You are on page 1of 15

Ap1Sµ6c; 9/12018

(ap. Karas. /2013-avaKorrr'])


(ap. Karas. 483-150/2015-rrp6o-Srro, J..6yo1 avaKorrr']c;)
(ap. Karas. 79-47/2017-rrpoo-Suo, J..6yo1 avaKorrr']c;)
(raKTIK'l OIOOIKao-ia)
TO MONOMEAEI: nPOTOt.lKEIO AlrlOY

Arron:J..ouµEvo arr6 n1v li1Kaorr'], navwpaia Irravou, npwT06iK17,


r17v orroia 6p1m: o np6E6poc; npwT061Kwv Km Tfl rpaµµarta, Mapia
rKpOIKIWTOU.

LUVEOpiao-E 617µ601a OTO aKpomr']p10 TOU, (JTI<; 9 lavouapiou 2018


KOi KQTOTTIV 61aKorrr']c; GTI<; 16 lavouapiou 2018, y1a va OIKQGEI TflV Err6µEVf7
UTT08EOl7 µETasU:
Twv avaKorrr6vrwv - ao-Kouvrwv rrp6o-Suouc; }..6youc;
avaKorrr']c;: 1) AAEsiou naxr'J TOU N1KoA6ou, µE AC!JM 073615202 KOi 2)
Zwr']c; Kai;avri;r'] TOU Xpr']oTOu, µE AC!JM 045025303, KaTOiKwv aµcportpwv
nmpwv, o66c; Kap6Aou Kouv ap. 48, 01 orroio; rrapaor6817Kav 010 r17c;
rrAt7pEsouoiac; 61K17y6pou TOU<;, Kwvomvrivac; Zav16-nAouµ17, i31Kt7y6pou
MEaoAoyyiou.

T17c; KaS ric; 11 avaKorrr'] Km 01 rrp60-6Ero1 J..6yo1 avaKorrr']c;:


avwvuµnc; rparrEi;IKr']c; ETOlpEiac; µE TflV ETTwvuµia «E0NIKH TPAnEZA
THI E MliOI A.E.», rrou E6pEuE1 or17v A8r']va, o66c; A16Aou ap. 86 Kai
1

TTEim1 v6µ1µa, 17 orroia rrapaor68t7KE 61a n1c; rrA17pEsouoiac;


u r17c;, Mapiac; narraxp10TOrrouAou, 61K17y6pou A1yiou.
I OVOKOTTrOVrE<; ½flTOUV VO yiVEI OEKTr'] I'] OTTO 23-12-2013
TOuc;, rr7v orroia Kml':8Eoav or17 rpaµµarEia TOU li1Kaor17piou
auTOu E ap18µ6 Km68Eo17c; 626-188/23-12-2013, rrpoai31opiort7KE rrpoc;
oui;r']r17 ri apx1K6 y1a Tfl 61K601µ0 rric; 4-11-2014 Kai µET6 arr6 01aoox1Ktc;
ava�oA c; y1a r17v avacpEp6µEv17 or17v apxr'J rric; rrapouoac; i31K601µ0 rric; 9-
1-2018 QI ypa<pTflKE OTO GXETIKO TTIVClKIO µE OUsOVTa ap18µ6 17.
Epmrtpw, 01 avaKOTTTOVTE<; (f]TOUV va yivouv OEKTOi KOi 01 arr6 27-
11-2015 rrp6o8ETOI A6yo1 avaKorrr']c;, rrou Karmt817Kav orri rpaµµmEia TOU
ll1Kaarr1 fou auTOu µE ap18µ6 Kma8Earic; 483-150/30-11-2015, TTpoai51
pfarriKav TTpoc; CTU½�rriari apx1Ka y1a Tr]V i51Kaa1µ0 rric; 10-1-2017 KaJ µET aTT6
ava�o,\� y1a rriv ava(j)Ep6µEvri arriv apx� rric; TTapouaac; OIKOCTIµO Tr]<;
9-1-2018 KaJ ypa(j)Tr]KaV OTO CTXETIKO TTIVOKIO µE ausOVTa ap18µ6 8.
1 avaKOTTTOVTE<; ½flTOUV, ETTfaric;, va yfvouv 6EKTOI KaJ 01 aTT6 7-12-
2017 TT 6a8ETOI ,\6yo1 avaKOTT�c;, TTOU KaTaTE8t7Kav arri rpaµµmEfa TOU

