You are on page 1of 219

CÔNG TY TNHH Thương mại T & T Mẫu số : S03b -DNN

145A Quang Trung - P. Bình Hàn - TP HẢI DƯƠNG Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)
Năm 2010
Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

Tháng 05/2010

Dư đầu tháng 400,000,000

01/05 26/04 Chi trả tiền phí thành lập DN 6,422 5,000,000

10/05 35089 10/05 Chi mua sửa chữa VP 6,422 3,355,000

Thuế GTGT đầu vào 133 335,000

11/05 11/05 Nộp TM vào TK 112 10,000,000

11/05 51326 11/05 Chi mua đồ dùng văn phòng 6,422 7,240,000

11/05 51328 11/05 Chi mua bàn vi tính 6,422 1,160,000

13/5 65256 13/5 Chi mua dầu 154 833,182

LPXD 154 32,500

Thuế GTGT đầu vào 133 83,318

13/5 84968 13/5 Chi mua máy in 6,422 6,636,364

Thuế GTGT đầu vào 133 663,636


760-
13/5 13/5 Chi tiền nộp thuế môn bài 6,422 1,500,000
0103043
14/5 30521 14/5 Chi mua VPP 6,422 332,000

14/5 84969 14/5 Chi mua máy tính xách tay 211 13,545,455

Thuế GTGT đầu vào 133 1,354,545

15/5 86377 15/5 Thuê phòng nghỉ và dịch vụ 6,422 400,000

Thuế GTGT đầu vào 133 40,000

15/5 65283 15/5 Chi mua dầu 154 1,345,909


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

LPXD 154 52,500

Thuế GTGT đầu vào 133 134,591

15/5 15/5 Chi trả tiền thuê xe ôtô 6,422 2,250,000

17/6 17/6 Chi tạm ứng Anh Tuấn Lái xe 142 10,000,000

18/5 65339 18/5 Chi mua dầu 154 705,000

LPXD 154 27,500

Thuế GTGT đầu vào 133 70,500

19/5 15462 19/5 Chi tiền ĐTCĐ + ADSL 6,422 350,000

Thuế GTGT đầu vào 133 35,000

22/5 87698 22/5 Chi tiền tiếp khách 6,422 1,748,000

Thuế GTGT đầu vào 133 174,800

23/5 77559 23/5 Chi mua dầu 154 833,182

LPXD 154 32,500

Thuế GTGT đầu vào 133 83,318


24/5
77581
24/5 Chi mua dầu 154 512,727

LPXD 154 20,000

Thuế GTGT đầu vào 133 51,273


25/5 74289 25/5 Chi mua ấc quy 6,422 2,100,000

Thuế GTGT đầu vào 133 210,000

27/5 66642 27/5 Chi mua sửa chữa phương tiện vận tải 6,422 1,075,000

Thuế GTGT đầu vào 133 107,500

27/5 27/5 Trả tiền thuê văn phòng 142 14,000,000

28/5 77685 28/5 Chi mua dầu 154 576,818

LPXD 154 22,500

Thuế GTGT đầu vào 133 57,682


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

30/5 563420 30/5 Chi mua dầu 154 845,988

LPXD 154 33,000

Thuế GTGT đầu vào 133 84,612

31/5 66647 31/5 Chi mua phao dầu rắc co 6,422 380,000

Thuế GTGT đầu vào 133 38,000

Chi trả lương 334 4,859,000

Cộng tháng 5 0 95,327,900

Dư cuối tháng 304,672,100

01/06 77773 01/06 Chi mua dầu 154 640,909

LPXD 154 25,000

Thuế GTGT đầu vào 133 64,091

02/06 22551 02/06 Chi mua dầu 154 1,051,091

LPXD 154 41,000

Thuế GTGT đầu vào 133 105,109

04/06 77833 04/06 Chi mua dầu 154 512,727

LPXD 154 20,000

Thuế GTGT đầu vào 133 51,273

07/06 77105 07/06 Chi mua dầu máy, bầu lọc 154 385,000

Thuế GTGT đầu vào 133 38,500

07/06 90702 07/06 Thu cước VC cty Phi 511 1,800,000

Thuế GTGT đầu ra 333 180,000

09/06 09/06 Chi mua ắc quy 6,422 4,000,000

09/06 09/06 Chi mua mực dấu 6,422 94,000

09/06 69888 09/06 Chi tiền tiếp khách 6,422 1,005,454

Thúê GTGT đầu vào 133 100,546


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

11/06 77944 11/06 Chi mua dầu 154 6,318,181

LPXD 154 25,000

Thuế GTGT đầu vào 133 63,182

12/06 22991 12/06 Chi mua dầu 154 1,010,909

LPXD 154 40,000

Thuế GTGT đầu vào 133 101,091

14/6 94062 14/6 Chi mua ắc Quy 6,422 4,000,000

Thuế GTGT đầu vào 133 400,000

15/6 69893 15/6 Chi tiền tiếp khách 6,422 860,000

Thúê GTGT đầu vào 133 86,000

15/5 15/5 Chi trả tiền thuê xe ôtô 6422 4,500,000

16/6 23432 16/6 Chi mua dầu 154 1,010,909


LPXD 154 40,000

Thuế GTGT đầu vào 133 101,091

16/6 78026 16/6 Chi mua dầu 154 821,364

LPXD 154 32,500

Thuế GTGT đầu vào 133 82,136

17/6 17/6 Chi anh Tuấn tạm ứng 142 10,000,000

19/6 46085 19/6 Chi mua dầu 154 695,000

LPXD 154 27,500

Thuế GTGT đầu vào 133 69,500

21/6 23333 21/6 Chi mua dầu 154 846,636

LPXD 154 33,500

Thuế GTGT đầu vào 133 84,664

23/6 46148 23/6 Chi mua dầu 154 568,636


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

LPXD 154 22,500

Thuế GTGT đầu vào 133 56,864

25/6 46181 25/6 Chi mua dầu 154 1,200,455

LPXD 154 47,500

Thuế GTGT đầu vào 133 120,045

29/6 61068 29/6


Chi mua dầu 154 1,061,455

LPXD 154 42,000

Thuế GTGT đầu vào 133 106,146

30/6 46294 30/6 Chi mua dầu 154 631,818

LPXD 154 25,000

Thuế GTGT đầu vào 133 63,182

Chi trả tiền thuê xe ôtô 6422 3,500,000

Chi trả lương 334 7,931,000

Cộng tháng 6 1,980,000 54,760,464

Dư cuối tháng 251,891,636

Tháng 7
02/07 11554 02/07 Chi cước vận tải hàng hóa t6 154 4,400,000

Thuế GTGT đầu vào 133 440,000

02/07 46352 02/07 Chi mua dầu 154 568,636

LPXD 154 22,500

Thuế GTGT đầu vào 133 56,864

02/07 02/07 Chi tiền tiếp khách 6,422 76,000

02/07 61205 02/07 Chi mua dầu 154 666,954

LPXD 154 26,390

Thuế GTGT đầu vào 133 66,695


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

05/07 61310 05/07 Chi mua dầu 154 631,818

LPXD 154 25,000

Thuế GTGT đầu vào 133 63,182

06/07 77139 06/07 Chi mua dầu máy,dây tuy ô, lọc nhiên liệu 154 715,000

Thuế GTGT đầu vào 133 71,500

07/07 746542 07/07 Chi tiền diện thoại 6422 22,254

Thuế GTGT đầu vào 133 2,225

07/07 746541 07/07 Chi tiền diện thoại 6422 270,000

Thuế GTGT 133 27,000

08/07 61416 08/07 Chi mua dầu 154 935,091

LPXD 154 37,000

Thuế GTGT đầu vào 133 93,509

09/07 46440 09/07 Chi mua dầu 154 631,818

LPXD 154 25,000

Thuế GTGT đầu vào 133 63,182

12/07 46478 12/07 Chi mua dầu 154 568,636

LPXD 154 22,500

Thuế GTGT đầu vào 133 56,864

15/7 46533 15/7 Chi mua dầu 154 631,818

LPXD 154 25,000

Thuế GTGT đầu vào 133 63,182

15/7 61685 15/7 Chi mua dầu 154 881,364

LPXD 154 35,000

Thuế GTGT đầu vào 133 88,136

15/7 46534 15/7 Chi mua dầu 154 884,545


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

LPXD 154 35,000

Thuế GTGT đầu vào 133 88,455

15/7 90710 15/7 Thu cước vC cty Vina 511 2,200,000

Thuế GTGT đầu ra 333 220,000

15/7 15/7 Chi trả tiền thuê xe ôtô 6422 4,500,000

16/7 16/7 Chi tiền gửi xe từ tháng15/7-15/9 154 600,000

17/7 65772 17/7 Chi mua hàng thực phẩm 6,422 340,364

Thuế GTGT đầu vào 133 34,036

18/7 5676
18/7 Chi mua dầu 154 568,636

LPXD 154 22,500

Thuế GTGT đầu vào 133 56,864

19/7 61826
19/7 Chi mua dầu 154 881,364

LPXD 154 35,000

Thuế GTGT đầu vào 133 88,136

19/7 2162463 19/7 Chi mua ĐT LG-GT505 Titan 6,422 3,216,364

Thuế GTGT đầu vào 133 321,636

20/7 95130 20/7 Chi mua lọc dầu, lọc nhớt 154 470,000

Thuế GTGT đầu vào 133 47,000

22/7 5736 22/7 Chi mua dầu 154 315,909

LPXD 154 12,500

Thuế GTGT đầu vào 133 31,591

23/7 5755 23/7 Chi mua dầu 154 379,091

LPXD 154 15,000

Thuế GTGT đầu vào 133 37,909

23/7 10498 23/7 Chi mua đầu đọc đĩa DVD MP4 6422 372,727
Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

Thuế GTGT đầu vào 133 37,273

24/7 4669 24/7 Chi cước VC hàng cty Hải Thành 154 500,000

Thuế GTGT đầu vào 133 50,000

25/7 5776 25/7 Chi mua dầu 154 505,455

LPXD 154 20,000

Thuế GTGT đầu vào 133 50,545


Chi mua dầu máy, công tắc, tuyô,
26/7 5056 26/7 154 427,000
dây nút,coliê
Thuế GTGT đầu vào 133 42,700

26/7 32003 26/7 Chi mua dầu 154 881,364

12/30 LPXD 154 35,000

12/30 Thuế GTGT đầu vào 133 88,136

27/7 32063 27/7 Chi mua dầu 154 881,364

LPXD 154 35,000

Thuế GTGT đầu vào 133 88,136


Thu cước VC hàng hóa Cty Hồng
27/7 90712 27/7 511 15,272,727
Nhung
Thuế GTGT đầu ra 333 1,527,273

