You are on page 1of 21

53/2004. (IV. 24.

) FVM rendelet
a harmadik orsz�gokb�l az Eur�pai Uni� ter�let�re behozni k�v�nt term�kek
�llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s�r�l
Az �llateg�szs�g�gyr�l sz�l� 1995. �vi XCI. t�rv�ny 45. �-�nak 11. pontj�ban kapott
felhatalmaz�s alapj�n a k�vetkez�ket rendelem el:

�ltal�nos rendelkez�sek
1. � (1) Az e rendeletben foglaltakat az Eur�pai Uni� tag�llamain k�v�li orsz�gb�l
(a tov�bbiakban: harmadik orsz�g) sz�rmaz� �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�si
k�telezetts�g al� tartoz� term�kekre kell alkalmazni.

(2) * Az e rendelet szerinti �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�seket az �lelmiszerl�ncr�l


�s hat�s�gi fel�gyelet�r�l sz�l� 2008. �vi XLVI. t�rv�ny szerinti �lelmiszerl�nc-
fel�gyeleti szerv hajtja v�gre.

(3) * Az Eur�pai Uni� tag�llamainak (a tov�bbiakban: tag�llam) ellen�rz�


hivatalaival - az e rendeletben foglaltakkal �sszef�gg�sben - a Vid�kfejleszt�si
Miniszt�rium (a tov�bbiakban: miniszt�rium) m�k�dik egy�tt.

2. � (1) E rendelet alkalmaz�s�ban:

a) azonoss�gvizsg�lat: megszeml�l�ssel t�rt�n� ellen�rz�s annak meg�llap�t�s�ra,


hogy a k�l�n jogszab�ly �ltal el��rt �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nyban,
�llateg�szs�g�gyi okiratban vagy egy�b okiratban szerepl� adatok egyeznek-e a
term�kkel,

b) �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s: harmadik orsz�gokb�l �rkez� term�kek


�llateg�szs�g�gyi vizsg�lat�ra a 6. �-ban foglaltak szerint kijel�lt �s
enged�lyezett l�tes�tm�ny,

c) fizik�lis ellen�rz�s: a term�ken v�gzett vizsg�lat, amely kiterjedhet a


csomagol�s �s a h�m�rs�klet ellen�rz�s�re, a mintav�telez�sre �s a laborat�riumi
vizsg�latokra is,

d) illet�kes hat�s�g: m�s tag�llam �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�sek v�grehajt�s��rt


felel�s k�zponti hat�s�ga, illetve az ilyen k�zponti hat�s�g �ltal ezen feladat
v�grehajt�s�val megb�zott hat�s�g,

e) * importfelt�telek: valamely harmadik orsz�gb�l Magyarorsz�g ter�let�re behozni


k�v�nt term�kre az �llateg�szs�g�gyi jogszab�lyokban meghat�rozott
�llateg�szs�g�gyi k�vetelm�nyek,

f) import: a term�k szabad forgalmaz�sa �s a term�k szabad forgalomba hozatal�nak


sz�nd�ka a K�z�ss�gi V�mk�dex l�trehoz�s�r�l sz�l�, a Tan�cs 2913/92/EGK rendelete
(a tov�bbiakban: K�z�ss�gi V�mk�dex) 79. cikke szerinti �rtelemben,

g) okirat-ellen�rz�s: a sz�ll�tm�nyt k�s�r� �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�ny,


�llateg�szs�g�gyi okirat vagy egy�b okirat vizsg�lata,

h) sz�ll�tm�ny: ugyanazzal a k�l�n jogszab�ly �ltal meghat�rozott �llateg�szs�g�gyi


bizony�tv�nnyal, �llateg�szs�g�gyi okirattal vagy egy�b okirattal ell�tott,
ugyanazon a sz�ll�t�eszk�z�n sz�ll�tott �s azonos harmadik orsz�gb�l vagy annak
azonos r�sz�r�l �rkez� - megegyez� fajt�j� - term�k egy meghat�rozott mennyis�ge,

i) * sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly: a K�z�ss�gi V�mk�dex szerint a sz�ll�tm�ny�rt


felel�s term�szetes vagy jogi szem�ly, illetve jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez�
szervezet, valamint a K�z�ss�gi V�mk�dex 5. cikke szerinti k�pvisel�, aki felel�ss�
tehet� e rendelet el��r�sainak teljes�t�s��rt,
j) * term�k: a (2) bekezd�sben megjel�lt rendeletek, valamint az emberi
fogyaszt�sra sz�nt �llati eredet� term�kek el��ll�t�s�ra, feldolgoz�s�ra,
forgalmaz�s�ra �s behozatal�ra vonatkoz� �llateg�szs�g�gyi k�vetelm�nyek
meg�llap�t�s�r�l sz�l� 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet, a nem emberi fogyaszt�sra
sz�nt �llati mell�kterm�kekre vonatkoz� eg�szs�g�gyi el��r�sok meg�llap�t�s�r�l
sz�l�, 2002. okt�ber 3-i 1774/2002/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi rendelet, az
emberi fogyaszt�sra sz�nt �llati eredet� term�kek hat�s�gi ellen�rz�s�nek
megszervez�s�re vonatkoz� k�l�n�s szab�lyok meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 2004. �prilis
29-i 854/2004/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi rendelet szerinti �llati eredet�
term�k, tov�bb� a 18. �-ban eml�tett n�v�nyi term�k,

k) v�mhat�s�g �ltal j�v�hagyott elj�r�s: a K�z�ss�gi V�mk�dex 4. cikk�nek 15.


pontja szerinti, a v�mhat�s�g �ltal elfogadott kezel�s vagy felhaszn�l�s.

(2) E rendelet alkalmaz�sa sor�n az �llati eredet� term�kek Eur�pai Uni�n bel�li
kereskedelm�nek �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s�r�l sz�l� miniszteri rendelet,
valamint az egyes �l� �llatok �s term�kek Eur�pai Uni�n bel�li kereskedelm�vel
kapcsolatos �llateg�szs�g�gyi �s �llatteny�szt�si ellen�rz�sekr�l sz�l� miniszteri
rendelet fogalommeghat�roz�sait megfelel�en alkalmazni kell.

Az ellen�rz�sek megszervez�se �s k�vetkezm�nyei


3. � (1) * Magyarorsz�g �llamhat�r�n kereszt�l harmadik orsz�gb�l sz�rmaz�
sz�ll�tm�ny csak az e rendelet �s a takarm�ny- �s �lelmiszerjog, valamint az
�llateg�szs�g�gyi �s az �llatok k�m�let�re vonatkoz� szab�lyok k�vetelm�nyeinek
t�rt�n� megfelel�s ellen�rz�s�nek biztos�t�sa c�lj�b�l v�grehajtott hat�s�gi
ellen�rz�sekr�l sz�l�, 2004. �prilis 29-i 882/2004/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi
rendelet �ltal el��rt �llateg�szs�g�gyi vizsg�latokat k�vet�en l�phet be az Eur�pai
Uni� 1. sz�m� mell�kletben megjel�lt ter�let�re (a tov�bbiakban: az Eur�pai Uni�
ter�lete).

(2) A sz�ll�tm�ny bel�p�se az Eur�pai Uni� ter�let�re csak �llateg�szs�g�gyi


hat�r�llom�son kereszt�l t�rt�nhet.

(3) A sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly az (1) bekezd�s szerinti sz�ll�tm�nyr�l -


bele�rtve a 9. � �s 18. � szerinti term�ket is - k�teles adatot szolg�ltatni a
bel�p�s szerinti �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�snak. Az adatszolg�ltat�si
k�telezetts�gnek az 5. � (1) bekezd�se szerinti, megfelel�en kit�lt�tt bizony�tv�ny
el�zetes - a sz�ll�tm�ny �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sra �rkez�s�t legal�bb egy
munkanappal megel�z� - megk�ld�s�vel kell eleget tenni. A hat�s�gi �llatorvos az
�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son megvizsg�lhatja a sz�ll�t�eszk�z�k
rakom�nyjegyz�k�t �s ellen�rizheti, hogy azok megfelelnek-e a fenti
nyilatkozatoknak �s okiratoknak.

(4) Az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s helye szerint illet�kes v�mhat�s�g csak az 5.


� (1) bekezd�se szerinti bizony�tv�nyban meghat�rozott felt�teleknek megfelel�
m�don enged�lyezheti a sz�ll�tm�ny kezel�s�t vagy felhaszn�l�s�t.

4. � (1) Az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son minden egyes sz�ll�tm�nyt a 6. � (1)


bekezd�s�nek b) pontj�ban foglaltak szerint, a hat�s�gi �llatorvos fel�gyelete
mellett ellen�rizni kell.

(2) A hat�s�gi �llatorvos a 3. � (3) bekezd�se szerinti inform�ci�k alapj�n minden


sz�ll�tm�ny eset�ben megtekinti az �llateg�szs�g�gyi behozatali elj�r�sok (Shift
projekt) sz�m�t�g�pes�t�s�r�l �s a 90/675/EGK, 91/496/EGK, 91/628/EGK ir�nyelvek �s
a 90/424/EGK hat�rozat m�dos�t�s�r�l, valamint a 88/192/EGK hat�rozat hat�lyon
k�v�l helyez�s�r�l sz�l�, a Tan�cs 92/438/EGK hat�rozat�nak (a tov�bbiakban:
92/438/EGK hat�rozat) I. mell�klete szerinti adatb�zist, valamint az Eur�pai Uni�
ter�let�re behozni k�v�nt valamennyi sz�ll�tm�ny eset�ben sz�ks�g szerint
megtekinti a 92/438/EGK hat�rozat II. mell�klete szerinti adatb�zist is. A hat�s�gi
�llatorvos gondoskodik arr�l, hogy a 92/438/EGK hat�rozat �ltal l�trehozott
adatb�zis fenntart�s�hoz sz�ks�ges valamennyi m�veletet v�grehajts�k.

(3) A sz�ll�tm�nyt - f�ggetlen�l a v�mhat�s�g �ltal j�v�hagyott kezel�st�l vagy


felhaszn�l�st�l - okirat-ellen�rz�snek kell al�vetni annak meg�llap�t�sa �rdek�ben,
hogy

a) a 7. � (1) bekezd�se szerinti �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nyban vagy okiratban


szerepl� adatok megegyeznek-e a 3. � (3) bekezd�se szerint el�zetesen szolg�ltatott
adatokkal,

b) behozatal eset�n a 7. � (1) bekezd�se szerinti �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nyban


vagy okiratban, valamint a k�l�n jogszab�ly �ltal el��rt okiratban szerepl� adatok
alapj�n a sz�ll�tm�ny a jogszab�lyi el��r�soknak megfelel.

(4) A hat�s�gi �llatorvosnak a 9-15. �-ban foglalt kiv�telekt�l eltekintve

a) a sz�ll�tm�ny azonoss�gi vizsg�lat�t el kell v�geznie annak meg�llap�t�sa


�rdek�ben, hogy a term�k megfelel-e a sz�ll�tm�nyt k�s�r� �llateg�szs�g�gyi
bizony�tv�nyon vagy okiraton szerepl� adatoknak,

b) a sz�ll�tm�ny eset�ben fizik�lis ellen�rz�st kell v�grehajtani annak


meg�llap�t�sa �rdek�ben, hogy a term�k teljes�ti-e a jogszab�lyi k�vetelm�nyeket �s
az �llapota megfelel-e a sz�ll�tm�nyt k�s�r� �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nyon vagy
okiraton megadott felhaszn�l�si c�lnak; a fizik�lis ellen�rz�seket a 3. sz�m�
mell�kletben meghat�rozott felt�teleknek megfelel�en kell v�grehajtani,

c) a b) pont szerinti fizik�lis ellen�rz�st a k�l�n jogszab�ly �ltal meghat�rozott


gyakoris�ggal v�gzett helysz�ni laborat�riumi vizsg�latok �s a miel�bbi eredm�nyhez
sz�ks�ges hat�s�gi mintav�telez�s el�tt kell elv�gezni.

