You are on page 1of 12

A BIZOTTS�G 282/2004/EK RENDELETE

(2004. febru�r 18.)

harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe bel�ptetett �llatok bejelent�s�re �s �llat-


eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�re vonatkoz� okm�ny bevezet�s�r�l

(EGT vonatkoz�s� sz�veg)

(HL L 049, 19.2.2004, p.11)

M�dos�totta:

Hivatalos Lap

No

page

date

>M1

A BIZOTTS�G 585/2004/EK RENDELETE (2004. m�rcius 26.)

L 91

17

30.3.2004

�B

A BIZOTTS�G 282/2004/EK RENDELETE

(2004. febru�r 18.)

harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe bel�ptetett �llatok bejelent�s�re �s �llat-


eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�re vonatkoz� okm�ny bevezet�s�r�l

(EGT vonatkoz�s� sz�veg)

AZ EUR�PAI K�Z�SS�GEK BIZOTTS�GA,

tekintettel az Eur�pai K�z�ss�get l�trehoz� szerz�d�sre,

tekintettel a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott �llatok �llat-eg�szs�g�gyi


ellen�rz�s�re ir�nyad� elvek meg�llap�t�s�r�l, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK
�s a 90/675/EGK ir�nyelvek m�dos�t�s�r�l sz�l�, 1991. j�lius 15-i 91/496/EGK
tan�csi ir�nyelvre ( 1 ), �s k�l�n�sen annak 3. cikke (2) bekezd�s�re �s 7. cikke
(2) bekezd�s�re,

mivel:
(1)

Az �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon v�gzett m�veletek g�rd�l�kenys�ge �rdek�ben,


a harmadik orsz�gb�l sz�rmaz� �llatok �rkez�s�r�l sz�l� el�zetes �rtes�t�s a
v�m�ru-nyilatkozat szempontj�b�l l�nyeges inform�ci�kat tartalmaz� hivatalos okm�ny
elfogad�s�t teszi sz�ks�gess�.

(2)

Az �llatok hat�ron t�rt�n� bejelent�s�vel �s �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�vel


kapcsolatos elj�r�sokat az �llati eredet� term�kekre alkalmazand� elj�r�sokkal
harmoniz�lni kell.

(3)

E harmoniz�ci� r�szek�nt a rakom�ny�rt felel�s szem�lynek a 97/78/EK tan�csi


ir�nyelv ( 2 ) 2. cikke (2) bekezd�s�nek e) pontj�ban meg�llap�tott meghat�roz�s�t
kell alkalmazni.

(4)

A TRACES integr�lt sz�m�t�g�pes �llat-eg�szs�g�gyi rendszernek a 2003/623/EK


bizotts�gi hat�rozatban ( 3 ) el��rt kifejleszt�se mag�ban foglalja a bejelent�shez
�s az ellen�rz�shez kapcsol�d� okm�nyok szabv�nyos�t�s�t, hogy az �sszegy�jt�tt
adatokat megfelel�en lehessen kezelni �s feldolgozni az eg�szs�g�gyi biztons�gnak a
K�z�ss�gben t�rt�n� jav�t�sa �rdek�ben.

(5)

A 91/496/EGK tan�csi ir�nyelv 7. cikk�nek (1) bekezd�s�ben eml�tett bizony�tv�ny


mint�j�nak meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 1992. november 4-i 92/527/EGK bizotts�gi
hat�rozat ( 4 ) rendelkez�seit friss�teni kell, �s a 92/527/EGK hat�rozatot
hat�lyon k�v�l kell helyezni.

(6)

Mivel a jelenlegi �s az �j tag�llamok k�z�tti �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokat a


csatlakoz�s id�pontj�ban meg kell sz�ntetni, �tmeneti int�zked�st kell elfogadni
annak elker�l�se c�lj�b�l, hogy �j k�zigazgat�si elj�r�sokat kelljen egy h�napra
bevezetni�k.

(7)

Az e rendeletben el��rt int�zked�sek �sszhangban vannak az �lelmiszerl�nc- �s


�llat-eg�szs�g�gyi �lland� Bizotts�g v�lem�ny�vel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az �llatok �rkez�s�nek bejelent�se k�z�s �llat-eg�szs�g�gyi bel�ptet�si okm�nnyal

(1) Ha a 91/496/EGK ir�nyelvben eml�tett �llatot hoznak be a K�z�ss�gbe harmadik


orsz�gb�l, a sz�ll�tm�ny�rt a 97/78/EK ir�nyelv 2. cikke (2) bekezd�s�nek e) pontja
�rtelm�ben felel�s szem�ly legal�bb egy munkanappal az �llat(ok)nak a K�z�ss�g
ter�let�re t�rt�n� v�rhat� �rkez�se el�tt bejelenti a behozatalt. Ezt a bejelent�st
az �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�s ellen�rz�si szem�lyzet�nek teszik meg a k�z�s
�llat-eg�szs�g�gyi bel�ptet�si okm�ny (K�BO) I. mell�kletben meg�llap�tott
mint�j�val �sszhangban k�sz�tett okm�ny alkalmaz�s�val.