auTOu µE ap18µ6 Kma8Eat7c; 79-47/7-12-2017, TTpOGOI


pfGTflKaV TTpoc; CTUS�TflCTr] y1a TflV aVa(j)EpOµEVfl CTTr]V apx� Tfl<; TTapoua c;
OIKOCTlµO Tfl<; 9-1-2018 KaJ ypO(j)TflKaV OTO CTXETIKO TTIVOKIO µE

ara Tl"] O"U�rJTl"]O"I"] rric; avaKOTT�c; KaJ TWV TTp6a8ETWV ,\6ywv


aur�c;, OU CTUVEK(jJWV�8t7KaV, ,\6yw Tr]<; µETasU TOU<; TTp6/St7,\t7c; CTUVO(j)Elac;,
01 TT,\flp sOUCTIOI OIKflYOPOI TWV 61a6fKWV aVETTTUsaV TOU<; ICTXUPICTµouc; TOuc;
Km s�r aav va yfvouv 6EKra 6aa ava(jltpovrrn am TTpaKTJKa oriµ6mac;
aric; Km ar1c; tyypa(J)Ec; TTporciaE1c; TOuc;.
A<l>OY MEAETHrE TH .t.lK01PA<l>IA
rKE<l>THKE rYM<l>QNA ME TO NOMO
N6µ1µa (j)Epovra1 TTpoc; aus�Tr]Gfl fl aTT6 23-12-2013 KaJ µE ap18µ6
Kma8E ric; 626-188 /2-12-2013 avaKoTT�, 01 aTT6 27-11-2015 Km µE ap18µ6
KaT08E ric; 483-150 /30-11-2015 KCTI 01 aTT6 7-12-2017 KaJ µE ap18µ6 KaT08E
ric; 79-47/7-12-2017 TTp6a8ETOI ,\6yo1 rric; avaKOTT�c; aurf)c;, TTOU aaK�8ri av
µE QUTOTEA� 61K6ypacpa, KaTO rric; UTT' ap18µ. 219/2013 61may� TTAt7pwµ�c;
rric; ll1KaarfJ TOU MovoµEAouc; npwT061Keiou A1yfou, Ka8wc; K I rric; TTapa
TT6i5ac; aur�c; aTT6 2-12-2013 Emray�c; TTpoc; TTAripwµ� KaJ TTpE El Va
CTUVEKOJKaCTTOUV ,\6yw Tfl<; µETasU TOU<; CTUVO(jJEIQc; (ap8po 31 KnoALi) Km rric;
auv6poµ�c; rwv TTpoOTT08taEwv TOU ap8pou 246 KnoAll.
E Ta EJaaywy1Kci 61K6ypa(jla rric; UTTO Kpfari avaKOTT�c; KaJ TWV
TTp6a8E WV ,\6ywv aur�c;, 6TTwc; TO TTEPIEXOµEVO KaJ TO afrriµa TOuc;
EKTlµWV CTI QTTO TO ll1Kaar�p10, 01 avaKOTTTOVTE<; Sr]TOUV, y1a TOU<; ,\6youc;
TTOu £161 6rEpa ava(jltpovra1 a' aura (61K6ypacpa): a) rriv aKupwari rric; UTT'
ap18µ. 219/2013 61may�c; TT,\t7pwµ�c; rric; ll1Kaar� TOU MovoµEAouc;

? �
12018 arrb . rou Mov. n wr. A, iou
(TGKTIKQ L1iai51Kaaia)

npwTOOI £IOU A1yiou, rJ OTTOia £�£6o8ri fld0£1 OTTOIT�0£W<; TrJ<; K08 rJ<;