(5) A (4) bekezd�s a) pontja szerinti ellen�rz�s sor�n - a 89/662/EGK ir�nyelv,


illetve a k�rokoz�k tekintet�ben a 90/425/EGK ir�nyelv A. mell�klet�nek I.
pontj�ban felsorolt k�l�n k�z�ss�gi szab�lyokban meg�llap�tott �llateg�szs�g�gyi �s
k�zeg�szs�g�gyi k�vetelm�nyek hat�lya al� nem tartoz� term�kek K�z�ss�gen bel�li
kereskedelm�re �s a K�z�ss�gbe t�rt�n� behozatal�ra ir�nyad� �llateg�szs�g�gyi �s
k�zeg�szs�g�gyi k�vetelm�nyek meg�llap�t�s�r�l sz�l�, a Tan�cs 92/118/EGK ir�nyelve
szerinti �mlesztett sz�ll�tm�nyok kiv�tel�vel - a hat�s�gi �llatorvos

a) ha az �llati eredet� term�k kont�nerben �rkezik, ellen�rzi, hogy a jogszab�lyok


�ltal el��rt esetekben a hat�s�gi �llatorvos, illetve az illet�kes hat�s�g �ltal
felhelyezett z�rjegy s�rtetlen-e �s a rajta l�v� adatok megegyeznek-e a
sz�ll�tm�nyt k�s�r� �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nyon vagy okiraton szerepl�
adatokkal,

b) minden m�s term�kt�pus eset�n ellen�rzi a sz�rmaz�si orsz�got �s l�tes�tm�nyt


azonos�t� b�lyegz�k, hivatalos jel�l�sek �s �llateg�szs�g�gyi jel�l�sek megl�t�t,
tov�bb� azt, hogy ezek megegyeznek-e az �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nyon vagy
okiraton szerepl� adatokkal,

c) az a) �s b) pontokban foglaltakon fel�l a csomagolt vagy gy�jt�csomagol�sban


�rkez� term�k eset�ben ellen�rzi az �llateg�szs�g�gyi jogszab�lyok �ltal el��rt
k�l�nleges c�mk�z�s megl�t�t.

5. � (1) Az el��rt �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s elv�gz�se ut�n a hat�s�gi


�llatorvos a megvizsg�lt sz�ll�tm�nyhoz ki�ll�tja a harmadik orsz�gokb�l sz�rmaz�
term�keknek a k�z�ss�gi hat�r�llom�sokon val� �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s�re
vonatkoz� elj�r�sok meg�llap�t�s�r�l sz�l�, a Bizotts�g 136/2004/EK rendelet�nek
III. mell�klete szerinti bizony�tv�nyt, amely igazolja az elv�gzett ellen�rz�sek
eredm�nyeit.

(2) Az (1) bekezd�s szerinti bizony�tv�nynak utalnia kell a v�mokiratra �s a


sz�ll�tm�nyt v�mfel�gyelet alatt �ll�sa sor�n v�gig k�s�rnie kell. Harmadik
orsz�gb�l t�rt�n� behozatal eset�n az �llati eredet� term�kek Eur�pai Uni�n bel�li
kereskedelm�nek �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s�r�l sz�l� miniszteri rendelet szerinti
els� rendeltet�si l�tes�tm�nyig, vagy az egyes �l� �llatok �s term�kek Eur�pai
Uni�n bel�li kereskedelm�vel kapcsolatos �llateg�szs�g�gyi �s �llatteny�szt�si
ellen�rz�sekr�l sz�l� miniszteri rendelet szerinti els� rendeltet�si k�zpontig vagy
szervezetig kell k�s�rje a sz�ll�tm�nyt a bizony�tv�ny.

(3) Ha a sz�ll�tm�nyt r�szegys�gekre osztj�k, az (1) �s (2) bekezd�sben foglaltakat


valamennyi r�szegys�g tekintet�ben alkalmazni kell.

6. � (1) Az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�snak

a) * az Eur�pai Uni� ter�let�re val� bel�p�si hely k�zvetlen k�zel�ben kell


elhelyezkednie, a Nemzeti Ad�-�s V�mhivatal (a tov�bbiakban: NAV) �ltal a K�z�ss�gi
V�mk�dex 38. cikke (1) bekezd�se szerint kijel�lt ter�leten,

b) az ellen�rz�sek v�grehajt�s��rt felel�s hat�s�gi �llatorvos vezet�se alatt kell


�llnia; a hat�s�gi �llatorvost szakk�pzett kiseg�t� szem�lyzet seg�theti; a
hat�s�gi �llatorvosnak gondoskodnia kell arr�l, hogy a 92/438/EGK hat�rozat 1.
cikke (1) bekezd�s�nek 3. pontj�ban meghat�rozott adatb�zisok folyamatos
friss�t�s�t v�grehajts�k.

(2) Az Eur�pai Uni� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sai list�j�nak a k�z�ss�gi


jogszab�lyok �ltal el��rt elj�r�s szerinti m�dos�t�sa vagy kieg�sz�t�se
tekintet�ben

a) * �j �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok kijel�l�s�re az �lelmiszerl�nc-


fel�gyeleti szerv tesz javaslatot, majd a miniszt�rium ellen�rzi, hogy az
�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s megfelel-e a 2. sz�m� mell�kletben, a harmadik
orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott term�kek �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s��rt felel�s
�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok enged�lyez�s�re vonatkoz� k�vetelm�nyek
meg�llap�t�s�r�l sz�l�, a Bizotts�g 2001/812/EK hat�rozat�ban, valamint az egy�b
vonatkoz� jogszab�lyokban meghat�rozott k�vetelm�nyeknek �s a kijel�l�ssel
kapcsolatos k�z�s szemle sor�n az Eur�pai Bizotts�ggal egy�ttm�k�dik,

b) �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s megsz�ntet�s�re akkor ker�lhet sor, ha a


miniszt�rium ellen�rz�se vagy a 23. � szerinti k�z�s ellen�rz�s sor�n
meg�llap�tj�k, hogy az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s nem felel meg a 2. sz�m�
mell�kletben meghat�rozott felt�teleknek, k�l�n�s tekintettel arra, ha az
ellen�rz�s s�lyos k�zeg�szs�g�gyi �s �llateg�szs�g�gyi vesz�lyt t�r fel.

(3) A miniszt�rium k�l�n�sen indokolt esetben - �gy ha k�zeg�szs�g�gyi �s


�llateg�szs�g�gyi okok ezt indokoltt� teszik - felf�ggeszti az �llateg�szs�g�gyi
hat�r�llom�s m�k�d�s�t. A felf�ggeszt�s t�ny�r�l �s annak k�r�lm�nyeir�l a
miniszt�rium t�j�koztatja az illet�kes V�mhivatalt, az Eur�pai Bizotts�got �s a
t�bbi tag�llamot. Az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s kiz�r�lag a (2) bekezd�s a)
pontja alapj�n ker�lhet vissza a list�ra.

7. � (1) Valamennyi e rendelet hat�lya al� tartoz� importsz�ll�tm�nyt az


�llateg�szs�g�gyi jogszab�lyok �ltal meghat�rozott eredeti �llateg�szs�g�gyi
bizony�tv�nynak, eredeti �llateg�szs�g�gyi okiratnak vagy egy�b, k�l�n jogszab�ly
�ltal meghat�rozott eredeti okiratnak kell k�s�rnie. Az eredeti �llateg�szs�g�gyi
bizony�tv�nyt vagy egy�b okiratot a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s
bevonja.
(2) A 10. � rendelkez�seinek figyelembev�tel�vel a harmadik orsz�gokb�l sz�rmaz�
importterm�kek valamennyi sz�ll�tm�ny�t a 4. � (4) bekezd�se �ltal meghat�rozott
m�don azonoss�gvizsg�latnak �s fizik�lis ellen�rz�snek kell al�vetni.

(3) A v�mhat�s�g csak abban az esetben enged�lyezheti a sz�ll�tm�ny bel�ptet�s�t -


az Eur�pai Bizotts�gnak a v�mszab�lyokra vonatkoz�, illetve bizonyos term�kek
fizik�lis ellen�rz�s�nek gyakoris�g�t cs�kkent� rendelkez�seinek
figyelembev�tel�vel -, ha

a) az el��rt �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�seket elv�gezt�k �s azok kedvez�


eredm�nnyel z�rultak,

b) az 5. � (1) bekezd�se szerinti bizony�tv�nyt ki�ll�tott�k.

(4) A (3) bekezd�s b) pontja szerinti bizony�tv�ny ki�ll�t�s��rt az egyes


�llateg�szs�g�gyi igazgat�si szolg�ltat�sok d�j�r�l sz�l� miniszteri rendelet �ltal
meghat�rozott m�rt�k� igazgat�si szolg�ltat�si d�jat kell megfizetni.

(5) Amennyiben a sz�ll�tm�ny megfelel az importfelt�teleknek, a hat�s�gi �llatorvos


�tadja a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�lynek az eredeti �llateg�szs�g�gyi
bizony�tv�ny vagy okirat egy hiteles�tett m�solat�t �s ki�ll�tja az 5. � (1)
bekezd�se szerinti bizony�tv�nyt, amely igazolja, hogy a sz�ll�tm�ny az
�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son elv�gzett �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s alapj�n
megfelel az abban foglalt felt�teleknek.

(6) Az �llati eredet� term�kek Eur�pai Uni�n bel�li kereskedelm�nek


�llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s�r�l sz�l� miniszteri rendelet �s az egyes �l� �llatok
�s term�kek Eur�pai Uni�n bel�li kereskedelm�vel kapcsolatos �llateg�szs�g�gyi �s
�llatteny�szt�si ellen�rz�sekr�l sz�l� miniszteri rendelet szerinti term�k
kereskedelme tekintet�ben, amely term�k eset�ben az Eur�pai Uni� ter�let�re t�rt�n�
bel�ptet�st a (3) bekezd�s szerint enged�lyezt�k - k�l�n�s tekintettel a
rendeltet�si helyen v�gzett ellen�rz�sre - az eml�tett k�l�n rendeletekben
meghat�rozottak szerint kell elj�rni.

8. � (1) A rendeltet�si hely szerinti illet�kes hat�s�g r�sz�re az ANIMO rendszeren


* kereszt�l tov�bbi kieg�sz�t� adatokat kell szolg�ltatni, ha

a) a term�ket egy olyan tag�llamba vagy egy tag�llam olyan ter�let�re sz�nj�k,
amely a k�z�ss�gi jogszab�lyok alapj�n k�l�nleges k�vetelm�nyekkel rendelkezik,

b) mintav�telez�s t�rt�nt, de a vizsg�latok eredm�nye nem ismert a sz�ll�t�eszk�z


�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sr�l val� t�voz�sakor,

c) a k�z�ss�gi jogszab�lyok �ltal szab�lyozott k�l�nleges c�lb�l enged�lyezett


behozatalr�l van sz�.

