You are on page 1of 3

1.

Możliwość uzyskania wyniku innego niż oczekiwany to:


a. Cel działania przedsiębiorstwa
b. Ryzyko
c. Stopa zwrotu
d. Premia za ryzyko
2. Na premię za ryzyko nie składa się:
a. DRP
b. MRP
c. LQRP
d. ERP
3. Średnia stopa zwrotu to:
a. MIRR
b. ARR
c. IRR
d. NRR
4. Wewnętrzna stopa zwrotu to:
a. MIRR
b. ARR
c. IRR
d. NRR
5. Projekty o wysokim poziomie ryzyka to projekty:
a. „Nowe”
b. Odtworzeniowe
c. „Stare”
d. Żadne z powyższych projektów
6. Ogólną zasadą szacowania przepływów pieniężnych nie jest:
a. Analiza przepływów musi mieć charakter przyrostowy.
b. Nie należy uwzględniać kosztów utopionych.
c. Należy uwzględniać zmiany w kapitale obrotowym.
d. Nie należy uwzględniać kosztów alternatywnych.
7. Odpowiednia stopa dyskontowa k to:
a. k - średnia wymagana stopa zwrotu
b. Koszt kapitału niezwiązanego z całkowitym finansowaniem danego
projektu
c. Alternatywna stopa zwrotu
d. Żadna z powyższych odpowiedzi
8. Jeżeli Wartość Zaktualizowana Netto NPV jest niższa niż 0 to:
a. Projekt należy realizować
b. Projektu nie należy realizować
c. Zbyt mało danych by zdecydować o realizacji projektu
d. Żadna z powyższych odpowiedzi
9. Wśród „wad” NPV wyróżniamy to, że:
a. Uwzględnia wartość pieniądza w czasie
b. Bierze pod uwagę cały okres życia projektu
c. Zakłada stałą stopę dyskonta i reinwestycji w całym okresie
d. Może informować o ile wzrośnie wartość przedsiębiorstwa
10.Do problemów związanych z Wewnętrzną Stopą Zwrotu zaliczamy:
a. Konflikt wyboru w przypadku projektów wykluczających się
b. Problem z interpretacją (projekty typu inwestowania i finansowanie)
c. Brak IRR lub „wielokrotna IRR” w przypadku projektów o
niekonwencjonalnych przepływach pieniężnych
d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
11.Projekt odrzucamy gdy:
a. PI<1
b. PI=1
c. NPV >0
d. Żadne z powyższych nie jest prawidłowe
12.Przedsiębiorstwa mogą korzystać z kapitałów:
a. Własnych
b. Obcych
c. Uprzywilejowanych
d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
13.Kapitał obcy pochodzi z:
a. Emisji obligacji przedsiębiorstwa
b. Uzyskany z emisji akcji uprzywilejowanych
c. Emisji akcji zwykłych
d. Zysków niepodzielonych
14.Stopa zwrotu jakiej oczekują akcjonariusze to:
a. Kapitał własny
b. Koszt kapitału akcyjnego
c. Średni ważony koszt kapitału
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
15.Do metod szacowania kosztu kapitału własnego nie zaliczamy:
a. Metody stopy dochodu z obligacji z premią za ryzyko
b. Modelu wyceny aktywów kapitałowych
c. Metody stopy dochodów z aktywów i pasywów
d. Metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DC
16. Na rynku kapitałowym inwestycje o zbliżonym poziomie ryzyka
a. powinny zapewniać zbliżoną stopę zwrotu
b. muszą zapewniać tą samą stopę zwrotu
c. zawsze przynoszą dodatnią stopę zwrotu
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
17.Optymalnym budżetem kapitałowym nie jest:
a. Ilość kapitału wyznaczona przez punkt przecięcia krzywej możliwości
inwestycyjnych i krzywej możliwości finansowych.
b. Ilość kapitału niezbędnego do sfinansowania wszystkich efektywnych
projektów inwestycyjnych.
c. Ilość kapitału zapewniająca maksymalizację wartości rynkowej w danej
sytuacji
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
18.Na średni ważony koszt kapitału (WACC) wpływają:
a. koszt kapitału obcego z emisji akcji
b. koszt kapitału uprzywilejowanego pochodzącego z kredytów
c. koszt kapitału własnego zwykłego
d. koszt kapitału uprzywilejowanego pochodzącego z emisji obligacji
19. W modelu CAPM nie uwzględniamy:
a. wymaganej stopa zwrotu akcji zwykłych
b. stopy obarczonej ryzykiem
c. stopy zwrotu portfela rynkowego
d. współczynnika beta firmy.
20.Punkty nieciągłości w wykresie WACC występują gdy:
a. kończy się kapitał z określonego źródła i zachodzi konieczność
pozyskania nowego
b. pozyskano nowy kapitał z pewnego źródła
c. podjęto decyzję o konieczności pozyskania większej ilości kapitału
d. kończy się kapitał z określonego źródła i nie będzie pozyskiwany nowy