You are on page 1of 39

A BIZOTTS�G HAT�ROZATA

(2007. �prilis 17.)

a 91/496/EGK �s a 97/78/EK tan�csi ir�nyelveknek megfelel�en az �llat-eg�szs�g�gyi


hat�r�llom�sokon ellen�rizend� term�kek �s �llatok jegyz�k�r�l

(az �rtes�t�s a C(2007) 1547. sz�m� dokumentummal t�rt�nt)

(EGT vonatkoz�s� sz�veg)

(2007/275/EK)

AZ EUR�PAI K�Z�SS�GEK BIZOTTS�GA,

tekintettel az Eur�pai K�z�ss�get l�trehoz� szerz�d�sre,

tekintettel a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott �llatok �llat-eg�szs�g�gyi


ellen�rz�s�re ir�nyad� elvek meg�llap�t�s�r�l, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK
�s a 90/675/EGK ir�nyelv m�dos�t�s�r�l sz�l�, 1991. j�lius 15-i 91/496/EGK tan�csi
ir�nyelvre (1) �s k�l�n�sen annak 4. cikke (5) bekezd�s�re,

tekintettel a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott term�kek �llat-


eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�nek megszervez�s�re ir�nyad� elvek meg�llap�t�s�r�l sz�l�,
1997. december 18-i 97/78/EK tan�csi ir�nyelvre (2) �s k�l�n�sen annak 3. cikke (5)
bekezd�s�re,

tekintettel az emberi fogyaszt�sra sz�nt �llati eredet� term�kek el��ll�t�s�t,


feldolgoz�s�t, terjeszt�s�t �s bevitel�t szab�lyoz� �llat-eg�szs�g�gyi szab�lyok
meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 2002. december 16-i 2002/99/EK tan�csi ir�nyelvre (3), �s
k�l�n�sen annak 8. cikke (5) bekezd�s�re,

mivel:

(1)

A 91/496/EGK ir�nyelv el��rja a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott �llatok


tag�llamok �ltali �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�t.

(2)

A 97/78/EK ir�nyelv el��rja a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott egyes


�llati eredet� �s n�v�nyi term�kek �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�t.

(3)

A 97/78/EK tan�csi ir�nyelv szerint az �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon


ellen�rizend� term�kek jegyz�k�nek meghat�roz�s�r�l sz�l�, 2002. �prilis 26-i
2002/349/EK bizotts�gi hat�rozat (4) el��rja, hogy a mell�klet�ben felsorolt �llati
eredet� term�keket az �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokon a 97/78/EK ir�nyelv
rendelkez�seinek megfelel�en �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek kell al�vetni.

(4)

Mivel az �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�sek a v�mtisztvisel�kkel szoros


egy�ttm�k�d�sben zajlanak a hat�r�llom�sokon, c�lszer� olyan term�kjegyz�ket
haszn�lni, amely megfelel a v�m- �s a statisztikai n�menklat�r�r�l, valamint a
K�z�s V�mtarif�r�l sz�l�, 1987. j�lius 23-i 2658/87/EGK tan�csi rendeletben (5)
el��rt Kombin�lt N�menklat�r�nak (KN). A 2002/349/EK hat�rozatban szerepl� jegyz�k
hely�be teh�t az e hat�rozat I. mell�klet�ben szerepl� jegyz�knek kell l�pnie.

(5)

A k�z�ss�gi jogszab�lyok �sszer�s�ge �rdek�ben indokolt e hat�rozat I. mell�klete


jegyz�k�be a harmadik orsz�gokb�l �rkez� �llatokat is felvenni.

(6)

A hat�sk�rrel rendelkez� hat�s�gok �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokn�l v�gzett


ellen�rz�seinek megk�nny�t�s�re e hat�rozat I. mell�klete jegyz�k�nek a lehet�
legpontosabb le�r�st kell adnia a 97/78/EK ir�nyelv �rtelm�ben ellen�rizend�
�llatokr�l �s term�kekr�l. Tov�bb� e hat�rozat egyes KN-k�dok eset�ben az adott
�rucsoportba vagy v�mtarifasz�m al� tartoz� term�keknek csak kis r�sz�re
vonatkoz�an �r el� �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�st. Ilyen esetekben e hat�rozat I.
mell�klete 3. oszlop�ban meg kell adni az �rv�nyes KN-k�dot �s pontos�tani az
�llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s �ltal �rintett term�kek k�r�t.

(7)

A 2002/349/EK hat�rozat el��rja, hogy tov�bbra is a nemzeti szab�lyok �rv�nyesek az


olyan �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyekre, amelyek csak kis sz�zal�kban
tartalmaznak �llati eredet� term�keket.

(8)

Azonban a kereskedelem torzul�s�hoz �s esetleges �llat-eg�szs�g�gyi kock�zatokhoz


vezet� tag�llamok k�z�tti �rtelmez�si k�l�nbs�gek elker�l�s�re k�z�ss�gi szinten
kell elfogadni a 97/78/EK ir�nyelv �rtelm�ben �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s al�l
mentes�l� �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyekre vonatkoz� jogszab�lyokat.

(9)

Az �llati eredet� �lelmiszerek k�l�nleges higi�niai szab�lyainak meg�llap�t�s�r�l


sz�l�, 2004. �prilis 29-i 853/2004/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi rendelet (6)
meg�llap�tja egyes term�kek fogalommeghat�roz�s�t. A k�z�ss�gi jogszab�lyok
k�vetkezetess�g�nek �rdek�ben indokolt tekintetbe venni azokat a
fogalommeghat�roz�sokat ebben a hat�rozatban.

(10)

A k�l�nb�z� t�pus� �llati term�kek K�z�ss�gbe val� behozatala elt�r� �llat-


eg�szs�g�gyi kock�zattal j�r. Ennek megfelel�en, a k�z�ss�gi szinten harmoniz�lt
szab�lyoz�s �rdek�ben e hat�rozatnak el� kell �rnia, hogy minden h�sk�sz�tm�nyt
tartalmaz� �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyt �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek kell
al�vetni, m�g a m�s �llati term�keket tartalmaz� �sszetett �lelmiszer-
k�sz�tm�nyekre elt�r� szempontoknak kell vonatkozniuk.

(11)

Egyes �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyeket el��ll�t�suk sor�n az �ltaluk esetlegesen


hordozott �llat-eg�szs�g�gyi kock�zatot cs�kkent� m�don kezelnek. A hat�sk�rrel
rendelkez� hat�s�gok sz�m�ra teh�t a term�k megjelen�s�nek, �llag�nak, fizikai
jellemz�inek egy�rtelm� �tmutat�ul kell szolg�lniuk annak eld�nt�s�ben, hogy az
adott �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyt al� kell-e vetni �llat-eg�szs�g�gyi
ellen�rz�snek.
(12)

A K�z�ss�g ter�let�re behozott �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyeken hat�r�llom�sokon


elv�gzett �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�sek k�vetkezetess�g�nek �rdek�ben indokolt
�ssze�ll�tani egy jegyz�ket azon �lelmiszerekr�l �s �sszetett �lelmiszer-
k�sz�tm�nyekr�l is, amelyek mentes�lhetnek a 97/78/EK ir�nyelv �ltal el��rt �llat-
eg�szs�g�gyi ellen�rz�s al�l.

(13)

A k�z�ss�gi jogszab�lyok k�vetkezetess�ge �rdek�ben ez�rt hely�nval� a 2002/349/EK


hat�rozatot hat�lyon k�v�l helyezni �s e hat�rozattal helyettes�teni.

(14)

Az e hat�rozatban el��rt int�zked�sek �sszhangban vannak az �lelmiszerl�nc- �s


�llat-eg�szs�g�gyi �lland� Bizotts�g v�lem�ny�vel,

ELFOGADTA EZT A HAT�ROZATOT:

1. cikk

T�rgy

Ez a hat�rozat a 91/496/EGK �s a 97/78/EK ir�nyelvekkel �sszhangban a K�z�ss�gbe


behozott, �llat-eg�szs�g�gyi hat�r�llom�sokn�l ellen�rizend� �llatokra �s
term�kekre vonatkoz� szab�lyokat �llap�t meg.

2. cikk

Fogalommeghat�roz�sok

E hat�rozat alkalmaz�s�ban az al�bbi fogalommeghat�roz�sok alkalmazand�k:

a)

��sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�ny�: olyan emberi fogyaszt�sra sz�nt �lelmiszer,


amely tartalmaz �llati eredet� feldolgozott term�ket �s n�v�nyi eredet� term�ket
bele�rtve azt az esetet is, amikor az alapterm�k feldolgoz�sa szerves r�sz�t k�pezi
a v�gterm�k el��ll�t�s�nak;

b)

�h�sk�sz�tm�nyek�: a 853/2004/EK rendelet I. mell�klete 7.1. pontj�ban


meghat�rozott term�kek;

c)

�feldolgozott term�kek�: a 853/2004/EK rendelet I. mell�klete 7. pontj�ban szerepl�


feldolgozott term�kek;

d)

�tejterm�kek�: a 853/2004/EK rendelet I. mell�klete 7.2. pontj�ban meghat�rozott


term�kek.

3. cikk

Az I. mell�kletben szerepl� �llatok �s term�kek �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�se


(1) E hat�rozat I. mell�klet�ben szerepl� �llatokat �s term�keket a
hat�r�llom�sokon a 91/496/EGK �s a 97/78/EK ir�nyelv rendelkez�seinek megfelel�en
�llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek kell al�vetni.

(2) Ezt a hat�rozatot az �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyeken a k�z�ss�gi


k�zeg�szs�g�gyi k�vetelm�nyeknek val� megfelel�s biztos�t�sa �rdek�ben
v�grehajtand� ellen�rz�sek s�relme n�lk�l kell alkalmazni.

(3) A mell�klet 1. oszlop�ban felt�ntetett Kombin�lt N�menklat�ra k�d alapj�n


�llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�sre el�zetesen kiv�lasztott term�kek k�r�t a 3.
oszlopban tal�lhat� r�szletesebb le�r�s vagy id�zett �llat-eg�szs�g�gyi jogszab�ly
sz�k�ti le.

4. cikk

�llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�sek t�rgy�t k�pez� �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyek

Az al�bbi �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyeket kell �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek


al�vetni:

a)

feldolgozott h�sk�sz�tm�nyt tartalmaz� �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyek;

b)

olyan �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyek, amelyek alapanyagainak legal�bb a fele


�llati eredet� feldolgozott term�k, kiv�ve a feldolgozott h�sk�sz�tm�nyeket;

c)

olyan �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyek, amelyek nem tartalmaznak feldolgozott


h�sk�sz�tm�nyeket �s alapanyagaiknak kevesebb mint a fele feldolgozott tejterm�k,
valamint a v�gterm�k nem felel meg a 6. cikkben el��rt k�vetelm�nyeknek.

5. cikk

�llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�sek t�rgy�t k�pez� �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyeket


k�s�r� tan�s�tv�nyok

A feldolgozott h�sk�sz�tm�nyeket tartalmaz� �sszetett �lelemiszer-k�sz�tm�nyeket a


K�z�ss�gbe val� behozatalkor a k�z�ss�gi jogszab�lyokban a h�sk�sz�tm�nyek
behozatal�hoz el��rt megfelel� tan�s�tv�nynak kell k�s�rnie tekintet n�lk�l az
egy�b �llatiterm�k-tartalomra.

A 4. cikk b) �s c) pontj�ban eml�tett feldolgozott tejterm�ket tartalmaz� �sszetett


�lelmiszer-k�sz�tm�nyeket a K�z�ss�gbe val� behozatalkor a k�z�ss�gi
jogszab�lyokban el��rt megfelel� tan�s�tv�nynak kell k�s�rnie.

Az �llati eredet� term�kek k�z�l kiz�r�lag feldolgozott hal�szati- �s toj�sterm�ket


tartalmaz� �sszetett �lelmiszerterm�keket a K�z�ss�gbe val� behozatalkor a
k�z�ss�gi jogszab�lyokban el��rt megfelel� tan�s�tv�nynak, illetve amennyiben erre
nincs sz�ks�g, kereskedelmi okm�nynak kell k�s�rnie.

