringar, halsband, armband, berlocker Bra chanser för ungdomar
stahandsval, med några få
undantag är trycket stort.
FRÅN 295:– TILL 4 995:– Annika Lindh, ordförande
i arbetarekommunen i Upp-
Att hitta lärlingsutbild-
ningar är en annan målsätt-
sala, menar att det borde fin- ning. Det ska vara utbild-
Stilren skandinavisk design med etniska nas goda förutsättningar att ningar med mycket praktik,
minska ungdomsarbetslös- men också teori.
influenser. Alla u it´s you smycken är heten:
– Framtidstron bland Upp-
– Men de teoretiska studi-
erna ska anpassas för yrkes-
salas småföretagare är stark. inriktningen. Ska man exem-
handgjorda i Brasilien. Enligt den företagsbarometer pelvis utbilda sig till bil-
som nyligen presenterades mekaniker så ska engelskan
planerar också många att göra anpassas till det området,
nyanställningar. säger Lena Hartwig.
Socialdemokraterna vill Inger Nilsson
utveckla kvaliteten i skolan. inger@uppsala.direktpress.se

HALLÅ DÄR ...

... Karolina Hilding – nytt förstanamn


på folkpartiets kommunlista i Uppsala
efter avgående Jan-Ove Jerrestål.
När Uppsalatidningen munalråd. Det kommer efter
söker henne för en kom- valet. Men jag står på första
mentar befinner hon sig plats och kommer att ta det
mitt i en förlossning, ansvar som förväntas av mig.
men hinner ändå växla Jag är beredd att ha en fram-
några ord: skjuten position.
Om du blir kommunalråd
– Det känns bra att ha fått kommer du att tvingas läm-
förtroendet att bli första- na jobbet som barnmorska.
namn, säger hon i telefon från Hur känns det?
Akademiska sjukhuset där – I så fall går jag från ett kall
hon arbetar som barnmorska. till ett annat. Jag är stolt över
Varför valet föll på just mitt yrke som barnmorska
henne har hon svårare att och jag kommer alltid att vara
ge ett snabbt svar på. barnmorska även om jag läm-
– Det är en bra fråga. Jag vet nar det för ett tag.
inte. Men jag sitter ju i full- Vilka är dina hjärtefrågor
mäktige nu och har med det inom politiken?
SKÖN INREDNING OCH Klostergatan 4 här fått ett förnyat förtroen- – Skola, barnomsorg och
de, jag hoppas att det är så, jämställdhet.
A N D R A P R Y L A R H I T TA R (gränden vid Din Sko/MQ) säger hon. Vilka frågor blir viktiga
DU PÅ HOUSEHOLD för folkpartiet i valet?
Tel 018–14 07 07 Försiktigt svar – Skolan och skolan och
Även då hon ombeds att skolan. Framför allt måste
www.household.se kommentera den troliga vi satsa på de lägre stadierna.
positionen som nytt kom- Vi måste lägga krutet på de
Mån–fre 10–19 munalråd väljer hon att yngre eleverna.Att kunna läsa,
uttala sig försiktigt. räkna och skriva är grunden
lör 10–16, sön 12–16 – Ingen har ännu fått en till allt.
förfrågan om att bli kom- Jenny Stiernstedt
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 9

Blodomloppet

14 juni
Upplandsringen
Upplandsringen är
mönsterskyddad!
www.blodomloppet.se Originalet endast
hos oss!
Silver 245:–
Guld fr. 1395:–
Vitguld fr. 1850:–
www.thaifong.se
Vi har ett brett sortiment av
livsmedel från Thailand,
Kina, Filipinerna,Vietnam,
Hong-Kong, Taiwan m. fl.
Kör Industrigatan så långt det går,
Interlude 445 följ sedan skyltar ”THAI FONG”.
Sömnadsguide PRIMALUCE Mån-fre 10-18.30, lördag 11-18, söndag stängt
nya generationens
40 sömmar Generatorgatan 19, Märsta. (Bristaområdet)
Klipp ur och spar annonsen
Perfekta knapphål AHA ansiktsbehandling Tel 08-591 408 00 Välkomna!
Nålträdare 60 min 395:- (ord 495:-)
Hård huv Peelar, rengör, slätar ut rynkor
och återfuktar din hud.
Lättanvänd Innehåller 40% PHA
och AHA-syra.
6.995:–
(8.295:–)
399:–/mån (21 mån)
SYMASKINSBODEN Gäller t o m 31/5 -06
Sivia Torg (Vaksalag. 19–21)
018–15 05 25
Mitt i city, Drottningg 1 B, 4 tr. Tel 10 17 78

FÖRENINGEN
SAMVETET
Vi är en ideell förening med
bas i Uppsala. Vi tar hand
om och omplacerar hem-
lösa och avlivningshotade
katter. Här finns både
unga och vuxna djur.
Alla katter som vi lämnar
ut för adoption är av-
maskade, vaccinerade och
chip-märkta. Är de gamla
nog är de även kastrerade
och öronmärkta.
www.samvetet.com
Din gåva
Vid köp av två hudvårdande eller valfria
Diorprodukter för minst 600 kr,
får du en exklusiv Diorsignerad gåva.
Gäller t o m onsdag 26 april
eller så långt lagret räcker. Värde 700:-

Skulle du vilja
adoptera Svea? Svartbäcksg. 7
018-18 31 25
Ring 0768-99 31 15
STOCKHOLM • UPPSALA • VÄSTERÅS • ÖREBRO • NORRKÖPING

DET
DET VÅRASVÅRAS PÅ
PÅ AKVARIE-HOBBY
AKVARIE-HOBBY
GULDFISK KOIKARPAR
FISKVECKOR
10 för 250:-
Flera storlekar och färger. Svenskodlad. Flera storlekar.
Pris från 30:-/st Pris från 100:-/st
PLATY Olika färger. Ord pris 16:-/st ..........................5 för 60:-

DAMMFISKFODER
5 för 450:- GRÖN NEON Ord pris 12:-/st ........................10 för 60:-
Guldfisk eller Koi. Flera storlekar.
Prisex. 1000ml från

Välkommen!
59:- DANIOR Zebra, leopard, blå. Ord pris 12:-/st ......10 för 60:-
GLÖDBANDTETRA Ord pris 12:-/st ........10 för 60:-
KOPPARTETRA Ord pris 12:-/st ..................10 för 60:-
KARDINALTETRA Ord pris 17:-/st ......10 för 100:-
Regngatan 25 • Tel 26 12 00
“Specialisten för akvaristen” DAMMPUMPAR
PANSARMALAR
Från 195:-
www.akvariehobby.nu
Hyresakvarier med skötsel till företag.
Fiskar, växter och tillbehör i stor sortering!
C. STERBAI Ord pris 75:-/st ............................5 för 300:-
Slangar, medel och tillbehör. C. JULII Ord pris 65:-/st ......................................5 för 250:-
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 6/5 -06. Tips, råd och ideér bjuder vi på.
10 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

NYHETER

En flott överraskning
utlovas till årets forsränning
Just nu pågår förbere- naturvetarkårs forsrännings- – Vi får se dem och de får forsfestivalen som drar i gång
delserna inför Uppsalas kommitté. visa upp sig inför en stor pub- redan lördagen den 22 april.
31:a forsränning för Klockan 10.00 söndagen lik. På Polacksbackens campus
fullt. Förutom 83 täv- den 30 april bär det av utför I år återupptas även ank- finns öltält, fester och live-
lingssugna flottar utlo- ån och i år bjuds de mellan rejset. När de sista flottarna musik. Bland banden som
vas även en flyguppvis- 30 000 och 40 000 åskådar- startat kommer 2 000 plast- uppträder kan nämnas Kane
ning med försvarets na på ett lite annorlunda start- ankor att släppas i ån, var och is King, Joni Sounds, Alter-
Team 60 – och en över- skott. en försedd med ett lottnum- nativt sällskap och Det är kär- UPP I RÖK. Att gå och titta på Valborgselden är en populär
raskning. – Försvarets uppvisnings- mer. De 50 första som når mål lek. tradition. FOTO: INGER NILSSON
grupp Team 60 kommer till har då hjälpt sina ägare till bal- – Personligen vill jag starkt
– Det blir en speciell flotte Uppsala. De ska hålla en upp- longfärder, cyklar eller bio- rekommendera festivalen. Sis-
som kan vara ganska kul att
se. Men jag kan inte säga nå-
visning precis innan flottarna
sticker iväg. Normalt brukar
biljetter.
I år liksom i fjol kan stu-
ta april kommer också att bli
grymt med hur bra väder som
Majbrasor på 30 platser
gonting mer. Jo, det rör sig om det röra sig om mellan fyra denter och allmänhet ladda helst, säger Thomas Läräng. Omkring 30 brasor till- sorna är viktiga för den upp-
två personer, men det är allt, och sex plan, säger Thomas inför den stora dagen under Jenny Stiernstedt gängliga för allmänhe- ländska befolkningen.
säger Thomas Läräng, pr-an- Läräng och passar på att på- ten tänds i år runt om i – De skänker gemenskap,
svarig i Uppsala teknolog- och peka att båda parter gynnas. Uppsala kommun. Det är man får en träffpunkt under
något färre än tidigare kvällen. Det blir ofta mycket
år, något som troligtvis sång och musik. På en del håll
beror på samtliga kost- runt om i Uppsala träffas ofta
Har du typ 2-diabetes? nader ett arrangemang
medför.
flera tusen personer, säger han
och påpekar att firandet oftast
Vi söker dig som har typ 2-diabetes och är intresse-
går lugnt tillväga.
rad av att delta i en läkemedelsstudie. Du skall vara – Dels ska man bevaka brasan, – Just kring brasorna sker
över 18 år och antingen vara helt obehandlad eller dels ska man ta hand om rest- det sällan incidenter. De fles-
behandlas med kost, men du får inte ta tabletter eller avfallet. För många är det nog ta sköter sig bra. Visst kan
insulin för din diabetes. en kostnadsfråga, gissar Lars grannarna störas av för myck-
Studien pågår under totalt ca 9 månader och om- Wahlgren, brandinspektör vid et rök, men de flesta står ut
fattar 12 besök hos läkare/sköterska. Syftet är att Uppsala brandförsvar. med det dagar som den här.
undersöka hur ett nytt diabetesläkemedel påverkar Ändå tror han att majbra- Jenny Stiernstedt
blodsocker och blodfetter.
ÅRETS MAJBRASOR I UPPSALA KOMMUN
Utöver läkemedel får alla deltagare kostråd och fort- Almunge, omedelbart Invid Enevadsvägen/
löpande hälsokontroller under den tid studien pågår. AMFIBIEBIL? Förra året bjöd forsränningen på flytande bilar norr om Torslund, Fotbollsplanen i Lövsta-
Din medverkan är frivillig och kostnadsfri och du kan bland mycket annat. FOTO: INGER NILSSON kl. 21.00 löt, kl. 20.00
när som helst avbryta ditt deltagande. Studien ge- Arrang: Almunge Hem- Arrang: Lövstalöt Villaföre-
nomförs på Quintiles klinik i Uppsala i samarbete bygdsgille ning
B&B 581S / 8425 Carpe Diem

med AstraZeneca. Håga bakom Eriksbergs- Gamla Uppsala Kungs-


skolan, kl. 19.30 högar, kl. 20.30
Intressera d? Arrang: S. föreningen i Arrang: Gamla Uppsala
Ring vår rekryteringsa vdelning på telefon Eriksberg Hembygdsförening
018-431 11 75 (kontorstid) eller besök Vid Flogstamasten, Wiks Slott/folkhögskola,
vår hemsida www.forsoksperson.nu kl. 20.00 kl. 21.00
Ansva rig läka re Ma uri Leván Arrang: Ekeby-Flogsta Arrang: Balingsta Hem-
Samrådskommitté bygdsförening
Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt Väster om Sandvikens Läby Västerby, kl. 19.00
intresse, du förbinder dig inte att delta. badplats, kl. 19.00 Arrang: Läby Hembygds-
Arrang: Björklinge Hem- förening
bygdsförening Årstaparken, kl. 21.00
Hagby Skuttunge kyrka, Arrang: Vaksala SK
Välkommen till kl. 21.00 (Vaksala församling)
Danelids Idrottsplats,
Ö Arrang: Skuttunge
Missionsförs./Sv. Kyrkan kl. 19.00
P Forsby, hundra meter
söder om Bygdegården,
Arrang: Danmarks IF
Tuna (300 meter från
P 8 km norr om Uppsala. kl. 19.30 Tuna Kyrka Vittjavägen),
Du tar dig hit via E4 eller väg 272. Arrang: Forsby bygde- kl. 20.00
E Från E4: Passera kvarnen och hantverksbyn, sväng vänster gårdsförening Arrang: Tuna 4 H/Tuna

T mot Broby 2, efter ca 500 m ser du vår skylt på vänster sida.


Från väg 272: Efter ca 1,5 km ser du vår skylt på höger sida.
Du kan även åka med buss 842 (Upplands Lokaltrafik).
Progressiva med Svens Hage, Läby Björk-
linge, kl. 20.00
Arrang: Läby Fritidssektion
kyrkoråd
Pustnäs, Nåntuna,
kl. 20.30

F enkelslipade Risby, kl. 20.30


Arrang: Roine Eriksson
Arrang: Frälsningsarméns
Ungdomskår
Vi har ett stort och
Ö
brett sortiment
solglasögon på köpet Grönområdet bakom
Ramsjö Backe, kl. 20.00
Arrang: Grönänge Sam-
Grusplanen i Jumkil (fot-
bollsplan), kl. 20.00
Arrang: Jumkils IF
R Teknikens framsteg gör progressiva glas allt bättre, fällighetsförening Hagby vägskäl, kl. 20.30
av gammaldags och tunnare och lättare att bära. Passa på, den 18/4–6/5
2006 får du ett par enkelslipade solglasögon i din
Ärentuna Bygdegård, Arrang:Hagby Hembygds-
kl. 19.30 förening
S moderna rosor! styrka på köpet (värde ca 1 295 kr) när du beställer
ett par progressiva glasögon med de bästa glasen.
Arrang: Ärentuna Bygde- Ålands bygdegård,
gårdsförening kl. 20.0
Välkommen till Synsam - En Riktig Optiker.
Ä Bälinge - Ekeby
Arrang: Bälinge vägförening
Arrang: Ålands Bygde-
gårdsförening
Erbjudandet gäller vid beställning 18/4-6/5. Enkelslipade solglasögon i
S Vårt perennasortiment Hilux- /Orma-glas med färg och UV-skydd i utvalda bågar. Kan inte kombi- Stabby Gärde, kl. 20.00 Kallås övre Jumkil,
neras med andra erbjudanden. Värde ca 1 295 kr. Arrang: Rickomberga Egna- kl. 20.00
O är också något utöver det va nliga hemsförening Arrang: Övre Jumkils Byg-
– va d sägs om 20 olika sorters da gliljor Tuna Koloniträdgårds- degård
N och 30 olika pioner. förening, kl. 20.0 Badplatsen Storvreta,
Arrang: Tuna Koloniträd- kl. 20.00
G ÖPPETTIDER: Jorden vi använder gårdsförening Arrang: Storvreta Lions
kommer från
GLASÖGONSPECIALISTEN SYNSAM
E Måndag-fredag 10-18
Lördag och söndag 10-15 DRAGARBRUNNSGATAN 42 · UPPSALA · 018-13 96 80
Hedens bergsvägen/
Albestsvägen, kl. 20.00
Club
Mårdbacken Vansta Tensta
N Tel: 018-50 61 45
SYNSAM ASPEKT
SYSSLOMANSGATAN 6 · UPPSALA · 018-69 22 89
Arrang: Berthåga Egna- Arrang: Tensta Hembygds-
Mobil: 070-495 24 67 hemsförening förening
VECKANS TIPS

24 90
FRÅN TEMPO VÄSTERTORG OCH HEMKÖP BJÖRKLINGE

VINDRU
Röda,
V
g
OR
röna. Kärnfria. Per kg...

FRÅN TEMPO VÄSTERTORG:


KAMPANJPRISER FRÅN HEMKÖP BJÖRKLINGE:
24 – 30 APRIL

GRILLSKIVA 29
90
KASSLER 25
M IÄR- 00
PRE LA!
Av Karré. Sverige. Per kg...
GRIL Hemköp, Sverige. 500 g. Av högsta kvalitet. Max 2 st/hushåll. Per st...

GRILLKORV 12
90
GRILLSKIVA 39
90 M IÄR-
Hotdogs, Scan. 500 g. Per st...
PRE LA!
GRIL
1 90 Av Picnicbog. Scan, Sverige. Per kg...

BAKPOTATIS SE PR
ISET!

GOUDA OST 39
England. Per st... 90

BRIEOST 29
90 Eldorado. Mild, 30%. Per kg...

POTATISSALLAD 14
90
500 g. Tårta. Kolibrie. Per st...

POTATISSALLAD 14
90
Eldorado. 1 kg. Per st...
Eldorado. 1 kg. Per st...

BAGUETTE 9 BAGUETTE 9
90 90
Lång, butiksgräddad. Per st... Lång, butiksgräddad. Per st...

M E D R E S E R VAT I O N F Ö R E V E N T U E L L A T RYC K F E L O C H S LU T I L A G E R

VÄSTERTORG BJÖRKLINGE
Öppet alla dagar 9–21 • Tel 018–52 03 50 Öppet mån–lör 9–20, sön (valborg) 9–18 • Tel 018–37 00 25
12 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

NYHETER

Mindre krångel med borgerlig trafikplan


– Vi vill öppna upp avstängd för byggandet av
i stället för att reglera. resecentrum, säger Gunnar
Krångel och trängsel ska Hedberg (m).
bort och vi säger nej till
påfundet med gåfarts- Nygamla parkeringar
zoner. Fler parkeringsplatser i in-
Den borgerliga nerstaden är en annan punkt
alliansen vill ta ett i yttrandet.
samlat grepp om trafik- – Vi vill återskapa dem
politiken i Uppsala. som majoriteten tagit bort,
bland annat på Fyris torg
I det gemensamma yttrande och S:t Eriks torg, och helst
som folkpartiet, moderater- få till nya. Vi vill också ha
na, centern och kristdemo- Österplan kvar som parke-
kraterna nu lagt på förslaget ringsplats, säger Cecilia
till Trafikplan för Uppsala Forss (m).
Stad är ledorden smidighet Lars O Ericsson (c) på-
och öppenhet. pekar att bristen på p-platser
– Vårt förslag bygger på i stan missgynnar cityhan-
en helhetssyn, det är inga deln.
frimärkslösningar som nu, – Den får allt svårare att
säger Jan-Ove Jerrestål, (fp). konkurrera med den externa
handeln.
Öppna Bäverns gränd
Ett av alliansens konkreta för- Förslag på dyrare busskort
slag är att öppna Bäverns Samtidigt vill man satsa på MINDRE REGLERINGAR. Den borgerliga alliansen vill förändra trafikpolitiken i Uppsala. Från vänster Lars O Ericsson (c),
gränd för alla trafikslag och i kollektivtrafiken. Men till Ola Leife (kd), Cecilia Forss (m) och Leif Sanner (fp). FOTO: INGER NILSSON
båda riktningarna. Ett annat skillnad från den rödgröna
att öppna Östra Ågatan för majoriteten anser den bor- större betydelse. Med tätare körfält. Så kallade kollektiv- Gåfartsgator är ingenting säger Cecilia Forss (m).
biltrafik mellan Drottning- gerliga alliansen att en ut- turer och bättre marknads- filer ska bara finnas där de som de borgerliga partierna- Alliansen säger också nej
gatan och Islandsbron.Vidare byggnad delvis kan finansie- föring kan fler lockas att ta inte hindrar annan trafik. vill se i Uppsala. till en tänkt broförbindelse
vill man se över möjligheten ras med höjda busstaxor, bussen, säger Gunnar Hed- – Vi förespråkar andra – Däremot lågfartsgator, över Fyrisån och en tunnel
att dubbelrikta de gator som i framförallt på värdekorten. berg (m). metoder, exempelvis signal- där maxhastigheten är 30 bakom Carolina Rediviva.
dag är enkelriktade. Blir det inte färre som prioritering. Det innebär att kilometer i timmen. I av- Det innebär att det inte finns
– En öppning av Bäverns åker buss om man höjer Smidig kollektivtrafik det slår om till grönt så snart gränsade bostadsområden någon majoritet för dessa
gränd kan också underlätta priset? Framkomligheten för bus- en buss närmar sig. Bussar ska det så kallade ”blå 30”, förslag.
trafikflödet under de fyra år – Priset kan påverka sarna ska också ökas, men kan också få företräde i ron- det vill säga påbjuden hög- Inger Nilsson
då Strandbodgatan ska vara något, men utbudet har en helst inte med fler buss- deller, säger Leif Sanner (fp). sta hastighet, bli standard, inger@uppsala.direktpress.se

HAR DU GLÖMT
TIDNINGEN HEMMA?
VÅREN ÄR PÅ VÄG! Uppsalatidningen och tidningen Billist delas Bilpartners, Gimogatan 1
VI HAR ÖPPNAT FÖR SÄSONGEN I NYA STÖRRE LOKALER ut gratis till hushållen och finns dessutom i Michaelsson & Nelin, Fyrislundsgatan 76
c:a 60 tidningsställ runt om i Uppsala. Varje Modins, Fyrisborgsgatan 5
PÅ STÅNGJÄRNSGATAN 10 (hörnet vid IKEA:s hämtlager) måndag fylls de på med aktuella tidningar. MotorCentrum, Stålgatan 8
Största urvalet av trädgårdsmöbler och dynor hittar du hos oss! Novation, Fyrislundsgatan 75
Har du tips på ny placering av RA Motor, Bolandsgatan 18 B
Teak, aluminium, stål, furu och rottning. tidningsställ? Vi tar gärna emot förslag Sven Wixner, Kungsgatan 68
och tips på vår e-postadress distribution Upplands Bilforum, Fyrislundsgatan 74
ANDY & LINDOS @uppsala.direktpress.se
Lindos förlängningsbord med underrede i alu- Upplands Motor, Kungsgatan 97
minium, bordsskiva i teak. Finns med svart,
vit eller silver benställning. 152-210x90 cm. Akademiska Sjukhuset, Ing. 60
ICA Brukskanonen, Österbybruk
5.990:-
ICA Folkes Livs, Rackarbergsgatan 8 Akademiska Sjukhuset, Ing. 62
Andy positionsstol i aluminium och textilenväv Akademiska Sjukhuset, Ing. 70
ICA Kvantum, Gränby Centrum
med teakdetaljer. Finns i svart/svart,
silver/svart, silver/vit, vit/vit. ICA Luthagens Livs, Sysslomansgatan Arbetsförmedlingen, Bangårdsgatan 9
998:- ICA Maxi, Stenhagen C Cupido Restaurang, Forumgallerian
ICA Norby, Svamptorget/Norbyv. Draget Köpcentrum, Stångjärnsgatan
Fotpall 429:-
ICA Samköp, Heidenstams torg Fenixhuset, Gamla torget
SOFFA, BORD ICA Vretgränd Sallén, Fyrisborgsgatan
150X90 CM
2 FÅTÖLJER ICA Väst, Flogsta Hemma i Uppsala, Draget Stångjärnsgat.
ICA Årstahallen, Årsta Centrum Polishuset
9.560:-
Dynor ingår ej. Hemköp, Björklinge Saluhallen, S:t Eriks torg
Hemköp Åhlens, Smedsgränd S:t Per, S:t Per Gallerian
Konsum, Torbjörns torg Stadshuset, Kungsgatan
Konsum, Sunnerstavägen 40 Svava Gallerian, Bangårdsgatan
Konsum, Sysslomansgatan Thuns, Faringe
MAGDA Uppsala Garnison, fd F16
Konsum, Västertorg
Vackra möbler i konstrotting för alla väder!
Såväl stolar som bord har stomme av alumini- Sivia Matcenter, Sivia torg Uppsala Kommun, Tekniska kontoret
um. Finns i natur och vit. Willys, Björkgatan Viktoria Hotell & Konferens, Gnista
Willys, Gottsunda C
Willys, Kungsgatan
Tempo, Västertorg
ORD ÖPPETTIDER
Mån-fre 10–19
Din specialbutik Coop Forum Restaurang, Gränby Centrum
Lörd 10–16
Sönd & helgd 11-16 för trädgårdsmöbler ab g.persson, Kungsgatan 103
Autlet Bil, Danmarksgatan 51
Stångjärnsgatan 10 (hörnet vid IKEA:s hämtlager) Tel 018-15 16 20 Auto Royal, Kungsgatan 74
Bil 3:an, Säbygatan 3
Bilomatic, Stångjärnsgatan 3
w w w. m o b e l m a g a s i n e t . c o m
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 13

COLLEGEUTBILDNING Brasvärmeinstallationer
Vuxenutbildningen Cederblad
i samverkan med Uppsala universitet
anordnar
Collegeutbildning allmän inriktning
och
Collegeutbildning för utländska akademiker
Ansökan senast 5 maj 2006
För information och ansökan Contura 550
www.uu.se eller www.vux.uppsala.se
Kungsängsvägen 20
753 23 Uppsala
e-post: info@swetrade.se • www.swetrade.se Tel. 018-69 22 40

Annonsering? Ring 018-418 11 11

MYCKET KRUT FÖR PENGARNA!