TpdTT£i;a 0£ fldpo<; TWV OVOKOTTTOVTWV W<; TTPWT0(()£1/\ETrJ KOi £yyu�Tpla<;,

OVTiOTOI a, OTTO ouµflaori TOKOXP£W/\UTIKOLI 6av£iou KOi fl) TrJV OKUpWOrJ

-12-2013 £TTITOY�<; TTpO<; TT/\rJpwµ�, rJ OTTOia EXEi OUVTOX8£i KC!TW


OTTO avriypaq>o TTPWTOU OTToypdq>ou £KT£/\£0TOLI TrJ<;

OVWTEP 61arny�<; TT/\rJpwµ�<;- Ti:'Ao<;, ½rJTOLIV va KOTOOIKOOTEi rJ K08 rJ<;

flo/\� TrJ<; OIKOOTIK�<; TOU<; OOTTC!VrJ<;.

TO EV Aoyw OIKOypaq>a, £10C!VOVTOI TTpO<; £KOiKOOrJ 01

owprno £V£<; OVOKOTTE<; TWV dp8pwv 632 KOi 933 KnoAL\., KOTC! TrJV TOKTIK�
OIOOIKOO O OTrJV OTTOia UTTC!VOVTOI KOi 01 ouo, W<; iOXU£ KOT(( TO XPOVO

C!OKrJOrJ<; TrJ<; OVOKOTT�<; KOi TTplV TrJV EVOp�rJ IOXUO<; TOU V. 4335/2015,
O(()OU 17 IO(()Opd OTTO Tl7V OTTOITl70l7 (aTToppi:'ouoa OTTO ouµflao17 i5av£iou),
y1a Tl7V TTOia £K008l7K£ rJ OVOKOTTTOµ£Vl7 OIOTOY� TTA17pwµ�<;, OIKC!i;OVTOV
µ£ Tl7V OKTIK� 61a61Kaoia, aµq>OT£p£<; 0£ EXOUV OOKl78£i voµOTUTTO KOi

£µTTp08£ µa KOi £101KOT£pa: a) 17 OTTO 23-12-2013 OVOKOTT� KOTOTE8l7K£ OTl7


rpaµµm ia TOU L\.1KOOTl7piou OUTOU OTI<; 23-12-2013 KOi £TT160817K£ OTI<; 30-
12-2013 OTl7V K08 17<; ([3/\. Tl7V £TTIOl7µ£iWOl7 TOU OIKOOTIKOU £TT1µ£/\l7T� Tl7<;
TT£p1q>i:'p 10<; TOu npwTOOIK£iou A817vwv, 1Ewpyiou MTTaA�), £vw 17
TTpoo[3a Aoµ£Vl7 OIOTOY� TT/\17pwµ�<; ETTI008l7KE OTOU<; OVOKOTTTOVT£<; OTI<;

9-12-2013 (f3A. Tl<; uTT' ap18µ. 4_539z· KOi 4.640Z'/9-12-2013 EK8i:'0£1<;


£TTi60017 TOU OIKOOTIKOU £TT1µ£/\l7T� TOU npwTOOIKEiou naTpwv A8avaoiou

MTT£PET ou), [3) 01 OTTO 27-11-2015 TTpoo8£TOI Aoyo1 OUT�<; OOK�8l7KOV µ£

OUTOTE/\E OIKOypaq>o TTOU KOTOTt817K£ OTl7 rpaµµm£ia TOU L\.1KOOTl7piou

OUTOU o I<; 30-11-2015 KOi £TTI008l7K£ OTrJV Ka8 17<; on<; 30-12-2015, �TOI
TplC!VTO (30) TOU/\C!XIOTOV 17µtp£<; TTPIV OTTO Tl7V oui;�Tl70l7 (f3A. Tl7V
£TTIOl7µ£i 017 Tl7<; L\.1Eu8uvo17<; NoµIKWV YTTl7p£OIWV TrJ<; K08 17<;, K08w<; KOi
TrJV £TT! 17µ£iwo17 TOU OIKOOTIKOU £TT1µ£/\l7T� £TTi TOU £TTI008EVTO<;

