NrAST~V-U VIi]rIIt\O:,N,ADUJ

;.,~

r1UJ ( '1~JI.:'\;r(O:{J)M~ I~\<;~ \'

~ ~I -----,......r1't/ ~r____,\..!IIG

MOJA OBI'TELJ

e TVOJ ZAlDATAK: NACRTAJ SVOJIU OBITELJ!

NA DOLJNJlE C,R,TE, NAPU!I Ni$IO ,0 SVOJOJ O'BITELJI!

MOLITVA ZA MOJ·U O'B,'ITELJ

1'--, ----~-:-~....---,

. DRA" G,'I I 1 ,,> ·11 J

• II'r'I _

r------·· .-- ·--------1

!--.~.y~~_~ . ..l

jZA---1 ~ MOLIM-·-11 zA-'-l rMAMUI

I_ •• --_--_ L~·_~ __ - __ ~ .... ~~--_[ 1 __ ' __ .. _._._ .. __ .[ I. __ ~ ~_. __ I

, ---, r-·---··~~--·----"l ,······------·--1 1·····----- .. ·

I TE I I MOLI'M I I TE! j BRATA

I, .•• ---,------' l.~ ~_ ~-.- 1., ..... __ ~ • .l c. ~ , , •• --- .

;-------~~·~·'· .. -1 --- , --------~---l r: ------:-- .... --.---:--,

i 5'ESTRU I I TATU I IOBITELJ I

L_::.,.~_· ~_:., .. ~-J l __ .; .... ~--___:.----1 f I.~ __ .: •••••• =-- _j

I-~-~···~-'l

I B'O. ',;;;ioE I

l L I

••• J

DiJECAK ·S&llGM:cJ SA .$KARAMA , UREZAO JE fEKST'.

@ 1'VOJ ZADATAK.I a~E1Ii RIJEC.I~ U BIU.UNICU 'POKu,S.AJ' NAllJEPlif11 RIJEel TAKO DIA [)OBIJES. "-OI!.lITVU ZA S·VOJU

g:El1.1ELJ·!

M'O'JII RODITE.LJI

e N IJE ME OOINUELA . NIEGO IME R:ODILA MAMA,

OKADA SAM 810 (IBILA) MALA. ,KOJA JE PLAKAI-A.

MAMA I lATA. SU ME CUVALL

G ~IAMA :1 lATA SU M IE NAUCIU GIllEOATI NA

'------

@MAM'AII rATA SU MI~ UCILI 'lOZITI

~-----

e MAMA ~ TATA. SU IME IrNAUGIiLi DA. JE DOBIRO lei U

.......... _--

@ TVOJI JE ZAD.ATA.K NAlIJiE.P~il S!UCICE NA NJIHOVA MJESTA.

© NA CRl1E NJ\PISI Sl'D !MISLIS 0 SVOJIM RODIT~UIIMA~

_.

,

" 1:-' i!.

L_._pJrr:-: . -i .1..._1

. ",

,.' . . '._

:)il/. ;t

. rJ; {' I ~ I

:,-~t' - '-,' Jl~ .

,

.

~)··liII ..

,PRIJATELJI

, .

. :- 'I.

I ":L~

. f._~'

. ", . , T

: :~~~t

. . _-- ---- ------

1

_'

_. ','

': :-.::~~ ; .: .

PRJJATELJI:

@ IZ~EfJ MPo.LENlE SIJ!C!C~ 5A PRElfH()[):NE SlRANlICiE, ~ POKUSAJ NAGIr~m ovru SllKln

.!2··~·········~-·\ .. ~

I:

NAJtE~CE IRAZGOVAIRAMO ILIICEM U L~CE_

TVOJI UDAlCI:

@NACRTA.) RAZGO\liOR LICElM UI UCE:~

@ IDOVRgl eRIEl RAZGOVORA TI:i:IL~ONOM'

e ZAVIil~1 g,TRIP' (I IPISMlJl lKAKO PIISMO If!UIUJE DO ON~DGA K'OME. 'GA. f':!JlAP~IEMQI'jiI

N~KAD RAZGOVARAMO T1ELEFONOM, .A NEIt.AD PI:S~IMO PISIMP.J

ZA~·TO··.··· ·S···· E P'O·.·'N· EKA·"-·D·· ··S··.V·.·A-·£). A····· M·· ··'0·. '.'?