6. cikk

Elt�r�s egyes �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyek �s �lelmiszerek eset�ben


(1) A 3. cikkt�l elt�r�en, az al�bbi emberi fogyaszt�sra sz�nt, h�sk�sz�tm�nyt
nem tartalmaz� �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyeket �s �lelmiszereket nem kell
�llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek al�vetni:

a)

olyan �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyek, amelyek alapanyagainak kevesebb mint a


fele feldolgozott term�k, amennyiben:

i.

szobah�m�rs�kleten meg�rzik min�s�g�ket vagy el��ll�t�suk sor�n megf�zt�k �ket,


illetve olyan teljes h�kezel�sen estek �t, amelynek hat�s�ra nem maradt benn�k
nyers r�sz;

ii.

egy�rtelm� jel�l�s utal arra, hogy emberi fogyaszt�sra sz�nj�k �ket;

iii.

biztons�gosan becsomagolj�k vagy tiszta tart�lyokban lez�rj�k �ket;

iv.

kereskedelmi okm�ny k�s�ri �ket �s ez az egyik tag�llam hivatalos nyelv�n


megfogalmazott c�mk�vel egy�tt inform�ci�t ny�jt az �sszetett �lelmiszer-
k�sz�tm�nyek jelleg�r�l �s mennyis�g�r�l, valamint a csomagok sz�m�r�l, a
sz�rmaz�si orsz�gr�l, a gy�rt�r�l �s az �sszetev�kr�l;

b)

a II. mell�kletben szerepl� �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyek �s �lelmiszerek.

(2) Azonban az �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�nyek alapanyag�ul szolg�l� b�rmely


tejterm�k kiz�r�lag a 2004/438/EK bizotts�gi hat�rozat (7) I. mell�klet�ben
szerepl� orsz�gokb�l sz�rmazhat �s ennek megfelel�en kell kezelni.

7. cikk

Hat�lyon k�v�l helyez�s

A 2002/349/EK hat�rozat hat�ly�t veszti.

8. cikk

Alkalmazhat�s�g

Ezt a hat�rozatot az Eur�pai Uni� Hivatalos Lapj�ban val� kihirdet�s�t�l sz�m�tott


egy h�nap eltelt�vel kell alkalmazni.

9. cikk

C�mzettek

Ennek a hat�rozatnak a tag�llamok a c�mzettjei.

Kelt Br�sszelben, 2007. �prilis 17-�n.


a Bizotts�g r�sz�r�l

Markos KYPRIANOU

a Bizotts�g tagja

(1) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legut�bb a 2006/104/EK ir�nyelvvel (HL L 363.,


2006.12.20., 352. o.) m�dos�tott ir�nyelv.

(2) HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legut�bb a 2006/104/EK ir�nyelvvel m�dos�tott


ir�nyelv.

(3) HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4) HL L 121., 2002.5.8., 6. o.

(5) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legut�bb a 301/2007/EK rendelettel (HL L 81.,


2007.3.22., 11. o.) m�dos�tott rendelet.

(6) HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legut�bb az 1791/2006/EK tan�csi rendelettel


(HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) m�dos�tott rendelet.

(7) HL L 154., 2004.4.30., 72. o.

I. MELL�KLET

A 3. CIKKNEK MEGFELEL� �LLAT-EG�SZS�G�GYI ELLEN�RZ�S T�RGY�T K�PEZ� �LLATOK �S


TERM�KEK JEGYZ�KE

Ez a jegyz�k a hat�r�llom�sokon �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s t�rgy�t k�pez�


sz�ll�tm�nyok kiv�laszt�s�nak el�seg�t�s�re a K�z�ss�gben haszn�latos
�run�menklat�r�nak megfelel�en hivatkozik �llatokra �s term�kekre

Megjegyz�sek:

1. 1. oszlop:

Ahol n�gy sz�mjegy� a k�d: elt�r� rendelkez�s hi�ny�ban minden olyan term�ket,
amelynek v�mtarifasz�ma ez a n�gy sz�mjegy vagy ezzel kezd�dik, al� kell vetni a
hat�sk�rrel rendelkez� hat�s�g �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�nek.

Abban az esetben, ha a k�d al� tartoz� term�keknek csak egy r�sz�t kell �llat-
eg�szs�g�gyi ellen�rz�s al� vetni az �runomenklat�r�ban azonban nem l�tezik a k�d
bont�sa, a k�dot az �Ex� sz�val jel�lik meg (pl: Ex30 02: �llat-eg�szs�g�gyi
ellen�rz�s kiz�r�lag az �llati eredet� anyagok eset�ben sz�ks�ges �s nem a
v�mtarifasz�m al� sorolt �sszes term�kre vonatkoz�an).

Az 1. oszlopban z�r�jelben szerepl� sz�mjegyeket nem kell r�gz�teni a Traces


rendszer bevezet�s�r�l �s a 92/486/EGK hat�rozat m�dos�t�s�r�l sz�l�, 2004. m�rcius
30-i 2004/292/EK bizotts�gi hat�rozat (1) �ltal l�trehozott Traces rendszerben.

2. 2. oszlop:

Az �ruk megnevez�se a 2658/87/EGK rendelet I. mell�klet�ben le�rtaknak felel meg. A


K�z�s V�mtarifa �ltal oszt�lyozott term�kekkel kapcsolatos tov�bbi inform�ci�k e
mell�klet legut�bbi m�dos�t�s�ban tal�lhat�k.

Megjegyz�s: A k�l�nb�z� �rucsoportokba �s v�mtarifasz�mok al� tartoz� term�kekr�l


tov�bbi inform�ci� tal�lhat� a V�m�gyi Vil�gszervezet �ltal a harmoniz�lt
rendszerhez kiadott magyar�z� megjegyz�sekben, a Kombin�lt N�menklat�ra (KN)
k�dokr�l pedig a Kombin�lt N�menklat�ra magyar�z� megjegyz�sei szolg�lnak tov�bbi
r�szletekkel.

3. 3. oszlop: Ez az oszlop r�szletekkel szolg�l az adott v�mtarifasz�m al�


tartoz� term�kekr�l.

Egyes esetekben a hat�s�gi �llatorvoshoz k�ld�tt bizonyos �l� �llatokat (mint pl.
h�ll�k, k�t�lt�ek, rovarok, f�rgek �s m�s gerinctelenek) vagy �llati term�keket
illet�en nincsenek a K�z�ss�gbe val� behozatalra vonatkoz�an meg�llap�tott
harmoniz�lt �llat-eg�szs�g�gyi felt�telek, ez�rt nincs harmoniz�lt behozatali
enged�ly sem. Amennyiben az �l� �llatokra vonatkoz� behozatali felt�telek m�shol
nincsenek meghat�rozva, akkor a 90/425/EGK ir�nyelv A. mell�klet�nek I. pontj�ban
felsorolt k�l�n k�z�ss�gi szab�lyokban meg�llap�tott �llat-eg�szs�g�gyi
k�vetelm�nyek hat�lya al� nem tartoz� �llatok, sperm�k, petesejtek �s embri�k
K�z�ss�gen bel�li kereskedelm�re �s a K�z�ss�gbe t�rt�n� behozatal�ra ir�nyad�
�llat-eg�szs�g�gyi k�vetelm�nyek meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 1992. j�lius 13-i
92/65/EGK tan�csi ir�nyelvet (2) kell alkalmazni, egyes �llatok eset�ben azonban a
sz�ll�tm�nyt k�s�r� okm�nyokat illet�en a nemzeti jogszab�lyok alkalmazand�k. A
hat�s�gi �llatorvos elv�gzi a sz�ll�tm�nyok ellen�rz�s�t �s kiadja a K�z�s �llat-
eg�szs�g�gyi Bel�ptet�si Okm�nyt (K�BO), amely igazolja, hogy az ellen�rz�s
megt�rt�nt �s az �llatok szabad forgalomba bocs�that�k.

Bizonyos esetekben a nem emberi fogyaszt�sra sz�nt �llati mell�kterm�kekre


vonatkoz� eg�szs�g�gyi el��r�sok meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 2002. okt�ber 3-i
1774/2002/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi rendelet (3) hat�lya al� tartoz� �llati
mell�kterm�kek tekintet�ben a sz�rmaz� vagy feldolgozott term�kekre vonatkoz�
k�z�ss�gi szab�lyoz�s teljes alkalmaz�si k�re nincs pontosan meghat�rozva. Azon
term�keket is al� kell vetni �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek, amelyeket ugyan
feldolgoztak, de l�nyeg�ben m�g mindig nyers �mlesztett �ruk �s tov�bbi
feldolgoz�sra szorulnak miel�tt a v�gs� felhaszn�l�hoz ker�lnek.

Ezekben az esetekben a hat�r�llom�sokon a hat�s�gi �llatorvosnak meg kell


�llap�tania, hogy az adott sz�rmaz� term�k olyan m�don van-e feldolgozva, hogy a
k�z�ss�gi jogszab�lyok �ltal el��rt �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�sek al�l mentes�l.

T�BL�ZAT

A Kombin�lt N�menklat�ra �rtelmez�s�re vonatkoz� szab�lyokt�l elt�r�en a 2.


oszlopban szerepl� �rumegnevez�s megfogalmaz�sa csup�n t�j�koztat� jelleg�nek
tekintend�, mivel e mell�klet vonatkoz�s�ban az alkalmaz�si k�rt az e hat�rozat
elfogad�sakor �rv�nyes KN-k�dok hat�rozz�k meg.

Ahol e t�bl�zatban ex KN-k�d szerepel, az alkalmaz�si k�rt a KN-k�d �s a megfelel�


�rumegnevez�s egy�ttesen hat�rozza meg.

KN-k�d

�rumegnevez�s

Le�r�s �s magyar�zat

1. �rucsoport:
�l� �llatok

0101

�l� l�, szam�r, l��szv�r (muli) �s szam�r�szv�r


Mind

0102

�l� szarvasmarhaf�l�k

Mind

0103

�l� sert�s

Mind

0104 10

�l� juh

Mind

0104 20

�l� kecske

Mind

0105

�l� baromfi, a Gallus domesticus fajba tartoz� sz�rnyasok, kacsa, liba, pulyka �s
gy�ngyty�k

Mind

0106

M�s �l� �llat

Mind

E v�mtarifasz�m al� tartoznak az al�bbi h�zi vagy vad�llatok:

A)

Eml�s�k:

(1)

F�eml�s�k

(2)

B�ln�k, delfinek �s barnadelfin (a cetf�l�k (Cetacea) rendj�be tartoz� eml�s�k);


lamantin �s dugong (a szir�nek (Sirenia) rendj�be tartoz� eml�s�k)

(3)

M�s (bele�rtve a r�nszarvast, macsk�t, kuty�t, oroszl�nt, tigrist, medv�t,


elef�ntot, tev�t, zebr�t, h�zi, �regi vagy mezei nyulat, szarvasf�l�ket, antilopot,
zerg�t, r�k�t, vidr�t �s egy�b pr�mj�k�rt teny�sztett �llatokat)

B)

H�ll�k (k�gy�k �s tekn�sb�k�k is)

C)

Madarak:

1.

Ragadoz� madarak

2.

Papag�jalkat�ak (papag�jok, t�rpepapag�j, arapapag�j �s kakadu is)

3.

M�s (mint pl. a fogoly, f�c�n, f�rj, erdei szalonka, szalonka, galamb, fajd, kerti
s�rm�ny, vadkacsa, vadl�d, rig�, feketerig�, pacsirta, pinty�ke, cinege, kolibri,
p�va, hatty� �s egy�b a 01.05 vtsz. al� nem sorolt madarak).

D)

M�s, mint pl. m�hek (dobozban, sz�ll�t�l�d�ban vagy kapt�rban sz�ll�tva is), egy�b
rovarok, b�k�k.