(2) Az (1) bekezd�s a) �s c) pontja �ltal meghat�rozott valamennyi olyan


sz�ll�tm�ny eset�ben, amelyet m�s tag�llamba sz�nnak, v�gre kell hajtani a 4. � (3)
�s (4) bekezd�se szerinti okirat-ellen�rz�st, azonoss�gvizsg�latot �s fizik�lis
ellen�rz�st a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son, k�l�n�s tekintettel annak
ellen�rz�s�re, hogy az �rintett term�k megfelel-e a rendeltet�si tag�llamra vagy
annak meghat�rozott ter�let�re alkalmazand� k�z�ss�gi jogszab�lyoknak. A leb�r�z�tt
�llapotban behozott sz�rm�s vad�llatok azonoss�gvizsg�lat�t �s fizik�lis
ellen�rz�s�t - az �llati eredet� �lelmiszerekben el�fordul�, eg�szs�gre �rtalmas
marad�kanyagok monitoring vizsg�lati rendj�r�l sz�l� miniszteri rendelet �ltal
el��rt �llateg�szs�g�gyi �s marad�kanyag-ellen�rz�sen fel�l - a sz�ll�tm�ny
rendeltet�si helyek�nt megjel�lt �zemben �s a vadak elejt�s�vel �s a vadh�s
forgalomba hozatal�val kapcsolatos k�zeg�szs�g�gyi �s �llateg�szs�g�gyi
probl�m�kr�l sz�l�, a Tan�cs 92/45/EGK ir�nyelv�ben el��rtak szerint kell
v�grehajtani. A h�st az 5. � (1) bekezd�se szerinti bizony�tv�nnyal egy�tt, a (4)
bekezd�s a) pontj�nak megfelel�en v�mhat�s�gi fel�gyelet mellett kell a
rendeltet�si helyre sz�ll�tani. Az ellen�rz�sek eredm�nyeit a term�k bel�ptet�si
helye szerint illet�kes �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s r�sz�re kell megk�ldeni. Ha
az ellen�rz�s eredm�nye azt indokolja, az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s k�teles
int�zkedni a 22. �-ban foglaltak v�grehajt�sa �rdek�ben.

(3) * Az (1) bekezd�s a) �s c) pontja szerinti olyan term�k eset�ben, amelyet


Magyarorsz�g ter�let�n l�v� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son kereszt�l l�ptetnek be
az Eur�pai Uni� ter�let�re, de azokat m�s tag�llamba sz�nj�k, az �llateg�szs�g�gyi
hat�s�g megteszi az e rendelet, tov�bb� a k�l�n jogszab�ly �ltal meghat�rozott
int�zked�st annak biztos�t�sa �rdek�ben, hogy az �rintett sz�ll�tm�ny el�rje a
rendeltet�si tag�llamot.

(4) Azokat a term�keket, amelyeket a k�l�n jogszab�lyok �rtelm�ben a bel�ptet�


�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�st�l a rendeltet�si hely szerinti l�tes�tm�nyig
megfigyel�s alatt kell tartani, az al�bbi felt�telekkel lehet sz�ll�tani:

a) a k�rd�ses sz�ll�tm�nyt a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�st�l a


rendeltet�si hely szerinti l�tes�tm�nyig az �llateg�szs�g�gyi hat�s�g fel�gyelete
mellett, lez�rt, sziv�rg�smentes j�rm�vel vagy kont�nerben kell sz�ll�tani; az (1)
bekezd�s c) pontj�ban eml�tett term�knek az 5. � (1) bekezd�se szerinti
bizony�tv�nnyal egy�tt a rendeltet�si helyre val� meg�rkez�s�ig a K�z�ss�gi
V�mk�dex l�trehoz�s�r�l sz�l� 2913/92/EGK tan�csi rendelet v�grehajt�s�ra vonatkoz�
rendelkez�sek meg�llap�t�s�r�l sz�l�, a Bizotts�g 2454/93/EGK rendelete �ltal
meghat�rozott T5 elj�r�snak megfelel�en v�mhat�s�gi fel�gyelet alatt kell maradnia,
azzal, hogy az illet�kes v�mhivatal a v�mhat�s�gi fel�gyelet megsz�n�s�r�l a
bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�st �rtes�ti; az 5. � (1) bekezd�se szerinti
bizony�tv�nyban a term�k j�v�hagyott rendeltet�si hely�t �s - ahol sz�ks�ges - a
tervezett feldolgoz�si m�dj�t meg kell jel�lni,

b) a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvosa az ANIMO


rendszeren kereszt�l �rtes�ti a sz�ll�tm�ny rendeltet�si helye szerint illet�kes
�llateg�szs�g�gyi hat�s�got a term�k sz�rmaz�si �s rendeltet�si hely�r�l,

c) a rendeltet�si hely szerinti l�tes�tm�nyben a term�ket a k�l�n jogszab�lyban


el��rt kezel�snek kell al�vetni,

d) a rendeltet�si l�tes�tm�ny vagy a k�zbees� rakt�r �zemeltet�je k�teles


halad�ktalanul t�j�koztatni a rendeltet�si hely, a nem emberi fogyaszt�sra sz�nt
�llati mell�kterm�kekre vonatkoz� eg�szs�g�gyi el��r�sok meg�llap�t�s�r�l sz�l�, az
Eur�pai Parlament �s a Tan�cs 1774/2002/EK rendelete (a tov�bbiakban: 1774/2002/EK
rendelet) VIII. mell�klet�nek XI. fejezet�ben foglaltak szerinti esetben a k�zbees�
rakt�r hat�s�gi �llatorvos�t a term�k meg�rkez�s�r�l, aki 15 napon bel�l k�teles
�rtes�teni a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvos�t; az
�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvosa k�teles rendszeres
ellen�rz�seket v�gezni - k�l�n�s tekintettel a bel�ptet�si nyilv�ntart�sok
ellen�rz�s�re - annak biztos�t�sa �rdek�ben, hogy a term�k meg�rkezett-e a
rendeltet�si l�tes�tm�nybe.

(5) Ha a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvosa


megbizonyosodik arr�l, hogy valamely bel�ptetett term�k nem �rkezett meg a
j�v�hagyott rendeltet�si helyre, a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�llyel szemben
k�teles megtenni a k�l�n jogszab�ly �ltal meghat�rozott int�zked�seket.

(6) * A miniszt�rium a k�l�n jogszab�lyoknak megfelel�en megk�ldi az Eur�pai


Bizotts�g r�sz�re a (4) bekezd�s szerinti, az �rintett term�kek vonatkoz�s�ban
enged�lyezett l�tes�tm�nyek list�j�t. Ha egy l�tes�tm�ny nem teljes�ti a (4)
bekezd�s d) pontja szerinti t�j�koztat�si k�telezetts�g�t, az illet�kes megyei
korm�nyhivatal �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi igazgat�s�ga (a
tov�bbiakban: �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi igazgat�s�g)
visszavonhatja a l�tes�tm�ny m�k�d�si enged�ly�t �s a jogszab�lys�rt�s jelleg�nek
megfelel� m�rt�k� b�rs�got szab ki.

9. � Az olyan importsz�ll�tm�nyok tekintet�ben, amelyek az �llateg�szs�g�gyi


hat�r�llom�sra l�gi �ton �rkeznek, de amelyeket Magyarorsz�g ter�let�n tal�lhat�
m�sik rep�l�t�ri �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son vagy egy m�sik tag�llam
rep�l�t�ri �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s�n kereszt�l akarnak bel�ptetni az Eur�pai
Uni� ter�let�re, az azonoss�gvizsg�latot �s a fizik�lis ellen�rz�st a bel�ptet�s
helye szerint illet�kes �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son kell v�grehajtani. Abban
az esetben, ha a sz�ll�tm�nyt csak �tsz�ll�tj�k, de nem l�ptetik be az
�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son, a k�vetkez�k szerint kell elj�rni: *

a) ha a sz�ll�tm�nyt ugyanazon rep�l�t�r v�mter�let�n egy rep�l�g�pr�l k�zvetlen�l


a m�sik rep�l�g�pre rakj�k �t vagy a sz�ll�tm�nyt a b) pontban megadott minim�lis
id�tartamn�l r�videbb id�re kirakodj�k a rep�l�t�r betonj�ra, a sz�ll�tm�ny�rt
felel�s szem�lynek �rtes�tenie kell a hat�s�gi �llatorvost; ha k�zeg�szs�g�gyi vagy
�llateg�szs�g�gyi kock�zat �ll fenn, a hat�s�gi �llatorvos elv�gezheti a term�k
okirat-ellen�rz�s�t az �rintett sz�ll�tm�nyt k�s�r� eredeti �llateg�szs�g�gyi
bizony�tv�ny vagy �llateg�szs�g�gyi okirat vagy egy�b, k�l�n jogszab�ly �ltal
meghat�rozott okirat vagy azok hiteles m�solata alapj�n,

b) amennyiben a sz�ll�tm�nyt egy�b m�don rakodj�k ki, azt az illet�kes hat�s�gi


�llatorvos fel�gyelete mellett a rep�l�t�r v�mter�let�n kell rakt�rozni a k�l�n
jogszab�ly �ltal meghat�rozott lehet� leghosszabb �s legr�videbb id�tartamon
kereszt�l �s a k�l�n jogszab�lyban foglaltak szerint addig, am�g a l�gi �tsz�ll�t�s
egy m�sik �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sra meg nem t�rt�nik; a term�ket ebben az
esetben az a) pontban eml�tett okirat-ellen�rz�snek kell al�vetni, a term�ket
kiv�telesen azonoss�gi vizsg�latnak �s fizikai ellen�rz�snek kell al�vetni,
amennyiben k�zeg�szs�g�gyi vagy �llateg�szs�g�gyi vesz�ly lehet�s�ge �ll fenn.

10. � Ha az Eur�pai Bizotts�g - bizonyos felt�telek megl�te eset�n �s els�sorban a


kor�bbi ellen�rz�sek eredm�ny�nek figyelembev�tel�vel - a 7. � (2) bekezd�s�ben
el��rtn�l ritk�bb fizik�lis ellen�rz�st hat�roz meg az olyan term�kek eset�ben,
amelyek harmadik orsz�gb�l t�rt�n� behozatal�nak felt�teleit k�z�ss�gi szinten
meghat�rozt�k, a ritk�bb fizik�lis ellen�rz�s �ltal �rintett term�kekre k�l�n
jogszab�ly rendelkez�seit kell alkalmazni.

11. � (1) A sz�ll�tm�ny - a tranzitsz�ll�t�s �ltal �rintett valamennyi tag�llam


nev�ben - akkor sz�ll�that� �t valamely harmadik orsz�gb�l egy m�sik harmadik
orsz�gba, ha

a) a sz�ll�tm�ny olyan harmadik orsz�gb�l �rkezik, amely term�keinek az Eur�pai


Uni� ter�let�re t�rt�n� bel�ptet�se nem tiltott, �s a sz�ll�tm�ny rendeltet�si
helye egy m�sik harmadik orsz�g; a hat�s�gi �llatorvos eltekinthet ett�l a
felt�telt�l, ha a 9. � a) pontja szerint a sz�ll�tm�nyt ugyanazon rep�l�t�r
v�mter�let�n bel�l egyik rep�l�g�pr�l a m�sikra �trakodj�k �s az Eur�pai Uni�
ter�let�n t�rt�n� tov�bbi meg�ll�s n�lk�l tov�bbk�ldik,

b) a tranzitsz�ll�t�st enged�lyezte annak az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�snak a


hat�s�gi �llatorvosa, ahov� az Eur�pai Uni� ter�let�re a sz�ll�tm�ny els�k�nt
meg�rkezik,

c) a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly el�zetesen v�llalja az �rintett sz�ll�tm�ny


visszav�tel�t annak visszautas�t�sa eset�n, �s a 17. � el��r�sainak megfelel�en
gondoskodik a sz�ll�tm�ny tov�bbi sors�r�l.

