You are on page 1of 225

A BIZOTTS�G HAT�ROZATA

(2009. szeptember 28.)

a j�v�hagyott �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok list�j�nak �ssze�ll�t�s�r�l, a


Bizotts�g �llat-eg�szs�g�gyi szak�rt�i �ltal v�gzett ellen�rz�sekre vonatkoz� egyes
szab�lyok meg�llap�t�s�r�l �s a TRACES �llat-eg�szs�g�gyi egys�geinek
meghat�roz�s�r�l

(az �rtes�t�s a C(2009) 7030. sz�m� dokumentummal t�rt�nt)

(EGT-vonatkoz�s� sz�veg)

(2009/821/EK)

(HL L 296, 12.11.2009, p.1)

M�dos�totta:

Hivatalos Lap

No

page

date

>M1

A BIZOTTS�G HAT�ROZATA (2009. okt�ber 15.)

L 296

59

12.11.2009

>M2

A BIZOTTS�G HAT�ROZATA (2009. november 27.)

L 315

11

2.12.2009

>M3

A BIZOTTS�G HAT�ROZATA (2010. m�jus 12.)

L 121
16

18.5.2010

>M4

A BIZOTTS�G HAT�ROZATA (2010. okt�ber 14.)

L 271

15.10.2010

>M5

A BIZOTTS�G HAT�ROZATA (2011. febru�r 10.)

L 37

25

11.2.2011

>M6

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2011. j�lius 1.)

L 176

45

5.7.2011

>M7

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2011. okt�ber 26.)

L 281

29

28.10.2011

>M8

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2012. �prilis 16.)

L 106

22

18.4.2012

>M9

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2012. j�lius 27.)

L 203
68

31.7.2012

>M10

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2012. december 6.)

L 336

94

8.12.2012

>M11

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2013. m�jus 23.)

L 139

29

25.5.2013

>M12

A BIZOTTS�G 519/2013/EU RENDELETE (2013. febru�r 21.)

L 158

74

10.6.2013

>M13

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2013. j�nius 14.)

L 164

22

18.6.2013

>M14

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2013. okt�ber 7.)

L 267

9.10.2013

>M15

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2014. �prilis 3.)


L 102

13

5.4.2014

>M16

A BIZOTTS�G V�GREHAJT�SI HAT�ROZATA (2014. okt�ber 8.)

L 294

46

10.10.2014

Helyesb�tette:

>C1

Helyesb�t�s, HL L 053, 26.2.2011, o 74 (870/2009)

�B

A BIZOTTS�G HAT�ROZATA

(2009. szeptember 28.)

a j�v�hagyott �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok list�j�nak �ssze�ll�t�s�r�l, a


Bizotts�g �llat-eg�szs�g�gyi szak�rt�i �ltal v�gzett ellen�rz�sekre vonatkoz� egyes
szab�lyok meg�llap�t�s�r�l �s a TRACES �llat-eg�szs�g�gyi egys�geinek
meghat�roz�s�r�l

(az �rtes�t�s a C(2009) 7030. sz�m� dokumentummal t�rt�nt)

(EGT-vonatkoz�s� sz�veg)

(2009/821/EK)

AZ EUR�PAI K�Z�SS�GEK BIZOTTS�GA,

tekintettel az Eur�pai K�z�ss�get l�trehoz� szerz�d�sre,

tekintettel az egyes �l��llatok �s �llati term�kek K�z�ss�gen bel�li


kereskedelm�ben a bels� piac megval�s�t�s�nak c�lj�val alkalmazand� �llat-
eg�szs�g�gyi �s teny�szt�stechnikai ellen�rz�sekr�l sz�l�, 1990. j�nius 26-i
90/425/EGK tan�csi ir�nyelvre ( 1 ) �s k�l�n�sen annak 20. cikke (1) �s (3)
bekezd�s�re,

tekintettel a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott �llatok �llat-eg�szs�g�gyi


ellen�rz�s�re ir�nyad� elvek meg�llap�t�s�r�l, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK �s
90/675/EGK ir�nyelvek m�dos�t�s�r�l sz�l�, 1991. j�lius 15-i 91/496/EGK tan�csi
ir�nyelvre ( 2 ) �s k�l�n�sen annak 6. cikke (4) bekezd�se m�sodik albekezd�s�nek
utols� mondat�ra �s (5) bekezd�s�re,
tekintettel a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott term�kek �llat-
eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�nek megszervez�s�re ir�nyad� elvek meg�llap�t�s�r�l sz�l�,
1997. december 18-i 97/78/EK tan�csi ir�nyelvre ( 3 ) �s k�l�n�sen annak 6. cikke
(2) �s (6) bekezd�s�re,

tekintettel a takarm�ny- �s �lelmiszerjog, valamint az �llat-eg�szs�g�gyi �s az


�llatok k�m�let�re vonatkoz� szab�lyok k�vetelm�nyeinek t�rt�n� megfelel�s
ellen�rz�s�nek biztos�t�sa c�lj�b�l v�grehajtott hat�s�gi ellen�rz�sekr�l sz�l�,
2004. �prilis 29-i 882/2004/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi rendeletre ( 4 ) �s
k�l�n�sen annak 45. cikke (6) bekezd�s�re,

mivel:
(1)

A 91/496/EGK ir�nyelv el��rja, hogy a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott


�llatok �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�t a tag�llamoknak a sz�ban forg� ir�nyelvvel
�sszhangban kell v�gezni�k. Ezenk�v�l az ir�nyelv rendelkez�sei �rtelm�ben a
tag�llamoknak biztos�taniuk kell, hogy minden ilyen �llatsz�ll�tm�nyt
okm�nyellen�rz�snek �s azonoss�gi vizsg�latnak vessenek al�, az eml�tett
ir�nyelvvel �sszhangban e c�lra enged�lyezett �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok
egyik�n.

(2)

Emellett a 91/496/EGK ir�nyelv el��rja, hogy a Bizotts�gnak az illet�kes nemzeti


hat�s�gokkal egy�ttm�k�dve ellen�riznie kell az eml�tett �llat-eg�szs�g�gyi
hat�r�llom�sokat, hogy meggy�z�dj�n a k�vetkez�kr�l: az �llat-eg�szs�g�gyi
ellen�rz�s szab�lyainak alkalmaz�sa egys�ges-e, a k�l�nb�z� �llat-eg�szs�g�gyi
hat�r�llom�sok t�nylegesen rendelkeznek-e a sz�ks�ges infrastrukt�r�val �s
megfelelnek-e az ir�nyelv A. mell�klet�ben meghat�rozott minimumk�vetelm�nyeknek.

(3)

A 97/78/EK ir�nyelv el��rja, hogy a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott


�llati eredet� �s egyes n�v�nyi term�kek �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�t a
tag�llamoknak az eml�tett ir�nyelvvel �sszhangban kell v�gezni�k. El��rja tov�bb� a
tag�llamok sz�m�ra annak biztos�t�s�t, hogy a sz�ban forg� term�kekb�l �ll�
sz�ll�tm�nyok K�z�ss�gbe t�rt�n� behozatala egy �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�son
kereszt�l t�rt�njen.

(4)

A harmadik orsz�gb�l behozott �llatok �s �llati term�kek �llat-eg�szs�g�gyi


ellen�rz�s�re j�v�hagyott �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok jegyz�k�nek
�ssze�ll�t�s�r�l, valamint a Bizotts�g szak�rt�i �ltal v�gzend� ellen�rz�sekre
vonatkoz� r�szletes szab�lyok naprak�ssz� t�tel�r�l sz�l�, 2001. december 7-i
2001/881/EK bizotts�gi hat�rozat ( 5 ) el��rja, hogy a K�z�ss�gbe harmadik
orsz�gb�l behozott �l� �llatok �s �llati term�kek �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�t
az illet�kes hat�s�g v�gzi, kiz�r�lag a hat�rozat mell�klet�ben felsorolt,
j�v�hagyott �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon.

(5)

Az �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok jobb beazonos�t�sa �s a nemzetk�zi


kommunik�ci� megk�nny�t�se �rdek�ben hely�nval� olyan �j k�dokat alkalmazni a
hat�r�llom�sok azonos�t�s�ra, melyek az ENSZ kereskedelmi �s sz�ll�t�si
helyn�vk�djainak (United Nations Code for Trade and Transport Locations), valamint
a Nemzetk�zi L�giforgalmi Sz�vets�gnek (IATA) a szab�lyain alapulnak.
(6)

Ezenk�v�l a 2001/881/EK hat�rozat �gy rendelkezik, hogy a Bizotts�g �llat-


eg�szs�g�gyi szak�rt�i a tag�llamok szak�rt�ivel egy�ttm�k�dve rendszeresen
megvizsg�lj�k az importellen�rz�sre vonatkoz� k�z�ss�gi jogszab�lyok betart�s�t a
hat�rozat mell�klet�ben felsorolt �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon.

(7)

A 882/2004/EK rendelet az al�bbiakat c�lz� szab�lyok betart�s�nak ellen�rz�s�re


szolg�l� hat�s�gi ellen�rz�sek v�gz�s�re vonatkoz� �ltal�nos szab�lyokat �llap�tja
meg: az embereket �s az �llatokat k�zvetlen�l vagy a k�rnyezeten kereszt�l
fenyeget� kock�zatok megel�z�se, megsz�ntet�se vagy elfogadhat� m�rt�k�re
cs�kkent�se; tisztess�ges gyakorlat garant�l�sa a takarm�ny- �s �lelmiszer-
kereskedelemben, �s a fogyaszt�k v�delme, ezen bel�l a takarm�nyok �s �lelmiszerek
c�mk�z�se �s a fogyaszt�k t�j�koztat�s�nak egy�b form�i.

(8)

Az eml�tett rendelet el��rja, hogy a Bizotts�g szak�rt�inek �ltal�nos auditokat


kell v�gezni�k a tag�llamokban. El��rja tov�bb�, hogy az �ltal�nos auditokat egy
vagy t�bb meghat�rozott ter�letre kiterjed�, k�l�n�s auditok �s vizsg�latok
eg�sz�thetik ki. Ezek a k�l�n�s auditok �s ellen�rz�sek adott esetben magukban
foglalhatj�k a hat�s�gi szolg�latokn�l �s az audit�lt �gazathoz kapcsol�d�
l�tes�tm�nyekben v�gzett helysz�ni ellen�rz�seket.

(9)

A kedvtel�sb�l tartott �llatok nem kereskedelmi c�l� mozg�s�ra vonatkoz� �llat-


eg�szs�g�gyi k�vetelm�nyekr�l sz�l�, 2003. m�jus 26-i 998/2003/EK eur�pai
parlamenti �s tan�csi rendelet ( 6 ) meghat�rozza a harmadik orsz�gokb�l sz�rmaz�,
kedvtel�sb�l tartott �llatok nem kereskedelmi c�l� sz�ll�t�sa eset�ben alkalmazand�
�llat-eg�szs�g�gyi k�vetelm�nyeket �s az eml�tett �llatok ellen�rz�s�re vonatkoz�
szab�lyokat. A rendelet el��rja, hogy a tag�llamoknak meg kell tenni�k a sz�ks�ges
int�zked�seket annak biztos�t�s�ra, hogy az egyes harmadik orsz�gb�l a K�z�ss�g
ter�let�re behozott, kedvtel�sb�l tartott �llatokat bizonyos ellen�rz�seknek vess�k
al� az utaz�k k�z�ss�gi ter�letre t�rt�n� bel�p�si hely�n.

(10)

Az �llati eredet� term�kek szem�lyes sz�ll�tm�nyainak a K�z�ss�gbe t�rt�n�


behozatal�r�l sz�l�, 2009. m�rcius 5-i 206/2009/EK bizotts�gi rendelet ( 7 )
meghat�rozza azon nem kereskedelmi c�l�, �llati eredet� term�kek szem�lyes
sz�ll�tm�nyainak a K�z�ss�gbe t�rt�n� behozatal�ra vonatkoz� szab�lyokat, amelyek
az utaz�k poggy�sz�nak r�sz�t k�pezik, vagy amelyeket kism�ret� csomag form�j�ban
mag�nszem�lyek sz�m�ra adtak fel, valamint amelyeket t�vols�gi megrendel�st
k�vet�en sz�ll�tanak ki a fogyaszt�nak. El��rja tov�bb�, hogy hat�kony
ellen�rz�seket kell szervezni a k�z�ss�gi bel�p�si helyeken.

(11)

A k�z�ss�gi jogszab�lyok egys�ges alkalmaz�s�nak biztos�t�sa �rdek�ben hely�nval�,


hogy a Bizotts�g �llat-eg�szs�g�gyi szak�rt�i a k�z�ss�gi bel�p�si helyeken k�v�li
hat�r�llom�sokon is v�gezhessenek ellen�rz�seket.

(12)

A Bizotts�g szak�rt�i �ltal a tag�llamokban v�gzett �llat-eg�szs�g�gyi helysz�ni


ellen�rz�sekre vonatkoz� egyes r�szletes szab�lyok meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 1998.
febru�r 4-i 98/139/EK bizotts�gi hat�rozat ( 8 ) szab�lyokat �s elj�r�sokat hat�roz
meg a Bizotts�g szak�rt�i �ltal a tag�llamokban v�gzett ellen�rz�sekre, a k�z�ss�gi
jogszab�lyok rendelkez�sei egys�ges alkalmaz�s�nak biztos�t�sa �rdek�ben. Az
eml�tett szab�lyokat �s elj�r�sokat kell alkalmazni az e hat�rozatnak megfelel�en
v�gzett ellen�rz�sek eset�ben is.

(13)

A 90/425/EGK ir�nyelv el��rja az �llat-eg�szs�g�gyi hat�s�gokat �sszek�t�


sz�m�t�g�pes rendszer l�trehoz�s�t, k�l�n�sen azzal a c�llal, hogy el�seg�tse az
inform�ci��raml�st az �llatokat �s �llati eredet� term�keket k�s�r� eg�szs�g�gyi
bizony�tv�nyt vagy okm�nyt ki�ll�t� illet�kes region�lis hat�s�gok �s a
rendeltet�si hely szerinti tag�llam illet�kes hat�s�gai k�z�tt.

(14)

Az �llat-eg�szs�g�gyi hat�s�gokat �sszek�t� sz�m�t�g�pes h�l�zatr�l (ANIMO) sz�l�,


1991. j�lius 19-i 91/398/EGK bizotts�gi hat�rozat ( 9 ) l�trehozott egy olyan
sz�m�t�g�pes rendszert, mely az �llat-eg�szs�g�gyi hat�s�gokat k�ti �ssze (a
tov�bbiakban: ANIMO-h�l�zat). Az eml�tett hat�rozat meghat�rozza az ANIMO-h�l�zat
r�sz�t k�pez� �llat-eg�szs�g�gyi egys�gek t�pusait �s meg�llap�tja az egys�gekre
vonatkoz� k�vetelm�nyeket.

(15)

Az ANIMO sz�m�t�g�pes h�l�zat egys�geinek felsorol�s�r�l sz�l�, 2002. j�nius 4-i


2002/459/EK bizotts�gi hat�rozat ( 10 ) meghat�rozza az ANIMO-h�l�zat �llat-
eg�szs�g�gyi egys�geinek jegyz�k�t.

(16)

Az �llat-eg�szs�g�gyi behozatali elj�r�sok sz�m�t�g�pes�t�s�r�l (Shift program)


sz�l�, 1992. j�lius 13-i 92/438/EGK tan�csi hat�rozat ( 11 ) meghat�rozza az �llat-
eg�szs�g�gyi behozatali elj�r�sok sz�m�t�g�pes�t�s�be felveend� elemeket (a
tov�bbiakban: Shift-rendszer).

(17)

Az integr�lt sz�m�t�g�pes �llat-eg�szs�g�gyi rendszer kifejleszt�s�r�l sz�l�, 2002.


december 30-i 2003/24/EK bizotts�gi hat�rozat ( 12 ) el��rja egy olyan sz�m�t�g�pes
rendszer fel�ll�t�s�t, mely az ANIMO-h�l�zat �s a Shift-rendszer funkci�it egys�ges
szerkezetbe integr�lja (a tov�bbiakban: TRACES).

(18)

A Traces rendszer bevezet�s�r�l sz�l�, 2004. m�rcius 30-i 2004/292/EK bizotts�gi


hat�rozat ( 13 ) el��rja, hogy a tag�llamoknak a hat�rozatban meg�llap�tott
id�pontokt�l kezd�d�en be kell vezetni�k �s haszn�lniuk kell a TRACES (Trade
Control and Expert System) rendszert, �s a TRACES haszn�lat�nak napj�t�l kezdve nem
t�pl�lhatnak �zeneteket az ANIMO-h�l�zatba.

(19)

Az ANIMO-h�l�zatban haszn�lt �llat-eg�szs�g�gyi egys�geket a tov�bbiakban a TRACES


m�k�dtet�se sor�n alkalmazt�k. Az eml�tett egys�gek magukban foglalj�k a tag�llamok
k�zponti hat�s�gait, a tag�llamok �ltal a sz�m�t�g�pes h�l�zat c�ljaira kijel�lt
helyi hat�s�gokat, valamint az �sszes hat�r�llom�st.
(20)

Egyes tag�llamok k�rt�k, hogy a TRACES kialak�t�sa sor�n nagyobb s�llyal vegy�k
figyelembe igazgat�si szervezet�ket. Emiatt hely�nval� a region�lis egys�geket a
rendszeren bel�l k�l�n t�pus� egys�gk�nt kezelni.

(21)

Azon tag�llam egy�rtelm� beazonos�t�sa �rdek�ben, melyhez a k�l�nb�z� helyi,


region�lis �s k�zponti egys�gek tartoznak, a TRACES-en bel�li egys�geket azon
tag�llam � Nemzetk�zi Szabv�ny�gyi Szervezet �ltal meghat�rozott � ISO 3166-1-alfa-
2 k�dj�val kell azonos�tani, melynek ter�let�n az egys�gek tal�lhat�k. Az�rt kell a
sz�ban forg� k�dot haszn�lni, mert az �rintett egys�gek kiz�r�lag a K�z�ss�gen
bel�l relev�nsak �s nem alkalmazand�k a harmadik orsz�gokkal t�rt�n� adatcsere
sor�n.

(22)

�gy ennek megfelel�en m�dos�tani sz�ks�ges a TRACES �llat-eg�szs�g�gyi egys�geinek


list�j�t.

(23)

A k�z�ss�gi jogszab�lyok egyszer�s�t�se, egy�rtelm�s�ge �s k�vetkezetess�ge


�rdek�ben e hat�rozat hat�lyon k�v�l helyezi a 91/398/EGK, a 2001/881/EK �s a
2002/459/EK hat�rozatot �s azok hely�be l�p.

(24)

A Bizotts�g ellen�rz� szolg�latai �ltal v�gzett eredm�nyes ellen�rz�seket k�vet�en


a 2001/881/EK hat�rozatban az adott tag�llamokra vonatkoz� bejegyz�sek tov�bbi
hat�r�llom�sokkal eg�sz�lnek ki: Lettorsz�gban a rigai kik�t�, Spanyolorsz�gban
pedig Ciudad Real �s Gerona rep�l�tere. A Belgiumt�l, Spanyolorsz�gt�l,
Franciaorsz�gt�l, Olaszorsz�gt�l, Hollandi�t�l �s az Egyes�lt Kir�lys�gt�l kapott
inform�ci�k alapj�n a sz�ban forg� tag�llamok hat�r�llom�sait tartalmaz� list�n
szerepl� bejegyz�seket szint�n m�dos�tani kell.

(25)

Az e hat�rozatban el��rt int�zked�sek �sszhangban vannak az �lelmiszerl�nc- �s


�llat-eg�szs�g�gyi �lland� Bizotts�g v�lem�ny�vel,

ELFOGADTA EZT A HAT�ROZATOT:

1. cikk

T�rgy �s hat�ly

(1) E hat�rozat a k�vetkez�ket hat�rozza meg:

a) a 91/496/EGK �s a 97/78/EK ir�nyelvnek megfelel�en j�v�hagyott �llat-


eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok list�ja;

b) a Bizotts�g �llat-eg�szs�g�gyi szak�rt�i �ltal az �llat-eg�szs�g�gyi


hat�r�llom�sokon �s egyes m�s k�z�ss�gi bel�p�si helyeken v�gzett ellen�rz�sekre
vonatkoz� r�szletes szab�lyok;
c) a TRACES �llat-eg�szs�g�gyi egys�geinek list�ja.

(2) Ezt a hat�rozatot a 98/139/EK hat�rozat s�relme n�lk�l kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghat�roz�sok

E hat�rozat alkalmaz�s�ban a k�vetkez� fogalommeghat�roz�sokat kell alkalmazni:

a) �TRACES�: a 2003/24/EK hat�rozatnak megfelel�en l�trehozott integr�lt


sz�m�t�g�pes �llat-eg�szs�g�gyi rendszer;

b) ��llat-eg�szs�g�gyi egys�g�:

i. �k�zponti egys�g�: egy tag�llamnak a TRACES c�ljaira kijel�lt illet�kes k�zponti


hat�s�ga;

ii. �region�lis egys�g�: egy tag�llamnak a TRACES c�ljaira kijel�lt b�rmely


region�lis hat�s�ga;

iii. �helyi egys�g�: egy tag�llamnak a TRACES c�ljaira kijel�lt b�rmely helyi
hat�s�ga;

iv. az I. mell�kletben felsorolt �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok.

3. cikk

Az �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sok list�ja

A harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott �llat- �s term�ksz�ll�tm�nyok �llat-


eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�t az I. mell�kletben felsorolt �llat-eg�szs�g�gyi
hat�r�llom�sokon kell v�gezni.

4. cikk

Az �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon t�rt�n� ellen�rz�sek

(1) A Bizotts�g rendszeres ellen�rz�seket v�gez az I. mell�kletben felsorolt


�llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon.

Az ellen�rz�seket a Bizotts�g �llat-eg�szs�g�gyi szak�rt�i az �rintett tag�llam


szak�rt�ivel egy�tt v�gzik.

(2) Az (1) bekezd�sben eml�tett ellen�rz�seket v�gz� szak�rt�k:

a) megvizsg�lj�k a K�z�ss�gre esetlegesen vesz�lyt jelent� �llat-eg�szs�g�gyi �s


k�zeg�szs�g�gyi kock�zatokat az �rintett �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon;

b) ellen�rzik az �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�sekre vonatkoz� k�z�ss�gi szab�lyok


betart�s�t az �rintett �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon, k�l�n�s tekintettel az
infrastrukt�r�ra, a felszerel�sre �s az alkalmazott elj�r�sokra.

5. cikk

Egy�b k�z�ss�gi bel�p�si helyeken t�rt�n� ellen�rz�sek

Az �rintett tag�llammal folytatott konzult�ci�t k�vet�en a Bizotts�g a


hat�r�llom�sokon k�v�li egy�b k�z�ss�gi bel�p�si helyeken is v�gezhet
ellen�rz�seket a k�vetkez�kre vonatkoz�an:

a) a 998/2003/EK rendelet 3. cikk�nek a) pontj�ban meghat�rozott, kedvtel�sb�l


tartott �llatok;

b) a 206/2009/EK rendelet 1. cikke (1) bekezd�s�nek �rtelm�ben a nem kereskedelmi


c�l�, �llati eredet� term�kek szem�lyes sz�ll�tm�nyai;

c) az a) �s b) pontban eml�tettekt�l elt�r� �l� �llatok vagy �llati eredet�


term�kek sz�ll�tm�nyai annak ellen�rz�s�re, hogy ilyen sz�ll�tm�nyokat nem hoztak
be a K�z�ss�g ter�let�re an�lk�l, hogy a 91/496/EGK ir�nyelv 3. cikk�ben �s a
97/78/EK ir�nyelv 3. cikk�ben el��rt �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�seket elv�gezt�k
volna rajtuk.

6. cikk

A TRACES alkot�elemei

(1) A TRACES valamennyi �llat-eg�szs�g�gyi egys�get mag�ban foglalja.

(2) A tag�llamok csak abban az esetben jel�lnek ki �llat-eg�szs�g�gyi egys�get, ha


az adott egys�g rendelkezik a TRACES m�k�d�s�vel kompatibilis, megfelel�
felszerel�ssel.

(3) A tag�llamok biztos�tj�k, hogy ter�let�k valamennyi r�sze egy helyi vagy adott
esetben egy region�lis egys�g hat�sk�re al� ker�lj�n.

7. cikk

A TRACES k�zponti, region�lis �s helyi egys�geinek list�ja

A II. mell�klet tartalmazza a k�zponti, region�lis �s helyi egys�gek list�j�t, a


vonatkoz� TRACES azonos�t� k�dokkal egy�tt.

8. cikk

Hat�lyon k�v�l helyez�sek

A 91/398/EGK, a 2001/881/EK �s a 2002/459/EK hat�rozatok hat�lyukat vesztik.

A hat�lyon k�v�l helyezett hat�rozatokra t�rt�n� hivatkoz�sokat az e hat�rozatra


val� hivatkoz�sokk�nt kell �rtelmezni.

9. cikk

C�mzettek

Ennek a hat�rozatnak a tag�llamok a c�mzettjei.

