You are on page 1of 2

Haùt cho queâ höông toâi

Nhaïc: Nguyeãn Duõng


Thô: Hueä Thi

4 ˙»» ‰ . « « . « « « « « « «« «« ««
Jœ»» Jœ»» Jœ»» ˙ «
ˆ« l b˙»»» « « ««ˆ bˆ«=
&4 » » l »»»
==============================
» » «j
ˆ« j «j
ˆ« j
ˆ« l ˙« . «j ˆ« l #˙«« .
ˆ« «j ˆ«« l
Haùt cho queâ höông toâi, laø caâu haùt, ngaøy ñöa noâi, meï aàu ô, khoan...
«« «« ««« ««« b_ˆ««« _ˆ««« ««« «ˆ««
2 «˙«
‰ «« «« « ˆ«
j
«« ˆ««« ««ˆ« #ˆ«««
« «ˆ« ˆ« «ˆ« _«ˆ« «
w l 4
l Œ
==============================
& «
ˆ «
ˆ l «
ˆ
« «
« «
« ˆ« l
ˆ« ˆ« =
j
nhaët. Coù con chuoàn chuoàn

««ˆ« . ««ˆ« ««ˆ« «« « « «« ««ˆ« . ««ˆ« «««ˆ ˙»» œ ‰ »


œ »
œ «« « « ««
»
» »
» »
» bˆj
« «j
ˆ
« «j
ˆ
« ˆ« =
j
& l ˆ« «j «
==============================
ˆ« ˆ« «
ˆ l l » l » l l
kim, nguû queân caïnh bôø ao. tröa vaéng. caùnh coø laën loäi canh

Kœ»»» Kœ»» ˙»» ««j « «« ««ˆ« «« « « « « «««ˆ «« « « « «


œ»»» . » ‰ ˆ
« «
ˆ
j
« ˆ
j
« ˙
»
»
»
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
««ˆ «ˆ
«
«
ˆ ««« .
ˆ ˆ« ««ˆ ««« «« «ˆ«
l » l
==============================
& l l l l ««ˆ bˆ« =l
thaâu. Coù caùnh coø,,, laën loäi canh thaâu.

««˙« ««« «« ««« ««ˆ« 4 ˙» ‰ œ


J
» œ
J
» œ
J
» ˙
» . « «« b˙ . «« ««j
l _««ˆ« «ˆ« ˆ«
« «
« «
« « «
==============================
& «
«
ˆ ˆ «
« «
ˆ «
ˆ
l 4 »
» »
» »
» »
» »
l » «
ˆ
j
« ˆ
j
« »
»
l » ˆ
j
« ˆ«=l
Haùt cho taám aùo naâu, thöôû no ñoùi, cha böôm

«« «« b˙««« . ««« «« ««« 2 « ‰ «« «« « « «« «« « « «« «« « « ««


#˙ . nˆ «
ˆ bˆ
« «
ˆ 4 «
˙
« Œ «
ˆ «
ˆ «
ˆ
j «
ˆ
j
« ˆ
j
« «
ˆ «
«
ˆ «
ˆ
« . «
ˆ «
ˆ «
ˆ
j «
ˆ
j
« «
& « «
==============================
l l l l « l l « ˆ« j
«j ˆ«=l
ñoàng, vöôït thaùc, gian,,, nan. Haùt cho aùnh maét lo aâu, ñeán muøa giaùp haït hay

««ˆ« . ««ˆ« ˆ««« ˙»» »


œ «« «« « «« »
œ ««j « ««
œ
» ‰ »
œ
»» »» l bˆj ˆ
j
« ˆ« j œ
»
ˆ« l »» . »
œ
»» »» l ˙»»» ˆ
«
l » l »»
==============================
& « «j l Jœ»»» ˆ« j
«j ˆ«=l
chöa, caøng lo. Saén khoai daáu haït côm thôm, Nhôù muøa giaùp haït naêm
«
««ˆ« «« ««ˆ«
« «« ««« «ˆ«« «« . _««ˆ _««ˆ« ˆ«««
«« _««ˆ« ««
ˆ« «««ˆ
«« _««ˆ«
ˆ«
˙»»» «««ˆ «« « « «« « « ««
ˆ« ««ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ« .
==============================
& l l l
ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ« ««« «ˆ« ˆ«
«ˆ l l =l
xöa.
«
__«˙«
Œ ‰ œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» »»œ œ»»» œ»»» œ
» œ
J
» œ
»
» »»»œ Jœ»» œ»» »»œ ««k
» l » » » ˆ« «k « «« ««ˆ«
ˆ« ˆ« l ««ˆ« .
«« «««ˆ
ˆ« =l
»
==============================
& l l »» »»
Haùt thöông côn gioù Noàm, muøa thaùng ba boâng gaïo böøng khoùm löûa Haùt
« « «
«« « « « « ˆ«« «««ˆ «ˆ«« _«ˆ«
«k «ˆ«« «««ˆ «« «« «ˆ««
ˆ.
« « «
ˆ« j «
« «
ˆ
« « «
«
ˆ« l «j.ˆ« k «
« «
« «
ˆ
« «
«
ˆ« ˆ« l j
ˆ« j ˆ« «
«
ˆ«
j « «
« «
« «
««ˆ« «««ˆ
ˆ«
==============================
& ˆ« «ˆ« ˆ« l _««˙
«j l =l
cho gaøu gieáng laøng, nuoâi con lôùn khoân trong ñuïc bao laàn.

‰ œ»»» œ»»» œ.»»» »»»œ œ»»» »»»œ »»»œ »»»œ œ»»


««˙«
Œ Jœ»» œ»»» »»»œ Jœ»»» Kœ»»» Kœ»» ««k « «« ««ˆ« «« ««ˆ«
==============================
& l l » » l » ˆ« «k
ˆ« ˆ« l ««ˆ« . ˆ« =l
Haùt maõi maõi moät lôøi, queâ höông ôi, yeâu theâ naøo noùi heát ñöôïc. Neáu

«« «« ««j «
« «« « « «
« «« « «« «« «
« «« ˙»
ˆ
j. «
ˆ « « . ˆ« « «
ˆ
« ˆ«
k ˆ« ˆ« «
l «ˆ« j
==============================
& «
ˆ« l ˆ«
ˆ« «j ˆ« l j
ˆ« ˆ« ˆ« « l »» =”
«
«ˆ «j ˆ
con chuøn chaân moûi meät, xin trôû veâ ngaõ vaøo ñaát meï ngan naêm