Prof.dr.

Ion

I. IONESCU

SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI

Iaşi 2007

1

CUPRINS • • • • • • • • • • • Procesul socializării De la ştiinţa la ştiinţele educaţiei Ce este sociologia educaţiei? Sociologia durkheimiană a educaţiei Sociologia reproducerii, a violenţei simbolice şi arbitrariului cultural Altă explicaţie pentru inegalitatea şanselor: individualismul metodologic Alte sociologii ale educaţiei Sociologia « funcţiilor » şcolii Sistemul educaţional şi politica educaţională Managementul aşezământului şcolar. Reformarea şcolii în raport cu mediul instituţional sau cu clienţii? Cartea albă a comisiei europene: către o societate a cunoaşterii Procesul Bologna Arhitectura aşezământului şcolar Clasa de elevi Timpul de învăţământ Metodele de învăţământ Efectul educatorului Construcţia identităţii sociale şi individuale a elevului Educaţia adulţilor Educaţia de-a lungul întregii vieţi


• • •
• •


• • •

Învăţămîntul la distanţă Evaluarea politicilor, practicilor şi actorilor educaţiei Eşecul şcolar Hipermedia şi educaţia • Cercetarea sociologică în domeniul educaţiei

2

PROCESUL SOCIALIZĂRII Cadrul de abordare sociologică a educaţiei poate fi construit plecînd de la procesul socializării. La naştere copilul este potenţial fiinţă umană-socială. El poate deveni fiinţă socioumană printrun proces de “hominizare”1, “de socializare”. Cu alte cuvinte devine membru competent al socioculturii sale copilul care interiorizează (percepe, învaţă, pricepe etc.) obişnuinţe, reguli, moravuri, norme, legi, valori şi le transpune în comportament, în moduri de a fi, simţi, gândi, acţiona. Omul îşi constituie treptat “un stoc” de cunoştinţe, experienţe şi abilităţi care îi dau posibilitatea să-i priceapă pe ceilalţi, să le înţeleagă comportamentele, să se explice pe sine. Acest stoc, această rezervă este transmisă – însuşită în situaţii, în contexte de viaţă socioumană reală, în relaţiile, raporturile, interacţiunile cu predecesorii, cu contemporanii, cu tradiţiile, cu instituţiile etc. din comunitatea, din grupurile, din societatea cărora aparţine. Această rezervă la îndemână se îmbogăţeşte pe parcursul trăirii experienţelor diverse. În faza de început a socializării, copilul nu face distincţiile necesare între obiectivitatea fenomenelor naturale şi a celor socioumane. El nu pricepe convenţionalitatea unor limbaje, organizaţii, instituţii, semne etc. Pentru că ele sunt acolo, el le află ca exterioare şi coercitive. În fapt, omul este o fiinţă socială, iar societatea, cu tot ce presupune ea, este producţie socio-umană. Fiecare om are anumite particularităţi fizico-chimico-anatomo-fiziologico-biologico-psihologice, are o istorie proprie, dar constituite într-un mediu în care trăieşte alături de alţii - la care se raportează şi care se raportează la el. În grupurile, în comunitatea, în societatea în care devine fiinţă umană şi socială află reguli, norme, legi, instituţii, organizaţii etc. care funcţionează, învaţă roluri sociale, se inserează în “sistemul social” şi îl acceptă, fiind constrâns şi abilitat de către el. Relaţia omului cu grupurile, cu societatea este una dinamică, cu intensitate diferită. Ea nu poate avea loc fără limbaj care trimite şi la experienţele singulare, dar şi la cele trans-situaţionale “tipice”. Interiorizarea lumii socioumanului, socializarea, se face cotidian, prin contactele cu toţi ceilalţi actori sociali, în situaţii diverse sau în “ocazii sociale”, dar se poate face mai sistematic prin educaţie organizată instituţional. Sigur că un timp, părinţii pot fi principalii educatori ai copiilor, ca şi vecinii, rudele, sătenii, concetăţenii etc. În societatea noastră, ca şi în multe altele, sistemul educaţional - cu structurile şi funcţiile sale - este actorul principal al socializării copiilor şi tinerilor. Există teorii diferite privind socializarea. Unii o abordează ca demers genetic, alţii insistă asupra raportului dintre cultură şi formarea personalităţii; unii critică “hipersocializarea” în comunitate şi societate, alţii urmăresc construcţia sinelui în relaţie cu celălalt (G. H. Mead). P. Berger şi Th. Luckman arată că omul este producţie socială, iar societatea – producţie a oamenilor socializaţi primar şi secundar.
1

C. Javeau, Leçons de sociologie, Meridiens Klinksieck, Paris, 1986.

3

Alţi sociologi urmăresc construcţia identităţii într-un spaţiu-timp intergeneraţional, în care oamenii sunt în inter-relaţii, inter-acţiuni şi-şi urmează traiectoria biografică. Sunt cercetări care caută să descrie-explice-facă inteligibil impactul perioadei prenatale, a primelor contacte ale copilului cu mama, a primelor luni de viaţă, a primilor ani, a şcolarităţii mici, a şcolarizării, a socializării confesionale, politice, profesionale, aşa cum sunt sociologii care studiază “excluderea”, “ autoexcluderea”, “identitatea blocată” etc. Dacă analizăm cu discernământ studiile rezultate în urma acestor cercetări privind socializarea, vom putea constata insistenţa pe interiorizarea normativă şi culturală, ca şi pe distanţarea critică. Sociologii se străduie să ne facă să pricepem cât mai adecvat cum oamenii sunt membri constrânşi şi abilitaţi de către societate, sunt actori autonomi, liberi, responsabili atît timp cît respectă reguli, norme, legi. Propunem o schemă pentru inteligibilitatea procesului socializării, în care includem: • • • • • tipurile de societate, tipurile de comunitate în care are loc socializarea, făcînd distincţie între nivelul comunitar (al integrării sociale) şi nivelul societal (al integrării sistemice), mecanismele de integrare, de inserţie, instanţele de socializare, actorii implicaţi, mijloacele, metodele educaţionale folosite, dubla tendinţă: de a fi cât mai asemănător cu ceilalţi şi de a se distinge de ei 2.

Identitatea personală a unui om în comunitate, în societate, va fi principiul organizator al luării de poziţie faţă de sine în relaţiile cu ceilalţi, cu grupurile, se va reflecta în inserţiile specifice în cele mai diferite contacte. În situaţii diferite actualizăm aspecte identitare diferite, actualizăm norme societare sau cele ale grupurilor diferite din care facem parte (norme comune şi norme de rol).

DE LA ŞTIINŢA LA ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

2

Cl. Dubar, La socialisation, Armand Colin, Paris, 1995; P.Berger, Th, Luckman, Construirea socială a realităţii, Ed. Univers, Bucureşti, 1999; R. Boudon, Tratat de sociologie, Humanitas, Bucureşti, 1999, R. Jenkins, Social Identity, Routledge, Londra, 1996, E. Stănciulescu, Sociologia educaţiei familiale, Polirom, Iaşi, 1997, E. Păun, Şcoala – abordare sociopedagogică, Polirom, Iaşi, 1999, F.Dubert, D. Martuccelli, Théories de la socialisation et definitions sociologiques de l’école, în Revue française de Sociologie, XXXVII/1996 etc.

4

Emile Durkheim a dat denumirea de ştiinţă a educaţiei unei discipline de cunoaştere ce avea de lămurit : ce este, ce ar trebui să fie educaţia? Care sunt condiţiile, factorii de care depinde aceasta? Care îi sunt legile şi ce putem spune despre devenirea educaţiei ? Fiind vorba de o ştiinţă, ea trebuia să aibă bine conturate obiectul, metodele şi să formuleze legi. Intr-adevăr, educaţia este un fapt social, dar unul care comportă importante mize politice, economice, sociale şi culturale, în societăţi şi comunităţi umane diferite, în epoci diferite, suportă critici şi i se dau justificări diferite. Mult timp, de studiul educaţiei s-au preocupat mai ales filosofia, pedagogia, psihologia. Sociologia a reuşit să clatine poziţiile disciplinelor amintite, atunci cînd a venit cu mijloacele specifice pentru a pune ordine în cunoştinţele despre educaţie şi pentru a le întemeia pe date, pe informaţii accesibile, culese din mediul educaţional (instituţii, actori, factori, mecanisme etc.) şi prelucrate cu onestitate ştiinţifică. Educaţia este un fenomen social care poate fi identificat, analizat, explicat, făcut inteligibil din unghiuri de vedere diferite, în contexte politice, economice diferite, în situaţii diferite. Sociologia caută ceea ce este comun situaţiilor, contextelor diferite, dar şi ceea ce e specific unei situaţii sau unui context dat. Cu alte cuvinte, sociologia caută să producă un stoc, o rezervă de cunoştinţe şi experienţe la îndemâna educatorilor şi educaţilor, astfel încât aceştia, în cunoştinţă de cauză, să opteze pentru o pistă, o acţiune sau alta, evitând postulările, capcanele, iluziile, falsele certitudini, propoziţiile şi propunerile oferite de-a gata, ca nişte reţete. Intr-o societate se pot forma oameni autonomi, independenţi, liberi, responsabili şi capabili să-şi asume valorile, funcţiile, sarcinile de îndeplinit pe măsură ce lumea se complexifică, în altă societate nu. Sociologia vine să disece politici, mize, practici care fac din om un àctor capabil de cunoaştere, decizie, acţiune constructivă şi creaţie. O dovadă a recunoaşterii importanţei mai multor discipline care se ocupă de studiul educaţiei este faptul că în instituţiile care pregătesc viitorii educatori se predau-învaţă mai multe ştiinţe ale educaţiei.
Denumirea de ştiinţe ale educaţiei a fost aflată de către cercetători într-o carte apărută în 1812 (L’Esprit de la méthode d’ education de Pestalozzi scrisă de M arc-Antoine Julien de Paris), dar instituţionalizarea, recunoaşterea acestor ştiinţe s-a făcut treptat. În Franţa, de exemplu, abia în 1887, H. Mariou este numit profesor de ştiinţe ale educaţiei. În timpul lui Durkheim a luat fiinţă catedra de sociologie şi ştiinţele educaţiei (succesorii săi au protestat împotriva unei asemenea denumiri ambigue şi au cerut ca ea să poarte numele de catedra de ştiinţe ale educaţiei, fiindcă sociologia este una dintre ştiinţele educaţiei). Şi în Anglia aflăm denumirile de educational sciences şi studies of education încă din secolul al XIXlea. Acolo, preocuparea pentru profesionalizarea educatorilor a făcut să se dezvolte numeroase institute şi

5

colegii (instituts, colleges of education). În 1991 existau peste 100 de departamente de ştiinţe ale educaţiei în universităţile engleze cu 128 professors, 373 readers şi senior lecturers şi 1400 lecturers. În Germania, expresia Erziehungwissenchaft (ştiinţa educaţiei) apare des încă în secolul XIX, însă cunoaşterea educaţiei a rămas mult timp ancorată în câmpul de reflexie specific filosofiilor germane (fără să se pună piedici cercetărilor sociologice în domeniu).

În zilele noastre se recunoaşte diversitatea demersurilor de cunoaştere a educaţiei. Bibliografie Revista Education et société, nr 9/2002 « La circulation des savoirs entre la sociologie de l’education et société » (p.5) « La production des connaissances sociologiques et leur appropriation par les acteurs », p. 27 « Les usages du savoir sociologique dans un contexte de formation », p. 73 Câmpul fiecărei discipline s-a conturat treptat. Ştiinţele educaţiei şi-au apărat obiectul şi metodologia, au dus lupte de expansiune teritorială sau de apărare a frontierelor.
În 1973 a avut loc colocviul Aportul ştiinţelor fundamentale la ştiinţele educaţiei, din volumele căruia putem afla că «tematicile ştiinţelor educaţiei se suprapun», că « există dispute în privinţa metodelor de cercetare folosite » ca şi în privinţa regularităţilor, legităţilor aflate. La colocviul Identitatea ştiinţelor educaţiei (1982), reprezentanţii tuturor disciplinelor care se ocupă de studiul educaţiei au fost extrem de preocupaţi de păstrarea şi recunoaşterea acestor discipline, în condiţiile în care sa conturat şi importanţa, chiar necesitatea multi-referinţelor pentru cunoaşterea adecvată a educaţiei (poate fi citit cu folos volumul Ştiinţele educaţiei pentru o eră nouă, Caen, 1982). Dacă urmărim contribuţiile specifice ale fiecărei discipline ce se ocupă de studiul educaţiei - aşa cum au fost ele prezentate la Bienala privind Educaţia şi Formarea (Sorbona, 1996) - vom constata că şi astăzi diferenţele sunt (re)cunoscute şi chiar subliniate, dar se insistă mai mult asupra multiplicităţii perspectivelor în studiul educaţiei, asupra necesităţii dialogului între ştiinţele educaţiei etc., în condiţiile în care se transformă cererea şi oferta de educaţie, de formare, în condiţiile proliferării formelor de acţiune pedagogică, în condiţiile mondializării - teritorializării cu toate efectele adiacente.

Aşadar, există discipline care studiază condiţiile generale şi locale ale instituţiei şcolare (printre care istoria şi sociologia educaţiei, demografia şcolară, economia educaţiei, educaţia comparată), discipline care studiază relaţia pedagogică şi actul educativ (printre care pedagogia şi psihologia educaţiei, ştiinţele comunicării ca şi didacticile diferitelor discipline), în sfârşit, ştiinţe reflexive şi ale evoluţiei (filosofia educaţiei, dar şi ştiinţele planificării etc.). Unitatea ştiinţelor educaţiei în condiţiile proliferării şi specializării lor este importantă pentru a putea surprinde complexitatea şi complexificarea fenomenului educaţional, evitând simplismul, unilateralitatea 6

încât se poată ajunge la concepte comune. fapt care poate detrmina modificări ale lor. la inteligibilitatea legităţilor constitutive în cadrul unei discipline noi. multidisciplinaritatea .înseamnă ca o singură disciplină să-şi asume cunoaşterea domeniului. 7 . Cunoaşterea mai adecvată. să rezolve probleme ale domeniului. pluridisciplinaritatea există atunci când la cunoaşterea domeniului coparticipă mai multe discipline care cer să li se respecte exigenţele proprii. să analizeze. transdisciplinaritatea presupune interacţiuni evidente între disciplinele coparticipante la proiecte comune de cercetare a domeniului.sterilizantă. interdisciplinaritatea înseamnă să utilizăm mai multe discipline articulate care să analizeze. mai nimerită a educaţiei se face prin fiecare în parte şi prin toate laolaltă. să acţioneze.presupune ca mai multe discipline. să cunoască domeniul. Monodisciplinaritatea . să intervină. în paralel.

Y. Definiţia sociologiei educaţiei se poate contura la capătul unui asemenea demers. creştinilor. familială. Tendinţa socialistă a urmărit educaţia în şcoala fabricilor şi uzinelor pentru a edifica un om nou. legităţi). Tendinţele actuale caută să ţină şcoala aproape de schimbările rapide ale societăţii şi să o adapteze la aceste schimbări fără precedent. reluarea relaţiilor cu divinul şi misticul. care-i sînt finalităţile demersurilor sale de cunoaştere (dacă ajunge să formuleze legi. Omul este un “animal educabil” (Comenius). Vom căuta să identificăm ce definiţii au dat specialiştii acestei discipline. analizând tratate. pentru a transforma fiinţa biologică în fiinţă socială). socotită ca investiţie aducătoare de profit pe plan social şi individual. făcînd distincţie între şcoală şi viaţă : copilul aflat sub semnul păcatului originar trebuia scos de sub influenţa nefastă a societăţii pînă la vîrsta cînd devenea un matur necorupt de aceasta. adaptarea şi integrarea. « detaşarea de subiectivitate ». Îngrijirea şi cultivarea copiilor (paideia) au constituit preocupări esenţiale ale grecilor. legată intim de cultură. actuală. Educaţia este o funcţie socială globală. pe procesul de învăţare sociocognitivă (ţinînd 8 . analizînd fiecare definiţie dată de pe poziţiile tuturor celorlalte. epocii moderne şi contemporane. cercetări etc. Ed. În statele moderne se face distincţie între educaţia publică şi privată. profesie în domeniu) şi a educaţiei (ansamblul influenţelor şi acţiunilor voluntare ale educatorilor asupra asupra copiilor şi tinerilor. ce tehnici de cercetare foloseşte şi ce metodologie specifică are. nouă. fizică. J. Şcolarizarea a devenit o preocupare esenţială. Bertrand (în Les théories contemporaines de l’éducation. morală etc. 1987. Delachaux et Niestle. Şcoala nouă a venit cu exigenţa de creşte copiii în natură. Houssaye în Ecole et vie active. societăţilor Renaşterii. a educatorului (persoană cu funcţie. Resister ou s’adapter. identifica astfel de tendinţe: tradiţională. de a-i învăţa să ducă o viaţă naturală. educatorul transmitea cunoştinţe. iar în societăţile epocilor moderne aceste eforturi nu au fost lăsate la voia întîmplării. Agence d’Arc. Paris. să identifice regularităţi.CE ESTE SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI? Pentru a defini sociologia educaţiei va trebui să arătăm care-i este obiectul de studiu. al colectivităţii. departe de influenţele societăţii corupătoare. accentul pe emergenţa resurselor interne şi pe activitatea autonomă. Ardoino). 1990) analiza şi impactul unor teorii spiritualiste (despre transcendenţa subiectului). educaţia: preşcolară. Ottawa. vizînd dezvoltarea. Ştiinţele educaţiei au justificat discursurile despre educaţie plecînd de la de tipul de om şi tipul de societate spre care se tinde. Rousseau şi Kant au postulat că “omul trebuie educat” pentru a se (auto)umaniza. Putem pleca de la definirea educabilităţii (ca însuşire a celui care poate fi educat). iar Condorcet proclama “necesitatea instrucţiei publice” pentru ca oamenii să poată deveni liberi. funcţie exercitată de instanţe numeroase şi variate (J. trăind în imperiul raţiunii şi al datoriei. socialistă. Tradiţional. progresul social. studii.

poziţia în structura socială etc. Bibliografie • • Învăţământul românesc azi. cunoştinţe şi rezultate ale cercetărilor f[cute de sociologii educaţiei. laboratoare).identificaţi după variabile fizice. rolurile educaţionale. instituţiile care iau decizii sau formulează recomandări în domeniul educaţiei le fundamentează sociologic. consecinţele asupra identităţii elevilor şi studenţilor. • Mecanismele de transmitere a ordinii sociale. reuşita şcolară. sex. hărţi. au fost elaborate diagnoze ale sistemului educaţional din România (adesea la solicitarea şi cu sprijinul unor organisme internaţionale). relaţiile educaţionale. efectele învăţăturii asupra stilurilor de viaţă. 1999 România – propuneri de politică educaţională. în planurile de învăţământ ale specializării sociologie există disciplina "Sociologia educaţiei". morale şi a cunoştinţelor (curriculum-ul). Cunoştinţele produse şi acumulate în sociologie sunt utile decidenţilor. Educatorii au nevoie de perspectivă sociologică pentru a pricepe factorii.). Ea introduce în rezerva de cunoştinţe şi experienţe a celor implicaţi în activitatea educativă. tehnologiile utilizate (manuale. Managerii aşezămintelor şcolare au nevoie de rezultatele sociologiei. celor care fac politica educaţională. schimbările care au loc în domeniu etc. sociale : vârstă. ştiinţe pure sau aplicate). informaticii etc. gradul de asimilare a cunoştinţelor şi deprinderilor practice. filme. mecanismele care afectează rezultatele şcolare. Sociologia educaţiei poate fi definită ca ramură a sociologiei care studiază ştiinţific practicile educative din diferite societăţi.rezultatele funcţionării mecanismelor de socializare. elevi. regulile de evaluare etc. 2002 9 . ale cercetărilor asupra inteligenţei artificiale. profesorii şi administratorii educaţiei identificaţi după variabilele : nivel de instrucţie. ca şi tuturor actorilor implicaţi şi partenerilor educaţiei : părinţi. origine socială. de selecţie. structurarea puterii în relaţiile educaţionale. Revistele de sociologie publică materiale axate pe problematica educaţiei. Schimbările şi deciziile care se iau în instituţiile de învăţământ nu sînt de conceput fără sociologi. recrutare. pe importanţa interacţiunilor socioculturale. raport al Băncii Mondiale elaborat de Michael Mertaugh în colaborare cu experţi şi consultanţi români. grupurile educaţionale. M. natura relaţiilor între profesor şi elev.). a aspectelor ecologice.seama de datele ciberneticii. Polirom. • Ieşirile . psihologice. utilizarea timpului de învăţămînt. comportamentului politic sau status-ului social etc. membri competenţi ai comunităţii educative. Cherkaoui (1989) arată că sociologia educaţiei analizează : • Intrările (elevii . tipul de pedagogie (maniera în care sunt transmise conţinuturile).). ca şi în cadrul modulului pedagogic. culturală etc. diviziunea lor (litere-ştiinţe.

F. metodelor etc. orice “ abatere” find sancţionată.]”3.. subgrupuri specializate. E. pe când. • Celălalt model încearcă să surprindă o societate în care diviziunea muncii “dă naştere la reguli ce asigură concursul paşnic şi regulat al funcţiilor divizate”5.Consiliul Naţional pentru Curriculum şi ale Centrului Educaţia 2000+ (instituţie finanţată de Fundaţia pentru o Societate Deschisă. Este important să distingem. În unele.F. P. clasei. este vorba de o societate în care ocupaţiile. “Nici o practică socială nu este reductibilă la elementele sale fizice şi materiale [. strategii de grup. “traiectoriile” etc. fenomenele parcă s-ar desfăşura într-un “mediu neînsufleţit”. conflits et pouvoirs. mobilităţii etc. în realitatea vieţii socioumane cotidiene. fiindcă nimeni nu poate avea o identitate particulară. Durkheim. Într-o astfel de societate putem vorbi de o solidaritate mecanică. Paris. continuatoare a Fundaţiei Soros) • Învăţământul rural din România. pag. între două modele conceptuale de societate: • Unul în care diviziunea muncii este redusă. Specializarea. etc. iar individul pedepsit. oamenii se aseamănă într-atât încât similitudinile sociale dau naştere unui drept şi unei morale care îi protejează4. sociologii care ajung la analiza şcolii. Sunt. idei. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu – diagnoză elaborată sub auspiciile MEC . moral. Ansart. “debuşeele”. trăiri. Conştiinţa individuală şi “conştiinţa socială” aproape că se suprapun. 1991.U. nu poate “ să iasă din rând”. în corelaţie cu “originea socială”. Există diferenţe în privinţa perspectivelor de abordare a educaţiei. acţiuni. în Pedagogie şi sociologie (1902) ca şi în Educaţie şi sociologie (1922). faptele. de asemenea. 1977.• Şcoala la răscruce. Condiţii. realizat de Institutul pentru Ştiinţe ale Educaţiei la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Programul de Relansare a Învăţământului Rural. probleme şi strategii de dezvoltare. “efectului de educator”. avem de-a face cu oameni.. instituţiile educaţionale. poate chiar cu aceeaşi intensitate. mentalităţi etc. sarcini specializate. 2001 etc. să se evidenţieze deoarece nu există ocupaţii. 10 . La division du travail social. Durkheim a vrut să lămurească faptul că liantul social este. însă. E. cu determinanţii comunitari şi societali. sarcinile. Paris. împărtăşesc aceleaşi simţăminte. oamenii sunt asemănători până la identitate. şi cercetează “fluxurile” de elevi. apar grupuri. sunt diferenţiate. înainte de toate. Sunt sociologii care pleacă de la teorii ale stratificării. transmiterii cunoştinţelor. 3 4 P. SOCIOLOGIA DURKHEIMIANĂ A EDUCAŢIEI În Educaţia morală (1899). Ideologies. curriculum-ului. ideologii.U.. 403 5 Idem. P.

nu-i lasă pradă propriilor pulsiuni. Este moral tot ceea ce este sursă de solidaritate. Aşadar este important să distingem şi să analizăm integrarea şi reglarea socială. împărtăşesc simţăminte. Mai exact. Ea nu mai produce “automat” solidaritate. fiecare întărindu-şi. “primitivă”. nediferenţiată). spune Durkheim. după prezenţa. Aceasta se face prin “aranjamente instituţionale” prin care grupul. Reglarea socială se asigură prin autoritatea pe care grupul. •O morală laică şi republicană. Un grup social (familie. “lumi” ale societăţii sunt reglementate. să-şi poată regla comportamentele reciproc. fiecăruia trebuie să i se spună. el ţine indivizii componenţi dependenţi de el. trăiri. de către cea legitimată. Integrarea nu se realizează automat. sau sunt depăşite. pe măsură ce slăbeşte tăria şi impactul. nu mai pot. Integrarea şi reglarea sunt complementare. mentalităţi. a legilor. dacă relaţiile sociale nu sunt reglate. a vechilor norme morale. să nu mai împărtăşească întrutotul. asupra tuturor. componente. Grupul. o exercită asupra indivizilor membri. în serviciul lui. ci că emerge o solidaritate de alt tip: solidaritatea organică. 11 . idei. Când grupul este integrat. aceleaşi credinţe. singure. practici etc. reglementate. astfel. Diviziunea muncii poate duce la anomie. Diviziunea muncii s-a produs prin creşterea volumului şi a densităţii populaţiei. Aceasta nu înseamnă că nu mai există solidaritate. biserica etc. echipă de lucru) este integrat atunci când oamenii care îl compun sunt în interacţiune. credinţe. societatea “constrâng”. sub oblăduirea lui. cu toţii. să i se (re)amintească ce nevoie are de toţi ceilalţi pe măsura creşterii diviziunii muncii care produce o individualizare crescândă. practici etc. Într-un grup integrat există un schimb de idei. Integrarea se referă la felul în care grupul atrage şi-şi aproprie indivizii. o co-participare la energia colectivă. comune. este vorba de: •Un sistem de valori cât mai riguros. liantul. inadaptate. grup confesional. În societatea în care diviziunea muncii este din ce în ce mai mare. fantasme. societatea o au. nedivizată. elemente. solidaritatea nu mai decurg din proximitatea “naturală” a oamenilor (ca într-o societate “rudimentară”. tot ceea ce face oamenii să poată conta unii pe alţii. privirea şi aşteptările lor şi nu numai după instinctele egoismului. se simt anacronice atunci când socializează). de trăiri. iar oamenii nu sunt integraţi. nu neagă indivizii. “determină”. se simt devotaţi unor scopuri comune etc. să o facă. să se particularizeze. în care relaţiile dintre diferitele părţi. societatea acţionează voluntar asupra lor înşile. din respect şi nu de frică.datorită adâncirii diviziunii sociale a muncii face ca oamenii să se diferenţieze. îi socializează mai mult sau mai puţin adecvat. •O educaţie şcolară temeinică (în condiţiile în care familia. Reglarea poate fi făcută de către puterea ascultată. energia proprie şi fiind împăcat cu sine şi cu ceilalţi.

În fiecare spaţiu social sau epocă s-a constituit un ansamblu de practici.. îl constrângem să muncească [. sentimente. Educaţia este mijlocul prin care societatea îşi asigură supravieţuirea prin tinerele generaţii. să doarmă la aceleaşi ore. acţiona. Educaţia nu formează orice fel de om. convenienţele. simţi. la tendinţe interne. construită din obişnuinţe. după contexte etnosocio-culturale diferite. Educaţia suscită şi dezvoltă în copii un anumit număr de stări fizice. la care n-ar ajunge singur. 12 . apoi îl constrângem să ţină seama de ceilalţi. Durkheim. spune Durkheim putem distinge “fiinţa individuală” şi “fiinţa socială”.] Constrângerile încetează a mai fi resimţite ca atare. grupurilor din care omul face parte. ci un tip de om ideal pentru sociocultura care îl formează. cărora le modelează pasiunile.. apare clar că educaţia constă în efortul neîncetat de a impune copilului moduri de a vedea. instituţii educaţionale şi un număr de actori ai educaţiei care s-au schimbat. stări mentale etc. sentimente. intelectuale şi morale. Din primele zile de viaţă îl constrângem să bea. L’Education morale). Orice societate trebuie să inculce un număr de idei. practici comune pentru a-şi asigura o coerenţă minimală. ci să te supui regulilor. În fiecare om. Societatea vede în fiecare nouă generaţie un teren virgin pe care îl cultivă semănând în el “bazele umanităţii”. le temperează instinctele etc. după perioade de timp diferite. fiindcă treptat el ajunge la obişnuinţe. moduri de comportament. omogenitatea membrilor care o compun. Educaţia este diferită după societăţi. ca şi pentru mediul sociocultural căruia îi va fi destinat. Fiinţa socială este constituită. deci nu există o “educaţie universală”. comportamentele egoiste şi încurajate cele altruiste. în care trăieşte. să fii ataşat grupului. să te ataşezi idealului colectiv. adică tinerii învaţă limba. spune Durkheim. “Dacă privim faptele aşa cum sunt şi aşa cum au fost dintotdeauna. valabilă în toate societăţile şi în toate epocile istorice. pentru a-şi asigura liantul. indiferent de grupurile de apartenenţă. politici. care le fac inutile”. Prin educaţie sunt temperate simţămintele. pe care le reclamă societatea politică în ansamblu şi mediul social particular căruia îi va fi destinat. să ai conştiinţa clară a motivelor comportamentului zilnic” (E. cuminte şi ascultător. “A acţiona moral nu înseamnă doar să respecţi disciplina. Copilul vine în contact cu un anumit tip de societate. s-au transformat în relaţie strânsă cu societatea şi cu celelalte instituţii componente. ce poartă amprenta grupului. îl constrângem să fie curat.•Structuri profesionale puternic integratoare. Societatea are “autoritate morală” asupra membrilor. învaţă care sunt toate componentele culturii şi civilizaţiei fără de care omul nu s-ar deosebi de animal etc. Scopul educaţiei este tocmai construcţia fiinţei sociale a fiecărui individ. Societatea produce în om un om nou. sociale. atitudinile. să respecte obiceiurile. să mănânce.

Legitimarea implică şi procesul de instituire a legitimităţii.SOCIOLOGIA CULTURAL REPRODUCERII. raporturile. iar vioara lui Stradivarius?!). Capitalul simbolic înseamnă “prestigiu”. într-un câmp. Şcoala transmite. Cei care vin pe aceste pieţe au “capitaluri” (economic. de pieţe pe care se schimbă bunuri diferite. pentru o scrisoare sau o vioară.). instituţionalizat (să ai certificate. Să ne referim la “câmpul educaţiei”. Nici capitalul social nu este doar moştenit. Cei care domină un câmp îi definesc mizele. Diploma are o valoare convenţională. menţine. firme. în care mizele sunt specifice. în lupta pentru dobândirea de “bunuri rare”. “Capitalul educaţional”. raporturi etc. “onoare”. Şi acest tip de capital poate ierarhiza oamenii. dar dacă cei câţiva metri de teren sunt lângă turnul Eiffel. la “piaţa bunurilor şcolare”.). interese economice etc. interacţiunile dintre agenţii implicaţi ai câmpurilor sunt relaţii. Pot exista oameni cu capital economic impresionant. interese specifice. de asemenea.eşti scutit să dovedeşti că ai şi capitalul pe care aceasta îl legitimează. (aproape) indiferent de fluctuaţii spaţiale sau/şi temporale.în “societatea meritocratică”. A VIOLENŢEI SIMBOLICE ŞI ARBITRARIULUI Pierre Bourdieu a venit cu ideea de a considera societatea un sistem de câmpuri (al economicului. dar cu capital cultural precar. capitalul cultural al unui om sînt legitimate şi garantate de diplomă (dacă ai o diplomă. “moştenitorii”.. loc de muncă. menţinere. este puterea de a defini mizele. diplome etc. titluri. Capitalul economic înseamnă să ai bani. să ai pământ. Nici un capital nu poate “circula”. garantată juridic. legitimat. tablouri. sau dacă scrisoarea a aparţinut lui Eminescu. social. foloseşte un om. de ierarhizare socială. întreţinere şi folosire a lui pentru a-l utiliza în câştigarea (re)cunoaşterii sociale. nu poate fi “investit” la adevărata lui valoare dacă nu este (re)cunoscut.). Capitalul cultural al unui individ poate fi materializat (să ai cărţi. Acest tip de capital poate fi moştenit sau/şi dobândit şi este un criteriu important de diferenţiere. ci presupune o activitate (interesantă în complexitatea ei manifestă şi subterană!) de dobândire.spun cercetările lui Bourdieu .. atestări. cultural. al politicului etc. oamenii şi el circumscrie relaţiile sociale pe care le are. adică . Capitalul social distinge. strategii şi tactici de convertire a celorlalte capitaluri (din punct de vedere strict economic poate apare aberant să dai o sumă exorbitantă pentru câţiva metri pătraţi de pământ. în care eşti (re)cunoscut dacă te ridici prin merite şi nu prin moştenire .) şi incorporat (sub forma habitus-ului). “pretendenţii” etc.şcoala 13 . excluşi. împarte cunoştinţe tuturor. Cea mai importantă dintre mize. au mijloacele de a-l face să funcţioneze în profitul lor. Relaţiile. Indivizii (“dominanţii”.) vin pe pieţele câmpurilor cu capitaluri diferite. aparatură audiovideo etc. În societatea actuală. de la cei mai bogaţi până la cei mai defavorizaţi. simbolic) diferite. cel mai adesea . ocupate în distribuţia resurselor.

îl transmite. cu un alt limbaj decât cel utilizat în şcoală. Are loc o selecţie din cultura universală. excluşi. Dacă şcoala selectează şi exclude. cu aluziile. pentru a avea ce pune în “cultura şcolară”. favorizând favorizaţii şi defavorizând defavorizaţii. astfel că aceşti copii vor fi printre primii care vor eşua. că asigură “şanse egale“ de acces la învăţătură. elevii pot să spună că “eşecul şcolar”. cei care acced la posturi înalte de decidenţi sunt. nu prin violenţă manifestă. în fapt. arată Bourdieu (în Les Héritiers. naţională. căutate. Se constată însă că aceia care frecventează şcolile cele mai bune. care vor abandona. Şi capitalul economic şi cel social pot fi precare şi nu pot fi reconvertite în atuuri pentru creşterea capitalului intelectual. la ridicarea lor. abandonul sancţionează absenţa unor predispoziţii înnăscute (“nu toţi pot face informatică. dar inegalitatea capitalurilor la intrarea în şcoală şi pe parcursul şcolarităţii face ca egalizarea şanselor să nu se realizeze. nu pot să facă doar ore de “compensare”. Copiii din clasele defavorizate vin la şcoală cu un capital lingvistic sărac. în proporţie însemnată. cei care au origine socială favorizată.poate contribui la dispariţia inegalităţilor. deci nu pot prelungi şcolarizarea copiilor lor. să numească şi să transforme inegalităţi sociale în inegalităţi “naturale”! Dacă şcolarizarea costă mult. are putinţa de a impune un “arbitrariu cultural” ca adevăr universal. Şcoala participă la impunerea. În şcoală nu se poate transmite-învăţa totul. la (re)cunoaşterea savoir-urilor şi a savoir-faire-urilor categoriilor dominante. legitimă. Cine face selecţia. din “rezerva comună de cunoştinţe şi experienţe”. spune Bourdieu. de a se comporta. cei favorizaţi din naştere. Aşadar. Legitimarea acestui “arbitrariu cultural” face ca orice subcultură. însuşit de către toţi. poate face chiar ca membrii acestor sub-socioculturi să se “ruşineze” că fac parte din ele şi să caute să “evadeze” pentru a ajunge la cultura legitimată.a. părinţii. familiile defavorizate nu pot face faţă. obţin diplomele cele mai râvnite. ci prin “violenţă simbolică”. la “egalitatea şanselor”. familiaritatea cu “codurile”. Ea nu face acest lucru cu forţa. şcoala funcţionează ca una dintre instanţele de selecţie. recunoscute. La Reproduction. cu subînţelesurile etc. Şcoala formează habitusul (“structură structurată structurantă”). ca pe cultura şcolară.) dar. design” etc. de categoria socială de apartenenţă. utilizate de educatori în clasă. Statul poate spune că dă. Educatorii nu se pot ocupa doar de dezvăţarea şi învăţarea celor care vin cu alt limbaj. dar acesta este rezultatul interiorizării arbitrariului cultural care 14 . se vor autoexclude sau vor fi marginalizaţi. deci participă la impunerea dominaţiei. La Distinction ş. cu un bagaj cultural sărac. Educatorii.). din “tezaurul de memorie”. Şcoala legitimează arbitrariul şcolar pe care îl inculcă. Aşa să fie ? De fapt. de a vorbi. şcoala transformă în avantaje sau în handicap particularităţile extraşcolare ale copiilor: felul de a fi. profesională. legitimate. altul decât cel utilizat de şcoală. adică sunt “moştenitorii” capitalurilor recunoscute. contracultură care nu se revendică de la el să apară ca “ilegitimă”. la reuşita lor socială indiferent de originea socială. muzică. la educaţie. înseamnă că şi ea participă la “reproducerea” societăţii. locală. S-a spus că şcoala contribuie la emanciparea oamenilor. “legitimă”.

raporturi. de exemplu: cum se prezintă autoritatea în familie. oamenii îşi determină.timp. În orice situaţie socioculturală.P. adoptând comportamente cărora le pot da semnificaţii distincte.). interacţiuni (cu familia. oamenii se află într-un sistem funcţional..). cu specialiştii în orientare profesională şi şcolară pentru a opta pentru o traiectorie şcolară”. său să ia în seamă : • factori contextuali de nivel societal ( diviziunea existentă a muncii. spune R.). îşi orientează comportamentul şi independent de constrângeri. moduri şi stiluri de viaţă. cererea de pe piaţa muncii actuale şi viitoare. La ieşirea din şcoala primară. Boudon în L’Inégalité des chances (1973) şi elevul “cântăreşte” componentele situaţiei. a motivaţiei actorilor şi să-l înţelegem ca pe o agregare a comportamentelor interacţionale. ce programe. Boudon se opune “despotismului structurilor sociale”. actori raţionali. starea pieţii muncii. o carieră pot fi văzute ca o succesiune de alegeri care nu pot să nu ţină seama de parametrii mediului în care se fac alegerile. “profile”. care sunt resursele familiei. O traiectorie. • • factori contextuali locali (familiali. în situaţii mai mult sau mai puţin constrângătoare. dar nu exclude o anumită marjă de incertitudine. la ieşirea din gimnaziu sau liceu. • • factori ce ţin de elev ( aptitudinile. factori ce ţin de relaţii. educatorul etc. cu ceilalţi elevi. de “aşteptările” celorlalţi. Şcoala reproduce şi condiţiile activităţii pedagogice şi practicile care reproduc habitusul. care sunt de perspectivă. tradiţiile acesteia. este important să ajungem la reconstituirea raţionalităţii. sunt folosite. iar informarea. 15 . Oamenii îşi propun scopuri de realizat. capacitatea sa.). socială.S. metode etc. factori ce ţin de sistemul educaţional (ce filiere. aspiraţii. specializări cunoaşte. “module”. Oamenii. împreună cu părinţii. contextului. nivelul cultural atins etc. cu educatorii). În viaţa socială. ideologii. O ALTĂ EXPLICAŢIE PENTRU INEGALITATEA ŞANSELOR: INDIVIDUALISMUL METODOLOGIC AL LUI RAYMOND BOUDON Pentru a explica un fenomen social.produce efecte şi după ce acţiunea pedagogică ce a contribuit la formarea lui s-a încheiat. pentru “filiere”. utilizând resurse diferite. mentalităţi. spune sociologul francez. cu educatorii. familia. decizia. acţiunea lor are loc în urma schimburilor într-un spaţiu . manuale. motivaţiile. profesională. Comportarea conform prescripţiilor de rol asigură o previzibilitate a comportamentelor. concepţiei ce insistă asupra hipersocializării omului. ce posibilităţi de ocupare vor exista în domeniu etc. “secţii”. atitudinile faţă de familie. interdependente. faţă de propria C. face calcule cost-profit pentru a-şi contura o traiectorie şcolară. stratificarea socială. etnie etc.. care e atitudinea educatorilor etc. credinţe. de “privirea tuturor”. în privinţa rostului şcolii şi cărţii etc. fac alegeri de mici. O analiză riguroasă ar cere ca el.

se constată că s-a atribuit nivelului şcolar S+ 80% dintre indivizii de origine C+. tabelul 1 ne spune că 80 persoane de origine C+ ating nivelul şcolar S+. 1. din care 100 sunt C+. ca şi în alte “societăţi industriale”. Rezultatul este prezentat în tabelul nr. 600 C-). C.] Să ne imaginăm că într-o societate ideală există trei straturi ierarhizate : C+. repet. în proporţie de 80% status-uri C±. de conversie a nivelului şcolar în statut social. 400 nivelul S± şi 400 nivelul S.. S±. Tabelul 2 ne spune că dacă ating 16 ... S-. prin originea lor socială. 300 sunt C± şi 900 C-. 80% din indivizii C+ care n-au ajuns la S+.] Putem trage. nivelului S±. S+ C+ C± CTOTAL 80 96 24 200 S± 16 163 221 S4 41 355 TOTAL 100 300 600 400 400 1000 Marjele fiind date. ca tichet de prioritate eficient în proporţie de 80%.. Cele două tabele pot fi utilizate pentru a recompune o matrice fictivă a mobilităţii intergeneraţionale. De această dată. merg spre S± etc. C+ S+ S± STOTAL 80 16 4 100 C± 96 163 41 300 C24 221 355 600 TOTAL 200 400 400 1000 S-a presupus că structura status-urilor disponibile este aceeaşi ca în generaţia precedentă ( 100 C+. Tabelul următor simulează un proces analog. C±. nici conversiei nivelului şcolar în statut social sau în venit. 300 C±.] sunt considerabile pentru cei cu acelaşi tip de diplomă.(originea socială funcţionează ca un tichet de prioritate pentru accesul la un anumit nivel şcolar). Să spunem că 200 vor atinge nivelul S+. o diplomă mai înaltă corespunde în medie unui statut şi unui venit mai ridicate.şi trei nivele şcolare ierarhizate : S+. Tabelul este construit presupunând că originea socială funcţionează.În Franţa. nivelul şcolar funcţionează ca un tichet de prioritate în procesul de atribuire a status-ului: 80% din status-urile C+ sunt distribuite cu prioritate indivizilor cu nivel şcolar S+. de asemenea 80% din nivelul S+ neatribuite celor din C+ sunt atribuite celor din C± etc. Să presupunem că studiem devenirea unei cohorte de 1000 de indivizi. cei 120 indivizi cu S+ care n-au obţinut nivelul C+ primesc. dar abaterile între venituri şi statut [. Ideea cu transmiterea capitalurilor nu se aplică bine nici când e vorba de conversia avantajelor familiale în avantaj şcolar pentru copil. Cum se explică aceasta? [. 80% din status-urile C+ nedistribuite celor cu S+... [. Astfel. din exemplul de mai sus o concluzie ce concordă cu paradoxurile ce decurg din studiile empirice..

omul interiorizează caracteristicile lumii în care intră aşa cum îi sunt ele prezentate de către “alţii semnificativi” pentru el şi aşa cum “traduce “el pentru sine ceea ce îi spun alţii. să se resemneze. va interioriza o viziune a lumii proprie categoriei sale sociale de apartenenţă (proprie părinţilor. 32 persoane vor fi C+ S+C+. prin reflexiile proprii asupra atitudinilor şi comportamentelor acestora. Boudon. El poate deveni aşa cum îşi fac alţii imaginea despre el.). 3. opt persoane vor fi C+ S± C+. al mobilităţii intergeneraţionale. Berger şi Th. Atunci când este capabil să se 17 . C+ C+ C± CTOTAL 33 45 22 100 C± 45 117 138 300 C22 138 440 600 TOTAL 100 300 600 1000 ( După R. care înfăţişează status-ul social în funcţie de origine. ci devine. P. P.F. socializarea secundară (într-o profesie. Este. Deşi plecăm de la ipoteze forte privind influenţa originii sociale asupra nivelului şcolar şi a nivelului şcolar asupra status-ului. aşa cum învaţă că este. cum i se spune că este. mai precis. Continuând astfel. Bourricaud. Rezultă că 32 de persoane C+ după origine şi S+ după nivel vor fi C+ prin status. p. În copilărie se copie “modele" ale altora semnificativi. însă. în armată etc). alţii să se revolte contra ei. treptat. percepţii. 311) ALTE SOCIOLOGII ALE EDUCAŢIEI În lucrarea La construction sociale de la realité (1986). Dictionnaire critique de sociologie. F. el îşi constituie identitatea lui tot mai coerentă. aşa cum îl “etichetează“ alţii . să se indigneze. Ei disting: • • socializarea primară (în copilărie). 1990.. putem construi tabelul nr. prin atitudinile pe care le adoptă faţă de “others significants”. bunicilor. 80% dobândesc status C+ din 200. Luckman analizează procesul de socializare a unui individ care nu se naşte membru al socioculturii. influenţa originilor asupra status-ului apare ca fiind moderată. posibil ca în cadrul aceleiaşi categorii sociale să se formeze copii cu perspective. 16 X 96/ 200 =8. Copilul aparţinând unei categorii sociale situată printre cele defavorizate va adopta. consătenilor etc. deci această interiorizare este marcată de însuşirile sale personale şi de poziţiile “altora semnificanţi”. rudelor.U.nivelul s+. reprezentări diferite asupra lumii: unii să-şi accepte soarta. În anii copilăriei. copilul face din lumile altora una a sa proprie.

nu numai în raport cu alţii semnificativi pentru el. înseamnă că “norma” e generalizată. omul conferă sens subiectiv acţiunilor sale. politic etc). Pe măsură ce parcurge noi cărări ale vieţii. Procesul de socializare primară este relativ constrângător şi ceea ce învaţă atunci îi rămâne mult timp în minte. că alţii. în familia sa.arată că realitatea socioumană este construcţie istorică şi cotidiană a actorilor individuali 18 . profesional. la un grup religios. În paginile precedente am distins: • perspectiva holistă ( care evidenţiază primatul societăţii asupra individului şi arată că sistemul social. care folosesc “cuvintele sale” etc. în cartierul său. exercitate de grupuri.desprindă de alţii semnificativi şi pricepe existenţa “altuia generalizat” se poate socoti că “socializarea primară” este încheiată (când va pricepe că dacă varsă mâncare pe haine “toată lumea” va fi contrariată. păgubitoare pentru cunoaştere . • perspectiva individualistă (care evidenţiază primatul individului. din interdependenţe). Copilul nu-şi alege “alţii semnificativi”. Pe parcursul “socializării secundare”. atunci îi apar ca “necesare “ lucruri care în fapt nu sunt decât un “pachet de contingenţe”. sau pre-socializare ( “socializare anticipativă”). anumite certitudini ale copilăriei pot să dispară.care cer evitarea “opoziţiilor clasice”. raportându-le la comportamentele celorlalţi şi orientându-le astfel desfăşurarea. dar o poate părăsi cum iese din şcoală sau din sala de clasă. Nimeni nu incorporează totul şi dintr-o dată.. rolurile specifice acestora. structurile sociale determină dezvoltarea în timp a individului. o de-socializare. Sociologiile constructiviste . educaţia. trăieşte cu părinţii pe care nu-i alege. Teoriile sociologice au plecat de la opţiuni epistemologice şi metodologice privind raportul individ-societate. aflaţi în jurul lui. Sunt însă sociologi care încearcă să articuleze aceste teorii fără a privilegia vreo influenţă (a societăţii sau a individului). că modurile de a fi. că această constrângere exercitată metodic asupra tinerei generaţii. pe măsură ce intră prin culisele ei. Mult timp poate să rămână “prizonierul” lumii pe care i-au inculcat-o părinţii. acţiona ale acestuia depind de constrângerile. ci în raport cu cei “din lumea lui". lumea însuşită atunci poate să-i apară ca una între altele posibile. gândi. asigură punerea în formă socială a predispoziţiilor individuale care se traduce prin apartenenţa la o familie. Uneori se poate produce o resocializare totală. El va avea o identitate “în general”.. insistă asupra caracterului emergent al conduitelor sociale ale oamenilor. “formele sociale” rezultă din “agregarea” comportamentelor. ceilalţi devin semnificativi pentru el). din interacţiuni. educatorii etc. între individ şi societate au loc “ajustări” continue.. de societate asupra lui. omul interiorizează alte “sub-lumi instituţionale”.