I. MELL�KLET

AZ �LLAT-EG�SZS�G�GYI HAT�R�LLOM�SOK LIST�JA

?????????? � PRIEDAS � P��LOHA � MELL�KLET � BILAG � ANNESS � ANHANG � BIJLAGE �


LISA � ZA��CZNIK � ????????? � ANEXO � ANNEX � ANEX� � ANEXO � PR�LOHA � ANNEXE �
>M12 PRILOG � < PRILOGA � ALLEGATO � LIITE � PIELIKUMS � BILAGA

?????? ?? ?????????? ???????? ???????????? ???????? � SUTARTU PASIENIO


VETERINARIJOS POSTU S�RA�AS � SEZNAM SCHV�LEN�CH STANOVI�� HRANI�N�CH KONTROL � A
MEG�LLAPOD�S SZERINTI HAT�RELLEN�RZ� PONTOK � LISTE OVER GODKENDTE
GRANSEKONTOLSTEDER � LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GHAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA
� VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN � LIJST VAN DE ERKENDE
GRENSINSPECTIEPOSTEN � KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLIPUNKTIDE NIMEKIRI � WYKAZ
UZGODNIONYCH PUNKT�W KONTROLI GRANICZNEJ
� ????????? ??? ???????????? ?????????? ??????? ??I???????? � LISTA DOS POSTOS DE
INSPEC�AO APROVADOS � LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS � LISTA POSTURILOR DE
INSPEC?IE LA FRONTIER� APROBATE � LISTA DE PUESTOS DE INSPECCI�N FRONTERIZOS
AUTORIZADOS � ZOZNAM SCHV�LEN�CH HRANI�N�CH IN�PEK�N�CH STAN�C � LISTES DES POSTES
D'INSPECTION FRONTALIERS AGR��S � >M12 POPIS ODOBRENIH GRANI�NIH INSPEKCIJSKIH
POSTAJA � < SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TO�K � ELENCO DEI POSTI DI
ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI � LUETTELO HYV�KSYTYIST� RAJATARKASTUSASEMISTA �
APSTIPRINATO ROBE�KONTROLES PUNKTU SARAKSTS � F�RTECKNING �VER GODK�NDA
GR�NSKONTROLLSTATIONER

??? � N�zev � Navn � Name � Nimi � ???�???? � Name � Nombre � Nom � >M12 Naziv �
< Nome � Vards � Pavadinimas � N�v � Isem � Naam � Nazwa � Nome � Denumire � N�zov
� Ime � Nimi � Namn

??? Traces � TRACES k�d � Traces�Kode � TRACES-Code � TRACESi kood � ??????? Traces
� Traces code � C�digo Traces � Code Traces � >M12 Kod TRACES � < Codice Traces �
Traces kods � TRACES kodas � TRACES�k�d � Kodici-Traces � Traces-code � Kod Traces
� C�digo Traces � Cod-Traces � K�d Traces � Traces-koda � Traces-koodi � Traces-kod

??? � Typ � Type � Art � T��p � ???? � Type � Tipo � Type � >M12 Tip � < Tipo �
Tips � Tipas � T�pus � Tip � Type � Rodzaj punktu � Tipo � Tip � Typ � Tip � Tyyppi
� Typ

?????? � Leti�t� � Lufthavn � Flughafen � Lennujaam � ???????�?? � Airport �


Aeropuerto � A�roport � >M12 Zra�na luka � < Aeroporto � Lidosta � Oro uostas �
Rep�l�t�r � Ajruport � Luchthaven � Lotnisko � Aeroporto � Aeroport � Letisko �
Letali��e � Lentokentt� � Flygplats

????????? � �eleznice � Jernbane � Schiene � Raudtee � ?????????�?? � Rail �


Ferrocarril � Rail � >M12 �eljeznica � < Ferrovia � Dzelzcel� � Gele�inkelis �
Vas�t � Ferrovija � Spoorweg � Przej�cie kolejowe � Caminho�de�ferro � Cale ferat�
� �eleznica � �eleznica � Rautatie � J�rnv�g

?????????? � P��stav � Havn � Hafen � Sadam � ??�???? � Port � Puerto � Port � >M12
Luka � < Porto � Osta � Uostas � Kik�t� � Port � Zeehaven � Port morski � Porto �
Port � Pr�stav � Pristani��e � Satama � Hamn

??? � Silnice � Landevej � Stra�e � Maantee � ???? � Road � Carretera � Route �


>M12 Cesta � < Strada � Cel� � Kelias � K�z�t � Triq � Weg � Na przej�ciu
drogowym � Estrada � Cale rutier� � Cesta � Cesta � Maantie � V�g

?????? ?? ????????? � Kontroln� st�edisko � Inspektionscenter � Kontrollzentrum �


Kontrollikeskus � ?????o ??????? � Inspection centre � Centro de inspecci�n �
Centre d�inspection � >M12 Inspekcijski centar � < Centro d�ispezione � Parbaudes
centrs � Kontroles centras � Ellen�rz� k�zpont � Centru ta' spezzjoni �
Inspectiecentrum � O�rodek inspekcyjny � Centro de inspec�ao � Centru de inspec?ie
� In�pek�n� stredisko � Kontrolno sredi��e � Tarkastuskeskus � Kontrollcentrum

???????? � Produkty � Produkter � Erzeugnisse � Tooted � ???????? � Products �


Productos � Produits � >M12 Proizvodi � < Prodotti � Produkti � Produktai �
Term�kek � Prodotti � Producten � Produkty � Produtos � Produse � Produkty �
Proizvodi � Tuotteet � Produkter

HC

?????? ???????? ?? ?????????? ?? ?????? � V�echny v�robky pro lidskou spot�ebu �


Alle produkter til konsum � Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse �
Koik inimtarbitavad tooted � ??? ?? ???????? ??? ????????? ?????????? � All
products for human consumption � Todos los productos destinados al consumo humano �
Tous produits de consommation humaine � >M12 Svi proizvodi namijenjeni prehrani
ljudi � < Prodotti per il consumo umano � Visi paterina produkti � Visi �moniu
maistui skirti vartoti produktai � Az emberi fogyaszt�sra sz�nt �sszes term�k � Il-
Prodotti kollha ghall-Konsum tal-Bniedem � Producten voor menselijke consumptie �
Produkty przeznaczone do spo�ycia przez ludzi � Todos os produtos para consumo
humano � Toate produsele destinate consumului uman � V�etky produkty na �udsk�
spotrebu � Vsi proizvodi za prehrano ljudi � Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut
tuotteet � Produkter avsedda f�r konsumtion

NHC

=
????? ???????? � Ostatn� v�robky � Andre produkter � Andere Erzeugnisse � Teised
tooted � ????? ???????? � Other products � Otros productos � Autres produits � >M12
Drugi proizvodi � < Altri prodotti � Citi produkti � Kiti produktai � Egy�b
term�kek � Prodotti Ohra � Andere producten � Produkty nieprzeznaczone do spo�ycia
przez ludzi � Outros produtos � Alte produse � Ostatn� produkty � Drugi proizvodi �
Muut tuotteet � Andra produkter

NT

???? ?????????? ?? ??????????? � ��dn� teplotn� po�adavky � ingen temperaturkrav �


ohne Temperaturanforderungen � ilma temperatuurinoueteta � ??? ?????????? ??
�??? ???�??????? � No temperature requirements � sin requisitos de temperatura �
sans conditions de temp�rature � >M12 bez temperaturnih zahtjeva � < che non
richiedono temperature specifiche � nav prasibu attieciba uz temperaturu � nera
temperaturos reikalavimu � nincsenek h�m�rs�kleti k�vetelm�nyek � ebda htigijiet
ta' temperatura � geen temperaturen vereist � Produkty niewymagaj�ce przechowywania
w obni�onej temperaturze � sem exigencias quanto a temperatura � f�r� condi?ii de
temperatur� � �iadne po�iadavky na teplotu � Nobenih temperaturnih zahtev � ei
alhaisen l�mp�tilan vaatimuksia � inga krav pa temperatur

?????????/???????? ???????? � Zmra�en�/chlazen� v�robky � Frosne/kolede produkter �


Gefrorene/gek�hlte Erzeugnisse � K�lmutatud/jahutatud tooted � ???????? ???????
�???/???????�??? �? ???? ???? � Frozen/chilled products � Productos
congelados/refrigerados � Produits congel�s/r�frig�r�s � >M12 Smrznuti/rashla�eni
proizvodi � < Prodotti congelati/refrigerati � Sasaldeti/atdzeseti produkti �
U��aldyti/at�aldyti produktai � Fagyasztott/h�t�tt term�kek � Prodotti
ffri�ati/mkesshin � Bevroren/gekoelde producten � Produkty wymagaj�ce
przechowywania w obni�onej temperaturze � Produtos congelados/refrigerados �
Produse congelate/refrigerate � Mrazen�/chladen� produkty � Zamrznjeni/ohlajeni
proizvodi � Pakastetut/j��hdytetyt tuotteet � Frysta/kylda produkter

T(FR)

????????? ???????? � Zmra�en� v�robky � Frosne produkter � Gefrorene Erzeugnisse �


K�lmutatud tooted � ???????? ???????�??? � Frozen products � Productos congelados �
Produits congel�s � >M12 Smrznuti proizvodi � < Prodotti congelati � Sasaldeti
produkti � U��aldyti produktai � Fagyasztott term�kek � Prodotti ffri�ati �
Bevroren producten � Produkty wymagaj�ce przechowywania w temperaturze mro�enia �
Produtos congelados � Produse congelate � Mrazen� produkty � Zamrznjeni proizvodi �
Pakastetut tuotteet � Frysta produkter

T(CH)

???????? ???????? � Chlazen� v�robky � Kolede produkter � Gek�hlte Erzeugnisse �


Jahutatud tooted � ???????�??? �? ???? ???? � Chilled products � Productos
refrigerados � Produits r�frig�r�s � >M12 Rashla�eni proizvodi � < Prodotti
refrigerati � Atdzeseti produkti � At�aldyti produktai � H�t�tt term�kek � Prodotti
mkesshin � Gekoelde producten � Produkty wymagaj�ce przechowywania w temperaturze
ch�odzenia � Produtos refrigerados � Produse refrigerate � Chladen� produkty �
Ohlajeni proizvodi � J��hdytetyt tuotteet � Kylda produkter

???? ??????? � �iv� zv��ata � Levende dyr � Lebende Tiere � Elusloomad


� ??????? ??? � Live animals � Animales vivos � Animaux vivants � >M12 �ive
�ivotinje � < Animali vivi � Dzivi dzivnieki � Gyvi gyvunai � �l� �llatok �
Annimali hajjin � Levende dieren � Zwierz�ta � Animais vivos � Animale vii � �iv�
zvierat� � �ive �ivali � El�v�t el�imet � Levande djur

???????: ???? ????? ???????, ???????, ????, ????, ???? ? ??????? ??????????? �
Kopytn�ci: skot, prasata, ovce, kozy, voln� �ij�c� a dom�c� lichokopytn�ci. �
Hovdyr: Kvag, svin, far, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen. �
Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde � Kabjalised ja
soralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets� ja koduhobused. � ????????: �??????,
??????, ???�???, ?????, ????? ??? ?????????? �?????? � Ungulates: cattle, pigs,
sheep, goats, wild and domestic solipeds � Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos,
caprinos, sol�pedos dom�sticos y salvajes. � Ongul�s: les bovins, porcins, ovins,
caprins et solipedes domestiques ou sauvages. � >M12 Papkari i kopitari: goveda,
svinje, ovce, koze, doma�i i divlji kopitari. � < Ungulati: bovini, suini, ovini,
caprini e solipedi domestici o selvatici. � Nagaini: liellopi, cukas, aitas, kazas,
savvalas un majas neparnad�i � Kanopiniai: galvijai, kiaules, avys, o�kos,
laukiniai ir naminiai neporakanopiniai. � Pat�sok: marha, sert�s, juh, kecske, vad
�s h�zi p�ratlanujj� pat�sok. � Ungulati: baqar, hnie�er, naghag, mogho�, solipedi
salvaggi u domestici. � Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en
gedomesticeerde eenhoevigen � Zwierz�ta kopytne: byd�o, �winie, owce, kozy, dzikie
i udomowione jednokopytne. � Ungulados: bovinos, su�nos, ovinos, caprinos,
sol�pedes dom�sticos ou selvagens. � Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine,
solipede s�lbatice ?i domestice � Kopytn�ky: dobytok, o��pan�, ovce, kozy, vo�ne
�ij�ce a dom�ce nep�rnokopytn�ky. � Kopitarji: govedo, pra�i�i, ovce, koze, divji
in doma�i enokopitarji. � Sorkka� ja kavioel�imet: naudat, siat, lampaat, vuohet,
luonnonvaraiset ja kotiel�imin� pidett�v�t kavioel�imet. � Hovdjur: n�tkreatur,
svin, far, getter, vilda och tama hovdjur.

???????????? ??????????? ???????, ????? ? ?????????? ? ?????????


90/426/??? ?? ?????? � Registrovan� ko�ovit� podle definice ve sm�rnici Rady
90/426/EHS. � Registrerede heste som defineret i Radets direktiv 90/426/EOF. �
Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt � Noukogu
direktiivis 90/426/EM� m�rgitud registreeritud hobuslased. � ????????
�??? ???????? ???? ???????? ???? ?????? 90/426/??? ??? ??��?????? � Registered
equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC. � �quidos registrados definidos
en la Directiva 90/426/CEE del Consejo. � �quid�s enregistr�s au sens de la
directive 90/426/CEE du Conseil. � >M12 Registrirani kopitari, kako su definirani
Direktivom Vije�a 90/426/EEZ. � < Equidi registrati ai sensi della direttiva
90/426/CEE del Consiglio. � Registreti Equidae saskana ar Padomes Direktivu
90/426/EEK � Registruoti arkliniai gyvunai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje
90/426/EEB. � A 90/426/EGK tan�csi ir�nyelv szerint regisztr�lt l�f�l�k. � Ekwidi
rregistrati kif iddefinit fid�Direttiva tal�Kunsill 90/426/KEE. � Geregistreerde
paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad. � Zarejestrowane
koniowate okre�lone w dyrektywie Rady 90/426/EWG. � Equ�deos registados conforme
definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho. � Ecvidee �nregistrate conform
Directivei 90/426/CEE a Consiliului � Registrovan� zvierat� ko�ovit�, ako je
definovan� v smernici Rady 90/426/EHS. � Registrirani kopitarji, kakor so
opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS. � Rekister�idyt hevosel�imet kuten
m��ritell��n neuvoston direktiiviss� 90/426/ETY. � Registrerade h�stdjur enligt
definitionen i radets direktiv 90/426/EEG.

????? ??????? (??????????? ??????? ?? ???????????? ???????) � Ostatn� zv��ata


(v�etn� zv��at v zoologick� zahrad�). � Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske
haver). � Andere Tiere (einschlie�lich Zootiere) � Teised loomad (kaasa arvatud
loomaaia loomad). � ????? ??? (??�??????��???�???? ??? ???? ??? ?????????? ?????) �
Other animals (including zoo animals). � Otros animales (incluidos los de
zool�gico). � Autres animaux (y compris animaux de zoos). � >M12 Druge �ivotinje
(uklju�uju�i �ivotinje za zoolo�ki vrt). � < Altri animali (compresi gli animali
dei giardini zoologici). � Citi dzivnieki (ieskaitot zoodarza dzivniekus) � Kiti
gyvunai (iskaitant zoologijos sodu gyvunus). � Egy�b �llatok (bele�rtve az
�llatkerti �llatokat). � Annimali ohra (inklu�i annimali ta���u). � Andere dieren
(met inbegrip van dierentuindieren). � Inne zwierz�ta (w tym do ogrod�w
zoologicznych). � Outros animais (incluindo animais de jardim zool�gico). � Alte
animale (inclusiv animale din gr�dini zoologice) � Ostatn� zvierat� (vr�tane
zvierat v ZOO). � Druge �ivali (vklju�no z �ivalmi za �ivalski vrt). � Muut el�imet
(my�s el�intarhoissa olevat el�imet). � Andra djur (�ven djur fran djurparker).

5�6

??????? ????????? � Zvl�tn� pozn�mky � Sarlige betingelser � Spezielle Bemerkungen


� Erim�rkused � ??????? ???????????? � Special remarks � Menciones especiales �
Mentions sp�ciales � >M12 Posebne napomene � < Note particolari � Ipa�as atzimes
� Specialios pastabos � K�l�nleges �szrev�telek � Rimarki specjali � Bijzondere
opmerkingen � Szczeg�lne uwagi � Men�oes especiais � Observa?ii speciale � Osobitn�
pozn�mky � Posebne opombe � Erityismainintoja � Anm�rkningar

(*)

?????? ??? ?????? ?? ???? 6 ?? ?????????


97/78/?? ?? ???? ????????, ????? ? ???????? ? ?????? 1, 4, 5 ? 6 � Pozdr�eno na
z�klad� �l�nku 6 sm�rnice 97/78/ES a� do dal��ho ozn�men�, jak je uvedeno ve
sloupc�ch 1, 4, 5 a 6. � Ophavet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF
som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. � Bis auf Weiteres nach Artikel 6 der
Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt. �
Peatatud direktiivi 97/78/E� artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu m�rgitud
veergudes 1, 4, 5 ja 6. � ???? ????????? ??�???? �? ?? ????? 6 ??? ??????? 97/78/??
�???? ????????, ???? ??�???????? ???? ?????? 1, 4, 5 ??? 6. � Suspended on the
basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns
1, 4, 5 and 6. � Autorizaci�n suspendida hasta nuevo aviso en virtud del art�culo 6
de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6). � Suspendu jusqu'a nouvel ordre
sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqu� dans les
colonnes 1, 4, 5 et 6. � >M12 Odobrenje privremeno stavljeno izvan snage temeljem
�lanka 6. Direktive 97/78/EZ, do daljnje obavijesti, kako je navedeno u stupcima 1,
4, 5 i 6. � < Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a
ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6. �
Apturets, pamatojoties uz Direktivas 97/78/EK 6. pantu lidz talakiem zinojumiem, ka
minets slejas 1, 4, 5 un 6. � Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu
iki tolesnio prane�imo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse. � Tov�bbi �rtes�t�sig
a 97/78/EK ir�nyelv 6. cikke alapj�n felf�ggesztve, ami az 1., 4., 5. �s 6.
oszlopokban jelz�sre ker�lt. � Sospi�a abba�i ta' l�Artikolu 6 tad�Direttiva
97/78/KE sakemm jinhareg avvi� iehor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6. �
Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals
aangegeven in de kolommen 1,4,5 en 6. � Zawieszona do odwo�ania na podstawie art. 6
dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z tre�ci� kolumn 1, 4, 5 i 6. � Suspensas, com base no
artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, at� que haja novas disposi�oes, tal como referido
nas colunas 1, 4, 5 e 6. � Suspendat �n temeiul articolului 6 din Directiva
97/78/CE p�n� la o comunicare ulterioar�, conform indica?iilor din coloanele 1, 4,
5 ?i 6. � Pozastaven� na z�klade �l�nku 6 smernice 97/78/ES do �al�ieho ozn�menia,
ako je uveden� v st�pcoch 1, 4, 5 a 6. � Odlo�eno na podlagi �lena 6 Direktive
97/78/ES, do nadaljnjega, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6. � Ei sovelleta
direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin
1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitet��n. � Upph�vd tills vidare pa grundval av artikel 6
i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

???????? ?????? ???????????? ?? ??????? 93/352/??? ?? ?????????, ????? ? ??????????


?? ???? 19, ???????? 3 ?? ????????? 97/78/?? ?? ?????? � Kontrola v souladu s
po�adavky rozhodnut� Komise 93/352/EHS s v�konem �l. 19 odst. 3 sm�rnice Rady
97/78/ES. � Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EOF vedtaget i henhold
til artikel 19, stk. 3, i Radets direktiv 97/78/EF. � Kontrolle erfolgt in
�bereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission,
die in Ausf�hrung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates
angenommen wurde. � Kontrollida kooskolas komisjoni otsusega 93/352/EM� noukogu
direktiivi 97/78/E� artikli 19 loike 3 t�ideviimisel. � ????????? ??�????
�? ??? ?????????? ??? ???????? 93/352/??? ??? ????????? ??? ???? ?????? ???� ????
�??? ??? ?????? 19 ?????????? 3 ??? ??????? 97/78/?? ??? ??��?????? � Checking in
line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of
Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC. � De acuerdo con los requisitos de la
Decisi�n 93/352/CEE de la Comisi�n, adoptada en aplicaci�n del art�culo 19,
apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo. � Contr�les dans les conditions
de la d�cision 93/352/CEE de la Commision prise en application de l'article 19,
paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil. � >M12 Pregledi u skladu sa
zahtjevima iz Odluke Komisije 93/352/EEZ, donesene radi provedbe �lanka 19. stavka
3. Direktive Vije�a 97/78/EZ. � < Controllo secondo le disposizioni della
decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo
3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio. � Parbaude saskana ar Komisijas Lemuma
93/352/EEK prasibam, ievie�ot Padomes Direktivas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. �
Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos
direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punkt�. � A 93/352/EGK bizotts�gi hat�rozat
k�vetelm�nyeivel �sszhangban ellen�rizve, a 97/78/EK tan�csi ir�nyelv 19. cikk�nek
(3) bekezd�se szerint v�grehajtva. � Iccekkjar skond il-htigijiet tad-Deci�joni
tal-Kummissjoni 93/352/KEE mehuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva
tal-Kunsill 97/78/KE. � Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de
Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn
97/78/EG. � Kontrola zgodnie z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG, kt�ra wykonuje
postanowienia art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE. � Controlos nas condi�oes da
Decisao 93/352/CEE da Comissao, em aplica�ao do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva
97/78/CE do Conselho. � Controale desf�?urate conform dispozi?iilor Deciziei
93/352/CEE a Comisiei, adoptat� �n vederea punerii �n aplicare a articolului 19
alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului. � Kontrola v s�lade s
po�iadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijat�mi pri vykon�van� �l�nku 19 ods.
3 smernice Rady 97/78/ES. � Preverjanje v skladu z zahtevami Odlo�be Komisije
93/352/EGS, z namenom izvr�evanja �lena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES. � Tarkastus
suoritetaan komission p��t�ksen 93/352/ETY, jolla pannaan t�yt�nt��n neuvoston
direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti. � Kontroll i
enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits f�r till�mpning
av artikel 19.3 i radets direktiv 97/78/EG.

