You are on page 1of 3

Manylion yr Interniaeth

Cyflogwr Prifysgol Bangor – Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau

Teitl y swydd Delweddau o stereoteipiau

Dyddiad cau 16/04/2019

Cyflog £8.50 yr awr

30 awr yr wythnos am hyd at 4 wythnos, Mehefin / Gorffennaf 2019.


Cyfnod
Bydd yr oriau i'r project hwn yn hyblyg a bydd angen i'r myfyriwr
ymateb i dasgau yn ôl y gofyn, ond yn sicr am sawl awr yr wythnos.
Cynhelir adolygiadau anffurfiol bob wythnos a bob pythefnos gyda
Athro Abrams a'r Athro Ward

Gall yr intern weithio unrhyw le sydd â chyfleusterau clyweledol a


chyswllt â'r rhyngrwyd.

Swydd- Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo'r Athro Nathan Abrams a'r


Athro Rob Ward i gynnal ymchwil am sut y mae stereoteipiau o brif
ddisgrifiad gymeriadau a gwrthwynebwyr wedi cael eu llunio'n weledol mewn ffilmiau
poblogaidd dros y degawdau. Rydym yn disgwyl i'r project hwn ddarparu
cofnod gweledol o stereoteipio diwylliannol dros amser. Drwy gymryd rhan
mewn project ymchwil rhyngddisgyblaethol newydd sbon, bydd yr intern yn
datblygu sgiliau wrth wneud ymchwil weledol annibynnol, trawsgrifio
nodiadau, yn ogystal â chynorthwyo i ledaenu'r canlyniadau trwy wahanol
ddulliau. Bydd yr intern yn:

 Cynnal ymchwil weledol;


 Trawsgrifio nodiadau;
 Cysylltu ag academyddion allweddol;
 Lledaenu ymchwil academaidd i gynulleidfa eang.

Bydd hwn yn gyfle delfrydol i israddedigion sydd eisiau gwella eu sgiliau


ymchwil a lledaenu gwybodaeth, dan arweiniad dau ysgolhaig profiadol.
Byddai'n arbennig o addas i fyfyriwr sydd eisiau gwneud astudiaethau
pellach (e.e. traethawd hir israddedig, Gradd Meistr neu PhD) ond bydd
sgiliau o'r fath yn ddefnyddiol mewn ystod eang o broffesiynau eraill, yn
ogystal â pharatoi ar gyfer y byd academaidd.

 Sgiliau ymchwil lefel uchel dan arweiniad dau ymchwilydd uwch


profiadol;
 Profiad o wneud gwaith gweledol;
 Sylw i fanylion, yn ogystal â gallu ymateb i'r annisgwyl, gan alluogi'r
intern i ddatblygu dealltwriaeth o realiti'r math yma o waith;
 Gwella sgiliau cyfathrebu;
 Profiad o ledaenu ymchwil academaidd;
 Datblygu sgiliau trefnu a rheoli amser;
 Datblygu a dyfnhau meddwl yn adfyfyriol;
 Cysylltu ag ysgolheigion ac arbenigwyr mewn Astudiaethau Ffilm a
Seicoleg.

Gofynion 1. Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig


personol 2. Sgiliau trefnu rhagorol

3. Sgiliau TG da

4. Dealltwriaeth o ffilm a/neu stereoteipiau

5. Gallu bod yn flaengar a gweithio’n annibynnol

6. Diddordeb mewn Astudiaethau Ffilm a/neu stereoteipiau

Sut i wneud Cewch ymgeisio am hyd at 3 interniaeth.


cais Gofynnir i chi e-bostio CV a llythyr cyflwyno, yn nodi pa interniaethau y mae
gennych ddiddordeb ynddynt (yn nhrefn blaenoriaeth) at:
targetconnect@bangor.ac.uk

Cynhelir y cyfweliadau: I'W GADARNHAU

Rhoddir gwybod i ymgeiswyr a roddir ar restr fer i gael cyfweliad a bydd


cyngor ar gael i unrhyw ymgeiswyr sydd â gofynion mynediad, unrhyw
addasiadau rhesymol ar gyfer y cyfweliad, neu unrhyw addasiadau rhesymol
y bydd angen eu gwneud i'ch galluogi i gwblhau eich interniaeth.
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogaeth
Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2UW
ffôn:+44 (0) 1248 388521 | e-bost: targetconnect@bangor.ac.uk