You are on page 1of 8
(CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUL prow CLUENAPOCA AVIZAT, SECRETAR 3. Awol Re i$ pe 3/15. 04. 2014 HOTARARE privind alocarea sume de 500.000 Ie dela bugetul local pe anal 2019, pentru Uniunea Teatrald din Romania, in vederearealizarii proietului ‘Gala Premillor UNITER” Const! local al muneipului Cluj-Napoca tnrunit in ying extuondinard, [Examinind proictal de hotiireprivind alocarensumei de $00,000 lel dela bugetl local pe nul 2019, penta Uniunea Teatralt din Roménia, in vedere reslizti proiectuvi Gala Premillor UNITER® - project din initativa primaruli i a consilirlor local: Horvith Anna, Mihaela Rodica ‘uci, Corina Eeaterna Crotora gi Toan Sabin Sirmas: Analizind Referatul nr. 181619/426/01,042019 al Directei Generale Comunicare, dezvoltare Jocald si management proiecte, prin care se propunealocareasumei de 500.000 Id de la bugetul local pe sul 2019, pentra Uniunea Teatrali din Romdnia, in vederca realize proictuui Gala Premillor UNITER™: {nurma dezhaterilor eare au avut loe si vind avizul comisilor de specialinte; ‘Avdnd in vedere dispozple Lepi nt. 350/200 privind regiml fangirl: nerambursabile din Foruusi pubice alocate pentru ativitati nonprofit de interes general cu moditeiile gi completrile ‘uleriare, ale Legii nr 199/2008 penta aprobarea Ordonanfei Guvemului nr 2/2008 pentru modificoroa si completarea Ordonantel Guvernulal 5 11998 privind imbundir sistema de finanjare a programelor si proiectelor cultuale, ale Regulamentulul privind regimul fnanrior neramburabile de Ia bugeul loa, locate pent ativitli nonprofit de interes general, conform Lexi rr 3502005, aprobat prin Hotieirea nz. 858/2018; ‘Vazind procesul-verbal al Comisiel de analiza selecte a proicctelor din data de 26.03.2019: Potrvitdispozitunilor ar, 36, 39, alin. 2,45 si 115 din Legea nr 215/2001 administra publice locale, republicat, cu modlficarile si complete ulterioare, HOTARASTE: Ark.L Se spot sloare sei de SODOOD lei de Ia bugtl local pe anul 2019, pentru | Uniunen Teatraté din Romfnta, in vedere riz proicetlui Gala Premillor UNITER®, cu sna Const acl a maicpis Ch. Naposa ‘Art Cu indeplnra prevederior hoi se inereinjeus Dir Generals Comunicre, devote ocala management poise Disa Fzonomich. Progen de sing Ec, Dan Stefan Tarces Contasemneazis Seeretarul muncipiulu, ‘Aurora Rogea Ne io 2019 (Hotere a fost adopt cu oti) ROMANIA, APROBAT, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUL CLUJ-NAPOCA PRIMAR DIRECTIA GENERALA COMUNICARE, DEZVOLTARE. EMIL BOC LOCALA $1 MANAGEMENT PROIECTE. SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE SOCIALE, CULTURALE 1 SPORTIVE - Ne 181619/42670.04.2019 L : REFERAT privind finanfarea nerambursubilé de la bugetu local pe aul 2019, pentru ‘Uniumea Teatralt din Romania, a vederea realizrii proiectului ‘Gala Premillor UNITER" in fiecre an, Pinssia municipal Cluj-Napoca si Consol Local l mune Chj- Napocs spjna ONG-u, ascii, andy, persoanefzce si cule religiase pin acrdaea de fondu nerambursabile de la bugetal local in baza Legit ar 380/2005, pivind finanprile serambusabile dn four pblicealoctepenteu activi nonproit de interes general gin baza Regulanestusi prvind regimul fisnisilor neamturssile din fondu publce alse peau sett nonprofit de interes genera rin Hotere ns. 858 din 05 sptmbre 2018, in confomitate cu preveterle Legit 350 din 2 decembvie 2005 sale Ordena’ 51/1998 eu moi complete teviowre, Consiia local al municipal Cluj-Napoca « sabilt Reglamestul privind finanailenrambusaile din fonurpubicealoeate pen activist aonprof deers genera In pevioaia 4 ianuavi 2019 5 februare 2019, la Regisratura Prine municipilutChj- [Napoca line a fst depuse un num de 309 pict, valoarea Gnnsiart soit ind de 36.118.71346 Ie Comisia de analiza 5 seleee a solicitor de fnanisinerambusile din fondusle bugs local al muicpih Cy-Napoce, alate pena activi nonprofit de interes general, = ‘a intrnit pentru a analiza sia evalua cererile de finanjare depuse de asociai, cult $i funda, in conformitate eu eriterile de acordae a finanirilor nerambursabile. in unma aralize’ aestora, a constatate& un numdr de 309 dine proietele depuse spre fnanjareIntrunesc cone minime obligatorit pentru a fi supuse analize si selectci coms. in data de 26.03.2018, in eadrul seine CComisiei de analiza si select a proiccelor au fost propuse sumele spre Finanare pentru 159 de proiecte, incadmte in categoria proiete locale culturale, de tineret gi sociale 3