You are on page 1of 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 5 Inovatif
3. Bilangan Murid : 36 orang
4. Tarikh : 12 Julai 2019
5. Hari : Khamis
6. Masa : 8.10 hingga 9.10 pagi
7. Tema : Kesihatan dan Kebersihan
8. Tajuk : Lagu ‘Bangun Pagi’

9. Kemahiran Fokus: Aspek Tatabahasa: Cakap Ajuk dan Cakap Pindah

10. Standard Kandungan


5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

11. Standard Pembelajaran


5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan cakap pindah dengan betul dalam pelbagai
situasi e

12. Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Menyenaraikan lima kata nama am yang terdapat dalam lirik lagu yang bertajuk
‘Bangun Pagi’ dengan betul.
ii. Membina ayat berdasarkan kata nama am yang merujuk benda yang terdapat di dalam
bilik darjah secara gramatis.

13. Sistem Bahasa


 Tatabahasa: morfologi – kata nama am
 Kosa kata: putik kapas, otak, anggota
 Sebutan dan intonasi

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)


 Ilmu: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Sains
 Nilai Murni: Kebersihan fizikal dan mental
 Pendidikan Alam Sekitar: bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan persekitaran
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK
 Kreativiti: Pergerakan kreatif – Imaginasi dan visualisasi, mencipta lirik lagu
 Elemen Keusahawanan:
EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi: memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan
banyak idea
EK 2: 2.2 Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif: boleh menyatakan kebaikan
/ keburukan sesuatu perkara

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)


 KB: menghubung kait pengalaman, sebab dan akibat menjaga kebersihan gigi dan muka
 KP: verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik
 BCB: mengumpul maklumat dan memproses maklumat dalam lirik lagu
 Pembelajaran Kontekstual: menghubung kait amalan kebersihan dalam kehidupan
seharian
 Pembelajaran Konstruktivisme

16. Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah


1 Komputer riba 1
2 Projektor LCD 1
3 Lirik lagu ‘Bangun Pagi’ 36
4 Grafik peta pemikiran: Peta Pelbagai Alir 1
5 Beg kertas 1
6 Model anak patung, kerusi dan meja 1
7 Gambar keadaan gigi yang rosak, muka yang comot 1
Lembaran kerja:
8 Pengayaan 30
Pemulihan 6

17. Pengetahuan Sedia Ada


i. Murid biasa menggunakan kata nama am semasa berkomunikasi dalam kehidupan harian.

Aktiviti Pengajaran dan


Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
PENGURUSAN  Kebersihan kelas  Murid memastikan kelas Peralatan yang sesuai
BILIK DARJAH  Persediaan murid bersih dan mereka
(2 minit) untuk belajar bersedia untuk belajar
Set Induksi  Keratan kad suku kata  Guru melekatkan keratan
(5 minit) kad suku kata pada papan BBM
Jangkaan jawapan hitam. Keratan kad suku kata
i. Cakap ajuk
KB
ii. Cakap pindah Menghubung kait

 Isi pelajaran BCB


Cakap ajuk  Murid menyatakan ciri Memproses maklumat
Percakapan fizikal objek yang (TB: 10.Mengumpul
data melalui semua
seseorang yang ditulis dipegang. deria)
semula dalam bentuk
ayat tanpa mengubah Pembelajaran
maksud asalnya. Kontekstual
Menghubungkaitkan
Cakap pindah  Guru membimbing murid dengan pengalaman
dalam kehidupan
Perbualan seseorang untuk menghubungkaitkan (TB: 8. Menggunakan
yang telah ditulis jawapan dengan tajuk pengetahuan lepas ke
semula dengan pelajaran pada hari ini. situasi baharu)
menggunakan ayat
lain tanpa mengubah
maksud asalnya.

Langkah 1 Lagu ‘Bangun Pagi’ Aktiviti 1 BBM


Lirik lagu ‘Bangun Pagi’
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
(10 minit) Bangun pagi,  Lagu ‘Bangun Pagi’
Gosok gigi, diperdengarkan kepada TMK: Video Muzik
https://www.youtube.com
Cuci muka, murid. /watch?
Pakai baju. v=CnPI5sIX24M&index=
 Murid-murid menyanyikan 16&list=RD2s6RcKnIFH8
Makan roti, lagu berdasarkan lirik lagu
Minum susu, yang disediakan. KB
Pergi sekolah,  Sebab akibat
suka hati.  Murid melakukan
Teknik
pergerakan kreatif sambil  Pergerakan Kreatif
sebab akibat bernyanyi.  Soal jawab (TB: 7.
Menyoal dan
Gosok
Gigi
 Guru memaparkan Peta menyelesaikan
Pelbagai Alir. masalah)

