You are on page 1of 5

‫]‪[Bilingual record, English below‬‬

‫‪ 15‬לאפריל‪2019 ,‬‬
‫עו"ד‪ ‬אלעד‪ ‬נוה‪ ,‬הממונה‪ ‬על‪ ‬יישום‪ ‬חוק‪ ‬חופש‪ ‬המידע‬
‫ועדת‪ ‬הבחירות‪ ‬המרכזית‪ ,‬ירושלים‬
‫‪ ,hofeshmeida@knesset.gov.il‬בפקס‪02­5669855 :‬‬
‫‪ ‬‬ ‫בדוא"ל‪   ,  eladn@knesset.gov.il   :‬‬
‫הנידון‪  :‬בקשה‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬חוק‪ ‬חופש‪ ‬המידע‪ – ‬הבחירות‪ ‬לכנסת‪ ‬ה­‪ – 21‬מסמכים‪ ,‬נהלים‪,‬‬
‫פרסומים‪ ,‬סמכויות‪ ‬והרשאות‬
‫עו"ד‪ ‬אלעד‪ ‬נוה‪  ‬הנכבד‪,‬‬
‫הריני‪ ‬מגיש‪ ‬בזאת‪ ‬את‪ ‬הבקשה‪ ‬שלהלן‪ .‬אנא‪ ‬אשר‪ ‬קבלה‪ ‬בדוא”ל‪ ‬חוזר‪ ‬עם‪ ‬הנפקת‪ ‬מספר‬
‫בקשה‪ ‬כראוי‪  .‬‬
‫‪ .I‬פרטי‪ ‬המבקש‪ ‬‬
‫שם‪  :‬דר’‪ ‬יוסף‪ ‬צרניק‪ ,‬ערנות‪ ‬לזכויות‪ ‬האדם­אל"מ‪) ‬ע"ר‪(580654598 ‬‬
‫ת"ז‪053625596  :‬‬
‫כתובת‪ :‬ת"ד‪ ,33407 ‬ת"א‪6133301 ‬‬
‫דוא"ל‪joseph.zernik@hra­ngo.org :‬‬
‫פקס‪ 077­3179186 :‬‬
‫אזרח‪ :‬ישראל‬
‫‪ .II‬המידע‪ ‬המבוקש‬
‫תשובות‪ ‬על‪ ‬בקשות‪ ‬קודמת‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬חוק‪ ‬חופש‪ ‬המידע‪ ‬אודות‪ ‬פרוטוקולים‪ ‬של‪ ‬ועדת‪ ‬הבחירות‬
‫המרכזית‪ ‬העלו‪ ‬חשש‪ ‬חמור‪ ,‬שאין‪ ‬קיימים‪ ‬כלל‪ ‬פרוטוקולים‪ ‬חתומים‪ ‬כדין‪ ‬של‪ ‬ישיבות‪ ‬הנשיאות‬
‫והמליאה‪ ,‬ישיבות‪ ‬הוועדה‪ ‬בראשן‪ ‬יושב‪ ‬יו"ר‪ ‬הוועדה‪ – ‬שופט‪ ‬בית‪ ‬המשפט‪ ‬העליון‪ .‬לעומת‪ ‬זאת‪,‬‬
‫הראיות‪ ‬מצביעות‪ ‬בבירור‪ ,‬שכן‪ ‬קיימים‪ ‬פרוטוקולים‪ ‬חתומים‪ ‬כדין‪ ‬של‪ ‬ישיבות‪ ‬ועדות‪ ‬המשנה‪,‬‬
‫בהן‪ ‬יו"ר‪ ‬הוועדה‪ ‬אינו‪ ‬משתתף‪ ,‬לדוגמה‪ – ‬ישיבות‪ ‬ועדת‪ ‬מכרזים‪ ‬וועדת‪ ‬פטורים‪.‬‬