OIKOypd ou) [dp8po 585 TTOp. 2 KnoAL\., W<; ioxu£ KOTC! TOV xpovo
C!OKl70l7<; Tl7<; OVOKOTT�<; KOi TTplV TOV V. 4335/2015 ], y) 01 OTTO 7-12-2017
TTpoo8£T I Aoyo1 OUT�<; OOK�817Kav µ£ OUTOT£/\E<; OIKOypaq>o TTOU

KOTOTE8l7K£ OTl7 1paµµm£ia TOU L\.1KOOTl7piou OUTOU OT!<; 7-12-2017 KOi


6 ° <DUAAo T UTT' OIJ/0. 8 /2018 OTTO . TOU Mov. n WT. Ar fou
(TaKTIK!] i!.1ai51Kaa{a)

OIOHJsEI TWV ap8pwv 218, 219,368,623, 626 TTOp. 3 KOi 628 TTOp. 1 TTEp.
o· Kno . nptTTEI, ETTOµtvwc;, VO E�ET008Ei TT£pOIT£PW KOi we; TTpoc; n1v
� TOU l3ornµon1m.
o HlV EKTlµflOfl oAwv TWV Eyypacpwv TTOU ETTIKOAOUVTOI KOi
TTpOOKO ii;ouv 01 01aci1KOI, EITE y1a VO Aflcp8ouv UTTOljJfl we; OUTOTEA�
OTTOOEIK IKa µtoa, EITE y1a VO XPflOlµEUOOUV TTpoc; ouvoywy� OIKOOTIKWV
TEKµflpi v, OTTOOEIKVUOVTOI, KOTa Tr] Kp!Ofl TOU L':.iKOOTflpiou, Ta aKoAou8o
TTpayµa !Ka TTEpiOTOTIKa: L':.uvaµEI Tfl<; UTT' ap18µ. 41637 49586/10-8-2006
ouµl3ao we; xopfly�oEwc; TOKoxprnAunKou oavEiou, Tflc; aTTo 6-9-2011
TpOTTOTT lflnK�c; ouµl3aoflc; KOi Tfl<:; OTTO 18-5-2012 TTpoo8ETfl<:; TTpasf']<;
pu8µ10fl O(pEIA�c;, TTOU UTTEypacpflOOV OTO Aiy10 µETOsU Tfl<:; Ka8 fl<;
avwvuµ c; rpaTTEi;IK�c; ETOipdac; we; oavEiorp1ac; KOi TOU TTPWTOU
avaKOTTT VTO<:; we; TTPWTOcp£1Ai:Tfl, XOPflY�8flKE OTOV TEAEUmio OaVEIO µtxp1
TOu TTo ou rwv 20.000 Eupw, ouµcpwva µE TOuc; Aomouc; opouc; KOi
ouµcpwv1 c; TTou avacp!':povrrn OTflV avwrtpw ouµl3aofl KOi one; TTpoo8£rEc;
TTpasE1c; UT�c;. H 0£ OEUTEPfl avaKOTTTOUOa Eyyu�8flKE UTTEP TOU TTPWTOU
OVOKOTTT VTO<:; TflV TTIOT� KOi oAoKAflpWTIK� EsocpllflOfl Ka8E XPEWOTIKOU
u KOi ouµcpWVflOE va EVEXETOI we; TTPWTOcpE1Atrp1a. LTI<:; 3-9-2013
f l Ka8 c; KOT�YYEIAE Tf']V EVOIKf l OOVEIOK� ouµl3oof l KOi EKAEIO-£ TOU<;
Aoyap1a Tflp�8flKOV y1a TflV £�UTTflP£Tf l0fl Tfl<;, 01 OTTOIOI
Eµcpav1i; v Kara rnv avwrtpw xpovo ouvoA1Ko XPEWOTIKO uTToAomo a£
l3apoc; T v avaKOTTTOVTWV OV£pxoµ£VO OTO TTOOO TWV 21.357,55 Eupw.
c;, fl Ka8 fl<; TpaTTEi;a i;�Tf']OE KOi TTETUXE TflV EKOOOfl Tflc; UTT'
ap18µ. 19/2013 01arny�c; TTAflpWµ�c; Tflc; L':.iKOOT� TOU MovoµEAouc;
npwTOOI Eiou A1yiou, µE TflV OTTOia UTTOXPEW8flKOV 01 avaKOTTTOVTEc; va
Karnl3aA ouv OTf lV Ka8 f l<:; aAAflAEyyuwc; KOi E1c; oAoKAflpov tKaoTOc; TO
TTOOO TW 21.357,55 Eupw, µE TO voµ1µ0 TOKO UTTEpflµEpiac; OTTO 3-9-2013,
Ka8wc; OI TO TTOOO TWV 780 Eupw y1a OIKOOTIKC! Esocia. Kara Tfl<:;
TTpoava EpoµEvflc; 01arny�c; TTAflpwµ�c;. TTou Emci68flKE one; 9-12-2013