27/7 90713 27/7 Thu cước VC hàng hóa Cty Phi 511 5,800,000

Thuế GTGT đầu ra 333 580,000

27/7 90714 27/7 Thu cước VC hàng hóa Cty Sun 511 2,400,000

Thuế GTGT đầu ra 333 240,000


Thu cước VC hàng hóa Cty Hồng
27/7 90716 27/7 511 17,200,000
Nhung
Thuế GTGT đầu ra 333 1,720,000

28/7 5442 28/7 Chi mua máy tính xách tay 211 13,181,818

Thuế GTGT đầu vào 133 1,318,182

28/7 90717 28/7 Thu cước VC hàng hóa cty DHQ 511 15,050,000
Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

Thuế GTGT đầu ra 333 1,505,000

28/7 90718 28/7 Thu cước VC hàng hóa cty DHQ 511 13,420,000

Thuế GTGT đầu ra 333 1,342,000

29/7 4391 29/7 Chi mua ĐT E72 6422 6,045,454

Thuế GTGT đầu vào 133 604,546

29/7 90719 29/7 Thu cước VC hàng hóa cty DHQ 511 12,850,000

Thuế GTGT đầu ra 333 1,285,000

29/7 90720 29/7 Thu cước VC hàng hóa cty DHQ 511 13,000,000

Thuế GTGT đầu ra 333 1,300,000

30/7 5878 30/7 Chi mua dầu 154 631,818

LPXD 154 25,000

Thuế GTGT đầu vào 133 63,182

30/7 90721 30/7 Thu cước VC hàng hóa cty DHQ 511 12,555,000

Thuế GTGT đầu ra 333 1,255,500

31/7 5887 31/7 Chi mua dầu 154 884,545

LPXD 154 35,000

Thuế GTGT đầu vào 133 88,455

Chi trả tiền thuê xe ôtô 6,422 3,500,000

Chi trả lương 334 12,649,500

Cộng tháng 7 120,722,500 68,334,218


Dư cuối tháng 304,279,918
Tháng 8
Chi mua sửa chữa phương tiện
02/08 5066 02/08 154
vận tải 580,000
Thuế GTGT đầu vào 133 58,000

02/08 5474 02/08 Chi mua máy tính để bàn 6,422 7,542,727
Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

Thuế GTGT đầu vào 133 754,273

04/08 43590 04/08 Chi mua dầu 154 881,364

LPXD 154 35,000

Thuế GTGT đầu vào 133 88,136

06/08 923702 06/08 chi tiền điện thoại 6,422 42,777

Thuế GTGT đầu vào 133 4,278

06/08 92701 06/08 Chi tiền ADSL 6,422 272,655

Thuế GTGT đầu vào 133 27,266

06/08 44627 06/08 Chi mua BHTNDS+ 6422 1,277,000

Thuế GTGT đầu vào 133 127,700

06/08 44628 06/08 Chi mua BHTPX 6422 30,000

06/08 44629 06/08 Chi mua BHVC 6422 10,178,182

12/30 Thuế GTGT đầu vào 133 1,017,818

07/08 6015 07/08 Chi mua dầu 154 568,636

LPXD 154 22,500

Thuế GTGT đầu vào 133 56,864

09/08 6028 09/08 Chi mua dầu 154 884,545

LPXD 154 35,000

Thuế GTGT đầu vào 133 88,455

09/08 41523 09/08 Chi mua dầu máy 154 441,000

Thuế GTGT đầu vào 133 44,100

11/08 43848 11/08 Chi mua dầu 154 880,909

LPXD 154 34,000

Thuế GTGT đầu vào 133 88,091

12/08 6104 12/08 0 154 1,295,455


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

LPXD 154 50,000

Thuế GTGT đầu vào 133 129,545

14/8 43883 14/8 Chi mua dầu 154 647,727

LPXD 154 25,000

Thuế GTGT đầu vào 133 64,773

16/8 81306 16/8 Chi mua búa, clê. kìm điện 154 425,000

17/8 6147 17/8 Chi mua dầu 154 1,165,909

LPXD 154 45,000

Thuế GTGT đầu vào 133 116,591

18/8 64552 18/8 Chi mua dầu 154 1,032,727

LPXD 154 40,000

Thuế GTGT đầu vào 133 103,273


Chi mua sửa chữa phương tiện
19/8 5078 19/8 154 1,406,000
vận tải
Thuế GTGT đầu vào 133 140,600

21/8 39310 21/8 Chi mua dầu 154 647,727

LPXD 154 25,000

Thuế GTGT đầu vào 133 64,773


Chi mua sửa chữa phương tiện
21/8 98009 21/8 154 8,200,000
vận tải
Thuế GTGT đầu vào 133 820,000

21/8 3892 21/8 Chi mua dầu 154 2,590,909

LPXD 154 100,000

Thuế GTGT đầu vào 133 259,091

22/8 48238 22/8 Chi mua dàn âm thanh 6,422 9,536,364

Thuế GTGT đầu vào 133 953,636

23/8 64731 23/8 Chi mua dầu 154 1,161,818


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

LPXD 154 45,000

Thuế GTGT đầu vào 133 116,182

23/8 44173 23/8 Chi mua lọc dầu, lọc nhớt 154 380,000

Thuế GTGT đầu vào 133 38,000


Chi mua sửa chữa phương tiện
23/8 5086 23/8 154 5,980,000
vận tải
Thuế GTGT đầu vào 133 598,000
Chi mua sửa chữa phương tiện
23/8 5087 23/8 154 3,122,000
vận tải
Thuế GTGT đầu vào 133 312,200

24/8 198195 24/8 Chi tiền nộp thuế trước bạ xe ôtô 6422 6,400,000

25/8 64853 25/8 Chi mua dầu 154 647,727

12/30 LPXD 154 25,000

12/30 Thuế GTGT đầu vào 133 64,773

25/8 4852 25/8 Chi mua dầu 154 1,161,818

12/30 LPXD 154 45,000

12/30 Thuế GTGT đầu vào 133 116,192

27/8 18202 27/8 Chi kéo xe (hỏng) 154 1,200,000

12/30 Thuế GTGT đầu vào 133 120,000

27/8 11572 27/8 Cước vận chuyển hàng hóa T7 154 10,000,000

Thuế GTGT đầu vào 133 1,000,000

28/8 64979 28/8 Chi mua dầu 154 1,260,000

12/30 LPXD 154 90,000

12/30 Thuế GTGT đầu vào 133 126,000


Chi mua sửa chữa phương tiện
28/8 1950 28/8 vận tải 154 215,000

28/8 64980 28/8 Chi mua dầu 154 1,260,000

LPXD 154 90,000


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

Thuế GTGT đầu vào 133 126,000

29/8 22991 29/8 Chi mua dầu 154 518,182

LPXD 154 20,000

Thuế GTGT đầu vào 133 51,818

30/8 70353 30/8 Chi tiền dđóng hàng container 154 400,000

Thuế GTGT đầu vào 133 40,000

31/8 548578 31/5 Chi tiền ADSL tháng 5 6,422 118,957

Thuế GTGT đầu vào 133 11,896

31/8 548579 31/8 Chi tiền diện thoại tháng 5 6,422 21,532

Thuế GTGT đầu vào 133 2,153

31/8 23357 31/8 Chi mua dầu 154 1,761,817

LPXD 154 68,000

Thuế GTGT đầu vào 133 176,183

31/8 86732 31/8 Chi mua dầu thủy lực, trợ lực 154 215,000

Thuế GTGT đầu vào 133 21,500


Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng

Thuế GTGT đầu vào 133 37,754

21/12 45242 21/12 Chi mua xe máy ( 9 chiếc) 156 139,090,905

Thuế GTGT đầu vào 133 13,909,095

31/12 31/12 Chi Lương 334 10,500,000

31/12 31/12 Chi trả nợ người bán 331 20,000,000

Cộng phát sinh 0 183,559,254

Dư cuối tháng
Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: TK 111

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng TK đối
ghi sổ Ngày Trang Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Nợ Có
tháng số dòng
CÔNG TY TNHH Thương mại T & T
145A Quang Trung - P. Bình Hàn - TP HẢI DƯƠNG

SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)

CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

01/05

10/05 35089

11/05

11/05 51326

11/05 51328

13/5 65256

13/5 84968

760-
13/5
0103043
14/5 30521

14/5 84969

15/5 86377

15/5 65283
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

15/5

17/6

18/5 65339

19/5 15462

22/5 87698

23/5 77559

24/5
77581

25/5 74289

27/5 66642

27/5

28/5 77685

154= 5,873,306
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

30/5 563420 5,873,306

31/5 66647 6422 #VALUE!

01/06 77773

02/06 22551

04/06 77833

07/06 77105

07/06 90702

09/06

09/06

09/06 69888 6422 #VALUE!


CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

11/06 77944

12/06 22991

14/6 94062

15/6 69893

15/5
16/6 23432

16/6 78026

17/6

19/6 46085

21/6 23333

23/6 46148
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

25/6 46181

29/6 61068

30/6 46294 82,872,727

334,764,363

150,088,364

02/07 11554

02/07 46352

02/07

02/07 61205
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

05/07 61310

06/07 77139

07/07 746542

07/07 746541

08/07 61416

09/07 46440

12/07 46478

15/7 46533

15/7 61685

15/7 46534
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

15/7 90710

15/7

16/7

17/7 65772

18/7 5676

19/7 61826

19/7 2162463

20/7 95130

22/7 5736

23/7 5755

23/7 10498
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

24/7 4669

25/7 5776

26/7 5056

26/7 32003

27/7 32063

27/7 90712

27/7 90713

27/7 90714

27/7 90716

28/7 5442

28/7 90717
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

28/7 90718

29/7 4391

29/7 90719

29/7 90720

30/7 5878

30/7 90721

31/7 5887

02/08 5066

02/08 5474
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

04/08 43590

06/08 923702

06/08 92701

06/08 44627

06/08 44628

06/08 44629

07/08 6015

09/08 6028

09/08 41523

11/08 43848

12/08 6104
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

14/8 43883

16/8 81306

17/8 6147

18/8 64552

19/8 5078

21/8 39310

21/8 98009

21/8 3892

22/8 48238

23/8 64731
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

23/8 44173

23/8 5086

23/8 5087

24/8 198195

25/8 64853

25/8 4852

27/8 18202

27/8 11572

28/8 64979

28/8 1950
28/8 64980
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

29/8 22991

30/8 70353

31/8 548578

31/8 548579

31/8 23357

31/8 86732
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

21/12 45242

31/12

31/12
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
CÔNG TY TNHH Thương mại T & T
145A Quang Trung - P. Bình Hàn - TP HẢI DƯƠNG

SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)

CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

01/05

10/05 35089

11/05

11/05 51326

11/05 51328

13/5 65256

13/5 84968

760-
13/5
0103043
14/5 30521

14/5 84969

15/5 86377

15/5 65283
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

15/5

17/6

18/5 65339

19/5 15462

22/5 87698

23/5 77559

24/5
77581

25/5 74289

27/5 66642

27/5

28/5 77685
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

30/5 563420

31/5 66647

01/06 77773

02/06 22551

04/06 77833

07/06 77105

07/06 90702

09/06

09/06

09/06 69888
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

11/06 77944

12/06 22991

14/6 94062

15/6 69893

15/5
16/6 23432

16/6 78026

17/6

19/6 46085

21/6 23333

23/6 46148
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

25/6 46181

29/6 61068

30/6 46294

02/07 11554

02/07 46352

02/07

02/07 61205
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

05/07 61310

06/07 77139

07/07 746542

07/07 746541

08/07 61416

09/07 46440

12/07 46478

15/7 46533

15/7 61685

15/7 46534
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

15/7 90710

15/7

16/7

17/7 65772

18/7 5676

19/7 61826

19/7 2162463

20/7 95130

22/7 5736

23/7 5755

23/7 10498
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

24/7 4669

25/7 5776

26/7 5056

26/7 32003

27/7 32063 4

27/7 90712

27/7 90713

27/7 90714

27/7 90716

28/7 5442

28/7 90717
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

28/7 90718

29/7 4391

29/7 90719

29/7 90720

30/7 5878

30/7 90721

31/7 5887

02/08 5066

02/08 5474
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

04/08 43590

06/08 923702

06/08 92701

06/08 44627

06/08 44628

06/08 44629

07/08 6015

09/08 6028

09/08 41523

11/08 43848

12/08 6104
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

14/8 43883

16/8 81306

17/8 6147

18/8 64552

19/8 5078

21/8 39310

21/8 98009

21/8 3892

22/8 48238

23/8 64731
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

23/8 44173

23/8 5086

23/8 5087

24/8 198195

25/8 64853

25/8 4852

27/8 18202

27/8 11572

28/8 64979

28/8 1950
28/8 64980
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

29/8 22991

30/8 70353

31/8 548578

31/8 548579

31/8 23357

31/8 86732
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

21/12 45242

31/12

31/12
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T&T Mẫu số : -DNN
145AQUANG TRUNG -TP HẢI DƯƠNG Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)
2010
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh
Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
số dòng đối Nợ Có
ứng

THÁNG 05

Dư đầu năm 0
15/05 35089 15/05 Chi mua sửa chữa VP 111 335,500
13/05 83968 13/05 Chi mua máy in 111 663,036
13/05 65469 13/05 Chi mua dầu 111 83,318
14/05 84969 14/05 Chi mua máy tính 111 1,354,546
14/05 30521 14/05 Chi công tác phí 111 40,000
15/05 65288 15/05 Chi mua dầu 111 134,591
18/05 65339 18/05 Chi mua dầu 111 70,500
19/05 15462 19/05 Chi tiền mua ĐTCĐ +ADSL 111 35,000
22/05 87698 22/05 Chi tiền tiếp khách 111 174,800
23/05 77559 23/05 Chi mua dầu 111 88,318
24/05 77581 24/05 Chi mua dầu 111 51,273
25/05 74289 25/05 Chi mua ắc quy 111 210,000
27/05 66642 27/05 Chi mua sửa chữa phương tiện 111 107,500
28/05 77685 28/05 Chi mua dầu 111 57,682
30/05 563420 30/05 Chi mua dầu 111 84,599
31/05 66647 31/05 Chi mua phao dầu, rắc co 111 38,000
Tổng 3,528,663
Tháng 6
01/06 77773 01/06 Chi mua dầu 111 64,091
02/06 22551 02/06 Chi mua dầu 111 105,109
04/06 77833 04/06 Chi mua dầu 111 51,273
07/06 77105 07/06 Chi mua dầu 111 38,500
09/06 69888 09/06 Chi tiếp khách 111 100,545
11/06 77944 11/06 Chi mua dầu 111 63,182
12/06 22991 12/06 Chi mua dầu 111 101,091
14/6 94062 14/6 Chi mua ắc quy 111 400,000
15/6 69893 15/6 Chi tiếp khách 111 86,000
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh
Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
số dòng đối Nợ Có
ứng

THÁNG 05

16/6 23423 16/6 chi mua dầu 111 101,091


16/06 78026 16/06 Chi mua dầu 111 82,136
19/6 46085 19/6 Chi mua dầu 111 69,500
21/6 23333 21/6 Chi mua dầu 111 84,664
23/6 46148 23/6 Chi mua dầu 111 56,864
25/6 46181 25/6 Chi mua dầu 111 120,046
29/6 61068 29/6 Chi mua dầu 111 106,146
30/6 46294 30/6 Chi mua dầu 111 63,182
Cộng 1,693,420
Tháng 7
02/07 11554 02/07 Chi cước VC hàng tháng 6 111 440,000
02/07 46352 02/07 Chi mua dầu 111 56,864
02/07 61205 02/07 Chi mua dầu 111 66,695
05/07 61310 05/07 Chi mua dầu 111 63,182
06/07 77139 06/07 Chi mua dầu 111 71,500
07/06 746542 07/06 Chi tiền điện thoại 111 2,225
07/06 746541 07/06 Chi tiền điện thoại 111 27,000
08/07 61416 08/07 Chi mua dầu 111 93,509
09/07 46440 09/07 Chi mua dầu 111 63,182
12/07 46478 12/07 Chi mua dầu 111 56,864
15/7 46533 15/7 Chi mua dầu 111 63,182
15/7 61685 15/7 Chi mua dầu 111 88,136
15/7 46534 15/7 Chi mua dầu 111 88,455
17/7 65772 17/7 Chi mua hàng thực phẩm 111 34,036
18/7 5676 18/7 Chi mua dầu 111 56,864
19/7 61826 19/7 Chi mua dầu 111 88,136
19/7 2162463 19/7 Chi mua điện thoại LG 111 321,636
Chi trả tiền lưu khoang cty
21/7 5665 21/7 331 818,182
vinashin
22/7 5736 22/7 Chi mua dầu 111 31,591
23/7 5755 23/7 Chi mua dầu 111 37,909
23/7 10498 23/7 Chi mua đầu đọc đĩa DVD 111 37,273
24/7 4669 24/7 Chi trả cước VC cty Hải Thành 111 50,000
25/7 5776 25/7 Chi mua dầu 111 50,545
26/7 5056 26/7 Chi mua dầu máy, công tắc... 111 42,700
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh
Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
số dòng đối Nợ Có
ứng

THÁNG 05

26/7 32003 26/7 Chi mua dầu 111 88,136


27/7 32063 27/7 Chi mua dầu 111 88,136
27/7 5524 27/7 Chi phí quá tải CVC 019E 331 31,364
28/7 5442 28/7 Chi mua máy tính xách tay 111 1,318,182
29/7 4391 29/7 Chi mua ĐT E72 111 604,546
Chi cước VC cty Phong Anh
30/7 173535 30/7 331 240,000
Minh
30/7 5878 30/7 Chi mua dầu 111 63,182
31/7 5887 31/7 Chi mua dầu 111 88,455
Cộng 5,271,667
Tháng 8
02/08 5066 02/08 Chi mua sửa chữa phương tiện 111 58,000
02/08 5474 02/08 Chi mua máy tính 111 754,273
04/08 34590 04/08 Chi mua dầu 111 88,136
06/08 923702 06/08 Chi tiền ĐT 111 4,278
06/08 927301 06/08 Chi tiền ADSL 111 27,266

06/08 44627 06/08 Chi mua bảo hiểm TNDS xe ôtô 111 127,700
06/08 44629 06/08 Chi mua BH VC 111 1,017,818
06/08 6003 06/08 Chi cước VC CVC cont40' 331 900,000
07/08 6015 07/08 Chi mua dầu 111 56,864
07/08 10835 07/08 Chi tiền tiếp khách 111 38,700
09/08 6028 09/08 Chi mua dầu 111 88,455
09/08 41523 09/08 Chi mua dầu 111 44,100
10/08 5745 10/08 Phí DO + VS 1x40' 111 10,000
11/08 43848 11/08 Chi mua dầu 111 88,091
12/08 2095 12/08 Phí nâng hạ vỏ 111 51,400
12/08 6104 12/08 Chi mua dầu 111 129,545
14/08 43883 14/08 Chi mua dầu 111 64,773
17/08 6147 17/08 Chi mua dầu 111 116,591
18/08 64552 18/08 Chi mua dầu 111 103,273
19/8 5078 19/8 Chi mua sửa chữa phương tiện 111 140,600
21/8 3892 21/8 Chi mua dầu 111 259,091
21/8 39310 21/8 Chi mua dầu 111 64,773
21/8 98009 21/8 Chi mua sửa chữa phương tiện 111 820,000
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh
Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
số dòng đối Nợ Có
ứng

THÁNG 05

22/8 48238 22/8 Chi mua dàn máy Panasonic 111 953,636
22/8 10850 22/8 Chi tiền tiếp khách 111 53,200
23/8 64731 23/8 Chi mua dầu 111 116,182
23/8 44173 23/8 Chi mua lọc dầu, nhớt 111 38,000
23/8 5086 23/8 Chi mua sửa chữa phương tiện 111 598,000
23/8 5087 23/8 Chi mua sửa chữa phương tiện 111 312,200
24/8 7905 24/8 Chi cước VC 331 272,727
24/7 95155 24/7 Mua xe ôtô 112 29,090,909
25/8 64853 25/8 Chi mua dầu 111 64,773
25/8 84852 25/8 Chi mua dầu 111 116,182
26/8 25176 26/8 Chi mua thùng xe 112 4,000,000
27/8 18202 27/8 Chi kéo xe (hỏng) 111 120,000
27/8 11572 27/8 Chi cước vận chuyển 111 1,000,000
28/8 64979 28/8 Chi mua dầu 111 126,000
28/8 64980 28/8 Chi mua dầu 111 126,000
29/8 22991 29/8 Chi mua dầu 111 51,818
30/8 70353 30/8 Chi đóng hàng container 111 40,000
30/8 77577 30/8 Cước VC t8 PAM 131 703,364
31/8 41946 04/07 Chi mua TV 111 168,182
31/8 548578 05/06 Chi tiền ADSL 111 11,896
31/8 548579 05/06 Chi tiền ĐT 111 2,153
31/8 86732 31/8 Chi mua dầu thủy lực, trợ lực 111 21,500
31/8 75396 31/8 Chi cước vận chyển 111 180,000
31/8 65109 31/8 Chi mua dầu 111 64,545
31/8 47592 31/8 Chi cước VC 111 554,555
31/8 23357 31/8 Chi mua dầu 111 176,183
12/30 Cộng 44,015,732
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh
Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
số dòng đối Nợ Có
ứng