Cl. “copiii-gazelă”. de norme. J. asupra celor mai diverse aspecte. socializarea fac posibilă “interiorizarea exteriorităţii” şi “exteriorizarea interiorităţii”. de exemplu. în Revista română de sociologie. 19 . din perspective. L. sunt în “firea omului”. este constrângătoare dar şi abilitantă pentru oameni (ei trebuie să-i înveţe vocabularul. Elster. 6 I. Bruxelles. 1-2/1998. instituţiile etc. reinventate în practici şi interacţiuni cotidiene. valori şi instituţii lăsate de generaţiile anterioare.a. Ideologia progresului (societatea intervine prin şcoală cu misia de a schimba comportamentele instinctuale primare. De Boeck Université.condiţii pentru acţiunea individuală – şi a posteriori – rezultate ale agregării acţiunilor individuale. S-a spus că există o “esenţă umană”.Ionescu. de a respecta pe altul şi de a fi respectat. tendinţa de urî etc. incapabili de agresivitate. 1998. sunt a priori .dualitatea structuralului la Anthony Giddens”. devin lumi subiective. sintaxa etc). Sociologii constructiviste. necooperanţi. după interese. “copiii sălbatici” etc. fiindcă ea este “depusă”.6 Fiecare sociologie a (re)construit câmpul sociologiei educaţiei ( spune J. pe care le transformă. valorile sunt interiorizate. acţiunea educativă fiind privită prin prisma funcţiei de integrare a acesteia. universală. 1997). Sinele este multiplu.şi colectivi. să-i stăpânească intensionalitatea şi extensionalitatea cuvintelor. Weber ş. Paris. A. Învăţarea socială. le re-creează. în compartimentele cele mai diverse ale educaţiei. Cuvintele. membrii celeilalte comunităţi pot fi agresivi. E. Iaşi. au insistat asupra transmiterii socioculturii către noua generaţie. Comte. respectă natura şi pe ceilalţi membri ai grupului lor. cu ethos-ul socioculturii în care aceasta intră. diverse. cooperanţi. de reguli. de percepţie. Moştenirea trecutului. Derouet). plecând de la preconstrucţii. în condiţii (ne) (re)cunoscute ale acţiunii şi cu efecte (ne)intenţionate. Studiile şi cercetările au devenit foarte diverse. “O sociologie a dereificării . lumea exterioară este plurală. că dorinţa de a iubi. există o “pluralitate a lumilor” (J. animalice ale copilului) s-a asociat bine cu mărturiile despre ”copiii-lupi”. Polirom. rezerva de cunoştinţe şi experienţe deschide un câmp de posibili sociali. grupuri care se servesc de cuvinte. Durkheim. de cunoaştere a lumii. egoişti etc. tezaurul de memorie socială. obiectivată într-o exterioritate care constrânge şi abilitează în acelaşi timp oamenii. Alţii însă au mers pe teren şi au constatat că este suficient să observi cu atenţie două comunităţi foarte apropiate spaţial pentru a releva contrariul ( membrii uneia pot fi paşnici. M. În viaţa socioumană cotidiană există oameni. Demersul sociologic al educaţiei este plural şi pluriparadigmatic. forme sociale (re)produse. Viaţa socială se construieşte de către oameni. structurile. transformate. “oamenii-lupi”. regulile. forme de sensibilitate. de a face noua generaţie solidară cu istoria. Sistemul. Forquin în Les sociologues de l’ éducation américains et britanniques. în “natura umană”. de reprezentare. Unii cercetători au insistat asupra mediatorului privilegiat al socializării.). Limba maternă. discontinue.

că un organism este tributar patrimoniului genetic al speciei. mama încearcă. ai psihologiei experimentale etc.. hiperconstrângătoare sau ultrapermisivă. asupra folosirii lui. Deoarece socializarea se leagă de umanizare înseamnă că ar trebui urmărită din momentul în care două fiinţe umane de sex opus se hotărăsc să aibă copii pe care să-i crească. asimilând elemente ale exteriorităţii graţie “autoreglării” prin “echilibrare majorantă”. Alături de copil în permanenţă. la capătul primului an. să aibă multiple contacte cu toţi ceilalţi din lumea în care intră. Dincolo de aceste cuvinte şi expresii (care nu fac parte din sociologie…) este de reţinut ideea că omul trebuie să-şi aproprie activ realitatea socioumană. sau prezenţa lor stresantă. copilul.. “discerne” poziţia orizontală şi cea verticală. Contrar celor care pun accentul pe datul genetic. apar la copil memoria. La sfârşitul celui de-al doilea an de viaţă apar. în timp ce omul se autodetermină treptat adaptându-se la mediu. efectiv. Specialiştii în sociologia familiei au insistat asupra influenţei solidarităţii familiale asupra socializării normale a copilului. “receptează“ sunetele vocii tatălui etc. “percepe” “zgomotele“ interiorului matern. greşeşte. reprezentările etc.. ca şi lipsa mamei. astfel încât oamenii căsătoriţi ar trebui să fie atenţi la relaţiile lor pe parcursul sarcinii. Micul “candidat la socializare” trebuie să participe activ la învăţarea socialului. înainte de a se naşte. revine. să-l schimbe). sociologii socializării arată că este reducţionist să marcăm o frontieră clară între ceea ce e înnăscut şi ceea ce e dobândit. Din primele săptămâni de viaţă începe “procesul de fixare socială”. Legăturile afective însoţesc şi contribuie la fixarea de capacităţii “lingvisticognitive” ca şi încrederea în el. primele construcţii sintactice. Sociologia preferă să comunice cu reprezentanţii biologiei. mimică) asupra copilului. ea caută în mişcările acestuia informaţii care să o ajute să intervină eficient (să-l hrănească la timp. de regulă. percepţia etc. să-i educe. tatonează şi treptat reuşeşte să priceapă nevoile copilului. Nu trebuie neglijată influenţa limbajelor non-verbale (gestică. sunt cercetări care pun în evidenţă faptul că fătul. este important să fie lăsat “ să exploreze” mediul familial. Mama nu ştie de ce are nevoie.Astfel. în care va trăi. necesare pentru învăţarea limbii. neglijând sau subevaluând activitatea copilului. unii s-au oprit asupra limbajului (sociolingviştii). fiindcă şi acestea îşi pot pune amprenta asupra formării viitoare a copilului. Cercetările privind raportul mamă-copil au căutat să clarifice cum emerge comunicarea între cei doi. pentru a afla că structurile observate la o specie constituie repertoriul selecţionat în cursul “evoluţiei”. 20 .. pe “cutia neagră” ab aeterno. că lipsa tatălui se resimte. Piaget constată că există o “structură” ce permite “punerea în act” a patrimoniului genetic. astfel că. să-i activeze simţurile. să joace de mic o multitudine de roluri sociale. în conformitate cu “dorinţa raţiunii”. situaţional. Astfel.

a. şcoala contribuie la supravieţuirea capitalismului. Să construim o schemă simplă. “egalizează şansele” astfel încât toţi ajung “oameni noi”. cu câteva elemente legate de origine socială. familie. de experienţa de viaţă. au postulat că oamenii sunt egali din naştere. spuneau ei. dar proprietatea privată îi face inegali.Astăzi se evită discuţia despre “selecţia naturală” a indivizilor. educaţionale diferite. Aşadar. stăpâni pe ei. ci doar “a întregului popor” (deci. a nimănui.. Mai exact. educaţie.. articulare. G. În 1976. 1971) au arătat că în societatea franceză. Cum pot genele să controleze comportamentul ? Comportamentul în ansamblu este “coordonat” de gene ? Există o genă pentru “conformism social”. Establet (în Ecole capitaliste en France. Nivel de instrucţie şi educaţie Capitaluri moştenite şi dobândite Accesul la valori dobândite (ne)materiale Formarea cuplurilor 21 . dacă nu există proprietate privată. fizionomic) dar şi diferite ( recunoscându-se că “factorul ereditar este marcat de comportamentul social. biologii şi sociologii concluzionează că “biologicul este rădăcina. alta ce pune pe traiectoria primar . că şcoala aflată sub controlul statului promovează interesele poporului. Rousseau. Sociologii au căutat să descifreze şi impactul ideologiilor. Baudelot şi R. Se vorbeşte despre “selecţia genelor”. celor două clase – burghezia şi proletariatul – le corespund două reţele distincte în sistemul şcolar “aparent unitar”: • • una care trimite pe traiectoria primar-profesional 80 % din copii.. de personalitatea individului”). Snyders arăta că în societatea franceză clasele populare fac presiuni asupra domeniului educaţiei. o combinare. că există o co-evoluţie genetică şi culturală. Ch. îmbinare a dezvoltării genetice şi culturale.) oamenii sunt egali. alta pentru “agresivitate” şi alta pentru “altruism” ? Nu luăm în seamă influenţa socioculturii ? Atunci când intră în dialog serios. astfel încât mobilitatea socială ascendentă este mai mare. sunt deosebit de importante cercetările actuale asupra gemenilor monozigoţi despărţiţi de la naştere şi care au trăit în medii socioculturale.. În această privinţă. Cei care i-au ţinut sub observaţie au constatat şi trăsături comune (în special cele de ordin anatomo-fiziologic. iar sociocultura destinul”.. Lenin ş.superior 20%.. capabili să participe la deciziile importante pentru ei.

Numai că sociologia trebuie să cerceteze pe teren mobilitatea socială verticală (ascendentă. atestări. cererea de şcolaritate a crescut foarte mult. Ce soluţie să afle ? Să obţină mai multe diplome. şi trecem cifrele brute aflate în tabelul de mobilitate (pe coloane trecem categoria socioprofesională a tatălui. Numărul locurilor de muncă nu a crescut însă în aceeaşi măsură. certificat de studii ? Care este influenţa educaţiei şcolare în “acest ciclu infernal” ? Educatorul se adresează la fel tuturor copiilor.. Într-o societate cu caste. necalificaţi etc. de aici rezultă “rămânerea în urmă”. dacă urmărind pe diagonală. dar mai curând acceptă să piardă procente mari de copii şi tineri pe parcursul şcolarităţii decât să ajungă să facă concedieri masive ale adulţilor. să meargă la filarmonică.. Tinerii absolvenţi se văd. cei mai mulţi urmaşi ai lor rămân tot muncitori (deşi unii se pot întoarce la munca câmpului. astăzi. muncitori: manuali. Diploma este o bună protecţie contra şomajului. democratică cum stau însă lucrurile? În Social mobility. ingineri. societate este o rigiditate intergeneraţională. preoţi etc.. “promova” sau “retrograda”. medici. tehnicieni.Când cineva se căsătoreşte cere partenerului diploma ? La intrarea în muzeu se cere diplomă. iar pe linii categoria socioprofesională a tânărului). “muzica de tarabă”. intra. tălmăcit etc. învăţători.. şi totuşi. confruntându-se cu cei cu diplomă şi cu experienţă în domeniu. funcţionari la stat. În societatea meritocratică. În acest mod putem urmări mai uşor dacă “democratizarea învăţământului” se corelează pozitiv sau nu cu transmiterea status-ului social.. Dar. medici etc. « abandonul şcolar » cu consecinţe pentru reuşita socială a unui om. profesori etc. alţii vor prefera “jocurile mecanice”. “corijenţa”.) etc. certificate. pe de alta. din asociaţii etc. P. în şcoală se foloseşte “codul elaborat” pe care îl pricep fără probleme cei care îl folosesc şi acasă (în timp ce altor copii el trebuie tradus. în timp. confruntându-se între ei. pierde din vedere şi alte variabile de luat în calcul şi care pot modifica parcursul vieţii unui om. Dar acest lucru înseamnă o inflaţie a diplomelor. din părinţi muncitori. calificaţi. că mobilitatea socială e redusă sau absentă. ”repetenţia”. tehnicieni. dar. mijloace pentru toţi. foloseşte aceleaşi metode. pe de o parte. cu ajutorul tabelelor de mobilitate. poziţia socială a unui om era clară şi definitivă încă de la naştere. Acestea pentru că – spune B. nici pe măsura ofertei de pregătire. « Ea ştie » că şcoala face selecţie. Distingem categoriile socioprofesionale (agricultori: salariaţi cu gospodărie individuală. şomaj cu diplomă.. ). unii vor ajunge să viziteze muzee. alţii pot deveni ingineri. acelaşi post ca tatăl său cu ani în urmă.şi inter-generaţională. Societatea nu se schimbă prin decret (spune M. Tot mai mulţi au obţinut diplome.). militari.) dintr-o localitate. Croizier în cartea On ne change pas la société par décret). vom putea spune că în acea clectivitate. Cu aceeaşi diplomă. ei pot “urca” sau “coborî”. Bernstein – trebuie să facem distincţie între “codul restrâns” şi “codul elaborat”: în clasă. Sigur că nu putem lăsa. de exemplu. vom constata că din părinţi agricultori cei mai mulţi urmaşi ai lor rămân tot agricultori (deşi unii pot deveni muncitori. descendentă) şi orizontală. fiul nu mai poate ocupa. 22 . Sorokin spunea că oamenii trec de pe o poziţie socială pe alta.

tabuuri. analiza situaţiilor. elev – educator) în co-prezenţă. a sociologiei. efectul clasei. ale politicilor educaţionale. cum “negociază”. John Dewey a formulat concepţia liberală a “funcţiilor şcolii”: • Şcoala ajută la integrarea tinerilor în societate. cum fac “tranzacţii”. analiza rutinelor. “stigmatizării” elevilor. cu partenerii. Teama de soluţii unice marchează şi în acest domeniu asumarea responsabilităţii. o socio-logică educaţională. • În societatea în care există inegalităţi în privinţa privilegiilor economice şi a statusului social. SOCIOLOGIA « FUNCŢIILOR » ŞCOLII Ideologia funcţionalistă a venit să legitimeze construcţia diferitelor instituţii ale statelor moderne printre care şi instituţia şcoală. efectul climatului şcolar. politice. în câmpul educaţiei. prin intermediaritate. să reducă discrepanţa economică dintre câştigători şi învinşi (funcţia de egalizare a şanselor). cum se instituie “pacte de neagresiune”. analiza interacţiunilor (elev – elev. familiale şi de altă natură. la acţiunea şi intervenţia mai eficiente în domeniul. se tatonează încă din “ prima zi de şcoală”. cum “se pun în echivalenţă”. “tehnici de defulare”. cerute de o economie în creştere şi de un sistem politic stabil (funcţia integrativă a şcolii). analiza “meseriei de elev”etc. din “luna de miere” în clasă. efectul educatorului. Nici o soluţie nu este singura Soluţie. fiindcă nu există doar o Teorie. şcoala trebuie să asigure o competiţie echitabilă. analiza relaţiilor şcolii cu comunitatea locală. cum atribuie actorii educaţiei şcolare sens actelor lor cotidiene. cum se explică transformările materiilor de învăţământ. existenţa înţelepciunii. 23 . îi învaţă să joace variatele roluri sociale adulte. Se cuvine să relevăm contribuţia acestor cercetări la reînoirea toretică şi metodologică a sociologiei educaţiei. roluri ocupaţionale. efectele “etichetării”.Alte cercetări sociologice pot urmări: • • • • • • • • • • • • • • • efectul şcolii. Nu trebuie să ezităm a le aduce şi critici de pe poziţia tuturor celorlalte.

de progresul economic rapid. talentul necesar pentru a realiza activităţile specifice poziţiei. la confort. au făcut să crească speranţele în democratizarea societăţii prin accesul nediscriminatoriu la drepturi. Şcoala transmite cunoştinţe. Aceste poziţii sociale sînt diferenţiate în funcţie de: importanţa pentru societate. Pentru Althusser (1977). şcoala funcţionează ca aparat ideologic de stat şi inculcă elevilor modele reprezentaţionale şi praxiologice care contribuie la perpetuarea şi întărirea dominaţiei unor 24 . ale industrializării şi ale modului de organizare liberală a societăţii. În fostele ţări comuniste viziunea era similară în perioada “revoluţiei tehnico-ştiinţifice”: şcoala trebuia să producă executanţii necesari unei infrastructuri economice în continuă diversificare şi creştere. de spectaculoasele progrese economice şi tehnologice. ea producând nu numai beneficii individuale ci şi sociale. Şcoala capitalului uman (Gary Becker. de dezvoltarea tehnologică din ce în ce mai accentuată. Reluând tema meritocraţiei. de creşterea nivelului de trai şi a accesului la educaţie. Diviziunea muncii în condiţiile progresului tehnologic rapid cere o şcoală capabilă să facă faţă necesităţii de forţă de muncă adecvat calificată. consensul relativ. sociologii au criticat utopiile care prefigurau accentuata democratizare a societăţii. se asigură liantul. 1997) se înscrie în aceleaşi încercări de justificare economică a politicilor educaţionale: investiţia în şcoală este o investiţie productivă. Şcoala dezvoltă resursele umane ale societăţii industriale. care au produs: încredere în sistemul politic şi ideologic liberal al epocii. clasă socială deziderate realizabile doar într-un sistem democratic. nivelul de pregătire solicitată de realizarea sarcinilor. abilităţi necesare ocupării poziţiilor sociale. Oferta educaţională este un răspuns la cererea socială. sex. Societatea era văzută ca un ansamblu de poziţii definite fiecare prin îndatoriri şi drepturi (funcţii). Rolurile ocupaţionale în economia capitalistă sunt jucate de către indivizi cu înalt nivel de dezvoltare personală. Societatea industrială are nevoie de un mecanism de selecţie sofisticat pentru a alege indivizii pe baza talentului lor şi a-i pregăti pentru posturile în care pot da maximum de randament. Hegemonia funcţionalismului în sociologia educaţiei a fost întreţinută în occident de dizidenţa de stânga.• Educaţia este un instrument primordial de promovare a dezvoltării psihice şi morale a individului. unic. plasînd indivizii în poziţii sociale diferite. care întreţine un nivel de acord. deprinderi. Majoritatea politicilor educaţionale se legitimează prin apelul la funcţiile şcolii. a moştenirii culturale comune. binefacerile resimţite de performanţa în rolul asociat poziţiei. la cerinţele (imperativele funcţionale) producţiei industriale. care constituie premise ale dezvoltării personale. Şcoala transmite sistemul de valori care determină o anumită ierarhizare a poziţiilor sociale. prin curriculum-ul standardizat. Prin transmiterea valorilor. selectează şi evaluează. Concepţiile tehno-funcţionaliste au fost erodate de neîncrederea în virtuţile modernizării. 1986). Dezvoltarea personală este productivă din punct de vedere economic. Un sistem şcolar liber şi universal poate oferi şanse de dezvoltare personală indiferent de rasă. epoca fiind marcată de “revoluţia şcolară mondială” (Cherkaoui.

la un moment dat. Eficienţa acţiunii de omogenizare a republicii franceze a făcut ca vaste arii culturale diferite să dispară. care se bazează pe presupoziţiile unei experienţe istorice şi culturale comune. introducând obligativitatea limbii franceze vorbite în regiunea Parisului pe tot cuprinsul Franţei republicane).). în cazurile ideale. O societate trebuie să aibă cetăţeni capabili să acţioneze conform normelor morale şi legale ale comunităţii politice. cetăţeni care aderă la ideologia ce ghidează o anumită organizare a luării deciziilor. născându-se naţiunea franceză omogenă. de exemplu. în epoca interculturalismului. Statele comuniste au solicitat şcolii să facă îndoctrinare. Acest lucru s-a întâmplat la noi şi după 1945 (instaurarea comunismului). este vorba de aceia care decid asupra resurselor necesare şcolii şi asupra repartizării lor.categorii sociale asupra restului societăţii. s-a trecut la schimbarea programelor. Studiile sociologice pot arăta cum se modifică textele selectate în manualele (de literatură română. În acest fel ei ajung la “necesitatea transformării sistemului educativ”. Funcţionarea statelor este îngreunată de eterogenitatea membrilor. Sociologii interesaţi de relaţia şcolii cu politicul arată că. Polemicile (dacă fetele maghrebiene au voie să poarte voal în şcolile publice franceze. Între aceste extreme. religie.. Mai exact. şcoala poate fi în întregime subordonată politicului. diferitele grupuri care se identifică prin limbă. Influenţa educativului 25 . cer să le fie respectate specificităţile. Această “violenţă simbolică” (Bourdieu şi Passeron. şi după 1989. în numele păstrării identităţii culturale. acestea devin loc de întâlnire a mai multor (sub) (socio)culturi. poate fi recunoscut efortul statului sau al anumitor grupuri de a controla şcoala. în zilele noastre nu mai sînt. Este evident că o societate totalitară se va concentra pe anumite teme în pregătirea elevilor. să o laicizeze şi să centralizeze programele. între 1950-2000 . legitimează instituţiile şi le reproduce. Aici intervine şcoala care asigură o identitate comună (una dintre primele măsuri luate de revoluţionarii francezi la 1789 a fost să pună şcoala sub controlul total al statului. Astăzi. sau nu este subordonată deloc. la creionarea unor noi “strategii educaţionale” etc. “Revoluţionarii” vor să construiască o “nouă societate”. Prin retragerea statului din controlul politicilor educaţionale şi influenţa tot mai accentuată a comunităţilor locale şi adiferitelor grupuri de interese asupra şcolilor. dacă pot să fie şcoli cu predare numai în limba maghiară) sunt acute şi în ţările în care regimul politic ia în seamă revendicările minorităţilor. Clivajele rasiale. obiceiuri. personajele negative erau burghezii şi boierii. Mai exact. 1977) mediată de şcoală este posibilă deoarece şcoala este dependentă de economic sau de alte instituţii prin care clasele dominante controlează practicile reproductive (inclusiv pe cele ale şcolii). iar luptele pentru întocmirea planurilor şi programelor de învăţământ sunt o consecinţă a luptelor pentru dominaţie simbolică ale unor grupuri dinafara sistemelor educaţionale. religioase sau etnice pot periclita unitatea statală. o societate democratică pe altele. Evoluţia conţinuturilor reflectă schimbările din cultura dominantă.. rasă diferite de cele ale majorităţii.

Evoluţia numărului de elevi este descrisă de două modele: exponenţial şi logistic. feminine şi sceptice. refacerea programelor. rata de creştere de la un an la altul este constantă. Între 1950 şi 1970 rata şcolarizării în treapta primară a atins nivelul de 100% în ţările dezvoltate. Ele se opuneau hedonismului civilizaţiei urbane. reeducarea educatorilor după principiile filosofice şi istorice oficiale. Rata de şcolarizare în învăţământul primar din ţările mai sărace era cuprinsă între 60-80%. rurale şi eroice. într-o şcoală nouă. şcoala se subordona diferitelor formaţiuni ale partidului care voiau o comunitate omogenă ştergînd clivajele care separau elitele de popor. Pedagogia nazistă se baza pe principiul rasial al comunităţii poporului german. pentru nivelul secundar rata fiind de 30-50%. relaţia dintre variabila timp şi numărul elevilor sugerează o creştere fără limită. Cvasitotalitatea societăţilor contemporane a avut şi are dezideratul de a realiza şcolarizarea tuturor elevilor. 26 . a avut loc expulzarea non-arienilor. Obiectivul instrucţiei era de a forma un individ viril şi eroic. inculcând anumite sentimente faţă de politic.asupra politicului este mai puţin evidentă: şcoala realizează socializarea politică. pentru care Statul era braţul secular. Au avut loc epurări ale cadrelor didactice. Regimurile totalitare au o viziune globală asupra societăţii concentrată în câteva afirmaţii dogmatice. Valorile supreme care trebuiau inculcate erau cele ale unei societăţi ascetice.5 milioane de aderenţi. aplicarea principiului după care fiecare şef este stăpân pe domeniul său şi nu este responsabil decât în faţa superiorului ierarhic. rezumată în Mein Kampf şi în lucrările unor ideologi germani. În modelul exponenţial. iar în 1936 – aproape tot tineretul german. Directorul şcolii era subordonat şefului brigăzii. Hitlerjugend-ul număra 1. Tineretul trebuia să se ghideze după vieţile marilor oameni care au dat sens istoriei. una dintre acestea se referă la “necesitatea făuririi unui om nou”. Perioada postbelică a însemnat o creştere fără precedent a efectivelor şcolare în ţările industrializate dar şi în cele “în curs de dezvoltare”. Astfel. Educatorii trebuiau să formeze un om nou de esenţă militară. virile. Oferta de educaţie a devenit o preocupare primordială pentru cele mai multe dintre guverne. Unii spun că sistemul educaţional este atât de puternic încât produce indivizi programaţi care se comportă întocmai valorilor şi prescripţiilor normative transmise prin educaţie de către şcoală. La preluarea puterii de către Hitler. selectarea lor pe criterii de rasă. Educaţia în cel de-al III-lea Reich era fundamentată pe ideologia hitleristă. Triumful învăţământului de masă a fost o realitate statistică.

pragul de saturaţie al şcolarizării este de 100%). pragul de saturaţie este sub 100% şi nu poate fi determinat decât empiric (de exemplu. Există două situaţii: • toată cohorta de indivizi de o anumită vârstă este şcolarizabilă. ca şi cum cererea de educaţie îşi creează propria sa dinamică. pentru ca numărul celor şcolarizaţi să nu mai crească după atingerea unui “prag de saturaţie” (spunem că evoluţia efectivelor şcolare a atins pragul de saturaţie atunci când toţi şcolarizabilii de o anumită vârstă şi dintr-un anumit ciclu sunt şcolarizaţi). în acest caz pragul de saturaţie este de 100% (pentru grupele de vârstă cuprinse între 7-16 ani. • doar o parte a cohortei de indivizi aflate într-o anumită grupă de vârstă este şcolarizabilă.Acest tip de model descrie o curbă. Curba exponenţială modificată este mai realistă: Modelul logistic se reprezintă prin “curba S”: după o fază de creştere lentă. urmează una de creştere rapidă. în acest caz. limita 27 .

Copiii sunt egali atât în termenii “dreptului natural”. să lucreze pe computer etc. Dacă elevii percep tot ce se petrece în cadrul competiţiei şcolare ca pe o punere la probă a valorii lor personale. “sus”). şcoala afirmă egalitatea elevilor dar se vede obligată să-i clasifice. în şcoală. şcoala angajează elevii în competiţie. la cupă – care amestecă toate tipurile de competitori” (F. Atunci când se spunea că inegalitatea de acces la studii se datora “nedreptăţii sociale”. Cu alte cuvinte.? Iată o “tensiune” specifică societăţii democratice (construită pe ideea egalităţii şi a competiţiei). muncesc arhisuficient. Aşa se explică ritualismul. Dacă vrei... egalitatea şi meritul devin contradictorii. cu o cursă sportivă: participanţii sunt inegali. Uneori educatorii spun elevilor că diferenţele dintre ei se datorează voinţei diferite de a reuşi (că aceia care nu vor să muncească suficient. dacă munca asiduă. studenţii) sunt din cei în ce mai numeroşi. L’Egalité et le merite dans l’école démocratique de 28 . rezultatele excelente nu mai garantează reuşita profesională şi socială. ca şi cum ar fi egali. culturale etc. să “discrimineze pozitiv” etc. fiindcă şcoala nu poate spune că nu este democratică într-o societate democratică. Şcoala din societatea democratică spune că toţi pot reuşi. dar nici condiţiile în care trăiesc şi învaţă elevii nu sunt la fel de bune.. n-au metodă etc. Această contradicţie implică pe toţi actorii şcolii. obligativitatea învăţământului. „Se poate spune că trecerea de la şcoala republicană la şcoala democratică de masă corespunde trecerii de la un campionat care organizează competiţia între egali. arbitri independenţi. nu ajung “departe”. iar locurile „pe podium” sunt mai puţine. dar nu spune că renunţă la egalitatea şanselor. nu numai pe elevi. dar cere generalizarea normelor excelenţei. să-i distingă. poţi! – spun ei. pot ajunge să creadă că eşecul li se datorează doar lor. elevii sunt ierarhizaţi după performanţe. cere elevului să ştie cât mai multe limbi străine. Aşa cum aflăm din toate statisticile. ai “dreptului de a fi actori ai propriei vieţi”. Corect ar fi: şi lor. ce alte explicaţii să găsească dacă nu inegalităţile sociale. şcoala se considera locul în care se face dreptate într-o societate nedreaptă. Nici raţiunea nu este “lucrul cel mai bine împărţit” oamenilor. Aşadar. cât şi în cei ai “dreptului la reuşită”. Şcoala încearcă să corijeze condiţiile realizării acestor drepturi: să asigure gratuitatea. nimeni nu este doar produsul a ceea întreprinde prin propriile forţe (şi prin mijlocirea şcolii).. cu atât este mai competitivă şi “meritocratică”. violenţa sau retragerea elevilor din jocul şcolar. Atunci când elevii spun că au voinţă. competiţia şcolară este din ce în ce mai tensionată. dar li se asigură aceleaşi condiţii de participare. să-i selecteze. În acest context. nu sunt atenţi. iată un paradox: cu cât este mai democratică şcoala în societatea democratică. Dubet. la un moment dat se spera aducerea a 80% la bacalaureat). În democraţia actuală. Am putea însă compara ceea ce se întâmplă în sistemul educaţional. În clasă. Drept urmare.de saturaţie pentru înscrierea în clasa a 12-a în Franţa era de 28-30% la sfârşitul anilor 70. să atenueze dificultăţile care ar împiedica şcolarizarea. fiindcă nimeni nu este condamnat să fie liber. Elevii sunt antrenaţi în competiţia comună. participanţii la competiţie (elevii..

văd că profesorii fac eforturi să-i ajute. în activitatea educatorului la clasă. este mai greu. de a fi umilit..masse. Profesorii se plâng că din ce în ce mai mulţi elevi sunt nemotivaţi. devin apatici. pp. 383-408). Teoretic este uşor de separat cele două registre. Dubet distinge respectul ca pe un criteriu posibil de dreptate în şcoală. 29 . Alţii însă îl acceptă şi acceptă că notele obţinute îi reflectă munca precum salariul.. Hirschman. Sigur că şi profesorii greşesc atunci când în loc să judece munca depusă de elev. deoarece văd că mulţi colegi de-ai lor au reuşit. Explicaţii există: distanţa culturală şi socială dintre şcoală şi familie. rasişti. Aşadar. apare raţională cerinţa lor de a fi (re)cunoscuţi ca oameni. alţii pentru notele cele mai mari. care după examenul de capacitate din 2001 nu au avut loc în liceele bune şi au fost orientaţi către învăţământul profesional). învingătorii preferă meritul iar ceilalţi egalitatea.. ca persoane cărora trebuie să le fie apreciate proiectele proprii. Oamenii se tem să nu fie excluşi.cit. toţi. Dacă elevii muncesc extraordinar de mult.. judecă elevul şi-l etichetează ca leneş. să le fie înţeles sensul pe care ei l-au dat şcolii. în L’Année Sociologique. „Judecăţile obiective asupra meritului nu trebuie să se deplaseze în registrul egalităţii şi să atingă persoana şi demnitatea elevului – care rămâne un individ perfect egal cu ceilalţi. Dacă elevii sunt maturi şi pricep jocul egalităţii şi meritului. distrus. în şcoala democratică de masă. inflaţia diplomelor etc. foarte mulţi învaţă. indolent etc. 2/2000. şi-au continut drumul. să implice şi elevii în negocierea regulamentelor. arbitrari. Şcoala poate căuta: să individualizeze parcursurile. şansele de reuşită profesională şi socială nu mai sunt atât de reduse pentru toţi? Nu pot avea “dreptate” elevii care gândesc că nemunca reprezintă un mod de a ieşi dintr-un joc în care riscul de a pierde. Alţii se întorc împotriva şcolii: educatorii sunt răi. Ce să facă elevii? Să iasă din joc? Să se supună ritualului? Să ridice vocea? (A. 402). clasele slabe nu sunt tratate la fel ca acelea bune. în ciuda performanţelor sale” (op. să participe la probele la care are mai multe şanse de a reuşi!). notele mici. să multiplice grupele de nivel. Voice and Loyalty. unii elevi ies din joc. nedrepţi. p. Poate fi aflat un echilibru satisfăcător între ele? F. Şcoala profesională nu este la fel de apreciată ca liceele de prestigiu (a se vedea manifestaţiile părinţilor şi elevilor de la noi. Cambridge University Press. să articuleze tipurile de consiliere (familială. Şcoala trebuie să respecte pe toţi elevii. incapabili. de reuşit fără loc). Unii luptă pentru nota 5 (un fel de venit minim garantat de „inserţie”. este mai mare decât şansa de a câştiga? Dacă elevul care munceşte pe brânci şi răspunde tuturor aşteptărilor constată că performanţele nu îi sunt încununate de succesul dorit? Nu există pericolul de a nu mai crede în valoarea muncii sau de a se crede „tâmpit”? Nu apare ca “raţională” alegerea lui de a nu mai munci ? (cel puţin în acest caz. şi-au aflat. Pentru aceasta. Cei mai mulţi nu găsesc doar şcoala responsabilă de eşecul său. Exit. Aşadar. i-ar apărea ca urmare a alegerii sale de om care contează şi care poate să-şi facă alte proiecte. învăţăturii etc. 1970). şcolară. de specialitate psiho-socio-pedagogică). practic însă.. la şcoală ca şi în societate. incompatibilitatea între cultura şcolară şi cultura „populară”. nereuşita. urmează o şcoală. egalitatea şi meritul se opun. Se pare că. de exemplu. Adesea.

297-318). Acest fapt schimbă rolul şcolii în privinţa integrării (după cum se manifestă tendinţa de „mondializare". pe de o parte confruntându-se între ei. a cetăţeniei. sociologii au criticat şcoala care impune ideologia dominantă şi asigură reproducerea socială.. insistă asupra istoriei comune şi a memoriei colective. O dată cu transformările realităţii naţiunii se manifestă şi tendinţa de schimbare a accepţiei integrării sociale.. familiarizează oamenii cu un teritoriu încărcat de valoare simbolică pentru ei. Societatea nu se schimbă prin decret (spunea sociologul M. Tot mai mulţi au obţinut diplome. Etudes sociologiques des fonctions de l'école. Societatea “ştie” că şcoala face selecţie. fiul nu mai poate ocupa acelaşi post ca tatăl său cu ani în urmă.„Respectul ţine de etică şi de dispoziţiile normale vizând constituirea celuilalt ca subiect demn şi onorabil. în timp ce şocul egalităţii şi meritului pot să-l distrugă [. deci şcoala este instituţia care supune individul. Nici pe măsura ofertei de pregătire. sau tendinţa ca naţiunile să supravieţuiască în noul context. dar modifindu-şi „proiectul naţional” (D. Apartenenţa naţională este şi produsul culturii naţionale însuşite şi certificate de către şcoală. Martuccelli. în „L'Année sociologique". "Clasa 30 .. prin transmiterea unei limbi comune (naţionale). Numărul locurilor de muncă nu a crescut în aceeaşi măsură. Se face distincţie între integrarea locală şi cea societală. atestări. şcoala nu este neutră social. religioase etc. copiii trebuie să fie supuşi.] Respectul este arta de a face practic compatibile egalitatea şi meritul” (F. „crepusculul naţiunilor". ceea ce înseamnă că şcoala favorizează pe cei favorizaţi şi defavorizează defavorizaţii. op. Dubet.). Aşadar. Faptul că în şcoală sunt privilegiate cunoştinţele abstracte. şomaj cu diplomă. Ce soluţie să afle ? Să obţină mai multe diplome. Numai că între timp. pe de alta confruntându-se cu cei cu experienţă în domeniu şi cu diplomă. Cu aceeaşi diplomă. sistemică.. Şcoala asigură o cultură comună. 407). Tinerii absolvenţi se văd. să asculte. pp. dar mai curând acceptă să piardă procente mari de copii şi tineri pe parcursul şcolarităţii decât să ajungă să facă ea concedieri masive.. 2/2000. cit. dar în noile condiţii ale deschiderii transnaţionale. ea caută să impună ordinea. ale integrării europene. cererea de şcolaritate a crescut foarte mult. certificate. Dar acest lucru înseamnă o inflaţie a diplomelor. Evolution des problématiques. Dar cultura este descompusă arbitrar în construcţii contingente. Crozier în On ne change pas la société par décret). Este sau nu este nevoie de un spaţiu comun de comunicare? Cum se menţine identitatea naţională în condiţiile în care „globalizarea" şi „cultura globală" se accentuează? Rămân în continuare şi în sarcina şcolii: integrarea. prin transmiterea valorilor patriotice şi universale (dincolo de particularităţile regionale. înseamnă devalorizarea celorlalte. În general. Diploma este o bună protecţie contra şomajului. p. Se selectează din cultura mare pentru cultura şcolară. concrete. globalizării. regulile. Şcoala asigură integrarea socială prin alfabetizare... formarea sentimentului naţional.