(2) Az (1) bekezd�s szerinti enged�lyt akkor adhatja meg a hat�s�gi �llatorvos, ha
a) az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son tranzitsz�ll�t�s c�lj�b�l bemutatott
sz�ll�tm�nyt a 7. � (1) bekezd�se szerinti okirat k�s�ri, annak hiteles magyar
nyelv� ford�t�s�val egy�tt,

b) a sz�ll�tm�nyt okirat-ellen�rz�s �s azonoss�gvizsg�lat c�lj�b�l bemutatt�k az


�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son,

c) az �rintett tranzitsz�ll�tm�ny k�z�ton, vas�ton vagy v�zi �ton t�rt�n�


�tsz�ll�t�sa eset�n

1. a sz�ll�tm�nyt a K�z�ss�gi V�mk�dex �ltal meghat�rozott T1 elj�r�s szerint


v�mhat�s�gi fel�gyelet al� helyezik az Eur�pai Uni� ter�let�r�l t�rt�n� kil�p�sig,
a (2) bekezd�s a) pontja szerinti okirattal �s az 5. � (1) bekezd�se szerinti
bizony�tv�nnyal, amelyben felt�ntetik azt az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�st, ahol
a sz�ll�tm�ny elhagyja az Eur�pai Uni� ter�let�t,

2. a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s elhagy�sa ut�n a sz�ll�tm�nyt


sz�ll�t�s k�zben tilos lerakodni vagy r�szegys�gekre osztani; a sz�ll�tm�nyt a
v�mhat�s�g �ltal lez�rt j�rm�veken vagy kont�nerekben kell sz�ll�tani, azzal, hogy
a sz�ll�t�s sor�n a sz�ll�tm�ny semmif�le kezel�se nem enged�lyezett,

3. a sz�ll�tm�nynak a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sra t�rt�n� be�rkez�st


k�vet� 30 napon bel�l a megjel�lt �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son kereszt�l el
kell hagynia az Eur�pai Uni� ter�let�t; amennyiben a nagy f�ldrajzi t�vols�gok
miatt a meghat�rozott id�tartam nem teljes�thet�, a hat�rid� tekintet�ben k�l�n
jogszab�ly a fentiekt�l elt�r�en is rendelkezhet,

d) a tranzitsz�ll�t�st enged�lyez� hat�s�gi �llatorvos az ANIMO rendszeren


kereszt�l �rtes�ti a kil�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi
�llatorvos�t,

e) a sz�ll�tm�nyt kil�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvosa az


5. � (1) bekezd�se szerinti bizony�tv�nyon igazolja, hogy az �rintett sz�ll�tm�ny
elhagyta az Eur�pai Uni� ter�let�t �s t�vm�sol�n vagy egy�b m�don elk�ldi az okirat
egy m�solat�t a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�snak.

(3) A hat�s�gi �llatorvos eltekinthet az okirat-ellen�rz�s �s azonoss�gvizsg�lat


v�grehajt�s�t�l l�gi sz�ll�t�s eset�n, ha a sz�ll�tm�nyt

a) nem rakodj�k ki, amely esetben az okirat-ellen�rz�s a fed�lzeti rakom�nyjegyz�k


ellen�rz�s�re korl�toz�dik,

b) a 9. � a) pontj�ban foglaltaknak megfelel�en �trakodj�k egyik rep�l�g�pr�l a


m�sikra, ugyanazon rep�l�t�r v�mter�let�n bel�l.

(4) A (3) bekezd�s szerinti esetben, ha az k�zeg�szs�g�gyi vagy �llateg�szs�g�gyi


kock�zatot jelenthet, tov�bb� ha jogszab�lys�rt�s gyan�ja mer�l fel, fizik�lis
ellen�rz�seket kell v�gezni.

(5) * Ha a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvosa a (2)


bekezd�s c) pontj�nak 3. alpontja �ltal meghat�rozott id�n bel�l nem kap �rtes�t�st
az �rintett term�k Eur�pai Uni�b�l t�rt�n� kil�p�s�r�l, azt jelenti a NAV illet�kes
szerv�nek, amely sz�ks�g szerint nyomoz�st ind�t a term�kek hely�nek kider�t�s�re.

(6) Az e � rendelkez�seinek v�grehajt�sa sor�n felmer�l� valamennyi k�lts�g a


sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�lyt vagy annak k�pvisel�j�t terheli, �llami
visszat�r�t�s lehet�s�ge n�lk�l, az egyes �llateg�szs�g�gyi igazgat�si
szolg�ltat�sok d�j�r�l sz�l� miniszteri rendelet el��r�sainak megfelel�en.

12. � (1) Valamely harmadik orsz�gb�l �rkez� sz�ll�tm�ny v�mszabad ter�letre,


v�mszabad rakt�rba vagy v�mrakt�rba t�rt�n� bel�ptet�s�nek enged�lyez�s�hez a
K�z�ss�gi V�mk�dexnek megfelel�en csak akkor j�rulhat hozz� a hat�s�gi �llatorvos,
ha a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly el�zetesen nyilatkozott arr�l, hogy az �rintett
term�k v�gs� c�lja az Eur�pai Uni� ter�let�n t�rt�n� szabad forgalomba hozatal vagy
- amennyiben ilyen van - egy�b v�gfelhaszn�l�s, valamint arr�l, hogy a term�k
megfelel a vonatkoz� importfelt�teleknek. A v�gfelhaszn�l�s egy�rtelm� megjel�l�se
hi�ny�ban a term�ket �gy kell tekinteni, hogy azt az Eur�pai Uni� ter�let�n t�rt�n�
szabad forgalomba hozatalra sz�nj�k.

(2) Az (1) bekezd�s szerinti sz�ll�tm�ny eset�ben a bel�ptet� �llateg�szs�g�gyi


hat�r�llom�son okirat-ellen�rz�st, azonoss�gvizsg�latot �s fizik�lis ellen�rz�st
kell v�grehajtani, annak meghat�roz�s�ra, hogy a term�k megfelel-e az
importfelt�teleknek. Amennyiben az okiratellen�rz�sb�l kider�l, hogy a term�k nem
felel meg a jogszab�lyi k�vetelm�nyeknek, a sz�ll�tm�ny fizik�lis ellen�rz�se -
�llateg�szs�g�gyi vagy k�zeg�szs�g�gyi kock�zat gyan�j�t lesz�m�tva - mell�zhet�.
Az ilyen sz�ll�tm�nyt a 7. � (1) bekezd�se szerinti okiratnak kell k�s�rnie, annak
hiteles�tett magyar ford�t�s�val egy�tt.

(3) Amennyiben a (2) bekezd�s szerinti ellen�rz�sek szerint az �rintett term�k


megfelel a jogszab�lyi k�vetelm�nyeknek, az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi
�llatorvosa ki�ll�tja az 5. � (1) bekezd�se szerinti, v�miratokhoz kapcsolhat�
bizony�tv�nyt, �s az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvos�nak
hozz�j�rul�s�val az illet�kes v�mhat�s�g enged�lyezi a term�k bel�p�s�t a v�mszabad
ter�leten l�v� rakt�rba, v�mszabad rakt�rba vagy v�mrakt�rba. Az ilyen term�k
�llateg�szs�g�gyi szempontb�l szabad forgalomba hozhat�.

(4) Ha a (2) bekezd�s szerinti ellen�rz�sek szerint az �rintett term�k nem felel
meg a jogszab�lyi k�vetelm�nyeknek, az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi
�llatorvosa ki�ll�tja az 5. � (1) bekezd�se szerinti, v�miratokhoz kapcsolhat�
bizony�tv�nyt. Az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvos�nak
hozz�j�rul�s�val az illet�kes v�mhat�s�g ebben az esetben csak akkor enged�lyezi a
term�k bel�p�s�t a v�mszabad ter�leten l�v� rakt�rba, v�mszabad rakt�rba vagy
v�mrakt�rba, ha

a) a term�k nem sz�rmazik olyan harmadik orsz�gb�l, amelyre a 11. � (1)


bekezd�s�nek a) pontja szerinti tilalom van �rv�nyben,

b) * a v�mszabad ter�leten l�v� rakt�rt, v�mszabad rakt�rt vagy v�mrakt�rt a


term�k t�rol�s�ra vonatkoz�an az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi
igazgat�s�g enged�lyezi.

(5) A v�mszabad ter�leten l�v� rakt�r, v�mszabad rakt�r vagy v�mrakt�r a (4)
bekezd�s b) pontja szerint akkor enged�lyezhet�, ha

a) az z�rt t�r ki- �s bej�rati pontokkal, amelyeket a rakt�r �zemeltet�je �lland�


ellen�rz�s alatt tart, azzal, hogy ha a rakt�r v�mszabad ter�leten tal�lhat�, a
teljes v�mszabad ter�letnek z�rtnak kell lennie �s �lland� v�mhat�s�gi fel�gyelet
alatt kell �llnia,

b) az �rintett term�k rakt�roz�s�ra vonatkoz� k�l�n jogszab�lyok �ltal


meghat�rozott felt�teleknek megfelel,

c) a rakt�rt elhagy� vagy a rakt�rba �rkez� valamennyi sz�ll�tm�nyr�l napi - h�rom


�vig meg�rzend� - nyilv�ntart�st vezetnek, amely tartalmazza a sz�ll�tm�nyokban
l�v� term�kek jelleg�t �s mennyis�g�t, valamint a c�mzett nev�t �s c�m�t,
d) * k�l�n�ll� t�rol� helyis�gekkel, illetve h�t� helyis�gekkel rendelkezik az
�llateg�szs�g�gyi jogszab�lyoknak nem megfelel� term�kek elk�l�n�tett t�rol�s�hoz,
azzal, hogy az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi igazgat�s�g m�r
megl�v� rakt�rak eset�n enged�lyezheti az ilyen term�kek elk�l�n�tett t�rol�s�t
azonos helyis�gekben is, ha a jogszab�lyi k�vetelm�nyeknek nem megfelel� term�ket
z�rhat� ter�leteken tudj�k t�rolni,

e) rendelkezik az �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�seket v�gz� szem�lyzet sz�m�ra


fenntartott helyis�gekkel.

(6) Ha a (2) bekezd�s szerinti ellen�rz�sek azt mutatj�k, hogy a sz�ll�tm�ny�rt


felel�s szem�ly (1) bekezd�s szerinti nyilatkozata nem felel meg a val�s�gnak, a
hat�s�gi �llatorvos a sz�ll�tm�ny 17. � szerinti �rtalmatlan�t�s�ra k�telezi a
sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�lyt.

(7) A hat�s�gi �llatorvos int�zkedik

a) annak biztos�t�sa �rdek�ben, hogy a rakt�r az enged�lyez�si felt�teleknek


folyamatosan megfeleljen,

b) annak megakad�lyoz�s�ra, hogy az �llateg�szs�g�gyi jogszab�lyoknak nem megfelel�


term�ket a k�vetelm�nyeknek megfelel� term�kkel azonos helyis�gekben vagy ter�leten
t�rolj�k,

c) a rakt�r bej�ratainak �s kij�ratainak hat�kony ellen�rz�s�nek biztos�t�sa,


valamint a nyitvatart�si id� alatt az �llateg�szs�g�gyi hat�s�g �ltali fel�gyelet
biztos�t�sa �rdek�ben, k�l�n�s tekintettel arra, hogy a jogszab�lyoknak nem
megfelel� term�k az �llateg�szs�g�gyi hat�s�g hozz�j�rul�sa n�lk�l ne hagyhassa el
a t�rol�sukra szolg�l� helyis�geket vagy egys�geket,

d) a sz�ks�ges ellen�rz�sek v�grehajt�s�ra annak elker�l�se �rdek�ben, hogy a


rakt�rban t�rolt term�k b�rmilyen v�ltoztat�son vagy cser�n menjen kereszt�l, vagy
hogy csomagol�sa, piaci kiszerel�se vagy feldolgoz�sa b�rmilyen m�don megv�ltozzon.

(8) Az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s hat�s�gi �llatorvosa �llateg�szs�g�gyi vagy


k�zeg�szs�g�gyi okokra hivatkozva megtagadhatja a term�k v�mszabad ter�leten lev�
rakt�rba, v�mszabad rakt�rba vagy v�mrakt�rba t�rt�n� bel�ptet�shez sz�ks�ges
hozz�j�rul�s�t, amennyiben a term�k nem felel meg a jogszab�lyi felt�teleknek.

(9) A sz�ll�tm�ny v�mz�r n�lk�l nem l�ptethet� be v�mszabad ter�leten l�v�


rakt�rba, v�mszabad rakt�rba vagy v�mrakt�rba.

