You are on page 1of 9

TAR-PA M_-R,

M E G S Z A B A D U L Á S

Buddhista Meditáció Központ


KARMA RATNA DARGYE LING D TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY D BUDAPEST -
TAR
1. SZÁM 2000. JANUÁR

Karma Csagme:
Csenrézi mar tri
A mahamudra és a dzogcsen egysége,
lényegi tanítások a spirituális gyakorlásról,
a Nagy Együttérző közvetlen útmutatásai.

Láma Ngawang szóbeli magyarázataival

Első ének

A mélységes tanítások összefoglalása


Namo Mahakarunikaja

Emaho !
A szutrák, tantrák és filozófiai írások terjedelmesek és számosak.
Azonban az élet rövid, az intelligencia korlátolt, ezért nehéz mind
tökéletesen elsajátítani.
Bár sok lehet tudásod, de ha nem gyakorlod,
Olyan az, mint szomjan halni egy nagy tó partján.
Hasonlóképp, megesik, hogy közönséges tetemet találnak egy nagy
tudós ágyában.

Tiszteletreméltó Láma Ngawang (fotó: Kováts Lajos)

E
könyv címe: Csenrézi mar tri, magyarázatai között kiemelkedő helyet hasonlóval, az sem lenne elég éles ah-
Csenrézi az együttérzés foglal el. hoz, hogy nagy kapacitással bele tudjunk
bódhiszattvája, minden buddha A tanításoknak számos osztá- merülni ezekbe a részletes tanulmá-
határtalan együttérzésének a lyuk, nagyon sok fajtájuk van. A szutra nyokba.
lényege. és a tantra tanítások a főbb osztályok, és Én magam fiatal koromban
A „mar” jelentése piros. A pi- ezek számtalan tanítást tartalmaznak. szolgáltam, nem volt időm gyakorolni,
ros szín kiemelkedik a többi közül. A Azonban gondoljunk arra, hogy az de pénzem és családom sem lett, így
„tri” magyarázatot jelent. Tehát ez a életünk rövid, és intelligenciánk korlá- végül az a rövid idő, amit eddig leéltem
szöveg a gyakorlati spirituális ösvény tolt, ezért ezt a sok mélységes tanítást nem volt elég semmire. A dharmikus
magyarázata, amely kiemelkedő és nagy- megismernünk és megértenünk nehéz. tudásom is olyan kicsi, hogy most nem
szerű. Ezt jelenti a cím. Nem közönsé- Nehéz arra a elhatározásra jutnunk, azért ülök itt, mert a dharmát ismerem,
ges, hanem hasonlóan ahhoz, ha az hogy most, fiatal korunkban 100%-osan hanem azért, mert meghívtak, enni
embernek van egy tárgya, aminek nagyon elkezdjük a dharmát gyakorolni és ta- adnak, és ez a dolgom. Megbíztak azzal,
szép színt szeretne adni, akkor pirosra nulmányozni, és mostantól kezdve csak hogy tanítsak, nem azért ülök itt, mert
festi, mert ez a szín kiemelkedik a többi ezt fogjuk tenni, teljes erővel. Ehhez megvan a tanításhoz szükséges kvalitá-
közül, ez a könyv a spirituális ösvény nagyon éles intelligenciára lenne szük- som vagy tudásom. Elértem azt a kort,
ség. Még ha rendelkeznénk is valami amikor az életnek már lassan bármikor
2000. JANUÁR TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT

vége lehet, és a végeredmény az, hogy akarunk kezdeni vele, mert így múlik el foglalkozzunk, amiből valóban hasz-
nincs semmim, nem tudok semmit, az élet. Az embernek dolga mindig van, nunk lesz.
olyan vagyok, mint egy száraz fatörzs. de a sok dolog közül vajon melyikből
Gondoljunk mi is arra, hogy az lesz haszna? Ez a fontos, ezen kell gon-
életünket hogyan akarjuk intézni, mit dolkozni, és ha lehet, kizárólag azzal

Örömmel jelentjük be, abban a megtiszteltetésben részesülünk, hogy

Őszentsége a XVII. Gyalwang Karmapa


Trinle Tháje Dordzse
Magyarországra látogat
Első nyugati utazása során 2000. január 28-29-30-án

Előzetes program Budapesten: Me- Jegyek árai:


nedék, Bódhiszattva fogadalom, elővételben helyszínen
Fehér Tara és Mandzsusri megha- 2000 Ft/nap 2500 Ft/nap
talmazás
Bérlet:
Időpontok: 28. péntek 17:00 5000 Ft 6000 Ft
29. szombat 14:00
30. vasárnap 11:00

Helyszín: Budapest Vásárváros B.


pavilonja
A programok még nem véglegesek!!!

Reméljük Őszentsége meglátogatja és megszenteli a tari Meditáció Központot!