şcoala a fost văzută ca un factor de modernizare socială: cunoaşterea sporeşte continuu. Chiar asigură diploma un loc privilegiat? Pe teren putem constata în ce măsură. Numai că asemenea idei au 31 . legitimează puterea “ocupaţiilor prestigioase”. tot pe teren se poate constata cum şcolile refuză.. cei care obţin astfel de diplome se bucură de toate avantajele clasei privilegiate. „efectul clasei"). de raţionalizare a societăţii. logici educaţionale chiar în acelaşi aşezământ şcolar. doar cunoaşterea poate asigura dezvoltarea economică. şcoala lărgeşte orizontul intelectual al oamenilor. Cultura şcolară nu este doar impusă. ea coparticipă la transformarea societăţii cu status transmis în societate cu status dobândit. Doar pe teren se poate constata cât de greu reuşeşte şcoala “să impună disciplina”. deci nu putem spune că şcoala impune ideologia dominantă. în funcţie de exigenţele sale. Nivelul de instrucţie este legat strâns de condiţiile sociale. deci valorizează. „efectul politicilor publice". Purtând amprenta Luminilor. "Cutia neagră" a şcolii a fost deschisă pentru a vedea ce se întâmpla în ea. "efectul de aşezământ şcolar" („şcoli bune" şi „şcoli rele"). la capătul cercetărilor făcute cu onestitate ştiinţifică ei pot constata „eficacitatea diferenţială" a şcolilor. şcoala realizează proiectul de secularizare. de acţiunile şcolii. „efectul politicilor educaţionale". structură socială şi nivelul de instrucţie. Există mai multe modele. iar cei care au pătruns acolo ea au început să-şi dea seama că nu toate afirmaţiile de mai sus sunt îndreptăţite. Poziţionarea socială nu ţine doar de acţiunile individuale. sunt deci favorizaţi copiii claselor privilegiate.. nu toţi au banii şi timpul cu care să poată obţine o astfel de diplomă. şcoala însăşi îşi creează cultura şcolară. „efectul educatorului". nu pot rămâne în “turnul de fildeş” să mediteze. poziţie socială. cu democratizarea învăţământului superior s-a produs o "inflaţie a diplomelor" şi nimeni nu mai poate garanta că se asigură o corelare optimă între aptitudinile celor care urmează studiile şi exigenţele difuze şi în continuă schimbare ale meseriilor. „efectul pedagogiilor" adoptate. Acolo.conducătoare" selectează indivizii prin intermediul scolii. Cu toată masificarea şi democratizarea şcolii. Şcoala ia la cunoştinţă şi dobândeşte o mai reală conştiinţă a rolului său. Şcoala nu poate reduce singură inegalităţile. Şcoala se întreabă asupra fundamentelor funcţiilor sale. ea constată că nu se produce o ruptură în privinţa mobilităţii sociale şi aceasta pentru că există o “distanţă” între status. emanciparea culturală. miturile mor ca urmare a loviturilor date de aceasta. individuale. ci trebuie să meargă în şcoli. ci şi de elementele structurale. resping presiunile ideologice. profesiilor. ci devin şi ei actori ai propriei lor traiectorii. ca să nu mai vorbim de faptul că în clase elevii nu mai sunt "fantome omniprezente". familiale. o dată cu masificarea. Şcoala spune că diploma este necesară pentru a îndeplini sarcinile cele mai complexe.. Cercetătorii care caută să vadă cât din inegalităţile şcolare se datorează inegalităţilor sociale şi în ce măsură şcoala poate asigura reuşita. ea le numeşte. Cercetările macrosociologice au fost completate de cercetările microsociologice asupra şcolii.

“Două lumi? Două societăţi pe care totul le separă? [. Copiii care se socializează şi îşi construiesc identitatea... “rotiţe” într-un angrenaj. da. el se luptă să dobândească o anumită poziţie socială. oamenii devin fiinţe morale care vor şti să respecte valorile instituţionalizate. Şcoala are funcţia de „fabricare a indivizilor". În acelaşi timp. materială şi informaţională. ei se orientează după norme. filtre.. să-şi determine ei înşişi distanţa optimă între implicare şi distanţare.atuul major al dezvoltării societăţii. dacă nu reuşeşte să iasă din destinul clasei sale. un rol emancipator).84). Paris. poate ar exista vreo corespondenţă între subiectivitate şi acţiunea socială.se spune în societatea meritocratică. Dacă ar exista vreo societate cu armonie prestabilită.. moravurile etc. iar capitalul uman . Criticile la adresa şcolii care modernizează sunt când radicale (şi atunci unii vorbesc de „societatea fără şcoală"). Educaţia era considerată investiţie productivă. spărgătorii. afaceriştii.. cum se spune. „simţul relaţiilor interpersonale". Complexitatea situaţiilor obligă oamenii să-şi construiască. chiar cinic atunci când. deoarece individul nu este „idiot cultural". dau şi ele diplome. 1998. certificate. Deci şcoala nu este o maşină care fabrică fiinţe sociale. „simţul comunicării". nu sunt supuşi total. nu are doar ea singură impact asupra copiilor. nu sunt programaţi. Dar şcoala în primul rând transmite. fără să apeleze la "reţete". „înţelegerea situaţiilor". ori îl conservăm. ei sunt şi autonomi. Dacă interiorizează normele. Molaro.”(C. asociaţii care certifică. diplome proprii. regulile. adesea luând în seamă şi „aptitudinile umane". Dar omul reduce complexitatea prin rutinele cotidiene. între o normă şi aplicarea ei este o distanţă. dar atunci vom instala controale. Harmattan. Din ce în ce mai multe ocupaţii îşi dezvoltă calificări şi dau atestate. “piese de schimb”. şi el este responsabil de ceea ce face din sine. Nu doar şcoala socializează.. ele sunt şi rezultatul construcţiei lor istorice şi cotidiene. aceştia sunt numiţi (con)cetăţeni. chiar dacă parcurg aceleaşi etape. În instituţii oamenii nu sunt “pioni”. fără a se cunoaşte situaţia lor reală. dar şi după faptele celorlalţi.fost susţinute într-o perioadă de puternică dezvoltare economică. orbeşte. A avea săraci. de templu sacru. Se iscă lupte pentru recunoaşterea noilor calificări între şcoli şi fundaţii. p.. SISTEMUL EDUCAŢIONAL ŞI POLITICA EDUCAŢIONALĂ 32 .] Ar trebui să ştim: ori deschidem liceul către viaţă. nu inventează. Dar valorile şi normele nu sunt doar transcendente oamenilor. faptul poate fi văzut şi ca un eşec individual. dar în viaţă sunt şi hoţii. face alegeri în situaţii ambigue. în general. în situaţii. sau îi redăm caracterul de incintă rezervată cunoaşterii. legile. atestate etc. se insistă asupra traiectoriilor individuale. supraveghetori. nu au aceleaşi experienţe socializatoare. când mai atenuate (şcoala are. Se întâmplă că oamenii îşi pot analiza ei înşişi traiectoriile şi pot deveni conştienţi că au un “destin de clasă”. Un om nu moşteneşte o poziţie socială . Astăzi se evită să se spună că oamenii aparţin unor "clase sociale". defavorizaţi. sancţiuni. Este anormal. Violences urbaines et violences scolaires. în care nu aplică norma în mod automat. în societate este un fapt social normal.

contabilul şef. directorul de audit intern. adoptă şi aplică prevederile regulamentelor financiare şi contabile la nivelul unităţii şcolare. programele. inspectorii şcolari generali adjuncţi. stabilesc modul de utilizare a facilităţilor. Ministerul se bazează pe organisme consultative: Consiliul Naţional pentru Reforma Învăţământului.În învăţământul românesc supravegherea pedagogică intră în responsabilitatea inspectoratelor. relaţiile. Diplome şi Certificate. liderul sindicatelor judeţene şi consilierul juridic al inspectoratului. dezvoltă şi aplică strategii pentru obţinerea de venituri extrabugetare etc. bugetul etc. mijloacele. pentru transformarea oamenilor în 33 . sunt definite finalităţi şi obiective de atins). comportamente etc. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior. Dacă sistemul educaţional depinde în cea mai mare măsură de stat. Este condus de un consiliu de administraţie din care fac parte inspectorul şcolar general. Consiliul de administraţie. judecăţi. echipamentelor şi a altor resurse şcolare. Consiliul Naţional pentru Grade Universitare. prin îndoctrinare sistematică. cu comunitatea locală. Comisiile Naţionale pe specialităţi etc. Ministerul Finanţelor stabileşte bugetul pentru învăţământ pe baza propunerilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării. pentru asigurarea (re)producerii societăţii conform diviziunii muncii. texte reglementatoare. MEC este autoritatea cea mai înaltă în ceea ce priveşte conducerea şcolilor şi administrarea generală a învăţământului. Inspectoratul şcolar reprezintă MEC la nivel teritorial. Consiliul Naţional al Bibliotecilor. pentru cheltuieli şi pentru întreţinerea anuală a şcolii. În administrarea şcolii directorul este ajutat de directori adjuncţi. sistemul educaţional asigură unificarea şi diferenţierea oamenilor: unificare. funcţionarea. şi de mai multe birouri şi oficii specializate. Aşadar. identifică şi monitorizează investiţiile pentru infrastructura şcolii. Societăţile Ştiinţifice Naţionale. Consiliul Naţional pentru Curriculum. Parlamentul aprobă bugetul şi supraveghează cheltuielile anuale. structurile. directorul Casei Corpului Didactic. în urma unui concurs.. caracteristice socioculturii naţionale. prin politica educaţională se stabilesc legile. în statul care vizează formarea de opinii. Directorii de şcoli sunt numiţi pe o perioadă de patru ani de către inspectorul şcolar general. formarea cadrelor didactice este de competenţa universităţilor. dar nu nivelarea vizată la nazism ori de către comunism. putem vorbi de politică în domeniul educaţiei într-o ţară în care educaţia depinde de stat (în care există ordine statală. contabilul şef. Într-un stat democratic. deci cât mai asemănătoare la toţi membrii. în timp ce gestiunea financiară este responsabilitatea administraţiei locale. Consiliul profesoral. omogenizare. Fiecare inspectorat are un consiliu consultativ. Directorii (“noii manageri ai aşezămintelor şcolare”) reprezintă şcolile în raporturile cu administraţia locală. MEC colaborează cu Comisia Naţională pentru Statistică privind metodologia de colectare a datelor. instituţii educaţionale. inspectori pe specialităţi. Mai exact. Ministrul este asistat în activitatea sa de un corp de consilieri. reglementările. acestuia. Toate unităţile şcolare se subordonează inspectoratelor. atitudini.

masă de manevră supusă puterii; alteritate, diferenţiere dar care să presupună acceptarea, tolerarea, multiculturalismul, “pluralitatea lumilor”. Orice politică educaţională este dominată de o anumită concepţie despre om şi despre societate. Concepţiile de acest fel sunt foarte numeroase, astfel că o problemă crucială rămâne aceea de a opta pentru tipul de societate şi tipul de om pe care vrem să le (re)formăm. Educaţia copiilor, tinerilor nu trebuie să sufere de pe urma succesiunilor la putere a partidelor cu “echipa lor de la ministerul educaţiei”. Deciziile în politica educaţională sunt rezultatul echilibrării oneste şi responsabile a opţiunilor şi deciziilor “de sus” şi “de jos”. Decidentul politic trebuie să cunoască şi recunoască pluralismul (nici o soluţie nu este singura, nici o metodă, singură, nu este miraculoasă). Statul este un garant de bază contra excluderii, datorită inegalităţilor sociale şi a discrepanţelor între zone şi localităţi în privinţa resurselor, activităţilor productive, posibilităţilor de ocupare. În condiţiile existenţei zonelor foarte bogate şi a zonelor foarte sărace, o politică “descentralizatoare” ar agrava inegalităţile. Într-o societate democratică normală, normată, decidentul politic al educaţiei realizează un pilotaj strategic, ţinând seama de condiţiile (non)(re)cunoscute ale acţiunii la nivel societal şi local, de actorii şi mecanismele în articulare, în co-determinare, de efectele (neintenţionate, (ne)aşteptate. În ţările dezvoltate europene lîngă care vrem să stăm: diploma este condiţia sine qua non a ocupării; numărul celor cu diplomă este foarte mare; abundenţa diplomelor a dus la inflaţia, la devalorizarea lor; politicile educaţionale sunt continuu reevaluate; s-au înmulţit reformele, au crescut bugetele alocate educaţiei, s-au înmulţit programele de ajutor, protecţie, susţinere, compensare pentru excluşi, defavorizaţi, se acordă atenţie formării educatorilor şi formatorilor pentru noua societate a începutului de mileniu. Educaţia este o prioritate, sprijinul financiar este substanţial, libera circulaţie a oamenilor şi a ideilor este asigurată, s-a conturat un spaţiu educaţional propice schimburilor (Examens des politiques nationales de l’education, OCDE, 1991-1999; Guide international des systemes d’education, UNESCO, 1998 ş.a.). În România s-a acţionat pentru “reformă” vizându-se: o nouă utilizare a resurselor rămase din timpul regimului comunist, optimizarea relaţiilor dintre factorii administrativi, manageriali, pedagogici, o anumită adaptare a nivelurilor de şcolarizare, a conţinuturilor, a intereselor de învăţare la piaţa muncii, la piaţa ocupării etc. Nu s-a putut face abstracţie de “neliniştile sufletului românesc” (problema naţională, conştiinţa naţională, o administraţie cu interes şi pentru ţară, cunoaşterea şi asumarea corectă a istoriei naţionale, salvarea patrimoniului naţional, unitatea culturală a teritoriilor româneşti, ameliorarea relaţiilor cu diaspora, reconcilierea naţională, rolul bisericii, politica externă în acord cu politica internă), în timp ce se manifestau şi la noi toate dilemele politicilor educaţionale din alte ţări. Pentru a putea vedea dacă putem face comparaţii cu educaţia din ţările europene ar trebui temeinic studiată educaţia de acolo pentru a afla: bugetul pentru educaţie, echipamentul şcolilor, cum a fost format personalul didactic, care e accesul la 34

educaţie, cum sunt formaţi tinerii pentru viitor, supleţea dispozitivelor de formare, logicile diferitelor categorii de actori implicaţi, cum se asigură integrarea în viaţa activă etc. Sociologii au analizat corelaţia dintre nivelul de instrucţie şi veniturile persoanelor. În Capitalul uman al lui Gary Becker (1997) venitul este corelat cu variabile precum vârsta, sexul, clasa socială şi se trage concluzia că nivelul de instrucţie are efect asupra veniturilor:

Salariul creşte cu cât nivelul de instrucţie este mai înalt. Diferenţele dintre salarii se menţin între nivelurile de şcolarizare indiferent de vârstă. Dacr nu toate persoanele urmează formele cele mai înalte de instrucţie, deoarece părinţii şi copiii privesc educaţia ca pe o investiţie, iar decizia de a urma o şcoală este precedată de o analiză în termeni de costuri şi beneficii. Cu cât speranţa de viaţă este mai ridicată cu atât este mai rentabilă investiţia în educaţie, o anumită specializare poate fi descurajantă dacă piaţa ocupării este precară în domeniu etc. Continuarea studiilor (mai ales după absolvirea liceului) presupune costuri mari. Creditarea de către stat sau de către instituţiile de credit este încă excepţie. Cel mai adesea această investiţie este acoperită de sume provenind din familie. Cei cu resurse financiare modeste sunt descurajaţi să investească în educaţia copiilor lor. Nivelul de instrucţie determină venituri mai mari decât nivelul de instrucţie inferior. Studiile superioare pot determina venituri cu 30% mai mari decât ale celor cu bacalaureatul sau cu studii postliceale. Această afirmaţie poate fi o ipoteză a unor studii ce se pot face pentru a corela nivelul de şcolaritate cu venitul (salarial). În aproape toate ţările lumii, numărul anilor de şcoală a crescut, dar efectele şcolarizării depind de context (în multe ţări, şcoala formează competenţe utilizate precumpănitor în “acţiuni parazitare din punct de vedere economic” - personalul educat este angajat mai ales în sectorul public pe care îl parazitează şi paralizează; un asemenea fenomen a fost sesizat de Ştefan Zeletin la noi, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cînd statul era angajatorul principal al celor mai educaţi, fapt care a dus la formarea unei pături urbane de şcoliţi care trăia din bugetul statului (Zeletin, 1991). Efectul economic al investiţiilor în educaţie depinde de mulţi factori, iar problema investiţiei în educaţie se pune în termeni diferiţi în ţările dezvoltate şi în cele în curs de dezvoltare. În 1992 35

cheltuielile pe elev în ţările OCDE au fost în medie de 828 de dolari, în timp ce în ţările în curs de dezvoltare au fost de 49 dolari (OIM, 1996). MANAGEMENTUL AŞEZĂMÂNTULUI ŞCOLAR. REFORMAREA ŞCOLII ÎN RAPORT CU MEDIUL INSTITUŢIONAL SAU CU CLIENŢII?  Sistemul educaţional este ansamblul instituţiior care participă la funcţia educativă şi de organizare de ansamblu a desfăşurării studiilor. Sistemul educaţional include grădiniţele, şcolile primare, gimnaziile, şcolile profesionale, liceele, colegiile, instituţiile de învăţământ superior în unitatea lor, ca un tot în dinamică, care contribuie la difuzarea cunoştinţelor, la crearea de cunoştinţe, la progresul ştiinţific şi tehnologic, la transmiterea-însuşirea metodelor de lucru, la favorizarea egalităţii între sexe etc. De aici importanţa gestionării tuturor resuselor prin planuril, prin “pilotaj strategic”.  Managementul resurselor umane implică aspecte: economice (contabilizarea resurselor umane), juridice (legislaţia muncii), sociologice (comportamentul oamenilor în activitatea educaţională). Aşezământul şcolar este condus de către director şi directori adjuncţi, numiţi la propunerea şcolilor.
Teoriile „clasice” ale managementului educaţional descriu şi explicitează: educaţiei), orientarea spre tehnici cu precădere expozitive etc. atenţie acordată elevului, centrare pe activitatea sa, preocuparea pentru dezvoltarea originalităţii elevului, pentru viaţa socială a acestuia, pe sporita sa autonomie etc. Teoriile „neoclasice” se caracterizează prin: organizarea exclusiv formală, „de sus”, „magistrocentrismul” (centrarea pe educator şi pe transmiterea de cunoştinţe; elevul este „obiect” al

-

Teoriile „moderne”: depăşesc modelele birocratice, standardizatoare (se acceptă că se învaţă mult şi în promovează ideea că instituţiile naţionale dialoghează, negociază cu ceilalţi concertează protecţia civică reală (prin dezvoltarea şi creşterea calităţii valorifică informaţiile provenite din cât mai multe surse; pun accent pe noile tehnici educaţionale şi pe articularea lor cu noile tehnologii 36 afara clasei, şcolii, că învăţătura trebuie concertată cu munca pe tot parcursul vieţii); actori, parteneri intermediari, locali implicaţi, învăţământului de bază) cu sporirea autonomiei şi a creşterii responsabilităţii individuale;

informaţionale şi de comunicare;

se preconiza existenţa unei permeabilităţi naturale cu valorile familiei. Iar E. pe profesionalizarea actului didactic ( în acelaşi timp vocaţie. educatori. pe eliberarea de constrângerile unei singure ideologii. divergentă. mediu şi lung ale societăţii. situaţiile de incertitudine persistentă. • Logica domestică Şcoala trebuie să se structureze în jurul conceptului de "comunitate". Rousseau într-un articol din Enciclopedie. care acceptă gândirea pe capacitatea reconstrucţiei permanente a sistemului şi procesului educaţional. artă. părinţi) sunt solidari în vederea realizării scopului comun. ordine improbabilă). cu munca manuală. 1922) definea şcoala ca pe o fabrică iar pe elevi ca pe “produsele finite”: "Cu alte cuvinte. nivelare.. • Logica civică Principiul este respectul "interesului general". bazate pe căldură. aşezământul şcolar să devină un loc în care actorii implicaţi (administraţie. mediu şi lung. educaţionale. de "comunitate educativă". a unei singure logici pe cercetarea vizând identificarea şi evitarea factorilor de blocaj. căci el vorbeşte în numele lui Dumnezeu în care crede şi de care se simte mai aproape în comparaţie mulţimea profanilor. spune J. Wilbois (La nouvelle education francaise.. El este. specifice. ei vor putea să se identifice în final cu acest mare tot. intermediare. "Dacă de mici copii îşi văd persoana în relaţie cu Statul şi-şi percep existenţa ca parte a acestuia. într-o fabrică de 37 . de asemenea. elevi.J. identificarea de noi resurse etc. Educaţia publică supusă regulilor prezentate de guvern şi magistraţii stabiliţi de suveran este una din maximele fundamentale ale guvernelor populare sau legitime". de risc. pe elaborarea de programe (identificarea obiectivelor globale.). pe termen scurt.- pun accent pe retroacţiunea (feed-back) permanentă. specifice. J. De-a lungul timpului s-au afirmat şi pus în act logici educaţionale diferite. accent punându-se pe formarea caracterului printr-un ansamblu de idei şi metode pedagogice aferente. Educatorul laic poate şi trebuie să aibă ceva din acest sentiment. pe termen scurt. Durkheim în Education et sociologie (1922) întărea: "Ceea ce face autoritatea cuvântului preotului este înalta idee pe care el o are despre misiunea sa. organul unei mari persoane morale care îl depăşeşte: Societatea". a noilor tehnologii didactice. pe adoptarea unui comportament managerial nou (creativ. • Educaţia în mediul natural Unii au preconizat înfiinţarea de şcoli private în mediul rural pentru a "stabili un contact fertil cu mediul natural". comunităţii. • Logica industrială Denunţarea şcolii ineficiente este la fel de veche ca şi preocuparea de a o eficientiza. Aşezământul şcolar urmăreşte „concertarea” nevoilor colective cu aspiraţiile individuale. proximitate între actorii implicaţi. ştiinţă). pe co-participarea responsabilă a tuturor actorilor şi partenerilor implicaţi. identificarea obiectivelor educaţionale globale. intermediare. identificarea noilor tehnologii informaţionale.

Claparéde la Geneva. care socializează. a "publicurilor". "în echivalenţă" instanţe sociale diferite. alături de şcoală. nu participă la "compromisul" care să treacă în "pacea obiectelor". Geneva a devenit la un moment dat "capitala educaţiei noi" (aici a şi luat fiinţă. în (auto)evaluarea periodică etc. Educarea. al afişelor publicitare etc. familia. al mesajelor vizuale. Binet la Paris. scopuri. Dewey crease o şcoală experimentală (1894) în care propunea elevilor realizarea de activităţi concrete: croitorie. A. M. nu înţeleg "consemnele". avem: 1) produsul finit pe care-l vom livra: în acest caz omul de mâine. aşezământul în care se face formarea. Biroul Internaţional al Şcolilor Noi. Montessori la Roma. poate interveni susţinerea personalizată. • Învăţarea codurilor Atunci când analfabetismul sau/şi iletrismul sunt manifeste pot interveni: noua pedagogie a lecturii. institutul pentru formarea educatorilor noi numindu-se Institutul Jean Jacques Rousseau. activitatea de (re)învăţare a imaginilor şi coduriloretc. iar acum luăm cunoştinţă de existenţa lor laolaltă. în proiectarea activităţilor în timp pentru a realiza sarcini. a "clientelei". statul. stil de viaţă calchiate pe această nouă realitate. 38 . • Susţinerea personalităţii Atunci când elevii sunt "lenţi". • Şcoala paralelă. "cererii". "imaturi". pentru ca elevii să poată descifra şi interpreta adecvat caracterul simbolic al codurilor. • Pedagogia proiectului Elevii sunt actori ai învăţării. UNESCO vorbeşte de "educaţia nonformală" sau "educaţia informală" (care poate fi realizată şi în "tabere". E. în "reţele de schimb de cunoştinţe şi experienţe" potenţată fiind de "bogăţia brută" a civilizaţiei străzii). în 1889. familie. asociaţi ai educatorului .au spus promotorii "pedagogiei proiectului" . formarea pot rămâne dependente de aparatele instituţionale tradiţionale: şcoala. al noilor coduri ale străzii. bucătărie. conform principiului learning by doing (a învăţa făcând). iar oamenii adoptă comportamente.atât în analiza paşilor de făcut în educaţie.oameni. Preocuparea era aceea de a face din educaţie o problemă tehnică: elevul trebuie să înveţe "savoir-faire"-ul pe care pedagogia îl pune în taxonomii (ca şi sarcinile industriale). devenit în 1925 Biroul Internaţional al Educaţiei. O. • Logica acţională J. Ce am putea reţine după această sumară enumerare a diferitelor "logici educaţionale"? Că a existat mult timp o segmentare a "lumilor multiple". "formatul". "consumatorilor" de educare şi formare. în special multimedia. "formatorul". Deci un proces de construcţie a formării în care îşi spun cuvântul statul. Dacă una dintre ele decide totul. Decroly la Bruxelles. tehnologiile se impun în viaţa socioumană contemporană. nu-şi spun cuvântul. "impulsivi". îşi construiesc un mod. Orice activitate de educare şi formare pune în joc. nonformală Au apărut instituţii paralele. ţesătorie etc. înseamnă că altele nu sunt luate în seamă.a. concurente. 2) calitatea materiei prime de prelucrat: copilul de astăzi". au întreprins cercetări şi au publicat pe tema "învăţării prin descoperire". Kerschensteiner la München ş. dar ştiinţa. nu negociază. sunt "în întârziere" etc. ca în orice fabrică. tehnica.

tipuri de şcoli. Şcoala elaborează proiectul de funcţionare urmărind coerenţa acţiunilor. ceea ce are efect asupra funcţionării acestora. • evaluări intermediare. van Zanten relevă un aspect care devine interesant şi pentru noi: şcolile din mediile defavorizate sunt evitate de către părinţi. situaţii şcolare sau dacă vede „echilibrul” naţional-local – la care şi el contribuie. de către actorii şcolii. plasând elevii în inima educaţiei. familiilor acestora. numărul special 2/2000. Adaptation et ajustements en milieu urbain defavorisé” (din revista L’Année sociologique. împăcând eficienţa pedagogică cu cea economică. concertarea în vederea stăpânirii schimbărilor). creaţională. partenerilor. • punerea lor în act. realizarea lor. care se ocupă de Sociologia educaţiei) A. • un nou proiect. al timpului (tradiţie şi inovaţie). evaluarea finală. să ştie să articuleze nimerit. • descrierea acţiunilor: repartizarea sarcinilor. Este şi la latitudinea managerului aşezământului şcolar modul în care consideră “naţionalul” primordial şi asimilează “localul” cu „ceea ce mai rămâne”. • analiza situaţiei iniţiale a şcolii şi realizarea unui „acord”. să echilibreze: • autoritatea şi autonomia. Ele se 39 . raportându-se la obiective şi principii naţionale. ţinând seama de „pilotajul strategic” realizat de către stat. Proiectul de management al aşezământului şcolar va lua în considerare toate proiectele celor implicaţi de educaţia în şcoală (negocierea între proiectul elevilor. • constrângerile externe şi inovaţiile interne etc. termene. resurse. a „paradoxurilor”: paradoxul coeziunii (centralizare şi autonomie). • necesitatea şi întâmplarea. comunicaţională. În studiul “Massification et régulation du système d’enseignement. acordul celor implicaţi. Este important ca managerul aşezământului şcolar să facă analiza iniţială a „dialecticii puterii”. • integrarea şi fragmentarea. sau acceptă că există variaţii între şcoli. Fazele elaborării unui proiect al şcolii sunt: • luarea la cunoştinţă. administrativă.unitatea care va angaja. poate mai lesne crea acordul care şi prin educare şi formare consolidează liantul social. în funcţie de resurse. • dirijismul şi autogestiunea. al spaţiului (închidere şi deschidere). a principiilor şi obiectivelor la nivel naţional. • definirea clară a obiectivelor şcolii respective. constituite (şi) cu ajutorul lor.

Ei vor căuta să se plieze şi după aşteptările părinţilor şi elevilor. se pot contura sugestii.” care ştiu şi cei care nu ştiu. se vor strădui „să fidelizeze” educatorii pe care îi are etc. bazată pe rădăcinile istorice comune.E. Decidenţii sistemului educaţional îşi mediatizează insistent preocupările ca şcolile din aceste zone să se ajusteze. dobândirea de cunoştinţe şi competenţe trebuie însoţită de educarea caracterului. învăţământul poate să se polarizeze. Care ar putea fi răspunsurile la aceste “şocuri”?  revalorizarea culturii generale.. excluderea etc. nu trebuie neglijate nici oportunităţile care pot apare la scară locală. oamenilor. de obicei. dar nu selectivă. a disciplinei. obiective pentru politicile educaţionale care sunt de competenţa autorităţilor naţionale. bazată pe bogăţia şi diversitatea sa culturală.preocupă cu prioritate de asigurarea securităţii şcolii. obiceiuri. de teama de a nu-şi pierde clientela. regionale. Miza viitorului U. a constituirii unor clase de bun nivel. În acelaşi timp însă. pentru că şi acest mediu este un construct. În condiţiile în care slăbeşte gestiunea centralizată. Căutându-se răspunsuri la asemenea probleme. serviciilor. desigur. Este un alt paradox al şcolii democraţiei: să fie exigentă. Dincolo de diversitatea sistemelor educative ale ţărilor europene. a progresului. bunurilor. Şcolile nu se supun orbeşte nici presiunilor mediului local. ca funcţie de bază a şcolii. pentru a nu se adânci prăpastia între cei “Misiunea fundamentală a educaţiei este aceea de a ajuta fiecare om să-şi dezvolte întregul potenţial şi să devină o fiinţă umană completă. pe măsura polarizării contextelor în care se desfăşoară. explozia informaţională. 40 . s-a emis ipoteza că societatea viitorului va fi una a cunoaşterii şi a învăţării. CARTEA ALBĂ A COMISIEI EUROPENE: CĂTRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII Asistăm la: mondializarea schimburilor. de deschiderea culturală şi de responsabilizarea socială. care-şi propune să facă faţă unor şocuri motorii: • • • Şocul societăţii informaţiei: tehnologiile informaţiei şi telecomunicaţiei generează o nouă revoluţie care este la fel de importantă şi radicală ca şi cele care au precedat-o Şocul mondializării:circulaţia liberă a capitalurilor. apar noi activităţi. să se adapteze la clientelă. se cer noi cunoştinţe. există o abordare europeană a educaţiei. orientări. locale. este să facă o societate a dreptăţii. Dată fiind diversitatea situaţiilor naţionale. ştiinţă. progresul tehnic şi ştiinţific. se modifică obişnuinţe. locală. fără a se deconecta de la politica centrală în domeniu. nu o unealtă pentru economie.. Şocul civilizaţiei ştiinţifice şi tehnice. dar şi incertitudinile.. au sporit şansele de acces la informaţie. Directorii şcolilor nu vor mai “face valuri” atunci când se vor confrunta cu probleme.

2004 privind organizarea studiilor universitare. să ai aptitudini sociale etc. angajându-se să-i includă obiectivele între priorităţile sale (la următoarea conferinţă a miniştrilor educaţiei ce a avut loc la Praga în 2001. nu se pune în discuţie importanţa diplomei. convenind asupra unor obiective comune pentru dezvoltarea coerentă şi armonioasă a învăţământului superior pînă în 2010. miniştrii responsabili pentru învăţământul superior din 29 ţări ale Europei au semnat Declaratia de la Bologna. creşterea calităţii programelor de pregătire care să utilizeze toate posibilităţile oferite de societatea  viteze”etc. au fost stabilite prioritatile pentru formarea Spaţiului european al învăţământului superior. Ei au căzut de acord ca sistemele naţionale de asigurare a calităţii să definească responsabilităţile organelor şi instituţiilor implicate. România a creat cadrul legislativ prin Legea 288/24. dezvoltarea capacităţii de a afla şi ocupa un loc de muncă: calea tradiţională este aceea de a obţine o diplomă. ca şi participarea studenţilor. să ştii să utilizezi noile tehnologii internaţionale şi de comunicare. Se urmăreşte:    informaţiei. Europa trebuie să aibă cea mai competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume). să reevalueze programele şi instituţiile. conform celor stabilite la Lisabona (2000) şi Barcelona (2002). poate fi încurajat să-şi dezvolte competenţele care pot fi acreditate prin altfel de certificări). ceea ce impune responsabilitatea propriei formări continue.06. la Berlin. diploma rămâne un “paşaport” pentru aflarea unui loc de muncă. mobilitatea între instituţiile educative şi recunoaşterea diplomelor. 41 . Lupta împotriva excluderii prin “a doua şansă oferită de şcoală” într-o “societate cu mai multe PROCESUL BOLOGNA În 1999. România a semnat această Declaraţie. Are loc o restructurare a peisajului învăţământului superior european. • Adoptarea unui sistem bazat pe trei cicluri. Miniştrii educaţiei s-au angajat la Berlin să elaboreze criterii mutual acceptate şi metodologii de asigurare a calităţii. accesul la pregătire să fie tot mai larg şi pe tot parcursul vieţii. cunoştinţe tehnice. dar se încearcă recunoaşterea competenţelor dobândite de-a lungul vieţii şi prin alte “sisteme de atestare” (cel care nu reuşeşte să obţină o diplomă în sistemul formal. dar intervin şi alte exigenţe: cunoaşterea mai multor limbi străine. numărul obiectivelor a crescut. • Asigurarea calităţii. iar în 2003.

Cei implicaţi în domeniul elaborării normelor de calificare pentru Spaţiul european al învăţământului superior au sarcina să prevadă trasee flexibile de formare. fiecare absolvent primeşte suplimentul la diplomă într-o limba de circulaţie europeană. oportunităţi şi tehnici de învăţare. Implementarea sistemului de credite. după exigenţe diferite: „şcoli integrate”. se elaborează un cadru european al calificărilor comparabile şi compatibile pentru sistemele de învăţământ superior. „şcoli fără ziduri”. dar se va insista pe monitorizarea efectelor acesteia. ne poate îndemna să ne întrebăm: după concepţia cui se construieşte o şcoală? De regulă. • • Recunoasterea diplomelor. Va creşte importanţa cercetării ca parte integrantă a învăţământului superior din Europa. Instituţiile de învăţământ superior vor extinde posibilităţile formării continue. 1988 Declaraţia de la SORBONA. a personalului academic şi administrativ a crescut şi va creşte. ARHITECTURA AŞEZĂMÂNTULUI ŞCOLAR De-a lungul timpului s-au construit şcoli în stiluri arhitecturale diferite. Mobilitatea studenţilor. adoptarea unui sistem de diplome comparabile. Învăţarea pe tot parcursul vieţii. care descrie calificările în termeni de abilităţi. după concepţia primilor beneficiari. să construiască practici noi în vechiul spaţiu sau să construiască spaţii noi. 2001 Declaraţia de la BERLIN. De asemenea. şcoli cu „clase fără pereţi”. competenţelor şi profilului. • Spaţiul European al Cercetării. 42 . pe nivele. ECTS va fi aplicat în întreg spaţiul european al învăţământului superior.• • Promovarea mobilităţii. Începând cu 2005. Noile generaţii beneficiare au fost astfel obligate să repete rutinele cotidiene ale antecesorilor lor. 2001 Recomandarea Consiliului (98/561/EC) privind cooperarea europeană în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior. 1997 Declaraţia de la BOLOGNA. 1999 Declaraţia de la PRAGA. Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) are un rol deosebit de important în facilitarea mobilităţii studenţilor şi în dezvoltarea curriculum-ului internaţional. Documente • • • • • • • Magna Charta Universitatum. Faptul că o şcoală nu se construieşte atât de uşor şi poate ţine sute de ani. conform rezultatelor procesului de învăţare. „şcoli cu săli polivalente”. 2003 Declaraţia studenţilor de la Goteborg.

Şcoala este construită într-o perioadă, într-un anumit context, - după funcţiile pe care le are de îndeplinit,
-

după reperele arhitecturale, sociale, economice, culturale (naţionale sau locale) ale vremii,

- după aşteptările decidenţilor timpului. Fiindcă un aşezământ şcolar nu se edifică de azi pe mâine, apare just ca el să fie rezultatul unei concepţii care să ţină seama de: • • •

imaginea de sine a şcolii, de locul, funcţiile sale în ambient, de cerinţe economice, de practica gestionării resurselor materiale şi umane etc.,

iar arhitecţii, educatorii, constructorii, decidenţii locali şi naţionali să-şi „echilibreze” concepţiile, logicile, astfel încât să răspundă exigenţelor tuturor beneficiarilor, chiar aspiraţiilor, dorinţelor lor. Aşezămintele şcolare ne pot spune multe despre educaţia desfăşurată în ele. Chiar felul cum arată, cum sunt ornamentate, colorate. Construcţia are efecte benefice sau nebenefice asupra celor care îşi desfăşoară activitatea în interiorul ei, chiar dacă poartă şi amprenta lor sau nu. Deşi un asemenea aşezământ este proprietatea tuturor actorilor şcolii (deci a nici unuia dintre ei), uneori educatorii sau elevii îşi revendică spaţiul lor (în multe şcoli elevii nu au voie să treacă pe un anumit culoar, profesorii “se tem” să traverseze prin anumite locuri de teama violenţelor împotriva şcolii, anumite spaţii sunt închise, unele uşi sau porţi sunt sudate...). Dacă şcolile se deschid mai mult către comunităţile din care fac parte, nu se vor mai aplica reţete ca ele să arate peste tot la fel. În comunităţile bogate, şcolile vor arăta mai bine decât în cele sărace, unde multe şcoli sînt făcute, cu mulţi ani în urmă, din “chirpici”. CLASA DE ELEVI Clasele pot avea un efectiv standard, dar în funcţie de necesităţile disciplinelor se pot constitui grupuri adaptate (50-100 elevi pot urmări împreună un film, o demonstraţie, circa 25-30 elevi pot constitui un grup în care se pot utiliza avantajele formării faţă în faţă, 9-12 elevi pot lucra într-un cabinet, pot forma un group débat, sau un focus grup). Plasând definitiv elevii în grupuri fixe, îi putem nedreptăţi pe cei cu alte „afinităţi”, nevoi, motivaţii. Sunt cercetări care arată că numărul elevilor din clasă are influenţă asupra rezultatelor lor (Raportul Allen din Danemarca, de exemplu, arăta că reuşita şcolară, în general, se corelează pozitiv cu numărul mic al elevilor dintr-o clasă – în jur de 16). Din punct de vedere sociologic este important să se promoveze concomitent omogenizarea elevilor în clase, omogenizarea claselor, dar şi diferenţierea lor (pentru avantajele aduse de complementaritatea 43

celor care provin din diverse medii etno-socio-culturale). Celălalt ne e preţios şi în măsura în care este diferit de noi. Dacă se recunoaşte asemănarea şi diversitatea educatorilor, a elevilor, claselor, şcolilor înseamnă că ne îndepărtăm de riscurile nivelării forţate.

TIMPUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT Cercetările fiziologilor şi anatomiştilor, ale medicilor şi psiho-sociologilor ne arată că ritmurile elevilor nu sunt aceleaşi la începutul zilei, după-amiaza, la începutul săptămânii, la mijlocul sau la sfârşitul ei. Există momente critice ale secreţiei hidrocorticosteroide, ale ritmului cardiac, ale presiunii arteriale, au loc fluctuaţii ale unor factori fiziologici, psihologici, fapt care afectează nivelul performanţelor. Este deci important ca aceia care fac orarul, de exemplu, să aibă în vedere timpul de activitate (intelectuală, fizică), de odihnă, de alimentaţie, de relaxare, de igienă, îngrijire, de satisfacere a necesităţilor artistice etc. Dacă nu va mai face toate “orele” de 50 de minute, şcoala va evita stresul provocat elevilor şi educatorilor de către timpul uniform, monoton. Respectarea timpilor individuali ai educatorului şi elevilor, a ritmurilor lor proprii etc. poate avea impact asupra randamentului, eficacităţii rezultatelor, asupra reuşitei (sau eşecului şcolar). METODELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Sociologii insisă asupra metodelor folosite de către educatori la ore nu din “raţiuni pedagogice”, ci pentru a constata: cum se face alegerea lor, care metode sunt folosite cu precădere etc. Alegerea metodelor implică anumite convingeri în privinţa finalităţilor educaţionale şi sociale ale învăţământului, fiindcă articulează dimensiunea axiologică, cea praxiologică şi cea psihosociologică. Nimeni nu se pronunţă deschis împotriva "autonomiei" elevului, dar observaţiile, convorbirile comprehensive etc. pot releva "veleităţile autoritare" ale educatorului. Situaţiile pedagogice pot fi predominant: •
• •

expozitive, interactive, individualizate,

ceea ce nu înseamnă acelaşi lucru pentru formarea elevului. Una este ca el să asculte “fără să clintească” monotonia unor platitudini, alta e să participe la producerea cunoştinţelor sau la descoperirea lor. Una este să se ceară elevului să înveţe pe de rost nişte formule şi alta e să li se spună la ce le folosesc cunoştinţele însuşite, cum le pot aplica în viaţa lor socioumană cotidiană şi chiar să le aplice.