A 0106 vtsz. al� nem tartoznak a v�ndorcirkuszban, v�ndor�llatkertben vagy egy�b


hasonl� v�ndorl� �llatbemutat�ban tartott �llatok (95.08 vtsz.)

0106 11

F�eml�s�k

Mind

0106 12

B�ln�k, delfinek �s barnadelfin (a cetf�l�k (Cetacea) rendj�be tartoz� eml�s�k);


lamantin �s dugong (a szir�nek (Sirenia) rendj�be tartoz� eml�s�k).

Mind

0106 19

M�s

H�ziny�l �s eml�s�k � a kuty�kat �s macsk�kat is bele�rtve � a 0101, a 0102, a


0103, a 0104, a 0106 11 �s a 0106 12 vtsz. al� besoroltak kiv�tel�vel.

0106 20

H�ll�k (k�gy�k �s tekn�sb�k�k is)

Mind

0106 31
Madarak: Ragadoz� madarak

Mind

0106 32

Madarak: Papag�jalkat�ak (papag�jok, t�rpepapag�j, arapapag�j �s kakadu is).

Mind

0106 39

M�s

Ide tartozik: Madarak � bele�rtve a galambot � a 0105, a 0106 31 �s a 0106 32 vtsz.


al� besoroltak kiv�tel�vel.

0106 90 00

M�s

Minden m�shova nem sorolt �l� �llat, az eml�s�k, madarak �s h�ll�k kiv�tel�vel. Az
�l� b�k�k ak�r terr�riumban tartj�k �ket, ak�r emberi fogyaszt�sra sz�nj�k e
v�mtarifasz�m al� tartoznak.

2. �rucsoport:
H�s �s �lelmez�si c�lra alkalmas bels�s�gek

Nem tartozik ebbe az �rucsoportba:

a)

a 0201�0208 vagy a 0210 vtsz. al� tartoz�, de �lelmez�si c�lra alkalmatlan vagy nem
megfelel� term�kek;

b)

az �llati b�l, h�lyag �s gyomor (0504 vtsz.) �s az �llati v�r (0511 vagy 3002
vtsz.);

c)

a 0209 vtsz. al� nem tartoz� �llati zsirad�k (15. �rucsoport).

0201

Szarvasmarhaf�l�k h�sa, frissen vagy h�tve

Mind

0202

Szarvasmarhaf�l�k h�sa, fagyasztva

Mind
0203

Sert�sh�s frissen, h�tve vagy fagyasztva

Mind

0204

Juh- vagy kecskeh�s frissen, h�tve vagy fagyasztva

Mind

0205 00

L�, szam�r, l��szv�r (muli) vagy szam�r�szv�r h�sa frissen, h�tve vagy fagyasztva

Mind

0206

Szarvasmarhaf�l�k, sert�s, juh, kecske, l�, szam�r, l��szv�r (muli) vagy


szam�r�szv�r �lelmez�si c�lra alkalmas v�g�si mell�kterm�ke �s bels�s�ge frissen,
h�tve vagy fagyasztva

Mind

0207

A 0105 vtsz. al� tartoz� baromfi �lelmez�si c�lra alkalmas h�sa, v�g�si
mell�kterm�ke �s bels�s�ge frissen, h�tve vagy fagyasztva

Mind

0208

�lelmez�si c�lra alkalmas m�s h�s, v�g�si mell�kterm�k �s bels�s�g frissen, h�tve
vagy fagyasztva

Nem tartozik ide: nem emberi fogyaszt�sra sz�nt nyersanyagok.

Ide tartoznak a csontok �s m�s, emberi fogyaszt�sra sz�nt zselatin vagy kollag�n
el��ll�t�s�hoz haszn�lt anyagok.

0208 10

H�zi, �regi vagy mezei ny�lb�l

Mind

0208 20 (00)

B�kacomb

Mind

0208 30

F�eml�s�kb�l
Mind

0208 40

B�ln�b�l, delfinb�l �s barna delfinb�l (a cetf�l�k (Cetacea) rendj�be tartoz�


eml�s�kb�l); lamantinb�l �s dugongb�l (a szir�nek (Sirenia) rendj�be tartoz�
eml�sb�l)

Mind

0208 50 (00)

H�ll�kb�l (k�gy�b�l �s tekn�sb�k�b�l is)

Mind

0208 90

M�s: h�zi galambb�l, vadb�l, kiv�ve az �regi vagy mezei nyulat

Ide tartozik a f�rjh�s, a f�kah�s, a r�nszarvas �s minden m�s eml�s h�sa.

0209 00

Sov�ny h�sr�teget nem tartalmaz� sert�szsirad�k (szalonna) �s baromfizsirad�k, nem


olvasztott vagy m�sk�ppen nem kivont, frissen, h�tve, fagyasztva, s�zva, s�s l�ben
tart�s�tva, sz�r�tva vagy f�st�lve

Ide tartozik a zs�r �s a feldolgozott zs�r.

0210

�lelmez�si c�lra alkalmas h�s, v�g�si mell�kterm�k �s bels�s�g, s�zva, s�s l�ben
tart�s�tva, sz�r�tva vagy f�st�lve; �lelmez�si c�lra alkalmas liszt �s �rlem�ny
h�sb�l, v�g�si mell�kterm�kb�l vagy bels�s�gb�l

Mind: Ide tartozik az emberi fogyaszt�sra sz�nt h�s, h�sk�sz�tm�nyek �s csontok,


valamint egy�b �llati eredet� term�kek.

A feldolgozott �llati feh�rje � bele�rtve az emberi fogyaszt�sra sz�nt tepert�t is


� szint�n ebbe az �rucsoportba tartozik. Ide tartozik az emberi fogyaszt�sra sz�nt
sz�r�tott diszn�f�l is.

A kolb�sz a 1601 vtsz. al� tartozik.

3. �rucsoport:
Halak �s r�kok, puhatest�ek �s m�s gerinctelen v�zi�llatok

Nem tartozik ebbe az �rucsoportba:

a)

A 0106 vtsz. al� tartoz� eml�s�k;

b)

a 0106 vtsz. al� tartoz� eml�s�k h�sa (0208 vagy 0210 vtsz.);

c)
fajt�ja vagy �llapota miatt emberi fogyaszt�sra nem megfelel� vagy alkalmatlan nem
�l� hal (bele�rtve a halm�jat �s halikr�t is) vagy r�kf�le, puhatest� vagy m�s
gerinctelen v�zi�llat (5. �rucsoport); emberi fogyaszt�sra alkalmatlan liszt,
�rlem�ny vagy labdacs halb�l, r�kf�le, puhatest� vagy m�s gerinctelen v�zi�llatb�l
(2301 vtsz.); vagy

d)

kavi�r �s a haltoj�sb�l k�sz�tett kavi�rp�tl� (1604 vtsz.).

Ebbe az �rucsoportba tartozik a teny�szt�si vagy szapor�t�si c�llal tartott �l�


hal, az �l� d�szhal, valamint a behozott �l�, emberi fogyaszt�sra sz�nt halak �s
r�kf�l�k.

Ezen �rucsoport minden term�k�t �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek kell al�vetni.

0301

�l� hal

Mind: Ide tartozik a pisztr�ng, az angolna �s a ponty �s minden egy�b faj, valamint
minden teny�szt�si vagy szapor�t�si c�llal behozott hal.

Azonnali emberi fogyaszt�sra sz�nt behozott �l� halat �gy tekintik �llat-
eg�szs�g�gyi ellen�rz�s szempontj�b�l, mintha term�k lenne.

Ide tartozik a 0301 10 vtsz. al� sorolt d�szhal.

0302

Hal frissen vagy h�tve a 0304* vtsz. al� tartoz� fil�zett �s m�s halh�s kiv�tel�vel

Mind

0302 70

Halm�j �s ikra

0303

Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. al� tartoz� fil�zett �s m�s halh�s kiv�tel�vel

Mind:

Ide tartozik: Csendes-�ce�ni lazac a m�j �s az ikra kiv�tel�vel; V�r�s lazac


(Oncorhynchus nerka) m�s szalmonid�k a m�j �s az ikra kiv�tel�vel; Pisztr�ng;
Atlanti-�ce�ni lazac; �s minden m�s hal.
0304

Halfil� �s m�s halh�s (apr�tott is), frissen, h�tve vagy fagyasztva

0305

Sz�r�tott, s�zott vagy s�s l�ben tart�s�tott hal; f�st�lt hal, a f�st�l�si elj�r�s
el�tt vagy alatt f�z�tt is; emberi fogyaszt�sra alkalmas liszt, dara �s labdacs
(pellet) halb�l

Mind: ide tartoznak az olyan egy�b hal�szati term�kek mint az emberi fogyaszt�sra
alkalmas liszt, dara �s labdacs (pellet) halb�l, r�kb�l, r�kf�l�b�l vagy m�s
gerinctelen v�zi�llatb�l.

0306

R�kf�le h�j�ban is, �lve, frissen, h�tve, fagyasztva, sz�r�tva, s�zva vagy s�s
l�ben tart�s�tva;

r�kf�le h�j�ban g�z�lve vagy v�zben forr�zva,

h�tve, fagyasztva, sz�r�tva, s�zva vagy s�s l�ben tart�s�tva is; emberi
fogyaszt�sra alkalmas liszt, dara �s labdacs (pellet) r�kf�l�b�l

Mind: Az azonnali emberi fogyaszt�sra sz�nt behozott �l� r�kf�l�ket �gy tekintik
�llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s szempontj�b�l, mintha term�kek lenn�nek.

0307

Puhatest� �llat kagyl�ban is, �lve, frissen, h�tve, fagyasztva, sz�r�tva, s�zva
vagy s�s l�ben tart�s�tva;

a gerinctelen v�zi�llatok, a r�kf�l�k �s puhatest�ek kiv�tel�vel �lve, frissen,


h�tve, fagyasztva, sz�r�tva, s�zva vagy s�s l�ben tart�s�tva; emberi fogyaszt�sra
alkalmas liszt, dara �s labdacs (pellet) gerinctelen v�zi�llatb�l a r�kf�l�k
kiv�tel�vel

Mind:

Ide tartozik a Bonamia Ostreae �s a Martelia refringens, valamint olyan puhatest�


�s m�s gerinctelen v�zi�llatok; amelyeket val�sz�n�leg megf�ztek, majd leh�t�ttek
vagy lefagyasztottak.

Az azonnali emberi fogyaszt�sra sz�nt behozott �l� puhatest�eket �gy tekintik


�llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s szempontj�b�l, mintha term�kek lenn�nek.

Ide tartozik a csigafajok h�sa.

0307 60 00

Csiga, a tengeri csiga kiv�tel�vel

Ide tartozik a Helix pomatia Linn�, Helix aspersa Muller, Helix lucorum faj�,
valamint az Achatinidae csal�dba tartoz� faj� sz�razf�ldi hasl�b�ak.

Ide tartoznak az azonnali emberi fogyaszt�sra sz�nt �l� csig�k, valamint az emberi
fogyaszt�sra sz�nt csigah�s.
Ide tartozik az enyh�n el�f�z�tt vagy r�szben feldolgozott csiga.

0307 91 00

Gerinctelen v�zi�llatok a r�k, r�kf�l�k �s puhatest�ek kiv�tel�vel �lve, frissen


vagy h�tve.

Mind

0307 99 90

M�s: E vtsz. al� tartozik az emberi fogyaszt�sra alkalmas liszt, dara �s labdacs
(pellet) gerinctelen v�zi�llatb�l a r�kf�l�k kiv�tel�vel.

Mind: Ide tartozik az emberi fogyaszt�sra sz�nt halliszt.

4. �rucsoport:
Tejterm�kek; mad�rtoj�s; term�szetes m�z; m�sutt nem eml�tett, �lelmez�si c�lra
alkalmas �llati eredet� �lelmiszer

1.

A �tej� megnevez�s alatt a teljes tejet vagy a r�szben vagy teljesen lef�l�z�tt
tejet kell �rteni.

2.