Örömmel jelentjük be, Őszentsége Karmapa látogatásával kapcsolatos meghívásunkat a

Tiszteletreméltó
Láma Ngawang
előzetes válaszában elfogadta.
Látogatásával kapcsolatos további felvilágosításokat csak a későbbiekben tudunk adni!

Ha körülnézünk a világban, azért, mert rendelkezett belső adottsá- másikra valamennyire a saját jó érzését –
például Magyarországon, láthatjuk, hogy gokkal amelyeket komoly munkával ha nem is boldogságát – fenntartsa. Erre
nagyon kevés az olyan ember, aki való- kiaknázott, felhasznált, és valami nagy pedig még az állatok is képesek. Még az
ban megvalósított valami lényegeset. dolgot hozott létre. Ez a lehetőségünk állatok is nyugodtan és elégedetten
Láthatjuk, hogy mindenki állandóan el mindannyiunknak megvan, ha össze- tudnak élni, amellett, hogy önmagukat
van foglalva, tanul vagy dolgozik, min- szedjük magunkat. fenntartják és családjukat is segítik. Az
denki szüntelenül csinál valamit. Olyan Azonban az emberek általában állatok eléggé kiegyensúlyozott és nyu-
ember azonban nagyon kevés van, aki – még ha összeszedik is magukat – godt állapotban tudnak éldegélni. Az
megvalósít valamilyen fontos dolgot. nagyon jelentéktelen dolgokat csinálnak. emberek nagy többsége még erre sem
Például Kőrösi Csoma Sándor, egy volt A hétköznapi ember tényleg jelentékte- képes.
az összes magyar közül, aki elért valami len dolgokkal foglalkozik, olyan dolgok- Azután ott vannak, akikre fel-
olyat, amit senki más nem ért el, ő egy kal, amelyektől még ő sem érzi jól ma- nézünk, a nagy emberek, a vezetők, a
bódhiszattva. Mégis, neki is csak egy gát. Dolgoznia kell, az ételt meg kell gazdag emberek és a politikusok, akik
apja és egy anyja volt, ugyanúgy, mint szereznie, családot alapít, azt fenntartja, sokat tanultak, sokat tudnak, de ugyan-
nekünk. Nem azért lett nagy ember, de valahogy közben nem érzi jól magát. akkor egyáltalán nem biztos, hogy belső
mert száz apja és száz anyja volt, hanem Még arra sem képes, hogy egyik napról a emberi tulajdonságaikban kiemelkedők.
2
BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA 2000. JANUÁR

Lehet, hogy pusztán karriert csináltak, nem valósítjuk meg a lényegét? Nagyon szor előfordul ezért, hogy egy nagy
nem tudni miért, karmikus tendenciák kevés olyan ember van, aki valóban tudású professzor ágyában egy közönsé-
alapján úgy alakult az életük, hogy ez megvalósít valamit. Lehet, hogy nagyon ges hullát találnak, amikor meghal. Úgy
lett belőlük, de egyáltalán nem biztos, sokat tanulunk, de az, hogy valaki való- hal meg, akár egy közönséges ember,
hogy maradandó és kiemelkedő emberi ban elérjen valamit, nagyon ritka. Ha az nem pedig úgy, mint egy nagy tudású
kvalitásokkal rendelkeznek, habár min- ember tanul, de ugyanakkor nem törek- személy. Tudásából a halálakor nem lesz
denki felnéz rájuk, és nagy embereknek szik arra, hogy megvalósítsa tanulmányai semmi haszna. A halál idején az ember-
tartják őket. A történelem megmutatja, lényegét, magáévá, az élete részévé tegye nek a dharma gyakorlásából haszna kell,
ki az akinek valóban fennmarad az em- azt, az olyan, mint amikor valaki a tó hogy legyen. Segítséget kell kapnia. Aki
léke, ki az akire valóban felnéznek az partján szomjan hal. Mint az az ember, azonban nem váltotta gyakorlati ered-
emberek. Ezt vegyük a szívünkre, gon- akinek nincs keze és lába, leteszik a tó ményekre a tudását, annál ez nem követ-
doljunk utána, amikor az életünket partjára két méterre a víztől, és szomjan kezik be, és úgy hal meg, mint egy telje-
intézzük. hal. Képtelen megtenni azt a kis utat, és sen közönséges ember, hiába van óriási
Ahogy a szöveg mondja, na- nem tud inni, habár ott van a mérhetet- tudásanyag a fejében.
gyon sok tanulnivalónk van. Ha a len sok víz. Ilyen az az ember, akinek
dharmával akarunk foglalkozni, nagyon sok-sok elméleti tudása van, de nem (a következő számban folytatjuk)
sok a tanulnivaló, de mit ér a tanulás, ha tudja felhasználni a saját hasznára. Sok-