44

Utilizarea adecvată a metodelor poate ajuta elevii să facă mai uşor faţă volumului crescând de informaţii şi de instrumente de cunoaştere. Discuţia în privinţa metodelor “tradiţionale" şi a celor "moderne" rămâne în continuare aprinsă. Unii spun că metodele nu se schimbă, alţii le consideră mereu “învechite”. Cert este că transformările din ştiinţă, tehnică, societate, cultură, comunicare impun noi moduri de prezentare, de transmitere, de producere a cunoştintelor. Este ridicolă o prelegere despre videodisc sau CD-player, când cea mai nimerită metodă în acest caz este demonstraţia cu ajutorul lor. Tendinţa de a folosi aceeaşi metodă indiferent de conţinuturi şi de situaţii dovedeşte lipsa de metodă a educatorilor. În Evul Mediu se folosea cu precădere metoda expunerii. "Magister dixit", iar elevul nu crâcnea, n-avea dreptul să se îndoiască de spusele acestuia. “Magistrul” nu greşea, el ştia totul, el putea totul. Este mai comod pentru un învăţător sau profesor să-şi organizeze lecţiile aşa cum au făcut-o zeci de ani ajungând la automatisme şi rutină, decât să încerce căi noi. Cerinţele pedagogice privind organizarea învăţământului individual şi pe grupe sunt cunoscute de către cadrele didactice şi chiar apreciate, dar nu sunt întotdeauna aplicate în practică. EFECTUL EDUCATORULUI Asociaţia Internaţională de cercetare a persoanei educatorului arată că Educatorul se schimbă odată cu Şcoala care schimbă Societatea care se schimbă şi care conţine Şcoala şi Educatorii. Educatorul poate fi la originea unui efect de domino în învăţământ şi în societate, spuneau E. Friedberg şi C. Musselin (En quête d’universités. Etude comparé des universités en France et en Allemagne, Harmattan, 1989). În acest context se înscrie necesitatea (re)formării pedagogice a educatorilor, necesitatea revalorizării funcţiei formatoare a lor, în condiţiile în care ei trebuie să aibă condiţiile şi răgazul pentru a face o muncă de calitate. O dată cu schimbările din şcoală şi din societate, din lume şi din cunoaştere, sarcinile educatorului se modifică, se multiplică şi se complexifică până devine obiectiv problematică îndeplinirea lor. Educatorii trebuie să cunoască bine exigenţele cât mai multor metode, pentru a le putea aplica adecvat în procesul de comunicare a cunoştinţelor, în interrelaţionarea cu elevii. Un „serviciu” specializat i-ar putea ajuta oferindu-le materiale cele mai bune şi mai noi. După ani de democraţie, „tranziţia” nu s-a terminat, reformele nu s-au încheiat, obstacolele (lipsa banilor, a spaţiilor, a mijloacelor moderne etc.) rămân. Aceasta înseamnă că educatorii nu-şi schimbă nici obişnuinţele, nici credinţele, nici ideile, nici practicile ? Sociologii ştiu că schimbările impuse de sus în jos nu au efectele scontate de către cei care le impun, aşa cum nu au efecte scontate nici schimbările care “se distilează-diluează” de jos în sus. Schimbările bune pentru societate şi pentru oamenii care o compun au loc dacă nu intervin descurajator nici constrângerile sociale, nici cele individuale, nici cele instituţionale (ale „maşinăriei pedagogice”). 45

în pauze. din satele şi cartierele noastre. în care fiecare se construieşte cunoscându-l pe celălalt. şi atunci se bazează pe improvizaţii. La început de drum. psihopedagogică. pe mirare. Este important ca în clasă elevii săi să înveţe. capitalizându-şi experienţele şi cunoştinţele într-un „stoc la îndemână” cu ajutorul căruia îşi (re)construiesc mereu profesia. Sociologii care au urmărit felul în care educatorii folosesc metodele pedagogice. modul cum ştiu: să menţină emulaţia. ci să reînvie activităţile bazate pe surpriză. dar educatorii nu se pot mulţumi doar „să predea”. bazându-se pe „bunul simţ” în rezolvarea problemelor cu care se confruntă cotidian. mijloacele didactice la dispoziţie. gradele. provoacă dorinţa de a cunoaşte şi oferă şi un număr de certitudini în privinţa prezentului şi viitorului. Treptat. de a înţelege. experienţa la clasă. Cum se pot altfel generaliza mai lesne practicile care asigură reuşita? Numeroşi sunt educatorii care se lasă prinşi de dificultăţile vieţii lor profesionale şi sociale şi nu au suficient timp să citească şi să pună în act ce citesc.). caută să se informeze pentru “a-şi da” definitivatul. „oglindindu-se” în el. capacitatea de a asculta. Unii educatori rămân ancoraţi în învăţămintele propriei experienţe. de pregătirea lor profesională. franceză etc. suscită atenţia. proiecte. trezesc interesul. activităţile care nasc întrebări. “obstacolele” îi pot face să rărească drumul prin librării şi biblioteci… • tinerii care se formează pentru a deveni educatori trebuie să se informeze temeinic atât timp cât sunt în formare iniţială. Reforma în educaţie este legată de educatori. 46 . cum ştiu să evalueze etc. după cum ştiu să fie empatici. • cărţile trebuie să fie adaptate muncii în situaţiile concrete. sunt mai disponibili şi mai deschişi la nou. dar cercetările au arătat că. să ofere „puterea exemplului”.. să ia decizii. dar este important. defensive) după situaţii. elevi comparabili din mai multe puncte de vedere pot reuşi diferit în funcţie şi de educatorii pe care îi au. iar decidenţii trebuie să ieftinescă “literatura de specialitate”. alţii caută răgazul de a reflecta asupra problemelor. să adopte strategii diferite (ofensive. dezvoltându-şi competenţele relaţionale. timpul pe care îl rezervă pregătirii elevilor şi propriei pregătiri. sunt curioşi. chiar după cum ştiu să se îmbrace. cum ştiu să „păstreze disciplina” în timpul orelor. capacitatea empatică. sunt antrenaţi în cercetări.Pentru educator este deosebit de importantă situaţia de comunicare. educatorii au motivaţii mai profunde. să vorbească. în funcţie de: formarea. să se cunoască şi experienţa elveţiană. în general. Influenţa educatorului asupra elevului este mai mare în clasele primare. Aceştia se preocupă de formarea lor continuă. desigur. au stabilit corelaţii cu reuşita şcolară şi socială a elevilor şi au definit efectul educatorului. experimente.

• ar trebui periodice care să cuprindă cercetările făcute de către ştiinţele educaţiei. Altădată copilul era văzut şi tratat aproape ca un adult. conservatorismul educatorilor. o societate propice schimbării. • trebuie valorificată experienţa. chiar să se “vulgarizeze” teoriile şi cercetările fundamentale pe înţelesul educatorilor „de pe teren”. în care să se popularizeze practicile reuşite. să „nu-l mănânce” . însingurarea. în prezent. când ar trebui tratat ca membru competent al grupului său de vârstă. CONSTRUCŢIA IDENTITĂŢII SOCIALE ŞI INDIVIDUALE A ELEVULUI Identitatea elevului este legată de apartenenţa la unul sau mai multe grupuri sociale din care face parte. Astăzi. ca pe un „debitor”. „incompletă”. Prin secolul al XVII-lea. „asocială” până întâlneşte educatorul. să se raporteze la alte grupuri de referinţă. Elevii sunt ei înşişi actori ai propriilor lor vieţi. să ştie când să vorbească. Comentaţi: Profesorul. Elevul este o persoană care 47 . al unui anumit grup etnic. dar este greu să neglijăm “jocul de oglinzi” generatoare de imbolduri reciproce. El este de mic un interpret activ al lumii. iniţiativele şi memoria educatorilor care predau în şcolile noastre. elevii trebuie să înveţe „meseria de elev”. să se adapteze la „lumea şcolii”. sau nu . Elevul se poate mândri că este membru al unei anumite familii. învăţătorul ar trebui să fie principalii actori ai schimbării socio-culturale într-o direcţie în care oamenii re-formaţi să fie mai împăcaţi cu ei înşişi şi cu ceilalţi şi cu instituţiile din ţara lor şi din alte ţări. Mult timp este luat în seamă în funcţie de părinţii săi. educatorii nu-şi pot revendica doar ei atotputernicia. copiii aristocraţilor au început să fie educaţi de către preceptori pentru a le „tempera pasiunile vârstei”. să nu „piardă timpul”. identitatea. să devină cetăţeni “utili”. sunt determinaţi să uite „lumea de acasă”. Este greu de spus cum arată o comunitate. nu numai atunci când în propoziţie se vorbeşte despre “generaţia de mâine” şi toţi îl măsoară cu privirea să vadă “pe mâinile cui vor fi”. “întrebuinţabili” etc. dar şi de semnificaţiile date acestor apartenenţe. Schimbarea omului se petrece în om şi în grupul care se schimbă. • educatorii pot fi „cercetători asociaţi”. Ei suportă „riturile de iniţiere”. Elevul îşi construieşte personalitatea. dar el nu este o fiinţă imatură. văzându-l pe elev doar ca pe un supus. mai ales atunci când acestea vin să întărească aspectele (apreciate ca) pozitive ale identităţii sale sociale şi individuale. În lipsa susţinerii din partea societăţii şi a recunoaşterii sociale pot lesne apărea resemnarea. Părinţii. să-i înveţe regulile.şi atunci va căuta să adere.

suntem ca şi ei. ci şi prin experimentare. iar ce-a făcut el din sine depinde şi de alegerile. în Franţa . va fi semn al adaptării mai fine a educaţiei româneşti de nevoile specifice ale cererii de formare comparabilă cu cea din Uniunea Europeană în care ne “integrăm”. Să devină conştient că şi el. Constituirea lor şi încununarea de succes a activităţii lor (nu numai “bifarea” de activităţi).indiferent că ne place sau nu să o spunem . în Anglia . În alte părţi. O asemenea preocupare este de maximă importanţă în contextul în care societatea se complexifică şi copiii de astăzi vor avea de jucat roluri sociale foarte diferite. finalităţile educaţiei continue. “abilităţi”. dacă în loc să înveţe mai multe limbi străine. prin propriile alegeri cotidiene îşi construieşte traiectoria. Education permanente) putem afla dezbateri privind şi obiectivele. Elevul trebuie responsabilizat ca actor al propriei lui socializări. într-o lume a incertitudinii persistente. ca oameni care contează. adulţii vor avea nevoie de noi posibilităţi de dezvoltare şi afirmare în conformitate cu lumea în care trăiesc. să evoluăm. dar avem şi noi (destule) lipsuri. Noi ştim . "gestionarea reinserţiei". nu-şi construiesc identitatea personală şi socială (numai) prin identificare (cu noi).“formarea în alternanţă”. sau nu. să ştim. "sprijinirea promovării sociale". în firmă. „modelul” nostru nu mai este (întotdeauna) cel urmat. se poate simţi „partener”.. cu exigenţele lor specifice. Să nu ceară mai târziu socoteală doar “societăţii” (Ce-a făcut societatea din mine?!).că ei. de opţiunile lui: dacă în loc să citească. s-a uitat doar la Cartoon Network. Sunt de apreciat părinţii şi educatorii care dau copiilor „misiuni de încredere”. cu organizaţii private cu scop lucrativ. organisme asociative etc. În condiţiile transformării cererii sociale de formare. Este important ca ei să vadă că noi. dacă în loc să meargă la ore. metodele. speranţe ascunse etc. doar părinţilor etc. noi). adulţii. ca un serviciu între altele. Pedagogii sunt cei 48 . ci şi lui însuşi. evitând transformarea lor în „fantome omniprezente” (după ce nu mai sunt “nişte numere matricole”). a stat în sălile de “jocuri mecanice”. să (supra)vieţuim. cu cele de formare). a multiplicării câmpurilor care cer o nouă formare (după cum se iau. poate îndeplini sarcini. creatori. cu organisme profesionale.poate primi şi da. "educaţia populară". principiile. sistemul educaţiei adulţilor funcţionează după "logica pieţei". cu organisme publice de formare a adulţilor."sandwich courses" (alternarea perioadelor de munca în fabrică. în care învăţăm cu toţii să fim. mai ales astăzi. în seamă mediile ocupaţionale diverse. EDUCAŢIA ADULŢILOR În Germania este îndătinată practica "Zweite Bildung Sweg" (a doua şansă spre cultură). că avem (poate) mai multe cunoştinţe. Elevul trăieşte şi se formează într-un mediu interactiv. cu iniţiativă. să facem... "reconversia". s-a dus să fumeze la “discotecă”. EDUCAŢIA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEŢI În numerele revistelor care se ocupă de educaţie (de exemplu.

pe interiorizarea necesităţii şi dorinţei de autoformare continuă. Nu sunt însă singurele explicaţii. cum să-şi (auto)(socio)construiască propria treiectorie viitoare etc. Întrebări: Cui îi este utilă formarea continuă? De ce? Ce factori justifică necesitatea formării adultilor? ÎNVĂŢĂMÎNTUL LA DISTANŢĂ Învăţământul la distanţă (ID) a apărut cu scopul de a deschide învăţământul către publicuri noi. mesei. pe formarea capacităţii autoformării. Sociologii educaţiei arată că o asemenea formă de învăţământ este preferată şi de către cei care nu se pot adapta vieţii în cămine. tehnologiile producătorilor se schimbă foarte repede.U. Cercetări făcute pe această temă pe eşantioane reprezentative au arătat că numeroşi sunt aceia care nu sunt satisfăcuţi de propria formare şi recomandă şcolii actuale să pună accent pe munca independentă. pe regândirea practicilor educationale etc. formarea. este resimţită nevoia educaţiei continue? de către cine? de ce? etc. când oamenii ar trebui să înveţe cum să înveţe. oamenii resimt nevoia formării continue. sub imperiul creşterii cererii de formare. personal. în dinamica sa permanentă.care se ocupă de organizarea şi desfăşurarea ei. a apărut în sprijinul celor care voiau să înveţe dar nu puteau suporta costurile mari ale transportului. Cei care i-au analizat originile au putut constata că o asemenea formă a apărut în locurile unde erau foarte mari distanţele între oamenii cu dorinţa formării şi centrele şcolare. În La formation profesionnelle continue (Editura La Decouverte. a apărut în sprijinul celor care voiau să înveţe. conducerea auto. Ca să nu le fie afectat concret modul de viaţă familial.A. Cl. pregătirea în profesie. Cercetări făcute în S. dar sociologii se pot întreba. de-a lungul întregii vieţi. 1994). dar fiindcă lucrau. Un chestionar aplicat în Franţa pentru a vedea de ce există interes pentru educaţia continuă arăta că 33% dintre cei chestionaţi se interesează de problemele stiinţifice şi tehnice noi. societatea americană face ca oamenii să resimtă nevoia educaţiei continue (continuous education). de pildă. social. Dubar arăta că oamenii care cer formare continuă se interesează şi de: grădinărit. Nevoia formării continue ar trebui resimţită încă din perioada formării iniţiale. cu invenţiile. Totul face necesar ca oamenii să se familiarizeze cu noul. Paris. erau supuşi unor exigente constrângeri orare. schimbările din informatică sunt extrem de rapide etc. deoarece 40% din produsele existente pe piaţă au mai puţin de 15 ani de existenţă. probleme de ecologie etc. cu scopul de a individualiza învăţarea. politic. nu pot sta în gazdă etc. inovaţiile şi creaţiile. cazării în centrele universitare. arătau că. 52% se interesează de probleme direct legate de munca lor etc. 49 . bucătărie. informatică.

oamenii nu-şi pot permite un asemenea "lux". ID a cunoscut o mare amploare datorită succesului înregistrat în Canada de către Tele-universitate. a taxelor care trebuiesc plătite de către studenţi. 1985. Conţinutul trebuie prezentat «obiectiv». broşuri etc. Sub pretextul validităţii ştiinţifice..studenţi. Intrând în “bucătăria” ID.colaboratori . fără constrângerile sălii de curs. adică a aflării posibilităţilor care există ca educatorii şi studenţii să aibă un schimb real de mesaje (nu restrâns doar la cele câteva ore de întâlnire o dată pe semestru). fără profesori. Într-o ţară săracă. Videocomunicarea ar fi (în alte ţări este) o modalitate excelentă de punere în relaţie .prin intermediul reţelei informatice .În toate aceste condiţii. consiliere etc.C. cărţi. nu există tehnologii de comunicare la distanţă.a persoanelor direct implicate: tutori. dischete. CNED (Centrul Naţional de Învăţământ la Distanţă) asigură numeroase tipuri de formare postbacalaureat. au aflat şi limitele sale. mesageria electronică sunt alte căi utilizate. organizează comunicarea bi.. utilizatorilor. 301). În Franţa. deci supuse unei evoluţii foarte rapide.A. casete audiovizuale.sau multidirecţională (tutori . ei au identificat marea problemă a costurilor şi deci. în ritm propriu. Toată informaţia la zi ajunge direct la locul de muncă al inginerului care poate apela . studenţi. de difuzare a informaţiei. formaţilor) materialul didactic necesar pregătirii: cursuri. Kaye. La nivelul UE există un program (P. în proces de sărăcire. dar ea este foarte costisitoare.la oricare expert. De aceea una dintre preocupările majore ale specialiştilor educaţiei angajaţi în construcţia şi dezvoltarea unui asemenea învăţământ o constituie asigurarea interactivităţii. în Anglia de către Open University etc. lucru care se poate realiza: face-to-face. A. multiplex . Quebec. Discursul şi comentariile «subiective» pe care şi le permite profesorul în faţa studenţilor sunt cu totul eliminate. Instituţia care organizează ID furnizează studenţilor (beneficiarilor.E. CNAM (Centrul Naţional de Arte şi Meserii) se preocupă de formarea continuă a inginerilor. În primul rând. prin intermediul computerului. Pédagogie et problematique de la formation à distance. prin telefon. ID nu poate apărea acolo unde nu există tehnologii moderne de prelucrare. ID se bazează foarte mult pe munca individuală. fără orar.prin duplex. Sociologii care au făcut cercetări pentru a afla care sunt avantajele acestui sistem educaţional. uniformizarea conţinuturilor datorită manualului alcătuit în tehnologia ID şi luat ca bază principală pentru evaluarea studenţilor etc. la orice sursă de 50 . p. Le savoir à domicile. decidenţi. profesori specialişti . discursul «subiectiv» este evitat de teama acuzaţiilor de parti-pris ideologic" (H. de stocare.) care vizează formarea profesională continuă a inginerilor care lucrează în domenii de înaltă tehnologie. "În cadrul formării la distanţă.studenţi) pentru ajutor personalizat. Universitatea de la Saint-Cloud produce emisiunile radiodifuzate pentru formarea continuă a medicilor. învăţământul ia forma unui mesaj mai formal. cercetătorii remarcă alte dificultăţi: absenţa interacţiunilor în grup.parteneri . Telematica. France. la Universitatea Lille III s-a instituit un DEUG prin ID.

de "aventura" acestui mod (modă?) de formare. la obiect.. dacă nu ştiu să înveţe. Formatorii antrenaţi în ID ar trebui să fie capabili să-şi schimbe modul de organizare şi prezentare a cunoştinţelor. casete audio. Un colocviu organizat pe tematica ID (Formations ouvertes et à distance: le point de vue des usagers. dar altele nu. Paris. să se orienteze în hăţişul informaţional actual. Societatea Europeană pentru Formarea Inginerilor. Thomson. decidenţi) pentru a desprinde punctele lor de vedere faţă de ID. Iată câteva dintre acestea: • • • • odată cu ID se accentuează "industrializarea formării". INRP. Cancelariile Universităţilor Europene. având în vedere construcţia treptată a imaginii de sine a studenţilor ID etc. IBM. fără ca oamenii să poată fi atenţi şi anumite discipline se pot face la distanţă.informaţie (dar cheltuielile pentru un asemenea proiect le suportă. sex. sunt constrânşi să-l urmeze. Philips. care să gradeze dificultăţile în învăţare pe care studentul le are de trecut.pedagogice şi nu numai . CD-uri. ocupaţie). Care este punctul de vedere al studenţilor beneficiari ai acestei forme de învăţământ? În urma analizei răspunsurilor la chestionare aplicate studenţilor de la ID timp de mai mulţi ani la rând. de vârstă. Cursul construit în tehnologia specifică trebuie să asigure un parcurs jalonat. cu înţelepciune. universitari. Din materialele cu care sociologii au venit la colocviu reieşea că "ID perturbă relaţia pedagogică". specialişti în NTIC. având în vedere eterogenitatea studenţilor care se formează prin acest sistem.. Textul trebuie să fie suplu.).produse de ID. ar trebui să socotească necesară crearea unui "campus virtual" în care să-şi ajusteze strategiile de selectare şi prezentare a informaţiilor. să se adapteze. prezentat într-un limbaj adecvat. 51 . temporar. Responsabilul cursului ar trebui să resimtă nevoia de a ataşa casete video. să inducă schimbări în modul de organizare a învăţării realizate de către studentul ID izolat. 1999) a reunit 150 de participanţi (cercetători în domeniul educaţiei. British Telecom. s-a putut constata că: • mulţi sunt atraşi. împreună. dar de asemenea mulţi. Conferinţa Permanentă a Rectorilor. cadrul ID şi a populariza practicile reuşite etc. Hewlett Packard. la toate transformările . operatori specializaţi în învăţământul mediatizat. pot fi aflate cele mai nimerite metode. pentru eficientizarea acestei forme de învăţământ. de situaţia lor personală. din considerente enumerate deja (aceste afirmaţii se verifică indiferent de formarea anterioară a studenţilor ID. • ID nu este o soluţie pentru cei care vor să înveţe realmente (nu numai să obţină o diplomă) dacă nu au competenţele minimale în privinţa gestionării timpului propriu. demersuri şi dispozitive care pot fi puse în act este necesară cercetarea sociologică pentru a releva realitatea procesului de învăţare în lua aminte. loc de muncă.

pentru a prezenta (şi a se putea realiza) studii comparative. pe ansamblul ţărilor OCDE se constată “emergenţa localului” (tradusă prin atribuirea de competenţe în materie de educaţie unor instanţe mai mici decât statul). în lipsa reperelor în formare. timpul. afectării şi utilizării 52 . studenţii de la zi apreciază faptul că în cadrul ID îşi pot construi singuri traiectoria. de colo. viaţa lor proprie. al planificării. gestionării personalului. schimbările. În întreaga lume au loc importante transformări în privinţa procesului decizional în educaţie şi învăţământ. În societatea democratică statul împarte administrarea educaţiei şi învăţământului cu colectivitatea locală. îşi pot planifica singuri sarcinile. pentru a organiza dezbateri tematice. EVALUAREA POLITICILOR.. fiindcă învăţământul nu se poate schimba prin decret... Deci sunt necesare: „privirea de ansamblu” asupra educaţiei.). necontrolată de obligativitatea prezenţei). O cercetare făcută la nivelul a 14 ţări membre OCDE s-a bazat pe un chestionar cu 35 întrebări vizând deciziile cele mai importante luate în domeniile: pedagogic. se vor bucura de aceleaşi drepturi şi vor avea aceleaşi obligaţii. Tot ce se întâmplă în sistemul ID nu ar trebui să oculteze obiectivul fundamental: formarea superioară a unor oameni (cei de la ID şi cei de la zi vor primi diplome asemănătoare. adesea superficial. "spicuiesc" există o prăpastie care se adânceşte de la semestru la semestru între cei capabili şi cei câte ceva de ici. La fel procedează CIEP (Centrul Internaţional de Studii Pedagogice) care observă sistemele educative şi se preocupă de dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul educaţiei şi învăţământului şi CIE (Centrul Internaţional al Copilăriei). “pilotajul strategic” pentru aflarea unor acorduri. concomitent cu „mondializarea”. libertatea de a învăţa în ritm propriu este benefică doar pentru aceia dintre studenţii care ştiu să-şi chibzuiască timpul (de învăţare) etc. Nu putem simplifica nepermis situaţia reală din învăţământul diferitelor ţări şi să spunem că există ţări centralizate şi ţări descentralizate în această privinţă. PRACTICILOR ŞI ACTORILOR EDUCAŢIEI Evaluarea politicii educative Biroul Internaţional al Educaţiei (BIE) adună o dată la 2 ani miniştrii educaţiei din ţările europene la Geneva pentru a prezenta situaţia. „compromisuri” care „ţin” pe termen lung. Mulţi studenţi la ID suferă de nostalgia contactelor cotidiene cu colegii şi profesorii (pe de altă parte. odată cu schimbarea fiecărei echipe de la ministerul de resort. neghidată. cu aşzămîntul şcolar.• • mulţi sunt copleşiţi de sarcinile de realizat şi... planificarea. peste noapte. de autonomie. incapabili de muncă independentă. La ora actuală. perspectivele educaţiei în ţările lor.

este necesară descentralizarea deciziei către unităţi mai mici. „cel puţin intuitivă”. O „soluţie optimală” ar fi să se articuleze centralizarea şi descentralizarea.. n) problema punerii lor în echivalenţă pe piaţă şi evaluarea rezultatelor lor după diferite criterii ridică numeroase alte probleme.  central sunt cvasinule (în ţările în care la acest nivel se iau mai puţin de 11% din decizii. Dar dacă decizia se ia în plan local nu există pericolul ca ea să fie influenţată. de exemplu). În Franţa. a diferenţelor. în acest fel.U.de când cu procuparea pentru descentralizare – cercetări pe această tematică. informaţiilor într-un centru unic (date care. elevii devin din ce în ce mai eterogeni.. Sigur că în faţa liceelor bune s-au făcut cozi. Descentralizarea este favorabilă vieţii democratice.. localităţilor)? Răspunsuri foarte clare la astfel de întrebări sunt greu de aflat. A ierarhiza. evaluarea poate fi un control cu misia de a stabili abaterile unuia sau altuia. Austria). devin greu de prelucrat în timp util ca să poată deveni fundamente solide pentru deciziile cele mai nimerite). Fără resurse suficiente şcolile din comunităţile sărace pot muri împreună. revista Figaro magazine a făcut o ierarhizare a liceelor pariziene plecând de la constatarea marilor diferenţe între ele în privinţa reuşitei elevilor.2. şcoala nr. nu există un model unic.. unde intercunoaşterea permite luarea în considerare. în sensul că poate permite apropierea deciziei de locul unde aceasta va avea impact concret. în anul 1980.. Belgia. controlată de autorităţile locale? Nu există posibilitatea ca şansele elevilor să devină şi mai inegale (după cât de inegale sunt resursele zonelor.resurselor educative.şcoala nr. Voi rezuma câteva concluzii:  există variaţii între ţările OCDE în privinţa nivelurilor şi modurilor de luare a sunt ţări în care prerogativele în domeniul educaţiei şi învăţământului la nivel deciziilor. poate evita masificarea datelor. pentru realizarea celui mai puţin rău compromis între tradiţia naţională a învăţământului şi emergenţa comunităţilor locale. cât mai asemănătoare din cât mai multe puncte de vedere. Revista Le Monde de l’éducation a urmărit cum 53 . însemna o denunţare a învăţământului public tradiţional. şcoli care prin definiţie aveau menirea de a egaliza şansele. Suedia. Elveţia).A. corpul profesoral. Evaluarea aşezământului şcolar Dacă aşezămintele şcolare sunt “nivelate”..  (peste 57% din decizii se iau la acest nivel: în Portugalia. fiindcă nu s-au făcut la noi .  sunt ţări în care prerogativele decizionale la nivel central sunt importante (la acest sunt ţări în care prerogativele statale în domeniul educaţional sunt majoritare nivel se iau 14-30% din decizii: în Germania. Din moment ce aşezămintele şcolare. de exemplu în S.1. Dacă şcolile nu mai sunt numere (şcoala nr. în „oraşul-lumină”.

şcolile dela “periferie” pe cele din “centru” etc. naţionale. putem contura câteva repere în evaluarea unei şcoli: • date despre „mărimea” şcolii (spaţiul total. dacă e “linişte de mormânt”. Ce s-a întâmplat mai departe? Şcoala privată a început să denunţe şcoala publică. continuând cu baza materială. dar apoi a acceptat acest lucru şi.. adecvat în raport cu constrângerile locale. dotarea. L’Évaluation de politiques territoriales de l’éducation: entre le pilotage national et la satisfaction des usagers. ca şi cu toate aspectele care.). dotări etc. pot da seama de reuşita sau de eşecul şcolii respective. În acest caz. biserici. chestionarea tuturor celor implicaţi) etc. Pe baza experienţei franceze în metodologia evaluării (Un guide pour l’évaluation des établissements scolaires dans toutes les dimensions de leur fonctionnement. Autonomia unei şcoli nu înseamnă ca ea să renunţe la principiile educaţiei naţionale. activităţi specifice etc.se formează şi se consolidează în mintea părinţilor elevilor. evaluarea cantitativă a şcolii nu mai este suficientă (cu toate că rămâne utilă). • organizarea administrativă (dacă are director adjunct. într-un fel sau altul. a creat o „direcţie de informare şi comunicare” care a primit sarcina de a pune la punct indicatorii pe baza cărora să se stabilească palmaresul şcolilor. şcoala publică pe cea privată. Paris. număr de elevi. Evaluarea programelor şi manualelor Din moment ce programele şcolare şi manualele conţin ceea ce „trebuie” să înveţe elevii şi să „predea” educatorii. 1996). ministerul s-a opus publicării rezultatelor şcolilor în reviste. Paris. legăturile şcolii cu comunitatea etc. nevoile existente (identificarea lor făcându-se prin consultarea. 1990. • „tensiunile”. • contactele cu partenerii (întreprinderi. numărul de elevi. Consiliul de administraţie poate deveni decidentul colectiv în care reprezentanţii tuturor actorilor şi partenerilor aşezământului şcolar întocmesc împreună un proiect al şcolii mai pertinent. problemele. conducătorilor de şcoli „logica pieţei”. cine sunt membrii). internaţionale. Raport au Commisariat General du Plan. • caracteristici sociale (cum se face recrutarea personalului. • organigrama pedagogică (profile.). a elevilor. sau dacă nimeni nu trece fără ştirea gardianului care controlează zilnic „legitimaţia” elevilor. începând chiar de la intrarea în şcoală: dacă oricine poate intra în şcoală direct din stradă. elevilor.). • condiţii materiale şi financiare (implantarea în mediu. administraţia locală). sau “haos” etc. INRP. dacă în şcoală “domneşte un climat de muncă”. de elevi. numărul de clase. educatori etc. MEN. bugetul. educatorilor. de educatori.). mai mult. La început. cine elaborează programele? dar manualele? Care sunt criteriile selecţiei 54 . evaluatorii fiind atenţi şi la numeroase alte aspecte. consiliu de administraţie. numărul de elevi la un educator.

cum de ajunge să figureze într-un manual “fotbalistu’ Mutu”. Educatorii sunt însă apreciaţi diferit. Sistemul de notare diferă după ţări... inspectorilor. la „+”. Notarea înseamnă diagnostic. Stimularea producerii de manuale alternative a dezvăluit intenţia de schimbare a situaţiei în care totul era ordonat. scrisă. între conţinuturile aceleiaşi discipline. sau cutare „vedetă TV”.). Şi programele şcolare sunt construcţii sociale. la ameliorarea devenirii lui ca personalitate. discipline numite „de bază”. latente. Evaluarea elevului Educatorul evaluează comportamentul elevului în legătură cu învăţarea. aspiraţii. atât în privinţa activităţii sale şcolare şi a rezultatelor elevilor săi. recurg la „zecimi”. certificare. după „strategia” pe care ştiu să o adopte în timpul evaluărilor etc. cum se stabileşte ceea ce se consideră „demn” să figureze într-un manual şi ce nu. „-” pe lângă notă). uneori după disciplinele pe care le predau (după cum „predau”. sunt cele legate de selecţia din cultura mare pentru cultura şcolară. la (re)cunoaşterea lui (verbală. se instituie ierarhii între discipline. normat. Fără a intra în consideraţii docimologice privind notarea. dar au apărut numeroase efecte perverse (între ele. „fundamentale” sau „altele”). La noi este de la 10 la 1 iar în ciclul primar prin “calificative” (unii. că trece jumătate din semestru şi manualele nu ajung la elevi. alteori numai după “cum răspund chemărilor”. evaluatorilor. controlat. prognoză. manuale „alternative” etc. dar şi în privinţa “dimensiunilor” sale pedagogice. că ele sunt foarte scumpe în raport cu posibilităţile majorităţii elevilor etc. psihosociologice şi personale. selecţia conţinuturilor trebuie făcută cu contribuţia cercetătorilor. educatorilor care predau în şcoli şi a elevilor. Sociologii educaţiei au sesizat că cele mai importante mize ale educaţiei în şcoală. că o persoană apare drept co-autor al mai multor manuale cu totul diferite.conţinuturilor? Elaborarea programelor. la „sutimi”. De aceea este foarte important să ştim cine alege conţinuturile. tehnicienilor. se fac alegeri. psihosociopedagogilor. pentru a arăta cât de „exacţi” sunt. gândit „de sus”. Evaluarea educatorului Într-o şcoală aflată „pe calea descentralizării”. se programează deliberat în funcţie de obiective manifeste. Atunci când se întocmesc programe „comune”. Evaluarea ar avea legitimitate şi impact asupra sa în măsura în care ar contribui la ameliorarea acestor „dimensiuni”. intenţii. educatorul se vede evaluat şi de către părinţi şi de către alţi parteneri ai şcolii.. nu numai de către inspectori. faptul că apar la o disciplină câte douăsprezece manuale. sociologul educaţiei se poate 55 . prin intermediul salariului.

Dacă ar fi să reţinem cu seriozitate. devine inhibat. o compunere în franceză – 78. comportamentul său. intelectual. tulburări psihice . matematică – 13.întreba. alteori de abateri sistematice”. diferenţe în privinţa posibilităţilor de a acţiona. „cota de iubire”. Avem în vedere factorii constituţionali (fizico-chimico-biologici). care nu aude sau nu vede bine îşi construieşte treptat complexul de inferioritate. fiind neliniştit şi preocupat de ceea ce i se va întâmpla (nu numai la şcoală. Dacă un copil are o stare de sănătate precară. ceea ce îi afectează potenţialul psihic. au tulburări specifice pubertăţii. au boli cardiace. Marele pedagog A. Plecând de aici. între ei există diferenţe de intelect. Putem (re)aminti educatorului că evaluarea cu o notă are un caracter limitat la un comportament situaţional şcolar. de a dobîndi abilităţi. ci şi în viaţă). Copilul bolnav suferă enorm. SIDA etc. un handicap fizic. digestive. Sunt copii care au tulburări de vedere. La fel se întâmplă dacă un copil are malformaţii. latină – 19. EŞECUL ŞCOLAR Ce explicaţii ce s-au propus pentru acest fenomen ? 1. ne-ar impresiona şi am reacţiona ca educatori atunci când avem în clasă un copil aflat în stare fizică proastă. nu vor funcţiona la parametri normali. iar notele au variat între 6 şi 20 (interesant fiind faptul că fiecare a reuşit să explice cu „argumente solide” de ce a dat o notă şi nu alta). s-a calculat statistic „numărul minim de examinatori competenţi” la care ar trebui să se apeleze pentru a pune o notă unei teze. are mari 56 . marcate uneori de erori nesistematice. Putem intreprinde analize pentru a vedea în ce măsură nota reflectă şi „efectul de halo”. Copilul care nu vede bine. Deşi notele unui elev spun multe despre pregătirea lui şcolară. Are probleme la învăţătură şi copilul normal care este bolnav (şi netransportabil) în anumit interval de timp şi (nu) se restabileşte complet pentru a recupera materia predată. de (lungă) durată. aceeaşi teză a fost corectată de către 60 de profesori. cu boli ce necesită internări repetate. de exemplu. în engleză – 28. Explicaţii psiho-medicale: copiii care eşuează au deficienţe. care are tulburări de vedere şi auz. de ce aceeaşi „teză”. de „(pre)dispoziţii”. „rata de contrast” etc.. de Peretti spune că „nu se poate acorda niciodată încredere notelor şcolare. se închide în sine. de exemplu. de natură genetică etc. nu putem pleca de la o notă ca să facem „judecata ultimă” asupra lui ca om. priceperi. În Franţa. procesele sale psihice vor fi tulburate. Copilul cu malformaţii. o „lucrare” este apreciată cu o notă bună de către un educator şi cu o notă proastă de către altul. de auz. astfel încât această notă să nu mai varieze sensibil dacă ar fi trimisă la corectat unui alt educator: pentru o teză de filozofie – 127 profesori.. biliare. este bolnav de epilepsie. de a-şi însuşi cunoştinte. deci nu numai pe această bază poate eticheta un elev în întreaga lui personalitate.

Lipsa voinţei. pot produce tulburări psihice: poate apare instabilitatea psiho-motorie (hiperemotivitatea. este irascibil. Şi autismul este o caracteristică psiho-afectivă ce poate avea efecte grave asupra situaţiei copilului (la învăţătură): copilul se închide în sine. gîndirii. indignare. comportamentului. interacţiunile cu maturii. simţămintele. conţinutul jocului.. gradul maturitatii scolare . insuficienta dezvoltare a capacităţii de a opera a gândirii etc. felul dominant de activitate. obsesii etc) asupra atitudinilor. dezvoltarea atenţiei. cu semenii. carenţele afective ale familiei etc. aproximative. Dificila incorporare a informaţiilor. psihoze. Aceleaşi efecte pot avea lipsa încrederii în sine. ideile. fiind bucuroasă şi mulţumită de el. Educatorii au datoria de a urmări: • formarea personalităţii la vîrsta preşcolară: situaţia socială. elevul nu se poate exprima (chiar dacă s-a pregătit pentru lecţii). "sentimentul maturităţii". Copilul învaţă relaţionarea interumană alături de mamă. activităţile în care este implicat şi semnificatia lor pentru dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii. indiferenţa etc. asupra interrelaţionării elevului. formarea personalităţii adolescentului. nedetaliate. în înţelegerea spaţiului şi timpului etc. iar familia îi asigură climatul prielnic. are accese de furie. copiii pot avea probleme în dobândirea cunoştinţelor. Psiho-afectivitatea acestuia va cunoaşte o dezvoltare normală atunci cînd contactul cu mama este cotidian. limbjului. Poate apărea „hospitalismul” (nervozitatea excesivă sau apatia. oricât de perseverent ar fi copilul. percepţiei. nivelul conştiinţei de sine. orientarea profesională. • • • 57 . hiperexcitabiltatea).probleme în receptarea informaţiilor. impulsivitatea. Dacă percepţiile şi reprezentările sunt incomplete. fapt ce îl poate determina să nu se mai pregătească la orele lui). pot avea efect negativ asupra activităţii şcolare a elevului. Copilul autist se retrage într-o lume lăuntrică în care îşi satisface dorinţele. Întreruperea contactelor mamei cu copilul. interesele cognitive. imaginaţiei. Factorii care ţin de psiho-afectivitatea elevului. ajunge chiar la retardare mintală copilul care trăieşte în stare de izolare prelungită). motivaţiei. memoriei. lipsa motivaţiei intrinseci. sfera motivaţională. caracteristici ale preadolescenţei: criza preadolescenţei. memoriei.. deficienţe afective. dacă profesorul îl notează neadecvat. intereselor.. rolurile sociale jucate etc. Particularităţile psihice ale copilului influenţează şi negativ randamentul şcolar: dacă este timid.cei 6(7) ani de-acasă. Copilul hipersensibil. hiperexcitabil are tendinţa de a reacţiona disproporţionat la situaţii cotidiene. îşi va pune amprenta asupra stării sale generale (cerc vicios!) şi va provoca oboseala (datorită consumului de energie sporit) care afectează capacitatea de receptare. adaptarea la activitatea dominantă – învăţarea etc. fobii. plâns etc. Specialiştii au cercetat impactul pe care îl pot avea tulburările psihice (nevroze. dezvoltarea vorbirii. poate apărea antipatia pentru profesor. asupra rezultatelor muncii sale. îşi interiorizează trăirile. caracteristicile generale ale elevului mic în perioada începutului educaţiei în şcoală. în ceilalţi. dar şi deficienţe ale gândirii. înţelegere etc. nivelul scăzut al aspiraţiilor.

social. eşecul au devenit problemă socială ce trebuie identificată. de venitul familiei. studiată şi aflate soluţiile adecvate. nici « de masă ». Factori ai eşecului ce ţin de familia elevului. nu emite „judecăţi sintetice apriori” în privinţa reuşitei viitoare a acestuia. este exigentă şi îngăduitoare cu măsură. odihnă. a mediului de apartenenţă cu carenţe în privinţa modului de viaţă.000 elevi) a evidenţiat că şi familia este responsabilă de diferenţele de reuşită ale elevilor. Atât timp cât învăţământul nu era obligatoriu. înseamnă că existenţa acestora la copil se leagă de viaţa şi activitatea copilului în familie. Dacă obiectivul societăţii era reducerea inegalităţilor sociale. în familia (normală) nucleară (doi adulţi de sex opus şi copiii lor) care are mai multe funcţii de îndeplinit. având în vedere că. Elevul fără cei 6 (7) ani de acasă întâmpină dificultăţi la şcoală – este opinia educatorilor (identificată prin sondaje sociologice). Carenţele în exercitarea acestor influenţe asupra copilului pot afecta rezultatele sale la învăţătură.. simţi. Copilul capătă încredere în sine dacă mama îl încurajează. sau este exagerat de preocupată de toate detaliile activităţii copilului. societate. neintegraţi. Membrii familiei care acţionează în parteneriat pentru menţinerea la parametri optimi a acesteia au rol esenţial în formarea fiinţei sociale a 58 . nu i se formează moduri ne-dorite. au apărut întrebările: cîţi inadaptaţi. Elevul stă la şcoală maximum 6-7 ore/zi. Raportul Ch. mama care nu se interesează de temele acestuia. Dacă ne gândim că la şcoală nu i se transmit îndemnuri la fapte rele.2. de afecţiunea ei depind rezultatele la învăţătură ale copilului. ne-aşteptate de a fi. Nam (1970) arată că numărul de studenţi proveniţi din rândul categoriilor favorizate este mai mare de opt ori decât al celor proveniţi din rândul categoriilor sociale defavorizate. comunitate. Formarea copilului începe în familie. recreere prin sport etc).500. Dacă economiştii au cerut ca fiecare individ să devină cetăţean productiv. nivelul de educaţie al părinţilor. are încredere (prudentă) în el. apă. nici prea distantă de copil. O cercetare desfăşurată în SUA (pe un eşantion de 6. în privinţa culturii şi educaţiei părinţilor etc. în rest el trăieşte în familie. de condiţiile de viaţă asigurate de părinte (hrană. de dezvoltarea lor intelectuală şi de comportamentul lor. De existenţa şi preocuparea mamei. între care cea educativă (de socializare a copilului). elevul în situaţia de eşec era considerat victima nedreptăţii sociale. Greşeşte mama care face temele copilului. acţiona etc. neproductivi poate ţine societatea ? Aşadar este important ca societatea să facă eforturi de egalizare a şanselor de acces : toţi copiii să aibă şanse egale de acces. Familia ar trebui să pună bazele şi să se preocupe permanent de creşterea şi dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor. îl controlează. nereuşita. (ne)reuşita (şi eşecul) erau o problemă pedagogică. Explicaţii sociologice: cauzele eşecului sunt puse pe seama mediului familial. prin particularităţile lor sunt şi diferiţi şi inegali. Concluziile au fost aceleaşi şi în Raportul Plowden (1967): diferenţele de reuşită ţin de originea socială. ne-urmărite. Din momentul în care învăţământul s-a generalizat şi durata a devenit din ce în ce mai mare. Este nimerită atitudinea mamei care nu este nici prea apropiată.