(2)

???? ????????? ???????? � Pouze balen� v�robky � Kun emballerede produkter � Nur
umh�llte Erzeugnisse � Ainult pakitud tooted � ????????�??? ???????? �??? � Packed
products only � �nicamente productos embalados � Produits emball�s uniquement �
>M12 Samo pakirani proizvodi � < Prodotti imballati unicamente � Tikai faseti
produkti � Tiktai supakuoti produktai � Csak csomagolt �ruk � Prodotti ppakkjati
biss � Uitsluitend verpakte producten � Tylko produkty pakowane � Apenas produtos
embalados � Numai produse ambalate � Len balen� produkty � Samo pakirani proizvodi
� Ainoastaan pakatut tuotteet � Endast f�rpackade produkter

(3)

???? ????? ???????? � Pouze ryb��sk� v�robky � Kun fiskeprodukter � Ausschlie�lich


Fischereierzeugnisse � Ainult pakitud kalatooted � ?????�??? �??? � Fishery
products only � �nicamente productos pesqueros � Produits de la peche uniquement �
>M12 Samo proizvodi ribarstva � < Prodotti della pesca unicamente � Tikai zivju
produkti � Tiktai �uvininkystes produktai � Csak hal�szati term�kek � Prodotti tas-
sajd biss � Uitsluitend visserijproducten � Tylko produkty rybo��wstwa � Apenas
produtos da pesca � Numai produse din domeniul pescuitului � Len produkty rybolovu
� Samo ribi�ki proizvodi � Ainoastaan kalastustuotteet � Endast fiskeriprodukter

(4)

???? ?????????? ???????? � Pouze �ivo�i�n� b�lkoviny � Kun animalske proteiner �


Nur tierisches Eiwei� � Ainult loomsed valgud � ?????? ????????? �??? � Animal
proteins only � �nicamente prote�nas animales � Uniquement prot�ines animales �
>M12 Samo bjelan�evine �ivotinjskog podrijetla � < Unicamente proteine animali �
Tikai dzivnieku proteins � Tiktai gyvuniniai baltymai � Csak �llati feh�rj�k �
Proteini tal-annimali biss � Uitsluitend dierlijke eiwitten � Tylko bia�ko
zwierz�ce � Apenas prote�nas animais � Numai proteine animale � Len �ivo��ne
bielkoviny � Samo �ivalske beljakovine � Ainoastaan el�inproteiinit � Endast
djurprotein

(5)

???? ???? ? ????? ? ???? � Pouze surov� k�e s vlnou � Kun uld, skind og huder � Nur
Wolle, H�ute und Felle � Ainult villad, karusnahad ja loomanahad � ???? ??? ???�???
�??? � Wool hides and skins only � �nicamente lana, cueros y pieles � Laine et
peaux uniquement � >M12 Samo vuna, krzna i ko�e � < Lana e pelli unicamente �
Tikai dzivnieku vilna un zveradas � Tiktai vilna, kailiai ir odos � Csak irh�k �s
b�r�k � Glud tas-suf biss � Uitsluitend wol, huiden en vellen � Tylko we�na, sk�ry
i sk�rki � Apenas la e peles � Numai l�n� ?i piei � Len vlnen� prikr�ky a ko�e �
Samo ko�uh in ko�a � Ainoastaan villa, vuodat ja nahat � Endast ull, hudar och
skinn

(6)

???? ????? ???????, ????? ? ????? ????? � Pouze tekut� tuky, oleje a ryb� tuky �
Nur fl�ssige Fette, �le und Fisch�le � Kun flydende fedtstoffer, olier og
fiskeolier � Ainult vedelad rasvad, olid ja kalaolid
� ????? ???? ????, ????? ??? ????????? � Only liquid fats, oils, and fish oils �
Solo grasas l�quidas, aceites y aceites de pescado � Graisses, huiles et huiles de
poisson liquides uniquement � >M12 Samo teku�e masti, ulja i riblja ulja � <
Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce � Tikai �kidrie tauki, ella un
zivju ella � Tiktai skysti riebalai, aliejus ir �uvu taukai � Csak foly�kony
zs�rok, olajok �s halolajok � Xahmijiet likwidi, �jut, u �jut tal-hut biss �
Uitsluitend vloeibare vetten, oli�n en visolie � Tylko p�ynne t�uszcze, oleje i
oleje rybne � Apenas gorduras l�quidas, �leos e �leos de peixe � Numai gr�simi,
uleiuri ?i uleiuri de pe?te lichide � Len tekut� tuky, oleje a rybie oleje � Samo
teko�e ma��obe, olja in ribja olja � Ainoastaan nestem�iset rasvat, �ljyt ja
kala�ljyt � Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

????????? ?????? (???? ?? ????? ?? ????????) � Island�t� pon�ci (pouze od dubna do


��jna) � Islandske ponyer (kun fra april til oktober) � Islandponys (nur von April
bis Oktober) � Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) � ???????�? ?????
(?????) (??? ??? ??????? ??? ??? ????�??? �???) � Icelandic ponies (from April to
October only) � Poneys de Islandia (�nicamente desde abril hasta octubre) � Poneys
d�Islande (d'avril a octobre uniquement) � >M12 Islandski poniji (samo od travnja
do listopada) � < Poneys islandesi (solo da aprile a ottobre) � Islandes poniji
(tikai no aprila lidz oktobrim) � Islandijos poniai (tiktai nuo baland�io iki
spalio men.) � Izlandi p�nik (csak �prilist�l okt�berig) � Ponijiet Islandi�i (minn
April sa Ottubru biss) � IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) � Kuce
islandzkie (tylko od kwietnia do pa�dziernika) � Poneys da Isl�ndia (apenas de
Abril a Outubro) � Ponei islandezi (numai �ntre lunile aprilie ?i octombrie) �
Islandsk� pon�ky (len od apr�la do okt�bra) � Islandski poniji (samo od aprila do
oktobra) � Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) � Islandsh�star
(endast fran april till oktober)

(8)

???? ??????????? � Pouze ko�ovit� � Kun enhovede dyr � Nur Einhufer � Ainult
hobuslased � ???? ???????? � Equidaes only � Equinos �nicamente � �quid�s
uniquement � >M12 Samo kopitari � < Unicamente equidi � Tikai Equidae � Tiktai
arkliniai gyvunai � Csak l�f�l�k � Ekwidi biss � Uitsluitend paardachtigen � Tylko
koniowate � Apenas equ�deos � Numai ecvidee � Len zvierat� ko�ovit� � Samo equidae
� Ainoastaan hevoset � Endast h�stdjur

(9)

???? ?????????? ???? � Pouze tropick� ryby � Kun tropiske fisk � Nur tropische
Fische � Ainult troopilised kalad � ??????? ????? �??? � Tropical fish only �
�nicamente peces tropicales � Poissons tropicaux uniquement � >M12 Samo tropske
ribe � < Unicamente pesci tropicali � Tikai tropu zivis � Tiktai tropines �uvys �
Csak tr�pusi halak � Hut tropikali biss � Uitsluitend tropische vissen � Tylko ryby
tropikalne � Apenas peixes tropicais � Numai pe?ti tropicali � Len tropick� ryby �
Samo tropske ribe � Ainoastaan trooppiset kalat � Endast tropiska fiskar

(10)

???? ?????, ??????, ???????, ????????????, ???? ???? ? ??????? � Pouze ko�ky, psi,
hlodavci, zaj�covci, �iv� ryby a plazi � Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende
fisk og krybdyr � Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und
Reptilien � Ainult kassid, koerad, n�rilised, j�neselised, eluskalad, roomajad ja
muud linnud, v�lja arvatud jaanalinnulased. � ???? ?????, ??????, ????????, ????
�????, ??????? ?????, ?????? ??? ?????, ????? ??? ?? ???????????? � Only cats,
dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles � �nicamente gatos, perros,
roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. � Uniquement chats, chiens, rongeurs,
lagomorphes, poissons vivants et reptiles. � >M12 Samo ma�ke, psi, glodavci,
lagomorfi, �ive ribe i gmazovi. � < Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi,
pesci vivi e rettili. � Tikai kaki, suni, grauzeji, lagomorphs, dzivas zivis, un
reptili � Tiktai kates, �unys, grau�ikai, ki�kiniai, gyvos �uvys, ropliai � Csak
macsk�k, kuty�k, r�gcs�l�k, ny�lf�l�k, �l� halak, h�ll�k. � Qtates, klieb, rodenti,
lagomorfi, hut haj, u rettili. � Uitsluitend katten, honden, knaagdieren,
haasachtigen, levende vis, en reptielen. � Tylko koty, psy, gryzonie,
zaj�cokszta�tne, �ywe ryby i gady. � Apenas gatos, caes, roedores, lagomorfos,
peixes vivos, e r�pteis. � Numai pisici, c�ini, roz�toare, lagomorfe, pe?ti vii ?i
reptile � Len ma�ky, psy, hlodavce, zajacovit� zvierat�, �iv� ryby a plazy. � Samo
ma�ke, psi, glodalci, lagomorfi, �ive ribe, plazilci in pti�i. � Ainoastaan kissat,
koirat, jyrsij�t, j�nisel�imet, el�v�t kalat ja matelijat. � Endast katter, hundar,
gnagare, hardjur, levande fiskar och reptiler.

(11)

???? ??????? ????? ?? ??????? � Pouze krmiva ve velk�m � Kun foderstoffer i los
afladning � Nur Futtermittel als Sch�ttgut � Ainult pakendamata loomatoit
� ????????? ??�? �??? � Only feedstuffs in bulk � �nicamente alimentos a granel
para animales � Aliments pour animaux en vrac uniquement � >M12 Samo krmiva u
rasutom stanju � < Alimenti per animali in massa unicamente � Tikai berama
lopbariba � Tiktai neipakuoti pa�arai � Csak �mlesztett takarm�nyok � Oggetti tal-
ghalf fi kwantitajiet kbar biss � Uitsluitend onverpakte diervoeders � Tylko pasze
luzem � Apenas alimentos para animais a granel � Numai furaje la vrac � Len vo�ne
lo�en� krmiv� � Samo krma v razsutem stanju � Ainoastaan pakkaamaton rehu � Endast
foder i l�svikt

(12)

?? (U) ? ?????? ?? ???????????, ???? ????, ????????????? ?? ???????????? ???????; ?


??
(O), ???? ?????? ?? ???? ???, ????, ??????, ?????, ???????? ??? ????? ???????, ????
????????? ?? ???????????? ??????? � Pro (U), v p��pad� lichokopytn�k�, pouze ti
odeslan� do zoologick� zahrady; a pro (O) pouze jednodenn� ku�ata, ryby, psi,
ko�ky, hmyz nebo jin� zv��ata odeslan� do zoologick� zahrady. � Ved (U), for sa
vidt angar dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O)
kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en
zoologisk have. � F�r (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere;
und f�r (O) nur Eintagsk�ken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere f�r einen
Zoo bestimmte Tiere � Ainult (U) loomaaeda moeldud hobuseliste puhul; ja ainult (O)
�hep�evaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda moeldud
loomade puhul. � ??? ??? ????????? (U) ???? ????????? ??? �???????, �??? ???? ????
�??????? ?? ????????? ????, ??? ??? ??? ????????? (O), �??? ??????? �??? ?
�????, ?????, ??????, ?????, ????�?, ? ???? ??? ???? �??????? ?? ????????? ???? �
For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only
day-old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo. �
En lo que se refiere a (U) en el caso de sol�pedos, solo los destinados a un
zool�gico; en cuanto a (O), solo polluelos de un d�a, peces, perros, gatos,
insectos u otros animales destinados a un zool�gico. � Pour �U�, dans le cas des
solipedes, uniquement ceux exp�di�s dans un zoo; et pour �O�, uniquement les
poussins d�un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux exp�di�s
dans un zoo. � >M12 Za (U) u slu�aju kopitara namijenjenih samo za zoolo�ki vrt; i
za (O) u slu�aju jednodnevnih pili�a, riba, pasa, ma�aka, insekata ili drugih
�ivotinja namijenjenih samo za zoolo�ki vrt. � < Per (U) nel caso di solipedi,
soltanto quelli destinati a uno zoo, e per (O) soltanto pulcini di un giorno,
pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati a uno zoo. � (U) tikai tie
neparnad�i, kas ir nodoti zoodarzam; (O) tikai vienu dienu veci cali, zivis, suni,
kaki, kukaini un citi dzivnieki, kas ir nodoti zoodarzam � (U) neporakanopiniu
atveju, tiktai jei ve�ami i zoologijos sod�, ir (O) � tiktai vienadieniai
vi��iukai, �uvys, �unys, kates, vabzd�iai arba kiti i zoologijos sod� ve�ami
gyvunai. � Az (U) eset�ben p�ratlanujj� pat�sok eset�ben csak az �llatkertbe
sz�ll�tott egyedek; az (O) eset�ben csak naposcsib�k, halak, kuty�k, macsk�k,
rovarok vagy egy�b �llatkertbe sz�ll�tott �llatok. � Ghal (U) fil-ka� ta' solipedi,
dawk biss ikkonsenjati lil �u; u ghal (O ), flieles ta' gurnata �mien, hut, klieb,
qtates, insetti, jew annimali ohra kkonsenjati lil �u, biss. � Voor (U) in het
geval van eenhoevigen, uitsluitend naar een direntuin verzonden dieren; en voor (O)
uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een
dierentuin verzonden dieren. � Dla (U) w przypadku jednokopytnych tylko
przeznaczone do zoo; a dla (O) tylko jednodniowe piskl�ta, ryby, psy, koty, owady
lub inne zwierz�ta przeznaczone do zoo. � Relativamente a (U), no caso dos
sol�pedes, s� os de jardim zool�gico; relativamente a (O), s� pintos do dia,
peixes, caes, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zool�gico. � Pentru (U)
�n cazul solipedelor, numai cele �ncredin?ate unei gr�dini zoologice; ?i pentru
(O), doar pui de o zi, pe?ti, c�ini, pisici, insecte sau alte animale �ncredin?ate
unei gr�dini zoologice. � Pre (U), v pr�pade nep�rnokopytn�kov len tie, ktor� s�
posielan� do ZOO; a pre (O) len jednod�ov� kur�at�, ryby, psy, ma�ky, hmyz, alebo
in� zvierat� posielan� do ZOO. � Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti,
namenjeni v �ivalski vrt; in za (O ), samo dan stari pi��anci, ribe, psi, ma�ke,
�u�elke ali druge �ivali, namenjene v �ivalski vrt. � Sorkka- ja kavioel�imist� (U)
ainoastaan el�intarhaan tarkoitetut kavioel�imet; muista el�imist� (O) ainoastaan
el�intarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hy�nteiset tai muut
el�imet. � F�r (U) n�r det g�ller vilda och tama hovdjur, endast sadana som finns i
djurparker; och f�r (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter,
insekter, eller andra djur i djurparker.

(13)

????????????? ?? ??????????? ??????????? ???? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ????


? ???????? ?? ?????????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????, ?????? ?? ??? ?? ?????,
?? ???? ?? ??????????? ?? ??????????? ????????? ??????????????? � Ur�eno k p�eprav�
p�es Evropsk� spole�enstv� pro z�silky s ur�it�mi v�robky �ivo�i�n�ho p�vodu pro
lidskou spot�ebu, kter� sm��uj� do nebo poch�zej� z Ruska podle zvl�tn�ch postup�
tu�en�ch v p��slu�n�m pr�vu Spole�enstv�. � Udpeget EF-transitsted for sendinger af
visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i
henhold til de sarlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser. �
F�r den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen
Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europ�ischen Gemeinschaft
gem�� den in den einschl�gigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen
Verfahren � M��ratud transiidiks Euroopa �henduse kaudu teatud inimtarbimiseks
moeldud loomset p�ritolu toodete partiidele, mis l�hevad Venemaale voi tulevad
Venemaalt ning kuuluvad �henduse seaduste vastavate protseduuride alla. � ???? ???
�?????�??? ????
�???? ????????? ?????? ?????????? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ??? ???????
�??? ??? ?????????? ??????????, ???????�???? ??? ??? ?????????
�???? ???? ?? ?????, ??�???? �? ??????? ??????????? ??? ???
�???????? ??? ??????? ????????? ??�?????? � Designated for transit across the
European Community for consignments of certain products of animal origin for human
consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in
relevant Community legislation. � Designado para el tr�nsito a trav�s de la
Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados
al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los
procedimientos espec�ficos previstos en la legislaci�n comunitaria pertinente. �
D�sign� pour le transit, dans la Communaut� europ�enne, d�envois de certains
produits d�origine animale destin�s a la consommation humaine, en provenance ou a
destination de la Russie selon les proc�dures particulieres pr�vues par la
l�gislation communautaire applicable. � >M12 Namijenjeno za provoz kroz Europsku
zajednicu po�iljaka odre�enih proizvoda �ivotinjskog podrijetla za prehranu ljudi,
koje odlaze u ili dolaze iz Rusije prema posebnim postupcima predvi�enima u
relevantnom zakonodavstvu Zajednice. � < Designato per il transito nella Comunita
europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo
umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche
previste nella pertinente legislazione comunitaria. � Norikojums sutijumu tranzitam
caur Eiropas Kopienu noteiktu dzivnieku izcelsmes produktu, kas tiek sutiti uz
Krieviju vai no tas, paterinam saskana ar noteiktu, attieciga Kopienas likumdo�ana
paredzetu kartibu � Skirta tam tikru gyvulines kilmes produktu, skirtu �moniu
maistui, siuntu tranzitui per Europos bendrij�, ve�amu i arba i� Rusijos
vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teises aktuose numatyta tvarka. �
Az Eur�pai K�z�ss�gen kereszt�l t�rt�n� tranzitsz�ll�t�sra kijel�lve bizonyos
emberi fogyaszt�sra sz�nt �llati eredet� term�kek sz�ll�tm�nyai sz�m�ra, amelyek
Oroszorsz�gb�l �rkeznek a vonatkoz� k�z�ss�gi jogszab�lyokban el�re elrendelt
k�l�nleges elj�r�sok szerint. � Allokat ghat-tragitt tul il-Komunita Ewropea ghal
kunsinji ta' certi prodotti ghall-konsum tal-bniedem li joriginaw mill-annimali,
provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taht il-proceduri specifici previsti
fil-legislazzjoni Komunitarja rilevanti. � Aangewezen voor doorvoer door de
Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong
die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland,
overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving. �
Przeznaczone do przewozu przez Wsp�lnot� Europejsk� przesy�ek pewnych produkt�w
pochodzenia zwierz�cego przeznaczonych do spo�ycia przez ludzi, przywo�onych do lub
pochodz�cych z Rosji, na podstawie szczeg�lnych procedur przewidzianych w
odpowiednich przepisach Wsp�lnoty. � Designado para o tr�nsito, na Comunidade
Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo
humano, com destino a Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos
espec�ficos previstos pela legisla�ao comunit�ria pertinente. � Desemnat pentru
tranzitul �n cadrul Comunit�?ii Europene privind transportul anumitor produse de
origine animal� destinate consumului uman, �nspre sau dinspre Rusia, conform unor
proceduri specifice prev�zute de legisla?ia comunitar� relevant�. � Ur�en� na
tranzit cez Eur�pske spolo�enstvo pre z�sielky ur�it�ch produktov �ivo��neho p�vodu
na �udsk� spotrebu poch�dzaj�ce z Ruska pod�a osobitn�ch postupov pl�novan�ch v
pr�slu�nej legislat�ve Spolo�enstva. � Dolo�eno za tranzit preko Evropske skupnosti
za po�iljke nekaterih proizvodov �ivalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo
iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. �
Asetettu passitukseen Euroopan yhteis�n kautta, kun on kyse tiettyjen
ihmisravinnoksi tarkoitettujen el�inper�isten tuotteiden l�hetyksist�, jotka
tulevat Ven�j�lle tai l�htev�t sielt� yhteis�n lains��d�nn�n mukaisia
erityismenettelyj� noudattaen. � F�r transit genom Europeiska gemenskapen av
s�ndningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att anv�ndas som
livsmedel, som transporteras till eller fran Ryssland enligt de s�rskilda
f�rfaranden som fastst�llts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

????????? ?? ????????? ???? ??????, ???? ????? ? ?????????? ?? ???????????? ???????


??? ????? � Povoluje se omezen� po�et druh� podle definice p��slu�n�ch
vnitrost�tn�ch org�n�. � Et begranset antal arter som fastsat af den kompetente
nationale myndighed. � Es ist nur eine begrenzte, von der zust�ndigen nationalen
Beh�rde festgelegte Anzahl Arten zugelassen � Lubatud on ainult piiratud arv liike,
mille on kindlaks m��ranud p�dev siseriiklik asutus. � ??????????? ????????�????
�??? ????�?? ?????, ?? ????? ???????????? ??? ??? ??�???? ?????? ???? � A limited
number of species are permitted, as defined by the competent national authority. �
Se permite un n�mero limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad
nacional competente. � Suivant la d�finition de l'autorit� nationale comp�tente, un
nombre limit� d'especes sont autoris�es. � >M12 Dozvoljen je ograni�en broj vrsta,
kako je odredilo nadle�no nacionalno tijelo. � < Sono ammesse solo alcune specie
quali definite dall'autorita nazionale competente. � Atlauts ierobe�ots sugu
skaits, ka noteikusi attiecigas valsts kompetenta iestade � Leid�iamas ribotas
skai�ius ru�iu, kaip nustatyta kompetentingos nacionalines institucijos. �
Korl�tozott sz�m� faj enged�lyezett az illet�kes nemzeti hat�s�g meghat�roz�sa
szerint. � Numru limitat ta' speci huwa permess, kif definit mill-awtorita
nazzjonali kompetenti. � Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven
door de bevoegde nationale autoriteit. � Dopuszcza si� ograniczon� liczb� gatunk�w,
jak okre�li�y w�a�ciwe w�adze krajowe. � � permitido um n�mero limitado de
esp�cies, a definir pela autoridade nacional competente. � Este permis un num�r
limitat de specii, stabilit de autoritatea na?ional� competent�. � Je povolen�
obmedzen� po�et druhov, ako ur�il pr�slu�n� n�rodn� org�n. � Dovoljeno je omejeno
�tevilo vrst, kakor je dolo�il pristojni nacionalni organ. � Toimivaltaisen
kansallisen viranomaisen m��rittelem� rajoitettu m��r� lajeja sallitaan. � Ett
begr�nsat antal arter tillats, enligt vad som fastst�llts av den beh�riga
nationella myndigheten.

�M15

(15)

???? ?? ????? ????????, ???? ????, ?????????, ????????, ?????? ??????????, ????????
? ???????? ? ?????????? ????????, ???????? ?? ???? ????????? ???????? � pouze pro
produkty rybolovu, ml�e, ostnoko�ce, pl�t�nce, mo�sk� pl�e, vedlej�� produkty a
produkty z�skan� z t�chto vedlej��ch produkt� � kun for fiskevarer, toskallede
bloddyr, pighuder, sakdyr og havsnegle samt biprodukter og produkter fremstillet af
disse biprodukter � nur Fischereierzeugnisse, Muscheln, Stachelh�uter, Manteltiere
und Meeresschnecken, Nebenprodukte und aus diesen Nebenprodukten gewonnene Produkte
� Ainult kalandustoodete, kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade
ja meritigude, nende korvalsaaduste ja korvalsaadustest saadud toodete puhul � �???
??? ???????? ???????, ?????? �??????, ????????
�?, ?????????, ???????? ???????????, ?? ??????????? ???? ??? ?? ???????? ??? ??????
????? ??? ?? ??????????? ???? � only for fishery products, bivalve molluscs,
echinoderms, tunicates, marine gastropods, by-products and products derived from
these by-products � Solo en relaci�n con productos de la pesca, moluscos bivalvos,
equinodermos, tunicados, gaster�podos marinos, sus subproductos y productos
derivados de estos � Uniquement pour les produits de la peche, les mollusques
bivalves, les �chinodermes, les tuniciers, les gast�ropodes marins, les sous-
produits et les produits d�riv�s de ces sous-produits � samo za riblje proizvode,
�koljka�e, bodljika�e, pla�tenjake, morske pu�eve, nusproizvode i proizvode
dobivene od tih nusproizvoda � soltanto per i prodotti della pesca, i molluschi
bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini, i loro sottoprodotti e
i prodotti derivati da tali sottoprodotti � tikai attieciba uz zivsaimniecibas
produktiem, gliemenem, adatadainiem, tunikatiem, juras glieme�iem, blakusproduktiem
un no �iem blakusproduktiem iegutiem produktiem � tik �uvininkystes produktai,
dvigeld�iai moliuskai, dygiaod�iai, gaubtagyviai, juros pilvakojai, �alutiniai
produktai ir i� �iu �alutiniu produktu pagaminti produktai � Kiz�r�lag hal�szati
term�kek, k�th�j� kagyl�k, t�sk�sb�r�ek, zs�k�llatok, tengeri hasl�b�ak, valamint
ezek mell�kterm�kei �s a mell�kterm�kekb�l sz�rmaz� term�kek � ghal prodotti tas-
sajd, molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati, gasteropodi tal-bahar, prodotti
sekondarji u prodotti gejjin minn dawn il-prodotti sekondarji biss � uitsluitend
voor visserijproducten, tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren,
mariene buikpotigen, bijproducten daarvan en van die bijproducten afgeleide
producten � wy��cznie w odniesieniu do produkt�w rybo��wstwa, ma��y, szkar�upni,
os�onic, �limak�w morskich, produkt�w ubocznych oraz produkt�w pochodnych tych
produkt�w ubocznych � Apenas para produtos da pesca, moluscos bivalves,
equinodermes, tunicados, gastr�podes marinhos, subprodutos e produtos derivados
desses subprodutos � doar pentru produse pesc�re?ti, specii de molu?te bivalve,
echinoderme, tunicate, gasteropode marine, subproduse ?i produse derivate din
aceste subproduse � Len pre produkty rybolovu, last�rniky, ostnatoko�ce, pl�ovce,
morsk� ulitn�ky, ved�aj�ie produkty a produkty z�skan� z t�chto ved�aj��ch
produktov � samo za ribi�ke proizvode, �koljke, igloko�ce, pla��arje, morske pol�e,
stranske proizvode in proizvode iz teh stranskih proizvodov � Koskee vain
kalastustuotteita, simpukoita, piikkinahkaisia, vaippael�imi� ja merikotiloita sek�
sivutuotteita ja n�ist� sivutuotteista johdettuja tuotteita � endast f�r
fiskeriprodukter, musslor, tagghudingar, manteldjur, marina sn�ckor, biprodukter
och produkter framst�llda av dessa biprodukter.