THÁNG 05

12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh
Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
số dòng đối Nợ Có
ứng

THÁNG 05
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh
Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
số dòng đối Nợ Có
ứng

THÁNG 05
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh
Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
số dòng đối Nợ Có
ứng

THÁNG 05

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T&T
145AQUANG TRUNG -TP HẢI DƯƠNG

SỔ SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)
2010
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

15/05 35089
13/05 83968
13/05 65469
14/05 84969 sss
14/05 30521
15/05 65288
18/05 65339
19/05 15462
22/05 87698
23/05 77559
24/05 77581
25/05 74289
27/05 66642
28/05 77685
30/05 563420
31/05 66647

Tháng 6
01/06 77773
02/06 22551 5,222,083
04/06 77833
07/06 77105
09/06 69888
11/06 77944
12/06 22991
14/6 94062
15/6 69893
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

16/6 23423
16/06 78026
19/6 46085
21/6 23333
23/6 46148
25/6 46181
29/6 61068
30/6 46294

02/07 11554
02/07 46352
02/07 61205
05/07 61310
06/07 77139
07/06 746542
07/06 746541
08/07 61416
09/07 46440
12/07 46478
15/7 46533
15/7 61685
15/7 46534
17/7 65772
18/7 5676
19/7 61826
19/7 2162463
21/7 5665
22/7 5736
23/7 5755
23/7 10498
24/7 4669
25/7 5776
26/7 5056
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

26/7 32003
27/7 32063
27/7 5524
28/7 5442
29/7 4391
30/7 173535
30/7 5878
31/7 5887

02/08 5066 khai bổ sung tháng 7


02/08 5474
04/08 34590
06/08 923702
06/08 927301

06/08 44627
06/08 44629
06/08 6003
07/08 6015 ck trả ngày 13/8
07/08 10835
09/08 6028
09/08 41523
10/08 5745
11/08 43848
12/08 2095
12/08 6104
14/08 43883
17/08 6147
18/08 64552
19/8 5078
21/8 3892
21/8 39310
21/8 98009
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

22/8 48238 3,484,626


22/8 10850
23/8 64731
23/8 44173
23/8 5086
23/8 5087
24/8 7905
24/7 95155
25/8 64853
25/8 84852
26/8 25176
27/8 18202
27/8 11572
28/8 64979
28/8 64980
29/8 22991
30/8 70353
30/8 77577
31/8 41946
31/8 548578
31/8 548579
31/8 86732
31/8 75396
31/8 65109
31/8 47592
31/8 23357
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................

Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T&T
145AQUANG TRUNG -TP HẢI DƯƠNG

SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)
2010
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

15/05 35089
13/05 83968
13/05 65469
14/05 84969
14/05 30521
15/05 65288
18/05 65339
19/05 15462
22/05 87698
23/05 77559
24/05 77581
25/05 74289
27/05 66642
28/05 77685
30/05 563420
31/05 66647

Tháng 6
01/06 77773
02/06 22551
04/06 77833
07/06 77105
09/06 69888
11/06 77944
12/06 22991
14/6 94062
15/6 69893
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

16/6 23423
16/06 78026
19/6 46085
21/6 23333
23/6 46148
25/6 46181
29/6 61068
30/6 46294

02/07 11554
02/07 46352
02/07 61205
05/07 61310
06/07 77139
07/06 746542
07/06 746541
08/07 61416
09/07 46440 4
12/07 46478
15/7 46533
15/7 61685
15/7 46534
17/7 65772
18/7 5676
19/7 61826
19/7 2162463
21/7 5665
22/7 5736
23/7 5755
23/7 10498
24/7 4669
25/7 5776
26/7 5056
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

26/7 32003
27/7 32063
27/7 5524
28/7 5442
29/7 4391
30/7 173535
30/7 5878
31/7 5887

02/08 5066
02/08 5474
04/08 34590
06/08 923702
06/08 927301

06/08 44627
06/08 44629
06/08 6003
07/08 6015
07/08 10835
09/08 6028
09/08 41523
10/08 5745
11/08 43848
12/08 2095
12/08 6104
14/08 43883
17/08 6147
18/08 64552
19/8 5078
21/8 3892
21/8 39310
21/8 98009
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

22/8 48238
22/8 10850
23/8 64731
23/8 44173
23/8 5086
23/8 5087
24/8 7905
24/7 95155
25/8 64853
25/8 84852
26/8 25176
27/8 18202
27/8 11572
28/8 64979
28/8 64980
29/8 22991
30/8 70353
30/8 77577
31/8 41946
31/8 548578
31/8 548579
31/8 86732
31/8 75396
31/8 65109
31/8 47592
31/8 23357
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
Tên tài khoản:Thuế GTGT được khấu trừ
Số hiệu: TK 133
CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................

Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
CÔNG TY TNHH Thương mại T&T Mẫu số : -DNN
145A Quang Trung - TP Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)
Năm 2010
Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Số hiệu: TK 154

CHứng từ Nhật Ký Chung Số Phát sinh


Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng
Diễn giải
số dòng đối
Nợ Có
ứng

Dư đầu năm 0
26/7 32003 26/7 Chi mua dầu 111 881,364
02/08 43590 2/8/2010 Chi mua dầu 111 881,364
07/08 7/8/2010 Chi mua dầu 111 568,636
09/08 6028 9/8/2010 Chi mua dầu 111 884,545
11/08 43848 11/8/2010 Chi mua dầu 111 880,909
12/08 6104 12/8/2010 Chi mua dầu 111 1,295,455
14/8 43883 14/8 Chi mua dầu 111 647,727
17/8 6147 17/8 Chi mua dầu 111 1,165,909
18/8 64552 18/8 Chi mua dầu 111 1,032,727
21/8 39310 21/8 Chi mua dầu 111 647,727
23/8 64731 23/8 Chi mua dầu 111 1,161,818
25/8 64853 25/8 Chi mua dầu 111 647,727
25/8 4852 25/8 Chi mua dầu 111 1,161,818
28/8 28/8 Chi mua dầu 111 1,260,000
28/8 64980 28/8 Chi mua dầu 111 1,260,000
Năm 2010
Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Số hiệu: TK 154

CHứng từ Nhật Ký Chung Số Phát sinh


Số
Ngày hiệu
tháng Ngày Trang Số TT TK
ghi sổ Số hiệu tháng
Diễn giải
số dòng đối
Nợ Có
ứng

Dư đầu năm 0

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH Thương mại T&T
145A Quang Trung - TP Hải Dương

SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)
Năm 2010
Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Số hiệu: TK 154

CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

26/7 32003
02/08 43590
07/08
09/08 6028
11/08 43848
12/08 6104
14/8 43883
17/8 6147
18/8 64552
21/8 39310
23/8 64731
25/8 64853
25/8 4852
28/8
28/8 64980
Năm 2010
Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Số hiệu: TK 154

CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
CÔNG TY TNHH Thương mại T & T Mẫu số : S03b -DNN

145A Quang Trung - P. Bình Hàn - TP HẢI DƯƠNG Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)
Năm 2010
Tên tài khoản: Phải thu khách hàng
Số hiệu: TK 131

CHứng từ Nhật ký chung Số Phát sinh


Ngày Số hiệu
tháng ghi TK đối
sổ Ngày Số TT ứng
Số hiệu Diễn giải Trang số Nợ
tháng dòng

Tháng 6
02/06 90701 02/06 Cty Sun nợ phí hàng nhập 511 2,000,000
Thuế GTGT đầu ra 333 200,000
15/6 90703 15/6 Cty Sun nợ phí hàng nhập 511 2,000,000
Thuế GTGT đầu ra 333 200,000
15/6 90704 15/6 Cty Phi nợ cước vận chuyển 511 4,400,000
Thuế GTGT đầu ra 333 440,000
29/6 90705 29/6 Cty Phi nợ cước vận chuyển 511 5,300,000
Thuế GTGT đầu ra 333 530,000
30/6 90706 30/6 Cty Phi nợ cước vận chuyển 511 450,000
Thuế GTGT đầu ra 333 45,000
30/6 90707 30/6 cước VC hàng cty Trấn An 511 20,550,000
Thuế GTGT đầu ra 333 2,055,000
15/6 1016602304 15/6 Cty Sun trả nợ = CK 112
24/6 1017502444 24/6 Cty Sun trả nợ = CK 112
Cộng 38,170,000
Dư cuối kỳ 33,770,000
Tháng 7
09.07.2010 90709 09.07.2010 Cty Phi nợ cước vận chuyển 511 750,000
Thuế GTGT đầu ra 333 75,000
23/7 1020402632 23/7 Cty Phi trả nợ = CK 112
Phí chuyển khoản 6422
27/7 90712 27/7 Công ty KTA nợ cước VC 511 15,272,727
Thuế GTGT đầu ra 333 1,527,273
27/7 90714 27/7 Cty Sun nợ cước VC 511 2,400,000
Thuế GTGT đầu ra 333 240,000
27/7 90716 27/7 Công ty Hồng Nhung nợ CVC 511 17,200,000
Thuế GTGT đầu ra 333 1,720,000
28/7 90717 28/7 Công ty DHQ nợ CVC 511 15,050,000
Thuế GTGT đầu ra 333 1,505,000
28/7 90718 28/7 Công ty DHQ nợ CVC 511 13,420,000
Thuế GTGT đầu ra 333 1,342,000
29/7 90719 29/7 Công ty DHQ nợ CVC 511 12,850,000
Thuế GTGT đầu ra 333 1,285,000
29/7 90720 29/7 Công ty DHQ nợ CVC 511 13,000,000
Thuế GTGT đầu ra 333 1,300,000
30/7 90721 30/7 Công ty DHQ nợ CVC 511 12,555,000
Thuế GTGT đầu ra 333 1,255,500
Cộng 112,747,500
Dư cuối kỳ 134,527,500
02.08.2010 90722 02.08.2010Công Ty Phi nợ CVC 511 2,550,000
Thuế GTGT đầu ra 333 255,000
02.08.2010 90723 02.08.2010Cty may Trấn An nợ CVC 511 19,350,000
Thuế GTGT đầu ra 333 1,935,000
04.08.2010 90724 04.08.2010Công ty Phi nợ CVC 511 900,000
Thuế GTGT đầu ra 333 90,000
20.08.2010 90726 20.08.2010
7-Sep
8/2006-BTC