Peta Pelbagai Alir KP


 Guru dan murid bersoal
 Interpersonal
jawab tentang sebab dan  Verbal linguistik
Soalan Guru: akibat menjaga  Kinestetik
1. Apakah nasihat anda kebersihan gigi dan muka
sekiranya kawan anda berdasarkan paparan Nilai Murni
tidak menjaga gambar.  Kebersihan fizikal
kebersihan diri?
 Murid menjelaskan Pembelajaran
Anggota badan yang lain Kontekstual
kepentingan menjaga
 Menghubungkain lirik
Jangkaan jawapan kebersihan diri. lagu dengan
i. Telinga kebersihan diri
ii. Mata  Murid menyatakan
iii. Kuku anggota badan lain yang Penilaian Objektif (i)
iv. Rambut perlu dijaga kebersihan.
v. Jari

Langkah 2 Lirik lagu ‘Bangun Aktiviti 1 BBB


(18 minit) Pagi’  Murid menggaris dan  Lirik lagu
Bangun pagi, menyebut perkataan Pendekatan
Gosok gigi, dalam kategori objek yang  Induktif
Cuci muka, terdapat dalam lirik lagu
Pakai baju. ‘Bangun Pagi’ Teknik
 Nyanyian
Makan roti,  Permainan Bahasa
Minum susu, Aktiviti 2
KP
Pergi sekolah,  Murid menyatakan kata  Interpersonal
suka hati. nama am yang terdapat di  Verbal Linguistik
dalam bilik darjah  Kinestetik
Kata nama am
berdasarkan objek yang  Guru mencatat kata nama Nilai Murni
ada di dalam kelas am yang disebut oleh  Kebersihan fizikal dan
mental
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
murid pada papan tulis. PAS
Jangkaan jawapan  Bertanggungjawab
i. Tingkap  Murid melengkapkan lirik
EK
ii. Meja lagu yang disediakan oleh
 EK1:1.4
iii. Kerusi guru dengan kata nama  EK5.5.1
iv. Buku am berdasarkan benda
v. Lampu yang terdapat di dalam Penilaian Objektif (i)
kelas.
Lirik lagu (mengandungi
kata nama am)  Murid menyanyikan lagu
Sapu lantai, sambil melakukan
Cuci tingkap, pergerakan kreatif yang
Susun meja, sesuai dengan maksud
Angkat kerusi. lagu.

Bilik bersih,
Otak cergas,
Guru tiba,
Bawa buku.

Langkah 3 Kata nama am yang Aktiviti 1 BBB


(23 minit) terdapat di dalam kelas  Murid menulis ayat  Lembaran Teka Silang
1. Lantai Kata
menggunakan kata nama
 Lembaran Padanan
2. Tingkap am berdasarkan benda di Kata
3. Kerusi dalam kelas.
4. Meja Ciri PA21
5. Buku  Beberapa orang murid Berkomunikasi secara
membaca ayat yang telah lisan dan tulisan dengan
berkesan
ditulis.
KP
 Guru membuat  Verbal linguistik
pembetulan serta-merta  Kinestetik
sekiranya ada kesilapan  Interpersonal
pada struktur dan maksud
ayat. EK
 EK1:1.10
Pengayaan Aktiviti 2 Penilaian Objektif
Kata nama am Pengayaan (ii)
Teka Silang Kata  Murid mencari kata nama
tersembunyi dalam
permainan Teka Silang
Pemulihan Kata.
Memadankan Kata
Pemulihan
i. bangun --> pagi  Murid memadankan
ii. gosok --> gigi perkataan dengan kata
iii. cuci --> muka nama am yang sesuai.
iv. pakai --> baju
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
Penutup Kognitif  Murid menyebut kata BBB
(5 minit)  Rumusan isi nama am yang telah  Projektor LCD
pelajaran dipelajari dan ciri kata  Skrin
 Lirik Lagu
 Merujuk benda, nama am.
bilangan lebih KB
daripada satu, ditulis  Guru memberikan pujian  Merumus
huruf kecil kecuali atas sikap murid yang
pada awal ayat. menjaga kebersihan diri Nilai
 Kepentingan menjaga dan persekitaran.  Kebersihan
 Kesyukuran
kebersihan diri dan
persekitaran (bilik  Murid menyanyikan lagu PAS
darjah) ‘Bangun Pagi’ dengan  Bertanggungjawab
melodi lagu ‘Bapaku
Sosial Pulang dari Kota’. KP
 Pujian atas usaha  Verbal linguistik
dan kejayaan  Intrapersonal

18. Refleksi
19. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

Lembaran Kerja Teka Silang Kata


AKTIVITI PENGAYAAN

Arahan:
Cari kata nama am yang tersembunyi.