‫כמו‪ ‬כן‪ ‬העלו‪ ‬תשובות‪ ‬על‪ ‬בקשות‪ ‬חופש‪ ‬המידע‪ ‬קודמות‪ ‬ואירועים‪ ‬סביב‪ ‬הבחירות‪ ‬לכנסת‪ ‬ה­‪21‬‬
‫חששות‪ ‬חמורים‪ ‬ביחס‪ ‬לתקינותן‪ ‬וישרתן‪ ‬של‪ ‬מערכות‪ ‬המידע‪ ‬של‪ ‬הוועדה‪ ,‬ישרתו‪ ‬של‪ ‬המידע‬
‫המתפרסם‪ ‬באתר‪ ‬הוועדה‪ ,‬ונהלי‪ ‬העבודה‪ ‬של‪ ‬הוועדה‪.‬‬
‫בהמשך‪ ‬לנסיבות‪ ‬הנ"ל‪ ,‬בקשה‪ ‬זאת‪ ‬מתייחסת‪ ‬למסמכים‪ ,‬נהלים‪ ,‬פרסומים‪ ,‬סמכויות‬
‫והרשאות‪ ‬ביחס‪ ‬לבחירות‪ ‬לכנסת‪ ‬ה­‪ ,(2019) 21‬כדלהלן‪ .‬ככל‪ ‬שאין‪ ‬בידי‪ ‬הוועדה‪ ‬מסמכים‬
‫חתומים‪ ,‬עשויים‪ ‬כדין‪ ‬כמבוקש‪ ,‬הרינו‪ ‬מבקשים‪ ‬שתציינו‪ ‬זאת‪ ‬במפורש‪ ‬בתשובתכם‪ ‬על‪ ‬בקשת‬
‫חופש‪ ‬המידע‪ ‬זאת‪:‬‬
‫‪ .1‬העתק‪ ‬כל‪ ‬מסמך‪ ‬אמתי‪) ‬אותנטי(‪ ‬חתום‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬היו"ר‪ ‬חנן‪ ‬מלצר‪ ,‬שהוא‪ ‬פרוטוקול‪ ‬הדיון‬
‫בעתירה‪) ‬פ"ר‪ (2/21 ‬אחישחר‪ ‬ואח’‪ ‬נ‪ ‬אונגר‪ ‬ואח’;‬
‫‪ .2‬העתק‪ ‬כל‪ ‬מסמך‪ ‬אמתי‪) ‬אותנטי(‪ ‬חתום‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬היו"ר‪ ‬חנן‪ ‬מלצר‪ ,‬שהוא‪ ‬ההחלטה‪ ‬מיום‪10  ‬‬
‫למרץ‪ ,2019 ,‬בעתירה‪) ‬פ"ר‪ (2/21 ‬אחישחר‪ ‬ואח’‪ ‬נ‪ ‬אונגר‪ ‬ואח’;‬
‫‪ .3‬העתק‪ ‬כל‪ ‬מסמך‪ ‬אמתי‪) ‬אותנטי(‪ ‬חתום‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬היו"ר‪ ‬חנן‪ ‬מלצר‪ ,‬שהוא‪" ‬החלטה‪ ‬בעניין‬
‫שימוש‪ ‬במצלמות‪ ‬סמויות‪ ‬במקומות‪ ‬הקלפי"‪ ‬מיום‪ 09  ‬לאפריל‪) ,2019 ,‬ללא‪ ‬כל‪ ‬מספר‬
‫אסמכתה(;‬
‫‪ .4‬העתק‪ ‬כל‪ ‬מסמך‪ ‬אמתי‪) ‬אותנטי(‪ ‬חתום‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬היו"ר‪ ‬חנן‪ ‬מלצר‪ ,‬המאשר‪ ‬את‪ ‬תוצאות‬
‫הבחירות‪ ‬לכנסת‪ ‬ה­‪ ,21‬שנערכו‪ ‬ביום‪ ‬שלישי‪ 09 ,‬לאפריל‪;2019 ,‬‬

‫‪1/4‬‬
‫)‪Human Rights Alert – NGO (AR 80654598‬‬
‫‪PO Box 33407, Tel Aviv, Israel Fax: 077-3179186 Email: joseph.zernik@hra-ngo.org‬‬
‫‪ .5‬רשימת‪ ‬כל‪ ‬מועדי‪ ‬ישיבות‪ ‬הנשיאות‪ ‬ו‪/‬או‪ ‬המליאה‪ ‬של‪ ‬הוועדה‪ ‬מיום‪ 09 ‬לאפריל‪ 2019 ,‬ועד‬
‫יום‪ ‬מתן‪ ‬תשובתכם‪ ‬על‪ ‬בקשת‪ ‬חופש‪ ‬המידע‪ ‬זאת;‬
‫‪ .6‬העתק‪ ‬סדר‪ ‬היום‪ ‬של‪ ‬כל‪ ‬ישיבות‪ ‬הנשיאות‪ ‬ו‪/‬או‪ ‬המליאה‪ ‬של‪ ‬הוועדה‪ ‬מיום‪ 09 ‬לאפריל‪,‬‬
‫‪ 2019‬ועד‪ ‬יום‪ ‬מתן‪ ‬תשובתכם‪ ‬על‪ ‬בקשת‪ ‬חופש‪ ‬המידע‪ ‬זאת;‬
‫‪ .7‬העתק‪ ‬כל‪ ‬מסמך‪ ‬אמתי‪) ‬אותנטי(‪ ‬חתום‪ ‬כדין‪ ,‬שהוא‪ ‬פרוטוקול‪ ‬ישיבת‪ ‬הנשיאות‪ ‬ו‪/‬או‬
‫המליאה‪ ‬של‪ ‬הוועדה‪ ‬מיום‪ 09 ‬לאפריל‪ 2019 ,‬ועד‪ ‬יום‪ ‬מתן‪ ‬תשובתכם‪ ‬על‪ ‬בקשת‪ ‬חופש‬
‫המידע‪ ‬זאת;‬
‫‪ .8‬כל‪ ‬מסמך‪ ‬אמתי‪) ‬אותנטי(‪ ,‬חתום‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬בעל‪ ‬הסמכות‪ ‬המתאימה‪ ,‬המבאר‪ ‬את‪ ‬נוהלי‬
‫הוועדה‪ ‬בעניין‪ ‬ניהול‪ ‬וחתימת‪ ‬פרוטוקולים‪ ‬של‪ ‬ישיבות‪ ‬הנשיאות‪ ,‬ישיבות‪ ‬המליאה‪ ,‬החלטות‬
‫יו"ר‪ ‬הוועדה;‬
‫‪ .9‬כל‪ ‬מסמך‪ ‬אמתי‪) ‬אותנטי(‪ ‬חתום‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬בעל‪ ‬הסמכות‪ ‬המתאימה‪ ,‬המבאר‪ ‬את‪ ‬נוהלי‬
‫רישום‪ ‬ומשמורת‪ ‬מסמכי‪ ‬הוועדה‪ ,‬ומינוי‪ ‬בעל‪ ‬תפקיד‪ ‬כגון‪ ‬מזכיר‪ ‬הוועדה‪ ,‬שבאחריותו‪ ‬ניהול‬
‫אמין‪ ‬וישר‪ ‬של‪ ‬הכתבים‪ ‬והרישומים‪ ,‬וכן‬
‫‪ .10‬כל‪ ‬מסמך‪ ‬אמתי‪) ‬אותנטי(‪ ‬המגדיר‪ ‬את‪ ‬בעל‪/‬י‪ ‬הסמכויות‪ ‬וההרשאות‪ ‬לפרסם‪ ‬מידע‪ ‬באתר‬
‫הוועדה‪ ,‬ובכללו‪ ‬תוצאות‪ ‬הבחירות‪ ‬וכן‪ ‬מסמכים‪ ‬שפורסמו‪ ‬כהחלטות‪ ‬של‪ ‬יו”ר‪ ‬הוועדה‪,‬‬
‫השופט‪ ‬חנן‪ ‬מלצר‪ ,‬מיום‪ ‬ההודעה‪) ‬ביום‪ 24 ‬לדצמבר‪ (2018 ,‬על‪ ‬הקדמת‪ ‬מועד‪ ‬הבחירות‬
‫לכנסת‪ ‬ה­‪ 21‬בדצמבר‪ 2018 ‬ועד‪ ‬יום‪ ‬מתן‪ ‬תשובתכם‪ ‬על‪ ‬בקשת‪ ‬חופש‪ ‬המידע‪ ‬זאת‪.‬‬
‫‪ III‬תשלום‪:‬‬
‫אישור תשלום האגרה בבנק הדואר מצורף ‪ -‬אסמכתה ‪.56030885-0‬‬
‫בברכת‪ ‬חג‪ ‬שמח‪,‬‬

‫‪                  ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫דר'‪ ‬יוסף‪ ‬צרניק‪ ‬‬
‫ערנות‪ ‬לזכויות‪ ‬האדם­אל"מ‪) ‬ע"ר‪(580654598 ‬‬

‫העתקים‪ :‬ראש‪ ‬השב"כ‪ ‬נדב‪ ‬ארגמן‪ ,‬משפטנים‪ ,‬תפוצה‪ ‬רחבה‬

‫‪April 15, 2019‬‬

‫‪Attorney Elad Naveh, FOIA Officer‬‬
‫‪Central Election Committee‬‬
‫‪Jerusalem‬‬
‫‪By email:  hofeshmeida@knesset.gov.il‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪   ,  eladn@knesset.gov.il ‬‬
‫‪By fax: 02­5669855‬‬

‫‪RE: FOIA request – 21st Knesset election – records, procedures, publications, ‬‬
‫‪authorities and permissions‬‬

‫‪Dear Attorney Naveh :‬‬
‫‪Please accept instant Freedom of Information Request.  Please confirm receipt by ‬‬
‫‪return email, including a duly designated FOIA request number.‬‬
‫‪I. Requester ‬‬
‫)‪Name: Joseph Zernik, Human Rights Alert – NGO (AR 80654598‬‬
‫‪2/4‬‬
‫)‪Human Rights Alert – NGO (AR 80654598‬‬
‫‪PO Box 33407, Tel Aviv, Israel Fax: 077-3179186 Email: joseph.zernik@hra-ngo.org‬‬
ID: 053625596
Address: PO Box 33407, Tel Aviv, Israel 
Fax:  077­3179186
II. Requested Information
Responses to previous FOIA requests, pertaining to protocols of the Central Election 
Committee, raised serious concern that there are no duly signed protocols of the 
Presidency and Plenary Meetings, meetings, which are headed by the Committee 
Chair – Justice of the Supreme Court. In contrast, the evidence clearly shows that 
there are duly signed protocols of sub­committees, in which the Chair, Supreme Court
Justice, does not participate, e.g., the Tender Committee, and the Exemptions 
Committee.  
In addition, previous FOIA responses as well as events surrounding the 21st Knesset 
election raised serious concerns regarding validity and integrity of the Committee’s IT
system, integrity of the information, published in the Committee’s web site, and the 
Committee’s  working procedures.
Following up on the above outlined circumstances, instant request pertains to 
records, procedures, publications, authorities and permissions, relative to the 21 st 
Knesset election (2019), as detailed below. In case the Committee does not have duly 
signed documents, as requested below, we herein request that you explicitly state so 
in your FOIA response:
1. A copy of any authentic record, signed by Chair of the Central Election Committee,
Justice Hanan Melcer, which is the Protocol of the hearing in Petition (P”R 2/21) 
Ahishahar et al v Unger et al;
2. A copy of any authentic record, signed by Chair of the Central Election Committee,
Justice Hanan Melcer, which is the March 10, 2019 Decision in Petition (P”R 
2/21) Ahishahar et al v Unger et al;
3. A copy of any authentic record, signed by Chair of the Central Election Committee,
Justice Hanan Melcer, which is the April 09, 2019 “Decision pertaining to the use 
of concealed cameras in the polling stations” (no reference number); 
4. A copy of any authentic record, signed by Chair of the Central Election Committee,
Justice Hanan Melcer, which certifies the outcome of the election for the 21 st 
Knesset, held on Tuesday, April 09, 2019;
5. A list of the dates/times of all Presidency/Plenary meetings of the Committee since
April 09, 2019 and to the date of your response on instant FOIA request;
6. Copy of the Agendas of Presidency/Plenary meetings of the Committee since April 
09, 2019 and to the date of your response on instant FOIA request;
7. Copies of any authentic, duly signed records, which are Protocols of 
Presidency/Plenary meetings of the Committee since April 09, 2019 and to the 
date of your response on instant FOIA request; 
8. Any authentic record, duly signed by the appropriate authority, stating the 
Committee’s procedures, pertaining to maintenance and signatures on 
Presidency/Plenary meeting protocols, Chairperson’s decisions;
9. Any authentic document, duly signed by the appropriate authority, stating the 
Committee’s procedures, pertaining to entry and custody of the Committee’s 
3/4
Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)
PO Box 33407, Tel Aviv, Israel Fax: 077-3179186 Email: joseph.zernik@hra-ngo.org
records, and the appointment of a person, holding the authority of Committee’s 
Secretary or Chief Clerk, who is charged with the reliable and honest maintenance
of the records and dockets, and
10.  Any authentic document, duly signed by the appropriate authority, which defines 
the persons, who hold authorities and permissions to publish information on the 
Committee’s web site, including, but not limited to election outcome and decisions
of the Committee Chair, Justice Hanan Melcer, since the announcement 
(December 24, 2018) of advancing the election date, and to the date of your 
response on instant FOIA request.
III. Payment:
Post Office receipt of fee payment is attached, Ref:  56030885-0.
Wishing you a happy Passover,

_______________
Joseph Zernik, PhD 
Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)

CC:  Shin­Bet Head Nadav Argaman, legal scholars, wide distribution

4/4
Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)
PO Box 33407, Tel Aviv, Israel Fax: 077-3179186 Email: joseph.zernik@hra-ngo.org