A 0405 vtsz. alkalmaz�s�ban:

a)

a �vaj� kifejez�s a term�szetes vajat, a sav�vajat vagy a rekonstru�lt vajat


jelenti (frissen, s�zva vagy avasan, konzervdobozba csomagolva is), melyet
kiz�r�lag tejb�l nyernek, �s tejzs�rtartalma legal�bb 80, de nem t�bb mint 95
t�megsz�zal�k, legfeljebb 2 % (zs�rmentes) tejszil�rdanyag-tartalommal �s
legfeljebb 16 t�megsz�zal�k v�ztartalommal. A vaj nem tartalmaz hozz�adott
emulge�l�szereket, de tartalmazhat n�triumkloridot, �telsz�nez�ket, semleges�t�
s�kat �s �rtalmatlan tejsavtermel� bakt�riumkult�r�kat;

b)

a �kenhet� tejk�sz�tm�nyek� (vajkr�m) kifejez�s olyan kenhet� v�z-olaj t�pus�


emulzi�t jelent, amely csak tejzs�rt tartalmaz legal�bb 39, de 80 t�megsz�zal�kn�l
kisebb mennyis�gben.

3.

A tejsav� s�r�t�s�b�l (koncentr�ci�j�b�l) tej vagy tejzs�r hozz�ad�s�val nyert


term�ket, mint sajtot a 0406 vtsz. al� kell besorolni, felt�ve hogy az al�bbi h�rom
tulajdons�ggal rendelkezik:

a)

tejzs�rtartalma sz�razanyagban kifejezve legal�bb 5 t�megsz�zal�k;

b)

sz�razanyag-tartalma t�megsz�zal�kban legal�bb 70 %, de nem haladja meg a 85 %-ot;


valamint

c)

form�zott vagy form�zhat�.

4.

Nem tartozik ebbe az �rucsoportba:

a)

a sav�b�l nyert term�k, amely sz�razanyagra sz�m�tva t�bb mint 95 t�megsz�zal�k


lakt�zt tartalmaz (1702 vtsz.); vagy

b)

az albumin (k�t vagy t�bb sav�feh�rje koncentr�tum�t is bele�rtve, amely


sz�razanyagra sz�m�tva t�bb mint 80 t�megsz�zal�k sav�feh�rj�t tartalmaz) (3502
vtsz.) vagy a globulin (3504 vtsz.).

0401

Tej �s tejsz�n, nem s�r�tve, cukor vagy m�s �des�t�szer hozz�ad�sa n�lk�l.

Mind: A tejbe beletartozik a a nyers, paszt�riz�lt vagy h�kezelt tej.

Ide tartoznak a tej frakci�i.

Az �llati takarm�nyoz�sra sz�nt tej a 2309 vtsz. al� tartozik.

0402

Tej �s tejsz�n, s�r�tve, vagy cukor vagy m�s �des�t�szer hozz�ad�s�val.

Mind

0403

�r�, aludttej �s tejf�l, joghurt, kefir �s m�s erjesztett vagy savany�tott tej �s
tejsz�n, s�r�tve, vagy nem, illetve hozz�adott cukorral vagy egy�b �des�t�szerrel,
vagy an�lk�l, valamint �zes�tve, vagy nem, illetve hozz�adott gy�m�lccsel, di�val
vagy kaka�val, vagy an�lk�l.

Mind:

Ide tartozik az emberi fogyaszt�sra sz�nt tejsz�n, a vaj, a tejzsel�, az �zes�tett,


fagyasztott, erjesztett vagy s�r�tett tej.

A fagylalt �s a j�gkr�m a 2105 vtsz. al� tartozik.

0404

Tejsav� s�r�tve vagy cukrozva vagy m�s �des�t�szer hozz�ad�s�val is; m�sutt nem
eml�tett, term�szetes tejalkot�r�szeket tartalmaz� k�sz�tm�ny cukor vagy m�s
�des�t�szer hozz�ad�s�val is.

Mind
0405

Vaj �s tejb�l nyert m�s zs�r �s olaj; kenhet� tejk�sz�tm�nyek (vajkr�m).

Mind: Ide tartoznak a kenhet� tejk�sz�tm�nyek (vajkr�m).

0406

Sajt �s t�r�

Mind

0407 00

Mad�rtoj�s h�j�ban, frissen, tart�s�tva vagy f�zve.

Mind: Ide tartoznak a keltet�toj�sok �s a specifikus k�rokoz�kt�l mentes toj�sok


(SPF), valamint az emberi fogyaszt�sra sz�nt toj�sok.

Ide tartoznak az �n. �100 �ves toj�sok�.

Az emberi fogyaszt�sra alkalmatlan toj�sfeh�rje a 3502 vtsz. al� tartozik.

0408

H�j n�lk�li mad�rtoj�s �s friss, sz�r�tott, g�z�n vagy forr� v�zben f�tt, form�ba
�nt�tt, fagyasztott vagy m�s m�don tart�s�tott, hozz�adott cukrot vagy m�s
�des�t�szert tartalmaz�/nem tartalmaz� toj�ss�rg�ja.

Mind: E vtsz. al� tartoznak a toj�sterm�kek h�kezel�sre val� tekintet n�lk�l.

E vtsz. al� tartoznak a h�j n�lk�li eg�sz toj�sok �s minden mad�r toj�ss�rg�ja. Az
ide tartoz� term�kek lehetnek frissek, sz�r�tottak, g�z�n vagy forr� v�zben f�ttek,
form�ba �nt�ttek (pl. hengeres �n. hossz� toj�sok), fagyasztottak vagy m�s m�don
tart�s�tottak. Mindezek e vtsz. al� tartoznak, akkor is, ha a term�khez cukrot vagy
m�s �des�t�szert adtak, �s abban az esetben is, ha �lelmi c�lra vagy ipari
felhaszn�l�sra (pl. cserz�s) sz�nj�k is.

Nem tartozik e vtsz. al�:

a)

Toj�ss�rg�ja olaja (15.06 vtsz.).

b)

�tel�zes�t�t, f�szereket vagy m�s adal�kot tartalmaz� toj�sk�sz�tm�nyek (21.06


vtsz.).

c)

Lecitin (29.23 vtsz.).

d)

Toj�sfeh�rje mag�ban (toj�salbumin) (35.02 vtsz.).

0409 00 00
Term�szetes m�z

Mind

E vtsz. al� tartozik a m�hek (Apis Mellifera) vagy m�s rovarok �ltal gy�jt�tt, a
l�pb�l centrifug�l�ssal kinyert, a l�pben l�v� vagy l�pdarabokat tartalmaz� m�z,
abban az esetben, ha sem cukrot, sem m�s adal�kot nem adtak hozz�. Ezeket a m�zeket
megnevez�s�kben a m�zet ad� vir�g, sz�rmaz�s vagy sz�n szerint lehet
megk�l�nb�ztetni.

E vtsz. al� tartozik a m�m�z is, valamint a term�szetes �s m�m�z kever�kei is


(17.02 vtsz.).

0410 00 00

M�sutt nem eml�tett, �lelmez�si c�lra alkalmas �llati eredet� �lelmiszer.

Mind

E vtsz al� tartozik a m�hpemp� �s a m�hszurok, valamint a csontok �s m�s, emberi


fogyaszt�sra sz�nt �llati eredet� anyagok.

Emberi fogyaszt�sra sz�nt rovarok �s rovarpet�k szint�n e vtsz. al� tartoznak.

A 0410 00 00 vtsz. al� tartoznak a Kombin�lt N�menklat�r�ban m�sutt nem eml�tett,


emberi fogyaszt�sra alkalmas �llati eredet� term�kek. Ez az al�bbiakat tartalmazza:

a)

Tekn�stoj�s

b)

Salangane f�szek (�mad�rf�szek�)

Nem tartozik a 0410 00 00 vtsz. al� a foly�kony vagy sz�r�tott �llati v�r, ak�r
alkalmas �lelmez�si c�lra, ak�r nem.

5. �rucsoport:
M�sutt nem eml�tett �llati eredet� term�kek

Ezen �rucsoport egyes term�keire vonatkoz�an tov�bbi kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket


hat�roz meg az 1774/2002/EK rendelet VIII. mell�klet�nek VIII. fejezete (gyapj�,
sz�r, sert�ss�rte, toll �s tollr�sz).

1.

Nem tartozik ebbe az �rucsoportba:

a)

az �lelmez�si c�lra alkalmas term�k (az eg�sz �s darabolt �llati b�l, a h�lyag �s
gyomor, valamint a foly�kony vagy a sz�r�tott �llati v�r kiv�tel�vel);

b)
a nyersb�r (bele�rtve a pr�mb�rt is), a 0505 vtsz. al� tartoz� �ruk �s a 0511 vtsz.
al� tartoz� nyersb�r reszel�ke �s hasonl� hullad�ka kiv�tel�vel (41. vagy 43.
�rucsoport);

c)

az �llati eredet� fon�anyag, a l�sz�r �s a l�sz�rhullad�k kiv�tel�vel (XI.


�ruoszt�ly); vagy

d)

a kefe �s sepr� k�sz�t�s�hez el�k�sz�tett csom� vagy k�teg (9603 vtsz.).

2.

A v�mtarif�ban az �elef�ntcsont� megnevez�s az elef�nt, a v�zil�, a rozm�r, a


vaddiszn� agyar�t, a kardhal kardj�t, az orrszarv� szarv�t �s minden m�s �llat
fog�t is jelenti.

3.

A v�mtarif�ban a �l�sz�r� megnevez�s a l�- �s a szarvasmarhaf�l�k s�r�ny�t �s


faroksz�r�t jelenti.

0502 10 00

Sert�s- �s vaddiszn�sz�r �s s�rte; a s�rte vagy a sz�r hullad�ka

A �feldolgozatlan sert�ss�rte� megnevez�s olyan sert�ss�rt�re vonatkozik, amelyet


nem vetettek al� gy�ri mos�snak �s nem cserz�sb�l nyertek vagy nem kezelt�k a
k�rokoz�k terjed�s�t megakad�lyoz� m�s m�dszerrel.

0503 00 00

L�sz�r �s l�sz�rhullad�k.

Az e vtsz. al� tartoz� sz�r�kkel kapcsolatban �rtes�teni kell a hat�sk�rrel


rendelkez� �llat-eg�szs�g�gyi hat�s�got. A faji besorol�s �s a v�grehajtott kezel�s
igazol�s�ra lehet sz�ks�g.

Nem tartozik a 0503 vtsz. al� a fonott vagy v�gig csom�zott sz�r. Ide tartozik nem
csak a feldolgozatlan l�sz�r, hanem az is, amelyet mostak, festettek, feh�r�tettek,
g�nd�r�tettek vagy m�s m�don kezeltek.

0504 00 00

�llati b�l, h�lyag �s gyomor (a halb�l sz�rmaz� kiv�tel�vel), eg�szben �s darabban,


frissen, h�tve, fagyasztva, s�zva, s�s l�ben tart�s�tva, sz�r�tva vagy f�st�lve.

Mind: Ide tartozik a szarvasmarha-, sert�s-, juh- �s kecskef�l�k, valamint a


baromfik tiszt�tott, s�zott, sz�r�tott vagy f�tt gyomra, h�lyagja �s belei.

0505

Mad�rb�r �s m�s mad�rr�sz tollal vagy pehellyel, toll �s tollr�sz (ny�rt sz�llel
is) �s pehely tiszt�tva, fert�tlen�tve vagy tart�s�t�sra el�k�sz�tve, de tov�bb nem
megmunk�lva; tollpor �s toll- vagy tollr�sz hullad�ka.
Mind � kiv�ve a d�sztollakat, vagy olyan kezelt tollakat, amelyeket az odal�togat�k
saj�t haszn�latra visznek magukkal, vagy kezelt tollakb�l �ll� olyan sz�ll�tm�nyt,
amelyet mag�nszem�lynek k�ldenek nem ipari felhaszn�l�sra.

A 0505 vtsz. al� tartozik kezelve �s nem kezelve egyar�nt: puszt�n tiszt�tva,
fert�tlen�tve vagy tart�s�t�sra el�k�sz�tve, de tov�bb nem megmunk�lva.