T S L A N T A I K

I E M N B C E I A

A M L G T Y S K I

K A K I W H J G Y

B C G F N D I V K

A K L B O G I S N

D Y R M U K A J Q

T S A P I K W E R

P E N Y A P U L K

S D C V G B N J U

Lembaran Jawapan Teka Silang Kata


JAWAPAN
1. LANTAI
2. TELINGA
3. KAKI
4. GIGI
5. MUKA
6. PENYAPU
7. BUKU
8. KIPAS

Lembaran Kerja Aktiviti Memadankan Kata


AKTIVITI PEMULIHAN

Arahan:
Padankan aktiviti di bawah ini dengan kata nama am yang
betul.

cuci   pagi

pakai   muka

gosok   gigi

bangun   baju

SENARAI SEMAK KSSR


SENARAI SEMAK KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHASA MELAYU
SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM STRATEGI P&P
1. Tatabahasa 1. Ilmu 1. Penekanan 5P
Morfologi  Penggabungjalinan
 Pola suku kata 2. Nilai Murni  Penyerapan
 Bentuk kata (tunggal, terbitan,  Baik hati  Penilaian
kata ganda, kata majmuk)  Berdikari  Pengayaan
 Pembentukan kata  Hemah tinggi  Pemulihan
(pengimbuhan, penggandaan,  Hormat-menghormati 2. Pendekatan Berpusatkan
pemajmukan)  Kasih sayang Murid
 Golongan kata (nama, kerja,  Keadilan 3. Pendekatan Tematik
adjektif, tugas)  Kebebasan  Kekeluargaan
Sintaksis  Keberanian  Kemasyarakatan
 Kata-frasa-klausa-aspek  Kebersihan fizikal dan mental  Kesihatan dan Kebersihan
pembinaan-subjek, predikat  Kejujuran  Keselamatan
 Jenis ayat [penyata, tanya,  Kerajinan  Perpaduan
perintah, seruan]  Kerjasama  Kebudayaan, Kesenian dan
 Ragam [aktif, pasif]  Kesederhanaan Estetika
 Susunan ayat [biasa, songsang]  Kesyukuran  Jati Diri, Patriotisme dan
 Binaan ayat [dasar, tunggal,  Rasional Kewarganegaraan
terbitan /majmuk]  Sains Teknologi dan Inovasi
 Semangat bermasyarakatan
 Proses terbitan [penggantian,  Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
pengguguran, penyusunan 3. Patriotisme dan  Pertanian dan Penternakan
semula, peluasan Kewarganegaraan Ekonomi, Keusahawanan dan
Pengurusan
2. Tanda Baca 4. Peraturan Sosiobudaya 4. Kepelbagaian Kaedah dan
Teknik
3. Sistem Ejaan 5. Sains dan Teknologi  Kemahiran Berfikir
 Kemahiran Belajar Cara Belajar
4. Sebutan [baku] dan intonasi 6. Pendidikan Alam Sekitar  Didik Hibur
[mengikut pola ayat penyata, tanya,
perintah, seruan, ayat terbalik /  Penyelesaian Masalah
7. Kreativiti dan Inovasi  Pembelajaran Berasaskan Projek
songsang, aktif, pasif]
 Pembelajaran Koperatif
8. Keusahawanan  Pembelajaran Konstruktivisme
5. Kosa kata [kata umum dan istilah]
 Pembelajaran Kontekstual
9. Teknologi Maklumat dan
6. Peribahasa [simpulan,  Pembelajaran Akses Kendiri
Komunikasi
perumpamaan, pepatah, bidalan,  Pembelajaran Luar Bilik Darjah
perbilangan, kata-kata hikmat] 10. Celik Kewangan  Pembelajaran Masteri
 Kecerdasan Pelbagai
 Kajian Masa Depan
5. Kepelbagaian Sumber Bahan
 Pusat Sumber
 Internet
 Komputer
 Akhbar
 Majalah
 Buku Rujukan
 Kamus
 Bahan Sastera
Sumber: DSKP BM

Panel Penggubal Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

BIL. NAMA IPG NO. TELEFON


IPG Kampus Bahasa Melayu
Telefon Bimbit: 019-3196915
1. Sarimah binti Awang Lembah Pantai
Pejabat: 03-22814400
59990 Kuala Lumpur

IPG Kampus Raja Melewar


Jalan Sikamat
Datin Mastura binti Telefon Bimbit: 012-6077161
2. 70400 Seremban
Mohamed Berawi Pejabat: 06-7654000
Negeri Sembilan