�B

??????: ?????? � Zem�: BELGIE � Land: BELGIEN � Land: BELGIEN � Riik: BELGIA
� ????: ?????? � Country: BELGIUM � Pa�s: B�LGICA � Pays: BELGIQUE � >M12 Zemlja:
BELGIJA � < Paese: BELGIO � Valsts: BELGIJA � �alis: BELGIJA � Orsz�g: BELGIUM �
Pajji�: BELGJU � Land: BELGI� � Kraj: BELGIA � Pa�s: B�LGICA � ?ara: BELGIA �
Krajina: BELGICKO � Dr�ava: BELGIJA � Maa: BELGIA � Land: BELGIEN

�M8

Antwerpen
Anvers

BE ANR 1

GIP LO

HC(2), NHC

Afrulog

HC(2), NHC

�M7

Brussel�Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

Flight Care

HC-T(2)

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC(2)

WFS

HC-T(2)

Swiss Port

HC(2)

�B

Gent

Gand
BE GNE 1

HC-NT(6), NHC-NT(6)

Liege

Luik

BE LGG 4

HC, NHC-NT(2), NHC-T(FR)

U, E, O

�C1

Oostende

Ostende

BE OST 4

IC-1

HC(2)

IC-2

�M2

Zeebrugge

BE ZEE 1

HC(2), NHC(2)

�B

??????: ???????? � Zem�: BULHARSKO � Land: BULGARIEN � Land: BULGARIEN � Riik:


BULGAARIA � ????: ????????? � Country: BULGARIA � Pa�s: BULGARIA � Pays: BULGARIE �
>M12 Zemlja: BUGARSKA � < Paese: BULGARIA � Valsts: BULGARIJA � �alis: BULGARIJA
� Orsz�g: BULG�RIA � Pajji�: BULGARIJA � Land: BULGARIJE � Kraj: BU�GARIA � Pa�s:
BULG�RIA � ?ara: BULGARIA � Krajina: BULHARSKO � Dr�ava: BOLGARIJA � Maa: BULGARIA
� Land: BULGARIEN

Bregovo

BG BRE 3

HC(2), NHC

Burgas

BG BOJ 1

HC(2), NHC

Gjushevo

BG GJE 3

HC(2), NHC

Kalotina

BG KAL 3

HC(2), NHC

U, E, O
�M8

Kapitan Andreevo

BG KAN 3

HC(2), NHC-NT

U, E, O

�B

Sofia

BG SOF 4

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG VAR 1

HC(2), NHC

Zlatarevo

BG ZLA 3

HC(2), NHC

??????: ????? ????????? � Zem�: �ESK� REPUBLIKA � Land: TJEKKIET � Land:


TSCHECHISCHE REPUBLIK � Riik: T�EHHI VABARIIK � ????: ??????? ?????????? � Country:
CZECH REPUBLIC � Pa�s: REP�BLICA CHECA � Pays: R�PUBLIQUE TCHEQUE � >M12 Zemlja:
�E�KA REPUBLIKA � < Paese: REPUBBLICA CECA � Valsts: �EHIJA � �alis: �EKIJOS
RESPUBLIKA � Orsz�g: CSEH K�ZT�RSAS�G � Pajji�: REPUBBLIKA CEKA � Land: TSJECHI� �
Kraj: REPUBLIKA CZESKA � Pa�s: REP�BLICA CHECA � ?ara: REPUBLICA CEH� � Krajina:
�ESK� REPUBLIKA � Dr�ava: �E�KA � Maa: T�EKKI � Land: TJECKIEN

2
3

�M9

Praha-Ruzyn�

CZ PRG 4

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

�B

??????: ????? � Zem�: D�NSKO � Land: DANMARK � Land: D�NEMARK � Riik: TAANI � ????:
???I? � Country: DENMARK � Pa�s: DINAMARCA � Pays: DANEMARK � >M12 Zemlja: DANSKA
� < Paese: DANIMARCA � Valsts: DANIJA � �alis: DANIJA � Orsz�g: D�NIA � Pajji�:
DANIMARKA � Land: DENEMARKEN � Kraj: DANIA � Pa�s: DINAMARCA � ?ara: DANEMARCA �
Krajina: D�NSKO � Dr�ava: DANSKA � Maa: TANSKA � Land: DANMARK

Aalborg 1

(Greenland Port) 1

DK AAL 1a

HC-T(FR)(1)(2)

Aalborg 2 (Greenland Port)

DK AAL 1b
P

HC(2), NHC(2)

�M7

Aarhus

DK AAR 1

HC(2), NHC(2)

�M14

Esbjerg

DK EBJ 1

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

�B

Fredericia

DK FRC 1

HC(1)(2), NHC(2), NHC-NT(11)

Hanstholm

DK HAN 1

HC-T(FR)(1)(3)

�M5

Hirtshals
DK HIR 1

HC-T(FR)(1)(2)

Billund

DK BLL 4

U, E, O

�M5

Kalundborg

DK KAL 1

NHC-NT(6)

�M10

Kobenhavn

DK CPH 4

Centre 1

NHC(2)

Centre 3

U, E, O

Centre 4

HC(2)

�B

Kobenhavn

DK CPH 1
P

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

�M16 �����

�M2

Skagen

DK SKA 1

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

�B

??????: ???????? � Zem�: N�MECKO � Land: TYSKLAND � Land: DEUTSCHLAND � Riik:


SAKSAMAA � ????: ??????I? � Country: GERMANY � Pa�s: ALEMANIA � Pays: ALLEMAGNE �
>M12 Zemlja: NJEMA�KA � < Paese: GERMANIA � Valsts: VACIJA � �alis: VOKIETIJA �
Orsz�g: N�METORSZ�G � Pajji�: GERMANJA � Land: DUITSLAND � Kraj: NIEMCY � Pa�s:
ALEMANHA � ?ara: GERMANIA � Krajina: NEMECKO � Dr�ava: NEM�IJA � Maa: SAKSA � Land:
TYSKLAND

Berlin�Tegel

DE TXL 4

HC(2), NHC

�M9 �����

�B
Bremen

DE BRE 1

HC, NHC

Bremerhaven

DE BRV 1

HC, NHC

�M11

Cuxhaven

DE CUX 1

HC-T(FR)(2)(3)

�M16 �����

�B

Frankfurt/Main

DE FRA 4

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE HNH 4

HC(2), NHC(2)

Hamburg Flughafen
DE HAM 4

HC, NHC

�M5

Hamburg Hafen

DE HAM 1

Burchardkai

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

Altenwerder Kirchtal

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

Reiherdamm

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

�M14

Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (10)

�M2 �����

�M11

JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT


�B

K�ln

DE CGN 4

HC(2), NHC(2)

Leipzig-Halle Flughafen

DE LEJ 4

HC(2), NHC(2)

U, E, O

�M2 �����

�B

M�nchen

DE MUC 4

HC(2), NHC(2)

�M6 �����

�M2 �����

�M14

Sch�nefeld

DE SXF 4

HC(2), NHC

�M10 �����
�B

??????: ??????? � Zem�: ESTONSKO � Land: ESTLAND � Land: ESTLAND � Riik: EESTI
� ????: ?????I? � Country: ESTONIA � Pa�s: ESTONIA � Pays: ESTONIE � >M12 Zemlja:
ESTONIJA � < Paese: ESTONIA � Valsts: IGAUNIJA � �alis: ESTIJA � Orsz�g:
�SZTORSZ�G � Pajji�: ESTONJA � Land: ESTLAND � Kraj: ESTONIA � Pa�s: EST�NIA � ?
ara: ESTONIA � Krajina: EST�NSKO � Dr�ava: ESTONIJA � Maa: VIRO � Land: ESTLAND

�M7

Koidula

EE KLA 2

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(FR)(2)

�M7

Luhamaa

EE LHM 3

HC, NHC

U, E, O(14)

�B

Muuga

EE MUG 1

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT


AS Refetra

HC-T(FR)(2)

Narva

EE NAR 3

HC, NHC-NT

Paldiski

EE PLS 1

HC(2), NHC-NT(2)

??????: ???????? � Zem�: IRSKO � Land: IRLAND � Land: IRLAND � Riik: IIRIMAA
� ????: ??????I? � Country: IRELAND � Pa�s: IRLANDA � Pays: IRLANDE � >M12 Zemlja:
IRSKA � < Paese: IRLANDA � Valsts: IRIJA � �alis: AIRIJA � Orsz�g: �RORSZ�G �
Pajji�: IRLANDA � Land: IERLAND � Kraj: IRLANDIA � Pa�s: IRLANDA � ?ara: IRLANDA �
Krajina: �RSKO � Dr�ava: IRSKA � Maa: IRLANTI � Land: IRLAND

�M2

Dublin Airport

IE DUB 4

�B
Dublin Port

IE DUB 1

HC(2), NHC

�M2

Shannon

IE SNN 4

HC(2), NHC(2)

U, E

�B

??????: ?????? � Zem�: �ECKO � Land: GRAKENLAND � Land: GRIECHENLAND � Riik: KREEKA
� ????: ???A? � Country: GREECE � Pa�s: GRECIA � Pays: GRECE � >M12 Zemlja: GR�KA
� < Paese: GRECIA � Valsts: GRIEKIJA � �alis: GRAIKIJA � Orsz�g: G�R�GORSZ�G �
Pajji�: GRECJA � Land: GRIEKENLAND � Kraj: GRECJA � Pa�s: GR�CIA � ?ara: GRECIA �
Krajina: GR�CKO � Dr�ava: GR�IJA � Maa: KREIKKA � Land: GREKLAND

Evzoni

GR EVZ 3

HC, NHC-NT

U, E, O

�M1
Astakos

GR AST 1

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT

�B

Athens International Airport

GR ATH 4

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR EID 2

U, E

Kakavia

GR KKV 3

HC(2), NHC-NT

�M5 �����

�M5

Neos Kafkassos

GR NKF 3

HC, NHC-NT

�M8
Peplos

GR PEP 3

HC(2), NHC-NT

E (*)

�B

Pireas

GR PIR 1

HC(2), NHC-NT

Thessaloniki

GR SKG 4

HC-T(CH)(2), NHC-NT

Thessaloniki

GR SKG 1

HC(2), NHC-NT

??????: ??????? � Zem�: �PAN�LSKO � Land: SPANIEN � Land: SPANIEN � Riik: HISPAANIA
� ????: ?????I? � Country: SPAIN � Pa�s: ESPANA � Pays: ESPAGNE � >M12 Zemlja:
�PANJOLSKA � < Paese: SPAGNA � Valsts: SPANIJA � �alis: ISPANIJA � Orsz�g:
SPANYOLORSZ�G � Pajji�: SPANJA � Land: SPANJE � Kraj: HISZPANIA � Pa�s: ESPANHA � ?
ara: SPANIA � Krajina: �PANIELSKO � Dr�ava: �PANIJA � Maa: ESPANJA � Land: SPANIEN

4
5

�M10

A Coruna-Laxe

ES LCG 1

A Coruna

HC, NHC

Laxe (*)

HC (*)

�B

Algeciras

ES ALG 1

Productos

HC, NHC

Animales

U, E, O

Alicante

ES ALC 4

HC(2), NHC(2)

Alicante

ES ALC 1

P
HC, NHC-NT

�M11

Almeria (*)

ES LEI 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

�M9

Almer�a

ES LEI 1

HC, NHC

�M3

Asturias (*)

ES AST 4

HC(2) (*)

�M16

Barcelona

ES BCN 4

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

Swissport

HC(2), NHC(2)
O

WFS

HC-T(CH)(2)

�B

Barcelona

ES BCN 1

HC, NHC

�M11

Bilbao (*)

ES BIO 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

�B

Bilbao

ES BIO 1

HC, NHC

C�diz

ES CAD 1

HC, NHC

Cartagena

ES CAR 1

P
HC, NHC

Castell�n

ES CAS 1

HC, NHC

�M10

Ciudad Real (*)

ES CQM 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

�M11

Gerona (*)

ES GRO 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

�B

Gij�n

ES GIJ 1

HC, NHC

�M16

Gran Canaria

ES LPA 4

A
HC(2), NHC-NT(2) (*)

O (*)

�M10

Huelva

ES HUV 1

Puerto Interior

HC-T(FR)(2), HC-T(CH)(2)

Puerto Exterior (*)

NHC-NT (*)

�M11

Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

Productos

HC, NHC

Animales (*)

U (*), E (*), O (*)

�M15

Madrid

ES MAD 4

Iberia

HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)


O

PER4

HC-T(CH)(2)

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

�B

M�laga

ES AGP 4

HC(2), NHC(2)

�M11

M�laga

ES AGP 1

HC, NHC (*)

U (*), E (*), O

�M10

Mar�n

ES MAR 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Protea Productos del Mar (*)

HC-T(FR)(3) (*)

�M11

Palma de Mallorca (*)


ES PMI 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

�B

Santa Cruz de Tenerife

ES SCT 1

D�rsena

HC

Dique

NHC

U, E, O

�M11

Santander (*)

ES SDR 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

Santander (*)

ES SDR 1

HC(*), NHC(*)

Santiago de Compostela (*)

ES SCQ 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)


�B

San Sebasti�n (*)

ES EAS 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

�M10

Sevilla (*)

ES SVQ 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

Sevilla

ES SVQ 1

HC(2), NHC(2)

�B

Tarragona

ES TAR 1

HC, NHC

�M4

Tenerife Norte(*)

ES TFN 4

HC(2) (*)
�M16

Tenerife Sur

ES TFS 4

Productos

HC(2) (*), NHC(2)

Animales

U (*), E (*), O

�M4

Valencia

ES VLC 4

HC(2), NHC(2)

O(10)

�B

Valencia

ES VLC 1

HC, NHC

�M11

Vigo (*)

ES VGO 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

�M10
Vigo

ES VGO 1

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

Frigalsa

HC-T(FR)(2)(3)

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

Puerto Vieira

HC-T(FR)(2)(3)

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

Vilagarc�a-Ribeira-Caraminal

ES RIB 1

Vilagarc�a

HC, NHC

Ribeira

HC-T(FR)(3)

Caraminal
HC-T(FR)(3)

�M11

Vitoria (*)

ES VIT 4

HC(2) (*), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)

�B

Zaragoza

ES ZAZ 4

HC(2)

??????: ??????? � Zem�: FRANCIE � Land: FRANKRIG � Land: FRANKREICH � Riik:


PRANTSUSMAA � ????: ????I? � Country: FRANCE � Pa�s: FRANCIA � Pays: FRANCE � >M12
Zemlja: FRANCUSKA � < Paese: FRANCIA � Valsts: FRANCIJA � �alis: PRANCUZIJA �
Orsz�g: FRANCIAORSZ�G � Pajji�: FRANZA � Land: FRANKRIJK � Kraj: FRANCJA � Pa�s:
FRAN�A � ?ara: FRAN?A � Krajina: FRANC�ZSKO � Dr�ava: FRANCIJA � Maa: RANSKA �
Land: FRANKRIKE

Bordeaux

FR BOD 4

HC-T(1), HC-NT, NHC


Bordeaux

FR BOD 1

HC-NT

�M5 �����

�M3 �����

�M6

Brest

FR BES 1

HC(1)(2), NHC

�B

Ch�teauroux-D�ols

FR CHR 4

HC-T(2)

�M2 �����

�B

Deauville

FR DOL 4

Dunkerque

FR DKK 1

Caraibes
HC-T(1), HC-NT

Maison Blanche

NHC-NT

�M10

Le Havre

FR LEH 1

Route des Marais

HC-T(1), HC-NT, NHC

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

EFBS

HC-T(1)(2)

F�camp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

�B

Lorient

FR LRT 1

CCIM

NHC-NT(4)

�M3

Lyon-Saint Exup�ry

FR LIO 4

A
HC-T(1), HC-NT, NHC

�M10

Marseille Port

FR MRS 1

Hangar 14

Hangar 23

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

�B

Marseille � Fos-sur-Mer

FR FOS 1

HC-T(1), HC-NT, NHC

�M14

Marseille A�roport

FR MRS 4

HC-T(CH)(1)(2), HC-NT

�B

Nantes � Saint-Nazaire

FR NTE 1

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

�M10
Nice

FR NCE 4

HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)

O(14)

�M14

Orly

FR ORY 4

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC-NT

R�union � Port R�union

FR LPT 1

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT

�B

R�union Roland-Garros

FR RUN 4

HC(1), NHC

�M2

Roissy Charles-de-Gaulle

FR CDG 4

Air France

HC-T(1),
HC-NT,

NHC-NT

France Handling

HC-T(1),

HC-NT,

NHC

Station animaliere

E, O(14)

�B

Rouen

FR URO 1

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

�M11

Sete

FR SET 1

HC(1)(2), NHC-NT

�M14

Toulouse-Blagnac

FR TLS 4

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (14)

�M2

Vatry
FR VRY 4

HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)

�M15

??????: ?????????? � Zem�: Gr�nsko � Land: Gronland � Land: GR�NLAND � Riik:


Gr��nimaa � ????: ??????????? � Country: GREENLAND � Pa�s: Groenlandia � Pays:
Groenland � Zemlja: Grenland � Paese: Groenlandia � Valsts: Grenlande � �alis:
Grenlandija � Orsz�g: Gr�nland � Pajji�: Greenland � Land: Groenland � Kraj:
Grenlandia � Pa�s: Gronel�ndia � ?ara: Groenlanda � Krajina: Gr�nsko � Dr�ava:
Grenlandija � Maa: Gr�nlanti � Land: Gr�nland

�M16

Nuuk

GL GOH 1

HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)

�M15

Sisimiut

GL JHS 1

HC-T(FR)(1)(2)(15)

�M13

??????: ???????? � Zem�: CHORVATSKO � Land: KROATIEN � Land: KROATIEN � Riik:


HORVAATIA � ????: ??????? � Country: CROATIA � Pa�s: CROACIA � Pays: CROATIE �
Zemlja: HRVATSKA � Paese: CROAZIA � Valsts: HORVATIJA � �alis: KROATIJA � Orsz�g:
HORV�TORSZ�G � Pajji�: KROAZJA � Land: KROATI� � Kraj: CHORWACJA � Pa�s: CRO�CIA
� ?ara: CROA?IA � Krajina: CHORV�TSKO � Dr�ava: HRVA�KA � Maa: KROATIA � Land:
KROATIEN

�M14

Bajakovo
HR VUK 3

HC, NHC

U,E,O

Karasovi�i

HR KRS 3

HC(2), NHC(2)

�M13

Nova Sela

HR MET 3

HC(2), NHC(2)

E, O

�M14

Plo�e

HR PLE 1

HC(2), NHC(2)

�M16

Rijeka

HR RJK 1

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

�M13
Stara Gradi�ka

HR SGS 3

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

HC (2), NHC(2)

�B

??????: ?????? � Zem�: IT�LIE � Land: ITALIEN � Land: ITALIEN � Riik: ITAALIA
� ????: ????I? � Country: ITALY � Pa�s: ITALIA � Pays: ITALIE � >M12 Zemlja:
ITALIJA � < Paese: ITALIA � Valsts: ITALIJA � �alis: ITALIJA � Orsz�g: OLASZORSZ�G
� Pajji�: ITALJA � Land: ITALI� � Kraj: W�OCHY � Pa�s: IT�LIA � ?ara: ITALIA �
Krajina: TALIANSKO � Dr�ava: ITALIJA � Maa: ITALIA � Land: ITALIEN

�M10 �����

�B

Ancona

IT AOI 1

VIS

HC
Garbage

NHC

Bari

IT BRI 1

HC, NHC-NT

�M9

Bergamo

IT BGO 4

HC(2), NHC(2)

�M6

Bologna-Borgo Panigale

IT BLQ 4

HC(2), NHC(2)

O(14)

�M8 �����

�M11 �����

�M2

Civitavecchia

IT CVV 1

HC(2), NHC(2)

�B

Genova
IT GOA 1

Calata Sanita (terminal Sech)

HC(2), NHC-NT(2)

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT(2)

Porto di Voltri (Voltri)

HC(2), NHC-NT(2)

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

�M8

Genova (*)

IT GOA 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

�M4

Gioia Tauro

IT GIT 1

HC, NHC-NT

�M8

La Spezia

IT SPE 1

P
HC, NHC

U (*), E (*)

�M15

Livorno-Pisa

IT LIV 1

Porto Commerciale

HC-T(FR), NHC-NT

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

�B

Livorno-Pisa

IT PSA 4

HC(2), NHC(2)

�M9

Milano-Linate (*)

IT LIN 4

HC(2) (*), NHC-T(2) (*), NHC-NT (*)

Milano-Malpensa

IT MXP 4
A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

SEA

U, E

Cargo City MLE

HC(2)

�M3

Napoli

IT NAP 1

Molo Bausan

HC, NHC-NT

�M8

Napoli (*)

IT NAP 4

HC (*), NHC-NT (*)

�M6 �����

�B

Palermo

IT PMO 1

HC

�M4
Ravenna

IT RAN 1

Sapir 1

NHC-NT(6)

TCR

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT(2)

Setramar

NHC-NT(4)

Docks Cereali (*)

NHC-NT (*)

�M6 �����

�M10

Roma-Fiumicino

IT FCO 4

Nuova Alitalia

HC(2), NHC-NT(2)

O(14)

FLE

HC(2), NHC(2)

Isola Veterinaria ADR

U, E, O

�M6 �����

�B

Salerno
IT SAL 1

HC, NHC

�M11

Taranto

IT TAR 1

HC, NHC-NT

�M9

Torino-Caselle

IT CTI 4

HC(2), NHC-NT(2)

�B

Trapani

IT TPS 1

HC

�M15

Trieste

IT TRS 1

Hangar 69

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

�B
Venezia

IT VCE 4

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

�M15

Venezia

IT VCE 1

HC, NHC

�M8

Verona (*)

IT VRN 4

HC(2) (*), NHC(2) (*)

�M2

Vado Ligure Savona

IT VDL 1

HC(2),NHC-NT(2)

�B

??????: ????? � Zem�: KYPR � Land: CYPERN � Land: ZYPERN � Riik: K�PROS
� ????: ?????? � Country: CYPRUS � Pa�s: CHIPRE � Pays: CHYPRE � >M12 Zemlja:
CIPAR � < Paese: CIPRO � Valsts: KIPRA � �alis: KIPRAS � Orsz�g: CIPRUS � Pajji�:
CIPRU � Land: CYPRUS � Kraj: CYPR � Pa�s: CHIPRE � ?ara: CIPRU � Krajina: CYPRUS �
Dr�ava: CIPER � Maa: KYPROS � Land: CYPERN

2
3

Larnaka

CY LCA 4

HC(2), NHC-NT(2)

Lemesos

CY LMS 1

HC(2), NHC-NT

??????: ?????? � Zem�: LOTY�SKO � Land: LETLAND � Land: LETTLAND � Riik: L�TI
� ????: ??????I? � Country: LATVIA � Pais: LETONIA � Pays: LETTONIE � >M12 Zemlja:
LATVIJA � < Paese: LETTONIA � Valsts: LATVIJA � �alis: LATVIJA � Orsz�g:
LETTORSZ�G � Pajji�: LATVJA � Land: LETLAND � Kraj: �OTWA � Pa�s: LET�NIA � ?ara:
LETONIA � Krajina: LOTY�SKO � Dr�ava: LATVIJA � Maa: LATVIA � Land: LETTLAND

Daugavpils

LV DGP 2

HC(2), NHC-NT(2)
Grebneva(13)

LV GRE 3

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

�M10

Patarnieki

LV PAT 3

IC 1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

IC 2

U, E, O

�B

Rezekne(13)

LV REZ 2

HC(2), NHC-NT(2)

�M9

Riga (Airport)

LV RIX 4

HC-T(FR)(2)

�M7

Riga (Riga port)

LV RIX 1a
P

HC(2), NHC(2)

�M11

Riga (BFT)

LV RIX 1b

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

�M3 �����

�B

Terehova(13)

LV TER 3

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV VNT 1

HC(2), NHC(2)

??????: ????? � Zem�: LITVA � Land: LITAUEN � Land: LITAUEN � Riik: LEEDU
� ????: ???????I? � Country: LITHUANIA � Pa�s: LITUANIA � Pays: LITUANIE � >M12
Zemlja: LITVA � < Paese: LITUANIA � Valsts: LIETUVA � �alis: LIETUVA � Orsz�g:
LITV�NIA � Pajji�: LITWANJA � Land: LITOUWEN � Kraj: LITWA � Pa�s: LITU�NIA � ?ara:
LITUANIA � Krajina: LITVA � Dr�ava: LITVA � Maa: LIETTUA � Land: LITAUEN

4
5

Kena(13)

LT KEG 2

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

�M11

Kybartai(13)

LT KBK 3

HC, NHC

U, E, O

�B

Kybartai(13)

LT KBG 2

HC, NHC

Lavori�kes(13)

LT LVK 3

HC, NHC

Medininkai(13)

LT MDK 3

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O
Molo

LT MOM 1

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Malku ilankos

LT MLM 1

HC, NHC

Laistu

HC

Pilies

LT PLM 1

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Panemune(13)

LT PNK 3

HC, NHC

Pagegiai(13)

LT PGG 2

HC, NHC

�al�ininkai(13)

LT SLK 3
R

HC, NHC

Vilnius

LT VNO 4

HC, NHC

??????: ?????????? � Zem�: LUCEMBURSKO � Land: LUXEMBOURG � Land: LUXEMBURG � Riik:


LUKSEMBURG � ????: ???????????? � Country: LUXEMBOURG � Pa�s: LUXEMBURGO � Pays:
LUXEMBOURG � >M12 Zemlja: LUKSEMBURG � < Paese: LUSSEMBURGO � Valsts: LUKSEMBURGA
� �alis: LIUKSEMBURGAS � Orsz�g: LUXEMBURG � Pajji�: LUSSEMBURGU � Land: LUXEMBURG
� Kraj: LUKSEMBURG � Pa�s: LUXEMBURGO � ?ara: LUXEMBURG � Krajina: LUXEMBURSKO �
Dr�ava: LUKSEMBURG � Maa: LUXEMBURG � Land: LUXEMBURG

Luxembourg

LU LUX 4

Centre 1

HC

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

??????: ??????? � Zem�: MA�ARSKO � Land: UNGARN � Land: UNGARN � Riik: UNGARI
� ????: ??????I? � Country: HUNGARY � Pa�s: HUNGR�A � Pays: HONGRIE � >M12 Zemlja:
MA�ARSKA � < Paese: UNGHERIA � Valsts: UNGARIJA � �alis: VENGRIJA � Orsz�g:
MAGYARORSZ�G � Pajji�: UNGERIJA � Land: HONGARIJE � Kraj: W�GRY � Pa�s: HUNGRIA � ?
ara: UNGARIA � Krajina: MA�ARSKO � Dr�ava: MAD�ARSKA � Maa: UNKARI � Land: UNGERN

�M6

Budapest�Liszt Ferenc Nemzetk�zi Rep�l�t�r

HU BUD 4

HC(2),

NHC-T(CH)(2),

NHC-NT(2)

�B

Eperjeske

HU EPE 2

HC-T(CH)(2), HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

�M13 �����

�B

Kelebia

HU KEL 2

HC-T(CH)(2), HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)


�M13 �����

�B

R�szke

HU ROS 3

HC(2), NHC-NT(2)