Toll, t�ltel�kanyagnak; �s nyers pehely vagy m�s tollak.

0506

Csont �s szarvmag, megmunk�latlanul, zs�rtalan�tva, egyszer�en el�k�sz�tve (de nem


alakra v�gva), savval kezelve vagy enyvtelen�tve; ezek pora �s hullad�ka.

Ide tartozik a zselatin vagy kollag�n el��ll�t�s�hoz haszn�lt csont, ha emberi


�lelmez�s c�lj�b�l vagy emberi fogyaszt�sra sz�nt csontliszt el��ll�t�s�nak
c�lj�val lev�gott �llatokb�l sz�rmaznak.

A kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mell�klete X.


fejezete hat�rozza meg (csontok �s csontterm�kek, stb.).

0507

Elef�ntcsont, tekn�sb�kah�j, b�lnacsont �s b�lnacsontsz�r, szarv, pata, agancs,


k�r�m, karom �s cs�r, megmunk�latlanul vagy egyszer�en el�k�sz�tve, de nem alakra
v�gva; ezek pora �s hullad�ka.

A vad�sztr�fe�kra vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet


VIII. mell�klet�nek VII. fejezete hat�rozza meg.

Ide tartoznak a madarak �s pat�s �llatok � kiz�r�lag csontb�l, szarvb�l, pat�b�l,


karomb�l, agancsb�l, fogb�l, nyersb�rb�l �s irh�b�l �ll� � harmadik orsz�gb�l
sz�rmaz� kezelt vad�sztr�fe�i.

Ex05100000

�mbra, h�dzs�r, cibet �s p�zsma, k�risbog�r, epe sz�r�tva is;

Mirigy �s gy�gyszer�szeti term�k k�sz�t�s�re haszn�lt m�s �llati szerv frissen,


h�tve, fagyasztva vagy m�s m�don ideiglenesen tart�s�tva.

A kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet hat�rozza meg. VIII.


mell�klet XI. fejezet, �llateledel, gy�gyszeripari �s egy�b m�szaki term�kek
el��ll�t�s�ra sz�nt �llati mell�kterm�kek.

E vtsz. al� tartozik a mirigy, m�s �llati term�kek �s az epe is.

A sz�r�tott mirigy �s egy�b term�k a 3501 vtsz. al� tartozik.

0511

M�sutt nem eml�tett �llati term�k; az 1. vagy a 3. �rucsoportba tartoz�, emberi


fogyaszt�sra nem alkalmas �lettelen �llat.

Ide tartozik a genetikai anyag (�llati eredet� sperm�k �s embri�k mint pl.
szarvasmarha-, sert�s-, juh-, l�- �s kecskef�l�k sperm�ja �s embri�i).

Az 1. �s 2. kateg�ri�ba tartoz� �llati mell�kterm�kek is ide tartoznak.

0511 10 00

Szarvasmarhaf�l�k sperm�ja

0511 91

Hal vagy r�kf�le, puhatest� vagy m�s gerinctelen v�zi�llat r�szei; a 3.


�rucsoportba tartoz� �lettelen �llat.

Mind: ide tartozik a keltet�sre v�r� halikra �s az �lettelen �llatok. A


kedvtel�sb�l tartott �llatok eledele, valamint a gy�gyszeripari �s egy�b ipari
term�kek el��ll�t�s�hoz haszn�lt �llati mell�kterm�kek.

0511 99 (10)

Porcok vagy inak; nyesed�k �s a nyers b�r vagy irha hasonl� hullad�kai.

Mind

0511 99 90

M�s

Mind: ide tartoznak a 0511 10 vtsz. al� nem tartoz� �s nem szarvasmarh�t�l sz�rmaz�
embri�k, petesejtek, sperma �s genetikai anyag.

A kedvtel�sb�l tartott �llatok eledele, valamint a m�szaki term�kek el��ll�t�s�hoz


haszn�lt �llati mell�kterm�kek.

Ide tartoznak a m�h�szetben haszn�lt, m�hek �ltal el��ll�tott term�kek.

Ide tartoznak az 1. �rucsoportba tartoz� �lettelen �llatok is (kuty�k �s macsk�k).

Ide tartoznak azok az anyagok, amelyek f� jellemz�it nem m�dos�tott�k, valamint az


ehet�, nem halb�l sz�rmaz� emberi fogyaszt�sra sz�nt �llati v�r.

12. �rucsoport:
Olajos mag �s olajtartalm� gy�m�lcs, k�l�nf�le magvak �s gy�m�lcs�k: ipari �s
gy�gyn�v�nyek, szalma �s takarm�ny

Csak bizonyos n�v�nyi term�keket kell �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek al�vetni.

Ex12130000

Gabonaszalma �s -pelyva nyersen, v�gva, �r�lve,

sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is

Csak a sz�na �s a szalma tartozik ide.


Ex12 14 (90)

Kar�r�pa, marhar�pa, takarm�nyr�pa, takarm�nygy�k�r, sz�na, lucerna (alfalfa),


l�here, baltacim, takarm�nyk�poszta, csillagf�rt, b�kk�ny �s hasonl�
takarm�nyn�v�ny labdacs (pellet) alakban is:

M�s.

Csak a sz�na �s a szalma tartozik ide.

15. �rucsoport:
�llati vagy n�v�nyi zs�r �s olaj, �s ezek bont�si term�kei; elk�sz�tett �telzs�r;
�llati vagy n�v�nyi eredet� viasz

1.

Nem tartozik ebbe az �rucsoportba:

a)

a 0209 vtsz. al� tartoz� sert�s- vagy baromfizsirad�k;

b)

a kaka�vaj, kaka�zs�r �s -olaj (1804 vtsz.);

c)

az olyan ehet� k�sz�tm�ny, amely a 0405 vtsz. al� tartoz� term�kekb�l t�bb mint 15
t�megsz�zal�kot tartalmaz (�ltal�ban 21. �rucsoport);

d)

a tepert� (2301 vtsz.) vagy a 2304�2306 vtsz. al� tartoz� marad�k.

2.

Nem tartozik a 1518 vtsz. al� a csup�n denatur�lt zs�r vagy olaj vagy ezek
frakci�i, amelyek a nem denatur�lt zs�rnak �s olajnak, illetve ezek frakci�inak
megfelel� vtsz.-ok al� tartoznak.

3.

A semleges�t�si iszap, az olaj alja �s olajsepr�, a sztearinszurok, a


glicerinszurok �s a gyapj�zs�r�led�k a 1522 vtsz. al� tartozik.

Minden �llati eredet� olaj.

Tov�bbi kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet hat�roz meg az


al�bbiak szerint:

VII. mell�klet IV. fejezet; Kiolvasztott zs�rok �s halolajok;

VIII. mell�klet XII. fejezet; A 2. kateg�ri�ba tartoz� anyagokb�l sz�rmaz�,


olajk�miai c�lokra sz�nt kiolvasztott zs�rok;

VIII. mell�klet XIII. fejezet; Zs�rsz�rmaz�kok.

A zs�rsz�rmaz�kokba beletartoznak a zs�rokb�l �s olajokb�l sz�rmaz� els� f�zisbeli


term�kek tiszta �llapotban, amennyiben az 1774/2002/EK rendelet VI. mell�klet�nek
III. fejezet�ben el��rt m�don �ll�tott�k �ket el�. A m�s anyagokkal kevert
zs�rsz�rmaz�kok nem tartoznak ide.

1501 00

Sert�szs�r (zsirad�k is) �s baromfizs�r a 0209 �s a 1503 vtsz. al� tartoz�k


kiv�tel�vel.

Mind

1502 00

Szarvasmarhafaggy�, birka- vagy kecskefaggy�, a 1503 vtsz. al� tartoz�k


kiv�tel�vel.

Mind

1503 00

Zs�rsztearin, zs�rolaj, oleosztearin, oleoolaj �s faggy�olaj nem emulg�lva, vagy


nem keverve vagy m�s m�don nem elk�sz�tve.

Mind

1504

Halakb�l �s tengeri eml�sb�l nyert zs�r �s olaj, �s ezek frakci�i finom�tva is, de
vegyileg nem �talak�tva.

Halolajok �s tengeri eml�s�k olaja.

A k�l�nf�le ehet� k�sz�tm�nyek a 21. �rucsoportba tartoznak.

1506 00 00

M�s �llati zs�r �s olaj �s ezek frakci�i finom�tva is, de vegyileg nem �talak�tva.

Kezeletlen zs�r vagy olaj �s eredeti frakci�i, amennyiben az 1774/2002/EK rendelet


VI. mell�klet�nek III. fejezet�ben el��rt m�don �ll�tott�k �ket el�.

A m�s anyagokkal kevert zs�rsz�rmaz�kok nem tartoznak ide.

A 1516 vtsz. al� tartoznak az olyan �llati �s n�v�nyi zs�rok �s olajok, amelyek egy
al�bb eml�tett, meghat�rozott vegyi �tlak�t�son estek �t, de tov�bbi kezel�s nem
t�rt�nt.

E vtsz. al� tartoznak az �llati vagy n�v�nyi zs�rok �s olajok hasonl� m�don kezelt
frakci�i.

A hidrog�nez�s � azaz a term�keknek tiszta hidrog�nnel val� k�lcs�nhat�sa megfelel�


h�m�rs�kleten �s nyom�s mellett egy kataliz�tor (�ltal�ban finoman por�tott nikkel)
jelenl�t�ben � n�veli a zs�rok �s olajok olvad�spontj�t, valamint jav�tja az olajok
�llag�t az�ltal, hogy a tel�tetlen zs�rsavakat �talak�tja magasabb olvad�spont�
tel�tett zs�rsavakk�.

1516 10

�llati vagy n�v�nyi zs�r �s olaj �s ezek frakci�i r�szben vagy teljesen
hidrog�nezve, k�zbees�en �szterezve, �jra�szterezve vagy elaidiniz�lva, finom�tva
is, de tov�bb nem elk�sz�tve.

Kiz�r�lag �llati zs�rok �s olajok. A m�s anyagokkal kevert zs�rsz�rmaz�kokat nem


kell �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek al�vetni.

�llat-eg�szs�g�gi okokb�l a zs�rsz�rmaz�kokba beletartoznak az �llati zs�rokb�l �s


olajokb�l sz�rmaz� els� f�zisbeli term�kek tiszta �llapotban, amennyiben az
1774/2002/EK rendelet VI. mell�klet�nek III. fejezet�ben el��rt m�don �ll�tott�k
�ket el�.

Ex15 18 00

�llati vagy n�v�nyi zs�r �s olaj �s ezek frakci�i f�zve, oxid�lva, v�ztelen�tve,
szulfur�lva, f�jva, h�vel polimeriz�lva v�kuumban vagy k�z�mb�s g�zban, vagy
vegyileg m�sk�pp �talak�tva, a 1516 vtsz. al� tartoz�k kiv�tel�vel; ebbe az
�rucsoportba tartoz�, m�sutt nem eml�tett �llati vagy n�v�nyi zs�r vagy olaj vagy
k�l�nb�z� zs�rok �s olajok frakci�inak �tkez�sre alkalmatlan kever�ke vagy
k�sz�tm�nye.

Kiz�r�lag �llati zs�rok �s olajok.

Az 1774/2002/EK rendelet VI. mell�klet�nek III. fejezet�ben el��rt m�don


el��ll�tott zs�rsz�rmaz�kok.

A m�s anyagokkal kevert zs�rsz�rmaz�kok nem tartoznak ide.

1518 00 (91)

�llati vagy n�v�nyi zs�r �s olaj �s ezek frakci�i f�zve, oxid�lva, v�ztelen�tve,
szulfur�lva, f�jva, h�vel polimeriz�lva v�kuumban vagy k�z�mb�s g�zban, vagy
vegyileg m�sk�pp �talak�tva, a 1516 vtsz. al� tartoz�k kiv�tel�vel.

Kiz�r�lag �llati zs�rok �s olajok.

A kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket a 1774/2002/EK rendelet hat�rozza meg, a VIII.


mell�klet XIII. fejezete a zs�rsz�rmaz�kokra vonatkoz�an �s a VIII. mell�klet XII.
fejezete a 2. kateg�ri�ba tartoz� anyagokb�l sz�rmaz�, olajk�miai c�lokra sz�nt
kiolvasztott zs�rok tekintet�ben.

1518 00 (95)

�tkez�sre nem alkalmas kever�k vagy k�sz�tm�ny �llati �s n�v�nyi zs�rb�l �s olajb�l
�s ezek frakci�ib�l.

�llati eredet� zs�rok �s olajk�sz�tm�nyek.

1521 90 (91)

Nyers m�hviasz �s m�s rovarviasz finom�tva is.

Ipari c�lra haszn�lt m�hviasz.

Tov�bbi kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mell�klete IX.


M�h�szeti term�kek c�m� fejezete hat�roz meg.

1521 90 (99)

M�s.

M�h�szeti c�lra haszn�lt, m�hek �ltal el��ll�tott term�kek.

Tov�bbi kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mell�klete IX.


M�h�szeti term�kek c�m� fejezete hat�roz meg. A m�h�szeti c�lra haszn�lt, m�hek
�ltal el��ll�tott term�kek kiv�tel�vel a m�h�szeti term�kek a 0511 99 vtsz. al�, a
�m�s� kateg�ri�ba tartoznak.

16. �rucsoport:
H�sb�l, halb�l, vagy r�kb�l, puhatest�b�l, valamint m�s gerinctelen v�zi�llatb�l
k�sz�lt term�kek

1.

Nem tartozik ebbe az �rucsoportba a 2. �s a 3. �rucsoportban vagy a 0504 vtsz.


�ltal meghat�rozott elj�r�ssal k�sz�tett vagy tart�s�tott h�s, v�g�si mell�kterm�k
�s bels�s�g, a hal, a r�kf�le, a puhatest� vagy m�s gerinctelen v�zi�llat.

2.

Az �lelmiszer-k�sz�tm�nyek csak akkor tartoznak ebbe az �rucsoportba, ha t�bb mint


20 t�megsz�zal�k kolb�szt, h�st, v�g�si mell�kterm�ket, bels�s�get, v�rt, halat
vagy r�kf�l�t, puhatest� vagy m�s gerinctelen v�zi�llatot vagy a felsoroltakb�l
�ll� b�rmilyen kever�ket tartalmaznak. Abban az esetben, ha a k�sz�tm�ny az el�bb
eml�tett term�kekb�l k�t- vagy t�bbf�l�t is tartalmaz, akkor azt a 16. �rucsoporton
bel�l, a nagyobb t�megben l�v� alkot�r�sz(ek)nek megfelel� vtsz. al� kell
besorolni. Ezeket a rendelkez�seket nem lehet alkalmazni a 1902 vtsz. al� tartoz�
t�lt�tt term�kekre �s a 2103 vagy 2104 vtsz. al� tartoz� k�sz�tm�nyekre.

Ebbe az �rucsoportba feldolgozott �llati k�sz�tm�nyt tartalmaz� �sszetett


�lelmiszer-k�sz�tm�nyek tartoznak.

1601 00

Kolb�sz �s hasonl� term�k h�sb�l, v�g�si mell�kterm�kb�l, bels�s�gb�l vagy v�rb�l;


valamint az azokb�l k�sz�lt �lelmiszerterm�kek.

Ide tartozik a konzerv�lt h�s sokf�le form�ban.

1602

Egy�b sert�sh�sb�l, bels�s�gb�l vagy v�rb�l k�sz�lt �lelmiszer-k�sz�tm�nyek �s


konzervek.

Ide tartozik a konzerv�lt h�s sokf�le form�ban.

1603 00

Kivonat �s l� h�sb�l, halb�l vagy r�kf�l�b�l puhatest� vagy m�s gerinctelen


v�zi�llatb�l.
Mind: ide tartozik a halpaszta (surimi), valamint a g�l form�j� halfeh�rje h�tve �s
fagyasztva is.

1604

Elk�sz�tett vagy konzerv�lt hal; kavi�r �s halikr�b�l k�sz�tett kavi�rp�tl�k; hal


eg�szben vagy darabban, de nem apr�tva.

Mind: f�tt vagy el�f�z�tt, puhatest�eket vagy halat tartalmaz� konyhai


k�sz�tm�nyek.

Ide tartozik a l�gmentesen csomagolt konzerv hal �s konzerv kavi�r.

A t�sztaf�l�vel kevert halterm�kek a 1902 vtsz. al� tartoznak.

1605

Elk�sz�tett vagy konzerv�lt r�kf�le, puhatest� �s m�s gerinctelen v�zi�llat.

Mind. Ide tartoznak az elk�sz�tett vagy el�k�sz�tett csig�k.

Ide tartoznak a konzerv r�kok, r�kf�l�k �s m�s gerinctelen v�zi�llatok.

17. �rucsoport:
Cukor �s cukor�ruk

Ebbe az �rucsoportba nem tartoznak vegyileg tiszta cukrok, a szachar�z, lakt�z,


malt�z, gluk�z �s frukt�z kiv�tel�vel.

1702 11 00

A tejcukor �s a tejcukorszirup legal�bb 99 t�megsz�zal�k tejcukortartalommal,


v�zmentes lakt�zra vonatkoztatva, sz�razanyagra sz�m�tva.

19. �rucsoport:
Gabona, liszt, kem�ny�t� vagy tej felhaszn�l�s�val k�sz�lt term�kek; cukr�szati
term�kek

Nem tartozik ebbe az �rucsoportba: a 1902 vtsz. al� tartoz� t�lt�tt term�kek
kiv�tel�vel a 20 t�megsz�zal�kn�l t�bb kolb�szt, h�st, v�g�si mell�kterm�ket,
bels�s�get, v�rt, halat, r�kot vagy r�kf�l�t, puhatest� vagy m�s gerinctelen
v�zi�llatot vagy a felsoroltakb�l �ll� b�rmilyen kever�ket tartalmaz� �lelmiszer-
k�sz�tm�ny (16. �rucsoport).

Ebbe az �rucsoportba feldolgozott �llati k�sz�tm�nyt tartalmaz� �sszetett


�lelmiszer-k�sz�tm�nyek tartoznak.

1901
Mal�takivonat; lisztb�l, dar�b�l, durva �rlem�nyb�l, kem�ny�t�b�l vagy
mal�takivonatb�l el��ll�tott, m�sutt nem eml�tett �lelmiszer-k�sz�tm�ny, amely
kaka�t nem, vagy teljesen zs�rtalan�tott anyagra sz�m�tva 40 t�megsz�zal�kn�l
kisebb mennyis�gben tartalmaz; a 0401�0404 vtsz. al� tartoz� �rukb�l k�sz�tett,
m�sutt nem eml�tett olyan �lelmiszer-k�sz�tm�ny, amely kaka�t nem vagy teljesen
zs�rtalan�tott anyagra sz�m�tva 5 t�megsz�zal�kn�l kisebb mennyis�gben tartalmaz.

A konyhai k�sz�tm�nyek a 16. �s 21. �rucsoportba tartoznak.

Ex19 02

T�szta, f�zve vagy t�ltve (h�ssal vagy m�s anyaggal) vagy m�sk�pp elk�sz�tve is,
mint pl. spagetti, makar�ni, met�lt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;
kuszkusz (b�zadarak�sa) elk�sz�tve is.

Ide tartoznak a f�tt vagy el�f�z�tt, �llati term�keket tartalmaz� konyhai


k�sz�tm�nyek.

1902 20 (10)

20 t�megsz�zal�kot meghalad� hal-, r�kf�le-, puhatest�- vagy m�s


gerinctelenv�zi�llat-tartalommal.

Mind

1902 20 (30)

20 t�megsz�zal�kot meghalad� kolb�sz �s m�s, hasonl�, b�rmely fajta h�s- vagy


bels�s�gtartalommal, bele�rtve b�rmely fajta vagy eredet� zs�rt is.

Mind

1902 20 (91)

F�zve

Mind

1902 20 (99)

M�s (egy�b t�lt�tt t�szta, nem f�zve).

Mind

Ex19 05

P�ks�tem�nyek

Ide tartoznak a h�st tartalmaz� k�sz�tm�nyek.

20. �rucsoport:
Z�lds�gf�l�kb�l, gy�m�lcsb�l, di�f�l�kb�l vagy m�s n�v�nyr�szekb�l el��ll�tott
k�sz�tm�nyek

Nem tartoznak ebbe az �rucsoportba a t�bb mint 20 t�megsz�zal�k kolb�szt, h�st,


v�g�si mell�kterm�ket, bels�s�get, v�rt, halat, r�kot vagy r�kf�l�t, puhatest� vagy
m�s gerinctelen v�zi�llatot tartalmaz�, vagy a felsoroltak b�rmilyen kever�k�b�l
k�sz�lt �lelmiszer-k�sz�tm�nyek (16. �rucsoport).
Ex20 04

M�s z�lds�gek ecet vagy ecetsav n�lk�l elk�sz�tve vagy tart�s�tva, fagyasztva, a
2006 vtsz. al� tartoz�k kiv�tel�vel.

Ebbe az �rucsoportba feldolgozott �llati k�sz�tm�nyt tartalmaz� �sszetett


�lelmiszer-k�sz�tm�nyek tartoznak.

Ide tartoznak a h�st tartalmaz� k�sz�tm�nyek.

Ex20 05

M�s z�lds�gek ecet vagy ecetsav n�lk�l elk�sz�tve vagy tart�s�tva, nem fagyasztva,
a 2006 vtsz. al� tartoz�k kiv�tel�vel.

Ide tartoznak a h�st tartalmaz� k�sz�tm�nyek.

21. �rucsoport:
K�l�nf�le ehet� k�sz�tm�nyek

1.

Nem tartoznak ebbe az �rucsoportba a 2103 �s 2104 vtsz. al� tartoz� �lelmiszer-
k�sz�tm�nyek kiv�tel�vel az olyan k�sz�tm�nyek, amelyek t�bb mint 20 t�megsz�zal�k
kolb�szt, h�st, v�g�si mell�kterm�ket, bels�s�get, v�rt, halat, r�kot vagy
r�kf�l�t, puhatest� vagy m�s gerinctelen v�zi�llatot, vagy a felsoroltakb�l �ll�
b�rmilyen kever�ket tartalmaznak (16. �rucsoport).

2.

A 2104 vtsz. alkalmaz�s�ban a �homogeniz�lt �sszetett �lelmiszer-k�sz�tm�ny�


kifejez�s olyan k�sz�tm�nyekre utal, amelyeket legfeljebb 250 g nett� t�megben a
kiskereskedelmi forgalom sz�m�ra kiszereltek, gyermek�telnek vagy di�t�s c�lra, �s
amelyek k�t vagy t�bb alapvet� �lelmiszer, mint pl. hal, h�s, z�lds�g vagy gy�m�lcs
finoman homogeniz�lt kever�k�b�l �llnak. E meghat�roz�s alkalmaz�sa szempontj�b�l
nem sz�m�t az olyan kis mennyis�g� adal�kanyag, amelyet a k�sz�tm�ny �zes�t�s�re,
tart�s�t�s�ra vagy egy�b c�lb�l adtak hozz�. Ezek a k�sz�tm�nyek tartalmazhatnak
kis mennyis�gben szemmel l�that� alkot�r�szdarabokat is.

Ebbe az �rucsoportba feldolgozott �llati k�sz�tm�nyt tartalmaz� �sszetett


�lelmiszer-k�sz�tm�nyek tartoznak.

Ex21 03 (90 90)

M�rt�s (sz�sz) �s ennek el��ll�t�s�ra szolg�l� k�sz�tm�ny; �tel�zes�t� kever�k;


must�rliszt �s -dara, �s elk�sz�tett must�r.