,u " .... ". I I" ,I .'. ' . ~ r ,I - ....' j

@ NACRifAJ UCIE U SVA811 UCiE. U IPOMIHEN.! U,

e NACR'TAJI P'OMDIREINJE~

----

KAD S·MO SE KRSTILI POSTALI SMO DJECA BOZJA I CLANOVI CRKV;E.

SVECENIK NAS JE KR.STIO'VODO'M'

. - -

ODGOVORI NA PITAJNJA~

e :§TO SMO POSTAL! KAD SMO SE KRSTILII? © C~ME NASJ:E SVEtENIK KIRSTIIO?

KAD SMO SIE KRSTliLI POSTAL,~ SMO

",

NASAZUPA

@ INAGRIAJ sVOJU 2UPNU GRkvUi e DOIPUN. RECENICE:

,M'OJ ZUPNIIK ZOVE SE

====~----------

MOJA ZU'PNA CRKVA POSVECENA JE

JA ............................ ICI U 'CRKVU,I

BOG JE STVOR~O SVIJET

1

-.-------------. -_. -_. _ .. _. -_. -_. _ ..... _ .. _ ... -_. -_. ------_. -- ·--~--I

I

. I

1

. . I

L_- . . . . j

r-------------------:;-----------------· .-------,

-~-W§ I

v 1

I

l;

4,. <,

~ c;1

---~--~-~-- ... ~-- .. -.-~-----_j

r------·- .. ··~----··------ -._-- .. -' '~~=~~=I

~~l .=~~ I

~. I

~----------. _., .,_-------------.-~~--- •.• -.I

1------------------,

I ,~.....,_, I

1 ~ - ,

I ~ .. ~I

i~.~-.-.·.', .... -,---.., •• · 'i:.~., ... "'.:::., .. ~, ,...~, !

I .~ ... ,'.'. --.-, ... _.~_~"'C-- . . , I,

~,~ ~- i:

I ~~ I

l . ~~~ ._J

I

L . . .. ~--.----------~-

B'O(~ JE STVQ·RIIO SV~JET

e OVDJ~ ZAUJEP'I SLiKEI

2

PRVI D'AlN

DRI,JG1IIlAN

i'I'- I~DAN

._ ETVRTI CAIN

......... ..;

PETI DAN

_ESTIIDAN

BO'G QIBECAVA LJUDIMA SPAS~T'ELJA

I

i

,

I

\ )

'-._---------_ .. , .. _----------- ,., ... -_._--------------- .. , ._.- '""

ANElEO __ ~=--- PQSJ!ETIO JiE __ -- U

NAZARETU. REI~O J'OJ JE DA ce RODITI SINA'! ON CE SE

ZVATI . MAR.IJA JE mLA JAKO SRETNA,

@ NIA.CR_iAJI OSTAl'AK S!lIKJE! e lJMIE.TN I RJJ1Etl!

GABRIJE.L

MARIJU

IISUS

ISUS SE [ROIDIO U STAilICI'

TVOJ~ ,ZAIlACI[: e 050>.11 SLIKEI @ INACRIAJ ,S.vOJE SLlIKIir. e PREPlarn PRICU I

l_J_'O_S=IP=-_IM_A~~R=:I_JA_· .. _IK_R_E=N_U_Ll_S_U_. U~~[I~ ~

BETLEHIEM! ~

I ilNlTKO IH U GRAIDU NIJIE HTIO P'RIMITI~

lMARIJA JiE ISUSA. RO[)ILA U eTAl,ICI!

BOZJCNA CESTITKA

000 0 +<>VV

0,0,:': 0····

, .

,-: .' _. _-:".