Z�hony

HU ZAH 3

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

??????: ????? � Zem�: MALTA � Land: MALTA � Land: MALTA � Riik: MALTA � ????: ?A???
� Country: MALTA � Pa�s: MALTA � Pays: MALTE � >M12 Zemlja: MALTA � < Paese:
MALTA � Valsts: MALTA � �alis: MALTA � Orsz�g: M�LTA � Pajji�: MALTA � Land: MALTA
� Kraj: MALTA � Pa�s: MALTA � ?ara: MALTA � Krajina: MALTA � Dr�ava: MALTA � Maa:
MALTA � Land: MALTA

Luqa

MT LUQ 4

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxxlok
MT MAR 1

HC, NHC

Valetta

MT MLA 1

U, E,

??????: ??????????? � Zem�: NIZOZEMSKO � Land: NEDERLANDENE � Land: NIEDERLANDE �


Riik: HOLLAND � ????: ?A?? ????? � Country: NETHERLANDS � Pa�s: PA�SES BAJOS �
Pays: PAYS-BAS � >M12 Zemlja: NIZOZEMSKA � < Paese: PAESI BASSI � Valsts:
NIDERLANDE � �alis: NYDERLANDAI � Orsz�g: HOLLANDIA � Pajji�: OLANDA � Land:
NEDERLAND � Kraj: NIDERLANDY � Pa�s: PA�SES BAIXOS � ?ara: ?�RILE DE JOS � Krajina:
HOLANDSKO � Dr�ava: NIZOZEMSKA � Maa: ALANKOMAAT � Land: NEDERL�NDERNA

�M11

Amsterdam

NL AMS 4

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

U(8), E
KLM-2

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

�B

Amsterdam

NL AMS 1

Cornelis Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

Daalimpex Velsen

HC-T

PCA

HC(2), NHC(2)

Kloosterboer IJmuiden

HC-T(FR)

Eemshaven

NL EEM 1

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

Harlingen

NL HAR 1

Daalimpex

HC-T
�M6

Maastricht

NL MST 4

MHS Products

HC(2), NHC(2)

MHS Live

U, E, O(14)

�M16

Rotterdam

NL RTM 1

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

�M7

Vlissingen

NL VLI 1

P
Kloosterboer Denemarkenweg

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

Kloosterboer Finlandweg

HC(2)

�B

??????: ??????? � Zem�: RAKOUSKO � Land: OSTRIG � Land: �STERREICH � Riik: AUSTRIA
� ????: ?????I? � Country: AUSTRIA � Pa�s: AUSTRIA � Pays: AUTRICHE � >M12 Zemlja:
AUSTRIJA � < Paese: AUSTRIA � Valsts: AUSTRIJA � �alis: AUSTRIJA � Orsz�g:
AUSZTRIA � Pajji�: AWSTRIJA � Land: OOSTENRIJK � Kraj: AUSTRIA � Pa�s: �USTRIA � ?
ara: AUSTRIA � Krajina: RAK�SKO � Dr�ava: AVSTRIJA � Maa: IT�VALTA � Land:
�STERRIKE

�M6

Linz

AT LNZ 4

HC(2), NHC(2)

U, E, O

�B

Wien�Schwechat

AT VIE 4

HC(2), NHC(2)

O
??????: ????? � Zem�: POLSKO � Land: POLEN � Land: POLEN � Riik: POOLA
� ????: ?????I? � Country: POLAND � Pa�s: POLONIA � Pays: POLOGNE � >M12 Zemlja:
POLJSKA � < Paese: POLONIA � Valsts: POLIJA � �alis: LENKIJA � Orsz�g:
LENGYELORSZ�G � Pajji�: POLONJA � Land: POLEN � Kraj: POLSKA � Pa�s: POL�NIA � ?
ara: POLONIA � Krajina: PO�SKO � Dr�ava: POLJSKA � Maa: PUOLA � Land: POLEN

Bezledy(13)

PL BEZ 3

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL DOR 3

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

�M3

Gda�sk

PL GDN 1

IC 1

HC(2), NHC

IC 2

HC(2), NHC(2)
Gdynia

PL GDY 1

IC 1

HC, NHC

U, E, O

�B

Hrebenne

PL HRE 3

HC, NHC

Korczowa

PL KOC 3

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki�Koroszczyn

PL KOR 3

HC, NHC

U, E, O

Ku�nica Bia�ostocka(13)

PL KUB 3

HC, NHC

U, E, O
�M14 �����

�B

Szczecin

PL SZZ 1

HC, NHC

Terespol�Kobylany

PL TKO 2

HC, NHC

Warszawa Ok�cie

PL WAW 4

HC(2), NHC(2)

U, E, O

??????: ?????????? - Zem�: PORTUGALSKO � Land: PORTUGAL � Land: PORTUGAL � Riik:


PORTUGAL � ????: ????????I? � Country: PORTUGAL � Pa�s: PORTUGAL � Pays: PORTUGAL �
>M12 Zemlja: PORTUGAL � < Paese: PORTOGALLO � Valsts: PORTUGALE � �alis:
PORTUGALIJA � Orsz�g: PORTUG�LIA � Pajji�: PORTUGALL � Land: PORTUGAL � Kraj:
PORTUGALIA � Pa�s: PORTUGAL � ?ara: PORTUGALIA � Krajina: PORTUGALSKO � Dr�ava:
PORTUGALSKA � Maa: PORTUGALI � Land: PORTUGAL

�M9 �����

�B
Faro

PT FAO 4

HC-NT(2), HC-T(CH)(2)

Funchal (Madeira)

PT FNC 4

HC(2)

Cani�al (Madeira)

PT CNL 1

HC-T(2)

�M7 �����

�M2

Lisboa

PT LIS 4

HC(2),

NHC-NT(2)

�B

Lisboa

PT LIS 1

Liscont
HC(2), NHC

Xabregas

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

�M6 �����

�M15

Ponta Delgada (A�ores)

PT PDL 4

NHC-NT(2)

Ponta Delgada (A�ores)

PT PDL 1

HC-T(FR)(3)

Porto

PT OPO 4

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

�B

Porto

PT OPO 1

HC(2), NHC-NT

�M6 �����

�B
Sines

PT SIE 1

HC(2), NHC

�M11 �����

�B

??????: ??????? � Zem�: RUMUNSKO � Land: RUMANIEN � Land: RUM�NIEN � Riik: RUMEENIA
� ????: ??????I? � Country: ROMANIA � Pa�s: RUMAN�A � Pays: ROUMANIE � >M12
Zemlja: RUMUNJSKA � < Paese: ROMANIA � Valsts: RUMANIJA � �alis: RUMUNIJA �
Orsz�g: ROM�NIA � Pajji�: RUMANIJA � Land: ROEMENI� � Kraj: RUMUNIA � Pa�s: ROM�NIA
� ?ara: ROM�NIA � Krajina: RUMUNSKO � Dr�ava: ROMUNIJA � Maa: ROMANIA � Land:
RUM�NIEN

Albi?a

RO ALT 3

IC 1

HC(2)

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

IC 3

U, E, O

�M8

Bucharest Henri Coand�


RO OTP 4

IC 1

HC-NT(2), HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

IC 2 (*)

E (*), O (*)

�B

Constan?a North

RO CSN 1

HC(2), NHC-NT(2)

Constan?a South � Agigea

RO CSA 1

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

Halmeu

RO HAL 3

IC 1

HC(2), NHC(2)

IC 2

U, E, O

Sculeni Ia?i

RO SCU 3

R
HC(2), NHC(2)

Siret

RO SIR 3

HC(2), NHC(2)

Stamora Moravi?a

RO STA 3

IC 1

HC(2), NHC(2)

IC 2

U, E, O

??????: ???????? � Zem�: SLOVINSKO � Land: SLOVENIEN � Land: SLOWENIEN � Riik:


SLOVEENIA � ????: ??????I? � Country: SLOVENIA � Pa�s: ESLOVENIA � Pays: SLOV�NIE �
>M12 Zemlja: SLOVENIJA � < Paese: SLOVENIA � Valsts: SLOVENIJA � �alis: SLOVENIJA
� Orsz�g: SZLOV�NIA � Pajji�: SLOVENJA � Land: SLOVENI� � Kraj: S�OWENIA � Pa�s:
ESLOV�NIA � ?ara: SLOVENIA � Krajina: SLOVINSKO � Dr�ava: SLOVENIJA � Maa: SLOVENIA
� Land: SLOVENIEN

�M13 �����

�B

Koper

SI KOP 1
P

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Ljubljana Brnik

SI LJU 4

HC(2), NHC(2)

�M13 �����

�B

??????: ???????? � Zem�: SLOVENSKO � Land: SLOVAKIET � Land: SLOWAKEI � Riik:


SLOVAKKIA � ????: ??????I? � Country: SLOVAKIA � Pa�s: ESLOVAQUIA � Pays: SLOVAQUIE
� >M12 Zemlja: SLOVA�KA � < Paese: SLOVACCHIA � Valsts: SLOVAKIJA � �alis:
SLOVAKIJA � Orsz�g: SZLOV�KIA � Pajji�: SLOVAKJA � Land: SLOWAKIJE � Kraj: S�OWACJA
� Pa�s: ESLOV�QUIA � ?ara: SLOVACIA � Krajina: SLOVENSKO � Dr�ava: SLOVA�KA � Maa:
SLOVAKIA � Land: SLOVAKIEN

Bratislava

SK BTS 4

IC 1

HC(2), NHC(2)

IC 2

E, O

�M10
Vy�n� Nemeck�

SK VYN 3

IC 1

HC, NHC

IC 2

U, E, O

�B

�ierna nad Tisou

SK CNT 2

HC, NHC

??????: ????????? � Zem�: FINSKO � Land: FINLAND � Land: FINNLAND � Riik: SOOME
� ????: ???????I? � Country: FINLAND � Pa�s: FINLANDIA � Pays: FINLANDE � >M12
Zemlja: FINSKA � < Paese: FINLANDIA � Valsts: SOMIJA � �alis: SUOMIJA � Orsz�g:
FINNORSZ�G � Pajji�: FINLANDJA � Land: FINLAND � Kraj: FINLANDIA � Pa�s: FINL�NDIA
� ?ara: FINLANDA � Krajina: F�NSKO � Dr�ava: FINSKA � Maa: SUOMI � Land: FINLAND

Hamina

FI HMN 1

HC(2), NHC(2)
Helsinki

FI HEL 4

HC(2), NHC(2)

Helsinki

FI HEL 1

HC(2), NHC-NT

Vaalimaa

FI VLA 3

HC(2), NHC

U, E, O

??????: ?????? � Zem�: �V�DSKO � Land: SVERIGE � Land: SCHWEDEN � Riik: ROOTSI
� ????: ?????I? � Country: SWEDEN � Pa�s: SUECIA � Pays: SUEDE � >M12 Zemlja:
�VEDSKA � < Paese: SVEZIA � Valsts: ZVIEDRIJA � �alis: �VEDIJA � Orsz�g:
SV�DORSZ�G � Pajji�: SVEZJA � Land: ZWEDEN � Kraj: SZWECJA � Pa�s: SU�CIA � ?ara:
SUEDIA � Krajina: �V�DSKO � Dr�ava: �VEDSKA � Maa: RUOTSI � Land: SVERIGE

�M7

G�teborg

SE GOT 1

P
HC(2), NHC(2)-NT

�B

G�teborg-Landvetter

SE GOT 4

IC 1

HC(2), NHC(2)

IC 2

Helsingborg

SE HEL 1

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Norrk�ping

SE NRK 4

Stockholm

SE STO 1

HC(2)

Stockholm-Arlanda

SE ARN 4

A
HC(2), NHC(2)

??????: ????????? ???????? � Zem�: SPOJEN� KR�LOVSTV� � Land: DET FORENEDE


KONGERIGE � Land: VEREINIGTES K�NIGREICH � Riik: SUURBRITANNIA � ????: ????E?? ???
I???? � Country: UNITED KINGDOM � Pa�s: REINO UNIDO � Pays: ROYAUME-UNI � >M12
Zemlja: UJEDINJENA KRALJEVINA � < Paese: REGNO UNITO � Valsts: APVIENOTA KARALISTE
� �alis: JUNGTINE KARALYSTE � Orsz�g: EGYES�LT KIR�LYS�G � Pajji�: RENJU UNIT �
Land: VERENIGD KONINKRIJK � Kraj: ZJEDNOCZONE KR�LESTWO � Pa�s: REINO UNIDO � ?ara:
REGATUL UNIT � Krajina: SPOJEN� KR|OVSTVO � Dr�ava: ZDRU�ENO KRALJESTVO � Maa:
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA � Land: F�RENADE KUNGARIKET

�M5

Belfast

GB BEL 4

NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

�B

Belfast

GB BEL 1

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

Bristol

GB BRS 1

P
HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

�M14

Edinburgh

GB EDI 4

Extrordinair

O(14)

�M10

Falmouth

GB FAL 1

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

�B

Felixstowe

GB FXT 1

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

ATEF

HC-NT(1)

Gatwick

GB LGW 4

IC 1

IC 2
HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Glasgow (*)

GB GLW 4

HC-T(1)(2) (*), HC-NT(1)(2) (*), NHC-NT(2) (*)

Grimsby�Immingham

GB GSY 1

Centre 1

HC-T(FR)(1)

�M4 �����

�B

Heathrow

GB LHR 4

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

Animal Reception Centre

U, E, O

�M11

Hull (*)

GB HUL 1

P
HC-T(1,3) (*), HC-NT (1,3) (*)

�B

Invergordon

GB IVG 1

NHC-NT(4)

Liverpool

GB LIV 1

HC(1)(2), NHC(2)

�M14

London Gateway

GB LGP 1

HC(1), NHC

�B

Manchester

GB MNC 4

IC 1

O(14)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

IC 3

NHC(2),
�M5 �����

�M7

Manston

GB MSE 4

U, E

�M14

East Midlands

GB EMA 4

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

�B

Peterhead

GB PHD 1

HC-T(FR)(1,2,3)

Prestwick

GB PIK 4

U, E

�M7

Southampton

GB SOU 1

IC1
HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

IC2

NHC(2)

�B

Stansted

GB STN 4

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Thamesport

GB THP 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Tilbury

GB TIL 1

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

II. MELL�KLET

A TRACES K�ZPONTI, REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEINEK LIST�JA

?????????? � PRIEDAS � P��LOHA � MELL�KLET � BILAG � ANNESS � ANHANG � BIJLAGE �


LISA � ZA��CZNIK � ????????? � ANEXO � ANNEX � ANEX� � ANEXO � PR�LOHA � ANNEXE �
>M12 PRILOG � < PRILOGA � ALLEGATO � LIITE � PIELIKUMS � BILAGA

??????: ?????? � �alis: BELGIJA � Zem�: BELGIE � Orsz�g: BELGIUM � Land: BELGIEN �
Pajji�: BELGJU � Land: BELGIEN � Land: BELGI� � Riik: BELGIA � Kraj: BELGIA � ????:
?E???? � Pa�s: B�LGICA � Country: BELGIUM � ?ara: BELGIA � Pa�s: B�LGICA � Krajina:
BELGICKO � Pays: BELGIQUE � >M12 Zemlja: BELGIJA � < Dr�ava: BELGIJA � Paese:
BELGIO � Maa: BELGIA � Valsts: BELGIJA � Land: BELGIEN
????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �
CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

BE00000 BRUSSEL/BRUXELLES � FAVV/AFSCA

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

�M5

BE20001 REGIO VLAANDEREN/R�GION FLAMANDE

�B

BE00103

WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCIDENTALE

BE00404

OOST-LAANDEREN/FLANDRE ORIENTALE

BE00701

ANTWERPEN/ANVERS

BE01007

LIMBURG/LIMBOURG

BE01302

VLAAMS-BRABANT/BRABANT FLAMAND

�M5

BE20002 REGIO BRUSSEL/R�GION BRUXELLES

�B

BE01202

BRUSSEL/BRUXELLES

�M5

BE20003 R�GION WALLONNE/REGIO WALLONI�


�B

BE01402

BRABANT WALLON/WAALS-BRABANT

BE01505

HAINAUT/HENEGOUWEN

BE01809

NAMUR/NAMEN

BE02206

LIEGE/LUIK

BE02508

LUXEMBOURG/LUXEMBURG

??????: ???????? � �alis: BULGARIJA � Zem�: BULHARSKO � Orsz�g: BULG�RIA � Land:


BULGARIEN � Pajji�: BULGARIJA � Land: BULGARIEN � Land: BULGARIJE � Riik: BULGAARIA
� Kraj: BU�GARIA � ????: ???????IA � Pa�s: BULG�RIA � Country: BULGARIA � ?ara:
BULGARIA � Pa�s: BULGARIA � Krajina: BULHARSKO � Pays: BULGARIE � >M12 Zemlja:
BUGARSKA � < Dr�ava: BOLGARIJA � Paese: BULGARIA � Maa: BULGARIA � Valsts:
BULGARIJA � Land: BULGARIEN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

BG00000 HQNVS SOFIA

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

BG01000

BLAGOEVGRAD

BG02000

BURGAS

BG03000

VARNA

BG04000
VELIKO TARNOVO

BG05000

VIDIN

BG06000

VRATSA

BG07000

GABROVO

BG08000

DOBRICH

BG09000

KARDJALI

BG10000

KIUSTENDIL

BG11000

LOVECH

BG12000

MONTANA

BG13000

PAZARDJIK

BG14000

PERNIK

BG15000

PLEVEN

BG16000

PLOVDIV

BG17000

RAZGRAD

BG18000

RUSE

BG19000
SILISTRA

BG20000

SLIVEN

BG21000

SMOLIAN

BG22000

SOFIA-REGION

BG23000

STARA ZAGORA

BG24000

TARGOVISHTE

BG25000

HASKOVO

BG26000

SHUMEN

BG27000

YAMBOL

BG28000

CVPHCD SOFIA

??????: ????? ????????? � �alis: �EKIJOS RESPUBLIKA � Zem�: �ESK� REPUBLIKA �


Orsz�g: CSEH K�ZT�RSAS�G � Land: TJEKKIET � Pajji�: REPUBBLIKA CEKA � Land:
TSCHECHISCHE REPUBLIK � Land: TSJECHI� � Riik: T�EHHI VABARIIK � Kraj: REPUBLIKA
CZESKA � ????: ??????H ?????????? � Pa�s: REP�BLICA CHECA � Country: CZECH REPUBLIC
� ?ara: REPUBLICA CEH� � Pais: REP�BLICA CHECA � Krajina: �ESK� REPUBLIKA � Pays:
R�PUBLIQUE TCHEQUE � >M12 Zemlja: �E�KA REPUBLIKA � < Dr�ava: �E�KA � Paese:
REPUBBLICA CECA � Maa: T�EKKI � Valsts: �EHIJA � Land: TJECKIEN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

CZ00000 STATE VETERINARY ADMINISTRATION

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

CZ00021

CENTRALBOHEMIAN

CZ00062

SOUTHERNMORAVIAN

CZ00031

SOUTHERNBOHEMIAN

CZ00052

HRADEC KR�LOV�

CZ00061

VYSO�INA

CZ00041

KARLOVY VARY

CZ00051

LIBEREC

CZ00071

OLOMOUC

CZ00081

MORAVIA-SILESIAN

CZ00053

PARDUBICE

CZ00032

PLZE�

CZ00011

PRAHA

CZ00042

�ST� NAD LABEM

CZ00072

ZL�N
??????: ????? � �alis: DANIJA � Zem�: D�NSKO � Orsz�g: D�NIA � Land: DANMARK �
Pajji�: DANIMARKA � Land: D�NEMARK � Land: DENEMARKEN � Riik: TAANI � Kraj: DANIA �
????: ???I? � Pa�s: DINAMARCA � Country: DENMARK � ?ara: DANEMARCA � Pa�s:
DINAMARCA � Krajina: D�NSKO � Pays: DANEMARK � >M12 Zemlja: DANSKA � < Dr�ava:
DANSKA � Paese: DANIMARCA � Maa: TANSKA � Valsts: DANIJA � Land: DANMARK

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

DK00000 DANISH VETERINARY AND FOOD ADMINISTRATION

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

�M7

DK00001 FODEVARESTYRELSEN, VEST

�M3

DK00800

HADERSLEV

DK00900

ESBJERG

DK01000

VEJLE

DK01100

HERNING

�M7

DK01200

AARHUS

�M3

DK01300

VIBORG
DK01400

AALBORG

�M7

DK00002 FODEVARESTYRELSEN, OST

�M11

DK00100

GLOSTRUP

�M3

DK00400

RINGSTED

DK00700

ODENSE

�B

??????: ???????? � �alis: VOKIETIJA � Zem�: N�MECKO � Orsz�g: N�METORSZ�G � Land:


TYSKLAND � Pajji�: GERMANJA � Land: DEUTSCHLAND � Land: DUITSLAND � Riik: SAKSAMAA
� Kraj: NIEMCY � ????: ??????I? � Pa�s: ALEMANHA � Country: GERMANY � ?ara:
GERMANIA � Pa�s: ALEMANIA � Krajina: NEMECKO � Pays: ALLEMAGNE � >M12 Zemlja:
NJEMA�KA � < Dr�ava: NEM�IJA � Paese: GERMANIA � Maa: SAKSA � Valsts: VACIJA �
Land: TYSKLAND

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

�M4

DE00000 UNTERABTEILUNG TIERGESUNDHEIT, TIERSCHUTZ

�B

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

DE00008 BADEN-W�RTTEMBERG
DE00108

OSTALBKREIS

DE44108

ALB-DONAU-KREIS

DE03708

MAIN-TAUBER-KREIS

DE53508

BADEN-BADEN

DE05508

BIBERACH

DE53708

B�BLINGEN

DE13708

BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

DE07108

NECKAR-ODENWALD-KREIS

DE07508

CALW

DE55208

SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

DE53808

EMMENDINGEN

DE31108

ESSLINGEN

DE54008

FREIBURG STADT

DE54108

FREUDENSTADT

DE53608

BODENSEEKREIS
DE54208

G�PPINGEN

DE54308

HEIDELBERG STADT

DE54408

HEIDENHEIM

DE18908

HEILBRONN

DE54508

HEILBRONN STADT

DE21708

KARLSRUHE

DE54708

KARLSRUHE STADT

DE25208

L�RRACH

DE25508

LUDWIGSBURG

DE54808

MANNHEIM STADT

DE54608

HOHENLOHEKREIS

DE24008

ORTENAUKREIS

DE53908

ENZKREIS

DE54908

PFORZHEIM STADT

DE35208
KONSTANZ

DE55008

RASTATT

DE35408

RAVENSBURG

DE55108

REMS-MURR-KREIS

DE36208

REUTLINGEN

DE18808

RHEIN-NECKAR-KREIS

DE37808

ROTTWEIL

DE39208

SCHW�BISCH HALL

DE40508

SIGMARINGEN

DE55308

STUTTGART, LANDESHAUPTSTADT

DE55408

T�BINGEN

DE55508

TUTTLINGEN

DE55608

ULM STADT

DE44808

WALDSHUT-TIENGEN

DE55708

ZOLLERNALBKREIS

DE00009 BAYERN
DE00509

AICHACH-FRIEDBERG

DE00909

ALT�TTING

DE01109

AMBERG-SULZBACH

DE01709

ANSBACH

DE02209

ASCHAFFENBURG

DE02709

AUGSBURG

DE03309

BAD KISSINGEN

�M5

DE03809

RH�N-GRABFELD

�M4

DE03909

BERCHTESGADENER LAND

�B

DE09809

DILLINGEN A.D. DONAU

DE09909

DINGOLFING-LANDAU

DE10209

DONAU-RIES

DE11009

EBERSBERG
DE11209

EICHST�TT

DE12109

ERDING

DE12609

ERLANGEN, STADT

�M5

DE12509

ERLANGEN-H�CHSTADT

�B

DE35809

REGENSBURG, STADT

DE02809

AUGSBURG, STADT

DE13209

FORCHHEIM

DE13809

FREISING

DE14009

FREYUNG-GRAFENAU

DE14209

F�RSTENFELDBRUCK

DE14409

F�RTH

DE14509

F�RTH, STADT

DE14909

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

DE17309

G�NZBURG
�M5

DE18609

HASSBERGE

�B

DE20009

HOF

DE20109

HOF STADT

DE21009

INGOLSTADT

�M5

DE21809

MAIN-SPESSART

�B

DE22209

KELHEIM

DE22509

KITZINGEN

�M5

DE23209

KRONACH

�B

DE23309

KULMBACH

�M5

DE23609

LANDSBERG AM LECH

�B

DE23709
LANDSHUT

�M5

DE24109

N�RNBERGER LAND

�B

DE24609

LICHTENFELS

DE24809

LINDAU (BODENSEE)

DE27209

OSTALLG�U

DE27509

MEMMINGEN, STADT

DE27909

MIESBACH

DE04109

BAD T�LZ-WOLFRATSHAUSEN

DE04209

BAMBERG

DE04309

BAMBERG STADT

DE04509

BAYREUTH

DE04609

BAYREUTH STADT

DE07709

CHAM

DE08109

COBURG

DE08709
DACHAU

DE09109

DEGGENDORF

DE28009

MILTENBERG

DE28109

UNTERALLG�U

DE28409

M�HLDORF A. INN

DE28709

M�NCHEN

DE28809

M�NCHEN STADT

�M5

DE29309

NEUBURG-SCHROBENHAUSEN

�B

DE29609

NEUMARKT I.D. OPF.

�M5

DE30009

NEUSTADT A.D. AISCH � BAD WINDSHEIM

�B

DE30109

NEUSTADT A.D. WALDNAAB

DE30309

NEU-ULM

DE31009

N�RNBERG, STADT
DE33309

PASSAU

DE33709

PFAFFENHOFEN A. D. ILM

�M5

DE33809

ROTTAL/INN

�B

DE35609

REGEN

DE35709

REGENSBURG

DE35809

REGENSBURG, STADT

DE37209

ROSENHEIM

DE37709

ROTH

DE39409

SCHWANDORF

DE39609

SCHWEINFURT

DE41209

OBERALLG�U

DE41709

STARNBERG

DE42709

STRAUBING-BOGEN

DE42809

STRAUBING STADT
DE43509

TIRSCHENREUTH

DE43709

TRAUNSTEIN

DE45109

WEIDEN I.D. OPF.

�M5

DE45209

WEILHEIM-SCHONGAU

DE45509

WEISSENBURG-GUNZENHAUSEN

�B

DE47609

W�RZBURG

DE47709

W�RZBURG, STADT

DE47809

WUNSIEDEL

DE00011 BERLIN

DE00011

BERLIN

DE00012 BRANDENBURG

DE11112

BARNIM

DE52912

BRANDENBURG AN DER HAVEL

DE08512

COTTBUS

DE25812
DAHME-SPREEWALD

DE19512

ELBE-ELSTER

DE13512

FRANKFURT (ODER)

DE35312

HAVELLAND

DE40112

M�RKISCH-ODERLAND

DE32112

OBERHAVEL

DE40312

OBERSPREEWALD-LAUSITZ

DE04712

ODER-SPREE

DE29812

OSTPRIGNITZ-RUPPIN

DE34612

POTSDAM

DE04812

POTSDAM-MITTELMARK

DE33612

PRIGNITZ

DE13312

SPREE-NEISSE

DE25412

TELTOW-FL�MING

DE34812

UCKERMARK

DE00004 BREMEN
DE06904

BREMEN

DE07004

BREMERHAVEN

DE00002 HAMBURG

DE18102

HAMBURG

DE00006 HESSEN

DE05006

BERGSTRASSE

DE08806

DARMSTADT STADT

DE08906

DARMSTADT-DIEBURG

DE13406

FRANKFURT AM MAIN

DE14606

FULDA

DE15606

GIESSEN

DE17106

GROSS-GERAU

DE19406

HERSFELD-ROTENBURG

DE20406

HOCHTAUNUSKREIS

DE21906

KASSEL STADT

DE22006
KASSEL LANDKREIS

DE23906

LAHN-DILL-KREIS

DE24706

LIMBURG-WEILBURG

DE26506

MAIN-KINZIG-KREIS

DE26606

MAIN-TAUNUS-KREIS

DE26806

MARBURG-BIEDENKOPF

DE31406

ODENWALDKREIS

DE31606

OFFENBACH AM MAIN, LANDKREIS

DE31706

OFFENBACH AM MAIN, STADT

DE36306

RHEINGAU-TAUNUS-KREIS

DE39306

SCHWALM-EDER-KREIS

DE44606

VOGELSBERGKREIS

DE44706

WALDECK-FRANKENBERG

DE46006

WERRA-MEISSNER-KREIS

DE46406

WETTERAUKREIS

DE46506
WIESBADEN

DE00013 MECKLENBURG-VORPOMMERN

�M10

DE17413

ROSTOCK, LANDKREIS

�M8

DE29213

MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE

�M8 �����

�M8

DE33113

LUDWIGSLUST-PARCHIM

�M8 �����

�M8

DE42513

VORPOMMERN-R�GEN

�M10

DE16713

NORDWESTMECKLENBURG

�M8

DE01513

VORPOMMERN-GREIFSWALD

�M8 �����

�B

DE37413

ROSTOCK HANSESTADT

�M8 �����

�B

DE39813
SCHWERIN LANDESHAUPTSTADT

�M8 �����

�M7 �����

�B

DE00003 NIEDERSACHSEN

DE01303

AMMERLAND, LANDKREIS

DE02903

AURICH, LANDKREIS

DE06803

BRAUNSCHWEIG, STADT

DE07603

CELLE, LANDKREIS

DE08003

CLOPPENBURG, LANDKREIS

DE08603

CUXHAVEN, LANDKREIS

DE09303

DELMENHORST, STADT

DE09603

DIEPHOLZ, LANDKREIS

DE11803

EMDEN, STADT

DE11903

EMSLAND, LANDKREIS

�M4

DE14103

ZWECKVERBAND JADEWESER

�B

DE15703
GIFHORN, LANDKREIS

DE16103

G�TTINGEN, LANDKREIS UND STADT

�M6

DE16203

GOSLAR, LANDKREIS U. SALZGITTER, STADT

�B

DE16303

GRAFSCHAFT BENTHEIM, LANDKREIS

DE18203

HAMELN-PYRMONT, LANDKREIS

DE18303

HANNOVER, LANDESHAUPTSTADT

DE18403

HANNOVER, REGION

DE18503

HARBURG, LANDKREIS

DE19203

HELMSTEDT, LANDKREIS

DE19903

HILDESHEIM, LANDKREIS

DE20603

HOLZMINDEN, LANDKREIS

DE24203

LEER, LANDKREIS

DE26103

L�CHOW-DANNENBERG, LANDKREIS

DE26203

L�NEBURG, LANDKREIS
DE30903

NORTHEIM, LANDKREIS

DE30503

NIENBURG (WESER), LANDKREIS

DE31803

OLDENBURG STADT

DE31903

OLDENBURG, LANDKREIS

�M11 �����

�B

DE32503

OSNABR�CK, LANDKREIS

DE32703

OSTERHOLZ, LANDKREIS

DE32803

OSTERODE, LANDKREIS

DE33503

PEINE, LANDKREIS

DE37603

ROTENBURG, LANDKREIS

DE38603

SCHAUMBURG, LANDKREIS

�M8

DE40903

HEIDEKREIS, LANDKREIS

�B

DE41503

STADE, LANDKREIS

DE44003

UELZEN, LANDKREIS
DE44303

VECHTA, LANDKREIS

DE44403

VERDEN, LANDKREIS

�M4

DE46103

BRAKE, ZWECKVERBAND JADEWESER

DE46903

WITTMUND, ZWECKVERBAND JADEWESER

�M6

DE47103

WOLFENB�TTEL, LANDKREIS

�B

DE47203

WOLFSBURG, STADT

DE00005 NORDRHEIN-WESTFALEN

�M4 �����

�M4

DE00305

ST�DTEREGION AACHEN

�B

DE05605

BIELEFELD

DE06105

BOCHUM

DE06205

BONN

DE06305

BORKEN
DE06505

BOTTROP

DE08205

COESFELD

DE10405

DORTMUND

DE10705

D�REN

DE10805

D�SSELDORF

DE10905

DUISBURG

DE12005

ENNEPE-RUHR-KREIS

DE12205

ERFTKREIS

DE12705

ESSEN

DE12805

EUSKIRCHEN

DE15105

GELSENKIRCHEN

DE17505

G�TERSLOH

DE53005

HAGEN

DE19105

HEINSBERG

DE19305

HERFORD
DE20305

HOCHSAUERLANDKREIS

DE20505

H�XTER

DE22605

KLEVE

DE22805

K�LN STADT

DE23105

KREFELD

DE24505

LEVERKUSEN

DE24905

LIPPE

DE26305

M�RKISCHER KREIS

DE27805

METTMANN

DE28205

MINDEN-L�BBECKE

DE28305

M�NCHENGLADBACH

DE28605

M�LHEIM A.D. RUHR

DE28905

M�NSTER

DE29905

NEUSS

DE31205
OBERBERGISCHER KREIS

DE31305

OBERHAUSEN

DE32005

OLPE

DE33005

PADERBORN

DE35505

RECKLINGHAUSEN

DE36605

RHEINISCH-BERGISCHER KREIS

DE36705

RHEIN-SIEG-KREIS

DE40405

SIEGEN-WITTGENSTEIN

DE40605

SOEST

�M4 �����

�B

DE42005

STEINFURT

DE44205

UNNA

DE44505

VIERSEN

DE45005

WARENDORF

DE46205

WESEL

�M4
DE47905

BERGISCHES VETERIN�R- UND LEBENSMITTEL�BERWACHUNGSAMT

�B

DE00007 RHEINLAND-PFALZ

DE00407

AHRWEILER

DE00707

ALTENKIRCHEN

DE01007

ALZEY-WORMS

DE03107

BAD D�RKHEIM

DE03407

BAD KREUZNACH

DE05407

BERNKASTEL-WITTLICH

DE05707

BIRKENFELD

DE05907

EIFELKREIS BITBURG-PR�M

DE08307

COCHEM-ZELL

DE09007

VULKANEIFEL

DE10307

DONNERSBERGKREIS

DE15507

GERMERSHEIM

DE21507
KAISERSLAUTERN

DE23407

KUSEL

�M4

DE25607

RHEIN-PFALZ-KREIS

�B

DE27007

MAYEN-KOBLENZ

DE27107

MAINZ-BINGEN

DE30407

NEUWIED

�M4

DE34007

S�DWESTPFALZ

�B

DE36407

RHEIN-HUNSR�CK-KREIS

DE36507

RHEIN-LAHN-KREIS

DE43107

S�DLICHE WEINSTRASSE

DE43807

TRIER-SAARBURG

DE46307

WESTERWALDKREIS

DE00010 SAARLAND

DE29510

REGIONALSTELLE OST
DE38210

REGIONALSTELLE MITTE

DE38310

REGIONALSTELLE WEST

DE00014 SACHSEN

�M8

DE02514

ERZGEBIRGSKREIS

DE04414

BAUTZEN, LANDKREIS

DE07814

CHEMNITZ STADT

DE15814

ZWICKAU, LANDKREIS

DE09214

NORDSACHSEN, LANDKREIS

DE10514

DRESDEN LANDESHAUPTSTADT

DE24314

LEIPZIG STADT

DE24414

LEIPZIG LANDKREIS

DE48414

G�RLITZ, LANDKREIS

DE27414

MEISSEN, LANDKREIS

DE17714

MITTELSACHSEN, LANDKREIS

DE02614
VOGTLANDKREIS

DE10014

S�CHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS

�B

DE00015 SACHSEN-ANHALT

DE38415

ALTMARKKREIS SALZWEDEL

DE48215

ANHALT-BITTERFELD

DE17915

B�RDE

DE45615

BURGENLANDKREIS

�M5

DE09515

DESSAU-RO�LAU, STADT

�B

DE17815

HARZ

DE18015

HALLE (SAALE), STADT

DE07315

JERICHOWER LAND

DE42115

STENDAL

DE26415

MAGDEBURG, LANDESHAUPTSTADT

DE38515

MANSFELD-S�DHARZ

DE27715
SAALEKREIS

�M5

DE39115

SALZLANDKREIS

�B

DE46815

WITTENBERG

DE00001 SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE19601

HERZOGTUM LAUENBURG

DE09701

DITHMARSCHEN

DE22401

KIEL

DE25901

L�BECK

DE29701

NEUM�NSTER

DE30701

NORDFRIESLAND

DE32901

OSTHOLSTEIN

DE33901

PINNEBERG

DE34401

PL�N

DE36101

RENDSBURG-ECKERNF�RDE

DE38801
SCHLESWIG-FLENSBURG

DE40201

SEGEBERG

DE41901

STEINBURG

DE42401

STORMARN

DE00016 TH�RINGEN

DE00616

ALTENBURGER LAND

DE19016

EICHSFELDKREIS

DE15916

GOTHA

DE16616

GREIZ

DE19816

HILDBURGHAUSEN

DE02016

ILMKREIS

DE41016

KYFFH�USERKREIS

DE30816

NORDHAUSEN

DE11516

SAALE-HOLZLAND-KREIS

DE38716

SAALE-ORLA-KREIS

DE38016

SAALFELD-RUDOLSTADT
DE27316

SCHMALKALDEN-MEININGEN

DE40716

S�MMERDA

DE41116

SONNEBERG

DE12316

ERFURT, STADT

DE15316

GERA, STADT

�M4 �����

�B

DE43216

SUHL, STADT

DE45316

WEIMAR, STADT

DE28516

UNSTRUT-HAINICH-KREIS

DE11416

WARTBURGKREIS

DE01916

WEIMARER LAND

??????: ??????? � �alis: ESTIJA � Zem�: ESTONSKO � Orsz�g: �SZTORSZ�G � Land:


ESTLAND � Pajji�: ESTONJA � Land: ESTLAND � Land: ESTLAND � Riik: EESTI � Kraj:
ESTONIA � ????: ?????I? � Pa�s: EST�NIA � Country: ESTONIA � ?ara: ESTONIA � Pa�s:
ESTONIA � Krajina: EST�NSKO � Pays: ESTONIE � >M12 Zemlja: ESTONIJA � < Dr�ava:
ESTONIJA � Paese: ESTONIA � Maa: VIRO � Valsts: IGAUNIJA � Land: ESTLAND

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

EE00000 VETERINARY AND FOOD BOARD


??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE
ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

�M8

EE00300

IDA-VIRUMAA

�B

EE00600

HAAPSALU

EE00400

JOGEVA

EE00200

K�INA

EE01100

KURESSAARE

EE00500

PAIDE

EE00900

P�RNU

EE00800

POLVA

EE00700

RAKVERE

EE01000

RAPLA

EE00100

TALLINN

EE01200

TARTU
EE01300

VALGA

EE01500

VORU

EE01400

VILJANDI

??????: ???????? � �alis: AIRIJA � Zem�: IRSKO � Orsz�g: �RORSZ�G � Land: IRLAND �
Pajji�: IRLANDA � Land: IRLAND � Land: IERLAND � Riik: IIRIMAA � Kraj: IRLANDIA
� ????: ??????I? � Pa�s: IRLANDA � Country: IRELAND � ?ara: IRLANDA � Pa�s: IRLANDA
� Krajina: �RSKO � Pays: IRLANDE � >M12 Zemlja: IRSKA � < Dr�ava: IRSKA � Paese:
IRLANDA � Maa: IRLANTI � Valsts: IRIJA � Land: IRLAND

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

IE00000 DEPARTMENT OF AGRICULTURE � VETERINARY DIVISION

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

�M8

IE00200

CAVAN TOWN

IE00400

CORK CITY

IE10400

CLONAKILTY

IE00500

RAPHOE

IE00700

GALWAY CITY

IE00800
TRALEE

IE00900

NAAS

IE11200

DRUMSHANBO

IE01300

LIMERICK CITY

IE01600

CASTLEBAR

IE01700

NAVAN

IE01900

TULLAMORE

IE02000

ROSCOMMON TOWN

IE12100

TIPPERARY TOWN

IE02300

WATERFORD CITY

IE02500

ENNISCORTHY

IE10900

ROSSLARE

�B

??????: ?????? � �alis: GRAIKIJA � Zem�: �ECKO � Orsz�g: G�R�GORSZ�G � Land:


GRAKENLAND � Pajji�: GRECJA � Land: GRIECHENLAND � Land: GRIEKENLAND � Riik: KREEKA
� Kraj: GRECJA � ????: ???A? � Pa�s: GR�CIA � Country: GREECE � ?ara: GRECIA �
Pa�s: GRECIA � Krajina: GR�CKO � Pays: GRECE � >M12 Zemlja: GR�KA � < Dr�ava:
GR�IJA � Paese: GRECIA � Maa: KREIKKA � Valsts: GRIEKIJA � Land: GREKLAND

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

GR00000 GENERAL DIRECTORATE OF VETERINARY SERVICES

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

GR00700

ACHAIA

GR00300

AITOLOAKARNANIA

GR05300

ANATOLIKH ATTIKI

GR00400

ARGOLIDA

GR00500

ARKADIA

GR00600

ARTA

GR00200

ATHINA

GR05000

CHALKIDIKI

GR05100

CHANIA

GR05200

CHIOS

GR06400

DITIKI ATTIKI

GR01100

DODEKANISSOS
GR01000

DRAMA

GR01200

EVIA

GR01300

EVRITANIA

GR00100

EVROS

GR04800

FLORINA

GR04900

FOKIDA

GR04700

FTHIOTIS

GR00900

GREVENA

GR01500

ILIA

GR01600

IMATHIA

GR02000

IOANNINA

GR01700

IRAKLION

GR02200

KARDITSA

GR02300

KASTORIA

GR02100

KAVALA
GR02500

KEFALLINIA

GR02400

KERKYRA

GR02600

KILKIS

GR02800

KORINTHIA

GR02700

KOZANI

GR02900

KYKLADES

GR03000

LAKONIA

GR03100

LARISSA

GR03200

LASSITHION

GR03400

LEFKADA

GR03300

LESVOS

GR03500

MAGNISSIA

GR03600

MESSINIA

GR03800

PELLA

GR04000
PIERIA

GR03900

PIREAS

GR04100

PREVEZA

GR04200

RETHYMNON

GR04300

RODOPI

GR04400

SAMOS

GR04500

SERRES

GR01900

THESPROTIA

GR01800

THESSALONIKH

GR04600

TRIKALA

GR00800

VIOTIA

GR03700

XANTHI

GR01400

ZAKYNTHOS

??????: ??????? � �alis: ISPANIJA � Zem�: �PAN�LSKO � Orsz�g: SPANYOLORSZ�G � Land:


SPANIEN � Pajji�: SPANJA � Land: SPANIEN � Land: SPANJE � Riik: HISPAANIA � Kraj:
HISZPANIA � ????: ?????I? � Pa�s: ESPANHA � Country: SPAIN � ?ara: SPANIA � Pa�s:
ESPANA � Krajina: �PANIELSKO � Pays: ESPAGNE � >M12 Zemlja: �PANJOLSKA � <
Dr�ava: �PANIJA � Paese: SPAGNA � Maa: ESPANJA � Valsts: SPANIJA � Land: SPANIEN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

ES00000 SERVICIOS VETERINARIOS ESPANOLES

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

ES00001 ANDALUC�A

ES41401

ALMER�A

ES42201

C�DIZ

ES43001

C�RDOBA

ES44101

GRANADA

ES44401

HUELVA

ES45601

JA�N

ES45901

M�LAGA

ES47001

SEVILLA

ES00002 ARAG�N

ES00102

HUESCA

ES01502

TERUEL
ES03102

ZARAGOZA

ES00003 ASTURIAS

ES05003

OVIEDO

ES00004 BALEARES

ES26704

PALMA DE MALLORCA

ES00005 CANARIAS

ES40705

LAS PALMAS

ES41005

TENERIFE

ES00006 CANTABRIA

ES07906

SANTANDER

ES07206

TORRELAVEGA

ES00007 CASTILLA-LA MANCHA

ES17607

ALBACETE

ES18807

CIUDAD REAL

ES19707

CUENCA

ES20707

GUADALAJARA

ES22107

TALAVERA DE LA REINA
ES21407

TOLEDO

ES00008 CASTILLA Y LE�N

ES08008

�VILA

ES08908

BURGOS

ES10308

LE�N

ES11808

PALENCIA

ES12808

SALAMANCA

ES13508

CIUDAD RODRIGO

ES13908

SEGOVIA

ES14008

CARBONERO EL MAYOR

ES14208

CU�LLAR

ES14608

CANTALEJO

ES14708

SORIA

ES15708

VALLADOLID

ES16508

ZAMORA

ES00009 CATALUNA
ES23009

BARCELONA

ES24109

GIRONA

ES25309

LLEIDA

ES26509

TARRAGONA

ES00010 EXTREMADURA

ES27410

BADAJOZ

ES00011 GALICIA

ES28911

CORUNA

ES29811

LUGO

ES30611

ORENSE

ES31411

PONTEVEDRA

ES00012 MADRID

ES31912

MADRID

ES00013 MURCIA

ES33113

FUENTE �LAMO

ES33513

LORCA

ES33713
CARTAGENA

ES33813

MAR MENOR

ES33913

MURCIA

ES00014 NAVARRA

ES34014

PAMPLONA

ES00016 LA RIOJA

ES35016

LOGRONO

ES00015 PA�S VASCO

ES39915

BILBAO

ES39815

SAN SEBASTI�N

ES39715

VITORIA

ES00017 VALENCIA

ES36017

ALICANTE

ES37017

CASTELL�N

ES38117

VALENCIA

??????: ??????? � �alis: PRANCUZIJA � Zem�: FRANCIE � Orsz�g: FRANCIAORSZ�G � Land:


FRANKRIG � Pajji�: FRANZA � Land: FRANKREICH � Land: FRANKRIJK � Riik: PRANTSUSMAA
� Kraj: FRANCJA � ????: ????IA � Pa�s: FRAN�A � Country: FRANCE � ?ara: FRAN?A �
Pa�s: FRANCIA � Krajina: FRANC�ZSKO � Pays: FRANCE � >M12 Zemlja: FRANCUSKA � <
Dr�ava: FRANCIJA � Paese: FRANCIA � Maa: RANSKA � Valsts: FRANCIJA � Land:
FRANKRIKE

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

FR00000 DGAL�BICMA MINISTERE DE L�AGRICULTURE � DIRECTION G�N�RALE DE


L'ALIMENTATION

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

�M4

FR00001 ALSACE

FR06700

BAS-RHIN

FR06800

HAUT-RHIN

FR00002 AQUITAINE

FR02400

DORDOGNE

FR03300

GIRONDE

FR04000

LANDES

FR04700

LOT-ET-GARONNE

FR06400

PYR�N�ES-ATLANTIQUES (PAU)

�M6 �����

�M4

FR00003 AUVERGNE

FR00300

ALLIER
FR01500

CANTAL

FR04300

HAUTE-LOIRE

FR06300

PUY-DE-D�ME

FR00004 BASSE-NORMANDIE

FR01400

CALVADOS

FR05000

MANCHE

FR06100

ORNE

FR00005 BOURGOGNE

FR02100

C�TE-D�OR

FR05800

NIEVRE

FR07100

SA�NE-ET-LOIRE

FR08900

YONNE

FR00006 BRETAGNE

FR02200

C�TES-D�ARMOR

FR02900

FINISTERE

FR03500

ILLE-ET-VILAINE

FR05600
MORBIHAN

FR00007 CENTRE

FR01800

CHER

FR02800

EURE-ET-LOIRE

FR03600

INDRE

FR03700

INDRE-ET-LOIRE

FR04500

LOIRET

FR04100

LOIR-ET-CHER

FR00008 CHAMPAGNE-ARDENNE

FR00800

ARDENNES

FR01000

AUBE

FR05200

HAUTE-MARNE

FR05100

MARNE

FR00009 CORSE

FR02000

CORSE-DU-SUD

FR12000

HAUTE-CORSE

FR00010 FRANCHE-COMT�
FR02500

DOUBS

FR07000

HAUTE-SA�NE

FR03900

JURA

FR09000

TERRITOIRE DE BELFORT

FR00011 HAUTE-NORMANDIE

FR02700

EURE

FR07600

SEINE-MARITIME

FR00012 �LE-DE-FRANCE

FR09100

ESSONNE

FR09200

HAUTS-DE-SEINE

FR07500

PARIS

FR07700

SEINE-ET-MARNE

FR09300

SEINE-SAINT-DENIS

FR09500

VAL-D�OISE

FR09400

VAL-DE-MARNE

FR07800

YVELINES
FR00013 LANGUEDOC ROUSSILLON

FR01100

AUDE

FR03000

GARD

FR03400

H�RAULT

FR04800

LOZERE

FR06600

PYR�N�ES-ORIENTALES

FR00014 LIMOUSIN

FR01900

CORREZE

FR02300

CREUSE

FR08700

HAUTE-VIENNE

FR00015 LORRAINE

FR05400

MEURTHE-ET-MOSELLE

FR05500

MEUSE

FR05700

MOSELLE

FR08800

VOSGES

FR00016 MIDI-PYR�N�ES

FR00900
ARIEGE

FR01200

AVEYRON

FR03100

HAUTE-GARONNE

FR06500

HAUTES-PYR�N�ES

FR03200

GERS

FR04600

LOT

FR08100

TARN

FR08200

TARN-ET-GARONNE

FR00017 NORD-PAS-DE-CALAIS

FR05900

NORD

FR06200

PAS-DE-CALAIS

FR00018 PAYS-DE-LA-LOIRE

FR04400

LOIRE-ATLANTIQUE

FR04900

MAINE-ET-LOIRE

FR05300

MAYENNE

FR07200

SARTHE

FR08500
VEND�E

FR00019 PICARDIE

FR00200

AISNE

FR06000

OISE

FR08000

SOMME

FR00020 POITOU-CHARENTES

FR01600

CHARENTE

FR01700

CHARENTE-MARITIME

FR07900

DEUX-SEVRES

FR08600

VIENNE

FR00021 PROVINCE-ALPES-C�TE-D�AZUR

FR00400

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

FR00600

ALPES-MARITIMES

FR00500

HAUTES-ALPES

FR01300

BOUCHES-DU-RH�NE

FR08300

VAR

FR08400
VAUCLUSE

FR00022 RH�NE-ALPES

FR00100

AIN

FR00700

ARDECHE

FR07400

HAUTE-SAVOIE

FR02600

DR�ME

FR03800

ISERE

FR04200

LOIRE

FR06900

RH�NE

FR07300

SAVOIE

GUADELOUPE

FR09600

GUADELOUPE

GUYANE

FR09800

GUYANE

MARTINIQUE

FR09700

MARTINIQUE

�M15

MAYOTTE
FR10100

MAYOTTE

�M4

R�UNION

FR09900

R�UNION

�M13

??????: ???????? � �alis: KROATIJA � Zem�: CHORVATSKO � Orsz�g: HORV�TORSZ�G �


Land: KROATI� � Pajji�: KROAZJA � Land: KROATIEN � Land: KROATIEN � Riik: HORVAATIA
� Kraj: CHORWACJA � ????: ??????? � Pa�s: CROACIA � Country: CROATIA � ?ara: CROA?
IA � Pa�s: CRO�CIA � Krajina: CHORV�TSKO � Pays: CROATIE � Zemlja: HRVATSKA �
Dr�ava: HRVA�KA � Paese: CROAZIA � Maa: KROATIA � Valsts: HORVATIJA � Land:
KROATIEN