OTOuc; a OKOTTTOVTEc; µE TflV OTTO 2-12-2013 Emmy� TTpoc; TTAflpWµ�, 01
TEAEUrni I aOKflOOV £µTTpo8£oµa EVWTTIOV OUTOLI TOU L':.iKOOTflpiou, Kara rn
rri<; EY' pacp�<;, aq:,Ertpou ,\6yw rri,; £vawµ6rwaris arov Aoyap1aoµ6 rwv
TTOCTWV rrIc; EICT(fJOpac; am TTOCTct TWV TOKWV, µE TTapam:pa CTUVETTEIQ Tr]V
aiSuva fa TTpoaiS1op1aµou TOU TTpayµaTIKOU TTOCTOU Tr]c; 0(/JEIA�c; Kat
QVTICTT Ixa Tr]c; QTTQITr]CT[lc; n1c; Ka8' ric;. ETToµtvwc;, ri QTTQITr]CT[l KQTECTT[l
OVEKKQ aplCTTrl, Aoyw Tr]<; EVCTWµctTWCT[lc; a' OUT�V TWV we; avw TTapavoµwc;
UTT0,\0 1/;oµEVWV ETTITTAEOV TOKWV, Ka8wc; Kat TWV TTOCTWV TTOU TTpOEKUTTTQV
aTTo T v avaTOK1aµo TOuc;, �aaEI Tr]<; we; avw a8tµITric; Kat TTapavoµr,c;
TTpaKTI �c; Tr]c; Ka8' ric;. El;aAAou, OTTO m voµiµwc; ETTIKaAouµEva Kat
TTPOCTK µ1i;oµEva QTTOCTTTaaµma TWV EµTTOPIKWV �l�Aiwv Tr]<; Ka8' ric;, �ctCTEI
TWV O oiwv EK008r]KE ri TTpoa�aAAoµEVr] iS1may� TTAr]pWµ�c;, Eivat
OVE(/JIK O va TTpOKUljJEI µE aTTAouc; µaeriµaTIKOUc; UTTOAoy1aµouc; CTE TTOIO
TTOCTO VEPXOVTat 01 ETTmAlov TOKOI µE TOuc; OTTofouc; ETTl�apuv8riKE ri
EVOIK[l QTTQITr]CT[l Aoyw TOU we; avw TTapavoµou UTT0Aoy1aµou Kat
avmoK aµou rnuc;. LUVETTwc;, 01 El;ETai';oµEVOI we; avw TTpoa8ETOI AoyoI Tr]c;
avaKO �c; TTPETTEI va yfvouv OEKTOI Kat we; ouaia �arnµo1, TTapEAKOUCT[lc;
auvaK, Aou8a Tr]c; El;tmaric; Twv Aomwv Aoywv auT�c;. Lr]µE1wvEm1 iSE 0T1
EYIVE TUTTIKct OEKT� ri avaKOTT�, avEl;ctpTr]Ta OTTO Tr]V EUOOKiµriari
Aoyou QUT�c;, TO OIKoypa(fJci TWV TTpoa8ETWV Aoywv ETTEXEI etari
KUPIOU OIKoypct(fJOU avaKOTT�c;.
aT' aKoAou8fav TWV avwn'.pw, TTPETTEI va yiVEI OEKT� we; KaT'
ouaiav �arnµri ri avaKOTT� µna Twv TTpoa8t1wv Aoywv auT�c; Kat va
aKupw El ri TTpoa�aAAoµEVr] iS1may� TTAr]pwµ�c; Kat ri TTapa TTOiSac; QUT�c;
Emmy TTpoc; TTAr]pwµ�, OEiSoµtvou OTI ri avayKaCTTIK� EKTEAECT[l
ETTICTTTE, iSETat µE �aari ctKUpO EKTEAECTTO TfTAO. TtAoc;, Ta OIKQCTTIKct ti;ooa
TWV a QKOTTTOVTWV TTPETTEI, KQTOTTIV TTapaiSox�c; TOU CTXETIKOU voµ1µou
atT�µa oc; TOuc; (ap8po 191 TTap. 2 KnoAL'i), va Em�Arieouv aE �apoc; T[lc;
Ka8 ric; ri avaKOTT�, TTOU r]TTctTal CTT[lV TTapouaa OIK[l (ap8po 176 KnoAL',),
Kmet T EIOIKOTEpa opIi;oµEva OTO iS1maKTIKO Tr]c; TTapouaac;.
rlA TOYr Aorovr AYTOYr
ΣUVEKOIKCl�EI, avnµwAia TWV iS1aiSfKWV, Tr]V OTTO 23-12-2013 Kat µE
ap18µ0 Kmct8ECT[lc; 626-188/2-12-2013 avaKOTT�, TOuc; OTTO 27-11-2015 Kat
°
8 puAAo rn<; urr' ap,e. 2,{12018 arrbp. rou Mov. npwr. A!Viou
(TOl<:TIKQ 1J1ai51xaaia/