agresivi etc. familiile în care părinţii stau sub acelaşi acoperiş ca doi străini. navetişti. „deresponsabilizarea” părinţilor (A. • Părinţii prea „liberali” pot induce (mai mult sau mai putin conştient) stări de laisser – faire. „familiile tip asociaţie” etc.: • „umanist” (parintele este ghidul copilului. dăruire în viaţa de familie. mizerie). pentru implicarea altor instituţii alături de familie. familiile în care atmosfera e „încărcată” de excese (alcool. Cercetările serioase ar trebui să urmărească regimul de viaţă şi activitate al familiei. ea nu poate exercita adecvat sarcina de părinte. „sinergetic” (parteneriat între membrii familiei) etc. chiar indiferenţă la copii. Şcoala este percepută . ele fiind reţinute pentru muncile casnice şi întreţinerea fraţilor mai mici. Are mai mari şanse de reuşită copilul din familia care îi asigură o locuire decentă. Copilul este influentat negativ în formarea lui daca este (se simte) respins. Ar trebui cercetate: familiile în care părinţii au nivel de educaţie scăzut. de exemplu asistenţii sociali care educă împreună cu părinţii – vezi J. iar copiii resimt acest lucru. tutun. habitatul prielnic formării normale. le impune un regim de muncă ce depăşeşte limitele posibilităţilor acestora pot determina oboseala (cronică) a copiilor cu efecte dăunatoare asupra randamentului şcolar. sunt şomeri. Sînt părinţi de etnie rromă care nu-şi trimit fetele la şcoală. cu atît mai mult cu cît căsătoria este urmată şi de sarcină. legătura familiei cu şcoala. Dar familia a suferit transformări profunde. materiale. alimentaţia. nu de interesele comune ale instituţiei familie (unii văd necesitatea unui „nou management” al familiei.). Harmattan.în familii de romi din comunităţile în care se practică răpirea fetelor în vederea măritişului . „familiile-tovărăşie”. care controlează cu brutalitate copiii. devenind treptat neascultatori. 59 . • Părintii excesiv de severi. aceştia devin interesaţi de satisfacerea propriilor interese. ce se întîmplă cu copiii care muncesc pentru a întreţine familia (în care părinţii nu au serviciu etc.copilului („candidat la umanitate”). iar copilul resimte acest lucru. Traditia căsătoriei timpurii impiedică numeroase fete aparţinînd etniei să-şi continue şcoala. Sunt numeroşi sociologi care au analizat stilul educaţional în „familiile-bastion”.ca un loc nesigur. Femeia concentrată asupra carierei proprii. Lavoué. O familie sănătoasă moral dă un bun exemplu copilului în formare. de apatie. Eduquer avec les parents. aprovizionarea cu toate cele necesare şcolii. nu mai investeşte acelaşi efort. Copilul resimte „absenţa paternă”. In conditiile în care familia devine un “refugiu” pentru soţi şi copii. relaţionale. reprezentarea şcolii în familie. ce se întîmplă cu familiile care îşi lasă copiii pentru a pleca la muncă în străinătate. 2001). Studiile făcute asupra familiilor monoparentale scot în evidenţă legatura acestora cu eşecul şcolar al copiilor: femeia singură cu copil (copii) poate avea dificultăţi financiare. Pitrou spune că separarea părinţilor echivalează cu o condamnare la eşec a copiilor). condiţiile materiale pe care le asigură copilului. toate condiţiile de locuit. îl învaţă cum să opteze şi să se dezvolte şi singur).

copilul îşi lărgeşte universul (de) cunoscut. Reuşita sau eşecul depind şi de adaptarea elevilor la lumea-viaţa şcolii : • • • • • • însuşirea conţinutului programelor. integrarea în grupurile de elevi. Sociologii educaţiei ştiu chiar că există pericolul ca explicaţiile eşecului să contribuie la . aşa cum există o puternică (co)relaţie între inadaptare şi eşec. raporturile sale cu ceilalţi devenind „impersonale”. cît de disciplinat este etc. Şcoala este o unitate a sistemului educaţional care are de format şi dezvoltat personalitatea copilului prin instruire şi educare. „boemi”. în clasă. pe cei care eşuează. „incoerenţi” etc. o pluralitate de factori : de eşec sînt răspunzătoare inegalităţile naturale. eşecul este “fabricat” de către sistemul socio-economic şi educaţional). bunicii. Sociologiile educaţiei acuză natura selectivă şi reproductivă a societăţii şi şcolii (şcoala reproduce elita dar şi defavorizaţii. eşecul şcolar. „uite ce a făcut societatea din mine” ci şi „ceea ce a făcut el din el însuşi”). devine în şcoală. elevul Popescu Gheorghe. în mediul apropiat al acestora. zonală. Între adaptare şi reuşită şcolară relaţia este direct proporţională. resursele. în săli de clasă. Sigur că identificarea fenomenului este mai temeinică dacă cercetătorul are contact cu ceea ce se întâmplă cotidian şi intervine pe teren. Copilul Gelu. educaţia. sub îndrumarea educatorilor.. familia în care părinţii sînt „rigizi”. aplicarea în comportamentul cotidian a celor asimilate. clasa. Când iese din cadrul restrâns al familiei şi intră în şcoală. şi contextul. părinţii. nu va putea spune doar „uite ce a facut familia din mine”. Sigur că explicaţia cea mai nimerită este una care are în vedere pluricauzalitatea. în aşezămintele şcolare. naţională. pentru a ne concentra asupra vieţii familiei normale în care au impact asupra reuşitei copilului şi condiţiile. socio-culturale. capacitatea lor de a avea păreri proprii. „prinţul” familiei. care răpeşte copiilor o minimă autonomie. prin alegerile pe care le fac cotidian sînt responsabili de propriul eşec (copilul responsabil de ceea ce i se întîmplă. europeană. economice. Ea are de respectat exigenţele formării pentru colectivitatea locală. Copiii înşişi. Trebuie evitat dăunătorul reducţionism: „părinţi buni” – „părinţi răi”. cum percepe el şcoala. Are efecte negative sigure familia care nu se ocupă deloc de copii. rudele. abandonează. „neutre”. Şcoala este 60 . după planuri şi programe specifice. de funcţionare a aşezămintelor şcolare etc. cum este perceput elevul de către educatori şi de către colegi. în clase. învăţământul. Factori ai eşecului şcolar care ţin de şcoală. alături de alţi 25-30 de „mici foşti prinţi”.• • Nu este nimerită nici atitudinea supraprotectoare..

mai autonom. Nimeni nu îi contestă şcolii rolul de aşezământ specializat de formare. dacă tratează discriminatoriu elevii. unii întârzie la ore. alături de colegi necalificaţi. Pavlov. Dacă plecăm de la rolul educatorului vom avea de analizat comportamentul acestuia în clasă şi în afara ei: unii educatori îşi tratează cu superficialitate menirea. volitive. dacă evaluează netransparent şi incorect.) au efect negativ asupra formării elevului. teoria behavioristă (Watson. dacă şcoala este foarte bine dotată. educaţie. teoria gestaltistă a învăţării (Kohler. o organizaţie în care elevul învaţă „meseria de elev”. cretă. teoria învăţării depline (Carrol. dacă se simte umilit că după 18-20 de ani de pregătire ajunge într-un sat cu şcoala în paragină. Bloom. coli de hârtie etc. fac gesturi obscene. teoria învăţării semnalelor. de personalitate etc.. Koffka). pot influenţa asupra reuşitei sau eşecului. Educatorii trebuie să cunoască şi aplice teoriile învăţării: clasice (I. se poate ajunge la eşec şcolar şi datorită faptului că aşezămintele şcolare trăiesc din „fondul şcolii” şi „fondul clasei”: părinţii contribuie cu bani pentru curăţenie. înlănţuirea. dar nu numai ea este responsabilă de (in)egalitatea şanselor. mochetă. teoria învăţării cumulativ . Thorndike). Climatul „totalitar” dar şi climatul „laisser-faire” (în care elevii fac ce vor la ore.ierarhice (R. Block) etc. Nemulţumirile părinţilor pot fi legate şi de: 61 . Dacă nu şi-l îndeplineşte adecvat. Eşecul poate apare dacă educatorii nu prezintă logic şi atractiv conţinutul lecţiilor. învăţarea regulilor. teoria învăţării S-R. manuale. Alţii arată că ea operează o selecţie. cu scopul de a se pregăti pentru un loc în societate. Ei au de dat copiilor bani pentru rechizite. de lecţii. la atitudinile şi comportamentele sale în contactul cu elevii. în clasă vin cu sentimentul neputinţei şi au un comportament permisiv („lasă. o meserie. Avem de analizat toate caracteristicile sale intelectuale. Gagne). Unii spun că şcoala este „instrument de reproducere a structurii de clasă”. teoria psihogenezei operaţiilor intelectuale (J. se filmează cu telefoane mobile cum agresează dascălii. măi. iar elevii nu pot scrie din cauză că stau cu paltoane şi mănuşi. spectacole etc. nu vin deloc. învăţarea prin discriminare. perdele. de manuale. arta. Piaget).învăţarea ca proces de formare a reflexelor condiţionate. că merge-aşa”). fără manuale. nu au „tragere de inimă” pentru „ştiinţa. copilul eşuează. asociaţiile verbale. învaţarii ca o structuralizare a cîmpului perceptiv în configuratii. o altă ocupaţie). mobilier. vocaţia” de dascăl. dacă educatorul este atent la misia sa. până ajungem la salariul său – dacă e corespunzător (sau îşi dă tot salariul „pe navetă”). Miller) . prin însuşirea „tezaurului de memorie”. Dacă intrăm în „bucătăria” aşezământului şcolar ajungem la rutinele cotidiene ale activităţii la clasă şi vom constata că şi ritmul de predare-asimilare şi exigenţele privind evaluarea prin calificative sau note etc. se bat etc. au şi o formare precară. însuşirea noţiunilor. a „culturii generale” şi a celei ştiinţifico-tehnice. Din păcate. adică învaţă să devină mai responsabil de sine. reuşita sau eşecul ţin de programe.o societate în miniatură. fără gard. sau vin „cu chef” etc. discuţii există atunci când este analizat modul în care îşi îndeplineşte acest rol. în lumea profesiilor (o profesie. N. rezolvarea problemelor. Dacă guvernul luptă pentru „implementarea” tuturor celor 15 strategii de prevenire a abandonului. în care iarna îngheaţă de frig fiindcă nu sînt lemne de pus în sobă.

România încă este percepută (de către cetăţenii ei şi de către observatori străini) ca o ţară cu economie ineficientă. „găştilor” care cer elevilor „taxe de protecţie” etc. în şcolile care ajung să ceară ajutorul jandarmilor şi poliţiştilor de proximitate pentru a face faţă „bandelor de cartier”. profesionişti care să contribuie la creşterea economică. mai cu seamă seara. Olanda ş. Îmbrăcămintea. Australia. lipsa cabinetului medical. „mustrarea în faţa Consiliului profesorilor” au efecte îndoielnice.• • • • • • • • lipsa spaţiilor suficiente pentru desfăşurarea optimă a activităţilor şcolare. sau exmatricularea. produc lene mentală. nesiguranţa pe drumul spre casă. Canada. viaţă politică compromisă de faptul că reformele nu au efectele aşteptate de populaţie etc. Cîştigi 62 . alin. 1)se arată: „Copilul are dreptul la educaţie pe baza egalităţii de şanse”.. sunt mesaje transmise în mediul său social şi receptate diferit de către copii şi tineri. Belgia. look-ul. “Trimiţi un SMS şi cîştigi!”. ca şi cele receptate din mediul sociouman cotidian. accesoriile. în care „atenţionarea”. numărul mare de ore pe săptămînă. Un rol important îl are şi disciplina în şcoală: eşecul şcolar apare în şcolile în care scăderea notei la purtare “este ceva desuet”. Adesea.. responsabilitatea pentru ceea ce vede revine individului care poate schimba canalul folosind telecomanda . Japonia. preferinţele muzicale. Audiovizualul face concurenţă şcolii. lipsa iluminatului public în zona şcolii. corupţie endemică.a. dar nu pot fi neglijate influenţa mass-media. Dacă nivelul calitativ al învăţământului ar depinde doar de banii investiţi. a societăţii româneşti. Societatea care vrea să aibă oameni competenţi. Coreea. cantitatea mare de teme. programele şcolare foarte încărcate. atunci ţările care au investit cei mai mulţi bani în învaţamînt ar trebui să aibă şi cele mai bune rezultate. de salariile profesorilor. şcoli care lucrează în două sau chiar trei ture. numai că reprezentanţi ai acestuia consideră că pot prezenta indiferent ce. încurajează educaţia şcolară. dar au obţinut rezultate bune… Studiul PISA (Programme for International Student Assessment) arată că ar trebui investiţii masive în învăţămînt. Cauze ce ţin de situaţia ţării. „mustrarea în faţa clasei”. Finlanda. asupra modelului comportamental şi intelectual al copiilor. al tinerilor. au cheltuit mai puţini bani pentru învăţămînt. modelele comportamentale transmise de media. lipsa de continuitate a cadrelor didactice care predau la clasa copiilor lor. atitudinile etc. influenţele mediului etc. “Completezi un cupon şi cîştigi!”. frivolitatea: “Te uiţi şi cîştigi!”. la dezvoltarea cu finalitate socială şi ecologică. În Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (Art. promovează superficialitatea. Cehia. 28. recomandă evitarea efortului. ca şi eliminarea (temporară) de la ore.

citeşte din carte. kitsch-izarea. iar elevii scriu. dar nu au răbdarea să asculte un profesor la “ora” de 50 minute. intră pe chat. Altă dată. disperare. Mitică. teamă. partygirls şi playboys. care sînt devoratori de imagini. provoacă neîncredere. recomandă cîştigătorii “tranziţiei”: prezentatori de ştiri. pun noduri în gît. vorba lui Creangă. biologia.. Acum telespectatorul este informat cu televizorul. după ce. indiferenţă. la 18-20 de ani se pot crede bebeluşi nevinovaţi... după ce nu învaţă să scrie. Sînt mai multe şanse să afli de la televizor cum s-au îmbogăţit ignoranţii. nu învaţă limba maternă. toate dorinţele trebuie să se îndeplinească necondiţionat şi imediat (aici şi acum). pot interpreta imaginile. gândirea leneşă. amestecul lor.. Ei nu pot fi împiedicaţi să facă acest lucru.. Unii fug de la şcoală (“N-am ce învăţa la şcoală!”). De aici descompunerea valorilor. Şcoala face faţă acestor provocări? Nu poate contraca fenomenul un învăţământ în care profesorul dictează. elevii stau unii în spatele altora... singurătate. pizmă. ceilalţi le preiau. delincvenţii. etichetat. decepţie. se aruncă spre telecomandă. jenă. Iar ea poate denumi ca normale superficialitatea. amărăciune. excitare. părinţii 63 . paralizie socială. manipulează. manelişti. neînţelegere.. le îngurgitează pe nemestecate. cotidian.. pesimism. agitaţie.. Surdu. mătuşa Tamara. Ajunşi acasă. neputinţă. ură. dacă-ţi forţezi norocul. SOV. creatori de mode. fără să fii certat. pot descifra. dar ea defineşte treptat. sociologia. de aceea copiii pot sta zile în şir în faţa televizorului. stigmatizat. Televiziunea a devenit şcoala unui important segment al populaţiei (care nu ştie să scrie şi să citească. De aici idolatrizarea. ci unul mai prost decît omul preistoric. Totul este transformat în divertisment asortat cu imagini care produc angoisă. Vali Vijelie. criză.fără să munceşti. are loc o infantilizare. Cultura nu se moşteneşte genetic. dependenţă. scrie ceva cu creta pe tablă. În clase băncile au rămas aşezate în stil clasic. Televiziunea nu este şcoala unei naţiuni. anxietate.. resentimente. cei care au computer încep să “clămpăne” în tastaturi. Televizorul face “vedete”. dacă ai noroc. monitorului. dispreţ. obsesii sociale. fizica. exasperare. de publicitate.. pe messenger. vid. ceea ce trece ca normal. Dacă de mici nu se inculcă copiilor faptul că şi ei sînt responsabili de ceea ce fac din ei înşişi. reproduc şi iau note bune dacă procedează astfel. nu se văd. deprimare. decît cum reuşesc cei care învaţă. Majoritatea profesorilor provin ei dintr-un sistem educaţional care imprima în conştiinţe anumite mesaje şi cerea repetarea lor. umilinţă. lehamite. distanţare. panică.. vinovăţie. nu este încurajată formarea şi prin oglindirea în privirea tuturor celorlalţi. oboseală.). muncesc şi cîştigă cinstit.). ceaslovul era curat meşteşug de tîmpenie. psihologia. Televizorul şi portalurile internet au un întreg arsenal de captare a atenţiei şi interesului. nelinişte. dacă “rămîi aproape” de televizor… În faţa televizorului poţi să devii ignorant fără să-ţi pună nimeni notă.. analfabeţii. Cei care învaţă. Dacă se recurge cotidian la îndemnul Crede în ce simţi!.a. citesc. progresul cultural şi intelectual nu este individual (individul de azi poate să nu fie “omul post-Gutenberg”. delăsare. egoism. agresivitate.. ruşine. fotbalişti ş.. mici fiind şi răzgâiaţi. apatie. să citească.. citesc ce-au scris. Pe toate lungimile de undă sînt prezentaţi Mutu. ignoranţa. dar ar trebui învăţaţi criteriile de folosire a informaţiilor în mod creativ şi econom. invidie. descurajare.

.. Teoriile care leagă atitudinile. sau să-i retragă de la şcoală (mai ales atunci cînd aceasta nu pare o investiţie rentabilă). “fraţii Cămătaru”. (cei din clasele populare pot fi ghidaţi de dorinţa de supravieţuire. legal. valorile. la acelaşi status social. dascălii n-au voie “să-i tragă de freză”. valoarea atribuită de către părinţi şi copii educaţiei determină rezultatele şcolare. Această subcultură “delocalizată” în banlieu s-a conturat şi prin aportul mass-media (posturile de televiziune au trimis corespondenţi care erau în stare să transmită în direct din maşinile care ardeau. au o atitudine pasivă etc. diferenţele dintre realizările şcolare ale copiilor pot fi asociate cu atitudinea faţă de educaţie a copiilor şi părinţilor. Şcolarizarea costă. Lipsa banilor în familie poate să determine părinţii să nu-şi dea copiii la şcoală. Astfel. inegalităţile de şanse şi de reuşită pot avea originea în procese de socializare diferenţiate. Cercetările au urmărit impactul pe care îl au condiţiile de locuit nesatisfăcătoare şi numărul mare de membri în familie asupra performanţelor şcolare.. Rezultatele unui elev pot fi apreciat diferit de educatori diferiţi. “copilu minune”. spre acţiune. Trebuie să avem grijă cum operaţionalizăm interesul părinţilor (să luăm în seamă aspecte concrete: numărul de vizite la şcoală ale părintelui. Handicapul poate fi cumulativ: • sărăcie • cămin sărăcăcios • familii monoparentale sau familii cu mai mult de cinci copii • boli • îngrijire medicală scăzută • lipsa accesului la creşe şi grădiniţe etc.. motivaţia pot fi provocate de realizări (rezultatele proaste pot duce la demobilizarea copiilor). labeling theory). Nu putem ţine seama doar de 64 . SOV. lipsa de sârguinţă a unor copii poate fi rezultatul unei analize simple plecînd de la rezultate: oricât m-am chinuit până acum. n-am dobândit notele pe care am considerat că le merit. Atitudinile părinţilor. îşi afirmă individualitatea. dar aceste costuri nu pot fi suportate decît de foarte puţini. cei din categoriile favorizate pot manipula şcoala. motivaţia şi reuşita nu sînt inocente ideologic. educatorii. Prea puţine ştim despre şcolile din Franţa unde se învaţă temeinic iar absolvenţii fac din societatea franceză una dintre primele pe glob. alţii pun accent pe prezent.nu-i “trag de urechi”. ce şanse aş avea de acum înainte? Aprecierile cadrelor didactice pot să nu fie indiferente la variabilele sociologice care pot influenţa performanţele şcolare (să nu mai vorbim de prejudecăţile lor – “teoria etichetării”. Prin urmare. Şcolile private pot oferi. se orientează spre viitor. Unii pot valoriza dorinţa de realizare. care orientează indivizii spre “destine sociale” diferite. Fenomenul maşinilor arse în Franţa este şi reflexul identitar al unei contraculturi care a găsit acest mijloc de expresie la îndemână. Şi atitudinile. chiar dacă. Raportul Plowden (1967) conchidea că atitudinea părinţilor poate fi chiar mai importantă decât condiţiile materiale în determinarea rezultatelor şcolare. o atenţie suplimentară elevilor. numărul de contacte cu profesorii sau diriginţii etc. Eroii lor devin Gigi. cei defavorizaţi pot considera că orice încercare a lor de a acţiona asupra sistemului şcolar este inutilă).. învăţământul poate fi gratuit... deci o protecţie mai mare contra eşecului şcolar. spre deosebire de cei din categoriile intermediare mobilizaţi de dorinţa de reuşită). Pe de altă parte. valorile. contra cost.

s-a văzut că cei etichetaţi ca „promiţători” au avut rezultate semnificativ mai bune decât la primul test. în timp ce celor “slabi” le sunt suspectate performanţele (au copiat. Elevii etichetaţi ca elevi -“problemă” pot ajunge să se considere ei înşişi delincvenţi (Howard Becker. Elevilor dintr-o şcoală primară din San Francisco li s-a aplicat un test pentru a li se măsura abilităţile verbale şi de gândire. unii pot internaliza o imagine de sine descurajantă. îşi pot pierde încrederea. Sociologii Aaron Cicourel şi John Kitsuse au studiat sistemul de consiliere al unui mare liceu şi au 65 . Tema a fost preluată de dramaturgul George Bernard Shaw întro piesă cu numele Pigmalion: o fată simplă. “mentalităţi”). Deci în interacţiunile din clasă dintre profesori şi elevi. după iniţiativele pe care le au.la maximizarea sau diminuarea şanselor sociale ale elevilor.. Practica stratificării elevilor în clasă după diferite evaluări ale aptitudinilor lor. pot fi influenţate rezultatele şcolare. Acestea pot masca şi alte inechităţi. care i-a schimbat modul de a vorbi. întârzierea la ore. motivaţia. Este un experiment care a confirmat rezultatele studiului privitor la efectul aşteptărilor profesorului: într-o tabără de instrucţie a armatei israeliene. Aşteptările profesorilor pot influenţa evaluarea performanţelor elevilor: cei etichetaţi ca “buni” beneficiază de circumstanţe atenuante în cazul în care greşesc. au avut rezultate mai bune la trageri. alţii respectarea disciplinei. mai curioşi etc. deoarece “avansaţii”. Aceşti elevi pot adopta practici deviante: copiatul. prin etichetare. Chiar consilierea şcolară şi vocaţională poate contribui – prin evaluările şi deciziile pe care le iau consilierii . au învăţat mai mult decât colegii lor. un sculptor care a dorit ca soţie o femeie la fel de frumoasă precum cea reprezentată într-o operă de a sa. “din flori”. la un nou test. după comentariile pe care le fac.. potrivit unei legende. riscă să fie evaluaţi mai strict în comparaţie cu cei “buni”). Unii pot încuraja independenţa elevilor lor. pe care i-au desemnat ca “promiţători”. Pe de altă parte. poate determina de asemenea. Ulterior. a învaţat-o eticheta înaltei societăţi etc. Mai mult.deosebiri de natură culturală (“stil de viaţă”. Pigmalion a fost. este transformată într-o lady de către profesorul Henry Higgins. copiii defavorizaţi social ar putea fi încurajaţi şi în acest fel ei şi-ar ameliora rezultatele. atitudini. “intermediarii”. au nimerit răspunsul etc.. stratificarea poate contribui la formarea de subculturi. psihologul Robert Rosenthal şi directorul Lenore Jacobson aduc argumente în favoarea existenţei unui efect al aşteptărilor profesorilor asupra performanţelor elevilor. “începătorii” pot fi trataţi diferenţiat. Afroditei i s-a făcut milă de el şi a dat viaţă statuii care a devenit o femeie nespus de frumoasă. Becker a studiat şcolile publice din zonele sărace şi bogate ale oraşului Chicago şi a constatat că directorii aveau aşteptări mai mici de la elevii din cartierele sărace. Cu alte cuvinte. contra-culturi care se opun ethosului şcolii (unii pot respinge normele şi valorile şcolii care a făcut clasificarea). pe care Pigmalion a numit-o Galateea. profesorii i-au evaluat ca fiind mai interesaţi. Învăţătorii pot tinde să-şi evalueze elevii în funcţie de reacţiile la întrebări. Cercetătorii au selectat aleatoriu 20% dintre copiii testaţi. la eşecul sau reuşita lor. au avut o atitudine mai favorabilă faţă de cursul de instruire militară în care erau cuprinşi. rezultatele elevilor. recruţii etichetaţi aleatoriu ca având un mare potenţial. În lucrarea Pygmalion în clasă (1968). chiulul. 1952).

bunăstarea şcolilor poate fi în funcţie de bunăstarea societăţii. O eroare (şi în în romane. Se poate ca mesajul fie de neînţeles. către anumite clase. Mesajul ia forme diferite în funcţie de grup: familie. şcolile sunt preocupate de introducerea unor cunoştinţe care depăşesc semnificaţiile existente 66 . Cel care foloseşte codul restrâns se aşteaptă ca ceilalţi să înţeleagă ceea ce spune numai din câteva cuvinte. o doamnă care îi ameninţă de la fereastră. şcoli. Cercetările lui Bernstein au arătat că elevii din clasele favorizate au acces atât la codurile restrânse cât şi la cele elaborate. prieteni. Ceilalţi îl privesc speriaţi.un exemplu de cod restrâns . a “limbajului birocratic”. îmbrăcăminte etc. Împărţirea în licee teoretice. Băieţii o iau la fugă”. social. să spui ceva nou. De ce ? Deoarece: intrarea la un “grup şcolar (adesea fiind rezultatul eşecului la admiterea la liceu) poate duce la scăderea aspiraţiilor şi ambiţiilor. grupuri şcolare etc. cultural. Se poate da mai mult şcolilor care pregătesc absolvenţi pentru admitere în şcoli superioare şi mai puţin şcolilor profesionale. Prima povestire. Unii relatau astfel: „Ei se joacă fotbal şi el şutează şi ea zboară dincolo şi sparge geamul şi ei se uită şi el vine şi urlă la ei pentru că i-au spart geamul aşa că ei fug şi ea se uită afară şi le spune să dispară”. să eşueze. Dacă învăţământul este centralizat. Avantajul lor se datorează faptului că sînt mai mobili geografic. dacă este descentralizat.). altfel ar fi stranie şi rece. în timp ce alţii: „Trei băieţi joacă fotbal. trebuie folosit codul elaborat. deci accesul la resurse în cadrul sistemului educaţional poate fi diferit şi acest fapt implică reuşite deferenţiate. Unul dintre băieţi loveşte mingea şi sparge fereastra. iar profesorii şi consilierii se aşteaptă ca cei cu origine socială precară. Dacă vrei să ieşi din cadrele comunicaţionale prestabilite. poate segrega între diferite cariere şcolare şi sociale. Codul restrâns este mai eficient decât codul elaborat în situaţiile în care cunoştinţele sînt împărtăşite şi de la sine înţelese. într-un grup de interlocutori „de-ai noştri”. spune Bernstein . Cineva strigă la ei.. localităţii în care se află aşezămîntul şcolar. Într-un dintre cercetările sale.constatat că originea socială a elevilor constituia un factor esenţial în determinarea tipului de sfat pe care îl primeau aceştia (copiii pot eşua şi dacă sunt direcţionaţi către grupuri cu rezultate slabe. Fiecare foloseşte codul de comunicare restrâns. plicticos. nu numai de performanţele lor şcolare. după limbaj. Basil Bernstein prezenta benzi desenate unor copii şi înregistra ce povesteau copiii plecînd de la acele imagini. grup de lucru. O familie are propriul ei limbaj. În acelaşi timp. defavorizată. A doua este un exemplu de cod elaborat.o poţi înţelege dacă ai în faţă benzile desenate. Aşteptările profesorilor sunt dependente de mulţi factori (se iau după originea socială a copilului. bunăstarea şcolilor poate fi în funcţie de bunăstarea cartierului. care pune sub semnul întrebării ceea ce este de la sine înţeles. Este şi păcatul “limbii de lemn”. cu atît mai mult cu cît acestea oferă programe de învăţământ mai puţin interesante şi stimulative decât cele de la liceele teoretice etc. filme) este incapacitatea de a găsi echilibru între codul restrâns (al personajelor) şi naraţiunea pentru cei care nu folosesc un asemenea cod.

“Meditaţiile” au apărut şi dezvoltat ca răspuns la cererea elevilor şi părinţilor. Concluzia e simplă: cine nu stăpâneşte codul elaborat nu va reuşi. corupţia etc.împărtăşite. lucrătorilor pe cont propriu din familie etc. la clasă. Populaţia care are încredere în sistemul de învăţământ cere alocarea unui buget mai mare pentru a se evita fenomenul meditaţiilor. Factori legaţi de structura ocupaţională. HIPERMEDIA ŞI EDUCAŢIA Se utilizează adesea expresia sistem multimedia pentru a sugera că la dispoziţia educatorilor şi elevilor stau mijloace de tratare a informaţiei: 67 . Riscul de a abandona şcoala obligatorie este mare pentru următoarele categorii de copii: • cei cu handicap fizic sau psihic. Poate nu au abilitatea de a exprima ideile în codul elaborat. Dar acest fapt este în funcţie de multe variabile care ţin de calitatea educaţiei copiilor în şcoală. afirmă unii. Alţii le introduc în categoria fenomenelor de corupţie. de poziţia pe piaţa muncii a adulţilor din gospodărie. Faptul că unii copii nu stăpânesc codul elaborat ale şcolii. Uneori educatorii se străduie să folosească în exces codurile restrânse specifice (fie ale comunităţii lor. • gospodării cu numeroşi copii. al căror risc de abandon era de 6-7 ori mai mare decât al celorlalţi copii. • părinţi lucrători pe cont propriu. de numărul copiilor etc. • părinţi tineri. • părinţi cu nivel de instrucţie redus. ele folosesc codul elaborat. ponderea agricultorilor. de mărimea veniturilor familiei. nu trebuie reţinută această concluzie în mod simplist. Riscul abandonului este mare şi în cazul: • familiilor sărace. sporesc probabilitatea neparticipării şcolare a copilului. fie ale unui grup sau altul din care fac parte elevii: jargon. Sigur. poate fi un puternic inhibitor. • lipsa mamei. neologisme). • rezidente în mediul rural. (40% nu erau înscrişi la o formă de învăţământ) • ţiganii. nu înseamnă că nu înţeleg ce spune profesorul. Nu putem trage concluzia că doar apartenenţa la un anumit grup constituie cauza abandonului. şomerilor. abrevieri. ele nu împărtăşesc multe dintre semnificaţiile de la sine înţelese. Faptul că ezită să se exprime în codul lor faţă de ceilalţi colegi şi faţă de educator. Părinţii pot încerca să sporească şansele copiilor angajînd meditatori.

68 . cartea era suportul pedagogic principal. la orice oră din zi şi din noapte.). M. nonverbale). Scrierea: → cele mai vechi forme de scriere: cuneiformă (în Orientul Mijlociu).e.e. Înţelesul actual al expresiei este cel de ansamblu de dispozitive tehnice care servesc drept suport comunicării. descoperită. Cartea rămâne un suport pedagogic important pentru că toţi trebuie să ştim să citim şi să scriem. În învăţământul tradiţional.D. se poate participa la discuţii. fotografia. Petty (1660). de un nou mod de organizare a informaţiei implicat în procesul educaţional. mijloace de comunicare care permit transmiterea simultană a unui mesaj “standardizat” unor "consumatori" diferiţi. se pare de către portughezul Magalhaeus (1722-1790).  Telematica este un termen format prin contracţia cuvintelor "telecomunicaţii" şi "informatică".e. Ea oferă beneficiarilor accesul la servicii de tratare automată a informaţiei prin intermediul reţelei telefonice.IBM (1965). caseta audio-video. X.  Mass-media este o expresie care are la origine cuvintele masă (de oameni) şi media – mijloc (de informare şi comunicare). CD-ROM-ul. hieroglifă (Egipt). (derivă din alfabetul grec transformat de etrusci). videodiscul.prin poştă mai întîi.• • vizuale (ilustraţii. Cahill (1901). la surse de informaţie din întreaga lume. II î. DVD-ul etc. → L. maşina electrică . discul.n. Biro a inventat pixul (1938).  Reţeaua INTERNET oferă posibilitatea conectării la baze de date. dezbateri. → cele mai vechi mărturii despre alfabetul latin datează din secolol VII î. Progin (1833). Scurt istoric a. Folosirea termenului de hipermedia alături de educaţie vrea să sugereze că este vorba de un nou tip de mediu informaţional. → maşina de scris: W. dar nu toţi pot utiliza noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (NTIC). → scrierea pe hârtie datează din sec. inventatorul stiloului actual este americanul L. Importanţa utilizării sale este copleşitoare şi pentru faptul că aproape instantaneu se poate comunica. J. se poate dialoga cu specialişti de pe alte continente. ideogramatică (China). În forma mass-media desemnează "comunicarea în masă" . → creionul apare după descoperirea grafitului în Anglia (1564). care pun în act procese cognitive complexe. → cerneala a fost inventată de chinezi în 2500 î. Hansen (1870).N. Condé a îmbrăcat bucata de grafit în înveliş de lemn. Toţi cei care ştiu să citească pot utiliza cartea.n..n. conferinţe etc. (în China dinastiei Han). Waterman. auditive (verbale. grafice etc.  Mediateca este un termen care vrea să desemneze mijloacele ce stochează informaţia pe alt suport decât hârtia: filmul. → stiloul era folosit la 1748 de Ecaterina a Rusiei (care scria cu "creionul fără sfârşit"). maşina electronică . apoi prin radio şi televiziune. se poate face schimb de fişiere tematice. → radiera datează din sec XVIII.

→ primele biblioteci au apărut în Caldeea (1700 î. Brattain. 69 . în 1834. → televiziunea a căpătat un avânt extraordinar prin inventarea cristalelor lichide.a.). A. → T.C. Niepce (1822). Bardeen. → Aristofan din Bizanţ. K. d.SUA (1951).scrierea prin semne) dar a fost (re)inventată de J. Duployé ş. Poşta: c. inventează punctuaţia (257 î.n. Takayanagi a pus la punct sistemul de televiziune electronică cu 441 linii. Maxwell a descoperit undele electro-magnetice. iar în 1930 comercializează primul "Televizor". J. Bayle la 1697. Fleming a creat dioda (1905). Klietsch (1875). J. 1751). Senefelder (1796). Caxton la 1480. (în 1988 s-a luat iniţiativa redeschiderii acesteia). W. Connecticut). Rubel (1904). legionarii lui Cezar au distrus Biblioteca din Alexandria în 47 î. perfecţionări: F. cutia de scrisori a fost inventată de J. în Europa descoperitorul recunoscut este Johannes Gensfleisch (zis Gutenberg) care a tipărit în 1455 "Biblia Sacra Latina". Didot (1737). prima enciclopedie pe videodisc a fost alcătuită în 1986 de către japonezi (un videodisc conţine 20 de volume din US Academic Enciclopedia!) etc. primul satelit de telecomunicaţii a fost lansat în 1960 etc.e.R. a. în 1931etc. ghilimelele apar în timpul lui Ludovic al XIV-lea. VII e. → E. de Villayer (1653). Gray l-au brevetat la New York în 1876.. → offset-ul . → telefonul cu fise apare în 1889 (SUA). → O.tipograful german A. şeful Bibliotecii din Alexandria. Atena (540 î.n).Lodge a realizat sintonia circuitelor (1894).). a ecranelor cu plasmă şi a electroluminiscenţei. primele plicuri datează din 1615 (Geneva). → J. → P. de către P. Gaselli reuşeşte reproducerea imaginilor fixe la distanţă.H. → prima înregistrare video (alb-negru) . Branly a descoperit radioconducţia (1888). iar prima enciclopedie.H. L. → E.W. Radioul: → în 1865. în 1817 poşta franceză a inventat mandatul poştal. → telex-ul datează din 1916. → inventarea stereofoniei (1930). Televiziunea: → în 1862. la Dundee (Anglia). → inventarea tranzistorului (1948) de către J. → primul dicţionar a fost conceput de W.. → stenografia datează din antichitate ("semeiografia" . Baird inventează "televiziunea mecanică" (1923). prima demonstraţie publică de televiziune a avut loc în Franţa. Chalmers a imprimat primul timbru. → telefonul portabil (1979).e.SUA.n. iar heliogravura K. → G.).e. → J. e.G. W. Willis (Anglia) în 1602. 1884).→ imprimeria datează din China sec. → fotogravura . → litografia .e.A. Shockley (premiul Nobel pentru fizică) etc. → prima centrală telefonică manuală datează din 1878 (la New Heaven. regele perşilor. graţie tipografului Guillaume. G.N. Armstrong a inventat receptorul cu schimbarea frecvenţei (1917). Nipkow a pus la punct decuparea imaginii în linii ("discul lui Nipkow". Bell şi E.e. VI î. Clower a inventat "telefonul cu comandă vocală" (1983).n.n. celebră rămâne Enciclopedia (Diderot şi D′ Alambert. există mai multe sisteme: Pittman. Telefonul: → → → → → → → se consideră că Cirus cel Mare. → pager-ul a fost inventat în 1987 etc. → în 1936. Edison a inventat lampa de radio (1883). este inventatorul poştei (sec. Stanhope (1800).n. iar prima centrală telefonică automatică (1891) .

ele nasc utopii socio-politice şi culturale. Pe lângă aplicaţiile practice în producţie. 70 . telematica: → se spune că abacul este "strămoşul" calculatorului şi are origine babiloniană (cca. televizorul. Babaye. iar de curând calculatorul. → 1970: firmele AEG-Telefunken şi Decca crează primul videodisc etc. de aceea ele constituie obiect de ceretare pentru sociologia educaţiei. Kilby). → imprimanta laser (1985). 3000 î. Hoff). Pascal a inventat prima maşină de calcul (1642). valori. → videotex-ul: 1970. Ele sugerează. → discheta (1950). metode de aprehensiune . → 1971: microprocesorul (M.primul calculator mecanic (1671). Wiener pune bazele ciberneticii (1940). 1979 4. Ed. Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. scheme de organizare a acţiunii. în acest an se comercializează Noile tehnologii au un impact cel puţin pe măsura celui produs de apariţia scrierii.primul computer electromecanic . cibernetica.n. 1989 → în 1956 a avut loc prima retransmisiune a unei emisiuni TV înregistrate. → CD-ROM . a tehnologiilor de locomoţie în imaginarul colectiv privind “Progresul”.). → cuvântul "bit" a fost creat de J.S. determină oamenii să facă noi alegeri. 1961 2. "mouse"-ul . Stibitz în laboratoarele Bell (1939).şi prima bandă video. Histoire illustrée des inventions. Bucureşti. → primul calculator electronic de buzunar (1972). → 1959: primul circuit integrat (J. computerul oferă informaţii dar şi modele de comportament. f. → B. → programul Windows (1985). Turkey în 1946 (de la: binary digit). → primul "ordinator numeric" a fost inventat de Ch. Maury. să modifice configuraţia raporturilor interpersonale în şcoală şi înafara ei. iar H. → "Colossus" .E. Larousse. iar primul calculator universal electronic. von Neumann. în 1948. Paris. iar G. Mult timp.(1965). Dictionnaire des decouvertes scientifiques. Bibliografie: 1. ESE. Informatica.R.e. → termenul de birotică datează din 1982 etc. 1968 3. norme. radioul a fost definit drept "creuzetul" unei "noi culturi de masă".W. a relaţiilor dintre oameni. → primul calculator binar a fos realizat de către G. în servicii. Presa scrisă. în 1946. Le livre mondial des inventions. → Apple MacIntosch (1984). Hollerith a creat "totalizatorul electric" (1886). radioul. → N. du Pont Royal.comprehensiune a realităţii. → imprimanta (1953). Sociologii educaţiei se preocupă de modalităţile utilizării lor în câmpul formării şi a impactului lor în acest câmp în care pot pot antrena schimbări ale tehnologiilor educaţionale.ul (1985). → "terminalul": 1940. să-şi schimbe obişnuinţele. a tiparului. Paris. → minitel-ul: 1980. primul IBM l-a realizat J. Leibniz .este realizat în 1943. ca şi televizorul ulterior. incită.

o muncă exploratorie temeinică. spaţiul şcolar. prezentarea lor.. percepându-le mizele educaţionale pe termen mediu şi lung. NTIC nu schimbă radical situaţia de învăţare. Educatorul trebuie să ştie în primul rând să le utilizeze el cu luciditate şi încredere.. Educatorii trebuie formaţi să ştie să utilizeze ei în primul rând NTIC. Noile multimedia oferă şansa regândirii radicale a raporturilor omului cu cunoaşterea. în condiţiile în care NTIC sporesc timpul de formare.). în formarea iniţială a elevilor ar fi deci educaţia pentru folosirea multimedia. organizarea sistemului educaţional. pentru ca apoi să poată învăţa elevii (să le folosească). acolo unde fondurile nu sunt suficiente. Nu toţi spun că multimedia ameliorează. se menţin "formulele pedagogice" "clasice". adică identificarea acestor mijloace. că vine în sprijinul muncii independente mergând până la autodidaxie. problematizări etc. educatorii nu devin informaticieni. sau foarte larg. Dar în această privinţă opiniile nu sunt unanime. facilitează formarea . educatorul.. ameliorează. în condiţiile combinării optimale a tuturor resurselor educaţionale (includ aici şi timpul de învăţământ. Plecând de la multimedia se dezvoltă o nouă concepţie privind educaţia. care se referă doar la educaţie. zonale. cel ce se formează etc. teste sociometrice etc. nu va rămâne (numai) depozitarul unor cunoştinţe auzite. cretă. dar raporturile între didactic-psihic-sociologic-ergonomic71 este “contraindicat” să utilizăm NTIC şi să adaptăm tehnologiile educaţionale.). scheme de situaţii-problemă. criterii de analiză a interacţiunilor. Nu s-a întâmplat aşa. hartă. Astfel formaţi. Nu putem folosi noile tehnologii fără a schimba structuri. În SUA. Ingineria pedagogică reprezintă o punere în practică. facilitează acţiunea educatorului şi elevilor. sport. emisiuni etc. exerciţii. fundamentată pe cercetări. Noi putem reţine că . principii de organizare a învăţământului. Sociologii educaţiei urmăresc deci rosturile şi impactul acestui ansamblu de dispozitive tehnice care poate servi ca suport al comunicării pedagogice. într-o situaţie dată. pentru realizarea în condiţii cât mai bune a finalităţilor educaţionale urmărite. se credea la un moment dat că televiziunea şcolară (mai ales prin contribuţia fundamentală a fundaţiilor Ford şi Carnegie) va lua locul educaţiei tradiţionale. care se adresează doar copiilor.În domeniul educaţiei şi al formării ele pot servi ca auxiliar pedagogic (alături de tablă. Ele conţin rubrici. canale. ci pur şi simplu învaţă să utilizeze eficient noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în activitatea educaţională. indiferent că sunt (inter)naţionale. elevilor. Ceea ce se impune în educaţia şcolară. Mass-media. NTIC pot schimba relaţia pedagogică "tradiţională" prin faptul că se pot adresa unui public foarte restrâns ("ţintă"). pentru că în condiţiile utilizării NTIC elevul va fi plasat realmente într-o situaţie activă. finanţe etc. Nu iniţială şi continuă. Ei vor şti să-şi regândească activitatea educaţională. a tehnologiilor educaţionale care utilizează multimedia ca auxiliare. locale. al activităţii educaţionale. Aceste auxiliare pot fi integrate cu succes în tehnologiile educaţionale. citite.