ÖPPET:
27-28/4 10-18
29/4 10-14
Svante Nilssons Vapen AB
Vimpelgatan 6, Uppsala Tel. 018-10 35 00 • Fax 018-69 66 91
Vid JET BENSIN
på Kungsgatan!

Björn och Bengt VÅRA KÖTTMÄSTARE! Janne och Sven-Erik KUND HÄR – EN BRA AFFÄR!

Nygrillade Grillad Opes

90 Rostbiff 90 Potatis- 90
Kyckling-
klubbor
Gott att Grilla
19 3 st

Klädesholmen
/kg

14 19 /hg

sallad 1 kg
Bakad i butiken
/st

3990 90
90
5 8
90
Svensk benfri

Karré i bit /kg


Matjes- Baguette
Karré i skivor
Bonus överallt
49 /kg

VI HAR:
sill 200g
/st

300g
Heidenstams torg • www.ica.se/samkop
/st

I
• ATG • Lotter ÖPPET G ÖPPET:
R
• Svenska spel VALBO Måndag - Fredag 9–21.
• Biljett Direkt
g 30/4 9–18 Lördag 9–20. Söndag 11–20.
• Telia • Comviq Sönda j 11–20
Banktjänster • Vodafone
• Kontantkort
1:a Ma Buss nr 2
Erbj gäller 24/4–29/4 eller så långt lagret räcker.
Betalning överallt • Busskort (UppsalaBuss)
14 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

NYHETER

Uppsala väntas
få stor del av
budgetsatsningar
Vårbudgeten med fokus miljard per år. Stor satsning Enligt budgeten ska Upp-
på äldre, ungdomar, jobb görs även på billigare tand- sala kommun få 278 miljoner
och integration presen- vård. i ökade skatteintäkter och
terades i tisdags av Vad gäller integration vill 17 miljoner i ökade bidrag
näringsministern och regeringen anställa 1 000 2007. Siffrorna för Knivsta är
Uppsalabon, Thomas resurspersoner fördelade på 21 respektive en miljon, Tierp
Östros, på Fresenius 100 skolor i landets segrege- 25 respektive en miljon och
KABI i Uppsala. rade områden. Därutöver ges för Östhammar 32 respektive
ökat stöd till kommuner som två miljoner. Budgetchefen
Budgeten ger 11 000 nya tar emot invandrare. för Uppsala kommun, Torsten
platser i arbetsmarknads- Skatt, säger att pengarna
politiska program, 1 000 fler Stor andel till Uppsala i Uppsala framförallt kommer
platser inom kvalificerad Hur vårbudgeten påverkar leda till en kvalitetshöjning
yrkesutbildning och 1 000 nya Uppsala län konkret är en- inom äldreomsorgen.
plusjobb för unga. Personer ligt Thomas Östros svårt att
över 60 år ska kunna fortsätta säga. Satsar på tre grupper BRA UTDELNING. Uppsalas studenter kan glädjas åt 300 kronor extra i månaden när studie-
med plusjobb tills de är 65 – Generellt sett kan man Samma dag höll vänster- medlet höjs. Även äldreomsorgen får ökade resurser, och arbetslösa unga ska få nya möjlig-
och det allmänna anställ- säga att Uppsala får stor del partiet presskonferens för att heter att slå sig in på arbetsmarknaden. Allt detta enligt vårbudgeten som Tomas Östros
ningsstödet för ungdomar av satsningarna eftersom det kommentera vårbudgeten. presenterade i Uppsala i tisdags. FOTO: JOHAN OLOFSSON
förlängs till 2007. är en stor kommun. Riksdagsledamoten och Upp-
Han fortsätter: salabon Ingrid Burman vill
Flera stora satsningar – Det är mycket studenter främst lyfta fram satsningen är något vi behöver satsa na arbetslösheten till fyra löftena för fyra år sedan.
Landets äldreomsorg får 600 i Uppsala, och de påverkas på ungdomar, invandrare och rejält på, säger hon. procent, eller nått en syssel- – Men vi är på god väg.
miljoner kronor under 2006, genom höjda studiemedel äldre. Hon erkänner att man ännu sättningsgrad på 80 procent Johan Olofsson
de två följande åren satsas en med 300 kronor i månaden. – Ungdomsarbetslösheten inte lyckats få ner den öpp- i åldrarna 16-65 år. Detta trots Andreas Victorzon

Tillsammans gör vi allting Välkommen till ett öppet seminarium med kulturforskare
möjligt. Du som funderar på TRANSITLIV – kulturforskning om asyl och utanförskap
eget företag är välkommen att
testa dina idéer på oss på Hur påverkas de människor som lever i transit,
NyföretagarCentrum. som fastnat i övergången mellan det liv de lämnat bakom sig
och det liv som förnekas dem i Sverige?
Vi finns i Gränby Centrum Vad händer de som blivit avvisade och tvingas lämna landet?
torsdagen den 27 april mellan
kl. 14.00 och 19.00. Klockan Tid: 3 maj 2006, kl 10.00 – 15.00
15.00 talar Kommunalrådet Plats: Upplandsmuseet
Lena Hartwig. Program och anmälan på www.antro.uu.se/forskning/etnologi/forum.
Anmälan kan även göras på telefon 018-471 73 71
Varmt välkommen. eller via mail till anette.lofstrom@etnologi.uu.se
Arrangörer: Etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet, Forum för skolan,
www.vecka17.se UP Aros Asyl, Svenska ESF-rådet och Upplandsmuseet.

webb: www.nyforetagarcentrum.se/uppsala e-post: uppsala@nyforetagarcentrum.se tel: 018–50 66 00

UNIKA BYGGTIPS! Det första riktigt lättmonterade


systemet för trädäck
RIKTIGT ENKELT GOLV, VÄGG O
Skivan tillverkas i 6 mm MDF-board. Runt
skivan fräser vi not och spont, skivan kan TAK
alltså skarvas både på längden och bredden. Gapro golv är nedtorkat massivt furu-
Panelskivan används främst till vägg- och golv som används i uppvärmd inom-
takpanel, men också till inredningssnickerier, husmiljö. Gapro golv är ändspontat
bland annat som sidor och bakstycken i skåp. och levereras obehandlat eller färdig-
behandlat i flera olika dimensioner,
• Lättmonterad
kvalitéter och ytbehandlingar. Skapa din personliga stil!
• Limmas eller spikas fast – utan spikreglar
Gå in på www.deckinabox.se
• Monteras mot befintliga lister, foder och 15x112 mm Furu steg för steg ser du hur du kan skapa
golvsocklar obehandlat Ekonomi. en egen personliga stil på din altan,
• Eldosor och dylikt behöver inte flyttas ut
• Lättmålad – inga kvistar som kräver Nu 69:- /kvm.
du får samtidigt ut materialbeskrivning
med prisbild.
underarbete Borde kosta 159:-/kvm.
• Torkar inte isär. Begränsat parti.

Öppet: Måndag–fredag 7–17 Mältargatan 13. Kungsängens Industriområde Telefon 018-13 95 80 • www.vretabyggvaror.se
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 15

REA-START
fredagen 28 april

Skynda fynda bland


Stängt förra säsongens
1 maj kvarvarande
vårkläder och skor!
Öppet måndagar och fredagar 9-20
tisdag, onsdag, torsdag 9-16, lördagar 9-14
LIGGER VID FARINGE STATION (7 km från Almunge)

www.thuns.se

Blodomloppet 14 juni
Alla kan vara med
-ung som gammal.
-blodgivare eller inte blodgivare.
-du som vill springa och tävla.
-du som vill ta en skön kvällspromenad.
Blod får aldrig saknas!
Hjälp oss att hjälpa genom att delta i Blodomloppet.
Alla som deltar får en t-shirt

Blodgivare & ICA kundkortsägare får rabatt.

Anmäl ett lag (5 personer) och få en picknickkasse


till laget från ICA.
Anmäl dig senast 22 maj!
Anmälan kan med fördel göras via www.blodomloppet.se
eller på UNT City Drottninggatan 3 i Uppsala.
Arrangörer: Blodcentralen, Upsala IF

Huvudsamarbetspartner Huvudsponsor
16 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

Kryssa med Viking Line


Vinn resor med Viking Line!

SKICKA LÖSNINGEN TILL: UPPSALATIDNINGEN,


Lös kryss nr 16 och vinn kryssning för två! BOX 1541, 751 45 UPPSALA.
Skicka in lösningen senast onsdagen den 3 maj. Se adress in- MÄRK KUVERTET KORSORDET NR 16.
till.
1:a pris: Kryssning för två med Cinderella till Mariehamn 22
timmar. Inklusive två Viking buffé, del i A-hytt. Avresa sön– Namn:..........................................................................................
tors. Värde 886 kronor. 2:a pris: Kryssning för två till Hels-
ingfors 36 timmar. Del i B-hytt Avresa lör–tors. Värde 708
kronor. 3:e pris: Kryssning för två med Cinderella till Marie- Adress..........................................................................................
hamn 22 timmar. Del i B- eller C-hytt. Avresa sön–tors. Vär-
de 360 kronor.
Här intill ser du lösningen på förra krysset, i nummer 9. Grat- Postnr:.........................................................................................
tis säger vi till de fem vinnarna: 1:a pris: Barbro Gyllsten, Upp-
sala, 2-3:e pris: Margoth Pettersson, Uppsala, Kerstin Söderberg,
Uppsala, 4-5:e pris: Rune Bolinder, Uppsala, Gun Lindberg, Postadress..................................................................................
Uppsala.
Vinsterna kommer med posten!
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 17

NYHETER

HOPPAS PÅ FORTSATT FÖRTROENDE. S, v och mp presenterade sitt fjärde gemensamma budgetförslag vid en presskonferens i Gottsundabiblioteket. Från vänster Lena Hartwig (s),
Niclas Malmberg (mp), Stavros Giangozoglu (s), Ilona Szatmari Waldau (v) och Jan Ask (s). FOTO: INGER NILSSON

Bättre busstrafik
med fortsatt rödgrönt styre
Miljö och integration prioriteras i nytt budgetförslag
Det blir fler bussar och Uppsalabuss från 8 till 4 erna ska förläggas till Gott- Majoriteten har kritiserats kan tänka sig att sänka skat- verka för fler heltider, säger
tätare turer i Uppsala om procent. sunda, en av de utsatta stads- för mathållningen inom ten med 10 öre 2008, men Ilona Szatmari Waldau.
den rödgröna majorite- 90 miljoner kronor inves- delar som majoriteten vär- äldreomsorgen och för de vänsterpartiet ställer sig inte Hon tillägger att skatte-
ten får sitta kvar vid teras dessutom på att öka nar särskilt om. Här vill man långa köerna till vårdboen- bakom en sådan viljeyttring. frågan inte är något som kan
makten. I de tre partier- framkomligheten för kollek- fortsätta satsningen på inte- den. I budgetförslaget sägs att – Vi vill istället höja spräcka en eventuell ny röd-
nas gemensamma bud- tivtrafiken. Det handlar gration, med betoning på de ”andelen lokalt tillagad mat” skatten med 20 öre 2007. Vi grön majoritet i Uppsala.
getförslag för 2007- bland annat om nya buss- yngre. successivt ska öka och att vill bland annat höja lägsta- Inger Nilsson
2010 får kollektivtrafi- körfält på Luthagsesplana- – Men det arbetet ska tre nya vårdboenden ska till- lönerna i kommunen och Inger@uppsala.direktpress.se
ken 27 nya miljoner. den och Vaksalagatan. Sats- också utökas till Stenhagen, komma under mandatperio-
ningen på att utöka andelen Sävja och Gränby, säger Stav- den.
– Det innebär att vi kan för- biogasdrivna bussar fortsät- ros Giangozoglu (s). FAKTA
stärka busstrafiken utan att ter också. Boende inom tre månader
UPPSALA KOMMUNS BUDGET
höja taxorna, säger Niclas Bättre för skol och förskola – Man ska få ett vårdboende
7,4 miljarder kronor. Så mycket omsluter Uppsala kom-
Malmberg, mp. Satsning på idrottsarenor Nästa år utökas budgeten inom tre månader efter det
muns budget. Största delen av kakan, drygt 44 procent,
Det så kallade kommun- Förutom busstrafiken satsar med totalt 380 miljoner kro- att man fått ett bistånds-
går till pedagogisk verksamhet som förskola, grundskola,
bidraget till kollektivtrafiken den rödgröna majoriteten nor. 103,9 av dessa går till beslut, säger Jan Ask (s).
gymnasieskola och vuxenutbildning. Näst största biten,
har varit förhållandevis lågt i på idrottsanläggningar. 100 den pedagogiska verksam- En kommunal verksam-
drygt 36 procent, går till vården och omsorgen.
Uppsala i jämförelse med miljoner kronor avsätts för heten. het för behandling av män
Så här mycket kostar den kommunala verksamheten
andra kommuner. nya idrottshallar och för Bland målen kan nämnas som misshandlar kvinnor är
per invånare 2007 (enligt majoritetens budgetförslag):
– Med den satsning som upprustningen av Studen- att andelen elever med full- också något som s, v och mp
■ Pedagogisk verksamhet: 17 684 kronor.
görs nu blir det något bättre, ternas IP. Det sistnämnda ständiga avgångsbetyg ska vill satsa på.
■ Vård och omsorg: 15 721 kronor.
även om vi inte når ända är ett måste om Uppsala ska öka och att förskolans grupp- – Det finns en sådan
■ Infrastruktur, skydd med mera (hit räknas trafik-
fram, säger Lena Hartwig få fortsätta att arrangera er ska minska. Antalet barn i Malmö som arbetar fram-
åtgärder, satsningar på hyresrätter och hållbar energi-
(s). Bandy-SM. ska inte överstiga 14 i åldrar- gångsrikt. Både en kommu-
användning): 1 979 kronor.
– Vi avsätter också pengar na 1–2 år eller 18 barn i åld- nal verksamhet och en ideell
Kompensera underskott ■ Fritid och kultur: 1 714 kronor.
för att kunna anlägga en ny rarna 3–5 år. som Mansjouren kan behö-
■ Kommunledning och gemensam verksamhet: 1 075
De rödgröna (socialdemo- konstgräsplan per år i kom- Sammanlagt investeras vas, säger Jan Ask.
kronor.
kraterna, vänsterpartiet och munen, säger Ilona Szatmari 950 miljoner kronor i nya
■ Affärsverksamhet (främst kollektivtrafiken): 959 kronor
miljöpartiet kompenserar Waldau (v). lokaler inom den pedago- Eventuell skattesänkning
■ Särskilt riktade insatser (flykting- och invandrar-
det underskott som stads- giska verksamheten. En stor Något löfte om skattesänk-
Ny plan i Gottsunda verksamhet, arbetsmarknadsåtgärder): 483 kronor.
trafiken dras med och sänker del av pengarna går till nya ning under nästa mandat-
■ Politisk verksamhet: 344 kronor.
avkastningskravet på Gamla En av de nya konstgräsplan- förskolor. period ges inte. S och mp
18 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

NYHETER
Uppland drabbades SÅ TYCKER VI
av Tjernobylolyckan
Den 26 april är det 20 år Hur minns du Tjernobylolyckan?
sedan Tjernobylolyckan
inträffade. Uppland tillhörde
ett av de mest drabbade
länen. Det radioaktiva cesiu-
met bokstavligen regnade
ned över städer och lands-
bygd den där ödesdigra
aprildagen 1986.
Det var vid Forsmarks
kärnkraftverk som det radio- Gunnar Grehn, 58 Kent Carlén, 69 Pia Bodå, 56 Annemarie Ruud, 53 Carmen Karlsson-Faltin, 52
aktiva nedfallet först upp- Björklinge Bälinge Uppsala Uppsala Uppsala
täcktes. Inledningsvis trodde – Det var en orolig tid, – Jag hörde det på radion, – Jag minns det som i går. – Jag fick höra det på jobbet. – Jag ringde min syster
många att det handlade om jag var lantbrukare då. Jag fattade först inte omfatt- Jag hade ett litet spädbarn Ringde dagmamman och som hade småbarn, det var
ett läckage från Forsmark. minns att man bekymrade ningen. Dagen därpå läste och var gravid med nummer sa åt henne att låta barnen ju mest dem man var orolig
Det dröjde två dygn innan sig över fodret till djuren, man om det i tidningen. två. Det var en hemsk upp- leka inomhus. Jag minns för. Själv undvek jag att
Sovjetregimen officiellt ingen visste hur farligt det Jag försökte hitta Tjernobyl levelse. Vi tyckte mycket också att jag oroade mig för plocka och äta bär och
erkände olyckan. var eller hur man skulle bete på en karta, men det stod om att vara ute i naturen, en säck potatis som jag svamp när vi var ute och
Det högsta nedfallet sig. Vi skickade också in inte med. Det var ju mycket men en hel del av frilufts- hade stående utomhus. campade. Men numera
uppmättes runt Gävle och i prover från de rådjur och debatt sen, bequerel hit och livet slutade vi med efter Hade den blivit bestrålad? tänker jag nästan aldrig
Sundsvalls- och Härnösands- älgar vi fällt. Men värdena bequerel dit, och kärnkrafts- olyckan. Först på senare år Det var många frågetecken. på det.
trakten. var låga. motståndet blommade upp. äter vi svamp och bär igen. Få visste något.

U P P S A L AT O R G
Övrigt Bilar/biltillbehör Möbler & Inredning Cyklar/moped/mc Barnartiklar/leksaker Hus & Trädgård
Säljes Säljes Säljes Säljes Säljes Säljes
Industrisymaskin Pfaff med Ford Fiesta -03, 1,6 Ghia, Svängt skrivbord i teak 70-tal Dam-tjej cykel MTB Haglöfs barnbärstol Helt ny markis komplett
arbetsbord går bra 3 500:- AC, röd, 5 dörrar, 100 hk, + karmstol 950:-, säng medel- 24-växlad Crescent 26” hjul nypris 1 200:- Nu 500:-. 3,6 meter lång, brun/vit
eller högstbjudande. alum.fälgar, c-lås, M-test, mjuk 105x200 cm, 150:-. ljusblå svart, mycket fint Tel: 018-51 31 37, 42 94 12 randig endast 1 500:-.
Tel: 0704-49 28 49 bes u.a 8 900 landsvägssmil, Tel: 018-25 03 95 skick nypris 5 400:-. Tel: 018-23 69 66
bränslesnål, 75 000:-. Nu 1 800:-. Knivsta Bälteskudde lite anv 50:-,
Tel: 0705-73 97 72 Välvårdad blommig soffgrupp Tel: 018-34 10 65 hjälm 5 år lite an 50:-, hjälm Köpes
Komplett serie av köks-
knivar i portfölj 600:-. 3 + 2 + fåtölj inkl bord, M fin 50:-, t maskeraden 2 st Trädgårdsmöbel 4 stolar
Tel: 018-51 77 46 Dodge Van B 350 -81, motor säljes p.g.a flytt 7 000:-. Flickcykel DBS 24” 3-vxl peruker jättefina tillsammans + bord i trä max 800:-.
från -86 förlängd, s+v-hjul, 4 Tel: 018-22 88 51 med fotbroms, lila, nyskick 100:-. Tel: 0735-78 36 58 Tel: 0737-22 89 74
Köpes st fåtöljer + lastutrymme.Ring 900:-. Tel: 018-38 72 55
Lock till tekanna Ostindia och bjud. Tel: 0707-28 08 24 Diskbänk till tvättstuga
Annonsera
20 kr
1940-tal tillverkning. med skåp och trådbackar Pojkcykel Megabike 20” 3-vxl
Tel: 018-30 99 92 Mitsubishi Galant GTI-89, med 1-grepps blandare 800:-. med fotbroms, blå, nyskick

Bostäder/lokaler
nybes all utr, cd, sportsystem,
välvårdad, långmilare,
Tel: 0705-47 00 41 700:-. Cykelhjälm pojke
grönt hakspänne tigermotiv
för endast
Köpes
Önskas hyra s+v-däck, går fint, 8 000:-. 100:-. Tel: 018: 38 72 55
Tel: 0733-34 05 23 Ikea-häst svart med päls.