(10) A (4) bekezd�s szerinti term�k csak a 13. � szerinti harmadik orsz�gba vagy
rakt�rba t�rt�n� �tsz�ll�t�s vagy megsemmis�t�s c�lj�b�l hagyhatja el a v�mszabad
ter�leten l�v� rakt�rt, v�mszabad rakt�rt vagy v�mrakt�rt, felt�ve, hogy

a) a harmadik orsz�gba t�rt�n� �tsz�ll�t�s megfelel a 11. � (1) bekezd�s�nek c)


pontj�ban, valamint a 11. � (2) bekezd�s�nek a), c), d) �s e) pontj�ban
meghat�rozott k�vetelm�nyeknek,

b) a 13. � szerinti rakt�rba t�rt�n� �tsz�ll�t�s T1 v�m�rlap haszn�lat�val


t�rt�nik, amelyen szerepel a 13. � �ltal el��rt k�s�r� bizony�tv�nyon megadott
rakt�r neve �s c�me,

c) a megsemmis�t�s hely�re t�rt�n� sz�ll�t�s az �rintett term�k tart�s megjel�l�se


ut�n t�rt�nik, azzal, hogy a term�ket olyan m�don kell tart�san megjel�lni, hogy a
megsemmis�t�st�l elt�r� c�lra t�rt�n� felhaszn�l�sa lehetetlenn� v�ljon, �s az
�rintett sz�ll�tm�nyt a term�k kirakod�sa n�lk�l, az �llateg�szs�g�gyi hat�s�g
fel�gyelete mellett, a v�mhat�s�g �ltal lez�rt, sziv�rg�smentes j�rm�v�n vagy
kont�nerben kell sz�ll�tani.

(11) A (10) bekezd�s c) pontja szerinti sz�ll�tm�nyt nem lehet az e � szerinti


egyik rakt�rb�l a m�sikba �tsz�ll�tani.

(12) A jelen � rendelkez�seinek v�grehajt�sa sor�n felmer�l� valamennyi k�lts�g -


bele�rtve a vizsg�lat �s a sz�ks�ges ellen�rz�s k�lts�geit is - a sz�ll�tm�ny�rt
felel�s szem�lyt vagy k�pvisel�j�t terheli, �llami visszat�r�t�s lehet�s�ge n�lk�l,
az egyes �llateg�szs�g�gyi igazgat�si szolg�ltat�sok d�j�r�l sz�l� miniszteri
rendelet el��r�sainak megfelel�en.

(13) A miniszt�rium a (4) bekezd�s szerinti v�mszabad ter�letek, v�mszabad rakt�rak


�s v�mrakt�rak, valamint a 13. � szerinti �zemeltet�k list�j�t megk�ldi az Eur�pai
Bizotts�gnak.

(14) * Az (1)-(10) bekezd�sben meghat�rozott esetben, ezen bel�l is a rakt�rakra


vonatkoz� felt�telek be nem tart�sa eset�n, az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s
�llateg�szs�g�gyi igazgat�s�g visszavonja vagy felf�ggeszti a (4) bekezd�s b)
pontja szerinti enged�lyt, amelyr�l a miniszt�rium t�j�koztatja az Eur�pai
Bizotts�got �s a t�bbi tag�llamot. Ha az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s
�llateg�szs�g�gyi igazgat�s�g a sz�ll�tm�ny rakt�rb�l t�rt�n� kil�p�se ut�n
jogszab�lys�rt�st �llap�t meg, a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�llyel szemben a k�l�n
jogszab�ly szerinti jogk�vetkezm�nyeket alkalmazza.

13. � (1) * Az olyan tev�kenys�get folytat� term�szetes vagy jogi szem�lynek,


illetve jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezetnek, amely k�zvetlen�l sz�ll�t
a 12. � (4) bekezd�se szerinti term�ket a hat�ron t�li tengeri sz�ll�t�si
szolg�ltat�sban r�szt vev� szem�lyzet �s utasok ell�t�s�ra, a 12. � (1) �s (2)
bekezd�se, (4) bekezd�s�nek a) pontja �s (5) bekezd�s�nek b)-d) pontja, valamint a
12. � (7)-(9) �s (12) bekezd�s�ben meghat�rozott k�vetelm�nyeken t�l

a) az illet�kes hat�s�g el�zetes enged�ly�vel kell rendelkeznie a tev�kenys�g


folytat�s�hoz,

b) olyan term�ket kell beszereznie, amely a k�l�n jogszab�lyok k�vetelm�nyeinek


megfelel� nyersanyagb�l k�sz�lt,

c) z�rt helyis�gekkel kell rendelkeznie, amelyek kij�ratai �s bej�ratai az ezzel a


feladattal megb�zott szem�ly �lland� fel�gyelete alatt �llnak, azzal, hogy ha a
rakt�r v�mszabad ter�leten tal�lhat�, akkor a 12. � (5) bekezd�s�nek a) pontj�t
kell alkalmazni,

d) nyilatkoznia kell arr�l, hogy a 12. � (4) bekezd�se szerinti term�ket fogyaszt�s
c�lj�b�l nem hozza kereskedelmi forgalomba az Eur�pai Uni� ter�let�n,

e) 24 �r�n bel�l �rtes�teni�k kell az illet�kes hat�s�got a term�k c) pont szerinti


rakt�rba t�rt�n� meg�rkez�s�r�l.

(2) * Az (1) bekezd�s szerinti term�szetes vagy jogi szem�lynek, illetve jogi
szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezetnek

a) k�zvetlen�l a tengeri sz�ll�t�eszk�z fed�lzet�re vagy a rendeltet�si helyk�nt


megjel�lt kik�t� meghat�rozott m�don j�v�hagyott rakt�r�ba kell teljes�tenie a
sz�ll�t�sokat; a sz�ll�t�s sor�n biztos�tania kell, hogy az �rintett term�k nem
hagyja el a kik�t� ter�let�t azzal a c�llal, hogy egy m�sik rendeltet�si helyre
sz�ll�ts�k; a term�knek a kiindul�si rakt�rb�l a rendeltet�si helyk�nt megjel�lt
kik�t�be t�rt�n� sz�ll�t�s�t a K�z�ss�gi V�mk�dexben meghat�rozott T1 elj�r�s
szerint, v�mfel�gyelet alatt kell v�gezni, valamint a sz�ll�tm�nyt k�s�rnie kell a
k�l�n jogszab�ly �ltal el��rt �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nynak,
b) el�zetesen �rtes�tenie kell a term�k sz�ll�t�s�nak id�pontj�r�l �s rendeltet�si
hely�r�l azon tag�llam kik�t�i ter�let�nek illet�kes hat�s�g�t, ahonnan a term�ket
sz�ll�tj�k, valamint azon rendeltet�si tag�llam kik�t�i ter�let�nek illet�kes
hat�s�g�t, ahov� a term�ket sz�ll�tj�k,

c) hivatalos igazol�st kell szolg�ltatnia arr�l, hogy a term�ket elsz�ll�tott�k a


v�gleges rendeltet�si helyre,

d) vezetnie �s h�rom �vig �riznie kell a be�rkezett �s kisz�ll�tott term�kek


nyilv�ntart�s�t olyan m�don, amely lehet�v� teszi a sz�ll�tm�ny rakt�rban maradt
r�sz�nek ellen�rz�s�t.

(3) * Az (1) bekezd�s szerinti term�szetes vagy jogi szem�lynek, illetve jogi
szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezetnek biztos�tania kell, hogy csak olyan
term�ket sz�ll�t a tengeri sz�ll�t�eszk�z�kre, amely megfelel a k�l�n jogszab�lyok
k�vetelm�nyeinek, kiv�ve az olyan jogszab�ly �ltal meghat�rozott esetet, amikor az
Eur�pai Uni� ter�let�nek parti ter�letein k�v�lre, az utasok �s a szem�lyzet
ell�t�sa c�lj�b�l t�rt�nik a sz�ll�t�s.

(4) Azon tag�llam kik�t�i ter�let�nek illet�kes hat�s�ga, ahonnan a term�ket


sz�ll�tj�k, legk�s�bb a term�k tov�bb�t�s�nak id�pontj�ban az ANIMO rendszeren
kereszt�l t�j�koztatja a rendeltet�si tag�llam kik�t�i ter�let�nek illet�kes
hat�s�g�t a term�k rendeltet�si hely�r�l.

(5) * Ha az (1) bekezd�s szerinti term�szetes vagy jogi szem�ly, illetve jogi
szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezet nem teljes�ti az e �-ban foglaltakat, az
illet�kes hat�s�g visszavonja az (1) bekezd�s a) pont szerinti enged�lyt, amir�l a
miniszt�rium az Eur�pai Bizotts�got �s a t�bbi tag�llamot t�j�koztatja.

14. � Olyan term�k eset�ben, ahol a K�z�ss�gi V�mk�dex szerinti, v�mhat�s�g �ltal
j�v�hagyott kezel�s vagy felhaszn�l�s elt�r a 7. �-ban �s a 12. � (3) bekezd�s�ben
foglaltakt�l, a hat�s�gi �llatorvosnak - a megsemmis�t�sre vagy visszak�ld�sre
sz�nt term�k kiv�tel�vel - azonoss�gvizsg�latot �s fizik�lis ellen�rz�st kell
v�grehajtania annak meg�llap�t�sa �rdek�ben, hogy a term�k megfelel-e az
importfelt�teleknek.

15. � (1) Harmadik orsz�g �ltal visszautas�tott, Magyarorsz�gr�l vagy valamely m�s
tag�llamb�l sz�rmaz� term�kb�l �ll� sz�ll�tm�ny re-importja akkor enged�lyezhet�,
ha *

a) a term�khez mell�kelik

1. az eredeti bizony�tv�nyt vagy annak a bizony�tv�nyt ki�ll�t� illet�kes hat�s�g


�ltal hiteles�tett m�solat�t, a bel�ptet�s megtagad�s�nak okait tartalmaz� iratot
�s az igazol�st arr�l, hogy a term�k t�rol�s�ra �s sz�ll�t�s�ra vonatkoz�
felt�teleket betartott�k �s az �rintett term�k nem esett �t semmilyen kezel�sen,

2. lez�rt kont�nerek eset�n a sz�ll�t�t�l sz�rmaz� igazol�st arr�l, hogy nem ker�lt
sor a kont�ner tartalm�nak kezel�s�re vagy kirakod�s�ra,

b) a term�ket okirat-ellen�rz�snek �s azonoss�gvizsg�latnak, valamint a 19. �


szerinti esetben fizik�lis ellen�rz�snek vetett�k al�,

c) a sz�ll�tm�nyt a 8. � (4) bekezd�se �ltal meghat�rozott m�don k�zvetlen�l


visszasz�ll�tj�k a bizony�tv�ny ki�ll�t�si helye szerinti belf�ldi vagy m�s
tag�llambeli sz�rmaz�si l�tes�tm�nybe; ha a sz�ll�tm�ny m�s tag�llam ter�let�n is
kereszt�l halad, a sz�ll�t�shoz sz�ks�ges annak az �llateg�szs�g�gyi
hat�r�llom�snak a hat�s�gi �llatorvosa �ltal - valamennyi �rintett tag�llam nev�ben
- kiadott el�zetes hozz�j�rul�sa, amelyen kereszt�l el�sz�r �rkezik a sz�ll�tm�ny
az Eur�pai Uni� ter�let�re.

(2) Be kell l�ptetni a harmadik orsz�g �ltal visszautas�tott, az Eur�pai Uni�b�l


sz�rmaz� term�kb�l �ll� sz�ll�tm�nyt, ha az eredeti bizony�tv�nyt ki�ll�t�
illet�kes hat�s�g hozz�j�rult a sz�ll�tm�ny visszafogad�s�hoz �s az (1) bekezd�sben
meghat�rozott felt�telek teljes�lnek.

(3) Az (1) �s (2) bekezd�s �ltal meghat�rozott esetben az �rintett term�k


sz�rmaz�si l�tes�tm�nybe t�rt�n� visszasz�ll�t�s�nak a 8. � (4) bekezd�se �ltal
el��rt m�don, valamint olyan, hat�s�gi �llatorvos �ltal azonos�tott �s lepecs�telt
sziv�rg�smentes sz�ll�t�eszk�zzel kell t�rt�nnie, amelynek kinyit�sa csak a pecs�t
felt�r�s�vel, illetve s�r�l�s�vel lehets�ges.