e) convorbiri comprehensive (înregistrate) cu educatori angajaţi şi neangajaţi în cercetare. toţi însă se arată interesaţi de completarea informaţiilor prin acest mijloc. psihologie etc. 72 . pe baza unor cercetări întreprinse în Franţa. casete cumpărate. cu personal specializat în utilizarea lor. limbi.pe etnologie. trebuie regândite. "practicile de consum". Videoteca în aşezământul şcolar O echipă de cercetători a urmărit cum se "integrează şi dezvoltă videoteca în trei aşezăminte şcolare". Metodologia cercetării: a) observaţii preliminare privind situaţia din şcolile cercetate. nici una dintre şcoli nu era prea dotată cu astfel de mijloace. în altul . Voi ilustra câteva condiţii ale folosirii acestora. c) descrierea experienţei legate de integrarea videotecii. integrarea videotecilor în aşezământul şcolar. • şi au făcut propuneri de exploatare a altor resurse audiovizuale. “fricii” de “formare excesivă”. cu spaţiu pentru rezistenţă faţă de acest nou dispozitiv au manifestat cei din CDI (Centrul de Documentare şi amplasarea videotecii. noile tehnologii informaţionale suscită şi susţin noi tehnologii educaţionale. activităţi didactice propriuzise. casete împrumutate de la organisme instituţionale private. Ipotezele de lucru au fost următoarele: • • noile tehnologii permit şi răspund cererii culturale a tinerilor favorizînd activităţile ştiinţifice. d) chestionare aplicare elevilor. dar şi refuzului de a munci suplimentar. pe cercetarea ştiinţifică. educatorii neangajaţi în experimentarea utilizării videotecii în activitatea didactică (atitudine datorată. • • la început. Sociologii educaţiei s-au întrebat dacă NTIC sunt purtătoare ale progresului NTE. Ei au analizat: • • • cererea elevilor faţă de un asemenea mijloc.pedagogic-semiologic etc.. actuală şi istoria ei. b) identificarea reprezentărilor educatorilor şi elevilor în legătură cu noile practici audiovizuale. reprezentării tradiţionale despre profesie. Iată câteva din rezultatele cercetării: • majoritatea elevilor este favorabilă introducerii noului dispozitiv (deşi interesele elevilor diferă de la un aşezământ la altul: într-unul cerinţele sunt axate pe medicină. Informare) al şcolii. NTIC folosite în educaţie pot antrena noi tehnologii educaţionale (NTE). favorizarea şi încurajarea dimensiunii culturii ştiinţifice. în parte. • constituirea fondului videotecii s-a făcut prin: • • • înregistrări făcute de echipa de cercetători. reprezentări ale educatorilor şi elevilor.

de montaj etc.). pe canale locale. emisiuni de radio. reportaje din centre de formare. de exemplu. pe lângă plusul de informaţie. M. V. sau un “canal educativ" vor realiza "democratizarea educaţiei" şi aceasta pentru că. epidemiile. "A Saber" .• casete aduse de educatori şi elevi etc. hrana populaţiei. tutoriale etc. de obicei sunt angajaţi într-o activitate profesională. noul dispozitiv a suscitat întrebări şi discuţii ale elevilor privind: tehnicile de filmare.Spania). • în liceu. • cel mai mare impact l-a avut asupra susţinerii activităţii didactice atunci când la ore erau abordate probleme ca: toxicomania. Glikman. în Germania.a. având • de a incita la formare (a adulţilor şi a organismelor susceptibile să-i formeze). videocasete. maximă audienţă ea poate difuza: • • emisiuni cu genericul: "On the move" în Anglia. vizionării emisiunilor realizate. studii. cucerirea spaţiului. rapoarte etc. SIDA. "BBC Continuing Education". Harrari. se difuzează emisiuni realizate de organisme educative pe canale specializate. canalele de televiziune sunt reticente în difuzarea unor astfel de emisiuni (având în vedere costurile mari şi probabilitatea mică de a recupera investiţiile). acestea fiind integrate într-un sistem "multiresurse" (alături de documente scrise. texte. ca să nu mai vorbim de 73 .). V. "TELEAC" în Olanda etc.. schimburilor de opinii între actorii şi instituţiile implicate. bilanţuri. (ceea ce a dus la formularea de propuneri şi sugestii pentru cei care realizează "scrierea audiovizuală"). Televiziunea şi formarea la distanţă "Televiziunea educativă" şi formarea la distanţă a constituit tema multor cercetări. de contribuţie la aprofundarea cunoştinţelor. 1992 ş. vizualizarea formulelor ştiinţifice. Este însă o iluzie să credem că “televiziunea educativă”. fiind în concurenţă.). Medias de masse et formation a distance des adultes faiblement scolarisés. sunt geografic dispersaţi şi în imposibilitate obiectivă sau subiectivă de a se mai întoarce "pe băncile şcolii" (de exemplu. la ore de • • interviuri pentru publicuri-ţintă. Evolution d′ une politique en matiére de technologie educative. Pe baza: • • • chestionarelor aplicate responsabililor unor astfel de proiecte. manifestările ştiinţifice din diferite domenii. bonjour" în Belgia etc.) de centru al unui dispozitiv de formare deschisă (de exemplu. Glikman. analizei documentelor (lucrări. une experience francaise de télévision éducative pour adultes (1964-1985)". • de component al formării la distanţă a celor înscrişi în această formă şi care. Histoire de “RTS/Promotion”. numere de telefon al organismelor de formare etc. "Alo. "Telekolleg. 1989. • următoarele roluri: cercetătorii au evidenţiat faptul că televiziunea constituie “un instrument de formare care nu poate fi neglijat". în Anglia.

poate demersul pedagogic în care elevii utilizează computerul pentru a învăţa). computerul ca mijloc de comunicare (prin INTERNET. Formulată în acest mod. nici educaţilor. Educatorii trebuie să-şi spună cuvântul în construcţia NTIC pentru educaţie. făcând şi evaluarea activităţii acestuia). intitulat Hypermédias et apprentissage la capătul căruia concluzia generală a fost: „NTIC ajută învăţarea”. Sociologii care au căutat răspunsuri la astfel de întrebări au aflat că: • • • • NTIC trebuie construite de către specialiştii în informatică în colaborare cu educatorii. nici specialiştilor în hipermedia. nici educatorilor. diversificarea situaţiior de învăţare şi favorizarea autonomiei elevului". ca resursă de informaţii (printre care utilizatorul poate naviga liber. când în fapt s-ar impune complementaritatea lor cu scopul de a pune la dispoziţia educatorului şi a educatului "o panoplie de resurse şi instrumente care să permită reînoirea actului pedagogic. titlul. nu este un mod nimerit de introducere a acestui tip de NTIC în şcoală). ele trebuie să fie coerente cu celelalte surse de informare şi comunicare folosite de către realmente folosite eficient în procesul de predare-învăţare. ca instrument furnizor de resurse (de exemplu. sistemul NTIC utilizat oferindu-i tot ajutorul: autorul. ca experţi în privinţa exigenţelor de ordin pedagogic pe care trebuie să le 74 . adesea chiar se văd concurente şi se opun unele altora. NTIC sunt introduse în învăţământ pentru a-l sprijini. • • descoperi singur un document. în lipsa educatorului. informatica. Am mai putea atrage atenţia asupra unui fapt aparent banal: noile tehnologii (audio-video. conţinutul. explicaţiile adiacente etc. Trebuie mai multe precizări: cui ajută mai mult: educatorilor? elevilor? În ce condiţii? În cadrul căror practici educaţionale? În ce etape ale desfăşurării lor? etc. ca specialişti în conţinuturile educaţionale. E-mail). în 1998. educatori. pe măsura nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale celor care le utilizează. pentru a-l eficientiza. telematica) uneori se ignoră. ele trebuie puse în formă adecvată şi pentru o durată suficient de mare ca să poată fi NTIC trebuie integrate firesc în ansamblul practicilor educaţionale ale utilizatorilor. Cum sunt integrate NTIC în educaţie? Ce avantaje creează? Au ele impact asupra proceselor de construcţie a cunoştinţelor? O parte din răspunsurile aflate prin cercetări sociologice au fost prezentate în cadrul unui colocviu organizat la Poitiers.rigoarea pedagogică în alcătuirea secvenţelor didactice (cineva care citeşte un curs şi este filmat pentru a fi văzut şi de către alţii. concluzia nu spune mare lucru nici decidenţilor politicii educaţionale.). nu ca scop în sine. Trebuie precizate rolul NTIC în cele mai diferite situaţii pedagogice: • ca unealtă. • acompaniindu-l. educatorul organizează ca tutore (elevul lucrează autonom.

care resimt utilizarea NTIC ca pe o necesitate. la viitorul loc de muncă. transferul lor. asupra obiectivelor şi strategiilor formării ? ). în educaţie ţin de: o existenţa unei logistici adecvate (NTIC au invadat mediul în care vieţuieşte şcoala şi se apropie cu drag de ea. Desigur că atât construcţia cât şi utilizarea NTIC în învăţământ ridică numeroase întrebări privind: difuzarea. o educatorii şi specialiştii în ştiinţele educaţiei trebuie să observe cu fineţe şi să analizeze cu discernământ cum se asigură transferul NTIC în educaţie şi învăţământ (sunt diagnosticate necesităţile reale? sunt alese strategiile adecvate de implementare? este pregătită schimbarea care va fi indusă de prezenţa lor? sunt evaluate costurile. impactul. recent.aibă în vedere specialiştii în informatică.). o de deschiderea şi angajarea întru promovarea noului a tuturor persoanelor implicate în educaţia tinerei generaţii. După ce a analizat numeroase inovaţii în învăţământul american. suficient etc. asupra nevoilor de formare. Langouet (într-o carte cu acest titlu apărută la PUF. 75 . „înnoitor”. NTIC vor fi văzute ca o „modă” (aşa cum a fost perceput „învăţământul programat”. şcoala nu face absolut nici un gest eroic. Putem reţine: NTIC pot aduce schimbări în conţinutul şi forma educaţiei. dacă primeşte de la ajutoare un computer second hand dat la casare de nu ştiu care firmă. “ televiziunea cu circuit închis”. „Suffit-il d’innover?” se întreba G.). şcoala nu le poate trânti uşa-n nas. dacă sălile au echipament fiabil. Ele nu trebuie percepute doar ca o „ruptură” cu „vechiul” din învăţământ..) apoi intră şi în alte „amănunte” privind aspectele sociale şi culturale ale învăţării în noul context. “tele-şcoala” etc.. Paris. dacă sânt introduse stângaci. impactul şi durata cât utilizarea lor va eficientiza învăţământul-învăţarea? sunt urmărite efectele punerii lor în act asupra cadrului general al formării.. 1995). Sociologii educaţiei care analizează asemenea aspecte merg pe teren. privind competenţa educatorilor în disciplina lor cât şi competenţa lor în informatică pentru a desprinde măsura în care ştiu să le exploateze cât mai eficient pentru elevi. pentru ca elevul care le utilizează acum să se poată folosi de cunoştinţele şi abilităţile dobândite cu ajutorul lor şi mai târziu. dar factorii care asigură reuşita NTIC în învăţământ. o NTIC trebuie utilizate firesc. în spaţiile educaţionale cele mai diverse pentru a vedea în primul rând dacă există o logistică adecvată (adică. cu superficialitate. ea ar trebui să le-o deschidă larg.. la modificări de organizare pedagogică cât şi în privinţa relaţiilor educator-educat. în şcoli. dimpotrivă. pentru a ameliora performanţele elevilor şi educatorilor.. canadian şi european autorul a tras concluzia că inovaţiile au condus la propuneri de modificare de structură a învăţământului.

Degeaba deplânge dascălul faptul că elevii săi nu mai freamătă când le citeşte „Fefeleaga” sau „Morcoveaţă”. senzaţionalul. subcultura de joasă speţă. ascultând nemişcaţi „magistralele expuneri”). ca un om care se întreabă şi află răspunsurile împreună cu elevii săi (care nu mai stau nici ei cu mâinile la spate. Şi din aceste perspective este mai nimerită integrarea hipermedia în educaţie decât să lăsăm copiii (care nu au toate criteriile de discernământ în privinţa esteticului şi inesteticului. Sigur că „televizorul poate cretiniza telespectatorul” dacă transmite doar programe de slab nivel. DVD-uri care conţin enciclopedii. un „negociator”. cu Internet prin intermediul căruia pot fi contactaţi savanţi. care promovează superficialitatea. Continuăm. foloseşte limbaje cutremurător de “stereotipe” (ca să folosim un eufemism pentru idioate). moralei şi amoralei. computer. Trăim într-o altă lume decât cea în care se făcea o săptămână cu poştalionul de la Iaşi la Bucureşti. dar pot urmări şi filme. cu cablu. să folosim „tabla şi creta”. 76 . într-o altă sală de clasă (cu cărţi şi reviste. “cu privirea în ceafa” celor din faţă. dar nu ne putem limita doar la ele dacă vrem ca urmaşii noştri să fie la fel cu cei din ţările unde şcolile au un computer la cinci elevi. dar sunt şi foarte multe care o socotesc piesă de muzeu.Articularea şcolii cu informatica trebuie să contribuie la ameliorarea performanţelor educatorilor în activitatea de transmitere a cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor. Şcoala de astăzi nu mai este cea de pe vremea lui Creangă. Sigur că educatorul poate fi „deranjat” de faptul că nu mai este privit ca „depozitarul unic al tuturor cunoştinţelor” de transmis. cât şi la ameliorarea performanţelor elevilor . elevi şi educatori de la „celălalt capăt al lumii”). ci ca un „animator”. dezbateri despre limbi şi literatură. pot apela la Internet pentru a afla cele mai noi descoperiri din ştiinţe şi tehnică. de compromisul făcut de bunăvoie şi nesilit de nimeni al tuturor actorilor direct implicaţi de comuniunea lor. dischete. desigur. telecablu. HBO etc. pot învăţa limbi străine folosindu-se de transmisiunile directe. Mass-media concurează şcoala. adevăratului şi falsului etc. copiii pot prelucra date folosind computerul. CD-uri. NTIC schimbă comunicarea educativă. Sunt mult mai numeroşi copiii care au acasă cu televizor color. astfel. interactive cu persoane din ţările în care limba e vorbită cotidian.care trebuie să înveţe. Copiii pot citi literatură. aliniaţi în bănci. mai eficient. mereu. Convieţuirea îndelungată şi benefică a şcolii cu hipermedia depinde de acordul.) în vârtejul jocului liber al concurenţei dintre canalele de televiziune. Ajungem din nou. exhibează evenimenţialul. care difuzează “manele”. Şi de prezenţa NTIC în educaţia copiilor de astăzi depind şansele de mâine ale societăţii româneşti. ecranizări după mari opere. civilizaţie şi bunăstare al ţării şi al lumii în care trăim. pot folosi poşta electronică pentru a dialoga instantaneu cu persoane de pe alte continente etc. Sigur că mai sunt şcoli care nu au nici maşină de scris. la problema investirii în educaţie pentru viitorul întru cultură. cu casete. informaţiile la zi din cele mai variate domenii . cu aparatură audio-video.

de a gândi. Gh.metodologie . cu alţi parteneri implicaţi. raporturile în care se află cu "comunitatea educaţională". contribuţia şcolii la dezvoltarea economică şi invers. Bucureşti. Râpeanu şi S. cu educatorii. raportul originii sociale a copiilor cu reuşita lor şcolară. ea oferind "indicaţii. permanentă proprii educaţiei? 77 .tehnici ."calea pe care o urmează procesul de cunoaştere".M.)?    care este tendinţa în privinţa centralizării-descentralizării? cum îşi caută şcoala alte resurse? prin ce se distinge reforma actuală de reînnoirea. cu organismele puterii. acţiona. Rădulescu fac distincţie între: . simţi. procedee şi norme privind modul în care trebuie abordat obiectul cunoaşterii". "procedurile operatorii" de înregistrare şi de interpretare a datelor în interesul cunoaşterii. totalitatea metodelor şi a tehnicilor folosite". Mai ales la ora actuală ar trebui căutate răspunsurile reale la toate întrebările privind:      evoluţia demografică şi populaţia şcolară (care sunt efectele "diminuării efectivelor") se democratizează şi învăţământul pe măsura democratizării societăţii? cum se împacă preocuparea pentru egalizarea şanselor cu concurenţa? cum se acţionează asupra cauzelor care întreţin inegalităţile? se informatizează învăţământul şi ce înseamnă acest fapt (se introduc tehnici noi de informare şi comunicare? cine le gestionează? sunt corelate cu tehnologiile educaţionale? colaborează specialiştii în informatică cu cei în curriculum. obligaţiile şi responsabilităţile cetăţeanului de azi şi de mâine? Încurajează loialitatea şi spiritul naţional? Îi învaţă să respecte pe alţii şi pe ei înşişi? etc. reguli. cu elevii etc. cu biserica. cu mass-media.CERCETAREA SOCIOLOGICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI În Metode şi tehnici de cercetare sociologică. Rămân cruciale întrebările referitoare la: raporturile şcolii cu societatea. Editura Intact."ansamblul legilor şi principiilor ce stau la baza analizei şi interpretării ştiinţifice. ."instrumentele". renovarea etc. 1997. profesională şi socială. cu programatorii.metodă . . Este şcoala "calea principală" de inserţie a copiilor în societatea actuală? Ce roluri sociale îi învaţă? Conform căror exigenţe? Contribuie şcoala la mobilitatea socială în "societatea meritocratică"? Asigură însuşirea "adevărurilor generale"? Învaţă elevii să înveţe? Îi învaţă să se adapteze la schimbări? Îi învaţă modurile de a fi.

9. cu actorii implicaţi. Îşi fixează titlul temei fără a omite nici un punct de vedere. gnoseologice. cu "recomandările asociaţiei profesionale". în situaţii educaţionale. conştient de importanţa acesteia pentru acţiunea în câmpul educaţiei. epistemologice. 8. Dată fiind complexitatea domeniului. cu problemele reale ale celor implicaţi în educaţie. 2. 7. atitudini. cu exigenţele celui care comandă o cercetare. 6. El priveşte realitatea din unghiuri diverse. pătrunde în profunzimi. Este important ca el să-şi conştientizeze apartenenţa şi opţiunile (ontologice. pe măsură ce lecturează cărţi pentru a vedea ce s-a mai cercetat. este indicat ca sociologul educaţiei să-şi delimiteze spaţiul şi timpul cercetării (un aşezământ şcolar? o clasă? o oră de curs? o zi de şcoală? schimbările pe parcursul unui an?). explicita. după cum se schimbă puterea Demersul de cercetare a acestor teme. La început este ideea cercetătorului conformă cu "realităţile". Cuvintele-cheie sau cele periferice trebuie folosite cu discernământ atunci când sociologii sunt în proximitatea celor investigaţi sau sunt la o reuniune de specialişti în care se fac "lecturi secunde". 1. analiza lor cantitativă şi calitativă şi valorificarea lor. probleme. cu pretestarea tehnicilor. cu teoriile şi practicile sociale. Îşi construieşte ipotezele şi tehnicile cu ajutorul cărora va culege datele. 4. El va folosi cuvinte. Sociologul educaţiei ajunge în proximitatea actorilor educaţiei. 3. concepte pentru a-şi delimita cadrul de referinţă al cercetării. El îşi explicitează mizele cercetării respective şi îşi propune o cunoaştere cu onestitate ştiinţifică. este important să le precizeze originea. continue. dacă sunt conţinute de o teorie sau de către mai multe teorii. informaţiile accesibile. metodologice) etc. zilei? se instituţionalizează schimbările legitimate. Cercetătorul va culege fapte dar şi opinii. Astfel de precizări prealabile pot continua cu: construcţia eşantionului. se ridică deasupra pentru a putea avea o privire de ansamblu. înţelege. temeinic argumentate sau se instaurează o "stare de nelinişte" produsă de schimbările dispersate. este unul construit în raport cu tradiţia cunoaşterii domeniului. 78 . ce s-a mai publicat pe acea temă. semnificaţii fără a uita că acestea sunt interconectate. afla semnificaţiile date de către toţi cei implicaţi de tema vizată. culegerea datelor. pentru a identifica. 5.

perceptibil. De exemplu. actori cât mai reprezentativi. de informaţiile accesibile observaţiei. România. ci o construcţie. dacă e vorba de ultimii 50 de ani. Cercetarea sociologică a unei asemenea teme ar putea viza: aflarea cauzelor (in)egalităţilor. Îşi clarifică termenii: reuşită. studiul problemelor cu care se confruntă elevii în zonele defavorizate. apelează la date statistice. Când are suficiente informaţii prelucrate despre contexte. privind raporturile poziţiei sociale cu reprezentările comune. să spunem: "mobilitatea socială poate modifica reprezentările sociale ale părinţilor despre rostul formării iniţiale a copiilor". practici. de origini sociale diferite etc. privind mobilitatea. pentru a putea ajunge la elementele accesibile. la formare. stabilirea eşantionului şi construcţia tehnicilor de culegere a datelor. prelucrarea datelor şi prezentarea rezultatelor. adulţi de sexe diferite. pe anumite intervale de timp. pe parcursul formării şi după terminarea unei (unor) etape în formare. De la idee până la întocmirea unui raport de cercetare în care sunt cuprinse concluziile utile acţiunii. aflarea posibilităţilor de reducere a inegalităţilor sau a factorilor care favorizează egalitatea. constatând care sunt relaţiile acestor idealtipuri cu realităţile din teren (prin discuţii cu profesorii. (in)egalitatea şanselor este o construcţie conceptuală. Cum ar putea "supune la probă" astfel de întrebări şi o asemenea ipoteză? Poate va trebui să operaţionalizeze ipoteza. care au şanse diferite de acces la educaţie. Să revenim pentru a sistematiza mai bine cele spuse până acum. 79 . Dacă alegem studiul "cauzelor inegalităţii şanselor" va trebui să precizăm limite geografice. mobilitate socială etc. Dacă şi acestea îl duc la realităţi prea complexe. Despre (in)egalitatea şanselor se pot spune foarte multe. printr-un proces de conceptualizare pe care cercetătorul îl întreprinde "pendulând" între teorii şi teren. la interviuri comprehensive. să ajungă la sub-ipoteze (putem distinge categoriile sociale şi tipurile de reprezentări despre rostul formării prin şcoală). va formula enunţurile şi sub-enunţurile cele mai precise şi mai apropiate de datele. localităţi. dacă e vorba de Europa. Dacă ce observă nu-i este suficient. municipiul Iaşi sau un sat din acest judeţ etc.Să luăm un exemplu.. Sociologului "îi vine ideea" să cerceteze "reuşita elevilor". cu elevii şi părinţii acestora). la analiza traiectoriilor biografice etc. eşec. studiul comparativ pe ţări. de ultimii 16 sau de ultimul an). Imediatul sensibil îl reprezintă mulţimea de copii. culegerea datelor. origine socială. poate îndrăzni cu modestie să formuleze răspunsul său în raport cu ipoteza formulată. privind raporturile de cauzalitate între mobilitate şi reprezentări etc. Problematica de cercetat nu este un dat imediat. a informaţiilor necesare răspunsurilor la întrebările de plecare. tineri. temporale (mai exact. judeţe. Ajunge să emită o ipoteză. Aceste etape pot fi rezumate sau amplu detaliate. succes. Din rezerva sa de cunoştinţe şi experienţe la îndemână actualizează cunoştinţele validate privind dinamica structurii sociale. cercetătorul poate parcurge mai multe etape: stabilirea problematicii şi construcţia întrebărilor de plecare. care sunt cei cu şansele mai mari (sau mai mici) de reuşită etc.

Indicatorii vin să precizeze şi mai mult variabilele. Dacă este un sociolog constructivist al educaţiei va şti să evite căderea în empirism. Sociologul nu are voie să generalizeze. în reducţionism teoretic. educaţie. Fiind vorba de cercetare sociologică. Este important ca ipoteza să fie astfel formulată încât să apară ca plauzibilă. Ei sunt "mărimile ce sintetizează starea unui fenomen". iar raporturile sale cu acest obiect sunt de tip subiect-subiect. adoptate fără discernământ şi plasate fără control reflexiv în alte contexte) etc. în determinisme stricte. Noi vom stabili variabilele independente (sexul. verificabilă. să extrapoleze fără acoperire. 1993). Contributions à la sociologie de la connaissance (Fayard. la "echivalentele empirice". Am formulat întrebarea pe care o adresăm unui număr de persoane dintr-un eşantion. Nici experienţa sa nu este universală. de exemplu. problemele acestor persoane. obiect etc. "care este semnificaţia ultimă a educaţiei"? sau moralizatoare ("E bine sau rău că se face reforma educaţiei?") etc. El îşi poate preciza continuu implicarea. după o caracteristică dată. Ni se vor oferi opinii. indicatori care să ne ducă la elementele accesibile. Cercetarea sociologică a inegalităţilor şanselor şcolare a elevilor învăţământului gimnazial (dintr-un judeţ anume) înseamă de fapt compararea rezultatelor elevilor cu factorii. să-şi explice pas cu pas angajarea. pre-concepte. astfel formulate. într-o categorie. fenomene observate sau reprezentate. conforme cu motivele. în evoluţionisme liniare şi în opoziţii "clasice". angajarea-distanţarea. interesele. Dacă vrea obiectivitatea cunoaşterii trebuie să evite pe cât posibil implicarea subiectivităţii. care le pot explica. ştiind însă că sunt produsul “dresajului”. Cercetătorul care adoptă o atitudine ştiinţifică ia ca atare prejudecăţile (pre-judecăţi. Paris. le pot face inteligibile. aprecieri etc. vârsta. În Engagement et distanciation. categoria socioprofesională etc. situaţie. “inculcării” etc. Ipoteza formulată de către cercetător este un răspuns anticipat la întrebarea de plecare pe care şia pus-o. păreri impuse de un anumit mediu. condiţiile. permiţând încadrarea unui element. nivel de cultură etc. stereotipiile şi ideologia proprie. practicile etc. El corelează anticipat fapte. cuvintele folosite în propoziţiile-ipoteză să poată fi operaţionalizate. ele ies din câmpul sociologiei (nu am avea elementele accesibile pe care să le folosim pentru a putea le formula răspunsuri). transformate în variabile. Dacă se implică. întrebările de plecare nu trebuie să fie metafizice (de exemplu. în diferite medii sociale.Subiectul temei de cercetat trebuie formulat scurt şi precis. ştiind însă că "mesajele" acestea nu sunt neutre. imaginate. nivelul studiilor. consideraţii. Norbert Elias atrăgea atenţia asupra faptului că sociologul face el însuşi parte din obiectul său de studiu. reuşita la examenul de capacitate (variabila dependentă) corelată cu elevii claselor a VIII-a din mediul rural (variabilă independentă). Sociologul analizează şi răspunsurile date de pe poziţiile diferitelor ideologii. fiindcă. argumentele. în dogme.) şi stereotipiile (opinii gata prezentate. El se fereşte şi de prejudecăţile. Mai exact. nu are voie să se întindă mai mult decât îl acoperă faptele probatorii. Apare clar că 80 . El le poate analiza.) şi variabilele dependente (cele pe care le studiem şi le corelăm cu variabilele independente).

Editura Didactică si Pedagogică. Actorii educaţionali şi practicile lor. înţelegerea. 81 . motivaţiile individuale etc.. reconstituirea trecutului". vom face inteligibilă realitatea studiată . dar şi reprezentările privind rolul şcolii în medii de rezidenţă diferite. când am optat pentru o anume ipoteză (relativă în contextul devenirii istorice şi cotidiene a şcolii). se angajează într-un loc de muncă etc). trăirea. clasificări etc. biserica. Gh.). când noi am studiat o populaţie şcolară dintr-o şcoală. organizării etc. vom "monografia": . cunoaşterea şi acţiunea în folosul naţiunii. ce metode pedagogice au folosit educatorii celor care au reuşit etc.spun A. Este sigur însă că putem ajunge să desprindem anumite regularităţi. . constante. pentru a o utiliza în analiza şcolii. 1993 . vom prezenta rezultatele la învăţătură ale elevilor într-o formă care să permită comparaţii (putem “traduce” rezultatele în procente pentru a avea o imagine mai clară asupra celor care au promovat. care sunt atitudinile.. Dacă cercetăm şcoala ca pe o organizaţie. concluzii viabile etc. situaţiile contextuale. dezordonate etc. Arhitectura spaţiului. ca bază pentru intervenţii. putem reţine definirea dată tehnicii chiar de către Gusti: "monografierea este tehnica de observaţie care îmbină intuiţia.analiza legislaţiei în baza căreia îşi desfăşoară activitatea. fiindcă acestea apar confuze. Şcoala şi puterea politică. a timpului de învăţământ etc. De exemplu. Nu putem considera faptele educaţionale în ansamblul lor. domnitorii. Vom afla care este atitudinea părinţilor faţă de şcoală. Am putea construi un ghid care să reţină date privind: - Apariţia şi devenirea şcolii în istoria educaţiei la noi (nu a existat întotdeauna şcoala aşa cum o ştim noi astăzi. motivaţiile elevilor studiaţi. Este hazardat să spunem că vom formula “legi” în privinţa egalităţii sau inegalităţii de şanse între elevi. cu mijloacele de transport. Manolache. "să dăm un instrument ştiinţific puterii naţionale".. pentru acţiuni concrete. măsurătoarea. Pârnuţă în Istoria învăţământului din România.situarea instituţională . faţă de promovarea socială prin educaţie.avem nevoie să analizăm şi condiţiile sociale şi nivelul veniturilor părinţilor elevilor etc. . au abandonat..preocupându-se de organizarea şi punerea lor în sistem. Şcoala în sistemul educaţional şi cel social etc. statul au înfiinţat şcoli .situarea spaţială în raport cu zonele de rezidenţă ale elevilor şi educatorilor. Bucuresti.structurarea şi funcţionarea formală. dintr-o localitate sau zonă. Parteneriatul local. de evoluţia politicilor educaţionale etc. statistica. Cu ajutorul informaţiilor accesibile vom propune explicaţii.ca ghid pentru acţiune. ca şi conjuncturile. Fără a intra în amănunte legate de construcţia şi aplicarea acestei tehnici.ajută să cunoaştem şi să spunem adevărul. îşi continuă studiile.spunea el . - Funcţionarea diferitelor asezăminte şcolare (managementul resurselor. Vom face "regrupări". Tehnica monografică Dimitrie Gusti si-a propus să facă din sociologie ştiinţa care să fondeze reforma. Tehnica monografică .

Bourdieu. Daca analizăm clasa de elevi vom reţine pentru constituirea unui idealtip al acesteia: - grupul de elevi împreună cu educatorul lor. parteneri etc. adică să le observăm ca şi cum ar fi lucruri. având o finalitate (pre)construită. reuniţi într-un spaţiu şcolar. Nu tot ce e familiar este şi cunoscut. să evităm interpunerea subiectivităţii noastre între ele şi cunoaşterea lor. Le métier de sociologue. E. Tehnica observaţiei Între tehnicile pe care le putem utiliza pentru cunoaşterea problematicii şcolii. Bibliografie P.structurarea şi funcţionarea informală. fiindcă cei cu un nivel de instrucţie mai ridicat prezintă mai multe simptome nevrotice decât cei cu un nivel mai ei sunt mai obişnuiţi cu viaţa dură. să ne ferim de pericolul pseudo-evidenţelor. în disciplinele socioumane în general. pentru a desfăşura împreună un proces de instrucţie şi educaţie după planul de învăţământ. . ocupă un loc aparte. s-a spus. Se plecase de la un număr de propoziţii luate ca evidenţe clare:   în timpul serviciului militar cei de la ţară au un moral mai bun decât cei de la oraş (normal. Durkheim cerea " să tratăm faptele sociale ca lucruri". J. Sociologul P. un anumit interval de timp. după o anumită tehnologie didactică. elevi. Passeron.. 1968. 35. p. de "suntem cu toţii de acord că…" etc. fiindcă intelectualii sunt mai sensibili faţă de traumele provocate de război ) . deoarece sunt mai obişnuiţi cu căldura decât cei din nord) etc. ca tehnică de culegere a informaţiilor. soldaţii din sud nu se adaptau mai bine la căldură decât cei din nord. obiecte. Lazarsfeld a dat un exemplu în această privinţă (la capătul anchetei făcute asupra soldaţilor americani în al doilea război mondial). Numai că observaţiile au evidenţiat că: soldaţii de la oraş aveau un moral mai bun. grea) . Aşadar. C.  soldaţii care provin din sudul SUA suportă mai bine căldura excesivă decât cei din nordul SUA (logic. 82 . soldaţii mai puţin instruiţi erau mai nevrozaţi.identificarea şi analiza actorilor şcolii: educatori. Această exigenţă este mai dificil de realizat în sociologia educaţiei. Chamboredon . observaţia. după programe şi manuale. coborât de educaţie (nimic uimitor. care dau iluzia cunoaşterii. J. Trebuie să fim în polemică neîncetată cu evidenţele arbitrare. Familiaritatea cu universul social poate constitui un obstacol epistemologic pentru cunoaşterea realizată cu onestitate ştiinţifică. de "toată lumea vede că …".

Bachelard. ca un dialog între spirit şi lucruri… Faptul depinde de gândire. "Chiar dacă. angajarea. este la fel de adevărat.Atunci când facem observaţii. “Înregistrarea şi descrierea acţiunilor perceptibile. selectăm "părţi de realitate". dar el o influenţează la rândul său. pot deveni fapte sociale prin intervenţia cercetătorului. pe de o parte. 83 desfăşoară activitatea educatorii. La science politique. spunea A. elevii ş. “Descrierea unor grupuri.    • este intenţională (are scop precis. 1960. orice teorie trebuie în mod necesar să se bazeze pe observaţii. poate fi supusă probei. observaţia ştiinţifică :  este ghidată de o ipoteză (de fapt. pentru a face observaţii. a comportamentelor în contextul lor” etc. obligând-o să revadă cadrele şi sensul explicării pe măsură ce observaţia se extinde " (J. semnificaţia. construit şi constatat" (cucerit din prejudecăţi. facem alegeri. noi observăm indicatorii. fără ca cercetătorul să "deranjeze" realitatea pe care o observă. a. de cercetare) este planificată. preferând distanţarea . este selectivă. "Nu există idei fără fapte. în situaţiile în care trăiesc şi îşi inserţia în mediu. spiritul are nevoie de o teorie oarecare". instrumentelor. Observaţia participativă presupune: • • • prezenţa cercetătorului în mediul. Spre deosebire de observaţia spontană. pe de altă parte că. p. spunea şi F. Unii cer observarea şi descrierea exhaustivă a locurilor. Un aspect al realităţii şcolii. Meynaud. alţii cer observarea oamenilor în situaţii pentru a afla sensul. un eveniment petrecut aici.61) "Faptul ştiinţific e cucerit. adoptăm un comportament activ. spunea G. "Cunoaşterea sociologică apare. itemii ipotezelor. contextul educaţional. "decupăm" din ea. în definiţii. Reţinem câteva “definiţii” date observaţiei: “Descrierea unei socioculturi din punct de vedere al membrilor săi”. actelor. nu poate participa la toate activităţile. În imensa complexitate a lumii educaţiei. persoanelor. nu există fapte fără idei". deci cercetătorul nu poate evita intersubiectivitatea. . explicit. obiectelor. Comte (Cours de philosophie positive). evenimente” . construit de raţiuni. datele accesibile şi pertinente). pentru a se « prinde » în reţeaua de relaţii interindividuale. Simiand.. cu conştiinţa că nu poate “observa totul”. constatat în fapte). evenimentelor. situaţii.

cotidiene. explicare a realităţii observate depinde de angajarea. comunităţii. poate începe prin "a fi străin şi exterior" grupului. îmbrăcăminte etc. unii spun că gradul de descriere. el însuşi un "actor social" sau "membru competent". Inserţia ne poate fi facilitată de anumite caracteristici individuale: sex. este important:     să ne clarificăm poziţia (venim de pe poziţia statului ? cercetăm la comanda cuiva ?). poate apare suspiciunea faţă de noi. În etapa contactului iniţial este important să avem 84 . vârstă. fizionomie. cu obiceiurile şi cu aşteptările lor. informaţii la întâmplare. să adoptăm un comportament natural pentru a nu trezi suspiciuni şi resentimente care ar să nu dăm impresia că suntem o autoritate (ne putem comporta ca "experţi". Dacă cercetătorul nu se plasează nici într-o teorie există riscul să cadă în empirism (adică să observe. să pendulăm continuu între empiric şi teoretic. Dacă se plasează pe poziţiile unei teorii. Familiarizarea reciprocă poate favoriza încrederea reciprocă. Reţinem : Este necesară o perioadă de familiarizare cu locurile şi cu oamenii. În situaţia iniţială. de cooperare cu cei pe care-i observăm. rutinele şcolii.  curând sub forma interogativă decât normativă). deci să le trădăm încrederea acordată). fapt care va îngreuna foarte mult prelucrarea lor). Cum procedăm când intrăm în şcoală : ne dezvăluim din start identitatea? ne păstrăm anonimatul şi facem observaţii clandestin ? nu s-ar ridica probleme de etică în acest caz? Sunt cazuri când este mai nimerit să nu ne identificăm din start. dar să nu ne lăsăm pradă lor. cât mai multe. comportamente rezervate. dar mai slăbi şansele de încredere. Dacă ne identificăm din start. considerând că "totul este important". să nu ne izolăm. neîncrederea.. « sită » cu care va "cerne" realitatea observată. Atunci când întreprindem o cercetare şi utilizăm observaţia. alţii arată că cercetătorul. disimulate.In privinţa angajamentului personal al cercetătorului. Este important să cunoaştem foarte bine diferite teorii. observăm oamenii. ne folosim de ei etc. pentru ca apoi să le spunem că i-am « cercetat ». să nu facem opinie separată. comprehensiune. nici să nu avem « iniţiative ». şi a acestora cu noi. să respectăm normele de convieţuire socială.  să nu « şocăm » prin cunoştinţe. altele decât cele rutiniere. de implicarea sa. nu cunoaştem « terenul ». pentru ca apoi să se insereze progresiv. oamenii pot adopta atitudini. să nu ne declinăm identitatea de cercetător (în acest caz. există riscul ca aceasta să devină un adevărat filtru. să culeagă date. vocabular etc.

Primele zile sunt însă cele mai importante deoarece cu tact. durata cercetării. care este finalitatea şi cum se vom disemina rezultatele. Condiţiile reuşitei contribuţiei acestora la cercetare ţin de : • • încrederea lor în cercetător (care îi asigură că datele. bună cunoaştere decât alţii a situaţiei). ipotezele. Cercetătorii cu experienţă spun că trebuie să adoptăm un comportament adecvat: Inserţia în grupul. observabile pentru cunoaşterea ei). practici comportamentale. din prima zi şi este un proces (adică se "negociază" pe tot parcursul cercetării). obiectivele.. obiective). actori ai educaţiei.permisiunea unei persoane cu funcţie de conducere în colectivitatea investigată. “să credem totul şi nimic”. lideri. elevilor. cât timp durează cercetarea. participativă şi atunci alegem persoane-cheie (care pot deveni participanţi-cercetători). informaţiile primite nu vor fi rolul lor în comunitatea respectivă (datorită unor caracteristici. scopul cercetării (temă. instituţia de care aparţinem. în comunitatea în care facem cercetarea începe de la primul contact. fără să perturbăm desfăşurarea normală a vieţii. eventuale conflicte etc. diplomaţie. componentele eşantionului. o situaţie problematică de cercetat: să fie delimitabilă. Este important ca o problemă. să ne mirăm mai mult decât să judecăm etc. discernământ. putem afla "punctele comune" care facilitează inserţia. unii pot avea o mai 85 folosite în detrimentul şcolii. ce metode vom utiliza. răbdători. Ne vom construi credibilitatea dacă întâlnirile noastre vor fi adevărate lecţii de modestie reciprocă. să evităm să luăm partea cuiva. . Să avem clar în minte că putem observa : obiecte materiale. să poată fi observată cu uşurinţă. a activităţii de acolo. clasei. • • • • să fie politicoşi. o nevoie. Uneori este imposibilă observarea directă. să fie accesibilă (să existe date perceptibile. educatorilor). deci este important să cunoaştem bine: tema de studiu. tehnicile pe care le utilizăm. etapele cercetării. căreia să-i explicăm pe scurt şi pe înţeles: • • • • • • scopul prezenţei noastre acolo. simpatici.

cum a devenit de cercetat.). din ce în ce mai precise. focalizate. să le plasăm alături de alte date etc. să le regrupăm. fără a ne ocupa de prelucrarea lor treptată. ca apoi să facem observaţii centrate.• • • "productivitatea" lor (dacă ne oferă informaţii utile şi "obiective". • descrierea proiectului de cercetare. ipotezei etc. • obiectivul vizat de cercetare şi ipotezele formulate iniţial. de informaţii. raportul de cercetare va cuprinde : • enunţul temei. ne putem contura o vedere de ansamblu asupra situaţiei grupului cercetat. să încercăm legături cu datele culese cu ajutorul altor tehnici. aptitudinea de a comunica ceea ce observă etc. "sub-situaţii". şi poate înceta. imparţiale). • prezentarea tehnicii de eşantionare. Ce înseamnă aceasta mai exact ?      să ne clarificăm observaţiile. nu mai aduce lămuriri întrebării. Este indicat să ţinem un "jurnal de bord" în care să notăm ce observăm. observaţii selective. dacă pe baza ei putem întrevedea legături între fapte) etc. Când sunt suficiente observaţiile făcute ? Întrebare grea. dacă ne este de real folos pentru identificarea problemelor. filmăm etc. disponibilitatea şi interesul lor. să înregistrăm. mai selective. "sub-probleme". să desprindem nivele de semnificaţie. Putem pleca de la observaţii generale. să le căutăm sensul. fiindcă cercetarea socioumanului nu este niciodată încheiată. Putem reţine: atunci când datele culese se repetă cu o frecvenţă din ce în ce mai mare înseamnă că observaţia devine neproductivă. dar şi observaţiile noastre privind metoda (de ce am ales observaţia ? de ce am ales o unitate de observaţie şi nu alta ? ce avantaje şi ce limite are această tehnică ? ce precauţii am luat pentru a nu distorsiona ? etc.. logica. Cu alte cuvinte. Nu trebuie să lăsăm să se adune un volum imens de date. în funcţie de ipotezele conturate). • cum s-a instituţionalizat. să facem anumite comparaţii. 86 . • prezentarea clară şi concisă a cadrului conceptual. Dacă am realizat o cercetare pe baza observaţiei participative. pentru ca apoi să putem distinge tipuri. • descrierea tehnicii utilizate. fotografiem. privind teoria la care am apelat (dacă este adecvată.