Annonsera under Uppsala Torg


Medelålders djur- och rökfri Tel: 0703-33 53 54,
kvinna önskar hyra omöbl. 0240-391 29
BMW 525 TDS -93, 25 000
2-3 rok snarast för längre tid.
mil nybesiktad, s-däck, Kök & Bad
fast ink. goda ref. helst Som privatperson annonserar du för endast 20 kr/annons. Annonsen får vara
v-däck på aluminiumfälg,
inom ca 3 km fr city. Säljes högst 5 rader inkl telefonnummer. Lämna plats för mellanslag.
drag, motor- och kupéuttag,
Tel: 0706-68 81 16
25 000:- Tel: 0709-93 18 52 Frysbox Elektro Helios 105 L, Obs! Endast en vara per annons. Ingen kommersiell verksamhet tillåts.
Uthyres CD/skivor/kassetter h: 85, br: 55, dj: 55, vikt 33,
Möbl. 1:a inneboende minst 3 år, 500:-. Tel: 018-31 52 82 Kryssa för den rubrik du vill annonsera under:
Köpes
1 år fr 1 juni-06. 2 000:- ❑ Säljes ❑ Köpes ❑ Bytes ❑ Skänkes (ej sällskapsdjur)
/mån, el ingår, rökfri skötsam Grammofonskivor singel, Frys + kyl djup: 55 cm,
bredd: 55 cm, höjd; 85 cm. ❑ Uthyres (endast bostäder/lokaler) ❑ Önskas hyra (endast bostäder/lokaler)
kille. Tel: 0736-90 52 25, EP med beatles från 60-talet
kadrim46@homail.com även annan 60-talspop av kyl samma sorlek 500:-/st el
intresse samt Bildjournalen. bud. Elektro Helios ca 10 år.
Säljes Tel: 0730-45 15 76 e kl 18. ❑ Barnartiklar/leksaker ❑ Bilar/biltillbehör ❑ Bostäder/lokaler
Tel: 018-46 29 82,
Fotvårdsklinik i Uppsala 0704-32 25 90 ❑ Båtar ❑ CD/skivor/kassetter ❑ Cykel/moped/mc
33 kvm, 2 250:-/mån. Frysskåp Miele Elektronic ❑ Hemelektronik ❑ Hus & Trädgård ❑ Husvagnar/husbilar
Tel: 018-39 71 04, Sport & Motion
höjd: 145 cm, bredd: 58 cm, ❑ Kläder & Skor ❑ Kök & Bad ❑ Musikinstrument
0705-52 06 97 Säljes dupj: 60 cm, 6 lådor ❑ Möbler & Inredning ❑ Samlarobjekt ❑ Smycken
Golfset dam bra nybörjar- nypris 6 800:- Nu 4 500:-.
Trevligt BR-radhus i Sävja. ❑ Sport & Motion ❑ Sällskapsdjur/tillbehör
klubbor, drive, putter, 1 500:- Tel: 018-25 08 96
4 (5) rum, 110.5 kvm i två ❑ Tidningar/böcker/filmer ❑ Övrigt
Tel: 018-26 22 13 Kläder & Skor
plan. Fin uteplats i S, inglasad
balkong, snickarbod/förråd. “Tjej”inlines stl 37,5, märke Säljes Annonstext inkl telefonnummer & mellanslag (skriv tydligt - TEXTA!)
Avgift 7.270 kr/mån. Technica, mkt bra skick,aldrig 2 balklänningar m.blå med
Västgötaresan 69. 175.000:-/ använda utomhus, snygga Rad 1
sjal stl 36-38, 900:-, ljuslila
bud. Tel: 018-50 29 10, nyp ca 1 200:- Nu 700:-. stl 34-36, 300:-, använd 1ggr. Rad 2
0708-97 77 71 Tel: 0739-89 35 14 Tel: 018-33 41 35,
Rad 3
Sällskapsdjur/tillbehör Köpes 0707-38 86 44
Säljes Motionscykel i bra skick bil- Rad 4
ligt. 28” damcykel med rund Frack med byxor och
Virvelmarsvin hona 2 måna- skjorta stl 50, 1 500:-. Rad 5
der, 3-färgad + skötselråd ram och ballongdäck i bra
skick ö.k.. Tel: 0768-32 85 25 Tel: 0708-91 19 99
100:-. Transport kan ev. Kupongen tillsammans med 20 kr skall vara oss tillhanda senast måndag före
ordnas, egen uppfödning, Skänkes Snygg handväska Gucci kopia införingsdagen. Adress: DirektPress, Uppsala Torg, Box 1541, 751 45 Uppsala
obesläktade. Tel: 0174-650 15 Power Rider, allsidigt säljes stl 24x25 cm svart
Samlarobjekt motionsredskap. eller brun 500:-. Namn ________________________________________________________________
Tel: 018-40 44 62 Tel: 0707-99 69 20
Köpes Adress ________________________________________________________________
Båtar
Gamla antika leksaker, dock- Hundratals fina oanvända
Köpes Postadress_____________________________________________________________
or, Barbie, dockskåpsmöbler, damplagg. Kjolar, byxor,
teddybjörn, Steiff, bokmär- Billiga utombordare, även kavajer, jackor m.m Telefon________________________________________________________________
ken, plåtleksaker m.m. defekta. 2-25 hk. Allt av Tel: 018-25 68 44,
Tel: 018-30 17 35 intresse. Tel: 08-592 530 13 0706-64 38 65
ntré!
Fri e

Stort tivoli
valborgsdisco • fyrverkeri • tivoli
Vid Gränby ishall
28 april (från kl. 17)
29 april (från kl. 11)
30 april (från kl. 11)
1 maj (från kl. 11)
20 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

INTERVJU

FÖRVÄNTANSFULLA. Kårledaren Christel Malmberg och kårens projektledare Anders Holmberg studerar ritningarna för renoveringen av Templet. De står i den stora gudstjänstlokalen som nu ska åter

Frälsis gamla tempel får en a


– och ett stort inglasat kyrkt
Frälsningsarméns hus på S:t Pers-
gatan i Uppsala genomgår just nu ”Här har vi omkring 1 500 kvadratmeter
i tre våningar och ett enormt bra läge.
en rejäl ”makeover”. Trevåningshuset Det släpper vi inte ifrån oss i första taget.”
från 1871 ska återfå delar av sin
ursprungliga interiör samtidigt som
– Det blir en stor fördel, skapa en del av den ur-
det byggs ut med ett inglasat kyrk- hittills har vi fått trixa och fixa sprungliga interiören. Upp-
torg mot järnvägen. för att få det att fungera, säger
Christel Malmberg.
landsmuseet och länsantik-
varien är inkopplade och står
Dessutom blir det alltså för expertisen.


Vi hade egentligen före jul och beräknas vara klar en tillbyggnad. – Vi får ett visst bevarande-
inget val, det hand- i oktober. Nyinvigning sker – Vi bygger ett kyrktorg ut bidrag för att göra om guds-
lade om att renove- antingen i advent eller till TEMPLET. Huset på S:t Persgatan 20 byggdes 1871, men mot järnvägen. En inglasad tjänstrummet i ursprungligt
ra eller riva” säger Anders nyår. Under tiden bedriver köptes först 1893 av Frälsningsarmén. Huset besöks varje lokal som också kan hyras för skick, berättar Anders Holm-
Holmberg, kårens projekt- Frälsningsarmén sin om- vecka av närmare 700 personer. FOTO: JONAS JONZON
begravningskaffe. Det är ont berg.
ledare för ombyggnaden. fattande verksamhet i Mika- om lokaler för den saken
Huset har med åren satt elskyrkan och Mikaelsgården. Mellan 600 och 700 personer an, säger Christel Malmberg. i Uppsala, säger Christel De gamla caffè latte- och
sig i leran och börjat skeva – Det var jättebra att vi fick deltar i Frälsningsarméns Hittills har man inte kun- Malmberg. chokladfärgerna ska tas fram,
utåt gatan. Nu rättar man till hyra de lokalerna. Verksam- verksamhet en vanlig vecka. nat ha så många verksam- pelarna målas olivgröna och
och gör förstärkningar så att heten kan fungera ungefär – Vi har ju bland annat café, heter i gång samtidigt, men Huset är inte k-märkt, men de svarvade räckena längs
huset kan fungera i ytter- som vanligt, säger Christel öppenvård, verksamhet för vid renoveringen anpassar räknas som kulturhistoriskt läktaren återfår sin forna glans
ligare något sekel. Malmberg, kårledare i Upp- daglediga, babysång och små- man lokalerna så att detta blir intressant. Vid renovering- med detaljer i engelskt rött.
Renoveringen började strax sala. barnsmusik tre gånger i veck- möjligt. en försöker man också åter- Gudstjänstlokalen ska
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 21

VÅRSKOR
för honom

Skinn /textil. Finns även i beige


snör variant, pris: 995:– Nubuck skinn, pris: 800:–

Mocca, pris: 900:– Skinnloafer, pris: 1000:–

Mocca, pris: 800:– Skinn, pris: 1000:–

SVENSKTILLVERKADE!
ställas i ursprungligt skick. FOTO: JONAS JONZON
SverigeTvätten SverigeTorken SverigeDisken,
i vitt eller rostfritt

nsiktslyftning
org kunna hyras för exempelvis i centrum skulle bli ännu
konserter och möten. Uppe- dyrare. Här har vi omkring
mot 250 åhörare lär få plats 1 500 kvadratmeter i tre
här. Handikappanpassning våningar och ett enormt
med bland annat hiss, lunch- bra läge. Det släpper vi inte
rum för personalen och loka- ifrån oss i första taget, säger
ler för närradiosändningar Anders Holmberg. 1400 VARV! 6 KG! NU 6 KG! TYSTARE, EFFEKTIVARE!
satsar man också på. • Högsta tvättbetyg, A • Kondenstumlare med • Högsta diskbetyg, A
• Högsta energibetyg, A sensorstyrning • Högsta energibetyg, A
Närmare 20 miljoner kronor • 5 sköljningar + superskölj • Stannar automatiskt • Högsta torkbetyg, A
kostar den omfattande reno- = 7 sköljningar då tvätten är torr • Grytspolning
veringen. Inger Nilsson • 1400 varv centrifugering • Trumman vilar på • Bestickspolning
– Det är mycket pengar, inger.nilsson@ rejäla kullager
men att riva och bygga nytt uppsala.direktpress.se • Barnsäker lucka

FAKTA
FRÄLSNINGSARMÉNS ANRIKA BYGGNAD
Huset på S:t Persgatan 20 uppfördes ursprungligen för
Upsala tekofackförenings räkning. Under Domkyrkans SNICKARGLÄDJE. De svarvade
renovering 1883-1893 fungerade det som domkyrko- räckena längs läktaren har
församlingens kyrka och kallades för S:t Perskapellet. varit övertäckta i decennier.
Därefter köptes huset av Frälsningsarmén, döptes till Nu har de frilagts och ska
Templet, och har sedan dess fungerat som gudstjänstlokal återfå sin forna glans. Kvarntorget 1 • Tel. 018–20 10 00
och som centrum för kårens omfattande sociala verksamhet. FOTO: JONAS JONZON
22 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

NÄRINGSLIV

Två smarta vägar att gå


för att få ner arbetslösheten
Det finns minst två
vägar till sysselsättning.
– I länder där facken är
svaga och det råder en god
olika faktorer spelar in. Vik-
tigare är i stället de fördel-
I Sverige är båda alter- konkurrens på varu- och ningspolitiska effekter som
nativen möjliga, men tjänstemarknaden är det de olika alternativen leder till.
de leder till olika stora positivt med en ökad av-
löneklyftor. Det visar reglering. Som exempel på det Fördelning av kakan
Karl-Oskar Lindgren i sin har vi USA som har lyckats – Valet står egentligen inte
avhandling i statsveten- hålla den öppna arbetslös- mellan arbetslöshet eller inte,
skap, där han har stude- heten på en relativt låg nivå. eftersom båda systemen fun-
rat 20 OECD-länders I länder som däremot redan gerar. Frågan är snarare hur
utveckling. har en reglerad arbetsmark- kakan i samhället ska för-
nad ger det lika goda resul- -delas, och de båda metoder-
– Arbetslösheten är ett av tat med ytterligare samord- na visar på olika resultat,
de svåraste problemen i de ning av lönebilden. Det ser vi säger Karl-Oskar Lindgren.
rika länderna och drabbar så- i bland annat Danmark och Ökad samordning av löne-
väl hela stater som enskilda Finland, säger Karl-Oskar bildningen leder till en mer
individer. Det är alla eniga Lindgren, som menar på att sammanpressad lönestruktur.
om. Synen på hur man ska vi i Sverige faktiskt kan gå Ytterligare avreglering gör
komma till rätta med den båda vägarna för en ökad att samhällets lönegap ökar,
skiljer sig däremot åt mellan sysselsättning. visar studien.
olika synsätt, säger Karl- – I USA är visserligen
Oskar Lindgren, doktorand Lite betyder mycket medelinkomsten relativt hög,
vid Uppsala universitet. – Ja, Sverige är intressant. Här men femton procent av
kan såväl ökad avreglering amerikanerna befinner sig
Två vägar att gå som bättre samordning vid i fattigdom. I Danmark är
En väg är att avreglera arbets- löneförhandlingar leda till motsvarande siffra bara fem HAR FRAMGÅNGSRECEPTET. Karl-Oskar Lindgren menar att Sverige är ett intressant fall:
marknaden, en annan är att sysselsättningsvinster med en procent. Här fungerar båda vägar till ökad sysselsättning som han lyfter fram i sin avhandling.
öka samordningsgraden vid eller ett par procentenheter. Vilket råd skulle du vilja FOTO: JENNY STIERNSTEDT
löneförhandlingar. Enligt Det låter inte mycket, men ge Sveriges politiker?
studien kan båda sätten leda skulle betyda en hel del, säger – Jag vill främst peka fördelningen av lönerna. procent borde vara rimligt. få ner siffran på alla dem som
till vinster i sysselsättningen, han. på att det finns två vägar Hur låg tror du att den Inom en tioårsperiod skulle befinner sig i åtgärder, säger
men effekterna blir olika Dock, påpekar han, är de att gå. Och att det egentligen öppna arbetslösheten kan bli det nog kunna bli verklighet. Karl-Oskar Lindgren.
beroende på vilket land de till- exakta siffrorna omgärdade inte är arbetslösheten man ska i Sverige? Men den stora utmaningen Jenny Stiernstedt
lämpas i. av stor osäkerhet, och många diskutera då, utan i stället – Det är svårt att säga, 3,5 tycker jag främst ligger i att jenny@uppsala.direktpress.se

Seat24 har medvind


VÅ R F E S T – satsar nu stort i Europa
Den Uppsalabaserade och planerar att växa i två steg. möjligt att nå omkring två
webbresebyrån Seat24 Innan hösten hoppas vi även miljarder kronor. Men till-
expanderar. Försäljning- kunna vara etablerade i Ita- växten får aldrig drabba
Välkommen till butiken en av flygresor går så
bra att miljardomsättning
lien och Spanien, säger Mar-
léne Wallberg, marknadschef.
resultatet, vårt fokus kommer
alltid att vara att ha kontroll
väntas redan inom några på kostnadsmassan, säger
på vårfest den 26 april. år. Stark uppgång
Seat24, vars fokus ligger på
Marléne Wallberg och till-
lägger att antalet kunder
Under våren kommer före- försäljningen av flygresor, naturligtvis också är viktigt.
Vi har butiken full med fina erbjudanden! taget, som i dagsläget finns hade under 2005 en omsätt- – Våra sajter besöks av
Kom in i butiken och handla, ta en fika och möt våra leverantörer. i hela Norden, Tyskland, ning på drygt 500 miljoner 300 000 besökare i månaden
Österrike och Schweiz, att kronor. I år är gissningen att och vi säljer ungefär 1 000
Här är några av våra festerbjudanden, fler hittar du i butiken! etablera sig i Belgien, Frank- den kommer att uppgå till biljetter om dagen. Det blir
rike, Nederländerna och Stor- mellan 700 och 800 miljoner några stycken totalt, säger
britannien. kronor. hon.
Satsa på STOR bild – Vi har en aggressiv plan – Om två, tre år är det fullt Jenny Stiernstedt
till sommaren!
Varför nöja sig Kom i rätt tid!
Ditt låsföretag i Uppland
med 42”
när man 124:-
kl. 8-10 samt
Vi inbrottsskyddar
Lås & Säkerhetscenter
heter företaget som
har sin butik mycket
kan få 15-17.
ditt hem. bra placerad bredvid
84”? Beijerbygg och mitte-
Just nu erbjuder vi mot Galleria Draget.
Corporate Express Office Stefan
Stefan Andersson berättar:
Utvecklat för högvolyms laserskrivare.
Utmärkt till kontorets dagliga kopiering. GRATIS – Vi satsar både på den
privata sektorn och före-
8.613:- Hel kartong 2500 ark.
Övrig tid på dagen 149:-/kartong. SÄKERHETSBESIKTNING
tagskunder.
En av våra största kunder
av ditt hem är Aspholmen Fastigheter
som upptäckt vår höga Kjell
servicenivå och personliga
Ring och boka tid idag så du kan sova tryggt. engagemang.
I vårt sortiment finner du
Kampanjerbjudande; ledande märken.
Filmduk 84” (180 x 138 cm) Välkomna in hälsar
Stefan, Kjell och Daniel.
+ projektor Hitachi PJ-LC9 www.sakerhetscenter.net Daniel
STÅNGJÄRNSG. 17–19 (VID BEIJERBYGG) • TEL 018–600 450 • ÖPPETTIDER: MÅN–TORS 8–17, FRE 8–16, LÖR 10–14
Alla priser är inkl. moms LÅS • LARM • GALLER • NYCKELTILLVERKNING • KODLÅS • KASSASKÅP • BRANDLARM • DÖRRAUTOMATIKER • LÅSSYSTEM • PASSERSYSTEM • KAMERAÖVERVAKNING • SÄKERHETSBESIKTNINGAR
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 23

BOSTAD

Snabbare prisökning
Ännu fler bostäder
vid Kapellgärdet
Ytterligare 500 nya bostäder
kan komma att byggas ut-
med Vattholmavägen i Upp-
sala. Byggnadsnämnden har
beslutat att nya detaljplaner
ska tas fram för delar av
kvarteret Orgeln samt för
ett område mellan Vattholma-
vägen och Djäknegatan.
på villor än på borätter
Villapriserna i Uppsala tendens. Mest har priserna
län har stigit med 11 pro- ökat i Östhammar (plus 17
Ny trädgårdsstad cent det senaste året, procent), därefter kommer
i Östhammar vilket ligger mycket nära Knivsta (plus 12 procent)
Bristen på bostäder i Öst- snittökningen i landet. och så Uppsala (plus 11 pro-
Priserna på bostadsrät-
hammars tätort ska av- cent). Enda kommunen som
ter i länet ökade dock
hjälpas, åtminstone delvis, betydligt mindre än noterar sjunkande priser är
genom projektet ”Trädgårds- riksgenomsnittet. Älvkarleby (minus 6 pro-
staden”. Kommunen har cent) för första kvartalet.
i samarbete med Arken Det framgår av färsk statistik
Arkitekter tagit fram ett för- från Mäklarsamfundet, Vär- Ojämn prisökning
slag med en utvecklad träd- deringsdata samt SCB, Sta- När det gäller bostadsrätter-
gårdsstad som ska förverk- tistiska Centralbyrån. na i länet så ökade priserna
ligas i två etapper. Under perioden april med 6 procent från april
Tanken är att de första 2005 och mars 2006 såldes 2005 till mars 2006. Det kan
tomterna ska vara klar för totalt 806 småhus i Uppsala jämföras med ökningen av
försäljning under våren län. Prisutvecklingen tog ett medelpriset för hela riket,
2007. rejält skutt uppåt i kurvan, som hamnade på hela 23
en tendens som går igen i he- procent.
Statistiken för Uppsala län
Nya lägenheter la landet.
bygger på totalt 3 055 köp.
Snittpriset på en villa i
vid Seminariet Uppsala län är nu drygt 2 Snittpriset per kvadratmeter
Omkring 200 nya lägenheter miljoner kronor. ligger nu på 15 803 kronor.
byggs vid nuvarande Lärar- För årets första tre måna-
högskolan i Uppsala. NCC Dyrast i Stockholm der noteras en prisökning på
boende har förvärvat fastig- I 15 av landets 21 län kostar bostadsrätterna med 11 pro-
heten, som totalt har en areal en villa nu mer än en miljon cent. Variationen mellan de
på 42 hektar, av Akademiska kronor. Dyraste genom- olika kommunerna är dock
Hus. snittsvillan återfinns inte mycket stor. I Enköping har
I dag finns sex byggnader oväntat i Stockholm, där priserna ökat med 17 pro-
som inrymmer Uppsala lä- snittpriset nu är cirka 2,9 cent, i Tierp med 12 procent DYRARE VILLOR. Prisökningarna på bostadsrätter i länet har varit blygsamma under det
rarutbildningar på området. miljoner kronor. Billigaste och i Uppsala med 6 procent. senaste året. Villapriserna följer däremot de genomsnittliga prisökningarna i landet.
Lärarhögskolan avser dock villan hittar man i Väster- I Knivsta har priserna där- FOTO: INGER NILSSON

att flytta in i nya lokaler i norrland, där snittpriset låg emot sjunkit med 30 procent
Blåsenhus framöver. på 775 000 kronor det senas- och i Östhammar med 18
De nya lägenheterna till- procent. 7 RUMSVILLA+GÅRDSHUS FJÄRDHUNDRA
te kvartalet.
kommer på den kringliggan- De första tre månaderna I samtliga kommuner ut- Visas lörd 29/4 kl 10-11
de marken runt Seminariet. i år har priserna på villor om Enköping och Uppsala är Vacker tidsenlig äldre interiör med
i länet ökat med 10 procent, det dock för få köp för att en kammare-sal-matrum i fil, stort
vilket betecknas som en svag säker tendens ska kunna bondkök med vedspis. 2 st
Fritidshusägare skönjas. kakelugnar. 173 kvm med anor från
nedgång. I flertalet kommu-
vinnare i vårbudget ner är dock köpen för få att Inger Nilsson 1800 talet. Gårdshus om 2 rum.
Har du måttlig inkomst och det ska gå att få fram en säker inger@uppsala.direktpress.se Brygghus ca 84 kvm bya. 4232 kvm
äger ett fritidshus? I så fall lantlig trädgård. Visst renov. behov.
tillhör du vinnarna i rege- Prisidé: 695.000:-
ringens vårbudget. Från och Vägbeskr: se www.fmf.se/goran
med i år får nämligen hus-
håll med låga inkomster
nedsatt fastighetsskatt även 1 PL VÄLSKÖTT BR VILLA BJÖRKLINGE
för fritidshus. Visas lörd 29/4 kl 13.00-13.30
Det ska också gå att få Trivsam BR villa om 4 rok, 92 kvm,
skattereduktion för fastig- byggd -85. Nyare vitvaror och
hetsskatten på småhus som elpanna. Altan i S-läge. Carport
har ett taxeringsvärde över och förråd. Uppvuxen trädgård i
tre miljoner kronor. barnv omr. 5053:-/mån i kallhyra.
. Den modell som är på Prisidé: 325000:-
gång innebär att ingen ska Ramsjövägen 92
behöva betala mer än två
procent av inkomsten i fas-
tighetsskatt på den del av
taxeringsvärdet som ligger
mellan tre och fem miljoner 2 PL BR VILLA, BRA LÄGE I BJÖRKLINGE
kronor. En annan nyhet som Visas lörd 29/4 kl 13.35-14.15
berör bostadssektorn är att 5 rok samt garage. 120 kvm. Altan
bostadstillägget för pensio- med tak i insynsskyddat söderäge.
närer höjs med i genomsnitt Stort vardagsrum i vinkel. 6200:- i
80 kronor i månaden. kallhyra. Barnvänligt läge.
Prisidé: 295.000:-
Nya utsikter Ramsjövägen 62
för Librobäck Förnya köket i vår!
Jag har ständigt stor efterfrågan
Minst 1 000 nya bostäder Byt luckor och lådor på dina befintliga stommar och du får ett från kunder som söker nytt boende
kan komma att byggas kök med nytt utseende och ny funktion – av högsta kvalitet! i närorterna/landsbygden utanför
i industriområdet Librobäck Passa på att boka ett kostnadsfritt Uppsala, även häst- och avst gårdar.
i Uppsala. I ett förslag som hembesök under vecka 17 och LANDS-, NÄRORTSMÄKLAREN
tagits fram av stadsbygg- nyttja samordningsrabatten. FRI
nadskontoret ska det bli en försäljnings-
Ring Per Lyck Jensen
kombination av bostäder rådgivning/
på 070-618 77 12.
och handel i detta område,
värdering.
som också kan komma att
hysa en framtida pendeltågs- www.harjedalskok.se · 018-50 64 00
station.
24 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

BOSTAD

Fixa i ordning hyresrätten


med både förnuft och känsla
Du har varit på bomässa, hos kompi-
sar som har en fantastisk villa, eller
sett Ernst och Martin fixa i tv-rutan.
Inspirationen flödar och du ser ditt
eget hem med nya ögon. Visst vore
en uppfräschning på sin plats.
Men vad skulle hyresvärden säga?
Vi har pratat med dem som vet.