Trưởng BTC

Phát sinh

3,718,454
681,546
4,400,000

11,968,000
22,000
11,990,000

16,800,000
CÔNG TY TNHH Thương mại T&T Mẫu số : -DNN
145A Quang Trung - TP Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211
a a
CHứng từ Nhật Ký Chung Số Phát sinh
Ngày Số hiệu
tháng Ngày Tran Số TT TK đối
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
g số dòng ứng
Nợ Có

Dư đầu năm 0
14/5 14/5 Mua TSCĐ 111 13,545,455
24/7 24/7 Mua TSCĐ 112 131,000,000
331 160,000,000
28/7 28/7 Mua TSCĐ 111 13,181,818
26/8 26/8 Mua TSCĐ 112 40,000,000

0
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211
a a
CHứng từ Nhật Ký Chung Số Phát sinh
Ngày Số hiệu
tháng Ngày Tran Số TT TK đối
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
g số dòng ứng
Nợ Có

Dư đầu năm 0
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211
a a
CHứng từ Nhật Ký Chung Số Phát sinh
Ngày Số hiệu
tháng Ngày Tran Số TT TK đối
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
g số dòng ứng
Nợ Có

Dư đầu năm 0
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211
a a
CHứng từ Nhật Ký Chung Số Phát sinh
Ngày Số hiệu
tháng Ngày Tran Số TT TK đối
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
g số dòng ứng
Nợ Có

Dư đầu năm 0
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211
a a
CHứng từ Nhật Ký Chung Số Phát sinh
Ngày Số hiệu
tháng Ngày Tran Số TT TK đối
ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải
g số dòng ứng
Nợ Có

Dư đầu năm 0

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH Thương mại T&T
145A Quang Trung - TP Hải Dương

SỔ CÁI
( Dùng cho hình thức nhật ký chung)
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211

CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

14/5 3 năm
24/7 8 năm
96
28/7 3 năm
26/8 8 năm 417 000
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211

CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211

CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211

CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu
Năm:2010
Tên tài khoản: Tài sản cố định
Số hiệu : TK 211

CHứng từ
Ngày
tháng
ghi sổ Số hiệu

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................

Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ Mẫu số : -DNN
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî
hiÖu th¸ng sè ®èi
ghi dßng øng

Tháng 5 500,000
15/5 15/5 Nộp TM vào NH 111 10,000,000
Cộng 10,000,000
Tháng 6
15/6 15/6 Cty Sun trả nợ 131 3,178,454
25/6 25/6 Cty Sun trả nợ 131 681,546
Cty Sun nhờ trả hộ 138 2,960,256
25/6 25/6 Chi trả phí QL Tk 6422
Thuế GTGT đầu vào 133
Cộng 6,820,256
Tháng 7
Dư đầu kỳ 17,309,830
23/7 23/7 Cty Phi trẩ nợ 131 11,968,000
Phí cty Phi CK 6422
28/7 28/7 Trả nợ cty Vinashin 331
28/7 28/7 Phí CK Vinashin 6422
31/7 31/7 Thu lãi tài khoản 6422 50,690
Cộng 12,018,690
Dư cuối kỳ 20,296,520
Tháng 8
6/8 6/8 Nộp TM vào NH 111 20,000,000
6/8 6/8 Chuyển tiền đóng thùng hàng 211
phí chuyển khỏan 6422
11/8 11/8 Cty Sun trả nợ 131 2,714,000
Cty TNHH Thương mại
13/8 13/8 KTA trả CVC 131 16,800,000
16/8 16/8 Chuyển trả phí VC 40 019E 154
Thuế GTGT đầu vào 133
phí chuyển khỏan 6422
16/8 16/8 Chuyển tiền GTGT thùng hàng 133
phí chuyển khỏan 6422
23/08 23/08 Chuyển tiền trả Phong Anh Minh 331
12/30 phí chuyển khỏan 6422
24/08 24/08 công ty Phi trả nợ 131 9,163,000
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî
®èi
ghi hiÖu th¸ng sè
dßng
øng

Tháng 5 500,000
15/5 15/5 Nộp TM vào NH 111 10,000,000
25/8 25/8 Công ty DHQ trả nợ 131 59,752,000
26/8 26/8 Rút tiền gửi về quỹ TM 111
27/8 27/8 Chuyển trả tiền Cty CP DL và TM Dương Đông 131
27/8 phí chuyển khỏan 6422
31/8 31/8 Thu lãi TK 6422 26,389
12/30 Cộng 108,455,389
12/30 Dư cuối kỳ 1,357,909
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî
®èi
ghi hiÖu th¸ng sè
dßng
øng

Tháng 5 500,000
15/5 15/5 Nộp TM vào NH 111 10,000,000
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî
®èi
ghi hiÖu th¸ng sè
dßng
øng

Tháng 5 500,000
15/5 15/5 Nộp TM vào NH 111 10,000,000
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî
®èi
ghi hiÖu th¸ng sè
dßng
øng

Tháng 5 500,000
15/5 15/5 Nộp TM vào NH 111 10,000,000

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ
Ban hành theo
ĐôngQĐlâm
số-Văn
48/2006-BTC
tố-Tứ kỳ Hải Dương
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
t ký chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2010
g Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

NgµSè Chøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
hiÖu
ghi

15/5

15/6
25/6

25/6 90,909
9,091
100,000

23/7
22,000
28/7 9,000,000
28/7 10,000
31/7
9,032,000

6/8
6/8 40,000,000
14,000
11/8

13/8
16/8 9,000,000
900,000
10,000
16/8 4,000,000
10,000
23/08 2,640,000
10,000
24/08
N¨m: 2010
g Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

NgµSè Chøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
ghi hiÖu

15/5
25/8
26/8 60,000,000
27/8 10,800,000
10,000
31/8
127,394,000
N¨m: 2010
g Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

NgµSè Chøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
ghi hiÖu

15/5
N¨m: 2010
g Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

NgµSè Chøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
ghi hiÖu

15/5
N¨m: 2010
g Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

NgµSè Chøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
ghi hiÖu

15/5

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Chñ Doanh
Ng­êi
nghiÖp
ghi sæ
(Ký, hä tªn, (Ký,
®ãng hädÊu)
tªn)
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

15/5

15/6
25/6

25/6

23/7

28/7
28/7
31/7

6/8
6/8

11/8

13/8
16/8

16/8

23/08

24/08
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
ghi hiÖu

15/5
25/8
26/8
27/8

31/8
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
ghi hiÖu

15/5
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
ghi hiÖu

15/5
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
ghi hiÖu

15/5

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................

Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

15/5

15/6
25/6

25/6

23/7 4

28/7
28/7
31/7

6/8
6/8

11/8

13/8
16/8

16/8

23/08

24/08
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
ghi hiÖu

15/5
25/8
26/8
27/8

31/8
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
ghi hiÖu

15/5
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
ghi hiÖu

15/5
N¨m: 2010
Tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Sè hiÖu:TK 112

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
ghi hiÖu

15/5

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................

Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ Mẫu số : -DNN
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
ghi dßng
øng

31/5 Khấu hao TSCĐ T5 642 376 500


30/6 Khấu hao TSCĐ T6 642 376 500
31/7 Khấu hao TSCĐ T7 642 376 500
30/8 Khấu hao TSCĐ T8 642 4 191 000
Khấu hao TSCĐ T9 642
Khấu hao TSCĐ 10 642
Khấu hao TSCĐ T11 642
Khấu hao TSCĐ 12 642
642
642
642
642
Cộng luỹ kế 12 tháng 5 320 500
N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
ghi dßng
øng

31/5 Khấu hao TSCĐ T5 642 376 500


N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
ghi dßng
øng

31/5 Khấu hao TSCĐ T5 642 376 500


N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
ghi dßng
øng

31/5 Khấu hao TSCĐ T5 642 376 500

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhy
hiÖu
th¸n Sè
Sè Ngµy Trang TK
g DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
ghi dßng
øng

31/5 Khấu hao TSCĐ T5 642 376 500

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

31/5 1 máy tính xách tay


30/6
31/7
30/8 2 máy tính xách tay + 1ôtô +1 thùng xe
N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

31/5 1 máy tính xách tay


N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

31/5 1 máy tính xách tay


N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

31/5 1 máy tính xách tay

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................

Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
N¨m 2009
Tªn tµi kho¶n:Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Sè hiÖu: TK 214

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

31/5 1 máy tính xách tay


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T&T Mẫu số : -DNN
145A QUANG TRUNG - P.BÌNH HÀN - TP HẢI DƯƠNG Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc
Sè hiÖu TK : 333

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n Sè hiÖu
Ngµy Tran
g Sè TT TK
DiÔn giÈi g Nî Cã
ghi hiÖu dßn ®èi
th¸ng sè
sæ g øng

Tháng 6
02/06 90701 02/06 Thu phí dv hàng nhập Sun 112 200,000
07/06 90702 07/06 Thu cước vc hàng Phi 131 180,000
15/6 90703 15/6 Thu phíi dv hàng nhập Sun 112 200,000
15/6 90704 15/6 Thu cước vc hàng Phi 131 440,000
29/6 90705 29/6 Thu cước vc hàng Phi 131 530,000
30/6 90706 30/6 Thu cước vc hàng Phi 131 45,000
30/6 90707 30/6 Thu cước vc hàng trấn an 131 2,055,000
Cộng ###
Tháng7
09/07 90709 09/07 Thu thuế GTGT cty Phi 111 75,000
15/7 90710 15/7 Thu thuế GTGT cty Havina 111 220,000
27/7 90712 27/7 Thu thuế GTGT cty KTA 111 1,527,273
27/7 90713 27/7 Thu thuế GTGT cty Phi 111 580,000
27/7 90714 27/7 Thu thuế GTGT cty Sun 111 240,000
27/7 90716 27/7 Thu thuế GTGT cty Hồng Nhung 111 1,720,000
28/7 90717 28/7 Thu thuế GTGT cty DHQ 111 1,505,000
28/7 90718 28/7 Thu thuế GTGT cty DHQ 111 1,342,000
29/7 90719 29/7 Thu thuế GTGT cty DHQ 111 1,285,000
29/7 90720 29/7 Thu thuế GTGT cty DHQ 111 1,300,000
30/7 90721 30/7 Thu thuế GTGT cty DHQ 111 1,255,500
Cộng 11,049,773
Tháng 8
02/08 90722 02/08 Thu thuế GTGT cty phi 131 255,000
02/08 90723 02/08 Thu thuế GTGT cty may Trấn An 131 1,935,000
03/08 90724 03/08 Thu thuế GTGT cty CP Phú Hưng 131 85,000
04/08 90725 04/08 Thu thuế GTGT cty phi 131 90,000
Tªn tµi kho¶n: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc
Sè hiÖu TK : 333