(2) A K�BO-t a vonatkoz� k�z�ss�gi jogszab�lyokban meg�llap�tott, a bizony�tv�nyok


ki�ll�t�s�ra vonatkoz� �ltal�nos szab�lyokkal �sszhangban �ll�tj�k ki.

(3) A K�BO egy eredeti �s az illet�kes hat�s�g �ltal az e rendelet betart�sa


c�lj�b�l megk�vetelt sz�m� m�solati p�ld�nyb�l �ll. A rakom�ny�rt felel�s szem�ly
kit�lti a K�BO sz�ks�ges sz�m� p�ld�ny�nak 1. r�sz�t, �s tov�bb�tja azt az �llat-
eg�szs�g�gyi hat�r�llom�s�rt felel�s hat�s�gi �llatorvosnak.

(4) Az (1) �s a (3) bekezd�s s�relme n�lk�l, az okm�nyban szerepl� inform�ci�kat a


sz�ll�tm�nnyal �rintett tag�llam illet�kes hat�s�gainak egyet�rt�s�vel t�vk�zl�si
rendszer vagy m�s adat�tviteli rendszer seg�ts�g�vel el�zetesen is meg lehet adni.
Ilyen esetekben az elektronikus form�ban tov�bb�tott inform�ci�knak pontosan meg
kell egyezni�k a K�BO-minta 1. r�sz�ben megk�vetelt inform�ci�kkal.

2. cikk

�llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s

Az �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�seket �s a laborat�riumi elemz�seket a 97/794/EK


bizotts�gi hat�rozattal ( 5 ) �sszhangban v�gzik el.

3. cikk

Az �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�sek elv�gz�se ut�n k�vetend� elj�r�sok

(1) A 91/496/EGK ir�nyelv 4. cikk�ben meghat�rozott �llat-eg�szs�g�gyi


ellen�rz�sek elv�gz�se ut�n ki a K�BO 2. r�sz�t az �llat-eg�szs�g�gyi
hat�r�llom�s�rt felel�s hat�s�gi �llatorvos felel�ss�g�re t�ltik ki, �s azt a
hat�s�gi �llatorvos vagy az � fel�gyelete alatt tev�kenyked� m�s hat�s�gi
�llatorvos �rja al�.

Ha a bel�ptet�st megtagadj�k, a K�BO 3. r�sz�ben az ��jrafelad�s adatai� rovatot ki


kell t�lteni, amint a vonatkoz� inform�ci�k rendelkez�sre �llnak. Ezt az
inform�ci�t be kell vinni a 90/425/EGK tan�csi ir�nyelv ( 6 ) 20. cikk�ben eml�tett
inform�ci�csere-rendszerbe.

(2) A K�BO eredeti p�ld�nya a megfelel�en kit�lt�tt �s al��rt 1. �s 2. r�szekb�l


�ll.

(3) A hat�s�gi �llatorvos, az import�r vagy a rakom�ny�rt felel�s szem�ly ezt


k�vet�en a K�BO eredeti p�ld�ny�nak bemutat�s�val vagy elektronikus �ton val�
megk�ld�s�vel t�j�koztatja a hat�r�llom�s�rt felel�s v�mhat�s�gokat a sz�ll�tm�ny
vonatkoz�s�ban meghozott �llat-eg�szs�g�gyi d�nt�sr�l.

(4) Ha az �llat-eg�szs�g�gyi d�nt�s kedvez�, �s a v�mhat�s�gok hozz�j�rul�sukat


adt�k, a K�BO eredeti p�ld�nya az �llatokat az okm�nyban meghat�rozott rendeltet�si
helyre k�s�ri.

(5) A K�BO egy p�ld�ny�t a hat�s�gi �llatorvos az �llat-eg�szs�g�gyi


hat�r�llom�son �rzi meg.

(6) A K�BO egy p�ld�ny�t, �s � megfelel� esetben a 91/496/EGK ir�nyelv 7. cikk�vel


�sszhangban � az �llat-eg�szs�g�gyi bel�ptet�si bizony�tv�ny egy p�ld�ny�t �tadj�k
az import�rnek vagy a rakom�ny�rt felel�s szem�lynek.