M�s

Ide tartoznak a h�st tartalmaz� k�sz�tm�nyek.

Ex21 04

Leves �s er�leves �s ezek el��ll�t�s�ra szolg�l� k�sz�tm�ny; homogeniz�lt �sszetett


�lelmiszer-k�sz�tm�ny.

Ide tartoznak az e hat�rozatnak megfelel�, h�st vagy �llati eredet� term�ket


tartalmaz� k�sz�tm�nyek.

Ex21 05 00

Fagylalt �s m�s ehet� j�gkr�m, kaka�tartalommal is

Ide tartoznak az e hat�rozatnak megfelel�, feldolgozott tejterm�ket tartalmaz�


k�sz�tm�nyek.

Ex21 06

M�sutt nem eml�tett �lelmiszer-k�sz�tm�ny.

Ide tartoznak az e hat�rozatnak megfelel�, h�st vagy �llati eredet� term�ket


tartalmaz� k�sz�tm�nyek.

Ex21 06 10

Feh�rjekoncentr�tum �s textur�lt feh�rje.

Ide tartoznak az e hat�rozatnak megfelel�, �llati eredet� term�ket tartalmaz�


k�sz�tm�nyek.

2106 90 (10)

Sajtfond�

Mind

2106 90 (98)

M�s

Ide tartoznak az e hat�rozatnak megfelel�, h�st vagy �llati eredet� term�ket


tartalmaz� k�sz�tm�nyek.

23. �rucsoport:
Az �lelmiszeripar mell�kterm�kei �s hullad�kai; elk�sz�tett �llati takarm�ny

A 2309 vtsz. al� kell besorolni a m�sutt nem eml�tett, �llati takarm�nyoz�sra
szolg�l� olyan term�keket, amelyeket n�v�nyi vagy �llati eredet� anyagok
feldolgoz�sa sor�n nyernek, mik�zben az eredeti anyag elveszti f� jellemz�it, de
nem sorolhat� be ide az ilyen feldolgoz�s sor�n keletkez� n�v�nyi hullad�k, marad�k
�s mell�kterm�k.

2301

Emberi fogyaszt�sra alkalmatlan liszt, dara �s labdacs (pellet) h�sb�l, v�g�si


mell�kterm�kb�l, bels�s�gb�l, halb�l, r�kb�l, r�kf�l�b�l, puhatest�b�l vagy m�s
gerinctelen v�zi�llatb�l; tepert�.

Ide tartozik: emberi fogyaszt�sra alkalmatlan feldolgozott �llati feh�rje.

Emberi fogyaszt�sra alkalmatlan h�s- �s csontliszt, tollb�l k�sz�lt liszt,


sz�r�tott tepert�.
A feldolgozott �llati feh�rj�re vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az
1774/2002/EK rendelet VII. mell�klet�nek II. fejezete hat�rozza meg.

Ex23 09

�llatok etet�s�re szolg�l� k�sz�tm�nyek.

Ide tartozik az �llateledel, a m�csont �s az �rlem�nykever�kek.

Az �llateledelre �s a m�csontra vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az


1774/2002/EK rendelet VIII. mell�klet�nek II. fejezete hat�rozza meg.

2309 10

Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szok�sos m�don kiszerelve.

Mind

2309 90

M�s

Ide tartozik a hal vagy tengeri eml�s r�szeit tartalmaz� oldatot, tejterm�keket
vagy m�s sz�nhidr�tokat tartalmaz� term�kek.

Ide tartozik az emberi fogyaszt�sra alkalmatlan kolosztrum �s a foly�kony


tejterm�k, valamint az emberi fogyaszt�sra alkalmatlan, tejet tartalmaz� term�kek.

2309 90 (99)

M�s

Ide tartoznak az emberi fogyaszt�sra alkalmatlan toj�sterm�kek �s egy�b emberi


fogyaszt�sra alkalmatlan �llati eredet� feldolgozott term�kek.

�llatok etet�s�re szolg�l� term�kek, bele�rtve az �rlem�nykever�keket (mint pl. a


szarv �s a pata, stb.).

A toj�sterm�kekre vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet


VII. mell�klet�nek X. fejezete hat�rozza meg.

28. �rucsoport:
A vegyipar �s vele rokon iparok term�kei

Ex28 35

Hipofoszfitok, foszfitok �s foszf�tok; polifoszf�tok, vegyileg nem meghat�rozottak


is.

Csak egyes kalcium-foszf�tokat kell az ellen�rz�snek al�vetni.

2835 (25)

Kalciumhidrog�n-ortofoszf�t (�dikalcium-foszf�t�).

A trikalcium-foszf�tra vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK


rendelet VII. mell�klet�nek VII. fejezete hat�rozza meg.

2835 (26)
M�s kalcium-foszf�tok.

A trikalcium-foszf�tra vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK


rendelet VII. mell�klet�nek VIII. fejezete hat�rozza meg.

30. �rucsoport:
Gy�gyszeripari term�kek

A k�sz gy�gyszerekre vonatkoz�an nincs el��rva a behozatalkor t�rt�n� �llat-


eg�szs�g�gyi ellen�rz�s. Ide tartoznak az orvostechnikai eszk�z�kben, in vitro
diagnosztik�ban, laborat�riumi reagensekben �s kozmetikai term�kekben t�rt�n� ipari
felhaszn�l�sra sz�nt, 3. kateg�ri�ba tartoz� anyagb�l nyert k�ztes term�kek.

3001

Mirigy �s m�s szerv organoter�pi�s haszn�latra sz�r�tva, por�tva is; mirigy vagy
m�s szerv vagy ezek v�lad�kainak kivonata organoter�pi�s haszn�latra; heparin �s
s�i; m�sutt nem eml�tett emberi vagy �llati eredet� anyag ter�pi�s vagy megel�z�si
c�lra el�k�sz�tve.

Ide tartozik: Kiz�r�lag �llati eredet� anyagok.

A kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet hat�rozza meg:

VIII. mell�klet IV. fejezet, v�r �s v�rk�sz�tm�nyek ipari term�kekhez a l�sav�


kiv�tel�vel �s VIII. mell�klet XI. fejezet, takarm�ny � bele�rtve az �llateledelt �
�s a 2007/2006/EK bizotts�gi rendelet (4) 1. cikk�ben eml�tett k�ztes term�kek
kiv�tel�vel az ipari term�kek el��ll�t�s�ra haszn�lt �llati mell�kterm�kek.

3001 (10)

Mirigy �s m�s szerv sz�r�tva, por�tva is.

Kiz�r�lag �llati eredet� term�kek.

3001 (20 90)

Mirigy vagy m�s szerv, vagy azok v�lad�k�nak kivonata, egy�b.

Kiz�r�lag �llati eredet� term�kek.

Ex30 02

Emberi v�r; �llati v�r ter�pi�s, megel�z�si vagy diagnosztikai c�lra el�k�sz�tve;
ellensz�rumok �s m�s v�rfrakci�k, valamint m�dosult immunol�giai term�kek
biotechnol�giai elj�r�ssal el��ll�tva is; vakcin�k, toxinok, mikrobiol�giai
kult�r�k (az �leszt�k kiv�tel�vel) �s hasonl� term�kek.

Kiz�r�lag �llati eredet� anyagok.

3002 (10 10)

Ellensz�rum �s m�s v�rfrakci�k, valamint m�dosult immunol�giai term�kek


mikroorganizmus elj�r�ssal el��ll�tva is.
Kiz�r�lag �llati eredet� ellensz�rum.

A v�gfelhaszn�l�nak sz�nt elk�sz�tett gy�gyszerek �s k�szterm�kek nem tartoznak


ide.

A 3002 vtsz. al� tartoz� term�kekre vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyek


megegyeznek az �llati mell�kterm�kekre vonatkoz�an az 1774/2002/EK rendeletben
el��rt k�vetelm�nyekkel:

VII. mell�klet III. fejezet (v�rk�sz�tm�nyek);

VIII. mell�klet IV. fejezet, (v�r �s v�rk�sz�tm�nyek ipari term�kek


el��ll�t�s�hoz);

VIII. mell�klet V. fejezet (l�sav�).

3002 (10 99)

Hemoglobin, hemoglobulinok �s szeroglobulinok: M�s.

Kiz�r�lag �llati eredet� anyagok.

3002 (90 30)

�llati v�rk�sz�tm�ny terapeutikus, megel�z�si vagy diagnosztikai c�lokra.

Ex30 02 (90 50)

Mikroorganizmus teny�szetek.

K�rokoz�k �s k�rokoz� teny�szetek.

Ex30 02 (90 90)

M�s

K�rokoz�k �s k�rokoz� teny�szetek.

31. �rucsoport:
Tr�gy�z�szerek

Nem tartozik ebbe az �rucsoportba a 0511 vtsz. al� tartoz� �llati v�r.

Ex31010000

�llati tr�gya, egym�ssal keverve vagy vegyi kezel�ssel is; �llati vagy n�v�nyi
term�kek kever�s�vel vagy vegyi kezel�s�vel el��ll�tott tr�gya.

Kiz�r�lag term�szetes �llapot� �llati eredet� term�kek. Ide tartozik a tr�gya, de


vegyi anyagokkal kevert tr�gya �s a m�tr�gy�k nem.

A tr�gy�ra, feldolgozott tr�gy�ra �s a feldolgozott tr�gya term�kekre vonatkoz�


kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mell�klet�nek III.
fejezete hat�rozza meg.

35. �rucsoport:
Feh�rjeanyagok; �talak�tott kem�ny�t�k; enyvek; enzimek

Ex35 01

Kazein, kazein�tok, m�s kazeinsz�rmaz�kok; kazeinenyvek.

Emberi fogyaszt�sra vagy �llatok etet�s�re szolg�l� kazein.

Az emberi fogyaszt�sra alkalmatlan tejre, tejalap� k�sz�tm�nyekre �s a kolosztrumra


vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet hat�rozza meg.

Ex35 02

Albuminok (bele�rtve k�t vagy t�bb sav�feh�rje koncentr�tum�t, amely sz�razanyagban


sz�m�tva t�bb mint 80 t�megsz�zal�k sav�feh�rj�t tartalmaz), albumin�tok �s m�s
albuminsz�rmaz�kok.

Ide tartoznak a toj�sb�l �s tejb�l sz�rmaz� term�kek, akkor is, ha alkalmatlanok


emberi fogyaszt�sra (bele�rtve az �llatok etet�s�re sz�nt term�keket) az al�bbiak
szerint.

A 853/2004/EK rendelet I. mell�klet�ben meghat�rozott emberi fogyaszt�sra sz�nt


toj�sterm�kek, tejterm�kek �s feldolgozott term�kek.

Az emberi fogyaszt�sra alkalmatlan toj�sterm�kekre vonatkoz� kiv�laszt�si


k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet hat�rozza meg: VII. mell�klet X. fejezet;
az emberi fogyaszt�sra alkalmatlan tejre, tejalap� k�sz�tm�nyekre �s a kolosztrumra
vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket pedig az 1774/2002/EK rendelet �rja el�:
VII. mell�klet V. fejezet.

Ex35 03 00

Zselatin (bele�rtve a n�gyzetes vagy t�glalap alak� lapokat is, fel�leti


megmunk�l�ssal vagy sz�nezve is) �s zselatinsz�rmaz�kok; halenyv; m�s �llati
eredet� enyv, a 3501 vtsz. al� tartoz� kazeinenyvek kiv�tel�vel.

Emberi fogyaszt�rsa sz�nt �s az �lelmiszeriparban haszn�latos zselatin.

A 9602 vtsz. al� tartoz� zselatint (�res kapszul�k) nem kell al�vetni �llat-
eg�szs�g�gyi ellen�rz�snek.

Az emberi fogyaszt�sra alkalmatlan zselatin �s hidroliz�lt feh�rj�kre vonatkoz�


kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet VII. mell�klet�nek VI.
fejezete hat�rozza meg.

Ex35040000

Peptonok �s ezek sz�rmaz�kai; m�sutt nem eml�tett egy�b feh�rjeanyag �s


sz�rmaz�kai; nyersb�r pora kr�mtartalommal is.