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA� LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � LOKALNE JEDINICE �
OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � LOKALA
ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

�IBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005
VARA�DIN

HR00006

ZAGREB

�B

??????: ?????? � �alis: ITALIJA � Zem�: IT�LIE � Orsz�g: OLASZORSZ�G � Land:


ITALIEN � Pajji�: ITALJA � Land: ITALIEN � Land: ITALI� � Riik: ITAALIA � Kraj:
W�OCHY � ????: ????IA� Pa�s: IT�LIA � Country: ITALY � ?ara: ITALIA � Pa�s: ITALIA
� Krajina: TALIANSKO � Pays: ITALIE � >M12 Zemlja: ITALIJA � < Dr�ava: ITALIJA �
Paese: ITALIA � Maa: ITALIA � Valsts: ITALIJA � Land: ITALIEN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

IT00000 DIREZ. GEN. SANITA VETERINARIA E ALIMENTI

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

IT00013 ABRUZZO

IT00113

AVEZZANO-SULMONA

�M10

IT00213

LANCIANO-VASTO-CHIETI

�B

IT00313

LANCIANO-VASTO

�M10

IT00413

AVEZZANO-SULMONA-L�AQUILA

IT00513
PESCARA

IT00613

TERAMO

�B

IT00017 BASILICATA

�M10 �����

�B

IT00417

MATERA

�M10 �����

�B

IT00217

POTENZA

�M10 �����

�M5

IT00018 CALABRIA

IT00718

A.S.P. CATANZARO

IT00418

A.S.P. COSENZA

IT00518

A.S.P. CROTONE

IT01118

A.S.P. REGGIO CALABRIA

IT00818

A.S.P. VIBO VALENTIA

�B

IT00015 CAMPANIA

�M10

IT00115
AVELLINO

�B

IT00215

AVELLINO 2

�M10

IT00315

BENEVENTO

IT00415

CASERTA

�B

IT00515

CASERTA 2 AVERSA

�M10

IT00615

NAPOLI 1 CENTRO

�B

IT00715

NAPOLI 2

IT00815

NAPOLI 3

�M10

IT00915

NAPOLI 2 NORD

IT01015

NAPOLI 3 SUD

IT01115

SALERNO

�B

IT01215
SALERNO 2

IT01315

SALERNO 3

IT00008 EMILIA-ROMAGNA

IT00808

BOLOGNA

�M10 �����

�B

IT01208

CESENA

IT00908

FERRARA

IT01108

FORLI

IT00608

IMOLA

IT00408

MODENA

IT00208

PARMA

IT00108

PIACENZA

IT01008

RAVENNA

IT00308

REGGIO EMILIA

IT01308

RIMINI

IT00006 FRIULI VENEZIA GIULIA

IT00306
ALTO FRIULI

IT00506

BASSA FRIULANA

IT00606

FRIULI OCCIDENTALE

IT00206

ISONTINA

IT00406

MEDIO FRIULI

IT00106

TRIESTINA

IT00012 LAZIO

IT01212

FROSINONE

IT01112

LATINA

IT01012

RIETI

IT00112

ROMA A

IT00212

ROMA B

IT00312

ROMA C

IT00412

ROMA D

IT00512

ROMA E

IT00612
ROMA F

IT00712

ROMA G

IT00812

ROMA H

IT00912

VITERBO

IT00007 LIGURIA

IT00407

CHIAVARESE

IT00307

GENOVESE

IT00107

IMPERIESE

IT00207

SAVONESE

IT00507

SPEZZINA

IT00003 LOMBARDIA

IT01203

BERGAMO

IT01803

BRESCIA

�M5 �����

�B

IT00503

COMO

IT02303

CREMONA

�M5 �����
�B

IT00703

LECCO

�M5 �����

�B

IT02503

LODI

IT02103

MANTOVA

IT03503

MILANO 1

IT02603

MILANO 2

�M3

IT02903

MONZA e BRIANZA

�B

IT03603

MILANO CITTA

�M5 �����

�B

IT03703

PAVIA

�M5 �����

�B

IT00903

SONDRIO

�M5 �����

�B
IT01503

VALLECAMONICA SEBINO

IT00103

VARESE

�M5 �����

�B

IT00011 MARCHE

�M10

IT00711

A.S.U.R. ANCONA

�B

IT01311

ASCOLI PICENO

IT01011

CAMERINO

IT00811

CIVITANOVA MARCHE

IT00611

FABRIANO

IT00311

FANO

IT01111

FERMO

IT00511

JESI

IT00911

MACERATA

IT00111

PESARO

IT01211
S. BENEDETTO DEL TRONTO

IT00411

SENIGALLIA

IT00211

URBINO

IT00014 MOLISE

IT00114

ALTO MOLISE

IT00414

BASSO MOLISE

�M10

IT00314

A.S.R.E.M.

�B

IT00214

PENTRIA

IT00001 PIEMONTE

IT02001

ALESSANDRIA

IT01901

ASTI

IT01201

BIELLA

�M4

IT01801

CUNEO 2

�M4 �����

�M4

IT00801
TORINO 5

IT00701

TORINO 4

�M4 �����

�M4

IT00501

TORINO 3

IT01501

CUNEO 1

�M4 �����

�B

IT0130

NOVARA

�M4 �����

�M4

IT01401

VERBANO CUSIO OSSOLA

�M4 �����

�M4

IT00401

TORINO

�B

IT01101

VERCELLI

IT00016 PUGLIA

�M10

IT00116

BAT

IT00216

BA
�B

IT00316

BA/3

IT00416

BA/4

IT00516

BA/5

�M10

IT00616

BR

IT00716

FG

�B

IT00816

FG/2

IT00916

FG/3

�M10

IT01016

LE

�B

IT01116

LE/2

�M10

IT01216

TA

�B

IT00020 SARDEGNA

IT00120
A.S.L.1 � SASSARI

IT00220

A.S.L.2 � OLBIA

IT00320

A.S.L.3 � NUORO

IT00420

A.S.L.4 � LANUSEI

IT00520

A.S.L.5 � ORISTANO

IT00620

A.S.L.6 � SANLURI

IT00720

A.S.L.7 � CARBONIA

IT00820

A.S.L.8 � CAGLIARI

IT00019 SICILIA

�M10

IT00119

ASP � AGRIGENTO

IT00219

ASP � CALTANISETTA

IT00319

ASP � CATANIA

IT00419

ASP � ENNA

IT00519

ASP � MESSINA

IT00619

ASP � PALERMO

IT00719
ASP � RAGUSA

IT00819

ASP � SIRACUSA

IT00919

ASP � TRAPANI

�B

IT00009 TOSCANA

IT00809

AREZZO

IT01109

EMPOLI

IT01009

FIRENZE

IT00909

GROSSETO

IT00609

LIVORNO

IT00209

LUCCA

IT00109

MASSA CARRARA

IT00509

PISA

IT00309

PISTOIA

IT00409

PRATO

IT00709

SIENA
IT01209

VIAREGGIO

IT00004 TRENTINO-ALTO ADIGE

�M10

IT00141

A.S. DELLA P.A. DI BOLZANO

�B

IT00341

NORD

IT00441

EST

IT00241

OVEST

�M10

IT00542

TRENTO

�B

IT00010 UMBRIA

�M11 �����

�B

IT00210

PERUGIA

�M11 �����

�M11

IT00410

TERNI

�M10 �����

�B

IT00002 VALLE D�AOSTA

�M10
IT00102

AOSTA

�B

IT00005 VENETO

IT01905

ADRIA

�M10

IT01505

CITTADELLA

�B

IT00505

ARZIGNANO

IT00805

ASOLO

IT00105

BELLUNO

IT01405

CHIOGGIA

�M10

IT01705

ESTE MONSELICE MONTAGNANA

�B

IT00205

FELTRE

IT02105

LEGNAGO

�M10

IT00305

BASSANO DEL GRAPPA


�B

IT01305

MIRANO

IT01605

PADOVA

IT00705

PIEVE DI SOLIGO

IT01805

ROVIGO

IT01005

S. DONA DI PIAVE

IT00405

THIENE

IT00905

TREVISO

IT01205

VENEZIANA

IT02005

VERONA

IT00605

VICENZA

�M10

IT02205

BUSSOLENGO

�B

??????: ????? � �alis: KIPRAS � Zem�: KYPR � Orsz�g: CIPRUS � Land: CYPERN �
Pajji�: CIPRU � Land: ZYPERN � Land: CYPRUS � Riik: K�PROS � Kraj: CYPR
� ????: ?????? � Pa�s: CHIPRE � Country: CYPRUS � ?ara: CIPRU � Pa�s: CHIPRE �
Krajina: CYPRUS � Pays: CHYPRE � >M12 Zemlja: CIPAR � < Dr�ava: CIPER � Paese:
CIPRO � Maa: KYPROS � Valsts: KIPRA � Land: CYPERN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

CY00000 VETERINARY SERVICES CYPRUS, CENTRAL OFFICES

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

CY30000

AMMOCHOSTOS

CY40000

LARNACA

CY10000

LEFKOSIA

CY50000

LEMESOS

CY60000

PAFOS

??????: ?????? � �alis: LATVIJA � Zem�: LOTY�SKO � Orsz�g: LETTORSZ�G � Land:


LETLAND � Pajji�: LATVJA � Land: LETTLAND � Land: LETLAND � Riik: L�TI � Kraj:
�OTWA � ????: ??????IA� Pa�s: LET�NIA � Country: LATVIA � ?ara: LETONIA � Pa�s:
LETONIA � Krajina: LOTY�SKO � Pays: LETTONIE � >M12 Zemlja: LATVIJA � < Dr�ava:
LATVIJA � Paese: LETTONIA � Maa: LATVIA � Valsts: LATVIJA � Land: LETTLAND

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

LV00000 PVD CENTRALAIS APARATS

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

LV00006

DIENVIDLATGALE
LV00008

AUSTRUMVIDZEME

LV00009

AUSTRUMZEMGALE

LV00010

DIENVIDZEMGALE

LV00013

DIENVIDKURZEME

LV00019

ZIEMELLATGALE

LV00020

ZIEMELPIERIGA

LV00022

ZIEMELKURZEME

LV00023

RIETUMPIERIGA

LV00025

ZIEMELVIDZEME

LV00027

RIGA

�M3

LV00028

RIGA-MN

�B

LV00029

VOLLERS RIGA

�M3 �����

�B

??????: ????? � �alis: LIETUVA � Zem�: LITVA � Orsz�g: LITV�NIA � Land: LITAUEN �
Pajji�: LITWANJA � Land: LITAUEN � Land: LITOUWEN � Riik: LEEDU � Kraj: LITWA
� ????: ???????IA � Pa�s: LITU�NIA � Country: LITHUANIA � ?ara: LITUANIA � Pa�s:
LITUANIA � Krajina: LITVA � Pays: LITUANIE � >M12 Zemlja: LITVA � < Dr�ava: LITVA
� Paese: LITUANIA � Maa: LIETTUA � Valsts: LIETUVA � Land: LITAUEN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

LT00000 VALSTYBINE MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

LT00101

ALYTUS

LT00201

KAUNAS

LT00301

KLAIPEDA

LT00401

MARIJAMPOLE

LT00501

PANEVE�YS

LT00601

�IAULIAI

LT00701

TAURAGE

LT00801

TEL�IAI

LT00901

UTENA

LT01001

VILNIUS
??????: ?????????? � �alis: LIUKSEMBURGAS � Zem�: LUCEMBURSKO � Orsz�g: LUXEMBURG �
Land: LUXEMBOURG � Pajji�: LUSSEMBURGU � Land: LUXEMBURG � Land: LUXEMBURG � Riik:
LUKSEMBURG � Kraj: LUKSEMBURG � ????: ???????????? � Pa�s: LUXEMBURGO � Country:
LUXEMBOURG � ?ara: LUXEMBURG � Pa�s: LUXEMBURGO � Krajina: LUXEMBURSKO � Pays:
LUXEMBOURG � >M12 Zemlja: LUKSEMBURG � < Dr�ava: LUKSEMBURG � Paese: LUSSEMBURGO
� Maa: LUXEMBURG � Valsts: LUKSEMBURGA � Land: LUXEMBURG

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

LU00000 ADMINISTRATION DES SERVICES V�T�RINAIRES

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

LU00001 ADMINISTRATION DES SERVICES V�T�RINAIRES

??????: ??????? � �alis: VENGRIJA � Zem�: MA�ARSKO � Orsz�g: MAGYARORSZ�G � Land:


UNGARN � Pajji�: UNGERIJA � Land: UNGARN � Land: HONGARIJE � Riik: UNGARI � Kraj:
W�GRY � ????: ??????IA� Pa�s: HUNGRIA � Country: HUNGARY � ?ara: UNGARIA � Pa�s:
HUNGR�A � Krajina: MA�ARSKO � Pays: HONGRIE � >M12 Zemlja: MA�ARSKA � < Dr�ava:
MAD�ARSKA � Paese: UNGHERIA � Maa: UNKARI � Valsts: UNGARIJA � Land: UNGERN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

�M8

HU00000 MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

�B

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

HU00400

B�K�SCSABA

�M8

HU00100
PEST

�B

HU00900

DEBRECEN

HU01000

EGER

�M8 �����

�B

HU00800

GY�R

HU01500

KAPOSV�R

HU00300

KECSKEM�T

HU00500

MISKOLC

HU01600

NY�REGYH�ZA

HU00200

P�CS

HU01300

SALG�TARJ�N

HU00600

SZEGED

HU00700

SZ�KESFEH�RV�R

HU01700

SZEKSZ�RD

HU01700

SZEKSZ�RD
HU01100

SZOLNOK

HU01800

SZOMBATHELY

HU01200

TATAB�NYA

HU01900

VESZPR�M

HU02000

ZALAEGERSZEG

??????: ????? � �alis: MALTA � Zem�: MALTA � Orsz�g: M�LTA � Land: MALTA � Pajji�:
MALTA � Land: MALTA � Land: MALTA � Riik: MALTA � Kraj: MALTA � ????: ?A??? � Pa�s:
MALTA � Country: MALTA � ?ara: MALTA � Pa�s: MALTA � Krajina: MALTA � Pays: MALTE �
>M12 Zemlja: MALTA � < Dr�ava: MALTA � Paese: MALTA � Maa: MALTA � Valsts: MALTA
� Land: MALTA

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

MT00000 DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

MT00001 DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES

??????: ??????????? � �alis: NYDERLANDAI � Zem�: NIZOZEMSKO � Orsz�g: HOLLANDIA �


Land: NEDERLANDENE � Pajji�: OLANDA � Land: NIEDERLANDE � Land: NEDERLAND � Riik:
HOLLAND � Kraj: NIDERLANDY � ????: ?A?? ????? � Pa�s: PA�SES BAIXOS � Country:
NETHERLANDS � ?ara: ?�RILE DE JOS � Pa�s: PA�SES BAJOS � Krajina: HOLANDSKO � Pays:
PAYS-BAS � >M12 Zemlja: NIZOZEMSKA � < Dr�ava: NIZOZEMSKA � Paese: PAESI BASSI �
Maa: ALANKOMAAT � Valsts: NIDERLANDE � Land: NEDERL�NDERNA

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET
�M11

NL00000 NVWA

�B

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

�M11

NL00001 NVWA NOORD

�B

NL01201

LVE Noord

�M11

NL00002 NVWA NOORDWEST

�B

NL01302

LVE Noordwest

�M11

NL00003 NVWA OOST

�B

NL01403

LVE Oost

�M11

NL00004 NVWA ZUID

�B

NL01504

LVE Zuid

�M11

NL00005 NVWA ZUIDWEST


�B

NL01605

LVE Zuidwest

??????: ??????? � �alis: AUSTRIJA � Zem�: RAKOUSKO � Orsz�g: AUSZTRIA � Land:


OSTRIG � Pajji�: AWSTRIJA � Land: �STERREICH � Land: OOSTENRIJK � Riik: AUSTRIA �
Kraj: AUSTRIA � ????: ?????I? � Pa�s: �USTRIA � Country: AUSTRIA � ?ara: AUSTRIA �
Pa�s: AUSTRIA � Krajina: RAK�SKO � Pays: AUTRICHE � >M12 Zemlja: AUSTRIJA � <
Dr�ava: AVSTRIJA � Paese: AUSTRIA � Maa: IT�VALTA � Valsts: AUSTRIJA � Land:
�STERRIKE

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

AT00000 BUNDESMINISTERIUM F�R GESUNDHEIT

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

AT00100 BURGENLAND

AT00101

BURGENLAND (= PROVINCIAL ADMINISTRATOR)

AT00102

BH-EISENSTADT UMGEB. + MAG. D. FREIST. EISENSTADT + RUST

AT00107

BH-G�SSING

AT00108

BH-JENNERSDORF

AT00104

BH-MATTERSBURG

AT00103

BH-NEUSIEDL AM SEE
AT00105

BH-OBERPULLENDORF

AT00106

BH-OBERWART

�M6

AT00109

MAG. D. FREISTADT EISENSTADT

AT00110

STADTGEMEINDE RUST

�B

AT00200 K�RNTEN

AT00201

FELDKIRCHEN

AT00202

HERMAGOR

AT00203

KLAGENFURT LAND

AT00209

KLAGENFURT STADT

AT00205

SPITTAL A.D. DRAU

AT00204

ST. VEIT A.D. GLAN

AT00206

VILLACH LAND

AT00210

VILLACH STADT

AT00207

V�LKERMARKT

AT00208
WOLFSBERG

AT00300 NIEDER�STERREICH

AT00301

AMSTETTEN

AT00302

BADEN

AT00303

BRUCK A. D. LEITHA

AT00304

GAENSERNDORF

AT00305

GMUEND

AT00306

HOLLABRUNN

AT00307

HORN

AT00308

KORNEUBURG

AT00309

KREMS A. D. DONAU STADT

AT00310

KREMS A. D. DONAU LAND

AT00311

LILIENFELD

AT00312

MELK

AT00313

MISTELBACH

AT00314
MOEDLING

AT00315

NEUNKIRCHEN

AT00316

ST POELTEN STADT

AT00317

ST POELTEN LAND

AT00318

SCHEIBBS

AT00319

TULLN

AT00320

WAIDHOFEN A. D. THAYA

AT00321

WAIDHOFEN A. D. YBBS

AT00322

WIENER NEUSTADT STADT

AT00323

WIENER NEUSTADT LAND

AT00324

WIEN UMGEBUNG

AT00325

ZWETTL

AT00400 OBER�STERREICH

AT00401

BRAUNAU AM INN

AT00415

EFERDING

AT00402

FREISTADT
AT00403

GMUNDEN

AT00404

GRIESKIRCHEN

AT00405

KIRCHDORF A.D. KREMS

AT00406

LINZ LAND

AT00416

LINZ STADT

AT00407

PERG

AT00408

RIED IM INNKREIS

AT00409

ROHRBACH

AT00410

SCHAERDING

AT00411

STEYR LAND

AT00417

STEYR STADT

AT00412

URFAHR UMGEBUNG

�M6

AT00413

VOECKLABRUCK

�B

AT00414
WELS LAND

AT00418

WELS STADT

AT00500 SALZBURG

AT00502

HALLEIN

AT00506

MAGISTRAT DER STADT SALZBURG

AT00501

SALZBURG-UMGEBUNG

AT00503

ST. JOHANN IM PONGAU

AT00504

TAMSWEG

AT00505

ZELL AM SEE

AT00600 STEIERMARK

�M11

AT00602

BRUCK-M�RZZUSCHLAG

�B

AT00603

DEUTSCHLANDSBERG

�M11

AT00604

S�DOSTSTEIERMARK

�M11 �����

�B

AT00619

GRAZ
AT00606

GRAZ-UMGEBUNG

AT00607

GR�BMING (D. BH-LIEZEN)

�M11

AT00608

HARTBERG-F�RSTENFELD

�M8

AT00609

MURTAL

�M8 �����

�B

AT00611

LEIBNITZ

AT00612

LEOBEN

AT00613

LIEZEN

AT00614

MURAU

�M11 �����

�B

AT00601

STEIERMARK

AT00617

VOITSBERG

AT00618

WEIZ

AT00700 TIROL
AT00704

BH IMST

AT00703

BH INNSBRUCK LAND

AT00705

BH KITZB�HEL

AT00706

BH KUFSTEIN

AT00707

BH LANDECK

AT00708

BH LIENZ

AT00709

BH REUTTE

AT00710

BH SCHWAZ

AT00702

STADTMAGISTRAT INNSBRUCK

AT00701

VETERIN�RDIREKTION TIROL

AT00800 VORARLBERG

AT00801

VORARLBERG

AT00900 WIEN

AT00901

WIEN

??????: ????? � �alis: LENKIJA � Zem�: POLSKO � Orsz�g: LENGYELORSZ�G � Land: POLEN
� Pajji�: POLONJA � Land: POLEN � Land: POLEN � Riik: POOLA � Kraj: POLSKA
� ????: ?????IA � Pa�s: POL�NIA � Country: POLAND � ?ara: POLONIA � Pa�s: POLONIA �
Krajina: PO�SKO � Pays: POLOGNE � >M12 Zemlja: POLJSKA � < Dr�ava: POLJSKA �
Paese: POLONIA � Maa: PUOLA � Valsts: POLIJA � Land: POLEN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