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n Sè hiÖu
Ngµy Tran
g Sè TT TK
DiÔn giÈi g Nî Cã
ghi hiÖu dßn ®èi
th¸ng sè
sæ g øng

Tháng 6
20/8 90726 20/8 Thu thuế GTGT cty may Trấn An 131 1,005,000
20/8 90727 20/8 Thu thuế GTGT cty Phi 131 950,000
90728 Thu thuế GTGT cty
90729 Thu thuế GTGT cty
90730 Thu thuế GTGT cty
90731 Thu thuế GTGT cty
90732 Thu thuế GTGT cty
90733 Thu thuế GTGT cty
90734 Thu thuế GTGT cty
15/07 90735 15/7 Thu thuế GTGT cty 111
90736 Thu thuế GTGT cty
90737 Thu thuế GTGT cty
22/08 90738 22/08 Thu thuế GTGT cty 111
90739 Thu thuế GTGT cty
Tháng 9
04/09 9997 04/09 Thu tiền bán xe của anh Hải 111
23/09 9998 23/09 Thu tiền bán xe của anh Tâm 111
23/09 9999 23/09 Thu tiền bán xe của anh Hoài 111
26/09 10000 26/09 Thu tiền bán xe của anh Bốn 111
Cộng
Tháng 10
05/10 75601 05/10 Thu tiền bán xe của anh Tuân 111
05/10 75602 05/10 Thu tiền bán xe của anh Chính 111
10/10 75603 10/10 Thu tiền bán xe của anh Nam 111 460,000
12/10 76604 12/10 Thu tiền bán xe của anh Nguyên 111 460,000
13/10 75605 13/10 Thu tiền bán xe của anh Mâu 111 425,000
Cộng 1,345,000
Tháng 11
01/11 75606 01/11 Thu tiền bán xe của chị Hoàn 111 400,000
01/11 75607 01/11 Thu tiền bán xe của anh Bảng 111 460,000
Cộng 860,000
Tªn tµi kho¶n: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc
Sè hiÖu TK : 333

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n Sè hiÖu
Ngµy Tran
g Sè TT TK
DiÔn giÈi g Nî Cã
ghi hiÖu dßn ®èi
th¸ng sè
sæ g øng

Tháng 6
Tháng 12
Thu tiền bán xe của VKSND- Tỉnh
21/12 75608 21/12 111 1,650,000
HD
Thu tiền bán xe của VKSND- Tỉnh
21/12 75609 21/12 111 1,650,000
HD
Thu tiền bán xe của VKSND- Tỉnh
21/12 75610 21/12 111 1,650,000
HD
Thu tiền bán xe của VKSND- Tỉnh
21/12 75611 21/12 111 1,650,000
HD
Thu tiền bán xe của VKSND- Tỉnh
21/12 75612 21/12 111 1,650,000
HD
Thu tiền bán xe của VKSND- Tỉnh
21/12 75613 21/12 111 1,650,000
HD
Thu tiền bán xe của VKSND- Tỉnh
21/12 75614 21/12 111 1,650,000
HD
Thu tiền bán xe của VKSND- Tỉnh
21/12 75615 21/12 111 1,650,000
HD
Thu tiền bán xe của VKSND- Tỉnh
21/12 75616 21/12 111 1,650,000
HD

21/12 75617 21/12 Thu tiền bán xe của anh Bống 111 460,000

Cộng ###

Cộng luỹ kế 12 tháng 25 350 000


Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 116,182

Thuế GTGT còn pải nôp 25,233,818


CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ Mẫu số : -DNN
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n Ph¶i tr¶ ng­ời lao ®éng
Sè hiÖu TK 334

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy
hiÖu
th¸ng Sè
Sè Ngµy Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
sæ dßng øng

31/5 Chi lương T5 111 17 221 500


30/6 Chi lương T6 111 21 332 000
30/6 Chi lương T7 111
31/7 Chi lương T8 111
30/8 Chi lương T9 111
Chi lương T10 111
Chi lương T11 111
Chi lương T12 111
Céng ph¸t sinh 38 553 500
N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n Ph¶i tr¶ ng­ời lao ®éng
Sè hiÖu TK 334

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy
hiÖu
th¸ng Sè
Sè Ngµy Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
sæ dßng øng

31/5 Chi lương T5 111 17 221 500


N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n Ph¶i tr¶ ng­ời lao ®éng
Sè hiÖu TK 334

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy
hiÖu
th¸ng Sè
Sè Ngµy Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
sæ dßng øng

31/5 Chi lương T5 111 17 221 500


N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n Ph¶i tr¶ ng­ời lao ®éng
Sè hiÖu TK 334

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy
hiÖu
th¸ng Sè
Sè Ngµy Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
sæ dßng øng

31/5 Chi lương T5 111 17 221 500

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n Ph¶i tr¶ ng­ời lao ®éng
Sè hiÖu TK 334

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy
hiÖu
th¸ng Sè
Sè Ngµy Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
hiÖu th¸ng sè ®èi
sæ dßng øng

31/5 Chi lương T5 111 17 221 500


(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ Mẫu số : S03b-DNN
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
D­ ®Çu n¨m
Nguån vèn kinh doanh 111
N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
D­ ®Çu n¨m
N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
D­ ®Çu n¨m
N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
D­ ®Çu n¨m
N¨m:2009
Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
D­ ®Çu n¨m

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ
Ban hành
Đông
theolâm
QĐ-Văn
số 48/2006-BTC
tố-Tứ kỳ Hải Dương
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
ký chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2009
doanh Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ SèChøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
hiÖu
ghi

400 000 000


N¨m:2009
doanh Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ SèChøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
hiÖu
ghi

N¨m:2009
doanh Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ SèChøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
hiÖu
ghi

N¨m:2009
doanh Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ SèChøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
hiÖu
ghi

N¨m:2009
doanh Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
Sè hiÖu:TK 411

Ngµ SèChøng
ph¸t sinh

y
th¸n

g Cã
hiÖu
ghi

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Chñ Doanh
Ng­êi ghi
nghiÖp

(Ký, hä tªn,
(Ký,®ãng
hä tªn)dÊu)
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ Mẫu số : S03b-DNN
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng1
31/5 Giá vốn hàng bán T5 154 14,296,306
Giá vốn hàng bán T6 154 23,421,227
Giá vốn hàng bán T7 154 36,289,425
Giá vốn hàng bán T8 154
Giá vốn hàng bán T9 154
Giá vốn hàng bán T10 154
Giá vốn hàng bán T11 154
Giá vốn hàng bán T12 154
154
154
154
154
N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng1
N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng1

0
N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng1
N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng1

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng1

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

31/5
0
N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................

Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
N¨m:2009
Tên tài khoản:Giá vốn hàng bán
Sè hiÖu:TK 632

Ngµ Chøng tõ
y
th¸n

g
hiÖu
ghi

CÔNG TY TNHH Thương mại T&T Mẫu số : S03b-DNN
145A Quang Trung - TP Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2010
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sè hiÖu:TK 511

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng 6
02/06 90701 02/06 Thu phí DV hàng nhập cty Sun 131 2,000,000
07/06 90702 07/06 Thu cước VC hàng cty Phi 111 1,800,000
15/6 90703 15/6 Thu phí DV hàng nhập cty Sun 131 2,000,000
15/6 90704 15/6 Thu cước VC hàng cty Phi 111 4,400,000
29/6 90705 29/6 Thu cước VC hàng cty Phi 111 5,300,000
30/6 90706 30/6 Thu cước VC hàng cty Phi 111 450,000
30/6 90707 30/6 Thu cước VC cty may Trấn An 131 20,550,000
Cộng 36,500,000
Tháng 7
09/07 90708 09/07 HĐ ghi hỏng 0
09/07 90709 09/07 Thu cước VC hàng cty Phi 131 750,000
15/7 90710 15/7 Thu cước VC cty vina 111 2,200,000
27/7 90711 27/7 HĐ ghi hỏng 0
27/7 90712 27/7 Thu cước VC hàng cty KTA 131 15,272,727
27/07 90713 27/07 Thu cước VC hàng cty Phi 131 5,800,000
27/7 90714 27/7 Thu cước VC cty Sun 131 2,400,000
90715 HĐ ghi hỏng 0
27/7 90716 27/7 Thu cước VC cty Hồng Nhung 131 17,200,000
28/7 90717 28/7 Thu cước VC cty DHQ 131 15,050,000
28/7 90718 28/7 Thu cước VC cty DHQ 131 13,420,000
29/7 90719 29/7 Thu cước VC cty DHQ 131 12,850,000
29/7 90720 29/7 Thu cước VC cty DHQ 131 13,000,000
30/7 90721 30/7 Thu cước VC cty DHQ 131 12,555,000
Cộng 110,497,727
02/08 90722 02/08 Thu cước VC hàng cty Phi 131 2,550,000
02/08 90723 02/08 Thu cước VC cty may trấn An 131 19,350,000
03/08 90724 03/08 Thu cước VC cty Phú Hưng 131 850,000
04/08 90725 04/08 Thu cước VC hàng cty Phi 131 900,000
20/8 90726 20/8 Thu cước VC cty may trấn An 131 10,050,000
N¨m:2010
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sè hiÖu:TK 511

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng 6
20/8 90727 20/8 Thu cước VC hàng cty Phi 131 9,500,000
90728 12/30
90729 12/30
90730 12/30
90731 12/30
90732 12/30
90733 12/30
90734 12/30
90735 12/30

22/08 9996 22/08

04/09 9997 04/09


23/09 9998 23/09
23/09 9999 23/09
26/09 10000 26/09

05/10 75601 05/10


05/10 75602 05/10
10/10 75603 10/10
12/10 76604 12/10
13/10 75605 13/10

01/11 75606 01/11


01/11 75607 01/11

21/12 75608 21/12

21/12 75609 21/12


N¨m:2010
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sè hiÖu:TK 511

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng 6
21/12 75610 21/12

21/12 75611 21/12

21/12 75612 21/12

21/12 75613 21/12

21/12 75614 21/12

21/12 75615 21/12

21/12 75616 21/12

21/12 75617 21/12

Cộng 0

Cộng phát sinh 12 tháng 78,200,000

Kết chuyển sang TK 911 911 78,200,000


N¨m:2010
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sè hiÖu:TK 511

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng 6
N¨m:2010
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sè hiÖu:TK 511