Őszentsége, a A szertartást Chhime R. fel, a Felhőjáró című lemezét adta elő. A


XIV. Dalai Láma születésnap- Chhoekyapa Őszentségéről szóló beszé- szívből jövő spirituális érzetet keltő
de és Hendrei Tibor szívből szóló szavai zenéjére valószínűleg a legtöbb jelenlévő
jának ünneplése Taron zárták, miközben a szangha bőséges lélek meglágyult.
ételfelajánlások körbeadásával kínálta a Szabolcs a már hagyománynak
Taron, a Karma Ratna Dargye közönséget. számító születésnapi ünnepség állandó
Ling Tibeti Meditáció Központban Aki a roskadozó cogtálak mel- előadója. Veszprémből utazik Tarra
1999. július első vasárnap megünnepel- lett még éhes maradt, annak sem kellett minden évben, így zenéje már hozzátar-
tük Őszentsége, a XIV. Dalai Láma sokáig várnia, mert délben elkészült a tozik a születésnap hangulatához.
születésnapját. A születésnap ünneplése közös ebéd, ami - a tari vendégszerető Közben elkészült a momo, a
már hagyománynak számít. A tűző nyári tradícióhoz híven - szájszélmegnyalásra helyben készített tibeti étel, amelynek
nap, és a tikkasztó nyári hőség ellenére késztető többfogásos helyi költemény első verziója marhahúsos és chilis, a
terjedelmes számban gyűltünk össze. A volt, az aktuálisan összegyűlt alapanyag- második pedig zöldséges volt. A végén
program tíz órakor kezdődött a sztúpa okból kreatívan megalkotva. egy-két üveg csang-ot is láttam
előtt egy szertartással, melyet a Tiszte- Az ebéd után következtek a felbukkani (helyben készített tibeti sör).
letreméltó Láma Ngawang vezetett. meghívott zenészek. Először Kanalas A műsor alatt a tibeti vendé-
Több tibeti vendég is jelen volt; Szönam Éva szólóelőadása következett, amelyet gek összeültek, meséltek egymásnak és
Gese, Karma Dorje és Chhime R. semmiféle zenei kategóriába nem tudok időnként nagyokat kacagtak. Három-
Chhoekyapa a Tibet Ház Alapítvány begyömöszölni, olyan eredeti és érdekes négy óra körül kezdtek a jelenlévők
elnöke. A szangha több tagja is részt volt. Éva, aki eredetileg népdalénekléssel elindulni hazafelé. Az utolsó képem az,
vett a recitációban. A sztúpa előtt ha- kezdett, önmagát egy nemrégen amikor autóval kigördülünk a parolóból
gyományos módon felállítottuk egy szibériából kapott sámándobbal és egy és Láma Csöpel illetve Kata integetnek
szépen díszített trónon Őszentsége gyönyörű hangú gonggal kísérte. szívből jövő kedvességgel és melegséggel
arcképét, előtte az érkező vendégek GB
ételfelajánlásokat (tib.: cog) helyeztek el. Éva után Kövi Szabolcs lépett
Ezeket a szertartás alatt a recitációk Idén is megünnepeljük Őszentsége
révén ajánlottunk fel. Emellett elhang- születésnapját julius 2-án vasárnap.
zottak jókívánság imák is. Jelen voltak a Mindenkit szeretettel vá-
szangha "nagy öregjei", lelkes ifjai, dol- runk!
gos gyakorlói, de újonnan érdeklődő
óvatos közeledők illetve más magyaror-
szági buddhista közösség tagjai is.

Hírek a Kőrösi Csoma Sándor Bódhiszattva kiállításról

A Kőrösi Csoma Emlékparkban a világhírű tudós és bódhiszattva emlékére emelt sztúpa mellett, életét és munkásságát bemu-

3
2000. JANUÁR TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT

tató kiállítást építünk.


Nagy hiányt pótol ez, mivel a magyar történelem e magasan kiemelkedő szellemét méltón képviselő és az érdeklődők számára
ilyen könnyen hozzáférhető emlékhelyre nagy szükség van.
Megvalósításának költségeit közadakozásból és pályázat segítségével kívánjuk fedezni.

Szegedi Móni és Horányi Gábor, Kőrösi életének és munkásságának lelkes kutatói és szakértői vállalták a kiállítás megalkotá-
sát, amely egy külön erre a célra tibeti stílusban épült pavilonban kerül elhelyezésre.
Minthogy emlékparkunk és sztúpánk óriási látogatottságnak örvend, azt reméljük és kívánjuk, hogy a buddhizmus és a nyuga-
ti világ között hidat verő bódhiszattva élete és cselekedetei példája, valamint páratlan szellemisége a látogatók ezrei számára válik
inspiráció és öröm forrásává.
A tervek elkészültek, az építkezési engedélyt megkaptuk, az alapozási munkákat 2000 tavaszán megkezdjük. Az eddig össze-
gyűlt felajánlások a belső munkálatok elkezdéséig elegendőek. Köszönet mindazoknak akik támogatásukkal lehetővé tették ezt.
Természetesen az anyagi támogatás mellett a lelkes, szívből jövő kétkezi munkának is óriási értéke van. Ha bárki úgy érzi, hogy
szaktudásával szabadidejében szívesen részt vállalna a kiállítás munkálataiban keresse Balogh Zsoltot a 06 (30) 921-4567- es
telefonszámon, ha a költségekhez szeretne hozzájárulni, adomány a Tiszta Fény Alapítvány 11703006-20050629 számlaszá-
mára fizethető be.