(7) A hat�s�gi �llatorvos az �llatokat k�s�r� �llat-eg�szs�g�gyi bizony�tv�ny vagy


dokument�ci� eredeti p�ld�ny�t �s a K�BO egy p�ld�ny�t legal�bb h�rom �vig �rzi
meg. Az �rutov�bb�t�sra vagy �trakod�sra sz�nt olyan �llatok eset�ben azonban,
amelyek v�gs� rendeltet�si helye a K�z�ss�gen k�v�l van, az �llatokat az �rkez�skor
k�s�r� eredeti �llat-eg�szs�g�gyi okm�ny tov�bbhalad az �llatokkal, �s az �llat-
eg�szs�g�gyi hat�r�llom�son csak a m�solatokat �rzik meg.

4. cikk

A v�mfel�gyelet alatt �ll� vagy k�l�nleges vizsg�latnak al�vetend� �llatok eset�ben


k�vetend� elj�r�sok

A K�z�ss�gbe �rkez� olyan �llatok eset�ben, amelyek a 91/496/EGK ir�nyelv 4.


cikk�nek (3) bekezd�se vagy 8. cikke A. szakasza I. bekezd�se b) pontj�nak ii.
alpontja alapj�n mentesek az azonoss�gi �s/vagy fizikai vizsg�lat k�telezetts�ge
al�l, �s amelyek eset�ben az okm�nyok ellen�rz�se elegend�, a K�z�ss�gbe t�rt�n�
bel�p�s helye szerinti �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvosa
�rtes�ti a rendeltet�si hely szerinti �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi
�llatorvos�t. Ezt az �rtes�t�st a 90/425/EGK ir�nyelv 20. cikk�ben eml�tett
inform�ci�csere-rendszer seg�ts�g�vel teszik meg. A rendeltet�si hely szerinti
�llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvosa az �llatok elfogad�s�ra
vonatkoz� v�gs� �llat-eg�szs�g�gyi d�nt�st tartalmaz� K�BO-t �ll�t ki. Ha a
sz�ll�tm�ny nem �rkezik meg, illetve mennyis�gi vagy min�s�gi elt�r�s mutatkozik, a
rendeltet�si hely szerinti �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�s�rt felel�s illet�kes
hat�s�g kit�lti a K�BO 3. r�sz�t.

�rutov�bb�t�s eset�ben a rakom�ny�rt felel�s szem�ly a kil�p�s helye szerinti


�llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�son bemutatja a sz�ll�tm�nyt a hat�s�gi
�llatorvosnak. A K�z�ss�gb�l val� kil�p�s helye szerinti �llat-eg�szs�g�gyi
hat�r�llom�snak a � harmadik orsz�gban tal�lhat� rendeltet�si helyekre tov�bb�tott
�llatok �thalad�s�r�l �rtes�tett � hat�s�gi �llatorvosai kit�ltik a K�BO 3. r�sz�t.
A K�BO seg�ts�g�vel t�j�koztatja annak az �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�snak a
hat�s�gi �llatorvos�t, ahol a tov�bb�tott �llatokat a K�z�ss�gbe behozt�k.

A rendeltet�si hely szerinti illet�kes hat�s�gnak a � felel�ss�gi ter�let�k�n


tal�lhat� v�g�h�dra, a 2000/666/EK bizotts�gi hat�rozat ( 7 ) szerint enged�lyezett
karant�n�llom�sra, vagy a 92/65/EGK tan�csi ir�nyelv ( 8 ) szerint hivatalosan
enged�lyezett l�tes�tm�nybe, int�zm�nybe vagy k�zpontba sz�nt �llatok �rkez�s�r�l
�rtes�tett � hat�s�gi �llatorvosai kit�ltik a K�BO 3. r�sz�t azokban az esetekben,
ha a sz�ll�tm�ny nem �rkezik meg, vagy mennyis�gi vagy min�s�gi elt�r�s mutatkozik.

5. cikk

Az ellen�rz�sek�rt felel�s illet�kes hat�s�gok k�z�tti koordin�ci�

A K�z�ss�gbe �rkez� valamennyi �llat �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek t�rt�n�


al�vet�se biztos�t�s�nak c�lj�b�l, az egyes tag�llamok illet�kes hat�s�ga �s
hat�s�gi �llatorvosai a t�bbi ellen�rz� szolg�lattal �sszehangoltan dolgoznak az
�llatok behozatala szempontj�b�l l�nyeges �sszes inform�ci� �sszegy�jt�se
�rdek�ben. Ezek k�l�n�sen a k�vetkez�ket tartalmazz�k:

a) a v�mszervek sz�m�ra rendelkez�sre �ll� inform�ci�k;

b) a haj�k, vonatok vagy rep�l�g�pek rakom�nyjegyz�keiben szerepl� inform�ci�k;

c) a k�z�ti, vas�ti, tengeri �s l�gi sz�ll�t�ssal foglalkoz� piaci szerepl�k


sz�m�ra hozz�f�rhet� m�s inform�ci�forr�sok.

