You are on page 1of 13

Bài tập java về nhập liệu từ bàn phím!

1. Viết chương trình kiểm tra giá trị một số N nhập vào là chẵn hay lẻ.
import java.io.*;
public class ChanLe {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n;
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap n can xem chan hay le: ");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
if(n%2==0){
System.out.print("so :"+n+"la so chan");
}
else{
System.out.print("so : "+n+" la so le");
}
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

2. Viết một chương trình hiển thị tổng các bội số của 7 nằm giữa 1 và 100.
public class TongBoiSoCua7 {
public static void main (String[] args){
int tong=0;
int dem=0;
for(int i=1;i<=100;i++)
if(i%7==0){
tong= tong+i;
dem=dem+1;
}
System.out.println("tong boi so cua 7 tu 1 den 100 la: " +tong);
System.out.println("vay co '"+dem+"' so la boi so cua 7 tu 1 den 100\n");
System.out.println("gom cac so:\n");
for(int i=1;i<=100;i++)
if(i%7==0)
{
System.out.print(","+i);
}
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

3.Viết chương trình in ra tất cả các số nguyên từ 0 đến 10, bỏ qua 3, 4, 5.


import java.io.*;
public class InSoNguyen {
public static void main (String[] args) throws Exception {
int so;
System.out.println("cac so nguyen tu 0 den 10 tru cac so 3,4,5 la: ");
for(int i=0;i<=10;i++)
if((i<=2)|(i>=6))
{
so=i;
System.out.print(","+so);
}
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

4. Viết chương trình tính giai thừa một số.

import java.io.*;
public class GiaiThua {
public static void main (String[] args) throws Exception {
int gt=1;
int gthua,n;
BufferedReader in =new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap n de tinh giai thua: ");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
for(int i=1;i<=n;i++){
gt=gt*i;
}
gthua=gt;
System.out.print("giai thua cua "+n+" la:"+gthua);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

5. Viết chương trình để cộng bảy số hạng của dãy sau: 1!+2!+3!………
import java.io.*;
public class Cong7soHang {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n,tong=0;
int gt=1;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap n de tinh tong cac gia thua tu 1-n:");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
for(int i=1;i<=n;i++)
{ gt=gt*i;
tong= gt+tong;
}
System.out.print("tong cac so tu 1! den "+n+ " ! la:"+tong);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

6. Viết chương trình tính tổng: S = 1+1/2!+1/3!+.......+1/N!


import java.io.*;
public class TinhTongGT {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n;
double gt=1;
double tong=0;
BufferedReader in= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap n de tinh tong co dang 1+(1/2)!+..+(1/n!): ");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
for(int i=1;i<=n;i++)
{ gt = gt*i;
tong=tong+(1/gt);
}
System.out.print("tong cac gt co dang 1+(1/2)!+..+(1/n!): "+tong);
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

7. Viết chương trình tính tổng: S= 1 + 1/(1+2!) + 1/(1+2!+3!) +........+1/(1+2!+....N!)


import java.io.*;
public class TongGTThapPhan {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int gt=1,n;
double tong=0;
double s=0;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap n de tinh tong co dang 1+(1/(1+2!)+..+1/(1+2!+3!):\n===>");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
for(int i=1;i<=n;i++)
{
gt=gt*i;
tong=tong+gt;
s=s+(1/tong);
}
System.out.println("Vay tong cua '"+n+"'co dang 1+(1/(1+2!)+..+1/(1+2!+3!)la:
\n===>"+s);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

8. Viết chương trình tính tổng các số chẵn trong đoạn [a, b] (a, b nhập từ bàn phím,).
import java.io.*;
public class TongChan {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int a,b;
int tong=0;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

System.out.print("Nhap a: ");
a=Integer.parseInt(in.readLine());
System.out.print("Nhap b: ");
b=Integer.parseInt(in.readLine());
for(int i=a;i<=b;i++)

if(i%2==0)
{
tong=i+tong;

}
System.out.println("Tong cac so chan tu '"+a+" den '"+b+" la:\n "+tong);
System.out.println("Gom cac so:");
for(int i=a;i<=b;i++)

if(i%2==0)
{
System.out.print(","+i);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

9. Viết chương trình kiểm tra xem N có phải là số nguyên tố không.


import java.util.*;
public class SoNguyenTo {
public static void main (String[] args) throws Exception{
Scanner sc=new Scanner(System.in);
int n;
System.out.print("Nhap n de xem no co phai la so ng to khong:");
n=sc.nextInt();
if((n==0)|(n==1))
{
System.out.print("so '"+n+"' khong phai la so ng to");
}
if(n==2)
{
System.out.print("so 2 la so ng to");
}
if((n>2)&&(n%2==0))
{
System.out.print("so '"+n+"'khong phai la so ngyen to ");
}
else{
System.out.print("so '"+n+"'la so nguyen to ");
}
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

10. Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn 100.
public class TongCacSoNguyenTo {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int tong=0;
for(int i=2;i<=100;i++)
if(i%2!=0)
{
tong=i+tong;
}
tong=tong+2;
System.out.print("tong cac so nguyen to nho hon 100 la:"+tong);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

11. Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều và tính tổng các số chẵn/lẽ trong mảng.
import java.io.*;
import java.util.*;
public class TongMang {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n;
int tongchan=0,tongle=0;
BufferedReader in= new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n:");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
int a[]=new int[n];
int i;
for(i=0;i<n;i++)
{ System.out.print("nhap a["+i+"]: ");
a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
}
for(i=0;i<n;i++)

if(a[i]%2==0)
{
tongchan=tongchan+a[i];
}
else
{
tongle=tongle+a[i];
}
System.out.println("Tong cac so 'chan' trong mang:"+tongchan);
System.out.println("Tong cac so 'le' trong mang la:"+tongle);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

12. Viết chương trình nhập mảng gồm n số nguyên, tìm số nguyên nhỏ nhất và lớn nhất
có trong mảng
import java.io.*;
public class MinMax {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n,min,max;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap so phan tu co trong mang n: ");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
int a[]=new int[n];
int i;
for(i=0;i<n;i++)
{
System.out.print("Nhap a["+i+"]: ");
a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
}
min=a[0];
max=a[0];
for(i=0;i<n;i++)
{

if(a[i]<min)
{
min=a[i];
}
else
{
max=a[i];
}
}
System.out.println("So nho nhat la: "+min);
System.out.println("So lon nhat la: "+max);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

13.Viết chương trình nhập mảng gồm n số nguyên và một số nguyên x, kiểm tra xem x có
xuất hiện trong mảng hay không?
import java.io.*;
public class KiemTraX {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int x,n;
int thoat=0;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("nhap so phan tu trong mang n:");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
int a[]=new int[n];
int i;
for(i=0;i<n;i++)
{
System.out.print("Nhap a["+i+"]: ");
a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
}
System.out.print("Nhap so can tim x: ");
x=Integer.parseInt(in.readLine());
for(i=0;i<n;i++)
{
if(x==a[i])
{
System.out.print("So '"+x+"' co trong day");
thoat=1;
}
}
if(thoat==0){

System.out.print("So '"+x+"'khong co trong day");


}
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

14.Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều các số nguyên và sắp xếp mảng giảm/tăng
dần. In mảng đã sắp ra màn hình.
import java.io.*;
public class TangGiamMang
{
static void tangdan(int a[],int n)
{
int t;
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=i+1;j<=n;j++)
if(a[i]>a[j])
{
t=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=t;
}
}
static void giamdan(int a[],int n)
{
int t;
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=i+1;j<=n;j++)
if(a[i]<a[j])
{
t=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=t;
}

}
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap so phan tu co trong mang: ");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
int a[]=new int[n+1];
int i,j;
for(i=1;i<=n;i++)
{

System.out.print("Nhap a["+i+"]: ");


a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
}
tangdan(a,n);
System.out.print("Day so tang dan: ");
for(i=1;i<=n;i++)
System.out.print(a[i]+" ");
System.out.println();
giamdan(a,n);
System.out.print("Day so giam dan: ");
for(i=1;i<=n;i++)
System.out.print(a[i]+" ");
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

15. Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều và kiểm tra xem các phần tử có tăng/giảm
dần không.
import java.io.*;
public class KiemTraTangGiam {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n,kt=0,kt1=0;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap so phan tu de n :");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
int a[] =new int[n+1];
int i,j;
for(i=1;i<=n;i++)
{
System.out.print("Nhap phan tu thu "+i+":");
a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
}
for (i=1;i<n;i++)
{
if(a[i]<= a[i+1])
{
kt=1;
}
else{
kt=0;
i=n;
}
}
for (i=1;i<n;i++)
{
if(a[i]>= a[i+1])
{
kt1=1;
}
else{
kt1=0;
i=n;
}
}
if(kt==1){
System.out.print("Day so vua nhap co gia tri tang dan ");
}
if(kt1==1){
System.out.print("Day so vua nhap co gia tri giam dan");
}
if((kt==0)&&(kt1==0)){
System.out.print("Day vua nhap 'khong' co thu tu ");
}
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

16. Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố trong mảng 1 chiều.
import java.io.*;
public class TongNgToDenN {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n,tong=0;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n:");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
int a[]=new int[n+1];
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
{
a[i]=i;
}
for(i=1;i<=n;i++)
{
if((a[i]>2)&&(a[i]%2!=0))
{
tong=tong+a[i];
}
}
tong=tong+2;
System.out.print("Tong cac so nguyen to trong mang tu 1 den "+n+" la: "+tong);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

17.Viết chương trình tính tổng các số chẵn có trong mảng 1 chiều.

import java.io.*;
public class TongChanMang {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n,tongchan=0;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n :");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
int a[]=new int[n+1];
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
{
System.out.print("Nhap a["+i+"]:");
a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
}
for(i=1;i<=n;i++)

if(a[i]%2==0)
{
tongchan=tongchan+a[i];
}
System.out.print("Tong so chan trong mang la:"+tongchan);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

18) Viết chương trình tính tổng các số lẻ có trong mảng 1 chiều.
import java.io.*;
public class TongLemang {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n,tongle=0;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n :");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
int a[]=new int[n+1];
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
{
System.out.print("Nhap a["+i+"]:");
a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
}
for(i=1;i<=n;i++)
if(a[i]%2!=0)
{
tongle=tongle+a[i];
}
System.out.print("Tong so chan trong mang la:"+tongle);
}
}

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

19) Viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên, tính tổng các số nguyên tố có
trong mảng. (có sử dụng hàm KTNT)
import java.io.*;
public class TongSoNgToMang {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n,tong=0;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n:");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
int a[]=new int[n+1];
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
{
System.out.print("Nhap a["+i+"]");
a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
}
for(i=1;i<=n;i++)
{
if((a[i]>2)&&(a[i]%2!=0))
{
tong=tong+a[i];
}
}
tong=tong+2;
System.out.print("Tong cac so nguyen to trong mang tu 1 den "+n+" la: "+tong);

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Bài 19 mình không hiểu cho lắm ! bạn nào có đáp án hay hơn cho các bài trên thì post lên
cho moi người tham khảo nhé!!
__________________
đại gia đaklak