You are on page 1of 76

MESAČNÍK

MAREC / 03 / 2019
ROČNÍK 4. / CENA 2,90
www.dennikn.sk

Slovenský štát
Príbehy obetí a páchateľov vojnovej republiky
Merkelová aj po útokoch Navigačná aplikácia HE- Android a iOS, ale aj praktic-
verí, že Nemecko utečencov RE Mpay mení svoj názov, ké funkcie pre pohodlnejšie
zvládne. Nemecká kancelár- funkcie a čiastočne aj di- cestovanie, hlavne v mes-

Takto by mali vyzerať


ka prerušila dovolenku, aby
upokojovala Nemcov po via-
cerých útokoch azylantov.
zajn. Po novom budú HERE
WeGo ponúkať nielen bez-
platnú offline navigáciu pre
tách. Nebude chýbať MHD,
ale ani trasa pre bicykel či
možnosť objednania taxíka

14:51 správy na smartfóne!


Tuniská armáda zabila na
Android a iOS, ale aj praktic-
ké funkcie pre pohodlnejšie
cestovanie, hlavne v mes-
alebo „zdieľanej“ jazdy. Pote-
ší aj integrácia Wikipedie či
Expedie. (techbox)
severozápade krajiny dvoch tách. Nebude chýbať MHD, 14:02 Fotookienko: Pre-
podozrivých radikálov. Vlád- ale ani trasa pre bicykel či miér Robert Fico prijal
ne jednotky sa v posledných možnosť objednania taxíka v Bratislave britskú premié-
mesiacoch pomerne často v alebo „zdieľanej“ jazdy. Pote- rku Theresu Mayovú. Mayo-
hornatej oblasti na západe ší aj integrácia Wikipedie či vá prišla na Slovensko v sú-
krajiny stretávajú s ozbro- Expedie. (techbox) vislosti s polročným pred-
jencami z rôznych extrémis- 14:02 Fotookienko: Pre- sedníctvom našej krajiny
tických skupín. (afp) miér Robert Fico prijal v v Rade EÚ.
Bratislave britskú premiér-
14:47 ku Theresu Mayovú. Mayo- 13:57
Úrady vo Francúzsku za- vá prišla na Slovensko v sú- EÚ zatiaľ nerobí dosť pre
kázali pochody na pamiatku vislosti s polročným pred- riešenie utečeneckej krízy,
obetí atentátov. Z bezpeč- sedníctvom našej krajiny v povedala nemecká kancelár-
nostných dôvodov sa ne- Rade EÚ. ka Angela Merkelová s tým,
uskutoční pochod v Nice, že je sklamaná z toho, že sa
kde v polovici júla zahynulo 14:31 zatiaľ podarilo medzi člen-
84 ľudí, ani v Saint-Étien- Poľská premiérka Beata ské krajiny rozdeliť len nie-
ne-du-Rouvray, kde dvaja Szydlová, ktorej vládu pá- koľko tisíc utečencov. Podľa
teroristi v utorok zavraždili pež František počas náv- nej je však pozitívom súhlas
kňaza v kostole. (čtk) števy Poľska vyzval na súcit všetkých krajín Únie s po-
s utečencami, zostáva kritic- silnením ochrany vonkajšej
14:31 ká k prijatiu väčšieho poč- hranice EÚ. (čtk)
Poľská premiérka Beata tu utečencov. Poľsko podľa
Szydlová, ktorej vládu pá- nej neodmieta pomôcť, ale 13:55
pež František počas návšte- musí predovšetkým chrániť Al-Káida odkázala svo-
vy Poľska vyzval na súcit s bezpečnosť svojich občanov. jej sýrskej odnoži Frontu
utečencami, zostáva kritic- (tvn24) An-Nusra, že s ňou môže
ká k prijatiu väčšieho poč- prerušiť organizačné väzby,
tu utečencov. Poľsko podľa 14:20 ak je to potrebné pre to, aby
nej neodmieta pomôcť, ale V Thajsku zadržali hľada- si front mohol udržať jed-
musí predovšetkým chrániť ných Slovákov Michala G. notu a pokračovať v bojoch
bezpečnosť svojich občanov. a Mariána S (obaja 39 rokov). v Sýrii. Vo zvukovej nahráv-
(tvn24) Miestna polícia ich vypátra- ke to oznámil vodca al-Káidy
la v spolupráci s Národnou Ajmán Zavahrí. (čtk)
14:20 Stiahnite si aplikáciu
ústredňou Minúta
Interpol Bratisla-
V Thajsku zadržali hľada- va. 13:52
ných Slovákov Michala G. a po minúte od Denníka N Intenzita dopravy na bra-
Mariána S (obaja 39 rokov). 14:18 tislavskej D1 stúpla v prvom
Miestna polícia ich vypátra- Navigačná aplikácia HE- polroku oproti vlaňajšku
la v spolupráci s Národnou RE Mpay mení svoj názov, o 5 %, informovala Národ-
ústredňou Interpol Bratisla- funkcie a čiastočne aj di- ná diaľničná spoločnosť. Na
va. zajn. Po novom budú HERE území mesta tvorí diaľnica
2 MAGAZÍN N 2 /2019 WeGo ponúkať nielen bez- spojnicu medzi najväč
Kto je tu hrdina?

H itler si zavolal Tisa do Berlína a vysvet-


lil mu, že Slováci chcú samostatný štát.
Tiso poslúchol a potom poslúchal až
do konca vojny.
Pred 80 rokmi vznikol Slovenský štát a Jozef
šikovne bojoval s Hitlerom a chránil štát a do-
konca aj Židov, lebo tí, ktorí si to zaslúžili, od
neho dostali výnimky.
Pokúsili sme sa dať dokopy všetky dôležité
fakty a súvislosti, ktoré by čitateľovi tohto ča-
Tiso bol jeho prezidentom. Ten štát však nebol sopisu mali pomôcť zorientovať sa, aký bol Hit- MATÚŠ
slobodný a nezaložili ho hrdinskí Slováci, ktorí lerov slovenský štát. Všetko sme konzultovali KOSTOLNÝ
tisíc rokov túžili po samostatnosti, ale nacisti, s historikmi a snažili sme sa odpovedať na de- šéfredaktor
ktorí už vtedy ničili Európu a pripravovali sa na siatky otázok stredoškolských učiteľov, lebo ten-
vojnu. Tí istí nacisti, ktorí aj Slovákov považova- to časopis sa dostane do štyroch stoviek škôl.
li za podradnú rasu a po vyvraždení Židov a Ró- Naši čitatelia totiž vyzbierali viac ako 28 000
mov by sa pustili aj do nich. eur, aby sme ho mohli zadarmo poslať 36 000
Znie to neuveriteľne, ale oslava takéhoto štá- študentom.
tu a klaňanie sa takému prezidentovi vie pri- Hrdina nie je ten, kto všetko rieši bitkou
niesť v kombinácii so strašením utečencami, a krikom. Hrdina nie je ani ten, kto svoju moc
nenávisťou k menšinám a sľubovaním poriadku použije na poníženie všetkých ostatných či do-
úspech aj dnes. Fašisti sú v parlamente a podľa konca vyvraždenie tých, ktorí sú nepohodlní.
prieskumov by boli dokonca druhou najsilnej- Znie to banálne, ale hrdinom môže byť ten,
šou stranou. kto vám otvorí oči. Kto vám ukáže, že v poznaní
Ako je to možné? Jedna z hlavných odpovedí je sila, ktorá vás pripraví na rev a lži.
sa skrýva v tomto časopise. Mojimi hrdinami sú preto ľudia, ktorí prispe-
Iba ľudia, ktorí nevedia, čo sa počas vojny na li na vznik tohto časopisu, učitelia, ktorí ho uká-
Slovensku dialo, to môžu obdivovať. Iba ľudia, žu študentom a budú s nimi diskutovať a všetci
ktorí nevedia, sa môžu nechať oklamať rečami, čitatelia, ktorí sa vydajú na dobrodružstvo obja-
že sa tu odohrával ekonomický zázrak, že Slová- vovania našej histórie.
ci sa konečne oslobodili a Tiso bol hrdina, ktorý Vzrušujúce čítanie.

N magazín. Mesačník č. 03/2019, ročník 3. Adresa redakcie: Jarošova 1, 831 03 Bratislava. Šéfredaktor: Matúš Kostolný. Grafická úprava: Miro Čevela.
Titulka: Soňa Ševčíková. Vydáva N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491. Konatelia vydavateľstva: Lukáš Fila, Tomáš Bella.
EV 5440/16. ISSN 2453 - 9597. Informácie o predplatnom a inzercii nájdete na www.dennikn.sk alebo získate na info@dennikn.sk. Poďakovanie
za konzultáciu: historici Ivan Kamenec, Peter Mičko, Miloslav Szabó a Marína Zavacká. Za prípadné chyby nesie plnú zodpovednosť redakcia.

3
4 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – TASR

5
Aká bola povaha vojnového slovenského štátu:
Bol fašistický? Bol totalitný?

Fašistický
štát

V ojnový slovenský štát sa obvykle


označuje za fašistický a totalitný
nielen v médiách a v bežnej debate,
ale aj v odborných publikáciách. Zaslúži si
naozaj takéto označenia?
JEDNA STRANA
Politická pluralita v slovenskom štáte nee-
xistovala. Ostatné strany postupne zrušili
alebo prinútili splynúť s HSĽS, ktorá ako
jediná vykonávala moc v štáte. Podobne ako
Problém je už v tom, že sa historici a po- PETER za komunizmu bola vedúca úloha štátostra-
litológovia úplne nezhodnú ani v definícii MORVAY ny zakotvená priamo v ústave. Slovenský
toho, čo je fašizmus, presnejšie povedané, komentátor národ sa podľa nej mohol na moci zúčast-
čo všetko možno považovať za fašizmus ňovať iba prostredníctvom HSĽS. Vedľa nej
a čo všetko treba na to, aby sme nejaký štát boli povolené iba dve malé strany nemeckej
mohli považovať za totalitný. zidenta a vlády. Výkonná moc v podstate ne- a maďarskej menšiny.
Zhoda v rámci serióznej historiografie podliehala žiadnej kontrole. Orgány miestnej správy neboli volené, ale
každopádne panuje v tom, že slovenský štát V roku 1942 aj oficiálne prijali vodcovský menované, odbory a spoločenské organizá-
vykazoval mnohé typické rysy fašistického princíp. Prezident a predseda Hlinkovej slo- cie boli zakázané alebo nútené splynúť s or-
a totalitného zriadenia a že takéto rysy po- venskej ľudovej strany (HSĽS) bol vyhlásený ganizáciami HSĽS.
stupom času skôr pribúdali a silneli. za vodcu strany a národa. Súčasťou oficiál- Strane bol podriadený skoro celý spolko-
nej ideológie bol kult osobnosti sústredený vý život a celá spoločnosť, účasť na aktivi-
VODCA, BOH A KULT OSOBNOSTI na prezidenta a predsedu vládnucej strany tách mládežníckej organizácie strany vráta-
Nejde pritom len o prvky, ktoré sú najviac Jozefa Tisa. ne brannej výchovy napríklad bola prakticky
vidieť a sú aj preto verejnosťou najčastejšie Najvyššiu zákonodarnú moc v štáte povinná.
považované za znaky fašistických systémov, mal mať podľa ústavy snem, jeho úloha Významnou oporou režimu a dôležitou
ako sú militarizmus, vypätý nacionalizmus, však bola dosť obmedzená, pretože väčši- súčasťou jeho represívneho aparátu bola
šovinizmus či antisemitizmus. Hovoríme na zákonov vznikala na základe zvláštneho polovojenská organizácia známa ako Hlin-
o ďalších hlbších systémových prvkoch, zmocnenia formou vládnych nariadení. kova garda.
vďaka ktorým bol slovenský štát od základu Napriek tomu, že sa mal mandát poslan- Represívny aparát mal za slovenského
a zo svojej podstaty nedemokratický, dik- cov snemu skončiť už v roku 1943, zostali štátu veľmi široké právomoci a spolu s pro-
tátorský a snažil sa o maximálne ovládanie na svojom mieste. Počas celej existencie pagandistickým aparátom bol mimoriadne
a kontrolu spoločnosti. slovenského štátu sa totiž žiadne voľby do posilnený. Odporcovia a kritici režimu sa
Podľa preambuly ústavy Slovenskej re- snemu nekonali. spolu s príslušníkmi rôznych menšín bežne
publiky prijatej v júli 1939 vychádzala všet- Vedľa snemu existovala nevolená Štátna stávali terčom šikanovania a násilia.
ka moc a právo v štáte od Boha. To je v pria- rada, ktorej členov delegovali hlavne pre-
mom rozpore s predpokladom, že všetka zident a vládnuca strana a ktorá napríklad NÁRODNÝ KAPITALIZMUS
moc pochádza od ľudu, na ktorom sú posta- mohla poslanca snemu zbaviť mandátu. Tradičné rozdelenie spoločnosti na triedy
vené demokratické a parlamentné systémy. Štátna rada mala predkladať návrhy záko- alebo podľa politických názorov a záujmov
Vzťah medzi zákonodarnou a výkonnou nov, zostavovať kandidátky do volieb a kon- mal nahradiť takzvaný stavovský alebo kor-
mocou bol v slovenskom štáte veľmi nevy- trolovať prezidenta. V skutočnosti bol jej poratívny systém, organizujúci občanov
vážený v prospech výkonnej moci, čiže pre- vplyv minimálny. vertikálne podľa hospodárskych odvetví,

6 MAGAZÍN N 3/2019
Bratislava v roku 1939. FOTO – ČTK

v ktorom pracovali. Do rovnakého stavu a tým, čo si ho podľa režimu nezaslúžia nosť sebarealizácie a naplnenia. Polakovič
patrili zamestnanci aj zamestnávatelia, čo (najmä však nie len Židom) a jeho odovzda- súhlasil s arizáciou, so systémom jednej
malo byť zárukou spoločenského zmieru nie do slovenských rúk. strany, s korporativizmom aj s uplatňo-
a lepšej pracovnej morálky. vaním vodcovského princípu. Akékoľvek
Každý občan musel byť povinne čle- LÁSKA K NÁRODU, protivenie sa Tisovi označil za „nediscipli-
nom niektorého stavu. Na Slovensku však VIERA V BOHA novanosť a osobničkárske chúťky, ktoré...
stavovský systém zostal na úrovni dekla- Ako každý režim snažiaci sa o úplné ovlád- národu prospieť nemôžu, a preto si ich ná-
rovania, v praxi aj pre odpor nacistického nutie spoločnosti sa aj slovenský štát snažil rod nepraje“, píše historik Anton Hruboň
Nemecka nikdy nefungoval. Stavovský sys- svoju oficiálnu ideológiu nanútiť celej spo- v štúdii Slovenský národný socializmus
tém patrí k typickým rysom fašistických ločnosti a presadiť ju do všetkých inštitúcií v koncepciách Štefana Polakoviča a Sta-
režimov podľa talianskeho vzoru, aj keď sa a štruktúr štátu. nislava Mečiara.
podobné prvky, inšpirované katolíckou so- Touto ideológiou bol oficiálne „slovenský V súlade s inými autoritárskymi a mno-
ciálnou doktrínou, objavujú aj v niektorých národný socializmus“, ktorý sa odvolával na hými fašistickými ideológmi Polakovič od-
dnešných demokratických štátoch. kresťanské a národné tradície a v niekto- mietal modernitu a slobodu myslenia, ktoré
Podobne ako iné fašistické režimy a na rých ohľadoch sa inšpiroval nemeckým na- vraj vedú iba k uvoľneniu morálky, k osla-
rozdiel od komunistických diktatúr ani cizmom. Akýmsi hlavným ideológom a ob- beniu a úpadku národov a ohrozujú tým
slovenský štát neodmietal kapitalizmus hajcom slovenského štátu sa stal katolícky aj uskutočnenie hlbších Božích zámerov
a súkromné vlastníctvo. Ideovo síce kapi- teológ a filozof Štefan Polakovič. s jednotlivými národmi. Európu podľa neho
talizmu všeličo vytýkal, najmä v praxi mu Najvyššou hodnotou pre Polakoviča bo- pred rozkladom, pred kapitalizmom a pred
však vyhovoval a na rozdiel od stavovského la láska k národu a viera v Boha, ktoré zá- komunizmom môže zachrániť iba nemecký
systému aj fungoval. Režim však presadzo- roveň mali ospravedlňovať všetky chyby nacizmus. Zároveň však Polakovič s ohľa-
val silnú úlohu štátu v ekonomike a hlavne a zločiny režimu. Novú štátnu ideológiu dom na domáce špecifiká odmietal mecha-
ten správny národný kapitalizmus. V sku- charakterizoval ako kresťanský či katolícky nické a plošné uplatňovanie nemeckých
točnosti šlo o odobratie majetku a výrob- totalitarizmus. Ten podľa neho mohol ako vzorov, na ktorých mu prekážalo najmä to,
ných prostriedkov nepriateľom národa jediný slovenskému národu zaistiť mož- že ich základom nebolo kresťanstvo.

7
Významnou oporou režimu a dôležitou súčasťou jeho represívneho aparátu bola polovojenská organizácia známa ako Hlinkova garda. 

Úloha apologéta režimu Polakovičovi zo- Nebol to zďaleka a totalitného štátu, a mnohé prvky, ktoré
stala i v povojnovom období počas pôsobe- úplný a dokonalý tam fungovali, sa nevyskytujú iba vo fašis-
nia v exile, upozorňuje Hruboň. Zomrel až tických režimoch. To isté však možno tvrdiť
v roku 1999 v Argentíne, dožil sa teda pádu model fašizmu dokonca aj o Taliansku Benita Mussoliniho,
komunizmu a opäť nadviazal intenzívne a totalitného ktoré je považované za prototyp fašistické-
kontakty so svojimi ideovými priaznivcami štátu, ale snaha ho štátu. Je to aj preto, lebo sa mnohé pred-
na Slovensku. a tendencia dospieť stavy fašistov o radikálnej premene štátu
a spoločnosti ukázali ako nereálne a dlhodo-
FAŠISTICKÝ, I KEĎ k niečomu takému bo nefunkčné.
NIE DOKONALE tam určite bola. Týkalo sa to najmä v sociálno-ekonomic-
Aby sme to zhrnuli: vojnový slovenský štát kej oblasti – snaha štát úplne prebudovať na
si označenie fašistický a totalitný zaslúži. ide o názory seriózne, odborne fundované, korporatívny alebo stavovský model napokon
Určite to platí, keď o ňom hovoríme v mé- bez postranných politických úmyslov, mo- vždy stroskotala. Zostala iba v podstate v de-
diách alebo pri školskom vyučovaní, pri kto- tivované snahou lepšie poznať a pochopiť klaratívnej rovine ako na Slovensku alebo
rých treba nutne veci trochu zjednodušovať. minulosť a vďaka tomu lepšie chápať i sú- prinajmenšom skončila na polceste a eko-
Nič na tom nemení, že odborná debata na časnosť. nomika v záujme svojej efektivity fungovala
túto tému bude pokračovať a vždy tu budú Je pravdou, že v praxi v slovenskom štáte aj naďalej najmä podľa kapitalistických prin-
aj viac či menej odlišné názory. To je nielen nefungovali viaceré prvky, ktoré sa predpo- cípov – ale pod veľmi silnou kontrolou štátu
úplne v poriadku, ale i veľmi pozitívne, ak kladajú pri ideálnom modeli fašistického a za častého štátneho zasahovania.

8 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – ČTK

Asi najnápadnejším špecifikom sloven- z nich totiž nedospel až do štádia komuniz- páchateľa za ohováranie. Sám sa však hlási
ského štátu je, že v ňom bol, aj v dôsledku mu podľa vlastného učenia. nielen k tradícii fašistického štátu, ale ak-
vplyvu konzervatívnej katolíckej cirkvi, Slovenský štát navyše trval veľmi krát- tívne hlásal a hlása typické fašistické idey,
výrazne potlačený „revolučný“ prvok fašiz- ko, iba šesť rokov a aj preto sa mnohé plány apokalyptické vízie, očistu spoločnosti, me-
mu, jeho snaha zachrániť upadajúci svet a predstavy jeho tvorcov nepodarilo zrea- sianizmus a stavovský štát. V roku 2006
pomocou radikálnej premeny a očisty spo- lizovať. Inak povedané: našťastie im to vo označil Kotleba v Slovenskom rozhlase za
ločnosti. Ani táto zložka fašistickej ideológie všetkom nevyšlo, nebol to zďaleka úplný svoj cieľ očistené biele Slovensko. NATO
a politiky však na Slovensku nechýbala úpl- a dokonalý model fašizmu a totalitného štá- označil za bandu vrahov „ovládaných Spo-
ne. Americký historik James Malice Ward tu, ale snaha a tendencia dospieť k niečomu jenými štátmi na to, aby okrem iného vy-
tento „revolučný“ prvok nachádza dokonca takému tam určite bola. hladzovala slovanské národy“. Chcel tiež
aj u prezidenta a „vodcu“ Jozefa Tisa, ktorý vybudovať stavovský štát, ktorý by nahra-
bol a zostal katolíckym kňazom. FAŠISTI KOTLEBOVCI dil parlamentnú demokraciu založenú na
Keby sme označenie fašistický a totalit- Z rovnakých dôvodov môžeme pokojne fa- pluralite strán a názorov.
ný pre slovenský štát odmietali na základe šistami, presnejšie neofašistami, nazvať aj Dnes sa už Kotleba a jeho súdruhovia
toho, že v ňom čo-to nefungovalo dokonale, takých obdivovateľov vojnového slovenského o svojich plánoch na verejnosti vyjadrujú
nemohli by sme podobne hovoriť ani o de- štátu, akými sú dnes napríklad kotlebovci. opatrnejšie, nikdy sa však od názorov hlá-
mokraciách – žiadna z nich taktiež nezod- Marian Kotleba síce v minulosti tvrdil, saných v minulosti nedištancovali a nič ne-
povedá ideálnemu modelu. Nemohli by sme že nebude tolerovať, ak ho nazvú fašistom, nasvedčuje tomu, že by svoje názory zme-
hovoriť o komunistických režimoch, žiadny a podal trestné oznámenie na neznámeho nili.  n

9
Jozef Tiso s Adolfom Hitlerom v Berlíne deň pred vyhlásením samostatného štátu. 

10 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – TASR

11
To, že Slovenský štát vznikol na nátlak Nemecka, nijako neospravedlňuje,
že v ňom vládol totalitný režim a že sa Slovensko podieľalo na holokauste