6. cikk

Az adatb�zisokhoz t�rt�n� hozz�f�r�s �s az inform�ci�s rendszerekben val� r�szv�tel

Az 5. cikkben meg�llap�tott c�l el�r�se �rdek�ben a tag�llamok illet�kes hat�s�gai


�s v�mszervei megszervezik az adatb�zisaikban tal�lhat� adatok k�lcs�n�s cser�j�t.
Az illet�kes hat�s�g �ltal alkalmazott inform�ci�technol�giai rendszereket az
inform�ci� �tvitel�nek felgyors�t�sa c�lj�b�l � a megfelel� adatbiztons�gi
el��r�sokra is figyelemmel � a lehet� legnagyobb m�rt�kben koordin�lj�k a
v�mszervek �s a kereskedelmi szerepl�k rendszereivel.

7. cikk

Elektronikus bizony�tv�nyok haszn�lata

A K�BO-k el��ll�t�sa, haszn�lata, tov�bb�t�sa �s t�rol�sa az illet�kes hat�s�g


j�v�hagy�s�val elektronikus �ton is t�rt�nhet.

Az inform�ci� illet�kes hat�s�gok k�z�tti tov�bb�t�sa a 90/425/EGK ir�nyelv 20.


cikk�ben eml�tett inform�ci�csere-rendszer seg�ts�g�vel t�rt�nik.

�M1

8. cikk

Ezt a rendeletet 2004. m�jus 1-j�ig nem kell alkalmazni a II. mell�kletben
felsorolt �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok vonatkoz�s�ban, amelyeket a Cseh
K�zt�rsas�g, Magyarorsz�g, Lengyelorsz�g, Szlov�nia �s Szlov�kia csatlakoz�sa
kapcs�n meg kell sz�ntetni.

�B

9. cikk

Hat�lyon k�v�l helyez�s

A 92/527/EGK hat�rozat hat�ly�t veszti.

A hat�lyon k�v�l helyezett hat�rozatra tett utal�sokat az e rendeletre tett


utal�sokk�nt kell �rtelmezni.

10. cikk

Hat�lybal�p�s

Ez a rendelet 2004. m�rcius 31-�n l�p hat�lyba.

Ez a rendelet teljes eg�sz�ben k�telez� �s k�zvetlen�l alkalmazand� valamennyi


tag�llamban.

I. MELL�KLET

image

image
�B

image

image

image

image

II. MELL�KLET

Pa�s: AlemaniaLand: TysklandLand: Deutschland????: ???�????Country: GermanyPays:


AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPa�s: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

Dresden Friedrichstadt

0153499

HC, NHC

Forst

0150399

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F
HC, NHC

Frankfurt/Oder

0150499

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstra�e

0149799

HC, NHC

O
Waidhaus

0150099

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

HC, NHC

U, E, O

Pa�s: ItaliaLand: ItalienLand: Italien????: I?????Country: ItalyPays: ItaliePaese:


ItaliaLand: Itali�Pa�s: It�liaMaa: ItaliaLand: Italien

Gorizia

0301199

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

Prodotti HC

HC
Prodotti NHC

NHC

Altri Animali

Tomaso Prioglio Spa

U, E

Pa�s: AustriaLand: OstrigLand: �sterreich????: ???????Country: AustriaPays:


AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPa�s: AustriaMaa: It�valtaLand: �sterrike

Berg

1300199

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)
Drasenhofen

1300499

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

HC(2), NHC, (18)

Hohenau

1300799

Karawankentunnel

1300899

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F
HC(2), NHC-NT

Spielfeld

1301299

HC, NHC

U, E, O

Villach-S�d

1301499

HC-NT, NHC-NT

Wien-ZB-Kledering

1300599

HC(2), NHC-NT

Wullowitz

1301699

NHC-NT(6)

Wullowitz

1301699

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199
R

HC, NHC

U, E, O

( 1 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legut�bb a 96/43/EK ir�nyelvvel (HL L 162.,


1996.7.1., 1. o.) m�dos�tott ir�nyelv.

( 2 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

( 3 ) HL L 216., 2003.8.28., 58. o.

( 4 ) HL L 332., 1992.11.18., 22. o.

( 5 ) HL L 323., 1997.11.26., 31. o.

( 6 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

( 7 ) HL L 278., 2000.10.31., 26. o.

( 8 ) HL L 268., 1992.9.14., 54. o.