µ£ apr µ6 Kma8rori<; 483-150/30-11-2015 Kar rnu<; mr6 7-12-2017 Karµ£


ap18µ6 Kma8roric; 79-47/7-12-2017 rrp6o8nou<; A6you<; Tfl<; avaKoTT�<;.
Δtxnm rumKa Kar Kar' ouoiav rriv avaKoTT� µna rwv rrpoo8trwv
A6ywv UT�<;-
ΑKUPWVEI TflV rrpoof3aAA6µrvri urr' ap18µ. 219/2013 ormay� TTArjpW
�<; Tr]<; l'.iKGOT� TOU Movoµ£Aouc; npwTOOIK£10U Aryiou, Ka8w<; Kar rriv rra a
rr66a<; aur�<; arr6 2-12-2013 rmmy� rrpo<; rrAripwµ�.
ΕTTJl3aAA£1 0£ f3apo<; Tr]<; Ka8 'l<; Ta OIKQOTIKCl t�ooa TWV avaKOTT OVTWV, m
OTToia opfi;o OTO TTOOO TWV £TTTaKOOIWV (700) Eupw.
Κpi9rJKE, aTTo<paoiOTr]K£ Kar Or]µOG1£UTflK£ 0£ £KTaKTfl Orjµ6ara

Ofl OTO aKpoar�pro TOU OTO -.o..f.. 2018, xwpi<;


Aiyro OTl<; ..30 ..
uofa TWV oraoiKWV KQI TWV m\ripr�ouoiwv OiKflYOPWV TOU<;.
t.lKAI:THr H rPAl'9MATEAr