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng 6

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
N¨m:2010
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sè hiÖu:TK 511

Ngµ Chøng tõ NhËt ký chungSè Sè ph¸t sinh


y hiÖ
th¸n Tran Sè u
Sè Ngµy
g DiÔn giÈi g TT TK Nî Cã
hiÖu th¸ng
ghi sè dßng ®èi
sæ øng
Tháng 6
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH Thương mại T&T Mẫu số : -DNN
145A Quang Trung - Bình Hàn - TP Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 142

Ngµy Chøng tõ NhËt ký chung Sè Sè ph¸t sinh


hiÖu
th¸ng Sè
Sè Ngµy Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî
hiÖu th¸ng sè ®èi
sæ dßng
øng
QĐ số 48/2006-BTC
của Bộ Trưởng BTC

Sè ph¸t sinh


CÔNG TY TNHH Thương mại T&T Mẫu số : -DNN
145A Quang Trung - Bình Hàn - TP Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n hiÖu
Ngµy Tran Sè
g Sè TK
DiÔn giÈi g TT Nî
ghi hiÖu ®èi
th¸ng sè dßng øng

Tháng 5
01/05 26/4 Chi tiền phí thành lập Cty 111 5,000,000
10/05 10/05 Chi mua đồ sửa chữa văn phòng 111 3,355,000
11/05 11/05 Chi mua đồ dùng văn phòng 111 7,240,000
11/05 11/05 Chi mua bàn vi tính 111 1,160,000
13/05 13/05 Chi mua máy in 111 6,636,364
15/5 15/5 Chi tiền nộp thuế môn bài 111 1,500,000
14/5 14/5 Chi mua VPP 111 332,000
15/5 15/5 Thuê phòng nghỉ và dịch vụ 111 400,000
19/5 19/5 Chi mua ĐTCĐ + ADSL 111 350,000
22/5 22/5 Chi tiếp khách 111 1,748,000
Tính trả tiền thuê VP 331 2,000,000
Khấu hao TSCĐ 111 376,500
Tính lương BPQL 334
Cộng 30,097,864
Tháng 6
09/06 69888 6-Sep Chi tiền tiếp khách 111 1,005,454
14/06 69893 14/06 Chi tiền tiếp khách 111 860,000
25/6 2468091 25/6 Chi trả phí QL tài khoản 112 90,909
30/6 30/6 Khấu hao TSCĐ 214 376,500
Chi trả tiền thuê ô tô 111 8,000,000
Tính trả tiền thuê VP 331 2,000,000
Tính lương BPQL 334
Khấu hao TSCĐ 376,500
Cộng 12,332,863
Tháng 7
07/07 746542 07/07 Chi tiền ĐT 111 22,254
07/07 745641 07/07 Chi tiền ADSL 111 270,000
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n hiÖu
Ngµy Tran Sè
g Sè TK
DiÔn giÈi g TT Nî
ghi hiÖu ®èi
th¸ng sè dßng
sæ øng

Tháng 5
01/05 26/4 Chi tiền phí thành lập Cty 111 5,000,000
17/7 65772 17/7 Chi mua hàng thực phẩm 111 340,364
19/7 2162463 19/7 Chi mua đt LG-GT505 111 3,216,364
23/7 23/7 Phí cty Phi Ck 131 22,000
23/7 10498 23/7 Chi mua đầu đọc đĩa DVD 111 372,727
29/7 4391 29/7 Chi mua đt E72 111 6,045,454
Khấu hao TSCĐ 376,500
Chi trả tiền thuê ô tô 111 8,000,000
Tính trả tiền thuê VP 331 2,000,000
Chi tiền gửi xe ôtô 142 150,000
Tính lương BPQL 334 1,125,000
Khấu hao TSCĐ 376,500
Cộng 22,317,163
Tháng 8
02/08 5474 02/08 Chi mua máy tính để bàn 111 7,542,727
06/08 923702 06/08 Chi tiền ĐT 111 42,777
06/08 923701 06/08 Chi tiền ADSL 111 272,655
06/08 44627 06/08 Chi mua BH TNDS 111 1,277,000
06/08 44628 06/08 Chi mua BH TPX 111 30,000
06/08 44629 06/08 Chi mua BH VC xe ôtô 111 10,178,182
07/08 10835 07/08 Chi tiền tiếp khách 111 387,000
16/8 81306 16/8 Chi mua clê, búa LD, kìm điện 111 425,000
22/8 10850 22/8 Chi tiền tiếp khách 111 532,000
22/8 48238 22/8 Chi mua dàn âm thanh 111 9,536,364
24/8 198195 28/7 Chi nộp thuế trước bạ xe ôtô 111 6,400,000
31/8 41946 04/08 Chi mua TV 111 1,681,818
31/8 548578 31/5 Chi tiền ADSL tháng 5 111 118,957
12/30 Chi tiền ĐT tháng 5 111 21 532
12/30
12/30
12/30
12/30
12/30
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n hiÖu
Ngµy Tran Sè
g Sè TK
DiÔn giÈi g TT Nî
ghi hiÖu ®èi
th¸ng sè dßng
sæ øng

Tháng 5
01/05 26/4 Chi tiền phí thành lập Cty 111 5,000,000
12/30
12/30
12/30
12/30 111
12/30 111
12/30 111
12/30 334
12/30
12/30
12/30
12/30 111
12/30 Chi tiền điện thoại 111
12/30 Tính lương BPQL 334
12/30 Khấu hao TSCĐ 2 916 667
12/30 Cộng 2,916,667
12/30 Tháng9
12/30 Chi trả tiền điện thắt sáng 111 24,000
12/30 Chi trả tiền điện thắt sáng 111 292,230
12/30 Chi tiền điện thoại 111 143,787
12/30 Chi tiền điện thoại 111 24,000
12/30 Chi tiền điện thoại 111 20,000
12/30 Chi mua bàn ghế + Két sắt 111 5,500,000
12/30 Chi tiền điện thoại 111 352,893
12/30 Tính lương BPQL 334 10,500,000
12/30 Khấu hao TSCĐ 2 916 667
12/30 Cộng 19,773,577
12/30 Tháng10
07/10 304666 07/10 Chi tiền điện thoại 111 90,689
07/10 305546 07/10 Chi tiền điện thoại 111 24,000
07/10 305103 07/10 Chi tiền điện thoại 111 20,400
21/10 6686520 21/10 Chi tiền điện thoại 111 406,840
12/30 Tính lương BPQL 334 10,500,000
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n hiÖu
Ngµy Tran Sè
g Sè TK
DiÔn giÈi g TT Nî
ghi hiÖu ®èi
th¸ng sè dßng
sæ øng

Tháng 5
01/05 26/4 Chi tiền phí thành lập Cty 111 5,000,000
12/30 Khấu hao TSCĐ 2 916 667
12/30 Cộng 13,958,596
12/30 Tháng11
21/11 6686879 21/11 Chi tiền điện thoại 111 384,490
12/30 Tính lương BPQL 334 10,500,000
12/30 Khấu hao TSCĐ 2 916 667
12/30 Cộng 13,801,157
12/30 Tháng12
21/12 2577071 21/12 Chi tiền điện thoại 111 377,539
Tính lương BPQL 334 10,500,000
Khấu hao TSCĐ 2 916 667
Cộng 13,794,206
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n hiÖu
Ngµy Tran Sè
g Sè TK
DiÔn giÈi g TT Nî
ghi hiÖu ®èi
th¸ng sè dßng
sæ øng

Tháng 5
01/05 26/4 Chi tiền phí thành lập Cty 111 5,000,000
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n hiÖu
Ngµy Tran Sè
g Sè TK
DiÔn giÈi g TT Nî
ghi hiÖu ®èi
th¸ng sè dßng
sæ øng

Tháng 5
01/05 26/4 Chi tiền phí thành lập Cty 111 5,000,000
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n hiÖu
Ngµy Tran Sè
g Sè TK
DiÔn giÈi g TT Nî
ghi hiÖu ®èi
th¸ng sè dßng
sæ øng

Tháng 5
01/05 26/4 Chi tiền phí thành lập Cty 111 5,000,000
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n hiÖu
Ngµy Tran Sè
g Sè TK
DiÔn giÈi g TT Nî
ghi hiÖu ®èi
th¸ng sè dßng
sæ øng

Tháng 5
01/05 26/4 Chi tiền phí thành lập Cty 111 5,000,000
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinh


Ngµy Sè
th¸n hiÖu
Ngµy Tran Sè
g Sè TK
DiÔn giÈi g TT Nî
ghi hiÖu ®èi
th¸ng sè dßng
sæ øng

Tháng 5
01/05 26/4 Chi tiền phí thành lập Cty 111 5,000,000

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH Thương mại T&T
Ban hành 145A
theo QĐ
Quang
số 48/2006-BTC
Trung - Bình Hàn - TP Hải Dương
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
t ký chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2010
nh doanh Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

SèChøng
ph¸t sinh

Ngµy
th¸n
g Sè

ghi hiÖu

01/05
10/05
11/05
11/05
13/05
15/5
14/5
15/5
19/5
22/5

09/06 69888
14/06 69893
25/6 2468091
30/6

07/07 746542
07/07 745641
N¨m:2010
nh doanh Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

SèChøng
ph¸t sinh

Ngµy
th¸n
g Sè

ghi hiÖu

01/05
17/7 65772
19/7 2162463
23/7
23/7 10498
29/7 4391

02/08 5474
06/08 923702
06/08 923701
06/08 44627
06/08 44628
06/08 44629
07/08 10835
16/8 81306
22/8 10850
22/8 48238
24/8 198195
31/8 41946
31/8 548578
N¨m:2010
nh doanh Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

SèChøng
ph¸t sinh

Ngµy
th¸n
g Sè

ghi hiÖu

01/05

07/10 304666
07/10 305546
07/10 305103
21/10 6686520
N¨m:2010
nh doanh Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

SèChøng
ph¸t sinh

Ngµy
th¸n
g Sè

ghi hiÖu

01/05

21/11 6686879

21/12 2577071
N¨m:2010
nh doanh Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