Tiszta Fény Alapítvány: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. III. ker. Flórián tér.
Számlaszám: 11703006-20050629
Adószám: 19703660-1-41
A Magyarországi Karma Kagyüpa Közösség technikai száma: 0059

A Kőrösi Csoma Sándor bódhiszattva emlékének és szellemének tett legkisebb felajánlás is váljék mérhetetlen érdem
forrásává, mely által érje el minden lény a tökéletes, tartós boldogságot!

tás spirituális érdemmé válik, mely


Az 1998-ban felajánlott SZJA 1+1 %- érdemet felajánlunk minden lény tökéle-
ból befolyt teljes összeget - kb. 800.000 tes, tartós boldogságáért.
Ft-ot - a Kőrösi Csoma Sándor emlékki- Ha Ön céljainkkal egyetért és a Tiszta
Hírek az 1 százalékról állítás 2000 tavaszán kezdődő megépíté- Fény Alapítvány számára ajánlja fel
sére fordítjuk. Így az anyagi támoga- SZJA 1%-t kérjük, hogy az adóbevallá-
4
BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA 2000. JANUÁR

sánál nyomtatványai között található számít érvényes rendelkezésnek. Ez a Kagyüpa Közösséget választja; techni-
rendelkező nyilatkozat-ra alapítvá- vallási hovatartozás hatósági nyilvántar- kai számunk: 0059 mely a rendelkező
nyunk adószámát írja. tását jelenti, ami sérti a vallás gyakorlá- nyilatkozatra írandó.
A Tiszta Fény Alapítvány adószáma: sának demokratikus jogát és visszaélésre
19703660-1-41 adhat alkalmat. Kötelességünknek érez- Minden adománynak nagy jelentősége
A SZJA másik 1%-a - melyet valamely zük, hogy erre felhívjuk barátaink és
van és nagy megbecsülésben részesül!
egyház támogatására lehet felajánlani - támogatóink figyelmét.
csak név cím és adószám megadásával Ha Ön mégis a Magyarországi Karma

Dharma gyakorlás három lépésben


Gampopa négy dharmája
A dharma ösvényén, amikor egy gyakorlatot megta-
„Kövesse elmém a dharmát! nultunk, annak gyakorlását életünk végéig fenntartjuk. Az
Gyakorlásom járjon sikerrel az ösvényen! újabb meditációkkal azután gazdagítjuk, mélyítjük, szélesítjük
Az ösvényen járva tisztuljon meg minden zavarodottság! ezt az alapot. Az évente megtartott meditáció-elvonulásokon
A zavarodottság alakuljon át bölcsességgé!” való ismételt, rendszeres részvétel kitűnő alkalmat biztosít
erre.
Az első dharma magában foglalja az elme képzését,
hogy íly módon eggyé váljon a dharmával. Ez azt jelenti, hogy
ezáltal az elme minden tevékenysége a figyelmességből fog Az elvonulásra az jelentkezhet, aki rendszeresen
eredni. Kezdetben az elme tevékenységei csupán emlékeztet- gyakorol Láma Csöpel útmutatása alapján, rendszeres, aktív
nek a dharmára, a nyitottságra, de később amikor az elme részt vállal a Közösség, illetve a Dharma Központ fenntartá-
valóban eggyé lesz a dharmával, akkor természetes mozgása a sában, rendszeres látogatója a Buddhista Főiskolán tartott
spirituális ösvényen való utazás lesz, ami a nyitottság útja. Ez meditációknak, a tari Dharma Központ programjainak, illetve
az út eloszlat minden zavarodottságot. A zavarodottság ha a nyári meditáció-elvonulásoknak. Ezek azok a programok
letisztul, bölcsesség energiájává alakul. melyeken a napi rendszeres gyakorláshoz szükséges ismeretek
elsajátíthatók. Íly módon válik a dharma mindennapi életünk
Dharma Központunk meditáció képzést in- részévé.
dít azok számára, akik a dharmát életük szerves részévé Az otthoni, stabil gyakorlás kialakítását követően le-
kívánják tenni. A képzés rendszeres otthoni gyakorlásra het jelentkezni az első, egyhónapos meditáció-elvonulásra,
épül, három egymást követő lépésben. melyhez Láma Csöpel engedélye szükséges. Az elvonulások
alkalmat adnak a meditáció intenzív gyakorlására és a szüksé-
Első lépés: ges ismeretek elmélyítésére a tanítások révén, a dharma közös-
Három meditáció, amely minden dharma gyakorlás alapját ségi élet intenzív kereteiben.
képezi.
1. Négy elmélkedés – a gyakorlásunk indítékainak tisztázására Minden huzamosabb intenzív meditáció elvonulás
és a helyes indíték kialakítására tisztító meditációval zárul, amellyel megtisztítjuk az elvonulás
2. Figyelmesség meditáció – csöndes ülő meditáció és cselekvő folyamán vétett hibákat. Ezt a szerepet tölti be a Nyungne.
meditáció Ezért az elvonulás Nyungnével zárul, melyen a részvétel köte-
3. Lodzsong meditáció – a szeretet és együttérzés felkeltésére lező!

