You are on page 1of 2

BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH


JALAN UMS 88400 KOTA KINABALU,
SABAH MALAYSIA
HTTP://BPA.UMS.EDU.MY
SLIP PENDAFTARAN KURSUS COURSE REGISTRATION SLIP
Dicetak Pada 8-Feb-201910:00:33AM
NO. PELAJAR : BB18110178 NO. K/P : 990321125484
STUDENT'S NO. IC NO.

NAMA PELAJAR : LESLY RUDDY 2-2018/2019


SESI PENGAJIAN :
STUDENT'S NAME
SESSION

FAKULTI : FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PROGRAM HE02 PERAKAUNAN


:
FACULTY PERAKAUNAN PROGRAM

Bil Kod Kursus Nama Kursus Kredit Seksyen Status Kategori


Course Code Course Name Credit Section Status Category

1 UE02802 SASTERA DAN MASYARAKAT 2 1 - I


2 BP12203 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3 1 - P
3 UK01902 PENGENALAN KEPADA ALAM MARIN 2 3 - I
4 BP17103 PENGURUSAN KEWANGAN 3 1 - P
5 BP21103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3 1 - P
6 BT10203 MIKROEKONOMI I 3 3 - S
7 UW00202 TAMADUN ISLAM DAN ASIA 2 13 - I
8 UN00202 BAHASA MANDARIN TAHAP II 2 4 - B

JUMLAH KREDIT TERKUMPUL


TOTAL ACCUMULATED CREDIT HOURS 20

JUMLAH KREDIT TERKUMPUL TIDAK TERMASUK LATIHAN


20
ILMIAH/PRAKTIKUM
TOTAL ACCUMULATED CREDIT HOURS EXCLUDING PRACTICAL /

Jika Terdapat Kesilapan Sila Buat Pembetulan Dengan Kadar Yang


Segera Dalam Tempoh Pembetulan Slip Pendaftaran Kursus
If there are any errors, please request for rectification as soon as possible
within the Course Registration Slip Ammendments period. http://www.ums.edu.my
NO. PELAJAR : BB18110178 NO. K/P : 990321125484
STUDENT'S NO. IC NO.

NAMA PELAJAR : LESLY RUDDY 2-2018/2019


SESI PENGAJIAN :
STUDENT'S NAME
SESSION

FAKULTI : FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PROGRAM HE02 PERAKAUNAN


:
FACULTY PERAKAUNAN PROGRAM

Dicetak Pada 8-Feb-201910:00:33AM


NOTA:
NOTE
1. Pendaftaran adalah tertakluk kepada Peraturan Pengajian Prasiswazah
Course Registration is subject to Kaedah Pengajian Prasiswazah
2. Pendaftaran kursus pada semester ini adalah berdasarkan keputusan peperiksaan semester . Bagaimanapun, pelajar
yang mendapat PNGK Lebih 2.30 pada semester layak untuk menambah kursus dalam tempoh TIGA MINGGU pertama
semester bermula.
Course registration for this semester is based on semester result. However, students who obtained CGPA 2.30 and above on
semester are allowed to register for additional courses within the first THREE WEEKS of the semester.
3. Pelajar dikehendaki menggugurkan kursus sekiranya telah mendaftar melebihi jam kredit yang dibenarkan. Rujuk
Peraturan PERKARA 4.3 : Pelajar yang mendapat PNGK kurang daripada 2.30 hanya dibenarkan mendaftar tidak melebihi 15
jam kredit kecuali dengan kelulusan Dekan (Pindaan Senat 2/2003)
Students are required to drop subjects accordingly if they have exceeded the total credit hours allowance. Refer Peraturan
PERKARA 4.3 : Students who obtained CGPA below 2.30 are permitted to register not more than 15 credit hours with the
exception of the Dean's approval (Pindaan Senat 2/2003)
4. Pendaftaran kursus bagi pelajar yang mendapat keputusan GAGAL & DIBERHENTIKAN adalah terbatal secara automatik
Course Registration for students who has obtained the status FAIL & DISMISSED are automatically cancelled
5. Pihak universiti berhak membatalkan mana-mana pendaftaran yang tidak mengikut syarat serta mengenakan tindakan
disiplin kepada pelajar yang memberi maklumat palsu.

Jika Terdapat Kesilapan Sila Buat Pembetulan Dengan Kadar Yang


Segera Dalam Tempoh Pembetulan Slip Pendaftaran Kursus
If there are any errors, please request for rectification as soon as possible
within the Course Registration Slip Ammendments period. http://www.ums.edu.my