(4) A sz�ll�t�st enged�lyez� hat�s�gi �llatorvos az ANIMO rendszeren kereszt�l


t�j�koztatja a rendeltet�si hely illet�kes hat�s�g�t.

(5) Az e � rendelkez�seinek v�grehajt�sa sor�n felmer�l� valamennyi k�lts�g -


bele�rtve a vizsg�lat �s a sz�ks�ges ellen�rz�s k�lts�geit is - a sz�ll�tm�ny�rt
felel�s szem�lyt vagy k�pvisel�j�t terheli, �llami visszat�r�t�s lehet�s�ge n�lk�l,
az egyes �llateg�szs�g�gyi igazgat�si szolg�ltat�sok d�j�r�l sz�l� rendelet
el��r�sainak megfelel�en.

16. � (1) A 3-19. �-ban foglaltakat nem kell alkalmazni az olyan term�kre,

a) amely az utasok szem�lyes poggy�sz�t k�pezi �s szem�lyes fogyaszt�sukra szolg�l,


amennyiben annak mennyis�ge nem haladja meg a k�l�n jogszab�ly szerinti mennyis�get
�s a term�k valamely tag�llamb�l vagy olyan harmadik orsz�gb�l, illetve harmadik
orsz�g olyan ter�let�r�l sz�rmazik, amely szerepel a k�z�ss�gi jogszab�lyoknak
megfelel�en elfogadott list�n, �s amelyb�l a behozatal nem tiltott,

b) amelyet kism�ret� sz�ll�tm�nyk�nt k�ldenek mag�nszem�lyek sz�m�ra, felt�ve, hogy


a term�ket nem kereskedelmi �ton hozz�k be, valamint a k�ld�tt mennyis�g nem
haladja meg a k�l�n jogszab�ly szerinti mennyis�get �s a term�k valamely
tag�llamb�l vagy olyan harmadik orsz�gb�l, illetve harmadik orsz�g olyan
ter�let�r�l sz�rmazik, amely szerepel a k�z�ss�gi jogszab�lyoknak megfelel�en
elfogadott list�n, �s amelyb�l a behozatal nem tiltott,

c) amely a szem�lyzet �s az utasok ell�t�sa c�lj�b�l nemzetk�zi forgalomban


�zemeltetett sz�ll�t�eszk�z fed�lzet�n van, felt�ve, hogy azt nem l�ptetik be az
Eur�pai Uni� ter�let�re, azzal, hogy az ilyen term�ket vagy annak konyhai
hullad�k�t meg kell semmis�teni, amennyiben annak kirakod�s�ra ker�l sor; nem kell
megsemmis�teni a term�ket abban az esetben, ha v�mfel�gyelet alatt ugyanabban a
kik�t�ben egyik nemzetk�zi forgalomban �zemeltetett sz�ll�t�eszk�zr�l k�zvetlen�l
egy m�sik sz�ll�t�eszk�zre rakodj�k �t,

d) amelynek mennyis�ge nem haladja meg a k�l�n jogszab�ly szerinti mennyis�get, �s


hermetikusan z�rt kont�nerben legal�bb F0 = 3,00 �rt�k� h�kezel�sen esett �t, �s

1. az utasok szem�lyes poggy�sz�nak r�sz�t k�pezi �s szem�lyes fogyaszt�sukra


szolg�l,

2. kism�ret� sz�ll�tm�nyk�nt k�ldik mag�nszem�lyek sz�m�ra, felt�ve, hogy a


term�ket nem kereskedelmi �ton hozz�k be,

e) * amelyet - kereskedelmi forgalomba hozatal c�lja n�lk�l - kereskedelmi


mintak�nt k�ldenek vagy ki�ll�t�si t�rgyk�nt sz�nd�koznak felhaszn�lni, felt�ve,
hogy az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi igazgat�s�g a term�k ilyen
c�l� felhaszn�l�s�t el�zetesen enged�lyezte,
f) amelyet k�l�nleges kutat�shoz vagy elemz�shez sz�nd�koznak felhaszn�lni,
amennyiben hivatalos vizsg�lattal meg�llap�that�, hogy a term�ket nem emberi
fogyaszt�sra sz�nt�k, valamint az e) pont szerinti ki�ll�t�s v�gezt�vel vagy a
k�l�nleges kutat�s, illetve elemz�s befejez�se ut�n a term�ket - az elemz�shez
felhaszn�lt mennyis�gek kiv�tel�vel - megsemmis�tik vagy a hat�s�gi �llatorvos
�ltal meghat�rozott felt�telek mellett visszasz�ll�tj�k.

(2) * Az (1) bekezd�s e) �s f) pontja szerinti esetben a hat�s�gi �llatorvos


gondoskodik arr�l, hogy az �rintett term�ket csak arra a c�lra haszn�lj�k fel,
amelyre tekintettel Magyarorsz�g ter�let�re behozt�k.

(3) Az (1) bekezd�sben foglaltakat a szarvasmarhaf�l�k, a sert�sek �s a friss h�s


harmadik orsz�gb�l t�rt�n� behozatal�ra vonatkoz� eg�szs�g�gyi �s �llateg�szs�g�gyi
vizsg�latok probl�m�ir�l sz�l�, a Tan�cs 72/462/EGK ir�nyelve 1. cikke (2)
bekezd�s�nek friss h�sra �s h�sk�sz�tm�nyekre vonatkoz� el��r�sainak
figyelembev�tel�vel kell alkalmazni.

17. � (1) Azokat a sz�ll�tm�nyokat, amelyek a 3. �s 4. � k�vetelm�nyei szerinti


�llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s n�lk�l l�ptek be az Eur�pai Uni� ter�let�re, a
hat�s�gi �llatorvosnak el kell koboznia �s egy�ttal rendelkeznie kell a
sz�ll�tm�nynak a (2) bekezd�s a) pontja szerinti visszak�ld�s�r�l vagy a (2)
bekezd�s b) pontja szerinti megsemmis�t�s�r�l.

(2) Ha a hat�s�gi �llatorvos az e rendeletben el��rt ellen�rz�sek sor�n


meg�llap�tja, hogy a term�k nem felel meg az importfelt�teleknek, vagy abban az
esetben, amikor az ellen�rz�s jogszab�lys�rt�st t�r fel, a hat�s�gi �llatorvos a
sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�llyel vagy k�pvisel�j�vel t�rt�n� egyeztet�st k�vet�en

a) d�nt a term�k harmadik orsz�gba t�rt�n� visszak�ld�s�r�l, azzal, hogy ha az


elv�gzett �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s eredm�nyei �s az eg�szs�g�gyi el��r�sok
lehet�v� teszik, a term�k visszak�ld�s�t ugyanazon az �llateg�szs�g�gyi
hat�r�llom�son kereszt�l a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly egyet�rt�s�vel
meg�llap�tott rendeltet�si helyre, ugyanazzal a sz�ll�t�eszk�zzel legfeljebb 60
napon bel�l kell v�grehajtani,

b) amennyiben a visszasz�ll�t�s nem lehets�ges, az a) pont szerinti 60 napos


hat�rid� lej�rt, vagy a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly azonnali beleegyez�s�t adja,
a 1774/2002/EK rendeletben foglaltaknak megfelel�en int�zkedik a term�k
megsemmis�t�s�r�l az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�shoz legk�zelebb l�v�, erre a
c�lra rendelkez�sre �ll� l�tes�tm�nyben.

(3) A (2) bekezd�s a) pontja szerinti esetben az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s


hat�s�gi �llatorvos�nak

a) meg kell kezdenie a 92/438/EGK hat�rozat 1. cikke (1) bekezd�s�nek els� pontja
szerinti t�j�koztat�si elj�r�st,

b) a k�l�n jogszab�ly szerinti elj�r�snak megfelel�en �rv�nytelen�tenie kell a


visszautas�tott term�ket k�s�r� �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nyt vagy okiratot olyan
m�don, hogy a visszautas�tott term�ket ne tudj�k egy m�sik �llateg�szs�g�gyi
hat�r�llom�son kereszt�l bel�ptetni.

(4) * A (2) bekezd�s szerinti term�k visszasz�ll�t�s�ig vagy a visszautas�t�s


ok�nak meger�s�t�s�ig az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi igazgat�s�g
a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly k�lts�g�re gondoskodik a term�k hat�s�gi
fel�gyelet alatti rakt�roz�s�r�l.

(5) Amennyiben az (1) �s (2) bekezd�s szerinti ellen�rz�sek sor�n s�lyos vagy
ism�telt jogszab�lys�rt�st �llap�tanak meg, a 21. �s 22. �-ban foglaltakat kell
alkalmazni.

(6) * A (2) bekezd�sben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az �lelmiszerl�nc-


biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi igazgat�s�g enged�lyt ad a term�k 1774/2002/EK
rendelet szerinti m�s c�lra t�rt�n� felhaszn�l�s�ra, felt�ve, hogy az ilyen ir�ny�
felhaszn�l�st k�zeg�szs�g�gyi vagy �llateg�szs�g�gyi okok nem z�rj�k ki.

(7) A sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly vagy k�pvisel�je viseli a sz�ll�tm�ny


visszasz�ll�t�sa, megsemmis�t�se vagy a term�k m�s c�lra t�rt�n� felhaszn�l�sa
sor�n felmer�l� valamennyi k�lts�get. Amennyiben a hat�s�gi �llatorvos
jogszab�lys�rt�st fedez fel, k�teles a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�llyel szemben a
k�l�n jogszab�ly szerinti jogk�vetkezm�nyt alkalmazni.

(8) Az e �-ban foglaltak tekintet�ben a 92/438/EGK hat�rozat rendelkez�seit is


alkalmazni kell.

18. � A k�l�n jogszab�ly �ltal meghat�rozott, a fert�z� �s rag�lyos �llatbetegs�gek


k�zvet�t�s�ben szerepet j�tsz� n�v�nyi eredet� term�keket e rendelet el��r�sainak
megfelel�en - k�l�n�s tekintettel a 4. � rendelkez�seire - �llateg�szs�g�gyi
ellen�rz�snek kell al�vetni.

19. � (1) Ha a 3-18. �-ban foglaltakra tekintettel valamely �llateg�szs�g�gyi


jogszab�ly megs�rt�se val�sz�n�s�thet� vagy k�ts�gek mer�lnek fel

a) a term�k azonoss�g�val vagy t�nyleges rendeltet�si hely�vel kapcsolatban,

b) a tekintetben, hogy a term�k megfelel-e a k�l�n jogszab�lyok adott term�kre


vonatkoz� k�vetelm�nyeinek, vagy

c) azzal kapcsolatban, hogy a term�k megfelel-e a k�l�n jogszab�lyok �ltal


meghat�rozott k�zeg�szs�g�gyi �s �llateg�szs�g�gyi el��r�soknak,

a hat�s�gi �llatorvos elv�gez minden sz�ks�gesnek tartott �llateg�szs�g�gyi


ellen�rz�st a gyan� meger�s�t�se vagy kiz�r�sa c�lj�b�l.

(2) A vizsg�lati eredm�nyek elk�sz�lt�ig az ellen�rz�tt term�knek hat�s�gi


�llatorvosi fel�gyelet alatt kell maradnia.

(3) Amennyiben az (1) bekezd�s szerinti gyan� beigazol�dik, a 17. � (5)


bekezd�s�ben foglaltaknak megfelel�en fokozni kell az azonos eredet� term�kek
ellen�rz�s�t.