SèChøng
ph¸t sinh

Ngµy
th¸n
g Sè

ghi hiÖu

01/05
N¨m:2010
nh doanh Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

SèChøng
ph¸t sinh

Ngµy
th¸n
g Sè

ghi hiÖu

01/05
N¨m:2010
nh doanh Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

SèChøng
ph¸t sinh

Ngµy
th¸n
g Sè

ghi hiÖu

01/05
N¨m:2010
nh doanh Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

SèChøng
ph¸t sinh

Ngµy
th¸n
g Sè

ghi hiÖu

01/05
N¨m:2010
nh doanh Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

SèChøng
ph¸t sinh

Ngµy
th¸n
g Sè

ghi hiÖu

01/05

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Chñ DoanhNg­êinghiÖp
ghi sæ
(Ký, hä tªn,(Ký,
®ãng
hä tªn)
dÊu)
CÔNG TY TNHH Thương mại T&T
145A Quang Trung - Bình Hàn - TP Hải Dương

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ
Ngµy
th¸n
g Sè
ghi hiÖu

01/05
10/05
11/05
11/05
13/05
15/5
14/5
15/5
19/5
22/5

09/06 69888
14/06 69893
25/6 2468091
30/6

2,000,000
07/07 746542
07/07 745641
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ
Ngµy
th¸n
g Sè
ghi hiÖu

01/05
17/7 65772
19/7 2162463
23/7
23/7 10498
29/7 4391

02/08 5474
06/08 923702
06/08 923701
06/08 44627
06/08 44628
06/08 44629
07/08 10835
16/8 81306
22/8 10850
22/8 48238
24/8 198195
31/8 41946
31/8 548578
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ
Ngµy
th¸n
g Sè
ghi hiÖu

01/05

07/10 304666
07/10 305546
07/10 305103
21/10 6686520
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ
Ngµy
th¸n
g Sè
ghi hiÖu

01/05

21/11 6686879

21/12 2577071
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ
Ngµy
th¸n
g Sè
ghi hiÖu

01/05
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ
Ngµy
th¸n
g Sè
ghi hiÖu

01/05
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ
Ngµy
th¸n
g Sè
ghi hiÖu

01/05
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ
Ngµy
th¸n
g Sè
ghi hiÖu

01/05
N¨m:2010
Tªn tµi kho¶n Chi phi qu¶n lý kinh doanh
Sè hiÖu: TK 642,2

Chøng tõ
Ngµy
th¸n
g Sè
ghi hiÖu

01/05

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................

Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
CÔNG TY TNHH Thương mại T &T Mẫu số : -DNN
145A Quang Trung - TP Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911

Chøng tõ NhËt ký chung Sè tiÒn


Ngµy
th¸ng Sè
Sè Ngµy Trang TKĐU
ghi DiÔn giÈi TT Nî
hiÖu th¸ng sè
sæ dßng

31/12 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng 511


31/12 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632
31/12 31/12 kết chuyển chi phí kinh doanh 642
31/12 31/12 Lỗ tử hoạt động SXKD 421
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH Thương mại T &T
Ban hành theo
145AQĐQuang
số 48/2006-BTC
Trung - TP Hải Dương
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
ý chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
h daonh Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911

Chøng
Sè tiÒntõ
Ngµy
th¸ng

ghi Cã
hiÖu

31/12
31/12
31/12
31/12

0
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
ý chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
h daonh Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
ý chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
h daonh Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
ý chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
h daonh Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
ý chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
h daonh Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Chñ Doanh Ng­êi
nghiÖp
ghi sæ
(Ký, hä tªn,(Ký,
®ãng
hä dÊu)
tªn)
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC

Sæ c¸i
ý chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
h daonh Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh daonh
Sè hiÖu: TK911
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ Mẫu số : -DNN
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
Tên tài khoản : Chi phí thuế TNDN
Sè hiÖu: TK 821

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy Ngµ hiÖu
th¸ng y Sè
Sè Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
®èi
sæ hiÖu th¸n sè
dßng øng
g
Chi phi thuÕ ThuÕ TNDN
KÕt chuyÓn chi phÝ thuÕ TNDN
céng ph¸t sinh
D­ cuèi th¸ng
N¨m: 2009
Tên tài khoản : Chi phí thuế TNDN
Sè hiÖu: TK 821

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy Ngµ hiÖu
th¸ng y Sè
Sè Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
®èi
sæ hiÖu th¸n sè
dßng øng
g
Chi phi thuÕ ThuÕ TNDN
N¨m: 2009
Tên tài khoản : Chi phí thuế TNDN
Sè hiÖu: TK 821

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy Ngµ hiÖu
th¸ng y Sè
Sè Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
®èi
sæ hiÖu th¸n sè
dßng øng
g
Chi phi thuÕ ThuÕ TNDN
N¨m: 2009
Tên tài khoản : Chi phí thuế TNDN
Sè hiÖu: TK 821

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy Ngµ hiÖu
th¸ng y Sè
Sè Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
®èi
sæ hiÖu th¸n sè
dßng øng
g
Chi phi thuÕ ThuÕ TNDN

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
N¨m: 2009
Tên tài khoản : Chi phí thuế TNDN
Sè hiÖu: TK 821

Chøng tõ NhËt ký chung Sè ph¸t sinhNgµy Ngµ hiÖu
th¸ng y Sè
Sè Trang TK
ghi DiÔn giÈi TT Nî Cã
®èi
sæ hiÖu th¸n sè
dßng øng
g
Chi phi thuÕ ThuÕ TNDN

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ Mẫu số : -DNN
Đông lâm -Văn tố-Tứ kỳ Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối
Sè hiÖu: TK 421

Ngµy Chøng tõ NhËt ký chung Sè tiÒn


th¸ng Sè
Sè Ngµy Trang
ghi DiÔn giÈi TT Nî
hiÖu th¸ng sè
sæ dßng
Dư đầu năm
31/12 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối
Sè hiÖu: TK 421
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối
Sè hiÖu: TK 421
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
N¨m: 2009
tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối
Sè hiÖu: TK 421

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH MỴ
Ban hành theo
Đông
QĐlâm
số -Văn
48/2006-BTC
tố-Tứ kỳ Hải Dương
gày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)

Ngµy Chøng
Sè tiÒn

th¸ng

ghi Cã
hiÖu

31/12
gày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
gày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)
gày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
Sæ c¸i
chung) ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung)

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Chñ Doanh Ng­êi
nghiÖp
ghi sæ
(Ký, hä tªn,(Ký,
®ãnghä dÊu)
tªn)
CÔNG TY TNHH Thương mại T&T
145A Quang Trung - TP Hải Dương Ban
Ngày
b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
SHTK tªn tµi kho¶n Sè d­ ®Çu n¨m sè ph¸t sinh trong n¨m
111 TiÒn mÆt 115,744,800 742,649,000 1,622,147,865
113 ThuÕ GTGT ®c khÊu trõ 10,781,935 40,931,918 40,931,918
152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 132,616,164 132,616,164
156 Hµng ho¸ 259,272,536 310,675,493 376,472,000
211 TSC§ 700,000,000 ### 250,000,000
214 Hao mßn TSC§ 70,000,000 25,000,000 26,920,540
242 Chi phÝ chê ph©n bæ 16,382,959
311 Vay ng¾n h¹n
331` Ph¶I tr¶ ng b¸n 29,622,695
333 ThuÕ GTGT ph¶I nép 40,931,918 47,059,000
### ThuÕ TNDN ph¶I nép NS 248,837
334 Phải trả CBCNV 126,000,000 126,000,000
411 Nguån vèn KD 1,000,000,000
### LNCPP n¨m tr­íc 2,310,698
### LNCPP n¨m nay 70,726,830
511 Doanh thu 470,590,000 470,590,000
711 Thu nhËp kh¸c 225,000,000 225,000,000
632 Gýa vèn 376,472,000 376,472,000
642 Chi phÝ qu¶n lý 164,844,830 164,844,830
811 chi phÝ kh¸c 225,000,000 225,000,000
911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ 541,316,830 541,316,830
Céng 1,102,182,230 1,102,182,230 ### ###

0
Ngày
b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
SHTK tªn tµi kho¶n Sè d­ ®Çu n¨m sè ph¸t sinh trong n¨m
111 TiÒn mÆt 115,744,800 742,649,000 1,622,147,865
113 ThuÕ GTGT ®c khÊu trõ 10,781,935 40,931,918 40,931,918
Ngày
b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
SHTK tªn tµi kho¶n Sè d­ ®Çu n¨m sè ph¸t sinh trong n¨m
111 TiÒn mÆt 115,744,800 742,649,000 1,622,147,865
113 ThuÕ GTGT ®c khÊu trõ 10,781,935 40,931,918 40,931,918
Ngày
b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
SHTK tªn tµi kho¶n Sè d­ ®Çu n¨m sè ph¸t sinh trong n¨m
111 TiÒn mÆt 115,744,800 742,649,000 1,622,147,865
113 ThuÕ GTGT ®c khÊu trõ 10,781,935 40,931,918 40,931,918

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµ
Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)

NguyÔn Anh TuÊn


CÔNG TY TNHH Thương mại T&T Mẫu số : -DNN
145A Quang Trung - TP Hải Dương Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
n ®èi tµi kho¶n b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
SHTK tªn tµi kho¶n sè d­ cuèi n¨m
111 TiÒn mÆt
113 ThuÕ GTGT ®c khÊu trõ
152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu
156 Hµng ho¸
211 TSC§
214 Hao mßn TSC§
242 Chi phÝ chê ph©n bæ
311 Vay ng¾n h¹n
331` Ph¶I tr¶ ng b¸n
333 ThuÕ GTGT ph¶I nép
### ThuÕ TNDN ph¶I nép NS
334 Phải trả CBCNV
411 Nguån vèn KD
### LNCPP n¨m tr­íc
### LNCPP n¨m nay
511 Doanh thu
711 Thu nhËp kh¸c
632 Gýa vèn
642 Chi phÝ qu¶n lý
811 chi phÝ kh¸c
911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶
Céng
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
n ®èi tµi kho¶n b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
SHTK tªn tµi kho¶n sè d­ cuèi n¨m
111 TiÒn mÆt
113 ThuÕ GTGT ®c khÊu trõ
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
n ®èi tµi kho¶n b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
SHTK tªn tµi kho¶n sè d­ cuèi n¨m
111 TiÒn mÆt
113 ThuÕ GTGT ®c khÊu trõ
Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC
n ®èi tµi kho¶n b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
SHTK tªn tµi kho¶n sè d­ cuèi n¨m
111 TiÒn mÆt
113 ThuÕ GTGT ®c khÊu trõ

Sæ nµy cã:...........trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang:...................


Ngµy më sæ:............................
Ngµy .........th¸ng..........N¨m
Ng­êi ghi sæ Chñ Doanh nghiÖp
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)