Második lépés:
A Különleges Előkészítő gyakorlatok. A jelentkezés módja:
1. Menedékért folyamodás a Három Drágasághoz Immár harmadik alkalommal indul az első lépés 2000.
2. Dordzse Szempa meditáció okóberben.
A 2000. őszi Lodzsong elvonulásra május 30-ig kell jelentkezni
írásban! Ezután következik egy beszélgetés Láma Csöpellel.
Harmadik lépés: Az ő engedélye után havi 2.250 Ft befizetést kérünk négy
Istenség Jóga – Csenrézi meditáció hónapon keresztül. Ezzel a részvételi díj befizetése megtör-
tént.
Az elvonulás megadja a felkészültséget e három me- A szállásdíj és étkezési díj befizetését az elvonulás megkezdése
ditáció otthoni gyakorlására. Egy évi rendszeres gyakorlásuk előtt egy összegben kérjük!
után nyílik lehetőség arra az egy hónapos elvonulásra, amely a 2000. őszi elvonulás árai:
bevezeti a Második lépést. Ennek tárgya a Különleges Előkészí- Részvételi díj*: 9000 Ft
tő gyakorlatok. Ezt újabb egy éves, rendszeres otthoni és kö- Szállásdíj*: 30.000 Ft
zösségi gyakorlásnak kell követnie. Ezután adódik lehetőség Étkezési díj: 18.000 Ft
részvételre a Harmadik lépést bevezető egy hónapos elvonulá- *Indokolt esetben kérhető a kedvezményezett félár.
son, amelynek tárgya: Istenség Jóga.

Őszentsége a XVI. Gyalvang Karmapa a Lodzsongról


5
2000. JANUÁR TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT

„A Karma Kagyü Gyakorló Hagyomány számára a „küldés és fogadás” gyakorlata nagyon fontos. A Hagyomány nagy
mesterei ezt mind alkalmazták abban az értelemben, hogy elfogadták és magukra vették a lények szenvedéseit és zűrzavarát, és
ugyanakkor elengedték és nekik küldték önmaguk boldogságát és üdvét. E módon segítettek minden lényt.
Amikor valaki magára veszi mások zűrzavarát és betegségeit, azok átalakulnak bodhicittává, azonban betegségként je-
lennek meg őbenne. A lényeget tekintve a Hagyomány megvilágosult mesterei sosem betegek. Ezzel szemben, amikor én beteg-
szem meg, az olyan mint bárki más!”

Intenzív dharma gyakorlás a Meditáció Központban Taron


12x1 nap
április 20. - május 3.
Az intenzív gyakorlás csak azoknak alkalmas, akik otthon rendszeres, A meditáció elvonulás alatt figyelmességet gyakorolunk, és
önálló meditációt (Siné, Négy gondolat, Lodzsong) gyakorolnak és ezt csendet tartuk a szünetekben is. Beszélni csak 1130 és 1515 óra
szeretnék megerősíteni, napi 3x2 órában. között lehet. Az elvonulás résztvevői vállalják a részvételt az
egész napi programon.

A meditáción részt lehet venni egy vagy több napon keresztül, AZ EGY HÓNAPOS MEDITÁCIÓ ELVONULÁS
vagy végig. SZIGORÚ ELŐÍRÁSAIT TARTJUK!
Napirend:
400-600 közös meditáció (Siné, Négy gondolat, Jelentkezni április 10-ig lehet, annál későbbi jelent-
Lodzsong) kezéseket nem tudjuk elfogadni!
600-730 Tara meditáció Érkezés a meditáció napot megelőző nap délutánján, Csenrézi
730-900 reggeli, pihenés meditáció előtt.
900-1130 közös meditáció Távozás a gyakorlást követő reggel, Tara meditáció után lehet-
1100-1130 munka, ebédkészítés séges.
1130-1230 ebéd, pihenés
1230-1415 közös munka Részvételi díj*: 600 Ft/nap
1415-1515 Tanítás Szállásdíj*: 1000 Ft/nap
1515-1530 tea Étkezési díj: 700 Ft/nap
1530-1615 Mahákála meditáció *Indokolt esetben kérhető a kedvezményezett félár.
1615-1815 közös meditáció
1830-1900 vacsora
1900-2000 Csenrézi meditáció

Budapesti programok
2000 január-április

Helyszín: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1098 Budapest, Börzsöny u. 11.


Megközelíthatő gyalog a 3-as metró Pöttyös utcai, vagy Ecseri úti megállójától a Dési Huber utcán át a Börzsöny utcáig.

Minden hónap első hetében:

Szerdán: Dordzse Szempa meditáció 18.00 órától 20.00-ig


Csütörtökön: Csenrézi meditáció 18.00 órától 20.00-ig
Pénteken: Siné meditáció 18.00 órától 20.00-ig
Szombaton: Lodzsong meditáció 16.00 órától 18.00-ig

Minden csütörtökön 18.00 órától az 5-ös teremben Csenrézi meditáció


A meditációk után Láma Ngawang és Láma Csöpel tanításainak hallgatása kazettáról, körülbelül 20.00 óráig.
Programok: Csenrézi meditációk:

Január: 5-6-7-8 Január: 13, 20, 27


Február: 2-3-4-5 Február: 10, 17, 24
Március: 1-2-3-4 Március: 9, 16, 23, 30
Április: 5-6-7-8 Április: 13, 20, 27

6
Dordzse Szempa meditáció vénye a meditáció. A Siné meditáció alatt a gyakorló csendben
(szanszkrit: Vadzsraszattva) ül és a szellemét is hagyja lecsendesedni. Amikor egy pohár
zavaros víz kavarását abbahagyjuk, a szennyeződés leülepszik,
Számtalan eddigi életünk során mérhetetlen karmát és a víz tiszta természete fokozatosan megmutatkozik. A Siné
halmoztunk fel saját cselekedeteink által. E karma szenvedé- meditációban megtanuljuk, hogyan lehet a szellem folyamatos
sünk és boldogságunk oka. A Dordzse Szempa meditáció kavarását abbahagyni.
segítségével tisztítjuk karmánkat, eltávolítjuk jövőbeli szenve-
désünk okait, és megteremtjük a tartós boldogsághoz szüksé- „Nyugtasd természetes nagy békében
ges érdemteli karmákat. E kimerült szellemet,
Melyet karma és zaklatott gondolatok gyötörnek,
„Minden dolog okokból kél – Ezeket az okokat Buddha tanította. Mint a létforgatag végtelen óceánjának
Hogyan szűnnek meg az okok – Buddha azt is tanította. Tomboló hullámverése.”
Ne kövess el egyetlen ártó szándékú cselekedetet se!
Jószándékú cselekvésben bővelkedj! Lodzsong – a Szellem Képzése
Ismerd meg szellemed igaz természetét! – Ez Buddha tanítása.”
Életünkben folyamatosan adódnak érzelmekkel telí-
Csenrézi meditáció tett helyzetek, amelyeket vagy sikerül megoldanunk, vagy azok
(szanszkrit: Avalokitésvara) sodornak el bennünket. Így válunk önmagunk érzelmeinek
áldozataivá, így teremtjük meg önnön szenvedésünket. Euró-
Szellemünk igaz természete a spontán, nem mester- pai neveltetésünk szinte semmi segítséget nem ad kezünkbe
kélt határtalan szeretet, együttérzés és bölcsesség. A határtalan élethelyzeteink megoldásában. Így problémáinkkal, szenvedé-
szeretet és együttérzés minden lény felé irányul, nem tesz sünkkel szemben tehetetlenek vagyunk, nem beszélve arról,
különbséget barát és ellenség között. Olyan, mint a nap, amely hogy életünk mélyebb értelmét megtaláljuk. A buddhista medi-
kivétel nélkül minden lényre ragyog. Ez a bennünk lévő táció ösvényén a leghatásosabb módszer a mindannyiunkban
buddha természet lényege, ez testesül meg Csenréziben, az szunnyadó együttérzés feltárása és kifejlesztése, amely a feltét-
együttérzés bódhiszattvájában. E meditációban Csenrézit len együttérzésben teljesedik ki. A Szellem Képzése egyike a
vizualizáljuk, és mantráját recitáljuk: tibeti mesterek által őrzött legerősebb gyakorlati buddhista
hagyományoknak. Önmagunk megismerésének ösvénye ez,
„Minden lény legyen boldog és rendelkezzen a boldogság okaival! amely során együttérzésünket fokozatosan fejlesztjük, míg
Legyen mentes a szenvedéstől és a szenvedés okaitól! életünk minden területét átható, hatalmas erővé teljesedik. A
Legyen elválaszthatatlan a szenvedéstől mentes boldogságtól! „küldés-fogadás” (tibetiül: tong-len) módszerét gyakoroljuk, a
Élvezze a lélek nagy nyugalmát, amely mentes minden elfogultságtól, bódhiszattvák gyakorlatát, amely által már számtalan lény
a közelség és idegenség, a ragaszkodás és ellenszenv érzéseitől!” világosodott meg.