• importanţa. cum îşi împart timpul pe zi etc. Determinăm obiectul cercetării şi obiectivele urmărite. • concluzii. studii. • tehnica de prelucrare a datelor. impactul cercetării. potenţiale). propuneri de intervenţie. cum se face diseminarea rezultatelor. După forma lor. de exemplu: solicităm date despre caracteristicile individuale ale persoanelor investigate : sex. prelucrăm datele.). întrebările semideschise (scalate). • întrebări de opinie (solicităm opinii în legătură cu anumite fapte). le pretestăm. este un formular scris pe care se notează. întocmim raportul de cercetare. • întrebări de cunoştinţe (solicităm persoanelor investigate informaţii asupra unor fapte la care acestea au participat sau le cunosc din experienţa personală). se “bifează” sau se încercuiesc răspunsurile. “de control“. intenţia de a disimula etc. redactăm chestionarul . Chestionarul Este o tehnică de culegere a informaţiilor accesibile ce constă într-o serie de întrebări la care o persoană este rugată să răspundă. vârstă. distingem:   întrebările închise (la care se răspunde prin da – nu). loc de rezidenţă. 87 . • • • • • • • construim întrebările proiectului de chestionar . facem analiza lor. • prezentarea rezultatelor cercetării.) pentru a sesiza sinceritatea răspunsurilor. Există câteva tipuri de întrebări : • întrebări factuale (care se referă la fapte .“random probe“ etc. îl aplicăm pentru a culege datele. statut matrimonial. • întrebări proiective (solicităm informaţii în legătură cu comportamente viitoare. informaţiile primite . soluţii. • întrebări speciale (“filtru“.• planificarea calendaristică a cercetării. ocupaţie. Cea mai mare grijă trebuie să avem la construcţia întrebărilor. “capcană“.

tema şi scopul cercetării.. ca şi cum am şti că i-a mai bătut) . (de exemplu. atenţia. o soluţie ar fi prezentarea lor « în treacăt ». să respecte o serie de cerinţe : să folosească întrebări introductive menite “să spargă gheaţa“.. să folosească întrebări “de tranziţie“. cum că …?“) . obiectivele cercetării în întrebări concrete care să-l ducă la elemente accesibile. să suscite interesul. care pot determina reticenţa. “fiindcă veni vorba“). ca şi cum n-ar prezenta nici un interes.. Adăugăm NS (nu ştiu). care “sfredelesc intimitatea“ etc. Pentru a nu introduce distorsiuni pe parcursul nici uneia dintre etape. deoarece subiectul investigat este liber să răspundă sau să nu răspundă. . întrebările deschise. asigurăm de anonimatul persoanei şi de confidenţialitatea răspunsurilor. Cercetătorul trebuie să fie capabil să-şi traducă ipotezele.să manifeste atenţie la întrebările “delicate“. să nu folosească expresii complicate. mulţumim pentru participare. vocabularul utilizat să fie simplu.să nu fie prezumtive (de exemplu: “De când nu aţi mai bătut copiii ? “. cuvinte rar folosite ori construcţii gramaticale complexe . să nu introducă două idei în aceeaşi întrebare. încrederea reciprocă etc. cine este beneficiarul. să nu şocheze prin termeni imperativi. La începutul fiecărui chestionar se află un text introductiv în care specificăm:     populaţia vizată. Trebuie mare atenţie la ordinea în care sunt puse întrebările pentru a evita: 88 . cine face această cercetare. care facilitează trecerea de la o temă la alta etc. NR (non răspuns).întrebările să nu sugereze răspunsul (de exemplu: “Sunteţi şi dumneavoastră de aceeaşi părere cu. cele referitoare la viaţa sexuală etc. întrebările să corespundă nivelului de cunoştinţe şi capacităţii de gândire a “mediei“ persoanelor investigate . cuvinte ambigue. . . refuzul de a răspunde .   Construirea unui chestionar presupune o bună pregătire teoretică. el trebuie să-şi ia câteva precauţii. metodică. cu mai multe înţelesuri. multă experienţă practică. .. cu termeni care permit comunicarea uşoară şi înţelegerea lor de către toţi cei chestionaţi la fel .

aşteptate de către cercetător sau de către societate. despre starea lor de (dis)confort psihic etc. sau sunt în incapacitatea de a răspunde la întrebările dintr-un chestionar). În ţări unde tradiţia cercetărilor sociologice este foarte veche. contactul cu elevii şi dascălii şcolilor din zonele defavorizate. aspiraţiile. el poate folosi convorbirea comprehensivă. deschişi (cu grija permanentă de a ne exprima "la obiect".  atracţia lui “da“. Aceste persoane trebuie contactate. Situaţia în care se află cei doi interlocutori este una de interacţiune şi interinfluenţă (predominant verbală).  înclinaţia spre conformism a celor care răspund. este provocată de către sociolog. fără "să batem 89 . tendenţioase. ca şi despre valorile. În acest caz. se recomandă variaţia formei şi a tipurilor de întrebări. Este important să avem în vedere şi disponibilitatea celor care ne răspund. Este important ca oamenii să aibă o bună cultură civică şi să ajungă să-şi dea seama că cele mai nimerite decizii se iau pe baza celor mai adecvate informaţii din realitatea cotidiană a oamenilor. mondenă. rata participării oamenilor la astfel de cercetări este de peste 80% (doar 8-10% refuză să răspundă.  tendinţa de a da “răspunsuri de faţadă“. să-i ascultăm cu atenţie. La noi nu se pot trage concluzii despre disponibilitatea oamenilor în această privinţă. deoarece practica cercetării sociologice făcute cu onestitate ştiinţifică este recentă. problemele subiecţilor investigaţi. Dacă sunt îndoielnice. schimbări parţiale de temă etc. Într-o şcoală. prost desfăşurate. pentru a ne apropia de spontaneitatea vieţii socioumane cotidiene. Deontologia profesiei ne îndeamnă să considerăm interlocutorii capabili să ne ofere informaţii utile cercetării-intervenţie. să fim disponibili. Convorbirea comprehensivă Cercetătorul are de cules informaţii despre nevoile. Temă Ţinând seama de cele prezentate mai sus. construiţi un ghid de chestionar pe care să-l aplicaţi elevilor dintr-o clasă pentru a afla informaţii mai aprofundate privind starea delincvenţei. poate. Colaborarea oamenilor la cercetările sociologice este o condiţie sine qua non a unei bune cercetări. încât să obţinem răspunsuri utile pentru cercetarea noastră. nu este o convorbire cotidiană obişnuită. Este mai problematic. “efectul de contaminare“ a răspunsurilor (efectul de “halo“). într-o clasă nu este atât de facil să intrăm. cercetările sociologice pot fi discreditate. din cartierele cu probleme. situaţiile critice. pentru a evita oboseala.  tendinţa de a da răspunsuri “normale“. priorităţile lor. cu interes. Pentru a trezi şi menţine interesul.

la gestică. Pe scurt. Ne imaginăm convorbirea. fie sub aspectul său pur tehnic: mijloc de a obţine informaţii. care cuprinde îndatoririle şi drepturile celor care exercită o profesie (de exemplu. Aici trebuie să ajungă cercetătorul. Se bazează pe ideea că pentru a şti ce gândesc oamenii. iar pe parcursul desfăşurării ei nu uităm nici o clipă scopul: culegerea de date utile. 1990 90 . Rogers pretinde că tendinţa noastră de a judeca. atitudinile sale faţă de semeni: de fugă sau de încordare. Dalloz. să fim atenţi la exprimarea verbală dar şi la limbajul corporal. Cu cât un individ este mai implicat în credinţele şi sentimentele sale. un sistem de protecţie faţă de ceea ce-i vine de la ceilalţi : riscul influenţei. deontos – datorie şi logie – teorie) = morală profesională. cu atât este mai dificilă comunicarea cu el. obiceiul nostru de a aproba sau dezaproba interlocutorul constituie bariera cea mai puternică în calea comunicării. dar mai mult decât o tehnică. M. după cum vede că semenul este mai mult sau mai puţin redutabil. în general. la două judecăţi care se încrucişează fără a se întâlni. suportată. Existenţa noastră este bazată pe comunicare mai mult sau mai puţin fragmentară. profesor. chiar şi cea mai superficială. Fiecare îşi elaborează. Convorbirea este un tip de comunicare aparte. semnificative pentru cercetarea-intervenţie. un adevărat camuflaj transformă raporturile cu semenii în dialoguri ale surzilor. este infinit mai complexă.câmpii cu graţie". vrută. codul deontologic al sociologilor). la privire. în timpul privilegiat al convorbirii ca tehnică sociologică. Astfel. director. Pe de o parte este suscitată. Dicţionar Deontologie (gr. Altfel spus. de a interpreta ceea ce auzim. curiozitatea sau ataşamentul. pentru a trăi în mod mai mult sau mai puţin sofisticat. Aceste blocaje obişnuite în existenţa cotidiană trebuie să dispară. Însă comunicarea este un element banal al vieţii noastre. pe de alta mai mult sau mai puţin acceptată. de a evalua cuvintele pronunţate în funcţie de imaginea pe care ne-o facem despre cel care le pronunţă. de a evalua. Méthodes des sciences sociales. mai mult sau mai puţin reuşită. de asemenea. cel mai adesea. nu se cunosc. Sunt însă importante câteva clarificări iniţiale: ce avem de lămurit? cine este cel din faţa noastră? ce aşteptăm de la el ? etc. Fără îndoială că există o tehnică a convorbirii. Or convorbirea. se ajunge adesea la două idei. pe cât posibil. la două sentimente. convorbirea este o artă". Noi avem. la mimică etc. ajunge să-i întrebăm. obişnuinţa de a tria. Nu trebuie să uităm că relaţia cu interlocutorul (elev. Paris. Grawitz. Nu există reţete pentru utilizarea cu bune rezultate a tehnicii convorbirii. după cum se simte mai mult sau mai puţin vulnerabil. inspector şcolar) nu este una de putere. trebuie stabilit un proces de comunicare în care elementele ce în mod obişnuit tind a o frâna sau a o devia să fie eliminate sau reduse. fie sub aspectul banal şi jurnalistic: abilitatea de a face un personaj să vorbească. Ea are un scop precis şi pune în coprezenţă indivizi care. fiecare are obişnuinţele. ci de (re)cunoaştere reciprocă.

fiind atenţi la registrul afectiv în care se desfăşoară convorbirea (simpatie-antipatie). ne vom strădui să avem în vedere toate amănuntele ce pot avea impact asupra acesteia : sala. a fi vigilent la intenţiile interlocutorului de a se eschiva.") etc. a intra « în rezonanţă » cu acesta. întrebări defensive (care schimbă direcţia sau nivelul convorbirii). străduindu-ne să-l ascultăm înţelegându-l. la registrul referenţial (la ce persoane semnificative facem referinţă). Într-o convorbire sunt implicate două persoane. fiecare cu un anumit status. a originalităţii. din intenţiile. din ce nu ar vrea. la « câmpul de forţe » (există o reciprocitate a influenţelor ?). la certitudinile şi convingerile noastre şi primim mesajul interlocutorului aşa cum este. Convorbirea poate începe cu o întrebare deschisă care să suscite spontaneitatea. să culegem informaţii şi din ce ar vrea să spună interlocutorul. a relansa convorbirea.. din reacţiile sale.. sunt eficiente pentru emergenţa mesajelor esenţiale.Putem folosi şi alte tipuri de întrebări pe lângă cele amintite deja: • • • întrebări indirecte ("Ce părere aveţi despre comportamentul lui X ?").. cu o 91 .) fiind lăsate pentru faza de încheiere a convorbirii."). a fi sensibil la emoţii. la sentimente. În urma experienţei utilizării acestei tehnici pe teren se constată tendinţa ca o convorbire să se desfăşoare mult timp la nivelul generalităţilor ("se spune că. Trecerea de la "se spune" la "eu spun" este un pas important către personalizarea convorbirii. Reformulările. redundanţa etc. a fi atenţi la trăirile sale. proiective ("Şi totuşi v-aţi asumat responsabilitatea de a veni la ore fiind grav bolnav . La locul desfăşurării convorbirii. Un rol important au însă şi condiţiile materiale necesare desfăşurării unei convorbiri eficiente. Disponibilitatea şi deschiderea celuilalt le putem obţine dacă reuşim să creăm un climat de încredere reciprocă. fapt ce amână emergenţa spontaneităţii. Renunţăm la credinţele. întrebările privind variabilele independente (vârsta.. străduindu-ne să (a)percepem semnificaţiile mesajului său. statutul matrimonial etc. întrebări autoreflexive. a-l stimula doar dacă e necesar. Ascultarea înseamnă concret: • • • • • • • a lăsa interlocutorul să vorbească. mobilierul.. de a manipula etc. Este benefic unei convorbiri productive un loc calm. cu un anumit trecut etc. lumina etc.

). educaţie. reprezentările etc. convingeri despre respectul normelor. ne strângem mâna etc. • se poate verifica concordanţa spuselor copiilor cu afirmaţiile pe aceeaşi temă ale părinţilor. a înlesni con-vorbirea. datorită grijii (amândurora) de a afişa o anumită imagine de sine etc. mediu de rezidenţă. îşi pot pune amprenta asupra percepţiilor. dacă există respect reciproc între părinţi şi copii. prezenţa unei catedre între cei doi interlocutori poate fi un obstacol distorsionant. despre delincvenţă etc.anumită intimitate. atitudini şi credinţe despre muncă. respectul legii. schimbul)  ca informaţiile oferite să se situeze undeva în interiorul lui). convorbirea nondirectivă (lăsăm interlocutorul să spună tot ce vrea pe temă propusă). dar suntem atenţi la ghid. Exemple de cercetări în care se poate utiliza cu precădere convorbirea Convorbire cu elevi delincvenţi despre educaţia primită în familie. mimicile etc.  Atunci când utilizăm convorbirea ca tehnică avem avantajul că obţinem informaţii de o mare bogăţie (privind trăirile. aspectul fizic. ghidul de convorbire va viza: stilul educaţional. nezgomotos. ne prezentăm. viaţă. rudelor. Istoria vieţii În literatura de specialitate aflăm mai multe definiri ale acestor tehnici de culegere a datelor: 92 . gestica. în contextul lor cotidian: familie. vecinilor etc. Îmbrăcămintea. respectul celuilalt. comprehensiunea termenilor de "indisciplină". loc de joacă (fac afirmaţii asemănătoare în aceste contexte ? îşi schimbă opiniile în timp ? etc. capacitatea transpunerii ideilor. de contact (în timpul căreia dăm repere suficient de clare pentru convorbirea semi-directivă (lăsăm interlocutorul să vorbească. Condiţia eficientei convorbiri ţine de stăpânirea cadrului teoretic recunoscut în domeniu ("teoria reproducerii". Putem utiliza această tehnică cu predilecţie şi atunci când urmărim: socializarea copiilor din familiile defavorizate. după modul în care ieşim în întâmpinarea lui. "prestanţa" etc. Noi putem stimula sau inhiba interlocutorul. ocupaţia etc. opinii. gândirea. familie. nu sunt elemente neutre într-o convorbire.) şi de contactul cu copiii în proximitatea lor. vârstă. Ele pot crea "prima impresie". viitor. a "violenţei simbolice" etc. specifice persoanelor investigate dar şi grupurilor din care acestea fac parte). Povestirea practicilor. violenţa în şcoală. nivel de educaţie.). opiniilor în limbaj). fraţilor. Putem utiliza:  convorbirea de primire. şcoală. senzaţiilor noastre (care au legătură cu atenţia. cine sunt părinţii: vârstă. • • copiii sunt identificaţi (sex. "abuz asupra copilului" etc. vom sta pe scaune egale ca înălţime pentru a ne putea privi şi a ne surprinde postùrile. Dezavantajele ar fi că apropierea poate distorsiona mesajele datorită emoţiilor.

Selecţia o facem pe baza variabilelor strategice în funcţie de tema de cercetare. În acest caz am putea avea pretenţia să conturăm o istorie a vieţii cuiva. originale. Sigur că povestirea naratorului poate fi completată cu alte documente : mărturii ale cunoscuţilor. reguli comune. Poissier ş. decupaje din presă. pentru desprinderea de regularităţi. apropiaţilor. dar important e să suscităm o spontaneitate maximală (nu e rău să ne amintim de virtuţile "maieuticii socratice" .  să ne poată oferi informaţii utile. într-un context local unde sunt valori. (re)gândeşte şi (re)organizează viaţa proprie într-o povestire coerentă.- cel investigat îşi gândeşte viaţa şi o organizează într-un discurs căruia îi dă sens (A.  să manifeste interes pentru cercetare.a. după o logică proprie). corespondenţa. Paris. dând semnificaţii experienţelor trăite. Design-ul cercetării care foloseşte cu precădere această tehnică este asemănător cu cel în care se utilizează convorbirea. timp de o săptămână sau chiar mai multe). Mucchielli. numai că intervin precauţii specifice privind selectarea persoanelor. practicile. pertinente. Într-un grup. reconstituirea unei realităţi socioumane plecând de la trăirile oamenilor. Pascal ş.a. Cristina de Robertis. Reconstituindu-le. 2000). Les méthodes qualitatives. Lille. PUF. Les récits de vie.spune M. fac distincţie între tipuri ale acestei tehnici: • • • autobiografică (naratorul se exprimă liber. persoanele selectate fiind exemplare pentru tratarea diferitelor aspecte ale temei. 1991) . Paris. Mai mult ca în alte cazuri. acestea trebuie :  să fie disponibile (să poată fi investigate circa 2-3 ore pe zi.. Théorie et pratique. Această tehnică pune în prim-plan naratorul care îşi (re)găseşte. rudelor. înregistrarea şi transcrierea informaţiilor etc. psihobiografică (naratorul insistă asupra trăirilor. sociale. de la situaţiile sociale. Malard în Bâtir et réussir – un projet de prevention des conduites de dependances. H. Noi îl putem stimula (îi putem propune chiar un "aide-memoire" după care să se ghideze atunci când povesteşte). putem afla amănunte semnificative pentru cunoaşterea vieţii comunitare. 1983) etc.  să aibă capacitatea de a se exprima coerent. date din cazier. norme. rutinele lor cotidiene (J. vieţile membrilor au traiectorii proprii. PUF. semnificaţiilor date experimentelor în etnobiografică : naratorul e considerat o oglindă a (etno)(sub) socioculturii sale etc. Spre deosebire de statistici sau chestionare care "confiscă dreptul la cuvânt" ("chestionario-mania"). contextul unor evenimente care l-au marcat). fotografiile. 93 . această tehnică lasă individul să povestească liber. din dosarul medical etc.

de încredere. "noduri de sens". Cu ocazia contactului iniţial. Ne putem mulţumi cu o informaţie bogată. de mare profunzime. mărturii. 198-225). Transcrierea trebuie să fie cât mai fidelă (se practică transcrierea pe 2/3 din partea stângă a paginii. Sigur că extraordinara complexitate a fenomenelor descrise într-o istorie a vieţii o face greu generalizabilă. În prezenţa sa citim ceea ce am transcris. ses potentialités”. reţinând categoriile descriptive principale din povestirea decupată în unităţi cu sens (categoriile să aparţină textului). Bertaux. empatie. dar vom folosi datele astfel culese pentru a ilustra. de inteligibilitate temei tratate. simpatie. “L’approche biographique : sa validité méthodologique. "24 adolescenţi dintr-un centru de primire a delincvenţilor" etc. corecţiile. Vom confrunta povestirea sa cu alte documente. treimea din dreapta rămânând pentru adnotări. avem semnalul că putem înceta să mai culegem astfel de informaţii. vol. cu faptul că putem încerca desprinderea anumitor constante. explicăm naratorului motivele alegerii temei. În literatura de specialitate sunt citate numeroase cercetări reuşite care au utilizat cu predilecţie această tehnică : "moştenirea familială şi traiectoria socială" (în Belgia). Într-o atmosferă destinsă. cu alocaţie de sprijin 94 . "discursul părinţilor copiilor proveniţi din însămânţare artificială".În momentul în care ne dăm seama că persoanele selectate nu mai aduc nici un spor de comprehensiune. de ce l-am ales pe el în eşantion. în Cahiers internationaux de sociologie. Utilizarea acestei tehnici prezintă avantaje şi dezavantaje. confortabilă.). Dacă vom culege mai multe istorii ale vieţii vom putea încerca să desprindem constante şi nuanţe individuale care vor da profunzime cercetării. care este finalitatea cercetării. Avantajul principal este acela că oferă informaţii bogate. "dificultăţi de integrare ale imigranţilor" (SUA). LXIX. "capacitatea de a se descurca a şomerilor" (Franţa). Categoriile obţinute pot fi apoi juxtapuse pentru a constitui o primă tematizare globală a povestirii recoltate etc. "traiectoria socială a femeii imigrante" (Canada). pentru a da profunzime cercetării (care presupune date culese şi cu ajutorul altor tehnici). Sugestii pentru o convorbire pe tema: Absolvent neîncadrat. îl lăsăm pe cel investigat să povestească (după ce i-am cerut acordul să înregistrăm). cuvinte-cheie etc. adăugirile. Saturaţia poate fi văzută în cercetările calitative ca o atingere a "semnificaţiei complete". 1980. interpretările sale. Conţinutul "pieptănat" încă din faza transcrierii este plasat în situaţia etno-socio-culturală a naratorului. “expunerii subiectivităţii” (D. amplă. Povestirea înregistrată constituie materia primă supusă tratării. Dezavantajul ţine de toate “ambiguităţile declarării”. Vom face analiza de conţinut. vom asculta şi înregistra comentariile. pp. "patru tinere prostituate".

Atitudinile angajează emoţional. norme. Un joc al opiniilor. Scalarea atitudinilor Nu există o unanimitate în privinţa definirii atitudinilor. alternative viabile. de exemplu. străin. biserică etc. în raport cu credinţele. secţia instituţiei de învăţământ urmate (descrierea momentului alegerii. constrângeri şi abilităţi pe piaţa muncii. H. roluri familiale. 1975). alţii – "structură latentă şi relativ stabilă a personalităţii". New York. poate incita oamenii care o au să participe la comportamente în conformitate cu ele. persoană. atenţiei. Nu există atitudini "în sine". când şi cum a ales filiera. Laswell distinge atitudini:  individuale ("predispoziţiile" care incită individul să re-acţioneze într-un anumit mod faţă comune (ale mai multor oameni faţă de acelaşi obiect. atitudinilor şi comportamentelor poate explica.  În cursul procesului de socializare ne construim atitudinile (polarizate. părinţi.). ale şcolii în privinţa traiectoriei profesionale. muncă. valorile. evoluţia identităţii proprii. Atitudinile tind să se organizeze în configuraţii regulate. normele existente în grupul – grupurile de apartenenţă sau/şi de referinţă). situaţie). alţii le consideră "stări mentale şi neuropsihologice". celălalt sex. relaţii. faţă de cineva. strategii şi resurse utilizate. Pe măsură ce ne (auto) (socio)construim identitatea. personalitatea. Atitudinea se distinge de opinie printr-o mai mare stabilitate. aşteptări etc. face inteligibile acţiunile şi reacţiile omului faţă de ceilalţi. Wiley. bătrâni. în A. faţă de familie. proiectul său e în (dez)acord gradul de autonomie în familie.Liska. stil de viaţă. O atitudine ostilă faţă de delincvenţi. cognitiv şi acţional persoana. se produce o cristalizare a atitudinilor faţă de sine. ci atitudini faţă de ceva.E. motivaţiilor. traiectoria formării. fraţi. participarea lui socială primară şi secundară etc. autorităţi. cu cel al părinţilor ? motivaţii. Atitudinile se constituie în decursul experienţei vieţii socioumane. şi ele sunt efectul emergent al construcţiei interioare a emoţiilor. The Consistence of attitude. Unii le spun "predispoziţii" de a acţiona. proiectele sale. faţă de valori. ale părinţilor. tind să fie convergente ("Attitude as a Scientific Concept". practici specifice etc.). percepţiilor persoanei în relaţii (istorice şi cotidiene) cu acel ceva sau cineva. 95 . de un stimul extern). Controversy. situaţii.Ghidul înmânat naratorului poate cuprinde ca repere : • • • • • • • • • • datele despre familia sa (poziţie.

colegi de muncă. opiniile. Harmattan. să pună mâna pe armă ("objecteurs de conscience" . fără a lua seama la persoanele pe care le cunoaşteţi şi apreciaţi în bine sau în rău". admiteţi că membrii ţărilor de pe lista de mai jos (se citeşte subiectului lista) pot ocupa una din poziţiile următoare: 1. sunt favorabili sau nefavorabili). să li se interzică sejurul în dumneavoastră. 6. în organisme cu vocaţie umanitară etc. îmbrăcămintea. sensibilitatea. La mijlocul secolului al XIX-lea.tineri care din motive de conştiinţă nu pun mâna pe armă. deci există şi o dinamică a atitudinilor (M. turişti în ţara dumneavoastră. Wiley. dacă alege varianta 7 înseamnă că este foarte intolerant. J. modul de viaţă se pot transforma vizibil. cetăţeni ai ţării dumneavoastră. "Dobândind un nou statut social.Garrand. dar şi (în formă de U. atitudinea educatorilor faţă de reformă etc. Cu greu ar mai putea recunoaşte cineva în anumiţi aleşi pe vechiul lăcătuş. Numai că atitudinile se schimbă mai greu decât părerile. dar în condiţiile prevăzute de legea serviciului militar. fie în colectivităţi sociale. Attitude and Attitude Change. 1989). li se admite să-şi satisfacă obligaţiile fie într-un serviciu civil al administraţiei de stat. Triandis. L . "Ghidându-vă după propriile voastre experienţe şi trăiri. funcţionar sau institutor". Atunci când un om îşi schimbă mediul sociocultural.a. Subiecţii investigaţi trebuiau să aleagă între variantele: 96 . prieteni personali în clubul dumneavoastră. limbajul. dar în cercetările noastre privind atitudinea elevilor faţă de învăţătură. 5. naţionaliste. 4. Plecând de la încercări asemănătoare Bogardus. În 1944. Relaţiile dintre oamenii unei colectivităţi mai restrânse sau mai largi determină întinderea pe o scală a atitudinilor (sub forma "curbei lui Gauss". Crespi a construit termometrul subiectului social pentru a măsura atitudinea faţă de cei care refuză să-şi satisfacă stagiul militar. Putem construi noi o scală. de la cea "foarte nefavorabilă" la cea "foarte favorabilă". Vă rog să consideraţi fiecare naţionalitate în ansamblul ei. 7. care surprind intensitatea acestora. putem utiliza scale deja construite. alesul se autonomizează în raport cu mediul din care a ieşit.C. 3. el tinde să interiorizeze normele conducătorilor. să vă fie părinţi prin alianţă. Profession: homme politique. Fechner a încercat să măsoare senzaţiile. Bogardus a construit scala distanţei sociale pentru a măsura prejudecăţile rasiale.Omul îşi prezervă personalitatea. Cercul frecventărilor sale se transformă.după cum cei mai mulţi sunt : "complet nefavorabili" şi "complet favorabili". (P. profesia. Modurile sale de a fi. Paris. au ajuns la scale de atitudini. Thurstone ş. 1971). New York. funcţia pot apare schimbări şi în atitudini. dar se şi schimbă prin adaptarea la situaţiile noi.. Dacă subiectul investigat va alege varianta 1 înseamnă că are o atitudine foarte tolerantă.). 2. vecini de stradă.

de felul: • • • • • războiul este singurul mijloc de păstrare a onoarei naţionale. elimina propoziţiile confuze. prin căsătorie. un număr mare de propoziţii ce exprimau o atitudine pe care voia s-o scaleze. toate naţiunile ar trebui să se dezarmeze etc. În 1932. războiul şi pacea sunt esenţiale pentru progres. cerea unui număr de experţi să le repartizeze în coloane ce corespundeau gradelor diferite între acceptare şi refuz. alcătuia un chestionar în care punea aceste întrebări într-o ordine diferită decât cea stabilită prin calcule. cerea să se exprime clar adeziunea sau refuzul. atitudinea faţă de negri etc. războiul nu e legitim decât dacă e de apărare. El a manifestat o mai mare atenţie la corectitudinea construcţiei lor. din presă etc. dacă se declară război. Aceste propoziţii au fost prezentate subiecţilor investigaţi (care răspundeau prin da sau nu .dacă sunt sau nu de acord cu afirmaţia) şi astfel s-a putut afla dacă atitudinea cea mai răspândită era favorabilă războiului. Lickert a elaborat o scală simplă (în studiul "A technique for a measurement of attitudes") pentru a măsura atitudinile naţionaliste. poate să facă parte din familia mea. neutră sau nefavorabilă. ambigue etc. stabilea un număr de propoziţii ce exprimau clar atitudini de intensitate gradată de la o extremă la alta. a ajuns la o listă cu 22 de propoziţii. calcula de câte ori o propoziţie figura în fiecare coloană. Cred că ar trebui închişi. N-am nici un motiv să nu tratez o asemenea persoană ca pe oricare alta : Nu voi accepta o asemenea persoană decât ca prieten. 3. Opiniile sunt situate pe un continuu de la: -2 -1 0 1 +1 97 . se constata care sunt abaterile. 5. 6.1. prin ce diferea atitudinea subiecţilor investigaţi faţă de atitudinile din colectivitate. Nu voi accepta să am cu ea decât relaţii ocazionale. Căutând să măsoare atitudinea faţă de război cu ajutorul scalelor. Nu vreau să am de-a face cu asemenea persoane. 4. 2. iar răspunsurile lor erau din nou ordonate.. subiecţii investigaţi optau. Culegea de la oameni în diferite situaţii. imperialiste. Cred că ar trebui împuşcaţi ca trădători. datoria cetăţeanului este să se înroleze şi să lupte. Scalele lui Thurstone au fost folosite mult în SUA pentru a măsura atitudinile politice etc.

dezacord total dezacord parţial incert acord parţial acord total "Scalograma" lui Guttman se distinge prin faptul că poate fi aplicată subiecţilor dintr-o colectivitate în care scala a fost construită şi validată. În plus. D. Erb.155 0. îngrijorare. securitatea în Europa. li s-a cerut să răspundă ce simţeau când se gândeau la schimbare (fericire. cât şi prin faptul că adeziunea la un enunţ de pe scală presupune adeziunea la toate enunţurile mai jos de enunţul ales (toate enunţurile de "sub" cel ales au adeziunea subiectului. mândrie. Se cere subiecţilor să listeze răspunsurile câte două şi să spună pentru care din ele optează mai întâi.2 2.255 0.354 0. 1998.181 6 4. Ferréol (coord. se identifică cele mai des întâlnite (să spunem 9 dintre ele).022 3 2.092 5 4. Cum văd educatorii reforma în educaţie ? Se culeg cât mai multe răspunsuri.-P. G. Într-un tabel cu dublă intrare. Koerner au măsurat atitudinile germanilor din Est şi Vest faţă de schimbare (A. toate enunţurile "mai sus" de enunţ sunt respinse).453 2 3. putem ajunge la un tabel de genul celui de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 * 40 39 38 23 28 16 17 22 2 70 * 54 47 34 28 32 25 26 3 71 56 * 42 35 48 32 26 28 4 72 63 68 * 45 58 48 35 32 5 87 76 75 65 * 52 50 19 26 6 82 82 62 52 58 * 50 36 38 7 94 78 78 62 60 60 * 52 19 8 93 85 84 75 91 74 58 * 24 9 88 84 82 78 84 72 91 86 * Calculăm abaterile şi trecem într-un tabel valoarea cu care un criteriu (i) este mai important decât celălalt (j): Pij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ(i>j) 1 _ 0.345 0. Iaşi.309 9 _ 6.513 7 5.209 0. pesimism. Polirom.213).145 0. Psihosociologia schimbării.027 1 2 0. satisfacţie. mulţumire).827 4 4. venitul mediu etc.Neculau. Ei au cerut subiecţilor să răspundă dacă semnificarea înrăutăţeşte sau îmbunătăţeşte: standardul de viaţă.046 8 (Σ(i>j) va permite ordonarea răspunsurilor în funcţie de opţiunile exprimate de subiecţii investigaţi).646 _ 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ 3. p. H. au fost 98 . Sunt cercetători care folosesc cu succes scala comparaţiei în perechi. optimism.J. De asemenea. pe coloane se trece răspunsul ales între două soluţii prezentate (dacă am cerut unui eşantion de 110 persoane să-şi exprime oţiunile.). Hilton şi H.364 0.

Cu toate acestea.introduse variabile de identificare socială (dacă subiecţii sunt mândri că sunt germani etc. culese prin tehnica observaţiei. R. Putem utiliza tehnica "pattern99 . De fapt. să fie scurte.Sort) Putem folosi această tehnică de culegere a datelor atunci când vrem să cunoaştem distribuţia şi interrelaţionarea reprezentărilor (în evaluarea de către un grup a unei situaţii. Dacă. o nevoie. Verba. generalizarea nu elimină importanţa evenimentelor particulare. Eşantionul cuprindea 119 studenţi est-germani. resursele. Vom descrie condiţiile. scopul real al tranziţiei de la particular la general este o mai bună înţelegere a ambelor […]” (p. Datele au fost comparate cu cele culese într-un eşantion de 110 studenţi de la University of Mannheim. − le înscrie pe fişe (propoziţiile de pe fişe. probleme). Aşadar. convorbirii etc. Keihane. Tehnica trierii enunţurilor calitative (Q . Ei au completat voluntar chestionarele şi au fost informaţi despre scopul studiului". putem utiliza demersul inductiv (G. de la Humboldt University din Berlinul de Est. 46). S. normele. factorii. Polirom. fenomen.). Fundamentele cercetării sociale. 2000): “Obiectivul ştiinţei este de a ajunge la un nivel ridicat de generalitate. de exemplu.] Respondenţii au fost contactaţi de către studenţi în campusuri. Studiul de caz Utilizând această tehnică putem avea percepţia globală asupra unui eveniment. fapt din viaţa socioumană cotidiană (de exemplu. traiectoria şcolară a unui elev). − se identifică reprezentările subiecţilor privind o problemă socială. pentru ca ei să-şi confrunte alegerea personală cu alegerile celorlalţi. − identificăm ansambluri de indivizi care propun tipuri de reprezentări. − se compară.. actorii etc. putem informa subiecţii investigaţi asupra celor constatate.) "Toate evaluările au fost efectuate pe o scală de şapte puncte. un obiectiv. fiecare cu percepţiile şi reprezentările lor asupra acestei situaţii. Luăm cunoştinţă de diversitatea reprezentărilor faţă de o problemă socială. King. fără prezumţii etc. − diferitele reprezentări identificate sunt supuse analizei factoriale. − le cere să le ordoneze pe o scală de la "seamănă foarte mult cu «om sărac»". Germania de Vest [. fără duble negaţii. o prioritate. la "seamănă foarte puţin cu «om sărac»". Completăm informaţiile obţinute din studierea cazului cu altele din documente oficiale. educatorul vrea să cunoască modul în care elevii dintr-o comunitate îşi reprezintă "omul sărac": − identifică propoziţii emise de către aceştia.. Vom identifica o situaţie problematică împreună cu cei direct implicaţi în ea. valorile. clare.

de punerea în discuţie a eticii familiale de inspiraţie iudeo-creştină. diseminarea rezultatelor Sugestii pentru Studiul familiilor monoparentale Modelul ”clasic” de familie a fost influenţat. financiare. de schimbările în politica socială vizând familia etc. de schimbări în legislaţie (privind : avortul. afectat de: ruptura dintre generaţii. dreptul soţilor. de urbanizare. 5. puncte slabe Mod de funcţionare formală. acest "tip" de familie era dispreţuit. apariţia concubinajelor etc. separarea în fapt. de relaţionare cu copiii (acordă mai puţin timp copiilor.. Familia are câteva funcţii pe care doar ambii parteneri le pot menţine în echilibru. o variantă mai adecvată este familia conjugală. materiale. coabitarea etc. suport emoţional etc. Prezentarea problemelor identificate de către noi Prezentarea problemelor identificate de către persoane implicate Istoria problemelor. decesul unuia din soţi. contracepţia. copiii se maturizează mai repede atunci când de mici preiau sarcini familiale. de evoluţia conduitelor sexuale. fără probleme de relaţionare etc. să-şi formeze conduite de acces pe piaţa muncii etc). contextul Puncte tari. în primul rând pe aceea de asigura înlocuirea membrilor societăţii pentru reproducerea acesteia dar într-un cadru reglementat al raporturilor sexuale (nu ca la "câinii comunitari"). 4. 7. 8. pe lângă creşterea divorţurilor. informală al şcolii Evaluarea problemei de studiat şi definirea ei Cercetarea intervenţiei Evaluarea. înregistrăm un număr tot mai mare de familii cu un singur părinte (familii monoparentale). 3. Putem construi proceduri de evaluare a situaţiilor pentru intervenţie adecvată. fără probleme economice. "Textul" rezultat din studierea cazului este supus spre atenţia unora dintre subiecţii implicaţi în caz. sancţionat. conjugale. cu copii sănătoşi şi bine educaţi. devin confidenţi.. impactul.matching”: comparăm situaţia studiată cu cea prezisă. 6.). Putem propune module de training pentru părinţii singuri (pentru a-i ajuta să chibzuiască bugetul familiei. 2. de creşterea numărului de femei care lucrează. de exercitare a rolului parental: părintele are servici cât doi. Mulţi "specialişti" actuali consideră însă că este mai nimerită o astfel de familie decât una conjugală cu probleme (de fapt. În "societatea tradiţională". Pe lângă creşterea violenţei în familie şi destrămarea lor din această cauză. să-şi schimbe fără traume modul de viaţă. dreptul copiilor. 100 . Iată o "formă rezumativă" a studiului de caz : 1.). Noi putem studia : • • cauze ale apariţiei familiilor monoparentale (unul din soţi părăseşte familia prin divorţ.) etc. ceea ce face să scadă performanţele în exercitarea rolului profesional etc. divorţul.) probleme cu care se confruntă (probleme financiare. tânăra care naşte un copil fără a fi căsătorită etc.

pe care îi respinge. Se utilizează câteva simboluri care să reprezinte indivizii (de exemplu. PUF. cu întrebări ce surprind situaţii sociale. Rezultatele obţinute le trecem într-un tabel. Moreno. să spună cu cine vor să se asocieze în acele situaţii. Dacă pornim de la etimologia termenului.). Tehnica sociometrică este (relativ) simplă. marcând cu + alegerile şi cu – respingerile. însumând + urile şi – urile fiecărui membru. activităţi diverse şi cerem membrilor unei clase de elevi. Fundamentele sociometriei şi Psihoterapia de grup şi psihodrama. 1961. sociometrie ar însemna măsurarea relaţiilor interpersonale în grup. Sociometria şi Sociologia americană a grupurilor mici etc. matrice sociometrică. de exemplu : atracţie respingere atracţie reciprocă respingere reciprocă etc. L. Mihu. de exemplu. A. cu cine vor să întreprindă acele activităţi şi cu cine nu ar vrea. Les techniques sociométriques. Bastin. cu O – persoanele de sex faminin. Facem calculul "structurii socio-afective" a grupului. şi cu Δ – persoanele de sex opus) ca şi relaţiile dintre ei. 101 . "statutul sociometric" al individului membru etc.Tehnica sociometrică Dacă utilizăm testul sociometric obţinem informaţii care ne permit să studiem grupul în totalitatea sa (G. plecând de la preferinţele şi repulsiile membrilor. pe linii şi pe coloane (pentru a putea citi scorurile ce reprezintă "expresivitatea".). Construim un test sociometric. J. Paris.

Putem considera fiecare elev un "atom social". comunitate.Pe baza datelor din matricea sociometrică şi a simbolurilor. putem construi sociograma colectivă a grupului în care determinăm mai multe zone (cercuri concentrice). în care vom trece indivizii în funcţie de numărul alegerilor primite. 102 . societate). care are relaţii cu elevi din clasa sa şi din alte grupuri (în familie. şcoală.

