You are on page 1of 10

INTERNIAETHAU BLWYDDYN I FYFYRWYR

CANOLFAN ADDYSG RYNGWLADOL

Mae ar y Ganolfan Addysg Ryngwladol ym Mhrifysgol Bangor eisiau penodi pedwar


myfyriwr i gyflawni interniaethau am flwyddyn fel rhan o raglen Blwyddyn Profiad
Rhyngwladol y Brifysgol yn 2019/20.

Mae'r interniaethau'n rhai llawn-amser a'u bwriad yw rhoi profiad gwaith sylweddol i
fyfyrwyr mewn amgylchedd rhyngwladol, a ddylai gryfhau'n sylweddol eu siawns o gael
swydd ar ôl graddio. Bydd cyfranogwyr yn derbyn grant hyfforddi o tua £370 y mis, ac
efallai y bydd angen iddynt fynd ar hyd at dri ymweliad hyfforddi tramor.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gwneud yr interniaethau fel 'Blwyddyn Profiad


Rhyngwladol' ychwanegol, gan ymestyn hyd y radd o 3 i 4 blynedd (neu mewn rhai achosion
cyfyngedig o 4 i 5 mlynedd). Ni chodir unrhyw ffioedd dysgu am y 'Flwyddyn Profiad
Rhyngwladol', a bydd myfyrwyr yn derbyn teitl gradd uwch a 30 o gredydau Bangor
ychwanegol ar ôl ei chwblhau'n llwyddiannus. Mae'r interniaethau'n gyfuniad o brofiad
gwaith, profiad tramor ac ymarferion adfyfyrio academaidd.

Dim ond myfyrwyr israddedig sy'n gymwys i wneud cais am yr interniaethau hyn, ac er y
bydd rhai myfyrwyr yn anghymwys oherwydd achrediad proffesiynol neu faterion fisa,
dylai'r rhan fwyaf fod yn gymwys.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfathrebwyr rhagorol, yn unigolion hynod drefnus


ac effeithlon sy’n mwynhau a gallu ymdopi ag ystod o ddyletswyddau prysur a chymhleth
ym maes gweinyddu a chynorthwyo myfyrwyr. Mae cywirdeb a deall gwahanol
ddiwylliannau ac ymddwyn yn sensitif tuag atynt yn hanfodol yn y swyddi hyn. Bydd yr
interniaid yn gweithio gyda myfyrwyr a staff, felly gall dysgu Cymraeg fod yn elfen o'r
interniaethau.

Gellir trafod y dyddiadau cychwyn, ond fel rheol, cânt eu cynnal o 1 Medi 2019 hyd at 30
Mehefin 2020 mewn egwyddor. Cynhelir yr interniaeth Astudiaeth Ryngwladol Dramor o 1
Mehefin 2019 hyd at 30 Mehefin 2020

I wneud cais am y cyfleoedd hyn, anfonwch eich CV a'ch llythyr cais at Dawn-Marie Owen:
d.m.owen@bangor.ac.uk erbyn 30 Ebrill 2019. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi yn y
llythyr cais yr Interniaeth rydych chi'n gwneud cais amdani, eich enw llawn, eich cyfeiriad
e-bost prifysgol, Ysgol/Cwrs Academaidd a blwyddyn astudiaeth.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Edrychwch ar dudalen 2 am ddisgrifiadau byr o'r interniaethau, a thudalennau 3-10


am fanylion llawn.
Astudiaeth Ryngwladol Dramor (1 Intern)
Bydd yr intern llwyddiannus yn gweithio gyda'r Swyddfa Astudiaethau Rhyngwladol
Dramor i roi cefnogaeth weithrediadol a datblygiadol i reoli a chael mwy o fyfyrwyr i gymryd
rhan mewn cyfleoedd astudio cyfnod byr dramor, megis Erasmus+ a rhaglenni cyfnewid
eraill ledled y byd. Bydd hyn yn cynnwys hyrwyddo a chael profiad ym mhob agwedd ar
symudedd.