PL00000 G��WNY INSPEKTORAT WETERYNARII

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

PL02000 DOLNO�L�SKIE

�M4

PL02010

BOLES�AWIEC

�B

PL02020

DZIER�ONI�W

PL02030

G�OG�W

�M4

PL02040

G�RA

�B

PL02050

JAWOR

PL02060

JELENIA G�RA

PL02070

KAMIENNA G�RA

�M4

PL02080
BYSTRZYCA K�ODZKA

PL02090

ZIEMNICE

PL02100

LUBA�

�B

PL02110

LUBIN

PL02120

LW�WEK �L�SKI

PL02130

MILICZ

�M4

PL02140

OLE�NICA

�B

PL02150

O�AWA

PL02160

POLKOWICE

PL02170

STRZELIN

PL02180

�RODA �L�SKA

�M4

PL02190

�WIDNICA

�B

PL02200
TRZEBNICA

PL02210

WA�BRZYCH

PL02220

WO��W

PL02001

WROC�AW-WIW

PL02230

WROC�AW

PL02240

Z�BKOWICE �L�SKIE

PL02250

ZGORZELEC

PL02260

Z�OTORYJA

PL04000 KUJAWSKO-POMORSKIE

PL04010

ALEKSANDR�W KUJAWSKI

PL04020

BRODNICA

PL04001

BYDGOSZCZ-WIW

PL04030

BYDGOSZCZ

PL04040

CHE�MNO

PL04050

GOLUB-DOBRZY�

PL04060

GRUDZI�DZ
PL04070

INOWROC�AW

PL04080

LIPNO

PL04090

MOGILNO

PL04100

NAK�O N. NOTECI�

PL04110

RADZIEJ�W

PL04120

RYPIN

PL04130

S�P�LNO KRAJE�SKIE

�M4

PL04140

�WIECIE

�B

PL04150

TORU�

PL04160

TUCHOLA

PL04170

W�BRZE�NO

PL04180

W�OC�AWEK

PL04190

�NIN

PL06000 LUBELSKIE
PL06010

BIA�A PODLASKA

PL06020

BI�GORAJ

PL06030

CHE�M

PL06040

HRUBIESZ�W

PL06050

JAN�W LUBELSKI

PL06060

KRASNYSTAW

�M4

PL06070

KRA�NIK

�B

PL06080

LUBART�W

PL06001

LUBLIN-WIW

PL06090

LUBLIN

PL06100

��CZNA

PL06110

�UK�W

PL06120

OPOLE LUBELSKIE

PL06130

PARCZEW
PL06140

PU�AWY

PL06150

RADZY� PODLASKI

PL06160

RYKI

�M4

PL06170

�WIDNIK

�B

PL06180

TOMASZ�W LUBELSKI

PL06190

W�ODAWA

PL06200

ZAMO��

PL08000 LUBUSKIE

PL08010

GORZ�W WIELKOPOLSKI

PL08020

KROSNO ODRZA�SKIE

PL08110

LUBSKO

PL08030

MI�DZYRZECZ

PL08040

NOWA S�L

�M4

PL08050
O�NO LUBUSKIE

�B

PL08120

S�AWA

PL08060

STRZELCE KRAJE�SKIE

PL08070

SUL�CIN

PL08080

�WIEBODZIN

PL08001

ZIELONA G�RA-WIW

PL08090

ZIELONA G�RA

PL08100

�AGA�

PL10000 ��DZKIE

PL10010

BE�CHAT�W

PL10020

KUTNO

PL10030

�ASK

PL10050

�OWICZ

PL10001

��D�-WIW

PL10060

��D�

PL10070
OPOCZNO

PL10080

PABIANICE

PL10100

PIOTRK�W TRYBUNALSKI

PL10110

PODD�BICE

PL10120

RADOMSKO

PL10130

RAWA MAZOWIECKA

PL10140

SIERADZ

PL10150

SKIERNIEWICE

PL10160

TOMASZ�W MAZOWIECKI

PL10170

WIELU�

PL10200

ZGIERZ

PL12000 MA�OPOLSKIE

PL12010

BOCHNIA

PL12020

BRZESKO

PL12030

CHRZAN�W

PL12040
D�BROWA TARNOWSKA

PL12050

GORLICE

PL12001

KRAK�W-WIW

PL12060

KRAK�W

PL12070

LIMANOWA

PL12080

MIECH�W

PL12090

MY�LENICE

PL12100

NOWY S�CZ

PL12110

NOWY TARG

PL12120

OLKUSZ

PL12130

O�WI�CIM

PL12140

PROSZOWICE

PL12160

TARN�W

PL12180

WADOWICE

PL12190

WIELICZKA

PL14000 MAZOWIECKIE
�M4

PL14010

BIA�OBRZEGI

�B

PL14020

CIECHAN�W

PL14030

GARWOLIN

PL14060

GR�JEC

PL14070

KOZIENICE

PL14090

LIPSKO

PL14100

�OSICE

PL14110

MAK�W MAZOWIECKI

PL14120

MI�SK MAZOWIECKI

PL14130

M�AWA

PL14140

NOWY DW�R MAZOWIECKI

PL14150

OSTRO��KA

PL14160

OSTR�W MAZOWIECKA

PL14170
OTWOCK

PL14180

PIASECZNO

PL14190

P�OCK

PL14200

P�O�SK

PL14210

PRUSZK�W

PL14220

PRZASNYSZ

PL14230

PRZYSUCHA

PL14240

PU�TUSK

PL14250

RADOM

PL14001

SIEDLCE-WIW

PL14260

SIEDLCE

PL14270

SIERPC

PL14280

SOCHACZEW

PL14290

SOKO��W PODLASKI

�M4

PL14300

SZYD�OWIEC
�B

PL14310

WARSZAWA

�M4

PL14320

O�AR�W MAZOWIECKI

�B

PL14330

W�GR�W

PL14350

WYSZK�W

PL14360

ZWOLE�

PL14370

�UROMIN

PL14380

�YRARD�W

PL16000 OPOLSKIE

PL16010

BRZEG

PL16020

G�UBCZYCE

PL16030

K�DZIERZYN-KO�LE

PL16040

KLUCZBORK

PL16050

KRAPKOWICE

PL16060
NAMYS��W

PL16070

NYSA

PL16080

OLESNO

PL16001

OPOLE-WIW

PL16090

OPOLE

PL16100

PRUDNIK

PL16110

STRZELCE OPOLSKIE

PL18000 PODKARPACKIE

PL18020

BRZOZ�W

PL18030

D�BICA

PL18040

JAROS�AW

PL18050

JAS�O

PL18060

KOLBUSZOWA

PL18001

KROSNO-WIW

PL18070

KROSNO

PL18210

LESKO
PL18080

LE�AJSK

PL18090

LUBACZ�W

PL18100

�A�CUT

PL18110

MIELEC

PL18120

NISKO

PL18130

PRZEMY�L

PL18140

PRZEWORSK

PL18150

ROPCZYCE

PL18160

RZESZ�W

PL18170

SANOK

PL18180

STALOWA WOLA

�M4

PL18190

STRZY��W

�B

PL18200

TARNOBRZEG

PL18010
USTRZYKI DOLNE

PL20000 PODLASKIE

PL20010

AUGUST�W

PL20001

BIA�YSTOK-WIW

PL20020

BIA�YSTOK

PL20030

BIELSK PODLASKI

PL20040

GRAJEWO

PL20050

HAJN�WKA

PL20060

KOLNO

PL20070

�OM�A

PL20080

MO�KI

PL20090

SEJNY

PL20100

SIEMIATYCZE

PL20110

SOKӣKA

PL20120

SUWA�KI

PL20130

WYSOKIE MAZOWIECKIE
PL20140

ZAMBR�W

PL22000 POMORSKIE

�M4

PL22010

MIASTKO

�B

PL22020

CHOJNICE

PL22030

CZ�UCH�W

PL22001

GDA�SK-WIW

�M4 �����

�B

PL22620

GDYNIA

PL22050

KARTUZY

PL22060

KO�CIERZYNA

PL22070

KWIDZY�

PL22080

L�BORK

PL22090

MALBORK

PL22100

NOWY DW�R GDA�SKI


PL22040

PRUSZCZ GDA�SKI

PL22110

PUCK

PL22120

S�UPSK

PL22130

STAROGARD GDA�SKI

PL22140

TCZEW

PL22150

WEJHEROWO

PL24000 �L�SKIE

PL24010

B�DZIN

PL24020

BIELSKO-BIA�A

PL24030

CIESZYN

PL24040

CZ�STOCHOWA

PL24050

GLIWICE

PL24001

KATOWICE-WIW

PL24690

KATOWICE

PL24060

K�OBUCK

PL24070
LUBLINIEC

PL24090

MYSZK�W

PL24100

PSZCZYNA

PL24110

RACIB�RZ

PL24120

RYBNIK

PL24130

TARNOWSKIE G�RY

PL24140

TYCHY

PL24150

WODZIS�AW �L�SKI

PL24160

ZAWIERCIE

PL24170

�YWIEC

PL26000 �WI�TOKRZYSKIE

�M4

PL26010

BUSKO-ZDR�J

�B

PL26020

J�DRZEJ�W

PL26030

KAZIMIERZA WIELKA

PL26001
KIELCE-WIW

PL26040

KIELCE

PL26050

KO�SKIE

�M4

PL26060

OPAT�W

�B

PL26070

OSTROWIEC �WI�TOKRZYSKI

PL26080

PINCZ�W

PL26090

SANDOMIERZ

PL26100

SKAR�YSKO-KAMIENNA

PL26110

STARACHOWICE

PL26120

STASZ�W

PL26130

W�OSZCZOWA

PL28000 WARMI�SKO-MAZURSKIE

PL28010

BARTOSZYCE

PL28020

BRANIEWO

PL28030

DZIA�DOWO
PL28040

ELBL�G

PL28050

E�K

PL28060

GI�YCKO

PL28070

I�AWA

PL28080

K�TRZYN

PL28090

LIDZBARK WARMI�SKI

PL28100

MR�GOWO

PL28110

NIDZICA

PL28120

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

PL28130

OLECKO

PL28001

OLSZTYN-WIW

PL28140

OLSZTYN

PL28150

OSTR�DA

PL28160

PISZ

PL28170
SZCZYTNO

PL28180

GO�DAP

PL28190

W�GORZEWO

PL30000 WIELKOPOLSKIE

PL30010

CHODZIE�

PL30020

CZARNK�W

PL30030

GNIEZNO

�M4

PL30040

GOSTY�

�B

PL30050

GRODZISK WLKP.

�M4

PL30060

JAROCIN

�B

PL30070

KALISZ

PL30080

K�PNO

PL30090

KO�O

PL30100

KONIN
PL30110

KO�CIAN

PL30120

KROTOSZYN

PL30130

LESZNO

PL30140

MI�DZYCH�D

PL30150

NOWY TOMY�L

�M7

PL30160

OBORNIKI

�B

PL30170

OSTR�W WIELKOPOLSKI

PL30180

OSTRZESZ�W

PL30190

PI�A

PL30200

PLESZEW

PL30001

POZNA�-WIW

PL30210

POZNA�

PL30220

RAWICZ

PL30230
S�UPCA

PL30240

SZAMOTU�Y

PL30250

�RODA WLKP.

PL30260

�REM

PL30270

TUREK

PL30280

W�GROWIEC

PL30290

WOLSZTYN

PL30300

WRZE�NIA

PL30310

Z�OT�W

PL32000 ZACHODNIOPOMORSKIE

PL32010

BIA�OGARD

PL32020

CHOSZCZNO

PL32030

DRAWSKO POMORSKIE

PL32040

NOWOGARD

PL32050

GRYFICE

PL32060

GRYFINO
PL32070

KAMIE� POMORSKI

PL32080

KO�OBRZEG

PL32090

KOSZALIN

PL32180

�OBEZ

PL32100

MY�LIB�RZ

PL32120

PYRZYCE

PL32130

S�AWNO

PL32140

STARGARD SZCZECI�SKI

PL32001

SZCZECIN-WIW

PL32110

SZCZECIN

PL32150

SZCZECINEK

PL32160

�WIDWIN

PL32170

WA�CZ

PL32630

�WINOUJ�CIE

??????: ?????????? � �alis: PORTUGALIJA � Zem�: PORTUGALSKO � Orsz�g: PORTUG�LIA �


Land: PORTUGAL � Pajji�: PORTUGALL � Land: PORTUGAL � Land: PORTUGAL � Riik:
PORTUGAL � Kraj: PORTUGALIA � ????: ????????I? � Pa�s: PORTUGAL � Country: PORTUGAL
� ?ara: PORTUGALIA � Pa�s: PORTUGAL � Krajina: PORTUGALSKO � Pays: PORTUGAL � >M12
Zemlja: PORTUGAL � < Dr�ava: PORTUGALSKA � Paese: PORTOGALLO � Maa: PORTUGALI �
Valsts: PORTUGALE � Land: PORTUGAL

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

PT00000 CENTRAL VETERINARY UNIT

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

PT10000 NORTE

PT00400

BRAGA

PT00500

BRAGAN�A

PT03100

CHAVES

PT02000

PORTO

PT03000

VIANA DO CASTELO

�M4

PT00800

LAMEGO

�B

PT20000 CENTRO

PT00200

AVEIRO
PT00600

CASTELO BRANCO

PT00700

COIMBRA

PT06000

FUNDAO

�M4 �����

�B

PT05000

LEIRIA

PT01400

GUARDA

PT03200

VISEU

PT30000 LISBOA E VALE DO TEJO

�M5

PT05300

LISBOA

�B

PT02300

SANTAR�M

PT01800

SET�BAL

PT02400

TOMAR

PT40000 ALENTEJO

PT00100

ALC�CER DO SAL

PT04800
ALJUSTREL

PT00300

BEJA

PT00900

ELVAS

�M4 �����

�B

PT01000

�VORA

PT07000

ODEMIRA

�M4 �����

�B

PT02100

PORTALEGRE

PT05100

REGUENGOS DE MONSARAZ

PT01600

SANTIAGO DO CAC�M

PT02900

SERPA

PT50000 ALGARVE

PT01200

FARO

PT60000 MADEIRA

PT01500

FUNCHAL

PT70000 A�ORES

PT01100

FAIAL (HORTA)
PT01300

FLORES

PT01900

PICO (MADALENA)

PT02500

SANTA MARIA

PT02600

SAO MIGUEL (PONTA DELGAGA)

PT02700

SAO JORGE (VELAS)

PT02800

TERCEIRA (ANGRA DO HERO�SMO)

PT05200

SANTA CRUZ DA GRACIOSA

??????: ??????? � �alis: RUMUNIJA � Zem�: RUMUNSKO � Orsz�g: ROM�NIA � Land:


RUMANIEN � Pajji�: RUMANIJA � Land: RUM�NIEN � Land: ROEMENI� � Riik: RUMEENIA �
Kraj: RUMUNIA � ????: ??????IA � Pa�s: ROM�NIA � Country: ROMANIA � ?ara: ROM�NIA �
Pa�s: RUMAN�A � Krajina: RUMUNSKO � Pays: ROUMANIE � >M12 Zemlja: RUMUNJSKA � <
Dr�ava: ROMUNIJA � Paese: ROMANIA � Maa: ROMANIA � Valsts: RUMANIJA � Land:
RUM�NIEN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

RO00000 ANSVSA Bucure?ti

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

RO01000

ALBA

RO02000

ARAD
RO03000

ARGE?

RO04000

BAC�U

RO05000

BIHOR

RO06000

BISTRI?A-N�S�UD

RO07000

BOTO?ANI

RO08000

BRA?OV

RO09000

BR�ILA

RO10000

BUCURE?TI

RO11000

BUZ�U

RO12000

CARA?-SEVERIN

RO13000

C�L�RA?I

RO14000

CLUJ

RO15000

CONSTAN?A

RO16000

COVASNA

RO17000
D�MBOVI?A

RO18000

DOLJ

RO19000

GALA?I

RO20000

GIURGIU

RO21000

GORJ

RO22000

HARGHITA

RO23000

HUNEDOARA

RO24000

IALOMI?A

RO25000

IA?I

RO26000

ILFOV

RO27000

MARAMURE?

RO28000

MEHEDIN?I

RO29000

MURE?

RO30000

NEAM?

RO31000

OLT

RO32000
PRAHOVA

RO33000

SATU MARE

RO34000

S�LAJ

RO35000

SIBIU

RO36000

SUCEAVA

RO37000

TELEORMAN

RO38000

TIMI?

RO39000

TULCEA

RO40000

VASLUI

RO41000

V�LCEA

RO42000

VRANCEA

??????: ???????? � �alis: SLOVENIJA � Zem�: SLOVINSKO � Orsz�g: SZLOV�NIA � Land:


SLOVENIEN � Pajji�: SLOVENJA � Land: SLOWENIEN � Land: SLOVENI� � Riik: SLOVEENIA �
Kraj: S�OWENIA � ????: ??????I? � Pa�s: ESLOV�NIA � Country: SLOVENIA � ?ara:
SLOVENIA � Pa�s: ESLOVENIA � Krajina: SLOVINSKO � Pays: SLOV�NIE � >M12 Zemlja:
SLOVENIJA � < Dr�ava: SLOVENIJA � Paese: SLOVENIA � Maa: SLOVENIA � Valsts:
SLOVENIJA � Land: SLOVENIEN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

SI00000 VURS (CENTRALA)


??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE
ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

SI00001

CELJE

SI00004

KOPER

SI00005

KRANJ

SI00007

LJUBLJANA

SI00008

MARIBOR

SI00009

MURSKA SOBOTA

SI00010

NOVA GORICA

SI00011

NOVO MESTO

SI00012

POSTOJNA

SI00013

PTUJ

??????: ???????? � �alis: SLOVAKIJA � Zem�: SLOVENSKO � Orsz�g: SZLOV�KIA � Land:


SLOVAKIET � Pajji�: SLOVAKJA � Land: SLOWAKEI � Land: SLOWAKIJE � Riik: SLOVAKKIA �
Kraj: S�OWACJA � ????: ??????I? � Pa�s: ESLOV�QUIA � Country: SLOVAKIA � ?ara:
SLOVACIA � Pa�s: ESLOVAQUIA � Krajina: SLOVENSKO � Pays: SLOVAQUIE � >M12 Zemlja:
SLOVA�KA � < Dr�ava: SLOVA�KA � Paese: SLOVACCHIA � Maa: SLOVAKIA � Valsts:
SLOVAKIJA � Land: SLOVAKIEN

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

SK00000 �T�TNA VETERIN�RNA A POTRAVINOV� SPR�VA

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

SK00100

BANSK� BYSTRICA

SK00200

BARDEJOV

SK00300

BRATISLAVA

SK00400

�ADCA

SK00500

DOLN� KUB�N

SK00600

DUNAJSK� STREDA

SK00700

GALANTA

SK00800

HUMENN�

SK00900

KOM�RNO

SK01000

KO�ICE-MESTO

SK01100

KO�ICE-OKOLIE

SK01200

LEVICE
SK01300

LIPTOVSK� MIKULJ

SK01400

LU�ENEC

SK01500

MARTIN

SK01600

MICHALOVCE

SK01700

NITRA

SK01800

NOV� MESTO NAD V�HOM

SK01900

NOV� Z�MKY

SK02000

POPRAD

SK02100

PRE�OV

SK02200

PRIEVIDZA

SK02300

P�CHOV

SK02400

RIMAVSK� SOBOTA

SK02500

RO��AVA

SK02600

SENEC

SK02700

SENICA NAD MYJAVOU


SK02800

SPI�SK� NOV� VES

SK02900

STAR� �UBOV�A

SK03000

SVIDN�K

SK03100

�A�A

SK03200

TOPO��ANY

SK03300

TREBI�OV

SK03400

TREN��N

SK03500

TRNAVA

SK03600

VE�K� KRTT

SK03700

VRANOV NAD TOP�OU

SK03800

ZVOLEN

SK03900

�IAR NAD HRONOM

SK04000

�ILINA

??????: ????????? � �alis: SUOMIJA � Zem�: FINSKO � Orsz�g: FINNORSZ�G � Land:


FINLAND � Pajji�: FINLANDJA � Land: FINNLAND � Land: FINLAND � Riik: SOOME � Kraj:
FINLANDIA � ????: ???????I? � Pa�s: FINL�NDIA � Country: FINLAND � ?ara: FINLANDA �
Pa�s: FINLANDIA � Krajina: F�NSKO � Pays: FINLANDE � >M12 Zemlja: FINSKA � <
Dr�ava: FINSKA � Paese: FINLANDIA � Maa: SUOMI � Valsts: SOMIJA � Land: FINLAND
????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �
CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

�M3

FI00000 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA

�B

??????? ??????? � VIETINIAI VIENETAI � M�STN� JEDNOTKA � HELYI EGYS�GEK � LOKALE


ENHEDER � UNITA LOKALI � �RTLICHE EINHEITEN � LOKALE EENHEDEN � KOHALIK ASUTUS �
JEDNOSTKA LOKALNA � ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS � LOCAL UNITS � UNIT�?I
LOCALE � UNIDADES LOCALES � MIESTNA JEDNOTKA � UNIT�S LOCALES � >M12 LOKALNE
JEDINICE � < OBMO�NA ENOTA � UNITA LOCALI � PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA �
LOKALA ENHETER

�M3

FI00100

ETEL�-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HELSINKI

FI00200

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI00300

AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

FI00400

ETEL�-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, H�MEENLINNA

FI00402

L�NSI- JA SIS�-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, TAMPERE

FI00500

ETEL�-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KOUVOLA

FI00600

IT�-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, MIKKELI

FI00700

IT�-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JOENSUU

FI00800

IT�-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KUOPIO

FI00900
L�NSI- JA SIS�-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JYV�SKYL�

FI01000

L�NSI- JA SIS�-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, VAASA

FI01100

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI01200

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO

�B

??????: ?????? � �alis: �VEDIJA � Zem�: �V�DSKO � Orsz�g: SV�DORSZ�G � Land:


SVERIGE � Pajji�: SVEZJA � Land: SCHWEDEN � Land: ZWEDEN � Riik: ROOTSI � Kraj:
SZWECJA � ????: ?????I? � Pa�s: SU�CIA � Country: SWEDEN � ?ara: SUEDIA � Pa�s:
SUECIA � Krajina: �V�DSKO � Pays: SUEDE � >M12 Zemlja: �VEDSKA � < Dr�ava:
�VEDSKA � Paese: SVEZIA � Maa: RUOTSI � Valsts: ZVIEDRIJA � Land: SVERIGE

????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �


CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

SE00000 JORDBRUKSVERKET

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

SE00010 BLEKINGE L�N

SE01000

BLEKINGE L�N

SE00020 DALARNAS L�N

SE02000

DALARNAS L�N

SE00021 G�VLEBORGS L�N

SE02100

G�VLEBORGS L�N
SE00009 GOTLANDS L�N

SE00900

GOTLANDS L�N

SE00013 HALLANDS L�N

SE01300

HALLANDS L�N

SE00023 J�MTLANDS L�N

SE02300

J�MTLANDS L�N

SE00006 J�NK�PINGS L�N

SE00600

J�NK�PINGS L�N

SE00008 KALMAR L�N

SE00800

KALMAR L�N

SE00007 KRONOBERGS L�N

SE00700

KRONOBERGS L�N

SE00025 NORRBOTTENS L�N

SE02500

NORRBOTTENS L�N

SE00018 �REBRO L�N

SE01800

�REBRO L�N

SE00005 �STERG�TLANDS L�N

SE00500

�STERG�TLANDS L�N

SE00012 SKANE L�N

SE01200
SKANE L�N

SE00004 S�DERMANLANDS L�N

SE00400

S�DERMANLANDS L�N

SE00001 STOCKHOLMS L�N

SE00100

STOCKHOLMS L�N

SE00003 UPPSALA

SE00300

UPPSALA L�N

SE00017 V�RMLANDS L�N

SE01700

V�RMLANDS L�N

SE00024 V�STERBOTTENS L�N

SE02400

V�STERBOTTENS L�N

SE00022 V�STERNORRLANDS L�N

SE02200

V�STERNORRLANDS L�N

SE00019 V�STMANLANDS L�N

SE01900

V�STMANLANDS L�N

SE00014 V�STRA G�TALANDS L�N

SE01400

V�STRA G�TALANDS L�N

??????: ????????? ???????? � �alis: JUNGTINE KARALYSTE � Zem�: SPOJEN� KR�LOVSTV� �


Orsz�g: EGYES�LT KIR�LYS�G � Land: DET FORENEDE KONGERIGE � Pajji�: RENJU UNIT �
Land: VEREINIGTES K�NIGREICH � Land: VERENIGD KONINKRIJK � Riik: SUURBRITANNIA �
Kraj: ZJEDNOCZONE KR�LESTWO � ????: ????E?? ???I???? � Pa�s: REINO UNIDO � Country:
UNITED KINGDOM � ?ara: REGATUL UNIT � Pa�s: REINO UNIDO � Krajina: SPOJEN� KR|
OVSTVO � Pays: ROYAUME-UNI � >M12 Zemlja: UJEDINJENA KRALJEVINA � < Dr�ava:
ZDRU�ENO KRALJESTVO � Paese: REGNO UNITO � Maa: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA � Valsts:
APVIENOTA KARALISTE � Land: F�RENADE KUNGARIKET
????????? ??????? � CENTRINIS VIENETAS � �ST�EDN� JEDNOTKA � K�ZPONTI EGYS�G �
CENTRALENHED � UNITA CENTRALI � ZENTRALE EINHEIT � CENTRALE EENHEID � KESKASUTUS �
JEDNOSTKA CENTRALNA � ???????? ?????? � UNIDADE CENTRAL � CENTRAL UNIT � UNITATE
CENTRAL� � UNIDAD CENTRAL � �STREDN� JEDNOTKA � UNIT� CENTRALE � >M12 SREDI�NJA
JEDINICA � < GLAVNI URAD � UNITA CENTRALE � KESKUSYKSIKK� � CENTRALA VIENIBA �
CENTRALENHET

GB00000 DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS

?????????? ? ??????? ???????? � REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI � KRAJSK� A


M�STN� JEDNOTKA � REGION�LIS �S HELYI EGYS�GEK � REGIONALE OG LOKALE ENHEDER �
UNITA' REGJONALI U LOKALI � REGIONALE UND �RTLICHE EINHEITEN � REGIONALE EN LOKALE
EENHEDEN' � PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED � REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI
� ????????????? ??? ??????? ??????? � UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS � REGIONAL AND
LOCAL UNITS � UNIT�?I LOCALE ?I REGIONALE � UNIDADES REGIONALES Y LOCALES �
REGION�LNE A MIESTNE JEDNOTKY � UNIT�S R�GIONALES ET LOCALES � >M12 REGIONALNE I
LOKALNE JEDINICE � < REGIONALNI IN OBMO�NI URADI � UNITA REGIONALI E LOCALI �
ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIK�T � LOKALA VIENIBA � REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

GB00001 ENGLAND � DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS

GB00201

BERKSHIRE

GB00701

CORNWALL

GB00801

CUMBRIA

GB01001

DEVON

GB01301

ESSEX

GB01401

GLOUCESTERSHIRE

GB06101

GUERNSEY

GB01701

HEREFORD AND WORCESTER

GB06301

ISLE OF MAN

GB06201
JERSEY

GB02101

LANCASHIRE

GB02201

LEICESTERSHIRE

GB02401

LINCOLNSHIRE

GB03601

SOMERSET

GB03701

STAFFORDSHIRE

GB03801

SUFFOLK

GB04001

SURREY

GB03001

TYNE AND WEAR

GB04901

WEST YORKSHIRE

GB00004 NORTHERN IRELAND � DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

GB07204

ARMAGH

GB07004

BALLYMENA

GB07704

COLERAINE

GB07804

DUNGANNON

GB07504

ENNISKILLEN
�M11

GB07104

MALLUSK

�B

GB07604

LONDONDERRY

GB07404

NEWRY

GB07304

NEWTOWNARDS

GB07904

OMAGH

�M4

GB00003 SCOTTISH GOVERNMENT

�B

GB08803

ABERDEEN

GB09703

AYR

GB09303

GALASHIELS

GB08703

INVERNESS

GB09003

PERTH

�M4

GB00002 WELSH ASSEMBLY GOVERNMENT

�B

GB05502
DYFED

GB05302

GWYNEDD

GB05902

WEST GLAMORGAN

( 1 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

( 2 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

( 3 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

( 4 ) HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

( 5 ) HL L 326., 2001.12.11., 44. o.

( 6 ) HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

( 7 ) HL L 77., 2009.3.24., 1. o.

( 8 ) HL L 38., 1998.2.12., 10. o.

( 9 ) HL L 221., 1991.8.9., 30. o.

( 10 ) HL L 159., 2002.6.17., 27. o.

( 11 ) HL L 243., 1992.8.25., 27. o.

( 12 ) HL L 8., 2003.1.14., 44. o.

( 13 ) HL L 94., 2004.3.31., 63. o.