În urma prelucrării datelor testului sociometric.). clicile ("bisericuţele" cu influenţă favorabilă sau nocivă pentru "atmosfera" din clasă) etc. numărul maxim de alegeri pe care le va putea avea va fi numărul maxim de alegeri minus una. poate afla cine sunt "izolaţii". poate releva semne ale personalităţii sale) . « de cine crede y că va fi respins x ? »). nici un elev nu se alege sau respinge pe sine. Vom prezenta pe scurt câteva teste proiective în măsura în care acestea confruntă individul cu o situaţie socială problematică la care răspunde în funcţie de semnificaţia pe care el o dă acelei situaţii. competenţa etc.. raportând numărul alegerilor primite efectiv la numărul maxim de alegeri pe care le poate avea (popularitatea) . un om popular poate să nu fie lider). cei ignoraţi pur şi simplu de către membrii clasei. ci şi modul cum îşi joacă rolurile sociale. educatorul poate afla elevul preferat de către cei mai mulţi din clasă. cei care se ignoră reciproc. adevăratul lider (informal). pentru conflictele sale profunde. deformarea tulpinii etc. frunzelor. Reţinem ideea că utilizăm testele pentru a putea face comparaţii. nu pentru a măsura inteligenţa etc. Tehnica testelor Putem utiliza şi tehnica ce permite observarea cantitativă controlată a comportamentului unui individ plasat într-o situaţie dată. de asemenea. prin comparaţie cu comportamentul altor indivizi dintr-un grup definit în aceeaşi situaţie. "expansiunea afectivă" etc. Putem calcula şi posibilitatea ca un elev să-l aleagă pe altul.Într-o sociogramă. “în sine“ a elevilor. Lucrurile pot fi şi mai aprofundate dacă vom încerca să aflăm relaţiile indirecte (« pe cine crede elevul x că preferă elevul y? ». prezenţa sau absenţa rădăcinii. Cele mai cunoscute sunt : testul asocierilor de cuvinte (asocierile de cuvinte sunt revelatoare pentru istoria testul arborelui (Kock spunea că profilul arborelui desenat de către un copil: clientului. lider poate să nu fie elevul care are popularitate. putem aranja elevii în ordinea "status"-ului (în sociologie nu avem doar determinarea psihică a status-ului. posibilitatea ca un elev să fie ales de mai mulţi membri ai clasei. cei "indiferenţi" clasei. 103 . spune Jung . indiferenţii reciproc. De mare interes este evidenţierea "liderului informal" (cel "formal" este cel numit de către cineva . se poate calcula indicele de status social al elevului.

chiar devenind noi înşine fotografi. 104 . fiecare sistem de dispoziţii individuale este o variantă structurală a altora în care se exprimă singularitatea poziţiei în interiorul clasei şi traiectoria. o societate a imaginii. ea ar fi o copie. (P. cerându-li-se să aleagă figurile simpatice sau antipatice) etc. " Într-o societate ca a noastră. cărora le corespund serii de determinări cronologice ordonate şi ireductibile unele la altele: habitusul care în fiecare moment structurează – în funcţie de structurile produse prin experienţe anterioare – experienţe noi […] realizează o integrare unică. Analiza şi interpretarea obiectelor. testul lui Szondi (subiecţilor li se prezintă fotografii de bolnavi mental. dacă “desenează“ şi fenomene naturale – vânt. ar fi înşelătoare şi mincinoasă.). în aceeaşi ordine. nu a avut întotdeauna un bun renume se datorează. relaţiilor. unor reţineri total opuse : constrânsă la reiterare. Educatorul poate fi interesat de faptul că într-un desen. Desenul casei. căutând prin gunoaie.- testul lui Rosenzweig (elevii sunt puşi să denumească diferite desene . în timp ce nu ne aflăm de fapt decât în prezenţa simulacrului său […]. Fotografiile sunt documente utile cercetării sociologice în domeniul educaţiei. fără mare interes . interpretarea denumirilor confruntate cu desenele poate da informaţii despre tendinţele lor agresive etc. bătut de poliţist etc. decât după ceea ce văd (clarviziune) şi ceea ce arată (fotografii. în special imaginea fotografică. de exemplu. paradoxal. trăiri etc. reprezentări. de exemplu) continuă să beneficieze de un prestigiu mult mai mare decât imaginea. elevul se proiectează pe sine. personajelor. atunci când nu este expediată în domeniul aparte al operei de artă. El le poate cere elevilor să “deseneze sărăcia“. care apar în desene. Bourdieu. considerăm că ceea ce putem învăţa din contactul cu fotografia şi fotografii. Ed. a unui copil sărac. care a devenit. ploaie etc. Le sens pratique. în cel mai bun caz al ilustrării. îşi precizează reprezentările. filme).) . făcându-ne să credem că ceea ce privim ar fi obiectul real. îi pot releva cunoştinţe. dominată de primele experienţe". totuşi. (pre)judecăţile etc. iar fotografia mai poate fi încă respinsă înspre sfera divertismentului. Paris. de Minuit. Ordinea discursului scris (teza de doctorat. adică marca particulară pe care o au toţi produşii aceluiaşi habitus […] nu este decât o abatere în raport cu stilul propriu unei clase sau unei epoci […] Principiul diferenţelor între habitusurile individuale constă în singularitatea traiectoriilor sociale. cu haine rupte. ale elevilor despre sărăcie (de exemplu. 1980). este sigur că fiecare membru al aceleiaşi clase are şanse mai mari decât oricare membru al altor clase să se fi confruntat cu situaţiile cele mai frecvente pentru membrii clasei sale […] . situaţiilor etc. desenul interiorului camerei în care locuieşte elevul ne pot releva câte ceva despre mediul socio-cultural în care trăieşte. un decalc. Dincolo de aceste poziţii diferite. Faptul că imaginea. Stilul «personal». oamenii sunt (încă) judecaţi mai mult după ceea ce spun şi mai ales după ceea ce scriu. – înseamnă că vrea să întărească dramatismul situaţiei unui om sărac. Comentaţi următorul citat : “Dacă este exclus ca toţi membrii aceleiaşi clase (sau chiar doi dintre ei) să aibă aceleaşi experienţe.

114) Problematica eşantionării Cercetările sociologice caută să dea seama de comportamentul unei populaţii investigând un eşantion al acesteia (de exemplu. Descrierea etnografică. nu putem să limităm fotografia la statutul de unealtă. Plecaţi în căutarea celei mai riguroase descrieri etnografice.întreg ) arată că partea reflectă într-o anumită măsură întregul.. Aşadar. grupuri etc. inspectorii şcolari ş. eşantionul poate fi de talie mică. Praxiologia arată că este posibil şi necesar să maximizăm gradul în care partea reflectă întregul şi că procedând astfel economisim timp. de exemplu. Pentru că este mai mult decât atât. comportamentele diferite. populaţia studenţilor. Polirom. caracteristicile unei populaţii nu sunt toate de acelaşi nivel. atitudinile. sexul. Sunt rare cazurile când cercetăm întreaga populaţie (cu ocazia recensămintelor. ştiinţa raporturilor. se justifică acest fapt? Gnoseologia (“mereologia”. bani. sunt considerate variabile dependente. chestionăm 1200 de studenţi şi tragem concluzii privind “comportamentul electoral” al studenţilor români).înseamnă enorm […]. relaţiilor parte. Iaşi. profesorii. populaţia educatorilor etc. este investigat un număr redus de persoane dintr-o populaţie iar concluziile rezultate în urma prelucrării datelor se extrapolează la acea populaţie. 2000. p. categoria socioprofesională. Sociologul poate apela la liste de personal. ci şi operatorie.). cum ar fi: vârsta. se pleacă de la teorii mai nuanţate ale “stratificării” sociale şi se aleg eşantioane reprezentative pe straturi.. nivelul de instruire. variabila discriminantă este criteriul ce permite împărţirea populaţiei în straturi. Ed. dintr-o populaţie putem 105 . Dacă populaţia este eterogenă. de exemplu). (F. la listele asociaţiilor profesionale. populaţia va fi compusă din toţi învăţătorii. Construim eşantionul reprezentativ căutând să respectăm cerinţa de a da fiecărui membru component al populaţiei vizate aceleaşi şanse de a face parte din el.a. Cercetătorul degajează un număr de caracteristici în relaţie cu tema pe care o are de cercetat şi construieşte eşantionul urmărind reprezentativitatea acestuia. Laplantine. statutul matrimonial. locul de rezidenţă. Deci. Dacă populaţia este omogenă. Dicţionar populaţia este ansamblul oamenilor în raport cu tema de cercetare sociologică (de exemplu. sunt considerate variabile independente. anumite caracteristici. eşantionul este o parte a acestei populaţii selecţionată prin anumite procedee de eşantionare. având aceleaşi avantaje pe planul cunoaşterii. ale sindicatelor etc. ca să reluăm două dintre principalele concepte ale lui George Devereaux". Dcaă vrem să cunoaştem atitudinea faţă de reformă a educatorilor ieşeni. Ea nu este numai instrumentală. altele: opiniile. Este permis. iar noi putem apela la listele de personal de la ISJ pentru a alege persoanele care vor face parte din eşantion.

o anumită frecvenţă a vizionării spectacolelor). vom construi un interval (v*.: media de vârstă. Putem nota cu d eroarea maximă admisă (care exprimă diferenţa cea mai acceptată între V* şi V). valoarea mediei mediilor eşantioanelor se va apropia mai mult de valoarea mediei din populaţie. Nu putem vorbi însă de reprezentativitatea unui eşantion în general. vom putea afirma cu o anumită probabilitate că mărimea V* din eşantion se apropie de cea adevărată din populaţie. cu P nivelul de probabilitate sau nivelul de încredere (care exprimă şansele ca eroarea reală comisă atunci când aproximăm pe V prin V* să nu depăşească pe d. vom afla o valoare V* (de exemplu. cu atât V* se apropie de V din populaţie. ci doar în raport cu o anumită caracteristică (de exemplu. cu ajutorul erorii maxime. dar sporul de reprezentativitate nu este direct proporţional cu creşterea volumului eşantionului. v*+ d) în interiorul căruia se va situa valoarea căutată. cum se corelează nivelul de pregătire cu vulnerabilitatea la şomaj etc. variaţiile de răspuns devin tot mai mici: reprezentativitatea atinge repede un nivel ridicat. de reprezentativitate diferită. V. Dar noi nu-l ştim pe V. Reprezentativitatea unui eşantion creşte odată cu numărul oamenilor cuprins în el. cu alte cuvinte. Cu cât eşantionul este mai reprezentativ. iar o creştere suplimentară a numărului de indivizi în eşantioane nu mai aduce mare spor de reprezentativitate. Reprezentativitatea unui eşantion este dată de cuplul (d. cu alte cuvinte. d. determinând o valoare V* pe eşantion. de care diferă cu o mărime calculabilă.). proporţia elevilor care au telefon portabil. un indicator de dispersie. un coeficient de corelaţie. Putem extrage din populaţia studenţilor mai multe eşantioane reprezentative. dependenţa aceasta nu este liniară.din populaţie).P). sau un eşantion. pentru un eşantion ales la întâmplare. o proporţie. o frecvenţă. diferită de V din populaţia studenţilor. un eşantion poate fi 106 . de ex. frecvenţa cu care studenţii participă la spectacole de teatru. avem de realizat o cercetare pentru a estima o anumită valoare v din populaţia studiată (o medie.extrage eşantioane diferite. ci are forma unor curbe particulare: 100 Reprezentativitate 0 A B N Mărimea eşantionului Pe măsură ce se cumulează datele pe sute de indivizi.d. Aşadar.

orice factor sau condiţie care ar favoriza pe unii şi ar defavoriza pe alţii la alegerea lor în eşantion (de ex. fiindcă cele mai mari şanse de a fi cuprinşi în eşantion le vor avea studenţii.. Eşantionarea poate fi: probabilistică (aleatoare) şi neprobabilistică (nealeatoare).P) poate fi reprezentativ în raport cu nivelul de instruire etc. condiţiile de alegere a eşantionului nu sunt ideale (ca atunci când alegem un număr de becuri dintr-un lot pentru a le face controlul tehnic de calitate). Spunem că un eşantion cel puţin 95%. valoarea minimă acceptată este de 0. dacă vrem să aflăm opinia ieşenilor în raport cu o problemă de maxim interes pentru toţi locuitorii şi vom ieşi în faţa Universităţii la ora 10 şi 50 de minute pentru a lua “la întâmplare” un număr de membri în eşantion. profesorii. probabilitatea de a greşi se notează cu p. acel eşantion este mai reprezentativ decât celălalt.95 (adică şansele de a greşi estimarea nu trebuie să depăşească 5%). se poate ca el să nu fie reprezentativ. adică P este de 107 . Dacă avem construite două eşantioane şi dacă într-unul d este mai mic. Fiind vorba de cercetări pe subiecţi umani. eroarea d este sub o limită acceptabilă. este reprezentativ dacă în raport cu caracteristicile cercetării. al tragerii la sorţi.). În cercetarea sociologică se acceptă că o anumită eroare este “suficient de mică”. nu doar (ne)reprezentativ. ca şi prin procedeul “numerelor aleatoare”. Pentru nivelul de probabilitate P. facem o selecţie aleatoare atunci când eliminăm orice intervenţie subiectivă. Cea mai simplă este eşantionare aleatoare se poate face prin procedeul loteriei.reprezentativ în raport cu vârsta. complementar lui P: (p=1 – P). Un eşantion este mai mult sau mai puţin reprezentativ. Tipul de eşantioane aleatoare cere ca fiecare membru component al populaţiei să aibă şanse calculabile egale şi nonnule de a fi ales în eşantion. locuitorii din Copou. un alt cuplu (d. ca şi în cazul în care P este mai ridicat în acel eşantion. nu şi alte categorii ce alcătuiesc populaţia oraşului. iar p se află sub 5%. sau că o probabilitate este “suficient de mare” pentru ca un eşantion să fie bun. În cazul cercetărilor sociologice.

ceea ce înseamnă că uneori sociologii pot apela îşi pot pierde gradul de reprezentativitate rezonabilă.. “copii victimizaţi”. pentru cercetarea unor teme delicate). comportamentelor lor). efectivul populaţiei). bună etc.deductiv. Nn (care însumate vor da N. Cercetările pe eşantioane implică o anumită incertitudine. “prostituate” etc. Dar. N2. Prin analiza 108 . în aceste cazuri se poate încălca principiul egalităţii şanselor de a intra în eşantion şi vom lua un număr care să asigure şi reprezentativitatea acestor straturi. să facem propuneri de soluţionare adecvată a problemei cercetate. Diferenţa poate proveni chiar de la definirea dată. Aşadar. şi cea rezultată din cercetare. eşantionul n. unele fiind mai mici ca altele. o etapă importantă a demersului de acţiune-intervenţie prin cercetare este prelucrarea datelor. formalizabil . proporţionale cu mărimea straturilor respective (fiecare proporţie din eşantion reproduce proporţia corespunzătoare din populaţia stratului). se pleacă de la un criteriu a cărui distribuţie este cunoscută. de exemplu. Polirom. să spunem. 1999 Analiza datelor Culegerea datelor nu este scop în sine. “Vizibilitatea” variabilelor de cercetat nu este uniformă. “copiilor victimizaţi”: sunt cei brutalizaţi fizic? Psihic? Cei neîngrijiţi de părinţi? Cei violaţi? Victime ale incestului? Ale pedofiliei? etc. dacă vom avea de făcut comparaţii între caracteristicile diferitelor subpopulaţii. vârstă. frecvenţelor etc. Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale. ……. De fapt. Bibliografie T. nn din fiecare strat. straturi etc. n3... exploratoriu . Există întotdeauna o cifră neagră (dark number) care rămâne necunoscută. adică există o diferenţă între cifra reală de.Eşantionarea din straturi pleacă de la criteriul caracteristicilor care împart populaţia în mai multe straturi cu efective: N1. cei de la sate în comparaţie cu cei de la oraşe etc. ……. n2.confirmatoriu. specificaţii (distincţia este adesea legată de aspectul manifest sau latent. Pe parcursul dezvoltării cercetărilor sociologice s-au pus la punct tehnici statistico-matematice care permit să apreciem cât de nimerită. adică variabilele factuale care surprind situaţia obiectivă a unui individ în viaţa socioumană cotidiană a unei societăţi şi care au influenţă semnificativă asupra opiniilor.. În practica cercetării sociologice se utilizează stratificarea multiplă (prin împărţirea populaţiei după: sex. În acest caz. analiza calitativă discernerea de nuanţe. loc de rezidenţă. este o estimare. selectând eşantioanele: n1. Rotariu (coord.). statut matrimonial etc. atitudinilor. atunci subeşantioanele aferente vor fi şi ele mai mici. Analiza cantitativă vizează evidenţierea corelaţiilor. De aceea spunem că prin cercetare estimăm pe V din populaţie. îl vom construi în etape. concluzii. Iaşi. Scopul unei cercetări este acela ca pe baza datelor prelucrate să putem formula răspunsuri. nivel de şcolarizare. Un eşantion obţinut prin eşantionarea aleatoare din straturi are o reprezentativitate mai mare decât unul obţinut prin eşantionarea aleatoare simplă. cu alte cuvinte punerea în relaţie logică şi punerea în relaţie cu situaţia reală (pattern-matching). la eşantioane de voluntari (eşantioane de cazuri exemplare.. analiza lor cantitativă şi calitativă. adecvată. având grijă ca la calculele valorilor de ansamblu să ponderăm valorile parţiale la nivel de strat. de exemplu. pentru a exprima distribuţia altei caracteristici pe care nu o cunoaştem dar care se corelează cu prima. dacă ponderile acestor straturi în populaţie sunt diferite. N3.neformalizabil). inductiv . pentru a vedea cum votează cei cu patru clase şi cei cu douăzeci. semnificaţii.

distanţa Χ2. func’ionar – 2. binare. Cel mai adesea se folosesc tabele de date cantitative. cadru – 3 (V5) stilul educaţional: represiv – 1. urban – 2 (V3) statutul matrimonial: căsătorit – 1.). ele trebuie prezentate într-o formă condensată. de rang. numărul de persoane din familie (V3). Atunci când avem de analizat numeroase date numerice. puţin permisiv – 3. necăsătorit – 2 (V4) profesia: muncitor – 1. pentru a le putea interpreta. de exemplu: Surse de Informare Persoane 1 2 3 : : N 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 Presa Locală Presa centrală Radio TV local TV naţional 1 0 1 1 1 Putem codifica informaţiile obţinute privind: (V1) sexul: masculin – 1. distanţa (ultra)metrică. corelarea rangurilor (Spearman. Kendall). de modalităţi. analiza factorială a corespondenţei etc. a proximităţii între grupuri de variabile. consumul lunar (V2). feminin – 2 (V2) locul de rezidenţă: rural – 1. Dacă într-o zonă în care vrem să studiem "nivelul sărăciei" contactăm un număr de gospodării pentru a afla venitul lunar (V1). puţin represiv – 2. efectuarea de calcule (pentru evidenţierea caracteristicilor spaţiului variabilelor sau/şi persoanelor investigate). de sinteză etc. măsurarea asemănărilor: (di)similaritatea. şi apoi trecem rezultatele într-un tabel de genul celui următor : Variabila V1 V2 V3 V4 V5 109 . permisiv – 4. putem trece datele obţinute întrun tabel de genul: variabila Gospodăria 1 2 3 V1 V2 V3 n Putem construi tabele binare (cu 0 şi 1) atunci când prin cercetarea de teren urmărim să aflăm care sunt sursele la care apelează educatorii pentru a se informa.cantitativă se urmăreşte construcţia de tabele (de contingenţă.

tabelul pe care îl construim va arăta astfel: Persoana Sexul vârsta nivelul de pregătire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 loc de rezidenţă 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 tendinţa privind formarea 1 3 2 1 3 2 2 2 3 1 Analiza multivariată caută să surprindă contribuţia mai multor variabile în schimbarea variabilei dependente (putem estima "forţa" liantului între două variabile. master – 2. în urma unei cercetări exploratorii am obţinut informaţii de la 10 studenţi privind “tendinţa” lor de a considera că formarea trebuie să fie predominant specializată. putem folosi tabele de sinteză. de exemplu. vârsta. vârsta: < 35 ani – 1.Persoana 1 2 3 : : N 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 3 3 1 Pentru mai buna decelare a unor corelaţii. nivelul pregătirii în domeniu:     sex: feminin – 1. masculin – 2. doctorat – 3. nivel: universitar – 1. mediul de rezidenţă. urban – 2. 110 . rezidenţa: rural – 1. în care putem introduce informaţiile privind opţiunea politică a celor 30 studenţi dintr-un an de studiu : Studenţi 14 0 6 8 3 7 4 studente 0 16 3 13 8 3 5 rural 6 3 Urban 8 13 stânga 3 8 centru 7 3 dreapta 4 5 studenţi studente rural urban stânga centru dreapta Dacă. după ce codificăm sexul. dacă mai introducem şi alte variabile). > 35 ani – 2. orientată spre nevoile pieţii muncii actuale.

Analiza factorială evaluează legăturile între toate variabilele cu scopul de a le ierarhiza (a propune reprezentarea configurării de ansamblu a legăturilor) şi a da putinţa citirii rapide a unor tabele încărcate. soluţiile adecvate. într-un “discurs” etc. Titlul unui text poate fi un rezumat indicativ. forma lor. Oricărui mesaj îi poate fi analizat conţinutul pentru a desprinde din el elementele care să ne ajute să tratăm cu onestitate ştiinţifică o problemă socială. de exemplu) căutăm să evaluăm "forţa" legăturii lor comparând apoi tabelele şi legăturile între variabile. a practicilor. ilustrări etc. informaţiilor culese şi nu neapărat stilul. Putem reţine doar datele din CSP “extreme”.). trăirilor rutiniere etc. fără digresiuni. Analiza de conţinut este o tehnică de analiză a informaţiilor predominant “calitative”: răspunsurile la întrebări deschise. într-o convorbire transcrisă. Dacă avem tabele care evidenţiază relaţii între originea socială şi şcolarizarea copilului. Dat fiind un “text”.6 arată că 60 sunt admişi la suta de excluşi). putem desprinde cuvintele-cheie (ca şi cum am face indexul unei cărţi. mesajelor publicitare. o prezentare mai clară a (in)egalităţii şanselor. “Coeficientul concurenţial” vizează surprinderea şanselor în raport cu riscurile (de exemplu: dacă 37% din elevii aparţinând unei origini sociale sunt admişi. unui text îi putem face rezumatul (căutând surprinderea ideilor esenţiale ale lui. Reamintesc faptul că ne interesează cu predilecţie conţinutul datelor. iar restul de 63% sunt excluşi. şi este (relativ) 111 . pe care le-am înşira în ordine alfabetică. De asemenea. Dintr-un “text” de zeci sau sute de pagini transcrise. astfel. convorbirile. indicând paginile la care apar). dar şi a conversaţiilor şi discursurilor. vom proceda la “condensarea” lui şi la “extragerea” sensului. afişelor. să-i aflăm cauzele. curbelor construite pe axe de coordonate rectangulare. După ce punem variabilele în relaţie (într-un tabel de contingenţă.cadre şi necalificaţi: t1 copii născuţi înainte de 1990 Admişi Excluşi 35 65 42 56 t2 copii născuţi după 1990 admişi excluşi 48 52 26 74 Cadre Necalificaţi Avem. adică am întocmi lista tuturor conceptelor în raport cu ideile autorului din acea carte. raportul 37/63 = 0. gesturilor conviviale sau conflictuale. putem să urmărim care ar fi diferenţele eventuale între ele. Putem apoi măsura abaterile (comparând creşterea şanselor fiecărui grup între t1 şi t2 putem conchide asupra creşterii inegalităţilor) şi le putem figura cu ajutorul histogramelor. zvonurilor. Dar ce e un conţinut ? Conţinutul este exprimat în răspunsul la o întrebare deschisă. povestiri ale practicilor. ordinea internă. într-o istorie a vieţii. “corpus” căruia trebuie să-i facem analiza de conţinut. ceremoniilor.

Putem stabili disjuncţiile: Şcoală – “non şcoală”. nu-mi place – îmi place. Vom utiliza convorbirea (cu fiecare. într-un “model etno-socio-cultural”. de aceea m-am lăsat de şcoală”). experienţe. poate chiar a unui anumit “model sociocultural”. “a abandona şcoala”. “autoconstrucţia identităţii” etc. Sigur că acesta nu este singurul.). 1 – 2 ore) urmărind să aflăm: “climatul” familiei. (“Ce să faci azi cu şcoala ? Nu câştigi nimic. Ed. o părăseşte şi caută alt loc unde să câştige bani.independent de forma în care este pus (aceleaşi lucruri pot fi spuse în diferite moduri). imagina. expresiile folosite: “şcoală”. pentru a putea da mai multă greutate cer. La problema abandonului propriuzis vom ajunge la sfârşit. reacţiona ale tinerilor. despre diplomă. când vom avea suficiente informaţii care vor cântări mai mult decât răspunsurile lor la o întrebare directă: “De ce ai abandonat şcoala ?”. nu vom utiliza doar chestionarul. experienţele care au întărit şi sedimentat gestul care s-a adăugat altora din “ghidul de comportament” al rezervei comune de cunoştinţe. nu vom investiga doar un tânăr care a abandonat şcoala. iar mie îmi place să câştig bani mulţi. percepe. Putem spune că am desprins un sistem de sens care ghidează un tânăr în lumea în care trăim. nu-l satisface şcoala. putem încerca desprinderea unui sistem de sens chiar din acest fragment de răspuns. imaginea lor despre diferite meserii. “constrângerea”. favorabile şcolii. vom invoca socializarea. cu părinţi având pregătire şcolară diferită etc. abandonez – nu abandonez. Bruxelles. vrea să câştige. să ajungem la unităţi de sens operatorii pentru el. interesele lor culturale. “a câştiga bani mulţi”. “un tânăr salută un bătrân” etc. în care ne apare ca plauzibil. nu-i place. succes social etc. necesar. Atunci când culegem informaţii. din familii mai mult sau mai puţin numeroase. 112 .cetării. vom “decanta” maniere tipice de a vedea. noi. din mediul urban şi rural. a ajuns să fure etc. Comportamentul respectiv nu este un “act reflex”. “Adesea – spunea Durkheim (în Formele elementare ale vieţii religioase) – un fapt mărunt poate pune în lumină o lege. educaţia. Când analizăm conţinutul gestului. că nu sînt excluse alte modele. de asemenea. “Tema” abandonului şcolar este o problemă socială foarte serioasă şi complexă. vizăm (re)montarea structurii cu sens interiorizate (dacă ne întrebăm cum s-a ajuns la interiorizarea acestui gest. De Boeck – Wesmael. al şcolii. materiile care le-au plăcut. 1991). un act “întâmplător. cu venituri diferite. este important să păstrăm întocmai maniera de exprimare (neconstrânsă) a subiectului investigat. valorile lor. nu câştig bani – câştig bani. (Analyse de donnés qualitatives. Dacă vrem să o cercetăm. cu respect. Pe această bază. Când o persoană îşi descoperă capul în faţa alteia care se înclină. profesorii preferaţi. “cei 6 ani de-acasă”. care ne spune că a abandonat şcoala. Tânărul alege între şcoală şi non-şcoală. Identificăm cuvintele. doreşte. cercetătorii – care facem parte din aceeaşi sociocultură cu persoanele observate – vom “citi” gestul: “un cetăţean salută o autoritate”. în timp ce o sumedenie de observaţii imprecise şi vagi nu vor produce decât confuzie”. experienţele lor. ci un comportament sistematic. deprinderi. Dacă intervievăm un tânăr aflat în penitenciar. muncă. Putem selecta din eşantionul reprezentativ de subiecţi (cărora le-am aplicat un chestionar) un număr de 20-30 de tineri.

Costello sfătuieşte pe analistul de conţinut: • • • • • • să distingă “unităţi cu sens”. ne putem reaminti cu sârg toate teoriile implicate de tematica de cercetare.C. • • • • • • • avem în faţă corpus-ul. pe care a continuat-o în timpul transcrierii etc. analiza conţinutulu i datelor culegerea datelor reducţia datelor organizarea datelor Mai detaliat: • • mergem la literatura de specialitate pentru a ne informa. reducţia. nu ne e de folos. pe care îl “defrişăm”. Sigur că atunci când constatăm că o teorie “nu merge”. structurilor”. să le facă “rezumatul indicativ” şi “rezumatul informativ” (la rezumatul indicativ adăugând şi observaţiile sale). “legităţilor”. (pre)definim categorii analitice. 113 . “lanţurilor” cauzale etc. determinăm reguli de enumerare. o putem lăsa deoparte. codificăm.În Manuel du résumé en documentation. materialului cules (activitate pe care a început-o organizarea unităţilor de sens încât ele să se poată analiza în raport cu obiectivele analiza de conţinut propriu-zisă (aflarea “regularităţilor”. Putem reţine operaţiile: din momentul înregistrării acestuia. ştiut fiind că şi în domeniul disciplinelor socioumane cunoaşterea (graţie cercetării) este cumulativă (ce se ţese ziua nu se destramă noaptea).) urmărite de întrebarea de plecare. “configuraţiilor”. comparăm datele. selectăm unităţile de analiză. condensarea etc. validăm ipotezele. simplificarea. J.

numărul de cuvinte. mărimea caracterului literelor. 1989) În Les Temps Modernes. nr. sau numărul unităţilor nefavorabile şi foarte nefavorabile la numărul total al unităţilor) etc. s-a ajuns la “dicţionare speciale” în care conceptele sunt înşirate în funcţie de sensul lor. suprafaţa lor în cm2 etc.a. poziţia în ziar – dacă e pe prima pagină sau nu. Roget).) Bibliografie A. ce cuvinte-cheie alege.226/1965 este prezentat cazul unui profesor de liceu care a împuşcat un elev – pe care nu-l cunoştea – trăgând în direcţia unui grup de tineri care de mai multe ori i-au pus pocnitori în cutia poştală. suprafaţa titlurilor.de cole cazului 9 artiasupra titlurilor articolelor şi fotografiilor(cm2) 2631 prima pagină 7 114 . Pe măsura creşterii exigenţelor utilizării computerului în analiza de conţinut. “Thesaurus”-ul evită dificultăţile legate de polisemia. Théorie de l’information et perception esthétique (1958). preferenţial). de exemplu. L’Affiche dans la société urbaine (1969) ş. După care. de lungă durată. Cercetătorii au identificat toate textele ce au relatat cazul : Cotidianul Nr.• aflăm răspunsurile. numărul de ilustraţii. soluţiile scontate etc. Fapta şi procesul au reţinut atenţia marilor cotidiene. M. dintre toate sinonimele este reţinut unul. cuvintelor (de exemplu. “thesaurus” este un cuvânt folosit ca titlu pentru un dicţionar alcătuit în 1852 de către P. colectivă. Analiza presei D. dacă e la mijlocul sau în josul paginii.de cititori (după INSEE) 870000 L’Aurore Le Figaro France-Soir L’Humanité L’Independant Libération Le Midi-Libre 1018000 2124000 283000 198000 148000 577000 640 1961 853 1869 1671 2854 28 12 19 64 19 27 0 17 4 29 5 14 8 10 6 11 7 10 Suprafaţa totală a % tipărit pe % din ziar cu fotografii 27 Nr. Fiecare sens este trimis la un “câmp semantic de apartenenţă (eventual se realizează o ierarhie logicosemantică). să alcătuiască corpus-ul (toate articolele pe tema urmărită). Moles. suprafaţa totală a articolului.Bardin. L’Analyse de contenu.) Se poate urmări stilul general.P. Cartwright arată că acela care îşi propune analiza presei trebuie să-şi pună următoarele întrebări: • • • • • • • ce cuprinde articolul ? este o perpetuare favorabilă-neutră-nefavorabilă ? pe ce se bazează autorul articolului ? la ce sistem de valori se raportează ? ce mijloace utilizează ? în numele cui comunică ? care ii sunt intenţiile ? etc.. PUF. sinonimia etc. să determine variabile şi indicatori (de ex. subtitlurilor. MEMORIE (de scurtă durată. (după L. ce intensitate emoţională dă şi ce tendinţă (care se poate calcula raportând numărul unităţilor de conţinut favorabile şi foarte favorabile la numărul total al unităţilor. semantică etc.

obiectivele formării. profilul forţei de muncă. inspectoratul. modalităţi de stimulare a voinţei de a se forma continuu. administrativă etc. cercetătorii – din ţări diferite – au plecat din start cu o grilă de analiză descriptivă a acţiunii de “formare contractuală”: • • • • • • • • • descrierea întreprinderii. Nimeni nu ne împiedică să facem un tabel în care să trecem: Fapte. conotaţiile. evenimente astfel încât să avem sub ochi toate evenimentele comune şi necomune. am avut convorbiri cu un număr însemnat de persoane implicate pentru a face un studiu despre centralizarea – descentralizarea deciziei în sistemul educaţional în perioada tranziţiei.Le Parisien Le Provencal 1933000 690000 975 1321 27 43 19 43 9 7 Ei au numărat 642 grupuri de cuvinte semnificative pentru conţinutul faptului. putând constata faptele. directorul şcolii): Interlocutor Decizia MEC ISJ şcoală Persoane Percepţii Sentimente (Pre)judecăţi … 115 . părinţilor. de la prima lectură ne dăm seama că el conţine informaţii interesante dar răspândite în întreg textul (destul de monoton şi greu digerabil). semnificaţiile. Au eliminat toate enunţurile comune şi au reţinut 176 enunţuri diferite. să putem compara. Un singur text poate conţine mai multe zeci de pagini . analiza cu mai mare claritate informaţia conţinută în convorbiri. Cum procedăm pentru a analiza convorbirile? Alcătuim corpus-ul tuturor convorbirilor realizate. practici de cercetare între partenerii care se ocupă de formarea continuă. persoane vizate de programul de formare contractuală. ai conducerilor de şcoli. Analiza convorbirilor Într-o cercetare a Comisiei Europene. schimbările de atitudine etc. după care au trecut la analiza lor. De exemplu.) şi nivelul la care se ia (ministerul. practici ameliorative ale formării continue. ai educatorilor. Putem întocmi câte un tabel pentru fiecare categorie de actori implicaţi (reprezentanţi ai MEC. evaluarea formării. pe care le-au clasat pe categorii. ai ISJ. elevilor etc.) pentru a afla de la ei tipul de decizie (pedagogică. metode de formare. iar noi avem de analizat 30 de asemenea texte transcrise… Este foarte dificil să analizăm conţinutul acestora dacă nu avem informaţiile sub privire.

vom desprinde alte semnificaţii despre paşii făcuţi spre reformarea învăţământului. Dacă rupem textul convorbirii de context există riscul de a nu obţine multe dintre semnificaţiile faptului. De exemplu. persoanele cu care interrelaţionează etc. La revedere »” Scoasă din context. LEXICA. evenimente concomitente etc. argumentării Viaţa socioumană poate fi cunoscută cu onestitate ştiinţifică.Putem astfel reduce zeci sau sute de pagini la câteva care ne vor permite analize mai fine. nu putem rupe afirmaţiile de context.). justificării. INTERVIEWS. de "sondare" a populaţiei etc. Atunci când analizăm conţinutul convorbirilor. ale diferitelor institute de cercetare. Capătă însă recunoaştere – graţie eficienţei analizei – programele SATO (desprinderea de categorii socio-semantice). nici a terenului asupra noastră). La fel putem proceda în cazul discernerii caracteristicilor implementării unei politici educaţionale (convorbiri cu actorii asupra cărora decizia va avea impact concret). această unitate de convorbire nu ne spune nimic. utilizând metode (in)discrete (nu în sensul brutal al “ascultării la uşă“ sau “uitatului prin gaura cheii“. Curentul clasic rămâne cel al Analizei de Conţinut Tematic (ACT). obiecte.) este capitală. ele au fost construite din tot ce e "delincvenţă" în 116 . (“contextul” fiind cel unde sunt localizate fizic : persoana care ne-a oferit informaţia. Dar dacă X este directorul elevului Y ? Dacă Y este directorul lui X ? Comprehensiunea contextului (cu tot ce implică el: persoane.. Dacă plasăm fragmentul de convorbire de mai sus în diagrama contextuală prezentă. asigurându-ne că mandatul este limpede pentru cei investigaţi. ETHNOS. cooptând persoane-cheie (cărora le poate cere să-i atragă atenţia când tulbură desfăşurarea normală a lucrurilor sau când e dus de nas de către un interlocutor. PROTHÈSE.. am reţinut în scris: “X a ridicat telefonul. putem rămâne cât mai mult pe teren. ci în sensul de a profita de orice informaţie). trebuie să ne asigurăm că eventualele distorsiuni nu ni se datorează (nici ca urmare a efectului asupra terenului. Aşa cum am mai arătat. a ascultat puţin. Avem la îndemână statisticile Ministerului de Interne şi pe cele ale Ministerului Justiţiei ca şi altele. apoi a spus celui de la capătul celălalt al firului (Y): «Nu cred că trebuie să procedezi astfel ! Nu sunt de tolerat capriciile nimănui ! Discutăm mâine. vom avea în vedere impactul (posibil) al contextului. În privinţa validităţii informaţiilor. SPAD-T. Aceste statistici n-au apărut ca Atena din capul lui Zeus. Ne interesează problema delincvenţei juvenile. PROSPERA ş. TRI-DEUX. Pentru a minimiza distorsiunile.a. iar Y este directorul educatorului X. deoarece sensul există într-un context. IATAO. evenimentului prezentat. Exigenţele probei. MODALISA.

Dar dacă în cartierul unde cercetăm delincvenţa. aşadar. poate fi (re)cunoscută delincvenţa. Recapitulând în minte tot ce am putut surprinde în acest mic "încadrat". comunităţi ale unei societăţi. stând de vorbă cu oamenii). delincvenţa s-a diminuat. domneşte "sentimentul insecurităţii" şi după o anumită oră din noapte străzile sunt pustii.viaţa socioumană cotidiană. Deci. Aşadar trebuie să cercetăm delincvenţa. cel care înregistrează delincvenţa să omită anumite cazuri ? Dar dacă poliţia este "presată" să dezvăluie o delincvenţă "la modă" : furtul din conductele de petrol. vor spune "calitativiştii".nici graţie lui. Persoane care lucrează în cadrul justiţiei. din anumite perspective (cercetătorul nu are cum să stăpânească la perfecţie toate câştigurile din toate disciplinele socioumane). "aude despre" multe "cazuri" de delincvenţă ? Zvonul nu are rolul său ? Dar dacă televizorul prezintă seară de seară doar ororile comise în comunitate ? Dar dacă la "talk-show"-uri "specialiştii" insistă până la epuizare asupra "corelaţiei" dintre şomaj şi delincvenţă ? Se poate ca victimele să nu denunţe acte de delincvenţă de frica celor care le comit? Iar ne oprim cu întrebările. Câte violuri nu rămân necunoscute dacă legea spune că violatorul poate scăpa basma curată dacă se căsătoreşte cu persoana violată ? Când recenzează. ne ghidăm după codul penal.. Dar nu toată delincvenţa este vizibilă. dar codul penal este modificabil. într-o anumită conjunctură (copii defavorizaţi sunt mai demult. şi . toţi baricadându-se în "bastionul" familial ? dacă "lumea vede". Poate să aibă importanţă numărul poliţiştilor (adică dacă sunt mai mulţi să înregistreze un număr mai mare de cazuri de delincvenţă) ? Poate să aibă importanţă dacă înregistrarea se face într-un sat sau într-un mare oraş ? Se poate ca. unde sunt valori. norme.. în proximitatea oamenilor. Este reducţionistă o asemenea abordare.cu tot efortul cercetătorului de a fi cât mai puţin subiectiv . Dar "tehnicile" cu care culegem şi interpretăm datele? Ele sunt "neutre" ? Ghidul de chestionar este "un dat" sau este construct ? Dar ghidul orientativ al unei convorbiri semidirective ? Toate instrumentele.. rezultă că "delincvenţa" nu poate fi cunoscută cu toată obiectivitatea. lucrătorul însărcinat cu această misiune nu foloseşte formulare după care se înregistrează delincvenţa ? Acestea nu se schimbă de la o zi la alta. uneltele cercetătorului sunt construite în anumite contexte (la birou. din statisticile oficiale. în cel al poliţiei "recenzează" delincvenţa. de exemplu ? Câte din dosarele trimise de poliţie procuraturii sunt admise ? Câte sunt calificate de judecător ca "delincvenţe" ? etc. dar nu în toate grupurile: un comportament poate fi delincvent pentru un grup dar nu şi pentru altul. Putem extrage eşantioane reprezentive din populaţie. cei care fac piraterie pe Internet. nu ne putem opri doar la ele. datorită "conjuncturii". împreună cu ei. dar poate supăra decidentul interesat să spună că de când e la guvernare. nici « graţie tehnicilor ». dar şi specifice. pe teren observând "exploratoriu".. de exemplu ? Se poate ca la poliţie înregistrarea delincvenţei să se facă şi în funcţie de exigenţele superiorilor ? (dacă poliţia înregistrează o imensitate de cazuri. Trebuie să mergem pe teren. să le studiem temeinic şi apoi să extrapolăm concluziile la acea populaţie. Cum adică "viaţa socioumană cotidiană" ? Nu e prea vag ? Desigur. nu sunt cele mai obiective cu putinţă. Să revenim. în bibliotecă. Ce putem reţine însă? Că doar răspunsurile furnizate de teren nu sunt suficiente pentru cercetarea cu onestitate a delincvenţei. astfel că în formular pot să nu apară hacker-ii. reguli commune. Cred că se poate reţine deja că datele "cele mai obiective".). aceasta poate însemna că şi-a făcut bine datoria. datorită cârmuirii sale înţelepte. dar acum "problema lor trebuie rezolvată dacă vrem să intrăm în UE"). şi atunci precizăm: delincvenţa în multitudinea de grupuri. fiindcă "obiectivitatea" nu "rezultă" din "obiect". Am putea continua cu întrebările. dar ne oprim din cauza spaţiului. de la ei să pornim pentru a determina delincvenţa. Aceasta nu înseamnă că nu putem 117 .

să utilizeze metode şi tehnici sociologice de cercetare a câmpului educaţiei. 2. La capătul studiului acestei unităţi de formare. să facă dovada în scris. cursantul va trebui să fie capabil: • • • • • să utilizeze concepte. • • • • OBIECTIVE GENERALE ALE DISCIPLINEI: transmiterea unor cunoştinţe de sociologie a educaţiei. capacităţilor şi abilităţilor dobândite. Obiectivele disciplinei sunt în concordanţă cu cele ale altor discipline din planul de învăţămînt. tipologii şi explicaţii din sociologia educaţiei. încât acestea să devină operaţionale în analiza actuală a domeniului educaţiei. desprinse cu ajutorul unei metodologii sociologice adecvate. să (re)cunoască problemele domeniului. 1. înţelegerea conceptelor şi a paradigmelor sociologice contemporane.face paşi pe calea cunoaşterii cu obiectivitate. a politicilor şi practicilor educaţionale actuale. să utilizeze demersul sociologic de analiză a sistemului educaţional în general. OBIECTIVE PEDAGOGICE Obiectivele pedagogice se referă la capacităţile şi competenţele pe care cursantul le va dobândi în urma studierii acestei unităţi de formare pentru a atinge obiectivele generale ale disciplinei. formarea abilităţilor metodologice necesare investigării cu onestitate ştiinţifică a domeniului educaţiei. Într-o enumerare sumară ele sunt: 118 . oral şi practic a cunoştinţelor. cu mai multă onestitate ştiinţifică. Cunoştinţele şi abilităţile dobândite în cadrul ei stau la baza formării în domeniul disciplinelor socioumane. conexarea acestor cunoştinţe cu cele aparţinând altor discipline socioumane conexe.

utilizarea cunoştinţelor însuşite prin această unitate de formare pe toată durata studiilor. 1996 C. Sociologie. Stan. 1999 I. Teorii sociologice ale educaţiei. 2002 EXIGENŢE PRIVIND EVALUAREA examen vizînd însuşirea cunoştinţelor din programă şi din bibliografia selectivă precum şi capacitatea de a opera cu acestea în analiza fenomenului şi procesului educaţional – 70% prezentarea portofoliului. Dacia. Sociologia şcolii.. 1997-1998 I. Ionescu ş. Ionescu. H. Cuin. Istoria sociologiei.1998 S. Giddens. Polirom. Sociologie contemporaine. vol. Editura Univers enciclopedic. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ • • • • • • • • • • • • Dicţionar de sociologie. Polirom.30%  Cursanţii pot folosi un caiet special sau fişe în care vor reţine aspecte principale sau/şi de detaliu referitoare la problematica sociologiei educaţiei. Ionescu. 2000 E. C. Metodologia reformei educaţiei. D. Cristea. sensibilizarea permanentă la noile exigenţe sociale şi educaţionale sub impactul dezvoltării NTE şi NTIC. Cluj. Hardiscom. Bucureşti. Bucureşti. 1996 J. Sociologia educaţiei. Buc. I-II. 2003 I. Iaşi. Nathan. 1990 A. 1998 S.-P. Constantinescu. Durand. Hardiscom. 119 . Ed. de a căuta informaţii şi de a le organiza într-o sinteză teoretică. Weil. prezenţa şi participarea la tutoriale . Paris. Cristea. Editura Universităţii Iaşi. Elemente de sociologie. Sociologie şi acţiune socială. Ed.. În această unitate de formare sunt cuprinse temele din care vor fi formulate subiecte pentru examen.a. 2003 Învăţămîntul rural din România. MEC-ISE. R. Stănciulescu.• • punerea în act a capacităţii de a lectura. Institutul European. Ed. F. Editura Spiru Haret. Editura All. Gresle. 1997 Liceul şi liceenii.

120 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful