You are on page 1of 4

BILLIE JEAN (LIVE)

TONY SUCCAR
TRANSCRIPCIÓN: MAXIMILIANO TORO R. FEAT JEAN RODRIGUEZ

O SNARE
4 Œ Ó
& 4

q = 110 3 r≈ r≈ r 3 ¿
4
&4 ∑ Œ ≈ œ œ œ ≈ œr ≈ œr œ œ ‰ 
œœ ≈
œœ œ œ œ œœ œœ
GÜIRO CHACHA FILL
4 q = 220
r r BASS GROOVE
œ œ ≈ j œ ≈ œj œ ≈ r œ œ ‰
œ

œœ
& œ œ œœ œ œ ? ? ? ? ? 7 ? ?
PAILA 2-3
7 SYNTH 2 Œ O Ó
VOZ °™
& ? ? 8 ? ? ? ? 8 ? ? ¢™ • ?? ??
(CUP) ææ7 Str.
12
‰ ¿j Ó™ 2 1.
ü
j
‰ œ œ œ ‰ œ™
& ? ??? ? ? ? ? • ™
? ? ? ? ™† ? ? ? ?
18% Ó Œ Ó Œ ¿¿
œ
& ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? ?
1X CAMPANA TIM 2-3
2X PACHANGA 2-3

23 2 Œ ¿ Ó ‰ ¿j Œ Ó q = 220
q = 110 ¿ Ó™
& • ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
CAMPANA TIM 2-3
CHA CHA
j
29
Ó ‰ Oj ‰ ¿j Ó Œ ‰ O O œ¿Ó
& ?? ? ? ? ? 8 ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
Copyright © PARTITURAS PARA EL PERCUSIONISTA SALSERO
2
BILLIE JEan
j
¿ Ó™
33
Ó ‰ OŒ
& ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ? œ œ œ œ

38
¿ CORO 2 Œ ™ Oj ¿ Œ
& œœœœœœœœ ? ? ? ? • ?? ? ?
BELLS 2-3
43 Ó ¿ ‰ ¿j j
 ‰OŒ Ó
& ? ? 4 ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?4 ?? ? ? ??

48 Œ ™ Oj ¿™ ¿j Ó j
& ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 ? ? ?? ‰ œ œ œ

53 2 Œ ¿ Ó
j j VOZ
j j
& ‰ œ ‰ œ œ œ ‰œ œ ? ? 8 ? ? • ?? ? ?
PAILA 2-3
58
‰ ¿j Ó™ 2
& ? ??? ? ? ? ? • ? ? ? ? ? ?7 ? ?
ææ 7 Str.
64
‰ œj œ œ ‰ œ™  2 j ¿
j
‰œ‰œœ Œ
& ? ? ? ? • ? ? ? ‰ ¿J
AL SEGNO Y BOLA
69 j
5 Str.
ææ MAMBO ‰ OŒ Ó
& Œ ™ œj œ œ œ Œ ™ œj Œ œ œ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ONLY TIMBAL BELLS 2-3
j
74
‰ OŒ Ó Ó Œ ‰ ¿j
& ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?4 ? ?
BILLIE JEan
3
78 j Πj CORO - SONEO
‰O Ó j j j j ¿
& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‰ ¿ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ ? ? ? ?
13 Str.
æ Œ Œ ‰ Oj Œ
83
‰ ¿ ˙æ™
j œ Ó Œ Œ Œ O Œ
& ? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?

88 Œ Œ ‰ Oj Œ j
‰OŒ O Œ
& ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 6? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

93 j j
‰ OŒ Ó ‰ OŒ Ó
& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

98 j ¿j
j‰ j‰ j ‰ ¿ Œ Œ ‰
& ? ? ? ? œœ ‰ œ œ œ œ œ Ó œœœœ
MOÑA
102
¿ Œ O Œ Œ Œ O Œ Œ Œ O Œ Œ Œ O Œ
& œœœœœœœœ ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?
BELLS 2-3
Œ Œ O Œ ‰ ¿j Œ ¿ ‰ ¿j ‰ ¿j Ó™
107 j
‰ OŒ Ó Œ Œ O Œ
& ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 Str.
112 Œ Œ O Œ Œ Œ O Œ Œ Œ O Œ ‰ ¿j Œ ææ
˙
& ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
CORO - SONEO
117
œ Ó Œ
& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? œœ œœ œ ‰ œj
BILLIE JEan
4
122
¿ O O O O O O O O ¿ Ó™
& ‰ œJ Œ Ó œœœœœœœœ œœœœœœœœ ? ???
only conga tutti

126 ΠΠO Πj
Ó Œ ‰O
& ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?

MOÑA
131
Œ Œ O Œ Œ Œ O Œ ‰ ¿j Œ ¿ ‰ ¿j
& ? ? ? ? ? ? 3? ? ? ? ? ? ? ? 3? ? ? ? ? ?

Œ ¿ ‰ ¿j ‰ ¿j Ó Œ ‰ ¿j
136
¿ Œ O Œ Ó O Œ
& ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
RIDE 2-3

141
Ó OŒ Ó OŒ Ó OŒ Ó O Œ Ó Œ ‰ ¿j
& ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?
BREAK CONGA

CODA
Œ ™ ¿j Œ
147
j j j j‰ j ‰ j
& ? ? ? ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ

150 O O ¿
j ‰ j 3
‰ j ‰ j ‰ œ œ œ œ Ó
& œ œ œ œ œ œ œ œ
3

Related Interests