” Man får göra nästan vad


som helst, men man kan
bli skyldig att återställa.
Och vi vill att man alltid
frågar först, säger Sven
Abramsson på Abramssons
Fastighetsförvaltning i Öre-
bro.
Företaget hjälper till med
många förändringar, som
att sätta upp en takfläkt, in-
stallera en tvättmaskin eller
byta ut badkaret mot en
dusch.
NY INSPIRATION TILL KÖKET? Fråga hyresvärden vad du får göra innan du tar fram penseln, så slipper du kanske ovälkomna
överraskningar när det är dags att flytta. FOTO: JUREK HOLZER/SCANPIX
Hos Abramssons sker mål-
ning och tapetsering ungefär
vart tolfte år. Däremellan är Hos många hyresvärdar sker från fall till fall och se om det som medlemmar. I förening- Susanna Skogsberg, det vari- bedömningen av skicket som
det upp till hyresgästen att målning och tapetsering är bärande väggar. Vi gör en en kan medlemmarna få råd erar med modet. en hyresgäst lämnar en lägen-
fräscha till lägenheten om ungefär vart 12:e år. Och där- bedömning och ger ett pris. och hjälp i olika frågor. het i. Han har ett grundtips
man vill det. emellan är det upp till hyres- Hur är det med ute- – Man får sätta personlig Karl-Erik Boström är chef för när det gäller färger.
Hur är det med ommål- gästen att själv fräscha till platserna? prägel på sin lägenhet, men juridiska enheten på hyres- – Man får ställa sig frågan
ning – får jag måla mitt sov- lägenheten. – Buskar och blommor då ska det vara fackmanna- gästföreningen Region Mitt. "skulle du vilja flytta in?",
rum helt i svart? FOTO: ROBERT EKEGREN/SCANPIX får man plantera som man mässigt utfört och man får Han deltar i många besikt- säger han.
– Helst inte, men i princip vill och det är hyresgästen inte välja extremer när det ningar efter oenigheter om Annica Malmgren/NA Media/PM
har vi inga synpunkter på som får sköta sin uteplats, gäller färg och tapeter, säger
färgvalet så länge man bor nad för den utflyttande det står i kontraktet. Vi har Susanna Skogsberg, förbunds- FAKTA
där, men man får betala för hyresgästen. Även den som en grundstomme med någon jurist hos Hyresgästförening- LÄGENHETSRENOVERING
ommålning och omtapetse- målar och tapetserar mer form av buskar och träd. en centralt. De allmännyttiga bostadsföretagens organisation SABO
ring när man flyttar där- neutralt i sin hyreslägenhet Och om man vill bygga har tabeller för hur ofta underhåll av lägenheter ska göras
ifrån. Svart är så extremt att kan få betala om det inte på sin uteplats? Ett rättsfall hon minns var och vad det kostar.
vi kanske måste måla fler görs fackmannamässigt. Hur – Man ska ta kontakt med när en hyresgäst hade målat Några exempel:
gånger än normalt för att stor kostnaden blir beror på sin bovärd. Man får inte bor- pianotangenter på sina skåp- ■ Målning och tapetsering av ett vardagsrum kostar
färgen ska täcka, säger Anni- hur länge sedan det är sedan ra i fasaden eller på annat luckor och satt upp svarta 5 760 kronor, intervall 13 år.
ka Elamson, distriktschef hos föregående renovering. sätt orsaka skador på fastig- sammetstapeter. Den hyres- ■ Golv: Laminat 350 kr/kvm, intervall 22 år.
det kommunala bostads- Kan jag sätta in en dörr heten. gästen blev ersättningsskyl- ■ Parkett: Kostnad 905 kr/kvm, görs efter 60 år.
bolaget Öbo i Örebro. mellan två rum? Eller sätta dig efter flytten. ■ Slipning: Kostnad 145 kr/kvm, intervall 15 år.
Och mer jobb för målaren igen en dörr? Hyresgästföreningen har mer Vad som är extremt är
Källa: SABO:s "Nyckeltal för lägenhetsreparationer"
betyder förstås större kost- – Man måste bedöma än en halv miljon hushåll inte alltid självklart, påpekar

VECKANS BOSTADSVISNINGAR
VILLOR
Visning 1 Visning 2 Adress Rum Boyta Tomtyta Pris Mäklare
29 april 10.00-11.00 Mällersta/Fjärdhundra 7 173 4.232 695.000 Göran Jansson Fastighetsbyrå 018-35 60-80
1 maj 16.15-17.15 Knypplanvägen 7 6 110 1.777 875.000 Göran Jansson Fastighetsbyrå 018-35 60-80
1 maj 18.00-18.45 2 maj 18.00-18.45 Genvägen 2/Björklinge 4 175 1.293 1.975.000 Göran Jansson Fastighetsbyrå 018-35 60-80

BOSTADSRÄTTER
Visning 1 Visning 2 Adress Rum Boyta Avgift Pris Mäklare
29 april 13.00-13.30 Ramsjövägen 92 4 102 5.053 325.000 Göran Jansson Fastighetsbyrå 018-35 60-80
29 april 13.35-14.15 Ramsjövägen 62 4 120 6.200 295.000 Göran Jansson Fastighetsbyrå 018-35 60-80

För annonsering ring: 018-418 11 07 eller mejla: annons@uppsala.direktpress.se


TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 25

DINA NYA GRANNAR FRÅGA FASTIGHETSMÄKLAREN Fest och hög volym


Här kan du läsa ett urval av aktuella ÖVERLÅTELSERNA gäller vanliga
MÄKLARSPALTEN I UPPSALA- leder till osämja
TIDNINGEN. Veckans fråga Vill du bli populär hos gran-
köp av småhusenheter, helårs- besvaras av auktoriserade
fastighetsaffärer i Uppsala kommun bostäder för 1–2 familjer samt
fritidshus.
fastighetsmäklaren Mar- narna? Då ska du undvika att
cus Östlund från Marcus vara påflugen, ha fest på nät-
den 11 augusti – 17 april. K/T KÖP: förhållandet mellan
köpeskilling och taxeringsvärde.
& Marcus Mäklarhuset
i Uppsala. Skicka din fråga
terna och spela hög musik.
till: inger@uppsala.direkt- Det är nämligen vanliga
press.se. orsaker till grannosämja,

3,5
Uppsala Fastighet:
enligt Svensk Fastighets-
Lena-Ängeby 8:2
Pris: 1 825 000 kr förmedlings Bobarometer.
Fastighet: Norby 38:4 Det är en undersökning
Adress: Norbyvägen 93A Taxvärde: 768 000 kr
K/T köp: 02.38 som mäter svenskarnas
Pris: 3 500 000 kr attityder i olika boende-
Taxvärde: 2 665 000 kr Förvärvare: Ohlsson Marcus Östlund,
frågor.
K/T köp: 01.31 Överlåtare: Palmberg/Afroz miljone auktoriserad
Förvärvare: Larsdotter Högst b
r kr
onor fastighetsmäklare. 27 procent av de tillfråga-
Fastighet: Knutby 1:38
e
heten m talda fastig-
de menar att fester nattetid
Överlåtare: Söderström

Fastighet: Gamla Uppsala 30:23


Adress: Vändtegs-
vägen 2
11 –17 a e llan
pril. den Hur mycket ska är mest störande, medan 17
procent tycker att hög volym
Adress: Tors väg 10
Pris: 3 000 000 kr
Pris: 1 170 000 kr
Taxvärde:
mäklaren egentligen ha? på stereon, tv-n eller radion
är värst. (PM)
Taxvärde: 1 435 000 kr 726 000 kr Finns det fastställda priset vara lägre, och det kan
K/T köp: 02.09 K/T köp: 01.61 mäklararvoden för försälj- vara lättare att förhandla om Veckans tips! Bli av
Förvärvare: Förvärvare: ningar av fastigheter arvodet. med bananflugorna
Holmqvist/Pilewicz Karlsson i Sverige ? Man får se upp noga, en Har du problem med besvä-
Överlåtare: Lampic/Flodström /Eriksson ”Nyfiken” stark marknadsföring och tid rande bananflugor hemma?
Överlåtare: för visningar, kan ge säljaren Har man väl fått dem är de
Fastighet: Danmark 1:8 Gradin Svar: Nej. Arvodena varierar en betydligt högre köpeskilling svåra att bli av med. Ställ
Adress: Danmark 67 stort, dels beroende på hur – mot en mäklare som i prin- fram en liten skål med en del
Pris: 1 425 000 kr hög eller låg köpeskilling man cip bara lägger ut objektet vatten och en del ättika. Häll
Taxvärde: 625 000 kr antar och beräknar kunna på nätet. på några droppar diskmedel
K/T köp: 02.28 sälja för, och dels hur effektiv Man skall inte vara snål- – ytspänningen försvinner
Förvärvare: Kumlin mäklaren är. Den som har dum, en högre köpeskilling så att flugorna dränks.
Överlåtare: Gustavianska många och säljande annonser ger betydligt mer i handen, Ett glas med några centiliter
Stiftelsen vid Uppsala kan därför ta ut ett högre än prutad provision. maltwhisky sägs också
Akademi arvode. Hos vissa mäklare kan Marcus Östlund fungera. (PM)

En mångfald av bilder på objekten nedan visas på vår hemsida:


www.maklarringen.se – klicka på Uppsala!

6:A ALUNDA 3:a AÊRSTA. Bo bekvaÈmt i markplan. Helrenoverad gavellaÈgenhet,


Stort parhus passande den stoÈrre barnfamiljen. Garaget delvis omgjort till ett extra sovrum, Friggebod med el paÊ mycket smakfullt faÈrgsatt.
tomten. Alunda har hoÈgstadium, centrum med all upptaÈnklig service, utmaÈrkta bussfoÈrbindelser till Uppsala, FraÈscht koÈk, nya golv, kakel och klinker i badrum, nya spegeldoÈrrar, golvlister och doÈrrfoder mm. Skyddad
golfbana, utomhusbad, livaktiga foÈreningar, restaurang mm. Det aÈr inte laÊngt till kusten foÈr bad och fiske. Vackra innergaÊrd med lekplats. BarnvaÈnligt laÈge. VaÈlskoÈtt foÈrening med mycket god ekonomi.
È regrund lockar med bad och unik miljoÈ. Alunda representerar ett utmaÈrkt boende foÈr
kulturhistoriskt intressanta O
barn att vaÈxa upp i.

v Boarea: 130 kvm v Johan MarmeÂns vaÈg 12 v Boarea: 79,7 kvm v Visas soÈn 23/4 13:00-13:30
v UtgaÊngspris: 230.000 kr v Visas soÈn 23/4 13:00-13:30 och enl oÈk v UtgaÊngspris: 795.000 kr eller bud Visas aÈven maÊn 24/4 18:00-18:30
v Avgift: 4.805 kr/maÊn exklusive vaÈrme, vatten och v Sonny Johansson 070-6858480 v Avgift: 3.168 kr/maÊn inkl vaÈrme, VA v Per-AÊke SpaÊra 070-534 87 77
renhaÊllning v Kummingatan 37 C

È PING
2:A ENKO 1:A AÊRSTA CENTRUM
Underbart renoverad lgh med utmaÈrkt laÈge med naÈrhet till taÊg- och busskommunikationer och Stora Torget. Underbar liten lgh med hiss fraÊn markplan och omdelbar naÈrhet till AÊrsta centrum med ett flertal affaÈrer,
Balkong i baÈsta sollaÈge. Stam- och elrenoverat, omdraÈnerat, bredband. En droÈmlaÈgenhet i alla avseenden belaÈgen i kvarterskrog och vaÊrdcentral. HaÈrlig utsikt mot slottet och domkyrkan. Framsynt brf resulterar bla i att
en mycket vaÈlskoÈtt foÈrening. SaÈkerhetsdoÈrr nyinsatt. Bastu, hobbyrum, festlokal, tvaÈttstuga i kaÈllaren. EnkoÈping uppvaÈrmning sker via bergvaÈrme. Trevlig planloÈsning paÊ lgh med egen ingaÊng fraÊn loftgaÊng, stort koÈk, stort
har ett strategiskt laÈge med naÈrhet, tack vare bra kommunikationer, till saÊvaÈl Stockholm, Uppsala och VaÈsteraÊs. badrum och laÈtt moÈblerbar hall. Ett boende passande foÈr saÊvaÈl junioren som senioren. NaÈrhet till GraÈnby centrum
och ett 50-tal affaÈrer.

v Boarea: 43 kvm v Visas tor 27/4 18:00-18:30 v Boarea: 47 kvm v Visas soÈn 23/4 16:00-16:30
v UtgaÊngspris: 375.000 kr Visas aÈven loÈr 29/4 11:30-12:00 v UtgaÊngspris: 575.000 kr eller bud Visas aÈven ons 26/4 kl 18.00-18.30
v Avgift: 2.120 kr/maÊn inkl vaÈrme, VA v Sonny Johansson 070-68584 v Avgift: 1.672 kr/maÊn inkl vaÈrme, VA v MaÈklarringen Uppsala 018-21 81 00
v S:t Olofsgatan 4 B v Sparrisgatan 5 A v Sonny Johansson 018-218181

Tel 018–21 81 00
www.maklarringen.se
FA M I L J E N Y T T
Födelsedagar

Carita Liljestrand Damla Erdal Siraj Hakim


Adrian 9 år 30/4 60 år 28/4 12 år 22/4 Moa Lundin Anita Herbertsson 9 år 24/4 Cecilia 12 år 20/4
Stort grattis på Stort grattis på Grattis på 2 år 22/4 60 år 22/4 Grattis på Grattis på 12-årsdagen
födelsedagen. födelsedagen önskar födelsedagen önskar Grattis på Grattis önskar vi alla födelsedagen önskar Önskar
Älskar dig. Kram! Dina fyra söner Mamma, Moster, födelsedagen! på Bellman! Mamma, Pappa, din Mamma, Pappa
Mamma Peter, Dennis, Morbror, släktingar Önskar bror, dina systrar och och Rickard
Glenn och Benn och vänner Mormor och Morfar alla dina kompisar

Födda

Amanda Selén
11 år 20/4 Hasan 6 år 20/4 Ramizah 1 år 28/4
Grattis på 11-årsdagen! Khalaf 7 år 27/5 Grattis på födelsedagen vår solstråle! Välkommen Mika
Önskar Grattis på födelsedagen grabbar! Vi älskar dig! UAS 2006-03-24
Farmor och Farfar Önskar Önskar Ulla (f. Nurisalo) och Per Thorslund
Mamma och Pappa Mamma, Pappa, Morfar och Mormor Bröderna Linus och Eddie

Varje vecka Den här veckan blev


delar vi ut en Moa 2 år
tårta från veckans tårtvinnare. Grattis!
Landings till Vinnartårtan ska hämtas ut inom en
någon på vår månad från tidningens utgivningsdatum.
familjesida,
som fyller år!
Elin Wiberg
Daban Pishtiwan 2 år 22/4 6 år 18/4
Grattis på födelsedagen lilla prinsen Grattis på 6-årsdagen
Önskar Tusen kramar
Din moster Vian, min man Dildar, Mormor Ulla
vår son Darin och alla nära och kära

❑ Bröllop ❑ Döda ❑ Examen ❑ Födda ❑ Födelsedag Så här gör du: Skicka med ev. bild som ska vara med i annonsen.
❑ Förlovade ❑ In Memoriam ❑ Jubileum ❑ Namnbyte ❑ Uppvaktning Skriv ditt namn och adress på baksidan av bilden, om du vill att vi ska
returnera den! Annonskostnaden, 50 kr/annons, bifogar du kontant i
❑ Veckans ris ❑ Veckans ros (Kryssa för vilken rubrik din annons ska placeras under)
kuvertet till oss.
Publiceringsdag: söndag den _____ /____
Sänd din annons senast 10 dagar
före publicering till DirektPress,
Rubrik i din annons (namn, datum eller dyligt): Familjenytt, Box 1541, 751 45 Uppsala.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ Insänt av:

Övrig text samt vilka som är annonsens avsändare: Namn___________________________________________________________


____________________________________________________________________________
Adress __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ Postadress _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ Telefon, dagtid ___________________________________________________
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 27

FAMILJ

DAVID MAGNUSSON/SCANPIX
Björn Ulvaeus Rebecka Törnqvist
61 år 25/4 42 år 26/4
Björn Ulvaeus var förstås en av Rebecka Törnqvist slog igenom
de fyra abborna som erövra- med sin jazziga platta ”A night
REUTERS
de världen på 70-talet. Men like this”, 1993. Det blev en
han började sin karriär som grammis för uppföljaren
P G Gyllenhammar 71 år 28/4
Barbra Streisand 64 år 24/4 vissångare i Hootenanny ”Good thing” tre år senare, Pehr G Gyllenhammar är mer än Efter den misslyckade fu-
Singers på 60-talet och den men sedan har Rebecka någon annan känd som Mr sionen med Renault fick han
Barbra Streisand slog igenom mer som ”Go'dag yxskaft”, folkmusikkänslan har åter- Törnqvist vandrat mer mot Volvo. Han var vd, koncern- avgå. Gyllenhammar verkar
i musikalen ”Funny girl”1964 ”Våra bästa år”och ”En stjär- kommit när Björn och Ben- popen. Hon sjunger även med chef och sedermera styrelse- nu mest i England, men gjor-
och tillhör sedan dess de all- na föds”. Sedan har hon även ny Andersson skrivit för bandet Gloria som gett ut två ordförande i Volvo mellan de sensationell comeback
ra främsta i 1900-talets nöj- regisserat egna filmer och musikalscenen.”Kristina från skivor. Senaste egna,”Melting 1971 och 83, genom flera i svenskt näringsliv, som ord-
eshistoria. Hon blev en av 70- fortsatt sin musikalkarriär. Duvemåla”, men framförallt in orange”, släpptes tidigare uppmärksammade industri- förande i Stenbecksfärens
talets största filmstjärnor i fil- (PM) ”Mamma mia!” (PM) i år. (PM) affärer. maktbolag Invik i fjol. (PM)

vårens smycketrender
Framtidens I vår är det pärlor,
gymnasieskola Naturlig stenar, läder…
• Vi informerar om riksdagens behandling Äntligen är det vår och nu finns
massor av snygga smycken från
beslut om en reformerad
gymnasieskola. av läppar
• Vilket utbud av program,
inriktningar och profiler ska
och rynkor Några exempel:
finnas i Uppsala ?
Mauritius. Halsband i läder
i röd korall

329:-
www.uppsala.se

• Vi vill veta vad du tycker om


RESTYLANE framhäver det bästa i ditt utseende genom att
dagens gymnasieskola. ge dig ett naturligt skönhetslyft. Slätar ut rynkor, formar läppar
• Vi vill få dina synpunkter på hur och ger ansiktskonturer. Cape Town. Armband i läder.
den framtida gymnasieskolan i För mer information besök www.restylane.se Röd, svart, brun.
Uppsala ska se ut.
279:-
Tisdag 25 april kl. 19:00 Côte d’Azur. Halsband med
Munin Strandbodgatan 1 nb silverpendant med multifärgade
(bakom Skattemyndigheten). mineraler och sötvattenspärlor.

Behandlingen utförs av certifierad sjuksköterska med


389:-
Välkomna! lång erfarenhet. Du är alltid välkommen att kontakta
Välkommen in och
vår klinik för en personlig konsultation. titta på fler smycket!
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Liss & Liss Plastikkirurgi
Clinic Rajan - Götgatan 3 – Uppsala
Ansvarig läkare: Anders Liss, specialist i plastikkirurgi S:t Olofsgatan 30 Uppsala Tel 018-13 02 76

www.lissliss.se Tidsbeställning: 018 - 55 01 11 (13-15) www.smyckeboden.se

FA M I L J E N Y T T
Födelsedagar

Kevin 12 år 23/4 Donia Mostafa


Grattis på Elias 7 år 25/4 10 år 23/4
födelsedagen. Grattiskramar till Grattis vår prinsessa Lukas 4 år 22/4 Niklas 15 år 24/4
Önskar världens bästa Elias! på födelsedagen! Grattis på födelsedagen! Sandra 13 år 28/4
Mamma, Pappa, Från Önskar Många pussar och kramar Stort grattis!
Adam och William Mamma, Pappa, Mamma, Pappa och Mamma, Pappa och Viktor Önskar
Johan och Joel alla nära och kära Mamma, Pappa och Natalie
28 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

MAT

Fira våren med kyckling och primörer


Av tradition har vårens ankomst betytt fräscha vår- peratur på minst 60 grader). några fina palsternackor el-
kycklingar i köket. I dag finns det givetvis kyckling Tillsätt lite vitt vin efter halva ler andra grönsaksprimörer
året om, men vårsolen kan ändå få inspirera till några tiden. Ös gärna kycklingen som finns tillgängliga
goda kycklingrätter. under stekningen så blir den Börja med att stycka kyck-
saftigare. lingen. Skär ut bröstbitarna,
Kyckling är en av de mer an- enda som omfattas av Frank- Ta ut kycklingen och prov- låren och vingarna och lägg åt
vändbara råvarorna i köket. rikes rigorösa ursprungsbe- stick i låren.Vätskan ska vara sidan. Hacka upp skrovet i
Den är enkel att tillreda och teckning AOC,Appellation d'- gyllengul och inte rosa när mindre bitar och lägg i en
det magra köttet tar snabbt till origine contrôllée.Här är kyck- kycklingen är klar. kastrull och täck med vatten.
sig smaker från marinader linguppfödning nästan en Servera med fyllda cham- Koka upp och skumma av.
och kryddor. Det inbjuder till konstart och bestämmelserna pinjoner. Tillsätt grönsakerna och kryd-
kreativt matskapande och är är strikta. Kycklingarna matas dorna och låt buljongen sju-
en garant för varierade mat- bara med majs och vete för att Kokt majskyckling da i 1–1 1/2 timme.
rätter. Det är dessutom en de ska få den bästa smaken. med primörer Sila av buljongen och koka
oslagbart billig köttråvara. Det är givetvis omöjligt att Ingredienser för 4 personer ner den tills 5 dl återstår. Sma-
Kyckling blir godast om få tag på Bressekyckling i Sve- 1 färsk kyckling 1,2-1,7 kg ka av och salta. Tillsätt vitt vin
den tillreds av färska fåglar. rige men svenskuppfödd (gärna uppfödd på majs) och lägg i kycklingdelarna.
Frysta och färdigkryddade majskyckling eller frigående 1 lök Sjud kycklingen i ungefär 25
kycklingar lider tyvärr av sam- kyckling är väl så god. Sveri- 3 vitlöksklyftor minuter tills delarna är ge-
ma problem – de blir sega och ge har för övrigt hög kvalitet 1 morot nomkokta.
torra när de tillagas. Och som på all färsk kyckling men vill LÄCKERT. Med färska örter får kycklingen en läcker doft och 2 lagerblad Koka grönsakerna till gar-
med allt fryst kött går alltid en man ha lite extra finess och smak. FOTO: MAGNUS HENRIKSSON 10 svartpepparkorn nityret i saltat vatten tills de är
del av smaken förlorad. För smak så bör man välja en 1 knippe timjan, eller 1 tsk mjuka men fortfarande
kycklingens fina smaker be- kyckling uppfödd på majs. De 2 msk smör under skinnet på bröstfiléer- torkad spänstiga.
tyder det ofta att de helt för- är vackert gula i skinnet och 1 stort knippe timjan na. Salta och peppra och lägg 1 dl vitt vin Ta upp kycklingdelarna ur
svinner. smakar gudomligt. några kvistar rosmarin i en ugnsfast form. Finhacka 1 liter vatten kastrullen och reducera bul-
Några av världens godaste Magnus Henriksson/PM 3 vitlöksklyftor rosmarin och timjan och strö 2 dl grädde jongen tills ett par deciliter
kycklingar hittar man i områ- 1 lök över kycklingen. Lägg smöret 1 tsk dijonsenap återstår. Tillsätt grädde och
det Bresse i Frankrike. Det är Grillad kyckling med örter 1 dl vitt vin över kycklingen och ringla salt dijonsenap och koka tills så-
en vidsträckt region som är Ingredienser för 4 personer 1 citron över lite olivolja. Grilla i ug- sen tjocknar. Servera med
känd för sin fina kvalitet på 1 färsk kyckling 1,2-1,7 kg Dela kycklingen på hälften. nen på 175 grader i ungefär 1 Garnityr kyckling, de kokta grönsa-
kyckling och andra fjäderfän. (gärna uppfödd på majs) Gnid in skinnet med citron. timme tillsammans med vit- 1 knippe primörmorötter kerna och smörbakad pota-
Områdets kyckling är den 3 msk olivolja Lägg ett rejält knippe timjan löken (köttet ska ha en tem- 1 knippe primörlökar tis.

