UGOVOR O GRAĐENJU (Opšti obrazac) Ugovorne strane

Zaključen dana ________________ godine u __________________ između: 1. ____________________________________ (firma - naziv i sedište), koju zastupa direktor ______________________ (dalje: Investitor - Naručilac radova) i 2. ___________________________________ (firma - naziv i sedište), koju zastupa direktor ______________________ (dalje: Izvođač radova)

Pojam ugovora Član 1 Ugovor o građenju je ugovor o delu kojim se Izvođač obavezuje da prema određenom projektu sagradi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili da na takvom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu izvrši kakve druge građevinske radove, a Naručilac radova se obavezuje da mu za to isplati određenu cenu. Ugovor o građenju zaključuje se u pismenoj formi. Pod građevinom, prema zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi podrazumevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, putevi, železničke pruge, bunari i ostali građevinski objekti čija izrada zahteva veće i složenije radove. (ako ugovor o građenju sadrži odredbu - ključ na ruke - ili neku drugu sličnu odredbu, izvođač se samostalno obavezuje da izvrši skupa sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog celovitog objekta; u tom slučaju ugovorena cena obuhvata i vrednost svih predviđenih radova i viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova na ugovorenu cenu; ako u ugovoru - ključ na ruke - učestvuje kao ugovorna strana više izvođača, njihova odgovornost prema naručiocu je solidarna). Predmet ugovora Član 2 Predmet ovog ugovora je izgradnja poslovne zgrade u ________________________, ul. ___________________ br. _______, na parceli br. __________, u svemu prema odobrenom planu, glavnom projektu, tehničkoj dokumentaciji, izdatoj građevinskoj dozvoli i ponudi izvođača br. ______ od ________, u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima i obaveznim standardima koji važe za izgradnju ove vrste objekata.

izvođač mora imati pismenu saglasnost naručioca. Tehničku dokumentaciju potpisuje odgovorni projektant. Glavni projekat podleže tehničkoj kontroli. nivelacionih i građevinskih linija. stabilnosti i sigurnosti objekta. u skladu sa propisima . preda Izvođaču u dva primerka: 1. 8) predmer i predračun. regulacionih. koji može biti lice sa visokom školskom spremom. koji su upisani u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije. 7) uslove zaštite susednih objekata. 2. ukupne površine _____ m2. odnosno ugovorenih radova. 4) podatke potrebnih geodetskih radova. 6) tehničko rešenje infrastrukture sa načinom priključenja i uređenja slobodnih površina. Tehničku dokumentaciju koju je izradilo ovlašćeno preduzeće. Obaveze Investitora Član 3 Investitor se obavezuje da pre početka izvođenja radova. odgovarajuće struke i licencom za projektovanje. Za svako odstupanje od projekta građenja. Član 4 Pre početka građenja Investitor obezbeđuje: obeležavanje građevinske parcele. 5) rešenje temeljenja objekta. O ispunjenosti uslova tehničke dokumentacije na predlog komisije odlučuje ____________(navesti organ). koji sadrži naročito: 1) podatke geotehničkih i drugih potrebnih istražnih radova. drugo pravno lice ili radnja. 3) proračun građevinskih konstrukcija. prizemlja i ___ sprata. 2) razradu tehničko-tehnoloških karakteristika objekta sa opremom i instalacijama.Poslovna zgrada iz stava 1 ovog člana sastoji se od podruma. On ne može zahtevati povećanje ugovorne cene za radove koje je izvršio bez takve saglasnosti. Glavni projekat za potrebe izgradnje navedenog objekta u skladu sa odobrenjem za izgradnju.

Izvođač je dužan da postupi po opravdanim primedbama i zahtevima nadzornog organa i da otkloni nedostatke u radovima u pogledu kojih su stavljene primedbe i to na sopstveni trošak. . odnosno izvođenje radova vrši veći broj izvođača radova. standarda i tehničkih normativa. izvođaču radova. 2) rešenjem odredi odgovornog Izvođača radova (rukovodilac gradilišta) na gradilištu. proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala. opreme i instalacija koji se ugrađuju. Investitor je dužan da odredi Izvođača radova koji će biti nosilac prava i obaveza Izvođača radova. Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju. Kao opravdane primedbe smatraju se primedbe učinjene u cilju ispunjenja ugovorenih obaveza. Stručni nadzor može da vrši lice koje ispunjava uslove propisane zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog Izvođača radova. odnosno izvođenja radova za koje je izdato odobrenje za izgradnju.kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova. vidno obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom sa prikazom podataka o objektu koji se gradi. saradnju sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova. davanje uputstava Izvođaču radova. odnosno prema glavnom projektu. Član 5 Investitor obezbeđuje stručni nadzorni organ u toku građenja objekta. početku građenja i roku završetka izgradnje objekta. Ako građenje objekta. Primedbe nadzornog organa Član 6 Primedbe i predlozi nadzornog organa upisuju se u građevinski dnevnik. kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa. odgovornom projektantu. 3) odgovornom Izvođaču radova obezbedi ugovor o građenju i dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi. Obaveza izvođača radova i odgovornog izvođača radova Član 7 Izvođač radova dužan je da: 1) pre početka građenja potpiše glavni projekat. izdatom odobrenju za izgradnju.