Siné meditáció „Mindazok, akik gyors menedéket akarnak,


(szanszkrit: Sámáthá) Mind maguknak, mind másoknak,
Gyakorolják a szent titkot:
Saját szellemünk igaz természete megismerésének ös- Mások behelyettesítését önmagukkal.”

Programok a tari Meditáció Központban


Nyungne meditáció elvonulás nál.
Nyungne meditációk:
Ezredév-kezdő Nyungne Két napos intenzív meditáció
meditáció elvonulás teliholdkor, böjttel. Minden január 20-21.
érdeklődő számára alkalmas. Érkezés a február 18-19.
meditációt megelőző délután 17 óráig. március 19-20.
2000. január 1-2.
Befejezés a harmadik nap délelőtt. Rész- április 17-18.
letes tájékoztató a január havi program-

tőség nincs. Étkezést azoknak tudunk


biztosítani, akik a program előtt leg- Központunkat a Szangha
alább egy héttel a 06-32-470-206-os tagjainak támogatása, munkája tartja
telefon üzenetrögzítőjén jelentkeznek. fenn. Ennek érdekében minden
Lodzsong hétvége elvonulás Lodzsong hétvégék hónapban Szangha hétvégét tartunk.
január 14-15-16. Ezeken a napokon a ház körüli és a
Lodzsong – a szellem képzése, március 24-25-26. házban lévő munkákat végezzük, az esti
intenzív meditáció elvonulás. Minden április 14-15-16. meditáció után pedig tanítást kapunk. A
érdeklődő számára alkalmas. A kurzus Árakat lásd a 9. oldalon! Szangha napokon a szállás díjtalan,
pénteken 18.00 órától kezdődik és va- étkezésről mindenki maga gondoskodik.
sárnap délben a ház és a templom takarí-
tásával fejeződik be. Önálló főzési lehe- Szangha hétvége
2000. JANUÁR TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT

Szangha hétvégék:
január 7-8-9. 12x1 nap
március 17-18-19.
Díjtalan szállás! Április 20 - május 3-ig.
Jelentkezés legkésőbb április 10-ig!
Részletesen lásd a 6. oldalon.
Intenzív dharma gyakorlás
Shiné, Négy Gondolat, Lodzsong.

Program hónapról hónapra


2000 január-február-március-április

Január
január 1-2. szo-vas. Ezredév-kezdő Nyungne meditáció Tar, Meditáció Központ

január 5. sze. 18.00 Dordzse Szempa A Tan Kapuja


január 6. csü. 18.00 Csenrézi Buddhista Főiskolán
január 7. pé. 18.00 Siné a Szertartásteremben
január 8. szo. 16.00 Lodzsong

január 7-8-9. Szangha hétvége Tar, Meditáció Központ


január 14-15-16. Lodzsong hétvége Tar, Meditáció Központ
január 19-20-21-22. Nyungne meditáció Tar, Meditáció Központ
január 19-február 20. Dharma gyakorlás három lépésben Tar, Meditáció Központ
Ngöndro elvonulás

Csenrézi Meditáció minden csütörtökön a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 18.00 órától az 5-ös teremben:
január 13, 20, 27.

Nyungne Meditáció nélkül, egyetlen feltétel, hogy ne tápláljon ellenséges érzelme-


ket a gyakorlat iránt.
Aki még nem volt Nyungne meditáción, az első alkalommal csak két
A Nyungne alatt tartózkodunk a test, a beszéd és a
napra szóló fogadalmat tehet!
tudat negatív cselekedeteitől, és felkeltjük magunkban a megvi-
Szeretettel várjuk azokat is, akik nem kívánnak foga-
lágosodás szellemét. Törekszünk minden lény javára, és medi-
dalmat tenni, de a meditáción szívesen részt vennének. Temp-
tálunk szellemünk igaz természetén. A Nyungne ideje alatt
lomunk a Nyungne meditáció ideje alatt egész nap nyitva áll,
Csenrézi, a határtalan együttérzés bódhiszattvája meditációját
rövidebb hosszabb időre bármikor be lehet kapcsolódni.
végezzük, s 24 órára szóló, hajnaltól hajnalig tartó fogadalma-
A Nyungne gyakorlatnak fontos része az érdemek hal-
kat teszünk, melyek a következők: nem ölünk, nem lopunk,
mozása. Érdemeket halmozunk azáltal, ha erényes szellemet
nem élünk szexuális életet, nem hazudunk, nem iszunk alko-
alakítunk ki magunkban, és tiszta szándékkal jó cselekedeteket
holt, nem ülünk kiemelt helyre, csak az előírt időben étkezünk,
hajtunk végre. Ennek egy hatékony, hagyományos módja a
kerüljük a szórakozást, nem használunk parfümöt és nem
felajánlástétel. Ilyen például mások segítése, hogy a Nyungnén
viselünk ékszereket.
rész vehessenek; gyertya, füstölő, ételadomány, vagy a költsé-
Buddhista szent iratok szerint nyolc, hibátlanul, azaz
gekhez való anyagi hozzájárulás.
a fogadalmakat megtartva és helyes szándékkal elvégzett
A Nyungnét felajánlásokkal támogatók a Nyungne
Nyungne bizonyosan emberi létformában történő újjászületést
résztvevőivé válnak, és hozzájárulásuk révén részesülnek a
eredményez. A helyes szándék azt jelenti, hogy a meditációt
Nyungne áldásában és érdemeiben. A gyakorlatok velejárója,
nem csak önmagunk, de kivétel nélkül minden lény javára
hogy a résztvevők az áldást és az érdemeket felajánlják a támo-
végezzük. Egy Nyungne két napból áll. Az első nap, melyen a
gatók és minden lény javára.
meditációt vezető Láma tanításokat ad, előkészíti a másodikat,
Nyungne meditációra érkezés az első nap előtti este
melyen nem iszunk, nem eszünk és nem beszélünk. A szertar-
18.00 óra, távozás a második nap utáni reggel a Tara meditáció
tásokon bárki részt vehet hitbéli elkötelezettségre való tekintet
és a takarítás után.

Február
február 2. sze. 18.00 Dordzse Szempa A Tan Kapuja
február 3. csü. 18.00 Csenrézi Buddhista Főiskolán
február 4. pé. 18.00 Siné a Szertartásteremben
február 5. szo. 16.00 Lodzsong

január 19-től február 20-ig, Dharma gyakorlás három lépésben Tar, Meditáció Központ
Ngöndro elvonulás

február 17-18-19-20. Nyungne meditáció Tar, Meditáció Központ


8
BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA 2000. JANUÁR

Csenrézi Meditáció minden csütörtökön a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 18.00 órától az 5-ös teremben:
február 10, 17, 24.

Március
március 1. sze. 18.00 Dordzse Szempa A Tan Kapuja
március 2. csü. 18.00 Csenrézi Buddhista Főiskolán
március 3. pé. 18.00 Siné a Szertartásteremben
március 4. szo. 16.00 Lodzsong

március 17-18-19. Szangha hétvége Tar, Meditáció Központ


március 18-19-20-21. Nyungne meditáció Tar, Meditáció Központ
március 24-25-26. Lodzsong hétvége Tar, Meditáció Központ

Csenrézi Meditáció minden csütörtökön a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 18.00 órától az 5-ös teremben:
március 9, 16, 23, 30.

Április
április 5. sze. 18.00 Dordzse Szempa A Tan Kapuja
április 6. csü. 18.00 Csenrézi Buddhista Főiskolán
április 7. pé. 18.00 Siné a Szertartásteremben
április 8. szo. 16.00 Lodzsong

április 14-15-16. Lodzsong hétvége Tar, Meditáció Központ


április 19-17-18-19. Nyungne meditáció Tar, Meditáció Központ

április 20. - május 3. Intenzív dharma gyakorlás (12x1 nap) Tar, Meditáció Központ

Szállás és programdíjak 2000- Önköltségi áron Kedvezményes áron


ben: Lodzsong hétvége: étkezéssel 3000 Ft 2000 Ft
A Központ programjaira étkezés nélkül 2300 Ft 1300 Ft
kétféle díjon lehet jelentkezni. Nyungne (2 nap): 2700 Ft 1700 Ft
Önköltségi áron: A Köz-
pont éves költségvetésének arányá- A meghirdetett programokon kívül is van lehetőség Dharma tanulásra és gya-
ban szabott áron. Így a látogató nem korlásra. Kérünk mindenkit, hogy ilyen szándékát előzetesen írásban jelezze, mivel Láma
veszi igénybe a Központ támogatá- Csöpellel előzetes egyeztetés szükséges!
sát.
Kedvezményes áron: a lá-
Önköltségi áron Kedvezményes áron
togató kérheti abban az esetben, ha
anyagi körülményei miatt erre szük- Szállás egy éjszakára fejenként: 1000 Ft 500 Ft
sége van (diákok, nyugdíjasok, ala-
csony keresetűek). Kérjük, mindenki hozzon magával hálózsákot, munkaruhát és papucsot.
Ne hozzon háziállatot! Önálló főzésre lehetőség nincs!
Sztúpa és meditációterem bemutatása csoportoknak
Csoportok látogatását szívesen fogadjuk előzetes megbeszélés alapján. Vezetőt biztosítunk. Kérjük, beszélje meg Dévé-
nyi Katalinnal a 06-32-470-206-os telefonszámon.