KROG RUNDAN

VALBORGSMENY
Den orientaliska succé-
restaurangen med smakfull
miljö och service erbjuder:

Vår uteservering är vackert belägen Kinesisk/Japansk buffé


för endast LUNCH/AFFÄRSLUNCH
vid Fyrisån med fantastisk utsikt över A´LA CARTE
forsränningen på Valborgsafton.
Det tycker vi bör firas med
99:–
Gäller alla dagar.
BRÖLLOP

BLACK ANGUS
Chateubriand, tournedos
15 olika rätter – ät så
Sillbuffé Specialerbjudande mycket du orkar!
Oxfilé Black & white
Entrecôte/grillbiff
OBS till kl 13.00 Förrätt, varmrätt, dessert Vi serverar även à la carte – alla + valfri sås
119:- 199:- tider. Även mat för avhämtning.
(ej buffé) Vi tar emot små och
Lunchöppet fr o m 24/4 Kungsg. 55 vid Stadsteatern stora beställningar upp
tel 018–69 38 88, 018–14 57 30 till 200 personer.
Välkommen!

Öppettider:
MÅN–FRE 10–16
övriga tider enl.ök.
Öppet Mån-fre 11-23, Lör 12-24, Sön 12-22 Kungsg. 113, Kungshörnet
Öppet mån–fre 11–23, lör Tel/Fax 12 84 52
Tel: 018–69 66 53 (vid Islandsfallet) 12–23, sön 12–22
www.restaurangugglan.com

Saluhallen - St Erikstorg 8

I vår butik hittar du alltid fräsch fisk


& skaldjur, färdiglagade delikatesser
och gourmetprodukter från världens
alla hörn.
Mer än bara bowling!
Gör festen lite roligare!
Ät gott i vår restaurang
och utmana dina vänner
www.feskarn.nu
och kollegor i bowling!
Utöver vår populära lunch har vi
en prisvärd eftermiddagsservering
tors-lör. Vin & öl samt Uppsalas
S kolgatan 6 # 55 33 10 bredaste sortiment av Champagne.
bowlaget.se
Vi erbjuder även festvåning
för upp till 300 personer
018-104445 - info@feskarn.nu
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 29

Kyckling med oliver 1 dl gröna oliver ugnen på 175 grader i 40 mi- i en ugnsfast form. Smält 4 skivor torkad skinka
Ingredienser för 4 personer 1 dl svarta oliver nuter. Servera med sallad och smöret tillsammans med saff- 1/2 dl riven parmesanost
1 färsk kyckling 1,2-1,7 kg salt färskt vitt bröd. ranet och häll över potatisen. 1 kvist timjan
(gärna uppfödd på majs) peppar Salta och peppra. Baka i ug- 4 msk hackad persilja
2 msk olivolja Stycka kycklingen. Skär ut Små smörbakade nen på 175 grader i drygt 1 1 vitlöksklyfta
1 msk smör bröstbitar, lår och vingar. Dela potatisar timme. Ös potatisen med 2 msk olivolja
2 lökar lårbitarna i knäleden. Salta Ingredienser för 4 portioner smör under stekningen. Ta ut salt peppar
2 tomater, urkärnade och och peppra och bryn i olivol- 10 små skalade potatisar potatisen ur ugnen när den Gröp ur champinjonerna och
klyftade ja och smör. 3 msk smör har fått en fin gyllenbrun yta hacka fint. Hacka löken och
1 paprika, strimlad Skiva löken grovt och lägg 1 knivsudd saffran (kan ute- och är genomstekt. örterna fint och strimla skin-
4 vitlöksklyftor i ugnsfast form tillsammans slutas) kan. Blanda med parmesan-
1 kvist timjan med tomaterna, paprikan, oli- 1 msk olivolja Fyllda champinjoner osten och olivoljan. Lägg fyll-
1 kvist rosmarin verna, vitlöken och örtkryd- salt Ingredienser Fyllda champinjoner är ett ningen i de urgröpta cham-
1 lagerblad dorna. Salta. Lägg den bryn- peppar 4 stora färska champinjoner gott och enkelt tillbehör. pinjonerna och baka i ugnen
1/2 dl hackad persilja ta kycklingen över och ställ i Skala potatisen och lägg den 1 lök FOTO: MAGNUS HENRIKSSON i 15 minuter på 200 grader.

KROG RUNDAN
RESTAURANG
OFFICIAL SPONSORS OF FLÜSTRET:

Grekisk restaurang i genuin miljö

SE FOTBOLLS-VM .
PÅ PLATS. Valborgs-
meny 229.-
BILJETTSLÄPP
2 MAJ. LUNCHBUFFÉ
SALLADSBAR
FÖR MER INFO, RING 018-100 444. WOKBAR
Vi tar emot små som stora sällskap! servering varje dag
Välkomna!
Väderkvarnsgatan 14 B
Tel 12 06 15 FORUMGALLERIAN
Avhämtning. À la carte. Fullst. rättigh.
Öppet: Mån-fre 17-23,
Öppet: vard 10–19
lör 14-23, sön 13-22 Lör 9.30–16 Sön 12–16
www.akropolisuppsala.se

E N K RO G
UTÖVER DANSKVÄLLAR

DET TORSDAGAR–FREDAGAR–LÖRDAGAR

VA N L I G A
70- och 80-talsmusik i trevlig miljö Middagsbuffé
(Uteserveringen har öppnat).
Välkommen!
109:-
ALLA DAGAR
KL. 16–22
B Ö R J E PA R K E N
TEL 018–54 84 88
Smedsgränd 9 • 018–10 66 80
www.billochbull.com Ö P P E T A L L A D AG A R • F R I E N T R É

DET BÄSTA AV
FUGU asiatisk
bar&restaurang
DROTTNINGGATAN 5 • 018–13 89 77

MIDDAGSBUFFÉ 99:–
GREKLAND

ERBJUDANDE!
3-rätters middag
MÅNDAG–FREDAG (EJ HELGER) 16.30–20.00
I buffén ingår: tallrik med färsk frukt, lax, oxfilé, räkor, yakiniku.
159:–
Vi tar emot små och
SPECIALMIDDAG (inkl. 1 glas vin/öl)128:–
stora beställningar upp LÖRDAG–SÖNDAG Förrätt: Wuntun soppa.
till 200 personer. Varmrätt: Kycklingspett med jordnötssås. Efterrätt: Dagens efterrätt.

Öppettider: LUNCHBUFFÉ 11.00–15.00 70:–


Vi har även Takeaway,lunchbuffé och a‘la carte.
MÅN–FRE 10–16 (studenter 65:–) Välkommen in och avnjut en genuin
LÖRDAGSLUNCH 12.00–15.00 80:–
övriga tider enl.ök.
Kungsg. 113, Kungshörnet
Tel/Fax 12 84 52
thailändsk middag i en trevlig miljö
www.restaurangugglan.com SMEDSGRÄND 9, FORUMGALLERIAN • 018–12 13 14
ÖPPETTIDER MÅN–TORS 11–22, FRE 11–23, LÖR 12–23, SÖN+HELG 12–21
Informerar
Noterat Nästa år firar vi Linné
6lNUDUHKHPPHG 1XI|UEHUHGHUVLJ8SSVD kommer att vara här i Upp-
ODLQI|UGHWVWRUDILUDQGHW sala. Det blir kungligt be-
EUDQGYDUQDUH DY&DUOYRQ/LQQp1lVWD sök, och människor från
En brandvarnare är en bil- nU lU GHW  nU VHGDQ när och fjärran kommer att
lig livförsäkring. Den rea-
KDQ I|GGHV L 5nVKXOW L delta.
gerar på den livsfarliga rö-
6PnODQG,8SSVDODSnJnU Hela veckan 20-27 maj
ken och varnar dig.
HWW LQWHQVLYW MXELOHXPV blir en festvecka för Upp-
Brandvarnare sorteras
som elektronikavfall på DUEHWH sala, då stadskärnan kom-
åter vinningsstationerna. mer att sjuda av folkliv.
Den nya miljömässigt rik- Intresset är stort för detta Gatorna smyckas som
tiga hanteringen innebär jubileum, såväl i Uppsala aldrig förr, med blomster-
också att producenterna som i övriga Sverige och i uppsättningar och bloms-
får betala miljöavgift på världen. Linnévänner hör terbågar i centrum, längs
upp till 40 kronor per av sig från Etiopien, Syd- årummet och i parkerna.
brandvarnare. De nya kra- Korea, USA, Japan, Vene-
ven innebär att man inte zuela, Sri Lanka och Tysk- 7LOOEDNDWLOOWDOHW
längre får slänga sin gam- land för att höra hur det går Varje dag händer något nytt
la brandvarnare i sop- här i Uppsala. denna vecka. En stor sjut-
påsen. Batteriet ska man En del berättar hur de tonhundratalsmarknad ar-
ta ur och sortera för sig. tänker fira Linnés 300-års- rangeras, där vi alla kan
jubileum i sina egna länder, delta i tidsenliga kläder och
1\EUDQGVWDWLRQ och andra planerar att kom- får lära oss mer om sjutton-
L6N\WWRUS ma hit till Uppsala och fira hundratalets liv och lever- Jordbrukslandskapet kring Linnés Hammarby kommer att förevisas 2007. Foto Björn Tingström
Skyttorps nya brandsta- med oss. ne för både hög och låg.
tion invigs den 25 april Det blir Brass and Fire- genom ett interaktivt läran- nés åkrar kommer att före- bo Lövsta intresserar där-
klockan 17. I samband *UXQGI|UYHWHQVNDSHQ works i Barockträdgården. de. visas för besökare. för särskilt besökare från
därmed bjuder Brandför- Naturligtvis är det Linnés På universitetet hålls aka- Platser som Linnéträd- Linnés Sävja rustas upp USA och Kanada.
svaret på lättare förtäring resande studenter som har demiska högtidsfester, pro- gården, Linnémuseet, Gus- och man kommer att kun- Turister i Uppsala under
i vagnhallen. Adressen är bidragit till att göra hans motion och vetenskapliga tavianum och Domkyrkan na vandra dit på den nyut- 2007 kommer att erbjudas
Flisvägen 2. namn känt i världen. Men symposier. står i fokus för Linnéintres- märkta Danmarksstigen. olika evenemang och be-
det är också det faktum att Linneanum i Barock- serade besökare. I länet uppmärksammas sökspaket, allt ifrån mine-
%R6WU|PPHOODQ hans botaniska och zoolo- trädgården blir ett centrum olika orter med linneansk ral- och äventyrsresor till
VMXNKXVRFKKHP giska arbeten utgör en för information om Linné +DPPDUE\UXVWDV anknytning. Evenemang vandringar som uppmärk-
En ny verksamhet, Bo- grund för den moderna ve- och festligheterna. Även i omgivningarna runt kommer att ske på platser sammar kvinnorna kring
Ström, mellan sjukhusvis- tenskapen. Skolbarn i alla Uppsala kommer mycket som Gräsö, Nykvarn och Linné.
telse och det egna hem- länder lär sig vem Linné 1\D%LRORJLVNDPXVHHW att ske. Lövstabruk. För oss som bor i Upp-
met har öppnats i Sama- var och vad han gjorde. I Vasaparken återinvigs Linnéstigarna renoveras. Även Funbo Lövsta, där sala blir 2007 ett år som vi
riterhemmet av Uppsala Och det var här i Uppsa- Biologiska Museet i ett ny- Linnés Hammarby rustas Linnés lärjunge Peter Kalm sent ska glömma. Håll ett
produktion vård och bild- la han verkade. renoverat skick, och blir en upp för att kunna ta emot bodde, kommer att upp- öga på vad som händer på
ning. Den är till för äldre Linnés födelsedag firas plats där barn och ungdo- ett ökat antal besökare, och märksammas under jubi- www.linneuppsala.se
vårdtagare som kan behö- onsdagen den 23 maj 2007. mar kan utforska naturen det kringliggande jord- leumsåret. Kalm utforska-
va hjälpmedel, bostads- Det nationella firandet och naturvetenskaperna brukslandskapet med Lin- de Nordamerika, och Fun-
anpassning och återhämt-
ning innan de kan återvän-
da hem.

0lQRFKNYLQQRU Kort från Kommunfullmäktige Linné tillhör alla


VRPYLVDUYlJHQ
Uppsala kommun har se- Mariette Manktelow, 45, projektkoordinator för Linnéju- flesta känner till honom.
dan 20 år tillbaka delat ut Uppsala kommunfullmäk- om kvalitet och kostnad i bileet på Kulturkontoret: Hur är det att jobba med Lin- Hembygdsföreningar,
två jämställdhetsstipendi- tige sammanträder nästa gymnasieskolan, skatt på néprojektet? skolor och äldreboenden
er: Kvinnor visar vägen och gång måndag 24 april i avfallsbränsle, hälsovådlig - Åh, det är så intressant. Just nu har vi skapat kommer att vara
Framtidens man. I år de- Atrium konferens, Dragar- luft i centrala Uppsala, en projektgrupp som ska ta de slutliga beslu- involverade.
las de ut för sista gången. brunnsgatan 46. elever som måste byta sko- ten om hur jubileumsfirandet ska gå till. Vi hoppas
Kvinnor visar vägen-sti- Bland ärendena märks la på grund av mobbning, Vad gjorde du innan du blev Linné- kunna få
pendiet tilldelas Shahla bokslutet för Uppsala kom- affischering i Uppsala, ar- samordnare? med de nya
Hafid. Hon är initiativtaga- mun 2005, och en policy betspraktik för ungdomar - Jag kommer från Uppsala universitet svenskar-
re till Internationella Kvin- för kommunens samverkan samt en motion om åtgär- och är precis som Carl von Linné själv fors- na också i
noföreningen i Knivsta, med den ideella sektorn. der inför Linnéjubileet. kare i systematisk botanik. Dessutom väx- firandet.
och tidigare ordförande för Ett annat ärende gäller Allmänheten har som te jag upp ute vid Linnés Hammarby. Jag
SIU, Samarbetsorganisa- kommunens handlingspro- vanligt tillträde till sam- har forskat om Linné som lärare och ska-
tion för Invandrarförening- gram för räddningstjänst manträdet. Handlingar från pat en Linnékurs vid universitetet.
ar i Uppsala. Hon delar pri- och förebyggande verk- Kommunfullmäktige och Mariette Manktelow tycker att Lin-
set med Malin Persson, samhet enligt lagen om néjubileet är viktigt för Uppsala och
kommunens alla nämnder
chefspilot på SAS.
skydd mot olyckor. finns att läsa i Kommunin- att det berör alla Uppsalabor. Det
Framtidens man-stipen-
De frågor, interpellatio- formation i Stadshuset. är ett jätteprojekt där många hjälps
diet tilldelas Mansnätver-
ner och motioner som tas Öppet 10-16, måndag-fre- åt i en positiv anda.
ket för kvinnofrid i Uppsa-
la. upp handlar bland annat dag, telefon 727 18 10. - Linné tillhör alla, och de

www.uppsala.se
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 31

NÖJE
GUIDEN

ANDREAS VICTORZON
andreas@uppsala.direktpress.se

hennes akvarium på Söder-

I malm simmar stingrockor.


Ur hennes penna flyter
giftiga historier. Till exempel
”Djävulskap”. En novellsam-
ling om när djävulen kommer
till Södermalm. Eller de ock-
ulta historierna om Anna i
debutboken ”Och fjättra
Lilith i kedjor”. Åsa Schwarz är
IT-konsulten som sa upp sig
för att skriva böcker, noveller
och dikter. På Crime night
berättar hon om sitt ”onda”
arbete. Rättsläkaren Lars Er-
iksson berättar också om
verkligheten bakom krim-
deckarna. Boka i förväg!
Konsertbaren, måndag. Kl. 19.
◆◆◆
U2, Bob Dylan, Emmylou Har-
ris, Willie Nelson och Peter
Gabriel. Det är kanske för
mycket begärt att hoppas få se
dem i Uppsala. Men mannen
bakom flera av deras fram-
gångar är på ingång. Produ-
centen Daniel Lanois kan inte
bara smycka andras album KONSTNÄRLIGA ARRANGÖRER. Dora La Flora Czifra och Lena Hjärner vill att unga ska få möjlighet att nå ut med sin konst och musik. FOTO: JENNY STIERNSTEDT
med steel guitar. Han kan ock-
så riva loss på egen hand.
Katalin, onsdag. Kl. 21.
◆◆◆
Katalin bjuder också på både
Balkankväll (fredag) och bras-
seafton med Sambahia (lör-
dag). ”Andra generationen”
De ger Uppsalas unga
är precis vad de låter som.
Andra generationens invan-
drare från Makedonien som
landat i Göteborg och gjort sig
ett namn genom att koka ihop
chansen att visa sina konster
Udda konst och lugn musik. Det är bjuda på, får heller inte vara och rock. Men det är svårt att Omkring 20 utställare
det bästa av Balkan, pop och stötande. Kommer man med sätta etikett på den. Det är tävlar om uppmärksamhe-
dansbeat. Fredag, kl. 21. vad utställningen Konst(igt) bjuder på en toastol anses det heller väl upp till publiken att av- ten men de båda initiativta-
◆◆◆ inte vara unikt. göra, säger hon. garna är noga med att på-
Bolaget Labrador har många när unga skapare samlas på Grand – Det finns de som kom- Vilka vänder ni er till peka att det inte ska vara
lyckorusiga indie-älskare på
sitt samvete. Förra året åkte de lördagen den 29 april. Verk av alla mer med en toalett och häv-
dar att det är konst. Det tyck-
med evenemanget?
– Helst ser vi att intresse-
någon gallerikänsla över
verksamheten.
till västkusten och fiskade upp
8-mannabandet Irene, ett
slag utlovas – utom toalettstolar. er inte vi, för oss är det bara rade människor kommer. – Vi vill att det ska vara
en toalett. Det finns gränser, Inte bara kompisars kompi- avslappnat. Vi ska ha fika-
gammalt kompisgäng som lik- yftet med evenemanget deltagarna är att de ska ha en säger Dora La Flora Czifra. sar. Man får gärna ha en åsikt möjligheter också så att man
som ramlat upp på en scen
någonstans i Kålle-land. 60-
tal, soul, blås & handklapp,
S är att duktiga ungdom-
ar ska få en chans att
visa upp sig.
egen stil – att konsten har
själ, säger Dora La Flora Czi-
fra, en av tre arrangörer.
Fyra band uppträder på Grands
scen under Konst(igt). Lena
om det man ser, vi ser hellre
att seriöst folk kommer än
att man kommer dit bara
bara kan hänga där. Tanken
är att besökarna ska bli så
berörda att de själva börjar
amerikansk västkust och nu- – Evenemanget är öppet Hjärner, också arrangör, har för att ha någonstans att ta med konst, musik, foto eller
tida indie är ord som brukar för de flesta unga utställare. Målningarna, fotografierna svårt att beskriva musiken. vägen, säger Dora La Flora något annat kreativt.
dyka upp när bandet kommer Det enda kravet vi ställer på eller vad konstnären nu vill – Den är ganska lugn. Pop Czifra. Jenny Stiernstedt
på tal. Scenen delar de med
Emil Svanängen och ett knip-

6
pe musiker till i Loney, dear.
Kalmar nations klubb Pang
Musik, fredag. Från kl. 19. FRÅGOR TILL…
◆◆◆
Lyssna på musik i all ära, ibland … Lorenzo Casini som driver V-dala nations rockklubb Velvet.
vill man mer än så. Tipset är
att upptäcka Uppsalas nya Vad händer hos er på lördag? Är det något särskilt band har överlag gått väldigt bra. salen, bygga en scen på kort-
sväng-dig-i-koma-ställe. Håll – Det är Kvalborgsgask och du ser fram emot? Tiger Lou drog nästan 900 sidan och hyra in en större
utkik efter deras housekvällar. Timo Räisänen spelar i stora – Timo Räisänen är en personer och publiksnittet ljudanläggning för att där-
Närmast är det reggae, roots salen. personlig favorit, så det skall ligger för närvarande på drygt efter kunna köra ännu större
och dancehall på klubben Dessutom kommer våra bli kul att höra låtarna från 600 gäster. artister. Det är fortfarande en
Vibes Alive. Orange bar, ons- vänner från Canarie records nya skivan ”I’m An Indian” Vad kan du avslöja om bra bit kvar, men vi kanske når
dag. Från kl. 19. i Malmö på besök och bjuder live. The Mexicos uppträdan- resten av terminen på Velvet? dit innan vi lägger ned. Vem
◆◆◆ på spelningar med Big Strong de kan också bli intressant. De – Det blir våravslutning vet.
Vill du röra på dig utan att ham- Union,Vit päls och The Mex- kommer att köra ett dans- den 13/5 och då står album- Kommer ni att fortsätta
na i akut trance kanske en stav- icos. golvset där de blandar egna aktuella Vapnet på scen. Dess- till hösten?
gångskurs är din melodi. Två Som grädde på moset har låtar med dansmusik. utom har Per och Mattias som – Inget är spikat ännu, men
tisdagar har du chansen att vi bjudit in Martin och Oskar Ni har drivit rockklubben driver klubbarna Extra Allt det kommer förmodligen att
med hjälp av erfarna traska- från klubben Two Tons Of Velvet på V-dala i snart två år och Mofo lovat att komma bli ett liknande upplägg som
re från Friluftsfrämjandet Fun. De kommer att levere- nu.Hur tycker du att det går? och spela skivor. den här terminen med ett till-
utveckla din gåteknik till ra den svängigaste soulen – Den här terminen har Drömartist på Velvet? fälle varje månad.
oanade höjder. Grindstugan, vi kan tänka oss på ett av de vi huvudsakligen satsat på – Några av oss drömmer Andreas Victorzon Lorenzo Casini på Velvet
tisdag 25/4 och 2/5. Kl. 18. två dansgolven. albumaktuella artister och det om att öppna upp hela stora andreas@uppsala.direktpress.se som ordnar Kvalborgsgask.
32 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

KALENDARIET Tipsa oss om evenemang! Våra evenemangstips är hämtade dels från www.uppsala.com, dels från www.uppland.nu samt från information som
kommer direkt till tidningen. Senast två veckor före publiceringsdag (söndag) måste vi ha tipsen. Redaktionen förbehåller sig rätten att sortera
bland inkommet material. Bifoga gärna en högupplöst bild. E-Post:redaktion@uppsala.direktpress.se. Skriv till ”Nöjestips Uppsala” Uppsalatidning-
en, Box 1541, 751 45 Uppsala.