Biztons�gi int�zked�sek
20. � (1) Amennyiben az e rendelet �ltal el��rt ellen�rz�sek arra utalnak, hogy
valamely sz�ll�tm�nyt alkot� term�k �llateg�szs�g�gyi vagy k�zeg�szs�g�gyi vesz�lyt
jelent, a hat�s�gi �llatorvos halad�ktalanul

a) elkobozza �s megsemmis�tteti a k�rd�ses sz�ll�tm�nyt,

b) a 92/438/EGK hat�rozat rendelkez�seinek megfelel�en azonnal t�j�koztatja a t�bbi


�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�st �s az Eur�pai Bizotts�got a meg�llap�t�sokr�l �s a
term�k eredet�r�l.

(2) Ha a miniszt�rium hivatalosan t�j�koztatja az Eur�pai Bizotts�got a biztons�gi


int�zked�sek megt�tel�nek sz�ks�gess�g�r�l, �s annak ellen�re, hogy valamely
harmadik orsz�g ter�let�n az egyes �llatbetegs�gek Eur�pai K�z�ss�gnek t�rt�n�
bejelent�si szab�lyair�l sz�l� miniszteri rendelet szerinti �llatbetegs�g, zoonozis
vagy egy�b betegs�g vagy b�rmilyen m�s olyan helyzet vagy k�r�lm�ny jelei
mutatkoznak vagy terjednek, amely s�lyos �llateg�szs�g�gyi vagy k�zeg�szs�g�gyi
vesz�lyt jelent, vagy az �llateg�szs�g�gyi szak�rt�k meg�llap�t�sai �s az
�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon v�gzett ellen�rz�sek eredm�nyei �ltal felt�rt
egy�b s�lyos �llateg�szs�g�gyi vagy k�zeg�szs�g�gyi okok ilyenre utalnak, az
Eur�pai Bizotts�g hivatalb�l vagy valamely tag�llam kezdem�nyez�s�re - a helyzet
s�lyoss�g�t figyelembe v�ve - halad�ktalanul

a) nem f�ggeszti fel a behozatalt az �rintett harmadik orsz�g eg�sz�b�l vagy annak
egyes ter�leteir�l �s - ahol ez sz�ks�ges - a tranzitsz�ll�t�s �ltal �rintett
harmadik orsz�gb�l,

b) nem �llap�t meg k�l�n felt�teleket az �rintett harmadik orsz�g eg�sz�b�l vagy
annak egyes ter�leteir�l sz�rmaz� term�k behozatal�val kapcsolatosan,

c) nem �llap�tja meg az adott helyzetnek megfelel� ellen�rz�si k�vetelm�nyeket,


amelyek k�z�tt szerepelhet a k�zeg�szs�g�gyi �s �llateg�szs�g�gyi kock�zatok
elemz�se, valamint ezen vizsg�latok eredm�ny�t�l f�gg�en a fizik�lis ellen�rz�sek
gyakoris�g�nak n�vel�se,

d) nem alkalmaz el�zetes biztons�gi int�zked�seket a 11-13. � szerinti term�k


vonatkoz�s�ban, vagy

e) nem t�j�koztatja az �llateg�szs�g�gyi �s �lelmiszerl�nc �lland� Bizotts�got,

a miniszt�rium �tmeneti biztons�gi int�zked�seket hozhat a k�rd�ses term�kkel


kapcsolatosan.

(3) Amennyiben a miniszt�rium a (2) bekezd�s szerint �tmeneti biztons�gi


int�zked�seket hoz egy harmadik orsz�ggal vagy egy harmadik orsz�gban l�v�
l�tes�tm�nnyel szemben, akkor err�l t�j�koztatja a t�bbi tag�llamot �s az Eur�pai
Bizotts�got.

Szeml�k �s ellen�rz�sek
21. � *

22. � (1) * Ha az e rendelet �ltal el��rt ellen�rz�sekb�l arra lehet


k�vetkeztetni, hogy a vonatkoz� jogszab�lyokat s�lyosan �s ism�telten megszegt�k,

a) a miniszt�rium az ilyen felhaszn�l�sban �rintett term�kkel vagy annak sz�rmaz�si


hely�vel kapcsolatosan

aa) t�j�koztatja az Eur�pai Bizotts�got az �rintett term�k jelleg�r�l �s az


�rintett sz�ll�tm�nyr�l, melyr�l az Eur�pai Bizotts�g halad�ktalanul t�j�koztatja
az �sszes �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�st,

ab) szigor�tott ellen�rz�st rendel el az azonos sz�rmaz�si helyr�l �rkez�


valamennyi sz�ll�tm�ny eset�ben, amelynek keret�n bel�l elrendeli - az elj�r�s
k�lts�geit fedez� let�tnek a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly �ltali elhelyez�s�vel
egy id�ben - a k�vetkez� t�z, azonos sz�rmaz�si helyr�l �rkez� sz�ll�tm�ny
�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son t�rt�n� lefoglal�s�t azzal a c�llal, hogy a 3.
sz�m� mell�klet szerint, mintav�telez�ssel �s laborat�riumi vizsg�lattal
egybek�t�tt fizik�lis ellen�rz�st hajtsanak v�gre,

ac) t�j�koztatja az Eur�pai Bizotts�got a szigor�tott ellen�rz�sek eredm�ny�r�l


annak �rdek�ben, hogy az Eur�pai Bizotts�g ezen adatok alapj�n lefolytathasson
minden sz�ks�ges vizsg�latot a jogszab�lys�rt�sek ok�nak �s eredet�nek
kider�t�s�re;
b) a hat�s�gi �llatorvos a 17. � szerint rendelkezik az �rintett sz�ll�tm�nyr�l
vagy annak k�rd�ses r�sz�r�l, amennyiben a tov�bbi vizsg�latok meger�s�tik annak
t�ny�t, hogy a vonatkoz� jogszab�lyok el��r�sait nem tartj�k be.

(2) Ha az ellen�rz�sek a maxim�lis marad�kanyag-hat�r�rt�kek t�ll�p�s�t mutatj�k


ki, akkor az (1) bekezd�s b) pontja szerinti vizsg�latokat v�gre kell hajtani az
�llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son.

(3) Amennyiben az Eur�pai Bizotts�g arra a k�vetkeztet�sre jut, hogy az Eur�pai


Uni�val ekvivalencia meg�llapod�st k�t�tt harmadik orsz�g, vagy olyan harmadik
orsz�g, amelynek sz�ll�tm�nyait ritk�bban ellen�rzik, nem teljes�tette
k�telezetts�geit �s az egyes �l� �llatokban �s �llati term�kekben l�v� anyagok �s
azok maradv�nyainak ellen�rz�s�re szolg�l� int�zked�sekr�l, valamint a 85/358/EGK
�s 86/469/EGK ir�nyelvek, tov�bb� a 89/187/EGK �s 91/664/EGK hat�rozatok hat�lyon
k�v�l helyez�s�r�l sz�l�, a Tan�cs 96/23/EK ir�nyelve �ltal el��rt garanci�kat, �s
felf�ggeszti a k�rd�ses term�k cs�kkentett ellen�rz�s�nek kedvezm�ny�t, ameddig az
�rintett harmadik orsz�g nem p�tolja a hi�nyoss�gokat, az �llateg�szs�g�gyi hat�s�g
az Eur�pai Bizotts�g d�nt�s�nek megfelel�en j�r el.

23. � (1) * Amennyiben a term�k forgalomba hozatal�nak helysz�n�n elv�gzett


ellen�rz�sek alapj�n a hat�s�gi �llatorvos �gy �t�li meg, hogy a term�k
bel�ptet�s�t v�grehajt� tag�llam �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s�n vagy a 12. �
szerinti v�mrakt�r�ban, v�mszabad ter�let�n vagy v�mszabad rakt�r�ban nem tartj�k
be a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott term�kek �llateg�szs�g�gyi
ellen�rz�s�nek megszervez�s�re ir�nyad� elvek meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 1997.
december 18-i 97/78/EK tan�csi ir�nyelv (a tov�bbiakban: 97/78/EK ir�nyelv)
rendelkez�seit, halad�ktalanul kapcsolatba l�p a term�k bel�ptet�s�t v�grehajt�
tag�llam k�zponti illet�kes hat�s�g�val.

(2) * Ha az (1) bekezd�s szerinti esetben a term�k bel�ptet�s�t v�grehajt�


tag�llam Magyarorsz�g, a miniszt�rium megteszi az e rendelet, tov�bb� a k�l�n
jogszab�ly �ltal meghat�rozott int�zked�seket �s t�j�koztatja a rendeltet�si
tag�llam illet�kes hat�s�g�t az elv�gzett ellen�rz�sekr�l, a meghozott
int�zked�sekr�l �s azok indokair�l.

(3) * Amennyiben az (1) bekezd�s szerinti esetben a rendeltet�si tag�llam


Magyarorsz�g �s a miniszt�rium �gy �t�li meg, hogy a term�k bel�ptet�s�t v�grehajt�
tag�llam �ltal meghozott int�zked�sek nem kiel�g�t�k, az �rintett tag�llam
illet�kes hat�s�g�val egy�ttm�k�dve megvizsg�lja a kialakult helyzet megold�s�nak
lehets�ges �tj�t �s m�dj�t, sz�ks�g eset�n az �rintett tag�llamban tett l�togat�s
�tj�n.

(4) * Ha az (1) bekezd�s szerinti vizsg�latok a 97/78/EK ir�nyelv ism�telt


megszeg�s�re utalnak �s a rendeltet�si tag�llam Magyarorsz�g, a miniszt�rium
�rtes�ti az Eur�pai Bizotts�got �s a t�bbi tag�llam illet�kes hat�s�g�t.

(5) Ha az Eur�pai Bizotts�g az (1) bekezd�s szerinti rendeltet�si tag�llam


illet�kes hat�s�g�nak k�r�s�re vagy saj�t kezdem�nyez�s�re, a kifog�solt
jogszab�lys�rt�s jelleg�nek figyelembev�tel�vel

a) a term�k bel�ptet�s�t v�grehajt� tag�llam illet�kes hat�s�g�nak egyet�rt�s�vel


ellen�r�ket k�ld az �rintett tag�llamba, illetve

b) k�ri a term�k bel�ptet�s�t v�grehajt� tag�llam illet�kes hat�s�g�t, hogy


szigor�tsa az ellen�rz�st az �rintett �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son,
v�mrakt�rban, v�mszabad ter�leten vagy v�mszabad rakt�rban

az �llateg�szs�g�gyi hat�s�g az Eur�pai Bizotts�g d�nt�s�nek megfelel�en j�r el.


(6) * Ha az Eur�pai Bizotts�g vizsg�lat�nak eredm�ny�ig a rendeltet�si tag�llam
k�r�s�re a term�k bel�ptet�s�t v�grehajt� tag�llamnak szigor�tania kell az
ellen�rz�st az �rintett �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son, v�mrakt�rban, v�mszabad
ter�leten vagy v�mszabad rakt�rban, �s a term�k bel�ptet�s�t v�grehajt� tag�llam
Magyarorsz�g, az �llateg�szs�g�gyi hat�s�g ennek megfelel�en j�r el.

(7) * Amennyiben az (1) bekezd�s szerinti esetben a rendeltet�si tag�llam


Magyarorsz�g, a miniszt�rium szigor�thatja az ilyen helyekr�l �rkez� term�kek
ellen�rz�s�t.

(8) A miniszt�rium a meghozott d�nt�sekr�l, valamint annak indokl�s�r�l


t�j�koztatja a sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�lyt vagy annak k�pvisel�j�t.

(9) A sz�ll�tm�ny�rt felel�s szem�ly, illetve k�pvisel�je k�r�s�re a miniszt�rium a


hozott d�nt�seket �s annak indokl�s�t �r�sban k�zli, tov�bb� ismerteti, hogy milyen
jogorvoslati lehet�s�gek �llnak rendelkez�sre, �s azokat milyen form�ban �s milyen
hat�rid�n bel�l kell beny�jtani.

24. � (1) A miniszt�rium a harmadik orsz�gb�l �rkez� term�keket ellen�rz� hat�s�gi


�llatorvosok cser�j�r�l programtervet �ll�t �ssze, amelynek a tag�llamok
programterveivel val� �sszehangol�s�ra az Eur�pai Bizotts�ggal �s a tag�llamokkal
az �llateg�szs�g�gyi �s �lelmiszerl�nc �lland� Bizotts�g keretein bel�l ker�l sor.

(2) A miniszt�rium megtesz minden sz�ks�ges int�zked�st a (2) bekezd�sben eml�tett


egy�ttm�k�d�s eredm�nyek�nt l�trej�tt programtervek v�grehajt�s�ra.

(3) A miniszt�rium �vente jelent�st k�sz�t a programterv v�grehajt�s�r�l, melyet az


�llateg�szs�g�gyi �s �lelmiszerl�nc �lland� Bizotts�g keretein bel�l �ttekintenek a
tag�llamok.

(4) A miniszt�rium a csereprogramok jav�t�s�hoz �s fejleszt�s�hez figyelembe veszi


a szerzett tapasztalatokat, valamint ig�nybe veszi az Eur�pai K�z�ss�g �ltal az
�llateg�szs�g�gyi kiad�sokr�l sz�l�, a Tan�cs 90/424/EGK hat�rozata
rendelkez�seinek megfelel�en a programterv hat�kony fejleszt�s�nek el�seg�t�s�re
ny�jtott p�nz�gyi t�mogat�st.

25. � A miniszt�rium biztos�tja az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokra kinevezett


hat�s�gi �llatorvosok r�szv�tel�t az Eur�pai Bizotts�g �ltal kidolgozott �tmutat�
alapj�n szervezett szakmai k�pz�si programokon. A miniszt�rium k�pviselteti mag�t
az Eur�pai Bizotts�g �ltal �venk�nt szervezett szemin�riumokon.

Vegyes rendelkez�sek
26. � (1) A 3-13. �-ban, a 15-17. �-ban - k�l�n�s tekintettel a 16. � (1) bekezd�se
szerinti mentess�g hat�lya al� tartoz� k�l�nb�z� term�kek s�lyhat�raival, a 17. �
(1)-(3) bekezd�s�ben foglaltakkal, valamint a visszautas�t�ssal, elkobz�ssal �s
megsemmis�t�ssel kapcsolatos egys�ges k�vetelm�nyrendszer kidolgoz�s�val -, tov�bb�
a 20. �s 21. �-ban �s a 23. �-ban foglaltakkal kapcsolatos r�szletes szab�lyokat
k�l�n jogszab�ly �llap�tja meg.

(2) * Zoon�zis vagy k�zeg�szs�g�gyi vesz�lyt jelent� ok fenn�ll�sa eset�n az


�llateg�szs�g�gyi hat�s�g a k�l�n jogszab�lyokban foglaltak figyelembev�tel�vel
t�j�koztatja az orsz�gos tisztif�orvost.

Z�r� rendelkez�sek
27. � (1) Ez a rendelet a Magyar K�zt�rsas�gnak az Eur�pai Uni�hoz t�rt�n�
csatlakoz�s�r�l sz�l� nemzetk�zi szerz�d�st kihirdet� t�rv�ny hat�lybal�p�s�nek
napj�n l�p hat�lyba.

(2) *
28. � * E rendelet a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott term�kek
�llateg�szs�g�gyi ellen�rz�s�nek megszervez�s�re ir�nyad� elvek meg�llap�t�s�r�l
sz�l�, 97/78/EK tan�csi ir�nyelvnek �s az azt m�dos�t�, a takarm�ny- �s
�lelmiszerjog, valamint az �llateg�szs�g�gyi �s az �llatok k�m�let�re vonatkoz�
szab�lyok k�vetelm�nyeinek t�rt�n� megfelel�s ellen�rz�s�nek biztos�t�sa c�lj�b�l
v�grehajtott hat�s�gi ellen�rz�sekr�l sz�l�, 2004. �prilis 29-i 882/2004/EK eur�pai
parlamenti �s tan�csi rendelet 58. cikk�nek val� megfelel�st szolg�lja.

1. sz�m� mell�klet az 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez


Az Eur�pai Uni� ter�letei
Az Eur�pai Uni� tag�llamainak ter�lete

a) a D�n Kir�lys�g eset�ben a Fer�er-szigetek �s Gr�nland,

b) a Spanyol Kir�lys�g eset�ben Ceuta �s Melilla, valamint

c) a Holland Kir�lys�g eset�ben a tengerent�li ter�letek

kiv�tel�vel.

2. sz�m� mell�klet az 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez


Az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok j�v�hagy�s�nak felt�telei
Az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�snak rendelkeznie kell:

1. a term�ket k�s�r� okirat (k�zeg�szs�g�gyi �s �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�ny vagy


egy�b, k�l�n jogszab�ly �ltal meghat�rozott okirat) ellen�rz�s�hez sz�ks�ges
szem�lyzettel,

2. az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son �tmen� term�kmennyis�gnek megfelel� l�tsz�m�


szakmailag k�pzett �llatorvossal �s kiseg�t� szem�lyzettel a term�ket k�s�r�
okirat, valamint valamennyi sz�ll�tm�ny m�dszeres fizik�lis ellen�rz�s�hez,

3. megfelel� sz�m� szem�lyzettel az adott �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�son


kereszt�lmen� sz�ll�tm�nyb�l t�rt�n� v�letlenszer� mintav�telre �s ezen mint�k
feldolgoz�sra,

4. az �llateg�szs�g�gyi ellen�rz�sek v�grehajt�s��rt felel�s szem�lyzet


rendelkez�s�re �ll� megfelel� m�ret� helyis�gekkel,

5. megfelel� higi�nikus helyis�gekkel �s eszk�z�kkel a rendelet szerinti


rutinvizsg�latok �s mintav�telez�sek elv�gz�s�hez,

6. megfelel� higi�nikus helyis�gekkel �s eszk�z�kkel a k�l�n jogszab�lyok


(mikrobiol�giai szabv�nyok) �ltal el��rt rutinellen�rz�sekhez sz�ks�ges
mintav�telez�shez �s mintafeldolgoz�shoz,

7. a hat�r�llom�son vett mint�k speci�lis vizsg�lat�ra alkalmas szaklaborat�riumi


szolg�ltat�ssal,

8. helyis�gekkel �s h�t�t�rol�kkal a vizsg�latra behozott r�szsz�ll�tm�nyok �s azon


term�kek t�rol�s�ra, amelyek szabad forgalmaz�s�t az �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�s
hat�s�gi �llatorvosa nem enged�lyezte,

9. megfelel� felszerel�ssel a - k�l�n jogszab�ly �ltal meghat�rozott sz�m�t�g�pes


rendszeren kereszt�l t�rt�n� - gyors adatcsere biztos�t�s�hoz, k�l�n�s tekintettel
a t�bbi �llateg�szs�g�gyi hat�r�llom�ssal t�rt�n� kapcsolattart�sra,

10. az 1774/2002/EK rendelet szerinti �rtalmatlan�t�sra enged�lyezett �zem


szolg�ltat�saival.

3. sz�m� mell�klet az 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez


A term�kek fizik�lis ellen�rz�se
1. Az �llati eredet� term�k fizik�lis ellen�rz�s�nek c�lja annak biztos�t�sa, hogy
a term�k m�g mindig megfelel az �llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nyon vagy okiraton
felt�ntetett c�lnak: az al�bbi m�dokon ellen�rizni kell a harmadik orsz�g �ltal
igazolt sz�rmaz�si garanci�kat, meggy�z�dve arr�l, hogy a term�k sz�ll�t�sa sor�n
nem v�ltozott meg a term�k eredetileg garant�lt �llapota:

a) �rz�kszervi vizsg�latok: illat, sz�n, �llag, �z vizsg�lata,

b) egyszer� fizikai vagy k�miai tesztek: metsz�slap megtekint�se, felolvaszt�s,


f�z�si pr�ba,

c) laborat�riumi tesztek a k�vetkez�k kimutat�s�ra:

- marad�kanyagok,

- k�rokoz�k,

- szennyez�d�sek,

- m�dos�t�sok bizony�t�kai.

2. A term�k t�pus�t�l f�ggetlen�l az al�bbi ellen�rz�seket kell v�grehajtani:

a) a sz�ll�t�si k�r�lm�nyek �s a sz�ll�t�eszk�z ellen�rz�se, k�l�n�sen a h�t�si


l�nc hi�nyoss�gainak vagy megszakad�s�nak meg�llap�t�sa c�lj�b�l,

b) a sz�ll�tm�ny t�nyleges t�meg�nek �sszehasonl�t�sa azzal a t�meggel, amely az


�llateg�szs�g�gyi bizony�tv�nyon vagy okiraton szerepel, sz�ks�g szerint a teljes
sz�ll�tm�ny lem�r�se,

c) ellen�rizni kell, hogy a csomagol�anyag �s a rajta l�v� jel�l�s


(b�lyegz�lenyomatok, c�mk�k) megfelel-e a k�l�n jogszab�lyoknak,

d) a sz�ll�t�si szab�lyok betart�s�nak biztos�t�sa c�lj�b�l ellen�rizni kell a


k�l�n jogszab�lyok �ltal el��rt h�m�rs�kletet,

e) az �rz�kszervi vizsg�lat, fizikai, k�miai �s laborat�riumi tesztek elv�gz�se


el�tt meg kell vizsg�lni a sz�ll�tm�ny valamennyi csomagj�t vagy az �mlesztett
sz�ll�tm�ny eset�n az abb�l vett mint�kat,

- a teszteket a sz�ll�tm�ny eg�sz�b�l vett mint�k teljes k�r�n kell elv�gezni; a


sz�ll�tm�ny sz�ks�g eset�n r�szben kirakodhat�, hogy annak minden r�sze el�rhet�
legyen,

- a vizsg�latnak a sz�ll�tm�ny t�teleinek vagy csomagjainak 1%-�ra kell


kiterjednie, legal�bb kett�, legfeljebb t�z t�tel/csomag megvizsg�l�s�val,

- a term�kt�l �s a k�r�lm�nyekt�l f�gg�en a hat�s�gi �llatorvos megk�vetelheti


kiterjedtebb vizsg�latok elv�gz�s�t is,

- �mlesztett �ruk eset�n legal�bb �t mint�t kell venni a sz�ll�tm�ny k�l�nb�z�


r�szeib�l,

f) ha olyan sz�r�pr�baszer� laborat�riumi vizsg�latot v�geznek, amely nem ad


azonnal eredm�nyt, �s nem �ll fenn k�zvetlen k�zeg�szs�g�gyi vagy �llateg�szs�g�gyi
vesz�ly, a sz�ll�tm�ny tov�bbengedhet�. Amennyiben a laborat�riumi vizsg�latokat
valamilyen rendelleness�g gyan�ja miatt v�gezt�k el vagy a kor�bbi tesztek
eredm�nyei pozit�vnak bizonyultak, a sz�ll�tm�nyt nem lehet addig tov�bbengedni,
ameddig a tesztek negat�v eredm�nyt nem adnak,

g) a sz�ll�t�eszk�zt csak a k�vetkez� esetekben kell teljes eg�sz�ben kirakodni:

- ha �gy rakodtak be, hogy r�szleges kirakod�ssal a teljes sz�ll�tm�nyhoz val�


hozz�f�r�s nem lehets�ges,

- ha a mint�k ellen�rz�se rendelleness�geket mutatott,

- ha az el�z� sz�ll�tm�nyban rendelleness�geket tal�ltak,

- ha a hat�s�gi �llatorvos rendelleness�geket felt�telez,

h) a fizik�lis ellen�rz�s befejez�se ut�n a hat�s�gi �llatorvos az �sszes kinyitott


csomag lez�r�s�val �s hat�s�gi leb�lyegz�s�vel, valamint az �sszes kont�ner �jb�li
lepecs�tel�s�vel �s a pecs�tek sz�m�nak a hat�r�tl�p�si iratra t�rt�n�
bejegyz�s�vel igazolja az ellen�rz�st.