Recriwtio Rhyngwladol (1 Intern)


Bydd yr intern yn gweithio yn y tîm Recriwtio Rhyngwladol i roi cefnogaeth weithredol a
datblygu ar gyfer gweithgareddau recriwtio yn y DU a thramor. Bydd hyn yn cynnwys
ymchwil i'r farchnad, gwaith dilynol ar recriwtio, teithiau campws i ymwelwyr, cefnogaeth
diwrnod agored, a chefnogaeth gyffredinol i Swyddogion Rhyngwladol.

Marchnata Rhyngwladol (1 Intern)


Bydd yr intern llwyddiannus yn gweithio gyda'r Swyddfa Farchnata i roi cefnogaeth ar gyfer
ymgyrchoedd marchnata traddodiadol a digidol. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau sy'n
ymwneud â chyhoeddiadau print, cyfathrebu â myfyrwyr, ymgyrchoedd cyfryngau
cymdeithasol, gwneud y gorau o'r wefan, ymchwil i gystadleuwyr, ac ymgyrchoedd
recriwtio myfyrwyr rhyngwladol eraill

Swyddfa Tsieina, Beijing. Marchnata a Recriwtio Rhyngwladol (1 Intern)


Yn ystod yr interniaeth, bydd yr intern wedi'i leoli yn swyddfa Prifysgol Bangor yn Beijing,
Tsieina. Bydd yr intern yn rhoi cefnogaeth weithredol ar gyfer marchnata a recriwtio i
Brifysgol Bangor yn y DU. Bydd hyn yn cynnwys cynorthwyo gyda gweithgareddau recriwtio,
rhoi cefnogaeth i sefydliadau partner a gwneud ymchwil i'r farchnad. Bydd gweithgarwch
marchnata yn cynnwys ymgyrchoedd marchnata traddodiadol a digidol. Mae hyn yn
cynnwys gweithgareddau sy'n ymwneud â chyhoeddiadau print, cyfathrebu â myfyrwyr,
ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchoedd recriwtio eraill. Rhaid i ymgeiswyr
fod yn rhugl mewn Tsieinëeg (ysgrifenedig a llafar).
SWYDDFA RHAGLENNI CYFNEWID RHYNGWLADOL

Y SWYDD

Swydd: Intern Astudiaethau Rhyngwladol Tramor (1 swydd ar gael)


Graddfa: Grant Hyfforddi Myfyrwyr tua £370 y mis hyd at
gyfanswm o £4,440 am 12 mis
Yn adrodd i’r: Swyddog Astudiaethau Rhyngwladol Tramor
Lleoliad: Prifysgol Bangor

PRIF DDIBEN

Lleolir y swydd hon yn y Swyddfa Astudiaethau Rhyngwladol Tramor. Ei phrif bwrpas yw


rhoi profiad gwaith i fyfyrwyr mewn amgylchedd rhyngwladol, drwy gefnogi gwaith
gweinyddol a datblygiadol y Swyddfa yn ymwneud â myfyrwyr yn dod i mewn a mynd allan.

Y PRIF GYFRIFOLDEBAU

• Monitro, prosesu a chynnal dogfennau myfyrwyr a staff yn ymwneud â rhaglenni


symud a gyllidir a rhai nas cyllidir. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio data ffisegol ac
electronig a systemau rheoli cofnodion yn helaeth a hynny ar gyfer gweithgareddau
dod i mewn a mynd allan.

• Rhoi cefnogaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr a staff sy’n dod i mewn a mynd allan, yn
ogystal â phartneriaid sefydliadol, yn cynnwys ymholiadau wyneb yn wyneb, ar y ffôn
ac electronig.

• Cynorthwyo aelodau eraill y tîm i hyrwyddo cyfleoedd cyfnewid ymysg staff a


myfyrwyr y Brifysgol.

• Cynorthwyo i ddatblygu a chynnal y wefan Astudiaethau Rhyngwladol Dramor a'r


rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol.

• Cynorthwyo gyda'r cyfan, ac arwain ar rai elfennau o groesawu a chyfeirio myfyrwyr


sy'n dod i mewn, cyn i fyfyrwyr adael a chyfarfod ffarwelio gan baratoi gwaith papur,
archebu ystafelloedd/arlwyo a chydlynu â staff cysylltiedig. Bydd hyn yn golygu
gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol rai adegau o’r flwyddyn.

• Cynnal a threfnu adnoddau swyddfa, i gynnwys gwybodaeth am bartneriaid cyfnewid.

• Rhoi cefnogaeth gyffredinol o ran trefnu cyfarfodydd i unigolion a grwpiau, yn ogystal


â chydlynu ymweliadau gan rai’n dod i mewn.
GOFYNION PERSONOL

Hanfodol Dymunol

Gwybodaeth a • Sgiliau TG da • Profiad dylunio neu


Chymwysterau olygu gwefan

Profiad • Profiad o reoli baich


gwaith sy'n gwrthdaro,
blaenoriaethu tasgau a
gorffen gwaith erbyn
amseroedd penodol
• Profiad o drefnu
cyfarfodydd a
Nodweddion • Rhoi sylw i fanylion a chywirdeb • digwyddiadau a
Hunan-reolaeth
personol • Sgiliau trefnu rhagorol chymhelliant
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol
• Sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid
gwych
• Brwdfrydedd ac egni.
• Ymroddiad a dibynadwyedd
• Sgiliau rhyngbersonol ac
ymwybyddiaeth
ddiwylliannol ardderchog
• Agwedd hyblyg a hynaws
• Y gallu i aros yn ddigynnwrf
a phroffesiynol dan amodau
llawn straen
• Parodrwydd a'r gallu i ddysgu
sgiliau newydd, gan gynnwys
yr iaith Gymraeg os yw'n
berthnasol
Iaith • Cymraeg
• Bod yn gyfarwydd ag
ieithoedd eraill
⁠ SWYDDFA RECRIWTIO RHYNGWLADOL

Y SWYDD

Swydd: Intern Recriwtio Rhyngwladol (1 swydd ar gael)


Graddfa: Grant Hyfforddi Myfyrwyr tua £370 y mis hyd at
gyfanswm o £4,440 am 12 mis
Yn adrodd i’r: Pennaeth Recriwtio Rhyngwladol
Lleoliad: Prifysgol Bangor

PRIF DDIBEN

Bydd yr intern yn gweithio yn y tîm Recriwtio Rhyngwladol i roi cefnogaeth weithredol a


datblygu ar gyfer gweithgareddau recriwtio yn y DU a thramor. Bydd hyn yn cynnwys
ymchwil i'r farchnad, gwaith dilynol ar recriwtio, teithiau campws i ymwelwyr, cefnogaeth
diwrnod agored, a chefnogaeth gyffredinol i Swyddogion Rhyngwladol.

Y PRIF GYFRIFOLDEBAU

 Cynnal projectau ymchwil marchnata ar ran y Pennaeth Recriwtio Rhyngwladol a


Swyddogion Rhyngwladol i archwilio tueddiadau cyfredol mewn recriwtio
rhyngwladol. Bydd hyn yn cynnwys llunio a dadansoddi data o amrywiaeth o
ffynonellau (cronfeydd data, y we, electronig a phapur) ac ysgrifennu adroddiadau.

 Rhoi cefnogaeth i Swyddogion Rhyngwladol yng nghyswllt ymholiadau a wneir yn


ystod digwyddiadau recriwtio rhyngwladol, mewn ymdrech i droi'r ymholiadau hyn
yn geisiadau a chofrestriadau. Bydd hyn yn cynnwys cysylltu â myfyrwyr drwy e-bost,
ffôn a chyfryngau cymdeithasol i roi gwybodaeth ychwanegol am Brifysgol Bangor.

 Trefnu a darparu teithiau campws i ddarpar fyfyrwyr rhyngwladol, rhai sydd wedi
cael cynigion, ac asiantau recriwtio. Bydd yn cynnwys cysylltu ag ysgolion
academaidd perthnasol, timau marchnata a neuaddau i drefnu'r ymweliad a
myfyrwyr / asiantau recriwtio cysylltiedig ar y teithiau.

 Mynd i ddigwyddiadau recriwtio (yn y DU yn bennaf) gyda staff recriwtio


rhyngwladol gan gynnwys ffeiriau addysg, ymweliadau ag asiantau addysg ac
ymweliadau ag ysgolion i hyrwyddo Prifysgol Bangor.

 Rhoi cefnogaeth i swyddogion rhyngwladol i baratoi ar gyfer teithiau recriwtio


tramor. Gall gynnwys trefnu cludiant, teithio, llety, ceisiadau am fisa ac apwyntiadau,
archebu ffeiriau addysg a pharatoi gwaith papur sy'n ofynnol.

 Rhoi cefnogaeth i swyddogion rhyngwladol a thra maent dramor yn ôl yr angen.

 Ateb ymholiadau gan fyfyrwyr ac asiantau addysg drwy e-bost, ffôn a chyfryngau
cymdeithasol, a chysylltu â'r tîm Derbyniadau Rhyngwladol a'r Tîm Marchnata
Rhyngwladol yn ôl yr angen.

 Gweithio gyda'r Uwch Swyddog Clercyddol i roi cefnogaeth weinyddol a gweithredol


ychwanegol i'r tîm yn ôl yr angen.
GOFYNION PERSONOL

Hanfodol Dymunol
Gwybodaeth a  Sgiliau TG da
Chymwysterau
Profiad  Profiad o weithio gyda
phobl mewn rôl
gwasanaeth cwsmeriaid.
 Profiad o reoli a
blaenoriaethu baich
gwaith sy’n gwrthdaro.
 Profiad o gynnal
ymchwil ac ysgrifennu
adroddiadau.
Nodweddion  Rhoi sylw i fanylion a chywirdeb.
personol  Medrau trefniadol ardderchog.
 Sgiliau cyfweld a sgiliau
cymdeithasol rhagorol.
 Sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 Ymwybyddiaeth ddiwylliannol
 Hyblyg a hawdd mynd atoch
 Parodrwydd i ddysgu sgiliau newydd.

Iaith  Cymraeg
 Bod yn gyfarwydd ag
ieithoedd eraill
SWYDDFA FARCHNATA RYNGWLADOL

Oherwydd natur yr interniaeth, rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr Astudiaethau Busnes/


Marchnata.

Y SWYDD
Swydd: Intern Marchnata Rhyngwladol
Graddfa: Grant Hyfforddi Myfyrwyr tua £370 y mis hyd at
gyfanswm o £4,440 am 12 mis
Yn adrodd i’r: Pennaeth Marchnata Rhyngwladol
Lleoliad: Prifysgol Bangor

PRIF DDIBEN

Bydd yr intern yn gweithio gyda'r Swyddfa Farchnata i roi cefnogaeth ar gyfer ymgyrchoedd
marchnata traddodiadol a digidol. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau sy'n ymwneud â
chyhoeddiadau print, cyfathrebu â myfyrwyr, ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol,
gwneud y gorau o'r wefan, ymchwil i gystadleuwyr, ac ymgyrchoedd recriwtio myfyrwyr
rhyngwladol eraill.

Y PRIF GYFRIFOLDEBAU

 Cynorthwyo i ddatblygu a chynnal ein sianelau marchnata digidol wedi'u bwriadu at


gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n cynnwys gwefan ryngwladol, gwefan Tsieineaidd, a
sianelau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Facebook, Weibo, Twitter, ac Instagram.
 Helpu'r swyddfa farchnata i ddylunio ac argraffu ein cyhoeddiadau marchnata gan
gynnwys Canllawiau Rhyngwladol, Cylchlythyrau, Llyfrynnau, Taflenni, a Baneri.

 Rhoi cefnogaeth wrth gynllunio, sefydlu a gwerthuso amryw o ymgyrchoedd cenhedlaeth


arweiniol sydd â'r nod o greu rhagolygon mewn ardaloedd daearyddol dethol.

 Cynnal projectau ymchwil sy'n edrych ar gystadleuwyr, i archwilio tueddiadau cyfredol


mewn marchnata rhyngwladol. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddi gwahanol sianelau
marchnata a fabwysiadwyd gan wahanol gystadleuwyr, eu heffeithiolrwydd, ac archwilio
posibiliadau i Brifysgol Bangor.

 Chwarae rhan allweddol wrth ddylunio a gweithredu ymgyrchoedd sy'n ceisio cael rhai
sydd wedi derbyn cynigion rhyngwladol i gofrestru ym Mangor. Gall hyn olygu gweithio
o amgylch cynlluniau CRM presennol, ymgyrchoedd galwadau ffôn, a'r wefan.

 Cynnal archwiliad o wefannau a chyhoeddiadau partneriaid/ asiantau a chymryd yr


awenau wrth weithredu'r newidiadau gofynnol.
 Casglu tystebau myfyrwyr am eu profiad astudio ym Mangor, a'u prosesu ymhellach i'w
cyhoeddi ar wefannau / mewn print.

 Ateb ymholiadau gan ddarpar-fyfyrwyr drwy e-bost a chyfryngau cymdeithasol, a


chysylltu â'r tîm Derbyniadau Rhyngwladol a'r Tîm Recriwtio Rhyngwladol yn ôl yr
angen.
 Gweithio gyda'r Cynorthwyydd Marchnata Rhyngwladol i roi cymorth gweinyddol a
gweithredol ychwanegol yn ôl yr angen.
GOFYNION PERSONOL

Hanfodol Dymunol

Gwybodaeth a  Sgiliau TG da a gallu defnyddio  Dealltwriaeth sylfaenol o


Chymwysterau MS Office ddisgyblaeth marchnata
 Dealltwriaeth sylfaenol o neu brofiad o weithio
sianelau Cyfryngau mewn rôl farchnata
Cymdeithasol  Dealltwriaeth
sylfaenol o
feddalwedd cyhoeddi
a dylunio, e.e. Quark,
Photoshop
Profiad  Profiad o reoli baich gwaith  Profiad o ymdrin â
sy'n gwrthdaro, myfyrwyr o wahanol
blaenoriaethu tasgau a gefndiroedd a
gorffen gwaith erbyn diwylliannau
amseroedd penodol
Nodweddion  Rhoi sylw i fanylion a chywirdeb  Hunan-reolaeth a
personol  Sgiliau trefnu rhagorol chymhelliant
 Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 Sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid
gwych
 Brwdfrydedd ac egni.
 Ymroddiad a dibynadwyedd
 Sgiliau rhyngbersonol ac
ymwybyddiaeth
ddiwylliannol ardderchog
 Agwedd hyblyg a hynaws
 Y gallu i aros yn ddigynnwrf
a phroffesiynol dan amodau
llawn straen
 Parodrwydd a gallu i ddysgu
sgiliau newydd

Iaith  Bod yn gyfarwydd ag


ieithoedd eraill
SWYDDFA TSIEINA, BEIJING, MARCHNATA A RECRIWTIO RHYNGWLADOL

Y SWYDD

Swydd: Intern Marchnata a Recriwtio Rhyngwladol


(1 swydd ar gael)
Graddfa: Grant Hyfforddi Myfyrwyr tua £370 y mis hyd at
gyfanswm o £4,440 am 12 mis
Yn adrodd i’r canlynol: Cyfarwyddwr Swyddfa Beijing
Lleoliad: Beijing, Tsieina

PRIF DDIBEN
Yn ystod yr interniaeth, bydd yr intern wedi'i leoli yn swyddfa Prifysgol Bangor yn Beijing, Tsieina.
Bydd yr intern yn rhoi cefnogaeth weithredol ar gyfer marchnata a recriwtio i Brifysgol Bangor yn
y DU. Bydd hyn yn cynnwys cynorthwyo gyda gweithgareddau recriwtio, rhoi cefnogaeth i
sefydliadau partner a gwneud ymchwil i'r farchnad. Bydd gweithgarwch marchnata yn cynnwys
ymgyrchoedd marchnata traddodiadol a digidol. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau sy'n
ymwneud â chyhoeddiadau print, cyfathrebu â myfyrwyr, ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol ac
ymgyrchoedd recriwtio eraill. Rhaid i ymgeiswyr fod yn rhugl mewn Tsieinëeg (ysgrifenedig a
llafar).

Y PRIF GYFRIFOLDEBAU

 Rhoi cefnogaeth i staff Swyddfa Beijing a staff sy'n ymweld o Brifysgol Bangor yng nghyswllt
ymholiadau a wneir yn ystod digwyddiadau recriwtio rhyngwladol, mewn ymdrech i droi'r
ymholiadau hyn yn geisiadau a chofrestriadau. Bydd hyn yn cynnwys cysylltu â myfyrwyr
drwy e-bost, ffôn a chyfryngau cymdeithasol i roi gwybodaeth ychwanegol am Brifysgol
Bangor.

 Mynd i ddigwyddiadau recriwtio gyda staff Swyddfa Beijing gan gynnwys ffeiriau addysg,
ymweliadau ag asiantau addysg a phrifysgolion partner i hyrwyddo Prifysgol Bangor.

 Ateb ymholiadau gan fyfyrwyr ac asiantau addysg drwy e-bost, ffôn a chyfryngau
cymdeithasol, a chysylltu â'r tîm Recriwtio, Partneriaeth, Marchnata a Derbyniadau
Rhyngwladol ym Mangor yn ôl yr angen.

 Cynorthwyo i ddatblygu a chynnal ein sianelau marchnata digidol wedi'u bwriadu ar gyfer
myfyrwyr Tsieineaidd sy'n cynnwys Wechat a sianelau cyfryngau cymdeithasol eraill.

 Cynorthwyo i ddylunio a chyhoeddi taflenni Tsieineaiddsy'n cael eu hargraffu.

 Cynorthwyo i gyfieithu copi o'r Saesneg i Tsieinëeg.

 Cynorthwyo gyda dylunio a chynnal ymgyrchoedd sy'n ceisio cael rhai sydd wedi derbyn
cynigion rhyngwladol i gofrestru ym Mangor. Gall hyn olygu gweithio o amgylch cynlluniau
CRM presennol, ymgyrchoedd galwadau ffôn, a'r wefan.

 Casglu tystebau myfyrwyr am eu profiad astudio ym Mangor, a'u prosesu ymhellach i'w
cyhoeddi ar wefannau / mewn print.

 Cynnal projectau ymchwil marchnata ar ran y Cyfarwyddwr ac archwilio tueddiadau


cyfredol o ran recriwtio myfyrwyr i'r DU o Tsieina. Bydd hyn yn cynnwys llunio a dadansoddi
data o amrywiaeth o ffynonellau (cronfeydd data, y we, electronig a phapur) ac ysgrifennu
adroddiadau.
GOFYNION PERSONOL

Hanfodol Dymunol
Gwybodaeth a  Sgiliau TG da a gallu defnyddio MS
Chymwysterau Office
 Dealltwriaeth sylfaenol o sianelau
Cyfryngau Cymdeithasol

Profiad  Profiad o weithio gyda


phobl mewn rôl
gwasanaeth cwsmeriaid.
 Profiad o reoli a
blaenoriaethu baich
gwaith sy’n gwrthdaro.
 Profiad o gynnal
ymchwil ac ysgrifennu
adroddiadau.
 Dealltwriaeth sylfaenol o
ddisgyblaeth marchnata
neu brofiad o weithio
mewn rôl farchnata

Nodweddion  Rhoi sylw i fanylion a chywirdeb.


personol  Sgiliau trefniadol ardderchog.
 Sgiliau cyfweld a sgiliau
cymdeithasol rhagorol .
 Sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 Ymwybyddiaeth ddiwylliannol
 Hyblyg a hawdd mynd atoch
 Parodrwydd a gallu i ddysgu sgiliau
newydd.
Iaith  Mandarin Tsieineaidd  Cantoneg Tsieineaidd
 Bod yn gyfarwydd ag
ieithoedd eraill