You are on page 1of 2

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Pengenalan
1.2 LATAR Belakang Kajian
1.3 Pernyataan Masalah
1.4 Tujuan Kajian
1.5 Objektif Kajian
1.6 Persoalan Kajian
1.7 Pernyataan Hipotesis
1.8 Limitasi Kajian
1.9 Definisi Kajian
1.10 Rumusan

Bab 2 Tinjauan Literatur

2.1 Pengenalan

2.2 Pendidikan Abad Ke-21

2.3 Ketersediaan Guru

Bab 3 Metodologi Kajian

3.1 Pengenalan

3.2 Reka Bentuk Kajian

3.3 Populasi dan Persampelan Kajian

3.4 Instrumen Kajian

3.5 Kajian Rintis

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

3.7 Prosedur Analisis Data

3.8 Rumusan

Bab 4 Dapatan Kajian

4.1 Pendahuluan

4.2 Kadar Penglibatan Responden

4.3 Profil Responden Kajian

4.4 Analisis Deskriptif

4.5 Analisis Inferensi

4.6 Kesimpulan Kajian

Bab 5 Perbincangan
Bibliografi