NATTLIV/MUSIK Let’s dance After Work på


TORSDAG 27/4 Birger Jarl. Birger Jarl bjuder
Club Killers på Katalin. Rock- upp till dans på Afterworken!
MÅNDAG 24/4 En gång i månden kommer vi att
steady, ska och reggae med stor-
Tim Earle – O’Connor’s. band och inbjudna sångare. erbjuda olika danser (prova på)
helt gratis där våra instruktörer
Mozarts och Brahms Jazzafton på Akademiska går igenom och visar olika dans-
klarinettkvintetter. Klarinett- sjukhuset. Swe – Dukes. Karin steg. Dessutom bjuder vi på en
stämman framförs av Hans Berg- Hallin sång, Bosse Broberg trum- lättbuffé och bra priser i baren!!
man som har varit verksam i Hov- pet, Lennart Lind trombone, Kl. 16.30–21.00. "LatinMix 2".
kapellet i över 30 år. Gamla Råd- Anders Gahnold och Ulf Lindsjö
hussalen, Vaksalagatan 2. saxofoner, Håkan Hedstrand Kindbergs på Flustret.
Kl. 19.30. piano, Curt Andersson bas, Leif
Sebastian på Fyrishov. Hall A
”Gus” Dahlberg trummor. Musik
kl. 19.30.
av Duke Ellington, Billy Strayhorn
TISDAG 25/4 och Johnny Hodges. Restaurang Trubadurafton på Etage.
3 X Afghanistan – Stads- Blå Korset kl. 19.30. Trubadur: Sur & Ful. Etage 1 trappa
biblioteket. Afghansk musik upp. Kl. 22:00–03:00.
StockholmLab på Birjer Jarl.
med Småbarnens musikgrupp. Under 4 torsdagar i vår får vi
Invigning tisdag 18 april 18.00. besök av bandet StockholmLab. LÖRDAG 29/4
Spelstuga. Buskspel, tag med Fokus på Rnb, soul och funk.
Massgrav & Diskonto are you
valfritt instrument. Allspel, all- Lunchmusik i Universitets- ready. Punk. Arr: Fellini.
sång och ”evergreens” med drag- husets trapphall. Kl. 12.15–12.45.
spelaren Allen Storm och sång- Sambahia på Katalin. Brasse
solisten AnnMaj Andersson. Torbjörns på Fyrispark. Kl. 13–17 kväll med DJ:s dansare och live-
Drabanten, kl. 19.00. med paus kl. 14.45–15.15. band.
Leif Hermanssons på Fyris- Uppsala Kammarorkester. Lördagsmusik i Domkyrkan.
park. Kl. 13–17 med paus kl. 14.45 Dirigent: Henrik Schaefer. Solist: Säsongens sista Lördagsmusik
–15.15. Klara Hellgren, violin. Carl Philipp Andrew Canning spelar orgelverk
Emanuel Bach (1714–1788): av Louis Vierne: Orgelsymfoni
Sinfonia D-dur Wq 183/1. Sergej nr 1, opus 14. Kl. 15:00.
ONSDAG 26/4 Prokofjev (1891–1953): Violin-
konsert nr. 2 op 63 g-moll. Konst (igt) på Grand. En kväll
Brian O’Connor – O’Connor’s. av annorlunda konstformer med
Nikolai Roslavets (1881–1944):
Kammersinfonie, bearb. av Alex- artister från Uppland Konst-
Lunchmusik – Missionskyrkan. utställning från kl 17. Livemusik
Bolandsskolans sångelever med ander Raskatov. Joseph Haydn
(1732–1809): Symfoni nr 44 från kl 19 med Fe-Male, Bond
Eva Berglund. Kl. 12.00. Blind, Puck, Ellinor Skagegård
e-moll Hob1:44. Universitets-
Konsert på Grand. Med Keno aulan kl. 19.30. & Mistletoe.
(funk) och Shéhérazade (avant- Westlings. I pausen dansar vi
garde). Kl. 19. polskor. Ärentunaskolans matsal,
FREDAG 28/4
Vibafemba – Reginateatern. Ärentunavägen 1, Storvreta kl.
" Krypa tätt intill". Föreställnings- Andra Generationen – Katalin. 18–22. Arr: Tensta folkdanslag.
tider: Ons, tors och fre kl. 19.00, Starkt, hett och turbofyllt svensk
balkanröj utan gränser. Det är
Matz Bladhs på Fyrispark.
lör kl 18.00. Ungdomspris t.o.m. Kl. 21.00–01.00.
26 år och grupprabatt ges. den etniska musiken från Make-
donien som är grunden i musi- Platina. Vårdad klädsel. Salu-
Daniel Lanois på Katalin. ken, uppblandat med Chalga hallen kl. 23–03.
Daniel Lanois rockmusik bygger (bulgarisk turbofolk), Kaffanski
på fransk-kanadensisk folkmusik pesni (tung barmusik för sorgsna VALBORG 30/4
och blues. Den bär stänk av coun- män), Turbo Folk , Serbiska 2
try och gospel. Kl. 21.00. –taktare , turkisk och grekisk DOC V på Katalin.
folkmusik.
Onsdagsscen – Fredmans. Duojag – Knockout show.
Kl. 21.00. Mysig triojazz påTroja kök & Flustret.
FOTO: WWW.SEBASTIANKARLSSON.SE

bar. Med Arvid Nerdal, piano,


Vibes Alive Reggaeklubb
– Orange. Up Right Sound kör
Daniel Norman, kontrabas, Stefan KULTUR
Bergman, Trummor. Kl. 21.00.
Vibes Alive vår reggaeklubb.
Roots, dancehall. Restaurangen Fired Up – O’Connor’s. MÅNDAG 24/4
och baren öppnar kl 18.00.
Klubb från kl. 21.00–01.00. I Nationens Intresse på Birger Föredrag av IM på Grand.
Jarl. Det innebär fri entré för stu- Tema: Indien. Grand kl 18.00.
Karaoke på Etage. För alla sång- denter. Ta med kårleg.
fåglar, nybörjare som amatörer. Crime Night. Onda makter
Ons – Tors kl. 22–02. Fre – Lör Loney, Dear + Irene. Kalmar genom tiderna. Författarinnan
kl. 22–03. Nation kl. 19.00–01.00. Åsa Schwarz, aktuell med nya
thrillern Stigma och debutboken
"och fjättra Lilith i kedjor" berät-
tar om sitt författarskap. Maria-
Helena underhåller. Konferencier: Sebastian Karlsson rockar loss
På Fyrishov. Fredag 28 april.
Bengt Götegård (Radio Uppland).
Konsertbaren kl. 19.00–22.00.

TISDAG 25/4
Med barnet i fokus. Nils Rosén 11.30–17, lör 12–15, sön 12–15.30. Bättre vara två än en? Hur får
Candice Breitz – Mother & von Rosenstein, barnläkekonstens, man relationerna att fungera?
Father. Tis–fre 12–16, lör–sön fader, 300 år. Anatomiska teatern Konstnär: Lars Erik Falk. Skulp- Larsåke W Persson är terapeut,
11–17. Uppsala Konstmuseum, Museum Gustavianum, tisdag – tur & måleri. Galleri Strömbom, författare och föreläsare. Ett
söndag kl. 11-16. ons–fre 12–17.30, lör–sön 12–16. föredrag i serien ”Samtal pågår”.
Slottet, Ingång E.
Lyckebokyrkan kl. 19.30.
Ung afghansk poesi – Stads- Pernilla Ohlsson Måleri Gula febern i Uppsala – Malaria
biblioteket. Poesikväll med unga – Blandteknik. Utställning. Vret- i Malmö. Vad händer med sjuk- FREDAG 28/4
kvinnliga afghanska poeter som gränd 8. Mån-fre 10-18 Lör. 12-15. dom och hälsa i Europa när klima-
läser sina egna verk på dari och tet förändras? Elisabet Lundgren
föreläser. Uppsala Stadsbibliotek. Mitt på da’n – Missionskyrkan.
svenska. Stadsbiblioteket kl. 19.00. Tema Mångkulturåret – Kl. 19.00. Vart går Uppland? Anders Björk,
Gottsundabiblioteket. Mån-tors: landshövding. Kl 13.00.
Emma Löfström – Öster om 10.00–19.00, fre: 12.00–19.00, lör:
ån. Bilder. Mån–fre 11–18, lör 11.00–15.00. TORSDAG 27/4
10–15. 22 april – 10 maj. LÖRDAG 29/4
LG Lundberg – Teatergalleriet. Missionskyrkans närvaro
Flora & fauna. Keramiska bilder Han antyder i sitt måleri öppningar i Kongo-Kinshasa. Kongo och vi. Konstnär: Gunnar Staland.
av botanikern och keramikern Jan mot en annan dimension. Tis–fre Mission idag. Om Svenska Missions- Galleri Ett. Tis–sön kl 12–16.
Priestly från Nya Zeeland. Museum 12–18, lör 12–15. kyrkans närvaro i Kongo-Kinshasa.
Gustavianum. Tisdag – söndag, Peter Wärnelid, Afrikasekreterare.
Guidad visning – Gustavianum.
kl. 11–16. Missionskyrkan kl. 19.00.
Visningar lördag och söndag.
ONSDAG 26/4
Kerstin Thern–Larsson – Museum Gustavianum kl. 13.00.
Oxenstiernska koret – Allan
Highlights – guided tour in english
Kaleido. Keramik Vardagar 11–18, Konstnär: Katarina Hård. Ellenius berättar. Domkyrkan, kl. 15.00. Konstskåpet och den
lördagar 10–16, söndagar 12–16. Måleri. Galleri Linné. Ons–fre ingång norra porten, kl. 19.00. Anatomiska teatern.

SERIE Vernissage – Filippa von


Krusenstjerna. Återkomst 2.
Bror Hjorts hus kl. 14. Torsdag,
lördag och söndag kl. 12–16.

Touch of Kandinsky. Utställning,


Jippo, Domis Uppsala konstmuseum, Slottet,
Ingång E, kl. 15.00. I samarbete
med Interaktiva institutet.
och Slottis© VALBORG 30/4

AV MINAL Visning av domkyrkan


PAREKH NYGÅRDS ochSkattkammaren.
Domkyrkan visas varje söndag
året runt kl. 12.30, eller så snart
gudstjänsten är avslutad. På sven-
ska och engelska. Skatt-
kammarvisningar börjar på
museets våning 4.
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 33

LÖRDAG 29/4 Prova på "påsöm". Folkligt ylle- i vårlig natur. Arkeolog Linda
VALBORG 30/4 Shoo våren – Fyrishov. Fritids-
broderi från Dala-Floda. Kom och Karlsberg möter upp i Hemsta gårdarna i Uppsala arrangerar
Stora Barndagen på Fyrishov. prova på. Material ingår. Upp- och guidar oss. Samling vid Forsränningen. 80 fantasifulla drogfritt Valborgsfirande. Vatten-
Pettson & Findus föreställning landsmuseet kl. 17.00–20.00. S:t Eriks torg, Uppsala, för sam- flottar med drygt 300 studenter disco, äventyrsbad och upp-
"Kackel i grönsakslandet". Hall A. åkning i bilar kl. 09.15. Ta med bra ränner nerför Fyrisån kl. 10.00. trädanden i Hall D kl. 18.00–23.00.
Internationellt Kvinnocafé. skor, matsäck och sittunderlägg.
Sagostund – Pelle Svanslös Eddas café kl. 17.00 – 20.30.
Hus. Pelle Svanslös Hus, kl. 13.00
och 15.00.
TISDAG 25/4
Titta! Kommer Max! En barn-
pjäs av Teater Tusan. Den Lilla Politikermöte med Gudrun
teatern, kl. 13.00. Schyman (FI). Grand kl. 18.00.

ÖVRIGT ONSDAG 26/4


Seniorsurf på Fyrisgården.
MÅNDAG 24/4 Här kan du i lugn och ro träna dig
på enklare funktioner i PC-miljö.
Armeniska minnesdagen Ons och fre kl. 9.00–12.00.
1915. Arrangör är Raffi – arme-
nisk kulturförening i samarbete LÖRDAG 29/4
med Armeniska apostoliska
kyrkans råd i Uppsala och Arme- Vårutflykt till Boglösa häll-
niska hjälpföreningen. Stadsbiblio- ristningar. Välkommen med
teket kl. 18.00. på en resa till fornnordisk kultur

Astoria Cinemas www.astoria.se eller


22–27 april dygnet runt 08–101300
Good Night,
Royal and Good Luck
[0960]
Dragarbrunnsg. 44, Uppsala Lysande noir-drama. Bt. 85 kr.
Tel. 13 50 07. Kassan öppnar Lö-to 21.00
lö-sö 15.00, må-to 17.30.
Grizzly Man [0992]
Hemma bäst Hyllad dokumentär. Bt. 85 kr.
Komedi. Bt. 85 kr. [0980] Lö-sö 16.10
Lö-to 18.20 21.00
Inside Man [0973]
Tigern Gisslanthriller. 11 år. 90 kr.
och snön [0988] Lö-to 21.00
Dramakomedi. 11 år. 85 kr.
Lö-to 18.40 21.15 Matti [0989]
Om backhopparen. 11 år. 85 kr.
Bambi 2 [0951] Lö-sö 15.15
Familjesaga. Sv tal. 7 år.
85 kr/65 kr under 15 år. Pingvinresan [0949]
Lö-sö 15.30 Oscarbelönad. 7 år. 85 kr.
Lö-sö 15.50
Big Momma´s House 2
Komedi. 7 år. 85 kr. [0990] Syriana [0961]
Lö-to 18.20 Oscarbel. Clooney. 15 år. 90 kr.
Lö-to 21.00
Brokeback Mountain
Oscarbel. 7 år. 85 kr. [0942] Walk the Line [0939]
Lö-sö 15.20 18.10 Oscarbelönad. 7 år. 85 kr.
Må-to 18.10 Lö-to 18.10

SF BIO PRESENTERAR STOLT


BIOPROGRAMMET FREDAG 21 – TORSDAG 27 APRIL
Ice Age 2 - eng tal (7) The Matador (11) V för Vendetta (15)
SCEN Nytt äventyr i töväder! PREMIÄR! Sci fi-thriller, Natalie Portman
65 kr för dig under 12 år Thrillerkomedi, P Brosnan Biljettpris 90 kr
18.30, 20.40 Lö-sö äv 16.10 18.00, 20.50
TISDAG 25/4
Ice Age 2 - sv tal (7) Wellkåmm to Verona (7)
Tolvskillingsoperan. Musikal av Nytt äventyr i töväder! Komedi av Suzanne Osten
Berthold Brecht och Kurt Weill. 65 kr för dig under 12 år
Prisinformation: 18.40
Katedralskolans aula, kl. 19.00. 18.10, 20.30 Lö-sö äv 16.00
85 kr om inget annat anges
When a Stranger Calls(15)
ONSDAG 26/4 (Må-to halva priset med Lassie - svenskt tal (7) Ruskigt obehaglig skräckfilm
SF Bios Rabattkort) Hjältemodigt hundäventyr 18.20, 20.30
Som ni vill ha det. Komedi av Pensionärspris alla filmer 65 kr 65 kr för dig under 15 år
William Shakespeare. En lekfull Lö-sö 16.10
hyllning till kärleken, friheten och
Fre 18.30, 21.10 Lö 16.00,
SPEGELN
våren. Stadsteatern, Stora scenen Lilla Jönssonligan V Ågatan 12.
kl. 18.00. och stjärnkuppen (Bt) 18.30, 21.10 Sö 16.00, 18.30, Kassan öppnar
Fiffiga ligan på autografjakt 20.40 Må-to 18.30, 20.40
V Ågatan 16. fre+må-to 17.00, lö-sö 15.30
Svartsjuka. Ett drama för tre fax- 65 kr för dig under 15 år
ar, tre kvinnor, tre våningsplan, en
Kassan öppnar fre 16.00, Lö-sö 15.50 Tjocktjuven (11) Övrig info (ej biljetter):
lö-sö 15.00, må-to 17.00 Romantisk svensk komedi 018-17 29 99
man. Stadsteatern, Scen Ettan,
kl. 19.00.
Övrig info (ej biljetter): Lilla kycklingen 20.50
018-17 29 99. - svenskt tal (Bt) Firewall (15)
Biljetter/presentkort säljs Disney's nya succéfilm Tusenbröder PREMIÄR!
LÖRDAG 29/4 dagtid på UNT City, 65 kr för dig under 15 år – återkomsten (15) Gisslandrama, Harrison Ford
Drottninggatan 3, Lö-sö 15.40 Efter kritikerrosad TV-serie
Krasseblixtar. En musikalisk, förköpsavgift 5kr/biljett. 18.40
dansant och vacker fantasi om Nanny McPhee
händelserna bakom den veten-
skapliga rapporten. Stadsteatern,
Babas bilar (15) - svenskt tal (Bt) Underworld:
Svensk scooterwestern En nanny med magisk kraft! Evolution (15)
Lilla scenen. Lördagar kl. 14.00.
18.00, 20.30 Lö-sö äv 15.50 65 kr för dig under 15 år PREMIÄR!
Lö-sö 15.50 Mörk action, Kate Beckinsale
Pinter. Uppsala nya teater Basic Instinct 2 (15)
kl. 17.00. Sensuell thriller Sharon Stone Nio liv (7)
20.50 9 livhistorier i starkt drama
18.10, 20.40
FAMILJ Harry Potter och den 18.30, 21.00
flammande bägaren (11) Nynne (Bt)
Dansk Bridget Jones-komedi
ONSDAG 26/4 Spännande familjeäventyr Ice Age 2 - sv tal (7)
Lö-sö 15.40
Biljettpris 50 kr Nytt äventyr i töväder!
Sagostund – Gottsundabiblio- Lö-sö 15.30 65 kr för dig under 12 år
teket. Sagor, sång, rim, ramsor Scary Movie 4 (11)
Parodier av skräckfilmer Lö-sö 16.15
och rörelselekar. För barn från Heartbreak Hotel (Bt)
3 år. Kl. 10.00. Fre 18.50, 21.20
C Nutleys nya dramakomedi Lö 16.00, 18.50, 21.20
Biljettpris 90 kr Sö 16.00, 18.50, 21.00 Fre-lö 18.30, 21.10
TORSDAG 27/4 18.30, 21.00 Lö-sö äv 16.00
Sagostund – Eriksbergsbiblio-
Må-to 18.50, 21.00 Sö-to 18.30, 21.00
www.direktpress.se/uppsala
teket. För barn från 3 år. Kl. 10.00. Köp/reservera biljetter på: www.sf.se eller 08-56 26 00 00
34 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

HÄLSA
PLATSANNONSER

Välkänd väg verkar längre


Torsby kommun söker personal Har du någonsin haft känslan Det visade sig då att ju of-
av att resan bort går fortare än tare studenterna gått sträck-
den hem? Eller har du pendlat an desto längre bedömde de

Teknisk chef till jobbet under en längre tid


och efter något år känt att re-
san blir längre för varje må-
att den var.
Forskarna menar att varje
gång vi färdas en sträcka
nad? I så fall beror det på att lägger vi märke till allt fler
Ansvarig för den tekniska verksamheten i en kommun där mycket din hjärna lurar dig. detaljer och då arbetar hjär-
är på gång. Bland annat har vi byggt ny flygplats och bygger just nu Brittiska forskare har nu nan mer och skapar illusio-
visat att ju fler gånger vi går nen av att tiden är längre
Sveriges första skidtunnel. en sträcka desto längre bedö- och alltså även sträckan.
mer vi att den är. Forskarna Och trots att detaljerna är
vid universitetet i Manches- kända och man kan tycka
ter bad 140 arkitekturstuden- att vi skulle ha slutat lägga
ter att uppskatta hur långt märke till dem så kan vi inte
det var från skolan och till ett låta bli, vi ser det vi alltid
Läs mer på www.torsby.se känt ställe, ett bibliotek, en sett plus en massa nytt, var-
restaurang eller en affär. je gång. (PM)

Missfall leder ofta till långvarig sorg


Att få missfall kan kännas som att det blir svårt för kvinnan
att förlora en nära anhörig och att bearbeta sorgen, enligt
sorgen kan sitta i flera måna- barnmorskan Annsofie
der. Det visar en ny doktors- Adolfsson. Hon anser att
avhandling från Linköpings vården borde bli bättre på
universitet. att ta hand om kvinnor som
Var fjärde kvinna som fö- fått missfall. Omgivningen
der barn har tidigare upp- har nämligen ofta svårt att
levt minst ett missfall, enligt förstå den sorg som en kvin-
statistik från Socialstyrelsen. na som har förlorat ett barn
Trots att det är så pass van- ofta upplever, skriver Sveri-
ligt talas det inte ofta om ges Radios Vetenskapsradio.
missfall. Tystnaden kan göra (PM)

Förste professorn i förståelig vetenskap


Sveriges förste professor i ve- sitet och skapad av Hassel-
tenskapskommunikation bladsstiftelsen.
heter Ilan Chabay. Professu- Ilan Chabay kommer från
ren är gemensam för Chal- USA och startade 1983 the
mers och Göteborgs univer- New Curiosity Shop i San

MOTOR

Uppsala Bilrep & Recondcenter


Bilreparation • Däckservice
BILSERVICE DÄCKBYTE
fr 595:- 150:-
HEL RECOND 1.200:-
Tel 018-10 41 50
Björkgatan 4 (bredvid Willys/E4:an)

• Allt inom däck & fälg


• Uthyrning/försäljning av takboxar
• Tvättar – Servar
Räntefritt!
Välkommen till oss på Verkstadsgatan 2

Mån–ons 7.15–16.45 • Tor 7.15–17.30 • Fre 7.15–15.00


Tel 13 86 00 • Verkstadsgatan 2, Uppsala • www.dackcity.nu

Våren är här!

Se alla våra husvagnar och husbilar på


www.husvagnspecialisten.se
Stångjärnsg. 6, Uppsala • Telefon 018–13 09 20
Öppet mån–fre 10–18, lör 10–14
TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 35

Francisco. Där har han rikt kretslopp i kroppen som tid. Möss som får sova till- terad smärta. Det visar en
bland annat tagit fram pe- börjar med att nitratet från räckligt har en konstant till- studie från Karlstads univer-
dagogiskt material för lä- maten tas upp i tarmen och växt av neuroner och hjärn- sitet. Forskarna har kommit
rande i naturvetenskap. Nu sedan anrikas i saliven. Mun- celler medan möss med fram till att personer som li-
blir han professor i Göte- nens bakterieflora omvand- sömnbrist i stället får en der av stressrelaterade hälso-
borg i ämnet som handlar lar nitratet till nitrit som se- minskning. problem som långvarig
om hur vetenskap och all- dan sväljs ner och bildar kvä- Slutsatsen, enligt forskar- smärta, depression eller ång-
mänhet kan närma sig var- veoxid i magsaften. (PM) na, är att inlärning går lång- est ofta har mycket god hjälp
andra. (PM) sammare om vi är trötta. av flytbehandling. Resultaten
(PM) står sig även fyra månader
Sömnbrist gör efter behandlingen. (PM)
Saliv och rödbetor dig korkad
bra för magen Att sova för lite under en Flyt bort stressen HJÄLP MOT SMÄRTA. Floating
Saliv kan förstärka magslem- längre tid kan leda till en Floating, att flyta i stora tan- kan vara en hjälp mot lång-
hinnans försvar mot magsår minskad tillväxt av hjärncel- kar med saltvatten, är effek- varig stressrelaterad smär-
och bakterier. Det är kväve- ler och i slutänden göra en tivt mot långvarig stressrela- ta. FOTO: JUREK HOLZER
oxid i saliven som skyddar, person lite mindre smart.
visar en avhandling från Ka- Det menar forskare vid
rolinska institutet. Halterna University of California som SERVICE & HANTVERK
av kväveoxid i magsäcken har kunnat visa att möss
ökar om man äter spenat, som inte får sova blir sämre
rödbetor och annan nitratrik på att lära sig hitta i labyrin-
N IB O S OLSKYDD ALL-PERSIENNER AB

PERSONLIG SERVICE
mat. Det beror på ett sinn- ter och minnas dem över Terass-, fönster- och balkongmarkiser, trä-
VACKRA FÖNSTER FÖR SKÖNA HEM!
REPARATIONER

persienner. Vi har egen tillverk-


PERSIENNER – MARKISER ning, snabba lev och 3 års garanti.
KURSER/UTBILDNING
alitet 018–12 80 90 Strandbodkilen 1, Uppsala
När kv ice är
och serv nde!
avgöra Nikolaos

MC-paket
Öppet mån–tor 10–18, fre 10–16 • Tel 018-130 170
5 st 80 min lekt Pris 4.450:-
Vretgränd 12, Uppsala • www.nibo.se • nibo@nibo.se

Bil-paket
10-paket + Dataprov Pris 3.800:- För annonsering under
Hälsa/Må bra
Handledarkurs TRASIGA Park 870 G12 SP1:1 Torino 131
Sveriges bredaste sortiment av
Ascot 300 G48 Osaka 102 G77 Ek

Ring Lena Ranerson


350:-/deltagare. Material ingår. PERSIENNER? ytterdörrar, innerdörrar och fönster.
tel 018-418 11 08
Vi säljer även presentkort Har du ledsnat på trasiga
eller fula persienner,
eller vill ni ha nya?

Tel 10 10 74 Ring: Kjell Rönngren


ster 3
-L E-Fönster 2-L SP2:0 E-Fönster Special Pivåhängt vit
018-39 16 61 Vikfön

070-659 94 21
Kungsängsg. 36F (Ingång fr. Kålsängsgränd) F-skattsedel finnes. Päringe Jansson, Tel. 018-470 90 50, p-i.jansson@ekstrands.nu
www.upplandstrafikskola.com www.ekstrands.nu
Vi tillhandahåller även en totallösning med montage i samarbete med monteringsfirmor.

KURSER & UTBILDNINGAR Ett tema-block från RIKSPLATSEN 019-611 35 00


36 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N
NÖJE
PENGAR & KONSUMENT

K

lls
pr
KO anmäler inom en månad och kostna- nebär att lönegapet mellan

em
den blir skyhög. Ett lån på kvinnor och män har min-
ockerränta


r1
3 000 kronor hos företaget skat med drygt 280 kronor

2
I reklam riktad till unga kostar 600 kronor, vilket ger sedan den senaste avtalsrö-

m
En resa i tiden. människor lockar företaget en effektiv ränta på 792 pro- relsen. Det visar ny lönesta-

aj
Short Money Services cent. tistik från fackförbundet
Dagsturer till Skokloster Scandinavia med så kallade – Det är viktigt att stävja SIF. Samtidigt presenterar
sms-lån eller mobil-lån. De de tendenser vi nu ser på de en undersökning som vi-
Kvällskryssningar med underhållning skyhöga kreditkostnaderna kreditmarknaden, säger Ma- sar att företagen fortsätter
Nöjespaket och nöjesweekend är att betrakta som ocker, rianne Åbyhammar, ställfö- att bryta mot lagen. En klar
anser Konsumentombuds- reträdande KO. (PM) majoritet, 62 procent, av fö-
I samarbete med Flustret mannen och överlämnar retagen genomför inte de
Välkommen ombord! därför saken till åklagare. lönekartläggningar som
Genom att skicka ett sms
Lönegapet sjönk jämställdhetslagen kräver.
kan man ansöka om en kre- Nu varnar Konsumentom- med 280 kronor Det är en liten förbättring
dit på upp till 3 000 kronor budsmannen för ett företag I dag finns en oförklarad jämfört med för två år se-
och få pengarna på sitt kon- som försöker locka unga skillnad mellan kvinnors dan då två av tre företag
to inom en kvart. Lånet människor att ta dyra sms- och mäns löner på 1 898 bröt mot jämställdhetsla-
måste dock betalas tillbaka lån. FOTO: ROBERT EKEGREN kronor i månaden. Det in- gen. (PM)
018-144 800 www.kungcarlgustaf.se
ARBETE UTFÖRS HÄLSA / MÅ BRA

Mikael Lundströms Boka Vår salong är


Bygg & Måleri AB
inför nyrenoverad!
Vi utför:
vårens
•Målning
fester Erbjudande
Ons 24 maj - Fre 26 maj •Tapetsering
•Kakel •Nagelförlängning
gäller hela april.
Mellan kl 10.00 och 15.00
•Ombyggna- - alla material 600:- få du 100 kr rabatt på
tioner klippningen.
Välkommen!

Sagokristallen
Tel 0295-101 00 (Drop in och
Mob 070-280 89 35 tidsbeställning).
Kungsgatan 13
Vi har bra pris på
Välkommen till Uppsalas nya dansbandsfestival! Tel 15 56 56 extension också.
I Flustrets anrika lokaler bjuder vi upp till dans i Visste du att
hela huset kl 20 - 02 i dagarna tre... även en liten annons För annonsering under
Läs mer på www.flustret.se/dansbandsfestival läses av många Hälsa/Må bra
– en av dem är du! Ring Lena Ranerson
Öppet. Mån–fre 10–18. Tel. 018–10 21 10, 070–432 51 58.
Adress S:t Persgatan 18.
tel 018-418 11 08

Värdighet - livet ut
Ingen människa behöver gå runt med löständer som flyger och far i munnen. Att
inte kunna tugga, tala och le är nu ett onödigt handikapp. Idag finns tandimplantat
som ger perfekt tuggförmåga och känns och ser ut precis som dina riktiga tänder.
Allt detta till ett bra pris och om du så önskar kan du äta knäckebörd livet ut.
Med cirka 1500 behandlingar per år är Uppsala Käkkirurgiska Centrum en av
Sveriges ledande privata specialistkliniker inom implantat- och käkkirurgi. All
specialistkompetens som samverkar till ett lyckat resultat finns samlad i vår klinik.

UkkC
Uppsala
Käkkirurgiska
Centrum

Vaksalagatan 8 • 753 20 Uppsala • Tel: 018 66 05 60


TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N Nr 16 22 – 28 april 2006 37

Bolånekunder kan Scandinavian Research kollegiet. Garantin innebär sida, www.kammarkollegi- räntan. Andelen har minskat ringsintervall anges på räk-
har gjort en undersökning att resenärer har rätt till er- et.se. Där kan resenärer själ- från 18 procent i mars 2005 ningen. Det menar Post- och
få dyrare pension på AMF:s uppdrag bland sättning om en paketresa, va kontrollera om resega- till 14 procent i mars 2006. telestyrelsen, PTS, som före-
Det har blivit allt vanligare att 1 000 svenskar som nyligen eller en annan garantiplik- rantin är tillräcklig. (PM) – Vår bedömning är att slår minimikrav på vad en
banker marknadsför så kal- köpt hus eller lägenhet, och tig resa, blir inställd eller hushållen till stor del fort- specificerad telefonräkning
lade kombinationserbjudan- därmed tecknat nytt bolån avbruten så att man måste sätter att låna rörligt, säger ska innehålla. PTS anser att
den. Det visar en ny under- eller lagt om sina befintliga åka hem tidigare än det var
Fler väljer Annika Winsth, ränteanaly- det är mycket viktigt att tele-
sökning framtagen av AMF bolån. (PM) tänkt, skriver Råd och Rön. rörlig ränta tiker på Nordea. (PM) fonräkningarna är specifice-
Pension. Var tredje av dem Den som inför sin semes- Nordeas senaste räntebaro- rade på ett tydligt sätt.
som i dag tecknar bolån får ter funderar på att köpa till meter visar att andelen lån Att konsumenten är
pensionssparande infört i
Kolla själv om exempel en paketresa gör med rörlig ränta har ökat
Nya minimikrav på medveten om öppningsav-
diskussionen. Risken finns du har resegaranti därför klokt i att ta reda på från 40 till 60 procent på ett telefonräkningen giftens storlek är viktigt ef-
att hus- och lägenhetsköpare Researrangörer och återför- om företaget som anordnar år trots att Riksbanken har Nu ska alla konsumenter tersom det på senare tid har
lockas till ett pensionsspa- säljare av resor måste enligt resan har ställt en resega- börjat höja räntan. Den löp- kunna få sin telefonräkning blivit vanligt att minutpri-
rande som kan vara väsent- resegarantilagen ställa en ranti på Kammarkollegiets tid som trots allt står emot specificerad. Bland annat ska serna sänks men att öpp-
ligt dyrare, menar AMF. resegaranti hos Kammar- dagligen uppdaterade hem- bäst är den femåriga bolåne- öppningsavgifter och debite- ningsavgifterna höjs. (PM)

LOPPMARKNADER PLATSANNONS

DVD-FILM KÖPES! Till förmån för


Även CD & Vinyl. Rumäniens
gatubarn!

Uppsala Skivbörs
Vi hämtar allt i och utanför
Uppsala.
MÖBLER, PRYLAR,
GRAMMOFONSKIVOR,
LAMPOR, TEXTIL M M.
EN INSATS FÖR FREDEN
Humanitarian
Svartbäcksg. 16a Fondation Adlyn
Må-Fr. 12-18 Lö-11-16 Org.nr 817605-6466
pg 26 29 30-1
018-13 13 44
Tel/fax 018-102080
skivbors@telia.com Bergsbrunnag. 8

SAMHÄLLSINFORMATION

Rikskvinnocentrum
Mottagning och rådgivning för dig som
utsatts för misshandel och/eller våldtäkt
Ring 018–611 40 00 dygnet runt
Försvarsmakten rekryterar
personal till utlandsstyrkan
SPORT 17 april – 14 maj.

VI ÄR BÄST PÅ Mer information och


RACERCYKLAR ansökningsformulär hittar
du på www.mil.se/int
STORT KUNNANDE • SNABB SERVICE
SENASTE GREJORNA • BRA PRISER
Öppet: mån–fre 8–18, lör 10–13
Sysslomansg. 30, Uppsala
www.runneviks.se

RESOR ÖVRIGT

CITY-

UTLANDSSTYRKAN
SPECIALISTEN
Christers Resor
- med personlig service - Weekend eller mitt i veckan
LONDON, PARIS ETT BARN GRATIS LONDON
BARCELONA, RIGA m 2 vuxna á 4585:- nytt 4-stj läg. htl.
BUDAPEST, GLASGOW Fotbollsresor
ROM, WARSZAWA Komplett med flyg +
ISTANBUL, BERLIN biljett + hotell 2 nätter.
17/4 Chel-Evert fr 4485:-
DUBLIN, PRAG 22/4 Fulh-Wiga fr 3285:-

Rekrytering pågår: www.mil.se/int


AMSTERDAM, PALMA 23/4 Rom-Samp fr 4385:-
Flyg + 3 n på
***hotell fr. 2985:- 29/4 Tottenh-Bolt
29/4 Liverp-Ast V
Gäller hela året v bokn i god tid 30/4 Milan-Livor
fr 3585:-
fr 5585:-
fr 4385:-
7/5 Wes H-Totte fr 4785:- Reumatiska besvär?
0200-385000www.cityspecialisten.se
Söndagsöppet 13-17 020-20 20 35
Frånpris 707 kr, 1-4 personer
Packa ned tofflorna och Tolstoi, korsordstidningen och
med personbil på dagtur t/r
två pennor. Ät tills du är mätt och nöjd, dra på nattmössan,
från STOCKHOLM TILL ÅBO
MYSIGT sträck ut dig på den tjockaste madrassen Östersjön har
att erbjuda och lyssna på tystnaden, som bara bryts av
t.o.m. 18/6 2006
Under perioden 19.6-13.8 2006 är frånpris 858 kr.
TILL luftkonditioneringens stilla sus. I biljettpriset ingår alltid
en bekväm 1–4 personers hytt på de övre däcken, Ytterligare information på www.seawind.se
HAVS en bilplats och t.o.m frukost om du väljer nattur bokning ring 020-225050
(tidningen kommer inte, men man får äta frukost i pyjamas). varje dag kl. 8.00-20.00
Obs! Till båten kommer man alltid med bil.
38 Nr 16 22 – 28 april 2006 TIDNINGEN 1 U P P S A L AT I D N I N G E N

TV I samarbete med
www.skillingaryd.nu

VECKANS FILMTIPS LÖRDAG 22/4


08.00 Barnprogram
09.45 Trackslistan R
MAKTSPEL 10.10-10.40 Vi i femman R
Tisdag 02.50 Kanal 5 12.10 Josefsson R
Amerikansk thriller från 13.10 Plus R 13.40 Mitt i naturen R
14.10 Hundkoll R 14.40 Niklas mat R
1996. En svart pojke, en 15.10 Först & sist R
knarklangare och en polis 16.00 Så ska det låta R
dödas i ett skottdrama i New 16.00 Möbelhandlarens dotter R
17.00 Man måste passa på medan man
York. Den idealistiske vice är ung - Putte Wickman 80 år
borgmästaren Kevin Cal- 18.00 Barnprogram
houn börjar rota i händelsen 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt
20.00 Högsta Domstolen
och upptäcker en härva av 21.00 Bota mig! Svensk komediserie
korruption med höga makt- 21.30 Kalla spår 22.15 Maggies nya liv
havare inblandade. 23.05 Rapport
23.10 Motor:VM Speedway
23.55 Bleka dödens minut
RICHARD III Amerikansk långfilm
Tisdag 22.30 SVT2 01.30-07.00 SVT24
Engelsk långfilm från 1995. 10.25 En oas för gamla
Infernalisk och fräck tolk- böcker R 10.50 Babel R
11.20 Fråga doktorn R
ning av Shakespeares drama 12.05 Perspektiv R
om kungliga galenskaper 12.25 Tv-världen R
som förflyttats till ett fascist- 12.50 Minus 58 grader R
13.50 Gershwinkväll i Berlin R
designat 1930-tal. 15.20 Vetenskapsmagasinet R
15.50 Motorist R
RAMBO III 16.20 Tiggare för en dag
17.15 Mitt liv som död
Torsdag 22.00 Kanal 5 17.55 Helgmålsringning
Amerikansk action från 18.00 Aktuellt 18.15 Landet runt
1988. Överste Trautman vill 19.00 Album 19.30 Coupling
20.00 Tema: Tjock - en fet kväll om
ha med Rambo till ett ut- övervikt
bildningsläger i Afghanistan, 20.05 Tema: Julias videodagbok
men denne vägrar... 20.20 Tema - Barnfetma 21.00 Aktuellt
21.15 Tema: Super Size Me
Amerikansk dokumentär
FREDAGSBIO: HOTET 22.55 Tema: Elvis käk
Fredag 21.20 SVT1 Folkvald. David Batra och Elin Ek. 23.55 Six feet under R
00.50 Musikbyrån R
Svensk långfilm från 2004. FOTO: MATTIAS BARDÅ 01.20-02.20 The wire
Lasse Brudell arbetar med 06.30 Barnprogram
det topphemliga datasyste-
met EWS till JAS Gripen.
Den eftertraktade mjukva-
ran är hårdvaluta i det inter-
nationella maktspelet och
Elin & David i Folkvald
FOLKVALD I programmen ställer Elin och David slut och förklara hur de har tänkt – och
09.00 Sabrina - tonårshäxan
09.30 I flodens våld
11.10 I'm with her
11.35 Top Dog
15.00 Hemma hos Fran
12.25 Lyckochansen
12.50 Livet i Cutter Gap 14.35 Jake R

måste skyddas. Främmande Måndag 20.00 SVT1 helt enkelt den ansvarige politikern öga kanske till och med tänka om. 15.25 Extreme Home Makeover
16.20 Du är vad du äter
agenter kidnappar Lasses fa- Elin Ek och David Batra gör gemensam mot öga med den besvikne väljaren. På soptippen Gubbhögen i Strömsund 17.10 Från koja till slott
milj för att komma åt det sak i demokratins namn. Med humorn Ärendena kan handla om allt från in- är ämnet sophantering. Vem ska sköta 18.05 Top Model Sverige
topphemliga datasystemet. och värmen som vapen. I programmet dragen skolskjuts till rätten att få bära och vem ska betala? Elin upptäcker att 19.00 Extra Extra!
19.30 My name is Earl
”Folkvald” låter de politiker och välja- gummikläder, eller inga kläder alls, när alla ”vanliga” medborgare som inter- 20.00 The Glass House Actionthriller
re mötas ute i verkligheten. man dricker sprit på krogen. Dessutom vjuas i byn Sjoutnäset heter Andersson 22.00 Transporter Action
Elin och David ger sig ut på varsitt håll vill programmet förklara hur politik i efternamn medan alla politiker heter 23.45 45 minuter 00.45 Flypaper
02.50 Ha ett underbart liv Drama
och hjälper människor som har ham- fungerar, på ett lite annorlunda sätt. Hansson i efternamn! 04.20 Fenomen
nat i kläm på grund av ett politiskt be- – Vi kommer att röra oss på alla ni- David har givit sig på jakt efter de icke 05.10-05.40 På bar gärning
slut. våer, vare sig Göran Persson eller de lo- existerande dagisplatserna utanför 06.55 Barnprogram
I kväll är Elin på sopstationen Gubb- kala landstings- och kommunalpoliti- Kungsbacka. 08.59 Nyhetsmorgon lördag
högen utanför Strömsund och David kerna går säkra. Politikerna ska få se 11.30 Cold case Sverige R
11.55 Sverige i veckan R
jagar dagis utanför Kungsbacka. de praktiska konsekvenserna av sina be- 12.20 CBS 60 minutes
13.15 Shadowlands
15.30 De tre musketörerna
Jackass: The Movie.
FOTO: PARAMOUNT.PICT/TV4 Två ägg i högklackat – Svensk fars i TV4 17.30 Vinnare:V75
18.30 Hundjobb
19.30 Postkodmiljonären
18.25 Keno
19.00 Nyheterna

20.00 Deal or no deal - med Lottodrag-


JACKASS: THE MOVIE TVÅ ÄGG I HÖGKLACKAT Gustav (Lars Väringer) tagit över verk- ningen 21.00 Messiah
22.00 Nyheterna 22.15 Messiah
Fredag 02.55 TV4 Onsdag 19.30 TV4 staden och motorsågsreparationerna, 23.10 Flykten från Alcatraz Actiondrama
Amerikansk komedi från Två ägg i högklackat är en svensk ko- medan lillebror Ingmar (Stefan Ger- 01.20 Krigarens hjärta Drama
2002. Jackassgänget blev medi från 2005. Krister Claesson från hardsson – andra halvan av Stefan & 03.15 Alias 04.00 Köket R
05.30-06.55 Djurens ö R
känt via MTV för deras gal- buskisduon Stefan & Krister följer upp Krister) storsatsat på att driva själva
07.00 Serier mm
na upptåg. Här kommer fil- sin förra succé Två bröder emellan med konferensanläggningen. 19.05 Ett päron till farsa i Las
men. en fars helt i samma anda som före- Ingen av dem är dock det minsta Vegas Komedi
gångaren. lämpad för sin uppgift och det hela blir 20.55 Criminal Minds
21.55 Law & Order: Special
END OF DAYS Det har gått ett år sedan förra be- än värre då Ingmar får för sig att an- Victims Unit
Fredag 23.35 TV3 söket hos bröderna Nilsson och un- ordna en singelfestival för att erbjuda 22.50 Backflash Dramathriller
00.35 Law & Order: Criminal Intent
Amerikansk action från der tiden har Gustav och Ingmar bli- sina gäster underhållning samtidigt som 01.30 CSI Miami
1999. 1979 föds den frukta- vit ovänner. han på kuppen själv kanske lyckas hit- 02.25 Ingen knäcker Sharkey Action
de kvinnan som ska komma Som en följd av det har de delat upp ta kärleken. Per Andersson och Jojje Jönsson 04.30 Buffy och vampyrerna
05.10 A-Team
att aliera sig med djävulen. sin affärsverksamhet så att storebror FOTO: BO HÅKANSSON/TV4 06.00-06.50 Babes i bushen R

TEMA RESOR
I UPPSALATIDNINGEN
LÖR-SÖN 6-7 MAJ
Boka din annons senast 28 april
Lena Ranerson 018-418 11 08
Mats Österberg 018-418 11 06
SÖNDAG 23/4 MÅNDAG 24/4 TISDAG 25/4 ONSDAG 26/4 TORSDAG 27/4 FREDAG 28/4
08.00 Barnprogram 06.00 Gomorron Sverige 06.00 Gomorron Sverige 06.00 Gomorron Sverige 06.00 Gomorron Sverige 06.00 Gomorron Sverige
09.15 Lilla Sportspegeln R 09.30-10.30 Världen 09.30 UR 12.00 Rapport 09.30 UR 12.00 Rapport 09.30 UR 12.00 Rapport 09.00 UR 12.00 Rapport
09.45 Disneydags 12.00 Rapport 12.05 Utomjordingar R 12.05 Så ska det låta R 12.05-13.05 Debatt R 12.05-13.05 Uppdrag
10.15-10.30 Vinnarskallar R 12.05 Matiné: Den vita stor- 13.05-13.35 Lite som du R 13.05-14.05 Josefsson R 15.00 Inför Eurovision granskning R
12.05 Queen - A night at the opera R men Amerikansk långfilm 14.35 Matiné: Spöket på Bragehus 14.10 Matiné: En amerikan i Paris Song Contest 2006 R 13.15 Niklas mat R
12.55 Bota mig! R 14.15 Sportspegeln R Svensk långfilm Amerikansk långfilm 16.00 Rapport 13.45 Tv-huset R
13.25 Högsta Domstolen R 15.00 Stopptid R 16.00 Rapport 16.00 Rapport 16.10 Gomorron Sverige 15.00 Debatt R 16.00 Rapport
14.25 Kobra R 14.55 UR 15.05 Agenda R 16.00 Rapport 16.10 Gomorron Sverige 16.10 Gomorron Sverige 17.00 Karamelli R 16.10 Gomorron Sverige R
18.00 Barnprogram 16.10 Gomorron Sverige 17.00 UR 18.00 Barnprogram 17.00 Plus R 17.30 UR: Krokodill 17.30 På teckenspråk: Pi 17.00 Ridsport: Final i Världscupen
18.15 Tv-huset 19.30 Rapport 17.00 UR 18.00 Barnprogram 19.00 Bobster 18.00 Barnprogram 17.45 På teckenspråk: Det var en 18.00 Barnprogram
20.00 Lite som du 19.01 Vinnarskallar 19.01 Lilla Aktuellt - kortnyheter 18.55 Tre kronor live gång... 19.00 Tre kronor live Direktsändning
Svensk romantisk dramakomedi Dramaserie 19.05 Trackslistan 19.30 Rapport Direktsändning 18.00 Barn & Ungdomsprogram 19.30 Rapport
20.30 Sportspegeln 21.15 Stopptid 19.15 Två ridderliga riddarbröder 20.00 Uppdrag granskning 19.30 Rapport 19.30 Rapport 20.00 Josefsson 20.00 Så ska det låta Äv lörd, onsd
21.20 Agenda Tecknad serie från Storbritannien Granskande samhällsprogram. 20.00 Tre kronor live 21.00 Sjölejonmysteriet Naturfilm 21.00 Tre kronor live Direktsändning
Fördjupande samhällsprogram om 19.30 Rapport Programledare: Elisif Elvinsdotter. Direktsändning
22.00 Det andra Europa 23.00 Rapport
aktuella händelser i Sverige och världen. 20.00 Möbelhandlarens dotter 21.00 Seriestart: Inför Eurovision 21.20 Niklas mat Dokument utifrån 21.20 Fredagsbio: Hotet
22.15 UR: VeteranTV 21.00 Plus 21.30 Kobra Song Contest 2006 21.50 Ljudmila & Anatolij 23.00 Rapport Svensk långfilm
22.45 UR: Livets svåra val 22.05 Vita huset 22.50 Bota mig! R 22.00 Debatt En dokumentär berättelse
23.10 Kulturnyheterna 23.00 Lite som du R 23.30 Rapport
På gränsen till livet 23.20 Rapport 23.00 Rapport 23.20 Rapport 23.20 Uppdrag granskning R 23.40 Kulturnyheterna
23.15 Rapport 23.30 Kulturnyheterna 23.10 Kulturnyheterna 23.30 Kulturnyheterna 00.20 Mannen från U.N.C.L.E. 23.50 Chasing Amy
23.25 Tycker du om Hitchcock? 23.40 Högsta domstolen R 23.20 Kobra R 23.40 Möbelhandlarens dotter R 01.10-06.00 SVT24 Amerikansk långfilm
Italiensk tv-thriller 23.50 Först & sist Norskt pratprogram 00.40-06.00 SVT24
00.40-06.00 SVT24 01.40-07.00 SVT24
01.00-06.00 SVT24 00.40-06.00 SVT24 09.30 24 Direkt
09.30-15.00 24 Direkt 09.30-15.00 24 Direkt 15.50 Vetenskaps- 09.30-15.00 24 Direkt
09.15 Landet runt R 15.50 Gudstjänst R 09.30-15.00 24 Direkt 15.45 Sverige! R 15.05 Bästa formen R
10.00 Gudstjänst magasinet R
16.35 Landet runt R 16.05 Fråga doktorn 16.30 Babel R 16.20 Dokument inifrån: 15.35 Veronica Mars R
Från Berga kyrka i Linköpin 17.00 Perspektiv
17.20 Nyhetstecken 16.50 Hockeykväll R Vänsterspöket R 16.20 Kristofers orkester R
110.45-11.15 Album R 17.20 Nyhetstecken 17.20 Nyhetstecken
11.30 Bästa formen R 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 17.20 Nyhetstecken 17.20 Nyhetstecken
17.55 Regionala nyheter 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset
12.00 Raggadish R 17.55 Regionala nyheter 17.55 Regionala nyheter
12.30 Vingslag R 18.00 Aktuellt 17.55 Regionala nyheter 17.55 Regionala nyheter
18.15 Fråga doktorn Hälsoprogram 18.00 Aktuellt 18.00 Aktuellt 18.15 Go'kväll 18.00 Aktuellt 18.15 Go'kväll 18.00 Aktuellt 18.15 Go'kväll
13.30 Veckans president R 18.15 Go'kväll 19.00 Kulturnyheterna
14.00 Super Size Me R 19.00 Kulturnyheterna 19.00 Kulturnyheterna 19.00 Kulturnyheterna
19.10 Regionala nyheter 19.00 Kulturnyheterna 19.10 Regionala nyheter 19.10 Regionala nyheter 19.10 Regionala nyheter
15.40 Floating on the ground 19.10 Regionala nyheter 19.30 Tre kronor live
16.40 Cursive II Dansföreställning 19.30 Filmkrönikan 19.30 London live 19.30 Tre kronor live Direktsändning
20.00 Seriestart: Folkvald 19.30 Musikbyrån R Del 8 av 10 20.00 Seriestart: Söderläge 20.00 Veronica Mars 21.00 Aktuellt 21.25 A-ekonomi
17.50 Sportnytt Demokrati och humor i folkhemmet 20.00 Babel Del 7 av 9 Trädgårdsprogram
17.55 Regionala nyheter Amerikansk dramaserie 21.30 Musikbyrån
20.30 Hur man startar ett eget land 20.30 Bästa formen 21.00 Aktuellt 20.30 Raggadish 20.45 Nöjesnytt 22.00 Nyhetssammanfattning
18.00 Aktuellt 18.15 Sverige! Har du funderat på att du skulle styra 21.25 A-ekonomi 21.00 Aktuellt 21.25 A-ekonomi
19.00 Kristofers orkester 21.00 Aktuellt 21.25 A-ekonomi 22.03 Sportnytt
landet bättre än regeringen? 21.30 Motorist Bilprogram 21.30 Vetenskapsmagasinet 21.30 Veckans president 22.15 Regionala nyheter
Veckans konsert 21.00 Aktuellt 21.25 A-ekonomi 22.00 Nyhetsammanfattning
20.00 Dokument inifrån: 22.00 Nyhetssammanfattning 22.00 Nyhetssammanfattning 22.25 Väder
21.30 Fotbollskväll 22.03 Sportnytt 22.03 Sportnytt 22.03 Sportnytt 22.30 James Blunt live
Vänsterspöket 21.00 Aktuellt 22.00 Nyhetssammanfattning 22.15 Regionala nyheter 22.25 Väder
21.15 Regionala nyheter 22.15 Regionala nyheter 22.25 Väder 22.15 Regionala nyheter Med albumet "Back to Bedlam" hamna-
22.03 Sportnytt 22.30 Filmklubben: Richard III 22.30 Grabbarna från Angora 22.25 Väder 22.30 Filmkrönikan de James Blunt på världens hitlistor.e
21.20 Seriestart: Nip/Tuck 22.15 Regionala nyheter 22.25 Väder Engelsk långfilm Dansk humor 23.20 Chappelles show
Amerikansk dramaserie 23.00 Yizo, Yizo 23.25 Album R 23.00 Ridsport: Final i Världscupen
22.30 Hur man startar ett eget land 00.10-00.40 Filmkrönikan R 00.00 Raggadish R 00.30 Sverige! R Sketchhumor av och med den ameri-
22.30 Fem dagar Israelisk dokumentär 23.00 Tv-världen 23.55 Motorist R kanske komikern Dave Chappelle.
00.05-00.50 Bruce Springsteen - 06.30 Serier mm 00.25-01.25 Hur man startar ett eget 01.15-02.15 Vingslag R 23.50 London live R
23.25 Kristofers orkester R
Storyteller R 00.25-01.35 Nip/Tuck R 20.00 Bones land R 06.30 Serier mm 00.20 Brottskod: Försvunnen
Amerikansk action/scien- 01.05-01.35 Veckans president R
06.30 Barnprogram ce-fiction. 06.30 Serier mm 20.00 Du är vad du äter
06.30 Serier mm Svenskt livsstilsprogram
09.00 Sabrina - tonårs- 06.30-07.55 Barnprogram 20.55 Nyheter 20.00 Extra Extra! 06.30 Serier mm
häxan 08.55 Oprah Winfrey 20.55 Nyheter 06.30 Barnprogram 07.00
21.00 I love trouble 20.30 My name is Earl 21.00 Efterlyst Svensk serie
09.30 Picnic Show 09.50 Våra bästa år Amerikansk actionkomedi Amerikansk komedi Simpsons 07.25-07.55 Alla
11.10 I'm with her 10.40 Ricki Lake 11.30 23.20 Nyheter 23.30 Navy CIS 20.55 Nyheter 22.00 Insider 23.00 Nyheter älskar Raymond 08.55
11.25 For Love or Money Beverly Hills 12.25 Lyckochansen 12.50
00.30 Sex and the City 21.00 Top Model Sverige 23.10 Navy CIS Oprah Winfrey Show 09.50

Körkort?!
A
VAKSAL OLA
HELGTEORI
SK
TRAFIK
juder dig: DATAÖVNINGAR
erb
PAKETPRIS
Österängsgatan 20 A • Tel 018-15 10 60 • www.vaksala-trafikskola.se
STR TAXIFÖRARLEGITIMATION
12.25 Lyckochansen Våra bästa år 13.40 Oprah Winfrey 01.00 Cityakuten 02.00 Scrubs Svensk verklighetsserie
Amerikansk kriminalserie Våra bästa år 10.40 Ricki Lake 11.30
12.40 North Shore Show 14.40 Dharma & Greg 15.10 Jims 02.25 Drew Carey Show 22.00 Sex and the City 00.05 Sex and the City Beverly Hills 12.25 Lyckochansen 12.50
13.30 Formel 1: San Marinos GP värld 15.35 Ellen Degeneres 16.30 02.50 The Shield Amerikansk prisbelönad komediserie Våra bästa år 13.40 Oprah Winfrey
Motorsport Cityakuten 17.30 Nanny 18.00 Simpsons 23.10 Nyheter 00.35 Cityakuten 01.35 Scrubs Show 14.40 Dharma & Greg 15.05 Jims
Amerikansk kultförklarad fängelseserie
16.15 Family Guy 18.30 Scrubs 18.55 Nyheter 19.00 Floor 23.20 Navy CIS 02.00 Drew Carey Show värld 15.35 Ellen Degeneres 16.30
03.40 Baywatch 02.30 The Shield
16.45 Stacked 17.15 Jack och Bobby Filler Amerikansk actionserie 00.15 Sex and the City Cityakuten 17.30 Nanny 18.00 Simpsons
20.00 Från koja till slott Amerikansk prisbelönad komediserie Amerikansk kriminalserie 18.30 Family Guy 18.55 Nyheter
18.10 Smallville 19.05 Top Dog 04.30 Beverly Hills 03.25-05.40 Les Miserables
20.00 Floor Filler 20.55 Nyheter 21.00 Cityakuten Amerikansk dramaserie 00.45 Cityakuten 19.00 Extreme Home Makeover
21.00 Two Weeks Notice - Kärlek på 22.00 45 minuter 23.00 Nyheter 05.15-05.55 Ricki Lake 01.40 Scrubs 05.59 Nyhetsmorgon 20.00 How I Met Your Mother
jobbet Amerikansk romantisk komedi 23.10 Navy CIS 02.05 Drew Carey Show 10.00 Nyhetsmorgon efter 20.30 Living with Fran20.55 Nyheter
00.05 Sex and the City 05.59 Nyhetsmorgon 21.00 Maverick Västernkomedi
23.00 The Inside 10.00 Nyhetsmorgon efter 02.35 The Shield tio
23.55 Insider 00.50 Efterlyst 00.35 Cityakuten 01.35 Scrubs Amerikansk kriminalserie 12.00 Serier mm 23.25 Nyheter
02.00 Drew Carey Show tio 03.25 Baywatch 23.35 End of Days Amerikansk action
01.45 I lagens namn 12.00 Serier mm 19.30 Jeopardy!
02.35 City Slickers II: Jakten på 02.30 The Shield 03.20 Baywatch 04.15 Beverly Hills 20.00 Time out 01.55 Cityakuten
04.10 Beverly Hills 19.30 Jeopardy! Frågesport Amerikansk dramaserie Svenskt underhållningsprogram 02.50 Destination: en miljon
Curlys guld Am dramakomedi 20.00 Äntligen hemma
04.25-05.55 Trekant 05.00-05.45 Ricki Lake 05.05-05.50 Ricki Lake 20.30 Äntligen trädgård 03.40 The Swan
Svenskt inredningsprogram
Amerikansk komedi 05.50 Nyhetsmorgon Svenskt trädgårdsprogram 04.25-05.55 In defense of murder
05.50 Nyhetsmorgon 21.00 Malou möter Carola 21.00 Han kallades kannibalen
06.55 Barnprogram 10.00 Nyhetsmorgon efter Svenskt intervjuprogram 10.00 Nyhetsmorgon efter Svensk dokumentär 05.50 Nyhetsmorgon
08.59 Nyhetsmorgon sön- tio 22.15 Lokala nyheter tio 21.55 Lokala nyheter 10.00 Nyhetsmorgon efter
dag 11.00 Tre Kronor 12.00 Serier mm 22.00 Nyheterna, 12.00 Serier mm 22.00 Nyheterna 22.30 Vädret tio
11.55 Rampfeber R 19.30 Jeopardy! Ekonominyheterna och Sporten 19.30 Två ägg i högklackat 23.35 24 12.00 Serier mm
20.00 Sorgen bor i hjärtat 22.30 Vädret Svensk fars 19.30 Postkodmiljonären
12.50 Hey Baberiba R Amerikansk thrillerserie
13.20 100 % R 13.50 Nya tider Svensk dokumentär 22.35 Alias 21.55 Lokala nyheter 23.35 Säsongsstart: Pokermiljonen 20.00 Rampfeber
14.45 Sabrina 21.00 Fotbollsmåndag Amerikansk thrillerserie 22.00 Nyheterna, Svenskt spelprogram Svenskt underhållningsprogram
Amerikansk romantisk komedi 21.55 Lokala nyheter 23.30 Lost Ekonominyheterna och Sporten 00.30 Heja Björn 21.00 Hey Baberiba 21.30 100 %
22.00 Nyheterna och vädret Amerikansk dramathriller 22.30 Vädret Svensk komediserie 22.00 Nyheterna, Sporten och vädret
17.05 Keno 17.10 Vinnare: V65
18.00 Bingolotto 19.00 Nyheterna 22.30 Vädret 22.35 Drevet 00.25 The District 22.35 Lilla vi (tar stor plats) 01.00 Jordan, rättsläkare 22.25 Jordan, rättsläkare
Amerikansk dramaserie Svenskt humorprogram Amerikansk dramaserie 23.20 Advokaterna
19.20 Bingolotto 20.00 Sporten 23.30 Byta ansikte med en död 01.10 På liv och död
20.30 Parlamentet Svensk satirserie Brittisk dokumentär från 2004. 23.05 Osbournes 23.35 Vinnare: V64 01.45 Nattöppet 00.10 The Last Marshall
Amerikanska kirurger tror att de är redo 01.55 Nattöppet 00.10 På liv och död 02.40 På liv och död Amerikansk action
21.00 Mission Impossible 2 Direktsänt spelprogram
Amerikansk actionfilm att transplantera en död människas 01.05 Alias 03.25 Nattöppet 02.10 Säsongsstart: Pokermiljonen
ansikte på en levande människa. 02.20 Par i brott 01.50 Nattöppet 03.55 Hem till gården 02.55 Jackass: The Movie
22.00 Nyheterna och vädret Amerikansk komediserie
00.25 Boston Public 02.40 Århundradets krig 04.20 Köket R Amerikansk komedi
22.15 Långfilmen fortsätter 01.15 Lost 02.00 Nattöppet 03.40 Nattöppet Tysk dokumentärserie från 2004 i 19 04.45-05.50 Nattöppet 04.25 Köket R
23.40 Lilla vi (tar stor plats) 02.25 Chicago Hope 04.10 Hem till gården avsnitt. Om maktkampen mellan två
00.10 Alias R 00.55 Lost 06.30-06.55 Djurens ö R
Amerikansk dramaserie 04.35 Köket totalitära ideologier. 06.30 Serier mm
01.40 Sverige i veckan R 03.40 Nattöppet 05.00-05.50 Nattöppet 03.35 Nattöppet 20.00 Supernördarna 06.30 Serier mm
02.05 Nattöppet 04.10 Hem till gården 04.05 Hem till gården Svensk verklighetsserie 06.30 Barnprogram 08.10-
03.00 På liv och död 06.30 Serier mm Brittisk dramaserie 21.00 Ett herrans liv 08.35 America's Funniest
04.40-05.45 Nattöppet 20.00 Gilmore Girls Home Videos 09.10 Jay
03.50 Nattöppet 04.20 Köket R 04.30 Köket R Svenskt pratprogram
06.30 Serier mm Amerikansk dramaserie Leno Show 10.05 Flax 10.50
04.45-05.55 Nattöppet 04.55-05.50 Nattöppet 22.00 Rambo III Sjunde himlen 11.40 Providence 12.30
06.30 Barnprogram 08.15- 21.00 Grey's Anatomy Amerikansk action från 1988.
07.00 Serier mm 08.30 America's Funniest Amerikansk dramaserie 06.30 Serier mm Tredje skiftet 13.20 MacGyver 14.15
Överste Trautman vill ha med Rambo till Lugn i stormen 14.45 Vänner 15.15
20.00 Jag ammar min 7- Home Videos 09.05 Jay 21.55 Freddie 20.00 Homestyling ett utbildningsläger i Afghanistan, men
Leno Show 10.00 Flax 10.45 Amerikansk komediserie Kära Susan 15.45 The Tyra Banks Show
åring 21.00 OC denne vägrar. 16.35 America's Funniest Home Videos
21.00 Big Brother Live Sjunde himlen 11.35 One Tree Hill 12.25 22.25 Seinfeld Men Rambo ändrar sig när han senare
Tredje skiftet 13.15 MacGyver 14.10 21.55 Las Vegas 17.05 Entertainment Now 17.35 OC
22.30 Baker & Becker 22.55 Girls of the Playboy Mansion får veta att översten blivit tillfångatagen. 18.30 Homestyling 19.30 Girls of the
Lugn i stormen 14.40 Ska du säga! 15.10 22.55 CSI R 23.50 CSI NY R
23.00 Liga Europa 23.25 Frasier 00.45 Frasier 01.15 Jay Leno Show 00.00 Frasier Playboy Mansion
Kära Susan 15.40 The Tyra Banks Show Amerikansk komediserie
23.40 Criminal Minds R 16.30 America's Funniest Home Videos 23.55 Jay Leno Show 02.10 Big Brother R 20.00 James Bond: Tomorrow Never
00.40 CSI Miami 17.30 The Bachelor. Paris 18.30 Vänner 00.55 Big Brother R 00.30 Jay Leno Show Dies Brittisk agentaction
19.00 Big Brother 03.10 CSI Miami 01.30 Big Brother R
01.35 De lataste männen i 01.55 CSI Miami 22.25 Big Brother
20.00 Outsiders 21.00 CSI 04.00 Silicon Towers 02.30 CSI Miami 23.25 En hondjävuls liv och lustar
Storbritannien 02.50 Maktspel Amerikansk actionthriller från 1999.
Brittisk dokumentärserie. Möt de lättje- 21.55 CSI NY Amerikansk thriller från 1996. En svart Charlie Cock blir befordrad till en chefs-
Amerikansk kriminalserie Amerikansk komedi från 1989. En slem-
fullaste, lataste och mest chauvinistiska 22.55 Monster Garage 03.20 Farligt uppdrag under haven mig självupptagen man lämnar sin för-
pojke, en knarklangare och en polis position på Silicon Towers. Men snart får tryckta förskrämda fru
männen i Storbritannien, och kvinnorna Amerikansk dokumentärserie dödas i ett skottdrama i New York. Den han ett anonymnt emejl som avslöjar att Amerikanskt äventyr från 1966.
bakom dem 00.00 Frasier 00.30 Jay Leno Show idealistiske vice borgmästaren Kevin Silicon Towers ägnar sig åt bedrägerier Besättningen på en liten ubåt reser under 01.25 Jay Leno Show
02.35 Buffy och vampyrerna 01.30 Big Brother 02.30 CSI Miami Calhoun börjar rota i händelsen och genom att hacka sig in på banker runt haven och placerar ut seisomografiska 02.25 Big Brother R
03.20 The Apprentice 03.20 Hunting Chris Ryan upptäcker en härva av korruption med hela världen tack vare ett topphemligt instrument på havsbottnarna för att 03.25 CSI Miami
04.05 Airwolf 04.50 3 Non-Blondes Brittisk verklighetsseriea höga makthavare inblandade. datachip man har skapat och planterat kunna förutsäga jordbävningar. 04.15 Magnum 05.00 MacGyver R
05.20 Designduellen 04.15 Magnum 05.05 MacGyver 04.40 Magnum hos bankerna. 05.10 Magnum 05.50-06.40 Livet som storbystad
05.40-06.30 Bridezillas 05.55-06.20 Semesterbytarna 05.30-06.20 MacGyver 05.30-06.20 Magnum 06.00-06.25 Semesterbytarna Australisk dokumentär
T1U V 16
15.990:-
PHILIPS 32PF 5520D
32” LCD-TV med inb. digitalmottaga-
re. HD-ready. Inkl bordsstativ.

2.990:- 19.990:-
Ord. pris 3.990:-
Ord. pris 24.900:-
PANASONIC DMC-FX8 GRUNDIG LXW 94-8625
Digitalkamera 3x opt. zoom, bildstabilisering, 37” LCD-TV, HD-ready, 1000 sid TEXT-TVminne.
2,5” LCDmonitor, 5 Megapixel, laddbart batteri. Inkl. bordsstativ.

3.990:- 2.990:-
Ord. pris 3.990:-
Ord. pris 4.990:-

SHARP LC-15 SHI


15” LCD-TV, stereoljud,
TEXT-TV. Svensk meny.
PHILIPS HTS 3610
Hemmabioanl. DVD, FM-radio, DIVX,
Pelarhögtalare, tot effekt 300W.

JVC GR-D340E
DV-videokamera, 32x optisk
zoom, inb stereomikrofon,
LCD-monitor.

1.990:-
SAMSUNG DVD-R121
DVD-recorder, DV-ingång, spelar
även DIVX, JPEG, MP-3.
Komponentutgång.
3.990:-
Tryggare kan ingen vara än den som får 2 års reparationsgaranti!
Löfte 1 Löfte 2 Löfte 3 Löfte 4 Löfte 5 Löfte 6
Vi lovar att... Vi lovar att... Vi lovar att... Vi lovar att... Vi lovar att... Vi lovar att...
köpa in o förbli lokala aldrig sälja ge dig 2 års ligga längst köra hem o
sälja till handlare med en dyrare reparationsga- fram med installera
mycket låga service o apparat än du ranti på nya nya produk- din nya TV
Europa- omtanke. behöver. radio- o TV- ter o innova- inom 24 tim-
priser. produkter.* tioner. mar.**

SKOLGATAN 33 TEL 018-14 15 50


BARA EURONICS HAR 2 ÅRS REPARATIONSGARANTI.