Ako Hitler s Tisom


založili Slovenský štát

S lávny snem slovenskej krajiny,


páni poslanci! Ak máte dnes roz-
hodnúť, či autonómne Slovensko
bude súčiastkou republiky česko-sloven-
skej alebo samostatným štátom po boku
sa na krátky čas chopila armáda a zosadený
autonómny premiér Jozef Tiso sa po vyhlá-
sení výnimočného stavu utiahol najskôr do
jezuitského kláštora v Bratislave a potom na
svoju faru v Bánovciach nad Bebravou.
niektorého susedného štátu, pamätajte... TOMÁŠ Tisovým nástupcom sa stal 11. marca
že Česi to boli, ktorí nám Slovákom po- GÁLIS Karol Sidor, ktorý si však dal podmienku,
máhali v najhorších osudových chvíľach komentátor aby boli internovaní politici prepustení
a že všetko, čo dnes v duchovnom i ma- a aby sa armáda stiahla, čím však vojenský
teriálnom ohľade máme, docielili sme za zásah nariadený Prahou spred dvoch dní
uplynulých 20 rokov s pomocou českou. NÁTLAK SA STUPŇUJE stratil zmysel.
Kladieme vám na srdce, aby ste nezneuc- Pomôcť môže krátky sumár udalostí z po- Naopak, nátlak z Berlína neprestával. Ne-
tili slovenskú národnú česť a pamiatku sledných dní pred osudným hlasovaním, mecká delegácia, ktorá prišla za novým pre-
našich mŕtvych druhov na čele s generá- keď Nemecko stupňovalo svoj nátlak na slo- miérom, žiadala, aby prostredníctvom vie-
lom M. R. Štefánikom...“ venskú politickú reprezentáciu. Samostat- denského rozhlasu okamžite vyhlásil Slo-
S týmto vyhlásením sa 14. marca 1939 nosť Slovenska by mu totiž umožnila jedno- venský štát, a rovno mu predložila zoznam
na autonómny snem sídliaci v bratislav- duchšie realizovať plán obsadiť po Sudetách ministrov a najvyšších predstaviteľov tohto
skom Župnom dome obrátilo niekoľko bý- aj zvyšok Čiech a Moravy. štátu. Sidor, ktorý sa netajil tým, že koneč-
valých legionárov ako Jozef Gregor Tajov- Už koncom februára Hermann Göring ným cieľom slovenskej politiky má byť sa-
ský, Rudolf Viest, Augustín Malár či Janko tlmočil Ferdinandovi Ďurčanskému, že Slo- mostatný štát, však takéto rýchle vytvorenie
Jesenský. Ich hlas však nikto z poslancov vensko môže očakávať hospodársku pomoc opäť odmietol.
nevypočul. Z Berlína k nim totiž doľahol len v prípade, že sa odtrhne od Prahy. Dňa
iný, oveľa silnejší hlas Adolfa Hitlera, kto- 7. marca navštívil rakúsky miestodržiteľ BEZ ROZPRAVY A BEZ NADŠENIA
rý ultimatívne žiadal, aby s dvadsať rokov Artur Seyss-Inquart Jozefa Tisa a Karola Si- Nemecko tak obrátilo svoju pozornosť na
trvajúcim a čoraz slabším Česko-Sloven- dora, ktorí však okamžité vyhlásenie samo- Tisa, ktorého Hitler pozval do Berlína. Ten
skom definitívne skoncovali. statnosti odmietli. To nič nemení na tom, preto ráno 13. marca odišiel z Bánoviec do
Štrnásty marec 1939 sa tak stal dňom že rokovania predstaviteľov autonómneho Bratislavy, kde po porade s vedením HSĽS
vyhlásenia samostatného Slovenského Slovenska s predstaviteľmi iných štátov (ako odcestoval v sprievode vodcu slovenských
štátu. Napriek veľkým slovám, ktoré ta- aj podobné akcie predstaviteľov autonómnej Nemcov Franza Karmasina do Viedne. Tam
kúto udalosť nakoniec vždy opisujú, sa Podkarpatskej Rusi) jasne podkopávali zák- sa k nemu pripojil Ďurčanský a spolu odlete-
tak udialo narýchlo a nedobrovoľne. To ladný pilier štátu, ktorým je jediná medziná- li do Berlína na stretnutie s Hitlerom a jeho
rozhodnutie snemu dosť devalvuje. No rodnoprávna subjektivita. ministrom zahraničia Ribbentropom. Tí Ti-
ľudia s väčšou predstavivosťou si môžu Ako sa ukázalo v noci z 9. na 10. marca, sovi oznámili, že existujú len dve možnosti:
klásť aj otázku, čo by sa stalo, keby za ta- pražská vláda ešte spoločný štát nepochova- Slovensko buď vyhlási samostatnosť, alebo si
kúto nanútenú a závislosťou od Nemecka la. Predseda vlády Rudolf Beran presvedčil ho rozdelia susedia a zmizne z mapy.
poznačenú samostatnosť poslanci neod- prezidenta Emila Háchu, aby odvolal dovte- Zápis z rokovania okrem iného uvádza
hlasovali? dajšiu slovenskú autonómnu vládu. Moci aj tieto perfídne vety: „V minulom roku stál

12 MAGAZÍN N 3 /2019
Návšteva Jozefa Tisa v Berlíne v októbri 1941.  FOTO – TASR

Vodca pred ťažkým rozhodnutím, a to, či má Poslanci ho bez aj Podkarpatská Rus. Jej samostatnosť však
dopustiť obsadenie Slovenska Maďarskom, nikto neuznal a trvala len jediný deň, preto-
alebo nie. Vodca mal mylné predstavy, veril
rozpravy i bez že toto územie s Hitlerovým súhlasom ob-
totiž, že Slovensko sa chce pripojiť k Maďar- viditeľného nadšenia sadila maďarská armáda. 
sku… Až počas krízy sa Vodca vzdal tohto pár minút po poludní Aj tieto dramatické udalosti ukazujú,
názoru. Vtedy po prvýkrát počul a pozoro- schválili tak, že v akej atmosfére obrovského tlaku (a tiež
val, že Slovensko chce žiť vlastným životom.“ nezáujmu niekdajších československých
povstali a vzápätí
Hitler Tisa nútil, aby samostatný štát vy- spojencov) sa vojnová Slovenská republika
hlásil ešte z Berlína, no ten oponoval, že na zaspievali pieseň zrodila.
takýto krok nemá právo, a spojil sa s prezi- Hej, Slováci.
dentom Háchom, ktorého požiadal, aby na MENŠIE ZLO AKO PRINCÍP
nasledujúci deň zvolal slovenský snem. slovenskej štátnej samostatnosti sa stane- Bola teda 14. marca iná možnosť? Ako píše
Druhý deň po trištvrte na jedenásť Tiso me len nástrojom Hitlera, nie vyjadrova- historik Ivan Kamenec: „Vyhlásenie štátu,
na neverejnom zasadnutí snemu predniesol teľom vôle národa.“ A Tiso pred Národným nech už bolo akokoľvek rámcované spomí-
prejav o svojej návšteve u Hitlera a poslanci súdom v roku 1947 konštatoval: „Nebyť nanými udalosťami a brutálnym (v moder-
dostali na schválenie text zákona o samo- tlaku Hitlera, nikdy slovenský snem neod- ných slovenských dejinách nie posledným)
statnom Slovenskom štáte, ktorý narých- hlasuje slovenskú samostatnosť… Nebojo- nátlakom zahraničnej veľmoci, bolo v danej
lo napísal predseda snemu Martin Sokol. vali sme za samostatnosť, ale za štát dvoch situácii pravdepodobne jediným možným
Poslanci ho bez rozpravy i bez viditeľného národov.“ reálnym riešením, nevyhnutným uplatne-
nadšenia pár minút po poludní schválili ním takzvanej politiky menšieho zla.“
tak, že povstali a vzápätí zaspievali pieseň ZĽAVA NEMCI, SPRAVA MAĎARI Lenže historik tiež dodáva, že problémom
Hej, Slováci, ktorá sa stala hymnou nového Rozhodnutie snemu nebola posledná vý- bolo, že práve táto politika menšieho zla a ko-
štátu. Žiadosť legionárov, ktorá v kuloároch znamná udalosť, ktorá sa v ten deň na úze- laborácie s agresorom bola vzápätí povýšená
kolovala pred hlasovaním, nepresvedčila ni- mí rozpadajúceho sa štátu odohrala. Poobe- „na základný princíp oficiálnej politiky a štát-
koho. de sa do Berlína na Hitlerovo pozvanie vydal nej idey, ktorá Slovenskú republiku veľmi
Onedlho bola vytvorená nová vláda, na Hácha. Ten nakoniec, podobne ako vláda, skoro priviedla do medzinárodnej izolácie“.
ktorej čele stál Tiso, boli zriadené rezorty súhlasil s vojenským obsadením zvyškových To, že tento štát vznikol na nátlak Ne-
zahraničia a obrany. A snem tiež prijal zá- Čiech a Moravy nemeckou armádou. Nemci mecka, nijako neospravedlňuje, že v ňom
kon, ktorým sám seba pretvoril na Snem ich bez boja okupovali už nasledujúci deň vládol totalitný režim, že sa Slovensko po-
Slovenského štátu. a ako Protektorát Čechy a Morava ich pria- dieľalo na holokauste a že sa pripojili k ne-
Ako napísal jeden z poslancov Pavol Čar- mo pripojili k tretej ríši. meckej agresii proti Poľsku a ďalším európ-
nogurský: „Každý z nás vedel, že vyhlásením A 14. marca večer vyhlásila samostatnosť skym štátom. n

13
Mohol Tiso nevedieť, čo sa deje so Židmi,
a naozaj ich zachraňoval?

Tiso posielal
Židov na smrť

J ozef Tiso nebol najradikálnejším pred-


staviteľom vojnového štátu. Z politic-
kých špičiek ho v radikalizme výraz-
ne prekonávali Alexander Mach a Vojtech
Tuka, ktorí pomery na Slovensku chceli čo
AKO TO BOLO S VÝNIMKAMI
Výnimky si vymyslel režim, aby časť Židov,
ktorých najskôr prenasledoval, svojho pre-
nasledovania ušetril. Dôvody však väčšinou
neboli humánne.
najviac priblížiť nacistickému vzoru. ROMAN Výnimkou je napríklad minister školstva
Prezident tak ďaleko nechcel zájsť PATAJ Jozef Sivák, ktorý sa Židom snažil úprimne
a s oboma neustále zápasil o vplyv. Strie- komentátor pomôcť a bol proti deportáciám.
davo mala navrch jedna a druhá strana, ale Pod ochranou však boli najmä tí, ktorých
napriek tomu bol práve Tiso symbolom štát považoval za nenahraditeľných pre svo-
režimu. Najskôr z funkcie predsedu vlády, čele režimu, ktorý s jeho požehnaním syste- je ďalšie fungovanie. Typicky preto, že boli
neskôr prezidenta a po celý čas z pozície maticky prenasledoval desaťtisíce občanov odborníkmi, za ktorých neexistovala náhra-
morálnej autority kňaza legitimizoval zloči- len pre ich pôvod. da medzi Slovákmi.
ny štátu a verejne obhajoval aj tie, ktoré by Skúsme si na ilustráciu predstaviť, že Prvá protižidovská legislatíva nového
možno sám nespáchal. by dnes na Slovensku neobmedzene vládla štátu vznikla už v apríli 1939. Postupne sa
Pri Tisovej obhajobe dodnes zaznievajú strana, ktorá by si namiesto Židov za ne- začínalo s definovaním toho, kto je to vlast-
dve základné tézy. Prvá hovorí, že Židom priateľov vybrala napríklad Maďarov, Ró- ne Žid, vyhadzovaním z verejných služieb,
v skutočnosti pomáhal a až 30-tisícom či mov, Rusínov... Boli by v nej dva prúdy. Je- zákazom výkonu povolaní ako zubár a jej
dokonca 40-tisícom z nich dal výnimky, aby den, nazvime ho radikálny, by presadzoval prijímanie vyvrcholilo v septembri 1941
ich zachránil. Druhá, že nevedel o tom, aký ich plošné prenasledovanie, umiestňovanie prijatím Židovského kódexu, ktorý Židov de
osud ich po deportáciách do nacistických do get, odoberanie mobilov deťom (ekviva- facto pripravil o všetky práva s výnimkou
táborov čaká. lent toho, že za vojnového štátu židovské práva na život. Aj to len dočasne.
Obhajobu nevedomosťou spochybňujú deti nemohli mať bicykel a rádio), deporto- Tisova relatívna umiernenosť sa v tomto
minimálne veľmi silné indície, že musel as- vanie a podobne, pričom do kategórie Ma- procese naozaj prejavila tým, že si vydobyl
poň tušiť o hrozbe vyhladenia slovenských ďar, Róm, Rusín... by patril každý, kto medzi právomoc udeľovať výnimky pre ľudí, na
Židov. A obhajoba dobromyseľnosťou sa dá svojimi najbližšími predkami má niekoho ktorých najtvrdšie opatrenia nemali dopad-
vyvrátiť pomocou konkrétnych čísiel, o kto- s takouto národnosťou. Teda aj tí, čo už sa- núť. Dokonca sa vraj platonicky vyhrážal
rých bude reč neskôr. mi seba považovali za Slovákov a aj to mali svojou demisiou.
napísané v dokladoch. Jedným zo svedectiev na Tisovu obhajobu
PREDSTAVME SI Druhý prúd, nazvime ho umiernený, by sú spomienky jeho tajomníka Karola Mu-
NA MIESTE ŽIDOV INÝCH sa snažil o to isté, ale prenasledoval by len rína, ktorému mal riaditeľ prezidentskej
Čísla v skutočnosti až také dôležité nie sú. tých, čo majú v oficiálnych dokumentoch kancelárie Anton Neumann tvrdiť, že Tiso
Pretože aj keby Jozef Tiso naozaj zachránil napísanú inú ako slovenskú národnosť. osobne vydal 10-tisíc výnimiek. Tie sa vzťa-
30-tisíc nevinných ľudí, tak ich zachraňoval Považovali by sme dnes takýchto „umier- hovali aj na členov rodiny. Židovské rodiny
sám pred sebou a svojimi spolustraníkmi. nených“ za spravodlivejších a lepších ľudí? zároveň mali v priemere štyroch členov.
Zároveň by to znamenalo, že zostávajúcich Nie. Nehrozilo by aj im trestné stíhanie za Z toho potom pochádza výpočet, že Tiso za-
40-tisíc obetoval. Bol to totiž on, kto stál na genocídu či iný podobný zločin? Hrozilo. chránil až 40-tisíc ľudí.

14 MAGAZÍN N 3 /2019
Slovenský štát poslal do koncentračných táborov vyše 70-tisíc Židov, drvivá väčšina z nich zomrela.  FOTO – TASR

15
Podľa inej spomienky jemu blízkeho bis-
kupa sa vraj vyjadril, že najradšej by dal vý-
nimky všetkým.
Ďalším zdrojom týchto tvrdení je správa
nemeckého vyslanca Ludina, že výnimky
dostalo 35-tisíc Židov.
Okrem prezidenta mohli výnimky vy-
dávať aj jednotlivé ministerstvá. Mohli ich
udeliť ľuďom, ktorých považovali za nena-
hraditeľných pre svoje fungovanie. Takých
výnimiek bola väčšina.
Za výnimky sa okrem toho platilo, nešlo
teda o nezištný akt milosrdenstva. Okrem
toho to vytváralo priestor na korupciu.
Tiso svoje výnimky dal najmä bohatším
Židom z okolia Bratislavy a severného Slo-
venska. Ich chudobní súkmeňovci z východ-
ného Slovenska boli úspešní výrazne zried-
kavejšie.

Tiso svoje
výnimky dal najmä
bohatším Židom
z okolia Bratislavy
a severného
Slovenska.
Ich chudobní
súkmeňovci
z východného
Slovenska boli
úspešní výrazne
zriedkavejšie.

KOĽKO VÝNIMIEK NAOZAJ UDELILI


A aká teda bola štatistika Tisom vydaných
výnimiek podľa historikov, ktorí sa tejto
problematike venujú?
Ivan Kamenec ich odhadol na tisíc, pri-
čom celkovo podľa neho chránili do šesťtisíc
ľudí. Veľkú časť prezidentových výnimiek zá-
roveň dostali ľudia, ktorí už mali iné výnim-
ky vydané na ministerstvách.
Prezidentská kancelária pritom do konca
roka 1943 dostala až 20-tisíc žiadostí. Úspeš-
nosť žiadateľov teda bola približne päťper-
centná.
Niektoré z udelených výnimiek navyše
spätne odňali. Ten istý Anton Neumann, kto-
rého čísla sa používajú na Tisovu obhajobu, to
vysvetľoval takto: „Len čo sa výnimkár ukáže
nehodným na túto najvyššiu milosť, výnim-
ka musí sa mu ihneď odňať. Pán prezident
sám vydal dôrazné varovanie, aby sa mu
podobné príklady bezodkladne oznamovali.“
(Kamenec, Tragédia politika, kňaza človeka) Transport Židov z Bratislavy.

16 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – TASR

17
James Mace Ward uvádza nižšie číslo povali spolu s nemeckými vojakmi aj slo- že im neukazovali tie najhoršie miesta, Izi-
650. Rozdiel medzi Wardovými a Kamenco- venskí. Boli svedkami nemeckých zločinov dor Koso z ministerstva vnútra po návrate
vými údajmi je v tom, že kým Kamenec ho- a ich prostredníctvom o nich na Slovensko varoval, že by tam Židom hrozila smrť.
vorí o všetkých prezidentských výnimkách, prúdili informácie o tom, ako sa na okupo- K prezidentovi prúdili ešte pred začiat-
Ward použil údaj o výnimkách vydaných vaných územiach so Židmi zaobchádza. kom deportácií aj varovania z Vatikánu. Po
k októbru 1942. Samozrejme, nikto z vedenia štátu sa ne- ich začatí sa prísun informácií o vraždení
Deportácie prebiehali od marca do ok- rozprával s radovými pešiakmi. No Tisovi ešte zrýchlil. Opatrne proti nim protestovali
tóbra 1942. Postihli 58-tisíc ľudí. Drvivá priťažujú výpovede vysokých dôstojníkov. aj slovenskí biskupi, ale márne. Dokonca sa
väčšina zomrela. Vznikli síce až po vojne a dajú sa spo- traduje údajný Hitlerov začudovaný výrok
Peter Mičko cituje zaujímavú štatistiku chybniť tým, že ich autori sa snažili vyviniť, o tom, ako mu ten kňaz ochotne posiela Ži-
z 23. marca 1944. Zostavil ju Komitét hos- ale podporujú ich aj iné svedectvá, čím sa dov.
podárskych ministrov a obsahovala ofici- zvyšuje ich dôveryhodnosť. Za Tisom bola aj delegácia rabínov, aby
álne údaje o Židoch, ktorí k tomu dátumu Bývalý minister obrany Ferdinand Čatloš ho obmäkčili. Márne.
na Slovensku žili: Bolo ich 12 812 (v ži- 14. januára 1947 a veliteľ Rýchlej divízie Jo- Samozrejme, po celom Slovensku sa šíri-
dovských táboroch bolo ďalších 3855). 577 zef Turanec 19. februára 1947 zhodne tvr- li klebety o tom, čo sa deje. Tiso na ne 16.
(+251 rodinných príslušníkov) malo prezi- dili, že Tisa o vraždení Židov na východnom augusta 1942 reagoval v známom prejave
dentskú výnimku, 862 bolo v zmiešaných fronte informovali najneskôr vo februári z Holíča: „Vraj či je to kresťanské, čo sa ro-
manželstvách a 1490 bolo pokrstených pred 1942, teda mesiac pred začiatkom deportá- bí so Židmi. Je to ľudské? Nie je to rabovka?
14. marcom 1939. Štatút nenahraditeľných cií zo Slovenska. Ja sa pýtam, je to kresťanské, keď sa národ
malo 8319 Židov. Ministerstvo hospodár- chce zbaviť svojho večného nepriateľa?…
stva ho priznalo 1957 ľuďom, financií 998, Vraj či je to Urobili sme tak podľa príkazu Božieho: Slo-
školstva 194, dopravy 68 atď. Celkový počet kresťanské, čo vák, zhoď, zbav sa svojho nepriateľa.“
vyše osemtisíc takto chránených Židov je sa robí so Židmi. Práve tento výrok najlepšie ilustruje, že
súčtom udelených výnimiek a najbližších aj keď Tiso v súkromí mohol vystupovať
rodinných príslušníkov (manželov a detí)
Je to ľudské? Nie zmierlivejšie a boli od neho horší, na verej-
ich držiteľov. je to rabovka? Ja nosti ich činy ospravedlňoval a podporoval.
sa pýtam, je to Nerobil to len pred domácou verejnos-
MOHOL TISO VEDIEŤ, ŽE POSIELA kresťanské, keď sa ťou, ale dokázal klamať aj v liste pápežovi
NEVINNÝCH NA SMRŤ? národ chce zbaviť Piovi XII. v novembri 1944. Vtedy už na
Mohol. Slovensku po druhej vlne deportácií zostal
Nacisti sa netajili svojou nenávisťou k Ži- svojho večného len zlomok Židov, zdrvujúca väčšina z vyše
dom. S ich perzekúciou začali dávno pred nepriateľa?… Urobili 70-tisíc vyhnaných bola mŕtva, no on na-
vojnou. V Nemecku od roku 1935 platili sme tak podľa priek tomu tvrdil, že sa počas vojny mali na
rasové Norimberské zákony, ktoré poskytli príkazu Božieho: Slovensku dobre, a stále trval na tom, že do
nacistom „právny“ základ na neskorší holo- Nemecka chodili len za prácou, rovnako ako
kaust. V novembri 1938 to zas bola takzvaná Slovák, zhoď, zbav sa tisíce Slovákov.
krištáľová noc, čo bol vlastne štátom organi- svojho nepriateľa.
zovaný protižidovský pogrom. To však boli
Jozef Tiso BOL TISO ZLOČINEC?
len najznámejšie prejavy. Nenávisť neustále Bol.
podnecovala antisemitská propaganda. Hit- Podľa Charty Medzinárodného vojenské-
ler sa vôbec netajil, že sa chce Židov zbaviť. Tiso sa dokonca dva mesiace po čine osob- ho tribunálu pre stíhanie vojnových zloči-
Poslať dobrovoľne takémuto človeku ne pohyboval na mieste jednej z hromad- nov, (tzv. Norimberského tribunálu), ktorou
proti ich vôli vlastných občanov je neod- ných vrážd. Na jeseň 1941 boli slovenskí vo- sa riadil i súd s Tisom, sú vojnovými zločin-
pustiteľné, aj keby bol ktokoľvek naozaj pre- jaci okrem iného aj v ukrajinskom meste Žy- mi napríklad vraždy, kruté zaobchádzanie
svedčený, že smerujú „len“ do pracovných tomyr. V tom istom meste v auguste Nemci alebo deportácie civilistov, plienenie majet-
táborov. povraždili 400 židovských mužov. Pri inej ku. Medzi zločiny proti ľudskosti charta za-
Lenže Tiso mal v roku 1942, keď sa de- podobnej príležitosti začiatkom roka 1942 radila zotročovanie, prenasledovanie z poli-
portácie zo Slovenska začali, k dispozícii robili stráž (samostatnou témou sú vojnové tických, rasových či náboženských pohnú-
omnoho viac a čerstvejších informácií. zločiny slovenských vojakov na východnom tok atď. Všetko toto sa na Slovensku s viac či
V marci 1938 Hitler obsadil Rakúsko, vie- fronte, ku ktorým dochádzalo aj bez nemec- menej aktívnou Tisovou účasťou dialo. 
denských Židov len pár kilometrov od Bra- kej účasti). Tisova návšteva Žytomyru, samo- Patrí preto do skupiny páchateľov, o kto-
tislavy nútili drhnúť ulice kefami a inak ich zrejme, nie je dôkazom, že o vraždení vedel. rých charta hovorí: „Vodcovia, organizátori,
ponižovali a prenasledovali. V Českosloven- No je prakticky nemožné, aby o ňom v slo- podnecovatelia a spoluvinníci, ktorí sa zú-
sku v tom čase existovala slobodná tlač, kto- venskej armáde nebolo dosť informácií na to, častnili pri osnovaní alebo vykonávaní spo-
rá o prenasledovaní nevinných informovala. aby sa nedostali aj k politikom. ločného plánu alebo sprisahania s cieľom
Tiso o tom musel vedieť. Pred začiatkom deportácií Nemci zobra- spáchať niektorý z uvedených zločinov, sú
Prakticky od začiatku vojny proti Soviet- li na okružnú jazdu po vzorových táboroch zodpovední za všetky činy všetkých osôb pri
skemu zväzu smerom do jeho vnútra postu- zástupcov slovenskej vlády. Napriek tomu, realizovaní takéto plánu.“ n

18 MAGAZÍN N 3 /2019
Po vojne utiekol Jozef Tiso do Nemecka, Američania ho však vrátili na Slovensko. Na letisko Tri duby prišiel v putách. FOTO – TASR

19
Koncentračný tábor Osvienčim.

20 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – TASR

21
Slovenský štát nepovažoval Židov za ľudí.
Chcel sa ich zbaviť a neváhal ich poslať na smrť

Najväčší podvod
v dejinách

D ionýz Lénard nemal ani 30 rokov.


Pochádzal z veľmi chudobných
pomerov, bol však veľmi sčítaný
a vzdelaný. Mal umelecké ambície, písal bás-
ne a poznal sa s viacerými umelcami medzi-
ZA KAŽDÉHO ŽIDA
ZAPLATILI 500 MARIEK
Proti kódexu protestovala aj katolícka cirkev,
tú domácu však trápil najmä osud židov-
ských konvertitov. Protestná nóta Vatikánu
vojnového Československa. kritizovala samotnú podstatu zákona a kon-
Jeho plány a nádeje zhatila vojna, vznik PETER štatovala, že ide o rasové zákony odporujúce
MORVAY
Slovenského štátu a deportácia. Do koncen- komentátor
základným princípom katolicizmu.
tráku ho deportovali hneď v roku 1942 v jed- Zákon o vysťahovaní Židov mal v podstate
nom z prvých transportov zo Slovenska. len dodať zdanie legality deportáciám Židov,
Lénard bol však aj pravdepodobne úplne ti preberal nacistické norimberské zákony. ktoré v čase jeho prijatia snemom, čiže par-
prvým, komu sa po úspešnom úteku z kon- Rozsiahly kôdex však väčšinou iba zhrnul, lamentom slovenského štátu, prebiehali už
centračného tábora podarilo vrátiť na Sloven- sprísnil a upresnil protižidovslé zákony skoro dva mesiace. Deportáciou zase chcel
sko a podať svedectvo o skutočnom osude a nariadenia, ktoré sa na Slovensku prijímali režim riešiť problém, ktorý sám vytvoril
svojich krajanov. a uplatňovali od roku 1939. tým, že desaťtisíce ľudí ožobračil, pripravil
Oficiálna propaganda slovenského štá- To, kto je Žid, už kôdex určoval na raso- ich o možnosť sa uživiť a teraz nevedel, čo
tu tvrdila, že Židia sa majú po deportovaní vom základe. Židom prikazoval nosiť ve- s nimi má robiť. Aby sa týchto ľudí zbavili,
dobre, že si našli na východe nové domovy. rejné označenie (neskoršie nariadenie ho bol dokonca ochotný nacistickému Nemecku
V skutočnosti ich posielali na smrť. konkretizovalo ako žltú šesťcípu hviezdu), za každého prevzatého Žida zaplatiť 500 ríš-
nariadil nútenú prácu a pokračoval v kráte- skych mariek.
ŽLTÁ HVIEZDA ní ich práva v každej oblasti. Židia boli už Židovský kódex a zákon o vysťahovaní Ži-
Predstavitelia Hlinkovej slovenskej ľudovej pred tým vylúčení zo škôl, nesmeli slobodne dov boli v rozpore aj s platnou ústavou slo-
strany plánovali „riešenie židovskej otázky“, cestovať a sťahovať sa, nesmeli navštevovať venského štátu, čo podľa priznania predsedu
vrátane obmedzovania práv a arizácie židov- kultúrne a športové podujatia. Aj arizácia ži- snemu Martina Sokola jeho poslanci dobre
ského majetku, ešte pred vznikom slovenské- dovského majetku vrátane núteného odovzdá- vedeli. Viacerí poslanci na protest proti záko-
ho štátu. Príprava prvých protižidovských vania predmetov osobnej potreby prebiehala nu pred hlasovaním radšej opustili sálu.
zákonov sa začala už v období, keď malo Slo- dávno pred prijatím Židovského kódexu na Jediným poslancom, ktorý za zákon nehla-
vensko ešte len autonómiu v rámci Česko- základe skorších zákonov a nariadení. soval verejne, čiže zostal na svojom mieste
slovenska, medzi októbrom 1938 a marcom Židia kódexom prišli o volebné právo, za- a nezdvihol zaň ruku, bol János Esterházy,
1939. Vrcholom protižidovských zákonov kázané boli odvtedy sobáše i pohlavný styk zástupca maďarskej menšiny v sneme. O je-
sa stal takzvaný Židovský kódex, vládne na- medzi Židmi a Nežidmi. Židia nesmeli za- ho motivácii sa medzi maďarskými a sloven-
riadenie zo septembra 1941 o právnom po- mestnávať Nežidov, až na výnimky nesmeli skými historikmi vedú desaťročia spory. Pod-
stavení Židov a ústavný zákon z marca 1942 byť ani zamestnaní Nežidmi, nesmeli šofé- ľa maďarských historikov Esterházy aktívne
o vysťahovaní Židov. rovať, ale napríklad ani chytať ryby. Obme- zachraňoval prenasledovaných Židov, slo-
Židovský kódex bol súborom protižidov- dzené boli dokonca i práva Nežidov žijúcich venskí obvykle pripomínajú, že pred tým aj
ských noriem a patril medzi najbrutálnejšie v manželstve so Židom. Prišli tak o možnosť potom hlasoval za iné protižidovské zákony
protižidovské zákony v Európe. Z veľkej čas- normálne žiť a uživiť seba a svoje rodiny. a mal sám antisemitské vyhlásenia.

22 MAGAZÍN N 3 /2019
Masové hroby v Kremničke. FOTO – TASR

„Doterajší výskum jasne ukazuje, že slo- to jednoducho lož a že Židov Nemci odvážajú chrániť a primäť svet k tomu, aby niečo uro-
venská vláda nebola v prípade deportácií na smrť. bil a zabránil ďalším obetiam.
v roku 1942 vystavená žiadnemu nátlaku či Najznámejším „útekom s misiou“ bol čin
hrozbám vydať slovenských Židov,“ píše his- ÚTEKY Z OSVIENČIMU dvoch mladých ľudí zo Slovenska, Rudolfa
torička Martina Fiamová v zborníku štúdií Vráťme sa k príbehu Dionýza Lénarda. Bol Vrbu a Alfréda Wetzlera v apríli 1944. Vrba
pod názvom Odhaľovanie Šoa. pravdepodobne prvý, komu sa z koncentrač- mal v čase svojej deportácie do Osvienčimu
Nie je teda pravda, že by slovenský štát ných táborov podarilo utiecť, a pokúsil sa len 18 rokov a v čase úteku ešte nemal ani 20.
deportoval vlastných občanov iba na nátlak odovzdať správu o vraždení. Mesiac po nich z Osvienčimu utiekla
nacistického Nemecka. Neskôr sa síce situá- Len z najznámejšieho vyhladzovacieho tá- druhá dvojica Arnošt Rosin a Czeslaw Mor-
cia mohla zmeniť, v roku 1942 to však robil bora Osvienčim sa podarilo podľa našich sú- dowicz, ktorí potom doplnili správu prináša-
z vlastnej vôle. Jediný problém, ktorý v spo- časných vedomostí utiecť 667 väzňom. Men- nú Vrbom a Wetzlerom.
jení s deportáciou slovenských Židov medzi šinu z nich chytili a popravili, o osude väčšiny Tieto úteky boli výnimočné aj preto, že ne-
Slovenskom a Nemeckom nastal, boli spory obvykle nemáme žiadne ďalšie informácie, šlo o individuálnu akciu, ale o kolektívny čin
o to, koľko má Slovensko dohromady Nemec- pravdepodobne však tiež zahynuli pri úteku. židovského odboja. Všetci štyria boli starost-
ku za jeho „výpomoc“ zaplatiť. Slovenský štát Mimoriadny význam medzi útekmi mali livo vybraní s ohľadom na to, aby mali čo naj-
sa napokon zmieril s Nemcami požadovanou „úteky s misiou“, ako ich nazval historik Ján väčšiu šancu svoju misiu splniť. Zámerne vy-
sumou a vyplatil im na tie časy obrovskú Hlavinka. Pri nich utekajúcim nešlo „len“ brali ľudí zo Slovenska, to totiž bola najbližšia
čiastku 200 miliónov slovenských korún. o záchranu vlastného života. Ich druhým krajina ešte neokupovaná nacistami, práve
Nemci o týchto platbách tvrdili, že z nich alebo dokonca hlavným motívom bolo svet oni mali najlepšiu šancu nájsť tu pomoc
budú hradené počiatočné životné náklady informovať o tom, čo sa v koncentračných a svoju správu odovzdať ďalej. Išli v dvoch
a preškolenie Židov na ich nový život na no- a vyhladzovacích táboroch deje, a že cieľom oddelených dvojiciach, aby sa zvýšila šanca,
vom mieste. Slovenské úrady však mali do- nacistov je vyvraždenie celého národa. Chceli že niekto dôjde do cieľa. Na príprave úteku sa
statok možností rôznymi cestami zistiť, že je varovať zvyšných Židov, aby sa pokúšali za- podieľali desiatky väzňov, ktorí im dodávali

23
veci potrebné na útek a tiež informácie, čísla Lénard opisuje,
a dokumenty o fungovaní vyhladzovacích tá-
borov, aby bola správa čo najpresnejšia.
ako príslušník SS
zastrelil človeka len
PRINIESŤ PRAVDU preto, lebo sa potkol
Väčšina transportov slovenských Židov na rozmočenom
v roku 1942 však nesmerovala do Osvien-
dvore tábora
čimu, ale do táborov v takzvanej Lublinskej
oblasti, do miest ako Majdanek, Treblinka a pri páde sa
či Sobibor. Práve z koncentračného tábora nechtiac dotkol
v Lublinskej oblasti utiekol ešte v júni 1942 jeho šiat.
spomínaný Dionýz Lénard, ktorého o málo
neskôr nasledoval aj iný slovenský Žid Leo zo Slovenska jeho správa nemohla zabrániť,
(Ladislav) Junger. tie sa dovtedy skončili. Slovenský štát sa len
Obaja dávno pred útekom Vrbu a Wetzle- v rámci nich zbavil 58-tisíc svojich spoluob-
ra priniesli správu o tom, aký osud trans- čanov.
portovaných Židov čaká. Nemohli však ešte Lénardovo svedectvo však stále mohlo
informovať o vrcholnej a najdesivejšej etape pomôcť Židom v iných krajinách, ak by sa
holokaustu, o plynových komorách. Tie sa včas dostalo k nim alebo k spojencom a ak
napríklad v tábore Majdanek, v ktorom väz- by mu uverili. Podobne ako v neskorších prí-
nili Lénarda, začali stavať až po jeho odcho- padoch sa to však z dodnes neobjasnených
de. príčin nestalo.
Aj tak však priniesli svedectvo o tom, že
oficiálna propaganda vojnového slovenské- SKUTOČNÝ HRDINA
ho štátu klame. Podľa nej našli deportovaní Napriek úspešnému úteku z Majdaneku Lé-
Židia na východe nové domovy, v ktorých nard holokaustu nakoniec tiež neunikol. Ešte
si spokojne nažívajú. Zo správy utečencov dvakrát ho chytili. Z koncentračného tábora
však bolo celkom zrejmé, že ide od samého v Seredi sa mu znovu podarilo utiecť. Po po-
počiatku o genocídu a že Židia nemajú šan- rážke SNP však opäť padol do rúk nacistic-
cu v koncentračných táboroch prežiť. Akurát kých jednotiek. Po ďalšom krátkom pobyte
ich vyvražďovanie na začiatku neprebiehalo v Seredi ho deportovali do koncentračného
tak efektívne, ako neskôr s pomocou plyno- tábora Sachsenhausen, z ktorého ho neskôr
vých komôr. presunuli do tábora Buchenwald. Jeho ďal-
Lénard bol v Majdaneku v čase, keď tábor ší osud je nejasný. Pravdepodobne sa dožil
slúžil iba ako akési dočasné „odkladisko“ Ži- oslobodenia tábora, krátko po ňom však sko-
dov čakajúcich na spustenie plynových ko- nal v dôsledku prežitých útrap a chorôb.
môr. Už pred tým však umierali po stovkách „Zviedol obdivuhodný zápas o vlastné
denne na otrockú prácu, stravu pripínajúcu prežitie, ale aj o to, aby prežili ďalší Židia,“
skôr pomyje, na absenciu lekárskej starostli- hodnotí Lénardovo úsilie historik Ján Hla-
vosti alebo ich jednoducho zavraždili dozor- vinka v už spomínanej knihe Odhaľovanie
covia. Lénard opisuje prípad, keď príslušník Šoa. Bol to človek, „ktorý celý život bojoval
SS zastrelil človeka len preto, lebo sa potkol a nikdy sa nevzdával“ a Slovensko by dnes
na rozmočenom dvore tábora a pri páde sa malo byť na tohto svojho občana veľmi pyš-
nechtiac dotkol jeho šiat. né. Žiaľ, opak je pravdou a o Lénadrovi a je-
Lénard chcel zabrániť ďalším obetiam. mu podobných hrdinoch dnes skoro nikto
„Dôjsť silou-mocou na Slovensko a infor- nevie.
movať ešte doma ostalých a ostatné Židov- Je treba pripomenúť aj to, že prenasledo-
stvo o najväčšom podvode svetových dejín,“ vaní na rasovom základe v slovenskom štáte
píše vo svojom svedectve, čo bolo jeho cie- neboli len Židia. Rómom zákony zakazovali
ľom. kočovať, odobrali im kone a vozy a vykázali
Písomnú správu o skúsenostiach z kon- ich do oddelených miest mimo obce. Záro-
centračného tábora vyhotovil Lénard po veň boli za účasti Hlinkovej gardy ničené
návrate na Slovensko. Stalo sa tak niekedy rómske osady a po celej krajine sa pre Ró-
medzi novembrom 1942 a májom 1943. To mov zriaďovali tábory nútených prác s veľmi
už mal za sebou zistenie, že jeho rodina bola zlými životnými podmienkami. Po porážke
tiež deportovaná, niekoľko mesiacov skrý- Povstania boli niektoré rómske komunity,
vania sa a tiež niekoľko väčšinou márnych niekoľko stoviek ľudí vrátane detí, vyvražde-
pokusoch varovať ostatných. Deportáciám né protipartizánskymi jednotkami.  n Koncentračný tábor Buchenwald.

24 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO - TASR

FOTO – TASR/AP

25
Židovské obchody najskôr označili a potom aj ukradli. 

Pracovná cesta do Nemecka rozhodla o tom,


kto sa stane strojcom ožobráčenia nevinných ľudí

Strojca arizácie zmizol


bohatý a nevedno kam
26 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – ČTK

P red druhou svetovou vojnou mal


v Pezinku tamojší občan Max Kohn
železiarstvo. Ako takmer všetci slo-
venskí Židia, aj on o svoj obchod a celý maje-
tok počas holokaustu prišiel.
dosti potom deťom ani nenapadne, že rovna-
ký muž dokázal napísať aj toto: „Zaistením
a odtransportovaním týchto židov obchod
ničím neutrpí ani po stránke hospodárskej.“
Ondrejov takýto list poslal úradom v júni
Zarizoval – teda ukradol s pomocou štátu ROMAN 1942. V tom čase už zarizoval (ukradol) zná-
– mu ho starý otec podpredsedu parlamen- PATAJ me bratislavské kníhkupectvo rodiny Steine-
tu za stranu Smer Martina Glváča. Vnuk ne- komentátor rovcov a jeho pôvodní majitelia mu boli na
môže za činy svojich predkov, túto arizáciu obtiaž.
spomíname len ako ilustráciu, že nejde o ta- Od marca 1942 prebiehali deportácie de-
kú ďalekú minulosť, ako by sa mohlo zdať. saťtisícov slovenských Židov do vyhladzo-
Preto je veľmi dôležité, ako sa spoločnosť NAJHORŠIA VETA ĽUDA ONDREJOVA vacích táborov. Táto jediná veta v tom čase
so slovenským holokaustom vyrovná. Či ho Ľudo Ondrejov. Žiaci sa o ňom učia v škole vlastne znamenala rozsudok smrti.
bude považovať za niečo, čo sa jej netýka, ale- ako o spisovateľovi, kníhkupectvá ponúkajú Steinerovcov mohlo zachrániť iba to, že
bo si podiel Slovenska na hrozných zločinoch jeho knihy, nájdeme ich v knižniciach a mno- by ich režim považoval za nenahraditeľných.
dokáže priznať a aj sa z neho poučí. hí ich máme doma. Pri čítaní Zbojníckej mla- V prípade kníhkupcov bola šanca mizivá a ak

27
ich arizátor rovno označil za nepotrebných,
tak de facto nulová.
Majitelia obchodu naozaj v auguste
zomreli v Osvienčime, kam ich odvliekli krát-
ko po tom, ako Ondrejov napísal najhoršiu
vetu vo svojom živote. Pani Steinerovú roz-
trhali strážne psy, pán Steiner zomrel v ply-
novej komore.
Po roku 1989 sa potomkom rodiny, kto-
rí prežili holokaust, podarilo získať obchod
späť. Je na Ventúrskej ulici v Bratislave. Ne-
treba teda chodiť na školské výlety až do
Osvienčimu, aby sme dokázali zločiny vojno-
vého slovenského štátu pochopiť. A netreba
chodiť ani do Bratislavy. Podobné príbehy sa
stávali po celom Slovensku.

ÚRADNÍK, KTORÝ
TO VYMYSLEL
Keď sa hovorí o slovenskom holokauste,
diskutuje sa najmä o tom, aká bola zodpo-
vednosť jednotlivých predstaviteľov režimu.
Lenže oni „len“ vydávali politické rozhodnu-
tia, zločiny kryli svojou autoritou a vytvára-
ním nenávistnej nálady, ktorá budúce zver-
stvá podnecovala a ospravedlňovala.
Niekto ich však musel vymyslieť, naplá-
novať a uskutočniť. V prípade Slovenska tým
niekým bol Augustín Morávek.
Nebyť druhej svetovej vojny, Morávek by
dnes pravdepodobne bol dokonale neznámy,
pretože pred ňou bol v podstate bezvýznam-
nou postavičkou.
Narodil sa v roku 1901 do úradníckej ro-
diny v Trnave. Do školy chodil v Krupine
a Banskej Štiavnici. Historik Pavol Makyna
o ňom do časopisu Pamäť národa napísal člá-
nok, z ktorého sa dozvieme aj to, ako Morá-
vek v roku 1919 zmaturoval.
Zdá sa, že bol priemerným študentom: ŽIDOVSKÁ OTÁZKA
maďarčina – výborne, latinčina – dobre, de- O tom, že by Židia na Slovensku mali prísť
jepis – výborne, matematika – dobre, fyzika o majetok, ktorý podľa antisemitov získali
– dobre, náboženstvo – dobre, gréčtina – vý- neprávom, sa hovorilo aj pred Morávkovou
borne, zemepis – dobre, prírodopis – dobre, misiou.
kresliaca geometria – dostatočne. Ďalej to už Už v októbri 1938 napríklad vtedajší mi-
so štúdiom nepokračovalo slávne. Morávkovi nister spravodlivosti slovenskej autonómnej
sa ani po dlhej snahe nepodarilo doštudovať vlády Ferdinand Ďurčanský hovoril: „Kapi-
právo. Rok 1939 ho zastihol vo funkcii tajom- tál má slúžiť národu a keď kapitál držia tí,
níka Grémia kovospracujúcich živností. čo sú proti národu, siahneme k opatreniam.“
Čo presne to znamenalo, nie je také dô- (Ján Hlavinka, Korupcia v arizácii podniko-
ležité ako fakt, že tento spolok ho na jeseň vého majetku na Slovensku, Veda, Bratislava
1939 vyslal na študijnú cestu do Nemecka 2015). Podobne sa pred ním aj po ňom vy-
a Maďarska. V tej chvíli si to asi nikto neu- jadrovali rôzni predstavitelia režimu.
vedomoval, ale pre osud slovenských Židov V roku 1939 sa stal predsedom vlády
išlo o kľúčovú udalosť. Určite by sa aj bez nej radikál Vojtech Tuka, ktorý hľadal nieko-
našiel niekto, kto by vymyslel ich ožobráče- ho vhodného na vypracovanie postupu na
nie, ale po tomto „výlete“ sa tým niekým stal krádež židovského majetku a jeho presun
práve Augustín Morávek. do rúk Slovákov, v dobovej reči „Árijcov“ Augustín Morávek v marci 1945. FOTO – SNA

28 MAGAZÍN N 3 /2019
Pre osud
slovenských Židov
išlo o kľúčovú
udalosť. Aj bez nej
by niekto vymyslel
ich ožobráčenie, ale
po tomto „výlete“
sa tým niekým stal
práve Augustín
Morávek.
„árijským“ správcom, že sa bude o jeho ma-
jetok starať. V praxi to znamenalo, že podnik
mohol formálne prevziať napríklad priateľ
skutočného majiteľa, ktorý si nad ním udržal
kontrolu.
Pre radikálov na čele s Tukom to bolo má-
lo. Ich cieľom bola krádež všetkého židovské-
ho majetku a jeho prevedenie na rasovo vy-
hovujúce osoby bez akýchkoľvek obmedzení.
Súboj medzi „umiernenými“ a „radikálmi“
si však netreba predstavovať ako stret dobra
v podobe Jozefa Tisa so zlom reprezentova-
ným Tukom a Alexandrom Machom.
Ján Hlavinka napríklad vo svojej práci ci-
tuje Medrického vyjadrenie z februára 1940:
„Odstránime nezdravý židovský vplyv z hos-
podárskeho života a umožníme, aby sloven-
ský kapitál a slovenskí pracovníci ovládli náš
hospodársky život.“
Samotný Tiso zas pri inej príležitosti v ro-
ku 1940 povedal: „...nedajbože, aby vojnu Ne-
mec prehral. Všetci židia by prišli naspäť…
celá táto vojna je vojnou sociálnou proti ži-
FOTO – ČTK dovskému kapitálu.“ (Ivan Kamenec, Tragédia
politika, človeka a kňaza, Premedia 2013)
Cieľ oboch skupín teda bol podobný, roz-
(z tohto slova vzniklo označenie arizácia). tosťou povedať, že jeho nové snaženie bolo diel bol v prostriedkoch a najmä rýchlosti
To bola príležitosť, ktorej sa Morávek chytil. výsledkom dlhodobej nenávisti k Židom. procesu.
Po návrate zo zahraničnej cesty vypracoval Skôr sa zdá, že len cynicky využil príleži- Rozhodujúci zvrat nastal po rokovaniach
143-stranovú správu, v ktorej na základe tosť, aby sa konečne stal niekým dôležitým. v Salzburgu v júli 1940, keď na nátlak Adol-
zahraničných skúseností navrhol radi- fa Hitlera dočasne prevládol vplyv radikálov
kálny spôsob riešenia „židovskej otázky“. SO ŽLTOU HVIEZDOU Macha a Tuku. Vtedy začalo rýchlo silnieť
Presadzoval napríklad zriadenie Arizačnej A BEZ PRÁV aj Morávkovo postavenie a s podporou ne-
úradovne, čo mala byť celoštátna centrálna Už v januári 1940 Tuka z Morávka urobil meckých poradcov začali pribúdať nové per-
inštitúcia zodpovedná za krádež cudzieho prednostu novozriadenej Hospodárskej úra- zekúcie. Už 16. septembra 1940 vláda zria-
majetku. dovne predsedníctva vlády. Hoci to názov dila Ústredný hospodársky úrad, ktorého sa
Grémium, ktoré ho do Nemecka vysla- novej inštitúcie neprezrádza, jej hlavnou úlo- stal predsedom. Úloha bola stanovená jed-
lo, Morávkovu správu rozposlalo štátnym hou bolo ovplyvňovanie arizačných zákonov. noznačne: „...vykonať všetko, čo je potrebné
inštitúciám. Takto si ju všimol Tuka, ktorý V tom čase arizácie riadilo takzvané na vylúčenie Židov zo slovenského hospodár-
si k sebe autora ešte pred koncom roka po- umiernené krídlo režimu. Boli v kompetencii skeho a sociálneho života a pre prevedenie
zval na rozhovor. Po mesiaci sa stretnutie ministra hospodárstva Gejzu Medrického, majetku Židov do vlastníctva kresťanov“. (Ján
zopakovalo a z Morávka sa stal Tukov chrá- ktorý bol spojencom Jozefa Tisa. Dôležité Hlavinka, Korupcia v arizácii podnikového
nenec. slovo pri rozdeľovaní majetku mali župy a le- majetku na Slovensku, Veda, Bratislava 2015)
O predchádzajúcom Morávkovom živote gislatíva umožňovala aj dobrovoľnú arizáciu, Už dovtedy prísne protižidovské zákony za
nevieme dosť na to, aby sme mohli s urči- keď sa pôvodný majiteľ dohodol s novým Tisovej asistencie ešte výrazne pritvrdili, až

29
Najskôr Židom na Slovensku zobrali práva, režim ich nepovažoval za ľudí, potom ich okradli a nakoniec poslali na smrť do koncentračných táborov.

9. septembra 1941 prijali takzvaný Židovský potom stali deportácie. Samotný Morávek čovali samotné deportácie, on na Slovensku
kódex. Židia po jeho prijatí prišli o zamest- ich ako riešenie prvýkrát spomenul už na vytvoril podmienky, ktoré k nim viedli.
nanie, nemohli byť lekármi, úradníkmi... jar 1941. V tejto súvislosti je veľmi falošná obhajo-
Museli chodiť označení. Zákon išiel do ta- Režim sa vďaka nim zbavil záťaže, ktorú ba vojnového štátu, že ľudácky režim Židov
kých detailov, že im dokonca zakazoval rá- sám vytvoril. Aby nemusel svoje obete živiť, nezabíjal. Je pravda, že za špinavú prácu za-
dio či bicykel. Je to také, ako keby dnes mla- dohodol sa s Nemeckom na ich deportá- platil Nemcom, ale cieľavedomo k takémuto
dým ľuďom niekto zakázal používať mobily cii. Bolo to lacnejšie, hoci za každého z vyše koncu smeroval. A aj keby nikto z deportova-
len preto, že majú v niekoho očiach zlý pô- 50-tisíc deportovaných v roku 1942 Tisov re- ných nezomrel, Židia sa aj tak stali obeťami
vod. žim Hitlerovi zaplatil 500 mariek. Zdrvujúca bezprecedentného násilia zo strany štátu,
Začiatkom nasledujúceho roka sa preto väčšina hneď po príchode do táborov zomre- ktoré sa nedá ničím ospravedlniť.
štát ocitol v situácii, keď vlastnými násilný- la. Konca vojny sa dočkal len malý zlomok.
mi činmi najskôr dostal časť obyvateľov do Ak by sme mali vybrať jedno meno zod- HOLOKAUST A KORUPCIA
bezvýchodiskovej situácie, v ktorej sa o se- povedného človeka, ktorého činnosť k také- Morávkov úrad rozhodoval o osude tisícok
ba nedokázali postarať a boli príťažou pre muto koncu smerovala, tak to bol práve Au- židovských firiem (arizácie sa týkali 2600
štátny rozpočet. Neodvratným riešením sa gustín Morávek. Kým iní úradníci zabezpe- firiem, tisícov hektárov pôdy a viac ako

30 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – ČTK

10-tisíc živností). Samotný Morávek na- klad oficiálne nesmeli arizovať. Sám jeho ve- bola situácia neúnosná, Morávek o funkciu
vrhoval opatrenia, ktoré Židom napríklad dúci a jeho rodina však na tejto štátom orga- v polovici roku 1942 prišiel, ale nič viac sa
zakazovali bývať na konkrétnych uliciach, nizovanej krádeži zbohatli. Nebol sám. Setra mu nestalo. Užíval si nakradnutý majetok.
pohybovať sa na verejných priestranstvách Jozefa Tisa Jozefína a jej manžel napríklad Vie sa, že v Bratislave bol ešte v marci
a podobne. zarizovali prosperujúci obchod v Bratislave. 1945. Vtedy si však vyzdvihol nový pas a zo
Samozrejme, bol o ne veľký záujem. Arizá- V porovnaní s Morávkom a jeho rodinou to Slovenska ušiel. Po vojne ho súd v neprítom-
cie boli predsa ideálnou príležitosťou na bez- však bolo zanedbateľné. nosti potrestal 30 rokmi väzenia. Márne. Je-
prácne získanie cudzieho majetku. Celý proces Jednou z možností zbohatnutia boli diné, čo nám po ňom zostalo, je fotka z pasu.
nevyhnutne sprevádzala obrovská korupcia. úplatky od záujemcov o lukratívny židovský Kým ju historik Hlavinka nenašiel, pri jeho
Jedným z argumentov na zriadenie majetok, druhou jeho prevzatie. Morávek sa mene sa uvádzala fotografia jeho brata Ka-
Ústredného hospodárskeho úradu pritom venoval jednému aj druhému. rola. Svieti dokonca aj na monografii o Mo-
bolo aj jej predchádzanie. Morávek tvrdil, že V rozpore s predpismi pre seba arizoval rávkovi, ktorú v roku 2010 vydalo Múzeum
ak budú zodpovední úradníci sústredení na továrne na rôzne nápoje a dal zlikvidovať SNP. Na tej pravej je na prvý pohľad obyčaj-
jednom mieste, ich práca bude jednoduchšie iné, aby sa zbavil konkurencie. Arizovali aj ný muž, na druhý jeden z najväčších zločin-
kontrolovateľná. Zamestnanci úradu naprí- jeho brat, švagor, osobný tajomník. Keď už cov v našich dejinách. n

31
Väčšina Slovákov sa Židov chcela zbaviť, alebo aspoň mlčali, keď ich odvážali do koncentrákov. Takmer 600 Slovákov, ktorí Židom počas vojny

32 MAGAZÍN N 3 /2019
pomáhali, však ocenili titulom Spravodliví medzi národmi. FOTO – SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV

33
Biskup Gojdič počas vojny pomáhal, komunisti ho odsúdili.

Väčšina obyvateľov slovenského štátu sa ticho prizerala vraždeniu.


Stovky hrdinov sa snažili pomôcť

Odvážni Slováci, čo
zachraňovali Židov

D ruhý januárový deň roku 1951 sa


pred bratislavský súd postavili dva-
ja rímsko- a jeden gréckokatolícky
biskup obvinení z velezrady a protištátnej
činnosti. O necelé dva týždne – 15. januára
Ak by sa aj dalo odhliadnuť od toho,
že šlo o jeden z dlhého radu zmanipulo-
vaných procesov s vykonštruovanými
obvineniami, zvlášť podlé to bolo voči jed-
nému z obvinených. Kým spišský biskup
– súd vyniesol rozsudok: Ján Vojtaššák „vy- Vojtaššák sa výrazne zaplietol do arizá-
TOMÁŠ
viazol“ s 24 rokmi, Michal Buzalka a Pavol GÁLIS cie Baldovských kúpeľov, za čo si napriek
Peter Gojdič dostali doživotie. komentátor svojmu neskoršiemu utrpeniu zaslúži
Prokuratúra im okrem úkladov proti morálne odsúdenie aj dnes, prešovský bis-
novému zriadeniu kládla za vinu (a súd to kup Gojdič robil úplný opak toho, čo mu
uznal) aj to, že „nesú zodpovednosť za všet- na Slovensku“. Napríklad za vypálené obce, prokuratúra kládla za vinu. Napokon, aj
ky ťažké obete na životoch slovenského ľu- za nemecké vyrabovanie Slovenska na konci preto získal in memoriam pred jedenásti-
du“ a že „sú spoluzodpovední za všetky zlo- vojny či za vyvezenie približne 70 tisíc obča- mi rokmi ako jeden z takmer šesťsto ľudí
činy fašistov a ich prisluhovačov, spáchané nov do táborov smrti. zo Slovenska titul Spravodlivý medzi ná-

34 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – TASR

rodmi. Ten od roku 1963 udeľuje komisia Giuseppemu Burziovi, ktorý ho však do ľudí zo Slovenska, zaujal napríklad drama-
pri pamätníku Jad Va-šem nežidom, ktorí Ríma poslal až o rok neskôr. Gojdič okrem tický príbeh manželov Fiačanovcov a ich
prispeli k záchrane Židov pred holokaus- iného prosil Vatikán o nátlak na preziden- dcéry, ktorí u seba skrývali osemčlennú
tom. Ich mená vytesávajú do Múru cti ta, aby odišiel z úradu, pretože vina, ktorú židovskú rodinu Friedmanovcov, a to aj
v Záhrade Spravodlivých v Jad va-šem v Je- nesie, nakoniec padne na cirkev a na všet- v čase, keď u seba museli ubytovať skupi-
ruzaleme. kých kňazov, alebo aby aspoň nevystupo- nu nemeckých vojakov.
val ako katolícky kňaz. V tom roku ocenili aj evanjelického fa-
DVA LISTY A ZÁCHRANA Najdôležitejšie však bolo, že sa Gojdič rára Jána Holčíka, ktorý pokrstil viac ako
Na rozdiel od mnohých iných kňazov bis- osobne angažoval pri záchrane minimál- stovku Židov a u seba v pivnici skrýval ro-
kup Gojdič rozpoznal nebezpečenstvo ne 27 Židov, čo, samozrejme, pri spomí- dinu Partošovcov.
nového ľudáckeho režimu už na jeho za- nanom monsterprocese vôbec nezaznelo. Samozrejme, ani stovky podobných prí-
čiatku. Dňa 25. januára 1939, necelé štyri Navyše, aj svojim kňazom jednoznačne behov odvahy nedokážu zmyť obrovskú
mesiace po vyhlásení autonómie, upriamil prikazoval, že „pomoc Židom, aby sa vyhli vinu vojnového štátu a jeho konkrétnych
ešte ako apoštolský administrátor svojej transportom, je povinnosťou vyplývajúcou predstaviteľov na deportáciách vlastných
diecézy v pastierskom liste pozornosť na z prikázania lásky k blížnemu“. obyvateľov, ktoré sa skončili ich vyvraž-
zločinnosť nacistickej ideológie, pohŕdajú- Gréckokatolícka cirkev vydala krstné ďovaním. A nedokáže prekryť ani mlčanie
cej človekom pre jeho príslušnosť k inému listy takmer 900 ľuďom, čím aspoň časti väčšiny spoločnosti, ktorým prešla najprv
národu alebo rase. V liste okrem iného vy- z nich pomohla prežiť. slovné útoky a odľudšťovanie, po ktorých
zýva kňazov, aby s touto ideológiou nespo- prišli protižidovské zákony a samotné de-
lupracovali. MORÁLNE VZORY portácie. No práve pre tento kontrast si
Vznik Slovenského štátu 14. marca Samozrejme, prešovský biskup nebol je- ich treba pripomínať.
1939 znamenal vystupňovanie nátlaku na diným záchrancom Židov vo vojnovej Ako pred viac ako desaťročím upozornil
Gojdičovo odstúpenie. (Dialo sa tak pre Slovenskej republike. Len tohto roku, etnograf Peter Salner, fenomén záchran-
národnostné a politické spory.) Rusínsky presne na 74. výročie od oslobodenia kon- cov komunistická propaganda obchádzala
biskup sa rozhodol abdikovať, čo predseda centračného tábora Auschwitz pri poľ- mlčaním a z rôznych dôvodov o prežitom
vlády Vojtech Tuka prijal s uspokojením skom Osvienčime, titul Spravodlivý medzi utrpení a prejavenej odvahe nehovorili ani
a v liste mu dokonca nepriamo nazna- národmi udelili pätnástim ľuďom zo Slo- sami Židia a ich záchrancovia. Z tohto dô-
čil, aby radšej opustil Slovensko. No hoci venska. vodu niekoľko generácií slovenskej mláde-
Vatikán v júli 1940 Gojdiča zbavil postu Patril k nim aj Ondrej Čanecký, ktorý že prišlo o dôležité morálne vzory.
administrátora, zároveň ho vymenoval v roku 1944 zachránil Waltera Rosenber- Dnes je to už, našťastie, aj vďaka držite-
priamo za sídelného biskupa Prešovskej ga (Rudolfa Vrbu) a Alfréda Wetzlera, ktorí ľom ocenenia Spravodliví medzi národmi
eparchie.  utekali z Auschwitzu. Tým, že im zachrá- lepšie. Tým, že v čase vojny riskovali svoje
Druhý dôležitý list napísal Gojdič v má- nil život, im umožnil podať prvé svedectvo životy, nastavili latku veľmi vysoko. To je
ji 1942 ako reakciu na rodinné transpor- o tom, čo sa v tábore skutočne dialo. dôležité aj v čase, keď už život pre pomoc
ty. Bol určený vatikánskemu diplomatovi Minulý rok, keď titul získalo dvanásť iným nemusí riskovať nikto.  n

35
36 MAGAZÍN N 3 /2019
Aká bola úloha katolíckej cirkvi, aké postavenie
evanjelikov? Bol slovenský štát klérofašistický?

Hriechy
cirkvi

Z a klérofašistické sa považujú
režimy, v ktorých riadení hra­
jú významnú úlohu katolícki
duchovní, členovia kléru, a ktorého
ideológia kombinuje prvky fašistickej
ideológie s kresťanskou, najčastejšie, PETER
ale nielen, s katolíckou náukou. MORVAY
Zo svojej podstaty ide o zvláštne komentátor
a na prvý pohľad veľmi neprirodzené
spojenie sekulárneho fašizmu s ná­
boženskou tradíciou. Fašizmus však s dvomi svojimi konkurentmi či
môže s rôznymi divokejšími výhon­ protivníkmi.
kami náboženského myslenia spájať
napríklad odpor k pokroku, moder­ IBA KATOLÍCI
nite, k osvietenstvu a odpor k libera­ Faktom je, že ľudácky režim, ktorý
lizmu či k rôznym ľavicovým ideoló­ mal nesporne fašistické a totalitné
giám a politikám. rysy, sa ku kresťanstvu veľmi hlásil.
Súčasťou takéhoto spojenia je ne­ Presnejšie povedané, slovenský štát
raz aj mesianistické presvedčenie sa nehlásil ani tak ku kresťanstvu
o potrebe zachrániť nejakú komu­ všeobecne, ako k jedinému podľa ne­
nitu, národ, rasu alebo celé ľudstvo ho správnemu kresťanstvu, ku kato­
pred morálnym úpadkom a zánikom líckemu vierovyznaniu. Ďalšie kres­
a o potrebe túto komunitu očistiť od ťanské cirkvi vrátane evanjelikov, ku
všetkých zhubných elementov. ktorým sa hlásilo asi 17 percent oby­
Antijudaizmus, antisemitizmus vateľstva, grékokatolíkov a kalvínov
a démonizovanie Židov navyše pat­ štát v mnohých oblastiach diskrimi­
rili do výbavy a praxe kresťanských noval a šikanoval.
cirkví prakticky až do 20. storočia. Evanjelici boli navyše obviňovaní
Katolícka cirkev sa od nich dištanco­ z čechoslovakizmu a je pravdou, že
vala až v čase Druhého vatikánskeho mali k novému štátu od počiatku kri­
koncilu v prvej polovici 60. rokov mi­ tickejší postoj ako katolícka väčšina.
nulého storočia. Časť evanjelikov napríklad ignorovala
V čase komunizmu bolo adjek­ nedemokratické voľby do Snemu eš­
tívum klérofašistický k Slovenské­ te len autonómneho Slovenska v de­
mu štátu obvykle pripájané účelo­ cembri 1938.
vo, jeden totalitný režim si týmto Evanjelická cirkev bola degrado­
FOTO – TASR spôsobom chcel vybaviť účty naraz vaná na spolok, jej funkcionári a čle­

37
novia boli diskriminovaní a zastrašovaní, Podľa vatikánskeho záujmom,“ píše sa v štúdii historikov Jána
píše historik Peter Račko v zborníku Život Hlavinku a Ivana Kamenca Spory o biskupa
v Slovenskej republike.
diplomata Vojtaššák Vojtaššáka. Povereníctvo biskupstvu vyho-
V novembri 1939 evanjelickí kňazi v lis- zastával názor, velo.
te prezidentovi, snemu a vláde slovenského že Židia sú najhoršími „Vojtaššák ostal oddaným a presvedče-
štátu protestovali proti povinnému člen- nepriateľmi ným prívržencom ľudáckeho režimu a jeho
stvu v Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži. predstaviteľov aj v dobe, keď sa slovenský
Slovenska a cirkev
Evanjelické mládežnícke spolky boli obme- štát a jeho politický systém nachádzali už
dzované a zakazované, lebo podľa oficiál- by nemala klásť v hlbokej kríze,“ dodáva štúdia Hlavinku
neho stanoviska musela byť všetka mládež prekážky vláde a Kamenca.
organizovaná pod kontrolou vládnej strany a prezidentovi.
práve v Hlinkovej mládeži. ZDRŽANLIVO A NEJEDNOZNAČNE
Rýchlo sa zabudlo na Zvolenský manifest nym vplyvom, Vojtaššák v ňom pôsobil veľ- Historik Miloslav Szabó v článku Klérofa-
z októbra 1932, spoločné vyhlásenie lídrov mi aktívne. Podporoval vládne „riešenie ži- šizmus alebo keď sa rúbe les…, ktorý vyšiel
dvoch najvýznamnejších národniarskych dovskej otázky“, diskrimináciu a okradnutie v Denníku N, pripomína aj prípad uznáva-
strán HSĽS a Slovenskej národnej strany. Židov, ohradzoval sa len proti niektorým prí- ného teológa a katolíckeho intelektuála La-
Andrej Hlinka a Martin Rázus v ňom zdô- liš brutálnym metódam. A aj to iba v prípade, dislava Hanusa, ktorý si v prvých rokoch
raznili potrebu jednotného postup auto- ak sa ich obeťou stali Židia, ktorí sa zriekli trvania slovenského štátu nacizmus ideali-
nomistických síl na presadenie slovenskej svojej viery a konvertovali na kresťanstvo. zoval. Rovnako ako vojnu, ktorú nacizmus
autonómie a deklarovali, že národná jednota V roku 1942 neprotestoval ani proti de- rozpútal a od ktorej Hanus očakával vznik
stojí v politike nad náboženským konfesio- portácii Židov. Podľa svedectva Giuseppa spravodlivejšej Európy. „Podľa Führerových
nalizmom. SNS zanikla ešte počas autonó- Burzia, vatikánskeho diplomata pôsobiace- slov má sa uskutočniť organický poriadok,
mie na jeseň 1938. ho na Slovensku, Vojtaššák zastával názor, má sa budovať na prirodzenom zákone, má
Faktom tiež je, že katolícka cirkev mala že Židia sú najhoršími nepriateľmi Sloven- byť v službe Božieho poriadku. Týmto slo-
v slovenskom štáte mimoriadne postavenie. ska a cirkev by sa do celej veci nemala mie- vám, za ktorými stojí Adolf Hitler, načim
Prezidentom a najznámejším, propagan- šať, nemala by klásť prekážky vláde a prezi- nám veriť,“ prednášal Hanus na konferencii
dou najviac vyzdvihovaným predstaviteľom dentovi. kultúrnych pracovníkov Hlinkovej gardy
štátu bol katolícky kňaz Jozef Tiso. Druhou „Biskup Vojtaššák niesol plnú osobnú v novembri 1941.
najuctievanejšou postavou bol ďalší katolíc- právnu i morálnu zodpovednosť za svoje To však neznamená, že by postoj kresťan-
ky kňaz a zakladateľ vládnej strany Andrej výroky na pôde Štátnej rady bez ohľadu na ských cirkví k fašizmu a zvlášť k nacizmu
Hlinka, ktorého meno mala strana priamo to, ako hlboko siahal reálny vplyv tejto ústav- a k ním hlásanému rasizmu bol v zásade
vo svojom názve. nej inštitúcie v politickej praxi,“ píše historik ústretový, dodáva Szabó. A aj vzťah sloven-
Mnohí katolícki kňazi, funkcionári a in- Martin Pekár v posudku na habilitačnú prá- skej katolíckej cirkvi voči režimu slovenské-
telektuáli režim aktívne podporovali, hrali cu kňaza a cirkevného historika Ľuboslava ho štátu bol prinajmenšom zdržanlivý a ne-
významnú úlohu v jeho propagande aj ob- Hromjáka. Práca sa podľa Pekárovho názoru jednoznačný. Cirkev síce súhlasila s mno-
hajobe. Viacerí katolícki kňazi boli poslanca- vo svojej snahe obhájiť biskupa aj pomocou hými prvkami ideológie a praxe režimu, iné
mi, mnohí zastávali vysoké funkcie vo vlád- manipulácie s faktmi posúvala „mimo hra- však väčšinovo a v zhode s postojmi Vatiká-
nej strane. nice vedy i profesionálnej etiky“. nu odmietala a kritizovala. Väčšina vysoko
Slovenský štát katolíckej cirkvi prinavrá- Štátna rada bola vytvorená tak, aby postavených cirkevných hodnostárov nesú-
til jej spoločenské postavenie a napríklad v očiach verejnosti predstavovala autoritu hlasila ani s kolegami, ktorí hrali v režime
aj pozície v školstve, ktoré stratila za prvej a prispela k akceptovaniu režimu. „Prirodze- aktívnu politickú úlohu.
Československej republiky, postoj cirkvi sa nú autoritu, ale aj zodpovednosť katolíckeho Dobrým príkladom toho je pastiersky list
zohľadňoval pri vydávaní zákonov. biskupa Vojtaššáka členstvo v Štátnej rade slovenských katolíckych biskupov nazvaný
ešte znásobovalo,“ dodáva Pekár. Nech je jasno v židovskej otázke z marca 21.
BISKUP VOJTAŠŠÁK  Vojtaššák podporoval i arizáciu, ulúpenie marca 1942, teda tesne pred odchodom pr-
Známym prípadom katolíckeho hodnostára židovského majetku. Spišská diecéza z jeho vých transportov Židov do koncentračných
a zároveň predstaviteľa režimu je spišský iniciatívy a pod jeho aktívnym vedením ari- táborov. V máji vydali podobný pastiersky
biskup Ján Vojtaššák. Slovenská katolícka zovala kúpele Baldovce. Keď pôvodný maji- list aj evanjelickí biskupi. Obe cirkvi v nich
cirkev sa po roku 1989 snažila dosiahnuť teľ kúpeľov Ladislav Fried, ktorý emigroval odsúdili neľudské a protiprávne zaobchá-
jeho svätorečenie aj s odkazom na to, že bol a vďaka tomu na rozdiel od väčšiny svojej dzanie so Židmi pri „riešení židovskej otáz-
prenasledovaný za komunistického režimu. rodiny holokaust prežil, v roku 1947 zažia- ky“. Stanovisko evanjelických biskupov je
Biskup Vojtaššák bol v rokoch dal o vrátenie svojho majetku, spišská die- kritickejšie, hovorí o práve Židov na život,
1940 až 1945 podpredsedom Štátnej rady, céza stále vedená biskupom Vojtaššákom to majetky a ľudskú dôstojnosť. „Rasová náu-
nevoleného orgánu, ktorý v slovenskom štá- odmietla. ka, ako ju niektorí hlásajú, protiví sa kres-
te zastával úlohu akejsi hornej komory par- „Obrátila sa na Povereníctvo priemyslu ťanskej viere…,“ konštatuje list evanjelikov.
lamentu. Do rady ho delegovala vládna stra- a obchodu so žiadosťou o vydanie rozhod- Ako však pripomenula skupina sloven-
na HSĽS ako reprezentanta katolíckej cirkvi. nutia, že vrátenie majetku Friedovi nie je ských teológov vo svojom stanovisku v má-
Aj keď išlo o orgán s minimálnym reál- možné, lebo by bolo v rozpore s verejným ji 2017, teda pri príležitosti 75. výročia

38 MAGAZÍN N 3 /2019
Biskup Vojtaššák. FOTO – WIKIPEDIA

pastierskych listov, tieto listy odsudzujú Nemecký krídlo, ktoré postupom času získavalo čoraz
iba nehumánne zachádzanie, nie však sa- viac navrch, však hľadalo inšpiráciu v ne-
motnú potrebu „riešenia židovskej otázky“. nacizmus hľadel meckom vzore. A to vrátane jeho proticir-
Označujú Židov za problém, priznávajú im na kresťanstvo kevnej rétoriky.
kolektívnu vinu za odmietnutie Ježiša ako a aj na katolícku Nemecký nacizmus hľadel na kresťan-
mesiáša, vinia ich z prehreškov voči sloven- cirkev so silným stvo a aj na katolícku cirkev s veľkým od-
skému ľudu a používajú typické argumenty porom a so silným nepriateľstvom. Oboje
a slovník antisemitizmu. nepriateľstvom. v podstate považoval za židovský výtvor,
Oboje v podstate kresťanskú náuku a organizovanú cirkev
NIE CIRKEV, ALE HSĽS považoval za vnímal ako svoju ideovú aj mocenskú kon-
RIADILA ŠTÁT židovský výtvor. kurenciu.
Občas svojsky interpretovaná katolícka ná- Slovenský štát teda môžeme považovať
uka a tradícia teda hrali v oficiálnej ideo- za fašistický a v mnohých ohľadoch totalit-
lógii a praxi slovenského štátu významnú postavenie aj na úkor iných kresťanských ný režim, označovať ho však za klérofašis-
úlohu. Mnohí členovia katolíckeho kléru cirkví. tický je nesprávne. A na tom nič nemenia
a katolícki intelektuáli režim podporovali, Označovať režim ako celok za klérofašis- ani mnohé aktuálne kontroverzné vyjad-
niektorí v ňom hrali dôležitú úlohu a jeden tický by však napriek tomu bolo nesprávne. renia predstaviteľov katolíckej cirkvi, ktoré
z katolíckych kňazov režim viedol a stal Vedúcu úlohu v ňom nehrala cirkev, ale po- dokazujú, že si klérus svoj postoj k sloven-
sa jeho hlavným symbolom. Katolícka cir- litická strana HSĽS. Tá sa síce tiež hlásila skému štátu a úlohe svojich predchodcov
kev mala v slovenskom štáte privilegované ku katolíckej tradícii, práve jej radikálnejšie v jeho časoch nevyjasnil dodnes. n

39
Proti fašistom bojovali Slováci rôznymi spôsobmi. Do priamych bojov sa zapojili v Slovenskom národnom povstaní.

40 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – TASR

41
S vojnovým slovenským štátom nesúhlasili všetci.
Mnohí proti nemu bojovali a neboli to iba komunisti

Netlieskali
všetci

V ojnový štát od prvých dní prenasle-


doval tisíce skutočných odporcov,
ale aj úplne nevinných. Od promi-
nentov až po dnes bezmenných ľudí.
Už po vzniku slovenskej autonómie bo-
POLITICI PROTI REŽIMU
Medzi väzňami v Ilave sa hneď na začiat-
ku ocitol aj Jozef Lettrich. Pred vojnou bol
členom Agrárnej strany, počas nej sa zvidi-
teľnil najmä ako signatár Vianočnej dohody
li zakázané iné politické strany ako HSĽS. ROMAN z roku 1943, ktorá spojila občiansky a ko-
Preto keď 14. marca 1939 vznikla samo- PATAJ munistický odboj a viedla ku vzniku ilegál-
statná republika, mali sme tu vládu jednej komentátor nej Slovenskej národnej rady. Celkom priro-
strany. Prešlo iba desať dní a 24. marca táto dzene bol aj spoluorganizátorom Slovenské-
vláda vydala nariadenie, po ktorom vznikol ho národného povstania. Do zaisťovacieho
takzvaný zaisťovací tábor v Ilave. Do roku novej. Neurobila nič, to len jej manžel bol tábora sa dostal v prvej skupine, v ktorej boli
1944 ním prešlo vyše 3500 ľudí, ktorých v očiach vládnucej strany nepohodlný. aj poslanci, novinári, predseda medzivojno-
štát považoval za svojich nepriateľov. Samozrejme, ľudáci prenasledovali pro- vej SNS (s ktorou má súčasná strana spo-
tivníkov aj tradičnejšími metódami pomo- ločný len názov, hoci sa k nej hlási). Krátko
BEZ PRÍČINY A SÚDU cou súdov. Historik Marek Syrný urobil šta- po ňom nasledovala napríklad členka ná-
Špecifikom tábora bolo, že v ňom ľudia kon- tistiku, podľa ktorej 56 percent z takto pre- rodného divadla.
čili aj bez súdu a bez toho, aby vedeli, na ako nasledovaných dostalo tresty od dvoch do Je to ukážková vzorka nepriateľov nede-
dlho tam zostanú. Keďže neexistoval rozsu- šiestich mesiacov za mrežami. Nad päť ro- mokratických režimov – opoziční politici,
dok, neexistoval ani termín vypršania tres- kov iba málokto. Syrný to pripisuje aj mier- kritickí novinári a nepohodlná umelkyňa.
tu. nosti súdov, ktorá môže mať pôvod v tom, Keby sa v budúcnosti na Slovensku niečo
O tom, ako to v Ilave vyzeralo, vieme na- že sudcovia študovali a začínali kariéry v de- podobné zopakovalo, medzi prvými by boli
príklad vďaka bývalej väzenkyni Márii Jan- mokratickom Československu a s novým prenasledované práve tieto skupiny. Neboli
šákovej, ktorá o svojich skúsenostiach krát- režimom sa nestotožnili. by však jediné.
ko po vojne napísala a historičke Maríne Za- Boli takí, čo na svoju benevolentnosť Najmä do polovice vojny boli najaktívnej-
vackej, ktorá jej zabudnuté spomienky pred doplatili. Keď po potlačení SNP neodsúdili šou odbojovou skupinou komunisti. Neboli
pár rokmi znovu objavila. organizátorov na smrť, Nemci sa postarali, jediní, ale zato aktívni. Komunistická stra-
Janšákovú zavreli do Ilavy a nevedela aby išli do koncentračného tábora sudcovia. na bola oficiálne zakázaná, preto pracovala
prečo. „Bože, prečo musím trpieť? Čo som Prejavy nespokojnosti so situáciou na v ilegalite. Režim niekoľko ilegálnych skupín
vlastne spravila?“ opisovala svoje myšlien- Slovensku boli rôzne a prišli hneď po vzni- odhalil a uväznil. Tak sa stalo, že sa nako-
ky. Nikto jej nedával odpoveď. Až raz jej ku samostatného štátu. V roku 1939 sa niec najvýraznejším predstaviteľom komu-
vyšetrovateľ povedal: „Rád by som vám to v Ružomberku vzbúrila tamojšia posádka, nistov počas vojny stal Gustáv Husák.
povedal, milosťpani, ale sám neviem, pre- v nasledujúcom roku zas násilne potlačili Aj on strávil chvíľu v Ilave, ale režim ho
čo. Veď niečo priznajte, budete mať nižší štrajk baníkov v Handlovej. Proti takémuto využil aj ako súčasť propagandistickej vý-
trest.“ režimu celkom prirodzene vznikol odpor. pravy na obsadenú Ukrajinu. Časť vlastnej
Pani Janšáková pritom bola katolíčka Časť ľudí sa proti nemu postavila od samé- strany mu nedôverovala a on bol chvíľu pa-
a manželka muža, čo bol ešte za Uhorska ho začiatku, časť potrebovala čas a pridala sívny. Nakoniec sa však spolu s Lettrichom
osem mesiacov vo väzení za články o Čer- sa neskôr. a ďalšími stal symbolom SNP.

42 MAGAZÍN N 3 /2019
Ako to už s diktatúrami chodí, keď komu-
nisti vo februári 1948 získali moc, Lettricha
prinútili odstúpiť z funkcie predsedu SNR
a on vzápätí emigroval, aby sa vyhol prena-
sledovaniu. Muži, ktorí mu v tom pomáhali,
dostali dlhoročné tresty. Lettrichov spoje-
nec z odboja Husák bol v tom čase dôleži-
tou postavou KSS, aby nakoniec aj on v 50.
rokoch skončil vo väzení. A v ňom sa stre-
tol s Alexandrom Machom. O ich vzťahu
dodnes koluje nepotvrdená legenda, ktorú
obaja vyvracali, že mali počas vojny priateľ-
ský vzťah.
Všeobecne známym koncom tohto príbe-
hu je Gustáv Husák na Pražskom hrade ako
československý prezident a nakoniec člo-
vek, čo v roku 1989 odovzdal vládu do rúk
demokratickej opozície na čele s Václavom
Havlom.

VOJACI PROTI REŽIMU


Slovenské národné povstanie pripravovali
civilisti zoskupení okolo Slovenskej národ-
nej rady, ale vojenskú časť riadili profesio-
nálni vojaci. Medzi nimi mal hlavné slovo
Ján Golian (ešte rok pred Povstaním si me-
no písal s dlhým á – Golián).
V medzivojnovej československej armá-
de mali medzi dôstojníkmi jednoznačnú
prevahu Česi. Golian do nej vstúpil v roku
1925, cvičil sa za delostrelca. Až do roku
1938 slúžil v Česku, kde si aj našiel manžel- Oslavy prvého výročia SNP v Banskej Bystrici 29. augusta 1945. Na archívnej snímke
ku. V máji tohto roku ho prevelili na Sloven- podpredseda SNR, povereník Laco Novomeský, druhý zľava Gustáv Husák.  FOTO – TASR
sko do Banskej Bystrice. Tam ho zastihol
14. marec.
Historik František Cséfalvay píše, že Go- mi aktívne pripravoval Povstanie. Ako píše Hlavne ak sa predpokladalo, že povstalcami
lian zvažoval útek zo Slovenska. Motívom, Cséfalvay, „bol slovenským dôstojníkom, ovládané územie bude treba istý čas spravo-
prečo to nakoniec neurobil vraj mohla byť aj o ktorom len niekoľko málo konšpiratívne vať. O to, aby bolo za čo, sa postaral najmä
manželka, ktorú nechcel opustiť. S novým organizovaných zasvätencov vedelo, že nie guvernér Slovenskej národnej banky Imrich
štátom nesympatizoval, na jeho začiatku je spokojný s pomermi v Slovenskej repub- Karvaš. Práve on a Peter Zaťko sa spomí-
pomáhal vyháňaným Čechom, ale zostal like a chystá sa na veľké činy“. najú ako najvýznamnejší slovenskí ekonó-
slúžiť v armáde a zúčastnil sa aj jej vojen- Tie veľké činy ho nakoniec stáli život. Po- movia v rokoch 1939 až 1945.
ských ťažení. vstanie neprebehlo tak, ako ho vojaci naplá- S podobou nového štátu nesúhlasili, ale
Napríklad v septembri 1939 bol súčasťou novali, pretože sa partizáni odmietli podria- s podporou Jozefa Tisa sa zaslúžili o jeho
jednotiek, ktoré tiahli proti Poľsku. Za boj zo diť rozkazom armády a Nemcov vyprovo- ekonomickú stabilizáciu.
4. septembra napríklad dostal nasledovné kovali aj páchaním zločinov na nevinných Hoci bol Zaťko do roku 1944 aj poslancom
hodnotenie: „Keď nastala bojová akcia, ostal k reakcii skôr, ako bolo všetko pripravené. snemu, zároveň bol aj členom ilegálnej SNR.
dobrovoľne na bojišti a riadil osobne akciu Goliana tesne pred porážkou vystriedal Jeho úlohou bolo postarať sa o materiálne za-
na ľavom krídle.“ 20. marca 1940 dostal za Rudolf Viest, ktorého na Slovensko poslala bezpečenie Povstania. Prostredníctvom neho
ťaženie proti Poľsku nemecký Železný kríž exilová vláda z Londýna. sa so SNR spojil aj Karvaš. Jeho zásluhou na-
druhého stupňa. Obaja sa pokúsili uniknúť do hôr, ale chy- príklad bolo, že júnové bombardovanie Bra-
V rokoch 1941, 1942 aj 1943 pôsobil aj na tili ich a v zajatí zomreli. tislavy využil na presťahovanie niekoľkých
východnom fronte. Plnil štábne, nie bojové miliárd korún z hlavného mesta do pobočky
úlohy. Postupne bol povyšovaný, stal sa ná- EKONÓMOVIA PROTI REŽIMU národnej banky v Banskej Bystrici.
čelníkom štábu pozemného vojska. Tiso mu Na uskutočnenie SNP nestačilo dosiahnuť Obom sa podarilo vojnu prežiť, ale po-
dokonca 14. marca k 5. výročiu vzniku re- politickú dohodu a nájsť dôstojníkov, ktorí dobne ako mnohí iní účastníci odboja skon-
publiky dal ďalšie vyznamenanie. V tom ča- sa postarajú o vojenskú časť. Takáto veľká čili aj oni po februári 1948 v komunistic-
se však už Golian spolu s ďalšími dôstojník- akcia potrebuje peniaze, suroviny, jedlo... kých väzeniach. n

43
44 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – TASR

45


Počas vojny sa na Slovensku nekonal hospodársky zázrak. Chvíľu sa darilo iba preto,
že sme zabili a okradli Židov, vyhnali Čechov a spojili sa s nacistami

Obchody s Hitlerom sa
oplatili najmä Hitlerovi

N a pochopenie pomerov, v akých


fungovalo hospodárstvo vojnové-
ho štátu, treba začať s opisom je-
ho dominantného obchodného partnera.
Nacistické Nemecko odoberalo 85 percent
medzivojnová hospodárska kríza ublížila
najviac. Adolf Hitler využil nespokojnosť
miliónov nezamestnaných, aby sa dostal
k moci. Keď ju už mal, pomerne rýchlo
z ekonomiky zmietanej obrovskou neza-
slovenského exportu a 75 percent dovozu mestnanosťou spravil hospodárstvo, ktoré-
na Slovensko bolo z rovnakej adresy. Ak je ROMAN mu chýbali zamestnanci. Dodnes sa nájdu
PATAJ
nejaká krajina takto jednostranne závislá ľudia, ktorí mu to pripisujú k dobru. Ľudia
komentátor
od inej, predstavuje to pre ňu veľké riziko. predsa mali prácu a ich životná úroveň sa
Nemecko patrilo medzi štáty, ktorým zvýšila.

46 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – TASR

Nacisti to však nedosiahli vďaka umnej SĽUBNÝ ZAČIATOK pracovať viaceré fabriky, ktoré sa budovali
hospodárskej politike, ale totálnou militari- Československo bolo jednou z krajín, ktorých od 30. rokov.
záciou spoločnosti. hospodárstvo sa do vypuknutia vojny ne- Vďaka tomu, že Nemci od nás na vedenie
Hitler sa cieľavedomo pripravoval na pozviechalo nad úroveň spred Veľkej krízy vojny potrebovali aj menej kvalitné surovi-
vojnu. Aby ju mohol viesť, potreboval mi- v 30. rokoch. Slovensko navyše bolo výrazne ny, ktorých ťažba by bola za mierových po-
lióny vojakov, ktorým by inak musel dať inú chudobnejšou a zaostalejšou časťou spoloč- merov nerentabilná, darilo sa aj inak stra-
prácu. Takto nemusel. Pre milióny vojakov ného štátu. tovým baniam. Zmenšila sa konkurencia
potreboval zbrane. V zbrojovkách vďaka to- Napriek tomu, že sa počas prvej republi- českých firiem, a tak na trhu uspeli aj menej
mu dostali prácu ďalšie masy ľudí. Ďalší sa ky začalo modernizovať, ku skutočne rozvi- kvalitní domáci výrobcovia.
zamestnali pri nákladnom budovaní infraš- nutým štátom mala jeho ekonomika veľmi Do roku 1943 vďaka vojnovej konjunktúre
truktúry (napríklad známe diaľnice). ďaleko. Viac ako polovica ľudí napríklad stále vzniklo 250 nových podnikov, ďalšie výrobu
Všetko toto stálo štát veľmi veľa peňazí, pracovala v poľnohospodárstve a lesníctve rozširovali. Pri príležitosti piateho výročia
ktoré Nemecko nedokázalo slušne zarobiť. (v roku 1940 to bolo až 57 percent). V krajine vzniku republiky urobila vláda odpočet, podľa
Keďže ekonomika nie je perpetuum mobile, okrem toho bola stále pomerne vysoká neza- ktorého sa do marca 1944 podarilo vybudo-
Hitler chýbajúce peniaze musel zohnať inde. mestnanosť. vať 102,5 kilometra železníc, 113 kilometrov
Jedným z dôležitých motívov jeho počiatoč- Hlavným vývozným artiklom boli počas bolo zdvojkoľajnených, do telefónnej siete sa
ných agresií preto boli zlaté rezervy pod- celej existencie drevo, suroviny a vojenská zapojilo 271 obcí, pribudlo 280 kilometrov
manených štátov. Začalo sa to Rakúskom technika spolu s muníciou určená pre ne- ciest, upravili sa korytá Dunaja, Váhu a Mo-
a Československom, ktorému nacisti ukradli meckú armádu. ravy, elektrina bola zavedená do ďalších 460
desiatky ton zlata následne použité na fi- Začiatky nového štátu skomplikovalo, že obcí, spolu ju tak malo 1170 obcí.
nancovanie vojny, a pokračovalo ďalšími. po Viedenskej arbitráži prišiel o južné úze- Veľké čísla však nie vždy dávajú predstavu
Takže keď 14. marca 1939 vzniklo sa- mia s najúrodnejšou pôdou. Napriek tomu o tom, čo to znamenalo pre bežných ľudí. Do
mostatné Slovensko, jeho rozhodujúcim bol štart nádejný a do roku 1943 priemysel- novembra 1940 podľa oficiálnych štatistík
obchodným partnerom bola agresívna veľ- ná výroba rástla. reálne mzdy vzrástli o päť percent, v roku
moc na pokraji vojny a vo veľkých hospo- Historik Peter Mičko vo svojej knihe 1941 to už bolo o osem percent. Dramaticky
dárskych problémoch, ktoré skrývala navle- o hospodárstve slovenského štátu (všet- však rástla inflácia a s postupujúcou vojnou
čením mužskej populácie do uniforiem. Pri ky nasledujúce štatistické údaje, ak nie je to bolo ešte horšie.
povahe nacistického režimu bolo zrejmé, že uvedené inak, sú z nej) ako dôvody uvá- Občania Slovenska sa v porovnaní s kra-
takéto partnerstvo nemôže dlhodobo fun- dzal napríklad to, že tesne pred vznikom jinami priamo postihnutými bojmi určite
govať k obojstrannej spokojnosti. a po vzniku samostatného štátu začali mali lepšie. Druhé Švajčiarsko tu však tiež

47
nebolo. Historik Ľubomír Lipták vo svojej
knihe 2217 dní citoval nemeckého vyslanca
na Slovensku, ktorý v januári 1940 domov
poslal takéto hlásenie: „Je zrejmé, že každý
Slovák si vyvodzuje pre seba hospodársku
bilanciu jednoročnej samostatnosti Sloven-
ska a musí prísť k negatívnemu výsledku.“
Jame Mace Ward v novej monografii o Ti-
sovi zas cituje z hlásenia, ktoré mu ekonó-
movia poslali v polovici roka 1941: „Životný
štandard slovenského robotníctva je nízky
a od vypuknutia vojny sme ho nemohli účin-
ne zvýšiť nielen u robotníctva, ale ani u os-
tatných vrstiev obyvateľstva.“
Jedným z dôvodov bolo napríklad to, že
pre nedostatok peňazí v štátnej kase nebo-
lo dosť prostriedkov na Tisov plán bytovej
výstavby. Do roku 1943 sa tak postavilo len
1500 nových bytov.
Okrem toho sa už od roku 1941 začali
prejavovať prvé problémy so zásobovaním.
Na druhej strane sa ako novinku podarilo
zaviesť rodinné prídavky, príspevky na ro-
dinné dovolenky, robotníci bezplatne dostá-
vali kojeneckú výbavu.

NEVÝHODNÉ OBCHODY
Hitlerovi sa nezamestnanosť podarilo vyrie-
šiť tak účinne, že počas vojny muselo v Ne-
mecku pracovať 13,5 milióna cudzích robot-
níkov, lebo nemeckí muži museli bojovať.
Cudzinci boli rozdelení do štyroch ka-
tegórií. V najhoršom postavení boli soviet-
ski vojnoví zajatci, ktorí nemali prakticky
žiadne práva. Najlepšie sa mali občania spo-
jeneckých krajín, medzi ktoré patrilo aj Slo-
vensko.
Spočiatku bol o možnosť pracovať v Ne-
mecku veľký záujem. Doma chýbala práca
a ak bola, tak horšie zaplatená. Za celú vojnu Vďaka tomu, že žim nútili posielať robotníkov na práce
v Nemecku pracovalo 150-tisíc až 200-tisíc Slovensko bolo v Ríši, hoci už chýbali doma. Nacisti navyše
občanov Slovenska (veľkú časť z nich tvorili Slovensku vnútili taký nevýhodný spôsob
karpatskí Nemci).
hlboko v zázemí, vyplácania ich mzdy, že slovenský rozpočet
No od roku 1943 začal záujem zo stra- prosperovalo ročne stál približne 500 miliónov korún.
ny pracujúcich aj Tisovho režimu upadať. na úkor krajín, Znamená to, že slovenskí občania v Nemec-
Robotníkom sa nepáčilo, že hoci boli zo ktoré Nemci aj ku často proti svojej vôli pomáhali s vede-
spojeneckej krajiny, často sa k nim správali ním vojny za nižšie platy a aj tie im do znač-
arogantne. Práca v Nemecku sa okrem to-
s pomocou našich nej miery musela platiť vlastná krajina.
ho prestávala vyplácať. Vďaka vojnovej kon- zbraní a surovín Podobne nevýhodná bola aj spolupráca
junktúre aj na Slovensku pribúdali pracov- tyranizovali. s Nemcami u nás doma. Nemecko postupne
né miesta a zvyšovali sa mzdy. Tie za prácu získalo až 62-percentný podiel na vlastníctve
v Nemecku boli pevne stanovené hneď na vensku nehrozili. Len v roku 1943 podľa his- slovenských firiem. V baníctve dokonca až
začiatku medzi oboma vládami a postupne torikov Michala Schvarca, Ľudovíta Hallona, 99,6-percentný a v ťažbe ropy stopercentný.
prestali zohľadňovať reálny stav. V prípade Petra Mička a ich knihy Pracovali v Tretej Slovensku spôsoboval veľké problémy aj
ľudí zo Slovenska boli o polovicu nižšie, než ríši z práce v Nemecku skúsilo utiecť 6-tisíc fixne stanovený kurz medzi nemeckou mar-
aké pre svojich občanov dohodla chorvátska ľudí zo Slovenska a 5-tisíc si predĺžilo dovo- kou a korunou. Hneď na začiatku bol stano-
vláda. No a veľkým strašidlom boli spojenec- lenku. vený na 11,628 korún za jednu marku. Po
ké nálety na nemecké mestá, ktoré na Slo- Nespokojný bol aj štát. Nemci Tisov re- čase by bol reálny pomer sedem až osem ko-

48 MAGAZÍN N 3 /2019
1941, keď už boli arizácie prakticky dokon-
čené, bolo zlikvidovaných 9935 židovských
podnikov, 4036 obchodov s potravinami,
1029 obchodov s oblečením atď.
O svoje živobytie prichádzali aj drobní živ-
nostníci, spolu zaniklo 2061 remeselníckych
živností. Najviac – 738 – bolo krajčírstiev.
Celkovo štát Židom ukradol majetok
v hodnote 4,4 miliardy korún (podľa súpi-
su z roku 1940). Ani prenasledovanie Židov
však nebolo zadarmo. Historici Ľudovít
Hallon, Miroslav Sabol a Anna Falisová ce-
nu za protižidovské represie vyčíslili na 950
miliónov korún: „Bezohľadné a diletantské
nakladanie s arizovaným majetkom v koneč-
nom dôsledku prinieslo hospodárstvu ďale-
kosiahle škody.“
Samozrejme, arizátorom a dovtedajšej ne-
židovskej konkurencii to vyhovovalo. Nemu-
sela sa tak snažiť a zvýšili sa jej zárobky.

KONIEC ZÁZRAKU,
KTORÝ SA NEKONAL
Ako sa teda počas vojny žilo na Slovensku?
Historici sa zhodujú, že najlepšie spomedzi
stredoeurópskych krajín, ktoré boli spojen-
cami Nemecka, neporovnateľne lepšie ako
v Poľsku a na okupovaných územiach vý-
chodnej Európy.
Občania na Slovensku zažívali relatívny
pokoj a stabilitu. Hoci ceny rýchlo stúpali,
stúpali aj platy a zmizla nezamestnanosť.
K tomu však prispelo aj vyhnanie Čechov.
Podľa historika Ľubomíra Liptáka do júna
1939 muselo zo Slovenska odísť 17763 ve-
rejných zamestnancov českej národnosti.
FOTO – TASR Do októbra 1943 celkovo 19367.
Vďaka tomu, že územie Slovenska bolo hlbo-
ko v zázemí, prosperovalo na úkor krajín, ktoré
rún za marku, ale k úprave nedošlo. Nemci nú v Dubnici to boli štyri percentá, za každé Nemci aj s pomocou zbraní a surovín vyrába-
tak nakupovali výhodne na Slovensku a Slo- delo 16 percent. Za pušky z Považskej Bys- ných u nás dobýjali, okupovali a tyranizovali.
vensko draho v Nemecku. A navyše Hitler trice 35 percent. Od začiatku roka 1944 sa však začalo pre-
za dodaný tovar často ani neplatil. Do konca javovať riziko, ktoré predstavovala závislosť
vojny Slovensku dlžili Nemci vyše sedem OKRADNEME SUSEDA od agresora. Nemecko na všetkých frontoch
miliárd korún. Je to takmer trikrát viac, než Fungovanie hospodárstva za vojny výrazne prehrávalo, spolu s tým začala klesať sloven-
boli príjmy štátneho rozpočtu v najúspeš- ovplyvnila aj štátom organizovaná krádež ská priemyselná produkcia, zhoršovalo sa
nejšom roku 1943 (2,5 miliardy). židovského majetku – arizácia. Často sa pri zásobovanie a keď v polovici roka zasiahlo aj
Napriek tomu, že slovenský priemysel nej stávalo, že k prosperujúcim firmám sa Slovensko spojenecké bombardovanie, bolo
nominálne rástol, v praxi to v prípade zbro- na základe politických konexií a korupcie aj po pokoji a stabilite. Definitívne ich po-
joviek vyzeralo nasledovne. Hneď v mar- dostali noví neschopní majitelia. O majetok chovali Slovenské národné povstanie a naj-
ci 1939 ich prevzali pod úplnú kontrolu tak neprišli len Židia, ale aj štát, ktorý za je- mä prechod frontu po jeho potlačení.
Nemci, aby mali úplnú istotu, že ich dokážu ho krádež nezískal toľko, koľko mohol. Je pomýlené vyhlasovať, že Hitler bol
naplno využiť. Okamžite pre seba zhabali Pritom išlo o obrovské hodnoty. Židom dobrý, lebo Nemcom zabezpečil prácu. Vie-
všetok materiál, čo v nich v marci bol. Aby napríklad vzali vyše 100-tisíc hektárov pôdy. me, že cena za to bola neprijateľná. Na Slo-
z nich Slovensko malo aspoň niečo, Nemci To je o trochu menej ako tri Bratislavy, vensku sa z času na čas presne takáto ob-
v júni uzatvorili dohodu, ktorá Slovenskej o málo viac ako štyri Košice alebo jeden celý hajoba vojnového štátu ozýva. Hoci cena za
národnej banke určila percentá z devíz zís- Tatranský národný park a tretina ďalšieho. tunajšiu „prosperitu“ bola rovnako neprija-
kaných za vývoz zbraní. Za muníciu vyrobe- Peter Mičko uvádza, že k 31. decembru teľná. n

49
Jozef Tiso a jeho kult osobnosti.

50 MAGAZÍN N 3 /2019
Ako každý totalitný režim, aj slovenský štát
kontroloval informácie a tlačil do ľudí propagandu

Akí sme
skvelí!

N a ďalekej, šírej Ukrajine ležia naši


hrdinní slovenskí bojovníci, ktorí
za krajšiu budúcnosť svojho náro-
da obetovali aj svoje životy. Dojemný cin-
torín navštívil v minulých dňoch prezident
Republiky, Dr. Jozef Tiso, aby sa modlidbou TOMÁŠ
poďakoval za ich najväčšiu obetu pre vlasť GALIS
a národ.“ komentátor
Krátky text v slovenčine, nemčine a v ta-
liančine v 11. čísle časopisu Nové Slovensko
z roku 1941 dopĺňajú už len štyri fotografie A pomedzi to pripomienky, že v tom nie
zo spomienky na padlých vojakov. sme sami. Najprv zábery z podpisu sloven-
Aj predchádzajúca dvojstrana je venovaná sko-bulharskej kultúrnej dohody, neskôr pri-
smutnej udalosti. Objavuje sa na nej minister pomienka slovensko-rumunskej vzájomnosti
vnútra vojnovej Slovenskej republiky Alexan- a článok Verne po boku Nemecka so snímka-
der Mach ako hlavná postava „spomienkovej mi z návštevy slovenskej delegácie vo Vodco-
slávnosti na uctenie pamiatky mŕtvych, kto- vom hlavnom stane. A tiež pozdravy „našich
rí stratili svoj život v Dunaji pri vykonávaní veľkých priateľov“, napríklad ríšskeho minis-
služby“. tra propagandy Goebellsa, ktorý odkázal, že
Ale inak bolo, napriek všetkému, čo sa „až sa raz na konci nemeckého víťazstva bude
v tom čase v skutočnosti dialo, podľa tohto písať história tejto veľkej vojny, zaujme Slo-
prorežimného časopisu určeného aj pre či- vensko v tejto histórii svoje zvláštne, čestné
tateľov v spojeneckých krajinách všetko v po- miesto“.
riadku. A popri tom nespočetná inzercia na pe-
dikúru, odevy, autoškoly, píly, lahôdkarstvá či
SAMÉ DOBRÉ SPRÁVY fotoaparáty. A k tomu jedna zvláštna reklama
Na obálke i vo vnútri stará i moderná Žilina, obchodu so sklom a s porcelánom, ktorého
„ktorá berie na seba zodpovedný podiel na majiteľ sa v inzeráte neváhal prihlásiť k to-
dobudovaní Slovenskej republiky“. Na veľ- mu, že v rámci arizácie sa firma dostala do
korysých fotografiách vojaci strážiaci prezi- „spoľahlivých rúk dobrého odborníka a sta-
dentský palác, vojaci bežiaci s fakľou k hrobu točného mladého Slováka, zaslúžilého auto-
Andreja Hlinku či spomienka bratislavskej nomistického pracovníka, ktorého jediným
mládeže k 20. výročiu Hviezdoslavovej smrti. úsilím je priviesť obchod k ďalšiemu rozkvetu
Ešte ďalej krásy Slovenska, naše hrady, príbe- a prosperite“.
hy úspešných slovenských podnikateľov či le- Všetko je v poriadku alebo to ide ešte k lep-
tecké zábery z rekordne rýchlo postupujúcej šiemu. Veď ako inak? Nič iné by sa totiž do
FOTO – TASR výstavby cestnej trate Trnava – Vysoké Tatry. novín aj tak nedostalo.

51
52 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO - TASR

53
OD PLURALITY
K JEDNÉMU NÁZORU
Autoritatívne a totalitné režimy sa neusilujú
len o elimináciu opozície, získanie a udržanie
politickej moci, ale aj o to, aby ich údajný ná-
rok na túto moc nemohol nikto spochybniť.
K najvýznamnejším črtám takýchto krajín
preto patrí aj snaha čo najviac kontrolovať
informácie a zabrániť tomu, aby sa k obyva-
teľom dostali také správy, ktoré spochybňujú
činnosť či dokonca legitimitu režimu. A patrí
tam aj snaha šíriť propagandu, ktorá ukazuje
len prikrášlenú či dokonca kompletne vymys-
lenú skutočnosť.
Ako vidno z dobových novín či filmov, ale
aj zo samotného vývoja médií, z tohto hľa-
diska vojnový slovenský štát napodobňoval
všetko, čo videl u svojho západného suseda.
Vlastne, začala s tým už autonómna vláda
v rámci pomníchovského Česko-Slovenska.
Ako prvé prišli na rad noviny zakázaných
či násilne zlúčených politických strán. Tak
ako iné inštitúcie, ktoré boli pre vládnucu
HSĽS nepohodlné, aj v prípade novín ich
ľudáci najskôr ovládli a až potom likvido-
vali. Preto, keď napríklad na Silvestra roku
1938 vyšiel posledný raz agrárnický Slo-
venský denník, naoko optimisticky písal, že
„v dôsledku zmeny politických pomerov na
Slovensku odovzdávame do iných rúk, vý-
hradne slovenských, podniky Noviny na Slo-
vensku“.
Toto „odovzdanie“ však bolo asi také dob- niečo iné, bdelé oko cenzora by to zachytilo Naopak, čo sa týka tých, proti ktorým štát
rovoľné, ako zlučovanie iných strán s HSĽS a ešte za to aj hrozil postih. bojoval, neváhal používať neľudské prirov-
či arizácia. Skrátka, pre iný politický názor Dohliadať na tento proces mal Úrad pro- nania, objednávať si hrôzostrašné karikatú-
už nebolo miesto a oficiálnymi vládnymi pe- pagandy – ďalšia inštitúcia, ktorá vznikla ešte ry a pripisovať im nedokázateľné zločinné
riodikami sa stali staré ľudácke denníky Slo- pred 14. marcom. Pod kuratelu úradu sa do- úmysly, ako to napokon predvádzal aj sa-
vák, Slovenská politika, ku ktorým sa pripojil stali nielen všetky periodiká, ale aj Slovenská motný Gašpar. Ten napríklad po vypuknutí
Gardista, teda noviny Hlinkovej gardy vychá- tlačová kancelária a Slovenský rozhlas a tiež Povstania neváhal orwellovským spôsobom
dzajúce od januára 1939. kiná, literatúra a divadlá či dokonca výtvarné pripísať vinu aj Židom, z ktorých väčšina už
A nesmieme zabudnúť ani na iné nové tla- a hudobné umenie. bola v táboroch či dokonca po smrti. Ako po-
čoviny. Okrem spomínaného Nového Sloven- Ako píše historik Anton Hruboň, Úrad pro- vedal: „Česi a Židia a ich mamonu zapredaní
ska to bola napríklad aj Nová mládež, Nová pagandy vytýčil už v období autonómie etické spoločníci stretli sa v lúpežnom úmysle olú-
žena či Nový svet. Už ich názvy napovedajú, a estetické normy slovenskej kultúry a ume- piť slovenský národ o jeho slobodu a o jeho
že symbolizovali rozchod so starými poriad- nia. „Mal síce významný vplyv na usmerňova- štátnu samostatnosť.“
kami, že hľadeli do (vopred danej) budúcnosti, nie verejnej mienky v duchu ideológie vládnu-
že boli na správnej strane histórie a že ich pr- cej strany, no vo veciach týkajúcich sa cenzú- INSCENOVANÁ VOJNA
voradým cieľom bolo prevychovať slovenský ry, zákazov či príkazov mohol konať vždy len Samozrejme, o niečo podobné šlo aj v súvis-
národ v duchu národného socializmu dováža- v spolupráci s ministerstvom vnútra...“ losti s druhou svetovou vojnou, presnejšie
ného z Nemecka najmä po roku 1940. Prvá norma vymedzujúca činnosť úradu v súvislosti s vojnou proti Sovietskemu zvä-
vyšla až v roku 1941. Inštitúcia, ktorú viedli zu, kde slúžil ako hlavný zdroj informácií
ÚRAD PROPAGANDY Alexander Mach, Karol Murgaš a nakoniec Nemecký spravodajský úrad. Popierať fakt, že
A prevychovať potrebovali aj samotní noviná- Tido J. Gašpar, okrem iného nadobudla prá- na východe bojuje Slovensko po nemeckom
ri, do ktorých života rázne vstúpila cenzúra. vomoc navrhovať a pripomienkovať návrhy boku, nikto nechcel. Naopak, v dobovej pro-
Redaktori chodievali na školenia, kde dostali zákonov a vládnych nariadení. Predovšetkým pagande bol tento boj vnímaný až ako akási
jasný výklad toho, čo sa na Slovensku či vo však šlo o vytváranie priaznivého obrazu štá- civilizačná misia, ktorá mala zabrániť preni-
svete deje, ktorý následne potom ponúkali tostrany, štátu a jeho predstaviteľov a spojen- kaniu „židoboľševizmu“ k nám a oslobodiť
čitateľom. A ak by aj náhodou chceli napísať cov doma i v zahraničí. tamojších obyvateľov spod barbarskej ideoló-

54 MAGAZÍN N 3 /2019
níkov. Cestu sa rozhodol zorganizovať minis-
ter vnútra Alexander Mach, aby sa skupina,
ktorej členom bol aj Gustáv Husák, na vlastné
oči presvedčila, akých hrôz sú sovietski ko-
munisti schopní. No nakoniec nikto z nich
verejne nevystúpil, jednak boli k tomu, čo vi-
deli, skeptickí a ani to od nich nikto nežiadal.
Táto exkurzia za hrôzami komunizmu je
však zaujímavá aj preto, že ostro kontrastuje
s takmer nulovými informáciami o nacistic-
kých vyhladzovacích táboroch, židovských ge-
tách, o pogromoch či o transportoch sloven-
ských Židov z nášho územia.
Nie, že by noviny venovali Židom málo
pozornosti. Naopak, po vyhlásení autonómie
a ešte viac po vyhlásení samostatnosti sa
viac či menej skrývaný antisemitizmus veľ-
kej časti obyvateľstva prejavil naplno. Médiá
však neplnili úlohu pravdivého informovania
o udalostiach a vecnej kritiky vládnucich poli-
tikov, ako v slobodných krajinách, lež len hlá-
sateľov ich názorov.
Tak sa obyvatelia zo Slováka ešte za autonó-
mie dozvedeli o Tisovom výroku, že „židovstvo
bude z nášho národného života definitívne
vylúčené“. Bol to tento denník, kam generál-
ny tajomník HSĽS Jozef Kirschbaum napísal,
že „v tomto ohľade sa nedopúšťame žiadneho
konfliktu so svedomím a ani s kresťanstvom“.
Bolo to v nástenných Ľudových novinách, kde
sa po prijatí židovského kódexu pod nadpisom
Už odbilo Židom písalo, že „najprísnejšie raso-
ostriť verejnú mienku proti vojne, ale vznikali vé zákony na Židov sú slovenské. V istom ohľa-
Tido Gašpar preto, aby Slovákov utvrdzovali o zmysle a vý- de prísnejšie ako nemecké“.
po vypuknutí zname vojenských operácií. Boli to aj fotky No o tom, čo sa dialo so Židmi neskôr,
Povstania neváhal z reálnych bojových situácií, ale väčšina kľú- už nikto neinformoval. Ako píše Koklesová,
orwellovským čových fotografií z východného frontu, ktoré „medzi veľkým množstvom archivovaných
spôsobom pripísať urobili fotografi Slovenskej tlačovej kancelá- fotografií slovenského štátu sa nachádzajú
rie, bola inscenovaná. V lepšom prípade šlo len dve, ktoré dokumentujú nástup a násled-
vinu aj Židom, o rekonštrukciu reálnej situácie, v horšom ný transport Židov. Akoby si slovenský štát
z ktorých väčšina už o inscenáciu idylického sveta a ideologickej neželal zanechať po sebe vizuálne svedectvá
bola v táboroch či previazanosti vojska s režimom vtedajšej re- dôsledkov svojej politiky“.
dokonca po smrti. publiky. Strach z prenikania pravdivých in- Namiesto toho sa v novembri 1942 v Slo-
formácií súvisel s tým, že slovenské obyvateľ- vákovi, Gardistovi a v Slovenskej politike ob-
stvo vojnu ako takú nikdy neprialo. javili inscenované fotografie šťastného života
gie. (To, že slovenskí vojaci pri tom pomáhajú Naopak, pokiaľ šlo trebárs o zajatých nepria- Židov v ich „novom domove“, i keď v skutoč-
šíriť ideológiu, ktorá je podobne barbarská, sa teľov, fotografie odrážali skutočnosť, dokonca nosti boli mnohí po viac ako pol roku od za-
samozrejme nepísalo.) až humanistický pohľad, ale v dobovej tlači ich čiatku deportácií do koncentračných táborov
Popierať nešlo ani to, že na východnom aj tak interpretovali v súlade s požiadavkami už po smrti.
fronte umierajú ľudia. Veď do stiahnutia sa propagandy – tej slovenskej i nemeckej. O vojne a o svojom najväčšom zločine,
slovenskej armády z frontu ich padlo 1300, ktorým boli deportácie desaťtisícov Židov do
z ktorých niektorých si prišiel uctiť aj prezi- HLAVNE NEUKÁZAŤ, koncentračných táborov, tak dobové médiá
dent Tiso. A vyše 3000 ich bolo ranených, asi ČO SA S NIMI DEJE informovali buď skreslene, alebo lživo, či do-
2500 zajatých a 2000 nezvestných. V súvislosti s východným frontom treba spo- konca vôbec. Veď kto by sa chcel pozerať na
Šlo o niečo iné. Ako v súvislosti s vtedajší- menúť ešte jednu vec: cestu slovenských ko- to, ako nastupujú do dobytčích vagónov ľudia,
mi oficiálnymi vojnovými fotografiami píše munistických intelektuálov z jesene 1943 do ktorých okradnutím sa obchody dostávali „do
kunsthistorička Bohunka Koklesová, snímky Katyne, kde na jar 1940 sovietska tajná polí- spoľahlivých rúk dobrého odborníka a statoč-
neboli ikonami, ktoré mali moc kriticky za- cia NKVD povraždila tisíce poľských dôstoj- ného mladého Slováka“? n

55
Z propagandistického filmu Od Tatier po Azovské more. 
56 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO - ARCHÍV

57
Umeniu, vede a školstvu sa za slovenského štátu darilo.
Nemôže to však byť ospravedlnením zločinov

Veľa kníh aj filmov,


ale iba tie správne

K  jednému z hlavných argumentov,


ktoré na obranu vojnovej Sloven-
skej republiky vyťahujú revizi-
onistickí historici, patrí vtedajší rozvoj
vedy, školstva a kultúry. A keď sa človek
VIAC VEDY I VIAC ŠTUDENTOV
Podobné to bolo aj v oblasti vedy. Zhodou
okolností taktiežv v Martine vznikol eš-
te v čase autonómie Štátny archeologický
a konzervátorský ústav.
pozrie napríklad na produkciu kníh, fun- TOMÁŠ V roku 1942 vznikla predchodkyňa
govanie vysokých škôl a vznik akadémie, GÁLIS dnešnej SAV – Slovenská akadémia vied
musí uznať, že majú v mnohom pravdu. komentátor a umení, ktorú tvorilo päť ústavov – jazy-
Akurát si pri všetkom tom uznaní treba kovedný, literárnovedný, historický, hu-
klásť aj otázky. Napríklad, kam sa podeli dobnovedný a zemepisný. Tá v roku 1943
českí učitelia? Ako to, že v čase mohutného o päť rokov neskôr ich bolo už 252. Filmo-vydala prvé dva zväzky Slovenskej vlasti-
kultúrneho rozvoja úplne zmizla židovská vá spoločnosť Nástup vyrobila do svojho vedy.
kultúra? Alebo prečo sa časť kultúrnych zániku viac ako tristo vydaní spravodaj- V tom istom roku zahájili činnosť hvez-
pracovníkov tak nadšene hlásila k nemec- ského týždenníka a tiež začala systematic-dárne na Skalnatom plese.
kým umeleckým vzorom? ky vyrábať iné dokumenty. A zabudnúť by sme nemali ani školstvo.
V troch mestách – v Bratislave, v Žili-Napríklad historik Milan Zemko napísal,
PODĽA ČÍSEL TO ŠLO K LEPŠIEMU ne a v Prešove vychádzalo (záleží na tom, že „ešte v roku 1943, teda uprostred vojny,
Kultúra patrí k oblastiam, ktoré sa nedajú v ktorom období) päť až osem denníkov. bol rozpočet rezortu školstva a národnej
posudzovať len na základe čísiel. Napokon, A popritom asi štyri desiatky týždenníkov,osvety o niekoľko miliónov korún vyšší
aj dnes sa stačí pozrieť napríklad na to, čo tri desiatky dvojtýždenníkov a viac ako než rozpočet rezortu národnej obrany.
patrí k najsledovanejším programom slo- stovka mesačníkov. Okrem už existujúce- Samozrejme, režim dbal o to, aby školská
venských televízií, a človeku je jasné, že ho Slovenského národného divadla vznikli výchova zodpovedala programu prvej slo-
z toho nemôže vyvodzovať stav slovenskej aj dve nové profesionálne scény – Ľudo- venskej štátostrany a bola vedená v kres-
kultúry. No čísla sa nedajú ani celkom vy- vé divadlo v Prešove a Komorné divadlo ťansko-národnom, autoritatívnom duchu.
nechať, pretože aspoň čiastočne dokumen- v Turčianskom Svätom Martine. No akokoľvek, až za slovenského štátu sa
tujú rozsah kultúrnych aktivít. V tomto meste sa tiež rýchlym tempom dobudovala univerzita a naplno rozvinula
Často sa spomína napríklad takmer šty- rozvíjala činnosť Matice slovenskej, ktoráčinnosť prvá slovenská technika, vznikla
ritisíc knižných titulov, ktoré vyšli v osem- naberala nových členov, vydávala stále viac
vysoká škola obchodná...“
nástich vydavateľstvách medzi rokmi 1939 kníh (dokonca aj ruskú klasiku), vyvíjala Čísla vysokoškolských študentov sa
a 1944. Z dnešného pohľadu je to, samo- vedeckú činnosť napríklad v histórii, náro-
rozchádzajú, ale zhodujú sa v tom, že ich
zrejme, málo, ale v porovnaní so slobod- dopise, jazykovede či v prírodovede. V ro-počet sa počas existencie vojnového štátu
nejším medzivojnovým obdobím 1918 – ku 1940 vydala nové pravidlá slovenského minimálne zdvojnásobil.
1938, keď vyšlo do desaťtisíc titulov, je to pravopisu, ktoré rušili bohemizmy prida-
jasný kvantitatívny nárast. né do pravidiel začiatkom tridsiatych ro- VŠADE SAMÝ SPISOVATEĽ
Podobne sa zvýšil aj počet kín. Po 14. kov. O rok neskôr bola pri Matici založená Ako vidno zo spomínaných čísel, nedá sa
marci 1939 ich na území nového štátu Slovenská národná knižnica a v roku 1943 poprieť, že tieto oblasti zaznamenali aj
(bez okupovaného územia) bolo 153, no aj vlastná tlačiareň Neografia. v čase, keď naokolo zúrila vojna, mnohé

58 MAGAZÍN N 3 /2019
Hlinkova garda pred Slovenským národným divadlom. FOTO – SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV

59
úspechy. Ale nešlo len o čísla. Svoje vrchol-
né diela v čase slovenského štátu vydávali
František Švantner, Jozef Cíger Hronský,
Margita Figuli či Dobroslav Chrobák. V re-
žime, ktorý komunistický politik a novinár
Vladimír Clementis nazval „deravou to-
talitou“, mali aspoň spisovatelia relatívnu
voľnosť. Čo-to publikovať smeli aj ľavicoví
autori ako Ladislav Novomeský či Ján Ko-
stra.
Zaujímavé je, že mnohí z nich sa dosta-
li aj do vysokých funkcií. Novomeský bol
poverený vedením ekonomického týžden-
níka Budovateľ. Kostra podobne ako spi-
sovatelia Ľudo Zúbek, Ján Smrek či Emo
Bohúň pracovali na úrade propagandy,
ktorý viedol ďalší spisovateľ Tido J. Gašpar.
Maticu viedol Jozef Cíger-Hronský, šéfre-
daktorom radikálneho denníka Gardista
bol Milo Urban. Básnik Valentín Beniak
sa stal vedúcim sekretariátu ministerstva
vnútra a ďalší básnik Andrej Žarnov praco-
val v Štátnej rade Slovenska.

ÚTEK, ZÁKAZ, SMRŤ


No skončiť pri tomto výpočte by bolo chy-
bou. Nedá sa poprieť, že úlohou Úradu
propagandy bolo aj usmerňovať kultúru.
Vládnuca moc napríklad časom prestala
akceptovať nadrealistov, ktorých inšpirač-
né zdroje považovala za „nenašské“.
Len niečo vyše mesiaca po salzburských
rokovaniach, kde sa nacisti postavili za ra-
dikálne krídlo HSĽS, sa v Tatranskej Lom-
nici z iniciatívy ministra vnútra Macha
konalo zhromaždenie slovenských kultúr-
nych pracovníkov, ktorí sa v takzvanom
Lomnickom manifeste prihlásili k zása-
dám slovenského národného socializmu.
(Sám Mach dokonca označil všetkých vý-
znamných slovenských kultúrnych činite-
ľov od Bernoláka cez Štúra, Štefánika a Rá-
zusa po Hlinku za národných socialistov.)
A k tejto téme treba spomenúť aj spi-
sovateľov, ktorí sa po roku 1939 odmlča-
li. Jedným z nich bol Gejza Vámoš, ktorý
v tom roku odišiel cez Francúzsko do Číny
a vyhol sa tak osudu, ktorý postihol desať-
tisíce iných židovských občanov. Druhým
z nich bol Janko Jesenský, ktorý sa spolu
s inými bývalými legionármi pokúšal pre-
svedčiť Slovenský snem, aby nevyhlasoval sal pred internáciou a SNP pod pseudony- nie odsúdili. (Tu však netreba zabúdať, že
samostatnosť, a ktorý sa potom utiahol do mom. Iných nádejných mladých autorov v Bratislave, kde manifest vznikol, už boli
súkromia. v Povstaní zabili. Nemci.)
Písal politické básne a pamflety, ktoré Naopak, mnohí starí bardi zviazaní
sa ilegálne dostali do Londýna, odkiaľ ich s režimom vo svojom Ohlase sloven- POHYBLIVÁ IDEOLÓGIA
vysielala BBC. ských spisovateľov k národu uverejnenom Podobne ako počet vydaných titulov, ani
Rasovo prenasledovaný Peter Karvaš pí- v denníku Slovák 3. októbra 1944 Povsta- suché počty kín by v nás nemali učičíkať

60 MAGAZÍN N 3 /2019
O tom, ktoré len tým, že pribúdalo škôl a študentov, ale
politické témy sa aj tým, že ešte za existencie Česko-Slo-
venska od nás vyháňali českých učiteľov.
majú nakrúcať, Židovskí učitelia a študenti museli zo Slo-
rozhodoval taktiež venskej univerzity (predtým Štátna uni-
už spomínaný verzita v Bratislave, dnes Univerzita Ko-
Úrad propagandy menského) odísť kompletne tiež už v ro-
ku 1938. Aj Slovenská univerzita musela
a jednotlivé diely vzdorovať vytrvalým pokusom o uplatňo-
pred distribúciou vanie národnosocialistickej ideológie svoj-
schvaľovala cenzúra. ho rektora, ktorým sa stal začiatkom roku
1940 samotný predseda vlády a predstavi-
efektívnym nástrojom ideologickej propa- teľ radikálneho krídla HSĽS Vojtech Tuka.
gandy“. Aj keď si človek prelistuje Slovenskú vlas-
Aj preto už na jeseň 1938 Jozef Tiso eš- tivedu, skôr či neskôr objaví pasáž, z ktorej
te ako minister vnútra vydal s okamžitou trčí, v akej dobe toto dielo vznikalo.
platnosťou nariadenie o zákaze premieta- V časti o všeobecnom zemepise v prvom
nia takzvaných závadných filmov, teda fil- zväzku si človek prečíta čistú propagan-
mov ruskej, francúzskej, americkej a čes- du, že „Židia tvorili osobitnú, od árijského
kej produkcie. obyvateľstva veľmi odlišnú skupinu obyva-
Silu kinematografie si noví vládcovia teľstva, ktorá na seba strhla takmer všetok
veľmi dobre uvedomovali. Preto dovolili obchod, množstvo priemyslu a výnosných
premietať už len filmy, ktoré schválila cen- slobodných povolaní, ako advokátstvo a le-
zúrna komisia. Dôraz sa kládol na prevaž- kárstvo. Hoci hospodársky boli úzko spoje-
ne nemecké, ale aj talianske filmy ľahšieho ní s kolektívnym a individuálnym životom
žánru, ktoré dávali zabudnúť na to, čo sa Slovákov, ich haličské tradície, náboženská
v skutočnosti deje. A nešlo len o dovážané ortodoxia a ich politická funkcia medzi
hrané filmy, ale aj o spomínaný filmový týž- Slovákmi v dobe uhorského štátu urobili
denník Nástup. O tom, ktoré politické témy z nich osobitnú, od slovenského národné-
sa majú nakrúcať, rozhodoval taktiež už ho tela celkom oddelenú skupinu, ktorá
spomínaný Úrad propagandy a jednotlivé ani po roku 1918 neusilovala sa k nemu
diely pred distribúciou schvaľovala cenzúra. priblížiť“.
Propaganda prenikala aj do dokumentov. A v treťom zväzku z roku 1944 v čas-
Podľa filmových vedcov Václava Maceka ti o antropológii si zas môžeme prečítať
a Jeleny Paštékovej sa „propagandistická mnohé teórie považované vo svojej dobe
a profašisticky oslavná spravodajská tvorba za vrchol vedeckého poznania o odlišnosti
Nástupu“ plne uplatnila v prvom celove- ľudských plemien, o rozdieloch v ich mor-
černom dokumente od Tatier k Azovské- fológii, fyziológii i v psychológii.
mu moru z roku 1942, ktorý režisér Ivan (Toto však na Slovensku nebola žiadna
Kovačevič nakrúcal na východnom fronte. novinka. Viac ako štyritisíc príslušníkov
Vo filme inšpirovanom nemeckými doku- Hlinkovej gardy sa pod zámienkou zdra-
mentmi s vojnovou tematikou, sa striedajú votných prehliadok na zisťovanie predpo-
okamihy bojov so sekvenciami oddychu, kladov pre vstup do SS podrobilo rasové-
a vôbec v ňom nevidíme smrť a zabíjanie, mu výskumu už koncom roka 1940.)
hoci ani nepriateľov.
A ešte jedna vec: asi neprekvapí, že režim, UMENIE A VEDA NEZAKRYJÚ ZLOČIN
ktorý arizoval židovský majetok a vyháňal Spomenuté výhrady neznamenajú, že in-
Čechov, neobišiel ani túto oblasť a za jednu štitúcie ako univerzita, akadémia vied či
FOTO – SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV zo základných úloh v oblasti kinematogra- vtedajšia Matica boli na smiech. Naopak,
fie považoval to, aby „slovenská buržoázia intelektuálne pomáhali dotvárať národ.
prevzala hlavne z českých a židovských rúk No zároveň treba povedať aj to, že roz-
pri predstave, že tu cez vojnu vládla kul- všetky kiná a požičovne“. voj slovenského školstva, vydávanie kníh,
túrna idyla. Ako píše kunsthistorička Petra množstvo nových kín či vznik SAVU nija-
Hanáková, „silnejúca kinofikácia má však, VEDA V SLUŽBE IDEOLÓGIE ko neospravedlňujú zločiny, za ktoré môžu
pochopiteľne, podobne ako neskôr po voj- Ani situácia okolo vysokých škôl sa nedá predstavitelia vojnovej Slovenskej repub-
ne, okrem ekonomických predovšetkým hodnotiť len pozitívne. Na školy sa, samo- liky. Naopak, časť talentovaných umelcov
ideologické dôvody. S filmom sa totiž po- zrejme, dostali noví učitelia, čo slovenskú a vedcov vtedajšiemu režimu dodávala le-
číta – a bude stále viac – ako s výnimočne akademickú obec posilnilo, ale nebolo to gitimitu. n

61
Otto Smik (s okuliarmi) s letcami RAF a so stíhačkou spitfire.

Mladí Slováci museli po začiatku vojny narukovať. Nie všetci


chceli bojovať v uniforme fašistickej domoviny

Bojovali by ste za Hitlera


alebo proti nemu?
62 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – WWW.GONZOAVIATION.COM A PETER TKÁČ, TAKTICKÉ KRÍDLO SLIAČ

P redstavte si na chvíľu, že zajtra vy-


pukne veľká vojna. Vy nemáte ani
20 rokov a Slovensko sa postavilo
na stranu neľudského diktátora. Keďže ste
vo veku, v akom mladí ľudia ešte nedávno
z toho v roku 1939 a následne počas celej
vojny vstupovalo do rozhodovania mladých
mužov na Slovensku. Vďaka ich veľmi rôz-
norodým motiváciám bola nadchádzajúca
vojna aj v slovenskom stvárnení naozaj sve-
museli povinne slúžiť v armáde, takmer ur- ROMAN
tová.
čite budete musieť narukovať a bojovať, lebo PATAJ Občania Slovenska na východnom fronte
dnešná profesionálna armáda je na takúto komentátor bojovali až na Kaukaze, v Bielorusku a na
rozsiahlu vojnu príliš malá. Ukrajine potláčali partizánske hnutie, ale
neskôr niektorí tú istú Ukrajinu oslobo-
ČO V TAKEJ SITUÁCII UROBÍTE? vstúpite do armády a začnete zaňho z pre- dzovali, doma sa zúčastnili Povstania, ďalší
Ak ste jednoznačnými odporcami režimu, svedčenia bojovať. na strane západných spojencov slúžili na
pravdepodobne sa pokúsite emigrovať ale- Nie každý je však takto jednoznačne vy- Blízkom východe, v púšti severnej Afriky, vo
bo vstúpite do domáceho odboja. Nebudete hranený. Mnohí sú zmätení a vystrašení, Francúzku, nad Britániou a po Atlantickom
predsa zomierať za niečo, s čím z duše ne- iní nedokážu hneď na začiatku rozoznať, že oceáne naháňali nemecké ponorky. Niekto-
súhlasíte. ich krajina sa postavila na stranu zla, mnohí rí zažili letecký výcvik v Kanade a Karibiku.
Ak politiku despotu podporujete, ochotne chcú mať iba pokoj a nejako prežiť. Všetko Keby sme počítali aj potomkov Slovákov ži-

63
júcich v USA, tak jeden z nich vztýčil ame- Z Menšíka sa spojeneckej invázie do Európy a krátko po
rickú zástavu nad Ivodžimou. Nielen nad nej. V septembri ho však Nemci zostrelili.
britským impériom, ale ani nad Slovákmi rovnako ako z veľkej Podobne ako Menšík však cez Španielsko
tak v tejto vojne slnko nezapadalo. väčšiny stíhačov utiekol, aby ďalej bojoval.
O čosi známejšie je pôsobenie sloven- nikdy nestalo Briti si jeho kvality veľmi cenili, preto
ských pešiakov na východnom fronte, z kto- eso. Ako prvému z neho v novembri 1944 spravili veliteľa
rých časť prebehla a vrátila sa domov ako britskej 127. perute. Nič podobné sa žiad-
súčasť československej armády. Dilemy, československému nemu inému Slovákovi nepodarilo. Už 28.
motívy a rozhodnutia mladých mužov však letcovi sa mu však novembra však Smika zostrelili opäť. Tak
opíšeme na našich letcoch. Majú totiž za se- po zostrelení nad ako v prvom prípade aj tentoraz streľbou zo
bou veľmi silné osobné príbehy, ktoré dob- západnou Európou zeme. Pád pri meste Zwolle neprežil. Dnes
re poslúžia ako ukážka rôznych životných je po ňom pomenované Taktické letecké
stratégií jednotlivcov.
podarilo vrátiť krídlo generála Otta Smika Sliač.
sa do Británie.
PROTI HITLEROVI S TISOM ZA HITLERA
ZA ČESKOSLOVENSKO na brucho na území ovládanom Nemcami. V Británii pôsobilo päť jednotiek, čo mali
V piatok večer 23. apríla 1943 vypadol nad Šťastne im unikol a podarilo sa mu ujsť do v názve „československá“. Tri denné stíhacie
východným Anglickom v blízkosti letiska Španielska. Tam ho opäť chytili a zavreli perute (310., 312. a 313.), jedna bombardo-
Swanton Morley z mrakov dvojmotorový v internačnom tábore. Aj z toho však ušiel, vacia (311.) a jedna letka nočných stíhačov
nočný stíhač. Podľa svedkov sa od neho ešte prešiel na Gibraltár, odtiaľ naspäť do Britá- (pri 68. peruti). Slováci v nich však tvorili
vo vzduchu odtrhol jeden z motorov. Dvoj- nie a k letectvu, kde sa neskôr preškolil za len drobný zlomok. Omnoho výraznejšie
členná posádka nevyskočila. Podobné ne- nočného stíhača. zastúpenie mali na východnom fronte v ťa-
hody sa počas vojny stávali takmer denne. Podobnú skúsenosť má aj omnoho sláv- žení proti Sovietskemu zväzu. Zostrelili tam
Lenže v tomto prípade bol pilotom Slovák nejší Otto Smik. Syn bývalého vojaka uhor- 218 lietadiel. Najúspešnejší spomedzi nich
Jozef Menšík. Narodil sa v Skačanoch pri skej armády zajatého počas prvej svetovej bol príslušník 13. letky Ján Režňák, ktorému
Topoľčanoch. vojny na východnom fronte a gruzínskej v roku 1943 priznali 32 zostrelov.
Do letectva vstúpil ešte v Československu Židovky sa s rodičmi na Slovensko zo So- Režňák začal s výcvikom ešte v česko-
v roku 1935. Až do vzniku samostatného vietskeho zväzu prisťahoval až v roku 1934. slovenskej armáde. V rámci programu tisíc
Slovenska a okupácie Česka 15. marca 1939 Už v marci 1940 ho navždy opustil. Možno pilotov pre republiku bol jedným z plánova-
lietal na zastaraných československých aj pod vplyvom čoraz silnejších protižidov- nej tisícky, ktorá mala zastaviť Hitlerovu ag-
dvojplošníkoch Letov Š.328. Po tomto dá- ských represií Tisovho režimu sa rozhodol resiu. Skončilo sa to tak, že pilotný odznak
tume sa vrátil domov, ale už v decembri cez bojovať proti Hitlerovi. V roku 1940 prichá- získal v apríli 1939 a takmer celú vojnu bol
slovensko-maďarskú hranicu utiekol. Ako dzal do úvahy iba smer západ, pretože v tom spojencom Hitlerovej agresie, odmietol sa
vojak prvorepublikovej armády k nej zostal čase ešte bol Sovietsky zväz spojencom Ne- zapojiť do SNP a dožil sa konca vojny. Po
lojálny a odmietol slúžiť novému režimu. mecka. nej vstúpil do československej armády, ale
Menšík sa komplikovane cez Turecko Smik bol jedným z našich vojakov, čo sa po februári 1948 z nej musel odísť. V 50.
a Libanon dva týždne pred prepadnutím cvičili v Kanade. Keď sa už ako hotový stíha- rokoch prišiel aj o pilotný preukaz, no udr-
Francúzska dostal k tamojšej českosloven- cí pilot vrátil do Británie, celkom prirodzene žal si slušnú prácu konštruktéra. Postupne
skej jednotke. Do bojov však nestihol pre ho v januári 1943 zaradili do českosloven- žil v Považskej Bystrici a Piešťanoch. V roku
rýchlu porážku francúzskej armády zasiah- skej perute. Lenže aj vo vojne sa prejavia 1997 ho minister obrany za SNS mimoriad-
nuť. ľudské slabosti. Smik prišiel už zo školy ako ne povýšil na poručíka.
Československí vojaci tak museli zas jeden z najlepších žiakov podľa britských Režňákovi síce komunisti zakázali lietať,
utekať. Tentoraz do Británie. Tam Menšíka pravidiel s dôstojníckou hodnosťou. Medzi ale dopadol omnoho lepšie ako letci, ktorí
zaradili k 312. stíhacej peruti britského krá- skúsenými československými stíhačmi však bojovali proti Nemcom na Západe. Komu-
ľovského letectva, ktorú v tom čase viedol boli aj takí, čo stále mali poddôstojnícke nisti ich považovali za nebezpečných, pre-
ďalší Slovák Ján Ambruš. hodnosti. Mnohí z nich pritom bojovali už tože sa v Británii nakazili demokraciou.
Z Menšíka sa rovnako ako z veľkej väč- od roku 1940, niektorí od septembra 1939. Mnohí z nich po roku 1948 druhýkrát
šiny stíhačov nikdy nestalo eso. Tak sa V jednotke to vyvolalo napätie, tak sa emigrovali, mnohí skončili v komunistic-
označujú piloti, čo zostrelia aspoň päť ne- Smik radšej nechal preveliť k Britom. Keď kých lágroch a po prepustení dostali pod-
priateľských lietadiel. Ako prvému českoslo- sa po roku a pol definitívne vracal k česko- radnú prácu.
venskému letcovi sa mu však po zostrelení slovenským kolegom, nikomu už ani nena- Kým motivácia Menšíka a Smika bola
nad západnou Európou podarilo vrátiť sa do padlo spochybňovať jeho hodnosť. V rokoch jednoznačná, pri letcoch bojujúcich za Tisa
Británie. 1943 a 1944 bol totiž zďaleka najúspešnej- mohli byť dôvody rôzne. Časť hneď v marci
Počas sprevádzania britských bombardé- ším československým pilotom na západ- 1939 bojovala v Malej vojne s Maďarskom,
rov nad Francúzsko ho 8. júla 1941 niekto nom fronte. Zostrelil deväť nemeckých lie- ktoré sa vtedy pokúsilo obsadiť časti vý-
z elitnej nemeckej jednotky JG 26 zostrelil. tadiel, ďalšie zostrelil pravdepodobne či ich chodného Slovenska. Účasť v takýchto bo-
Menšík vtedy lietal na jednomotorovej stí- poškodil a zostrelil aj tri strely V1. joch títo letci určite považovali za legitímnu
hačke Hurricane, s ktorou núdzovo pristál Posledné úspechy dosiahol Smik počas obranu vlasti. Lenže už v septembri sa zú-

64 MAGAZÍN N 3 /2019
v druhej. Počas nasadenia v ZSSR dosiahol
deväť zostrelov. Lenže na rozdiel od Režňá-
ka ho čakal omnoho dobrodružnejší zvyšok
vojny.
Obaja najskôr boli súčasťou jednotky,
ktorá mala brániť Bratislavu. Jej lietadlá
však plánovači Povstania chceli využiť a bol
vyhlásený tichý zákaz nasadzovať ich proti
Američanom. Lenže tí 16. júna 1944 bom-
bardovali bratislavské Apollo bez odporu
slovenského letectva. Nemcom sa to nepá-
čilo a spojencov ostro kritizovali. Slováci
nechceli byť za zbabelcov a 26. júna 1944
vyštartovali proti Američanom.
Nasadenie ôsmich lietadiel sa skončilo
katastrofou. Nepoškodené sa vrátilo jediné,
zomreli traja piloti, jeden bol ťažko zranený.
Božíkovi sa podarilo aspoň poškodiť bom-
bardér B-17.
Na rozdiel od Režňáka sa o dva mesiace
neskôr zapojil do SNP. A veľmi úspešne. Bol
súčasťou kombinovanej letky, ktorá lietala
z letiska Tri duby a tvorili ju vojaci sloven-
skej armády, ktorí sa zapojili do Povstania.
Božík bol elitný stíhač a počas Povstania
lietal na nemeckých messerschmittoch, kto-
ré sa povstalcom podarilo získať. Nemcom
na nich zostrelil dve lietadlá sám a jedno
v spolupráci s Františkom Cyprichom, ktorý
predtým tiež bojoval na východnom fronte.
Posledný príbeh je výnimočný tým, že
jeho aktér dlho pred SNP dezertoval, aby
vymenil strany. Stíhač Ľudovít Dobrovod-
ský na východnom fronte slúžil spolu s Bo-
žíkom. Jeho skupina tam dorazila koncom
júna 1943. 13. augusta zostrelil jedno so-
vietske lietadlo, ale už 9. septembra aj s ka-
marátom Antonom Matúšekom dezertovali
na druhú stranu. Uleteli na svojich Mes-
Otto Smik. FOTO – WWW.GONZOAVIATION.COM A PETER TKÁČ, TAKTICKÉ KRÍDLO SLIAČ serschmittoch 109. Nemci odvtedy prestali
našim letcom dôverovať a celá 13. letka sa
onedlho vrátila na Slovensko. Spolu s tým,
častnili ťaženia proti Poľsku a o dva roky aj vojne proti ZSSR. Zdôrazňoval, že slovenskí ako klesala ochota bojovať za Nemcov, hro-
proti ZSSR. vojaci sa vždy správali slušne a medzi civi- zilo čoraz väčšie riziko, že dezercie budú po-
S Režňákom som v júli 2005 robil rozho- listami boli obľúbení. Zo Sovietskeho zväzu kračovať.
vor. Žil v Piešťanoch, na svoj vek bol vo vý- si pamätal veľkú chudobu a dobré správa- Dobrovodský po zbehnutí požiadal o pri-
bornej kondícii, v byte mal modely lietadiel, nie Nemcov. Na otázku, či neoľutoval svoju jatie do formujúcej sa československej ar-
na ktorých počas vojny lietal. účasť vo vojne, odpovedal: „Nikdy mi to ani mády, kam ho naozaj prijali do 1. českoslo-
Nebol to vydarený rozhovor, pretože sa nenapadlo.“ venského stíhacieho pluku v ZSSR. Dovtedy
doň nepodarilo dostať jeho vzťah k režimu. ho tvorili výlučne českí letci, ktorí sa dobro-
Politike sa Režňák vyhýbal. Výnimkou bolo, S BÝVALÝMI NEPRIATEĽMI PROTI voľne nechali preveliť z Británie na východ.
keď sa mimo záznamu s dešpektom vyjadril STARÝM SPOJENCOM Spolu s nimi Dobrovodský 17. septembra
o SNP, ku ktorému sa nepridal. Medzi riad- V tejto časti sa doteraz pomerne priamočia- 1944 pristál na letisku Zolná pri Zvolene
kami bolo cítiť, že s ním nesúhlasil politic- re príbehy skomplikujú. Budú o dvoch Rež- s úlohou podporovať SNP zo vzduchu. Do
ky, no otvorene ho kritizoval len ako bezná- ňákových spolubojovníkoch z východného porážky Povstania zostrelil jedno a poškodil
dejný pokus, v ktorom nechcel prísť o život. frontu. dve lietadlá. Celá jednotka bola veľmi úspeš-
Naproti tomu odmietal akúkoľvek kritiku Prvým bol Rudolf Božík. Kým Režňák bol ná a najmä vďaka nej nemali Nemci počas
východného ťaženia a účasti Slovenska vo v takzvanej prvej garnitúre 13. letky, Božík SNP prevahu aj vo vzduchu. n

65
Hitler v Bratislave.

66 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – ČTK

67
Bol slovenský štát samostatný
alebo bol len vazalom Nemecka?

Ako Hitler
dovolil

S lovenský štát vznikol z vôle, na nátlak


a dokonca ako dôsledok vydierania na-
cistického Nemecka. Ani väčšina tých,
čo zo slovenskej strany pri jeho vzniku zohrali
dôležitú úlohu, dovtedy o samostatnosť neusi-
K tomu si Nemecko priamo zabralo i Devín
a Petržalku.
Takzvaná Zmluva o ochrannom pomere
medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom,
podpísaná niekoľko dní po vyhlásení nového
lovala. Mnohí Slováci si síce samostatný štát PETER štátu, okrem pomerov v ochrannej zóne za-
priali, základným dôvodom jeho vzniku však MORVAY kotvila zahraničnopolitické, vojenské a ekono-
nebola vôľa slovenského národa. komentátor mické podriadenie sa Slovenska Nemecku.
Nielen vznik, ale aj ďalšia existencia slo- Slovenský štát sa na ďalších 25 rokov za-
venského štátu bola podmienená úspechom skôr ako vichistické Francúzsko, ktoré existo- viazal, že bude svoju zahraničnú politiku viesť
nacistického Nemecka. Je tiež veľmi sporné, či valo v rokoch 1940 až 1944. Formálne taktiež „v úzkej zhode s nemeckou brannou mocou“.
a v akej forme by slovenský štát prežil, ak by vládlo celému Francúzsku, sever krajiny vráta- Zmluvu doplnil protokol o hospodárskej
Nemecko hypoteticky druhú svetovú vojnu ne Paríža však bol okupačnou zónou pod sprá- a finančnej spolupráci. Ten na jednej strane
napokon vyhralo. Medzi dlhodobými plánmi vou nemeckej armády. Vichistické Francúzsko Slovensku zaistil vlastnú menu, presun časti
nacistov bolo aj vysídlenie veľkej časti sloven- sa nachádzalo na juhu krajiny a verná mu zo- bývalých spoločných finančných prostriedkov
ského slovanského obyvateľstva, považované- stala aj väčšina francúzskych kolónií. z Prahy na Slovensko a mal uľahčiť prístup slo-
ho taktiež za rasovo podradné, a zabratie jeho Druhým bol Nezávislý štát Chorvátsko, ale- venských produktov na nemecký trh.
územia. bo ustašovský štát existujúci v rokoch 1941 až Zároveň však Nemecku umožnil faktickú
Je preto oprávnené nový štátny útvar ozna- 1945. O vplyv v ňom sa Nemecko (aj pre väčšiu kontrolu slovenskej ekonomiky a jej využíva-
čovať slovným spojením vojnový slovenský zemepisnú vzdialenosť) delilo s Talianskom. nie pre vlastné potreby. Pričom mu išlo najmä
štát, i keď proti tomu mnohí jeho súčasní obdi- o zabezpečenie pravidelných dodávok poľno-
vovatelia a obhajcovia protestujú, pretože sa im UKROJILI ÚZEMIE hospodárskych produktov a surovín, často bez
takýto názov zdá byť dehonestujúci. Argumen- Nemecko vystupovalo ako ochranca slovenskej ohľadu na to, že to bolo pre slovenskú stranu
tujú napríklad tým, že slovenský štát vznikol samostatnosti, suverenity a územnej integri- nevýhodné. V roku 1944 sa už slovenské hos-
skôr, než sa druhá svetová vojna začala. Vznik ty, nič z toho však samo nikdy nebralo vážne. podárstvo prakticky úplne podriadilo nemec-
štátu však bol súčasťou nemeckej prípravy na Z nového štátu si okamžite odkrojilo význam- kým záujmom. Tento vývoj zavŕšila okupácia
vojnu a koniec vojny neprežil ani tento štát. ný pás územia, takzvanú ochrannú zónu me- krajiny po vypuknutí SNP. Hlavnou úlohou
dzi bývalou česko-slovenskou hranicou, riekou slovenskej ekonomiky sa stalo zásobovanie
VICHISTICKÉ FRANCÚZSKO Váh a Bratislavou, vrátane celého Záhoria a vý- nemeckej armády. S postupom Sovietov pre-
A USTAŠOVSKÉ CHORVÁTSKO znamných miest ako Trenčín či Nové Mesto biehalo vyrabovanie Slovenska, prevoz zásob
Podobne ako Slovensko na tom vo vtedajšej nad Váhom. a zariadenia tunajších tovární do Nemecka.
Európe boli iba dva ďalšie dočasné štátne útva- Aj keď toto územie bolo formálne stále sú-
ry. Tiež vznikli z vôle nacistického Nemecka, časťou Slovenska, spadalo pod nemeckú vo- DOSADZOVALI SVOJICH ĽUDÍ
aspoň určité obdobie svojej existencie však jenskú správu a Nemecko na ňom malo úplne Nemecko nerozhodovalo len o slovenskej
neboli priamo okupované Nemeckom alebo voľnú ruku. Platili tam nemecké zákony, mohlo ekonomike a zahraničnej politike, ale aj o po-
Talianskom. Oba tiež zanikli s koncom nacis- tam rozmiestniť svoje jednotky, stavať vojen- meroch vo vládnej strane. Neraz priamo roz-
tického Nemecka, či dokonca ešte pred ním. ské objekty a využívať všetok majetok bez ohľa- hodovalo o obsadení vedúcich funkcií v strane
Prvým bol takzvaný Francúzsky štát, známy du na miestne obyvateľstvo a slovenské úrady. a štáte a preferovalo pritom predstaviteľov ra-

68 MAGAZÍN N 3 /2019
dikálnejšieho a voči Nemecku servilnejšieho Ďurčanský pritom Ďurčanský významnú úlohu v ľudáckom plá-
krídla. Výnimkou bol najprv premiér a potom novaní ďalšieho osudu Židov a vo vytváraní
prezident slovenského štátu Jozef Tiso, ktorý
bol v ostatných protižidovskej spoločenskej atmosféry. Od ja-
patril k umiernenejšiemu krídlu HSĽS. Nemci ohľadoch nuára 1939 bol členom takzvanej Komisie pre
ho však ponechali na poste, pretože predpo- politikom podľa riešenie židovskej otázky a jedným z hlavných
kladali, že je pre väčšinu Slovákov prijateľnejší, nacistického gusta. autorov počiatočnej protižidovskej legislatívy.
zaistí tak nemeckej armáde v jej zázemí pokoj Tá postupne viedla k vyčleneniu Židov zo
a tým aj lepšie presadzovanie ich záujmov – spoločnosti, k ich uvrhnutiu do nerovnopráv-
v čom sa ani nemýlili. historici ho vydávajú za príklad politika, ktorý neho postavenia, k ich okradnutiu a zbedače-
Nemeckí poradcovia zasahovali do každo- len pochopil diktát doby a v záujme národa vo- niu a pripravila pôdu pre ich deportácie a smrť
denného chodu krajiny a starali sa aj o rastú- lil menšie zlo tam, kde to bolo nutné. Je to však vo vyhladzovacích táboroch. Ďurčanský za to
ci vplyv nacistickej ideológie. Ak sa niekde zo iba mýtus. všetko niesol priamu a osobnú zodpovednosť.
strany slovenských úradov stretli s nedostat- Ministrom sa Ďurčanský stal ešte pred Z arizácie, čiže z krádeže židovského majetku,
kom ochoty a poslušnosti, vyriešilo sa to ob- vznikom slovenského štátu. V autonómnej slo- mal navyše osobný prospech. So svojou rodi-
vykle v neprospech domácich predstaviteľov. venskej vláde zastával v rokoch 1938 až 1939 nou získal kaštieľ v Beladiciach, patriaci pôvod-
Nemecko šikovne využívalo aj pretrváva- funkcie ministra spravodlivosti, zdravotníctva ne židovským majiteľom.
júce územné spory a nezhody medzi svojimi a sociálnej starostlivosti, neskôr aj verejných Do diskusie vyvolanej Ďurčanského bus-
satelitmi. Slovensko vydieralo aj tým, že ak mu prác, dopravy a spojov. Po vzniku štátu sa stal tou sa zapojili i slovenskí historici. Názor
nepôjde poruke, dovolí Maďarsku zabrať ďalšie, jeho prvým ministrom zahraničia a vnútra. tých, čo sa nesnažili Durčanského obhajovať,
už väčšinovo Slovákmi obývané územia. Bu- Vo funkcii však strávil len o niečo viac ako však rajecké zastupiteľstvo jednoducho igno-
dapešť zase strašila, že príde o územia, ktoré jeden rok. Už v lete roku 1940 bol na pokyn rovalo. Podľa vyhlásenia Historického ústavu
získala prvou a druhou viedenskou arbitrážou Adolfa Hitlera odvolaný z funkcie. Utiahol sa SAV, ku ktorému sa pripojili predstavitelia
a obsadením Podkarpatskej Rusi. Nútilo tak do úzadia a živil sa ako advokát a učil na vy- ďalších vedeckých inštitúcií, bol Ďurčanský
„spojencov“ súťažiť o nemeckú priazeň a tým sokej škole, vystupoval proti SNP. Na konci už za prvej ČSR prívržencom smerovania
i tlačilo k väčšej poslušnosti a ochote vyhovieť druhej svetovej vojny utiekol na Západ. Aj v exi- Slovenska k totalitnému režimu. V čase slo-
nemeckým požiadavkám. le patril k radikálnejšej časti ľudáckej emigrácie, venskej autonómie v rokoch 1938 – 1939 sa
V podriadenosti Nemecku Slovensko neraz svoje názory nezmenil až do smrti v roku 1974. „iniciatívne podieľal na likvidácii demokra-
prekonávalo ostatné satelity a vazalov Nemec- Ďurčanského pád paradoxne vypovedá tického režimu na Slovensku“, neskôr ako
ka. Prejavilo sa to aj v ochote posielať do Ne- o skutočnom charaktere a postavení slovenské- člen vlády „spolupôsobil na upevňovaní ne-
mecka pracovnú silu. Spočiatku to fungovalo ho štátu o to viac, že bol sám dlhodobo veľmi demokratického režimu“, na „príprave, prijatí
viac-menej na základe dobrovoľnosti, pracovní- pronemeckým politikom a obdivovateľom na- a realizácii antisemitských právnych noriem“
kov do Nemecka lákali na vyššie platy. Po čase cistického režimu. Ako minister zahraničných a „aktívne realizoval protižidovskú politiku
však ochota ísť do Nemecka klesala, súbežne vecí sa napriek tomu snažil robiť aspoň čias- ľudáckeho režimu“.
s tým, ako bolo čoraz viac vystavené spoje- točne nezávislú politiku, zachovať slovenskú Ďurčanský podľa vyhlásenia nebol demo-
neckému bombardovaniu a ako sa ukazovalo, neutralitu a udržiavať kontakty so západnými kratickým politikom, svoje krajne nacionalis-
že pracovné podmienky v Nemecku majú ďa- demokraciami. Aj tieto skromné, chabé pokusy tické názory povýšil nad princípy demokracie
leko od toho, čo sa sľubovalo. Z náboru sa na- o samostatnejšiu politiku však boli na Nemec- a humanity a aj v závere druhej svetovej vojny
koniec stali nútené práce. Slovenskému štátu ko príliš. Ďurčanský pritom bol v ostatných stále zostával ľudáckym radikálom. Jeho názory
pri celkovom počte obyvateľstva „patrila do ohľadoch politikom podľa nacistického gusta. sú v príkrom rozpore s demokratickými prin-
polovice roku 1944 v dodávaní pracovnej sily cípmi dnešnej Slovenskej republiky a v spo-
do Nemecka prvá priečka spomedzi spojencov PROTI ŽIDOM re o jeho bustu ide „o sofistikovaný pokus
v strednej a juhovýchodnej Európe,“ píše Mi- Rajecký primátor vtedy bránil bustu tvrde- ospravedlňovať totalitný režim vojnovej Slo-
chal Schvarc v knihe Podoby nemecko-sloven- ním, že Ďurčanský nebol osobne zodpovedný venskej republiky“.
ského „ochranného priateľstva“. za deportácie Židov. K prijatiu najtvrdších
protižidovských zákonov, takzvaného Ži- VAZAL
ĎURČANSKÉHO LOJALITA dovského kódexu z roku 1941, ktorý Židov Aby sme to zhrnuli, obraz nezávislej a suve-
Najlepším príkladom toho, že slovenský štát definoval už na rasovom základe, k ďalším rénnej Slovenskej republiky, prvého samo-
nebol nezávislý, je príbeh jeho prvého ministra zákonom umožňujúcim deportácie a depor- statného slovenského štátu, je skôr mýtus.
zahraničia a vnútra Ferdinanda Ďurčanského. táciám samotným skutočne došlo až po jeho Vojnový slovenský štát bol v prvom rade pro-
Ten sa do povedomia verejnosti opäť dostal odvolaní z vládnej funkcie. To ho však nezba- duktom nacistickej politiky a v skutočnosti
v roku 2011, keď mu postavili bustu v rodnom vuje zodpovednosti. bol nesamostatným vazalom nacistického
Rajci. Priamo pred Mestským múzeom a na Od svojich politických a novinárskych za- Nemecka. Jeho dlhodobé prežitie bolo ne-
námestí pomenovanom po Slovenskom národ- čiatkov v 20. rokoch v medzivojnovom Čes- pravdepodobné aj v prípade, že by sa dejiny
nom povstaní, proti ktorému Ďurčanský aktív- koslovensku patril Ďurčanský k radikálnemu vyvíjali inak a Nemecko by vojnu vyhralo. Na-
ne vystupoval. krídlu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. miesto vazalského štátu a jeho z nacistického
Právnik, novinár, politik a viacnásobný mi- Už pred vznikom slovenského štátu ako pohľadu rasovo menejcenného vedúceho ná-
nister Ďurčanský patrí medzi idealizované oso- právnik, minister a hlavne vplyvný predsta- roda by totiž potom Nemecko skôr potrebo-
by súčasných slovenských fašistov. Neoľudácki viteľ radikálov v rámci HSĽS hral Ferdinand valo územie, na ktorom sa nachádzalo. n

69
Prvé oslavy konca vojny.

70 MAGAZÍN N 3 /2019
FOTO – ČTK

71
Ku koncu vojny nebolo jasné, čo sa stane
so štátom, ktorý podliehal Hitlerovi

Zo Slovenska sa znovu
stalo Československo

K eď predstavitelia vojnovej Sloven-


skej republiky 14. marca 1945 osla-
vovali šieste výročie vzniku štátu,
ako motto si zvolili slová „Slovenskú repub-
liku nezradíme, slovenská štátnosť stojí nad
štátnom útvare, tiež nerozhodovali domáce,
ale skôr zahraničné faktory.

PREČO UZNAŤ NEMECKÉ DIELO?


Nebolo ich málo. Jedným z hlavných bo-
všetkým, naša línia je správna“. TOMÁŠ lo, že Slovensko bolo spojencom Nemecka,
Ktovie, či tomu ešte aspoň trochu verili, GÁLIS ktoré vojnu prehralo. A Spojenci nehodlali
ale v tom čase minimálne museli tušiť, že komentátor ponechať v Európe takmer žiadne zmeny,
okrem ich režimu je ohrozená aj samostat- ktoré boli výsledkom mocenského zásahu
nosť štátu, ktorý iný režim ani nepoznal. Berlína. Samozrejme, týkalo sa to jeho pred-
Museli to tušiť už len preto, že veľmoc, od budovaniu dômyselných konštrukcií pre chádzajúcich územných ziskov, ale práve aj
ktorej bola Slovenská republika počas celej budúcnosť“. vznik samostatného Slovenska či nezávislé-
svojej existencie závislá, už išla len od jed- Predstáv o tom, ako bude Slovensko vy-ho chorvátskeho štátu, ktorý ustašovci vy-
nej porážky k druhej. hlásili v apríli 1941. (Naopak, Sovietsky zväz
zerať po vojne, bolo bezpočet: od obnovenia
Dva týždne po štátnom sviatku, na Veľký predmníchovskej ČSR cez uznanie zmien si ponechal pobaltské štáty i časti Fínska,
piatok, prezident Jozef Tiso a väčšina členov po vyhlásení autonómie až po rôzne fede- Nemecka, Poľska či Rumunska, ktoré získal
vlády Štefana Tisa odcestovali z Bratislavy rácie či konfederácie – stredoeurópsku, odv priebehu druhej svetovej vojny, v niekto-
do Holíča, odkiaľ napokon odišli aj s ne- Baltiku k Jadranu, poľsko-slovenskú či čes-
rých prípadoch ešte ako spojenec Nemecka,
meckým vyslancom Hansom Ludinom do koslovensko-poľskú. a nakoniec si vzal aj Podkarpatskú Rus.)
Rakúska. V ten istý deň, 4. apríla vstúpila Boli tu ľudia, ktorí chceli zachovať samo-
Ďalším faktorom bolo uznanie samo-
Červená armáda do Bratislavy. A o deň ne- statnosť, ale aj ľudia, ktorí by Slovensko naj-
statného štátu. Veľká Británia i Francúzsko
skôr na zasadnutí Slovenskej národnej rady radšej pripojili k Sovietskemu zväzu, a tiež
sa síce stavali negatívne tak k vyhláseniu
a prvej vlády Národného frontu vyhlásili takí, ktorí chceli obnovu spoločného štátusamostatnosti Slovenska, ako aj k vzniku
Košický vládny program, ktorý už s ničím na princípe rovný s rovným. Protektorátu Čechy a Morava, ale v máji,
iným ako obnovením československého štá- Lenže grandiózne predstavy sú často respektíve v júli 1939 títo bývalí českoslo-
tu nerátal. venskí spojenci Slovensko de facto uznali.
v protiklade so silou tých, ktorí by ich radi
Nakoniec tak urobilo takmer tridsať štátov,
realizovali, a často narážajú aj na také banál-
VEĽA FANTASTICKÝCH vrátane Sovietskeho zväzu, no bez Spoje-
ne prekážky, ako je napríklad zahraničnopo-
PREDSTÁV litická realita. ných štátov.
Podľa historika Ľubomíra Liptáka „počas Tak ako o vzniku samostatného štátu Lenže ani mnohým z tých, čo Slovensko
druhej svetovej vojny vzniklo o postavení nerozhodovali ani tak túžby domáceho oby- uznali, to nevydržalo večne, a to vďaka čin-
a zaradení Slovenska toľko úvah, projektov, vateľstva či presvedčenie politickej elity,
nosti niekdajšieho československého prezi-
koncepcií jednoducho fantastických kon- že odtrhnutie sa od českých krajín je tým denta Edvarda Beneša.
štrukcií ako nikdy predtým“. najsprávnejším riešením, ale najmä silný
Zaslúžil sa o to najmä domáci a zahranič- nátlak z Berlína, aj o otázke, či pretrvá slo- ŠTÁT PODĽA BENEŠA
ný odboj, pretože emigrácia aj ilegalita, ktoré venský štát, či sa opäť stane súčasťou Čes- Edvard Beneš abdikoval na svoju funkciu
neboli schopné konať teraz, „zvádzali... k vy- koslovenska alebo či nebodaj skončí v inom ešte 5. októbra 1938, teda necelý týždeň

72 MAGAZÍN N 3 /2019
Koniec vojny, z Bratislavy je opäť mesto v Československu. FOTO – TASR

po mníchovskej konferencii a deň pred vy- že jedinými legitímnymi predstaviteľmi dosiahol aj anulovanie mníchovskej dohody.
hlásením autonómie Slovenska. A vzápätí ČSR sú veľvyslanci, ktorí neuznali okupáciu V mene Francúzska odvolal platnosť Mní-
odišiel do londýnskeho exilu. Lenže, kým a odmietli odovzdať svoje úrady Tretej ríši, chova a všetkých nasledujúcich aktov pred-
sa ešte v marci 1939 Beneš podpisoval ako zatiaľ čo Beneš abdikoval a je teda len súk- seda francúzskeho Národného výboru oslo-
„bývalý prezident Československej republi- romnou osobou. bodenia Charles de Gaulle. A v októbri 1942
ky“, v septembri z neho bol už „druhý pre- Proti Benešovej koncepcii sa staval aj došlo aj k obnoveniu plných diplomatických
zident…“ Milan Hodža, ktorý si z titulu posledného vzťahov medzi USA a ČSR.
Aj na takejto drobnosti vidieť, že on demokraticky ustanoveného českosloven- Podľa historika Jana Rychlíka nebolo
aj ním vedená exilová reprezentácia trvali ského predsedu vlády robil nárok na vedú- v silách slovenskej vlády, aby postoj „Parí-
na teórii právnej kontinuity českosloven- cu funkciu v zahraničnom odboji. Navyše, ža“ a Londýna zmenila. Bola taká závislá od
ského štátu. Tá predpokladala neplatnosť Hodža, ktorý v Paríži založil Slovenskú Nemecka, že ani nemala možnosť vyvíjať
Mníchovskej dohody, neplatnosť všetkých národnú radu, už presadzoval, že sa ČSR podobné vlastné diplomatické aktivity. „Je-
ústavných a iných aktov v čase neslobody, už nesmie vrátiť k predmníchovským po- diným argumentom bolo tzv. právo národov
neplatnosť samotnej Benešovej abdikácie merom a že jednotlivé krajiny obnovenej na sebaurčenie...“ Lenže „takýto argument
i kontinuitu hraníc. spoločnej republiky budú musieť byť rovno- ani nemohol obstáť pred Francúzskom
Nie všetci niekdajší reprezentanti rozbi- právne. a Veľkou Britániou, ktoré mali obrovské
tého štátu to videli podobne. Iný názor mali Lenže po porážke Francúzska a po tom, koloniálne ríše... Okrem toho, Bratislava ne-
napríklad veľvyslanci Vladimír Hurban, kto- čo Beneš dosiahol, aby francúzska aj britská mohla dokázať, že vlastný štát je skutočne
rý odmietol Nemcom vydať československú vláda uznali jeho Československý národný to, čo si väčšina obyvateľov praje“.
ambasádu vo Washingtone, či Štefan Osus- výbor, sa všetko zmenilo.
ký, ktorý urobil to isté v Paríži a s francúz- A to nebol jediný jeho úspech. Potom, ŠTÁT PODĽA STALINA
skym premiérom Daladierom dokonca pod- čo sa Slovensko pridalo k Nemecku a vy- Od bitky pri Stalingrade, po ktorej začali
písal zmluvu o obnovení československej povedalo vojnu ZSSR, totiž Briti uznali aj Nemci ustupovať, začalo byť čoraz viac jas-
armády vo Francúzsku. Ich teória hovorila, samotnú Československú republiku. Beneš né, že čo sa týka budúcnosti Slovenska, ove-

73
Oslobodená Bratislava.  FOTO – TASR

ľa väčší vplyv ako západné mocnosti bude československo-sovietska zmluva, ktorú Be- okrem iného hovorilo, že má nová česko-
mať Sovietsky zväz. neš podpísal v Moskve 12. decembra 1943 slovenská vláda deklarovať, že uznáva svoj-
Ten pôvodne rozbitie Československa a ktorá už predznamenala budúce medziná- bytnosť slovenského národa, a formálne tak
neuznal, no o pol roka svoje rozhodnutie na rodné smerovanie i vnútornú politiku po- odmietnuť ústavne zakotvenú existenciu
Benešovo veľké sklamanie zmenil. Zrejme vojnového štátu. To, že sa ČSR dostáva do československého národa.
neprekvapí, že sa tak stalo dva týždne po- čoraz väčšej závislosti od Stalinovho Soviet- To neznamená, že by samostatný štát už
tom, čo Nemecko spolu so Slovenskom na- skeho zväzu, sa definitívne potvrdilo v už nemal svojich podporovateľov. Ale napríklad
padli Poľsko a len deň predtým, čo sa k tejto spomínanom Košickom vládnom programe. jeho podporovatelia z radov ľudáckych poli-
agresii pridal samotný Sovietsky zväz. tikov sa už v tomto čase nemohli spoliehať
Samozrejme, vydržalo to len do júna DOGMA VLASTNÉHO ŠTÁTU ani na veľkú časť obyvateľstva znechutené-
1941, keď sa Slovensko pridalo k Nemecku A na obnovu Československa vplýval ešte ho vojnou i čoraz horšou ekonomickou situ-
aj pri útoku na ZSSR. Obe krajiny prerušili minimálne jeden faktor. Dňa 29. augusta áciou, ani na svojho patróna v Berlíne a už
diplomatické styky a už začiatkom júla po- 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie vôbec nie na iných dovtedajších spojencov. 
žiadal sovietsky veľvyslanec v Londýne Be- a na strednom Slovensku na čas vzniklo po- Ako upozorňuje historik Ivan Kamenec:
neša o schôdzku vo veci normalizácie čes- vstalecké územie. Slovenská národná rada, „Časopis Gardista ešte 24. 3. 1945 prokla-
koslovensko-sovietskych vzťahov. Moskva ktorá sa vyhlásila za predstaviteľku záko- moval nezlomnú vieru v nemecké víťazstvo
Beneša uznala, čo mu dodalo dôležitý argu- nodarnej a výkonnej moci na tomto území, a v zachovanie slovenského štátu.“ Išlo však
ment, aby ho uznal aj Londýn.  tri dni po vypuknutí Povstania odsúdila „o sebapresvedčovanie o správnosti predchá-
Návrat Slovenska do Československa ľudácky režim a spojenectvo s Nemeckom dzajúcej politiky i súčasného konania. Do úva-
nemusel byť jedinou možnosťou, ako píše a prihlásila sa k Československu, ale už nie hy sa nebral ani Povstaním deklarovaný štáto-
Rychlík, „dostupné dokumenty ukazujú, k jeho predvojnovému systému a najmä nie právny program... Pevne sa zafixovala dogma,
že ZSSR oficiálne nikdy po 18. júli 1941 k postaveniu slovenského národa v ňom. že najvyššou hodnotou národa je štát – bez
neprestal podporovať líniu obnovy Česko- O pol roka neskôr vydala SNR Stanovis- ohľadu na jeho charakter, spojenecké zväzky
slovenska“. Potvrdením tohto postoja bola ko a požiadavky slovenského národa, ktoré a reálnu životnosť“. n

74 MAGAZÍN N 3 /2019
BALÍČEK PRVEJ POMOCI
PRI PREZIDENTSKÝCH
VOĽBÁCH OD DENNÍKA N
Tri za
n i hy
k
2 3 , 5 0
Obsahuje:
Výstraha 2ks
Návod na použitie 1ks

obchod.dennikn.sk
75
28 650 €
ĎAKUJEME VÁM!

Dodanie tohto časopisu stredným školám podporilo VYŠE 415 DARCOV,


ktorí dokopy prispeli sumou 28 650 eur, čo je 1061 % z pôvodného cieľa.

Magazín bezplatne získa


36 000 študentov
na vyše 400 školách.

You might also like