J.~.' .. '.' . ~

NO.II ZAD'AC:I~

e ,OSOJ,AJ II~II CRVCEI

e asO:JAJ II~E!!I UKiRASEI e lIIKRASoI DR'VCEI

@ NACI)'!I .r; ESTIrKtl'! e INAPISII CEfmTKUl

TRI MUDRACA'TRAZE I!SU,S.A. OIA MU S"E POKLONE

tvQJi ZADAClI:: @ OeOd'l S;LIKJEI @ NACR.lI'AJ' SVOJIE SLiKEl @PFlE!P,~SI PRlICU I

. TRI MUDiRACA SU PIRA nu ZVIJEZDU.

PITAU SU HEROIDA GDJE JE ZIDOVSKIIK.RALJ, HEROD II HI JE . POStAO U BIETLEHEMI.

MUDRACI SU PRONASLIIISUSA U BETLEHEMU. D.AtI SUI MU DAROVE. NISU 8E VRAT'U HEROOIJ!

ISUS I APOSTOLI

i

i I \

I I

~t-fl

I J . I

,. I,

~ &

ISUS I APOSTOLI

~~

)

I

.... 1.1• I!!!!.I •• Ii Ii Ii III!I' 4'-

.* ••.•

... ..

Ii> TVOJII ZADACI: "

• •

• •

:© MACR'fAJ IISUSOVE. :: :: APOSIOLE!' : :© IN~CR'fAJ KRAJOLlK! ,:

~ ...

• ••

+. • •

•• '4, •• 1_ •••• II .• ~"

... ,rl!!l!l!I!!!!!IIII .

• * .'

• •

: TVOJII ZADACI: to •

• •

:© MACR'fAJ IISUSOVE :: :: APOSrOLE!' : :© IN~CRrAJ KRAJOLlK! ,:

!Ii ...

,. .

••• • ••

.. • '4: •• 1 ••••• 11' [II~'"

'i'VQJI ZADACI: @ OBOJI SlLlKEf e NA.CR.l'AJ SVOJE SW t<.E1 @ PREPIS~· PRiIOU!

ISILIS JE GOVORIO LJUDIMA!

I LJUDI SU OGLAI[)NJELI.

U(;ENICI N~6U IMALI DOVOLJNO HlRANE ZA SV~.

-- _,. I~ ------,

ISUS JE. BLAGOStOV~o I(lRUH IIRIBE. I IJC EN lell au PODIIJI:L III SV1JMA!

. PREOSTAJLOJIE NEKOUKO KOSARA I '-- ------'

I

TVOJI ZADACI: @OBOJ:la·LlKE! @NACFtiAJ SVQJIE SUKlE! @ PREP,.SI PRlCUI

~}

JE MI¥lU V.A'IIiIA! '--..__

__..---,_

... .....=.:,. .•.•

/

I \ ! I

"

.r=>.

i \

\, '

-, -.--~ -,

;' \,

l ::> \

\. ! "')-1/" 'i \ \

&;" 'Ii

\

c)!

KRALJ!=VSTVO BOZJE

; ,

i

I

,

, ,

I, ,I

" I

\ !

/. )_.(.:r')

,I I \ \ .... ./ \ \

( -' '. I

o C>

.... ~ .. -- - ........

/

1

,

\.

.~~.'.

/ \

I \

" \

( 'i

I,

•• ~ Ii i'li ill i i III .1.1 ••• '!!!! .... II! •• ~ •.•• 1. ill •• 1 •••• ,. Ii iii II!I' .••

: NA SILICI SlJl~ DVIJE OBITELJI! : : JEDI'IIA OBITELJ POStUSA!LA J,E I:SUSA: : III Utll ce I!J KR.AlJ EVSTVO BO~JE. : : I[)RUGA OBITHJ NI'JE POSLU$ALA ISUS", :

: IIINECE Uti U KRAt.!lEVSTVO B01JIE. :

: e DOVRSI CRTE:2:E! :

~ .

.. - ..

·.~.'.~lii~ .. ~I ••• '.~.' •••••••• _~ •••••• III~·

'. '

';_,-(

, f .I

,I

,

-,

\ \ I i \ I

!:, .. -d I! \1

J '

I,

J'", \

'U 6

_.------- ........

)

. ... _ .. -r-::/ ...

/ '-

/ '

I \

I ,

I

) I

\ I,

") .r \

r , \ ,

',,' \ \

Ii \ I

ad.

I

\ I

!

\ i

'\ T,

,I I,-J' I'

,. 1

! / I

, ,

JJ.._j'/. '\ \

'C 6

KRALJ It:VSTVO BO,ZJ E

i

I: ')

\.

-, .....=.:,. .•..•

/ , I \ ! I,

"

.r=>.

( '}

-, -.--~ -,

;' \,

l > \,

,

d

\. ! "')-1/" . ! \ \

&;" 'Ii

\

c)!

/...-- -... -, \

r ~

/ '--:---<'"

; /

,I

" i

I

,

, ,

I, ,I

" I

\ !

/- )_.(:r')

,I I \ \ ,'./ \ \

b o-

\

\

\,

~

, ... u.l

r)

,.,-, .. --- ........

/ \

I

\. !

.~~

/ \

I \

" \

( ,

I

\ I

. I

\ i

'\ T,

,I (,_J' I'

,. 1

! / I

. ,

// '\ 'I

() ()

-:>:

/ ..

1 I

\ !

'----;..---.'...----.-'

...... iii,. Ill •• 111 .1.1 ••• '!II! !II! I !!! iii i • r. ••• 1.111 :.1 •••• , •• !!!! .........

: NA SILIC.I su DVIJE OBITELJI! :

JEDI'IIA OBITELJ POStUSA!LA J,E I'SUSA :

• III Utll cs I!J KR.AlJ EVSTVO BO~JE. :

: IIDRUGA OBITElJ NI'JE POSLUSALA ISUS", : : IIINECE Uti U KRA!l.!IEVSTVO' B01JE

: e DOVR51 CRT E:2:E !

~ ~

··.~.'I~ii~ •• ~I ••• '.~.' •••••••• _ ••••••• I11~~

'-

';_,-( / '-

I \

,/ \

I i \ I

\'-.d I! \1

J '

1,-

<b 6,

_.--------. -,

\

,

( )

. .__ ". _..-::./ / '! '

I \

I ,

I

,,...----....._,

/ ..

1 I

\ !

';.....__._.----'"

/

i

I

, ,

\

\ I. I

\

MAR~JA PRATI SVOGA SIINA. ~SUS,A

e NACRTAJ PReMA NlASLOVIMA PRIZOR£ lZ MARIIJIINOG, ZIVOTA:I

MA'RIJA'1 iMlAl'llSUIS SE IIIGR NAZARIE.1U

'MAA;IJ.A IIBIUS !NASVADBI

... IJA eUV.A MA.LOG IS'1!J5A U $TAUel

MA.RllJA. VODII MALOG ISU' U

KUC:IJI BO,ZJU

--- '-_ ... _.- ..

ISUS JE UZA5AO, NA NEBO

@PRVOIP'totrrAJ;

ISUS JE UMRO NA KRI:2:U. NO NiJE OSTAO ZAUVIJlEK:

MRTAV. USKRSINUO JE. PUNIH CEi1=IDI:::SIET DANA UKAZIVAIJ S!E ,SVOJiM UCENlCIMA W PR'JA1':EU~MA. NO. ocsco J E VRIJ[I1!ME CiA. IS US [f'l'OOE:: NA NEBO SVQl\itE OCU. RC:KA.O JIE SVOJIIM IUCENICIMA. D.A KlR,6TE LJIlIUIJE. [REKAO 1M JE lOA Ofr\iJSADA MORA IGII, ALI UA CE PQNOVNO coer. POJAVIO SE .oBLAK! ISUS JE UZASAO SVO!ME OCU. BAS. JIE 1,A,1':;0 ! R8KAO. UCENICI SU ZtM.LI DA cs [PR:eJPOZNAT'1 ISUSA KAIDA PONOVN.O [000£.

lVOJ1,UDACI:

(3 TKO SIJI LJUDI NA SLIKA:IiII:.A1 NAPI~II TO' IIISPOD SLIM!:

e PO CEMU PREJP~NAJE.S UUD,Ef

e SlOWISUi PO CEMUI CEMO PREPOZNATI IJ.S.US,A KADA. DOO!:?'

o NAORTAJ ISU8A KAK'O 9111ZGLEDA.o DA SAJDA DOEIE!

I

- I

L_~_~ __ I"'.~_" ...... _ .. . .. _ ... ~ ...... r ....... r .. _._---------_. ..... _. __ ._L~'"

SEDA.M SVETIIH S,AKRAMENATA

SAKRAME,NTI:

.,

" 1. KRSTEiNJE T

2.POTVRDA

3. EUHARJSTIJA

4. ISPOVIJED 5.80LliSNICIKO, POMAZANJE

,6,. svsn RED

1.2:ENIDBA

IC)

II)

rvOJIZA.DACI:: @ISPOOSLIKASAKFtA.MENATA, NAPlil' NJII1"OVA !MENAI NIt\PIISII' NJI.HOVE REDNE BROJIEVlEI (NEKA 11 VJEiROUCITELJ IPOMOGNE. IPOGLEDAJ I RADNII LIST "U ;S,AI<lRAME.NliIMA s~ SUSRECEMOS "SUSOM. ill

U SAKRAM!IENTIMA S·US'iREC·EMO ISU,SA

- -

IS'USJE IUSTANOVIO S!EDAM $AJ<RAMENATAJ l<ADiA rJli SLAVIMO 8AKRAME!NT'e .• lJ NJIMlA. SUSRECEMO mSUSAI . @ NACAfAJ ·$AKRAMEiNTlEI

') ... -:)) '1,

·.~I .~~: .: r

·""r'··~

.c: ,::·jl

'"'''''' r :

...:.,..:. .... t_j

,". .......I~",

..... ~~':.._~ .. I ..••. f.:' -ill

....... ~

··t .. ········~· .. "J •. I'

. tr "t"1!

e r •• I: .... 'I~ ,: ...... r .. '--- .. •·

... i"' ...

-:, .

lSPOVIJEO

'o<:~ IN Ai. K.OJi .i EOI Nil!. r:.EB!m.S1MA •

.$,'\{6,11 SE IME NOJE,. Doel KIUILJEVSrvO T'IlOJE. BUill VOUIA TVOJA, KAiKO NA. NEBU TAlKQ ! NA ZiEIMLJL

KRILJ\H HAiS, SVAGDANlJ!1 DAJI [HAM I),A_NAS, ~I OTPUSlI NAM eUG E NASE. KAI<.O I iPilI OTPIJST~ DUlJN!CIMA . NIASIM. I ME UVEIOI NAS U NAPAST. NlEGO IZElAVI NAS 00 ZLA. AMENI.

a.iAS, 1I1MOUn MOLl1VUOCE 1~51 POMOG~I DJEVOJC~II

@ Wl:EZI! DIJELOVE 1IiI0UTVE II ZAL!UEPIIH U B~LJEZNICU1! PAZ! DA IIHJ LlJEPIS PO RIEOU!

j BUD~IVOLJA TVOJA i ! SVE'TII SE, liME TVOJE

i·i)ooi·OKRAjLJi~"vsivoOTVOJE--l

~,~,~~~~~~,=~~,~.,~,~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~----=~~~~~~,=~~~~~,~~~~~I

I·······--·-----·····------····-------~ r~~~~~~~~~~~~~~~~ •• ~-~.~ ••• -~------ ••• -------~~~~-.~~~~

i KRUH NAB SVAGDANJII OAJ NAMI DANAS, ~

I >

. - -~-------------------- ------ -- - --_. - -- ---_. .

~'~' .. ~~'~~~~~~~--~~~-'--~~~~'---~'~'-~--=--=~~~~~~~~~=~~~=~.~.~~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~===~~~==~~~~=======~

l KAKO NA ;NEBUj TAIKO INA ZEMILJI

:--.-----~~~-~~ .. ~ ... ~'~~~~~'~'=======.~'~'-~--'-.--------'--'----~--~----.-'-'--~

! I NIE UVE,DI NAS U NAPAST l

~~~-----------.---~-~.~.~~~~~~=~~~~-~,-----,-,--------,-,-----,-,-,----,_._._-_:

~ --- ....... --- _ .. _. ------ - - _ .. _ .. '" ~ ~ ~ ~.~ ~ .. ~. ~ ~ ~ ~ __ - - - - __ ._,-,--,------,- - - - - _._------ - - __ ..

~-.----.-------.-- •• -~~-~.'~'--~~~~~~~~=~'~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~,~,~~~~,~.~~~=~~,~~~~~~~~~

! NEGO IZ8AVI NA.S ,DOl ,ZLA. AMEN,. i

L ,_,. ,_~_~~~~~~,~~~~~====~,~_=_=~===== __ ~~~~~_~=~~~_~_ ... ~~~~~~~=_ ...... !

KAKO' I IMI OTPUSTAMO D'UZNIC~MA NAS~iM i

----.~~~~~~.--~~~~.--,~~.-~-- •. --~-----,- .•• --,---------~-- •• -,---~~~,~~,~,~-~~~~~~~~~~.-=~~~==~~~.~.===~=,~,~~~~~~~~

ZID.RAVO iMARIJO

,mRAVO IMARlJ01 MmLOSTII PUNA, GiQSPQDrnNI S TOBOMi BlLAGO,sLO'ViLJENlA TI MI!£UJ ZENAMA [I BLA'GOSLOvi.JBN' PLOD i!J'I1«:Isi= TVOJE IIBUS. BV,ETA MAIUJO, MAJKO B02J~ MOU ZA NAS GRESNIKE S,ADA I NA ,eA!,

, SWiFtll NtASE. AMEN,.

ID1i:AVO ~~ • .4IL05"fT 'rMJi4."

,/,"

ZNAS II MOLm MOLllVU ,otE NA!? IPrOmGNI D.!IIEVOJCICII - .. -

@ II,ZREZI DIJELOViE Mo.WTVI: [I ,ZALLJEPIII,H U

BILJl!bncUI P'~ iDA iii ILIJEPli PO REDUI ,.-- ....... -- ....... 4.-.........,;; .....

r·~~~~~~~~-----------------~~~~~~~--~~~---- ~5~~~~~--------------~~~~~TTr.~wc •.. ~

i ,ZDRAV'O MARIJO MIILOSTI P'UNA '

, .

~----~~~~~~~~~~ ....••• ~- ~======~~~-----------~~~~~~~~-~--- -~~~~~ .. ~~----.

i-sVE·TA·Mpj~~iJO~IMAjjKO·BoZJA-------------:

I

• ••• _~~~~~~~~~~ -~ •••••• ~ •• ~~L •

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~8~.m •••••• _ ••••••••• ~ ••• _

; IBLAGOSLOVLJIENA TI MEf)U ZENAMA

L~ ~~~~~==~~~~~~~~~~~~.8 •••••••••• _ ••••••••••••• ~~ _

I-Moij~·ZA··N~As··GRIESN·iKE----l

, ,

~~T ••••• ~N.r~~~ •••• ~_w .... ~_~~_~_.~~~~~~~ ~_~~~~~~~~T

j I BLAGOS,LOVLJEN IPLOD UTROB'E TVOJE I,SIUS

.

~~~~.~_~~~~~~_~T ~_~~ __ ~~~~=~~~~~~=~=~ -------------~~~~~~~~~~r~.ww .... .. ~~~~ __ &=.~~~~_====~_

SADA I NA CA,S,USMRT~ NASE AM.EN

~ rGOSPO,Di~N~S-·TO·B~O·M··~~·!

~_w~ ••• ~Y~===~~=~~~~~~ ~~~~~ •• ~ ••••• :

SLAVA . II I

, diiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. __ ~, _~, ~_,

KAIKO B~JASE NA .,

. -,---, ~,--

VJ'EKOVA. AMEN.

S,LA.VAOCU

TAKO II g,ADA II VAZDA, I U

SLAVA OCU1 ~ S~NU, ~ DIUHU SVETOM" KAIKO 81J1ASIE NA POCETK,U1 TAKO ~I SADA, I VAZDA ~

U VIJE.KE VJiEKOVA.

AMEN.

ZNA~ UI MaLlll MOllnfYU SLAVA OClU1

PO'MOGINm DJEVOJCICII

@1PF{ONIAEJIRIJEeIIKOJE NEDOSTAJU. I SAIM 11,1 UMETNI U MQUlVUI! MOLIT'VU MOZES ·~EZAn. I ZAJLlJEII11I U SIILJEZNICUI

APOSTOLSKO VJEROVANJE (I)

VJERUJE~U BOGA 0CA SVEMOGUCEGA, STVORITEWA NEBA I ZEMWE.

I U ISUSA KRISTA, SINA NJEGOVA JEDINOGA GOSPODINA NASEGA. KOJI JE ZACET PO DUHU SVETOM,

RODEN 00 MARIJE DJEVICE. MUCEN POD PONCUEM PILATOM, RASPET. UMRO I POKOPAN:

SASAO HAD PAKAO, TREtl DAN USKRSNUO 00 MRTVIHj

e NACRTAJ U TABLICU NESTO IZ APOSTOLSKOG VJEROVAHJAI

APOSTOLSKO VJEROVANJE (I)

VJERUJE~U BOGA GCA SVEMOGUCEGA, STVORITEWA NEBA I ZEMWE.

I U 15USA KRISTA, SINA NJEGOVA JEDINOGA GOSPODINA NASEGA. KOJI JE ZACET PO DUHU SVETOM

RODEN 00 MARIJE DJEVICE. MUCEN POD PONCUEM PILATOM, RASPET. UMRO I POKOPAN:

SASAO NAD PAKAO, TRECI DAN USKRSNUO 00 MRTVIHj

e NACRTAJ U TABLICU NESTO IZ APOSTOLSKOG VJEROVANJAI

APOSTQlSKO VJEROVANlJE (III)

APOSifOlSKO VJlEIROVANlJIE. (III)

'IIJEIWJENl U OUHA. S\I'If!iOGA Sli1e·TU cRiKVI..i KAIOtlf!II(U

@ INA¢INI USKRSiNU SUKUI NA KARTONU IZA'UJEPI JIE S DRUGE Sl1RAiNiE 'OVOG PAPIRAi NIAPlaIIRODlfELJIMA, ILl PRIJATEWU USKR.SNE ZELJE, I TVO'JA USi<RSNA CESTITKA JIE GOTOVAI

USKHSNA CEST,IITKA

!iii NA¢IHI UiSKRSiNUI SL!IKlU NA KARTO'HU I ZAWIJEPI JE S DRUGE SliM,HE 'O'YOG PAP'IRAI N~I!;I RODI'TELJIIMA ILl ~ruJATlEH.JU IJSKiR.SNE ie:UE, I TVCJA USKRSNA CES1I'ITtKA JIE GOTOVAI

USKRSNE IG:RIE (0

TV OJ I ZADACh

© LZRIUI JAJA I ZALlJiEPllH U

. K'OSARIE: TkiI'CO, DA DQBIJES T1()CANl REZUL1Al1

~. 080~1 JlAMI

SRIE.TAN IUSKRSI

aGGG 8800 ee(~)G

8888 e(~)8@

USKRSNE IGRE

@'POMOZI, PILlCLMADA PftONA£lUSVOG ~GUBLJEN:OG P;RIJATELJA,1

M

-- I

_I

@IMAUSEZEC SAlKRIO U SUMII POMOGNI NJEGOVII!iIII RODI1ELJJIMA DA G,A. PAOiNAIIU~

@ill svOJiU BIUS2lNI,CU INACFtTAJ 2rvonlll PIIJT eOVJlEKA1 PORAZGOVARAJI SA SVOJIM VJIEROUCI1EUEM 0 SMRTI'!

-

-....::I;

0-

~ P.

I!OGJE srvoruo COVJ ElKA NA $,VOJUSUKU .. TA JE SIL.IKA I;$US K~JST.

60(3 JE STVOR.IO ~ P'RIRQOU! PRIRnDA STAR II ~ UMIRC.

BOG JE USKRSNUO SVOGAS~NA IS USA, TKO VJERUJE U IS USA IIMAT DE ;2]VOT VJECNt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful