You are on page 1of 1

WËLL SAI

Eclaireurs et Éclaireuses de la commune de Steinsel


www.wellsai.lu wellsai@pt.lu

Fakelzuch den 30. Abrëll

Och dëst Joer wäerte mir eise Meekranz mat op de Fakelzuch huelen.

RDV ass den 30. Abrëll um 19 Auer am neie Bauererwee.

Mir iwwerhuelen d’Responsabilitéit nëmme wärend dem Fakelzuch.

Mir hoffen, dass dir zu vill op dësen Traditionellen Rendez-Vous kommt !

Lénks Patt,

Är Cheffen

Fédération Nationale des Éclaireurs et Éclaireuses du Luxembourg