Kollag�n �s hidroliz�lt feh�rj�k.

A zselatinra �s a hidroliz�lt feh�rj�kre vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az


1774/2002/EK rendelet VII. mell�klet�nek VI. fejezete hat�rozza meg
Ide tartoznak az �llatok irh�j�b�l, nyersb�r�b�l �s inaib�l � bele�rtve a sert�sek,
baromfi �s halak eset�n a csontokat � nyert feh�rjealap� kollag�n term�kek.

Ide tartoznak a �hidroliz�lt feh�rj�k�: az �llati mell�kterm�kek hidrol�zise �tj�n


nyert polipeptidek, peptidek �s aminosavak, valamint ezek kever�kei.

Ide tartoznak az emberi fogyaszt�sra sz�nt tej-mell�kterm�kek.

Ex35 07

Enzimek; m�sutt nem eml�tett elk�sz�tett enzimek.

Emberi fogyaszt�sra sz�nt tejolt� �s koncentr�tumai.

3507 10 00

Tejolt� �s koncentr�tumai.

41. �rucsoport:
Nyersb�r (a sz�rme kiv�tel�vel) �s kik�sz�tett b�r

A 4101, 4202 �s 4203 vtsz. al� tartoz� madarak �s pat�s �llatok tollas, illetve
sz�r�s b�re.

A madarak �s pat�s �llatok tollas, illetve sz�r�s b�r�re vonatkoz� kiv�laszt�si


k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mell�klet�nek VI. fejezete hat�rozza
meg.

4101

Szarvasmarhaf�l�k (a bivalyt is bele�rtve), l�f�l�k nyers b�re (kezeletlen�l vagy


s�zva, sz�r�tva, meszezve, p�colva vagy m�sk�ppen tart�s�tva � a cserzett, a
pergament�lt vagy tov�bb kik�sz�tett b�r�k kiv�tel�vel � sz�rtelen�tve vagy has�tva
is.

Kiz�r�lag a kezeletlen, h�t�tt vagy kezelt b�r�ket kell �llat-eg�szs�g�gyi


ellen�rz�snek al�vetni.

Ide tartozik a sz�r�tott, sz�razon s�zott, nedvesen s�zott vagy m�s elj�r�ssal � a
cserz�s kiv�tel�vel � tart�s�tott b�r.

4102

Juh- vagy b�r�nyb�r nyersen (kezeletlen�l vagy s�zva, sz�r�tva, meszezve, p�colva
vagy m�sk�pp tart�s�tva � a cserzett, a pergament�lt vagy tov�bb kik�sz�tett b�r�k
kiv�tel�vel � gyapjasan vagy has�tva is, az �rucsoporthoz tartoz� megjegyz�sek 1.
c) pontj�ban felsoroltak kiv�tel�vel.

Kiz�r�lag a kezeletlen, h�t�tt vagy kezelt b�r�kre vonatkozik.

Ide tartozik a sz�r�tott, sz�razon s�zott, nedvesen s�zott vagy m�s elj�r�ssal � a
cserz�s kiv�tel�vel � tart�s�tott b�r.
4103

M�s nyersb�r (kezeletlen�l vagy s�zva, sz�r�tva, meszezve, p�colva vagy m�sk�pp
tart�s�tva, a cserzett, pergament�lt vagy tov�bb kik�sz�tett b�r�k kiv�tel�vel),
sz�rtelen�tve vagy has�tva is, az �rucsoporthoz tartoz� megjegyz�sek 1. b) �s c)
pontj�ban felsoroltak kiv�tel�vel.

Kiz�r�lag a kezeletlen, h�t�tt vagy kezelt b�r�k tartoznak ide.

Ide tartozik a madarak �s halak tollas, illetve ny�lk�s b�re �s adott esetben a
vad�sztr�fe�k.

42. �rucsoport:
B�r�ruk; nyerges- �s sz�jgy�rt��ruk; utaz�si cikkek, k�zit�sk�k �s hasonl� tart�k;
�llati b�lb�l k�sz�lt �ruk (a selyemherny�b�lb�l k�sz�lt �ruk kiv�tel�vel)

1.

Ebbe az �rucsoportba nem tartoznak (t�bbek k�z�tt) a k�vetkez� �llat-eg�szs�g�gyi


szempontb�l nem elhanyagolhat� term�kek:

a)

a steril seb�szeti catgut vagy m�s steril seb�szeti varr�anyagok (3006 vtsz.);

b)

a hangszerh�rok, a dobhoz val� b�r�k vagy hasonl�k, vagy a hangszerek m�s r�szei
(9209 vtsz.).

4205 00 00

M�s �ru term�szetes vagy mesters�ges b�rb�l.

Ide tartoznak a m�csont gy�rt�s�hoz haszn�lt anyagok.

Ex42 06

B�lb�l (a selyemherny�b�l kiv�tel�vel), aranyver�h�rty�b�l, h�lyagb�l vagy �nb�l


k�sz�lt �ruk.

A m�csont gy�rt�s�hoz haszn�lt anyagok is tartoznak ide.

43. �rucsoport:
Sz�rme, m�sz�rme; ezekb�l k�sz�lt �ruk

1.

A Kombin�lt N�menklat�ra eg�sz�ben a �sz�rme� kifejez�s � a 4301 vtsz. al� tartoz�


nyers sz�rm�n (pr�mb�r�n) k�v�l � mindenfajta �llat cserzett vagy kik�sz�tett
sz�r�s vagy gyapjas b�r�t mag�ban foglalja.

2.

Nem tartozik ebbe az �rucsoportba:

a)

mad�rb�r vagy r�szei tollal vagy pehellyel (0505 vagy 6701 vtsz.);
b)

a 41. �rucsoportba tartoz� nyers- vagy sz�r�s b�r, vagy gyapjas b�r (l�sd a 41.
�rucsoporthoz tartoz� megjegyz�sek 1. c) pontj�t).

Ex43 01

Nyers sz�rme (bele�rtve a sz�cs�ruk�nt felhaszn�lhat� fejet, farkat, l�bat �s m�s


r�szeket vagy v�gott darabokat is), a 4101, 4102 �s a 4103 vtsz. al� tartoz� nyers
sz�r�s b�r kiv�tel�vel.

Kiz�r�lag madarak vagy pat�s �llatok vonatkoz�s�ban.

4301 (30 00)

B�r�nyf�l�k, �gymint az asztrah�n, broadtail, karak�l, perzsa �s hasonl� b�r�ny, az


indiai, k�nai, mongol vagy tibeti b�r�ny eg�sz sz�rm�je, fej, farok vagy l�b n�lk�l
is.

A madarak �s pat�s �llatok tollas, illetve sz�r�s b�r�re vonatkoz� kiv�laszt�si


k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mell�klet�nek VI. fejezete hat�rozza
meg.

4301 (80 80)

M�s

Kiz�r�lag madarak vagy pat�s �llatok vonatkoz�s�ban.

4301 (90 00)

Fej, farok, l�b �s m�s r�szek vagy v�gott darabok, sz�cs�ruk�nt felhaszn�lhat�k.

51. �rucsoport:
Gyapj�, finom �s durva �llati sz�r; l�sz�rfonal �s sz�vet

a)

A �gyapj� kifejez�s alatt a juh vagy a b�r�ny �ltal n�vesztett finom sz�rt kell
�rteni.

b)

A �finom �llati sz�r� kifejez�s alatt az alpaka, l�ma, vikunya, teve, jak, ang�ra,
tibeti, kasm�r �s hasonl� kecske sz�r�t (a k�z�ns�ges kecskesz�r kiv�tel�vel),
tov�bb� a h�ziny�l (ang�rany�l is), mezei ny�l, h�d, nutria �s a p�zsmapatk�ny
sz�r�t kell �rteni.

c)

A �durva �llati sz�r� kifejez�s alatt pedig a fent nem eml�tett �llatok sz�r�t kell
�rteni, az 0502 vtsz. al� tartoz�, kefegy�rt�sra alkalmas sz�r �s s�rte, valamint
az 0503 vtsz. al� tartoz� l�sz�r kiv�tel�vel.
Az 5101�5103 vtsz. al� tartoz� term�kekre vonatkoz�an. A gyapj�ra, sert�ss�rt�re,
tollra �s tollr�szre vonatkoz� kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK
rendelet VIII. mell�klet�nek VIII. fejezete hat�rozza meg.

A �feldolgozatlan� kifejez�s jelent�s�t az adott term�kre vonatkoz�an az


1774/2002/EK rendelet I. mell�klete hat�rozza meg.

5101

Gyapj�, nem k�rtolva, nem f�s�lve.

Feldolgozatlan gyapj�.

5102

Finom vagy durva �llati sz�r, nem k�rtolva, nem f�s�lve.

Feldolgozatlan sz�r.

Ex51 03

Gyapj� vagy finom vagy durva �llati sz�r hullad�ka, bele�rtve a fonalhullad�kot is,
a foszlatott anyag kiv�tel�vel.

Feldolgozatlan gyapj�.

5103 (10 10)

Nem karboniz�lt f�s�sk�c gyapj�b�l.

Feldolgozatlan gyapj�.

95. �rucsoport:
J�t�kok, j�t�kszerek �s sporteszk�z�k; ezek alkatr�szei �s tartoz�kai

Ex95 08

K�rhinta, hinta, v�s�ri c�ll�v�lde �s m�s v�s�ri (vid�mparki) sz�rakoztat�eszk�z;


v�ndorcirkusz �s v�ndor�llatkert; v�ndorsz�nh�z.

�l� �llatokat tart� v�ndorcirkusz �s v�ndor�llatkert.

9508 10

V�ndorcirkusz �s v�ndor�llatkert.

�l� �llatokat tart� v�ndorcirkusz �s v�ndor�llatkert.

97. �rucsoport:
M�v�szeti t�rgyak, gy�jtem�nydarabok �s r�gis�gek

Ex97050000

�llattani, n�v�nytani, �sv�nytani, anat�miai, t�rt�nelmi, archeol�giai,


paleontol�giai, etnogr�fiai vagy numizmatikai gy�jtem�nyek �s gy�jtem�nydarabok.

Kiz�r�lag �llati eredet� term�kek.


A vad�sztr�fe�kra vonatkoz� tov�bbi kiv�laszt�si k�vetelm�nyeket az 1774/2002/EK
rendelet VIII. mell�klet�nek VII. fejezete hat�rozza meg.

A szobah�m�rs�kleten t�rt�n� tart�s�t�sukat biztos�t� teljes �llatprepar�ci�s


kezel�sen �tesett pat�s �llatok �s madarak vad�sztr�fe�i, valamint m�s fajok
vad�sztr�fe�i kezelve vagy kezeletlen�l.

(1) HL L 94., 2004.3.31., 63. o.

(2) HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(3) HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

(4) HL L 379., 2006.12.28., 98. o.

II. MELL�KLET

E hat�rozat 6. cikke (1) bekezd�s�nek b) pontj�val �sszhangban az al�bbi


�lelmiszereket nem kell al�vetni a 97/78/EK ir�nyelvben el��rt �llat-eg�szs�g�gyi
ellen�rz�snek

Keksz (biscuit)

Keny�r

Kal�cs

Csokol�d�

�desipari term�k (bele�rtve a cukorka�rut)

�res zselatin kapszul�k

V�gfelhaszn�l�knak csomagolt, gl�kozamint, kondroitint vagy kitoz�nt, illetve kis


mennyis�gben �llati term�ket tartalmaz� t�pl�l�kkieg�sz�t�

H�skivonatok �s h�skoncentr�tumok

Hallal t�lt�tt ol�vabogy�


H�sk�sz�tm�nnyel nem kevert vagy t�lt�tt t�sztaf�l�k

V�gfelhaszn�l�knak csomagolt, h�skivonatot, h�skoncentr�tumot, �llati eredet� zs�rt


vagy halolajat, hal�rlem�nyt, halkivonatot tartalmaz� leves, levesbet�t �s arom�k.