zaštitu okoline za sve vreme trajanja građenja. obezbeđenje nesmetanog saobraćaja. 7) obezbeđuje objekte i okolinu u slučaju prekida radova. o nedostacima u tehničkoj dokumentaciji i o nastupanju nepredviđenih okolnosti koje su od uticaja na izvođenje radova i primenu tehničke dokumentacije (promena tehničkih propisa. a po potrebi i organ koji vrši nadzor nad primenom odredaba zakona. kao i opštinsku upravu na čijoj teritoriji se gradi objekat. instalacija i opreme. 6) obezbeđuje merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja. odnosno glavnom projektu. lica koja se nalaze na gradilištu i okoline (susednih objekata i saobraćajnica). Izvođač radova uz navedeno obaveštenje prilaže geodetski snimak izgrađenih temelja u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova.Izvođač radova obaveštava organ (osam dana pre početka građenja objekta) koji je izdao odobrenje za izgradnju. odnosno ugrađenog materijala. standarda i normi kvaliteta posle izvršene tehničke kontrole. 8) na gradilištu obezbedi ugovor o građenju. tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova. pojave podzemnih voda i sl. pojave arheoloških nalazišta. instalacija i opreme. odnosno dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi. u roku od tri dana od dana prijema ovog obaveštenja izvršiće kontrolu usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom i o tome izdati pismenu potvrdu. aktiviranje klizišta. Odgovorni Izvođač radova . o završetku izrade temelja. u skladu sa propisima. 3) obezbeđuje sigurnost objekta. rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova na gradilištu i glavni projekat. 2) organizuje gradilište na način kojim će se obezbediti pristup lokaciji. Sadržina i način vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika vrši se saglasno propisima koje donese nadležni ministar. Nadležni organ. standardima. Izvođač radova pismeno upozorava Investitora.). 4) obezbeđuje dokaz o kvalitetu izvršenih radova. Odgovorni izvođač radova dužan je da: 1) izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju. 5) vodi građevinski dnevnik (u koji se upisuju podaci o toku i načinu izvođenja radova).

mora odstupiti od dokumentacije na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju. odnosno smera i licencom za izvođenje radova. s tim što će se .Član 8 Odgovorni Izvođač radova je: ______________ Odgovorni Izvođač radova rukovodi građenjem objekta. Odstupanje od projekta Član 9 Ako se u toku građenja objekta. koji su važili na tržištu u momentu davanja ponude. odnosno od glavnog projekta. Cena ugovorenih radova Član 10 Predračunska vrednost radova iz člana 1 ovog ugovora iznosi ________________ dinara i utvrđena je na osnovu ponude Izvođača radova od ____________ godine. ili metodologija koju ugovorne strane ugovore. Konačna vrednost izvršenih radova utvrdiće se primenom jediničnih cena na stvarno izvršenu količinu radova. tako da će se obračun izvršenih radova vršiti prema količini izvedenih radova i jediničnim cenama iz ponude i utvrđenim promenama u skladu sa metodologijom formiranja promene cena (putem klizne skale). zbog promenjenih okolnosti koje se nisu mogle predvideti. Poskupljenje ugrađenog materijala Izvođač radova je dužan dokazati fakturama dobavljača ili drugom podobnom dokumentacijom. radne snage. odnosno tehničkoj dokumentaciji. odnosno vrši izmenu glavnog projekta sa potvrdom nadležnog organa o njegovom prijemu. zbog izmenjenih tržišnih uslova. Jedinične cene iz ponude iz prethodnog stava su fiksne i utvrđene su na osnovu cene materijala. mehanizacije i drugih elemenata gradnje. smatra se svako odstupanje od položaja. odnosno izvođenjem radova. Obračun razlike u zaradama radnika Izvođača radova vršiće se na osnovu startnih osnova koje su služile u vreme sastavljanja ponude Izvođača radova. dimenzija. Odstupanjem. Izvođač radova ima pravo. zarada radnika i drugih uslova građenja. i na razliku u ceni i to u slučaju da u ugovorenom roku za izvođenje radova dođe do povećanja cene materijala. namena i oblika objekta utvrđenih u odobrenju za izgradnju. Investitor pribavlja odobrenje za izgradnju po izmenjenoj dokumentaciji. Odgovorni Izvođač radova može biti lice sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke.

Naručilac radova ima pravo na sniženje ugovorene cene. Izvođač radova nema pravo na primenu klizne skale po isteku ugovorenog roka za završetak radova.časovi rada obračunati na osnovu norma-časova iz prosečnih normi u građevinarstvu. Naručilac radova može raskinuti ugovor. Ako je ugovorena nepromenljivost cene radova. ukoliko do prekoračenja tog roka dođe njegovom krivicom. a radovi su izvršeni u ugovorenom roku. od ukupno ugovorene vrednosti radova. a pre početka izvođenja radova. U slučaju docnje Izvođača radova Naručilac radova ima pravo na srazmerno sniženje cene radova za svako sniženje cene elemenata na osnovu kojih je cena radova određena. Naručilac radova ima pravo da traži odgovarajuće sniženje ugovorene cene radova iznad tog procenta. sa ciljem da Izvođač radova odmah izvrši nabavku materijala potrebnog za izgradnju objekta koji je predmet ovog ugovora. kao i pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove. Pravo naručioca da traži sniženje ugovorene cene Član 12 Ako su se u vreme između zaključenja ugovora i ispunjenja obaveze Izvođača radova cene elemenata na osnovu kojih je određena cena radova snizile za više od dva procenta. tako što će se iznos svake privremene situacije umanjiti za ____% do konačnog uračunavanja uplaćenog avansa. u slučaju da su se cene elemenata na osnovu kojih je određena cena smanjile za toliko da bi cena bila niža za više od deset procenata. U slučaju raskida ugovora Naručilac radova je dužan isplatiti Izvođaču radova odgovarajući deo ugovorene cene za dotle izvršene radove. a oni su izvršeni u ugovorenom roku. . Raskid ugovora zbog povećane cene Član 11 Ako bi u slučajevima iz člana 10 ovog ugovora ugovorena cena morala biti znatno povećana. Iznos uplaćenog avansa obračunavaće se na osnovu ispostavljenih privremenih situacija. isplati avans u visini od _____%. Način plaćanja Član 13 Investitor se obavezuje da odmah po zaključenju ugovora.

Ukoliko u tom roku ne obavesti Izvođača radova o svojim primedbama. Član 15 Investitor može osporiti iznos iskazan u ispostavljenoj situaciji u pogledu količine izvršenih radova. veće ulegnuće zemljišta i dr. O razlozima osporavanja i osporenom iznosu radova Investitor je dužan da obavesti Izvođača radova u roku od pet dana od dana prijema situacije čiji je sadržaj osporen. nastanak u toku građenja okolnosti koje nisu bile predviđene plansko-tehničkom dokumentacijom (pojava klizišta. odnosno okolnosti. smatraće se da nema primedbi na obračunate radove. Izvođač radova ima pravo na produženje roka izgradnje i u slučaju zadocnjenja Investitora u ispunjenju njegovih ugovornih obaveza (zadocnjenja . kvaliteta radova. podzemnih voda. pojedinačne cene. Privremene situacije dostavljaju se Investitoru najkasnije do petog u mesecu za radove izvršene u proteklom mesecu. uz saglasnost Investitora. Nastupanje. Dinamiku izvođenja radova napraviće Izvođač radova pre početka izvođenja radova. trajanje i prestanak vanrednih događaja i okolnosti upisuju se u građevinski dnevnik. Na neblagovremeno isplaćene iznose po ispostavljenim situacijama Investitor je dužan da plati zateznu kamatu. Izvođač radova je dužan da pismenim putem obavesti Investitora o potrebi za produženje roka za izvođenje radova zbog nastupanja vanrednih događaja.Član 14 Vrednost izvršenih radova Investitor će plaćati na osnovu privremenih i okončanih situacija. u roku od osam dana od dana prijema situacije. kao što su: zemljotres. u skladu sa zakonom. vrste izvršenih radova i sl. Član 17 Izvođač radova ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ugovora. Rok za izvođenje radova Član 16 Rok za završetak ugovorenih radova je _____ meseci od dana zaključenja ugovora. Ukoliko Investitor ospori samo deo iskazane vrednosti radova u privremenoj situaciji ili u konačnoj situaciji dužan je da u ugovorenom roku isplati neosporenu vrednost radova. a okončana situacija u roku od deset dana od dana izvršenog konačnog obračuna.). poplava ili neka druga elementarna nepogoda. mere državnih organa.

za uvođenje u posao. odgovara Izvođač radova kao da je sam izvodio radove. i ona mora odgovarati projektno-tehničkoj dokumentaciji. a po potrebi i da ispita kvalitet materijala kod za to ovlašćene stručne organizacije. plaćanje po privremenim situacijama i dr.) i to za onoliko vremena koliko je to zadocnjenje trajalo. mora odgovarati opisu radova. tehničkim normativima i utvrđenim standardima. delova koje ugrađuje na objektu. Za uredno izvođenje radova od strane drugog izvođača. koji se upotrebljava za izvođenje ugovorenih radova. Ugovorna kazna Član 20 Ako Izvođač radova svojom krivicom ne izvrši ugovorene radove u roku iz člana 16 ovog ugovora. Kvalitet ugrađenog materijala i opreme Član 18 Materijal i njegova izrada. Opremu koja se ugrađuje u objekat nabavlja Izvođač radova. Obračun i isplata premije izvršiće se po konačnom obračunu. Investitor je dužan da mu isplati premiju u visini od ____ za svaki kalendarski dan od dana kada je objekat završen do dana ugovorenog roka za završetak objekta. elemenata. Premija Član 21 Ako Izvođač radova ugovorene radove završi pre ugovorenog roka. s tim što iznos tako određene ugovorne kazne ne može preći ______% od vrednosti ugovorenih radova. Ugovornu kaznu iz prethodnog stava Izvođač radova će platiti po izvršenom konačnom obračunu. tehničkoj dokumentaciji i tehničkim normativima i odgovornost za njegov kvalitet snosi Izvođač radova. uz saglasnost Investitora. dužan je da plati Investitoru ugovornu kaznu za svaki kalendarski dan zakašnjenja i to u visini od ____ . . Ustupanje radova podizvođaču Član 19 Izvođač radova može izvođenje pojedinih radova poveriti drugom izvođaču. podnese potrebne ateste o kvalitetu materijala. ali je dužan da o tome pismeno obavesti Investitora. Izvođač radova je dužan da na zahtev Investitora.

opreme i instalacija.Garantni rok Član 22 Garantni rok za izvedene radove iznosi dve godine računajući od izvršene primopredaje objekta. kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova. odnosno materijala. Izvođač radova je dužan da u garantnom roku o svom trošku otkloni sve nedostatke na izrađenom objektu koji su nastali zbog toga što se Izvođač radova nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta izvedenih radova i ugrađenog materijala. Član 23 Kao garanciju za izvršenje obaveza u garantnom roku Izvođač radova će predati Investitoru. odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za . Tehnički pregled objekta Član 24 Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom. Za ugrađenu opremu važi garantni rok proizvođača te opreme. odnosno po završetku izgradnje dela objekta za koji se može izdati upotrebna dozvola. ako se po završetku izgradnje objekta ne bi mogla izvršiti kontrola izvedenih radova. odnosno nenamenskog korišćenja izgrađenog objekta od strane Investitora ili trećih lica. Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa odobrenjem za izgradnju i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio. Tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova na zahtev Investitora. Ukoliko Izvođač radova ne otkloni nedostatke u primerenom roku koji mu odredi Investitor. blanko menicu na iznos od _______% od vrednosti objekta po konačnom obračunu. prilikom primopredaje objekta. ako za pojedine radove nije zakonom predviđen duži rok. Investitor ima pravo da te nedostatke otkloni na račun Izvođača radova. koju je Investitor dužan vratiti Izvođaču radova po isteku garantnog roka. Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta. Izvođač radova nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nestručnog rukovanja i upotrebe. Član 25 Tehnički pregled objekta vrši komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva ili preduzeće. odnosno svih radova predviđenih odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom.

ponuda Izvođača br. odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. . Tehnički pregled objekta za koji je odobrenje za izgradnju izdala opštinska.građevinska dozvola (Prilog 3). Troškove tehničkog pregleda snosi Investitor. od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primerka. Tehnički pregled objekta obezbeđuje Investitor. Tehnički pregled objekta prema situaciji vrši: komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva na predlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja i telekomunikacija ili preduzeće. Završne odredbe Član 26 Na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o planiranju i građenju i Posebne uzanse o građenju. odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. .dinamika izvođenja radova (Prilog 4). vrši komisija koju obrazuje ta uprava ili preduzeće.obavljanje tih poslova (obrazovanje komisije zavisi od nadležnosti organa za izdavanje odobrenja za izgradnju). vrši komisija koju obrazuje taj organ ili preduzeće. a sporove koje ne budu mogle rešiti sporazumno.tehnička dokumentacija (Prilog 2). Član 27 Eventualne sporove iz ovog ugovora. . Član 29 Ovaj ugovor zaključen je u šest istovetnih primeraka. odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. Tehnički pregled objekta za koji je odobrenje za izgradnju izdao nadležni organ autonomne pokrajine. Član 28 Sastavni deo ovog ugovora čine: . ugovorne strane rešavaće sporazumno. . _____ od _______ godine (Prilog 1). odnosno gradska uprava. rešavaće nadležni trgovinski sud.

IZVOĐAČ RADOVA INVESTITOR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful